PRO ˇZILINA
Záleží nám na Žiline...
www.prozilina.sk • facebook.com/www.prozilina.sk • neperiodická publikácia
100
riešení
pre Žilinu
Róbert Kašša
NEZÁVISLÝ K ANDIDÁT NA PRIMÁTORA
volebný program
2
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
PRO ŽILINA
PARKOVANIE
Riešenie 1 – 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
MHD
Riešenie 11 – 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ZELEŇ A ÚDRŽBA
Riešenie 15 – 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
BEZPEČNOSŤ A MESTSKÁ POLÍCIA
Riešenie 28 – 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
DANE
Riešenie 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ŠKOLSTVO
Riešenie 33 – 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
KULTÚRA
Riešenie 39 – 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ZŤP A SENIORI
Riešenie 43 – 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
PSÍČKARI
Vážení
spoluobčania,
Riešenie 49 – 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KOMUNIKÁCIA MESTA A JEHO PROPAGÁCIA
Riešenie 54 – 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ZMENY V MESTSKOM ÚRADE
Riešenie 65 – 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ŠPORT
Riešenie 71 – 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RÓMOVIA
Riešenie 78 – 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PODNIKATELIA, ROZVOJ EKONOMIKY
A INVESTÍCIE
v rukách držíte môj „primátorský“ volebný program na roky
2014 až 2018, ktorý som dôkladne pripravoval spolu s mojím tímom odborníkov z Občianskeho združenia Pro Žilina.
Tak, ako som už nedávno avizoval v médiách, náš program
obsahuje viac ako 100 riešení, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste. Tento dokument obsahuje nielen pomenovanie existujúceho problému a navrhované
riešenie, ale aj termín realizácie a finančný dopad. Zároveň
sa zaväzujem, že v prípade nesplnenia predloženého volebného programu do troch rokov, sám sa vzdám primátorského kresla. Verím, že túto navrhovanú alternatívu vďaka vašej
volebnej podpore spoločne naplníme. A bude lepšie...
Riešenie 81 – 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CESTOVNÝ RUCH
Riešenie 97 – 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NÁJOMNÉ BYTY A MLADÉ RODINY
Riešenie 106 – 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Róbert Kašša, nezávislý kandidát na primátora
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
RIEŠENIE 3:
RIEŠENIE 9:
Iniciovať stretnutia s majiteľmi hyper a supermarketov – možnosť bezplatného nočného parkovania na ich plochách – Vlčince, Hliny, Hájik.
Osadenie zónových tabúľ s rezidentským
parkovaním.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 4:
Zrealizovať reevidenciu ZŤP a rezidentských miest.
Parkovanie
PROBLÉM:
Parkovanie – téma živá, diskutovaná, polarizujúca spoločnosť vo všetkých veľkých
slovenských mestách. Nie je tomu inak
ani v Žiline. Tej ako jedinému krajskému
mestu chýba (v súčasnosti inde už bežné
riešenie) úhrada parkovného v spoplatnených zónach pomocou SMS.
RIEŠENIE 1:
Aplikácia pre zjednušenú kúpu parkovného lístka, kde stačí zvoliť typ zóny a napísať EČV. Za 30 sekúnd príde vodičovi potvrdzujúca SMS. 10 minút pred uplynutím
platnosti parkovného príde upozorňujúca SMS. Predĺženie je možné opätovným
odoslaním SMS. Všetky odchádzajúce
a prichádzajúce SMS zahrnie cena parkovného. Za parkovanie si možno vytlačiť aj
daňový doklad z webu mesta. Je to alternatíva k imobilným automatom.
Náklady: Len na propagáciu systému.
Realizácia: Do konca roku 2015.
Očakávaný efekt: Cieľom SMS parkovania je ponúknuť vodičom jednoduchý a ľahký spôsob úhrady za parkovné, ale aj kontrolu týchto úhrad. Tento ekologický spôsob platby umožňuje platbu za
parkovanie bez nutnosti cesty k parkovaciemu automatu a dáva vodičovi možnosť si dobu parkovania predĺžiť.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 5:
Prehodnotiť využívanie/nevyužívanie zdevastovaných plôch (Vlčince, Solinky) na
funkčné parkovacie plochy.
Analýza počtu parkovacích miest vykázala, že na sídlisku Vlčince je potrebné vybudovať 538 miest. Záväzok – vybudovať 620.
Na Solinkách chýba 383 plôch. Záväzok –
vybudovať 480. Hájik nemá 262 miest. Záväzok – vybudovať 305 miest. Hliny V. – VII.
potrebujú 106 parkovacích plôch. Záväzok
– vybudovať 135 miest.
Náklady: Ekonomické vyhodnotenie je možné vykonať až na základe konkrétnych projektov, ktoré
sa budú vypracovávať pre jednotlivé mestské časti na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu
statickej dopravy v jednotlivých častiach mesta.
RIEŠENIE 7:
Zjednodušiť vodičom krátkodobý pobyt
v centre počas víkendu – parkovanie zdarma.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 8:
Iniciovať kroky k zavedeniu systému poplatkov za parkovanie pre Žilinčanov výhodnejšie ako „cezpoľným“ vodičom.
V spolupráci s Výskumným ústavom dopravným pripraviť Strategický plán parkovania.
PROBLÉM:
Náklady: Ekonomické vyhodnotenie je možné vykonať až na základe konkrétnych projektov, ktoré
sa budú vypracovávať pre jednotlivé mestské časti na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu
statickej dopravy v jednotlivých častiach mesta.
RIEŠENIE 10:
Využitie miesta za futbalovým štadiónom
(vjazd z Ľavobrežnej) – dohoda s vlastníkom pozemku.
Realizácia: Do roku 2015.
Očakávaný efekt: Spokojnosť obyvateľov mesta,
zníženie dopravných zápch v čase konania športových aktivít, pretože parkovanie bude odkláňané
cez Ľavobrežnú na iné miesto.
RIEŠENIE 6:
RIEŠENIE 2:
Nespokojnosť vodičov s parkovaním na
sídliskách a v centre mesta.
Náklady: Investícia spojená s osadením tabúľ.
Náklady: Minimálne.
Náklady: Náklady budú vyčíslené po audite.
Realizácia: Do roku 2018, nízkonákladové riešenia v priebehu rokov 2015 – 2016.
Očakávaný efekt: Postupnými a systematickými
krokmi v parkovacej politike vybudovať adekvátne
množstvo parkovacích plôch na sídliskách. Zlepšenie podmienok odstavovania motorových vozidiel
obyvateľov vo všetkých obytných oblastiach mesta.
Benefity v parkovaní pre Žilinčanov.
PROBLÉM:
3
MHD
PROBLÉM:
V súčasnosti evidujeme pokles záujmu
obyvateľov Žiliny o využívanie MHD. Obslužnosť MHD hlavne na sídliskách je
málo efektívna a centrum mesta je stále
viac zaťažované individuálnou dopravou.
Existujú viac či menej realistické návrhy na riešenie tejto situácie a tiež na spoplatnenie MHD v Žiline. Napr. riešenie
poskytnúť MHD zadarmo považujeme
za nekoncepčné a pre mesto extrémne finančne zaťažujúce.
RIEŠENIE 11:
Iniciovať zavedenie rýchlobusov, ktoré by
prepojili najviac zaťažené lokality mesta: sídliská – centrum, sídliská – sídliská, sídliská
– Vodné dielo, rýchlobusy spájajúce sídliská s miestami, kde sa koncentrujú pracovné
príležitosti – priemyselné zóny a pod.
Náklady: Prehodnotiť grafikon a využiť existujúce
kapacity MHD.
RIEŠENIE 12:
Obyvatelia mestskej časti, tzv. kolónia pri
zimnom štadióne, majú problém so zaparkovaním vlastných motorových vozidiel, nielen počas bežného dňa, ale predovšetkým počas športových udalostí na
futbalovom alebo zimnom štadióne.
Modernizovať vozový park MHD a tým zvýšiť jeho atraktivitu a komfort cestujúcich.
Náklady: Využiť zdroje z eurofondov v súčasnosti
zamerané na preferovanie kombinovaných pohonných jednotiek (nafta, elektrina).
4
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
RIEŠENIE 13:
Poskytnúť MHD pre Žilinčanov počas víkendov bezplatne. Toto riešenie je zamerané hlavne na osvetu, na občanov prímestských častí a na cestujúceho, pre ktorého nie
je MHD hlavným dopravným prostriedkom.
Cieľom tohto riešenia je aj pritiahnuť občana
Žiliny do centra mesta a tým zvýšiť popularitu mestského prostredia.
Náklady: Predpokladané náklady budú závisieť
od komplexného auditu.
Realizácia: V rokoch 2015 – 2018.
Očakávaný efekt: Zefektívnenie fungovania MHD.
Zvýšenie záujmu občanov o využívanie MHD. Odľahčenie dopravy v centre mesta. Počas víkendov
pritiahnutie občanov do centra mesta a tým posilnenie jeho lokálnej ekonomiky a atraktivity.
PROBLÉM:
Dnes existuje možnosť slobodného výberu školy. Mnohí rodičia túto možnosť nevyužívajú z finančných dôvodov. Deti tak
musia chodiť do škôl, ktoré sú v mieste ich
bydliska bez ohľadu na to, či im ponúkaný
vzdelávací program školy vyhovuje.
RIEŠENIE 14:
Symbolický poplatok za prepravu MHD pre
žiaka navštevujúceho základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Náklady: Náklady budú vyčíslené po komplexnom
audite.
Realizácia: Od roku 2016.
Očakávaný efekt: Dať možnosť rodičom, aby ich
dieťa mohlo navštevovať školu podľa osobných požiadaviek a potrieb. Rovnomerné naplnenie škôl.
Možnosť pre žiakov z obcí v Žilinskom kraji navštevovať školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čím
by sa zvýšil počet žiakov a následne objem finančných prostriedkov.
ných Žilinčanov odpovedalo, že ich trápi
nedostatok zelene v meste, chýba im viac
oddychových zón a rekreačných plôch.
stromu pre edukatívne a turistické účely.
RIEŠENIE 15:
V rámci územného a regulačného plánu určiť povinnú zelenú vybavenosť, a to aj v prípade ostatnej drobnej infraštruktúry, ktorú
musia developeri zaistiť v prípade budovania bytov, obchodných plôch – zazmluvniť
potencionálnych investorov vybudovať zelené plochy, aby sa predošlo následnému zaťaženiu rozpočtu mesta potrebou vyvolaných
investícií.
Vypracovanie generelu zelene – základ pre
zhodnotenie stavu zelených plôch v Žiline. Náklady: Generel vypracovaný Odborom životného prostredia MÚ v prípadnej spolupráci s vysokou školou v rámci dizertačnej práce, čiže nulové
náklady.
RIEŠENIE 16:
Zastavenie plytvania verejných zdrojov pri
výsadbe jednoročných rastlín a nahradenie
týchto rastlín trvácnymi rastlinami vhodnými do mestských podmienok (xerofitné trvalkové výsadby).
Náklady: Úspora pri výsadbe jednoročných rastlín v meste.
Náklady: Žiadne.
RIEŠENIE 20:
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015 – 2018 v závislosti
od možností a priestorov.
Očakávaný efekt: Koncepcia zelene – viac zelene
v meste. Podpora zelených komunít žilinských obyvateľov. Žilina – zelenšie mesto.
RIEŠENIE 17:
PROBLÉM:
Vytipovanie priestoru na prvú Žilinskú botanickú záhradu. V spolupráci so strednými
školami a občianskymi združeniami predstavíme projekt prvej botanickej záhrady
v Žiline, ktorá sa bude financovať výhradne zo súkromných zdrojov. Projekt bude vypracovaný prostredníctvom verejnej súťaže
a bude podrobený verejnej diskusii. Nedostatočné využitie potenciálu a kapacity Lesoparku Bôrik.
Náklady: Vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže na Žilinskú botanickú záhradu – podklady na
súťaž budú pripravené Odborom životného prostredia MÚ Žilina a súťaž prebehne podľa platnej legislatívy – predpokladané náklady na súťaž
5 000 € (1. cena 2 000 €, 2. cena 1 000 €, 3. cena
700 €, cena poroty 300 €). Výsledkom bude profesionálna štúdia prvej botanickej záhrady v Žiline.
Na základe tohto projektu sa budú získavať financie z externých zdrojov. Súčasťou projektu bude
možnosť zakúpiť si vlastný strom v botanickej záhrade pre Žilinčanov, čím sa náklady na realizáciu
projektu značne znížia. RIEŠENIE 18:
Vytvorenie pilotného projektu pre prvú žilinskú komunitnú záhradu – priestor na produkciu vlastného ovocia a zeleniny pre ľudí,
ktorí na to nemajú priestor.
Zeleň a údržba
PRO ŽILINA
Náklady: Náklady na prvú komunitnú záhradu
v Žiline budú súvisieť len s prípadným oplotením,
alebo s materiálnou pomocou na výsadbu zeleninových záhonov a obslužných komunikácií. Následná údržba bude plne v réžii obyvateľov. Náklady sú preto zanedbateľné. PROBLÉM:
RIEŠENIE 19:
Zeleň v meste. V prieskumoch, ktoré sa konali na jar tohto roku, takmer 30 % opýta-
Vytipovanie vzácnych stromov v intraviláne mesta Žilina a následné označenie tohto
RIEŠENIE 21:
Lesopark ako komplexná oddychová zóna pre Žilinčanov. Rozdeliť park na niekoľko zón. Existujúca detská, ďalšia pre rodiny
a seniorov. Po vzore iných miest vybudovať
oficiálne ohnisko spĺňajúce bezpečnostné
a požiarne parametre.
Náklady: 2 000 €.
RIEŠENIE 22:
Organizovať častejšie dobrovoľnícke akcie čistenia verejných priestorov, teda aj Lesoparku.
Náklady: Žiadne.
RIEŠENIE 23:
Iniciovať vznik relaxačno-športového miesta na vyžitie seniorov – Fitparku s cvičiacimi
komponentmi.
Náklady: 3 000 €.
RIEŠENIE 24:
Z dobrej praxe veľkých miest priateľských ku
komunitám iniciovať vznik Žilinského mestského pavilónu – letná zastrešená čitáreň,
priestor pre stretávanie sa rôznych komunít,
besedy a pod.
Náklady: Architektonická štúdia – cca 5 000 €.
Realizácia: Rok 2016.
Očakávaný efekt: Vytvorenie miesta pre všetky vekové generácie. Podpora komunít, skvalitnenie
vzájomných medziľudských vzťahov.
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Jedným z riešení bezpečnosti v meste je aj prevencia. Mapa kriminality bude
efektívnym nástrojom prevencie. Ďalším cieľom
riešení bezpečnosti je, aby občan poznal svojho policajta, strážnika alebo zastupiteľa zodpovedného
za danú oblasť.
PROBLÉM:
Obyvatelia sídlisk by privítali možnosť
triedenia biologicky rozložiteľného, kompostovateľného odpadu.
RIEŠENIE 25:
Recyklácia biologického odpadu – štiepkovanie drevnej hmoty, kompostovanie bioodpadu a biomateriálu v rámci zberných
dvorov v Žiline ako možnosť umiestniť bio
odpad zo záhrad a podobne.
Náklady: Náklady v súvislosti s prvotnou výstavbou väčšieho kompostéru – pre zberný dvor zhruba 1 500 €, jednoduchá drevená konštrukcia (zakúpenie profi štiepkovača cca 4 000 €). Ročné
náklady na kvalitné kompostovanie (prípravky na
kompostovanie zhruba 250 €). Mohlo by vzniknúť
v zbernom dvore na Vlčincoch ako pilotný projekt
a neskôr podľa potreby aj v iných častiach mesta. PROBLÉM:
Bezpečnosť
a Mestská polícia
RIEŠENIE 26:
Odborné prednášky o triedení odpadu so zameraním na spôsoby spracovania bioodpadu,
o podmienkach zapožičania kompostérov.
Náklady: Minimálne.
Realizácia: Rok 2016.
Očakávaný efekt: Vytvorený kompost by sa mohol
vrecovať a rozdávať alebo v rámci nákladov predávať záujemcom do záhrad a podobne – biologický
kolobeh.
PROBLÉM:
Zimná údržba ciest v prímestských častiach je dlhodobo zanedbávaná. Obyvatelia sa sťažujú na nedostatočnú, nepravidelnú a málo flexibilnú údržbu ciest počas
zimného obdobia, pričom platia rovnaké
dane ako obyvatelia v centre mesta. Majú problém dostať sa bezpečne a včas ráno
do práce alebo do školy. Z dôvodu neupravených ciest dochádza aj k problémom
s pravidelným odvážaním komunálneho
odpadu.
RIEŠENIE 27:
Úprava plánu zimnej údržby komunikácií
tak, aby prímestské časti neboli diskriminované. Kontrola dodržiavania plánu zimnej údržby, buď prostredníctvom poslancov,
alebo obyvateľov v nich žijúcich.
Náklady: V podstate žiadne, bude sa vychádzať
z existujúcich kapacít.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Bezpečné a upravené cesty. Spokojnosť všetkých občanov Žiliny aj v prímestských
častiach. Zrovnoprávnenie služieb pre občanov.
5
PROBLÉM:
Z viacerých prieskumov, analýz, ale aj
z komentárov na sociálnych sieťach vyplynulo, že jedným z najpálčivejších problémov nášho mesta je pocit bezpečnosti na
sídliskách, ale aj v centre či prímestských
častiach.
RIEŠENIE 28:
Vypracovanie tzv. Mapy kriminality jednotlivých častí mesta. Monitorovanie a štatistické vyobrazenie rôznych priestupkov, či
kriminálnej činnosti. Občania budú mať
prehľad, ktoré zóny môžu byť rizikové pre
pohyb, napríklad v nočných hodinách, kde
sa najviac pohybujú kriminálne živly, prípadne, kde treba posilniť hliadky.
Náklady: Náklady, ktoré vzniknú s vypracovaním
ikonografickej štúdie.
Narastajúca kriminalita a vandalizmus
v meste, najmä na sídliskách, ale aj v prímestských častiach. Napriek veľkému
počtu príslušníkov Mestskej polície Žilina
– cez 80 pracovníkov, sa obyvatelia necítia
bezpečne, apelujú na zvýšenie počtu hliadok v inkriminovaných lokalitách.
RIEŠENIE 31:
V spolupráci s Mestskou políciou konštituovať
občianske hliadky – tzv. žilinské patroly. Výpomoc pri monitorovaní a spoločnom zabezpečovaní verejného poriadku v meste a hlavne
v rizikových rajónoch. Členovia občianskych
hliadok môžu byť nápomocní aj pri hliadkovaní s policajtom, ktorý neovláda cudzí jazyk pri
komunikácii so zahraničným turistom.
Náklady: Investície súvisiace s teoretickou a praktickou prípravou dobrovoľníkov a nákupom identifikačných prvkov pre občianske hliadky. Odmeňovanie dobrovoľníkov formou benefitov – úľava na
daniach, bezplatné darčekové poukážky do mestských inštitúcií, zľava v MHD.
Realizácia: Do konca roku 2015.
Očakávaný efekt: Základom tohto riešenia je vytvorenie partnerstva polícia – komunita. Človek pochádzajúci z mestskej časti vie priamo identifikovať problém svojej komunity. Bol by článkom medzi
problémami obyvateľov mestskej časti a políciou.
RIEŠENIE 29:
Projekt Poznaj svojho policajta – Ľudia budú môcť zavolať svojmu strážnikovi, policajtovi alebo kontaktovať svojho obvodného
zástupcu (žilinská patrola) a upozorniť na
problém z oblasti bezpečnosti alebo verejného poriadku, ktorý trápi jeho alebo spoluobčanov v danom mieste. Občania si okrem
iného môžu nájsť na webe svoj obvod, ulicu a najmä kompetentnú osobu, na ktorú sa
s problémom môžu obrátiť.
Náklady: Žiadne.
RIEŠENIE 30:
Posilniť hliadky Mestskej polície počas nočných hodín v inkriminovaných oblastiach aj
v prímestských častiach.
Dane
PROBLÉM:
Neustále navyšovanie mestských daní.
RIEŠENIE 32:
Zmrazenie súčasnej výšky daní a ich nenavyšovanie na celé funkčné obdobie a v súla-
6
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
de s ekonomickým vývojom mesta iniciovať
ich zníženie.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Daňová istota na 4 roky
a stabilita podnikateľského prostredia.
PROBLÉM:
Za uplynulých päť rokov došlo k najväčšiemu okliešteniu právomocí riaditeľov škôl.
Školy majú oficiálne právnu subjektivitu, ale reálne nemajú právomoci takmer
žiadne. Pritom riaditelia nesú zodpovednosť vyplývajúcu z ich funkcie. Centrálny
systém účtovníctva, ktorý nastavilo súčasné vedenie mesta, je nevyhovujúci, vedie
k chybám a nedostatkom vo vedení účtovnej dokumentácie a nesprávnemu vynakladaniu verejných financií. Podklady pripravujú pedagógovia bez vzdelania v účtovnej
oblasti a takto predpripravenú agendu nosia účtovníčkam, ktoré sú rozmiestnené na
rôznych školách po celom meste.
RIEŠENIE 34:
Školstvo
PROBLÉM:
Mesto Žilina nemá dostatok finančných
prostriedkov na zabezpečenie miezd
a prevádzky svojich vzdelávacích inštitúcií.
Bezmyšlienkovité elokovanie škôl a školských zariadení uvedený problém nerieši.
Školy „papierovo“ neexistujú, ale reálne
sa prevádzkujú. K finančnej úspore nedochádza. Nesystémové kroky svedčia o tom,
že súčasné vedenie mesta a odbor školstva
sa neriadia žiadnou koncepciou ani stratégiou rozvoja, nemajú jasne schválenú koncepciu racionalizácie siete škôl ani stratégiu ich ďalšieho rozvoja.
RIEŠENIE 33:
Prehodnotiť existujúci návrh racionalizácie
siete škôl a stratégiu rozvoja školstva v Žiline. V kooperácii s riaditeľmi a odborníkmi
vypracovať návrh na riešenie existujúcich
problémov a realizovať ho v krátkodobom
horizonte. So zameraním na zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania pripraviť a realizovať koncepciu rozvoja školstva v Žiline.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Viac finančných prostriedkov, výchovno-vzdelávací proces na prvom mieste, skvalitnenie vzdelávania, operatívne riešenia
problémov a požiadaviek škôl.
Decentralizácia systému a vrátenie kompetencií riaditeľom škôl. Na každej škole účtovník a personalista v jednej osobe (+
drobné tajomnícke práce súvisiace s požiadavkami zriaďovateľa, ktorý bude hradený
z originálnych kompetencií).
Náklady: Využiť existujúce kapacity mestského
úradu a škôl.
RIEŠENIE 35:
Jednotná metodika vedenia účtovníctva
a prerozdelenia zodpovednosti medzi zamestnancami rozpočtových organizácií riadených mestom.
PRO ŽILINA
ce sú vysoké, rozsah práce, mimo hlavnej
pracovnej činnosti, je neúmerný k základnému finančnému ohodnoteniu. Nadčasová práca sa vyžaduje, ale nie je finančne
ohodnotená. Rovnako je to aj s prácou ostatných zamestnancov školstva.
RIEŠENIE 37:
Osobné ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov realizovať prostredníctvom lokálnej meny Žilinec.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Rok 2017 – 2018.
Očakávaný efekt: Riaditelia získajú finančné prostriedky na odmeňovanie nadštandardnej práce
všetkých zamestnancov vo svojej organizácii. Pedagogickí zamestnanci budú motivovaní k ďalším
pracovným činnostiam a aktivitám, ktoré povedú
ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
PROBLÉM:
Školy nevedia, že existuje možnosť ich
podnikateľskej činnosti.
RIEŠENIE 38:
Zvyšovanie vedomostnej úrovne v legislatíve,
usporadúvanie školení a kurzov pre štatutárnych zástupcov škôl v oblasti podnikania.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Finančná sebestačnosť škôl.
Náklady: Využiť existujúce kapacity mestského
úradu a škôl.
RIEŠENIE 36:
Pravidelné školenia pre zodpovedných zamestnancov v oblasti zmien v legislatíve.
Náklady: Využiť existujúce kapacity mestského
úradu a škôl.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Správne vedenie účtovníctva
podľa platných zákonov SR, vyhlášok a metodických pokynov. Eliminovanie chýb a nedostatkov pri
nakladaní s verejnými financiami. Kvalifikovaní
a zodpovední pracovníci – odborná pomoc a opora pre riaditeľa.
Kultúra
PROBLÉM:
PROBLÉM:
Učitelia v školách, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, dostávajú dlhodobo „tabuľkové“ platy bez akéhokoľvek
osobného ohodnotenia. Nízka mzda im
neumožňuje byť reprezentačnou vrstvou
spoločnosti, dokonca sa nemôžu rovnať
ani pedagógom z okolitých obcí v Žilinskom kraji. Požiadavky na kvalitu ich prá-
Mesto Žilina má viac ako osemstoročnú
históriu a bohaté kultúrne a historické
dedičstvo. Nemá však inštitúciu – múzeum, v ktorom by sa Žilinčania a návštevníci mesta s históriou Žiliny oboznámili.
Pritom mesto disponuje priestormi, ktoré
by sa po minimálnej a finančne nenáročnej úprave mohli stať mestským múzeom.
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
RIEŠENIE 39:
Upraviť a prispôsobiť málo a neefektívne využívané priestory historickej mestskej Radnice a Burianovej veže na expozície mestského
múzea. V spolupráci s existujúcimi inštitúciami – Považské múzeum v Žiline, Štátny archív v Žiline a občanmi mesta zabezpečiť exponáty do expozície a profesionálny dohľad
pri ich vytváraní. Racionalizačnými opatreniami v Mestskom divadle získať časť potrebných finančných prostriedkov.
Náklady: 25 000 € (stavebné úpravy, výstavné
prvky, prenájom exponátov, sprievodcovia). Investícia je čiastočne návratná zo vstupného do expozícií.
Realizácia: Rok 2016.
Očakávaný efekt: Mesto Žilina pozdvihne svoj
kultúrno-spoločenský kredit. Sprístupnením múzea sa zvýši atraktivita mesta pre turistov. Múzeum bude vytvárať príjmy aj na symbolickom vstupnom, čím zabezpečí návratnosť vynaložených
finančných prostriedkov. Múzeum bude doplnkovou výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre potreby
regionálnej výchovy základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. PROBLÉM:
Centrum Žiliny je zahltené sieťou polyfunkčných domov a obchodných centier
a postupne stráca svoju relaxačnú funkciu. Stáva sa čoraz menej zaujímavé pre
návštevníkov, ale aj samotných Žilinčanov. Mesto Žilina nemá svoju galériu a neposkytuje ani priestor pre prezentáciu
diel výtvarného umenia. V mnohých mestách na Slovensku využívajú exteriérovú
galériu ako osvedčený estetický a výchovný prvok.
RIEŠENIE 40:
Vytipovanie a určenie miest a lokalít v meste, kde budú môcť byť osadené diela výtvarného umenia. V spolupráci s odborníkmi
plánovať a regulovať umiestňovanie výtvarných diel.
Náklady: V podstate žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Zvýšenie atraktivity mesta jednak pre jeho obyvateľov, ale aj turistov. Profit v oblasti rozvoja cestovného ruchu Žiliny. Zmysluplné
využitie voľných priestranstiev. Zvýšenie estetického a výchovného povedomia Žilinčanov.
7
cov a zoskupení. Žilina je bohatá na umelecko-remeselnícku tvorbu a pôsobia tu
telesá, ktoré sa snažia uchovávať folklórne tradície. Táto široká umelecká základňa však nemá v Žiline dostatočný priestor
ukázať svoj potenciál a prezentovať svoju
tvorbu. „Doma nie si prorokom.“
RIEŠENIE 41:
Cieľavedome a systematicky podporovať
možnosti prezentácie žilinských umelcov na
podujatiach organizovaných mestom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Otvoriť mesto Žilina predovšetkým
žilinským umelcom a tvorcom. Poskytnúť
im priestor v centre mesta, v plánovanej exteriérovej galérii, mestskom múzeu, zohľadňovať ich názory pri tvorbe strategických dokumentov.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Poskytnutie priestoru žilinským
umelcom na ich prezentáciu doma v Žiline podporí rozvoj kultúry a umenia v meste. Pomôže oživeniu upadajúcej atraktivity, hlavne centra mesta.
Mesto sa stane zároveň zaujímavejšie pre turistov,
ale aj samotných Žilinčanov.
PROBLÉM:
Využívanosť kultúrnych domov v prímestských častiach.
RIEŠENIE 42:
Kultúrne domy v prímestských častiach by
mali prioritne slúžiť potrebám ľudí tu žijúcich. Prenájom miestností (s dostupnou
WIFI zónou) na stretávanie sa miestnych
komunít – seniori, začínajúce mladé kapely,
mladé mamičky a pod., za symbolický prenájom, resp. za úhradu spotreby energií.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Využiteľnosť priestorov KD
v „hluchých“ obdobiach, a tým pádom aj ich častejšia údržba. Starostlivosť mesta o komunity
v prímestských častiach.
ZŤP a seniori
PROBLÉM:
V súčasnosti síce existuje Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline, no
v mnohých prípadoch je pre ZŤP a seniorov veľmi problematické a veľakrát aj fyzicky nemožné dostaviť sa do centra osobne.
RIEŠENIE 43:
Zriadiť službu – mobilný úrad pre ZŤP a seniorov nad 75 rokov, prostredníctvom ktorej
by na základe doručenej požiadavky oprávneného žiadateľa vysielal úrad do terénu
kvalifikovaného pracovníka, ktorý na mieste poradí, čo všetko je potrebné na vybavenie
záležitosti, resp. ju na mieste aj vybaví alebo
sa vráti späť po jej vyriešení na úrade. O službu bude možné požiadať telefonicky alebo
mailom.
Náklady: Náklady na pohonné hmoty a cestovné náhrady, využíval by sa existujúci vozový park
mesta.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Išlo by o významný krok mesta
smerom k službám pre občanov, ktorý rešpektuje
a zohľadňuje potreby hendikepovaných a seniorov.
PROBLÉM:
Veľa žilinských seniorov a ZŤP má problém docestovať k svojmu lekárovi, zabezpečiť si potrebné lieky, urobiť nákup
a pod. Nemajú vlastné auto, MHD je pre
nich nevyhovujúca alebo majú iný problém s mobilitou. Mesto nemá podporný
program, ktorý by týmto Žilinčanom pomohol.
PROBLÉM:
RIEŠENIE 44:
V Žiline žije a pôsobí veľké množstvo
profesionálnych umelcov, umeleckých
skupín a tiež množstvo amatérskych tvor-
Skúšobne zaviesť službu Senior taxi. Ide
o službu, ktorú už úspešne využívajú občania vo viacerých mestách na Slovensku. Dá
8
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
sa poskytovať zo zdrojov a možností mesta s minimálnymi nákladmi. Klientmi môžu
byť občania starší ako 60 rokov alebo občania ZŤP za poplatok 1 € v rámci mesta a jeho mestských častí. Vodič, ktorý je zároveň
zamestnancom mestského úradu odvezie
klienta na základe telefonickej objednávky.
Koordináciu by malo na starosti Klientske
centrum. Využíval by sa vozový park MÚ.
Náklady: Iba na palivo, ktoré by bolo sčasti hradené z poplatkov klientov.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Starostlivosť mesta o seniorov
a zdravotne hendikepovaných.
Realizácia: Vrecká do konca roku 2015, odpadové nádoby po etapách, cvičiská a výbežiská do roku 2017.
Očakávaný efekt: Pes sa stáva súčasťou rodiny,
aby z neho rodina mala radosť, nie stres. Úlohou
mesta nie je túto radosť kaziť, ale pomôcť so starostlivosťou o domácich miláčikov.
PROBLÉM:
Psíčkari
PROBLÉM:
PROBLÉM:
Nedostatočne využitý potenciál aktívnych
seniorov.
RIEŠENIE 45:
Vytvorenie seniorských patrol (na starosti
Sociálny odbor MÚ) – pravidelné kontroly
osamelých obyvateľov komunity. Seniorská
hliadka sa presvedčí o ich zdravotnom stave,
bezpečí a poskytne sociálny kontakt osamelým ľuďom aj spätnú väzbu MÚ.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 46:
Rada seniorov mesta Žiliny – poradný orgán
vedenia mesta. V rámci svojej činnosti sa zaoberajú všetkými problémami a riešením závažných otázok, ktoré sa týkajú života seniorov v meste.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 47:
Založiť tradíciu Seniorského bálu.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 48:
Projekt „Živé knihy“ – seniori rotujúci po
školách, ktorí by prezentovali zaujímavé životné príbehy.
Náklady: Minimálne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Seniori – dobrovoľníci sa budú
cítiť užitoční vo veciach verejnej správy. Bližší medzigeneračný kontakt. Najaktívnejších odmeňovať
formou benefitov – zadarmo plaváreň, lístky do divadla a pod.
PRO ŽILINA
V roku 2013 bolo v Žiline evidovaných okolo 4 440 psov. Daň za psa, ktorú platia sídliskoví psíčkari, je vnímaná ako vysoká,
vzhľadom k tomu, že majitelia psov nepociťujú aspoň čiastočnú návratnosť dane do
skvalitnenia života psíčkarov a ich psov.
Daň za psa v byte je stanovená 40 €/rok.
RIEŠENIE 49:
V prvej fáze ponúknuť každému, aj nesídliskovému platiacemu psíčkarovi 300 vreciek/
rok na psie exkrementy zadarmo.
Náklady: Náklady na vrecká ako odmena za zaplatenie dane činia pri počte zaregistrovaných
4 000 psov pri počte 300 ks na rok cez 10 000 €.
V prepočte ide o takmer 15 % prostriedkov vybraných ročne za daň za psa.
Uloženie pozostatkov svojich domácich miláčikov riešia ich majitelia rôzne. Väčšinou
svojpomocne, vo svojich záhradách, vo voľnej prírode. Jediné slovenské zvieracie krematórium a cintorín sa nachádza v Jabloňovom na Záhorí alebo v Čechách pri Brne.
RIEŠENIE 53:
Urýchliť proces vytvorenia zvieracieho cintorína, vytipovania vhodnej lokality, vybavenia náležitostí ohľadom realizácie špecifickej
stavby cintorína. Inšpirovať sa dobrou praxou, práve príkladmi z Jabloňového a Brna.
Náklady: Mesto poskytne vhodný pozemok. Ostatné finančné investície sú návratné v priebehu niekoľkých rokov v súvislosti s prenájmom, kúpou hrobových miest a pod.
Realizácia: Do roku 2016.
Očakávaný efekt: Žilina by bola druhým mestom
na Slovensku s vlastným zvieracím cintorínom, to
znamená spádovou oblasťou minimálne pre stredné Slovensko.
RIEŠENIE 50:
Naštartovať proces zníženia dane za sídliskových psov. Zaviesť, tzv. psiu amnestiu, teda vytvoriť priestor „čiernym“ psíčkarom na to, aby
prihlásili svojich psov do stanoveného termínu. Po tomto termíne zvýšiť kontroly. Pri prvej
kontrole ešte napomenutie s podmienkou
úhrady dane do 10 dní. Pri ďalších kontrolách
prísne sankcie (ak daň nebude uhradená).
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 51:
Začať osadzovať „odpadové nádoby“ spolu so zásobníkmi na vrecká a metličky na exkrementy. Umiestňovanie nádob by malo
byť riešené v blízkosti existujúcich kontajnerových stojísk na sídliskách.
Náklady: Za odpadové nádoby, aj s osadením, zásobníkmi a vreckami – 80 €/ks.
RIEŠENIE 52:
Komunikácia
mesta a jeho
propagácia
Začať s prípravou projektov ďalších výbežísk
pre psov a centrálneho cvičiska.
PROBLÉM:
Náklady: Náklady v súvislosti s projektovými štúdiami.
Žilinu reprezentuje doma aj v zahraničí
množstvo individuálnych či kolektívnych
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
9
detských a mládežníckych športovcov,
umelcov a iných. Mesto v súčasnosti nemá
vytvorený systém ich podpory, na základe
ktorej by sa mohli prezentovať a identifikovať ako reprezentanti svojho domovského
mesta. Upomienkové, reklamné alebo iné
darčekové predmety a materiály propagujúce mesto sa získavajú veľmi ťažko, väčšinou sprostredkovaním cez odporúčania
zamestnancov úradu alebo vedenie mesta.
RIEŠENIE 58:
typ vyučovania – najmä regionálna výchova.
Obnoviť Kroniku mesta.
RIEŠENIE 59:
Náklady: Prakticky žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Budovanie vzájomného vzťahu
občan – mesto.
Povinne zverejňovať na webovej stránke
mesta Výročnú správu za jednotlivé kalendárne roky.
PROBLÉM:
RIEŠENIE 54:
Tak ako je v poslednej dobe možné sledovať
živé vysielanie zastupiteľstva, zvážiť realizáciu živého vysielania zo stretnutí občanov
s vedením mesta.
Vytvoriť transparentný a dostupný systém
podpory detských a mládežníckych reprezentantov formou unifikovaného balíčka
upomienkových predmetov Žiliny.
Náklady: Investícia je minimálna, vzhľadom k tomu, že mesto Žilina takýmito materiálmi disponuje, napr. aj ako člen OOCR Malá Fatra, ako riešiteľ
„mäkkých“ aktivít a rôznych projektov.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Podpora aktivít reprezentujúcich Žilinu. Budovanie pozitívneho vzťahu k svojmu mestu u všetkých, ktorí svojou činnosťou
prispievajú k budovaniu jeho dobrého mena. Systematická propagácia Žiliny doma aj v zahraničí.
Náklady: Minimálne.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 60:
Náklady: Náklady vyčíslené v súvislosti so živým
vysielaním.
RIEŠENIE 61:
V závažných otázkach využívať inštitút
miestneho referenda.
Náklady: Náklady v súvislosti s miestnym referendom.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Skvalitnenie komunikácie medzi obyvateľmi mesta a vedením mesta.
PROBLÉM:
PROBLÉM:
Obyvatelia mesta vyžadujú intentívnejšiu komunikáciu s mestom pri riešení svojich problémov. Niektorým vyhovujú priame stretnutia s vedením mesta,
iným stačí elektronická komunikácia. Až
takmer 20 % obyvateľov sa v ankete vyjadrilo, že komunikáciu s mestom považujú
za nedostatočnú.
Občania prímestských častí sa cítia ukrivdení. Platia rovnaké dane ako ľudia v meste, ale necítia rovnakú starostlivosť. Pritom práve v najmenšom obvode sa môžu
vyskytovať najväčšie problémy (kanalizácia, komunikácie, kultúrne vyžitie a pod.).
V súčasnosti žije v žilinských prímestských
častiach okolo 18 000 obyvateľov.
RIEŠENIE 55:
RIEŠENIE 62:
Zapojiť sa do bezplatného projektu – Odkaz
pre primátora, kde by si obyvatelia nahlasovali problémy svojej mestskej časti. Príspevky sú verejné s možnosťou priamej reakcie
vedenia mesta. Ide nielen o riešenie problémov, ale aj o kvalitu komunikácie medzi
mestom a jeho obyvateľmi.
Časť mestského rozpočtu vyčleniť priamo
pre jednotlivé prímestské časti, kde o ich využití rozhodnú miestni obyvatelia – tzv. participatívny rozpočet (podobne ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica)
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 56:
Deň otvorených dverí na Mestkom úrade
a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas tzv. Mestského sviatku
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 57:
Zvýšiť frekvenciu osobných stretnutí občanov s primátorom a vedením mesta, a to aj
v prímestských častiach.
Náklady: Minimálne.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Posilnené právomoci mestských
častí a podpora aktivít ich občanov.
PROBLÉM:
Neexistujúci mestský sviatok.
Mesto Žilina vynakladá ročne nemálo finančných prostriedkov na svoju reklamu,
inzeráty o činnosti úradu a primátorskej
kancelárie do regionálnych médií.
RIEŠENIE 64:
Vzhľadom k tomu, že mesto nedisponuje
mestskou TV ani svojím občasníkom, minimálne raz do mesiaca vydávať elektronický
newsletter/mesačník s informáciami, čo sa
v meste udialo, spoločenskou rubrikou alebo čo sa bude diať.
Náklady: Žiadne, úspora na inzercii v regionálnych médiách.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Prehľadná a ucelená informovanosť občanov o dianí v meste za konkrétne mesiace. Čiastočná náhrada mestkých novín, občasníkov, ktoré sú obľúbené vo väčších, či menších
samosprávach.
Zmeny
v Mestskom
úrade
RIEŠENIE 63:
PROBLÉM:
Určenie oficiálneho dňa žilinského mestského sviatku. V tento deň by občania mesta mali mestské služby zdarma (plaváreň, divadlo, MHD, športové podujatia...). V tento
deň by aj žiaci mestských ZŠ mali úplne iný
Pasivita a ľahostajnosť zamestnancov
mestského úradu k potrebám občanov
a zlyhávanie základnej funkcie mestského úradu, ktorou má byť služba občanom.
10
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
RIEŠENIE 65:
Zaviesť anonymný hodnotiaci hárok (webový formulár), v ktorom občan po skúsenosti s prácou zamestnanca pridelí danému
prípadu hodnotenie od 1 do 5 (školské hodnotenie) s možnosťou písomne sa vyjadriť
ku kvalite poskytovaných služieb. Sumarizácia hodnotení bude podkladom pri určovaní odmien zamestnancom, prípadne podnet na ukončenie pracovného pomeru.
Náklady: Prakticky žiadne.
Realizácia: Prvý polrok 2015.
Očakávaný efekt: Zamestnanci mestského úradu
budú viac motivovaní k zvyšovaniu kvality svojich
služieb občanom a ich nadriadení budú mať relevantné podklady k ich odmeňovaniu.
PROBLÉM:
Organizácia práce Mestského úradu je
nepružná bez snahy sa zlepšovať. Zmeny sa zavádzajú ťažko a s nevôľou. Dobré nápady ostávajú ležať ľadom. Bez
progresívneho rastu a neustáleho skvalitňovania práce bude zas a znova poškodený len a len občan. Nemali ste niekedy dojem, že niektoré postupy mestského
úradu sa od totality nezmenili?
RIEŠENIE 66:
Pre všetkých zamestnancov mestské úradu
sa zavedie povinnosť každý mesiac odovzdať
vlastný návrh na skvalitnenie práce, príp. vylepšenia pracovných postupov, alebo návrh
týkajúci sa celkového zlepšenia fungovania
mestského úradu.
Náklady: Prakticky žiadne.
Realizácia: Prvý polrok 2015.
Očakávaný efekt: Každý zamestnanec mestského úradu sa bude svojimi nápadmi podielať na neustálom zlepšovaní a skvalitňovaní služieb občanom.
PROBLÉM:
Prezamestnanosť na Mestskom úrade
v Žiline. Počet zamestnancov mestského
úradu sa neustále navyšuje. V roku 2010
mal MÚ 177 zamestnancov a za 4 roky sa
ich počet zvýšil na 220. Napriek finančným problémom mesta. Niečo nie je v poriadku...
RIEŠENIE 67:
Dobrou organizačnou štruktúrou a zefektívnením práce znížiť počet zamestnancov
mestského úradu na max. 180.
Náklady: Náklady vzniknú len v súvislosti s odstupným, ale budú kompenzované úsporou.
Realizácia: Do konca roku 2016.
Očakávaný efekt: Úspora na mzdových nákladoch
bude predstavovať viac ako 300 000 € ročne, ktoré
môže mesto investovať do potrieb občanov.
PROBLÉM:
V súčasnosti síce existuje v štruktúre
mestského úradu odbor projektov EÚ,
no jeho činnosť je málo efektívna a tiež
málo využívaná organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – napr. školy.
V súčasnosti sú organizácie v procese vyhľadávania, podávania žiadostí a tiež koordinácie a napĺňania projektov viac či
menej odkázané samy na seba. Neexistuje ani systematické plánovanie využívania
eurofondov a chýba systém podpory spolufinancovania projektov.
RIEŠENIE 68:
Personálne posilniť odbor projektov EÚ.
V súvislosti s novým programovacím obdobím. Vypracovať strednodobú stratégiu využívania eurofondov s detailnejším
zameraním na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na ďalších možných
oprávnených žiadateľov organizovaných
mestom Žilina a tiež na žilinských podnikateľov. Využívať vo väčšom rozsahu aj finančne menej dotované eurofondy, napr.
cezhraničná spolupráca a pod. Organizovať
školenia a pravidelne informovať o možnostiach čerpania eurofondov štatutárov organizácií, firmy a podnikateľov. Vytvoriť v rámci plánovania mestského rozpočtu priestor
pre podporu spolufinancovania eurofondov.
Náklady: Nové pracovné miesta vzniknú redukciou pracovných miest na mestskom úrade, zamestnanci odboru môžu byť súčasne aj riešiteľmi
projektov, čím vzniká priestor pre získanie prostriedkov na ich odmeňovanie, opodstatnenosť
existencie odboru je merateľná výškou získaných
prostriedkov z eurofondov.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Zefektívnenie a zvýšenie čerpania eurofondov.
PROBLÉM:
Súčasný primátor vykonáva viaceré verejné a štátne funkcie. Táto skutočnosť
spôsobila, že viac ako jeden rok vo svojej
funkcii primátora absentoval. Z tohto dôvodu musel riešiť situáciu navýšením počtu viceprimátorov, ktorí ho v jeho neprítomnosti zastupovali.
PRO ŽILINA
RIEŠENIE 69:
Podať návrh do zastupiteľstva a znížiť počet
viceprimátorov zo súčasných dvoch na jedného.
Náklady: Žiadne, len úspora.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Úspora finančných nákladov.
Väčšia angažovanosť a starostlivosť primátora
o svoje mesto.
PROBLÉM:
Mesto Žilina nemá už od decembra 2012
hlavného architekta. Hoci zo zákona nemá
povinnosť toto miesto obsadiť, je tento až
po súčasnosť pretrvávajúci stav minimálne neštandardný. Kompetencie hlavného
architekta prevzal stavebný úrad. Mesto
v tomto režime stráca odborný a zároveň
do určitej miery aj kontrolný post, ktorý
dohliada na tvorbu koncepcie územného
a architektonického rozvoja mesta s uplatňovaním platných podmienok územného plánu mesta, v praktickom živote a ktorý zároveň vypracováva odborné podklady
k záväzným stanoviskám mesta.
RIEŠENIE 70:
Na základe výberového konania opätovne
obsadiť post hlavného architekta mesta Žilina a odčleniť útvar hlavného architekta od
stavebného úradu.
Náklady: Náklady na mzdu hlavného architekta
budú hradené z prostriedkov získaných redukciou
úradníkov MÚ; útvar hlavného architekta existuje, iba sa odčlení od stavebného úradu.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Návrat k odbornej a transparentnej tvorbe koncepcie územného a architektonického rozvoja mesta. Zamedzenie izolovanému
a neodbornému rozhodovaniu o stavbách a novostavbách. Určenie priorít a jasných pravidiel pri
novej výstavbe a posudzovaní architektúry.
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
Očakávaný efekt: Zapojenie všetkých detí do
športovania. Využívanie športovísk dotovaných
mestom v „hluchej“ prevádzke na prezentovanie
športovej činnosti jednotlivých klubov s prezentáciou a náborom, získaním tak potrebnej základne
pre šport v Žiline.
PROBLÉM:
Šport
PROBLÉM:
Nedostatočné využívanie voľného času
detí a mládeže pre športové aktivity.
RIEŠENIE 71:
Vytvorenie športových združení s pravidelnými stretnutiami. Všetky organizácie, ktorých zriadovateľom je mesto Žilina, by sa
zapojili do školskej turnajovej ligy, s organizáciou všetkých halových športov, športov
v prírode a vo vonkajšom exteriéri, fitnes...
Každý mesiac by turnaj organizovala iná základná škola. Učitelia a tréneri účastníkov
by boli ohodnotení finančne navyše zo vzdelávacích poukazov vydaných Ministerstvom
školstva SR. Najlepšie družstvá/školy by boli ohodnotené na každom turnaji a na konci
školského roka.
Náklady: Minimálne (doplnenie pomôcok na trénovanie).
Realizácia: Prvý polrok 2015.
Očakávaný efekt: Získanie športovej základne,
ktorá bude mať dostatočný všeobecný rozvoj osobnosti športom. Získavanie novej športovej mládeže a aktívne trávenie voľného času a mimoškolskej
činnosti.
PROBLÉM:
Využívanie mestských športovísk.
RIEŠENIE 72:
Pre každú mestskú a prímestskú časť mesta
Žiliny sprístupniť priestor na športovú realizáciu a výučbu (nepravidelnú) vo všetkých
mestských športoviskách v časoch ich minimálnej návštevnosti.
Náklady: V princípe žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
11
PROBLÉM:
MsHK Žilina je 100% mestskou spoločnosťou, ktorá z rozpočtu mesta každoročne ukrajuje približne 750 až 800-tisíc €.
Tento stav sa nepáči ostatným športovým
klubom ani klubom, ktoré s MsHK zdieľajú priestory zimného štadióna.
Nešportujúca mládež na školách.
RIEŠENIE 77:
RIEŠENIE 73:
Predaj resp. dlhodobý prenájom značky
MsHK do súkromných rúk. Jasné stanovenie pravidiel správcovstva zimného štadiónu.
Vytvorenie tímu trénerov (odborníkov)
s pravidelnými stretnutiami. Títo budú pravidelne organizovať na sídlisku alebo v prímestskej časti tréningy pre deti zdarma.
V prípade nepriaznivého počasia organizácia na športoviskách – telocvične, kde je
zriadovateľom mesto Žilina.
Náklady: Finančné ohodnotenie trénerov. Materiálne zabezpečenie.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Ušetrenie financií na prenájme
športovísk pre centrum voľného času, taktiež na
prevádzke a prenájme budov spojených s chodom
CVČ. Široký záber mládeže a verejnosti s účasťou
na týchto tréningoch. Aktívne trávenie voľného času detí a mládeže.
Náklady: Žiadne náklady, len príjem a úspora.
Realizácia: 2015 – 2017, prechod extraligového
klubu do súkromných rúk v čo najbližšom termíne.
Očakávaný efekt: Mestu odpadne starosť s dlhodobo problémovým seniorským hokejom, vyjasnia
sa vzťahy medzi všetkými klubmi, resp. využívateľmi priestorov zimného štadióna a ľadovej plochy.
PROBLÉM:
Neexistujúca komplexná databáza športových klubov pôsobiacich v Žiline.
RIEŠENIE 74:
Vydávanie almanachu alebo ročenky športových klubov v printovej podobe.
Rómovia
Náklady: Minimálne alebo sponzorsky.
PROBLÉM:
RIEŠENIE 75:
Práca s rómskou komunitou je chúlostivou otázkou, ktorá trápi mnoho miest
a obcí.
Webová databáza alebo online almanach či
ročenka športových klubov.
RIEŠENIE 76:
Burza športových klubov – propagácia klubov raz ročne na burze – ideálne na začiatku školského roka, keď sa rodičia rozhodujú, do akých záujmových krúžkov umiestniť
svoje deti.
Náklady: Minimálne alebo sponzorsky.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Sprístupnenie informácií na
jednom mieste o športovom dianí v meste Žilina.
Lepší prehľad pri výbere športu a činnosti pre naše
deti. Získavanie členskej základne pre všetky športy v pôsobení mesta Žiliny.
RIEŠENIE 78:
Začleňovať problémové skupiny obyvateľov
do diania v meste. Zaviesť pravidelné verejné
stretnutia Rómov a zástupcov mesta – Deň
Rómov, kde sa bude diskutovať o ich problémoch za jasne stanovených podmienok.
Náklady: Žiadne.
RIEŠENIE 79:
Určiť zástupcu žilinských Rómov – niečo
ako poradný orgán primátora.
Náklady: Žiadne.
RIEŠENIE 80:
Nastaviť rovnaký systém na vymáhanie
sankcií a na dodržiavanie práv a povinností
aj pre túto skupinu ľudí.
12
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Naučiť túto komunity spoluparticipovať na verejnom dianí. Očakávaný efekt aj
z hľadiska zníženia kriminality v lokalitách, kde
žijú – post zástupcu žilinských Rómov.
Podnikatelia,
rozvoj ekonomiky
a investície
PROBLÉM:
Zimný štadión je vo veľmi malej miere využívaný na kultúrne podujatia a prakticky
vôbec nie je využívaný na iné ako ľadové
športy. Dôvodom nezáujmu organizátorov je vo veľkej miere aj fakt, že zimný štadión nevlastní pokrývku ľadovej plochy.
Ak tu chce niekto zorganizovať podujatie
– musí si pokrývku zapožičať z iného mesta (vačšinou zo Zvolena) a náklady na zapožičanie a prepravu ho odrádzajú od záujmu na zimnom štadióne vôbec niečo
organizovať.
RIEŠENIE 81:
Znížiť ročnú dotáciu na zimný štadión a zakúpiť profesionálnu, ľahko skladateľnú pokrývku ľadovej plochy.
Náklady: Cca 180 000 € (návratná investícia, v budúcnosti bude znamenať zisk pre zimný štadión).
Realizácia: Rok 2016.
Očakávaný efekt: Komplexná pripravenosť zimného štadióna na realizáciu kultúrnych podujatí bude viesť k zvýšenému záujmu umeleckých
agentúr k organizovaniu podujatí v našom meste. Vlastná pokrývka ľadovej plochy v Steel Aréne
v Košiciach im umožňuje organizovať každý rok
cca 20 kultúrnych podujatí. Investícia sa im už
vrátila a v súčasnosti produkuje zisk. Zimný štadión bude vďaka pokrývke pripravený realizovať
akékoľvek športové halové podujatie.
PROBLÉM:
Verejné zakázky mesta sú podmienené rôznymi kritériami ohľadne výberu
zhotoviteľa diela či už podľa legislatívy
alebo špeciálnymi požiadavkami a podobne. Prečo ich ešte nevylepšiť v prospech ľudí?
PRO ŽILINA
ktorí majú zaujímavý priestor na predaj svojich
produktov.
PROBLÉM:
Terasy – neterasy na plochách námestí
na Národnej ulici.
RIEŠENIE 82:
RIEŠENIE 84:
Inšpirujúc sa dobrou praxou z českých miest
navrhnúť nové VZN, ktoré by veľké zakázky zmluvne podmienilo, že najmenej 10 %
osôb, ktoré se budú podieľať na plnení zakázky, prijme dodávateľ do pracovného pomeru z radov dlhodobo nezamestnaných
osôb, a to minimálne na dobu celého trvania
plnenia verejnej zakázky. Víťazný uchádzač
predloží najneskôr pred uzatvorením zmluvy zoznam osôb, s ktorými uzatvoril pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením zakázky, potvrdený miestnym UPSVAR.
Iniciovať vytvorenie okrúhleho stola za účasti
mesta, podnikateľov, KPÚ ohľadne definitívneho riešenia terás v súvislosti s ich vizualizáciou a jednotných poplatkov do mestskej kasy.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Týmto navrhovaným VZN by sa
čiastočne vyriešila požiadavka a momentálne aj
problém štátu zamestnávať nezamestnaných na
aktivačných prácach samosprávy.
PROBLÉM:
Dnes je u spotrebiteľov veľký záujem o farmárske produkty resp. tovar z dvora. Tento trend je zreteľný aj u obyvateľov Žiliny.
Existuje aj enormný záujem zo strany farmárov a podnikateľov z tejto oblasti usporadúvať farmárske trhy v Žiline. Súčasné
vedenie mesta však svojimi platnými VZN
a neústretovosťou tieto iniciatívy blokuje.
Paradoxom je aj fakt, že firma, ktorá farmárske trhy úspešne usporadúva v mnohých slovenských mestách, je zo Žiliny.
RIEŠENIE 83:
Zmenou existujúcich VZN č. 5/2012
a 18/2013 rozšíriť plochy určené pre trhovisko alebo miesta určené na ambulantný predaj aj v centre mesta, a tým umožniť realizáciu farmárskych trhov. Rokovať o možnosti
spolupráce mesta s organizáciami a firmami, ktoré trhy usporadúvajú.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Podpora lokálnej ekonomiky
a zdravého životného štýlu občanov mesta. Takýto
typ podujatia má aj spoločenský benefit. Trhy oživia mestskú lokalitu a vytvárajú jedinečný mestský
kolorit. V neposlednom rade sú spokojní aj občania – zákazníci, ktorí si kúpia iné potraviny a výrobky ako v hypermarkete a tiež malí výrobcovia,
Náklady: Žiadne, skôr úspora súvisiaca s racionálnym výberom poplatkov za terasy.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Peniaze pre mesto, vyriešenie dlhotrvajúceho konfliktu medzi majiteľmi žilinských
lokálov a mestom.
PROBLÉM:
Málo podporovaná miestna ekonomika.
Nielen mestom, ale globálne štátom.
RIEŠENIE 85:
Projekt lokálnej meny – alternatívnej formy
platenia v žilinských obchodoch a za služby.
Doplnková mena má hlavne sociálnu funkciu. Peniaze neodtekajú preč z komunity,
ale ostávajú doma. Viac o lokálnej mene na
www.robertkassa.sk
Náklady: Náklady vzniknú v súvislosti s krytím doplnkovej meny a výrobou platidla. Projekt počíta
krytie meny majetkom mesta (napr. pozemky, budovy a pod.). Mesto emituje xxx žilincov, čo je vlastne niečo ako bezúročná pôžička sama o sebe a ručí
za ňu mestským majetkom.
Realizácia: V roku 2018 – spustenie meny.
Očakávaný efekt: Lokálna mena je progresívna výzva pre naše mesto. Prináša so sebou veľa možností ako pomôcť jednému z najzadlženejších miest
na Slovensku. Oživenie lokálnej ekonomiky pomôže nielen miestnym podnikateľom, ktorí sa pod tlakom obchodných gigantov zo Žiliny už celkom vytratili, ale pomôže aj mestu a jeho obyvateľom.
PROBLÉM:
Mestské divadlo v Žiline v súčasnosti nedostatočne využíva priestory divadla na prenájom. V roku 2013 tvorili iba desatinu
celkových príjmov. Pritom divadlo disponuje lukratívnymi priestormi, ktoré by mohlo
ponúknuť rôznym subjektom. Vysoké náklady na úpravu sály pre jej využitie napr.
v plesovej sezóne odrádzajú potenciálnych
záujemcov, ktorí by chceli využiť atraktívne
priestory pre organizáciu podujatí.
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
RIEŠENIE 86:
RIEŠENIE 92:
Na základe auditu priestorov vytipovať a ponúknuť nevyužívané resp. málo využívané
priestory divadla na prenájom. Zohľadniť
pritom genius loci budovy a kapacity, ktorými v súčasnosti divadlo disponuje.
Diskutovať (podnikatelia, školy, VÚC)
o možnosti zavedenia grantového systému
na podporu drobného podnikania. V spolupráci so školami a firmami podporovať
drobné inovátorské projekty, nápady a mladé talenty z rôznych odborov a takto spájať na spoločných projektoch podnikateľské
subjekty, študentov a občanov svojimi dobrými nápadmi.
Náklady: Žiadne
RIEŠENIE 87:
Nahradiť existujúce hľadisko takým hľadiskom, ktoré by umožnilo rýchle a predovšetkým nízkonákladové upravenie veľkej sály
s hľadiskom na tanečnú sálu.
Náklady: Zakúpenie „mobilného“ hľadiska riešiť
formou projektu alebo účelovou dotáciou, ktorej
návratnosť očakávame v priebehu piatich rokov.
Realizácia: Rok 2015 – 2017.
Očakávaný efekt: Zvýšenie príjmov divadla
a tiež atraktivity priestorov pre rôzne cieľové skupiny. Efektívnejšie nakladanie so zvereným majetkom mesta. Nižšie zaťaženie rozpočtu mesta.
PROBLÉM:
Neexistuje tu motivujúci systém podpory
podnikateľov. Ako mesto Žilina napomáha rozvoju miestnych podnikateľov?
RIEŠENIE 88:
Podporovať prípravu lokalít pre podnikateľské zámery. Využiť a revitalizovať najmä nevyužívaný, opustený majetok mesta –
brownfields.
Náklady: Náklady v súvislosti s čiastočnou revitalizáciou nevyužitých miest. Za symbolický nájom aj
s podporou podnikateľov.
RIEŠENIE 89:
Vytvoriť priestor na pravidelné stretnutia
tzv. speed networking, kde by sa stretávali
žilinskí podnikatelia, vymieňali by si skúsenosti, kontakty, vzájomne si pomáhali. Taktiež by sa vytvorila webová databáza podnikateľov, na základe ktorej by mesto malo
o nich prehľad, čo by sa neskôr mohlo využiť
pri riešení rôznych projektov.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 90:
Poskytovanie konferečných priestorov podnikateľom zdarma na rôzne workshopy,
konferencie.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 91:
Podnikateľská rada ako poradný orgán primátora.
Náklady: Minimálne.
Náklady: Minimálne.
Realizácia: Od roku 2015 – 2017.
Očakávaný efekt: Prístup samosprávy k tvorbe
podnikateľského prostredia strategickým spôsobom a komplexne.
