Program a bulletin abstraktů
II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY
XV. Mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami
II. Konference mladých vědeckých pracovníků
Téma konference
INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
11. - 12. 03. 2014
Olomouc
1|Stránka
Subtémata:





Trendy výzkumů a jejich aplikace v praxi.
Interdisciplinární pojetí diagnostiky.
Interdisciplinarita v edukačním procesu osob se speciálními potřebami.
Interdisciplinární kontext pojetí terapeutických intervencí u osob se speciálními potřebami.
Pohledy na jinakost, které nejsou tradičně spojovány se speciální pedagogikou.
Organizátoři a partneři konference:
Ústav speciálněpedagogických studií
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědecký výbor:
doc. PaedDr. Lea Květoňová, Ph.D.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Organizační a programový výbor:
Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
Mgr. BcA. Pavel Kučera
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.
Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. Lucie Moudrá
Lukáš Franc
2|Stránka
Program konference
XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
11.3.2013
9:00-10:00
Auditorium – přízemí
Slavnostní zahájení konference
Moderuje – O. Müller
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (rektor Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci)
Slovo a zvuk jinak – Blahovec, B., Kantorová, Z., Svoboda, P., Kantor, J., Kučera, P. a Spěváček, J.
Úvodní přednášky
Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu – Ludíková, L.
20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU – Vítková, M.
Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi – Květoňová, L.
Ohlédnutí za počátky – Kysučan, J.
10:00-10:30
Předsálí Auditoria – přízemí
Coffeebreak
10:30-12:00
Auditorium – přízemí
Cesta ke svobodě – Štreit, J.
Z lokality do školy vede cesta dlouhá – Šimáček, M., Navrátil, M
Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/“postižení“ – Kolářová, K.
12:00-13:00
Předsálí Auditoria – přízemí
Křest knihy Přehled speciální pedagogiky – Valenta, M. a kol.
3|Stránka
Oběd
13:00-14:30
Učebna N11 – 1. patro
Moderuje – K. Vitásková
Logopedická prevence v mateřských školách – Bočková, B., Klenková, J.
Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje – Smolík, F., Bytešníková, I.
Logopedická zahrada Don Bosco – Denemarková, K.
Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností dětí
předškolního věku a v počátku školní docházky – Neubauer, K.
Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie – Vitásková, K.
Učebna N12 – 1. patro
Moderuje – M. D. Polínek
Hodnoty dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) –
Balátová, K.
HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce – Růžička, M.
Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě – Spěváček, J.
Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami – Polínková, Z.
Dítě s problémem v chování v kontextu institucí – Hutyrová, M., Růžička, M.
Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania –
Prečuchová Štefanovičová, A.
Učebna N13 – 1. patro
Moderuje – P. Svoboda
Mimo jiné – Krhutová, L.
Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb – Wittmannová, J.
Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory – Michalík, J.
Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením – Pančocha, K.
Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje – Vočka, Z.
4|Stránka
Učebna N14 – 1. patro
Moderuje – D. Finková
Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na
saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb – Lopúchová, J.
Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v
základních školách – Malotová, M., Šumníková, P.
Projekt "Byli bychom další na řadě" – Navrátilová, J., Zichová, E.
Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením – Stejskalová, K.
Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol – Finková, D.
Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy – Růžičková, V.
Učebna N15 – 1. patro
Moderuje – L. Pastieriková
Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání – Potměšil, M., Ge, Ch., Lei, Y., Xie, Y., Zhou, Y., Zedková,
V., Kunhartová, M., Ewa, J., Eburikure, J., Peters, B.
Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí –
Bizová, N.
The resource support of activity of regional centre of higher education for people with disabilities
Crimean University for the Humanities – Boginska, I.
Social context of Theory of Mind in typical and intypical development – Kossewska, J.
Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým
postihnutím – Dobišová,E., Priesterová, K.
Učebna N16 – 1. patro
Moderuje – Z. Kozáková
New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities – Antropov, A.
Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých – Repka, M.
Edukace žáků s poruchou autistického spektra – Adamus, M.
Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects – Kijak, R
Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska – Urbanovská, E.
5|Stránka
Učebna P111 – Přízemí
Moderuje – J. Chrastina
Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu
kraul – Břečková, G., Kovařovic, K.
Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Pešat, P.,
Meier, M.
Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom – Jancurová, A.
Analýza dát v Single – Subject Design – Šulovská, M.
Seminární místnost – 2.patro
Workshop
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce)
Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením – Procházková, L.
14:30-15:00
Předsálí Auditoria – přízemí
Coffeebreak
15:00-16:30
Učebna N11 – 1. patro
Moderuje – K. Vitásková
Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí – Kopečný, P.
Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu –
Mlčáková, R.
Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického
přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické,
speciální a logopedické. – Neubauerová, L., Filounková,M., Nohejlová, A., Pospíšilová, A., Vaňková, I.,
Neubauer, K.
Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí – Zapletalová, L.,
Pospíšilová, L.
Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami –
Kochan, K., Skorek, E.M
Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a
intencí na pragmatickou jazykovou rovinu – Vitásková, K., Říhová, A.,
6|Stránka
Učebna N12 – 1. patro
Moderuje – K. Krahulcová
On Value of Special Basic Education – Perspective of Value Philosophy – Shangwei, L..
The combination of medical science and education:a reflection on special educators’ training mode
in Chengdu university – Lu, Y., Peng, Y.
Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the
perspective of sociology – Peng, D.
Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context – Peng,
Y., Lu, Y.
The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic – Schmidt, V., Pančocha, K.
Educational Placement of Children with Cochlear Implants – Wu, J.
Učebna N13 – 1. patro
Moderuje – J. Kantor
Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť
podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov – Šušorová, V., Krajčí, P.
Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a
sociálních služeb – Kantor, J.
Interdisciplinární spolupráce v rané péči – Barlová, J.
Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná
metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky – Vančová, A., Smolianin, A., Danilowichyute, E.
Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby – Polínek, M. D.
Potenciál muzikoterapie v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným
postihnutím – Osvaldová, M.
Učebna N14 – 1. patro
Moderuje – E. Urbanovská
Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu
Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH – Šándorová, Z., Skokanová, L.,
Jirava, P.
The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in
Russia – Efremova, G., Tsyganov
Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs –
Rokotyanska , L.
Neuropsychological characteristics of Klüver – Bucy Syndrom – Starowicz-Filip, A., Prochwicz, K.,
Milczarek, O., Kwiatkowski, S.
7|Stránka
Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči – Müller, O.
Učebna N15 – 1. patro
Moderuje – P. Kučera
Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky – Vysuček, P.
FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku – Horáková, R.
Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k
jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury –
Kučera, P.
Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou – Langer, J.
Slovník českého a českého znakového jazyka online – Fikejs, J., Langer, J., Peňáz, P., Sklenák, T
Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů
– Peňázová, D., Štefková, L., Pruša, T., Kovaříková, D., Hurník, P.
Učebna N16 – 1. patro
Moderuje – Z. Kozáková
Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol – Hachová, S.
Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání – Potměšilová, P.
Lidé s postižením v umělecké tvorbě – Sochor, P.
Restandardizace testu T-256 OZOP a na něj navazující reedukační okulomotorická cvičení –
Svoboda, P.
Učebna P111 – přízemí
Workshop
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce)
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy – Pitnerová, P.
Předsálí Auditoria – přízemí
Posterová sekce
Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru
Moderuje – M. Růžička
Inkluze ve volném čase dětí s postižením – Chroboková, K.
Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím – Kročanová, Ľ.
8|Stránka
Action research in home-based early intervention of developmental disorder children – Li, X.
Prevence poruch chování z hlediska pedagogů – Livňanská, P.
Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study. – Prochwicz, K., Kałużna - Wielobób, A.
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením – Sayoud Solárová, K., Vrubel, M.
Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi – Síthová, S.
Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder – Selecka, A.,
Sowa, M.
Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska – Winiarska A., Świeżak J., Suruło J., Zasadni N.,
Szczepanik M.
Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením – Lacková, K.,
Růžičková, V.
Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím? –
Zborteková, K.
Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských – Doleželová, J., Majerová, H.
Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania - profily dyslektických čitateľov a ich výkon v
teste Čí(S)TA – Žovinec, E., Dufeková, A.
Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru
16:30
Auditorium – přízemí
Večerní program
Moderuje O. Müller
T. Škrdlant
Průřez tvorbou – sociální dokumenty Maminky a miminka, Nevítaní a Zrcadlové bludiště duše
9|Stránka
II. Konference mladých vědeckých pracovníků
12.3.2013
9:00-9:15
Auditorium – přízemí
Zahájení konference
Moderuje – O. Müller
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (proděkanka pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci)
9:15-10:45
Učebna N13 – 1. patro
Garant – O. Müller
Moderuje – J. Kantor
Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením – Kasáčková, J.
Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve
Španělsku – Czereová, L.
Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s mentálním postižením –
Hubištová, M.
Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace –
Šiška, J., Káňová, Š.
Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život –
Linhartová, V.
Speciálněpedagogická intervence dětí s problémovým chováním a její odraz ve výzkumu –
Matochová, J.
Učebna N14 – 1. patro
Garanti – J. Langer a D. Finková
Moderuje – K. Stejskalová
Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně
existují? – Haklová, K.
Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti – Hrdová Kolíbalová, B.
Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením – Majerová, H.
Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením – Trefilíková, T.
10 | S t r á n k a
Terénní mapování ve speciální pedagogice – Vrubel, M.
Učebna N16 – 1. patro
Garant – K. Vitásková
Moderuje – A. Hanáková
Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí – Keprdová, T., Vitásková, K.
Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů – Jehličková, K.
Číselná tabulka - možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží – Červinková, H., Svoboda, P.
Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě – Červinková, H.
Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná
reflexe – Šebková, L., Hanáková, A., Vitásková, K.
10:45-11:15
Předsálí Auditoria – přízemí
Coffeebreak
11:15-12:45
Učebna N13 – 1. patro
Garant – O. Müller
Moderuje – J. Kantor
Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie – Semanová, A., Horňák, L.
Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie –
Sopková, J., Hlebová, B.
Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice – Šilarová, J.
Výzkumné šetření se zaměřením na partnerské vztahy žáků středních škol pro sluchově postižené představení výzkumného záměru – Švecová, V.
Dílčí výsledky výzkumu disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení –
Krahulcová, K.
Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie –
Lištiaková, I.
Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z
projektu na českých základních školách – Slepičková, L., Sayoud Solárová, K.
11 | S t r á n k a
Učebna N14 – 1. patro
Garanti – J. Langer a D. Finková
Moderuje – K. Stejskalová
Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra – Urbanovská, E., Kunhartová, M.,
Zedková, V.
Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením –
Majkusová, A.
Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích – Malinovská, O.
Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami – Joklíková, H.
Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky – Zedková, V., Kunhartová, M.,
Potměšil, M., Urbanovská, E., Chen, G., Xie,Y., Zhou, Y.
Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách – Debnárová
Grznárová, M.
Učebna N16 – 1. patro
Garant – K. Vitásková
Moderuje – A. Hanáková
Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem – Dostálová, L.
Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na
sdělování nepříznivých zpráv – Hanáková, A., Potměšil, M.
Kazuistika – Bocianová, Š.
Screening dysfagii ve FN Ostrava – Kaniová, M., Kopecká, B.
Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce – Odstrčilíková, Y.
12:45-13:15
Oběd
13:15-14:45
Učebna N16 – 1. patro
Moderuje – K. Stejskalová
Diplomový seminář
14:50
Auditorium – přízemí
Slavnostní ukončení konference
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci)
12 | S t r á n k a
Anotace (řazeno abecedně)
Ústní sdělení
Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí
Keprdová Tereza, Vitásková Kateřina
Cílem příspěvku je teoretické vymezení bilingvismu jako komplexního jevu a seznámení se současnými
pohledy na otázku realizace školního vzdělávání dětí pocházejících ze dvoj- či více jazyčného prostředí. Blíže
specifikovanou skupinu pak budou představovat bilingvní děti předškolního věku v kontextu předškolního
vzdělávání. Zvýšená pozornost přitom bude kladena na míru osvojení aktivní a pasivní slovní zásoby dětí
bilingvních ve srovnání s dětmi pocházejícími z monoligvního prostředí. V rámci příspěvku bude zmíněn také
vliv jazykového inputu a jeho ovlivnění společenským statutem daného jazyka. S ohledem na rostoucí
jazykovou a etnickou diverzitu na území České Republiky se příspěvek zmíní o otázkách akulturace a
problematice multikulturality. Teoretická rovina bude podepřena statistickými daty o současném stavu
jazykových a etnických menšin na území České Republiky, s důrazem na Olomoucký kraj.
Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů
Jehličková Kateřina
Příspěvek je zaměřen na problematiku hlasových poruch u hlasových profesionálů a subjektivní vnímání
kvality života. Hlavním cílem práce je analýza a hodnocení hlasových poruch u 207 dotazovaných hlasových
profesionálů pomocí české verze dotazníku Voice Handicap Index v časovém rozmezí červenec až září /
2013. Cílem výzkumné části je zjistit míru hlasových potíží u hlasových profesionálů a jejich souvislosti s
profesí, věkem a léčbou, dále úspěšnost léčby a její možné recidivy, rozložení léčby mezi ORL lékaře, foniatry,
hlasové pedagogy a logopedy. Neméně významným cílem je zhodnocení metodik rehabilitačních a
reedukačních postupů při poruchách hlasu.
Klíčová slova: hlas, hlasové poruchy, hlasový profesionál, česká verze dotazníku VHI, reedukace a
rehabilitace hlasových poruch
Analýza dát v Single – Subject Design
Šulovská Monika
V príspevku predstavujeme single - subject research (výskum s jedným subjektom), ktorý je podľa viacerých
autorov vysoko validnou a reliabilnou metodológiou. Single-subject research zohráva dôležitú úlohu v rozvíjaní
praxe založenej na dôkazoch v špeciálnej pedagogike. Zbežnou analýzou informačných zdrojov sme zistili, že
metodológia je využívaná aj odborníkmi ďalších vedných disciplín (psychológia, biológia, medicína) a to najmä
v krajinách USA (Texas), Španielsku, Nórsku a Spojenom kráľovstve.rnV príspevku sa venujeme tradičným
konvenciám vizuálneho posudzovania single - subject dát. Venujeme sa v ňom aj kontroverznej téme –
štatistickej analýze single - subject dát. Je stále viac metodologickej literatúry, ktorá sa venuje výhodám a
nevýhodám podrobovania single – subject dát testom štatistickej inferencie. Zatiaľ neexistuje konsenzus o
relatívnych výhodách a nevýhodách štatistického spracovania single-subject dát, my však v prípade
aplikovaného výskumu odporúčame kombinované použitie vizuálnej analýzy a určitého kvantitatívneho
spracovania dát, pretože od vedcov pôsobiacich v praxi sa čoraz viac vyžaduje mandát na výkon praxe
podopretý dôkazmi.
Klíčová slova: Single - Subject Design, vizuálna analýza single-subject dát, kvantitatívna analýza singlesubject dát
Grantová podpora: KEGA:
077UK-4/2014
13 | S t r á n k a
Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým
postihnutím
Dobišová Erika, Priesterová Katarína
Problematika písomnej komunikácie žiakov so sluchovým postihnutím je aktuálnym problémom pedagogiky
sluchovo postihnutých. Význam písomnej komunikácie u týchto osôb sa s trendom využívania informačnokomunikačných technológií zvyšuje. Prostredníctvom analýzy, syntézy a komparácie niektorých súčasných
zahraničných výskumov, sme sa pokúsili o systematizáciu poznatkov z tejto oblasti a spracovali štúdiu o
písomnej komunikácii žiakov so sluchovým postihnutím vo svete. Výsledky budú slúžiť ako jedna z báz pre
realizáciu našich výskumov v rámci Slovenskej republiky so zameraním na žiakov so sluchovým postihnutím
vzdelávaných v rozličných vzdelávacích prostrediach.
Klíčová slova: osoby so sluchovým postihnutím, písomná komunikácia, výskumné nástroje, písomný prejav,
typy chýb
Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem
Dostálová Lucie
Specifika sluchového vnímání u osob s poruchou autistického spektra a projevy auditivní, resp. verbální
agnózie u osob s Aspergerovým syndromem jsou dosud nedostatečně probádanou oblastí. Příspěvěk shrnuje
výsledky dílčí části výzkumného šetření zaměřeného na projevy auditivní agnózie u osob s Aspergerovým
syndromem. Realizováno bylo pomocí dotazníků, které byly distribuovány logopedům, klinickým logopedům a
speciálním pedagogům, kteří mají v péči osoby s Aspergerovým syndromem. Položky dotazníku zjišťují, zda
uvedení odborníci pozorují u osob s Aspergerovým syndromem projevy auditivní, resp. verbální agnózie či
specifika v oblasti sluchové percepce. Zkoumají také, jaký vliv mají tyto projevy a specifika na průběh terapie,
a jak se s nimi tito odborníci vyrovnávají. rnVýsledky výzkumného šetření jsou graficky znázorněny a popsány
na základě získaných informací vztahujících se k jednotlivým položkám dotazníku.
Klíčová slova: auditivní, verbální agnózie, Aspergerův syndrom, specifika sluchového vnímání
Cesta ke svobodě
Štreit Jindřich
Po mnoho let se ve své fotografické tvorbě věnuji sociální tématice. Proto, když mě koncem devadesátých let
oslovil protidrogový koordinátor Mgr. Stanislav Toman, zda bych se pokusil vytvořit cyklus fotografií
s drogovou tématikou, dlouho jsem neváhal. Začínal jsem v resocializačním zařízení Pastor Bonus v Podlesí u
Světlé Hory na Bruntálsku. Jeho vedoucí Mgr. Petr Opletal a klienti se mnou ochotně spolupracovali a
vycházeli mi vstříc. Tam jsem se seznámil s Davidem, který se stal ústřední postavou fotografického cyklu.
Snažím se o to, aby mé výstavy, mé fotografické knihy, pokud je to možné, měly vnitřní příběh. Práce trvala
více než tři roky.
Prof. Ph. Dr., Th. Dr. Tomáš Halík v úvodu knihy píše :
Jindřich Štreit předkládá svědectví o lidském zápasu s drogou jako triptych, který připomíná velká vyprávění
mýtů či duchovní skladby typu Komenského Labyrintu. Na počátku nasazuje
droga jako vtíravý průvodce poutníkovi brýle mámení, činí z šedivého údolí každodennosti zábavní lunapark,
rozpouští úzkost, unavenému zmnožuje sílu, stydlivého dělá družným a tomu, kdo bezcílně a znuděně klouzal
po povrchu, nabízí závratný a vzrušující let, při němž všechny starosti a tíhy může klidně pominout. Ba více,
droga člověku světa, v němž už nic není svaté, dělá svátek, tomu, kdo už nezná kulturu slavení, předstírá, že
ho slavit naučí. Jestliže Marxovi učedníci pokládali náboženství za drogu pro lid, pak dnešek spíše stvrzuje
názor opačný: opium je náboženstvím lidu. Štreit, který tak mistrovsky umí najít střípky posvátného uprostřed
labyrintu banality, ukazuje pseudonáboženství drogy jako málokdo jiný.
Druhý akt ukazuje, jak droga plní své přísliby, jak si bere nesjednanou daň. Brýle mámení padají, člověk je
konfrontován s peklem, které se otevřelo v něm samotném a zbavuje ho jedné hodnoty po druhé. Člověk,
kterého droga připravila o vše, včetně jeho lidské důstojnosti, svobody a pravdivosti, zapletený do lží a iluzí o
sobě samém, je nejchudší mezi chudými.
14 | S t r á n k a
Třetí jednání je těžká cesta zpátky. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy jsem nastoupil jako terapeut na
protialkoholní oddělení pražského Apolináře a na prahu té smutné budovy mi vyvstala věta z Bratří
Karamazových: „ Pokloň se na všechny čtyři strany se pokloň velikému lidskému utrpení,“ Pokusy o cestu
zpátky pro většinu končí v opakovaném martyriu pádů, droga nechce propustit nikoho, kdo se jí upsal.
Nesvoboda závislosti začala tím, že člověk postavil na místo Absolutna cosi, co toho nebylo hodno. Cesta ke
svobodě je zápas s modlami, je to hledání Absolutna, které může utišit žízeň toho, jenž se dal drogou vyvést
ze světa, protože se mu zdál příliš šedivý a těsný. „ Winter jeder Sucht ist eine Schnsucht“- za každou
závislostí je touha, vyjadřuje to slovní hříčkou název jedné moudré knihy o drogových závislostech. V terapii
se člověk musí naučit unést každodennost bez úniků a proto se nezbavit touhy, musí najít pravdivější cestu
pro svou touhu.
Jindřich Štreit nemoralizuje ani nestraší, jeho výpověď je střízlivá, a přesto není chladně odtažitou reportáží.
Umělcovo jméno znamená zápas, a takové je i jeho dílo. Jde s člověkem v jeho ponížení a zápasí s ním o
znovunabytí ztracené svobody. Kéž toto svědectví není přehlédnuto.
Prof. Tomáš Halík mistrně vystihl můj záměr. Proto již není k obsahu potřeba dalších slov.
Fotografoval jsem v mnoha lokalitách v České republice, ve městech i na vesnicích. Velká část snímků
vznikala v různých sociálních zařízeních, na soudech a ve věznicích. Droga nezná hranic.
Velkým rádcem mi byl Mgr. Dušan Dvořák z Olomouce.
Výběr z rozsáhlého cyklu fotografií vyšel knižně za přispění Ministerstva zdravotnictví v Praze i s dalšími
odbornými texty Jiřího X. Doležala, Miroslava Petříčka ml., MUDr. Pavla Béma a osobními příběhy, které
napsali klienti David Ševčík a Lubomír Š.
Výstava byla realizována na mnoha místech v České republice, ale i v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku, Lucembursku, Belgii, Holandsku, Francii, Německu a to jak v prestižních galeriích, tak i v různých
klubech a nevýstavních prostorách.
Výstava je v několika výstavních verzích a často k nim vycházely další katalogy
Uspořádal jsem mnoho setkání a besed ve školách a jiných zařízeních.
Soubor je pro mě demonstrací angažovaného přístupu umělce k životu.
Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie
Lištiaková Ivana
Zvyšujúca sa heterogenita školských tried si nevyhnutne žiada inkluzívny prístup. Príspevok predkladá pohľad
na odlišnosť v kontexte inklúzie detí s ťažkosťami v učení sa, ktoré definuje na základe potreby pomoci, a nie
stanovenej diagnózy. Analýza výsledkov kvalitatívneho výskumu, postaveného na rozhovoroch a riešení
fiktívneho prípadu, s učiteľmi primárneho stupňa vzdelávania odhalila nedostatky v inkluzívnom myslení, ale aj
silné stránky interdisciplinárnych pomáhajúcich prístupov a stratégií. Profesia učiteľa sa transformuje smerom
k role pomáhajúceho pracovníka, hoci výsledky výskumu ukázali, že učitelia túto rolu zatiaľ plne neprijímajú.
Aplikácia dramatoterapeutických metód v inkluzívnej edukácii môže prispieť k zvýšeniu akceptácie odlišnosti a
k oceneniu diverzity v triede a v škole, a to vďaka inherentne inkluzívnej povahe kľúčových procesov v
dramatoterapii.
Grantová podpora: CZ.1.07/2.3.00/30.0041 - Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a
intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II.
Číselná tabulka – možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží
Červinková Helena, Svoboda Pavel
Cílem příspěvku je seznámit zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s jednoduchým testem, pomocí kterého
lze pravděpodobně orientačně identifikovat děti II. – VII. třídy ZŠ se zřetelnými obtížemi v matematice. U
těchto dětí autoři realizovali výzkumné šetření, které potvrdilo jejich předpoklad o využití jimi zkoncipovaného
testu Číselná tabulka. Test odpovídá současným moderním diagnostickým trendům - kombinuje při zadávání
instrukcí i při vyhodnocení kvalitativní i kvantitativní přístupy. Tyto aspekty se projevují tím, že vyšetřující může
flexibilněji aplikovat zadání testu v průběhu vyšetřování dle úrovně matematického uvažování žáka. Tj.
speciální pedagog či psycholog přímo reflektuje zvolenou posloupnost a strategii řešení jednotlivých probandů
a podle toho zvyšuje obtížnost zadání. V rámci nutného a přitom přirozeného dialogu vyšetřovatel 15 | S t r á n k a
vyšetřovaný zde logicky vyplynou další kvalitativní diagnostické poznatky. Práce s testem trvá pouze několik
minut, což je jeho předností.
Klíčová slova: Test Číselná tabulka, dyskalkulie, diagnostika dyskalkulie, obtíže v matematice, žák
Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie
Sopková Jana, Hlebová Bibiána
Autorky v príspevku poukazujú na súčasný problém, ktorý sa stáva centrom diskusií odborníkov rnna rôznych
vedeckých konferenciách a se minároch, a to problém plnohodnotnej a funkčnej individuálnej integrácie žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do základných škôl. Na základe údajov evidovaných Ústavom
informácií a prognóz školstva na Slovensku sme zistili, že k dňu 19. 9. 2013 je touto formou vzdelávania
edukovaných v Prešovskom samosprávnom kraji len 155 žiakov v 4. ročníku základných škôl. V príspevku
autorky sústreďujú svoju pozornosť na čitateľskú kompetenciu a čiastkové kognitívne funkcie žiakov s ľahkým
stupňom mentálneho postihnutia, ktoré považujú za dôležité východiská (atribúty) ich efektívnej edukácie, a to
v podmienkach individuálnej integrácie na základných školách. Na základe realizovaného predvýskumu
poukazujú na úroveň čitateľskej kompetencie a čiastkových kognitívnych funkcií týchto žiakov a zistené
výsledky vyhodnocujú v komparácii s edukáciou žiakov v špeciálnych triedach na základných školách. V tomto
kontexte autorky otvárajú diskusiu o potenciálnych možnostiach úspešnej edukácie žiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia práve formou individuálnej integrácie na základnej škole.
Klíčová slova: žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v mladšom školskom veku, čitateľská
kompetencia, čiastkové kognitívne funkcie, školská integrácia
Grantová podpora: Štúdia je súčasťou riešenia projektu APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory
školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFA)
Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska
Urbanovská Eva
Proces profesní přípravy je významnou determinantou úspěšnosti v oblasti pracovního uplatnění a napomáhá
tak možnosti uspokojení potřeby seberealizace každého člověka. Důležitost tohoto procesu je patrná také u
osob s poruchami autistického spektra (PAS) a pro odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie představuje
stále aktuální otázku. V našem příspěvku se na oblast profesní přípravy u žáků s PAS zaměříme z pohledu
pedagogických pracovníků a rodičů. Představíme dílčí výsledky výzkumného šetření, které proběhlo v letech
2012/2013 v České republice a Polsku. Důraz klademe především na komparaci českého a polského pohledu
na danou problematiku a to v rámci obou skupin respondentů (pedagogických pracovníků i rodičů).
Představeny budou faktory, které jsou dle respondentů významné v rámci procesu edukace, problémové
oblasti a nastíněny budou také možnosti změn a posunu v rámci edukačního procesu.
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, profesní příprava, informovanost, TEACCH, ABA, AAK, Son Rise
Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/“postižení“
Kolářová Kateřina
Jinakost – postižení – kritika nabízí nové pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. „Postižení“ ukazuje
nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a charitativní pomoc, nýbrž jako společenský vztah, který
otevírá možnost pro kritickou reflexi společnosti, společenských nerovností, kulturních představ a metafor
tělesné a mentální jinakosti. Jinakost – postižení – kritika ale především klade otázky: Z čeho pramení nutnost
moderní společnosti vymezovat se vůči „postižení“, uzavírat je do ústavů, disciplinovat je, léčit? Proč a čím
nás zároveň tělesná a mentální jinakost tolik fascinuje? Jsou proklamované snahy o společenské začlenění
„lidí s postižením“ skutečně odpovědí na hluboko usazené principy exkluze a útlaku? Jaké inspirace pro
společenskou kritiku a změnu je možné čerpat z hnutí lidí s hendikepy? Co znamená kriploušská hrdost? Jak
16 | S t r á n k a
se promění pohled na společnost, podíváme-li se na ni skrze kulturní konstrukty hendikepu, „postižení“ a
ne/způsobilosti? Jak imperativy být zdravý, být schopný, zdatný, soběstačný, nezávislý na pomoci, racionálně
uvažující, zodpovědný a stále fit… ovlivňují život moderního člověka a je možné těmto nárokům vzdorovat?
Kniha představuje interdisciplinární disability studies a přináší přehled základních konceptů oboru. Antologie
zahrnuje texty, které o tělesné jinakosti a konstruktech ne/způsobilosti pojednávají také ve vztahu k dalším
kategoriím sociálně produkované alterity, tj. ve vztahu ke genderu, sexualitě, etnicitě, rase a sociální třídě.
Dítě s problémem v chování v kontextu institucí
Hutyrová Miluše., Růžička Michal
Pojetí a vnímání problémů v chování u dítěte se tradičně odvíjí od pojetí tzv. poruch chování. Co je to nápadné
chování, kdy vzniká a především co je vlastním obsahem problematického chování? V českém kontextu je
vnímání termínu porucha chování značně široce pojaté a jsou do něj zahrnuty nejrůznější jevy, některé mohou
ještě představovat vývojovou normu, jindy se jedná o projevy sociální nepřizpůsobivosti přechodného
charakteru, a nakonec i jasné antisociální chování. Jistý počet dětí je umístěn ve školských zařízeních pro
výkon institucionální výchovy. Příspěvek se zaměřuje na důvody tohoto umístění, co jim předcházelo, či mohlo
předejít. Specifikuje typy problémového chování u dětí, které jsou umístěny v těchto zařízeních, možnosti
spolupráce rodiny dítěte s institucemi a nastiňuje rozvoj kognitivního, sociálního, emočního potenciálu dítěte
s problémem v chování v kontextu různých institucí.
Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Kochan, K., Skorek, Ewa M.
Domácí vzdělávání probíhá mimo systém školního vzdělávání, nejčastěji doma, přičemž děti vyučují jejich
rodiče nebo vychovatelé a osoby jimi určené. Tento typ vzdělávání je populární zejména v anglosaských
zemích, např. v USA, Kanadě, ve Velké Británii nebo vzhledem ke specifické zeměpisné poloze v Austrálii. I v
některých evropských zemích, mj. v Polsku, si lze povšimnout rostoucího zájmu o tuto formu výuky. Děti, jež
se vzdělávají doma, nechodí do hromadných, veřejných státních ani soukromých škol, učí se samy s pomocí a
pod dohledem svých rodičů. Výuka však neprobíhá pouze doma nebo výlučně pod rodičovským dozorem.
Velmi často ji doplňují „cesty do terénu”, výlety, prohlídky, pěstování rozličných koníčků a sportů, doplňkové
aktivity, kroužky či členství ve skautských klubech. Taková forma výuky je prosta každodenní rutiny a školního
stresu, který mj. pramení z harmonogramu prověrek a písemek. Toto řešení je obzvláště vhodné pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, např. s dyslexií nebo Aspergerovým syndromem. Možnost přizpůsobit
tempo výuky každému dítěti a možnost výběru takových učebních metod, které by jeho poznávacím potřebám
vyhovovaly, má za následek, že tuto formu vzdělávání volí stále větší počet rodičů.
Klíčová slova domácí vzdělávání, děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice
Šilarová Jana
Příspěvek má za úkol seznámit recipienty s čtyřměsíčním dramaterapeutickým projektem, realizovaným v
základní škole speciální v Čínské lidové republice. Je členěn do dvou částí. Teoretická část se zabývá
problematikou dramaterapie s důrazem na dramaterapeutickou intervenci u dětí s mentálním postižením.
Pokračuje popisem mentálního a kombinovaného postižení s fokusem na specifika komunikace a sociálního
vývoje, které jsou vzhledem k zacílení dramaterapie klíčové. Praktická část pak představuje výzkumný vzorek.
Popisuje průběh projektu, jeho benefity a úskalí. Nabízí exkurz do výzkumného šetření, které mělo za úkol
potvrdit účinnost dramaterapie u čínských žáků s mentálním postižením a které mapovalo postoje učitelů školy
k účinnosti dramaterapie, zaměření dramaterapie a v neposlední řadě dramaterapii samotné a to před
zahájením projektu a po jeho ukončení.
Klíčová slova: Dramaterapie, mentální postižení, Čínská lidová republika
17 | S t r á n k a
Educational Placement of Children with Cochlear Implants
Wu Jiaojiao
To investigate the educational placement of children with cochlear implants, twenty children with cochlear
implants were randomly selected and their parents as well as teachers were interviewed by telephone. The
educational placement and the influencing factors were studied through archival analysis, recording and indepth interview. The child characteristics, acceptance of schools and teachers, family expectation, parents’
communication had significant effects on the educational placement of children with cochlear implants. The
educational placement shall be provided based on the characteristics of children and on the premise of
meeting the unique educational needs of children, thus further providing the educational support for children
with cochlear implants.
Klíčová slova: Cochlear implants; educational placement; influencing factors
Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Adamus Petr
Příspěvek se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí / žáků s poruchou autistického spektra. Jeho
cílem je analýza speciálně pedagogické intervence u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole,
základní škole a základní škole speciální se zaměřením na metodu strukturovaného učení, jako základu pro
výchovně vzdělávací proces základního vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních v Moravskoslezském kraji.
Dalším cílem je analýza edukačního procesu, včetně metodických postupů ve výuce čtení, psaní, matematiky
a speciálně pedagogické intervence u žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových
kompetencí. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi.
Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, žák, metoda strukturovaného učení, výchovně vzdělávací proces,
integratvní/inkluzivní vzdělávání dětí/žáků s PAS
Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči
Müller Oldřich
Příspěvek shrnuje některé dílčí výsledky projektu specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného na
Pedagogické fakultě UP v Olomouci v roce 2013 pod názvem Aktuální výzvy a alternativní strategie ve
speciálněpedagogické diagnostice. Konkrétně jde o výstupy projektového segmentu, který se zabýval
diagnostikou efektivity vybraných expresivně-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči.
Podrobněji bude v příspěvku rozebráno, do jaké míry se podařilo navrhnout a v terénu ověřit diagnostický
nástroj využitelný pro:a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na
péči z důvodu výskytu chronického duševního onemocnění - zejména demence, b) diagnostikování reminiscenčně a na
realitu orientovaných psychosociálních potřeb u této klientely prováděného v rámci dramaterapeutické intervence.
Klíčová slova: diagnostikování reminiscenčně a na realitu orientovaných psychosociálních potřeb u této
klientely prováděného v rámci dramaterapeutické intervence
Grantová podpora: Projekt specifického vysokoškolského výzkumu Aktuální výzvy a alternativní strategie ve
speciálněpedagogické diagnostice, PdF_2013_010
Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná
reflexe
Šebková Lucie, Hanáková Adéla, Vitásková Kateřina
Neuropsychologie, stejně jako logopedie (zejména afáziologie) by měly být vnímány jako disciplíny s
interdisciplinárním charakterem, s provázaností s mnoha dalšími obory. Skutečnost, že mezi kognicí a
jazykem panuje neoddělitelný vztah, je spojnicí těchto oborů. Z tohoto poznání logicky vyplývá, že kooperace
18 | S t r á n k a
logopeda (afáziologa) a neuropsychologa by měla být samozřejmostí. Markantním symptomem afázie je
deficit kognitivních funkcí, proto by neměla být tato oblast opomenuta, neboť implementace kognitivní terapie u
osob s afázií může zásadním způsobem ovlivnit prognózu.rnrnCíl: Cílem příspěvku je seznámení s
realizovaným výzkumným šetřením uskutečněným v Centru pro kognitivní poruchy FN Ostrava, které se
zaměřuje na rehabilitaci poruch kognitivních funkcí s využitím programu NEUROP 3 a je poskytovatelem péče
hospitalizovaným i ambulantním pacientům v Moravskoslezském kraji. Našim záměrem je představit
výzkumné šetření, které pro nás bylo podnětem k dalšímu rozvinutí tohoto tématu v disertační
práci.rnDesign/metodologie: Zvolenou výzkumnou metodou je vícepřípadová studie zpracovávána od dubna
do prosince roku 2012. Studii tvoří tři případy, u nichž byla realizována individuálně, po dobu šesti měsíců,
průměrně jednu hodinu týdně logopedická intervence. Zároveň vybraní klienti docházeli na počítačem
asistovanou kognitivní rehabilitaci s využitím programu NEUROP 3.
Klíčová slova: NEUROP 3, logopedická intervence, kognitivní funkce, kognitivní rehabilitace
Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením
Pančocha Karel
Příspěvek představuje výzkumné šetření postojů české veřejnosti vůči lidem s postižením. Bylo využito
adaptované subškály nástroje MRAI-R (Mental Retardation Attitude Inventory – Revised), který měří sociální
akceptaci a neakceptaci kontaktu s lidmi s postižením v různých kontextech (vzdělávání, zaměstnávání,
každodenní kontakt). Zjišťovali jsme souvislost mezi kontaktem respondentů s lidmi s postižením, znalostmi a
dovednostmi respondentů, týkajících se osob s postižením a sociální akceptací různých vztahů. Výsledky
ukazují, že pozitivní postoje jsou ovlivněny kontaktem a znalostmi o lidech s postižením.
Klíčová slova: lidé s postižením, postoje, veřejnost
FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku
Horáková Radka
Sluchadla a kochleární implantáty hrají klíčovou roli při kompenzaci sluchové vady. Ačkoliv jsme svědky
neustálého pokroku ve vývoji těchto technických pomůcek, stále jejich uživatelé čelí potížím při recepci
mluvené řeči v hlučném prostředí, či při větší vzdálenosti. Zde se nabízí prostor pro užívání FM technologie.
Ve své prezentaci se budu zabývat možnostmi využití FM systémů zejména u dětí předškolního věku, což je
období pro rozvoj řeči zcela zásadní. Popíši výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno
ve spolupráci se třemi rodinami s dětmi se sluchovým postižením. V průběhu několika fází výzkumu byl
posuzován přínos FM systému v oblasti sluchové percepce a jazykového vývoje vybraných dětí.
Klíčová slova: sluchové postižení, dítě předškolního věku, sluchadla, kochleární implantát, FM systém,
hodnocení sluchové percepce
Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby
Polínek Martin Dominik
Příspěvek se zabývá terapeuticko-formativním potenciálem gestaltdramatu – specifického expresivněterapeutického přístupu, který spočívá v propojení dramaterapie s gestalt psychoterapií. Zaměřujeme se
především na oblast subjektivního uvědomování si úrovně naplnění základních psychických potřeb klientů
(fregventantů) v jejich životě a zkoumáme, nakolik toto uvědomění korespondovalo s prožíváním vybraných
fenoménů během workshopů a skupinových terapeutických sezení, jenž byly založeny na metodách
gestaltdramatu. Příspěvek je koncipován na základě kvalitativního výzkumu, kde byli respondenti vybíráni
metodou příležitostného záměrného výběru. Výzkum měl mezinárodní charakter. (Respondenty byli účastníci
workshopů z České republiky, Ruské federace a Austrálie). Domníváme se, že zvyšování uvědomění v úrovni
naplňování základních psychických potřeb je jedním z kardinálních terapeutických cílů. Fenomén zvýšeného
uvědomění je vlastní gestalt přístupům a proces saturování základních psychických potřeb (zvláště
19 | S t r á n k a
metapotřeby seberealizace) je akcelerován expresivně-formativními přístupy, především paradivadelními
přístupy jak terapeutické tak i eduukační povahy (zvl. dramaterapií, teatroterapií a dramikou).
Klíčová slova: gestaltdrama, zvyšování uvědomění, základní psychické potřeby
Grantová podpora: PdF_2013_010
Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z
projektu na českých základních školách
Slepičková Lenka, Sayoud Solárová Kateřina.
Global Storylines je pedagogickým přístup, který podporuje práci s globálními tématy, posiluje participativnost
ve výuce kritické myšlení. V rámci práce s příběhy se žáci stávají členy komunity, která řeší společný problém.
Tento přístup umožní sdílet poznatky a dovídat se o světě novými způsoby, ale také zapojit a motivovat
všechny žáky, bez ohledu na jejich školní výkon nebo pozici v kolektivu. Dává žákům i učitelům příležitost ke
společným prožitkům, budování partnerského vztahu a vzájemnému ocenění v nových kontextech. Pomáhá
ve třídách vybudovat inkluzivní prostředí, protože v jeho centru jsou samotní žáci, a nabízí prostor pro
přizpůsobení práce žákům s různými vzdělávacími potřebami. rnTříletý projekt, který byl v České Republice
zahájen s podporou MZV v roce 2013, a který řeší nezisková organizace NaZemi, má za cíl aplikovat tento
způsob výuky na prvním stupni ZŠ a získat data o výsledcích a změnách, které přináší jak pro žáky, tak pro
celou třídu a také pedagogickou práci. V příspěvku představíme dosavadní poznatky z projektu. Data byla
sbírána skrze metody pozorování, rozhovorů s žáky i učiteli, analýzou učitelských reflexí a skupinovými
rozhovory. Jak ukázaly první výsledky, přístup obohacuje pedagogickou práci na úrovni metodické i obsahové.
Přináší nové podněty pro participativní učení, umožňuje třídám prožít různé situace a aplikovat je na životní
zkušenosti žáků.
Klíčová slova: inkluzivní vzdělání, participativní výuka, globální rozvojové vzdělávání, Global Storylines
Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností u dětí
předškolního věku a v počátku školní docházky
Neubauer Karel
Kvalifikovaná logopedická péče má v závislosti na vývoji oboru, ale také podmínek a prostředí současné
společnosti vyvíjet efektivní zaměření preventivních a intervenčních postupů. Vývojově zaměřená diagnostika
a terapie odchylek artikulačních schopností u dětí předškolního věku a v počátku školní docházky vykazuje
významný preventivní a stimulační potenciál v této oblasti, dlouhodobě zatížené přetrváváním obsoletních a
nepodložených tvrzení a postupů. V ČR vstupuje stabilní, neklesající a mírně se zvyšující počet dětí (okolo 40
%) do základní školy s přetrvávajícími odchylkami artikulačního vývoje. (NEUBAUER, 2011, PALKOVA, 1997,
MATĚJČEK, 1991, ad.) Tyto závěry nejsou v souladu s opakovaně uváděným tvrzením o nutnosti (a praktické
realizaci) úpravy odchylek artikulace do počátku nástupu povinné školní docházky. Uvedená skutečnost je
překvapivě spojena s omezeným rozvojem poznatků o vhodné intervenční taktice při úpravě odchylek
artikulace u dětí v počátku školní docházky, přestože jde o prakticky velmi frekventovaný jev, který zahrnuje
problematiku spojení fonému s grafémem u konkrétní hlásky a přiměřenou formu zapojení spolupráce se
školním programem. Tuto skutečnost lze bez nadsázky označit jako ukazatel omezené efektivity péče o vývoj
artikulace dětí a vyvolávací mechanismus vzniku trvalých odchylek výslovnosti a je třeba tuto skutečnost
opakovaně podložit prezentací výsledků výzkumných studií. Prezentované studie dokládají výše uvedené
závěry a ukazují na prozatímní nedostatečnosti odborné logopedické péče v mateřských, ale zejména
následně na základních školách. Východiskem je aplikace zacíleného preventivního programu pro vývoj
artikulačních schopností dětí a podpora takových forem logopedické intervence, která vychází z navození
dlouhodobého a zodpovědného terapeutického vztahu mezi logopedem, dítětem a jeho rodinou.
Klíčová slova: logopedická péče, diagnostika, terapie, intervence, artikulace
20 | S t r á n k a
Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování)
Balátová Kristýna
Předložená práce pojednává o problematice hodnot jedinců se specifickými poruchami chování v období
dospívání (ve věku 10 - 19 let). Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat, jaké rozložení hodnot se objevuje u
jedinců se specifickými poruchami chování. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. V
teoretické části je řešena problematika specifických poruch chování jako součást problematiky poruch
chování, dále osobnost (a její složky), vývoj jedince v období dospívání (tedy v pubertě a adolescenci),
hodnoty a preference hodnot. V empirické (výzkumné) části jsou uvedena metodologická východiska
výzkumu, také jsou zde (pomocí metody Rokeachova testu hierarchie hodnot, v upravené české verzi)
analyzovány preference hodnot v souboru dospívajících jedinců se specifickými poruchami chování. Tyto
výsledky jsou následně porovnávány s dospívajícími jedinci bez specifických poruch chování. Na závěr textu
jsou uvedeny možnosti využití Rokeachova testu hierarchie hodnot v praxi.
