Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
1.
Cieľ
Touto smernicou sa stanovujú normy spoločnosti Duropack, ktorých zmyslom je dodržiavanie príslušných
protikorupčných zákonov bez ohľadu na miesto výkonu podnikateľských aktivít. Táto smernica zároveň
určuje zamestnancov spoločnosti, od ktorých sa musia získať isté súhlasy a schválenia a ktorým sa môžu
adresovať otázky, ktoré sa jej týkajú.
2.
Rozsah uplatnenia
Táto smernica sa vzťahuje na všetky spoločnosti (právnické osoby) skupiny Duropack a ich
zamestnancov.
3.
Úlohy a zodpovednosť
Každý konateľ ľubovoľnej spoločnosti (právnickej osoby) skupiny Duropack je zodpovedný za realizáciu
tejto politiky v rámci príslušnej spoločnosti (právnickej osoby) skupiny Duropack.
4.
Osoby zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním skupinových predpisov
V prípade každej zo spoločností (právnickej osoby) skupiny Duropack prešli určití zamestnanci
špecializovaným školením o protikorupčných zásadách, ktoré sú platné v krajinách a podnikateľských
subjektoch, za ktoré nesú zodpovednosť zo zákona a / alebo z titulu dohľadu nad dodržiavaním
prepisov.
Uvedeným osobám bola uložená zodpovednosť za:
poradenstvo poskytované zamestnancom o otázkach boja proti korupcii;
schvaľovanie výdavkov pre verejných funkcionárov a
schvaľovanie využívania služieb istých zástupcov a poradcov.
Všetky uvedené postupy sú popísané v nasledovnom texte tejto smernice. Jednotlivé osoby, ktorým boli
uložené uvedené úlohy a zodpovednosť, ktorá súvisí s dodržiavaním skupinových smerníc, sa v jej texte
uvádzajú pod pojmom „osoby zodpovedné za dohľad“ a konkrétne sa uvádzajú v Prílohe A tejto
smernice.
V prípade, že osoby zodpovedné za dohľad vystupujú z pozície žiadateľa, a to buď o schválenie
výdavkov verejným funkcionárom alebo o spoluprácu s poradcami, musia získať súhlas splnomocnenca
pre dohľad (Compliance Officer).
-
5.
Definície
Pojmami Duropack alebo Duropack group sa ako celok označuje spoločnosť Duropack GmbH vrátane
všetkých jej dcérskych spoločností a všetkých právnických osôb, ktoré spoločnosť Duropack GmbH
ovláda.
Pojem korupcia označuje zneužitie zverenej právomoci za účelom získania osobného prospechu.
Pojem úplatkárstvo označuje priame alebo nepriame ponúkanie, dávanie, prísľub alebo súhlas
s poskytnutím ľubovoľnej hodnotnej veci, respektíve veci, z ktorej pre jej prijímateľa vyplýva výhoda či
prínos s úmyslom nečestne ovplyvniť správanie prijímateľa vo vzťahu k získaniu alebo udržaniu obchodu
alebo k získaniu nečestnej výhody. Uvedený pojem zahŕňa aj platby, ktoré sa uskutočňujú za účelom
uľahčenia (urýchlenia) transakcie.
Vplyv sa považuje za neprimeraný v prípade, že jeho účelom je spôsobiť, aby prijímateľ porušil
predpoklad, že bude konať v dobrej viere alebo bez zaujatosti a dôsledne v súlade so svojimi
právomocami ako aj v prípade, keď prijatie výhody je neprípustné v zmysle istých (právnych alebo
iných) kritérií, ktoré sa týkajú dotknutej osoby.
1
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Pojem neprimeraná (nečestná) výhoda sa vo všeobecnejšej rovine charakterizuje ako niečo, na čo
nemá spoločnosť jasný nárok, ako je napríklad schválenie zvýšenia ceny, neprimeraný vplyv na
rozhodnutie zakúpiť výrobky spoločnosti Duropack, udelenie zmluvy, udelenie prevádzkových povolení,
priaznivé rozhodnutie súdu, urovnanie daňového sporu atď.
Pojem verejní funkcionári – za verejných funkcionárov sa považujú nasledovné osoby:
zamestnanci vládnej inštitúcie;
zamestnanci spoločností alebo organizácií, ktoré ovláda vláda;
jednotlivci, ktorí pôsobia a zastávajú pozíciu funkcionára alebo zástupcu ľubovoľnej vlády,
a bez ohľadu na to, či takéhoto jednotlivca takáto vláda skutočne zamestnáva alebo nie;
funkcionári politických strán;
kandidáti na politickú funkciu;
politické strany
V krajinách so štátnym hospodárstvomje potrebné postupovať opatrne s prihliadnutím na skutočnosť, že
predstaviteľmi korporátnej sféry môžu v takýchto krajinách byť verejní funkcionári, a to dokonca aj
v prípade, keď zastávajú taképozície, ktoré sa v iných krajinách môžu považovať za pozície v privátnej
sfére.
Pojem platba za účelom uľahčenia (urýchlenia) transakcie zahŕňa platbu alebo dar, ktorý sa dá
verejnému funkcionárovi, aby vykonával svoju bežnú činnosť alebo funkciu alebo za účelom urýchlenia
takéhoto výkonu. Platby, ktoré sa ponúknu za účelom uľahčenia colných formalít alebo za účelom
získania rýchlejšieho vybavenia zo strany verejného funkcionára, sa tiež považujú za platby vykonávané
za účelom uľahčenia (urýchlenia) transakcie.
Pojem vydieranie zahŕňa situáciu, ktorá nastáva, keď osoba, ktorá požaduje platbu, utvrdzuje platiteľa
v strachu, že v prípade nevykonania príslušnej platby utrpí ublíženie na zdraví, hospodársku alebo inú
škodu. Vydieranie zahŕňa žiadosti o platbu, ktoré sprevádza nezákonné vyhrážanie sa, pokiaľ ide
o osobnú bezpečnosť alebo slobodu pohybu dotknutého zamestnanca. Uvedený pojem môže zahŕňať
aj hrozbu odmietnutia vykonať alebo zámerne pozdržať výkon bežných povinností, v dôsledku ktorých
by spoločnosť Duropack utrpela hospodárske ťažkosti alebo hospodársku stratu.
6.
Všeobecné pravidlá
6.1.
Táto smernica prísne zakazuje všetkým zamestnancom spoločnosti Duropack, aby sa
podieľali alebo aby tolerovali úplatkárstvo alebo ľubovoľnú inú formu korupcie, alebo
aby sa zúčastňovali činností, v ktorých dôsledku vzniká dojem, že sa úplatok ponúkol,
vyplatil alebo prijal. Táto zásada sa vzťahuje na transakcie, ktoré sa uskutočňujú v rámci
obchodnej operácie s verejnými funkcionármi ako aj s predstaviteľmi neštátnej,
komerčnej sféry.
6.2.
Zamestnancom sa nepovoľuje ponúkať, ani poskytovať výhodu, ktorá je neprimerane
štedrá alebo ktorá je inak neprimeraná, akejkoľvek osobe, pokiaľ sa takáto výhoda
ponúka za účelom toho, aby jej prijímateľ konal nečestne alebo pokiaľ odôvodnene
prichádza do úvahy pravdepodobnosť, že sa môže chápať ako výhoda, ktorá sa
ponúkla práve za takýmto účelom.
6.3.
V zmysle tejto smernice sú recipročné platby za občerstvenie, taxíky a iné drobné
výdavky platené obchodnému partnerovi povolené. V prípade pochybností ohľadne
aplikácie tohto pravidla, je potrebné sa obrátiť na osoby zodpovedné za dohľad
(Compliance Personnel) .
2
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
6.4.
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Všetci zamestnanci, ktorí porušia ustanovenia tejto smernice, budú podliehať
disciplinárnym opatreniam (v zmysle príslušného zákonníka práce), vrátanie ukončenia
pracovného pomeru.
Vysvetlenie
Nezáleží na tom, či sa niečo skutočne dá alebo prijme alebo či osoba, ktorej sa
ponúka, skutočne podnikne niečo na revanš. Takisto nehrá rolu, či osoba, ktorej sa
výhoda ponúka, je identická s verejným funkcionárom alebo s predstaviteľom
súkromnej spoločnosti, ktorá má v úmysle postupovať pri výkone svojej funkcie
nečestným spôsobom alebo inak svoju pozíciu zneužiť. Nesprávne by napríklad bolo,
ponúknuť príbuznému verejného funkcionára zamestnanie alebo prispieť dobročinnej
organizácii, ktorú odporučil verejný funkcionár s cieľom získať obchodnú výhodu pre
spoločnosť Duropack, .
V prípade, že prijímateľom výhody je verejný funkcionár, takéto konanie je vo
všeobecnosti zakázané zo zákona ako podplácanie, ktoré je trestným činom. Dokonca
aj v prípade, že príjemca nie je predstaviteľom vlády, ale vystupuje z čisto súkromnej
obchodnej pozície, zákony niekoľkých krajín vrátane Rakúska, Nemecka a USA takéto
konanie charakterizujú ako trestný čin. Potenciálne tresty za uvedené trestné činy sú
pre spoločnosť alebo jej zamestnancov prísne. Pokiaľ sa už odhliadne od možnosti
trestného stíhania spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti, budú všetci
zamestnanci spoločnosti, ktorí budú usvedčení z porušenia uvedenej zásady, podliehať
disciplinárnym dôsledkom.
Definícia pojmu „úplatok“ je širšia ako len vyplatenie alebo ponuka vyplatenia peňazí;
môže totiž zahŕňať čokoľvek cenné, ako sú za určitých okolností:

dary;

pohostenie, ako napríklad poskytnutie jedla alebo zábavy;

cestovanie alebo úhrada výdavkov, ktoré s cestovaním súvisia;

uprednostňovanie príbuzných alebo obchodných partnerov pri prijímaní do
zamestnania v spoločnosti Duropack;

príspevky dobročinným organizáciám alebo politickým subjektom;

osobné poradenstvo alebo pomoc;

účasť tretích strán na konferencii usporiadanej alebo platenej spoločnosťou
Duropack;

účasť zamestnancov spoločnosti Duropack na konferencii usporiadanej alebo
platenej tretími stranami.
7.
Transakcie s verejnými funkcionármi
Zdôvodnenie
Každá krajina, v ktorej vykonávajú spoločnosti skupiny Duropack svoje podnikateľské aktivity,
má zákony, ktoré zakazujú podplácanie verejných činiteľov. Úplatok môže v tomto kontexte
zahŕňať ponúkanie alebo poskytovanie určitej výhody verenému funkcionárovi za účelom
ovplyvnenia jeho činnosti tak, aby poskytol výhodu, ktorá zvyčajne spadá do rámca povinností
takéhoto funkcionára. V prípade, pokiaľ sa zamýšľa získanie nejakej výhody od verejného
funkcionára výmenou za poskytnutie prospechu, nebude záležať na tom, že výhoda, ktorú
poskytne verejný funkcionár, je úkonom, ktorý by takýto verejný činiteľ tak či tak uskutočnil. Ide
o výnimočne závažné trestné činy, ktoré neznamenajú len vysoké riziko pre spoločnosť
Duropack, ale z ktorých tiež jednotlivcom vyplývajú vážne trestné postihy.
V dôsledku toho spoločnosť Duropack okrem zákazu takéhoto konania ako takého uplatňuje
zvláštne postupy, ktoré sa vzťahujú na verejných funkcionárov.
3
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Pravidlá
7.1.
Podplácanie verejných funkcionárov sa zakazuje.
7.2.
Preplácanie výdavkov v prospech priateľov alebo rodinných príslušníkov verejných
funkcionárov nie je dovolené s výnimkou okolností, ktoré uvádza Článok 7, Odsek 3.
7.3.
Medzi výnimky obmedzeného rozsahu môže za výnimočných okolností a po
podrobnom preskúmaní patriť napríklad úhrada výdavkov, ktoré sú spojené s účasťou
manžela/manželky verejného funkcionára na
kokteilovom večierku alebo na
slávnostnej večeri, ktorú usporiada spoločnosť Duropack, na ktorej by bola účasť
verejného činiteľa bez sprievodu nevhodná alebo dokonca nemožná.
7.4.
Čo je potrebné vopred schváliť?
Ponuka, platba alebo poskytnutie akejkoľvek hodnotnej veci verejnému funkcionárovi
v cene vyššej ako 100 EUR (alebo v úhrnnej hodnote vyššej ako 500 EUR za jednotlivý
rok), ktorá nezodpovedá definícii úplatku alebo korupcie, sa musí schváliť vopred.
Medzi položky, ktoré zodpovedajú vyššie uvedenej charakteristike, môžu patriť
nasledovné možnosti:

pohostenie, cestovné a súvisiace výdavky (ako napríklad letenky, hotelové
ubytovanie, stravovanie, zábava a iné výdavky) hradené verejnému
funkcionárovi v súvislosti s jeho návštevou výrobných zariadení spoločnosti
Duropack alebo s účasťou na obchodnom stretnutí za účelom realizácie
transakcie, ktorej sa zúčastňuje aj inštitúcia alebo vláda, ktorá je
zamestnávateľom uvedeného verejného funkcionára alebo v súvislosti s jeho
účasťou na konferencii, seminári alebo sympóziu, ktoré organizuje alebo
finančne podporuje spoločnosť Duropack;

príspevky dobročinnej organizácii alebo inej filantropickej organizácii, ktorú
odporučil verejný funkcionár alebo ktorá poskytne výhody verejnému
funkcionárovi;

akákoľvek ponuka zamestnania predložená zo strany spoločnosti Duropack
ľubovoľnej osobe na odporúčanie verejného funkcionára (viď Prílohu D –
dotazník pre prípady zamestnania osôb odporučených verejným
funkcionárom)

dary poskytnuté verejnému funkcionárovi.
7.5.
Schválenie vopred nie je potrebné v prípade primeraných výdavkov, ktoré sa vynaložili
za stravovanie a zábavu verejných funkcionárov, pokiaľ by nebolo predbežné
schválenie možné v dôsledku časovej tiesne alebo nejakej inej nepredvídanej okolnosti
. Avšak takýto výdavok sa dodatočne predkladá na schválenie osobám
zodpovedným za dohľad. Dôvod, prečo sa za daných okolností vopred nevybavilo
schválenie takýchto výdavkov, sa musí jasne zdokumentovať.
7.6.
Všetky výdavky, ktoré v zmysle tejto smernice musia byť vopred schválené, musia byť
podložené jasným a odôvodneným obchodným zámerom, ktorý sa vzťahuje na
propagáciu, predvádzanie alebo vysvetľovanie výrobkov alebo služieb spoločnosti
Duropack alebo na výkon alebo realizáciu zmluvy. Výška výdavkov musí byť primeraná
vzhľadom na prislúchajúci obchodný zámer.
4
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Vysvetlenie:
Vo všeobecnosti nie je pravdepodobné, že z transparentne dokladovaných odôvodnených výdavkov
a výdavkov, ktoré sa vynaložia v dobrej viere, vyplynie riziko korupcie. Na druhej strane čím je výdavok
štedrejší a nápadnejší, tým je pre úrady jednoduchšie a ľahšie vyvodzovať úmysel korupcie buď zo
strany spoločnosti Duropack alebo jej zamestnanca, ktorý vykonáva platbu.
7.7.
Nepovoľuje sa žiadna taká platba, dar ani výdavok, ktorý nezodpovedá normám
a pravidlám v zmysle tejto smernice t.j. taká platba, dar alebo výdavok, ktorý je príliš
štedrý a nápadný alebo inak neprimeraný a ktorý sa dáva s úmyslom alebo v prípade
ktorého sa odôvodnene predpokladá, že sa bude chápať ako platba, dar alebo
výdavok, ktorý sa dáva s úmyslom presvedčiť prijímateľa, aby konal nečestne.
Proces schvaľovania platieb, darov a refundácie výdavkov
7.8.
7.9.
7.10.
Zamestnanec, ktorý má v úmysle vykonať akúkoľvek platbu, dať dar alebo preplatiť
výdavky, ktoré vynaložil verejný funkcionár a ktoré si vyžadujú, aby boli vopred
schválené alebo Zamestnanec, ktorý vynaložil výdavky bez toho, aby na ne vopred
získal schválenie v zmysle Článku 7, Odsek 5 alebo v zmysle Článku 9, Odsek 2, musí
vyplniť písomnú požiadavku na schválenie a poslať ju na schválenie príslušnej osobe
zodpovednej za dohľad.
Hotovostné platby
Platí všeobecná zásada, v zmysle ktorej sa verejným funkcionárom priamo alebo
nepriamo nevyplácajú žiadne platby, a to ani diéty, ani platby na drobné výdavky.
Okrem odôvodnených výdavkov druhu, ktorý sa popisuje v texte tejto smernice,
spoločnosť Duropack neprepláca žiadnemu verejnému funkcionárovi výdavky na
cestovanie, ani výdavky vynaložené na iné účely. V prípade, pokiaľ sa požaduje
preplatenie cestovných nákladov,
by buď rezerváciu (vrátane platby) mala
zabezpečiť spoločnosť Duropack alebo by mali byť platby poukázané na účet
inštitúcie, ktorá zamestnáva verejného funkcionára, nikdy nie priamo takémuto
verejnému funkcionárovi. Účtovné doklady týkajúce sa týchto transakcií sa uchovávajú
v súlade s pravidlami pre archiváciu dokladov platných v rámci spoločnosti.
8.
Platby za účelom uľahčenia (urýchlenia) transakcie
8.1.
Platby ľubovoľného druhu, ktoré sa uskutočňujú za účelom uľahčenia (urýchlenia)
transakcie alebo prísľuby, že sa takéto platby uskutočnia, sú bez ohľadu na to, aké
bežné sú takéto platby v zmysle miestnych zvyklostí, zakázané.
9.
Platby ako dôsledok vydierania
9.1.
Všetky žiadosti o platby z vydierania sa musia okamžite nahlasovať osobám
zodpovedným za dohľad. Pokiaľ to umožňujú okolnosti, platby tohto druhu by mali byť
schválené pred ich realizáciou osobami zodpovednými za dohľad.
9.2.
V dôsledku výnimočných situácií sa môže stať, že takéto platby nie je možné vopred
schváliť, ako napríklad v prípade, že sa nečestná platba požaduje za účelom
uvoľnenia osobnej batožiny zamestnanca na letisku. Tak ako v hlavných rysoch
naznačuje Článok 7, Odsek 5, musí sa takýto výdavok následne predložiť na schválenie
s tým, že sa jasne zdokumentuje dôvod, prečo sa za daných okolností nedalo vopred
zabezpečiť jeho schválenie.
5
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
10. Transakcie so zástupcami, vyhľadávačmi, poradcami pre rozvoj podnikateľských činností
a inými tretími stranami.
10.1.
Duropack nesmie poveriť žiadnu osobu (fyzickú alebo právnickú) za účelom spáchania
úplatkárstva v prospech spoločnosti Duropack.
10.2.