PROBLÉM:
Neexistujúca dobrovoľnícka činnosť v zariadeniach mesta.
RIEŠENIE 93:
Dopyt o prácu dobrovoľníka je dnes veľký. Tento moderný trend sa však nestretáva
s pochopením mnohých inštitúcií (pravdepodobne si nechcú dať nahliadnuť do svojej
„kuchyne“). Riešením je uzatvoriť zmluvu
medzi mestom a dobrovoľníctvom.sk o dobrovoľníckej službe v organizáciách mesta.
Koordinátorom by bolo sociálne oddelenie.
Ich využitie – Mestské divadlo, práca s deťmi a seniormi a pod.
Náklady: Na základe princípu dobrovoľníctva náklady nevznikajú žiadne, skôr úspora.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Priestor pre prax dobrovoľníkov,
ich následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
V neposlednom rade pomoc mestu.
PROBLÉM:
13
Očakávaný efekt: Mesto rieši a financuje (v prímestských častiach a sídliskách) to, čo je pre chod
mesta nutné a potrebné. Zapojením sa do Mestských zásahov vznikne minimálne zásobník inovatívnych projektov, ktoré vedia šikovní ľudia vo svojom okolí identifikovať a vylepšiť.
PROBLÉM:
Chátrajúci Dom smútku na Starom cintoríne, ktorý nespĺňa estetické, ani energetické nároky dnešnej doby. Za posledné roky sa v interiéri Domu smútku nič
nezmenilo a mnoho občanov ho označuje doslova za hanbu nášho mesta. Nehovoriac o tom, že veľa smútiacich pri rozlúčkových obradoch tu doslova mrzne.
Rovnako je to aj s exteriérom Starého cintorína, ktorý má nevyhovujúci stav prístupu k hrobovým miestam, zabezpečením
vody, či odpadových nádob.
RIEŠENIE 95:
Rekonštrukcia Domu smútku, najmä s dôrazom na estetičnosť pietneho priestoru, ako
aj zabezpečenie jeho vykúrenia v chladných
mesiacoch. Napríklad, podlaha sa dá riešiť jednoduchým kamenárskym postupom,
ktorý však doteraz nikto nepoužil.
Náklady: Predpokladané náklady budú závisieť
od rozsahu rekonštrukčných prác, ale počíta sa aj
s alternatívou dobrovoľníctva, resp. sponzorských
darov.
Realizácia: Do roku 2017.
Očakávaný efekt: Skultúrnenie prostredia, ktoré
si toto pietne miesto rozhodne zaslúži.
PROBLÉM:
Stav cintorínov v prímestských častiach.
Ako mesto rieši/nerieši iniciatívy občanov
týkajúce sa vylepšenia svojho prostredia
novými nápadmi?
RIEŠENIE 96:
RIEŠENIE 94:
Náklady: Predpokladané náklady budú závisieť
od rozsahu rekonštrukčných prác, ale počíta sa aj
s alternatívou dobrovoľníctva, resp. sponzorských
darov.
Realizácia: Do roku 2017
Očakávaný efekt: Skultúrnenie prostredia, ktoré
si toto pietne miesto rozhodne zaslúži.
Zapojenie sa do projektu Mestské zásahy
(vznikol v Bratislave, nasledujú ho nielen
slovenské, ale aj české mestá). Cieľom je dať
možnosť občanom vyjadriť sa k estetike verejných priestranstiev rôznymi inovatívnymi nápadmi. Do projektu sa môžu zapojiť
laici aj odborníci, projekty by mohli byť súčasťou záverečnej výstavy.
Náklady: Projekt je neziskový pre zapojených autorov. Realizácia a financovanie víťazného projektu je otázkou diskusie.
Realizácia: Od roku 2015.
Audit cintorínov v prímestských častiach
a následné vypracovanie projektov na ich revitalizáciu.
14
– Róbert Kašša – 100 riešení pre Žilinu –
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Do konca roku 2015.
Očakávaný efekt: Pocit príslušnosti k rodnému
mestu. Každoročne mesto organizuje veľa kultúrnych, spoločenských a športových akcií. Žilinská
hymna by mohla byť ich súčasťou. V neposlednom
rade Žilinská hymna – nositeľka spolupatričnosti a hrdosti k svojmu mestu, by dobre znela aj pred
mestským zastupiteľstvom.
PRO ŽILINA
RIEŠENIE 102:
Sprístupnenie žilinských pamiatok v správe
mesta pre žiakov ZŠ zdarma, s možnosťou
poskytnutia vyškoleného sprievodcu.
Náklady: Minimálne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Budovanie si u občanov zdravého lokálpodvedomia a hrdosti k svojmu mestu.
U mladých budovať úctu k histórii, ale najmä znalosť o meste.
PROBLÉM:
Cestovný ruch
PROBLÉM:
Mosty v Žiline nemajú mená (názvy). Ktovie, prečo?
RIEŠENIE 97:
V spolupráci s občanmi a odborníkmi navrhnúť vhodné mená (názvy) pre žilinské
mosty a následne ich pomenovať.
Náklady: Prakticky žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Pomenovanie mostov uľahčí
orientáciu v našom meste. Ako súčasť dopravných
hlásení umožní ľahšie zorientovanie sa pri dopravných nehodách a obmedzeniach.
PROBLÉM:
Každé mesto má svoje symboly. Aj Žilina
sa pýši svojím erbom, vlajkou a pečaťou.
Medzi symboly mesta patrí aj žltá a zelená farba. Čo však Žiline chýba je hudobné stvárnenie symbolu – mestská hymna.
Hoci hymna v slovenských mestách a obciach ako symbol nie je veľmi rozšírená,
existujú už samosprávy, ktoré ju majú.
RIEŠENIE 98:
Žilina má závideniahodný historický aj profesionálny potenciál pre vytvorenie hymny.
Narodilo sa tu a v súčasnosti pôsobí veľa vynikajúcich skladateľov, interpretov a profesionálnych hudobných telies. Sú tu hudobné
školy a každoročne sa v našom meste koná
veľa hudobných festivalov a súťaží. Ideálne
podmienky pre vznik hymny mesta Žilina,
napríklad vyhlásením súťaže.
Mesto Žilina nemá efektívny a všetkým cieľovým skupinám dostupný turisticko-informačný systém, ktorý by pokryl najvýznamnejšie pamiatky, lokality
a osobnosti histórie a kultúry Žiliny. Absentujúci turisticko-informačný systém
znemožňuje orientáciu turistov v meste
a neprispieva k budovaniu dobrého mena
destinácie.
PROBLÉM:
RIEŠENIE 99:
Náklady: Minimálne.
Osadenie informačných a smerových tabúľ,
ktoré uľahčia orientáciu a lokalizáciu miestnych atraktivít. Vytvorenie turistickej mapy
Žiliny, ktorá by bola pre turistov a návštevníkov mesta Žilina zdarma a distribuovala by
sa v TIK-u. Vo viacerých bodoch spomenutý nevyužitý potenciál Žiliny ako miesta s rozvinutým turistickým ruchom.
RIEŠENIE 103:
Vytvorenie turistických okruhov, prehliadok
po meste s kvalifikovanými sprievodcami.
Turistické okruhy aj rozšírené – do Budatínskeho hradu a parku.
RIEŠENIE 104:
Rozšíriť webovú stránku mesta o databázu
podnikateľov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu spolu s otváracími hodinami,
cenníkom služieb a ich ponukou.
Náklady: Predpokladané náklady budú zavisieť
od auditu.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 100:
TIK mesta otvorený spolu s pamiatkami –
Burianova veža, Radnica a pod., aj počas víkendu – najmä nedeľa.
Mapa pamiatok a osobností Žiliny
Náklady: Sponzorsky a na základe poskytnutia reklamného priestoru v Mape pamiatok a osobností.
Realizácia: Do roku 2017.
Očakávaný efekt: Zvýšenie turistickej atraktivity
mesta. Zvýšenie návštevnosti a predĺženie pobytu návštevníka v centre mesta. Perspektívne zvýšenie príjmov zo vstupného v inštitúciách patriacich mestu.
PROBLÉM:
Žilinčanom je vlastná jedna veľmi sympatická črta – lokálpatriotizmus. Do akej
miery sú dnes obyvatelia Žiliny hrdí na
svoje mesto? Čo robí mesto pre to, aby pocit hrdosti prehlboval u svojich ľudí?
RIEŠENIE 101:
Podporiť iniciatívy typu Made in Žilina, ktorých obsahom bude hľadať výrobky a slávne
lokálne značky, ktoré tu vznikli a preslávili Žilinu – prostredníctvom súťaží v školách, v spolupráci so žilinskými inštitúciami. Výsledkom
by bolo podujatie, výstava, kolekcia suvenírov.
Náklady: Minimálne.
RIEŠENIE 105:
Náklady: Minimálne.
Realizácia: Od roku 2015
Očakávaný efekt: Návšteva Žiliny atraktívnejšia pre hostí, prehľad o počte turistov, ktorí ročne
navštívia Žilinu.
Záleží nám na Žiline...
– problém / riešenie / náklady / realizácia / očakávaný efekt –
mi podmienkami pomoc mladým párom
prekonať ťažkú bytovú situáciu na začiatku ich spoločného spolužitia.
RIEŠENIE 107:
Časť mestských bytov by bola zadefinovaná ako štartovacie rodinné byty. Kritériá
na udelenie bytu by boli ukotvené vo VZN
o prideľovaní bytov, ako napr. spoločný vek
manželov max. 60 rokov, doba prenájmu
max. 5 rokov, aspoň jeden z maželov trvalý
pobyt v Žiline a ďalšie. Každý nájomník štartovacieho bytu by mohol využiť výhody štartovacieho bytu len raz. Byty by boli žrebované za prítomnosti komisie a notára.
Nájomné byty
a mladé rodiny
PROBLÉM:
V súčasnosti je v platnosti VZN č. 2/2014
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina na základe poradovníka, odporúčania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej a v neposlednom rade
aj na základe konečného rozhodnutia primátora mesta.
RIEŠENIE 106:
Prinavrátiť sa k systému žrebovania mestských bytov. Dohľad nad regulárnosťou žrebovania bude mať štátny notár. Vyžrebovaný
záujemca žrebuje z osudia ďalšieho záujemcu zaradeného do žrebovania. Týmto spôsobom žrebovania sa vytvára priestor pre úplne
transparentné obsadzovanie bytov.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Rok 2015.
Očakávaný efekt: Téma získavania nájomných bytov je v Žiline veľmi chúlostivá, najmä kvôli transparentnosti. Žrebovaním nájomných bytov za prítomnosti notára a potencionálnych nájomcov sa
predíde kauzám, ktoré negatívne zmedializovali
Žilinu začiatkom roku 2014.
PROBLÉM:
Pre mnohé mladé rodiny v Žiline je z finančných dôvodov bývanie vo vlastnom
byte veľmi komplikované. Žilina ako krajské mesto, kde sú omnoho vyššie náklady
na bývanie ako inde v republike, by mala
poskytnúť lacnejšie bývanie pre mladé rodiny. V súčasnosti mesto nerieši výhodný-
15
Očakávaný efekt: „Miesto pre rodinu“ (Family
Point) umožní mestu byť v intenzívnom kontakte s mladými rodinami a tiež umožní jednoducho
a adresne zisťovať ich potreby a pružne na ne reagovať. Išlo by o verejnú službu mesta, ktorou by
mesto preukázalo svoj reálny záujem o sociálnu
starostlivosť o mladé rodiny s deťmi. PROBLÉM:
Náklady: Žiadne.
Problémom, nielen mesta Žilina, ale viacerých väčších samospráv, je nedostatok voľných miest v materských školách.
V minulosti rozdielny demografický vývoj, rušenie, odpredaj MŠ sú príčinou
problémov mnohých rodičov.
RIEŠENIE 108:
RIEŠENIE 110:
Časť mestských bytov zadefinovať ako nájomné byty pre učiteľov – podobne ako
v predchádzajúcom riešení.
V prvej fáze zaistiť transparentnosť prijímania detí do MŠ. Poskytnúť rodičom online
informáciu o umiestnení ich dieťaťa v zoznamoch žiadostí do MŠ. Zjednoduší sa tak administrátíva riaditeľkám MŠ.
Náklady: Žiadne.
Realizácia: Od roku 2015.
Očakávaný efekt: Podpora mladých rodín. Udržať
si v meste existujúce rodiny, alebo dokonca prilákať do mesta nových obyvateľov.
PROBLÉM:
Mesto Žilina nezabezpečuje dostatočnú starostlivosť a servis pre mladé rodiny
s deťmi. Klientske centrum na Mestskom
úrade v Žiline nie je prispôsobené na to,
aby si v ňom rodiny s deťmi mohli bezpečne a bez obmedzení vybaviť úradné náležitosti a informovať sa o možnej podpore
rodiny.
RIEŠENIE 109:
Vytvoriť na MÚ Žilina tzv. Family Point, kde
sa môžu rodičia postarať o malé deti a zároveň získať informácie o podpore rodiny.
Toto miesto by bolo bezbariérové, vybavené prebaľovacím pultom, kreslom na dojčenie a mikrovlnnou rúrou. Pre deti by boli pripravené hračky, pastelky a knihy. Taktiež by
bol k dispozícii pracovník úradu, ktorý by im
sprostredkoval rodinné, sociálne, psychologické alebo právne poradenstvo. Poradenstvo by fungovalo aj telefonicky a mailom.
Vo Family Pointe by sa nachádzali aj ponuky
miestnych organizácií, ktoré poskytujú služby pre podporu rodín.
Náklady: Náklady na pracovné miesto by boli kompenzované redukciou pracovníkov úradu, náklady na zriadenie a vybavenie pointu cca
3 000 € – tu by mesto využilo možnosti spolupráce so sponzormi.
Realizácia: Rok 2015.
Náklady: Predpokladané náklady budú zavisieť
od komplexného auditu.
RIEŠENIE 111:
Prehodnotiť voľné kapacity priestorov v zrušených alebo elokovaných žilinských ZŠ pre
budúcu transformáciu na triedy MŠ.
Náklady: Predpokladané náklady budú zavisieť
od komplexného auditu.
RIEŠENIE 112:
Podporovať vznik mikroškôlok a ďalších alternatívnych zariadení predškolskej výchovy – tzv. detské skupiny, kde zriaďovateľom
môže byť nezisková organizácia, zamestnávateľ rodičov a pod. Výhodou pre nich môže
byť odpočítanie daňového základu rodičov
na zriadenie a prevádzku škôlky.
Náklady: Predpokladané náklady budú zavisieť
od komplexného auditu.
Realizácia: Do roku 2017.
Očakávaný efekt: Transparentnosť v prijímaní detí do MŠ a v budúcnosti zvýšenie kapacity voľných
miest v materských školách.
Bude
lepšie!
Tím
Pro Žilina
pre
ODBORNÍC
ODBORNÍC
Milan Ladiver volí Roba Kaššu
PEDAGÓG, TRÉNER, ŠPORTOVEC
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 4 (Vlčince I – IV)
NEZÁVISLÝe-mail:
KANDIDÁT
NA POSLANCA
[email protected]
Róbert Kašša
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA PRIMÁTORA
pre
ODBORNÍC
ODBORNÍC
Peter Holec volí Roba Kaššu
MANAŽÉR INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 1 (Hliny I – IV, VIII, Malá Praha, Staré Mesto)
NEZÁVISLÝe-mail:
KANDIDÁT
NA POSLANCA
[email protected]
pre
CII
NÍÍC
RN
OR
ODBO
I
ŽILINU
ŽILINU
Ján Boroň volí Roba Kaššu
ŽIVNOSTNÍK
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 2 (Bôrik, Hliny V – VII)
NEZÁVISLÝ
NA POSLANCA
tel.: 0905 483KANDIDÁT
993 • e-mail: [email protected]
I
ŽILINU
pre
I
ŽILINU
Jozef Strieženec volí Roba Kaššu
Silvia Pekarová Ponechalová volí Roba Kaššu
PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ
RIADITEĽKA RÁDIA
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 7 (Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Závodie)
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA POSLANCA
e-mail: [email protected]
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 4 (Vlčince I – IV)
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
NA POSLANKYŇU
e-mail: [email protected]
pre
pre
ODBORNÍC
pre
I
ŽILINU
ODBORNÍC
I
pre
I
ODBORNÍC
ŽILINU
ŽILINU
I
ŽILINU
Roman Nadányi volí Roba Kaššu
Matej Jasenka volí Roba Kaššu
Ondrej Šoška volí Roba Kaššu
MODERÁTOR, HUDOBNÍK
KRAJINNÝ ARCHITEKT
PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 1 (Hliny I – IV, VIII, Malá Praha, Staré Mesto)
NEZÁVISLÝe-mail:
KANDIDÁT
NA POSLANCA
[email protected]
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 2 (Bôrik, Hliny V – VII)
NEZÁVISLÝ
NA POSLANCA
tel.: 0948 250KANDIDÁT
122 • e-mail: [email protected]
pre
ODBORNÍC
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 4 (Vlčince I – IV)
NEZÁVISLÝe-mail:
KANDIDÁT
NA POSLANCA
[email protected]
pre
I
ODBORNÍC
ŽILINU
pre
I
ODBORNÍC
ŽILINU
I
ŽILINU
Boris Schubert volí Roba Kaššu
Andrej Chlapík volí Roba Kaššu
Alena Hrehušová volí Roba Kaššu
RIADITEĽ TLAČOVEJ AGENTÚRY
PRÁVNY PORADCA
RIADITEĽKA CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 6 (Bytčica, Mojšová Lúčka, Rosinky, Trnové)
NEZÁVISLÝ e-mail:
KANDIDÁT
NA POSLANCA
[email protected]
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 1 (Hliny I – IV, VIII, Malá Praha, Staré Mesto)
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA POSLANCA
e-mail: [email protected]
Nezávislý kandidát na poslanca, volebný obvod 5 (Hájik)
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
NA POSLANKYŇU
e-mail: [email protected]
www.robertkassa.sk
Láska, viera, nádej
Dnes sa vám prihovorím v súvislosti s číslom 3. Viacerí ľudia sa
ma pýtajú, čo znamená ten pozdrav na bilbordoch znázorňujúci
číslicu 3. Prečo práve tri prsty, prečo práve číslo 3? Akú to má
spojitosť so mnou, akú to má spojitosť so Žilinou?
T
oto magické číslo si rôzne kultúry vykladajú inak, ale pre všetky
je symbolom niečoho pozitívneho. Symbolicky sa číslo 3 prisudzuje ľuďom, ktorí si cenia prácu, statočnosť a svoj život budujú na pevnom
základe. Pre kresťanov symbolizuje
Svätú Trojicu a aj základ kompletnej
rodiny – otec, matka a dieťa. Pre ázijské kultúry je 3 šťastné číslo, dôležité
postavenie ma aj v gréckej, germánskej a keltskej mytológii. Výklad čísla 3 je aj: história, súčasnosť a budúcnosť. Žilina je mesto s úžasnou
históriou, trochu rozpačitou súčasnosťou, ale som presvedčený o jej
skvelej budúcnosti. Naše mesto má
na to správne predpoklady, skvelú
polohu a šikovných ľudí. Len nesmie
byť zanedbávané zo strany vedenia
mesta. V uvažovaní čelných predstaviteľov nesmie byť na druhej koľaji.
Zaslúži si viac!
Svoju prácu primátora chcem postaviť na troch pilieroch: občania,
odborníci, primátor. Primátor spolupracujúci s odborníkmi, ktorí pretavujú potreby občanov do reality.
Odborníci a nie politickí nominanti.
Sľúbil som, že ak svoj program nena-
plním do troch rokov, tak odstúpim.
Nikdy nebudem zavádzať občanov
divadlom pár mesiacov pred voľbami. Žilina mala doteraz troch primátorov, všetci boli nominanti politických strán a ani jeden z nich nebol
rodený Žilinčan. Aj preto kandidujem. Myslím, že toto mesto môže pochopiť len jeho rodák, človek, ktorý
Žilinu z celého srdca miluje.
A na záver tri cnosti, ktoré nás všetkých držia pri živote, ktoré nám pomáhajú v ťažkých časoch. Viera,
nádej, láska. Moje rozhodnutie kandidovať spečatila práve viera občanov v moje schopnosti viesť naše
mesto, nádej, že toto mesto má určite na viac a láska k Žiline. Zdieľate so
mnou túto nádej?
RÓBERT K AŠŠA
NEZÁVISLÝ K ANDIDÁT NA POST PRIMÁTOR A
Download

Volebný program