Klíčová slova: hodnoty, hodnotové preference, Rokeachův test hodnot, specifické poruchy chování, poruchy
chování, dospívání
HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce
Růžička Michal
Cílem příspěvku je přiblížit posluchačům výsledky spolupráce s londýnskou institucí HUM. Tato společnost se
etabluje na poli pomoci a podpory lidem se závislostí. Díky „know how“, které bylo touto společností
poskytnuto P-centru Olomouc, se již několik let rozvíjí spolupráce, která přináší pozitivní výsledky. Zahraniční
partner hraje významnou úlohu v inovacích, které realizujeme na poli následné péče. Ředitel organizace Hum
London Aidan Gray spolupracoval s organizací P-centrum již v rámci projektu Dokážu to? (Podrobněji ve
sborníku této konference 2011, 2012). Aidan Gray pracuje v oblasti závislostí od roku 1989, tedy přes dvacet
let. Od roku 1994 se zabývá především osobami závislými na cracku a kokainu, ve Velké Británii založil první
programy pro uživatele cracku. V roce 2005 se stal klinickým ředitelem Rugby House a Foundation 66, kde
pomáhal vytvořit a uvést do chodu další nové léčebné programy. Vytvořil Krátký intervenční program pro
uživatele kokainu a cracku a spolupracoval s Českou republikou (P-centrum) na transformaci tohoto programu
pro české prostředí. V současnosti je ředitelem HUM London, organizace, jejíž hlavní myšlenkou je
podporovat dlouhodobou abstinenci a návrat osob se závislostí do běžného plnohodnotného života. Důležitou
oblastí, na kterou se příspěvek zaměřuje je udržení abstinence a kvality života osob se závislostí po léčbě v
institucích.
Klíčová slova: HUM London, kvalita života, následná péče
Grantová podpora: OPLZZ, Restart, CZ.1.04/5.1.01/77.00377
Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách
Debnárová Grznárová Monika
Príspevok sa venuje problematike inkluzívneho/integrovaného vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v
slovenských podmienkach. Interpretuje výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zmapovať aktuálnu situáciu
inkluzívneho/integrovaného vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím. Oblasti, na ktoré sme sa vo
výskume zameriavali boli: charakteristika žiaka so sluchovým postihnutím, materiálne a personálne
zabezpečenie inkluzívneho/integrovaného vzdelávania, postavenie žiaka so sluchovým postihnutím v triednom
kolektíve, názory učiteľov na inklúziu žiakov so sluchovým postihnutím, edukačné metódy využívané pri
vzdelávaní žiaka so sluchovým postihnutím atď. Výskumnou metódou bol dotazník vlastnej konštrukcie. Na
základe výsledkov môžeme zhodnotiť súčasný stav inkluzívneho vzdelávania žiakov so sluchovým
postihnutím.
Klíčová slova: inklúzia, integrácia, inkluzívne vzdelávanie, žiak so sluchovým postihnutím
21 | S t r á n k a
Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol
Hachová Stanislava
Všechny děti na světě mají právo na lásku, štěstí, pocit bezpečí, na vzdělání, ale také na to, aby zažily pocit
úspěchu. Je pro ně možné, zažít tento úspěch ve třídě s intaktními žáky? Tyto děti potřebují kromě
individuálního přístupu a menšího kolektivu též vstřícnost a lásku. Zaslouží si učitele, kteří se jim budou
věnovat s plným nasazením a hlavně se znalostí problematiky mentálního postižení. rnV posledních letech je
ve školství téměř ve všech pádech skloňováno slovo integrace. Je to téma velmi aktuální a důležité. K
integraci je však třeba přistupovat citlivě a k možnosti integrace žáků s mentálním postižením obzvláště. Je
nezbytně nutné individuálně zvažovat, zda je integrace pro daného jedince přínosem. rnPříspěvek se zabývá
problematikou připravenosti učitelů 1. stupně základních škol na integraci žáků s mentálním postižením. Ve
výzkumné části je uvedeno, do jaké míry jsou učitelé ochotni se dále vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky
a jak jsou připraveni učit žáky s mentálním postižením.
Klíčová slova: integrace, mentální postižení, speciální pedagogika, učitel, vzdělávání, základní škola
Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a
intencí na pragmatickou jazykovou rovinu
Vitásková Kateřina, Říhová Alena
Poruchy autistického spektra (PAS) představují závažná neurovývojová onemocnění, pro která je
charakteristická skupina symptomů, a to jak specifických, tak nespecifických. Výraznou dominancí klinického
obrazu PAS jsou deficity dotýkající se narušené komunikační schopnosti, které jsou zřetelné již v raném věku
dítěte. Primární aberaci evidujeme v pragmatické jazykové rovině, tedy v oblasti sociálního uplatnění
komunikační schopnosti. Významným předpokladem a determinantem správné a komplexně zaměřené
intervence je preference interdisciplinárního, respektive transdisciplinárního přístupu, a to především v rámci
oborů společenskovědních a medicínských. Cílem předkládaného příspěvku je akcentovat na opodstatněnost
interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra. Primárně se zaměříme na pozici
logopeda, která bude vymezena nejen z aspektu teoretického, ale zároveň reflektována prostřednictvím
výsledků výzkumného šetření realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (IGA,
PdF_2011_010, Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra; UP 2011/2012, řešitel:
Vitásková). Specifickou roli bude zaujímat pragmatická jazyková rovina jako bazální problém problematiky
PAS, která je rovněž hlavním záměrem započatého výzkumu na PdF UP v Olomouci (GAČR, Pragmatická
jazyková rovina u osob s PAS, 14-31457S, 2014/2016, řešitel: Vitásková).
Klíčová slova: interdisciplinarita, poruchy autistického spektra, narušená komunikační schopnost, pragmatická
jazyková rovina, logopedická intervence
Grantová podpora: IGA, GAČR
Interdisciplinární spolupráce v rané péči
Barlová Jitka
Mezi interdisciplinární práci zařazujeme všechny činnosti ve prospěch rodiny, které přesahují rámec
poskytování služby rané péče a dotýkají se spolupráce s odborníky jiných oborů.rnS posunem paradigmatu
rané intervence a jejím odklonem od orientovanosti na deficity dítěte, přestala chtít raná péče „opravit“ funkční
nedostatky a začala aktivně vyhledávat a podporovat skryté zdroje jak na úrovni schopností a dovedností
dítěte, tak na úrovni rodičů a jejich kompetencí. To vše v kontextu reálného prostředí rodiny. Právě v této fázi
se znovu výrazně ukázala potřeba mezioborové spolupráce a nutnost vzájemné kooperace.rnRaná péče má
interdisciplinární charakter. Její současný koncept staví na znalostech integrující poznatky z medicíny,
pedagogiky, psychologie a dalších společenských věd. rnPojem „interdisciplinarita“ prorůstá teorií i praxí rané
péče. Shokoff (1992) doložil větší efektivitu programů rané intervence, pokud se na nich podíleli různorodí
profesionálové. V některých publikacích však nalezneme více pojmů pro tuto mezioborovou spolupráci, např.
multidisciplinarita, nebo transdisciplinarita. Přednáška představí rozdíly mezi jednotlivými modely kooperace a
22 | S t r á n k a
poukáže na různorodost současné evropské praxe. Dále osvětlí pojem otevřený a uzavřený systém
interdisciplinární spolupráce v návaznosti na zkušenosti z praxe.
Klíčová slova: interdisciplinarita, raná intervence, dítě s postižením, spolupráce
Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania
Prečuchová Štefanovičová Andrea
Problematika porúch správania intaktných detí a ich stúpajúci trend sú všeobecne známe. Menej sa však
diskutuje o poruchách správania u detí s mentálnym postihnutím. Ich príčinou nie je mentálne postihnutie ako
také, ale sú samostatnou poruchou a môžeme teda hovoriť o viacnásobnom postihnutí. Deti s takýmto
postihnutím vyžadujú interdisciplinárny a multiodborný prístup, ktorý môže napomôcť k zmierneniu až
eliminácii jeho následkov. Nasledujúci príspevok ponúka pohľad na takéto ponímanie prístupu k starostlivosti
o mentálne postihnuté deti s poruchami správania. Uvádzame charakteristiku detí s mentálnym postihnutím a
poruchami správania a niektoré možnosti prístupov s cieľom zlepšiť vedecké poznanie v tejto oblasti. Naším
cieľom je súčasne prezentovať náš názor na uvedenú problematiku.
Klíčová slova: dieťa s mentálnym postihnutím, poruchy správania, viacnásobné postihnutie, interdisciplinárny
prístup
Grantová podpora: VEGA 1/0789/14 Determinanty a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným
postihnutím v oblasti somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej
Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context
Peng Yuntong, Lu Yue
This paper aims to explore the interdisciplinary approach in inclusive early childhood education settings within
the Chinese context. First through literature review, the importance of interdisciplinary collaboration and the
roles of different parties involved in early childhood inclusion are elaborated. Then the paper further examines
the models of interdisciplinary collaboration between different parties in the inclusive early childhood education
practice in China, and the factors that may influence the quality of inclusive education are analysed. The paper
argues that (1) the lack of parents’ participation, (2) the insufficient communication and collaboration between
early childhood teachers and other professionals and (3) the lack of services provided within routines are
major problems that hinder interdisciplinary collaboration and therefore affect the success of inclusive early
childhood education.
Klíčová slova: interdisciplinary approach; early childhood; inclusive education; Chinese context
Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi –
Květoňová Lea
Jaká mohou být východiska nazírání na jinakost?
- poznat jiné
- úcta k jinému
- vztah jako odpovědnost, respekt a podpora
Jak může studium speciální pedagogiky přispět k pochopení jinakosti – žitá realita a vize do budoucnosti;
- současné profesní uplatnění speciálních pedagogů
- struktura studijních programů, jejich obsah a koncepce
Vědeckovýzkumné aktivity, zahraniční spolupráce
K čemu směřujeme?
23 | S t r á n k a
Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního
Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH
poradenského
týmu
Šándorová Zdenka, Skokanová Lenka, Jirava, P.
V posledních letech se významně zvyšuje v rámci terciárního vzdělávání síť informačně-poradenských
pracovišť a servisních služeb pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), pedagogy vysokých
škol i další osoby. Zvyšuje se odborný zájem, provádějí se výzkumy, konají konference. Prezentovaný
příspěvek představuje univerzitní poradenská pracoviště - Akademickou poradnu APUPA a Referát služeb
hendikepovaným RSH. Pozornost je věnována zejména interdisciplinární spolupráci. Vzhledem k zachování
co nejvyšší úrovně studentovy samostatnosti, tělesné, duševní, sociální i profesní schopnosti, tedy plného
zapojení do všech aspektů života, je navázána spolupráce s dalšími subjekty, které poskytují v rámci ucelené
rehabilitace služby v souladu s regionální politikou města Pardubic – jsou to např. návazné služby zdravotní, v
koncepci komunitní plánování služby sociální, volnočasové, apod. Výzkumná část se orientuje na statistické
šetření významných projevů v referenčním poli poskytovaných služeb obou pracovišť (např. podle pohlaví,
specifické podpory, specifických potřeb a to vzhledem ke studijnímu programu/ oboru). Zpřístupněním
vysokoškolského studia studentům se SVP dochází k vyrovnávání jejich vzdělávacích příležitostí. Počet
uchazečů a studentů se SVP je mimo jiné ukazatelem kvality vysoké školy. K těmto trendům se také hlásí
Univerzita Pardubice.
Klíčová slova: student se specifickými vzdělávacími potřebami, interdisciplinární spolupráce, terciární
vzdělávání, poradenské pracoviště, servisní služby
Grantová podpora: Projekt OP VK "Univerzita Pardubice a kampus bez bariér", registrační číslo:
CZ.1.07/2.2.00/29.0009
Kazustika
Bocianová Šárka
Příspěvek reflektuje terapeutický postup v případě chlapce s narušenou komunikační schopností. Chlapci bylo
klinickým logopedem diagnostikováno narušení plynulosti řeči – balbuties. V pedagogicko-psychologické
poradně byla diagnostikována specifická porucha učení - dyslexie. Autorka příspěvku pečuje o tohoto klienta
od června 2013, chlapec navštěvuje logopedickou ambulanci, kde autorka pracuje.rnNa začátku a posléze v
průběhu terapie jsme s klientem věnovali čas také diagnostice a provedli jsme některé diagnostické zkoušky.
V některých případech odpovídaly výsledky normě, jindy se vymykaly. Na základě těchto výsledků a
pozorování ve spojení se získanými anamnestickými údaji a byl sestaven základní terapeutický plán, který se
postupně vyvíjí podle aktuálních potřeb klienta. rnIndividuální logopedická terapie je zaměřena na kompenzaci
a modifikaci narušené plynulosti řeči a také na pomoc při zvládání osvojování učiva, především českého
jazyka.rnPříspěvek dokazuje prospěšnost logopedické terapie při vývoji narušené komunikační schopnosti.
Klíčová slova: případová studie, narušená komunikační schopnost, balbuties, dyslexie, logopedická
diagnostika, terapie narušené komunikační schopnosti
Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce
Odstrčilíková Yveta
Obsahem příspěvku je přehled dílčích teoretických a následně praktických poznatků a dostupných
materiálech k vyšetření auditivní percepce u dětí s narušenou komunikační schopností v české i zahraniční
praxi. Schopnost slyšet, naslouchat a porozumět slyšenému má spojitost s vývojem dětské řeči, avšak později
i s myšlením, čtením a psaním. rnrnV současnosti se věnuje velká pozornost vývoji dětské řeči, zejména
slovní zásobě, její pasivní i aktivní formě, neverbální i verbální rovině řeči. V současnosti se můžeme setkat s
výzkumy různých autorů, které poukazují na nedostatky porozumět slyšenému, umět zachytit hlavní myšlenku
u dětí předškolního věku. Problematika vyšetření oslabení sluchového vnímání jako samotatné složky ve
vývoji dětské řeči je řešena na úrovni víceoborové spolupráce rezortů zdravotnictví i školství. Dostupných
testových materiálů je v české pedagogické praxi k vyšetření oblasti auditivní percepce velmi omezené
24 | S t r á n k a
množství a žádný z těchto testů neobsahuje úplnou baterii k vyšetření všech sledovaných oblastí oslabení
auditivní percepce.
Klíčová slova: auditivní percepce, narušená komunikační schopnost, oslabení sluchového vnímání,
myšlenkové procesy slyšení řeči, diagnostické testy
Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě
Červinková Helena
Tématem příspěvku je problematika kalkulie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Cévní mozková příhoda je
postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přísunem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a
krvácením (hemoragie). Cévní mozkové příhody jsou nejčastější příčinou afázií. Akalkulie je přítomna asi u
dvou třetin pacientů s afázií a má následný negativní dopad na každodenní život. Autorka zpracovala
případové studie a porovnala schopnost kalkulie pacientů s různými poruchami fatických funkcí po prodělané
cévní mozkové příhodě, kteří se léčí v Odborném léčebném ústavu neurologicko-geriatrickém v Moravském
Berouně.
Klíčová slova: afázie, cévní mozková příhoda, kalkulie, akalkulie, screeningová zkouška afázií
Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami
Joklíková Hana
Příspěvek se zabývá problematikou kvalitní a dostatečné informovanosti, jednoho z potencionálních
prostředků podpory inkluze osob se specifickými potřebami. Informovanost a informace lze považovat za
jeden z fenoménů moderní doby, který se promítá prakticky do všech oblastí lidské činnosti a také do všech
oblastí vědeckého zájmu. Patří mezi ně i speciální pedagogika v celé své šíři, se všemi svými obory a cílovými
skupinami, kterými se zabývá. Jedním z těchto oborů je pak i speciální pedagogika osob se zrakovým
postižením. Následující kapitoly nabídnou jednak teoretické uvedení do zvolené problematiky a jednak
výsledky realizovaného výzkumného šetření, které bylo zaměřeno do oblasti informovanosti intaktních osob
preseniorského a seniorského věku a problematice prevence a vzniku zrakového postižení v seniorském věku.
Klíčová slova: informovanost, inkluze, osoba se specifickými potřebami
Lidé s postižením v umělecké tvorbě
Sochor Pavel
Lidé s postižením nebyli v minulosti jen pasivními objekty uměleckého zobrazování, ale i tvůrci kulturních
hodnot. Fenomén postižení je možné interpretovat v různých evropských socio-kulturních kontextech.
Zobrazování typologie postižení ve výtvarném umění je významným znakem vývoje pojetí péče, podpory a
sociálního statusu jedinců s postižením v historickém kontextu. Oblast teoretického exkurzu je soustředěna na
společenské a etické jevy, které jsou interpretované v díle skrze výtvarný jazyk. Vybraná historická období
jsou reprezentována významnými výtvarnými díly obsahujícími pro nás alegorické náměty, reálie a výtvarné
metafory ze života osob s postižením. V antické historiografii je pozoruhodná rozšířená tradice, která pomocí
historek v obrazech vyjevuje nápadné rysy osobnosti akcentující požadavky výpravnosti. Ve výtvarných dílech
tak nalezneme ironii, smysl pro parodii při zobrazování člověka a jeho světa.
Klíčová slova: výtvarné umění, postižení, obraz, stigmatizace, malba, alegorie
25 | S t r á n k a
Logopedická prevence v mateřských školách
Bočková Barbora, Klenková Jiřina
Téma logopedické prevence je v současné speciálně pedagogické – logopedické praxi velmi aktuální a je
diskutováno v rezortu školství i zdravotnictví. Tato skutečnost vedla k realizaci výzkumného šetření ve
spolupráci s učitelkami mateřských škol, které kurz logopedické prevence absolvovaly. V rámci výzkumného
šetření byly zjišťovány kompetence těchto učitelek v oblasti rozvoje formální a obsahové složky řeči, včetně
dílčích složek osobnosti (např. motoriky a percepce), které jsou pro komplexní rozvoj dítěte nezbytné.
Provedené šetření se orientovalo také na schopnost absolventů provést orientační vyšetření komunikační
schopnosti, v této souvislosti byly analyzovány možnosti organizace spolupráce s poradenskými zařízeními a
také s rodiči. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že respondenti hodnotí absolvování kurzu jako
přínosné.
Klíčová slova: logopedická prevence, mateřská škola, rozvoj komunikační schopnosti
Logopedická zahrada Don Bosco
Denemarková Kateřina
Ve svém příspěvku “Logopedická zahrada Don Bosco“ bych chtěla seznámit odbornou veřejnost s ojedinělým
projektem, který byl dokončen v červnu 2013. Logopedická zahrada se nachází uprostřed panelového sídliště
budovy internátu Církevní školy logopedické Don Bosco v Praze 8. Kromě dětí ve věku 6-16 let, které jsou zde
během šk.roku ubytovány, využívají zahradu také ostatní děti a učitelé z mateřské školky a základní školy Don
Bosco. Díky projektu podporovanému nadací Proměny je po rekonstrukci zahrada uzpůsobena speciálním
potřebám dětí navštěvujícím naší školu a stala se tak vůbec první logopedicky zaměřenou zahradou v ČR.
Kromě prostoru pro relaxaci a dětské hry nabízí zázemí pro výuku pod širým nebem a příležitosti pro speciální
výuku dětí formou hry a interakce s prostředím. V zahradě jsou umístěny originální herní prvky, které slouží
jako didaktické a logopedické pomůcky. Nyní máme možnost se na zahradě věnovat speciálně logopedickým
cvičením, která jsme dříve prováděli pouze ve školních prostorách. Na nové podobě zahrady se kromě
architekta a výtvarníku podílela celá škola, děti si vyzkoušely roli architektů, výtvarníků i zahradníků a staly se
tak spolutvůrci své zahrady. Jsem přesvědčena, že tento ojedinělý projekt byl velmi přínosný a může být
inspirací pro obdobnou realizaci.
Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s lehkým mentálním postižením
Hubištová Martina
Příspěvek je orientován na oblast speciální pedagogiky, konkrétně na oblast psychopedie a zabývá se
problematikou finanční gramotností jako jednou z důležitých kompetencí v životě lidí s mentálním postižením.
Nízká úroveň finanční gramotnosti se stává jedním z klíčových problémů současnosti. V dnešní době, více než
jindy, se objevují lidé, kteří se zaměřují na nedostatečnou znalost finanční gramotnosti. Podle nejrůznějších
výzkumů jednoznačně vyplývá rostoucí zadluženost obyvatel ČR, kteří se stále častěji dostávají do dluhové
pasti, ze které nedokážou uniknout. Velmi ohroženou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením, kteří se velmi
snadno nechají zlákat propracovanými reklamami, lákajícími ke koupi zboží bez peněz, na půjčku bez ručitele
apod. Důsledky těchto činů mohou být pro jedince s mentálním postižením velmi vážné.
Klíčová slova: lehké mentální postižení, matematická gramotnost, finanční gramotnost, motivace
Grantová podpora: PdF_2013_016
26 | S t r á n k a
Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením
Majerová Hana
Na mentální mapování prostoru člověka se zrakovým postižením může být nazíráno z více perspektiv
podobně jako na člověka jako bytost bio-psycho- socio-spirituální. Jednak lze hovořit o mentálním mapování v
mezích výcviku prostorové orientace a samostatného pohybu, na stranu druhou se téma dotýká
tyflopsychologie – zde máme na mysli proces vzniku mentální mapy. Důležitou roli bezesporu hrají nižší a
vyšší kompenzační činitelé. Sluch, hmat a částečně také čich a chuť se podílejí spolu s psychickými procesy
na příjmu informací, jejich následném zpracování a vyhodnocení. Percipované je zpracováno za účasti
pozornosti, myšlenkových procesů včetně analyticko-syntetické činnosti, paměti a představivosti. Percepce a
představivost pak coby součást vědomých procesů osoby představují nedílnou součást výzkumu vědomí,
který je aktuální oblastí současných tendencí výzkumu.
Klíčová slova: člověk se zrakovým postižením, prostorová orientace a samostatný pohyb, mentální mapování
Mimo jiné
Krhutová Lenka
Příspěvek nabízí zamyšlení nad možnostmi a limity oborů speciální pedagogika, sociální práce, disability
studies a jejich průniky. Východiskem pojednání je sociologická teze: specializace postupně proměňuje vědění
o skutečnosti v konglomerát často nesouvisejících specializovaných poznatků, pro něž skutečnost existuje
pouze jako velmi dílčí výsek skutečnosti, fragment. Je to tedy moderní specializované vědění, co vytváří "málo
reálnou realitu" a velmi reálná rizika. Díky neúprosnému postupu specializace a ztrátě komunikace mezi
jednotlivými specializacemi stále více věcí zůstává "mezi" a tudíž "mimo" zorné pole vědění. Moderní selekce
vědění nutně znamená nerespektování jiných poznávacích možností, nabízených jinými lidmi, skupinami,
kulturami.
Klíčová slova: zdravotní postižení, speciální pedagogika, sociální práce, disability studies
Grantová podpora: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006
Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením
Majkusová Alena
Příspěvek Moderní informační technologie a jejich využití v rámci rané péče pro děti se sluchovým postižením
se zabývá zmapováním využívání moderních informačních technologií v rané péči, jejíž cílovou skupinou jsou
děti se sluchovým postižením, jak již sám název příspěvku napovídá. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu
a analýzu dat, která byla získána v rámci praktické části diplomové práce se stejným názvem. Data k analýze
byla získána prostřednictvím rozhovorů s pracovnicemi středisek rané péče pro děti se sluchovým postižením
– poradkyněmi rané péče. Předkládá, jaké moderní informační technologie jsou v rané péči využívány a jak
často. Zda jsou pracovnice rané péče o moderních informačních technologiích dostatečně informovány. Jak
se k využívání moderních informačních technologií u dětí raného věku staví jejich rodiče. Výsledky výzkumu
jsou předvýzkumem k dalšímu bádání v oblasti využívání moderních informačních technologií v raném věku.
Klíčová slova: moderní informační technologie, sluchové postižení, raný věk, včasná podpora a intervence
Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou
Langer Jiří
Příspěvek pojednává o základních principech modifikace manuálních parametrů znaků v taktilním znakovém
jazyce osob s duálním senzorickým postižením - hluchoslepotou. Pozornost bude věnována zejména
modifikacím fonologicky významných parametrů znaků, tedy jejich umístění v artikulačním prostoru, pohybu
27 | S t r á n k a
rukou a pohybových matric. Prezentovány budou výsledky dlouhodobého výzkumného šetření realizovaného
mezi uživateli taktilního znakového jazyka v České republice. Dle principů metody zakotvené teorie byla
pomocí procesů otevřeného, axiálního a selektivního kódování výzkumných dat provedena detailní
deskriptivní a interpretativní analýza pozorovaných jevů, na jejichž základech byla konstruována závěrečná
teorie, která byla následně v rámci procesu triangulace evaluována pomocí kvantitativních ukazatelů. Zjištěné
závěry realizovaného kvalitativního výzkumu, které identifikují základní principy fungování taktilního
znakového jazyka a modifikace jeho foneticko-fonolo-gické roviny mohou být dále využívány v navazujících
výzkumných záměrech oriento-vaných na tuto problematiku i ve speciálněpedagogické praxi zaměřené na
budování komunikačních kompetencí v taktilním znakovém jazyce jak u samotných osob s hlu-choslepotou,
tak u pracovníků pomáhajících profesí.
Klíčová slova: terapia koktavých dětí, inkluze
Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol
Finková Dita
Předškolní období je chápáno jako období iniciativy a jeho hlavní potřebou a je aktivita a sebeprosazení
každého jedince. Velkou roli při rozvoji dítěte hraje jak rodina, tak i pedagogové, jejich přístup, ale také
prostředí mateřské školy. Předškolní vzdělávání je tedy důležité ve směru sebeprosazení jedince, ale i ve
směru úspěšného zvládnutí budoucích školních povinností. Příprava na vstup do 1. třídy je ovlivněna mnoha
faktory, které je třeba zohledňovat. Jako důležitou shledáváme i přípravu a rozvoj dítěte v rodině. Předškolní
vzdělávání v mateřské škole je sice doporučené (ale ne povinné), dítěti však přináší mnoho výhod.
Sledováním rozvoje dítěte směrem k nástupu do základní školy je ze strany pedagoga dáno možností využití
určitých diagnostických nástrojů, byť v omezené podobě oproti speciálně-pedagogickým centrům, které mohou
pedagogovi napovědět, zda je dítě pro školu zralé a připravené. Příspěvek přináší přehled možností sledování
a hodnocení pedagoga směrem k dítěti, prezentuje ale i další možnosti z oblasti diagnostiky.
Klíčová slova: školní zralost, školní připravenost, mateřská škola, diagnostika, pedagog
Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná
metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky
Vančová Alica, Smolianinov Anatolii, Danilovichyute Elyana
Příspěvek prezentuje neurodynamickú korekci poruch motoriky řeči jako novou metodu korekce a rehabilitace
poruch motoriky řeči u dětí s poškozením CNS. Příspěvek se zaměřuje na prezentování nových
perspektivních korekčních a rehabilitačních postupů, které jsou ve speciální pedagogice rozvíjeny na bázi
poznatků neurověd. rnV článku je přiblížen interdisciplinární aspekt anomálního vývoje psychomotoriky a řeči
u dětí s poškozením CNS a také intervenční postupy pro tyto děti byly vytvořeny na základě nových poznatků
neurověd a biomechaniky.
Klíčová slova: neurodynamická korekcia, interdisciplinárny prístup, neurovedy, psychomotorika,
senzomotorika, anomálny vývin psychomotoriky, poškodenie CNS, mentálna retardácia, detská mozgová
obrna, viacnásobné postihnutie, poruchy motoriky reči
Neuropsychological characteristics of Klüver – Bucy Syndrom
Starowicz-Filip Anna, Prochwicz K., Milczarek O., Kwiatkowski S.
The Klüver – Bucy Syndrom KBS is a group of neuropsychological symptoms like: diminished fear responses,
hypersexuality , changes in dietary habits (bulimia) and hyperphagia (eating inappropriate objects) , visual
agnosia which can develop in human beings after bilateral damage or dysfunction of the medial part of
temporal lobes and amygdala. The Klüver-Bucy syndrom can be caused by injury of the central nervous
system, infection (especially herpetic), Pick disease, temporal epilepsy, paraneoplastic encephalopathy. The
occurrence of this syndrome in children and youth was described only in few cases. rnMaterial and method:
28 | S t r á n k a
We present the clinical case of the 16-teen year old boy after traumatic brain injury who developed the Klüver
– Bucy Syndrom. Behavioral observation as well as several neuropsychological tests have been used.
Results: Neuropsychological examination of the patient showed that almost every symptom of KBS was
present: hypersexuality,
docility,hyperorality and hyperphagia, except visual agnosia.Conclusion:
Fullsymptoms Klüver-Bucy syndrom is very rare but can be present in children and adolescence.
Psychological status in Klüver-Bucy syndrom depends not only on lesion’s range but also on emotional,
intelectual development before injury and social stimulation after injury.
New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities
Antropov, A.
The article refers to new approaches to teaching of mathematics in a new textbook for 9th grade for students
with intellectual disabilities (Mathematics. 9th grade. – Moscow, 2013). The article describes the structure of
the textbook, shows the opportunities of differentiation and individualization of learning, possibilities for the
correction of cognitive activity of students, possibilities for generalization of mathematical knowledge. The
correspondence between various kinds of mathematical tasks and stages of learning of children with
intellectual disabilities is shown. Particular attention is paid to the formation of positive motivation of students.
Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje
Smolík, F., Bytešníková Ilona
Vyhledávání rizikových dětí v raném věku z aspektu jejich vývoje se stává důležitou otázkou řady odborníků z
různých oborů. Příspěvek představí čtyři nástroje pro diagnostiku jazykového vývoje u batolat a předškolních
dětí, které jsou v různých stadiích vývoje. Před vydáním je dotazník Dovyko II, který je českou adaptací
MacArthur-Bates CDI: Words and Sentences. Tento dotazník vyplňují rodiče a poskytuje přehled o slovní
zásobě a vývoji gramatiky u dětí od 16 do 30 měsíců. V nejbližších týdnech vyjde baterie pro diagnostiku
jazykových schopností u dětí od 3,5 do 5,5 let (autoři G. Seidlová Málková a F. Smolík). Skládá se z 10
subtestů, 5 je zaměřeno na lexikální a gramatické znalosti, 5 na fonologické povědomí. V procesu přípravy a
sběru normativních dat jsou dva nástroje. Krátký slovníkový dotazník o 40 položkách, který by měl
představovat prvotní skríning pro děti od 1,5 do 3,5 roku. Dále pak test opakování vět určený pro posouzení
gramatických dovedností u dětí od 4 do 5,5 roku.
Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně
existují?
Haklová Kristýna
Otázka rodičovství u lidí se zrakovým postižením bývá mnohdy odbornou literaturou prezentována jakožto
záležitost značně specifická a v porovnání se situací osob intaktních diametrálně rozdílná. Ne ani tak v oblasti
praktické, jakožto psychosociální. Problematizována zde nejčastěji bývá otázka motivace k rodičovství,
především pak mateřství, a také bývá poukazováno na jisté odlišnosti v osobním pojímání sociální role rodiče,
kupříkladu prosazování rodičovství "přes moc", dokazování své "normality"intaktní společnosti právě díky
dosažení rodičovství a další obdobné psychologické a sociální, řekněme anomálie. Cílem tohoto příspěvku je
tedy především jisté porovnání pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a osob intaktních, a rovněž
následné zodpovězení otázky, zdali a do jaké míry se postoje respondentů odlišují, či naopak zcela shodují.
Klíčová slova: rodičovství, postoje, motivace, zrakové postižení
29 | S t r á n k a
Ohlédnutí za počátky
Kysučan Jaroslav
V kontextu tématu konference je v úvodní části prezentován stručný pohled na jinakost v různých vývojových
etapách lidstva. Vlastní jádro příspěvku příspěvku objasňuje vývoj speciálně pedagogické péče o děti s
mentálním postižením v regionu Moravy a Slezska. Východiskem jsou zákony vztahující se k této oblasti moravský zemský zákon z r. 1890 a zákon o školách pomocných z r. 1929. Významný byl i podíl sjezdů pro
péči o slabomyslné a školství pomocné oraganizované prof. F. Čádou. Vyvrcholením je vznik prvních českých
pomocných škol v Brně a Olomouci.
On Value of Special Basic Education – Perspective of Value Philosophy
Shangwei Li, Vitásková Kateřina
Value is the key of special pedagogy. The purpose of the paper is to discuss the special value and create a
new value system of special basic education for 3-16 or 3-18-year-old children with special needs in
kindergartens, primary and middle schools. The paper considers that value is the significance of special basic
education to itself and the other things which are direct,explicit,quick and long-term in effectiveness. At the
same time, it is made up of internal and external one, which the former is the significance of special basic
education to itself, including self-protecting and self-developing values and the latter is the significance of it to
the other, including the economic and humanistic values. In the past research, the researchers emphasized
the obviously economical values more than the hidden internal and humanistic values, thus, it is necessary to
strengthen the subjectivity, humanity and cultural quality of special basic education.
Klíčová slova: special basic education, the 3-16 or 3-18-year-old children with special needs, value, internal
value, external value
Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých
Repka Miroslav
V predkladanom príspevku autor charakterizuje proces profesijnej prípravy mentálne postihnutých na ich
budúce povolanie . Zaoberá sa osobitosťami tohto procesu, ktoré sú podmienené stupňom mentálnej
retardácie špecifikovanom ako ľahký. Podrobne a objektívne rozoberá tento zložitý proces, hlavne z pohľadu
pracovnej a sociálnej adaptácie a integrácie mentálne postihnutej mládeže. Špecifikuje a zdôvodňuje
opodstatnenosť špeciálnej pedagogickej intervencie, v smere dodržiavania didaktických zásad vyučovania a
jednoty odborného vzdelávania. Teoretické argumenty odborného vzdelávania, autor podopiera časťou
výskumu, ktorý realizoval v minulosti. V príspevku sa zaoberá hlavne teóriou a praxou odborného vzdelávania,
dodržiavaním pedagogických zásad v odbornom vzdelávaní, procesom odborného vzdelávania, pracovnou
adaptáciou a integráciou mentálne postihnutých, motivačnými stimulmi odborného vzdelávania, ako aj
názorovo postojovou orientáciou odborných učiteľov. Príspevok je stručným pohľadom, do oblasti procesu
odbornej profesijnej prípravy mentálne postihnutých, ako procesu špecifického, kde hlavným pozitívnym
ukazovateľom výstupu z tohto procesu je percento pracovnej a sociálnej integrácia mentálne postihnutých.
Klíčová slova: integrácia, adaptácia, retardácia, intervencia, motivácia, stimulácia, socializácia, rehabilitácia,
operacionalizácia, deficit, odborná príprava, odborný výcvik, odborná teória, odborná prax, pracovný pohyb,
pracovná operácia, pracovná zručnosť, pracovný návyk
Grantová podpora: Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky
30 | S t r á n k a
Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace
Šiška Jan, Káňová Šárka
Příspěvek si klade za cíl poukázat na problematiku aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu
procesu deinstitucionalizace a s tím spojené, aktuálně probíhající transformace pobytových sociálních služeb
pro lidi s postižením. Prezentován je průběh a výsledky pilotního výzkumného šetření zaměřeného na
zjišťování pohledů osob s mentálním postižením (uživatelů služeb vybraného poskytovatele aktuálně
zapojeného do projektu transformace pobytových sociálních služeb) na život v komunitě. Na základě
vyjádřených názorů, postojů a cenných osobních příběhů těchto lidí bylo pracováno s konceptem aktivního
občanství. Výzkumný problém byl konceptualizován do 3 operačních domén vycházejících z Úmluvy o
právech lidí s postižením, konkrétně domény bezpečí, svoboda a vliv. Uvedené a spíše abstraktní operační
domény bylo nutno lidem s mentálním postižením zpřístupnit a skrze doplňující slovně podané informace
obohatit o obrázkové pomůcky. Výzkumný vzorek byl fragmentován na dvě skupiny; osoby, které již v
prostředí komunity žijí a osoby, které se na přechod do komunitního života připravují. S respondenty byly
vedeny polo - strukturované rozhovory a byla uplatněna metoda focused group. Výsledky pilotního
výzkumného šetření poukázaly na dilemata spojená s naplňováním aktivního občanství v společensko –
právním prostředí České republiky.
Klíčová slova: občanství, lidé s mentálním postižením, ústav, život v komunitě, komunitní bydlení,
deinstitutionalizace, bezpečí, automie, vlivm Úmluva o právech lidí s postižením
Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu
Ludíková Libuše
Dynamický vývoj společnosti se sebou přináší velké změny i v pohledu a hlavně v přístupech k osobám se
speciálními potřebami a to jak ve světě, tak pochopitelně i v České republice. Proměna směrem k inkluzivnímu
přístupu znamená nejen změny v praxi, ale i v oblasti přípravy budoucích odborníků, kteří mají nové trendy
realizovat. Ústav speciálněpedagogických studií je jedním z vysokoškolských pracovišť, které připravuje
odborníky pro práci s uvedenou klientelou. Zkvalitnění přípravy studentů není možné bez zakomponování
nejnovějších výsledků výzkumné činnosti. Cílem příspěvku je seznámit s novými trendy přípravy právě ve
vazbě na výsledky výzkumů, které byly na našem pracovišti v uplynulých letech realizovány. Jedná se o
výzkumy jak akademických pracovníků, tak i studentů zejména doktorského studijního programu Speciální
pedagogika.
Klíčová slova: speciální pedagogika, výzkum
Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky
Zedková Vladimíra, Kunhartová Monika, Potměšil Miloň, Urbanovská Eva, Chen Ge, Xie Yuhan, Zhou Yu
Pojem inkluze je v poslední době často vyskytující se fenomén, který je ve speciálněpedagogické teorii i praxi
stále více používán. V souvislosti s inkluzí a inkluzivním vzděláváním jsou nevyřešené otázky a problémy,
které je zapotřebí brát v úvahu a snažit se o jejich řešení, které jsou ve spojitosti se vztahem okolí a celé
společnosti k lidem s postižením. Příspěvek seznámí přítomné se současným stavem přístupu intaktních žáků
ke spolužákům s různými druhy postižení a narušeními vzhledem k inkluzivnímu vzdělávání. Příspěvek
poukazuje na současný stav a potřebu zvýšení informovanosti k této problematice, přičemž vztahu žáků
intaktních a žáků s postižením je zkoumána v komparaci se zahraniční literaturou, odbornými články, apod.
Příspěvek vychází především z anglicky, francouzsky a německy psaných publikací. Příspěvek vznikl
přispěním grantu IGA UP PdF_2013_01
Klíčová slova: inkluze, spolužák, intaktní, postižení, vzdělávání, literatura
Grantová podpora: IGA UP PdF_2013_013
31 | S t r á n k a
Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a
sociálních služeb
Kantor Jiří
Příspěvek představí konkrétní příklady interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti na několika
modelových zařízeních v ČR z rezortu zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Jedná se o instituce
zaměřené na poskytování odborné pomoci osobám s omezením hybnosti - rehabilitační centra, školy pro žáky
s tělesným postižením, školy při zdravotnických zařízeních, denní stacionáře, denní stacionáře atd. Na těchto
příkladech budou představeny možnosti, ale také problémy, které provázejí interdisciplinární spolupráci, např.
koordinace a vedení týmu, způsoby předávání informací, vedení společné dokumentace, distribuce
zodpovědností a rolí v interdisciplinárním týmu, důsledky absence interdisciplinárně sjednocené terminologie a
další.
Klíčová slova: interdisciplinarita, omezení hybnosti, tělesné postižení, nemoc, komunikace, interdisciplinární
tým
Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory
Michalík Jan
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravuje novelizaci školské legislativy, v jejímž rámci by
rovněž byl proveden přechod z dosavadní kategorie "speciálních vzdělávacích potřeb" na kategorii
podpůrných opatření.rnJedná se o změnu, která, vedle své legislativní konotace, znamená výraznou proměnu
postavení žáků se zdravotním postižením ve vzdělávacím systému. V rámci příspěvku budou přednesena
rizika uvažované změny, pojetí přípravy systému podpůrných opatření pro kategorii žáků se ZP, rozdělení
stupňů podpůrných opatření a dosavadní způsob posuzování míry (hloubky) zdravotního postižení pro účely
poskytování podpůrných opatření. V rámci statě bude podán výklad rozdělení podpůrných opatření do
systematického rámce pro všechny stupně vzdělávací soustavy v ČR.
Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, podpůrná opatření, speciálně pedagogická
diagnostika
Potenciál muzikoterapie v kontexte
postihnutím
interdisciplinárnych súvislostí
u jednotlivcov so zdravotným
Osvaldová Margaréta
Už etymológia pojmu muzikoterapie nám signalizuje, že disciplína vychádza minimálne z dvoch na prvý
pohľad značne odlišných oblastí ľudskej činnosti: z hudby a terapie. Zaradenie muzikoterapie medzi
terapeuticko-formatívne (liečebno-výchovné) postupy rozširuje bázu teoretických východísk o dimenziu
pedagogickú - špeciálnopedagogickú, liečebnopedagogickú. Keďže ide o pragmaticky a empiricky orientovanú
vednú disciplínu hraničí v systéme hudobných vied s hudobnou psychológiou, pedagogikou, sociológiou,
etnológiou, hudobnou akustikou a teóriou, filozofiou i estetikou. Z pohľadu metodologického súvisu je
muzikoterapia úzko spätá so všeobecnou medicínou, psychiatriou, psychológiou a pedagogikou, pretože má
interdisciplinárny
charakter.rnCieľom
vedecko-výskumnej
štúdie
je
poukázať
na
potenciál
muzikoterapeutických intervencií v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným
postihnutím.
Klíčová slova: muzikoterapeutické intervenčné postupy, multidisciplinárne vzťahy, deti školského veku,
zdravotné postihnutie
Grantová podpora: Vedecká štúdia prezentuje čiastkové výsledky projektu VEGA č. 1/0789/14 Determinanty
a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným postihnutím v oblasti somatopatologickej,
psychoedukačnej, komunikačnej a socialnej
32 | S t r á n k a
Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k
jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury
Kučera Pavel
Jazykové uvědomění neslyšícího je jedním z hlavních znaků, které ho řadí do komunity neslyšících. Znakový
jazyk má velký vliv na vývoj a utváření identity neslyšících. S uvědomělým užíváním znakového jazyka jako
komunikačního nástroje, se úzce pojí také odlišné vnímání světa, tedy kulturní odlišnost. Na základní škole
pro sluchově postižené je v současné době v rámci RVP zaváděn předmět Znakový jazyk, který svou náplní
přispívá k celkovému vývoji jazykového uvědomění neslyšících žáků, uživatelů znakového jazyka. V příspěvku
jsou prezentovány závěry výzkumu, který byl zaměřen na zjištění vnímání znakového jazyka samotnými
uživateli, žáky II. stupně základních škol pro sluchově postižené s využitím metody kvalitativního přístupu.
Klíčová slova: neslyšící, znakový jazyk, identita, jazyková identifikace, komunita neslyšících
Grantová podpora: IGA
Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením
Trefilíková Tereza
Cílem příspěvku s názvem „Problematika specifických poruch učení u žáků se zrakovým postižením“ bude
zmapování stávající situace v oblasti diagnostiky specifických poruch učení u žáků se zrakovým postižením.
Edukační proces těchto žáků je z různých úhlů pohledu velice specifickou oblastí. Vlastní proces vzdělávání
umožňuje žákům se zrakovým postižením zcela přirozené začlenění a splynutí s kolektivem školní třídy.
