Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – zbor Michalovce
KALVÍN
Zborový list
Ročník VI.
Číslo 1.
Kázeň
Juraj Gajdošoci
Jeremiáš 18, 3–6: „Nato som vstúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve
pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách
skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako
uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Dom Izraela,
či ja nemôžem naložiť s vami ako ten hrnčiar?“
Milí veriaci, čas plynie rýchlo a my sme opäť spolu v novom
roku. Čas je na postupe a približuje sa nám Pánov príchod. Každý
z nás sa naň má pripravovať. Podnecuje nás k tomu aj Božie slovo,
ktoré učí, že sme v Božích rukách. My ľudia nie sme sami svoji, ale
sme Božím vlastníctvom. To platí stále, v každom čase, v každom
roku Pána. Isté je, že Boh v našich životoch tvorivo pracuje. Formuje
nás ako ten hrnčiar, aby sme boli Jeho rukami tvárnení na večný život.
Milostivý Boh pretvára človeka, On je Stvoriteľ a má takú moc.
Podobenstvo hrnčiara je preto nadčasové, máme v ňom obraz nového
stvorenia ako o ňom hovorí Nový zákon. Tento obraz sa napĺňa ku
konečnému stavu. Čítame v 2 Kor 5,17: „Preto ak je niekto
v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa nastali
nové.“ Staré, pôvodné, hriešne, pred Bohom neobstojí. Starý život
v hriechu nemá večnosť, radosť, vieru, lásku a nádej. Prorok Jeremiáš
sa vtedy prihováral cez toto krásne podobenstvo k všetkým
obyvateľom Júdu a Jeruzalema. Vysvetľuje im, že Boh má tu moc,
naložiť s človekom ako On sám chce a mieni. V tých časoch si boli
ľudia príliš istí svojim opevnením, hradbami. V Jeruzaleme sa ľudia
začali príliš spoliehať na svoju spravodlivosť. Na svoj vlastný výkon,
na svoj rozum a ľudské schopnosti. Nastúpila istota, že v meste
Jeruzalem sa im nemôže nič stať. Nesprávne sa pokladali za
nezávislých od Boha.
V dávnych časoch bolo v mestách mnoho hrnčiarov. Vyrábali
nádoby dennej potreby. Hrnčiarske kruhy sa točili i v Jeruzaleme. Za
to množstvo rokov sa nič podstatné nezmenilo na tom, ako hrnčiar
vyrába svoje výrobky. Na kruhu sa točí pripravená hlina a on
vykonáva jemný tlak na ňu, aby získala požadovaný tvar. Ak tvar nie
je v súlade s jeho predstavou, hlinu zhrnie a znovu začne pracovať.
Roztočí svoj kruh a vytvára znovu. Ak by už nádoba bola vypálená,
bolo by neskoro. Taká sa dá len rozbiť a je potom nanič. Boh je náš
Tvorca, ako ten hrnčiar nás formuje, lebo naše životy hriechom
dostali neželaný tvar. Sú znetvorené a poškodené. Točíme sa dookola
v kružnici hriechu, neposlušnosti a malovernosti. Náš život v hriechu
je ako bludný kruh, z ktorého sa sami nevieme vymaniť. Sme ako na
kolotoči, ktorý nás unáša do falošných predstáv o našej dôležitosti,
zabezpečenosti.
KALVÍN
1
Marec 2015
2015
Nepredajné
Náš život je celý v Božej ruke, ktorá je na
nás. Len Boh nás môže tvarovať pre večný
život. Sami nemáme tú moc, naša je skôr
bezmocnosť. Boh nás premieňa ako ten hrnčiar
na svojom kruhu. V Ježišovi Kristovi máme
nový život, nové stvorenie. V knihe proroka
Jeremiáša máme vysvetlenie tohto podobenstva
hneď v 18 verši. Boh môže naložiť s nami
podľa svojej vôle. Nielen s každým človekom,
ale i s národom, so svetom. Toto biblické
poučenie je dôležité k nášmu pokániu. V pokání
máme chcieť a túžiť po tom, aby nás Boh menil
na svoj obraz, na ktorý sme boli stvorení. Ktorý
hriech poškodil a nalomil. Práve Božím
zásahom sa stávame novým stvorením. V 2 Tim
2,22-21 čítame: „Vo veľkom dome nie sú len
zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené
a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú
potrebu. Kto sa teda očistí od všedností týchto,
bude nádobou, na čestnú potrebu posvätenou,
svojmu Pánovi upotrebiteľnou, na každé dobré
dielo pripravenou.“ Vo viere prežívame zmenu
zo starého na nového človeka. Opúšťame
s Božou pomocou našu hriešnu prirodzenosť
a dávame sa do Božích rúk. On nás mení, my sa
často tomu bránime. Chceli by sme prečnievať
nad Jeho ruky. Túžime po iných tvaroch ako
nám ich On dáva. Zväčša máme inú predstavu
o sebe, odlišnú od tej Božej. Inú predstavu o nás
má naše okolie. Aj my o iných ľuďoch. Ako
s tým naložiť? Už bolo spomenuté pokánie,
v ktorom môžeme smelo vyhlásiť: Bože, rob so
mnou čo Ty chceš, dôverujem Ti!
Môžeme sa zamyslieť bratia a sestry čo
nás najviac formuje a čomu sa chceme poddať.
Je to vždy Boh? Nemáme namiesto pokánia
v srdci pýchu? Chceme, aby nás Boh menil?
Vstúpme na chvíľu s Jeremiášom do domu
hrnčiarovho. Tam vidíme našu budúcnosť.
Pracuje sa na nej, je v Božích rukách. Je
v schopnostiach nášho Tvorcu. Sme hlinou
v rukách, ktoré nás milujú, vždy nás nesú
a objímajú. Boh si nás chce vziať, obnovuje čo
sme
stratili.
On
sa
nás
nevzdáva,
Marec 2015
hľadí na nás, nezanechá nás opustených.
Prorok Jeremiáš prorokuje o Božej práci
s nami, v našom pozemskom živote sa s nami teda
dejú veľké veci. Naše zdanie nás klame. My
nemáme také schopnosti ako hrnčiar, aby sme sa
sami tvarovali. On činí všetko nové. Nie je to len
akási generálna oprava, ale stávame sa novými
ľuďmi. Boh iste môže s nami naložiť ako sám
chce. Je to Jeho výsada, moc i spravodlivosť.
Neobávajme sa už preto o našu budúcnosť,
o zajtrajší deň. Veríme predsa, že sú nám
odpustené naše hriechy. Každý z nás niečo osobité
prežíva, náš život nie je ako cez kopírovací papier,
podobný z tým iným. Sme každý jedinečným
originálom, Boh je našim autorom, našim
hrnčiarom. Žijeme život, ktorý sa nemusí podobať
na iný, ale je to náš život, ktorý nám dal Boh. Má
s nami cieľ nás znovu zrodiť pre Jeho kráľovstvo.
Hoci sme hlina, ešte ten starý Adam, predsa On,
náš Boh je Majster. Dokáže všetko a to nás nech
upokojí a podnieti k ešte hlbšej viere v Neho. Ak
sa nás dotýka vedzme, že to má zmysel. Vystúpme
z náhlenia, z prúdu márností do Jeho možností. Zo
smrti do života.
Amen.
Farár Ján Knežo
Juraj Gajdošoci
Reformovaný farár Ján Knežo nás na Božie zavolanie opustil
dňa 3.1.2015, dožil sa 81 rokov. Narodil sa v Závadke 21.2.1933.
Po štúdiu teológie v Prahe pôsobil na viacerých miestach. Začas v
Michalovciach, v Košiciach, na Predsedníctve synody. Najdlhšie,
až do svojho dôchodku, slúžil v Maľčiciach a v Slavkovciach.
Nábožne sme sa s ním rozlúčili v michalovskom
reformovanom kostole dňa 7.1.2015. Slovo Božie, ktoré posilnilo
príbuzných a všetkých prítomných, kázal zástupca biskupa Ján
Semjan. Poukázal na to, že sme ratolesti na vínnom kmeni, ktorý
vždy ostáva pevný a neochvejný. V príhovoroch zaspomínali na
nebohého brata farára a povzbudili prítomných konseniorka
michalovského reformovaného seniorátu Erika Dékanyová a senior
Ondavsko-hornádskeho seniorátu Juraj Brecko.
Brat farár aj na dôchodku vypomáhal v michalovskom
reformovanom zbore, za čo sme vďační Bohu. Kázal, slúžil Svätú
večeru Pánovu, prispieval do nášho časopisu. Nechýbal na
biblických hodinách a na bohoslužbách dopoludnia či popoludní.
Brat farár Ján Knežo vždy zastával jasný teologický postoj, ktorý
vedel aj prístupne podať.
Modlitba
Juraj Gajdošoci
Všemohúci Bože náš! Ty si mocný
Stvoriteľ, Spasiteľ a Posvätiteľ! Poznávame
z Jeremiášovho podobenstva Tvoju premieňajúcu
silu, ktorou nás Ty formuješ. Bez Teba sme
bezmocní a slabí. Len padáme, ak Ty nám
nepomôžeš. Často sme ešte v zajatí vlastných istôt,
ktoré sa nám ľahko rúcajú. Budujeme si okolo
seba
hradby
egoizmu
a zabezpečenosti
v majetkoch. Bože náš, prosíme Ťa, požehnaj nám
nasledujúce dni, aby sme dokázali zvažovať
vlastnú neužitočnosť a Tvoju mocnú ruku pri nás.
Aj prorok Jeremiáš jasne videl, že Ty môžeš
vykonať všetko podľa Tvojho slova. V Slove je
mocná Tvoja ruka, dotýka sa a zároveň
zachraňuje. Uznávame i teraz, že sme často
nepoddajný materiál. Žijeme si podľa svojho
a prekračujeme Tvoje príkazy. Zabúdame na Teba
a Tvoje uplynulé, terajšie a možné mocné zásahy.
Posilni nás mocný Bože na každý deň
života, ktorý tu máme od Teba. Pomôž nám v tom
čo prežívame radi alebo neradi. Pomáhaj nepriečiť
sa Tvojej svätej vôli, ale ju prijať ako najvyššie
a múdre Tvoje rozhodnutie o nás. Svätý Bože,
uchop svojou rukou naše všetko a nes nás do
Tvojho kráľovstva. Prosíme Ťa zmiluj sa nad
úbohými, ktorí sa trasú pred Tebou v pokore
a v bázni. Pre nekonečnú a prítomnú Tvoju lásku,
vypočuj nás.
Amen.
KALVÍN
Ako správny farár, mal aj včely, o ktoré sa pravidelne staral
a dokázal dať cenné rady ako postupovať pri ich chove. Žil
skromne a pobožne od svojho detstva, ktoré prežil v Závadke.
Spomínam na jeden príbeh z jeho mladých čias, ktorý raz dojato
vyrozprával. V Závadke mal dobrého priateľa, chlapca - Žida.
Spolu sa hrávali, navštevovali sa. Keď na vozoch odvážali židov,
na jednom z nich bol i jeho priateľ. Vtedy Janko bežal za tým
vozom a volal na priateľa: „Kam ideš, kedy sa vrátiš?”. Jeho milý
priateľ sa už nikdy do Závadky nevrátil.
Ján Knežo slúžil cirkvi dlhé roky, jeho služba v našom
ľudskom pohľade nie je docenená. Zaslúži si naše uznanie a
modlitbu vďaky za jeho život a službu v svätej cirkvi.
1 Pet 1,25: „Ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to
slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.“
2
Marec 2015
Aliančný modlitebný týždeň, Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov 2015
Juraj Gajdošoci
Aliančný modlitebný týždeň, ktorý
organizujú protestantské cirkvi, sa už tradične
konal aj v Michalovciach. Zúčastnili sa ho:
Cirkev bratská, Apoštolská cirkev, Evanjelická
cirkev metodistická a Reformovaná kresťanská
cirkev. Jednotlivé ekumenické stretnutia boli
postupne
v týchto
cirkvách.
Súčasťou
ekumenických bohoslužieb boli modlitebné
stíšenia. Na kázaniach sa rozoberala modlitba
Pánova. Na našich stretnutiach prebehla zbierka
pre apoštolský cirkevný zbor, ktorý sa dosiaľ
schádza v prenajatých priestoroch.
Ekumenický Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov, ktorý organizovala Komisia pre vieru
a poriadok Svetovej rady cirkvi, Pápežská rada
na podporu jednoty kresťanov, Konferencia
biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkví
v SR, sa niesol v duchu stretnutia Pána Ježiša so
ženou samaritánkou pri studni. Tak znelo
i hlavné motto: „Daj sa mi napiť“. Je to výzva
k etickému konaniu, ale aj naplnenie života
a uskutočňovanie poslania Cirkvi, keď navzájom
potrebujeme jední druhých. Ekumenický týždeň
už má v Michalovciach svoju tradíciu. V tomto
roku sme sa spoločne zišli v kostole
reformovanej
kresťanskej
cirkvi
v Michalovciach, v nedeľu 25.1.2015 o 15:30
hodine. Na ekumenických bohoslužbách sa nám
prihovoril brat Peter Hrabovecký, direktor
komunity saleziánov v Michalovciach. Priblížil
stretnutie Pána Ježiša so ženou pri obecnej
studni, ktorá bola v Samárii. Toto zmenilo život
nielen spomínanej ženy, ale mnohých, ktorí sa
o tom dozvedeli, že Pán Ježiš je prorok. On nám
dáva živú vodu.
V spoločných modlitbách zneli prosby
o podriadenie sa Božej vôli, aby sa ľudia
prijímali a boli otvorení voči druhým. Spolu sa
modlili: Peter Hrabovecký, direktor Komunity
saleziánov, Jozef Gánovsky, salezián, Stanislav
Pavúk, dekan Rímskokatolíckej cirkvi, František
Puci, dekan Gréckokatolíckej cirkvi, Piotr
Lasota, rektor Komunity pallotínov, Krištof
Zontek, pallotín, Štefan Rendoš, kazateľ
Evanjelickej cirkvi metodistickej, Štefan
Handzok, pastor Apoštolskej cirkvi, Bohdan
Rohaček, kazateľ Cirkvi bratskej, Ján Meňky,
farár Evanjelickej cirkvi a.v. , Juraj Gajdošoci,
farár Reformovanej kresťanskej cirkvi.
Na záver všetci prítomní duchovní udelili
ekumenickému
zhromaždeniu
požehnanie.
Rozišli sme sa posilnení, v dobrej viere, že všetci
máme nevyčerpateľný zdroj života v našom
Pánovi.
KALVÍN
Farár Ján Semjan
Juraj Gajdošoci
Reformovaný farár Ján Semjan ticho zomrel vo večerných
hodinách v kruhu svojej rodiny v piatok 20.2.2015.
Narodil sa dňa 4.3.1932 v Trhovišti rodičom Michalovi
Semjanovi a Anne Varkondovej v roľníckej rodine, ktorá žila
skromným pracovitým a zbožným životom, bol šiesty zo siedmich
súrodencov. Základnú školu navštevoval od roku 1938 v Trhovišti, v
roku 1943 prestupuje na osemročné michalovské gymnázium, kde
7.6.1950 maturoval. Ako mladý človek, stredoškolák sa dostáva do
misijného pôsobenia farára Jána Vasiľa. Zrodila sa v ňom duchovná
túžba stať sa reformovaným farárom. Teologické štúdium absolvoval
na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe v rokoch
1951 až 1955. Po úspešnom ukončení štúdia 27.9.1955 nastúpil na
miesto kaplána v Košiciach. Dňa 5.7.1956 sa Ján Semjan zosobášil s
Albínou, rodenou Janovčíkovou, s ktorou vychovali syna Jána a
dcéru Vieru.
Po vojenskej službe v čase od 31.10.1956 do 23.10.1958 v
Jičíne a Mladej Boleslavi, začal službu Pánovi v maľčickom
reformovanom zbore. Z Maľčíc potom ako už zvolený duchovný
odchádza 1.9.1965 do cirkevných zborov Pinkovce a Záhor. Práve v
týchto zboroch prežil so svojou rodinou najproduktívnejšie roky
svojho života. Oddane v týchto zboroch pracoval na vinici Pánovej.
Vážili si ho nielen reformovaní kresťania, ale požíval uznanie aj od
veriacich iných cirkví. Zosnulý formoval s Božou pomocou
náboženský život vo svojich zboroch zodpovednou a pravidelnou
službou. V Pinkovciach a v Záhore sa stal zosobnením vytrvalosti v
živote viery človeka. V 70. a 80. rokoch organizoval stretávania
mládeže, ktoré sa stali známe v širokom okolí. Pán farár prežíval
spolu zo svojou rodinou aj neprajnosť vtedajšieho režimu, ktorý
všemožne brzdil duchovnú prácu.
3
Marec 2015
Ján Semjan sa stal v
rokoch 1996 až 2002
seniorom
michalovského
seniorátu. Bolo to v období
nedostatku duchovných, v
čase
prerastajúcich
problémov na niektorých
zboroch.
Plodnú
jeseň
svojho
duchovenského
života prežil v Pinkovciach
a v Záhore. Do jeho života
vstúpila nemoc, ktorú až do
svojho časného konca ticho
prijal ako vôľu Božiu. Na
zaslúžený
dôchodok
odchádza 1.11.2008, veľkú
starostlivosť
a
opateru
prijímal od svojej najbližšej
rodiny. Jeho časný beh sa
dokončil
vo
veku
nedožitých 83 rokov.
Pohreb brata farára sa
uskutočnil
v
utorok
24.2.2015 v michalovskom
reformovanom
kostole.
Slovom Božím všetkých
povzbudil biskup Lászlo
Fazekas, pripomenul zbožný
život
Simeona,
ktorý
očakával spasenie. Simeon
uvidel malého Ježiša a je už
prepustený v pokoji. Jeho
oči videli v Ježišovi
spasenie.
Brat
biskup
zdôraznil
tiež
Pavlovu
vieru, ktorý tvrdil, že hoci
sa naše pozemské telo zborí,
predsa máme postavený
príbytok v nebesiach, ktorý
pripravila Božia ruka.
K zhromaždeným sa
prihovorila
konseniorka
Erika Dékanyová, senior
Juraj Brecko, farár Marian
Hamari, kurátorka Anna
Gederová. Na rozlúčke boli
prítomní okrem mnohých
veriacich a rodiny, duchovní
z
oboch
slovenkých
seniorátov, emeritný biskup
Géza Erdélyi, synodný
radca Alexander Molnár. S
vďakou Bohu za život s
úctou spomíname na pána
farára Jána Semjana.
Žalm 124,8: „Naša
pomoc
je
v
mene
Hospodinovom, ktorý učinil
KALVÍN
nebo i zem.“
detí a 1 nemanželské.
Výročná správa o duchovnom
a hmotnom živote zboru za rok
2014
Sobáše
V roku 2014 bolo 8 sobášov (v roku
2012 bolo 10 sobášov; v roku 2013 bolo
15 sobášov); 2 čisté a 6 miešaných.
Sobášení: Adrián Asnaď – Gabriela
Ziničová, Rastislav Štefánik - Lucia
Slabá, Ing. Ján Porvaz – Mgr. Lucia
Koziotová, Mgr. Igor Juhás – Mgr. Lenka
Milaniaková, Ing. Juraj Hajduk – Anita
Matejová, Tomáš Hricík – Bc. Svetlana
Szanyová, Ing. Peter Jankovič – Mgr.
Veronika Mondoková, Ing. Marek Vajda Eva Murniková.
Úvod
2M 13,21-22: „Hospodin kráčal pred
nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich
viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby
im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou.
Oblakový stĺp vo dne ani ohnivý stĺp v noci
nevzdialil sa spred ľudu.”
Bratia a sestry, Hospodin kráčal pred
svojim ľudom vo dne i v noci. On viedol
svoj ľud do zasľúbenej zeme. Kto iný by
vedenému ľudu zabezpečil správnosť cesty,
ak nie Hospodin? To, čo povedal, navždy
platí, preto ide vpredu. Je i dnes našim
vodcom, On razí cestu cez každé
nebezpečenstvo. Niet prekážky, ktorá by
znemožnila postup a nebolo by ju možné
prekonať! Naše dni a noci nie sú bez
Božieho
vedenia.
My
prejavujme
Hospodinovi vďačnosť za to, že nás vedie.
Nezabúdajme,
že
pred
nami
ide
Najmocnejší. Neľakajme sa žiadnej
prekážky, ale s dôverou sa dajme viesť
Hospodinom. Odkladajme nedôveru a
každú starosť, nech premôže živá viera v
Hospodina. Prosme a želajme si, aby ani vo
dne ani v noci sa Hospodin nevzdaľoval od
nás. Amen
1. Správa duchovného
1.1 Štatistika na základe matrík
Počet členov zboru: 1 046
Počet voličov zboru: 495
Krsty
V roku 2014 bolo 15 krstov (v roku
2012 – 20 krstov; v roku 2013 – 19 krstov);
6 chlapcov a 9 dievčat.
V roku 2014 boli pokrstení: Soňa
Berešová,
Yvette
Kobová,
Lenka
Malegová, Šimon Ján Pallai, Miroslav
Nistor, Alexandra Litavská, Jozef Roško,
Caila Semanová, Hana Miľovčíková, Hana
Andrejčaková, Filip Koščo, Soňa Mikulová,
Matej Karšňák, Bianca Barcalová, Adam
Noel Stloukal.
Pokrstených bolo 14 manželských
4
Konfirmácia
V roku 2014 bolo konfirmovaných
20 konfirmantov; (v roku 2012 bolo
konfirmovaných 18 konfirmantov; v roku
2013
bolo
konfirmovaných
13
konfirmantov) 6 chlapcov a 14 dievčat.
Konfirmovaní: Klaudia Fonosová,
Dominika Fonosová, Frederik Fecák,
Michaela Mattová, Jana Valkovičová,
Sára Balážová, Maroš Gergeľ, Martin
Petričko, Simona Andrášová, Nikola
Andrášová, Zuzana Hudáková, Simona
Dziaková, Marianna Bavoľarová, Juliana
Javorská, Jakub Kanda, Michal Herczog,
Patrik Koba, Dominika Kobová, Petra
Verešová, Simona Kaščáková.
Pohreby
V roku 2014 bolo pochovaných 14
ľudí (v roku 2012 bolo pochovaných 11
ľudí; v roku 2013 bolo pochovaných 12
ľudí); 7 mužov a 7 žien.
Pochovaní: Anna Urbanová, rod.
Sanyová 90 ročná (zapísaná v cir. matrike
Veľké Kapušany); Michal Malejčik 82
ročný (zapísaný v cir. matrike Jenkovce);
Viola Sajková, rod. Čorgová 76 ročná; Ján
Kováč 65 ročný (zapísaný v cir. matrike
Veľké Kapušany); Miriam Tomašuľová,
rod. Sklárová 32 ročná; Oliver Virčík 2
ročný; Elena Kunderová, rod. Hurová 66
ročná; Prof. Ing. Ján Tomovčík CsC 88
ročný; Anna Cmarová, rod. Valisková 78
ročná;
Július Sabo 77 ročný; Jana
Koščová, rod. Nemethová 56 ročná; Etela
Šaffová 65 ročná; Mária Čenčariková 84
ročná; pplk. Ján Virčík 89 ročný;
Bartolomej Sajko 84 ročný; Milan Hajduk
65 ročný; Mikuláš Lakatoš 72 ročný.
Marec 2015
mládeže, kde som kázal na tému Odpustenie.
V tomto mesiaci 12.2.2014 bol pohreb nášho brata
a podporovateľa zboru Michala Malejčíka, narodil sa v
roku 1932 a je pochovaný v rodných Kristoch.
14.2.2014 podvečer sa zišla riadna presbyterská
schôdza, na ktorej bol prerokovaný rozpočet, naše
hospodárenie a k tomu koncoročná správa.
Remidia n.o. organizovala v našich priestoroch
stretnutie rodín, na tému Kresťanské manželstvo
prednášala Lídia Knežová. Domácim duchovným bola
vysluhovaná Svätá večera Pánova. Občerstvenie pripravili
členovia zboru, za čo im patrí vrelé poďakovanie.
18.2.2014 sme mali na fare v Lastomíre seniorátnu
schôdzu duchovných. Mimoriadne seniorátne valné
zhromáždenie v Bánovciach nad Ondavou bolo 21.2.2014,
zúčastnili sme sa ho spolu s kurátorom Jaroslavom
Bánocim. Na programe boli podpory, členské a voličské
zoznamy, situácia v cirkvi.
V
nedeľu
23.2.2014
po
dopoludňajších
bohoslužbách bolo stretnutie s rodičmi konfirmantov
druhého ročníka. Popoludní o 15:00 hod. v bežovskom
reformovanom kostole sme sa zišli k nácviku svetového
dňa modlitieb.
V závere mesiaca bola v našom kostole exkurzia,
návšteva študentov z miestneho Gymnázia Pavla Horova,
ktorú viedol farár evanjelickej cirkvi a.v. Ján Meňky.
Miestny duchovný priblížil
život v našom zbore,
vysluhovanie sviatostí a naše dejiny.
1.2 Cirkevno – zborové udalosti v roku 2014,
zoradené v časovom slede
Január 2014
Návšteva primátora mesta Michalovce Viliama
Záhorčáka, zástupcu primátora Benjamína Bančeja na
novoročných bohoslužbách 1.1.2014. Po bohoslužbách
bolo stretnutie a rozhovory hostí s presbyterstvom zboru v
zborovej sieni. Na nový rok sa vzdal z osobných dôvodov
pravidelného kantorovania kantor a dirigent spevokolu
Soli Deo Gloria, br. Ing. Juraj Tichý. Ďakujeme mu za
jeho dlhoročnú kantorskú službu a za perfektné vedenie
zborového michalovského spevokolu. Vyprosujeme pre
neho Božiu milosť do jeho života!
V našich priestoroch sa uskutočnilo dňa 8.1.2014
prípravne stretnutie k Aliančnému modlitebnému týždňu v
Michalovciach, na ktorom sa podieľajú protestantské
cirkvi v meste. Zúčastnili sa ho zástupcovia apoštolskej,
metodistickej, bratskej a reformovanej cirkvi. V roku
2014 sa do Aliančného modlitebného týždňa už tradične
zapojili: Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkev bratská,
Evanjelická cirkev metodistická, Apoštolská cirkev.
U nás počas modlitebného ekumenického týždňa
boli bohoslužby 14.1.2014, kázal Bohdan Roháček z
Cirkvi bratskej. Dňa 19.1.2014 kázal u reformovaných
Štefan Handzok z Apoštolskej cirkvi. Reformovaný
duchovný kázal v Evanjelickej cirkvi metodistickej a v
Cirkvi bratskej. Počas modlitebného týždňa prebiehala
zbierka pre Cirkev bratskú v Michalovciach, na
rekonštrukciu ich modlitebne.
Dňa 6.1.2014 sa zišli účastníci prvej seniorátnej
biblickej hodiny v tomto roku.
Na stretnutí seniorátnej mládeže v piatok popoludní
10.1.2014 kázal duchovný Pavol Kačkoš, na tému:
Spasenie.
Počas ekumenického týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov v Evanjelickej cirkvi metodistickej, kázal v
stredu 22.1.2014 gréckokatolícky duchovný Matúš
Marcin.
V
sobotu
25.1.2014
vo
farskom
rímskokatolíckom kostole, za autobusovou stanicou kázal
metodista, kazateľ Štefan Rendoš.
V závere mesiaca januára 27.1.2014 v priestoroch
mestského úradu zasadala Rada cirkví Michaloviec.
Marec 2014
V pondelok 3.3.2014 sa zišli v zborovke účastníci
seniorátnej biblickej hodiny, kde som mal výklad Písma.
V nedeľu 2.3.2014 v našom zbore prebehla dobrovoľná
zbierka pre reformovaných kresťanov vo Svinici, na
opravu historického kostola a na rekonštrukciu fary.
V marcových dňoch 6.3. až 9.3. 2014 naši
mládežníci boli na mládežnickom tábore v Červenici,
sprevádzali ich presbyter Blažej Knežo a ses. Martina
Knežová.
V sobotu 8.3.2014 sa konal ekumenický svetový
deň modlitieb zo začiatkom o 16:00 hodine. Zišli sme sa v
evanjelickom kostole a.v., za náš zbor sa do programu
SDM zapojili sestry: Marta Sotaková, Milada Kicová,
Pavlína
Dzvoniková,
Anna
Tomašuľová,
Jana
Gajdošociová.
Dňa 12.3.2014 sme s br. Milošom Vincom, členom
seniorátnej rady michalovského seniorátu, boli na
vizitáciach v zboroch – Jenkovce a Tašuľa.
V
nedeľu
16.3.2014
po
dopoludňajších
bohoslužbách začalo Zborové valné zhromáženie, ktoré
prijalo koncoročnú správu duchovného a kurátora zboru.
Na tomto ZVZ zložili predpísaný sľub novozvolený
kurátor zboru Ing. Jaroslav Bánoci, a zborový presbyteri.
Zvolení boli v novembri minulého roka.
Vizitácii v záhorskom zbore som sa zúčastnil
18.3.2014 s bratom Marekom Kačkošom a seniorátnym
sudcom, Milošom Vincom.
Stretnutie s duchovnými jednotlivých cirkvi v
Michalovciach k ekumenickému pašiovému sprievodu
Február 2014
Mesiac február začal v znamení zmeny
dirigentského vedenia zborového spevokolu Soli Deo
Gloria, keď dirigentskú taktovku prevzala Veronika
Savková. Predstavila sa na skúške, ktorá bola dňa
2.2.2014.
V pondelok 3.2.2014 sa uskutočnila seniorátna
biblická hodina v našej zborovej sieni.
7.2.2014 bola pred mestským úradom nášho mesta
ekumenická slávnosť, ktorej súčasťou bolo zahájenia
jubilejného roka sedmičiek, 770 rokov od prvej písomnej
zmienky. Slávnosť následne pokračovala v zemplínskom
múzeu za prítomnosti predsedu samosprávneho kraja
Zdenka Trebuľu, podpredsedu Emila Ďurovčíka, vedenia
Michaloviec. Toho dňa bolo u nás stretnutie seniorátnej
KALVÍN
5
Marec 2015
bolo v našej zborovej sieni 19.3.2014. Hovorilo sa o trase
na nový cintorín na Bielej hore, kde sprievod viedol a
tam bol i nový cintorín odovzdaný do užívania.
V stredu 19.3.2014 popoludní prudký vietor strhol
z veže kostola hlinikový plech, zasahovali michalovskí
hasiči. Celú udalosť zaznamenali média, noviny a
televízie. Vďaka Bohu za to, že sa nikomu nič nestalo a
škoda je len hmotná. Na poškodenej streche veže kostola
začali rekonštrukčné práce 24.3.2014.
V Tušiciach 21.3.2014 bola víkendovka pre
mládež, kde sa jej zúčastnili aj niektorí naši konfirmanti
druhého ročníka.
V poslednú marcovú nedeľu boli vizitácie v
michalovskom zbore, na bohoslužbách o 15 00 hodine
kazali seniorka Mária Meňkyová a duchovný Pavol
Kačkoš. Vizitácii sa zúčastnil aj seniorátny kurátor br.
Marek Janovčík. Vizitačná presbyterská schôdza sa
začala o 16:30 hodine.
Apríl 2014
V pondelok 7.4.2014 sa zišli účastnici na
seniorátnej biblickej hodine, ktorú viedol farár Ján
Janovčík.
V pondelok 7.4.2014 tiež do nášho kostola prišli
stredoškolský študenti z Turecka a Poľska, spolu s
pedagógmi, medzi nimi bol aj riaditeľ tureckého
gymnázia. Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu
Comenius, ktorý v našom meste organizovalo
gymnázium Ľudovíta Štúra. Študenti si zo záujmom
obzreli náš kostol, vypočuli si niečo z dejín našej cirkvi a
zo stavby kostola.
V piatok 11.4.2014 mali v zborovke seniorátnu
mládež mládežnici michalovského seniorátu. V tento
piatok som bol na vizitáciach v rodných Bežovciach, so
seniorkou a seniorátnym kurátorom.
Na kvetnú nedeľu 13.4.2014 popoludní o 15:00
hodine, začalo misijno diakonické stretnutie starších.
Organizovala ho komisia presbyterstva: Anna
Tomašuľová, Marta Sotáková, Anna Mikulová. Do
programu sa zapojila aj ses. Mária Gazdovičová,
prednesom náboženskej poézie. Prítomným bola
vysluhovaná Svätá večera Pánova. S organizátormi sme
sa zhodli, že zrejme v doterajšom priebehu takýchto
stretnutí sa jednalo o dosiaľ najväčšiu účasť našich
starších.
16.4.2014 som podal informácie o našom
pripravovanom ekumenickom pašiovom sprievode v
Michalovciach, do tlačovej agentúry TASR. Na Veľký
piatok kázala na dopoludňajších bohoslužbách vojenská
duchovná ses. Vlasta Vetrecinová, zároveň vypomáhala
pri vysluhovaní Svätej večere Pánovej. Ekumenický
pašiový sprievod sa v piatok o 13:00 hodine vydal od
rímskokatolíckeho kostola na Stráňanoch k novému
cintorínu na Bielej hore. Tam prebehol kresťanský
ekumenický obrad k otvoreniu nového cintorína.
Sprievodu sa medzi mnohými veriacimi sa zúčastnil aj
primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, zástupca
primátora Benjamin Bančej. V našom kostole o 16:00
hodine boli seniorátne kajúce bohoslužby, na ktorých
KALVÍN
kázala seniorka Mária Meňkyová, modlitby viedol farár v
Palíne, Marek Kačkoš. Kajúcimi bohoslužbami nás hudobne
viedla kresťanská skupina z Palína, Joel.
Na veľkonočnú nedeľu 20.4.2014 vypomáhal pri
vysluhovaní večere Pánovej br. Ján Šoltés. Krásne na slávu
Božiu vystúpili s programom deti z nedeľnej školy, pripravili
ich ses. z nedeľnej školy, JUDr. Tímea Sotáková a Ing.
Gabriela Lisá.
Pod vedením dirgentky Mgr. Veroniky Savkovej
nádherne spevom slávil Boha náš zborový spevokol Soli Deo
glória. Na veľkonočný pondelok dopoludnia kázal br. Ján
Šoltés.
Dňa 25.4.2014 sa mládežnici zúčastnili stretnutia v
Sečovciach. V závere mesiaca v nedeľu popoludní 27.4.2014
v našom kostole na tému Nová vizia reformovaného
kresťanstva, prednášal zástupca biskupa Marián Hamari.
Máj 2014
Prvého mája som sa zúčastnil seniorátneho výstupu na
hrad Vinné. Súčasťou výstupu bola opekačka a obhliadka
hradu.
V dňoch 2.5. až 4.5.2014 mládežnici a konfirmanti v
sprievode dospelých, ktorí im zabezpečovali dopravu,
navštívili Vysoké Tatry. Toto podujatie podporilo dotáciou
mesto Michalovce. Ďakujeme vedeniu mesta za podporu,
tým, ktorí boli vlastnými autami za odvoz a prívoz
účastníkov. Blažejovi Knežovi a Martine Knežovej za
zorganizovanie a prípravu progamu výletu.
V nedeľu 4.5.2014 o 15:00 hodine bola u nás v
michalovskom kostole prehliadka seniorátnych spevokolov.
Náš zbor reprezentoval spevokol Soli Deo Gloria, dirigovala
Veronika Savková. Ako hosť prehliadky zaspieval zborový
spevokol z Vajkoviec. Sestry z nášho zboru pripravili pre
všetkých vynikajúce občerstvenie za čo im ďakujeme.
Prehliadky spevokolov sa zúčastnila aj Noemi Bodnár, z
oddelenia cirkevnej hudby.
V Trhovištiach sme mali stretnutie dňa 6.5.2014, na
tomto stretnutí oboch slovenských seniorátov sa hovorilo o
aktuálnych udalostiach.
V nedeľu 11.5.2014 po dopoludňajších bohoslužbách
v prítomnosti presbyterov a rodičov sa preskúšaniu podrobili
konfirmanti druhého ročníka, nasledovalo aj stretnutie s ich
rodičmi. V túto nedeľu dopoludnia sme vykonali dobrovoľnú
zbierku pre reformovaný zbor v Košiciach, ktorý sa púšťa do
stavby kostola pre slovenských veriacich. Na bohoslužbách
sme si tiež pripomenuli Deň matiek, nádherným programom
detí a dorastu, ktorý pripravili ses. Tímea Sotáková a
Gabriela Lisá. Hudobne vystúpenie na gitare sprevádzal br.
Pavol Bánoci. I takto sme mohli pozdraviť naše mamy a
poďakovať im.
V májový piatok 16.5.2014 sa zišlo presbyterstvo
nášho zboru na riadnej schôdzi, kde sme rokovali napríklad o
nomináciach na cirkevné volené funkcie a o zvone do veže
kostola.
V nedeľu 18.5.2014 sme s br. kurátorom v Lastomíre,
zastupovali náš zbor na seniorátnom valnom zhromáždení.
6
Marec 2015
Konfirmácia v našom zbore bola v nedeľu
25.5.2014. Konfirmanti po preskúšaní a sľube
pristúpili po prvý krát k Svätej večeri Pánovej. Pri
speve počas konfirmačného programu ich
hudobne sprevádzal presbyter Blažej Knežo,
príhovory za konfirmantov mali Sára Balážová,
Michaela Mattová a Jakub Kanda. Konfirmantom
odovzdal Bibliu kurátor Jaroslav Bánoci, kvety
konfirmantom odovzdala presbyterka Anna
Mikulová, konfirmačný list prevzali od
duchovného.
Náš spevokol SDG nás úspešne
reprezentoval dňa 25.5.2014 na sakrálnej
regionálnej prehliadke v Trebišove, ktorá bola v
miestnom kaštieli. V túto nedeľu popoludní som
sa zúčastnil slávnosti v Bánovciach nad Ondavou
– Ako sa rodí básnik. Slávnosť bola k výročiu
narodenia básnika Pavla Horova.
Jún 2014
V nedeľu 1.6.2014 konfirmanti, ktorí sa
konfirmovali 25.5.2014 a ich rodičia odovzdali
zbierku pre konfirmantku, ktorej týždeň pred
konfirmaciou zomrela mamička.
V pondelok 2.6.2014 na seniorátnej
biblickej hodine poslúžila výkladom Písma,
seniorka Mária Meňkyová.
Začiatkom júna 3.6.2014 bola vynovená
internetová stránka nášho zboru - kalvin.sk .
Na bohoslužbách a pri Svätej večeri
Pánovej na svätodušnú nedeľu kantoroval na
bohoslužbách Jaroslav Valisko, kantor zo
stretavského zboru. V túto nedeľu 8.6.2014 deti a
ich rodičia navštívili košickú ZOO. Vydarené
podujatie pripravili sestry z nedeľnej školy, Tímea
Sotáková a Gabriela Lisá. Popoludní bol v našom
kostole koncert ZUŠ v Michalovciach - Pro
musica, s ktorým sa úspešne prezentovali aj v
zahraničí. Na koncerte sa zúčastnil medzi
mnohými
primátor
Michaloviec,
Viliam
Záhorčák, predstavitelia Sobraniec, pracovníci s
hudobne nadanou mládežou.
V nedeľu 15.6.2014 znovu v našom zbore
kantoroval Jaroslav Valisko, v zbore prebehla
diakonická zbierka pre bohuznámu rodinu.
Popoludní na misijno diakonickom stretnutí bola
vysluhovaná Svätá večera Pánova, nakoniec ako
vždy pri takejto príležitosti bolo posedenie pri
zákuskoch, čaji a káve. I tu misijno diakonická
komisia presbyterstva pripravila program i
podávané občerstvenie.
Predposledná júnova nedeľa znela spevom
Soli Deo Glorie na bohoslužbách. Po nich boli
preskúšaní z prebranej látky katechizmu
konfirmanti
prvého
ročníka,
nasledovalo
stretnutie s ich rodičmi. Zbierka pre tušický
reformovaný zbor na opravu kostola bola v
nedeľu 29.6.2014. Popoludní som sa zúčastnil
časti KRM v Stretave, kde domáci zbor pripravil
KALVÍN
pre mládež pohostenie.
Júl 2014
Počas bohoslužieb v nedeľu 6.7.2014 kantoroval Ján Šoltés.
Dňa 8.7.2014 sme sa rozlúčili na mestskom cintoríne s
dvojročným Oliverom Virčíkom, zo zosnulých v tomto roku s
najmladším našim členom. Pre jeho rodičov prosíme od Boha
milosť a pomoc!
V utorok 15.7.2014 o 11 hodine bol v Michalovciach pohreb
bývaleho kurátora bratislavského reformovaného zboru, ktorý bol
pôvodom z Iňačoviec, Prof. Ing. Jána Tomovčíka CsC. Bol svojho
času rektorom vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, vedecky
pracoval na viacerých postoch, napríklad v SAV, bol i predsedom
jednoty dôchodcov v SR. Vždy sa zaujímal aj o michalovský
reformovaný zbor a o michalovský kostol. Na rozlúčke s ním sa
okrem zastúpenia príbuzných, spoupracovníkov a známych,
zúčastnili predstavitelia akademického senátu vysokej školy v Nitre,
obyvatelia Iňačoviec, starosta obce, kresťania reformovaného
iňačovského a michalovského zboru.
Nedeľňajšie odpoludnie 13.7.2014 sme využili na zborový
výlet loďou po Zemplínskej Šírave. Z plavby mali radosť hlavne
deti, ale dobre padlo osviežiť sa i dospelým na lodi Zemplín. Po
plavbe sme tradične navštívili a prezreli si výstavu rôznych vecí,
ktoré niekedy boli bežnou súčasťou života nielen na dedine.
Výstavu na Lúči obetavo udržiava a zhromažďuje členka nášho
zboru Jozefína Štefančíková. Ďakujeme, že nám ochotne i tento rok
otvorila dvere do minulosti pre našu prítomnosť.
V pondelok 28.7.2014 sa začali práce na výmene okenných
žaluzii vo veži kostola. Tieto v priebehu týždňa výmenou žalúzii
boli ukončené. V pondelok 28.7.2014 bol v Michalovciach pohreb
Júliusa Saba st., stromčeky, ktoré daroval zboru rastú pred našim
kostolom.
V stredu 30.7.2014 bol odliatý zvon do nášho kostola, pri
historickej chvíli boli prítomní náš kurátor Jaroslav Bánoci,
presbyteri Matúš Gazdovič, Michal Kontra a Ján Šoltés. Všetky
výdavky si hradili sami a náš zbor mal v ich zastúpení aj pri tejto
vzácnej udalosti svojich vyslancov.
August 2014
V pondelok v tradičnom čase o 14 hodine, bola seniorátna
biblická hodina, ktorú viedol farár Ján Janovčík.
Dňa 7.8.2014 sa zišla prevádzkovo hospodárska komisia
presbyterstva, hovorilo sa o oprave fasády kostola a o novom zvone.
Náš kostol 25.8.2014 navštívili kresťania zo Srbska, obzreli a
fotografovali si priestory, zaujímali sa o náš kresťanský život, počet
veriacich, ktorí chodia na bohoslužby. Ako sa vyslovili, u nich majú
príslovie, že keď človek uvidí farára, bude mať šťastný deň. Je
pozoruhodné s akým záujmom sa stretáva refomovaný michalovský
kostol u cudzincov.
V tomto mesiaci nás navštívili i kresťania, rodina z
Holandska. Zúčastnili sa aj bohoslužieb.
Záverom mesiaca s rodinou, navštívila naše bohoslužby
poslankyňa národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Ľubica
Rošková. Pani poslankyňa nás podporila pri našej žiadosti o
finančnú podporu z úradu vlády SR na zvon a na obnovu fasády
kostola z ministerstva financii SR.
7
Marec 2015
September 2014
V septembrovú nedeľu bola dobrovoľná zbierka pre
reformovaných v Tušiciach, na opravu tamojšieho kostola.
Seniorátna biblická hodina bola 8.9.2014, slovom slúžil
farár Ján Janovčík. Riadna presbyterská schôdza bola
12.9.2014.
V nedeľu 21.9.2014 sme prispeli vo vyhlásenej zbierke,
ktorú vyhlásila Generálna cirkev, na pomoc pre pozostalých po
synodnom radcovi Ištvánovi Battovi. Zahynul pri autonehode, v
našej cirkvi mal na starosti medzinárodné vzťahy a bol i
hovorcom cirkvi pre masmédia. Svojho času sa zúčastnil aj
seniorátneho valného zhromáždenia, ktoré bolo v našej
zborovej miestnosti.
V závere mesiaca sa opäť schádza prevádzkovo
hospodárska komisia presbyterstva, aby sa preokovali
záležitosti okolo zvona, výberového konania k fasáde,
obhliadky vykonaných prác stavebných firiem v teréne. V
tomto mesiaci po prázdninách sa začala opäť rozbiehať práca s
mládežou.
Október 2014
V piatok 3.10.2014 na seniorátnej mládeži kázal misijný
referent michalovského seniorátu, duchovný v Jenkovciach,
Miroslav Kovaľ. Hlavnou témou bol starozákonny Noe.
Dňa 5.10.2014 sa konalo riadne zasadnutie presbyterstva.
Na rade cirkvi mesta Michalovce, som sa zúčastnil
8.10.2014. Hodnotila sa predovšetkým doterajšia spolupráca s
vedením nášho mesta. Na druhý deň 9.10.2014 bolo v
Lastomiri stretnutie duchovných nášho seniorátu. Hovorili sme
o voľbách, o situácii v cirkvi.
Pri našom kostole bolo 11.10.2014 postavené lešenie, v
časti od mesta a začali sa práce na oprave fasády kostola.
V nedeľu 12.10.2014 sme si modlitebne pripomenuli
významné životné jubileum brata farára Michala Hromaníka,
ktorý sa z Božej milosti dožil 85 rokov.
Dňa 14.10.2014 som sa zúčastnil na konferencii
reformovaných seniorov v hotely Chemes. Na tejto konferencii
sa zúčastnili aj veriaci z nášho zboru.
V piatok 17.10.2014 podvečer, sa niektorí naši
mládežníci zúčastnili stretnutie mládeže v Tušiciach. Dopravu
zabezpečila sestra Martina Knežová.
V nedeľu popoludní sa kurátor a naši presbyteri
zúčastnili konferencie v Palíne. Prednášal zástupca biskupa
Marian Hamari, temá bola: „Kam kráčaš Reformovaná
kresťanská cirkev”.
Popludní v nedeľu 26.10.2014 prebehlo misijno
diakonické stretnutie straších, bolo spojené s Večerou Pánovou,
na Nové víno. Náplň stretnutia, občerstvenie, pripravila
diakonická komisia presbyterstva, sestry: Anna Tomašuťová,
Marta Sotáková a MUDr. Anna Mikulová. Pripomenuli sme si
reformačné udalosti. Zazneli svedectvá, zamyslenia, úvahy,
prednes náboženskej poézie v podaní sestry Márie
Gazdovičovej.
Na pamätný deň reformácie 31.10.2014 v ranných
hodinách, bol dovezený z Čiech náš nový zvon. Je umiestnený
vo vestibule nášho kostola, je obdivovaný širokou verejnosťou.
O novom zvone priniesli správu i miestne masmédia,
michalovská televízia Mistrál a noviny Korzár.
KALVÍN
8
November 2014
Na dopoudňajších nedeľných bohoslužbách dňa
2.11.2014 chválili spevom Boha bratia a sestry zo
spevokolu Soli Deo Gloria, pod vedením dirigentky
Veroniky Savkovej. Bola to prvá nedeľa po pamätnom
dni reformácie.
