Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR
9/2006 Z.z.
Vypracovala: PaedDr. Marta Vargová a kol.
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30,
Závadka nad Hronom
Adresa školy Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom, 976 67
Telefón
+421 6183 107
E-mail
[email protected]
WWW stránka zszavadkanh.edupage.org
Zriaďovateľ
Obec Závadka nad Hronom
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
RŠ
Telefón
Služ. mobil
Mgr. Dagmar Hrušková 048 6183 107 0911183107
e-mail
[email protected]
29.02.2012
RŠ
PaedDr. Marta Vargová 048 6183 107 0911183107
od
01.03.2012
[email protected]
ZRŠ
Mgr. Andrea Mecková
048 6183 107 0911902993
[email protected]
ZRŠ
Mgr. Jana Vojtková
048 6183 107 0911902993
[email protected]
048 6183 107 0911902993
[email protected]
30.09.2012
29.02.2012
ZRŠ
Mgr. Iveta Kureková
od
01.03.2012
Rada školy
Funkcia
predseda
Priezvisko, meno
Mgr. Ingrid
Citterbergová
pedagogickí
Darina Babničová
zamestnanci
ostatní
Mária Nosková
zamestnanci
Telefón
E-mail
0911871931
[email protected]
0907425754
[email protected]
0904561091
[email protected]
zástupcovia
rodičov
Katarína Semanová
Mgr. Martina
Kotočová
Ing. Alena Lilková
Anna Nosková
zástupca
Ing. Anna Príbojová
zriaďovateľa
0907509366
[email protected]
0907361080
[email protected]
0903830596
[email protected]
OcÚ
048/6183104
[email protected]
0902259223
Ing. Jozef Kubanda
Ing. Erika Kollárová 0486183104
Mgr. Elena Gregušová 0907341657
[email protected]
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 183
Počet tried: 12
Podrobnejšie informácie:
Ročník:
počet tried
počet žiakov
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2
1
1
2
1
1
2
1
1
27 13 15 22 16 15 30 17 16
2
1
5
2
3
8
3
3
19 6
1
8
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: 23 / 17 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 25 / 16 dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 1 dievčat
Spolu
12
171
27
34
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012
Nižší
ročník
5.roč.
6.roč.
7.roč.
8.roč.
9.roč.
Spolu
-
-
1
2
16
19
Počet žiakov
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné
prihlásení
2
14
3
prijatí
2
14
% úspešnosti
100
100
Spolu
19
84,21
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda ANJ BOI DEJ DEL DOV DRA ENV ETV FYZ GEO HUV HPV
I.A
1,44
I.B
II.A 1
III.A 1,93
IV.A 1,75
IV.B
V.A
2,36
VI.A 2,93
VII.A 2,95
VII.B
VIII.A 2,93
IX.A 2,63
1,29
1,88
1
1,67
1
2
2,73
2,71
1,6
2,47
1,79
2,73
2,52
2,1
3
2,19
Trieda MAT MDV NAV NEJ OBN OBV
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
IV.B
1,82
4
1,36
1,73
1,75
1,86
1,53
2,73
2,57
1,9
2,8
2,19
PVC
PV
H
1,47
1
1,14
Pr
1,93
2,53
2,52
2,1
2,2
1
1,38
1,09
1,27
1
1,29
1
1,27
1,14
1,3
CHE
INV INF
M
1,27
1,2
1,25
1
1,07
2,4
2,24
1,19
2,3
1,21
1
2,93
2,19
1
PRI RGV SJL SPV SPR SVP
1,29
2,63
1,18
1,73
1,56 1,06
1,67
3,75
1,83
1,93
1,88
2,71
1
1
1
1,07
1
1,43
Trieda MAT MDV NAV NEJ OBN OBV PVC PV
H
V.A
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.
A
IX.A
2,29
3,13
3,1
2
1,64
2,53
2,81 2,1
2,1
2,73 2
2,67 2,4
2,56
Pr
PRI RGV
SPV SPR SVP
3
1,93 1,33 1,07
1,93 1,43 1,07 1,36
2,62 1,19 1,29
2,3
3
1
1
1,5
SJL
2,19
2,67
1,8 1,4
2,5
1
Trieda TCHV TSV TEV TŽP TD VLA VUM VYV Z
I.A
1
1,06
I.B
1,25
1,63
II.A
1
1,09
1,36
III.A
1
2,13
1,67
IV.A
1
1,56
1
IV.B
1,29
1,71
1,57
V.A
1,07 1
1,07
VI.A
1,43
1,33
VII.A
1,14
1,24
VII.B
1,67
1,4
VIII.A
1,5
1,43
IX.A 1
1
1
1,38
Prospech žiakov
Trieda
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A
Počet
18
9
13
15
17
7
15
15
22
10
15
16
Prospeli
17
4
11
14
16
7
14
13
19
10
13
16
Neprospeli
0
4
0
1
0
0
0
2
2
0
2
0
Neklasifikovaní
1
1
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A
18
9
13
15
17
7
15
15
22
10
15
16
Zamešk.
hod.
931
717
1082
1359
1226
1336
1771
2146
2414
1748
2537
2467
Zam. na
Ospravedlnené
žiaka
931
89,63
678
1082
90,60
1338
76,63
1226
190,86
1206
1744
1988
2332
174,80
1146
169,13
2286
154,19
2457
Ospr. na
Neosp.
Neospravedlnené
žiaka
na žiaka
0
84,75
39
4,88
0
89,20
21
1,40
76,63
0
0,00
172,29
130
18,57
27
158
82
114,60
602
60,20
152,40
251
16,73
153,56
10
0,63
Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť v %
Monitor SJL
16
68,75
Monitor MAT
16
74,69
úspešnosti v rámci SR %
54,47
57,54
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Učebný variant
ISCED1 ISCED1 ISCED1 ISCED1 ISCED2 ISCED2 ISCED2 ISCED2 4
Volitelné hodiny
Učebný variant Trieda
ISCED 1
1.
2.
3.
ISCED 2
4.
5.,6.,7.
5.
8.
Predmet
Dramatizácia
Dopravná výchova
Detská literatúra
Enviromentálna výchova
Regionálna výchova
Spoločenská výchova
Ochrana zdravia a života
Mediálna výchova
Počet hodín v týždni
1
1
1
1
1
1
1
1
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov
Nultého ročníka
Prvého ročníka
Bežných tried
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu
2
8
2
25
127
16
12
168
Počet individ. integrovaných
10
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu
Počet
pedag.
prac.
16
1
Počet
nepedag.
prac.
5
Počet úväzkov
pedag. prac.
Počet úväzkov
nepedag. prac.
16
1
5
2
3
2
1
3
1
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných
učiteľov
20
vychovávateľov
2
asistentov učiteľa
1
spolu
1
22
spolu
20
2
1
23
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
1.A
2.A
3.A
4.A
4.B
Predmet
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
INF
VLA
1
1
2
2
1
2
Trieda
5.A
6.A
7.A
Predmet
VYV
TEV
HUV
INF
VYV
HUV
ANJ
INF
7.B
8.A
9.A
1
2
1
1
1
1
4
1
28
2
1
5
TEV
VYV
SJL
V priebehu školského roka nastali viaceré organizačné zmeny v škole, z tohto
dôvodu uvádzame predmety vyučované nekvalifikovane v období od 01.03.2012.
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
1.kvalifikačná skúška
2.kvalifikačná skúška
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické
Počet absolventov
16
Počet študujúcich
1
3
2
2
2
1
2
1
1
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád pripravovaných ZŠ
Názov súťaže
Olympiáda Slovenský jazyk
Hviezdoslavov Kubín
Meno žiakov
Kristína
Šťavinová, IX.A
Adrián Lunter,
II.A
Filip Kotoč, IV.A
Jarunkovej jar
Polomské štyri zvony
Slávik 2012
Biologická olympiáda
Pytagoriáda
Otvorené majstrovstvá
banskobystrického kraja
Šach
okr. kolo
4.m.
2.m.
postup do
kraj.kola
postup do
kraj.kola
Terézia
Kotočová, VII.A
Adrián Lunter,
2.m
II.A
Filip Kotoč, IV.A
2.m.
Anna Príbojová,
1.m.
V.A
Terézia
3.m.
Kotočová, VII.A
Natália
Lunterová,
úspešná
VIII.A
Adrián Lunter,
1.m.
II.A
Terézia
1.m.
Kotočová, VII.A
Anna Príbojová,
2.m.
V.A
Adrián Zubák,
5.m.
III.A
Anna Príbojová,
1.m.
V.A
Stanislava
1.m.
Príbojová, V.A
Janka
úspešná
Tomčíková, V.A
Filip Kotoč, IV.A úspešný riešiteľ
Kristián Nosko,
úspešný riešiteľ
IV.A
Terézia
Kotočová, VII.A
region.
kraj. kolo
kolo
3.m.
2.m
úspešná
úspešná
úspešná
úspešná
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Pre realizáciu cieľov uvádzaných v koncepcii školy je veľmi dôležitou súčasťou
stratégie práce propagácia školy v obci, zviditeľňovanie sa v rámci regiónu,
Slovenska a na medzinárodnej úrovni. Vytváranie dobrého mena školy, imidžu školy
je proces dlhodobý.
•
angažovali sme sa všetci zamestnanci školy, svoje aktivity sme zamerali
smerom k reprezentácii školy formou súťaží, vernisáži, spolupráce s rodinou,
samovzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie,
•
propagovali
sme
aktivity
školy
v miestnych
informačných
tabuliach,
regionálnych, celoslovenských médiách,
•
propagovali sme prácu školy a informovali verejnosť o činnosti na webovej
stránke školy,
•
organizovali aktivity, ktoré školu otvorili pre rodičov a verejnosť obce, ako sú
akadémia: Deň matiek, Dni závadských tradícií v spolupráci s obcou, športové
turnaje,
dní
otvorených
dverí,
napr.
Medzinárodný
deň
detí
v spolupráci
s rodičovskou radou,
•
reprezentovali sme obec
v rámci regiónu, Slovenska prostredníctvom
zapájania sa do súťaží, realizáciou projektov,
•
pravidelné konzultačné dni, Dni otvorených dverí, triedne aktívy RZ.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:
A) Dlhodobé
Zdravá škola
Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný
projekt. Vo svete sa
rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa
začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992.
Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR.
Ciele projektu:
· starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov školy,
· humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,
· zlepšovanie životného prostredia,
· prevencia pred negatívnymi celospoločenskými javmi.
Úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola:
Jednotlivé úlohy boli rozpracované v mesačných plánoch v priebehu školského
roka.
Náplň projektu bola bohatá, so zameraním na splnenie stanovených cieľov.
Realizovali ju ľudia, ktorí šíria myšlienky zdravia vo svojej každodennej práci.
Mgr. Elena Gregušová
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít (MRK)
O projekte
Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný
projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v
operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom,
Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom
samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 24 mesiacov do 1.
septembra 2014.
Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou
projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová
kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.
Hlavnými aktivitami projektu sú:
• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
• Technická podpora aktivít národného projektu.
Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných
rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a
úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce.
Špecifickým
cieľom
projektu
je
skvalitniť
profesijné
kompetencie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na
edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.
Vypracovala: PaedDr. Marta Vargová
B) Krátkodobé
Planéta vedomostí
Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným
digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov.
Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.
Všeobecné informácie:
Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci
hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na základných a stredných školách.
Digitálny vzdelávací obsah
Digitálny obsah tvoria multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z
predmetov:
Každý z jednotlivých predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského
vzdelávacieho systému (základné školy, stredné školy a gymnáziá). Obsah, ktorý je
ponúkaný v rámci jednotlivých úrovní a predmetov, sa skladá z približne sto
interaktívnych
lekcií
najvyššej
kvality.
Každá
lekcia
obsahuje
množstvo
multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií,
ilustrácií, interaktívnych cvičení a aktivít.
Vzdelávacie prostredia a nástroje
Planéta vedomostí pozostáva z dvoch samostatných vzdelávacích prostredí s
rovnakým digitálnym obsahom:
Vzdelávacie prostredie pre žiakov
Je navrhnuté tak, aby žiaci nadobudli požadované vedomosti intuitívnou, efektívnou a
motivujúcou formou.
Vzdelávacie prostredie pre učiteľov
Učitelia majú v rámci vlastného prostredia k dispozícii ďalšie nástroje, vďaka
ktorým si môžu prispôsobiť digitálny obsah vlastným potrebám a potrebám svojich
žiakov.
Mgr. Citterbergová
Nevychované decká
Projekt Nevychované decká bol podporený v rámci programu ING Šanca pre
deti z Charitatívneho fondu LION , ING, SOCIA, a UNICEF. Cieľom projektu bolo
zvýšenie odbornej úrovne učiteľov v oblasti špeciálno-pedagogickej spôsobilosti pri
výchove a vzdelávaní žiakov s poruchami učenia a správania žiakov s ľahkým
mentálnym postihom. Finančné prostriedky boli použité na: vzdelávanie učiteľov,
rodičov, nákup špeciálnych pomôcok a na výrobu pomôcok.
Hlavnými zámermi bolo:
zvýšiť odbornosť učiteľov v oblasti špeciálnej pedagogiky,
zabezpečenie odborného pedagogického prístupu žiakom,
kvalifikovaný poradenský servis pre rodičov.
V rámci projektu bolo zakúpených množstvo didaktických pomôcok na
odbúranie stresu, koncentráciu, eliminovanie agresivity. Rôzne didaktické hry a
pomôcky sa využívali nielen na hodinách, ale aj počas prestávok. Zámerne sa
vytvárali družstvá vekovo zmiešané, aby sa v deťoch vytváral pocit tútorstva. Veľmi
obľúbenými aktivitami boli meditatívne desaťminútovky. Na tento účel boli zakúpené
karimatky a niekoľko CD s meditatívnou hudbou. U žiakov mali výborný ohlas. Do
projektu sme zapojili triedy, kde sa nachádzali žiaci s poruchami správania a
špeciálne triedy. Títo žiaci si písali hodnotiace denníky a s vyučujúcimi predmetov,
na ktorých nastal konflikt sa po vyučovaní porozprávali. V špeciálnych triedach sa
vytvorili azylové jaskynky, kde sa na danej hodine žiak s problémovým správaním
mohol posadiť. Tam na pripravený papier mohol nakresliť svoje pocity, prípadne
spolužiakovi či učiteľke napísať, čo ho nahnevalo. Mali sme takú dohodu, že ak sa
uspokojil, prestal sa na dotyčného hnevať, odpustil niekomu, ospravedlnil sa ...
papier na znak zabudnutia, zmierenie roztrhal na malé kúsky a dal do zberu.
Pre pedagogických zamestnancov sa uskutočnilo dvojdňové vzdelávanie na
tému riešenia konfliktov v škole. Žiaľ, stretnutie neprinieslo očakávané výsledky, bolo
viac-menej len teoretické a skúsenosti našich pedagógov boli na tej istej úrovni ako
prednášajúceho. Stretnutie rodičov žiakov s poruchami správania s riaditeľkou CPPaP
z Brezna malo veľmi pozitívnu odozvu. Napriek osobným pozvánkam sa plánovaný
počet rodičov nezúčastnil, čo však sme po zhodnotení stretnutia nepokladali za
negatívum. A to z dôvodu individuálnych konzultácií a príjemnej komornej atmosféry,
ktorá vládla na stretnutí. Rodičia mali záujem o opätovné stretnutie s pracovníčkami
CPPPaP. V projekte bolo plánované vzdelávanie dvoch PZ spoločnosťou Raabe na
tému Sociálnopatologické javy v základnej škole a formy riešenia patologických
javov. Žiaľ, vzdelávanie sa neuskutočnilo, z dôvodu nízkeho počtu záujemcov.
Prihlásené boli Mgr. Hrušková a
Mgr. Kánová. So spoločnosťou Raabe sme sa
nakoniec dohodli o uskutočnení vzdelávania na pôde školy bez získania kreditov a s
možnosťou zaškolenia všetkých PZ.
Ako negatívum by sme spomenuli nedostatočné stotožnenie sa všetkých PZ s
projektom. Hlavnými realizátormi projektu boli Mgr. Kánová v IV. B špeciálnej a na
druhom stupni Mgr. Hrušková v rámci predmetov náboženská a spoločenská
výchova. Mgr. Hrušková a Mgr. Vojtková pripravili v júni Farebný svet, deň
vzájomnej tolerancie, rešpektovania a poznávania sa nakoľko školu navštevuje
vysoký počet žiakov z rómskeho prostredia.
Projekt vypracovala Mgr. Hrušková
Futbalom proti rasizmu
Naša škola sa už po tretí krát zapojila do celoeurópskej akcie Futbalom proti
rasizmu, organizovanej prostredníctvom Fare v čase od 14. októbra do 26. októbra.
Počas mesiaca október žiaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali plagáty a
propagačné materiály spojené s akciou: Futbalom proti rasizmu.
Dňa 15. októbra sa v našej škole uskutočnil turnaj v malom futbale, ktorého sa
zúčastnili všetky základné školy z Horehronia. Na Horehroní žije početná skupina
rómskych rodín a práve deti z týchto rodín navštevujú našu ZŠ ako aj okolité ZŠ. Sme
veľmi radi, že sa nám podarilo úspešne zaradiť tieto deti do mnohých športových
aktivít. Medzi najobľúbenejšie športové aktivity, hlavne u chlapcov, patrí futbal.
Futbalového turnaja sa zúčastnili žiaci siedmych ZŠ, družstva tvorili deti vo veku 10 15 rokov z rôznych sociálnych a rasových skupín.
Tak ako každú sobotu aj 16. októbra sa uskutočnila školská futbalová liga.
Futbalová liga má v našej škole dlhú tradíciu. Tejto ligy sa pravidelne zúčastňujú žiaci
našej ZŠ vo veku 10 -15 rokov. Dňa 16. 10. sa futbalovej ligy zúčastnili aj rodičia
týchto hráčov a deti mali možnosť zmerať svoje sily a predviesť svoje umenia
vo futbale pri vzájomnom zápase rodičov a detí.
Dňa 21. októbra sa v telocvični našej ZŠ uskutočnil turnaj Futbalom proti
rasizmu. Na tento turnaj bolo pozvaných sedem ZŠ z Horehronia. Podmienkou účasti
na tomto turnaji bola prítomnosť aspoň dvoch rómskych hráčov v každom súťažnom
družstve. Akciu slávnostne zahájili organizátori akcie Mgr. Katarína Bošeľova a Mgr.
Elena Gregušova. Nad
regulárnosťou
celej futbalovej
akcie dozerali dvaja
rozhodcovia Mgr. Elena Gregušová a Mgr. Jozef Šajša. Víťazom futbalového turnaja
sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom. Na záver celej akcie si družstvá
odniesli nielen pekné ocenenia a sladkú odmenu, ale aj dobrý pocit z toho, že šport
nepozná žiadne hranice medzi národnosťami, rasami či etnikami. Súčasťou
spoločného záverečného odovzdávanie cien pre víťazov bola aj podpisová akcia.
Hráči sa spoločne podpísali na plagáty, ktoré ich sprevádzal počas celej akcie a
pripomínali im hlavnú myšlienku celého futbalového turnaja.
Vyhodnotili: Mgr. Katarína Bošeľová
C) V školskom roku 2011/2012 bolo školou vypracovaný projekt:
V minulom školskom roku sme sa žiadali i o grant - Podpora inovácií vo
vzdelávaní - Rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov II. stupňa. Bol to projekt, ktorý
poskytoval Nadačný fond Slovak Telekom. Projekt zameraný na zvýšenie čitateľskej
gramotnosti sme sa rozhodli realizovať z dôvodu potreby zvyšovania záujmu detí
o čítanie ako také, o knihy, ale aj o obnovenie záujmu o knižnice. V tomto projekte
sme boli neúspešní.
Vyhodnotila: PaedDr. Zuzana Škutová
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 28. 05. 2012
Druh inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v ZŠ
s MŠ Závadka nad Hronom, konanej 024.11.-5.11.2010, 11.10.-11.11.2012
Plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bolo splnené.
Závery:
Riaditeľka školy akceptovala uložené odporúčania. Dá sa povedať, že akceptácia
odporúčaní prispela ku skvalitneniu priebehu výsledkov výchovno-vzdelávacieho
procesu, skvalitneniu práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov,
k posilneniu osobnostného rozvoja individuálne začlenených žiakov, k zefektívneniu
vnútroškolskej kontroly. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin
prijaté riaditeľkou školy zodpovedalo inšpekčným zisteniam a bolo splnené.
Realizáciou prijatého opatrenia sa dodržal záväzný právny predpis, vytvoril sa priestor
pre lepšiu informovanosť verejnosti o obsahu ŠkVP.
Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:
Mgr. Eva Žuravová, školská inšpektorka
Závery:
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin prijaté riaditeľkou školy
zodpovedali inšpekčným zisteniam a boli splnené.
Realizáciou prijatých opatrení začala škola uskutočňovať efektívny systém tvorby
IVVP integrovaných žiakov, v ktorom mal veľký význam triedny učiteľ a jeho úzka
spolupráca s výchovnou poradkyňou. Všetci žiaci s mentálnym postihnutím boli
vzdelávanie v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
predpokladmi, možnosťami a schopnosťami.
Desať odporúčaní uložených Štátnou školskou inšpekciou bolo akceptovaných, čím sa
vytvorili vhodnejšie podmienky realizácie školskej integrácie v základnej škole.
Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:
Mgr. Dagmar Záborská, školská inšpektorka
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
V tejto oblasti sme sa zamerali na pokračovanie modernizácie tried – výmena
nábytku, ktorý musí zodpovedať kritériám obsiahnutým v Štátnom vzdelávacom
programe. Vzhľadom na modernizáciu vo výchovno-vzdelávacom procese musíme
prispôsobiť požiadavky aj na modernizáciu učebných pomôcok, preto pri
úspore
finančných prostriedkov určitá časť finančných prostriedkov bola vyčlenená na
zakúpenie moderných učebných pomôcok, nábytok, 4ks whiteboardy: stoly a stoličky
do dejepisnej učebne, jazykovej učebne a špeciálnej učebne prírodovedných
predmetov.
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu boli dodané z MPC 2ks
notebookov.
Rovnako modernizáciou prešiel školský klub detí Klubkáčik. Zakúpili sa kvalitné
stavebnice, hračky, didaktický a spotrebný materiál, maliarsku tabuľu.
V priestoroch 1. budovy sa pre žiakov druhého stupňa zakúpili šatňové
zostavy, upravili sa priestory pre pohodlnejšie prezúvanie a bezpečnejšie ukladanie
oblečenia a obuvi.
Vykonali sme výberové konanie na zavedenie kamerového systému.
Od spustenia kamerového systému očakávame ochranu majetku školy,
zlepšenie
výchovno–vzdelávacieho
procesu
a
zvýšenie
bezpečnosti
žiakov,
zamestnancov školy.
Zastrešili sme 1.budovu: priestory chodieb, šatní a dvoch tried so súhlasom
zákonných zástupcov.
Na požiadanie rodičov žiakov navštevujúcich Klubkáčik, sme nainštalovali
kamery na chodby pri vstupových dverách. Chceli by sme sa poďakovať p. Petrovi
Lukáčovi, ktorý nám ich nainštaloval bez nároku na odmenu.
Doplnili sme materiálne vybavenie kuchynky, dielní.
§ 2.ods.1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
Za rok 2011 sme zo ŠR dostali nasledovné finančné prostriedky:
306 258€ - na normatívne výdavky
15 419€ - na nenormatívne výdavky
• Z toho: 4 950€ - vzdelávacie poukazy
2 759€ - príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
7 710€ -pre žiakov zo socálne-znevýhodneného prostredia
2 838,60€ školské pomôcky ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom, M
ZŠ
2 639,40€
MŠ
199,20€
120 731,37€ na originálne kompetencie /ŠKD,MŠ, ŠJ/- mzdy, poistné,
prevádzka
Vyčerpali sme všetky finančné prostriedky, ktoré sme od zriaďovateľa dostali.
Do nasledujúceho roka 2012 neboli prenesené žiadne finančné prostriedky.
Do štátneho rozpočtu neboli vrátené žiadne finančné prostriedky.
Príjmy za rok 2011: 10 132,29€ /za projekty, prenájom telocvične, dobropisy,
poškodené učebnice, réžia –cudzí stravníci/.
Vypracovala: Anna Kubandová
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
úspešné umiestnenie žiakov v športových súťažiach
starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania,
fungujúce športové aktivity ( futbalová prípravka ),
dlhodobo výborné výsledky žiakov na súťažiach v prednese a recitácií, biologických
olympiádach,
fungujúca práca záujmových útvarov v mimovyučovacom čase,
projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov,
široká škála aktivít ZŠ a v MŠ,
Neúspechy:
aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov
spojenie školy so životom
málo spoločných aktivít s rodičmi v ZŠ.
Návrh opatrení:
Ø rozvíjať informačný systém a využívať moderné informačné technológie,
Ø získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných
prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky ZŠ s
MŠ, ŠJ
Ø zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry,
Ø prehĺbiť spoluprácu s rodičmi žiakov
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet detí
Vedúci
Čitateľský - Knižnica
43
Mgr. Mária Kubandová
Futbalový
17
Mgr. Jana Vojtková
Počítačový
20
Mgr. Karolína Dudášová
Preč s nudou, koniec zlým úmyslom...
12
Simona Mišečková
Šikovné ruky
8
Alexandra Kánová
Športový
20
Mgr. Kvetoslava Tomčíková
Turistický
18
Mgr. Martin Droppa
Tvorivé dielne
19
Mgr. Danka Kubicová
Volejbalový
32
Mgr. Elena Gregušová
§2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodinou
Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Ich
súčasťou sú rodičia, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia. Často aj od ich vzájomných
vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na svet. Ovplyvňujú jeho
správanie, postoje, aj hierarchiu hodnôt.
Dobrá vzájomná spolupráca školy a rodiny má výrazne pozitívny vplyv na
školskú úspešnosť detí v škole: zlepšuje motiváciu žiakov pre učenie a ich disciplínu v
procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť detí, a čo je rovnako
dôležité, znižuje a odstraňuje problémy žiakov v správaní. Dokonca sa potvrdilo, že
ak sa aj sami rodičia aktívne spolupodieľajú na edukačných intervenciách, pozitívny
účinok intervenčných postupov smerom k náprave problémov správania a učenia u
detí sa zvyšuje.
Aktivity rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad
Hronom s MŠ v Závadke nad Hronom boli prezentované predsedníčkou Rady rodičov
Mgr. Martinou Kotočovou nasledovne:
Správa o činnosti rodičovského združenia za školský rok 2011/12.
Rodičovská rada pri Základnej škole v Závadke nad Hronom sa stretla v
školskom roku 2011/12 na troch zasadnutiach.
Pre žiakov školy sme pripravili:
• Mikulášske balíčky
• Balíčky pri príležitosti MDD
• Knihy pre žiakov s výborným prospechom a reprezentantov školy
Pre učiteľov sme pripravili pri príležitosti Dňa učiteľov kvety.
§2. ods.2 d
Spolupráca školy a verejnosti
Spolupráca so zriaďovateľom
Bez spolupráce školy so zriaďovateľom sa nemôže škola zaobísť. Preto aj my
sa snažíme spoločnými silami o hladký chod školy. Zriaďovateľ každoročne vyčleňuje
finančné prostriedky na opravu a údržbu školy, poskytuje nám drobné pomocné
práce. Obecný úrad a jeho zamestnanci sú materiálnou a morálnou podporou
zamestnancom školy a škôlky. Zúčastňovali sme sa na akciách usporiadaných obcou
Závadka nad Hronom: Dni závadských tradícií, oslavy dňa matiek, ... prezentovali
výstupy výchovno-vzdelávacej činnosti na verejnosti. Spolupráca obce a školy bola
i v oblasti informovanosti širokej verejnosti o dianí v škole prostredníctvom obecného
rozhlasu. Komunikácia medzi školou a obcou je na veľmi dobrej úrovni. Bežné
problémy, s ktorými sa škola stretne, sú vedením obce vybavované bezodkladne k
vzájomnej spokojnosti obidvoch strán. Obec ochotne poskytla priestory pre
slávnostnú pedagogickú radu, s pozitívnou odozvou sa strelo toto počínanie aj
u bývalých zamestnancov školy, ktorí sa tejto rady zúčastnili.
Centrá a poradne
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v
Brezne poskytovalo komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú,
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným
postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a
profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického
vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením
poskytovalo preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a
ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a
porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí.
V spolupráci s PhDr. Oľgou Jorčíkovou a jej zamestnancami sme zrealizovali
besedu pre rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prednášku pre
pedagógov.
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ v Revúcej
vedie evidenciu detí so špeciálnopedogogickými potrebami MP, spolupracuje v oblasti
špeciálnopedagogickej diagnostiky, konzultačnou a poradenskou činnosťou škole a
zákonným zástupcom detí. ŠPP predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie
edukačnej práce s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami MP, podieľa sa na
príprave špeciálnopedagogických pomôcok, dokumentov a učebných postupov.
Sponzori
Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.
V tomto školskom roku, nie je možné sa menovite poďakovať, nakoľko
v priebehu školského roka boli organizačné zmeny a neradi by sme pri menovaní
zabudli na akéhokoľvek sponzora. Vážime si akúkoľvek pomoc, finančnú, materiálnu,
pracovnú. Všetkým, ktorí nám pomohli ešte raz veľké ĎAKUJEME.
Záver
Vypracovala: PaedDr. Marta Vargová
V Závadke nad Hronom, 10. októbra 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17.10.2012
Správa prerokovaná na rade školy dňa:
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so správou dňa:
Zriaďovateľ:
Download

Správa 1