Včasné odhalení specifických poruch učení u těchto žáků a následné zařazení náležitých opatření do výuky
značnou měrou zvyšuje pravděpodobnost dosažení vyššího stupně vzdělání. Vyšší dosažené vzdělání pak
přispívá k uplatnění na otevřeném trhu práce. Následně se tito lidé v pracovním zařazení dostávají do
různorodých společenství lidí, a celý tento proces tak výrazně přispívá k inkluzi a dosažení seberealizace
těchto jedinců. Problematika diagnostiky specifických poruch učení u této skupiny žáků je mnohdy opomíjena,
proto jsme se rozhodli se touto oblastí zabývat podrobněji.
Klíčová slova: žák se zrakovým postižením, specifické poruchy učení, inkluze
Projekt "Byli bychom další na řadě"
Navrátilová Jana, Zichová Eva
Tato přednáška shrnuje zkušenosti s projektem „Byli bychom další na řadě“, který přibližuje problematiku
holokaustu studentům druhých a třetích ročníků střední školy pro zrakově postižené. Projekt je výsledkem
seminářů pro učitele dějepisu a občanské výchovy pořádaných Památníkem Terezín ve spolupráci s MŠMT
ČR; vytvářen je ovšem individuálně konkrétní školou.rnrnProjekt je součástí dlouhodobějšího celku,
problematika je rozdělena do sedmi částí: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě do roku 1918; První republika,
Protektorát Čechy a Morava, život v terezínském ghettu; Nástup fašismu, norimberské zákony, šoa; Dějiny
Romů v Čechách a na Moravě do roku 1938; Druhá světová válka, holocaust; Byli bychom další na řadě –
zdravotně postižení a fašismus; Jak přežít a žít po holocaustu. rnrnV rámci projektu se studenti účastní
workshopů pořádaných Památníkem Terezín, pracují samostatně ve skupinách v rámci své domovské školy a
účastní se také akcí pořádaných pro širokou veřejnost (exkurze do pravoslavného chrámu svatého Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici; Karlovo náměstí – výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha maketa koncentračního tábora). Besedují s pamětníky; účastní se promítání filmů k dané problematice (Odkud
mi přijde pomoc, Deník Anny Frankové). Navštěvují pietní místa spojená s holokaustem.
Klíčová slova: projekt
33 | S t r á n k a
Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického
přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické,
speciální a logopedické
Neubauerová Lenka, Filounková Michaela, Nohejlová Andrea, Pospíšilová Adéla, Vaňková Iveta, Neubauer
Karel
Příspěvek přibližuje výsledky výzkumné studie, zahrnující využití specializovaného počítačového programu
MENTIO pro stimulaci vývoje komunikačních schopností žáků základní školy praktické, speciální a
logopedické. MENTIO, zahrnující řady modulů pro rozvoj či obnovování kognitivních, jazykových, percepčních
i motorických schopností. Přes primární zaměření programů MENTIO na skupinu dospělých osob se
získanými poruchami, především afázií, nacházejí velmi široké uplatnění u dětské populace. Dlouhodobý
rozvoj modulů programu, který po více než deset let vychází z požadavků především odborníků z logopedické
praxe, poskytuje užití programu široké pole působnosti. Zhodnocení praktického přínosu takto orientované
terapeutické intervence ovšem naráží na řadu obtíží, především z hlediska nesmírné pracnosti a omezené
validity dosažených výsledků při realizaci výzkumné studie, zaměřené na efektivitu užitého program. Program
dlouhodobé výzkumné studie obsahuje zapojení přehledného záznamu opakovaných terapeutických sezení u
skupiny dětí, navštěvujících pracoviště klinické logopedie při Speciální škole Hradecká v Hradci Králové,
Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk a Základní škole logopedické v Choustníkově Hradišti, poskytuje
ucelený soubor údajů o vývoji zapojení programu MENTIO, jeho motivační a stimulační hodnotě pro děti s
kognitivním a komunikačním deficitem. Výsledky pravidelného zapojení programu MENTIO pro rozvoj
komunikace dětí i omezení v zakotvení nově nabytých schopností, ukazují na potřebnost následného
dlouhodobého výzkumu v oblasti reálného přínosu takto zaměřeného terapeutického programu i na limity v
objemu nově nabytých dovedností žáků. Studie vymezuje tří základní způsoby propojení kvalitativního a
kvantitativního přístupu k zpracování dosažených výstupů ve třech skupinách případových studií dětí v
uvedených zařízeních.
Klíčová slova: stimulační program, kazuistická studie, poruchy komunikace, pracoviště logopedie, základní
škola
Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě
Spěváček Jan
Příspěvek zvažuje možnosti zkoumání paralel projevů chování mladistvých v nařízené či uložené ústavní péči
diagnostikovaných socializovanou poruchou chování /F91.2 dle MKN-10/ a jejich autorských výstupů na
sociálních sítích. Vychází se z předpokladu, že socializovaná porucha chování se vyskytuje u jedinců‚ kteří
jsou celkem dobře integrovaní do skupiny vrstevníků. Hlavním cílem příspěvku je nastínit možné sledované
atributy příspěvků na sociálních sítích sledovaných mladistvých – korespondenci, respektive disproporci s
reálnými projevy chování; četnost a reálný obsah výstupů; míra verbalizace výstupů /jedná se spíše o sdílení
odkazů, nebo o vlastní autorské statusy/; míra a znaky zapojování se do diskusí. Vedlejším cílem příspěvku je
anticipovat možné genderové rozdíly výstupů chlapců a dívek.
Klíčová slova: chování, mladiství, ústavní péče, socializovaná porucha chování, sociální sítě
Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích
Malinovská Olga
TÉMA: studium současné literatury zaměřené na příčiny vzniku myopie jako jedné z těžkých progredujících
zrakových vad u žáků základních škol v asijských zemíchrnRapidně stoupající počet žáků s těžkými zrakovými
vadami či na hranici nevidomosti v asijských zemích nutí odborníky k zamýšlení, co je příčinou takových
postižení a jak se jim dá předcházet. Údaje zjištěné u studentů z Číny, Korey a Japonska jsou zároveň
srovnávána s údaji z evropských zemí.rnMetoda: Článek je revizí časopisů a příspěvků z let 2008-2013
vybraných tak, aby opírajíce se o výzkum prof. Iana G. Morgana, PhD podaly přehled různých úhlů pohledu na
danou problematiku. Vliv dědičnosti a vnějších podmínek jsou prodiskutovány v článku. Pro srovnání jsou
uváděna data z České republiky.rnVýsledky: Studium literatury odhalilo, že velké nároky na výuku včetně
34 | S t r á n k a
mimoškolního vzdělávání a odpoledního doučování mají velký vliv na zhoršování zrakových schopností u žáků
základních a mateřských škol. Další zásadní příčinou je nedostatek denního světla na čerstvém vzduchu,
které ovlivňuje regeneraci a relaxaci zrakového analyzátoru. Překvapivá jsou dílčí zjištění, že složité písmo
některých asijských národů nemá tak zásadní vliv na progresi zrakové vady.
Klíčová slova: myopie, Čína, vzdělávání, základní škola, mimoškolní vyučování, zrakové postižení
Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život
Linhartová Věra
Cílenou a jasně vymezenou přípravu na samostatný život považujeme za jednu z nejdůležitějších poslání
institucionální výchovy a jako klíčovou činnost, která by měla být samozřejmou součástí. Ve shodě se
současnými trendy považujeme za nezbytné do procesu přechodu mladých dospělých do samostatného
života zapojit veškeré možné služby, a to s pestrou nabídkou metod a témat.rnV příspěvku se zabýváme
programy přípravy na samostatný život dětí/mladistvých s poruchami chování v institucionální výchově.
Předmětem šetření bylo zmapování nabídky programů přípravy na samostatný život, které nabízí státní i
nestátní sféra na území ČR. Zajímala nás míra zapojení samotných zařízení institucionální výchovy do
přípravy dospívajících.rnOpíráme se o analýzu webových stránek Evropských sociálních fondů v ČR, krajů
ČR, zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu a nestátních neziskových organizací, které se orientují na
programy připravující klienty na samostatný život.
Klíčová slova: příprava na samostatný život, institucionální výchova, nestátní nezisková organizace, výzkum
Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje
Vočka Zbyněk
Představitelé veřejné správy si velmi často neuvědomují specifické potřeby osob se zdravotním postižením.
Legislativa tuto problematiku řeší poměrně velmi omezeně. Úroveň přístupu veřejné správy k potřebám osob
se specifickými potřebami je tak velmi různá. Výrazný problém se vyskytuje i v oblasti komunikace zástupců
veřejné správy v kontaktu s osobami se zdravotním postižením, a to zejména ve vztahu k osobám se
sluchovým postižením. Olomoucký kraj se dlouhodobě zabývá možnostmi nastavování opatření, která by
vedla ke zvyšování kvality života osob se specifickými potřebami. Ve svém příspěvku se zaměřím na způsob
zjišťování potřeb skupin osob se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje, legislativní ukotvení
povinností orgánů veřejné správy. Současně shrnu závěry průzkumu provedeného mezi pracovníky orgánu
veřejné správy zaměřeného na problematiku komunikace s osobami se zdravotním postižením.
Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením
Stejskalová Kateřina
Příspěvek je orientován na dnes velmi intenzivně diskutovanou a odbornou veřejností reflektovanou oblast
kvality života, specificky kvality života související se zdravím. Specifické konsekvence má v tomto smyslu
kvalita života související se zdravotním postižením. Potřeba hodnocení kvality života specifických klientských
skupin směřuje ke zkvalitnění a optimalizaci komplexně pojaté individualizované intervence směřující k
dosažení maximální možné míry socializace, sociální integrace, či chceme-li inkluze jedince s postižením do
intaktní společnosti. nNaše pozornost se pak v intencích dané problematiky přesune směrem k jedincům se
zrakovým postižením, přičemž akcentovány budou sociální determinanty kvality života, a to i v návaznosti na
současné inkluzivní tendence. Jejich úspěšnost či reálnost se primárně manifestují v rámci edukačního
procesu, proto byla jako cílová skupina výzkumu zvolena populace žáků, příp. studentů se zrakovým
postižením a současně populace jejich intaktních spolužáků, a to v širokém věkovém spektru.nZáměrem
výzkumu, jehož prezentace je předmětem tohoto příspěvku, je identifikovat stěžejní atributy, které na utváření
subjektivně pociťované kvality života související se zrakovým postižením zásadní měrou participují a v
interakci s ostatními faktory ji specifickým způsobem determinují.
35 | S t r á n k a
Klíčová slova: kvalita života, zrakové postižení, well-being, psychosociální dimenze
Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the
perspective of sociology
Peng Danping
Previous research has shown that the growth rate of starting salary of college graduates has been declining in
recent 10 years in China. This study tries to analyse the “differences” from the perspective of sociology. From
the aspect of social change, college graduates has become common along with the development of Chinese
higher education which changed their dominant position also; with respect to social role, college graduates
have been redefined in recent decade, and their new status decides the new role which indicates that they will
take less responsibility and get less salary; in terms of social mobility, with the increased severity of class
solidification, there are less opportunities provided to college graduates, and therefore promoting social class
and increasing salary are getting more difficult.
Klíčová slova: starting salary, college graduates, sociology, China
Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na
sdělování nepříznivých zpráv
Hanáková Alena, Potměšil Miloň
Cílem příspěvku je prezentovat výsledky proběhlého výzkumu zaměřeného na kooperaci rodičů dítěte se
sluchovým postižením s odborníky s akcentem na moment sdělování nepříznivé diagnózy zdravotního
postižení dítěte. Velký důraz klademe na stále aktuálnější potřebu dalšího vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, ale i v dalších pomáhajících profesích. V tomto kontextu je dle našeho názoru nezbytné
zvyšování podílu zejména transdisciplinární úrovně péče a služeb. Považujeme rovněž za žádoucí podporovat
a intenzivně rozvíjet participaci rodin ve smyslu aktivní spolupráce nejen se zdravotnickým personálem, ale i
středisky rané péče a speciálněpedagogickými centry. Rodiče potvrzovali spíše racionální přístup personálu,
větší otevřenost v prezentovaných informacích, s menším podílem emocionality. Celkové hodnocení
spolupráce s odborníky na různých úrovních péče a služeb vyznělo ze strany respondentů spíše negativně, a
to jak z hlediska přístupu, tak poskytovaných informací. Po překonání prvotní fáze šoku je nezbytné zajistit
kontinuální přístup rodičů k informacím o jejich dítěti se sluchovým postižením a usilovat o komplexní podporu
rodiny ze strany odborníků na různých úrovních péče. Úroveň komunikace s rodinou predikuje do značné míry
úspěšnost intervenčního procesu.
Klíčová slova: sluchové postižení, rodina, multidisciplinární tým, nepříznivé zprávy
Grantová podpora: PdF_2010_009 - Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající
profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením
Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu
Mlčáková Renata
Příspěvek referuje o výsledcích výzkumného šetření, kterým autorka zjišťovala úroveň opakování vět u žáků 3.
ročníku základní školy a základní školy logopedického typu. U žáků základních škol logopedického typu, kteří
se potýkají s logopedickými obtížemi ve smyslu specificky narušeného vývoje řeči, specifických vývojových
poruch školních dovedností, můžeme zaznamenat specifika v opakování vět. Pozorujeme změny v morfologii,
syntaxi, hláskové struktuře slov (fonologii). V některých případech opakovaná věta pozbývá původního
významu, žák rozumí obsahu věty částečně nebo nerozumí vůbec. Nedostatky v opakování vět mohou zůstat
neodhaleny a komplikovat školní práci založenou na jazyce. Cílem šetření bylo porovnat rozdíly v opakování
vět u žáků uvedených referenčních skupin. Předpokladem zmírnění uvedených deficitů může být včasná
logopedická diagnostika opakování vět a intervence přesahující do oblasti kognitivních funkcí a fonologických
schopností.
36 | S t r á n k a
Klíčová slova: opakování vět; specificky narušený vývoj řeči; morfologie; syntax; fonologické schopnosti
Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů
Peňázová Dana, Štefková Lucie, Pruša Tomáš, Kovaříková Dagmar, Hurník Pavel
Inkluze studentů se sluchovým postižením do terciárního vzdělávání zahrnuje dvě důležité oblasti – inkluzivní
postupy v samotném akademickém prostředí a inkluzivní opatření v rámci prostředí profesního, kde sluchově
postižení získávají praktické zkušenosti, tak aby na terciární vzdělávání mohla navázat inkluze absolventů do
příslušných profesí. Komunikačním prostředkem většiny studentů se sluchovým postižením na Masarykově
univerzitě je český znakový jazyk, který z historických důvodů nedisponoval odbornou znakovou zásobou.
Většina odborných termínů byla zprvu řešena výpůjčkami z mluvených jazyků (prstovou abecedou), avšak s
rostoucím počtem neslyšících studentů se situace mění. Asociace poskytovatelů služeb studentům se
specifickými potřebami na vysokých školách, která jako zájmové sdružení českých vysokých škol vznikla
koncem r. 2013, eviduje v současnosti 80 uživatelů znakového jazyka v nejrůznějších studijních programech
českých vysokých škol. Tento počet si žádá systematické rozšiřování odborné terminologie a vznik
terminologických týmů na českých univerzitách. Patří k nim např. tým lingvistický na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, na JAMU tým pro terminologii teatrologie a dramatické výchovy, dále na Masarykově
univerzitě tým matematický a informatický, tým pro biologii a lékařské obory aj. Tento příspěvek se, z
praktických důvodů, soustředí na pracovní postupy uplatňované v posledním zmiňovaném týmu. Specifikum
terminologické skupiny MU pro obory biologie a medicíny představuje mimořádně těsná spolupráce
neslyšících studentů s tlumočníky a odbornými vyučujícími, včetně faktu, že znakový jazyk je pro tyto odborné
předměty na MU používán přímo jako vyučovací. Znalost struktury české odborné terminologie a znalost
struktury českého znakového jazyka tak umožňuje členům týmu vhled a preciznější posouzení významu
odborného znaku. Zároveň je jednodušší odhalit možná rizika interference a záměny s jinými podobnými,
avšak obsahově odlišnými znaky. Při tvorbě terminologie v českém znakovém jazyce je respektována
vizuálnost znakového jazyka a obsahová adekvátnost. Znaky odborných termínů jsou tvořeny buď
terminologizací již existujícího znaku, jeho terminologickým transferem do analogické oblasti na základě
vizuální podoby, funkce a vlastností, či se jedná o zcela nové znaky. Po navržení znaků z odborné
terminologie se pracovní tým zaměřuje na definice v českém znakovém jazyce a kontextové příklady s
použitím odborného termínu v českém znakovém jazyce. Tuto část zajišťují rodilí mluvčí českého znakového
jazyka za přítomnosti supervizora z oblasti lingvistiky ČZJ, odborníka z dané oblasti, studentů se sluchovým
postižením studujících, příp. ovládajících tyto obory a tlumočníka působícího v dané výuce. Pro zveřejnění
těchto materiálů slouží vznikající slovník českého znakového jazyka online, jemuž je věnován samostatný
příspěvek. Existence odborné terminologie v českém znakovém jazyce nejenže napomáhá úspoře času, což
je ve specifických podmínkách terciárního vzdělávání důležité, ale především nabízí neslyšícím větší možnosti
praktické odborné komunikace. Spontánní odborná komunikace v ČZJ s využitím vytvořené terminologie
přirozeně brání vyhasínání a jejich užití snižuje riziko záměn. Úzká spolupráce mezi odbornými pedagogy,
tlumočníky a neslyšícími studenty se ukazuje být nezbytnou součástí inkluze mluvčích znakového jazyka do
vzdělávací a profesní praxe biologických a medicínských oborů.
Screening dysfagii ve FN Ostrava
Kaniová M., Kopecká Barbora
Příspěvek se zabývá interdisciplinárním přístupem k poruchám polykání (dysfagie). Na péči o pacienta s
poruchou polykání se podílí zdravotní sestra, ošetřující lékař, klinický logoped, ORL lékař, radiolog, nutriční
terapeut a další. rnK odhalení pacientů s poruchami polykání slouží různé screeningové metody. V lednu
2013 se na neurologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava začal dělat screening poruch polykání podle
Petry Mandýsové. K pacientovi, který je dle screeningu ohrožen dysfagií, přichází klinický logoped. Na základě
logopedického vyšetření je u pacienta navržen další postup. K přesnější diagnostice dysfagie slouží
diagnostické metody jako FEES (zhodnocení polykání flexibilním endoskopem) nebo videofluoroskopie.
Příspěvek popisuje postup při diagnostice poruch polykání.rnCílem příspěvku je seznámit posluchače se
screeningem poruch polykání, který probíhá ve Fakultní nemocnici Ostrava.
37 | S t r á n k a
Klíčová slova: poruchy polykání, dysfagie, diagnostika, interdisciplinární diagnostika, dysfagiologický tým,
screening dysfagií
Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects
Kijak Remigiusz
Parents are, for their children, the first informational source about sex. Unquestionably, the social and
demographic family structure may be related to the children meeting their sexual needs. This article describes
two issues – first of all, based on empirical studies, the sexual behavior of intellectually disabled people will be
described as well as the relationship between the behavior young people take up in this respect on the
background of selected family environmental features. The article assumes that family with its social,
economic, structural, psychological and pedagogical features influences the sexual development of
intellectually disabled young people in a significant way. The sexual behavior of intellectually disabled people
tends to become a subject of professional discussion and public debate. The introduction of normalization
rules leading to de-institution resulted in the need to understand and accept an intellectually disabled person
as a sexual being. The material collected, shows that intellectually disabled teenagers take up certain sexual
behavior such as masturbation, petting or sexual initiation. The sexual development of intellectually disabled
people proved to be dependent on family environmental factors. Parents' education and religiousness as well
as living conditions are particularly important to the structure of the family.
Klíčová slova: family, sexual behavior, intellectually disabled people
Slovník českého a českého znakového jazyka online
Fikejs Jan, Langer Jiří, Peňáz Petr, Sklenák Tomáš
Příspěvek se zabývá výkladovým a překladovým online slovníkem českého a českého znakového jazyka,
který vzniká ve spolupráci Masarykovy univerzity s Univerzitou Palackého v Olomouci, Západočeskou
univerzitou v Plzni i dalšími českými univerzitami a který v obou jazycích nabízí pro každé heslo videozáznam
(en face i v profilu), resp. audiozáznam, transkripci, charakteristiku gramatickou, stylistickou a sémantickou,
kontextové citace a další informace. Slovník slouží také jako didaktický nástroj při výuce a odborné práci
neslyšících i slyšících uživatelů s odbornými texty na Masarykově univerzitě, a proto kromě základního lexika
bere zřetel na odbornou terminologii oborů, jejichž studium Masarykova univerzita zajišťuje v českém
znakovém jazyce. Dalším záměrem tohoto slovníku je vytvořit centralizovaný online slovník obsahující nově
vznikající terminologickou a existující znakovou zásobu. Příspěvek analyzuje strukturu typického slovníkového
hesla: záznam podoby znaku, jeho formální popis (slovnědruhová charakteristika, teritoriální rozšíření a
transkripce (notace) znaku (prozatím v systémech SignWriting a HamNoSys), která zároveň slouží pro
vyhledávání a řazení znaků na straně znakového jazyka, a především sémantický popis znaku, tedy definice
významu, příklady jeho použití v kontextu a synonymní či antonymní, případně hyponymní či hyperonymní
výrazy. Na administrátorské straně rozhraní příspěvek komentuje způsob provázání jednotlivých hesel
vzájemně i napříč stranami slovníku, strukturu zadávání dílčích údajů ke konkrétním heslům, pravomoce
editorů a správců a hierarchie uživatelských práv. V uživatelské části rozhraní příspěvek vysvětluje možnosti
vyhledávání hesel na obou stranách slovníku na základě zvoleného filtru a způsoby zobrazení gramatických a
sémantických informací. Ve slovníku bude zahrnuta existující běžná znaková zásoba, pokud byla již
publikována, přičemž výchozí heslář tvoří znaky publikované původně ve slovnících Jiřího Langera, a
postupně se připojí znaky publikované v ostatních slovnících českého znakového jazyka na nejrůznějších
médiích. Toto publikované lexikum bude následně rozšiřováno o znaky nově elicitované. Důraz je kladen na
respekt vůči autorským právům, proto budou informace převzaté z jiných pramenů vždy citovány v souladu s
platnými pravidly pro citování zdrojů. Druhou skupinu znaků tvoří odborná terminologie používaná při studiu na
středních a vysokých školách, přičemž metodologie sestavení hesláře pro doplňování terminologické znakové
zásoby, sestavení pracovních podkladů pro terminologické týmy a elicitace terminologických návrhů jsou
tématem samostatného příspěvku.
38 | S t r á n k a
Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs
Rokotyanska Lesya
This report analyzes the concepts of social activity as an indication of successful socialization. The literature
sources and scientific positions of various authors have been reviewed on the definition of "social activity".
There were outlined the basic characteristics of the students with special educational needs, social activity and
peculiarities of socially active position in the educational environment.In the context of present days, there is a
social and educational problem of studies connected with the process of socialization of young people with
special needs, in particular, students of higher educational institutions. Socialization is the process by which a
person with a disability becomes a full member of society by obtaining social status, education, and social
norms fulfill social roles. The process of social formation of students with special educational needs has
certain specifics due to psychic, pedagogical and social peculiarities of personality with disabilities
development.rn Under the socialization of students with special educational needs is understood their entry
into a new student community, assimilation and reproduction of its social norms and values, the mastery of the
respective roles and functions. Integrated result of socialization is a person's ability to communicate effectively
with the social world is the development of sociality. O. Bezpalko outlines the following components of the
social: social activity, social responsibility, social mobility, and social maturity.rnStudying the socialization of
students with special educational needs the most striking indicator of this process success in our opinion is a
social activity. Study of the social activity category as an indicator of successful socialization of students with
disabilities requires, above all, the analysis of this concept in the scientific literature. The definition of "social
activity" is multidimensional and a subject to discussion from the perspective of different authors. Thus, A.
Bezpalko examines social activity as a dynamic education, the subject of which is the person. Social activity
has a different degree of manifestation and depends on the ratio between the social responsibilities of the
individual in socially significant activities and subjective attitudes to work, and its development occurs through
a system of human relationships with the social environment in the learning process, activity and
communication. Social activity, according to the author, is manifested as the ability to act consciously, not only
adapting to the environment, but also purposefully altering it. In practical life, it acts as an activity in the
organization and coordination of the activity of individuals, in their development of the external environment
After analyzing these definitions, we can identify some essential characteristics of human social activity: 1.
Social activity expresses personal orientation to other people or society as a whole; 2. There is a social
interaction at the heart of social activity; 3. Man seeks to realize certain objectives to meet the interests or
needs with society;4. Social activity is manifested in certain activities (simple or complex) to achieve the
desired objectives for the subject, which may be of a social or antisocial.rnThus, we consider the social activity
as a socio-pedagogical personality characteristic, which expresses the measure of its involvement in the
functioning of society and is manifested in actions aimed at achieving the goals and interests of the person.
Social activity of the most common personality characteristics, realized in social behavior (which can be both
consciously and impulsively, in a rush of emotion, with conformist considerations, etc.) and social activities (
carried out deliberately, consciously based on the goal at more or less clearly built up). One of the indicators
most vividly describes the differences of social activity of different people is the level of social activity. Given
that social activity can be divided into levels, the outside will be a continuum of social activity minimum maximum passivity or activity. Analysis of the scientific literature suggests that social activity should be
considered as an integrated personal quality, which includes two aspects: the social aspect - the accumulation
of social knowledge, social skills , experience, social activities, personal aspect - as reflected in the needs,
interests, focus (motives), emotionally-valuable experiences, reflection, in a responsible, positive approach to
social reality The following general characteristics category of "social activity" could be determined: the
interaction of the subject with the social environment in social activities ; changing social environment and the
interaction of the subject (acceptance of responsibility); mastering the laws of society , culture, social
experience and their use in practice, a method of social behavior subject; internal readiness to act;
manifestation exceptional activity; active relation of man to life in society ; creative fulfillment of specified
functions of society, the creation of social innovation, the presence of internal motives and incentives, which
are based on socially significant needs. Social activity of youth with special needs, in contrast to healthy peers,
depends on many factors. Difficulties often associated with human ignorance about this role, or false
information, or lack of opportunity to try yourself in the role of . Therefore , it is an educational process and
socio-pedagogical work in higher education is considered the leading factors in the transformation of a young
man with special needs in a socially active person, capable to plan their social behavior in accordance with the
individual needs and functional capacity of the organism. Major the essential characteristics of the social
activity of the student with disabilities include:- Availability of socially oriented motives socially oriented and
professional activities;rn- focus on the expansion of socially important forms and activities (creation of projects,
39 | S t r á n k a
participation in volunteer, social, professional, creative activities, etc.);- own activity initiation in the
professional formation and activity of its environment;rn- Ability to analyze and evaluate the motives of own
practice and its results ; - Prepare for social and professional knowledge;- Ability to predict and plan for further
practical socially meaningful activities based on the results.rnDegree of social activity of students with
disabilities is due: the mobility of the subject; variety of fields and methods of operation; awareness of the
social significance of certain activities; using the experience of others , creative approach to solving problems.
Thus, the formation of social activity in the socialization process of students with special educational needs in
terms of higher education should be not spontaneously, and with the characteristics of the social formation of
the person with disabilities and the creation of certain social and educational conditions.Thus, the social
activity of students with special educational needs is largely determined by the physical condition and
functionality of the organism, and in contrast to healthy peers , depends on many factors , primarily readiness
of close friends , teachers and other professionals to provide expert assistance to overcome difficulties in
mastering social role . Under the social activity of the student should be considered integrative personality trait
is a holistic system of social knowledge, value judgments and experiences, worldview, actions focused on the
manifestation of independence and initiative, aimed at interaction with the social environment and its
transformation through various activities.
Klíčová slova: socialization, social, social activity, students with special educational needs
Social context of Theory of Mind in typical and intypical development
Kossewska Joanna
Theory of Mind (ToM) is the ability to reason about mental states to make sense of the social world and
predict the agents behavior. Social cognitive skills develop as a result of interaction of different internal
(hereditary and neurological) and external factors. One of those is the experience of interaction with others,
and the use of language required to negotiate high levels of social interaction. The development of this
capacity will be described in the context of social environment. rnUntypical line of development as well as
sensory impairment might result the specific theory of mind pattern. Deaf children are usually found as delayed
in theory of mind development because generally they receive limited explanations for feelings, attitudes, and
reasons for actions from their hearing parents however significant differences were seen between native
signers and late signers. Theory of mind development in children with ASD as well as with WS is also specific
in reference to neurological disorders and their communication skills.rnSocial context of theory of mind
development is defined as the family and school environment engaged. Parental lifelong involvement begins in
the early developmental stages of the child and lasts the whole timeline. The Theory of Mind developmental
trajectories will be discussed on two basic paradigms: parent-oriented and inclusion.
Klíčová slova: Theory of Mind, typical and untypical developmen, social context
Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí
Kopečný Petr
V období posledních dvaceti let lze sledovat pozitivní trend ve zvyšování počtu zařízení sociálních služeb,
které zaměstnávají logopeda. Přesto nelze hovořit o zcela pevném ukotvení jeho pozice v těchto zařízeních a
je tedy možno očekávat, že jeho postavení v zařízení nemusí být z pohledu ostatních pracovníků v sociálních
službách a priori významné. V realizovaném výzkumném šetření kvantitativní povahy byly analyzovány názory
samotných logopedů, v rámci odpovědí získaných z dotazníku vlastní konstrukce byly sledovány čtyři
indikátory (kolektiv, užitečnost, respekt a komunikace), které mohou nastínit situaci v socio-profesním
postavení logopedů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, týdenních a denních stacionářích.
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumných šetření realizovaných v letech 2012 až 2013.
40 | S t r á n k a
Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pešat Pavel, Meier Miroslav
Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) mohou využívat specifické informační a
komunikační technologie (dále jen ICT) jako efektivní asistivní nástroj pro překonávání jejich zdravotního
postižení stejně jako učební pomůcku pro prohlubování a upevňování znalostí a dovedností v kognitivní i
motorické oblasti. Při vzdělávání žáků se SVP je pak žádoucí vyváženě aplikovat speciálně pedagogické
metody a postupy společně s efektivními ICT aktuálně dostupnými na tuzemském i celosvětovém trhu. V
rámci projektu SGS-FP-TUL 34/2013 Edukace žáků se SVP a ICT byly zkoumány předpoklady u učitelů, které
ovlivňují způsob uplatňování ICT ve vzdělávání žáků se SVP, byly zjišťovány konkrétní skupiny učitelů
uplatňující specifické ICT, byly zjišťovány konkrétní druhy používaných ICT a překážky v užívání ICT, které
učitelé považují za nejvýznamnější. Dále byly zjišťovány cíle a způsoby podpory, které by učitelé v předmětné
oblasti uvítali. Výstupy z projektu jsou průběžně uplatňovány ve vzdělávání budoucích koordinátorů ICT
(realizace projektu Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT,
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0016) a budoucích speciálních pedagogů (realizace projektu ICT v odborné přípravě
studentů FP TUL, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0310).
Klíčová slova: vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, informační a komunikační technologie,
asistivní technologie
Grantová
podpora:
SGS-FP-TUL
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0310
34/2013,
ESF
reg.
číslo:
CZ.1.07/1.3.00/19.0016,
ESF
Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v
základních školách
Malotová Martina, Šumníková P.
Cílem příspěvku je seznámit s výzkumnou prací zaměřenou na způsoby realizace speciálně pedagogické
podpory žákům se zrakovým postižením při výuce anglického jazyka v základních školách hlavního
vzdělávacího proudu a popsat nejčastější problémy, které se při výuce objevují. Práce mapuje využívání
didaktických a technických kompenzačních pomůcek učiteli i žáky, úpravu prostředí a analyzuje nejčastěji
volené pedagogické přístupy a metody práce. Žáci i učitelé hodnotí jednotlivé jazykové oblasti podle
očekávaných výstupů RVP ZV. rnCílovou skupinou jsou žáci se zrakovým postižením základních škol hlavního
vzdělávacího proudu a jejich učitelé. Současné studie, výzkumy a také např. doporučení ze speciálně
pedagogických center popisují a navrhují jak vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami/ s
potřebou podpůrných opatření. Uvádí metody, postupy, formy práce s těmito žáky, doporučují speciální
pomůcky za účelem zvládnutí výstupních kompetencí žáka. Pro dosažení cíle výzkumu byly použity
následující metody: kritická analýza odborné literatury, dotazníková šetření pro učitele a žáky, porovnání
výstupů z dotazníkového šetření skupin učitelé – žáci. rnVýzkumu se účastnilo 50 žáků se ZP integrovaných v
základních školách v ČR a 47 učitelů těchto žáků. Celkově jsou k výuce anglického jazyka velmi dobře
motivováni. Další závěry z výzkumu jsou podrobně popsány ve vlastním příspěvku.
Klíčová slova: specifika edukace žáků se zrakovým postižením, pracovní zatížení pro jednotlivé kategorie
zrakového postižení, legislativní rámec vzdělávání, výstupy učiva, vzdělávací oblast jazyk a jazyková
komunikace
Speciálněpedagogická intervence dětí s poruchou chováním a její odraz ve výzkumu
Matochová Jarmila
V příspěvku se zabýváme odrazem speciálně pedagogické intervence dětí s problémovým chováním ve
výzkumu. Analyzujeme zprávy zahraniční provenience a všímáme si přitom některých významných atributů
intervence: subjektu, účelu a prostředí, ve kterém se intervence odehrává. Z analýzy vyplývá, že mimo
nápravu externalizovaného a internalizovaného chování se pozornost klade také na oblast vzdělání. Zprávy
popisovaly různé intervence směřované do oblasti trivia i plnění úkolu. Naplnění vzdělanostních potencialit
41 | S t r á n k a
bylo nejčetnějším podpůrným opatřením pro skupinu dětí s poruchou chování. Nosným zjištěním shledáváme,
že se intervence směřuje do mladšího věku a do inkluzivního prostředí. Běžně jsou intervenovány děti na
prvním stupni základní školy. Naše analýza potvrdila, že současnými zahraničními intervenčními trendy je
včasné řešení problémů v co nejméně restriktivním prostředí.
Klíčová slova: intervence, školní neúspěch, inkluzivní prostředí, přehledová studie
Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky
Vysuček Petr
Téma práce je Specifické znaky českého znakového jazyka – regionální odchylky. Tento příspěvek se zabývá
specifickými znaky jako lexikálními jednotkami znakového jazyka, které nelze přímo převést do jazyka
mluveného. Práce rovněž pojednává o důvodech obtížného překladu právě specifických znaků – a to i s
ohledem na regionální odchylky. Práce poukazuje na nejdůležitější příčiny a uvádí především odlišné kulturní
zvyklosti a strukturní odlišnost obou jazyků. Ve své práci mimo jiné uvádím, že existence specifických znaků je
založena na simultánnosti. V mluvených jazycích se, vzhledem k jejich lineárnosti, s patřičným ekvivalentem
nesetkáváme. Specifické znaky – regionální odchylky nejsou dosud zmiňovány v žádném slovníku českého
znakového jazyka.
Klíčová slova: specifické znaky, simultánnost, lieárnost
Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením
Kasáčková Jana
Příspěvek se zabývá specifiky sociálního podnikání u osob s mentálním postižením. Příspěvek bude rozdělen
na dvě části. V první části se věnuje dospělým jedincům s mentálním postižením a jejich specifikům, která se
projevují ve všech oblastech osobnosti. Dále jsou také představena úskalí i nepostradatelné benefity, které s
sebou přináší jakákoli možnost zaměstnání osob s mentálním postižením, nejen platforma sociálního
podnikání. Ve druhé části prezentuje příspěvek informace o vybraných sociálních podnicích. Představuje
nabízené služby. Dále budou nastíněny nové záměry vedoucí k získání dat k disertační práci. Mimo jiné budou
prezentovány výsledky z předešlého výzkumu zaměřené na zkušenosti a úskalí sociálního podnikání z
pohledu jeho pracovníků (odborníků) ve vybraných sociálních podnicích.
Klíčová slova: mentální postižení, sociální podnikání, integrace
Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání
Potměšil Miloň, Ge, Ch., Lei, Y., Xie, Y., Zhou, Y., Zedková, V., Kunhartová, M., Ewa, J., Eburikure, J.,
Peters, B.
Předmětem prezentace je studie se zaměřením na vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v oblasti
inkluzívního vzdělávání. Výzkumné aktivity byly směřovaly do vzdělávacího prostředí a jeho podmínek.
Obecným cílem bylo získat data pro navrhované změny podmínek inkluzívního vzdělávání v provincii S'čchuan a některých oblastech Nigérie. Výsledky poskytly aktuální informace o stavu sledovaných položek v
české národní prostředí. Cílovou skupinou byli mladiství - studenti středních škol. Analýzy přinesly nové
informace o názorech a stanoviscích k lidem se zdravotním postižením, úroveň orientace v dané problematice
a jejich postoje. Výsledná srovnání sledovaných položek bude používán hlavně pro externí partnery.
Klíčová slova: žák, postižení, postoj
Grantová podpora: PdF_2013_013
42 | S t r á n k a
Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve
Španělsku
Czereová Lenka
Příspěvek pojednává o výzkumné činnosti studentky doktorského studijního programu, která se zúčastnila
výměnného programu Erasmus na Univerzitě v Granadě v zimním semestru akademického roku 2013/2014.
Výzkumný projekt byl zaměřen na znalost a užití expresivních terapií na území Španělska, především znalost
studentů pedagogických fakult vysokých škol. Výzkum probíhá momentálně i v České republice. Výzkumný
projekt má končit na konci března 2014. Autorka zvolila pro tento výzkum smíšený design, kdy se opakuje
dotazníkové šetření – ve Španělsku a v České republice. Po analýze dat z jednotlivých zemí se budou
výsledky jednotlivých zemí srovnávat. V dotazníku jsme také nasbírali data kvalitativní. Tato data budeme
zpracovávat metodou zakotvené teorie. Na konferenci budou prezentovány aktuální dosavadní výsledky s tím,
že na tento výzkum plánujeme navázat dalším výzkumem, kde respondenty budou terapeuti, klienti a také
chceme zapojit i jiné země
Klíčová slova: expresivní terapie, smíšený design, dramaterapie, arteterapie, tanečně-pohybová terapie,
muzikoterapie
Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání
Potměšilová Petra
Příspěvek je zaměřen na jednu z možných forem podpory pedagogických pracovníků v podmínkách
speciálního vzdělávání: na supervizi. Nejdříve budou charakterizovány negativní vlivy profese na
pedagogického pracovníka v oblasti speciálního vzdělávání a možné příčiny těchto negativních vlivů. rnV
teoretické části je postupně na základě tuzemské i zahraniční odborné literatury charakterizována a
definována základní problematika: jedinec s postižením, možnosti výchovně-vzdělávacího procesu dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami, vliv profese na pedagogického pracovníka a dostupné možnosti
podporyNa základě teoretického vymezení problematiky, výsledků výzkumu a praktických zkušeností, je
zpracován návrh podpůrných opatření pro pedagogické pracovníky ve speciálním vzdělávání s cílem snížit
negativní dopad zátěže pedagogické profese.
Klíčová slova: pedagogický pracovník ve speciálním vzdělávání, negativní dopady profese, podpůrná opatření
pro pedagogické pracovníky ve speciálním vzdělávání
Grantová podpora: IGA 2014
Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na
saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb
Lopúchová Jana
Klíčová slova: inkluzívne prostredie, edukácia zrakovo postihnutých, špeciálne edukačné potreby, saturácia
Grantová podpora: KEGA: 033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo
vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, metódy, nástroje,
podmienky + KEGA:
Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami
Polínková Zdeňka
Během terapeutické intervence ve školním prostředí se setkáváme s žáky, u kterých se projevuje rizikové
chování, vzdělávací problémy a problémy ve vztahu k sobě, vrstevníkům nebo k autoritě (rodič, učitel).
Pravidelná intervenční práce s využitím muzikoterapeutických aktivit pomáhá otvírat vnitřní zdroje žáků,
43 | S t r á n k a
poznávat individualitu jednotlivců. Následnou metodickou podporou pedagogů a terapeutickou prací s rodinou
lze předcházet rozvoji rizikového chování. Velmi často se u výše zmiňovaných žáků setkáváme s nízkým
sebevědomým, vnitřní nejistotou. Vztah založený na bázi terapeuticko-formativního přístupu využívající
expresivních metod pomáhá upevňovat jistotu a následně nacházet vnitřní energii, která je směřována k
dosažení pozitivně kvalitativních změn. Na základě několika kazuistik se můžeme seznámit s konkrétními
postupy muzikoterapeutické práce s žáky s rizikovým chováním a s jejich projevy během terapeutické
intervence i s následnými změnami v problémovém chování.
Klíčová slova: terapie, výchovné problémy, vzdělávací potřeby
Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť
podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov
Šusorová Veronika, Krajčí Peter
V súvislosti s rastúcim trendom inkluzívnej edukácie aj v rámci populácie žiakov s telesným postihnutím, sme
sa v predkladanom príspevku zamerali na možnosti identifikácie tých terapeutických prístupov, ktoré využívajú
pracovníci centier špeciálnopedagogického poradenstva na Slovensku a v Českej republike v rámci
intervenčného pôsobenia na týchto žiakov a ktoré tak pozitívne prispievajú k rozvíjaniu ich kognitívnej,
emocionálnej aj sociálnej zložky osobnosti. Našou primárnou snahou bolo zistiť, ktoré z prístupov (Terapia
hrou, Montessori terapia, Inštrumentálne obohacovanie Reuvena Feuersteina, Filiálna terapia, Bazálna
stimulácia, Vojtova metóda, Metóda manželov Bobathových, Orofaciálna stimulácia R.C. Moralesa a iné) sa
vo vzťahu k žiakom s telesným postihnutím využívajú v poradenských zariadeniach najčastejšie. Pozornosť
sme upriamili aj na identifikáciu tých kľúčových oblastí, ktoré možno rozvíjať prostredníctvom kognitívnej
metodiky Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina. Zároveň sme sa zaujímali aj o kvantitatívnu
deskripciu integrovaného/ inkluzívneho spôsobu edukácie žiakov s telesným postihnutím na Slovensku a v
Českej republike.
Klíčová slova: žiak s telesným postihnutím, terapeutické prístupy, poradenské zariadenia, integrácia/inklúzia
Grantová podpora: VEGA: 1/0789/14 Determinanty a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným
postihnutím v oblasti somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej
Terénní mapování ve speciální pedagogice
Vrubel Martin
Terénní mapování je evaluační metoda původně užívaná v přírodovědných oborech. V rámci mezioborové
spolupráce jsme tuto metodu přenesli do speciální pedagogiky. Tento příspěvek představuje možnosti užití
terénního mapování a jeho význam jako evaluačního prostředku (také evaluační metody) při výzkumných i
nevýzkumných aktivitách v rámci speciální pedagogiky. Pohyb člověka se zdravotním (například tělesným či
zrakovým) postižením je komplikován mnoha bariérami. Na jejich tvorbu má vliv nevědomost, ale i netolerance
intaktní společnosti. Odstraněním těchto bariér (v případě rekonstrukcí pak nevytvořením) dochází ke
zpřístupnění veřejného prostoru občanům, kteří jsou z něho na základě této netolerance k jinakosti vyčleněni.
Metoda terénního mapování nám umožní cílené sledování přítomnosti bezbariérových tras a pozitivních či
negativních změn bezbariérovosti v čase. Aplikaci terénního mapování si představíme na vybrané trase,
kterou sledujeme a hodnotíme z hlediska měnící se komplexnosti tyfloinženýrských prvků, odstraňujících tvrdé
bariéry pro osoby se zrakovým postižením.
Klíčová slova: terénní mapování, speciální pedagogika, bariéry, komplexnost úprav, zrakové postižení
44 | S t r á n k a
The combination of medical science and education:a reflection on special educators’ training mode
in Chengdu University
Yue Lu, Peng, Y.
