Sprostredkovateľ
Žiadosť o poskytnutie spotrebného úveru
Odporúčateľ
Pracovník
Spolužiadateľ:
Žiadateľ:
Identifikačné údaje
Titul:
Titul:
Meno:
Meno:
Priezvisko:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Rodné číslo:
Číslo dokladu totožnosti:
Číslo dokladu totožnosti:
/
/
Štát. príslušnosť:
Dátum narodenia:
Rodinný stav:
Telefónne číslo (pevná linka a mobil):
Štát. príslušnosť:
Dátum narodenia:
Rodinný stav:
Telefónne číslo (pevná linka a mobil):
Počet detí:
Počet detí:
Počet členov domácnosti:
0 9
Počet členov domácnosti:
0 9
/
Emailová adresa:
Počet vyživovaných osôb:
/
Emailová adresa
Počet vyživovaných osôb:
Číslo bežného účtu:
IBAN
Číslo bežného účtu:
IBAN
Adresa trvalého bydliska - Ulica a číslo domu:
Adresa trvalého bydliska - Ulica a číslo domu:
Mesto:
Mesto:
PSČ:
PSČ:
Štát:
Štát:
Poštová adresa - Ulica a číslo domu:
Poštová adresa - Ulica a číslo domu:
Mesto:
Mesto:
PSČ:
Štát:
PSČ:
Štát:
Údaje o zamestnaní
Zamestnávateľ:
Zamestnávateľ:
IČO zamestnávateľa:
IČO zamestnávateľa:
Telefónne číslo:
Telefónne číslo:
Adresa zamestnávateľa - ulica a číslo domu:
Adresa zamestnávateľa - ulica a číslo domu:
Mesto:
Štát:
PSČ:
Zamestnaný u súčasného zamestnávateľa od:
Pracovná funkcia / povolanie:
Štát:
PSČ:
Zamestnaný u súčasného zamestnávateľa od:
Pracovná funkcia / povolanie:
Charakter pracovnej zmluvy:
Charakter pracovnej zmluvy:
na dobu určitú
Mesto:
na dobu neurčitú
dohoda o pracovnej činnosti
na dobu určitú
na dobu neurčitú
dohoda o pracovnej činnosti
Doplňujúce údaje*
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
základné
stredoškolské
vysokoškolské
Počet rokov bývania
na poslednej adrese:
Druh nehnuteľnosti, v ktorej má žiadateľ trvalé bydlisko:
byt
rodinný dom
iné
Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej má žiadateľ trvalé bydlisko:
vlastník
nájomca
iné
základné
stredoškolské
vysokoškolské
Počet rokov bývania
na poslednej adrese:
Druh nehnuteľnosti, v ktorej má žiadateľ trvalé bydlisko:
byt
rodinný dom
iné
Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej má žiadateľ trvalé bydlisko:
vlastník
nájomca
iné
Vyhlasujem, že som bol poučený o dôsledkoch uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy,
vrátane možnosti odmietnuť ju.
Vyhlasujem, že som bol poučený o dôsledkoch uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy,
vrátane možnosti odmietnuť ju.
Vyhlasujem, že
Vyhlasujem, že
súhlasím / nesúhlasím** s uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy.
∗ tieto údaje poskytuje klient dobrovoľne a ich neposkytnutie nebude mať negatívny účinok na posúdenie žiadosti o úver
súhlasím / nesúhlasím** s uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy.
** nehodiace sa prečiarknite
Údaje o príjmoch a výdajoch (záväzkoch)
Priemerný čistý mesačný príjem za posledný polrok
od všetkých zamestnávateľov:
Čistý ročný príjem (podnikateľ):
Priemerný čistý mesačný príjem za posledný polrok
od všetkých zamestnávateľov:
Čistý ročný príjem (podnikateľ):
Hrubý príjem za posledný (ukončený) mesiac:
Hrubý ročný príjem za posledný rok:
Hrubý príjem za posledný (ukončený) mesiac:
Hrubý ročný príjem za posledný rok:
Priemerný hrubý mesačný príjem za posledné 3 mesiace od všetkých zamestnávateľov:
Priemerný hrubý mesačný príjem za posledné 3 mesiace od všetkých zamestnávateľov:
Dôchodok:
Druh dôchodku:
Dôchodok:
Druh dôchodku:
Iné zdokladovateľné príjmy:
Mzda vyplácaná:
Iné zdokladovateľné príjmy:
Mzda vyplácaná:
v hotovosti
v hotovosti
na bežný účet
V prípade vyplácania mzdy na bežný účet: číslo bežného účtu:
IBAN
Celková výška úverov:
na bežný účet
V prípade vyplácania mzdy na bežný účet: číslo bežného účtu:
IBAN
Výška mesačných splátok:
Spotrebné úvery
Celková výška úverov:
Výška mesačných splátok:
Celková výška úverov:
Výška mesačných splátok:
Celková výška záväzku:
Výška mesačnej splátky:
Spotrebný úver
Celková výška úverov:
Výška mesačných splátok:
Hypotekárne úvery
Hypotekárne úvery
Celková výška záväzku:
Výška mesačnej splátky:
Leasing
Leasing
Celková výška úverových rámcov:
Celková výška úverových rámcov:
Kreditné karty
Kreditné karty
Celková výška úverových rámcov:
Celková výška úverových rámcov:
Povolené debety
Povolené debety
Celková výška záväzku:
Výška mesačného výdavku:
Celková výška záväzku:
Iné výdavky
Výška mesačného výdavku:
Iné výdavky
Výška mesačného poistného:
Výška mesačného poistného:
Poistenie
Poistenie
Základné údaje o požadovanom úvere
Výška úveru:
Doba splatnosti:
Termín splátky:
mesiacov
. deň v mesiaci
Predpokladaný termín čerpania úveru:
od:
do:
Spôsob preberania výpisov z úverového účtu:
Spôsob splácania:
z bežného účtu v OTP Banke Slovensko
z technického účtu
Poistenie úveru:
osobne na pobočke
poštou
Zľava za Aktívny účet (počas celej doby splácania tohto úveru):
Základný balík
Komplexný balík
bez poistenia
ÁNO
NIE
Periodicita vyhotovovania výpisov z úverového účtu:
ročne
polročne
štvrťročne
mesačne
Forma zabezpečenia:
cennými papiermi, vydanými OTP Bankou Slovensko, a.s. - uviesť druh a hodnotu
osobným motorovým vozidlom - uviesť značku, typ, číslo karosérie, číslo motora
peňažnými prostriedkami (obmedzením disponovania, resp. Vinkuláciou vkladu) - uviesť druh vkladu, výšku a menu
Špecifikácia zabezpečenia
Predmet zabezpečenia je poistený:
áno
emailom
nie
Poisťovňa:
Číslo poistnej zmluvy:
Vyhlásenie žiadateľa (spolužiadateľa) a ďalších dlžníkov (spoludlžníkov):
Podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že:
- vo všetkých bodoch žiadosti o poskytnutie spotrebného úveru sú uvedené úplné a pravdivé informácie
- som bol(a) oboznámený(á)a súhlasím s obchodnými podmienkami OTP Banky Slovensko, a.s. pre poskytovanie spotrebných úverov a s Cenníkom za poskytovanie
peňažných a iných služieb v OTP Banke Slovensko, a.s.,
- voči mojej osobe nie sú vedené súdne spory, príp. exekúcie a neevidujem také záväzky po lehote splatnosti a budúce záväzky, ktoré by počas trvania úverového
vzťahu mohli výrazne zhoršiť moju ekonomickú situáciu. Súčasne sa zaväzujem oznámiť OTP Banke Slovensko, a.s. prípadné zmeny v údajoch uvedených v tejto
žiadosti, v priebehu jej posudzovania.
Súhlasím s tým, aby OTP Banka Slovensko, a.s. poskytla Sociálnej poisťovni so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava údaje o mojej osobe v rozsahu
uvedenom v Žiadosti za účelom ich overovania v databázach Sociálnej poisťovne v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu medzi mnou
a OTP Bankou Slovensko, a.s. a aby Sociálna poisťovňa poskytla OTP Banke Slovensko, a.s. údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého
zamestnávateľa a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých
zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku. Tento súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od
udelenia súhlasu.
Súhlasím s tým, aby OTP Banka Slovensko, a.s. poskytla všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane osobných údajov získaných bankou v priebehu rokovania o
uzavretí tohto obchodu, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva podniku pomocných bankových služieb, Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.30071/B (ďalej len „SBCB“), ktorý je
prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácii podľa Zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových
informácií za podmienok ustanovených osobitným zákonom ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle zákona o bankách, Národnej banke Slovenska a
Ministerstvu financií SR. Zároveň súhlasím, aby uvedené údaje, ako aj údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti, na účely prípravy, uzatvárania,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj prevencie úverových podvodov, boli za rovnakých podmienok poskytnuté zo spoločného
registra bankových informácii OTP Banke Slovensko, a.s. Účelom tohto poskytnutia uvedených údajov, vrátane osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi
SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bank, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas udeľujem
na dobu: a) trvania úverového vzťahu založeného v súvislosti s touto žiadosťou a 5 rokov od zániku záväzkov z tohto obchodu. b) 5 rokov od zamietnutia žiadosti o
poskytnutie úveru.
Súhlasím s tým, aby OTP Banka Slovensko, a.s. poskytla všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane osobných údajov a údajov získaných bankou v priebehu
rokovania o uzavretí tohto obchodu, vrátane údaju, či bol bankový obchod uzavretý alebo nie, a vrátane ďalších údajov uvedených v žiadosti a iných dokumentoch, ktoré
boli OTP Banke Slovensko, a.s., predložené v súvislosti so žiadosťou, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva alebo ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov, SBCB, a aby SBCB prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non-Banking Credit Bureau,
záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (dalej len „NRKI“), poskytol všetky uvedené údaje oprávneným
užívateľom NRKI. Zároveň súhlasím, aby za rovnakých podmienok boli OTP Banke Slovensko, a.s. poskytnuté z informačného systému NRKI uvedené údaje, ako aj
údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj
prevencie úverových podvodov. Účelom tohto poskytnutia uvedených údajov, vrátane osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a
pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a
klientov užívateľov NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a
užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Som si vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Tento súhlas udeľujem na dobu: a) trvania úverového vzťahu založeného v súvislosti s touto žiadosťou a 5 rokov od zániku záväzkov z tohto obchodu.
b) 5 rokov od zamietnutia žiadosti o poskytnutie úveru.
Súhlasím s tým, aby OTP Banka Slovensko, a.s poskytla spoločnostiam:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
15294/B [ďalej len „EOS KSI“] a Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26033/B [ďalej len „Intrum“]
údaje o mojej osobe v rozsahu uvedenom v Žiadosti za účelom ich overovania v databázach EOS KSI a Intrum v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo trvaním
záväzkového vzťahu medzi mnou a OTP Bankou Slovensko, a.s.. Súčasne udeľujem EOS KSI a Intrum súhlas na poskytnutie údajov zo svojich databáz OTP Banke
Slovensko, a.s., a to najmä o výške mojich peňažných záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky EOS KSI a Intrum evidovali vo svojich databázach, informácie o štádiu
inkasa, v ktorom sa záväzok nachádzal (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o výške uskutočnených
platieb na splatenie vyššie uvedených záväzkov. Tento súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu.
Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyššie uvedené súhlasy je možné odvolať písomne za podmienky, že sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z.z. a
týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania.
Vyhlasujem že:
som / nie som**
osobou s osobitným vzťahom k OTP Banke Slovensko, a.s. v zmysle § 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dobrovoľne
súhlasím / nesúhlasím**
s uzatvorením rozhodcovskej zmluvy
V ..............................................., dňa ...............................................
podpis žiadateľa
....................................
podpis spolužiadateľa
....................................
podpis dlžníka v II. rade ....................................
podpis spoludlžníka v II. rade ....................................
podpis dlžníka v III. rade ....................................
podpis spoludlžníka v III. rade ....................................
** nehodiace sa prečiarknite
Download

Žiadosť o poskytnutie spotrebného úveru