V úvode mesiaca sme sa spolu s jednou rodinou
z nášho zboru modlili za uzdravenie nášho mladého
brata, ktorý prekonal vážnu autonehodu. Ďakujeme
Bohu i teraz, že ho vyslobodil!
V piatok 7.11.2014 kázal v zborovej sieni na
stretnutí seniorátnej mládeže levíta v Sečovciach,
Jaroslav Géci. V úvode novembra sa uskutočnili
zbierky pre cirkevnú materskú škôlku v Malých
Trakanoch a pre bohuznámeho brata po autonehode.
V piatok na stretnutí zborovej mládeže sa
premietal film Boh nie je mŕtvy. Mládež počas večera
mala pripravené aj občerstvenie, ktoré zabezpečila
sestra presbyterka Erika Jutková.
V nedeľu 16.11.2014 som sa zúčastnil inštalácie
zborového farára Pavla Kačkoša v Trhovišti.
Inštalačné bohoslužby začali o 10:30 hodine, kázal
zástupca biskupa Marián Hamari, inštaláciu previedla
seniorka Mária Meňkyová.
V nedeľu 16.11.2014 na bohoslužbách
dopoludnia kantoroval Stanislav Kasinec.
Nedeľa
23.11.2014
popoludní,
patrila
regionálnej prehliadke cirkevných spevokolov, ktorá
bola v gréckokatolíckom kostole v Michalovciach.
Nádherne na Božiu slávu tam spieval aj náš spevokol
Soli Deo Gloria, za čo patrí všetkým veľké
poďakovanie.
V novinách Michalovský korzár, bola reportáž o
našom novom zvone 18.11.2014. V závere mesiaca
sme mali dobrovoľnú zbierku pre reformovaný zbor v
Stretave, kde sa opravuje gotická časť klenby, apsida,
v historickom kostole.
December 2014
V prvý decembrový deň sa zišli veriaci na
seniorátnu biblickú hodinu, kde Božím slovom učil
brat farár Ján Janovčík.
Televízia
Mistrál
3.12.2014
natočila
spravodajskú reportáž o novom zvone, ktorá bola v
nasledujúcom týždni, 11.12.2014 odvysielaná v našej
michalovskej televízii.
Nedeľňajšie popoludnie 7.12.2014 o 15:00
hodine, patrilo misijno diakonickému stretnutiu
starších. Zazneli úvahy, biblické čítania, náboženská
poézia, bola vysluhovaná Svätá večera Pánova.
Viacerí bratia a sestry, ktorí sa zúčastnili veľmi ocenili
skutočnosť, že môžu výjsť zo svojho domu,
porozprávať sa a spoločne sa povzbudiť. Tu patrí
poďakovanie organizátorom, ale aj tím, ktorí vozia
svojimi autami účastníkov.
V nedeľu popoludní 12.12.2014 kantoroval v
zborovej miestnosti brat Stanislav Kasinec.
Marec 2015
Na riadnej presbyterskej schôdzi, ktorá bola dňa
15.12.2014 sa hovorilo o rozpočte na budúci rok, o jeho
výhľade, o možnostiach práce s mládežou, o platbách na
generálnu cirkev. Bola tiež schválená naša podpora pre
rodinu po bývalom redaktorovi Kalvínskych hlasov, A.
Kis Bélovi, ktorý náhle zomrel následkom nemoci. Výzvu
na túto podporu adresovalo zborom vedenie cirkvi.
Dňa 17.12.2014 sme zaznamenali milú a
výnimočnú udalosť, keď bolo vydané CD zborového
spevokolu Soli Deo Gloria. Predchádzalo tomu mnohé
úsilie, početné nahrávky, stretnutia navyše mimo
zaužívaný program nácvikov. Ďakujeme celému
spevokolu za tento významný počin a za vytrvalosť pri
neľahkej práci na Božiu slávu. V spevokole zanietene
spievajú: Pavlína Dzvoniková, Anna Eštoková, Gabriela
Lisá, Gabriela Lisá ml., Martina Malejčíková, Tímea
Sotáková,
Kvetoslava
Stloukalová,
Miloslava
Stropkovičová, Anna Stuľaková, Viera Šoltésová,
Jozefína Štefančíková, Anna Tomašuľová, Jarmila
Vaľočiková, Ľubica Zolová, Jana Gajdošociová, Marta
Gajdošová, Berta Godočiková, Eva Hlodinková, Anna
Jenčová, Milada Kicová, Emília Kovaľová, Renáta
Ohrisková, Eva Rakačová, Silvia Valkovičová, Pavol
Bánoci, Michal Kontra, Radoslav Soták, Ján Šoltés,
Jaroslav Bánoci, Juraj Godočík, Blažej Knežo, Ladislav
Sabo, Zdeno Virčík. V minulsoti spevokol viedli: Ján
Dziak, sestra Nistorová, Mária Malejčíková, Juraj Čisár,
Juraj Tichý. V súčasnosti vedie spevokol Soli Deo glória
Veronika Savková. Korepetíciu viedli Juraj Tichý,
Veronika Savková, Viera Šoltésová ml., Jana
Gajdošociová. Majstrom zvuku bol Juraj Farkaš.
Na štvrtú adventnú nedeľu pomáhal pri
vysluhovaní Svätej večere Pánovej na dopoludňajších
bohoslužbách študent teológie Peter Korpa. Štvrtá
adventná nedeľa popoludní od 15:00 hodiny patrila
podujatiu Kaľvínsky kračún. Organizovali vo vzájomnej
spolupráci: Konvent o. z., Michalovský seniorát,
Michalovský zbor. Prítomných potešil pestrý program
spevov, vinšov, hudby a scénického zobrazenia
vianočných zvykov našich predkov. Prihovoril sa nám
zástupca biskupa Marián Hamari. Prebehla zbierka pre
matky s deťmi, ktoré sú v núdzi, o ktoré sa starajú v
Dome dobrého pastiera v Pribeníku.
Na štedrovečerných bohoslužbách nádherne
vystúpili deti a dorast z nášho zboru a tak pozdravili
narodeného Pána Ježiša. Výborný program s deťmi a
dorastom pripravili sestry z nedeľnej školy, Tímea
Sotáková a Gabriela Lysá. Vystúpenie hrou na gitare
sprevádzal Peter Bánoci.
Na prvý deň vianočný sme si vypočuli aj novú
vianočnú pieseň spevokolu Soli Deo Gloria. Pri Svätej
večeri Pánovej pomáhal Ján Šoltés. Počas vianočných
sviatkov bola zorganizovaná charitatívna zbierka obuvy a
šatstva pre núdznych. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa
akokoľvek zapojili a niečim prispeli.
Popoludní 28.12.2014 sa mládež zúčastnila
stretnutia pri bowlingu, ktoré zorganizovali Martina
Knežová a Blažej Knežo. V závere mesiaca bola ešte
riadna koncoročná presbyterská schôdza.
KALVÍN
1.3 Bohoslužby
Bohoslužby v zbore sa konajú
počas nedieľ
dopoludnia a popoludní. Popoludňajšie niekedy nahrádzajú
prebiehajúce zborové udalosti alebo seniorátne či
celocirkevné podujatia. Dopoludňajšie bohoslužby sa konali
v roku 2014 v ustálenom čase o 10:00 hod., popoludní
o 16:30 hod. Popoludňajšie bohoslužby máme v našej
zborovej sieni, kde sú na takéto stretnutia vynikajúce
podmienky.
Bohoslužby sa konali na všetky naše cirkevné sviatky,
na Pamiatku reformácie, na Nový rok, tak ako v nedeľu.
Počas kajúceho týždňa sú bohoslužby v piatok podvečer,
tiež počas pašii a adventu. Dopoludňajšie bohoslužby sú v
kostole a popoludňajšie a ekumenické v zborovej sieni. Na
bohoslužbách, biblických hodinách, stretnutiach mládeže v
roku 2014 nám poslúžili Božím slovom duchovní: Marián
Hamari, Mária Meňkyová, Ján Janovčík, Pavol Kačkoš,
Vlasta Kovaľová, Miroslav Kovaľ, Jaroslav Geci.
Počas ekumenických bohoslužieb kázali v zbore:
Bohdan Roháček, kazateľ Cirkvi bratskej, Štefan Handzok,
pastor Apoštolskej cirkvi, Štefan Rendoš, kazateľ
Evanjelickej cirkvi metodistickej.
Kantorovaním spev v kostole v roku 2014
sprevádzali: Juraj Tichý, Ján Dziak, Blažej Knežo, Jaroslav
Valisko, Stanislav Kasinec, na pohreboch kantoroval Michal
Kontra. Technickú stránku pri bohoslužbách spoľahlivo
zabezpečuje Matúš Gazdovič. Kostol a celý komplex budov
udržiavajú v príkladnej čistote a poriadku Juraj Godočík s
manželkou Bertou, s kvetinovou výzdobou ochotne pomáha
aj Jozefína Štefančíková. Trávnik okolo kostola pravidlne
kosí Michal Kontra, pomáhal mu aj Martin Kontra.
Bohoslužby v zbore boli v roku 2014 reformované,
ale aj ekumenické. Priemerná návštevnosť v roku 2014 bola
okolo 200 ľudí dopoludnia, 20 popoludní.
Aj v roku 2014 pokračovala moja služba
administrátora v Stretave a vo Vysokej nad Uhom. Vo
Vysokej nad Uhom v nedeľu začínajú bohoslužby o 8:00
hodine a v Stretave o 9:00 hodine. Bližšie údaje k tomu sú
uvedené v mojich koncoročných správach v uvedených
reformovaných zboroch.
1.4 Spoločenstvo Svätej Večere Pánovej
Svätá večera Pánova bola vysluhovaná v roku 2014
na sviatky, počas Veľkonočných sviatkov a Vianočných
sviatkov po dva krát dopoludnia. Bola vysluhovaná na
misijno diakonických stretnutiach starších, v zborovej sieni,
v sociálnych zariadeniach pre dôchodcov, v domácnostiach,
v nemocnici. Bohoslužieb zo Sv. več. Pánovou bolo spolu v
kostole a v zborovej sieni 12. Najväčšia účasť je už tradične
počas Veľkej noci a na Vianoce, menšia je napríklad na
Nový chlieb alebo na Nové víno. Náš katechizmus nás učí,
že dobrý kresťan sa zúčastňuje pri každej príležitosti na
Svätej večeri. Po Svätej večeri Pánovej sa v michalovskom
zbore
stáva,
že
9
Marec 2015
viacerí veriaci odídu skôr domov, bez požehnania, ktoré sa
odovzdáva na záver vysluhovania.
Najlepšie je ostať do konca, prijať požehnanie a
zaspievať spoločne s bratmi a sestrami záverečnú pieseň, aby
sme boli rozpustení, obnovení. V našom zbore sa stále nájdu
ochotní darcovia chleba a vína k Svätej večeri, za čo im aj
touto cestou patrí vďaka. V roku 2014 pri vysluhovaní Svätej
večere pomáhali: Ján Knežo, Vlasta Kovaľová, Ján Šoltés,
Peter Korpa.
1.5 Biblické hodiny
V našom zbore sú biblické hodiny v stredu o 16:30 hod.
V zimnom období začas boli v stredu o 10:30 hodine. Na
našich biblických hodinách spievame, modlíme sa, uvažujeme
nad Písmom. Hovoríme aj o našom zbore, ako zlepšiť účasť
na bohoslužbách, na Svätej večeri, a podobne. Na stretnutiach
mládeže boli biblické zamyslenia, mládežnické piesne,
podnecujúce hry. Stretnutia viedli duchovní a nezištní
spolupracovníci.
Počas dopoludňajších bohoslužieb v nedeľu prebieha
nedeľná škola, nazval by som to i detskou biblickou hodinou.
Sestry Tímea Sotáková a Gabriela Lisá, na pravidelnej báze
pripravujú pre deti a dorast biblické témi, ktoré sú
sprevádzané napr. výrobou darčekou pre rodičov. Nedeľná
škola je pre mnohé deti atraktívnym strávením času
dospeláckych bohoslužieb. Miestnosť, kde sa deti a dorast
stretávajú je jedna z najkrajších, najvyzdobenejších v našom
kalvínskom centre. Priaznivú odozvu práce nedeľnej školy
dostávam od detí aj na vyučovaní náboženskej výchovy v
školách.
Na územi zboru prebiehajú aj seniorátne biblické
hodiny, raz mesačne, v prvý pondelok nového mesiaca. Božie
slovo v roku 2014 na nich vykladal farár Ján Janovčík,
seniorka Mária Meňkyová. Na nich sa zúčastňujú miestny
veriaci, ale aj veriaci z okolitých najme priľahlých
reformovaných zborov.
1.6 Konfirmačná príprava
Konfirmačná príprava prebieha na rozdiel od niektorých
iných našich zborov každoročne. Osvedčila sa príprava v
piatok popoludní. Po tejto príprave nasleduje ešte stretnutie
mládeže v priestoroch kalvínskeho centra, kde sú vytvorené
vynikajúce podmienky na spoločné zamyslenia, ale i na
zábavu a voľný čas.
Zaujímavé tématické zamyslenia pre konfirmantov a
mládež pripravuje Martina Knežová. Spev mládežníckych
piesni hudobne vedie presbyter Blažej Knežo (v roku 2015 aj
Julka Knežová a Kristínka Coričová).
Konfirmačná príprava je dvojročná, v každom
školskom roku je preskúšanie prebratej látky katechizmu v
prítomnosti presbyterov, rodičov či starých rodičov
konfirmantov. Na presbyterských schôdzach sa zamýšľame
nad tým, ako si udržať už vykonfirmovaných bratov a sestry v
kostole. Pri tom všetkom čo sa v našom zbore uskutočňuje. Je
to bolesť skoro každého nášho zboru, absencia konfirmantov
na bohoslužbách. Kedysi naši rodičia a starí rodičia, keď sa
ešte gazdovalo, mali konfirmačnú prípravu len od Vianoc po
KALVÍN
10
Veľkú noc, zhruba tri mesiace. Dodnes sú však
pravidelnými návštevníkmi v našich kostoloch.
1.7 Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženskej výchovy sa uskutočňuje
na našich ôsmich štátnych základných školách v
Michalovciach. Vyučovanie náboženskej výchovy
navštevujú aj žiaci z iných okolitých reformovaných
zborov, ktorí chodia do škôl v Michalovciach. V
školskom roku 2014 / 2015 sa vyučuje náboženstvo aj
na miestnom Gymnáziu Pavla Horova.
Počet žiakov, ktorí navštevujú reformovanú
náboženskú výchovu v školskom roku 2014/2015 je
113 žiakov. Z toho je 47 chlapcov a 66 dievčat.
Značným problémom v práci s deťmi je, že nemáme
moderné učebnice náboženskej výchovy. Poďakovanie
patrí aj školám, ich vedeniu, za ústretovosť a za
vynikajúcu spoluprácu aj v tomto školskom roku.
1.8 Iné cirkevnozborové príležitosti s cieľom
budovania zboru
Michalovskí reformovaní sa zúčastňovali na
spoločných akciách a tiež prispeli pri organizovaní
seniorátnych akcií, výletov, koncertov, rôznych
zhromaždení, ktoré sa konali u nás. V roku 2014 bol už
tradične vydávaný zborový list, časopis Kalvín, do
ktorého prispievajú členovia zboru a pisatelia z iných
zborov.
Bola vynovená a zatraktívnená internetová
stránka zboru www.kalvin.sk, ktorá prináša písomný
i obrazový spravodajský materiál o živote nášho zboru.
Tiež sa na nej propagujú rôzne cirkevné podujatia.
I v tomto roku sa v médiach TV Mistrál , TV
Markíza, denník, týždenník Korzár, zviditeľnil náš
zbor.
Boli zorganizované už zaužívané i nové výlety,
túra s opekačkou, ale aj nové podujatia. Prebehli viaceré
zbierky pre naše zbory, ale i pre jednotlivcov, ktorí sa
dostali do zložitej životnej situácie. Už dlhší čas sa pred
nedeľňajšími doobedňajšími bohoslužbami schádzajú
najmä ženy, k modlitbám. Prednášané sú modlitby za
tých, ktorí niečo ťažké prežívajú, za členov i nečlenov
zboru.
Michalovský reformovaný zbor sa prezentuje aj
na ekumenických podujatiach v našom meste, ktoré sa
cez rok uskutočňujú.Veľmi náročnú prácu v oblasti
misie a diakonie odviedli členovia misijno-diakonickej
komisie: Marta Sotáková, AnnaTomašuľová a Anna
Mikulová a členovia komisie pre deti a mládež: Blažej
Knežo,Timea Sotáková,Martina Knežová, Gabriela
Lisá, Erika Jutková a Viera Šoltésová ml.
Marec 2015
1.9 Účasť duchovného na podujatiach a príležitostiach
mimo zboru
V roku 2014 som sa zúčastnil na oficiálnych podujatiach:
Aliančný
modlitebný
týždeň
12.1.2014
až
19.1.2014
v protestantských cirkvách v Michalovciach
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 22.1.2014 a 25.1.2014
v rímskokatolíckom michalovskom kostole
Rada cirkví 27.1. 2014 a 8.10.2014 na mestskom úrade Michalovce
Zahájenie roka sedmičiek, 7.2.2014 pred mestským úradom, slávnosť
v Zemplínskom múzeu, recepcia
Kázanie na seniorátnej mládeži, 7.2.2014 na tému: Odpustenie
Stretnutie rodín, ktoré 16.2.2014 organizovala Remídia n.o., kázal
som pred vysluhovaním Svätej večere Pánovej
Schôdza duchovných v Lastomíri, 18.2.2014
Mimoriadne seniorátne valné zhromaždenie v Bánovciach nad
Ondavou, 21.2.2014
Stretnutie k Svetovému dňu modlitieb v Bežovciach, 23.2.2014
Svetový deň modlitieb v kostole Evanjelickej cirkvi a.v., 8.3.2014
Vizitácia v zboroch Jenkovce, Tašuľa 12.3.2014; Vizitácia v Záhore
18.3.2014; v Bežovciach 11.4.2014
Ekumenický pašiový sprievod, Veľký Piatok 18.4.2014; Seniorátne
kajúce bohoslužby na Veľký Piatok
Prednáška Nová vízia reformovaného kresťanstva na Slovensku
27.4.2014, Marián Hamari
Seniorátny výlet na hrad Vinné 1.5.2014
Stretnutie duchovných v Trhovištiach 6.5.2014, Seniorátne valné
zhromaždenie v Lastomíre 18.5.2014
Ako sa rodí básnik, slávnosť k výročiu básnika Pavla Horova,
Bánovce nad Ondavou 25.5.2014
Konferencia reformovanej mládeže v Palíne a v Stretave 29.6.2014
Stretnutie duchovných, seniorský úrad Lastomír 9.10.2014
Konferencia reformovaných seniorov, Chemes, Zemplínska Šírava
14.10.2014
Konferencia presbyterov v Palíne 19.10.2014, následne seniorátne
valné zhromaždenie
Inštalácia zborového farára Pavla Kačkoša v Trhovištiach 16.11.2014
Regionálna prehliadka cirkevných spevokolov 23.11.2014
v gréckokatolíckom chráme
Kaľvínsky kračún 21.12.2014
1.10
Poďakovanie
Ďakujem Trojjedinému Bohu za rok 2014 v našom zbore.
Ďakujem kurátorovi Jaroslavovi Bánocimu, v mene zboru za všetko,
čo s Božou pomocou urobil a zariadil nielen pre svoj zbor, všetkým
presbyterom, ktorí pracovali v prospech zboru a snažili sa pomôcť
ako len mohli. Komisiám presbyterstva za ich spoločný podiel na
správe zboru, zborového života. Poďakovanie patrí všetkým
ochotným a verným spolupracovníkom s deťmi, dorastom, mládežou,
zo staršími, našim prispievateľom do Kalvína, redakcii a redaktorovi,
správcovi našej internetovej stránky, dirigentke a spevokolu,
pracovníkom v kostole a v jeho intraviláne.
Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do nezištnej spolupráce,
ktorým záleží na našom zbore, všetkým našim veriacim a vôbec
všetkým kalvínom, nech vás Pán žehná!
2. Správa kurátora
Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som
Vás oboznámil s hospodárením Michalovského
ref. cirkevného zboru za rok 2014.
2.1 Komentár k hospodáreniu zboru
Rozpočet na rok 2014 bol zostavený a
schválený presbytériom a zborovým valným
zhromaždením vo februári 2014, následne
uverejnený v zborovom časopise Kalvín.
Plánované bežné príjmy boli oproti rozpočtu
vyššíe o 14 751,- € hlavne z dôvodu vyšších
mimoriadných príjmov-dotácii. Plánované
bežné výdaje boli oproti rozpočtu tíež vyššie o
1 678,- €. Celkové príjmy predstavovali čiastku
44 751,- €, celkové výdaje čiastku 40 838,- €.
Výsledkom hospodárenia r. 2014 je prebytok
v sume 3 913,- €, oproti rozpočtu -9 160,- €. Z
uvedených celkových výdajov, výdavky na
realizované investície v r. 2014 predstavovali
celkom sumu 19 498,- €. Slabšie výsledky boli
dosiahnuté v oblasti príjmov účelových zbierok,
ktoré boli nižšie oproti rozpočtu o 1 619,- €.V
oblasti dotácii sme získali finančné prostriedky
vo výške 13 230,- €.
V r.
2014
sme
podporili
naše
reformované zbory čiastkou 1 391,- €,
reformovaným veriacim, ktorí sa ocitli v núdzi
sme vyzbierali a odovzdali čiastku 2 059,- €, na
detské a mládežnícke aktivity sme minuli sumu
1 326,- €.
Do cirkevných fondov sme sme prispeli
rozhodnutím presbytéria čiastkou 879,- €.
Zostatok
finančných
prostriedkov
k 31.12.2014 spolu na bežnom účte a v pokladni
predstavoval
13 490,03,€.
Prehľad
hospodárenia je uvedený v tabuľke č.1.
Na základe uznesenia presbytéria bola
vykonaná kontrola účtovnej závierky a
inventarizácia majetku zboru k 31.12.2014.
Inventarizačné komisie a revízna komisia
skonštatovali, že vo vlastníctve zboru bol
fyzicky zistený a je evidovaný:
Hmotný investičný
majetok nehnuteľnosti, a to pozemok p.č.1148/6
o rozlohe 1048 m2, ďalej pozemok p.č.1148/2
o rozlohe 1533 m2 a budova kostola, zborovej
siene a fary súp.č. 6233 na parcelách č.1148/6
a 1149/3 so zastavanou plochou 1054 m2
v poistnej cene stavby 500 000,- €.
Mgr.Juraj Gajdošoci, duchovný
KALVÍN
11
Marec 2015
Drobný hmotný majetok – (zariaďovacie predmety budov) podľa
zoznamu celkom 204 položiek, v celkovej poistnej cene 50 000,- €.
Zostatok finančných prostriedkov na Bežnom účte v peňažnom ústave
vo výške 12 506,34,- € a zostatok fin. prostriedkov v pokladni vo výške
983,69,- €, z hospodárenia zboru za r. 2014.
Zborový Archív písomností a Zoznam dôležitých dokumentov od r.
2005.
Pri kontrole dokladov majetku a účtovnej evidencie komisie nezistili
žiadne závažné nedostatky.
Výročná správa o duchovnom a hmotnom živote zboru predložená
duchovným a kurátorom zboru včítane správ jednotlivých komisií, účtovnej
závierky za r. 2014 a rozpočtu na r. 2015 bola schválená na zasadnutí
presbytéria, následne bude predložená Zborovému valnému zhromaždeniu.
Finančná komisia pracovala v zložení:
Martin Ohriska, Juraj
Godočík,Milan Gajdoš, Dušan Godočík.
Revízna komisia pracovala v zložení: Zdeno Virčík,Radoslav Soták,
Ján Šoltés st.