This paper clearly proposes the goal of constructing a new training mode of special educator in which medical
science and education are combined. This goal intends to make use of Chengdu University’s advantage in
application-oriented personnel training, rely on the professional foundation of special educators’ training of
School of Early Childhood Education, and thus develop versatile special education personnel who possess
basic teaching ability, rehabilitation training skills, relevant educational knowledge and diverse exceptional
children’s rehabilitation skills. The realization of this goal needs the cooperation with School of Medicine and
Nursing, and then these two schools integrate their teaching materials and construct an interdisciplinary
personnel training platform. The training mode consists of four points: firstly, establishing personnel training
program and curriculum system which are guided by the idea of combination of health care and preschool
education; secondly, changing the situation that health care is separated from special education; thirdly,
building special educators’ training bases; fourthly, establishing children’s rehabilitation centers which meet the
standard of medical rehabilitation institutions.
Klíčová slova: special educator, trainning mode, combination, medical science, special education
The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in
Russia
Efremova Galina, Tsyganov
In line with the post-modern sociological approaches towards child, education and disability, we explore the
role of the Soviet defectology in current operation of special education and public campaigns against it in
contemporary Russia. Firstly, we revise the taking-for-granted suggestions regarding the Soviet defectology
consistently analysing two main camps of Soviet defectologists, official science presented by the well-known
psychologist Susanna Rubinshtein and oppressed stream, which was developed by Evald Iljenkov and
Alexander Meshcharekov. While these camps performed opposite views on the connection between social
and biological driving forces, we recognise commonalities regarding the pre-sociological concept of disability,
education and child. The next part aims to apply the revised concept of the Soviet defectology discourse to
contemporary practices provided both by special educators and Human Rights activists who initiate campaigns
against residential care for disabled children. In the final part, practical implications for refining (re)training
programmes are discussed.
Klíčová slova: disability, defectology, discourse-analysis
The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic
Shmidt Victoria, Pančocha Karel
In the Czech Rep., inclusive education obtains twofold status, legal but not legitimized yet. Surveys approve
the high degree of resistance among various stakeholders to inclusion of Roma and disabled children into
mainstream education. The question How to promote inclusion requires juxtaposing two research
perceptivities, general evaluation of educational strategies and discourses applied by agents in favour of
(de)legitimacy of inclusion. We apply the threefold concept of legitimacy (input, throughput, and output types)
to scrutinize the operating system of education in order to indicate various models towards legitimizing
inclusive education through the content-analysis of public debates around the issues related to inclusion.
Three models were differentiated: potentially efficient instrument for individualizing educational process; a new
institution overcoming current selective educational system; inclusive ideology as the grounds for systematic
monitoring under the quality of education. Despite the opposite attitude to the worthwhileness of joint
education of children with and without special needs, actors expound compatible arrays of concepts around
education and childhood emphasizing output legitimacy but remain in mutual opposition because of different
vision on the indices of efficient education.
45 | S t r á n k a
The resource support of activity of regional centre of higher education for people with disabilities
Crimean University for the Humanities
Boginska Iulia
In this article the author reveals the peculiarities of resource provision of the Regional Higher Education Centre
for the Disabled. The article also describes types of resources used to support, maintain and protect people
with special needs. The content-technological provision of socio-pedagogical support of students with limited
abilities of living under the conditions of Regional Higher Education Centre for the Disabled that includes forms
and methods of work, types of social and pedagogical patronage is approved. rnThe resource provision is one
of the most important components in the work of specialists with disabled persons, which includes a
combination of different tools, which are available at any social system, for example: legal, regulatory and
methodical, scientific, and information technology tools.rnFurther research in the field of education of students
with disabilities should be aimed at improving the educational process through recommendations for educating
students of this category with regard to their psychological, pedagogical particularities and nosologies.
Klíčová slova: resource support, resources, and people with special needs, support for the Regional Centre for
Higher Education for people with disabilities
Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie
Semanová Anna, Horňák, L.
Príspevok poskytuje pohľad na vplyv tútorstva v procese reedukácie jednotlivca a skupiny. Uvedené údaje boli
získané pološtrukturovaným interview s psychologičkou, vychovávateľkou a tútorkou, sociometrickou analýzou
skupiny a rozborom osobných dokumentov participantky - tútorky. Prostredníctvom nich boli v rámci štúdie
prípadu zistené kľúčové pozitívne vplyvy tútorstva na proces resocializácie a reedukácie tútorky ako aj
ostatných členiek výchovnej skupiny. Získané dáta kvalitatívneho charakteru môžu slúžiť ako primárna sonda
pre následný výskum vplyvu tútorstva na sociálnu oporu v procese reedukácie a školskú úspešnosť klientov
reedukačného centra. Príspevok zároveň uvádza aj objektívny, teoretický podložený prehľad o silných
stránkach tútorstva aj jeho potencionálnych rizikách v procese reedukácie, na ktoré by sa malo pri zavedení v
praxi prihliadať.
Klíčová slova: tútorstvo, reedukácia, mladistvý, školská úspešnosť, sociálna opora
Grantová podpora: APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie
Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu
kraul
Břečková Gabriela, Kovařovic Karel
Cílem práce je zjistit, jaký vliv má vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavání
plaveckým způsobem kraul. Určit kritická místa v provedení zadaného pohybového úkolu, ve kterých došlo k
odklonu od přímého směru plavání, vyhodnotit je kvalitativně ve vztahu k individuálně optimální technice a
navrhnout případné korekce v časoprostorovém uspořádání pohybu horních končetin a trupu.rnMetoda:
Kvalitativní šetření s manuálním měřením odklonu od přímého směru plavání na konstantní vzdálenosti.
Analýza videozáznamu k hodnocení kritických míst v technice kraulových záběrů. Dotazníkové šetření ke
zjištění laterality horních končetin jednotlivých probandů.rnU testované skupiny se podařilo nalézt některé
příčiny vzniku úhlové odchylky od přímého směru plavání při vyřazení zrakové kontroly. Získané výsledky
potvrdily, že dýchání je při kraulu důležitým momentem majícím vliv na udržení směru plavání. Vliv laterality
na výsledný směr plavání se nám jevil méně podstatný než postavení hlavy při nádechu. Nejmenší průměrná
úhlová odchylka byla zjištěna u plavců, jejichž technika plaveckých pohybů se vyznačovala koordinovaností a
velkým stupněm automatizace. Průměrná odchylka od přímého směru plavání u plavců se zrakovým
postižením byla menší. Bližším rozborem videozáznamu bylo zjištěno, že dalšími příčinami vzniku úhlové
odchylky bylo nasazení chybného směru po startu.
46 | S t r á n k a
Klíčová slova: zrakové postižení, lateralita, úhlová odchylka, pohybová představa
Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie
Vitásková Kateřina
Příspěvek se zabývá pragmatickými aspekty řeči, jejich vnímáním a produkcí, z hlediska moderní logopedie.
Cílem je upozornit na odlišné vnímání pragmatických aspektů z pohledu jejich dopadu na efektivitu
komunikace na základě výzkumné analýzy. Možnost vysílat a přijímat neverbální informace je důležitou
součástí sociálního učení, a její původ může být datován již do raného věku. A navzdory skutečnosti, že
neverbální komunikace sleduje homogenní účel jako verbální komunikace - interpersonální přenos informací,
jsme prostřednictvím výzkumného šetření zaznamenali konkrétní funkce, pro které se neverbální komunikace
stává obzvláště důležitou. Hlavní šetření bylo finančně podpořeno prováděním specifického výzkumného
projektu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika (Název projektu:
Komunikační deficity ve vybraných forem narušenou komunikační schopností, se zaměřením na hodnocení
dílčích faktorů verbální a neverbální prvek komunikace ve speciálně pedagogickou praxi, Pedagogická fakulta
UP, PdF_2012_021, 2013/2014, Vedoucí: doc Kateřina Vitásková, Ph.D.).
Klíčová slova: pragmatika; komunikace; logopedie; neverbální komunikace
Grantová podpora: GAČR projekt 14-31457S (2014-2016; hl. řešitel: doc., Mgr. Kateřina Vitásková
Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom
Jancurová Alena
Článok pojednáva o možnostiach aplikácie neuroterapie realizovanej prostredníctvom EEG biofeedbacku na
senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom. V úvodnej časti sa stručne venuje definovaniu pojmov
ako je viacnásobné postihnutie, Downov syndróm a pod. Následne vo všeobecnosti charakterizuje
neuroterapiu realizovanú prostredníctvom EEG biofeedbacku. Hlavnou časťou príspevku je prezentovanie
výsledkov kvalitatívneho výskumu realizovaného prostredníctvom prípadovej štúdie u probanda s Downovým
syndrómom.
Klíčová slova: viacnásobné postihnutie, Downov syndróm, neuroterapia, biofeedback, EEG biofeedback
Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí
Bizová Naďa
Príspevok približuje aktuálne trendy výskumu neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom
prostredí v európskom a mimoeurópskom kontexte. Kým v USA, Kanade, Austrálii a niektorých
západoeurópskych krajinách sa výskumné projekty obvykle realizujú na báze kvantitatívnej metodológie s
použitím štandardizovaných výskumných nástrojov, v podmienkach strednej Európy sa aktuálne využívajú
najmä kvalitatívne metódy z dôvodu nízkeho počtu potenciálnych respondentov. Výskumníci u nás prioritne
skúmajú situáciu v oblasti neformálnej edukácie žiakov s postihnutím (napr. P. Košák: Dopoledne inkluze.
Odpoledne..? 2013). Príspevok poukazuje na oblasti výskumu neformálnej inkluzívnej edukácie na báze
kvalitatívneho prístupu (výskum interakcií účastníkov v záujmových krúžkoch a detských letných táboroch) a
ozrejmuje vybrané výskumné zistenia.
Klíčová slova: neformálna edukácia, inklúzia, žiak s postihnutím
Grantová podpora: VEGA 1/0608/14: Kvalita života (žiakov s postihnutím) v multiperspektívach inkluzívnej
edukácie
47 | S t r á n k a
Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb
Wittmannová Julie
Instituce a zařízení nabízející sociální služby dodržují standardy kvality poskytovaných služeb, jejichž součástí
je i evaluace. Cílem přehledové studie je seznámit s výstupy prací, jejichž obsahem bylo pokusit se obohatit
evaluaci sociální péče (příklady u osob v seniorském věku a osob využívajících služeb Dolečovacího centra) o
sebeposuzovací metody měření kvality života. Použité metody: SQUALA (Dragomirecká a kol., 2006); SEIQoL
(Křivohlavý, 2003). Výzkumné cíle prezentovaných prací byly řešeny prostřednictvím otázek zjišťujících přínos
pro evaluaci (postihnutí změn, obohacení o informace přínosné pro zkvalitnění programu sociálních služeb v
následné péči a ošetřovatelském domě), řešena otázka využitelnosti a zástupnosti metod SQUALA a SEIQoL.
Výzkumný soubor: Projekt a) 11 klientů Dolečovacího centra; b) 10 klientů ošetřovatelského domova Základní
výsledky: 1) Použité metody jsou vhodným doplňujícím nástrojem evaluace. Významná témata uváděná v
dotazníku SEIQoL přinášejí podklady pro individuální plánování nabízených sociálních služeb. Vstupní a
výstupní data jsou u klientů doléčovacího centra odlišná, u seniorů ošetřovatelského domu se příliš neliší,
vždy ale korespondují s životními událostmi klientů. 2) Oba dotazníky hodnotí kvalitu života jinou formou a
přináší důležité informace. Při volbě doporučujeme užít metodu SEIQoL (podklad pro plánování).
Klíčová slova: kvalita života, evaluace, sociální služby, senioři, osoby se závislostí, adiktologie
Výzkumné šetření se zaměřením na partnerské vztahy žáků středních škol pro sluchově postižené představení výzkumného záměru
Švecová Veronika
Příspěvek s názvem "Výzkumné šetření se zaměřením na partnerské vztahy žáků středních škol po sluchově
postižené - představení výzkumného záměru" představí cílovou skupinu účastníků tohoto šetření, výzkumnou
metodu a postup při plánované realizaci tohoto výzkumného šetření. V příspěvku nebude chybět nastínění
cílového záměru a rovněž krátký vhled do výsledků, které byly zjištěny v rámci již zrealizovaného výzkumného
šetření, které bylo zaměřeno na žáky 8. a 9. tříd základních škol pro žáky se sluchovým postižením. Cílem
výzkumného záměru je nejen zjistit, co si žáci se sluchovým postižením ze středních škol myslí obecně o
partnerských vztazích, manželství a rodičovství, ale zejména je zde cílem zaměřit se na konkrétní partnerské
vztahy této cílové skupiny. Zjištěné výsledky budou využity jako podklad pro disertační práci a budou rovněž
prezentovány na tuzemských a zahraničních konferencích.
Klíčová slova: sluchové postižení, žáci středních škol pro sluchově postižené, výzkumná metoda, plánovaný
záměr
Grantová podpora: PdF_2013_016
Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí
Zapletalová Lucie, Pospíšilová, L.
Příspěvek prezentuje možnosti meziresortní a interdisciplinární diagnostiky v klinické logopedii u dětí v raném
věku a přínos pro diferenciální diagnostiku u dětí. Tento model je aplikován v DEMOSTHENU - dětském
centru komplexní péče v Ústí nad Labem. Díky propojenosti nestátního zdravotnického zařízení, sociálních
služeb a školství je možné mít ucelenější klinický obraz a následně tyto možnosti využít i při terapii. U dětí
raného věku jsou přínosné informace od poradce rané péče (RP), který má možnost pozorovat dítě v jeho
přirozeném domácím prostředí. V rámci diferenciální diagnostiky (mj. např. poruch autistického spektra a
dysfatických syndromů včetně komorbidit s ADD/ADHD) spolupracujeme nejen s ostatními odbornostmi v
rámci resortu zdravotnictví, ale taktéž i s resortem školství. Významná je zde spolupráce s poradenským
pracovníkem speciálně pedagogického centra (SPC), který může k diagnostice významně přispět např.
popisem interakce a komunikace dítěte s vrstevníky a učiteli, či popisem reakcí dítěte při skupinových
činnostech, atd. Obdobně je efektivní i následná péče - u dětí v raném věku je možné aplikovat cílené
stimulační postupy prostřednictvím poradce RP do přirozeného domácího prostředí dítěte. Dále ve spolupráci
48 | S t r á n k a
se SPC zajistit dítě ve školním prostředí. Díky odbornému sociálnímu poradenství je možné zajistit i pomoc při
jednání s institucemi sociální sféry.
Klíčová slova: klinicko-logopedická diagnostika u dětí raného věku, diferenciální diagnostika, meziresortní
spolupráce
Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy
Růžičková Veronika
Legislativa je jedním s prostředků, které mohou osobám se zrakovým postižením pomoci při integraci
případně inkluzi do většinové společnosti. Stejně jako mohou dobře postavené zákony pomoci kompenzovat
nedostatky získané následkem těžkého zrakového postižení, mohou pomoci také rodinám dětí s těžkým
zrakovým postižením při péči, výchově a rozvíjení dítěte s těžkým zrakovým postižením.rnNa to zda toto
současná legislativa činí, se pokusím odpovědět v první části příspěvku, kdy v první řadě bude shrnuta
současná legislativa ve vztahu k osobám se zrakovým / zdravotním postižením, případně rodičům dětí se
zrakovým postižením. rnNásledně bude analyzována anketa, která bude provedena mezi osobami s těžkým
zrakovým postižením a rodiči dětí s těžkým zrakovým postižením s cílem zjistit co daným respondentům
legislativa přináší a co v ní postrádají.
Klíčová slova: legislativa, osoby se zrakovým postižením, rodiče dětí s těžkým zrakovým postižením
Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra
Urbanovská Eva, Kunhartová Monika, Zedková Vladimíra
Příspěvek seznamuje s projektem VESTA (Leonardo da Vinci), který si klade za cíl zvýšení možnosti
podporovaného zaměstnávání, eliminaci sociálního vyloučení z důvodu sociálního a komunikačního deficitu u
osob s poruchou autistického spektra a dále zlepšení pracovních příležitostí těchto osob. Evropské trhy práce
zaměstnávání osob s PAS podporují, ale bez důkladnější profesní přípravy. Proto byly v rámci projektu
VESTA vytvořeny manuály s přesným popisem pracovní činnosti (pomoc v kuchyni, v knihovně…), které
osoby s PAS vykonávají, stejně tak manuály pro jejich asistenty. Osoby s PAS jsou v rámci projektu
zaškolovány dle manuálů. Součástí projektu byly i mobility v rámci partnerských zemí (Řecko, Polsko, Litva,
Česká republika), díky nimž si realizační tým mohl vyměnit zkušenosti se spolupracovníky z partnerských
zemí.
Klíčová slova: profesní příprava, poruchy autistického spektra, zaměstnávání
Grantová podpora: Leonardo da Vinci
Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti
Hrdová Kolíbalová Barbora
Příspěvek se zaobírá problematikou vztahů na pracovišti. Tyto pracovní vztahy jsou důležitou součástí
pracovního procesu, jelikož mají vliv na spokojenost zaměstnanců a tím i na jejich výkon. Zaměstnávání osob
se sluchovým postižením je stále aktuálním tématem, vzhledem k obtížnější komunikaci a neinformovanosti
některých zaměstnavatelů o problematice osob se sluchovým postižením. Vztahy na pracovišti, kde jsou
zaměstnány osoby se sluchovým postižením, mohou být pro zaměstnavatele rovněž nepředstavitelnou situací.
Také zaměstnanci se sluchovým postižením mohou mít problém orientovat se ve vztazích se svými intaktními
kolegy. Příspěvek se zaměřuje na pracovní skupinu osob se sluchovým postižením. Posláním příspěvku je
přiblížit problematiku vztahů na pracovišti a pracovní spokojenost i z pohledu zaměstnance se sluchovým
postižením.
49 | S t r á n k a
Z lokality do školy vede cesta dlouhá
Šimáček Martin, Navrátil, M.
Soužití majority a romské menšiny v Česku je stále zatíženo nepřeberným množtvím mýtů a p ředstav o
odlišnosti Romů, které nejsou slučitelné s normami a obyčeji České republiky. Vyhrocuje se mezietnické
napětí, potvrzuje se neprostupné rozdělení společnosti na "MY" a "ONI", přičemž ONI jsou v očích významné
části majority "ti nepřizpůsobiví". Slábne společenský konsenzus na tom, že situaci je třeba řešit konstruktivně,
a naopak vzrůstá akceptace otevřené xenofobie a anticiganismu ve společnosti. Fatální důsledky na kvalitu
soužití má kombinace chudoby a soci ální izolace Romů ve vyloučených lokalitách, která se týká sice menší
části romské populace v ČR, ale stále se prohlubuje a mezigeneračně reprodukuje.
Náš příspěvek ke konferenci se zaměří na situaci žáků, kteří z těchto poměrů přicházejí do vzdělávacího
systému, mají mu porozumět a uspět v něm. Budeme hovořit o překážkách ve vzdělávání, které si žáci nesou
s sebou z prostředí vyloučených lokalit, i o těch, které na ně mohou čekat ve školách, v neposlední řadě také
o možnostech, jak z této situace ven.
Postery
Action research in home-based early intervention of developmental disorder children
Li Xinrui
This article mainly reports the action research in the home-based early intervention implemented on 20
developmental disorder children aged 0-6 years in Chongqing downtown, which lasted 4 years and aimed at
the exploration of the service mode and the transdisciplinary team cooperation mode of the home-based early
intervention implemented on the developmental disorder children aged 0-6 years in Chongqing downtown. All
team members (professionals and family members) worked together to develop the individualized family
service plan (IFSP). A variety of methods were used to record and share personal reflections, observations
and assessment, formally and informally, within the team. The result shows that the home-based early
intervention service mode has active influence on the children and their families, but the professional
integration of transdisciplinary team cooperation mode is much difficult, affecting the results of early
intervention.
Klíčová slova: developmental disorder children; home-based; transdisciplinary team cooperation; early
intervention; action research
Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska
Winiarska A., Świeżak J., Suruło J., Zasadni N., Szczepanik M.
Developmental deley and disorder early symptoms might be found in a very early postnatal developmental
stage. The early diagnosis is crucial for adequate therapy and education as well as life quality. The "Metoda
Krakowska" by Jadwiga Cieszyńska is the therapeutic proposal based on the knowledge of the brain
neuroplasticity, focused on early cognitive function stimulation. This is reliable and useful method of child
development assessment as well as the language communication system therapy. The therapist should have
wide knowledge about the development of social brain as well as cogniticve function improvement to fulfill the
child’s needs. It is fundamental to keep in mind that specially in the case of infant the process of
developmental stimulation as well as its effects depends not only on the therapists' conscious actions but also
on family and social microsystem. The main assumptions of the "Metoda Krakowska" and effects will be
presented.
Klíčová slova: autism, therapy, metoda krakowska
50 | S t r á n k a
Inkluze ve volném čase dětí s postižením
Chroboková Kamila
Projekt Inkluze ve volnočasových aktivitách se přímo dotýká konceptu, který je u nás v současné době velmi
aktuální a propagovaný - inkluzivního vzdělávání. Neformální vzdělávání během volnočasových aktivit je ale
také stěžejním kanálem, pro který je třeba inkluzi vhodně nastartovat. Pro úplné a bezvýhradné začlenění
osob s postižením do většinové společnosti je třeba pracovat ve všech oblastech jejich života. Výzkum
sestavený na tomto základě mapuje současnou situaci v ČR a přináší nové nástroje (CAPE & PAC) pro
aplikaci tohoto konceptu u nás. zahraničí funguje koncept formálního a neformálního inkluzivního vzdělávání
ruku v ruce. CAPE&PAC byl využit ve více zemích světa, předlohou pro aplikaci v ČR se staly relevantní
výzkumy z Nizozemí, Kanady a Izraele. Autorka tohoto nástroje jej doporučila pro využití v České Republice.
Klíčová slova: inkluze, volný čas, postižení, děti, koníčky, volnočasové aktivity
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Sayoud Solárová Kateřina, Vrubel, Martin
Všeobecná deklarace lidských práv, podobně jako Úmluva o právech osob s postižením, dává každému
jedinci právo svobodné účasti na kulturním životě své komunity, na přístup ke kulturním statkům a službám.
