Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa
PLÁN PRÁCE ŚKOLY
na školský rok 2014/2015
.............................................................
RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka školy
Plán práce školy bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa: 26.9.2014
Plán práce školy je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu roka dopĺňať o aktuálne
úlohy formou príloh.
1
Plán práce na školský rok 2014/2015
Obsah:
1. Úvodná časť
2. Organizačná štruktúra
3. Organizácia školského roka 2014/2015
4. Hlavné úlohy pre školský rok 2014/2015
4.1. Oblasť výchovno-vzdelávacia
4.1.1. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z pedagogicko-organizačných
pokynov pre šk. rok 2014/2015 na podmienky školy
4.1.2. Ciele a úlohy na základe analýzy predchádzajúceho šk. roka a úlohy, ktoré
sa osvedčili pri dosahovaní želaných výsledkov v minulosti
4.2. Oblasť mimoškolskej a záujmovej činnosti
4.3. Oblasť rozvoja ľudských zdrojov
4.4. Oblasť materiálno-technického vybavenia školy, hospodárenia školy,
údržby a skvalitňovania pracovného prostredia v škole
4.5. Oblasť predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
4.6. Oblasť spolupráce školy
4.7. Oblasť spolupráce so zástupcami zamestnancov
5. Iné aktivity školy – projekty, školský časopis
6. Prílohy plánu práce
6.1.Plán pedagogických rád a mesačných pracovných porád
6.2.Plán výchovného poradcu
6.3. Ročný plán práce ŠKD
6.4. Plány práce MZ a PK
6.5. Plány práce koordinátorov
6.6. Podmienky na vzdelávanie individuálne začlenených žiakov a žiakov v
špeciálnych triedach
7. Národné programy
7.1. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
7.2. Národný štandard finančnej gramotnosti
7.3. Výchova k manželstvu a rodičovstvu
7.4. Národný plán výchovy k ľudským právam a Dohovor o právach
dieťaťa
7.5 Národný program boja proti obezite
8. Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti v rámci ŠkVP ISCED1 a ISCED 2
9. Mediálna výchova
10.Poradné orgány riaditeľky školy
2
1. Úvodná časť
Základná škola Lovinobaňa je plnoorganizovaná škola. Vyučovací proces prebieha v troch
pavilónoch – pavilón A hlavná budova- vyučovanie II. stupňa a špeciálnych tried, telocvičňa,
pavilón B - vyučovanie I. stupňa a ŠKD, pavilón C – PC učebňa a školské dielne.
Všetky 3 pavilóny prešli rozsiahlou rekonštrukciou spojenou so zateplením a výmenou okien
a dverí za plastové. Na 2 pavilónoch sa rekonštruovali strechy – pavilón B- plochá na valbovú
pavilón C – azbestová krytina za šindeľ.
Okrem klasických tried ZŠ, sú zriadené od roku 2000 aj špeciálne triedy pre deti s mentálnym
postihnutím. Základnú školu navštevujú žiaci aj zo spádových obcí, pre ktoré je Základná
škola Lovinobaňa školským obvodom. Patria sem žiaci z obcí Dobroč, Kotmanová,
Podrečany, Uderiná.
Pohľad na vývoj počtu žiakov a počtu tried.
V školskom roku 2010/2011 základnú školu navštevovalo 254 žiakov z toho 20 bolo
zaradených do špeciálnych tried.
V školskom roku 2011/ 2012 bol počet žiakov k 15. 9. 2011 : 263 žiakov – 17 tried, z toho 3
špeciálne triedy.
V školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov k 15.9.2012 : 243 – 16 tried, z toho 3 špeciálne
triedy.
V školskom roku 2013/2014 bol počet žiakov k 15.9.2013 : 242 – 16 tried, z toho 3 špeciálne
triedy pre 30 žiakov.
V školskom roku 2014/2015 bol počet žiakov k 15.9.2014 : 218 – 15 tried, z toho 3 špeciálne
triedy pre 29 žiakov.
Žiaci I. stupňa a špeciálnych tried I. stupňa majú na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia
riaditeľky školy o prijatí, možnosť navštevovať školský klub detí. Na základe počtu
prihlásených žiakov sú zriadené dlhodobo 2 oddelenia školského klubu.
Súčasťou školy podľa zriaďovacej listiny je aj školská kuchyňa so školskou jedálňou, ktorá
má približne kapacitu 200 stravníkov .
Súčasťou školy je školská knižnica, ktorá sa delí na časť žiacku a učiteľskú.