V prípade, pokiaľ spoločnosť Duropack využíva služby zástupcu, poradcu alebo inej
tretej strany (ďalej len poradca), mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať situáciám
pokiaľ sa očakáva, že konzultant má napomáhať pri rozvoji obchodu s potenciálnymi
zákazníkmi (bez ohľadu na to, či ide o zákazníkov z prostredia štátnej alebo neštátnej
sféry alebo v prípade, keď sa konzultant zúčastní vyhľadávania, získavania alebo
lobovania za získanie vládnych povolení alebo za iné kroky vlády. Medzi takýchto
konzultantov sa zaraďujú vyhľadávači, predajné alebo marketingové spoločnosti ako
aj zástupcovia, ktorí sa angažujú za účelom získania povolení alebo iných vládnych
schválení, ktoré majú spoločnosti Duropack umožniť prevádzkovanie jej podnikov
alebo výkon jej podnikateľských činností.
10.3.
Požaduje sa, aby zamestnanci spoločnosti Duropack podnikli potrebné kroky na
zabezpečenie úplného dodržiavania príslušných protikorupčných zákonov a tejto
smernice zo strany takýchto poradcov. Tieto zásady sa týkajú právnych poradcov,
poradcov pre oblasť vzťahov s verejnosťou, účtovných poradcov a iných tretích strán,
ktorých poslaním je napomôcť spoločnosti Duropack pri získavaní alebo udržaní si
obchodných príležitostí.
10.4.
Ľubovoľnú výplatu odmeny v prospech poradcu, ktorá sa buď rovná alebo je vyššia
ako 10 000 EUR (a to vrátane niekoľkých platieb, ktoré majú v úhrne hodnotu vo výške
buď 10 000 EUR alebo v hodnote vyššej a ktoré sa týkajú jedinej transakcie), musí
schváliť osoba zodpovedná za dohľad.
10.5.
10.6.
10.7.
Posúdenie poradcu pred uzavretím zmluvnúho vzťahu
Pred uzavretím zmluvného vzťahu s poradcom je zamestnanec, ktorý túto spoluprácu
požaduje, povinný vyplniť tlačivo uvedené v Prílohe B tejto smernice a doručiť ho na
schválenie osobám zodpovedným za dohľad.
Spolupráca s poradcami, ktorá existovala už v čase, keď táto smernica vstúpila do
platnosti, by sa mala okamžite a dôsledne prehodnotiť v súlade s vyššie uvedeným
postupom a uviesť do súladu s touto smernicou v priebehu 12 mesiacov.
Zákaz spolupráce s určitými poradcami
Spolupráca s poradcami, ktorí spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií, nie je
prípustná:
(1) ktorý má povesť osoby zapletenej v korupcii;
(2) u ktorého existuje dôvod domnievať sa, že pravdepodobne počas svojej práce pre
spoločnosť Duropack bude vykonávať nečestné platby alebo dávať neprimerané
dary;
(3) pokiaľ požaduje, aby sa jeho totožnosť (alebo v prípade, že poradcom je
spoločnosť, totožnosť akcionárov, ktorý vlastnia kontrolný balík akcií) alebo
totožnosť jednotlivcov alebo spoločností, v ktorých záujme vykonáva poradca
svoju činnosť, utajila;
6
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
(4) poradca požaduje (bez toho, aby to primerane z obchodného hľadiska
zdôvodnil), aby sa mu odmena vyplácala v daňovo zvýhodnenom prostredí alebo
vopred alebo v hotovosti; alebo
(5) existujú ďalšie podozrivé okolnosti alebo indikátory, ktoré neboli uspokojivým
spôsobom vyriešené.
Dodržiavanie tejto smernice zo strany poradcov
10.8.
Poradcovia, s ktorými bola podpísaná zmluva, musia svojím podpisom potvrdiť, že si
túto smernicu prečítali, pochopili ju a že s ňou súhlasia. V prípadoch, keď sa to
považuje za potrebné a nevyhnutné, sa musia poradcovia zúčastniť školenia k
opatreniam zameraným na boj proti úplatkárstvu a korupcii.
10.9.
Za to, že poradca podpíše túto smernicu, nesie zodpovednosť osoba zodpovedná za
dohľad. Právnická osoba, ktorá je členom skupiny Duropack a ktorá nesie
zodpovednosť za angažovanie poradcu, musí poskytnúť vyššie uvedené školenie, resp.
a zdôvodniť jeho potrebu. V prípade, že s poradcom už existuje zmluvný vzťah, musí
spoločnosť zabezpečiť priebežné vykonanie analýzy zameranej na možné riziká
spolupráce. V prípade potreby je potrebné dodatočne poskytnúť poradcovi školenie.
10.10.
Zo strany poradcu sa tiež bude požadovať, aby so spoločnosťou skupiny Duropack
uzatvoril písomnú zmluvu, ktorá vo forme podľa Prílohy C tejto politiky obsahuje aj
ustanovenia zamerané proti korupcii; akékoľvek úpravy uvedených ustanovení (v
záujme zohľadnenia miestnych zákonov alebo iných súvislostí) musí schváliť osoba
zodpovedná za dohľad.
11. Činnosť za účelom fúzie a akvizície
11.1 . Činnosti, ktorých účelom je zlúčenie alebo splynutie spoločností, sú svojou povahou
mimoriadne a vykonávajú sa len so súhlasom predstavenstva spoločnosti Duropack
a zvyčajne v spolupráci s externým právnym poradcom.
11.2.
Žiadna činnosť, ktorej účelom je zlúčenie alebo splynutie, sa nesmie vykonávať bez
toho, aby sa jej z hľadiska potláčania korupcie venovala patričná odborná starostlivosť,
ktorá je za daných okolností primeraná.
11.3.
Okrem toho zamestnanci
spoločnosti Duropack sú povinní spolupracovať
v primeranom rozsahu a v rámci ich vlastnej zodpovednosti za zlúčenie alebo splynutie
spoločností s tímom, ktorý danú transakciu realizuje. Činí tak v záujme naplánovania,
realizácie a rozboru informácií o patričnej odbornej starostlivosti z hľadiska potláčania
korupcie ako aj záujme toho, aby dotknutá spoločnosť skupiny Duropack počas
rokovaní o akvizícii určitého podniku alebo časti určitého podniku získala záruky,
odškodnenia a práva na vypovedanie zmluvy, ktoré skupinu Duropack chránia
v prípade, pokiaľ sa v cieľovej spoločnosti alebo v inom podniku objavia záväzky, ktoré
súvisia s korupciou. Zamestnanci zodpovední za transakciu zlúčenia alebo splynutia sú
povinní pred začatím takejto transakcie, vyžiadať si od osoby zodpovednej za dohľad
dotazník na posúdenie akvizície a tiež vzor zmluvných podmienok, pokiaľ skupinový
právnik neurčí inak.
7
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
12. Obchodní partneri, spoločné podniky, subdodávatelia a distribútori
12.1.
Rovnako ako v prípade poradcov, Duropack môže byť zodpovedný za konanie tých
osôb, ktoré vykonávajú činnosť v jeho mene alebo takých osôb, s ktorými sa Duropack
spojí v záujme podnikania. Zamestnanci Duropacku sú povinní zabezpečiť analýzu za
účelom zistenia, či uvedené právnické osoby chápu smernice skupiny Duropack, ktoré
sú zamerané na potláčanie korupcie, a či samé uplatňujú zásady a postupy, ktoré
zodpovedajú zásadám a postupom skupiny Duropack.
12.2.
Taktiež je nutné vykonať prieskum, či horeuvedené právnické osoby sú vlastnené
štátom ovládaným subjektom alebo či sú pridruženou spoločnosťou takéhoto subjektu.
12.3.
Požaduje sa, aby zamestnanci spoločnosti patriacej do skupiny Duropack podnikali
nevyhnutné kroky k tomu, aby obchodní partneri, partneri v rámci spoločného podniku,
subdodávatelia, distribútori alebo iné osoby (fyzické osoby) alebo spoločnosti
(právnické osoby), ktoré vykonávajú činnosť v mene spoločnosti patriacej do skupiny
Duropack a ktoré Duropack priamo kontroluje, implementovali zásady na potláčanie
korupcie, ktoré budú v súlade so všeobecnými zásadami tejto smernice.
12.4.
Od všetkých jednotlivcov (fyzických osôb) alebo od spoločností (právnických osôb),
ktoré nie sú pod priamou kontrolou skupiny Duropack, by sa malo vyžadovať, aby
zmluvne dodržiavali všeobecné zásady, ktoré stanovuje táto smernica (respektíve
v prípade, že to nie je z právneho hľadiska možné, aby sa primeraným spôsobom
vyzývali a povzbudzovali k dodržiavaniu týchto zásad).
12.5.
Akákoľvek zmluva o obchodnom partnerstve, spoločnom podniku alebo
o subdodávkach by mala zahŕňať podmienky, ktoré sú podobné podmienkam, ktoré
sa v Prílohe C tejto smernice stanovujú pre poradcov s tým, že meniť sa môžu len
v prípade, že to odsúhlasí osoba zodpovedná za dohľad.
13. Príspevky politickým subjektom a dobročinným organizáciám
13.1.
Spoločnosti skupiny Duropack môžu poskytovať príspevky politickým stranám alebo
kandidátom alebo v prospech dobročinných organizáciípokiaľ sa to uskutočňuje
v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Avšak musí sa venovať zvýšená pozornosť
tomu, aby sa takýmito činnosťami niekomu nevytvorila neopodstatnená osobná
výhoda aani aby nevznikol dojem, že taká výhoda vznikla. Takéto príspevky je možné
v mene spoločnosti skupiny Duropack robiť len po konzultácii a so súhlasom osoby
zodpovednej za dohľad.
14. Školenie
14.1.
Každá právnická osoba skupiny Duropack je povinná zabezpečiť, aby príslušní
zamestnanci a kde takáto možnosť prichádza do úvahy aj poradcovia (a v závislosti od
miestneho pracovného práva aj dočasné pracovné sily) prešli minimálne každé dva
roky školením, ktorého náplňou bude táto smernica. Každá právnická osoba skupiny
Duropack tiež zodpovedá za sledovanie absolvovaných školení a za ich obvyklé
nahlasovanie vedeniu spoločnosti. Všetkým zamestnancom by sa mala na ročnej báze
prostredníctvom bulletinov alebo porovnateľným komunikačným kanálom pripomínať
dôležitosť dodržiavania tejto smernice.
8
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
15. Nahlasovanie a eskalácia problémov
15.1.
V prípade, pokiaľ sa zamestnanec spoločnosti skupiny Duropack dozvie o akejkoľvek
činnosti, ktorú táto smernica zakazuje alebo mu tretia strana ponúkne úplatok alebo ho
osloví tretia strana, ktorá požaduje úplatok alebo ktorá sa mu ľubovoľným spôsobom
vyhráža, pokiaľ sa požadovaný úplatok neposkytne, mal by dotyčný zamestnanec
okamžite informovať osobu zodpovednú za dohľad, ktorou je zvyčajne konateľ
spoločnosti, a zároveň splnomocnenca pre dohľad prostredníctvom e-mailovej adresy
[email protected] Pokiaľ by osoba zodpovedná za dohľad nepodnikla
v reakcii na takéto oznámenie žiadne kroky do 30 dní, nahlási dotknutý zamestnanec
predmetnú záležitosť splnomocnencovi zodpovednému za dohľad v rámci skupiny, ako
aj konateľovi spoločnosti Duropack GmbH Viedeň s tým, že tak môže učiniť v prípade,
pokiaľ si okolnosti v záujme ochrany spoločnosti Duropack vyžadujú okamžitý zásah, aj
skôr.
16. Prechodné ustanovenia
16.1.
Tie právnické osoby, ktoré v súčasnosti nie sú v súlade s touto smernicou, sú povinné do
15. septembra 2013 podniknúť kroky na nápravu situácie.
Schválili:
nečitateľný podpis
Peter Szivacsek
generálny riaditeľ
skupina spoločností Duropack Group
nečitateľný podpis
Peter Rindler
hlavný finančný riaditeľ
skupina spoločností Duropack Group
Viedeň, dňa 10. septembra 2012
Svojimi podpismi potvrdili:
Názov právnickej osoby:
Ing. Patrick Schwab
generálny riaditeľ
9
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Príloha A
Splnomocnenec zodpovedný za dohľad v rámci skupiny Duropack a osoby zodpovedné za dohľad
v spoločnostiach patriacich do skupiny Duropack
Splnomocnenec zodpovedný za dohľad v rámci skupiny (Compliance Officer):

pán Miroslav Knobloch
Osoby zodpovedné za dohľad (Compliance Personnel):

konatelia príslušných právnických osôb patriacich do skupiny Duropack
10
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Príloha B
Tlačivo – angažovanie poradcu a jeho zhodnotenie pred angažovaním
Zamestnanec, ktorý navrhuje angažovanie poradcu, vyplní a predloží toto tlačivo na
schválenie osobe zodpovednej za dohľad.
1.
Meno poradcu:
2.
Obchodný názov a sídlo spoločnosti poradcu:
3.
Materská spoločnosť (pokiaľ existuje):
4. Hlavní vlastníci / riaditelia spoločnosti:
meno:
percentuálny podiel:
(a)
(b)
(c)
5. Správna rada spoločnosti:
meno:
(a)
(b)
(c)
6.
Kľúčoví zamestnanci
meno:
pozícia:
(a)
(b)
(c)
7.
Krajina / krajiny, v ktorých bude poradca vykonávať svoju činnosť:
8.
Povaha práce, ktorá sa má vykonať, vrátane informácie, či sa zapoja aj vládne inštitúcie
alebo verejní funkcionári; pokiaľ áno, o ktoré konkrétne pôjde.
9.
Odôvodnenie angažovania poradcu vrátane jeho expertných znalostí v tomto smere
a význam, ktorý má pre spoločnosť Duropack získanie uvedených expertných znalostí.
10. Aká je navrhovaná doba trvania zmluvy o poradenstve / konzultačného vzťahu s tým, že sa
uvedie, či jej text súčasne podlieha podmienkam utajenia alebo zachovávania dôvernosti.
11. Overené referencie a ich zdroj
(a)
(b)
(c)
12. Súčasní alebo bývalí verejní funkcionári, ktorí pôsobia v spoločnosti poradcu:
11
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Meno:
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Vládny orgán:
(a)
(b)
(c)
13. Navrhovaný / zamýšľaný súčasný alebo predchádzajúci vzťah poradcu s funkcionármi
alebo predstaviteľmi potenciálneho zákazníka alebo iných príslušných vládnych orgánov.
14. Odporučil niekto tohto poradcu alebo spoločnosť? Pokiaľ áno, kto to bol a aká je jeho
pozícia?. Pokiaľ odporúčajúcou osobou bol verejný funkcionár, uveďte jeho meno, názov
jeho pozície, oddelenie / inštitúciu a miesto.
15. Ako sa budú vypočítavať, fakturovať a uhrádzať poplatky a výdavky poradcu? Bola
metóda výpočtu písomne zdokumentovaná? Považujú sa poplatky v kontexte služieb, ktoré
poskytuje poradca, za primerané?
16. Zamestnanci spoločnosti Duropack, ktorí sa zúčastnili pohovoru s poradcom:
(a)
(b)
(c)
17. Bude zmluva uzatvorená s poradcom obsahovať zmluvné ustanovenia, ktoré predpisuje
Príloha D tejto politiky; pokiaľ nie, všetky doplnky a úpravy jej znenia musí prehodnotiť
a schváliť osoba zodpovedná za dohľad s tým, že jeho schválenia sa musia priložiť k tomuto
formuláru.
18. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú vyššie, a okrem všetkých príslušných príloh tohto
tlačiva nižšie podpísaný týmto potvrdzuje, že so zreteľom na poradcu sa zabezpečila
primeraná a príslušná riadna previerka a že podľa svojho najlepšieho vedomia si nie je
vedomý existencie žiadnych informácií, ktoré by poradcovi zakazovali pôsobiť v záujme
spoločnosti Duropack a ktoré by bez výlučného obmedzenia sa len na nasledovné
okolnosti, zahŕňali aj nasledovné situácie:
a) ktorý má povesť osoby zapletenej v korupcii;
b) u ktorého existuje dôvod domnievať sa, že pravdepodobne počas svojej práce pre
spoločnosť Duropack bude vykonávať nečestné platby alebo dávať neprimerané
dary;
c) pokiaľ požaduje, aby sa jeho totožnosť (alebo v prípade, že poradcom je spoločnosť,
totožnosť akcionárov, ktorý vlastnia kontrolný balík akcií) alebo totožnosť jednotlivcov
alebo spoločností, v ktorých záujme vykonáva poradca svoju činnosť, utajila;
d) poradca požaduje (bez toho, aby to primerane z obchodného hľadiska zdôvodnil),
aby sa mu odmena vyplácala v daňovo zvýhodnenom prostredí alebo vopred alebo
v hotovosti; alebo
e) existujú ďalšie podozrivé okolnosti alebo indikátory, ktoré neboli uspokojivým spôsobom
vyriešené.
Podpis:
Meno zamestnanca.
Pracovisko (miesto) a kontaktné údaje:
Dátum:
12
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
V prípade, pokiaľ sa v prospech poradcu vyplatí odmena, ktorá sa buď rovná alebo je
vyššia ako 10 000 EUR (a to vrátane niekoľkých platieb, ktoré majú v úhrne hodnotu vo
výške buď 10 000 EUR alebo v hodnote vyššej a ktoré sa týkajú jedinej transakcie), musí
angažovanie a štruktúru poplatku schváliť člen personálu spoločnosti, ktorý bol
vymenovaný za účelom dodržiavania tejto politiky a schvaľovania príslušných krokov.
19. Meno, miesto a kontaktné údaje osoby zodpovednej za dohľad, ktorá schválila tento
formulár .
Schválil:
- meno:
- pracovisko (miesto):
- podpis
- dátum:
13
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Príloha C
Zmluvné podmienky angažovania poradcov
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zákony (domovskej krajiny poradcu) ako aj
zákony Rakúskej republiky a zákony iných krajín, ktoré sú alebo môžu byť potenciálne
relevantné vrátane všetkých zákonov, ktoré sa, pokiaľ ide o úplatkárstvo, pranie
peňazí a / alebo korupčné platby, týkajú buď jednej alebo oboch zmluvných strán,
ako je napríklad americký Zákon o zahraničných korupčných praktikách (ďalej len
ZZKP), Kapitola 15 Zbierky zákonov USA, Čiastka 78dd-1, Čiastka 78dd-2 a Čiastka
78dd-3 ako aj britský Zákon o úplatkárstve z roku 2010 (ďalej spolu len „protikorupčné
zákony“). Poradca preto týmto vyhlasuje a zaručuje, že:
A. dodržiava zákony (svojej domovskej krajiny) ako aj zákony Rakúskej
republiky, ľubovoľné iné zákony, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho záväzkov
v zmysle tejto zmluvy a protikorupčné zákony ľubovoľných iných krajín
alebo jurisdikcií, ktoré sa týkajú transakcií, ktoré predpokladá táto zmluva
a počas celého trvania tejto zmluvy neustále dodržiava všetky takéto
zákony. Ustanovenia tejto zmluvy a transakcie, ktoré sa ňou predpokladajú
vrátane odmeňovania poradcu sú právoplatné a záväzné v zmysle
zákonov príslušných jurisdikcií vrátane a bez obmedzenia všetkých
protikorupčných zákonov a príslušných zákonov a predpisov, ktoré sa
týkajú zdanenia a devízovej kontroly.
B.
na podporu žiadnej ponuky, platby, prísľubu platby alebo povolenia platby
alebo poskytnutia finančných prostriedkov alebo ľubovoľnej hodnotnej
veci ľubovoľnému predstaviteľovi vlády (vrátane ľubovoľného funkcionára
alebo zamestnanca ľubovoľnej vlády alebo vládou ovládanej právnickej
osoby alebo verejnej medzinárodnej organizácie alebo ľubovoľnej osoby,
ktorá koná z titulu úradnej funkcie alebo ktorá koná z titulu svojej
právomoci zastupovať alebo vystupovať v mene ľubovoľného z vyššie
uvedených subjektov alebo ľubovoľnej politickej strany alebo funkcionára
takejto strany alebo kandidáta na politickú funkciu alebo v mene
legislatívnych, správnych alebo súdnych funkcionárov, bez ohľadu na to, či
boli do svojich funkcií menovaní alebo do nich menovaní neboli alebo či
boli do svojich funkcií zvolení s tým, že všetky uvedené osoby sa ďalej
označujú len ako predstavitelia vlády) s vedomím, že všetky alebo určitá
časť peňazí alebo hodnoty sa ponúkne, poskytne alebo prisľúbi
predstaviteľovi vlády na účely získania alebo udržania obchodu, výhody pri
výkone obchodu alebo na účely zabezpečenia ľubovoľnej inej nečestnej
výhody nepodnikol a ani nepodnikne žiadne kroky.
C. s vedomím, že všetky alebo určitá časť peňazí ponúkaných, poskytovaných
alebo prisľúbených alebo hodnoty ponúkanej, poskytovanej alebo
prisľúbenej takej inej osobe má za cieľ zabezpečiť nečestný výkopn funkcie
takejto dotknutej osoby alebo zneužitie pozície takejto dotknutej osoby
nepodnikol a ani nepodnikne žiadne kroky na podporu ponuky, platby,
prísľubu platby alebo povolenia platby alebo poskytnutia alebo žiadosti
alebo akceptácie peňazí alebo ľubovoľnej inej cennej veci v prospech
alebo zo strany ľubovoľnej inej osoby (a to bez ohľadu na to, či ide alebo
nejde o predstaviteľa vlády).
14
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
D. žiadna časť platieb, ktoré priamo alebo nepriamo prijal poradca zo strany
dotknutej spoločnosti skupiny Duropack sa nepoužije na účely, ktoré by
znamenali porušenie zákonov (domovskej krajiny poradcu) a Rakúskej
republiky alebo ľubovoľnej inej jurisdikcie vrátane ľubovoľných príslušných
protikorupčných zákonov.
2.
E.
ani poradca a ani žiaden vlastník, partner, funkcionár, riaditeľ či
zamestnanec poradcu alebo ľubovoľnej dcérskej spoločnosti poradcu nie
je a ani sa počas obdobia platnosti tejto zmluvy bez toho, aby takúto
skutočnosť v písomnej podobe oznámil dotknutej spoločnosti skupiny
Duropack, nestane verejným funkcionárom.
F.
Poradca dodrží všeobecné zásady a duch politiky spoločnosti Duropack
zameranej proti korupcii; potvrdzuje prijatie uvedenej politiky a zaviaže sa,
že absolvuje úvodné a následne pravidelné polročné školenia, ktoré bude
organizovať spoločnosť Duropack.
V súvislosti s vyššie uvedenými vyhláseniami a zárukami sa zmluvné strany ďalej dohodli
nasledovne:
A. V prípade porušenia ľubovoľného z vyššie uvedených vyhlásení a záruk sú
ľubovoľné žiadosti o platbu zo strany poradcu so zreteľom na ľubovoľnú transakciu,
v prípade ktorej došlo k porušeniu vyhlásenia vrátane žiadostí o predaj alebo
o služby, ktoré sa už poskytli v minulosti, neplatné a všetky platby, ktoré sa už
vykonali v minulosti, sa zo strany poradcu refundujú v prospech spoločnosti
Duropack. Poradca ďalej spoločnosť Duropack odškodní a kryje pred všetkými
nárokmi, stratami alebo škodami, ktoré vyplynú alebo ktoré súvisia s takýmto
porušením alebo zrušením zmluvy.
B.
Všetky platby, ktoré v zmysle tejto zmluvy náležia poradcovi, sa vykonajú šekom
alebo bankovým prevodom s tým, že žiadne z nich sa neuskutočnia v hotovosti
alebo prostredníctvom listín na doručiteľa. Žiadne platby, ktoré sú splatné
v prospech poradcu v zmysle tejto zmluvy, sa namiesto toho nevykonajú
v prospech tretej strany s tým, že všetky platby sa vykonajú v (miesto, na ktorom sa
nachádza sídlo poradcu alebo miesto, na ktorom poradca poskytuje svoje služby)
C. Spoločnosť Duropack môže ukončiť (vypovedať) platnosť tejto zmluvy okamžite
písomnou výpoveďou v prípade, že podľa svojho výlučného uváženia dospeje
k záveru, že poradca porušil niektoré z vyhlásení alebo záruk, ktoré boli dané
v zmysle tejto zmluvy alebo pokiaľ dospeje k záveru, že jej porušenie je vysoko
pravdepodobné, pokiaľ sa jej platnosť nevypovie.
D. Poradca udržiava v súvislosti so svojimi službami, ktoré má poskytovať v zmysle tejto
zmluvy presné účtovné záznamy a podklady s tým, že uvedené účtovné záznamy
a podklady sprístupní, pokiaľ ho o to požiadajú, audítorom spoločnosti Duropack.
Poradca v plnom rozsahu spolupracuje pri ľubovoľnom audite, ktorý sa môže
realizovať.
15
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
Príloha E
Dotazník k možnému zamestnaniu osoby odporučenej verejným funkcionárom
Vedúci oddelenia ľudských zdrojov vyplní tento dotazník a doručí ho osobe zodpovednej za dohľad, pokiaľ sa
spoločnosti Duropack odporúča kandidát na obsadenie voľného pracovného miesta, a to aj pokiaľ ide o miesto
praktikantské alebo o miesto určené na zaškolenie (na rozdiel od reakcie na ľubovoľný zverejnený inzerát alebo na
náborový program, s ktorým prišla spoločnosť Duropack), a to zo strany:



akejkoľvek osoby, ktorá je v zamestnaneckom pomere s ľubovoľnou vládou, vládnou inštitúciou alebo so
spoločnosťou, ktorú ovláda štát (vrátane samostatného finančného fondu); alebo
akejkoľvek osoby, ktorá pôsobí z titulu svojej úradnej funkcie pre štátnu organizáciu, a to bez ohľadu na to, či ju
táto štátna organizácia skutočne zamestnáva alebo nezamestnáva; alebo
akejkoľvek osoby, ktorá je oficiálnym zástupcom politickej strany alebo ktorá je kandidátom na politickú funkciu;
Osoba zodpovedná za dohľad dotazník prehodnotí a oznámi, či bol udelený súhlas. Pred uskutočnením
uvedeného vyhodnotenia a udelením súhlasu nie je možné potenciálnemu kandidátovi dať žiadnu ponuku.
Vyššie uvedená vládna inštitúcia, organizácia alebo politická strana sa v súvislosti s osobou, ktorá predkladá
odporúčanie, spolu v tomto dotazníku označujú ako „spriaznená organizácia“.
Všeobecné informácie
1.
K tomuto dotazníku priložte prosím životopis kandidáta.
2.
Uveďte meno osoby, ktorá predložila odporúčanie, ako aj organizáciu, v ktorej uvedená osoba
(odporúčateľ) pracuje a jej vzťah k spoločnosti Duropack (napr. či ide o minulého, súčasného alebo
potenciálneho zákazníka alebo obchodného partnera).
3.
Popíšte, ako sa uvedený kandidát dostal do pozornosti spoločnosti Duropack.
4.
Aký je vzťah medzi kandidátom a osobou, ktorá predložila odporúčanie?
5.
Na akú pozíciu sa dotknutý kandidát hlási? Láskavo uveďte (i) navrhovaný názov pozície v rámci štruktúry
spoločnosti; (ii) pracovnú oblasť a (iii) meno a pozíciu nadriadeného pracovníka pre prijímaného kandidáta.
6.
Popíšte výberové konanie / postup pohovorov, ktorým prešiel dotknutý kandidát, a to vrátane mien všetkých
účastníkov na strane spoločnosti. Koľko iných kandidátov na danú pozíciu sa ešte posudzovalo?
7.
Má kandidát kvalifikáciu, ktorá je v danej pozícii nevyhnutná? V prípade, že áno, prosím láskavo ju doložte.
Ako sa dotknutý kandidát javí v pomere k ostatným uchádzačom o danú pracovnú pozíciu ?
8.
Aké sú navrhované podmienky odmeňovania? Sú úmerné ku kvalifikácii potenciálneho nového
zamestnanca a v súlade s aktuálnymi trhovými hodnotami? V prípade, že áno, prosím láskavo doložte.
Informácie o spriaznenej organizácii
9.
Pracuje v súčasnosti spoločnosť Duropack na alebo sa v súčasnosti snaží presadiť ľubovoľnú svoju žiadosť,
dohodu alebo transakciu, ktorá sa týka aj spriaznenej organizácie, ku ktorej má dotknutý kandidát, tak, ako
sa uvádza v otázke 4, vzťah ? Pokiaľ áno, uveďte láskavo podrobnosti.
16
Smernica spoločnosti
proti úplatkárstvu a korupcii
Revízia: 1
Účinnosť od 15. septembra 2012
10. Snaží sa spoločnosť Duropack, aby v budúcnosti získala možnosť spolupráce alebo rozvoja vzťahu s takouto
spriaznenou organizáciou ? Pokiaľ áno, uveďte láskavo podrobnosti.
11. Aký sa z prijatia dotknutého kandidáta očakáva pre spoločnosť Duropack prínos?
Interné schválenia a úvahy
12. Uveďte meno / mená a kontaktné údaje manažéra / manažérov, ktorí navrhujú prijatie dotknutého
kandidáta do zamestnania.
13. V prípade, pokiaľ príslušné schválenie neudelila priamo osoba zodpovedná za dohľad, uveďte meno
a kontaktné údaje poverenej osoby, s ktorou sa prerokovala žiadosť o prijatie kandidáta.
14. Bude mať dotknutý kandidát po prijatí do zamestnania k dispozícii dôverné informácie, ktoré sa týkajú
spoločnosti Duropack alebo iných zákazníkov, ktoré sa môžu zneužiť v prospech spriaznenej organizácie
(napríklad informácie, ktoré sa týkajú transakcií so spriaznenou organizáciou alebo s ľubovoľným priamym
konkurentom spriaznenej organizácie)?
15. Existujú ešte nejaké ďalšie informácie, ktoré sa týkajú dotknutého kandidáta alebo spriaznenej organizácie,
ktoré môžu byť relevantné pre schválenie jeho prijatia do zamestnania?
Spracoval(a):
Dátum:
17
Download

PDF - - Home @ Duropack Group