2.2 Prevázka a údržba budov a pozemkov, služby pre zbor,
investičná výstavba
Závažnou úlohou v tejto oblasti v uplynulom roku bolo ukončenie
realizácie projektu výroby a montáže kovových žalúzii do veže kostola
firmou Dušan Tomčák-zámočnícke práce, vo výške 3 192,- € a dovoz novo
odliatého zvona z ČR a jeho vystavenie vo vestibule kostola. V oblasti
údržby bola zrealizovaná oprava a revízia komína v budove fary a dodávka
a montáž sietí proti hmyzu v kostole a zborovej sieni.
Z dôvodu mimoriadnej udalosti – poškodenia strechy kostolnej veže
víchricou, bola prevedená oprava strechy vo výške 3 197,- € montážou
novej krytiny a príslušných dažďových zvodov. Keďže stavby máme
poistené, škoda bola nahlásená ako poistná udalosť a od poisťovne
požadujeme poistné plnenie škody.
Samotná prevádzka budov kostola, fary a zborovej siene nás v r. 2014
stála 9 606,- €.
Najdôležitejšou úlohou v oblasti investícii bola príprava ,výberové
konanie a začiatok realizácie projektu opravy vonkajšej fasády kostola
a veže, včítane sokľa a drenážneho chodníka. Z troch ponúk bola pre
realizáciu vybraná ponuka stavebnej firmy Jaroslav Béreš v celkovom
rozpočte 28 327,44, - €. V r. 2014 boli zrealizované z tohto projektu práce
v hodnote 15 827,- €.
Sponzorsky, bez nároku na finančnú odmenu boli zrealizované
nasledovné práce a služby:
- kosba trávnika: br. M. Kontra
- evidencia a starostlivosť o dodávky jednotlivých médii: br. M.
Gazdovič
- aranžovanie kvetinových výzdob realizovali s. J. Štefančíková a B.
Godočíková
- starostlivosť o kvetinové záhony a skalky: s. K. Stloukalová, J.
Gajdošociová
- zhotovenie zábradlia k schodišťu kazateľnice: br. J. Šoltés st.
- zhotovenie oceľových tyčí k zábranam pre vystavený zvon a
zhotovenie 3ks oceľových rebríkov do veže kostola: br. D. Tomčak
- dodávka lana a príslušenstva k zábranam pre zvon: br. Kušnír
- drobné údržbárske a organizačné práce: br. Jenčo, Dzvonik, L. Sabo
- predaj kresťanskej literatúry: s. Z. Janošová a br. J. Godočík
- zastupovanie kantora: br. J. Dziják, B. Knežo, S. Kasinec
- korepetícia pri skúškach zborového spevokolu s. V. Šoltésová ml. a
J. Gajdošociová
KALVÍN
12
-
fotografické služby, grafické
úpravy, distribúcia časopisu
Kalvín, vecné ceny pre deti výhercov vedomostných súťaží
prebiehajúcich
v časopise
Kalvínček: br. J. Šoltés ml. a br.
J. Šoltes st.
- doprava starších členov zboru: Z.
Virčík,
M.
Kontra,
J.
Štefančíková
Brat kostolník Juraj Godočík
v spolupráci
s prevázkovo-stavebnou
komisiou zabezpečoval údržbu budov ako
aj menšie opravy a zväčša svojpomocne.
Kostolník zboru spolu s manželkou
v plnom
rozsahu
zabezpečoval
upratovanie
všetkých
využívaných
priestorov, ako aj úpravy priestorov
k jednotlivým
bohoslužbám
a poriadaným
akciám
v spolupráci
s usporiadajúcimi komisiami.
Prevázkovo-stavebná
komisia
pracovala v zložení: Matúš Gazdovič,
Michal Kontra, Michal Harmóci,
Milan
Dzvonik,
Kvetoslava
Stloukalova
2.3 Presbytérium
V r. 2014 sa uskutočnili 4 zasadnutia
presbytéria, 1 zasadnutie zborového
valného zhromaždenia a 3 zasadnutia
jednotlivých komisií.
Presbytérum prijalo v r. 2014 tieto
dôležité uznesenia:
1.2.2014 – schválilo Výročnú správy
o duchovnej a hmotnej činnosti zboru
včítane ročnej uzávierky za r. 2014
a rozpočet na r. 2015.
4.2.2014 – vzalo na vedomie vzdanie sa
funkcie presbytéra br. Milana Hrešana
a schválilo nástup náhradníčky na funkciu
presbytérky s. Kvetoslavy Stloukalovej.
6.2.2014 – schválilo br. Juraja Godočíka
do funkcie kostolníka na ďalšie funkčné
obdobie
8.2.2014 – vzalo na vedomie vzdanie sa
funkcie kantora a dirigenta spevokolu br.
Juraja Tichého
12.10.2014 a 13.10.2014 – schválilo
výber dodávateľa pre projekt Opravy
fasády kostola a veže – Jaroslav Bereš,
Inovce, v investičnom náklade 28 327,44,
- €.
17.12.2014 – schválilo br. Stanislava
Kasinca do funkcie kantora zboru
namiesto br. Juraja Tichého.
Marec 2015
Reformovaný kresťanský cirkevný zbor Michalovce
Prehľad hospodárenia v roku 2014
Príjmy (bežné)
EUR
Výdavky (bežné)
Ofera
Peršeľ
Cirkevná daň
Ostatné príjmy - bežné
15 037
8 451
5 380
1
Prevádzka budov
EUR
-9 606
energie (plyn, elektrina, voda)
kostolník, kantor
poistenie
prevádzka fary (internet, telefón, TV, odpad)
ostatné (oprava kosačky, nájom pozemku)
-5 258
-3 084
-621
-531
-111
Služby pre zbor
-1 464
čistiace a kancelárske potreby, kvety, spotr.materiál
časopis Kalvín
oprava projektora
správa webovej stránky
nákup literatúry (Biblie)
ostatné (Dúha, preklady)
Cestovné
-507
-429
-207
-192
-81
-49
-30
f. Vetrecinová
f. Kačkoš Pavol
-20
-10
Finančné výdavky
Platby do cirkevných fondov
Ostatné výdavky - bežné
-67
-879
-1 326
akcie pre deti a mládež (Tatr.Lomnica, ZOO Košice)
úprava web stránky
vianoce - darčeky pre deti
plavba loďou ZŠ (júl 2014)
SPOLU :
Príjmy (mimoriadne)
Účelové zbierky (výstavba)
Príjmy (ofery mimoriadne, publikácie)
predaj literatúry
predaj časopisov (Kalvínske hlasy, Remídia)
Ostatné príjmy - mimoriadne
dotácia - vláda SR
dotácia - Stichting Jagtspoel fonds
dotácia - Mesto Michalovce
28 870
EUR
1 381
1 271
SPOLU :
-13 372
Výdavky (mimoriadne)
EUR
Investície
-19 498
oprava fasády
žalúzie na veži
ostatné (dovoz zvona, oprava komína)
-15 827
-3 192
-479
Výdavky (ofery mimoriadne, publikácia)
-2 712
938
334
13 230
-746
-250
-230
-100
nákup literatúry
9 730
3 000
500
nákup časopisov (Kalvínske hlasy, Remídia)
podpora - Svinica
podpora - Košice
podpora - Tušice
podpora - Malá Tŕňa
podpora - Stretava
-975
-347
-289
-341
-235
-225
-301
Úmor a úroky z pôžičiek
Ostatné výdavky - mimoriadne
0
-5 255
oprava strechy (poistná udalosť)
podpora - Tichý
podpora - Tomašuľa
podpora - Kis Bela
-3 197
-1 041
-506
-300
podpora - Batta
-212
SPOLU :
15 882
SPOLU :
-27 466
PRÍJMY SPOLU :
44 751
VÝDAVKY SPOLU :
-40 838
KALVÍN
13
Marec 2015
Zostatok k 1.1.2014 (hotovosť + banka)
9 577
Príjem v roku 2014 (bežný + mimoriadny) 44 751
Výdaj v roku 2014 (bežný + mimoriadny) -40 838
Zostatok k 31.12.2014 (hotovosť + banka) 13 490
Výsledok bežného hospodárenia
Výsledok mimoriadného hospodárenia
Výsledok hospodárenia spolu
15 498
-11 585
3 913
Rozpočet na rok 2015
Príjmy (bežné)
Ofera
Cirkevná daň
Peršeľ
Ostatné príjmy
EUR
15 000
5 000
8 000
0
SPOLU :
28 000
Príjmy (mimoriadne)
Účelové zbierky
Príjmy (ofery mimoriadne, publikácie)
Ostatné príjmy - mimoriadne
EUR
6 000
1 000
500
SPOLU :
PRÍJMY SPOLU :
7 500
35 500
Plán bežného hospodárenia 2015
9 050
Plán mimoriadného hospodárenia 2015 -19 000
Plán hospodárenia spolu 2015
-9 950
Výdavky (bežné)
Prevádzka budov
Služby pre zbor
Cestovné
Finančné výdavky
Platby do cirkevných fondov
Ostatné výdavky - bežné
SPOLU :
EUR
-8 000
-1 500
-50
-100
-4 300
-5 000
-18 950
Výdavky (mimoriadne)
Investície
Výdavky (ofery mimoriadne, publikácia)
Úmor a úroky z pôžičiek
Ostatné výdavky - mimoriadne
SPOLU :
EUR
-22 000
-2 500
VÝDAVKY SPOLU :
-45 450
Zostatok k 1.1.2015 (hotovosť + banka)
Plánované hospodárenie v roku 2015
Plánovaný zostatok k 31.12.2015 (hotovosť + banka)
2.4 Poďakovanie
Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku
patrí zborovému farárovi br. Jurajovi Gajdošocimu,
ktorý v plnom rozsahu zabezpečoval duchovný život
v zbore
i zastupovanie
zboru
v duchovných
i svetských orgánoch. Ďakujem kantorovi zboru br.
Jurajovi Tichému a s.Veronike Savkovej za vedenie
zborového spevokolu Soli Deo Gloria. Ďakujem
kostolníkovi br. Jurajovi Godočíkovi za jeho
svedomitú prácu. Ďakujem br. Jánovi Šoltésovi st.,
členom redakčnej rady časopisu Kalvín a všetkým
prispievateľom za ich angažovanú prácu pre zbor.
Ďakujem s. Timei Sotákovej a Gabriele Lisej za
vedenie detskej besiedky. Ďakujem aj všetkým
sestrám, ktoré počas uplynulého roku zabezpečili
„sladké občerstvenia“ pri príležitosti rôzných
zborových akcií.
Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom
nášho zboru, členom presbytéria, spolupracujúcim
členom jednotlivých komisií, všetkým brigádnikom,
všetkým, ktorí ste akoukoľvek aktívnou formou
prispeli k tomu, že sme hospodársky r. 2014 zvládli
a vytvorili predpoklady k ďalšiemu rozvoju nášho
michalovského reformovaného zboru.
KALVÍN
-2 000
-26 500
13 490
-9 950
3 540
2.5 Plán zborových podujatí na r. 2015
-
14
Misijno diakonické stretnutia so Svätou večerou Pánovou
a agapé (pohostenie).
Kresťanské stretnutie pre strednú generáciu.
Koncert kresťanskej hudby.
Zapájanie sa do mládežníckych aktivít seniorátu a Remídie
n.o., finančná podpora mládeže.
Stretnutia mládeže v kalvínskom centre, stretnutia
mládeže mimo zboru.
Výlet pre mládež, jarný a jesenný.
Stretnutie rodín.
Stretnutia detí, MDD, Advent, výlet do ZOO a túra na
Morské oko.
Vystúpenia zborového spevokolu Soli Deo Gloria v zbore,
na regionálnej prehliadke.
Objednávanie a predaj náboženskej literatúry, kalendárov,
denných zamyslení.
Podpora sociálne slabším členom zboru, podpora v prípade
ťažkých životných situácii.
Informovanie o zborovom živote cez internetovú stránku
www.kalvin.sk.
Šírenie reformovaného učenia na ekumenických
podujatiach v meste, v tlači, rade cirkví.
Letný výlet loďou pre rodiny a pre všetkých členov zboru
Marec 2015
-
-
na Zemplínskej Šírave.
Návšteva divadelného predstavenia
v Košiciach alebo v Prešove.
Vianočná charitatívna zbierka šatstva
a obuvi.
Prezentácia, podpora
misijných
a diakonických aktivít.
Šírenie
reformovaného
učenia
zborovým
časopisom
Kalvín,
bezplatná distribúcia časopisu v
zbore, do domovov sociálnych
služieb, osamoteným či bezvládnym
členom zboru.
V roku 2015 ponúkame priestor na
reformované kresťanské podujatia
širšieho charakteru.
2.6 Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na r. 2015 je postavený na
pláne príjmov vo výške 35 500,- €,
s vyššími plánovanými výdajmi, a to vo
výške 45 450,- €, teda ako schodkový.
Deficit rozpočtu bude krytý v plnom
rozsahu zostatkom fin. prostriedkov
k 31.12.2014. V oblasti investícíí sú
predpokladané výdavky predovšetkým na
realizáciu druhej časti projektu Výroby a
osadenia zvona do veže kostola včitane
zvonovej stolice, pohonu a elektrického
ovládania vo výške 9 000,- € a výdavky na
opravu fasády kostola vo výške cca
12 500,- €. Plán rozpočtu je uvedený
v tabuľke.
Účelové investičná zbierka na
zvonovú stolicu a pohon zvona s cieľovou
sumou 6 000,- € je plánovaná v mesiacoch
apríl až september. Výška tzv. cirkevnej
dane ostáva v pôvodnej výške 10,- €, bolo
by vhodné, ak by bola zaplatená do konca
marca. Ak by cirkevnú daň zaplatili všetci
dospelí evidovaní členovia zboru, pokrylo
by to kompletné výdavky na prevádzku
našich budov. O to viac finančných
zdrojov by zostalo na Zborové aktivity
a diakonickú a misijnú službu. Vyzývam
všetkých tých dospelých členov zboru,
ktorí z akéhokoľvek dôvodu nezaplatili
v minulom roku cirkevnú daň aby na túto
základnú
povinnosť
člena
zboru
nezabúdali.
Pr 21,2: „Každá cesta človeka
správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale
Hospodin skúma srdcia.“
Ježiš z Nazaretu - Luk.18,18-30
Juraj Godočík
V tomto príbehu opisuje Pán Boh, že ako nie je možné slúžiť dvom
pánom a to Bohu a mamone. Tu sa musí rozhodnúť každý sám, kade
nasmeruje svoj život. Musí rozoznať, čo je v jeho živote dôležité, či ísť po
ceste za Pánom, alebo ísť cestou zla tohto sveta. Tu si musí každý zvlášť
položiť otázku, čo je v jeho živote najväčším bohatstvom.
Jednoznačná odpoveď, byť zdravý a potom byť obohacovaný
milosťou Božou, ktorú môže každý získať len vierou v Pána Ježiša. Veriaci
človek však nesmie ani zabúdať ani na varovné slová nášho Pána, ktorý
hovorí aj o bohabojnosti, ale aj o zhromažďovaní čo najviac majetku, ale aj
peňazí. Peniaze sú zdrojom bohatstva. Človek zabúda na Pána Ježiša,
dostáva sa do inej spoločnosti, kde bohom sú peniaze. Zrazu si myslí, že
môže všetko, nikto sa mu nevyrovná. Dostáva sa do spoločnosti bohatých
a kochá sa vo svojom úspechu a to jeho a potom aj celú jeho rodinu vedie
pomaly do záhuby.
Pán Boh však vie každému a v každej situácii podať pomocnú
Otcovskú ruku. Len Ho treba včas na modlitbách prosiť a prosbách
vytrvať. Na bohatstve nie nič zlé, ale človek sa mu nesmie oddať, nesmie si
z neho vytvoriť božstvo. Musí ho prijímať ako dar od Boha, ktorý má to
šťastie, že toto bohatstvo môže spravovať. Musí pamätať na to, že aj toto
bohatstvo mu môže byť hocikedy odňaté.
To isté platí aj o rôznych talentoch, ktorými ľudí obdarúva Pán Boh.
Človek ale musí vedieť rozlíšiť, čo je od Boha a čo od satana. Aj
satan ponúka možnosti, ako zbohatnúť. Hlavne v dnešnej dobe nevinne
množstvo všelijakých „výherných“ automatov, všelijakých tipovaní, ktoré
ponúkajú človeku rýchle zbohatnutie v príjemnom prostredí, ale vždy ich
len zotročujú a odvádzajú od Boha na zlé chodníčky. Hlavne mladí ľudia
by sa mali mať na pozore. Toto satanove nebezpečenstvo na nich číha na
každom kroku a volá ich k sebe blikotavými farebnými svetlami.
Jediný cieľ týchto praktík je odviesť ľudí od Boha a cirkvi
všeobecne.
Za to, čo nám Pán Boh dáva málokedy vieme poďakovať. Dáva nám
toho veľa. Od základných potravín, ktoré sú pre náš život najdôležitejšie až
po rôzne dary, ktoré nám slúžia len k radosti a potešeniu.
Zamyslíme sa a priznajme si, či vieme poďakovať za taký obyčajný
chlieb, ktorý nechýba na našich stoloch každý deň a pritom nás aj Pán Ježiš
učí vo svojej modlitbe prosiť „chlieb náš každodenný daj nám dnes“.
Modlíme sa túto modlitbu každý deň? Ak nie, mali by sme to napraviť. Je
to modlitba, na ktorú nikdy nesmieme zabudnúť.
Človek nežije iba samým chlebom, ale každým slovom, ktoré
vychádza z úst Hospodinových. Preto keď sa modlíme, s ochotou Mu
ďakujme za Jeho lásku a dobrotu , za milosť, ktorú nám preukazuje
v každom čase nášho života.
Ing. Jaroslav Bánoci, kurátor
KALVÍN
15
Marec 2015
Lenže tento človek je spravodlivý Ježiš, ktorý takto
umiera za nespravodlivý svet, v ktorom žil. On je verný
vo svojej viere v Boha, aj keď umiera ako hriešnik
opustený Bohom. Je Božím Synom, ktorému dá Otec
odpoveď, až bude prechádzať zo smrti do vzkriesenia.
Slovo o kríži
Kríž a udalosti okolo ukrižovania často spôsobujú,
a to nielen pre ich rôzne zobrazovania a znamenia,
pohoršenie alebo pohŕdanie.
Kríž sa totiž stal akýmsi symbolom – niekedy
triumfalisticky oslavovaným, inokedy zmenšeným na
prívesok na retiazke, alebo celkom banalizovaným, keď
má označovať prosté každodenné protivenstvá. Kríž tak
ostáva buď neustálou pripomienkou nástroja vlastnej
popravy, takže ním v sebe umŕtvujeme starého človeka,
alebo je znamením, ktorému už celkom chýba pôvodný
obsah, a stáva sa len mystifikáciou. Kresťan bude vždy v
pokušení „vyprázdniť“ kríž, na nekresťana zase kríž a
jeho logika odjakživa pôsobí neľudsky či ako zavádzajúci
pokus o výklad utrpenia.
Udalosť kríža, ktorá sa odohrala v Jeruzaleme,
môže byť zbavená zmyslu prostredníctvom obrazných
stvárnení a znamení. My kresťania preto musíme byť
bdelí, aby sme ľuďom navôkol ukázali, že nemajú vnímať
ukrižovanie a kríž ako pohoršenie ani ako bláznovstvo.
Kríž je Božia múdrosť a Pavol vo svojom slove o kríži (1
Kor 1,18) hovorí, že tvorí evanjelium, radostnú správu.
Preto kríž nepoukazuje na bolesť ani na rezignovanosť,
ale na to, že Ježišov život a podoba jeho smrti
ukrižovaním rozprávajú o Bohu, ktorý je živý a miluje
ľudí, aj keď sú zlí. Je to rozprávanie o Bohu, ktorý
odpúšťa svojím nepriateľom práve v okamihu, keď sa toto
nepriateľstvo otvorene prejavuje, ktorý prijíma svoje
odmietnutie a zabitie, a pritom chce, aby sa hriešnik
obrátil a žil.
Naša doba sa hlavne v západnej civilizácii
vyznačuje hmotným blahobytom, prebytkom bohatstva a
statkov, hľadaním potešenia a zábavy nízkej kvality,
presvedčením, že všetko, čo je technicky uskutočniteľné a
ekonomicky dosiahnuteľné, je vlastne dovolené a žiadúce.
Dennodenne tak zisťujeme, že odstránením kríža, ktoré
niekedy bije do očí, avšak inokedy je celkom nenápadné,
stráca celé kresťanstvo svoj základ, a preto potom často
pôsobí nevýrazne a vyblednuto.
Kríž teda otvorene priznáva, že sme zlí, zvedení
zlom, že sme hriešnici a nespravodliví, a preto musí
Spravodlivý trpieť, byť odmietnutý, odsúdený a
ukrižovaný. Keď o kríži rozmýšľal reformátor Luther,
inšpiroval sa cirkevnými otcami a napísal: „Nestačí
poznať Boha v jeho sláve a majestáte, treba ho poznať aj v
ponížení a potupe kríža... V ukrižovanom Kristovi spočíva
pravá
teológia
a
pravé
poznanie
Boha.“
(zdroj: www.vira.cz)
Celsus, filozof žijúci v 2. st., ohováral kresťanov
kvôli ich ukrižovanému Pánovi a kvôli sociálnoekonomickému postaveniu väčšiny členov cirkvi, ktorí
boli veľmi chudobní. Dnešný „Celsus“ oslavuje a chváli
Ježiša ako učiteľa skutočnej filantropie, lichotí
kresťanom, že sú v spoločnosti dôležití a určujúci, no
pritom zahmlieva, zatemňuje a odsúva do zabudnutia to,
čo je podstatnou a zdrojovou udalosťou kresťanského
života.
Popri novom „Celsovi“ je tu aj nový „cisár“, ktorý
– ako ho spodobnil Hilarius z Poitiers, veľký biskup zo 4.
st. – „záludne zvádza, nebičuje nás po chrbte, ale hladká
nás po bruchu. Nezabavuje nám majetok (čím by nám
dával život), ale obohacuje nás, aby nás priviedol k smrti.
Nevyzýva nás k slobode tým, že by nás zatváral do žalára,
ale strká nás do otroctva tým, že nás pozýva do palácov a
tam sa nám dvorí. Neudrie nás po tele, ale z nášho srdca si
robí svoj majetok. Nestína nám hlavu mečom, ale našu
dušu zabíja peniazmi.“
KALVÍN - Zborový list
Vydáva: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku –
cirkevný zbor Michalovce.
Redakčná rada: Juraj Gajdošoci, Jaroslav Bánoci, Ján
Šoltés, Timea Sotáková, Anna Mikulová.
Zodpovedný redaktor: Ján Šoltés, e-mail:
[email protected]
Adresa redakcie: A. Sládkoviča 7 , 071 01 Michalovce.
Internetové stránky zboru: www.kalvin.sk
Tlač: SCHMIT-PRESS, s. r. o., Hviezdoslavova 26, 071
01 Michalovce.
Kríž je tak „vyprázdnený“ bez toho, aby bol
viditeľne a priamo popieraný! A predsa nám patrí
naliehavá výzva, aby sme Kristov kríž nezbavovali
obsahu! Mnohí si aspoň raz v roku, na Veľkú noc,
pripomínajú kríž vo svojej plnej skutočnosti a pravde –
Ježiša z Nazaretu, človeka, učiteľa, proroka, ktorý visí na
dreve v absolútnej nahote, ukrižovaný, ako by bol
postihnutý kliatbou, nehodný ani neba, ani zeme,
opustený svojimi učeníkmi. Umiera v opovrhnutí tých,
ktorí sú svedkami jeho potupného utrpenia.
KALVÍN
NEPREDAJNÉ
16
Marec 2015
Download

KALVÍN Zborový list Zborový list Ročník VI. Číslo . Číslo