V športovej oblasti sa škola dlhodobo zameriava na volejbal, aj z tohto dôvodu riaditeľka
školy v spolupráci so zriaďovateľom školy podali návrh na MŠVV a Š SR o zriadené Centra
voľného času ( ďalej CVČ) ako súčasť základnej školy. CVČ začalo činnosť od 1.9.2013.
Niektorí žiaci navštevujúci volejbal sú registrovaní vo Volejbalovom klube VK Lovinit
a hrajú zodpovedajúcu nadregionálnu súťaž. Uvedenú športovú činnosť žiakov školy
finančne podporuje aj Obec Lovinobaňa ako zriaďovateľ školy.
Mimoškolskú záujmovú činnosť na škole dopĺňa hudobný a výtvarný odbor, sú zriadené
elokované triedy Súkromnej ZUŠ, Gemerská cesta, Lučenec.
Škola je v peknom prostredí rozsiahleho lesoparku. V areáli školy sa nachádza aj antukové
volejbalové ihrisko a veľké multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou v okolí.
3
2. Organizačná štruktúra
Riaditeľ školy:
RNDr. Katarína Golianová
Štatutárny zástupca riaditeľa školy:
PaedDr. Renáta Tóthová
Výchovný poradca:
Mgr. Katarína Sluková
I. stupeň ZŠ
1. A
Mgr. Renata Kocúrová
1. B
Mgr. Petra Turčanová
2. A
Mgr. Hedviga Reháneková
3. A
Mgr. Jaroslava Markotánová
4. A
Mgr. Miriam Jakubove
4. B
PaedDr. Daniela Líšková
Školský psychológ
Mgr.Petra Turčanová
ŠKD
2 oddelenia 1. oddelenie Zlatica Kubišová
2.
2.oddelenie PhDr. Paulína Markotánová
Asistenti učiteľa
Eva Kiapešová, Ing.Kvetoslava Poliaková
Mgr. Lucia Barcajová
Špeciálne triedy
1. ŠT
2. ŠT
3. ŠT
Mgr. Zuzana Kristínová
Mgr. Katarína Šišáková
Mgr. Anna Odzganová
II. stupeň ZŠ
5. A
6. A
7. A
8. A
8. B
9. A
Ing. Miroslava Ďurove
Mgr. Eva Gembická
PaedDr. Dana Mániková
Mgr. Jarmila Malčeková
Mgr. Radoslava Flešková
Mgr. Katarína Sluková
Bez triednictva
Ekonómka školy
Administratívny zamestn.
Technický personál:
Školská jedáleň:
Mgr. František Koščák – vyuč. katol.náb.
Mgr. Dana Murínová – vyuč.evanj.náb.
Mgr. Mária Líšková
Mgr. Ján Balážik
Mgr. Petra Komárová
Ing. Marcela Sojčiaková
Bc.Renata Mihalková
Ján Šiman
Jolana Šimanová
Andrea Longauerová
Erika Krňanová
Viera Šróbová
Ján Bobáľ – kurič
Juraj Sýkora – technik BOZP a PO
Bc. Renata Mihalková – vedúca ŠJ
Jana Šuhajová – hlavná kuchárka
Katarína Bobáľová – kuchárka
Terézia Karlíková – kuchárka
4
3. Organizácia školského roka 2014/2015
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
1.1 Organizácia školského roka
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014
(utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30.
júna 2015 (utorok).
4. Príprava testovania žiakov 5. ročníka základných škôl
1. Na vybraných základných školách bude 12. novembra 2014 prebiehať overovanie
testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Testovanie 5 sa uskutoční z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.
2. Informácie o Testovaní 5 sú zverejnené na www.nucem.sk
5. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2015 sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský
jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl
na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“)
poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú
aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné
overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015
jesenné
vianočné
polročné
jarné
veľkonočné
letné
Posledný deň
vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
29. október 2014
(streda)
19. december 2014
(piatok)
30.január 2015
(piatok)
13. február 2015
(piatok)
1. apríl 2015
(streda)
30. jún 2015
( utorok)
30. október –
31. október 2014
22. december 2014 –
7. január 2015
2. február 2015
(pondelok)
16. február –
20. február 2015
2. apríl –
7. apríl 2015
1.júl 201531.august 2015
3. november 2014
(pondelok)
8. január 2015
(štvrtok)
3. február 2015
(utorok)
23. február 2015
(pondelok
8. apríl 2015
(streda)
2.september 2015
(streda)
5
4. Hlavné úlohy pre školský rok 2014/2015
4.1. Oblasť výchovno-vzdelávacia
Hlavné úlohy školy vychádzajú zo Školského vzdelávacieho programu“ Vzdelanie pre
každého“ ďalej (ŠkVP), Výchovného programu ