Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom
nášho zboru, členom presbytéria, spolupracujúcim členom
jednotlivých komisií, všetkým brigádnikom, všetkým,
ktorí ste akoukoľvek aktívnou formou prispeli k tomu, že
sme hospodársky r. 2011 zvládli a vytvorili predpoklady
k ďalšiemu rozvoju nášho reformovaného zboru
i budovaniu cirkvi Kristovej.
Jaroslav Bánoci
foto:archív
Plán zborových podujatí na r. 2012
1. Misijno-diakonické stretnutia pre seniorov zboru – 6x
ročne
2. Literárno-hudobný večer pre strednú generáciu
3. Športový deň s členmi iných ref. zborov, zapojenie sa
do mládežníckeho mestského futbalového turnaja
4. Víkendové stretnutia mládeže-2x ročne
5. Mládežnícke bohoslužby, vystúpenia mládeže v zbore –
priebežne
6. Stretnutie mladých rodín, oboch seniorátov a zboru
7. Stretnutia detí –MDD-4x ročne, vystúpenia detí v zbore
– priebežne
8. Koncert zborového spevokolu Soli Deo Gloria a hud.
skupín Rogate, Agape a PF
9. Osobné misijné listy predsedníctva zboru pre
vybraných členov – priebežne
10. Prevádzkovanie zborovej knižnice a predaja
náboženskej literatúry- priebežne
11. Vianočný koncert kresť. mládeže /ekumena/
12. Vystúpenia detí, mládeže, hud. skupiny Rogate,
Agape a zborového spevokolu Soli Deo Gloria pri
sviatkoch a zborových slávnostiach- priebežne
13. Aktívne využívanie zborovej internetovej stránky na
oslovenie čo najširšieho spektra členov zboru, pozývanie
do zhromaždenia a na zborové podujatia – priebežne
14. Propagovanie a šírenie reformovaného učenia na
ekumenických podujatiach v meste, v masmédiách –
noviny Michalovčan, TV Mistrál
15. Výlet loďou pre rodiny, deti, konfirmantov, mládež,
na Zempl. Šírave
16. Návšteva divadelného predstavenia – podľa ponuky
17. Vystúpenie spevokolu Soli Deo Gloria na regionálnej
prehliadke spevokolov, na seniorátnej prehliadke
spevokolov
18. Šírenie reformovaného učenia zborovým časopisom,
bezplatná distribúcia časopisu v zbore, menej aktívnym
členom zboru do schránok - priebežne
19. Aj v roku 2011 ponúkame priestor po vzájomnej
dohode na akcie slovenských seniorátov resp. GC cirkvi v
našom zbore.
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na r. 2012 je z dôvodu dobrého
hospodárskeho výsledku minulého roku a úspor
z predchádzajúcich rokov postavený na pláne príjmov vo
výške 41 000.- Eur, s vyššími plánovanými výdajmi a to
vo výške 60 550 .-Eur, teda ako schodkový. Deficit
rozpočtu bude krytý zostatkom fin. prostriedkov
k 31.12.2011. V oblasti investícií sú predpokladané
výdavky na poslednú splátku úveru a úroky cca 6000.Eur a výdavky na ukončenie projektu Mládežníckeho
centra vo výške cca 38 000.-Eur. Z týchto dôvodov v r.
2012 znížime výdavky na bežné projekty. Plán rozpočtu je
uvedený v tabuľke č.1.
Výška cirkevnej dane ostáva v pôvodnej výške 10
Eur, bolo by vhodné, ak by bola zaplatená do konca
marca. Vyzývam všetkých tých dospelých členov zboru,
ktorí z akéhokoľvek dôvodu nezaplatili v minulom roku
cirkevnú daň, aby na túto základnú povinnosť člena zboru
nezabúdali. Účelové investičné zbierky sú plánované
v mesiacoch máj-jún a september-október.
Mt 11,28: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“
KALVÍN - Zborový list
Vydáva: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku –
cirkevný zbor Michalovce.
Redakčná rada: Juraj Gajdošoci, Jaroslav Bánoci, Ján
Šoltés, Timea Sotáková, Anna Mikulová.
Zodp. redaktor: Ján Šoltés, e.mail: [email protected]
Adresa redakcie: A. Sládkoviča 7 , 071 01 Michalovce.
Internetové stránky zboru: www.kalvin.sk
Tlač: SCHMIT-PRESS, s. r. o., Hviezdoslavova 26, 071
01 Michalovce.
NEPREDAJNÉ
KALVÍN
-12-
Február 2012
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – zbor Michalovce
KALVÍN
Zborový list
Ročník III
III.
Číslo 1.
Nepredajné
už nie je Matúšov dom. Tento dom sa stal Ježišovým
domom. My máme „prestreté“ pre Ježiša?
Nasleduj ma!
Juraj Gajdošoci
Text: Mt 9,9: „Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl
človeka, menom Matúš, sedieť na colnici a povedal mu:
Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.“
Bratia a sestry! Vedie nás Božia milosť a to v každom
čase. Hoci ubiehajú roky, konštatujeme, že rýchlo, predsa je
Boh s nami. Tých rokov už bolo toľko, že človek ich ani
nedokáže spočítať. Poznáme delenie na roky pred Kristom a
po Kristovi. My rátame tie po Kristovi. Tak sú vystavené aj
naše úradné doklady. Naše preukazy, listiny, účty. Áno, čas je
niekam nasmerovaný. Je zameraný na Pána Ježiša Krista. Ako
je zasľúbené On príde zas. Nemáme byť preto nečinní,
ľahostajní. Boží hlas nás volá i dnes, poď za mnou. Vieme, že
učeníci konštatujú, ku komu pôjdeme, Slová večného života
máš. Nový rok nám otvára nové príležitosti. Pred nami sú
nové plány, rozpočty, ambície, vízie. Je toho veľa. Pán Ježiš
Kristus je tu, aby povedal každému čo a ako. Nasleduj ma!
Prečo to hovorí? Čo tým i dnes sleduje? Zadívajme sa
do toho v čom sme. Je s nami všetko tak ako má byť?
Nemáme aj my niekde takú svoju „colnicu“? Matúš mal svoj
život, svoje starosti. Mal príjem, mal dom. Do jeho domu
vstúpil Ježiš, všetko sa zmenilo. Kam Ježiš prichádza, kde je
vítaný nastáva zmena. Colnica a dom už nie sú pre Matúša na
prvom mieste. Matúš nasledoval Ježiša! Niečo stratil, ale
podstatne viac získal. Ježiš Kristus je vždy omnoho väčším
bohatstvom ako colnice a domy. Ako všetko čo máme. Ježiš
je presvedčivý, príťažlivý, hodný nasledovania. Ježiš je
magnet pre každého hriešnika. Má silu pritiahnuť, do domu
Matúša prišli colnici a hriešnici. V povolaní Matúša sú teda
akoby povolaní aj ďalší, z iných colníc a domov. Uvedomme
si tento rozmer nášho kresťanského života, Pán Ježiš volá nás
a cez nás môžu prísť k Nemu ďalší. Nie je to z nás, ale od
Neho. Matúš vstal a nasledoval Ho. Nasledoval Ježiša bez
rečí, nemá otázky. Prosto vstal a šiel za Ježišom. Aké
jednoduché a ťažké zároveň. Čo ty na to milý brat a milá
sestra, dokážeme nasledovať Pána? Ježišov hlas je vždy
rozhodujúci!
Ježiš sedí v Matúšovom dome za stolom. Vieme čo nás
učí žalmista, je pripravený stôl pred nepriateľmi. V každom
dome je aspoň jeden stôl. Na ňom býva jedlo, nápoj. Stôl v
dome Matúšovom sa stal stolom Pána. Ježiš je s učeníkmi,
colníkmi a hriešnikmi. Je to v skutku podivuhodná
spoločnosť. Kam sa náš Matúš dostal? Takto dopadol. Jeho
dom má návštevu, ktorá provokuje, bije do očí. Vedzme, že to
KALVÍN
Február
Február 2012
2012
-1-
Juraj Gajdošoci
foto: archív
V tých časoch odsudzovali napríklad colníkov a
hriešnikov. Colníci odvádzali dane pre Rimanov,
hriešnici boli verejne pranierovaní. Bolo dobré sa
známemu hriešnikovi vyhnúť. Veď nie som ako on.
Pán Ježiš prináša veľké milosrdenstvo. Je s nami.
Svojim nasleduj ma vytvára nový stav. Mení život k
lepšiemu. I v súčasnosti nás to má milo prekvapovať.
S Ježišom dostáva život poslanie, novú úroveň. S
Ježišom je vo všetkom lepší stav. S Ním sa nás
nedotkne kríza. S Ježišom niet smútku za colnicou, za
hriechom. Ježiš vidí človeka, vidí aj nás. Vie, že s
nami nie je všetko v poriadku. Preto Ho nasledujme.
Povolanie Ježišom vytvára zvláštnu dôveru. Dodáva
odvahu, vytvára novú cestu. Ak pozeráme na colníka
Matúša zvonku, javí sa nám ako celkom nehodný.
Napokon z neho si Ježiš vytvára učeníka. Z toho,
ktorého
okolie
odsudzovalo.
Reprezentoval
Február 2012
nenávidenú rímsku mocnosť. V tom, že sa poslušne vydal za
Ježišom môžeme poznať aj náš stav. Nijaký majetok, ani najkrajší
dom nás nespasí. Ale je tu Ježiš. Neodsudzuje vopred, nalomenú
trstinu nezlomí úplne. Jeho pohľad na nás je iný než ľudský. Je pre
nás všetkých cestou života, z hriechu, z každého prepadliska. On
nám pomáha niesť naše problémy. Povedané rečou tohto
biblického oddielu, sadá si s nami za stôl. On videl Matúša v plnej
skutočnosti, takého aký naozaj je. Videl ho v perspektíve služby,
večného života. Podáva i nám novú príležitosť. Milosť nášho Pána
Ježiša Krista, je obrovská. My si ju nezaslúžime. Nezaslúžime si,
aby nám povedal, nasleduj ma. Nijako sme sa nepričinili o Jeho
zavolanie. Sme nehodní, zväčša sedíme na pozemských majetkoch.
Záleží nám na márnosti, tak ľahko nás nič neodpúta od pokladov
skutočnej biedy.
Rozoberme si ešte trochu Matúša, vstal a nasledoval Ježiša.
V tom je pre nás neutíchajúcim príkladom. Spolieha sa na Ježiša,
rozhodol sa. V jeho živote sa rozjasnilo. Svitol nový deň, vzišlo
slnko spravodlivosti. Je tu Božia ponuka, ktorú prijal. Ježiš vyjavil
svoje poslanie. Prišiel hľadať a spasiť. Matúšovi sa zmenil život od
základov. Bez viery by sme povedali, nekonal správne. Mal
výnosnú prácu a dom. Iný by mu závidel. Vo viere v Pána Ježiša
Krista neostáva nič než obdivovať učeníka Matúša. Teraz je na nás
ako budeme nasledovať my Pána, ktorý aj v roku 2012 zdôrazňuje:
„Nasleduj ma!“
Novoročné bohoslužby
Juraj Gajdošoci
Na Nový rok 1.1.2012 sme privítali na
bohoslužbách primátora mesta Michalovce
Viliama Záhorčáka a zástupcu primátora mesta
MUDr. Benjamína Bančeja. V Reformovanom
kresťanskom kostole v Michalovciach zneli
modlitby za mesto, za pokojný a bezpečný život
v ňom. Prosili sme o Božiu milosť pre vedúcich
i vedených. V začiatku tohto roka sa skloňuje
slovo kríza, kto však žije s Bohom, kríza sa ho
nedotýka.
Po bohoslužbách nasledovalo stretnutie
s presbytermi zboru. Na ňom sa hovorilo
o vzájomnej spolupráci mesta a cirkvi v meste.
Presbyteri ocenili existenciu Rady cirkvi
v Michalovciach. Bol predstavený zborový život
a očakávania v tomto roku. Primátor mesta
zaželal zboru rast, pokoj pre prácu a naplnenie
budúcich plánov. Nasledoval zápis do zborovej
kroniky. Je výborné, že môžeme hľadať spoločné
riešenia, navzájom sa prijímať a spolu sa modliť.
Učí nás Biblia: Márne bdie strážnik, ak Hospodin
nestráži mesto!
Prosba o požehnanie.
Juraj Gajdošoci
Aliančný modlitebný týždeň 2012
Milostivý Pane a Spasiteľu! Ty si cez povolanie Matúša
ukázal aká je Tvoja láska. Nekonzervuje sa náš hriešny život, práve
naopak. Je tu Božie slovo, ktoré nás vidí. V každom čase
a v každom rozpoložení. My často sedíme na majetkoch,
márnostiach, pochybných istotách. Sme pomýlení svetom a zlému
hovoríme dobré. Ty Pane, vidíš človeka. Tvoje videnie je presné,
prenikajúce všetko.
Pane náš, vyslobodzuješ nás, Tvoj hlas nám i dnes hovorí,
aby sme Ťa nasledovali. Často sme v obavách, väzní nás hriech. Pri
našom stole máme miesto len pre seba. Náš dom je môj dom, môj
hrad. Drahý Pane náš, daj nám silu a smelosť Ťa nasledovať.
Pomôž nám poznať našu nehodnosť. Ďakovať za nezaslúženú
milosť. Počas roka sa iste naskytnú mnohé príležitosti
k nasledovaniu Teba. Prosíme daj nám pomoc, aby sme neváhali
vstať a nasledovať Ťa. Matúš je nám vzorom, že máme poskytnúť
a otvoriť aj svoje domovy pre evanjelium. Stôl je chudobný, ak
nestoluje s nami Ježiš. Pozbierajme všetky sily Jeho nasledovať.
S Ním sa nestratíme, nezablúdime. Aj v týchto časoch nás zvádzajú
falošné pozvania. Podsúvajú sa príklady, ktoré nehodno vôbec
nasledovať.
Prosíme Pane náš, požehnaj naše vchádzanie a naše
vychádzanie. Buď s nami v našich zápasoch. Nedovoľ, aby sme sa
upli len na márnosti tohto sveta. Prosíme potešuj tých, ktorí plačú.
Lieč nemocných, daj silu slabým. Hľadajúcim ukáž cestu.
Trpiacim príď včas na pomoc. Ukrivdených a prenasledovaných
ochraňuj. Oklamaných privádzaj k pravde. Prosíme za
znepokojených, opustených a vyhnaných. Prosíme za utláčaných,
biednych, strachujúcich sa. Drahý náš Pane, hovor i nám do našich
sŕdc, aby sme Ťa nasledovali. Daj nám silu vstať a vydať sa za
Tebou. Vo všetkom čo prežívame, nech Ty si oslávený Pane!
Amen.
KALVÍN
-2-
Juraj Gajdošoci
V Michalovciach sa v dňoch 8.1. až
15.1.2012 uskutočnil už zaužívaný Aliančný
modlitebný týždeň. Hlavná téma bola: Premenení
Ježišom. Aliančného týždňa sa zúčastnili cirkvi:
Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická,
Apoštolská cirkev a Reformovaná kresťanská
cirkev. Na našich stretnutiach sme sa modlili aj
za mesto, v ktorom žijeme, za predstaviteľov
a obyvateľov Michaloviec. Na reformovanej
pôde kázali Štefan Handzok, z Apoštolskej
cirkvi. Bohdan Roháček, z Bratskej cirkvi
a Pavle Kocev z Ev. cirkvi metodistickej.
Reformovaný duchovný kázal v priestoroch
Apoštolskej a Bratskej cirkvi. Spoločne sme došli
k poznaniu, že je ešte toho dosť, čo má v nás náš
Pán Ježiš Kristus premieňať. Nehľadali sme
rozdiely, ale spoločného Pána, ktorý je Kristus.
Jemu sme vzdávali vďaku a oslavovali Ho.
Február 2012
• Dodávka kvetov pre výzdobu kostola: J.
Gajdošociová, Hromaníková ml., A.Semjan,
J.Sabo
• Aranžovanie kvetinových výzdob realizovali s.
J. Štefančíková a B. Godočíková.
• Starostlivosť o kvetinové záhony a skalky: s. K.
Stloukalová, J. Gajdošociová.
• Predaj kresťanskej literatúry: s. Z. Janošová, V.
Šoltésová st.
• Zastupovanie kantora: J. Dziják, V. Šoltésová
ml.
• Fotografické
služby,
grafické
úpravy
a distribúcia časopisu Kalvín: br. J. Šoltés st.
• Doprava starších členov zboru: Z. Virčík, M.
Kontra, J. Štefančíková.
• Fotografické služby a grafické návrhy plagátov
pre propagáciu zborových podujatí: br. B. Kňežo.
• Úhrada prevádzkových poplatkov domény
kalvín.sk a správa zborovej internetovej stránky:
s. E. Jutková a br. L. Jutka.
Nakoľko sa nám podarilo nadviazať kontakt
s podpornou cirkevnou organizáciou Stichting
Jagspoel Fonds /SJF/ z Holandska presbytérium
rozhodlo o schválení projektu Mládežníckého
kalvínského centra v rozpočtovom náklade
41 082.- Eur. Vo výberovom konaní na realizáciu
dokončenia
týchto priestorov na poschodí
zborovej siene uspeli títo dodávatelia: stavebné
práce –Tigrid s.r.o., ústredné kúrenie - Plynmont
s.r.o., elektroinštalácia- Matúš Gazdovič. V r.2011
sme obdržali od organizácie SJF podporu vo výške
5 000.-Eur. O ďalšiu podporu sa budeme uchádzať
aj v r. 2012. Z podpornej organizácie GAW
z Nemecka máme prostredníctvom GC RKCS
schválenú podporu 6 000.- Eur, ktorú by sme mali
obdržať v r. 2012. Celkom na uvedenom projekte
sme v r.2011 prestavali cca 10 000.- Eur, úhrady
faktúr boli vo výške 3 390.-Eur.
Pre prevádzkové potreby zboru bol
zakúpený v cene 189.- Eur nový vysávač,
kopírovacie zariadenie v hodnote 401.- Eur a 2ks
kondenzátorových mikrofónov pre ozvučenie
zborových hudobných telies v hodnote 400.- Eur.
Ďalej bola v dôsledku poruchy zrealizovaná
výmena čerpadla TUV v budove fary v hodnote
386.- Eur.
Brat kostolník Juraj Godočík v spolupráci
s prevádzkovo-stavebnou komisiou zabezpečoval
údržbu budov ako aj menšie opravy a zväčša
svojpomocne. Kostolník zboru v plnom rozsahu
zabezpečoval upratovanie všetkých využívaných
priestorov, ako aj úpravy priestorov k jednotlivým
bohoslužbám a poriadaným akciám v spolupráci
s usporiadajúcimi komisiami.
Prevádzkovo-stavebná komisia pracovala
v zložení: Matúš Gazdovič, Michal Kontra, Michal
Harmóci, Kvetoslava Stloukalová a Ľubomír
Vajda.
KALVÍN
Presbytérium
V r. 2011 sa uskutočnilo 6 zasadnutí presbytéria, 2
zasadnutia zborového valného zhromaždenia a 3 zasadnutia
jednotlivých komisii.
Presbytérum prijalo v r. 2011 tieto dôležité uznesenia:
• 01/2011 a 01/2011/ ZVZ - na základe správy predloženej
duchovným a kurátorom zboru presbytérium a ZVZ schvaľuje
Výročnú správu o duchovnom a hmotnom živote zboru vrátane
účtovnej závierky a rozpočtu na r. 2012
• 02/2011 - schválená finančná výpomoc formou zbierky pre
zbory Svätuš, min. 400.-Eur a Orechová Potôň, min. 200.- Eur
• 03/2011 - schválené projekty Vianočný koncert mládeže
a Koncert kresťanských piesní, spolu v rozpočte 1650.- Eur
/z toho vlastné zdroje 400.-Eur/
• 04/2011 - schválený projekt Kalvínskeho mládežníckeho
centra /poschodie nad zborovou sieňou/ v rozpočte 41 082.Eur
• 05/2011 - schválené hosťovanie v zbore pre kaplánov resp.
študentov teológie v r. 2011 a 2012
• 06/2011 - vzatá na vedomie žiadosť presbytera br. Slavomíra
Kobu o uvoľnenie z funkcie z dôvodu zmeny trvalého bydliska
a schválená do funkcie presbytérky s. Gabriela Lisá
• 10/2011 - schválený projekt Malej zborovej diakonie soc.
slabším členom zboru v celkovom rozpočte 700.-Eur /z toho
vlastné zdroje 350.-Eur/
• 11/2011 - schválené výberové konanie na ukončenie pivníc
fary pre firmu Brandebura v cene 2 608.-Eur
• 12/2011 - schválené výberové konanie pre realizáciu
Kalvínskeho mládežníckeho centra: Stavebné práce 30 528,91
Eur–Tigrid s.r.o., Ústredné kúrenie 4 185,05 Eur–Plynmont
komp.sr.o., Elektroinštalácia-4 174,62 Eur- Gazdovič
• 15/2011 - schválená finančná pomoc formou zbierky pre zbor
v Šahách min. 200.-Eur
• 02/2011/ZVZ –Zborové valné zhromaždenie vyjadrilo
nesúhlas s pričlenením RKCS k Maďarskej cirkvi a schválilo
„Podanie na jesenné rokovanie Synody“ v ktorom žiada Synodu
o prehodnotenie tohto kroku.
Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku patrí
zborovému farárovi br. Jurajovi Gajdošocimu, ktorý v plnom
rozsahu zabezpečoval duchovný život v zbore i zastupovanie
zboru v duchovných i svetských orgánoch. Ďakujem kantorovi
zboru br. Jurajovi Tichému, ako aj za vedenie zborového
spevokolu Soli Deo Gloria. Osobitne mu ďakujem za prípravu
spevokolu a organizačnú pomoc pri uskutočnení interného
koncertu našich hudobných telies ktorý sa uskutočnil
v Adventnom období. Ďakujem kostolníkovi br. Jurajovi
Godovčíkovi za jeho svedomitú a mravenčiu prácu, ktorú často
ani nevnímame, ale bez ktorej si dobré fungovanie zboru neviem
predstaviť. Ďakujem s. Zuzane Janošovej a Viere Šoltésovej za
predaj a distribúciu kníh a časopisov, Jánovi Šoltésovi st., členom
redakčnej rady časopisu Kalvín a všetkým prispievateľom za ich
angažovanú prácu. Ďakujem aj všetkým sestrám, ktoré počas
uplynulého roku zabezpečili „sladké občerstvenia“ pri príležitosti
rôznych zborových akcií.
-11-
Február 2012
Výročná správa kurátora o živote zboru za rok
2011
Jaroslav Bánoci
Úvod
Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás oboznámil
s hospodárením Michalovského ref. cirkevného zboru za rok
2011.
Komentár k hospodáreniu zboru
Rozpočet na r. 2011 bol zostavený a schválený
presbytériom v januári 2011, uverejnený v zborovom časopise
Kalvín II/1/2011. Plánované bežné príjmy boli vyššie o 4,3 %
mimoriadne príjmy boli prekročené o 12 624.- Eur hlavne
z dôvodu mimoriadnej ofery Bohuznámeho brata, dotácie
z Holandského cirkevného podporného fondu a predaja literatúry,
plánované bežné výdaje boli prekročené o 9,7% z dôvodu
zvýšenia cien médií, plánované mimoriadne výdaje boli
prekročené o 3 941.-Eur z dôvodu začatia stavebných prác na
projekte Mládežníckeho centra na poschodí zborovej siene.
Celkové príjmy predstavovali čiastku 43 448,-Eur. Celkové
výdaje čiastku 30 541,- Eur. Z uvedených celkových výdajov
investičné výdavky na splátku
úveru včítane úrokov
predstavovali sumu 4 997 Eur, výdavky na realizované investície
v r. 2011 sumu 6 908.- Eur. Dobré výsledky boli dosiahnuté
v oblasti príjmov bežných a mimoriadnych ofier. Svoju povinnosť
platby cirkevnej dane si splnilo len 56,2% dospelých členov
zboru, čo je výsledok, s ktorým nemôžme byť spokojní.
Plánovaný výsledok hospodárenia 8 450.-Eur / skutočnosť 12
907.- Eur bol dodržaný. Zostatok finančných prostriedkov spolu
na bežných účtoch a v pokladni predstavoval 23 419.- Eur. Celý
tento prebytok hospodárenia bude preinvestovaný v r. 2012 na
schválený projekt Mládežníckeho centra. Prehľad hospodárenia je
uvedený v tabuľke č.1.
Na základe uznesenia presbytéria bola vykonaná kontrola
účtovnej závierky a inventarizácia majetku zboru k 31.12.2011.
Inventarizačné komisie a revízna komisia skonštatovali, že vo
vlastníctve zboru bol fyzicky zistený a je evidovaný:
1. Hmotný investičný majetok - nehnuteľnosti, a to pozemok
p.č.1148/6 o rozlohe 1048 m2,ďalej pozemok p.č.1148/2
o rozlohe 1533m2 a budova kostola, zborovej siene a fary
súp.č.6233 na parcelách č.1148/6 a 1149/3 so zastavanou
plochou 1054m2 v poistnej cene stavby 500 000.- Eur
2. Drobný hmotný majetok – (zariaďovacie predmety budov)
podľa zoznamu celkom 203 položiek, v celkovej poistnej
cene 50 000.- Eur
3. Záväzok z investičných zákazok realizovaných v roku 2010 a
2011 - (tzv. zádržné na riešenie reklamácií) v celkovej
hodnote 168,56,- Eur, splatný v r. 2012 a záväzok - zostatok
pôžičky GC vrátane úrokov - vo výške 6 585.- Eur splatnej
do 31.12.2012.
4. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte
v peňažnom ústave vo výške 9 377,95 Eur, na termínovanom
účte 14 000.- Eur a zostatok fin. prostriedkov v pokladni vo
výške 40,63 Eur, z hospodárenia zboru za r. 2011.
5. Zborový Archív písomností a Zoznam dôležitých
dokumentov od r.2005
KALVÍN
-10-
Pri kontrole dokladov majetku a účtovnej
evidencie komisie nezistili žiadne závažné
nedostatky.
Výročná správa o duchovnom a hmotnom
živote zboru predložená duchovným a kurátorom
zboru včítane správ jednotlivých komisií, účtovnej
závierky za r. 2011 a rozpočtu na r. 2012 bude
predložená na zasadnutie presbytéria a následne na
Zborové valné zhromaždenie.
Finančná komisia pracovala v zložení:
Martin Ohriska, Juraj Godočík, Milan Gajdoš,
Anna Mikulová
Revízna komisia pracovala v zložení: Zdeno
Virčík, Katarína Coričová, Milan Hrešan
Prevázka a údržba budov a pozemkov, služby
pre zbor, investičná výstavba
Najdôležitejšou úlohou v tejto oblasti
v uplynulom roku bolo ukončenie stavebných prác
v pivnici farskej budovy. Betónové potery
chodieb, schodišťa, garáží, skladových priestorov
a montáž dlažby zrealizovala firma Brandebura.
Ďalej bola zrealizovaná firmou Goroľ pokládka
dlažby na bočné kostolné schodišťa a montáž
prahov bočných kostolných dverí a dverí na chór
firmou Katančík.
Sponzorsky, bez nároku na finančnú
odmenu boli zrealizované nasledovné práce,
služby a dodávky materiálov:
• Brigádnicky bolo zabezpečené upratovanie
pivnice a vývoz nepotrebného materiálu br. M.
Harmoci, Z. Virčík, M. Gazdovič, M. Kontra, J.
Bánoci.
• Poter
a montáž
dlažby
v prevádzkovej
miestnosti kostolníka zrealizoval br. M. Kontra.
• Brigádnicky bola zabezpečená výsadba
stromčekov na severnej strane kostola,
stromčeky sponzorsky zabezpečil br. Uhrín
z Malčíc.
• Dodávka plastových roštov pred garáže fary br.
M. Kontrom v hodnote 20 Eur.
• Ukončenie práčovne (osadenie sanity a montáž
obkladov a dlažby) vo farskej budove zabezpečil
br. Milan Kica.
• Výrobu a montáž schodišťových madiel
v pivnici fary, mreže do pivnice pod vežou
a zateplenie garážových dverí zabezpečil br. Ľ.
Vajda.
• Dodávku izolačných materiálov pre zateplenie
stropov poschodia zborovej siene zabezpečil br.
J. Šoltés st., dopravu materiálov br. S. Koba.
• Maľbu a dodávku kancelárskeho nábytku pre
zborový archív zabezpečil br. J. Bánoci.
• Montáž zarážok dverí a rohových líšt, tmelenie
lavíc zabezpečili br. M. Dzvoník a J. Godovčík.
• Kosba trávnika: br. M. Kontra
Február 2012
Týždeň
modlitieb
kresťanov 2012
za
jednotu
Dávid Danočko
Juraj Gajdošoci
Michalovce
sú
známe
pravidelnou
ekuménou, ktorá sa každoročne koná. K tomu
prispieva aj prajnosť a súčinnosť vedenia mesta.
Týždeň modlitieb za jednu kresťanov sa konal
v dňoch 18.1. až 25.1.2012. Nosná téma bola 1 Kor
15, 51–58: „Všetci budeme premenení ...
víťazstvom skrze Pána Ježiša Krista“.
Ekumenických bohoslužieb v kostole RKCS
v Michalovciach sa zúčastnili predstavitelia
miestnych cirkvi: Mgr. Pavel Kaminský, dekan –
farár, rim. kat.; ThLic. František Puci, dekan –
farár, gr. kat.; Mgr. Jozef Ragula, farár, rim. kat.
saleziáni; Mgr. Ján Meňky, zborový farár, ECAV;
Mgr. Ján Sabol, farár, gr. kat.; Mgr. Pavle Kocev,
kazateľ,
ECM;
Mgr.
Róbert
Zachar,
superintendent, ECM; Mgr. Bohdan Roháček,
kazateľ, CB; a reformovaný duchovný.
Na biblický text Ján 20,19 kázal
superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej
Róbert Zachar. Poukázal na pokoj, ktorý dáva Pán
svojim učeníkom, aj my sme nositeľmi pokoja.
Následné ekumenické slávenie bolo
v gréckokatolíckom chráme, kde kázal kazateľ
Cirkvi bratskej, Bohdan Roháček. K Týždňu
modlitieb za jednotu kresťanov som poskytol
rozhovor pre rádio Regína, 21.1.2012. Pre rádio
Lumen,
25.1.2012.
Najväčší
význam
ekumenického modlitebného týždňa je v spoločnej
kresťanskej ceste za Kristom.
Novoročný
piesni
koncert
kresťanských
Juraj Gajdošoci
V piatok 6.1.2012 o 15:30 hod. sa uskutočnil
očakávaný Novoročný koncert kresťanských piesni
v reformovanom
kresťanskom
kostole
v Michalovciach.
Koncert
sa
uskutočnil
s podporou Generálnej cirkvi RKCS a mesta
Michalovce. Miestna televízia Mistrál sprístupnila
koncert širokej verejnosti. Celý koncert sa niesol
vo sviatočnej a zdieľajúcej atmosfére. Do kostola
prišli nielen reformovaní veriaci. V úvode
všetkých privítal kurátor zboru Jaroslav Bánoci.
Nasledovalo
hudobné
vystúpenie
našej
michalovskej začínajúcej skupiny Agapé. Po
vynikajúcom vystúpení začala hrať a spievať
známa hudobná skupina Hurikán. Slovom celé
podujatie okrášlil a minulé časy pripomenul člen
skupiny Hurikán, Milan Palai Pal. Prítomní si
mohli vypočuť nádherné vianočné, vyznávajúce
a oslavujúce piesne. Tak ako kedysi mudrci dali
Ježišovi dary, aj všetci účinkujúci v koncerte
vydali svoje talenty pre nášho Pána.
KALVÍN
Prelom
„Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh
zostáva v ňom.” 1. list apoštola Jána 4,15.
Pre moju úvahu, či zastavenie sa a zamyslenie, mi
poslúžilo toto biblické vyjadrenie. Vstúpili sme do roku 2012.
Mnoho ľudí považuje tento rok za prelomový. Ja si skôr myslím,
že chcú, aby bol prelomovým. Časy, v ktorých žijeme chutia
všelijako. To, čo malo akúsi pochybnú hodnotu včera, je dnes už
bezcenné a znechutenosť z atmosféry v spoločnosti bráni ľuďom
rozvíjať ich schopnosti, či talenty, ktorými boli obdarení od
Najvyššieho. Od jedného múdreho muža som raz počul:
„Nesústreď sa príliš na rozvíjanie nestálych talentov – práce,
spevu, hry, nadobúdania majetkov. Naplno však rozvíjaj talent
Lásky. Čísla, ktoré ani zďaleka neznázorňujú reálne statky hýbu
svetom, ničia rodiny a životy... Kde sme v tom všetkom zabudli
na svoju Božskú podstatu? Naozaj sme odkázaní a potrebujeme
všetku tú motivačnú literatúru, ktorej sú plné police v našich
kníhkupectvách? Že vraj tajomstvo lásky, tajomstvo úspechu či
spriaznených duší... A čo ak je liekom na dnešok trochu Lásky,
ku ktorej obrazu sme boli stvorení? Čo tak prestať žiť
v očakávaní a začať žiť v nádeji? Zamyslime sa. Čo je lepšie?
Očakávame splnenie úlohy, či záväzku od toho druhého a po jeho
zlyhaní cítime hnev, smútok či rozhorčenie. Nebola by naša duša
krajšia a zdravšia bez týchto pocitov? Nebol by náš život akýsi
presvetlenejší?
Apoštol Pavol povedal: „Hnevajte sa, ale nehrešte, nech
slnko nezapadá nad vašim hnevom.” Kde môžeme nájsť to
spomínané „tajomstvo”? Nemyslím si, že ten správny zdroj sú
knihy, ktoré opisujú skutočností iných. To tajomstvo máme
v sebe. V každej modlitbe, v každej našej účasti na bohoslužbách,
v nezištnej pomoci druhým, vo vďačnej ofere. Potrebovali snáď
naše staré, či prastaré matky a otcovia príručku hľadania šťastia?
Aké neočakávané a možno paradoxné, sa môže niektorým zdať,
že v dnešnej dobe letov do vesmíru, prechádzok za hranice
ľudského vedomia alebo každodenných prekvapivých objavov
v genetike túžia ľudia po zmene. Pociťujeme potrebu návratu
k sebe samým. Chce to vieru a lásku. Chce to modlitby a žitie
podľa večných biblických právd. Boh je odpoveďou na všetky
otázky, na všetky príkoria. Boh je Láska. Boh je Pravda. Boh je
Alfa a Omega a my sme boli stvorení na jeho obraz. Akou inou
poctou by sme ešte chceli byť poctení? Obráťme sa preto do
svojho vnútra, pomlčme, zostaňme v tichej modlitbe, a práve
v mlčaní sa našej duše dotkne Boh a my pocítime Nádej. A to je
tým prelomom.
„Ovocie je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť,
dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.” Galatským 5,22-23
-3-
Február 2012
Výročná správa duchovného o živote
zboru za rok 2011
Juraj Gajdošoci
Úvod
Izaiáš 12,2: Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a
nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň, On
sa mi stal spasením.
Bratia a sestry, Boh pre proroka Izaiáša niečo
znamená. Je pre neho významný, dôležitý. Boh má moc,
je spása. Prorok dúfa a nebojí sa. Vezmime si aj my do
nášho života tento postoj viery. Večný a mocný Boh je so
mnou. Ajhľa je tu pri mne na každom úseku a mieste
môjho života. Spasenie je dokonalá Božia pomoc, prorok
to s istotou vie. Vidí preto svoju budúcnosť v Ňom. Stáva
sa nám, že strácame perspektívu, rozsah viery. Začne nás
ovládať strach a nevôľa. Zmáha nás slabosť. Vtedy sa
držme viery, hľaďme na spasenie, ktoré nám dal náš Boh!
Jemu nech je vzdávaná večná sláva!
Duchovný život
Cirkevno – zborové udalosti v roku 2011, zoradené v
časovom slede:
Návšteva primátora mesta Michalovce Viliama
Záhorčáka a zástupcu primátora Benjamína Bančeja na
novoročných bohoslužbách 1.1.2011. Po bohoslužbách
bolo stretnutie s presbytermi zboru.
Aliančný modlitebný týždeň v Michalovciach
9.1.2011 – 16.1.2011. Zúčastnili sa: Reformovaná
kresťanská cirkev, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev
metodistická, Apoštolská cirkev. U nás počas
ekumenického týždňa boli bohoslužby 9.1.2011, kázal
Štefan Handzok z Apoštolskej cirkvi. Dňa 15.1.2011 u nás
kázal Martin Jurčo z Cirkvi bratskej. Reformovaný
duchovný kázal v Cirkvi bratskej a v priestoroch
Apoštolskej cirkvi. Priemerný počet na týchto
ekumenických bohoslužbách bol 70 účastníkov.
Ekumenické bohoslužby Týždňa za jednotu
kresťanov boli v Rímskokat. kostole 18.1.2011, kde v
programe účasťou a modlitbou prispel aj ref. duchovný.
Podobne aj v Cirkvi bratskej, dňa 25.1.2011. Počas
ekumenického týždňa ref. duchovný kázal v Pravoslavnej
cirkvi 23.1.2011, na text Mt 6, 5 – 15.
Stretnutie s rodičmi konfirmantov prvého ročníka
bolo 23.1.2011. Stretnutie s rodičmi konfirmantov
druhého ročníka bolo 30.1.2011. Zhodnotilo sa doterajšie
obdobie a rodičom boli podané informácie, členské
prihlásenia.
Výročná presbyterská schôdza bola 26.1.2011.
Presbyterstvo sa zaoberalo inventarizáciou majetku,
hospodárením v uplynulom roku, zoznamom voličov a
členov, prijalo rozpočet. Správa bola uverejnená v
zborovom časopise Kalvín, ktorý bol medzi našimi
veriacimi distribuovaný 6.2.2011.
Zborové valné zhromaždenie bolo 13.2.2011, zboru
bola predložená koncoročná správa roku 2010. V ZVZ bol
predložený materiál odsúhlasený.
KALVÍN
-4-
Stretnutie spoločenstva reformovaných rodín
13.2.2011. Uskutočnilo sa v zborovej sieni, kde prednášali
manželia Breckoví. Svätú večeru Pánovu vysluhoval
Samuel Knežo.
Mládež zboru sa zúčastnila v Jarnej konferencie
mládeže v Palíne, 25.2.2011, za prispenia našej komisie
pre mládež. Naša mládež bola na víkendovke v Tušiciach
30.9.2011.
Svetový deň modlitieb 5.3.2011, v malej sále MsKS
ho pripravila Evanjelická cirkev metodistická. Za náš zbor
sa do programu zapojili sestry: Tomašuľová, Stloukalová,
Dzvoniková, Gajdošociová.
Vizitácie v našom zbore boli 13.3.2011, navštívila
nás seniorka Mária Meňkyová, farár Marek Kačkoš, sen.
kurátor Marek Janovčík.
Evanjelizačné pašijne bohoslužby 3.4.2011, kázal
Ján Semjan ml., príhovor mal zást. biskupa Marián
Hamari, modlitbu Anna Hisemová. Na slávu Božiu
vystúpili spevokoly Soli Deo Gloria z Michaloviec a
zborový spevokol z Čane. Po bohoslužobnej časti vznikla
organizácia Semper reformanda. Činnosť tejto organizácie
zahájilo prvé ustanovujúce valné zhromáždenie.
Misijno-diakonické stretnutie starších sme mali
10.4.2011. Kázal Ján Semjan st., bola vysluhovaná Sv.
večera Pánova, stretnutie pripravila Misijno-diak. komisia
presb.: A. Tomašuľová, M. Sotáková, D. Elečko.
Zúčastnili sa ho bratia a sestry aj so sprievodom
príbuzných. Ďalšie Mis.-diak. stretnutie bolo 5.6.2011, na
ktorom kázal domáci duchovný, bola vysluhovaná Sv.
večera Pánova. Nasledovalo Mis.-diak. stretnutie
6.11.2011, kde tiež bola vysluhovaná Svätá večera.
Vianočné stretnutie bolo na štvrtú adventnú nedeľu,
18.12.2011. Božie slovo kázal Ján Knežo, spolu s
domácim duchovným vysluhoval aj Svätú večeru Pánovu.
Presbyteri zboru sa zúčastnili Konferencie
presbyterov v Lúčkach, 10.4.2011. Tam boli rozdávané aj
propagačné letáky ku sčítaniu ľudu.
Večer modlitieb a chvál, uskutočnil sa 16.4.2011 v
aule Ekonomickej univerzity v Michalovciach. Na
príprave sa podieľali miestne cirkvi: bratská, apoštolská,
evanjelická metodistická a reformovaná.
Na Kvetnú nedeľu náš spevokol Soli Deo Gloria
krásne spieval v košickom reformovanom kostole. Kázeň
mal michalovský duchovný. V Košiciach nás milo
privítali a pripravili občerstvenie. K nám prišli bratia a
sestry z Košíc, v nedeľu 23.10.2011. Božie slovo kázala
Erika Domonkošová, farárka v Košiciach. Nádherne
spieval košický spevokol Jána Kalvína, pod vedením
kantora Gabriela Szakála.
Veľký Piatok 22.4.2011 mal už tradične bohatý
obsah. Božie slovo kázala Vlasta Kovaľová, popoludní
Ján Knežo, vystúpil spevokol SDG, bola vysluhovaná
Svätá večera Pánova. Zúčastnili sme sa ekumenického
pašiového sprievodu mestom.
Veľkonočná nedeľa 24.4.2011 nám otvorila
kresťanskú radosť. Na bohoslužbách vystúpili deti,
Agapé, Rogáte. Popoludní kázal študent teológie Milan
Balahura, z Prahy.
Február 2012
KALVÍN
-9-
Február 2012
ktoré zabezpečovala komisia v ktorej pracovali br.B.Knežo, s.
M.Knežová, T.Sotáková, G.Lisá, E.Jutková, M.Gajdošová.
Pracuje zborová internetová stránka kalvín.sk, oznamuje
nielen členom zboru, ale i širokej verejnosti čo sa pripravuje a čo
sme s Božou pomocou mohli vykonať.
Zbor sa zapájal do spolupráce s mestom Michalovce aj v
roku 2011. Mesto poskytlo priestor pre šírenie kresťanských akcií
aj v svojich informačných médiách, TV Mistrál a Michalovčan.
K budovaniu zboru prispeli vo veľkej miere bratia a sestry
v zbore. A to svojou prácou, časom aj finančne. Na veľkej
pomoci nám boli aj nereformovaní kresťania. Samotné
príležitosti, body našej práce hovoria o ľuďoch. Je to o nás, o
Božej láske, ktorá nám umožňuje realizovať mnohé veci.
Slávnostné príležitosti a podujatia
Slávnostné príležitosti sú uvádzané vyššie. Zbor sa aktívne
zúčastňuje na príprave podujatí, ktoré sú v Michalovciach.
Materiálne i programovo. Prebieha spolupráca s protestantskými
a neprotestantskými cirkvami v meste. Na slávnostné podujatia,
ktoré sú v michalovskom reformovanom kostole, pozývame
našich duchovných, veriacich oboch slovenských seniorátov.
Pozývame rovnako obyvateľov a návštevníkov Michaloviec.
Napríklad niektoré kresťanské koncerty už majú svojich stálych
návštevníkov. Nami podané projekty podporilo mesto Michalovce
a Generálna cirkev RKCS.
Účasť duchovného na podujatiach a príležitostiach mimo
zboru
Lastomír, 20.2.2011, Svetový deň modlitieb, prípravné stretnutie.
Lastomír, 21.2.2011, Stretnutie duchovných MI seniorátu.
Jenkovce, Kristy, Tašuľa 6.3.2011, vizitácie v menovaných
zboroch.
Lastomír, 20.3.2011, Stretnutie presbyterov so Seniorátnou radou.
Trhovište, 23.3.2011, vizitácia v zbore.
Tušice, 27.3.2011, Stretnutie spoločenstva reformovaných rodín.
Sečovce, 30.3.2011, Schôdza duchovných.
Lúčky, 10.4.2011, Konferencia presbyterov.
Michalovce, 15.4.2011, 13.9.2011, Rada cirkvi mesta
Michalovce.
Palín, 21.4.2011, Zelený štvrtok – Mládežnícke bohoslužby.
Trhovište, 1.5.2011, Seniorátne valné zhromaždenie.
Sečovce, 15.5.2011, Schôdza duchovných.
Tušice, 28.5.2011, Stretnutie s biskupom.
Michalovce, 22.6.2011, Rozlúčka s kazateľom Martinom Jurčom.
Drahňov, 29.6.2011, Stretnutie s predstaviteľmi Reformieter
Bund.
Palín, 4.7.2011, Konferencia reformovanej mládeže.
Humenné, 9.9.2011, Minulosť nás spája, budúcnosť zaväzuje,
konferencia.
Palín, 20.10.2011, Stretnutie s misionárom Park Sung Konom.
Michalovce, 29.10.2011, Peniel, 20. výročie založenia spevokolu
ECAV.
Sečovce, 18.11.2011, Pastorálna teológia, konferencia.
Michalovce, 20.11.2011, Inštalovanie nového kazateľa CB,
Bohdana Roháčka.
Michalovce, 26.11.2011, Seminár s Prof. Pavlom Procházkom,
ECAM.
Michalovce, 9.12.2011, Slávnostné zasadanie mestského
zastupiteľstva, ocenenia.
KALVÍN
-8-
Štatistika na základe matrík
Počet členov zboru: 973
Počet voličov zboru: 473
Krsty
V roku 2011 bolo 12 krstov; 7 chlapcov a 5
dievčat.
V roku 2011 boli pokrstení: Tomáš Vinc,
Žofia Kolesárová, Šarlota Izabella Stloukalová,
Matúš Gajdošoci, Oliver Fekéshazy, Peter Bajko,
Deborah Krajnikovcová, Kristina Tomaščiková,
Nicolas Nadanyi, Ema Falateková, Jakub
Ondrašek, Markus Palkoci.
Sobáše
V roku 2011 bolo 11 sobášov; 1 čistý a 10
miešaných.
Sobášení: Miroslav Tutko – Tamara
Pastiráková, Zsolt Bikky – Jana Zselenáková,
Miroslav Bero – Mgr. Mariana Farkašová, Ing.
Jozef Roško – Ing. Mária Kapráľová, Ing. Peter
Sabo – Mgr. art. Jarmila Džupová, Ing. Michal
Malega – Mgr. Katarína Stloukalová, Marek Švida
– Mgr. Mariana Tomašuľová, Ing. Maroš Sabo –
Balog – Ing. Stanislava Korpová, Peter Prokop –
Ing. Petra Racová, Peter Molnár – Ivana Iľková,
Ing. Pavol Bačík – PhDr. Viera Jankoviková.
Konfirmácia
V roku 2011 bolo konfirmovaných 10
konfirmantov, 3 chlapci a 7 dievčat.
Konfirmovaní: Branislav Bali Hudák,
Patrícia Gajdošociová, Veronika Mattová, Lenka
Furdová, Andrea Sabovčíková, Katarína Baková,
Michaela Saxunová, Martin Gazdovič, Denisa
Rudášová, Enriko Šaffo.
Pohreby
V roku 2011 bolo pochovaných 9 ľudí; 6
mužov a 3 ženy.
Pochovaní: Ján Potiš 57 ročný, Štefan
Rusiňák 80 r., Ing. Arpád Ubreži 76 r., Vladimír
Matta 57 r., Mária Šarová, rod. Salooková 76 r.,
Ľubica Biharyová, rod. Černegová 59 r., Oľga
Činčarová, rod. Ondejková 58 r., Ján Krupa 71 r.,
Ján Ďuran 62 ročný.
Rôzne
Ďakujem za Božiu milosť v roku 2011,
ktorej sa nám dostalo. Vďaka všetkým
spolupracovníkom,
podporovateľom,
prispievateľom. Aj rok 2011 ukázal naše
možnosti. Prejavili sa naše slabosti, ale aj to v čom
sme dobrí. Je ešte veľa práce pred nami. Je
potrebné neustávať, s Božou pomocou môžeme aj
v tomto roku pokročiť. Na vinici Pánovej sa od
nás očakáva zodpovednosť, odovzdanosť,
zmierenie, nadhľad, pokora. Okolitý svet je
lákavý, ale to čo nám dáva Božia láska, nám nikto
iný nemôže darovať. Nech je s nami Božia milosť!
Február 2012
V dňoch 10.4.2011 a 17.4.2011 prebehla na
bohoslužbách zbierka pre reformovaný zbor vo Svätuši,
osvetlenie kostola a elktroinštalácia v kostole (491 Eur).
Dňa 8.5.2011 sme sa podieľali na zbierke pre
reformovaný zbor v Orechovej Potôni, na stavbu fary,
zborového domu (200 Eur).
V máji 1.5.2011 na bohoslužbách zvestoval Božie
slovo Prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres PhD, reformovaný
farár v Bratislave. Pred kázňou spieval náš spevokol, po
bohoslužbách nasledovalo stretnutie nášho hosťa s
presbytermi.
Deň matiek, 8.5.2011 sa v našom zbore niesol v
detskom duchu. Bohoslužby boli okrášlené detským
programom, ktorý s deľmi pripravila Nedeľná škola.
Hudobne ich sprevádzal Pavol Bánoci. Popoludní
Nedeľná škola organizovala výlet na Morské oko.
Nechýbali súťaže, občerstvenie a už tradičná opekačka.
Stretnutie s rodičmi konfirmantov druhého ročníka
bolo 8.5.2011 po bohoslužbách. Hovorilo sa o
konfirmácii, pomoci rodičov konfirmantov pri úprave
okolia kostola a pri výzdobe kostola. Záverečná skúška
konfirmantov pred rodičmi a presbytermi bola 15.5.2011.
Samotná konfirmácia bola 22.5.2011.
Medzi reformovanými začala rezonovať téma
Maďarskej cirkvi, dňa 11.5.2011 sa uskutočnila návšteva
redaktora TV Markíza, bol nahrávaný rozhovor s farárom
zboru v našom kostole. Po oznamoch dňa 15.5.2011 bol
čítaný protest proti pričleneniu k MRC. List biskupa RKC
na Slov. k MRC bol v zbore prečítaný 28.5.2011. Schôdza
slov. duchovných o pričlenení bola v Michalovciach
6.7.2011. Stretnutie slovenských veriacich oboch
seniorátov bolo v našom kostole 17.7.2011, viedol ho
zást. biskupa Marián Hamari. Dňa 25.9.2011 vzniklo v
našom kostole na stretnutí nespokojných s pričlenením k
MRC, Fórum nepričlených. Tu som kázal na biblický text
1 Tes 5, 23. Na Zborovom valnom zhromáždení, dňa
9.10.2011, sme odsúhlasili podanie na jesennú Synodu k
MRC.
V rámci predstavenia sa pred zborom 15.5.2011
kázal v našom zbore Mirosla Kovaľ, administráror v
Jenkovciach. Martina Onoferová, kaplánka v Brezine a
Kazimíri, kázala 9.10.2011. Ján Šoltés, absolvent teológie
kázal 21.8.2011. Pozvaný ku kázaniu bol ešte Dušan
Brna, kaplán. Zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil.
Koncert Mládež spieva, bol 20.5.2011, organizačne
tento koncert pripravilo Zemplínske osvetové stredisko a
Košický samosprávny kraj. Na koncerte v michalovskom
reformovanom kostole spievali Mladé hlasy, z Košíc.
Magnólia, Pro musica zo Sobraniec a Michaloviec.
Gospelová formácia Agatangel zo Slavkoviec.
Návšteva misionárov z Holandska 24.5.2011, v
zborovej sieni bolo školiace stretnutie slovenských
reformovaných duchovných s holandskými bratmi.
Pozreli si aj naše pripravované centrum pre kalvínsku
mládež. Naša domáca zbierka na Kalvínske mládežnícke
centrum bola vyhlásená 5.6.2011. Holandskí bratia nám
poskytli na tento účel 5000 Eur, 21.6.2011. Stavebné a
inštalačné práce v priestoroch nad zborovkou začali
21.10.2011.
KALVÍN
-5-
Výstup na Sniský kameň sa uskutočnil 28.5.2011,
zraz bol pri našom kostole. Výstup pripravila komisia pre
prácu s mládežou. Okrem pobytu v peknom prírodnom
prostredí bol pripravený nocľah, guláš, dobrá nálada.
Dňa 15.6.2011 sme sa zišli za jednotlivé cirkvi v
Michalovciach s predstaviteľmi mesta na zasadnutí Rady
cirkvi. Tam som poskytol informácie o spolupráci s
mestom TV Zemplín a TV Markíza. Ďalšie rokovanie
rady bolo 13.9.2011, malo v programe nový cintorín a
rozvoj mesta.
V nedeľu 19.6.2011 bola v našom kostole
seniorátna prehliadka spevokolov. Zborový spevokol Soli
Deo Gloria, pod vedením Ing. Juraja Tichého zaspieval v
programe tri piesne. Na podujatí sa podávalo
občerstvenie, ktoré starostlivo pripravili veriaci zo zboru.
Ochotne pri práci vypomáhala naša Mis.-diak. komisia.
Preskúšanie konfirmantov prvého ročníka bolo v
nedeľu popoludní 26.6.2011. Prváci, konfirmanti boli
preskúšaní pred presbytermi a rodičmi.
Podpora generálnej cirkvi na mládežnicky koncert
300 Eur, ktorá prišla v júny 2011, bola s vďakou použitá
na Novoročný koncert kresťanských piesni 6.1.2012.
Vystúpili Agapé a Hurikán.
Spomienka na Jána Husa 3.7.2011 bola u nás na
bohoslužbách a v zborovom časopise Kalvín, kde bol
uverejnený príhodný článok. Kalvín bol distribuovaný na
Svätodušné sviatky 2011.
Mládežnici zboru sa zúčastnili KRM v Palíne, ktorá
bola v dňoch 1.– 5.7.2011.
Ekumenické bohoslužby na námestí, Cyril a Metod,
boli 5.7.2011. Program pre tento rok viedla Evanjelicka
cirkev metodistická. Mládež si vyskúšala v tento deň
popoludní bowling, pripravila MUDr. Martina Knežová.
Mesto Michalovce v júli 2011 udelilo podporu 500
Eur na Koncert kresťanských piesni a žalmov. Vďačne
sme aj túto podporu nášho projektu použili. Samotný
koncert sa uskutočnil 27.11.2011 v michalovskom
kostole. Na Božiu slávu vystúpili: Agapé, PF, Rogáte,
Soli Deo Gloria, zborový spevokol a mládežnícka
hudobná skupina z Tušíc. Božie slovo kázal senior Juraj
Brecko.
Dňa 27.7.2011 po predchadzajúcich brigádach,
vyprataní a príprave začali práce v pivničných priestoroch.
Podlaha, dlažby a obklady, montáž príslušenstva v
práčovni. Práce boli ukončené 16.8.2011.
V teplom letnom počasí sme boli dňa 7.8.2011 na
výlet loďou po Zemplínskej Šírave. Zišli sa jednotlivci i
rodiny. Po plavbe loďou sme navštívili veľmi zaujímavú
výstavu o živote v minulosti. Nechýbal pútavý výklad,
ktorý nám zanietene podala Jozefína Štefančíková. Na
výstave sme mohli vidieť zaujímavé veci, každý rok
pribudne do expozície niečo nové. Bolo pripravené
príjemné občerstvenie či už pre deti alebo pre dospelákov.
Nedeľa 21.8.2011 bola dňom, keď som navštívil
rodnú obec pri príležitosti 150 výročia od postavenia
kostola. Tam veľmi pekne spieval zborový bežovský
spevokol. Dostalo sa mi cti vysluhovať Svätú večeru
Pánovu. Starosta obce Bežovce, Mgr. Tomáš Tkáč, mi pri
tejto slávnosti odovzdal Pamätný list. Hlavou mi prebehli
spomienky spojené s reformovaným kostolom. V nich sú
Február 2012
aj zosnulí bývalí farári Štefan Abari a Juraj Halás.
Onedlho dňa 28.8.2011 som bol pozvaný na zborový deň,
ktorý bol vo Vysokej nad Uhom, kde som pred časom
pôsobil.
V sobotu popoludní 3.9.2011 bola u nás vzácna
návšteva, Prof. Tomovčík, bývalý kurátor bratislavského
zboru. Tiež bol predsedom Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Spomínam si na brata Tomovčíka ešte zo
študentských čias, keď prejavoval záujem o študentov
teológie. S nebohým biskupom Eugenom Mikom, nás
študentov z času na čas pozvali do bratislavskej
reštaurácie na obed.
Sobota 10.9.2011 bola v našom kostole v znamení
excelentného spevu šesťdesiat členného speváckeho zboru
Cirkvi bratskej z Česka, Effata. Ich spev bol významným
duchovným a umeleckým zážitkom.
Nedeľňajšie popoludnie 11.9.2011 bolo výnimočné
v tom, že do nášho zboru prišla milá návšteva, misionári z
USA. Súčasný a bývalý prezident organizácie Global
Fellowship, zo svojími spolupracovníkmi. Povedali k nám
podnetné slová, odznel krásny spevácky prejav jedného z
členov delegácie, keď mohutným hlasom zaspieval Ó
mocný Bože, Tvorca všehomíra. S hosťami z USA nás
navštívil aj senior Zoltán Oremus a seniorka Mária
Meňkyová. Mali modlitebné stíšenia.
Na koncerte hudobnej kresťanskej skupiny Joel,
sme sa stretli 9.10.2011 v MsKS. Organizoval náš zbor
spolu zo zborom Evanjelickej cirkvi ausburgského
vyznania. Vydarený koncert prilákal kresťanov nielen z
Michaloviec.
Komisia pre prácu s mládežou pripravila
premietanie filmu Strážca života. Film na zamyslenie sa
premietal 21.10.2011. Nechýbalo ani “filmové”
občerstvenie.
V jesennom čase sme si pripomenuli život a prácu
našich
reformátorov.
Reformačná
slávnosť
celocirkevného charakteru sa uskutočnila v našom kostole
v nedeľu 30.10.2011. Božie slovo kázala Anna Hisemová,
prednášky k reformačnej téme a osobnostiam nám podali
Ján Semjan ml., Mária Meňkyová a Juraj Brecko. Na
slávnosti vystúpila hudobná kresť. skupina Agapé, bolo
rozdávané reformačné číslo zborového časopisu Kalvín.
V novembri vznikla myšlienka založiť modlitebnú
skupinku dievčat, ktoré nejakým spôsobom pracujú v
zboroch, napríklad s mládežou. Prvé stretnutie bolo
16.11.2011 podvečer v našom kostole.
Seniorátne valné zhromáždenie Michalovského
seniorátu, ktoré sa uskutočnilo u nás 20.11.2011, sa
zaoberalo schválením podpory pre zbory a otázkou MRC.
Okrem delegátov michalovského seniorátu boli prítomní:
Marian Hamari, zást. biskupa; Róbert Gereši, zást.
biskupa; Ištván Batta, radca Synody, Juraj Brecko, senior.
Na bohoslužbách kázal Marek Kačkoš. Na SVZ boli aj
veriaci, ktorí mali záujem o túto tému.
Zájazd do prešovského divadla DJZ sme realizovali
25.11.2011. Muzikálové predstavenie Quo vádis bolo
zaujímavé a obohacujúce. V meste bolo možné navštíviť
vianočný trh, poznať pred sviatočnú atmosféru v Prešove.
KALVÍN
-6-
Pod záštitou Remidie n.o. bolo 4.12.2011 Stretnutie
rodín v zborovej sieni. Pútavo prednášala PhDr. Anna
Jenčová PhD., hovorila o aktuálnej téme výchovy detí,
vzťahoch, dôvere. Na stretnutí Svätú večeru Pánovu
vysluhovala seniorka Mária Meňkyová. Pri organizovaní
boli nápomocní niektorí naši mládežníci. Členovia zboru
pripravili pohostenie pre deti i dospelých.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Michaloviec 9.12.2011, za dlhoročnú prácu bol medzi
ocenenými aj člen nášho zboru, bývaly náčelník mestskej
polície Bartolomej Kudroč. Zo zboru mu blahoželáme.
Bohoslužby spolupracovníkov Remidie n.o. boli v
zborovke, sobota 10.12.2011. Zúčastnili sa na nich
spolupracovníci a vedúci Remidie n.o.
Adventné súťažno-športové stretnutie detí bolo
11.12.2011. Do aktivít boli zapojené nielen deti, ale i
rodičia. Nedeľná škola, Tímea Sotáková a Gabriela Lysá
pripravili vydarený program, ocenenia a ako vždy aj
chutné sladkosti a občerstvenie. Na stretnutí panovala
radostná atmosféra, deti povzbudzovali aj prítomní starí
rodičia.
Na podporu diakonickej práce sme mali v nedeľu
11.12.2011, možnosť si zakúpiť ozdobné predmety, ktoré
vyrobili postihnutí. Výnos putoval pre Domov sociálnych
služieb v Rakovci nad Ondavou.
V rámci biskupských vizitácii bol na pôde nášho
zboru dňa 13.12.2011 biskup RKCS Ladislav Fazekaš, v
sprievode seniorky Márie Meňkyovej. Po rozhovoroch si
obzrel zborové priestory, pivnice, kostol, zborovú sieň a
priestor nad zborovkou, kde v súčasnosti prebiehajú
stavebné práce. V rámci návštevy odovzdal na
slávnostnom obede členovi nášho zboru farárovi Jánovi
Knežovi, ďakovný list za jeho službu v reformovanej
cirkvi.
Počas Vianoc 2011 si veriaci mohli prevziať
vianočné číslo zborového Kalvína. V kostole sme mali
vďaka Bohu známym bratom a sestrám výnimočný
vianočný stromček. Celkovú atmosféru dotvárala výzdoba
v okolí kostola. Na Štedrý deň, po kázni radostne a
úprimne vystúpili deti. Program pripravila Nedeľná škola.
Deti názorne, scénicky, v básňach a piesňach pripomenuli
vianočnú udalosť. Potom aj dostali zaslúžené darčeky od
zboru. Na Prvý deň vianočný sa vynikajúcimi
vystúpeniami pred Bohom a zborom ukázali Agapé s
mládežou, a Soli Deo Gloria, zborový spevokol, pod
vedením kantora Juraja Tichého.
Ku koncu roka 2011 bolo silvestrovské stretnutie
mládeže, 27.12.2011. Po úvodnom zoznámení sa
účastníkov, nasledovala biblická časť, chvály, téma,
výklad, pochopenie. Účastníci sa mohli zabaviť pri
spoločenských hrách, pozrieť si zaujímavý film s
náboženskou tématikou. Mládež mala k dispozícii
výborný vianočný nealko punč, sladké i slané pochúťky.
Aj v roku 2011 sa nám podarilo v spolupráci s
Remidiou n.o. zrealizovať projekt malej zborovej
diakónie. Na presbyterskej schôdzi bola dňa 29.12.2011
odovzdaná podpora pre sociálne slabších členov nášho
zboru.
Február 2012
Bohoslužby
Bohoslužby v zbore sa konajú každú
nedeľu
dopoludnia
a
popoludní.
Popoludňajšie
niekedy
nahrádzajú
prebiehajúce zborové udalosti alebo
seniorátne či celocirkevné podujatia.
Dopoludňajšie bohoslužby sa konajú so
začiatkom o 10:00 hod. Popoludní 16:30
hod.
Bohoslužby sa konajú vo sviatky, na
Pamiatku reformácie, na Nový rok, tak ako v
nedeľu. Počas kajúceho týždňa sú
bohoslužby v piatok, tiež v období pašií a
adventu. Bohoslužby sú v kostole a
popoludňajšie v zborovej sieni. Na
bohoslužbách,
biblických
hodinách,
stretnutiach mládeže v roku 2011 poslúžili
Božím slovom: Marián Hamari, Mária
Meňkyová, Miroslav Kovaľ, Juraj Brecko,
Ján Semjan st., Ján Semjan ml., Anna
Hisemová, Ján Knežo, Marek Kačkoš, Erika
Šrojtová, Vlasta Kovaľová (Vetrecinová),
Pavol Kačkoš, Dávid Vargaeštok, Samuel
Knežo, Milan Balahura, Ján Šoltés, Marika
Géciová, Erika Domonkošová, Martina
Onoferová, Prof. Imrich Peres.
Počas ekumenických bohoslužieb
kázali v zbore: Martin Jurčo z Cirkvi
bratskej, Štefan Handzok z Apoštolskej
cirkvi.
Kantorovaním bohoslužobný spev
sprevádza kantor Juraj Tichý, počas
neprítomnosti ho zastupuje Ján Dziak, na
pohreboch kantoruje Michal Kontra.
Technickú stránku pri bohoslužbách
zabezpečuje Matúš Gazdovič. Kostol a
zborovú miestnosť vzorne upratujú a
vyzdobujú Juraj Godočík s manželkou
Bertou, pomáha aj Jozefína Štefančíková.
Bohoslužby v zbore sú reformovaného i
ekumenického charakteru.
Počet všetkých bohoslužieb v roku
2011 – 109 bohoslužieb. Priemer
návštevnosti v roku 2011 je 200 ľudí
dopoludnia, 30 popoludní.
Spoločenstvo Svätej Večere Pánovej
Svätá
večera
Pánova
bola
vysluhovaná v roku 2011 počas sviatkov, na
Veľkú noc a Vianočné sviatky po dva krát.
Bola vysluhovaná na misijno diakonických
stretnutiach
starších,
v
domovoch
dôchodcov, v domácnostiach, v nemocnici.
Bohoslužieb zo Sv. več. Pánovou bolo
v zbore 13. V účasti na Sv. večeri Pánovej
prevažujú ženy. Ročný priemer účasti je
okolo 250 ľudí.
KALVÍN
Biblické hodiny
V michalovskom reformovanom zbore sú biblické hodiny každý
týždeň v stredu. Ich začiatok je 16:30 hod. Na stretnutiach mládeže boli
biblické zamyslenia, spojené s výkladom, mládežnickými piesňami.
Tieto viedli členovia a spolupracovníci komisie pre deti a mládež,
Blažej Knežo, Martina Knežová, do výkladu tém sa zapájali aj naši
mládežníci.
Počas dopoludňajších bohoslužieb v nedeľu prebieha nedeľná
škola. Nedeľná škola pracuje v priebehu školského roka. Cez školské
prázdniny napomáha organizovať cirkevný letný tábor. Biblické
zamyslenia, detské spevy a detskú tvorivosť, na nedeľnej škole vedú
Tímea Sotáková, Gabriela Lysá.
Na územi zboru prebiehajú aj seniorátne biblické hodiny, raz
mesačne. Božie slovo vykladá Dávid Varga Eštok. Na nich sa
zúčastňujú miestny veriaci, ale aj veriaci z okolitých reformovaných
zborov.
Priemerná účasť na zborových biblických hodinách je 14
účastníkov, na mládežníckych 15 účastníkov, na nedeľnej škole 18 detí.
Počet zborových biblických hodín v roku 2011 – 47. Počet
biblických hodín pre mládež v roku 2011 – 38 (z toho 12 seniorátnych
biblic. hodín)
Konfirmačná príprava
Konfirmačná príprava prebieha v dvoch skupinách, ktoré majú
osobitný čas vyučovania látky katechizmu. Pre každú skupinu trvá
príprava dva školské roky. V závere školského roka je preskúšanie
prvého aj druhého ročníka z prebranej látky, pred rodičmi konfirmantov
a presbytermi. Sleduje a zaznamenáva sa aj účasť konfirmantov na
bohoslužbách. Konfirmačnú prípravu vedie duchovný zboru. V
školskom roku sú stretnutia s rodičmi konfirmantov prvého a druhého
ročníka.
V prvom ročníku v školskom roku 2011/2012 je 15
konfirmantov, 8 dievčat, 7 chlapcov. V druhom ročníku v školskom
roku 2011/2012 je 18 konfirmantov, 12 dievčat, 6 chlapcov.
Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva prebieha na tunajších ôsmich štátnych
základných školách.Vyučovanie náboženstva navštevujú aj žiaci z
iných okolitých ref. zborov, ktorí chodia do škôl v Michalovciach. Žiaci
náboženskej výchovy sú aj klasifikovaní. Môžu sa zúčastňovať na
zborových podujatiach, podľa ich vlastného záujmu a veku, aj spolu s
rodičmi. Niektorí žiaci náb. výchovy sa pravidelne zúčastňujú letných
biblických táborov.
Počet žiakov na základných školách, ktorí navštevujú ref.
náboženstvo v školskom roku 2011/2012 je 116 žiakov. Na troch
základných školách sú po dve skupiny žiakov.
Iné cirkevnozborové príležitosti s cieľom budovania zboru
Veriaci michalovského ref. zboru sa zúčastňovali zborových
slávnosti iných zborov, seniorátnych a celocirkevných príležitostí, ktoré
boli v zbore oznamované. V roku 2011 prebiehali brigádnické práce,
zbierky pre iné zbory. Diakonická zbierka pri konaní aliančného
modlitebného týždňa bola pre ľudí, ktorí sú v rôznych závislostiach pre
organizáciu Život bez závislosti. Zbor v spolupráci s Remidiou n.o.
realizoval projekt Malá zborová diakonia. V roku 2011 bol vydaný pre
členov a nečlenov zboru päť krát zborový list, časopis Kalvín, do
ktorého prispievajú deti i dospelí.
Pravidelne sa konali stretnutia pre seniorov, ktoré zabezpečovala
diakonická komisia presbytéria v ktorej pracovali br.D.Elečko a s.
A.Tomašuľová, M.Sotáková a stretnutia detí, mládeže a mladých rodín,
-7-
Február 2012
Download

Kalvín - Kalvin.sk