Osoby se zdravotním postižením jsou v tomto právu často omezovány, čímž dochází k porušování výše
uvedených norem a k popírání inkluzivní politiky zemí, které tyto úmluvy přijaly. Cílem našeho výzkumu je
zjistit, nakolik jsou kulturní instituce, konkrétně muzea a galerie, přístupné pro populaci osob se zdravotním
postižením. V pilotním výzkumu jsme se zaměřili na přístupnost významných muzeí a galerií ve dvou
evropských zemích. Ve Finsku, zemi s proinkluzivní politikou, a ve Francii, zemi významně ovlivňující
směřování evropského kulturního dědictví. Studie byla realizována kvalitativní metodou s využitím techniky
analýzy elektronických zdrojů a dokumentů prezentujících dané instituce a techniky pozorování, které
probíhalo na základě hodnocení předem stanovených kritérií v terénu.
Klíčová slova: kultura, přístupnost, inkluze, osoba se zdravotním postižením, galerie
Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím
Kročanová Ľubica
Cieľom nášho príspevku je poukázať na problematiku náhradnej rodinnej starostlivosti v prípade prijatia
dieťaťa s postihnutím do rodiny. Tento spôsob riešenia situácie, kedy dieťa nemôže z nejakého dôvodu
vyrastať vosvojej biologickej rodine, je vhodným pomáhajúcim prostriedkom naspracovanie nepriaznivej
životnej situácie u detí, o ktoré sa vlastnírodičia nemôžu, nechcú alebo nedokážu postarať. Vychádzajúc z
osobnýchporadenských skúseností autorky aj z teoretických zdrojov sa venujeme danejtéme z aspektu
zvládania zvýšených psychologických rizík prítomných vrodine. Zaujímajú nás používané rodičovské
adaptačné stratégie v období,kedy do rodiny prichádza dieťa predškolského veku so sluchovým, rečovým apridruženým mentálnym hendikepom pochádzajúce zo silne sociálneznevýhodneného, emocionálne
narušeného a málo podnetného rodinnéhoprostredia, ktoré ovplyvnilo jeho celkové zaostávanie od raného
veku aproblematický vývin z kognitívneho, verbálneho aj osobnostného hľadiska.
Klíčová slova: náhradná rodina, dieťa s postihnutím, stratégie rodičovského zvládania,
psychologická intervencia
51 | S t r á n k a
Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania - profily dyslektických čitateľov a ich výkon v
teste Čí(S)TA
Žovinec Erik, Dufeková Alena
Príspevok pojednáva o diagnostickom teste čítania Čí(S)TA – Čítanie starších © E. Žovinec (2012) pre
študentov sekundárneho vzdelávania, ktorý sme pripravil v rámci projektu KEGA - Tvorba diagnostickej
batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho
vzdelávania .V príspevku analyzujeme výsledky v jednotlivých subtestoch čítania a komparujeme výsledky
dyslektikov s normou. V procese štandardizácie testu sme získali obraz o výkone študentov so špeciálnymi
edukačnými potrebami – dyslexia, sluchové, telesné postihnutie atď. Celkový profil priemerného skóre v
skúškach zameraných na rýchlosť čítania, porozumenie textu, fonematické uvedomenie, slovnú zásobu a
serialitu viet je u dyslektikov, na ktorých sa primárne zameriavame nižší ako v norme. Pri niektorých úlohách
(najmä v oblasti fonematickej diferenciácie) sa objavujú špecifické ťažkosti dyslektikov, ktoré testu umožňujú
realizovať diferencionálnu diagnostiku v neskoršom veku.
Klíčová slova: dyslexia, test Čí(S)TA, špeciálnopedagogická diagnostika, sekundárny stupeŃ vzdelávania
Grantová podpora: KEGA 021UKF-4/2012
Prevence poruch chování z hlediska pedagogů
Livňanská Pavlína
V příspěvku se zabýváme prevencí poruch chování na základních školách. Téma rizikového chování je úzce
spojeno se školou v několika směrech. Často je to právě prostředí školy, kde se začnou problémy v chování
projevovat. Škole a jejích charakteristické faktory (klima školy a třídy, způsoby výuky, spolupráce s rodinou aj.)
však mohou ovlivnit, zda se problémové chování projeví, pokud ano, zda se dále rozvine, jak se s dítětem s
tímto problémem dále pracuje. Cílem příspěvku je poskytnutí obrazu praxe v českých školách v oblasti
prevence poruch chování na základě analýzy teoretických přístupů a v kontextu pohledu pedagogů. Zajímalo
nás, jestli se liší teoretická východiska etopedie od žité reality pedagogů. V rámci příspěvku se budeme
zabývat interpretací problematiky prevence poruch chování metodiky prevence na základních školách.
Vycházíme z výsledků kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci diplomové práce autorky. Výsledky
výzkumného šetření ukazují nedostatky při preventivních činnostech na školách, ale také bariéry, které
metodikům prevence ztěžují efektivní realizaci prevence poruch chování.
Klíčová slova: prevence, poruchy chování, metodik prevence
Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study
Prochwicz, K., Kałużna - Wielobób, A.
Skin Picking behavior is characterized by repetitive episodes of digging or picking the skin causing tissue
damage, functional impairment and distress. Aim: The aim of the study was to investigate the skin picking
frequency and the picking episode characteristics in Polish adolescents. Methods: The participants were 94
high school students, 60 women and 34 men. The age of participants ranged from 16 to 18 years
(M=16,60,SD=0,58).rnAll participants were assessed by the Skin Picking Scale, they also completed the list of
items concerning skin picking site, picking frequency, and affective consequences of picking. Results: Forty
four (47%) of the participants reported that they currently pick their skin. Six participants (6,38%) endorsed the
functional impairment caused by picking, fifteen of them (16%) felt distressed as a consequence of picking.
Most participants, who endorsed the picking behaviors, pick from their fingers, faces, scalps, but numerous
other sites were endorsed. Thirty six of the participants (38%) stated that their picking is preceded by the
feeling of anxiety, thirty seven (39%) admitted that they experience fear before the picking episodes, thirty
eight (40%) experienced guilt. Most of the adolescents who took part in the study have never sought
professional help. rnConclusion: Skin picking is a common behavior among the Polish adolescents.
52 | S t r á n k a
Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím?
Zborteková Katarína
Metóda pevného objatia podľa Jiřiny Prekopovej, vo forme terapie alebo životného štýlu, ponúka liek na
mnohé choroby dnešnej spoločnosti ako sú napríklad stúpajúca agresivita, nárast depresií, rozširujúce sa
spektrum a počet závislostí, no najmä tie ktoré možno zhrnúť pod pojem kríza rodiny a sociálnych vzťahov.
Jej cieľom je podpora a posilnenie vzťahovej väzby medzi dieťaťom a matkou, väzieb v rodine a medzi
blízkymi ľuďmi, obnova systemického poriadku, rozvoj empatie, pocitu zodpovednosti a vnútornej slobody. V
príspevku sa zmienime o zdrojoch a formách tejto metódy, jej vymedzení voči takzvanej „ holding therapy“.
Zameriame sa aj na kritické postoje, ktoré ju považujú za kontroverznú, najmä v kontexte jej využitia pri
starostlivosti a výchove detí so zdravotným postihnutím.
Klíčová slova: dieťa so zdravotným postihnutím, terapia pevným objatím
Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder
Selecka Agat., Sowa Małgorzata
The employment of people with Autistic Spectrum Disorder is still one of the most significant problems the
professionals and agents have to wrestle with. The vocational trainings aimed to develop the ASD persons
competence to work in office or in library were invented in the frame of LdV Project VESTA (“Vocational
Education with Embedded Social Inclusion Tactics for Autistic people”) realized in international cooperation
since 2012 till 2014. The structure of the training material as well training results obtained by a person with
Autistic Spectrum Disorder will be presented. Researches show how to prepare and conduct professional
training for person with autistic spectrum disorder. These research projects contain description specialist
knowledge, verification tests and teaching materials. Furthermore the studies included specific mental and
perceptual processes which are characterized a person with autistic spectrum disorder.
Klíčová slova: vocational training, a person with Autistic Spectrum Disorder
Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením
Lacková Kateřina, Růžičková Veronika
Zpracování tematiky komplexního pohledu osob s těžkým zrakovým postižením (dále jen TZP) na sebe sama
a na vnímání vlastní identity v souvislosti se získaným TZP v průběhu života je cílem disertační práce nazvané
Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením. Konkrétně se bude
zaměřovat na vnímání sebe sama v uceleném konceptu čtyř životních oblastí, které jsme si pro potřeby
našeho tématu stanovili: rodina, vzdělávání, pracovní uplatnění a volný čas. Práce bude rozdělena na část
teoretickou a praktickou. rnTeoretická část práce by měla obsahovat následující kapitoly: Zrakové postižení,
Možné limitující faktory v oblasti vnímání vlastní identity dospělých osob se získaným TZP, Kvalita života
dospělých osob se získaným TZP, Komplexní služby pro dospělé osoby se získaným TZP, Praktické
dovednosti dospělých osob se získaným TZP v oblasti sebeobsluhy.rnPraktická část práce v sobě bude
zahrnovat popis metod (dotazník - kvantitativní výzkum, interview - kvalitativní výzkum), průběh tohoto šetření
a získané výsledky, které budeme realizovat s dospělými osobami se získaným TZP. Stěžejní částí této části
práce bude formulace obecně platných teoretických východisek získaných na základě výzkumného šetření a
dále bude představovat teoretické úvahy nad možnostmi vzniku podpůrných řešení přispívajících k pozitivnímu
pohledu na vnímání sebe sama v rámci TZP.
Klíčová slova: osoba se získaným těžkým zrakovým postižením, vnímání sebe sama, vnímání vlastní identity,
kvalita života, rodina, vzdělávání, pracovní uplatnění, volný čas
53 | S t r á n k a
Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi
Síthová Svetlana
Tvrdenie, že rastie počet žiakov v školách, ktoré sú napriek svojej obrovskej snahe a veľkej snahe rodičov i
učiteľov v škole neúspešní, neprekvapení pravdepodobne žiadneho odborníka z pedagogickej obce. Príčiny
týchto neúspechov môžu byť rôznorodé. Niektoré sú zjavné na prvý pohľad. Sú to najmä postihnutia zrakové,
telesné, sluchové, mentálne, ako aj narušený vývin reči. Tie spôsobujú problémy dieťaťa už pred nástupom do
školy. Niektoré príčiny zjavné na prvý pohľad nie sú. Napríklad narušenie koordinácie očných pohybov sa
prejaví až pri čítaní, narušenie koordinácie v priestore pri geometrii, geografii, písaní, čítaní a pod. Nesúvisia s
inteligenciou. Často nimi trpia intaktné, alebo nadpriemerne inteligentné, dokonca aj nadané deti a žiaci.
Pokiaľ sa poruchy učenia nediagnostikujú, rodič alebo učiteľ pripisujú problémy v učení skôr lenivosti,
lajdáckosti a nepozornosti žiaka. Pritom množstvo príčin sa včasnou diagnostikou, tréningom a prístupom dá
zmierniť, alebo odstrániť ešte skôr ako problém vznikne.
Klíčová slova: vývinové poruchy učenia, reedukácia, poradenský systém, prieskum, základná škola, žiak
Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských
Doleželová, J., Majerová, H.
Speciální pedagogika jako obor směřuje k trendům holistického pojetí člověka a mezioborové spolupráci, a tak
se stávají její součástí velice rozličné teoreticko-praktické oblasti. Genderové role, postavení žen ve
společnosti, psychologie zdraví, alternativní přístupy ve vzdělávání – to jsou jen některé ze sfér vztahujících
se k našemu tématu. Žena (také žena s postižením) v pojetí čínské filozofie, pasivní princip, má v sobě
bezesporu též aktivní princip, který ji činí celistvou bytostí. Žena – klientka, studentka, profesionálka, milenka,
matka – plní mnoho rolí a zároveň zdokonaluje svůj potenciál, který odpovídá starořeckému ideálu
„kalokagathia“. V čem tedy spočívá v dnešní globalizované společnosti návrat k ženě jako ideálu krásy? Jak
může žena nalézt opět své skutečné ženství ve světě médií a věku informací?
Klíčová slova: žena, ideál krásy, postižení, holistické pojetí člověka, mezioborová spolupráce
Workshopy
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy
Pitnerová Pavla
Text představuje výsledky výzkumného šetření, které mělo za cíl zjistit, jak jsou učitelé připraveni na
začleňování žáků se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu. Základní soubor výzkumu
s názvem „Připravenost učitelů běžných škol na začlenění žáků se sluchovým postižením“ tvořili učitelé
základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Jihomoravském kraji. Cílem šetření bylo zjistit, jak jsou
učitelé připraveni na komunikaci se žákem se sluchovým postižením, zda jsou nakloněni vzdělávání žáků se
zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu a jak znalosti a osobní zkušenosti ovlivňují postoje
učitelů ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných třídách.
Klíčová slova: vzdělávání, učitel, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, sluchové postižení
Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením
Procházková Lucie
Lidé s tělesným postižením se na trhu práce setkávají s řadou překážek. Některé představují omezení v
důsledku jejich postižení a bariéry v prostředí, jiné pracovní podmínky nebo postoje zaměstnavatelů i
54 | S t r á n k a
veřejnosti. Kromě jiného se někdy setkávají i s názorem, že tělesné postižení s sebou automaticky nese i
snížení rozumových schopností. V tomto textu jsou představeny výsledky výzkumných šetření, jejichž cílem
bylo zjistit, jaké mají dospělí lidé s tělesným postižením zkušenosti na trhu práce. Jednu skupinu tvořili lidé s
vrozeným postižením, druhou ti, u kterých došlo k pohybovému omezení v průběhu života, v tomto případě
následkem roztroušené sklerózy. Pozornost byla věnována jejich dosavadním zkušenostem, dále pracovním
oblastem, důvodům hledání práce a překážkám, které se, jak vyplývá z výsledků, netýkají jen stavebních
podmínek, nýbrž i přístupu lidí. Hlavní metodou šetření byly rozhovory.
Klíčová slova: pracovní zkušenost, trh práce, člověk s tělesným postižením, roztroušená skleróza, postoje,
překážky
55 | S t r á n k a
Seznam příspěvků (řazeno abecedně)



















































Action research in home-based early intervention of developmental disorder children
Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů
Analýza dát v Single – Subject Design
Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým
postihnutím
Analýza školského sebahodnotenia žiakov so špecifickými poruchami učenia
Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem
Cesta ke svobodě
Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie
Číselná tabulka – možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží
Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie
Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska
Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/“postižení“
Dítě s problémem v chování v kontextu institucí
Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Dramaterapeutický projekt ve základní škole speciální v Čínské lidové republice
Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska.
Educational Placement of Children with Cochlear Implants
Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči
Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná
reflexe
Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením
FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku
Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby
Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z
projektu na českých základních školách
Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností u dětí
předškolního věku a v počátku školní docházky
Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování)
HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce
Inkluze ve volném čase dětí s postižením
Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách
Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol
Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a
intencí na pragmatickou jazykovou rovinu
Interdisciplinární spolupráce v rané péči
Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania
Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context
Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi
Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu Akademické
poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH
Kazuistika
Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce.
Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami
Lidé s postižením v umělecké tvorbě
Logopedická prevence v mateřských školách
Logopedická zahrada Don Bosco
Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s lehkým mentálním postižením
Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením
Mimo jiné
Modely legitimizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením
Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy
56 | S t r á n k a















































Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol
Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná
metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky
Neuropsychological characteristics of Klüver – Bucy Syndrom
New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities
Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje
Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím
Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně
existují?
Ohlédnutí za počátky
On Value of Special Basic Education – Perspective of Value Philosophy
Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých
Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace
Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu
Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky
Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a
sociálních služeb
Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory
Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania- profily dyslektických čitateľov a ich výkon v
teste Čí(S)TA.
Potenciál muzikoterapie v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným
postihnutím
Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením
Prevence poruch chování z hlediska pedagogů
Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k
jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury
Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením
Projekt "Byli bychom další na řadě"
Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického
přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické, speciální
a logopedické.
Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě
Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích
Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život
Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje
Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením
Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the
perspective of sociology
Restandardizace testu T-256 OZOP a na něj navazující reedukační okulomotorická cvičení
Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na sdělování
nepříznivých zpráv
Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu
Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů
Screening dysfagii ve FN Ostrava
Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects
Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study.
Slovník českého a českého znakového jazyka online
Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs
Social context of Theory of Mind in typical and intypical development
Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí
Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v
základních školách.
Speciálněpedagogická intervence dětí s problémovým chováním a její odraz ve výzkumu
Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky.
Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením
Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání.
Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve
Španělsku
57 | S t r á n k a


























Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve
Španělsku
Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání
Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na
saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb
Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami
Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť
podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov
Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím?
Terénní mapování ve speciální pedagogice
The combination of medical science and education:a reflection on special educators’ training mode in
Chengdu University
The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in
Russia
The resource provision of the activity of regional higher education centre for the disabled at the
Crimean University of Humanities
Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie
Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder
Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu
kraul
Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie
Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením
Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom
Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí
Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb
Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi
Výzkumné šetření se zaměřením na partnerské vztahy žáků středních škol pro sluchově postižené představení výzkumného záměru
Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí
Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy
Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra
Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti
Z lokality do školy vede cesta dlouhá
Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských
58 | S t r á n k a
Adamus Petr
Antropov, A.
Balátová Kristýna
Barlová Jitka
Bizová Naďa
Bocianová Šárka
Bočková Barbora
Boginska Iuliia
Břečková Gabriela
Bytešníková Ilona
Czereová Lenka
Červinková Helena
Danilovichyute Elyana
Danping Peng
Debnárová Grznárová Monika
Denemarková Kateřina
Dobišová Erika
Doleželová, J.
Dostálová Lucie
Dufeková Alena
Eburikure, J.
Efremova Galina
Ewa, J.
Fikejs Jan
Filounková Michaela
Finková Dita
Hachová Stanislava
Haklová Kristýna
Hanáková Adéla
Hlebová Bibiána.
Horáková Radka
Horňák, L.
Hrdová Kolíbalová Barbora
Hubištová Martina
Hurník Pavel
Hutyrová Miluše
Chen Ge
Chroboková Kamila
Jancurová Alena
Jehličková Kateřina
Jirava, P.
Joklíková Hana
Kałużna - Wielobób, A.
Kaniová, M.
Káňová Šárka
Kantor Jiří
Kasáčková Jana
Keprdová Tereza
Kijak Remigiusz
Klenková Jiřina
Kochan, K.
Kolářová Kateřina
Kopecká Barbora
Kopečný Petr
Kossewska Joanna
Kovaříková Dagmar
Kovařovic Karel
Krahulcová Kristýna
Seznam autorů (řazeno abecedně)
Krajčí Peter
Krhutová Lenka
Kročanová Ľubica
Kučera Pavel
Kunhartová Monika
Květoňová Lea
Kwiatkowski, S.
Kysučan Jaroslav
Lacková Kateřina
Langer Jiří
Lei, Y.
Linhartová Věra
Lištiaková Ivana
Livňanská Pavlína
Lopúchová Jana
Lu Yue
Ludíková Libuše
Majerová Hana.
Majkusová Alena
Malinovská Olga
Malotová Martina
Matochová Jarmila
Meier Miroslav
Michalík Jan
Milczarek, O.
Mlčáková Renata
Müller Oldřich
Navrátil, M.
Navrátilová Jana
Neubauer Karel
Neubauerová Lenka
Nohejlová Andrea
Odstrčilíková Yveta
Osvaldová Margaréta
Pančocha Karel
Peňáz Petr
Peňázová Dana
Peng Yuntong
Pešat Pavel
Peters, B.
Pitnerová Pavla
Polínek Martin Dominik
Polínková Zdeňka
Pospíšilová Adéla
Pospíšilová, L.
Potměšil Miloň
Potměšilová Petra
Prečuchová Štefanovičová
Andrea
Priesterová Katarína
Procházková Lucie
Prochwicz Katarzyna
Pruša Tomáš
Repka Miroslav
Rokotyanska Lesya
Růžička Michal
Růžičková Veronika
Říhová Alena
Sayoud Solárová Kateřina
Selecka Agata
Semanová Alena
Shangwei Li
Shmidt Victoria
Síthová Svetlana.
Sklenák Tomáš
Skokanová, L.
Skorek Ewa M.
Slepičková Lenka
Smolianinov Anatolii
Smolík, F.
Sochor Pavel
Sopková Jana
Sowa Małgorzata
Spěváček Jan
Starowicz-Filip Anna
Stejskalová Kateřina
Suruło Justyna
Svoboda Pavel
Świeżak J.
Szczepanik M.
Šándorová Zdenka
Šebková Lucie
Šilarová Jana
Šimáček Martin
Šiška Jan
Štefková Lucie
Štreit Jindřich
Šulovská Monika
Šumníková, P.
Šušorová Veronika
Švecová Veronika
Trefilíková Tereza
Tsyganov
Urbanovská Eva
Urbanovská Eva
Vančová Alica
Vaňková Iveta
Vitásková Kateřina
Vítková Marie
Vočka Zbyněk
Vrubel Martin
Vysuček Petr
Winiarska, A.
Wittmannová Julie
Wu Jiaojiao
Xie Yuhan
Xinrui Li
Zapletalová, L.
Zasadn, N.
Zborteková Katarína
Zedková Vladimíra
Zhou Yu
Zichová Eva
Žovinec Erik
59 | S t r á n k a
Program a bulletin abstraktů
II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY
XV. Mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami
II. Konference mladých vědeckých pracovníků
Odpovědní redaktoři a editoři
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. Lucie Moudrá
Organizátoři konference si vyhrazují právo v nezbytných událostech měnit čas a pořadí
příspěvků.
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za jazykovou a obsahovou stránku anotací a názvu příspěvků odpovídají autoři.
60 | S t r á n k a
Download

Bulletin abstraktů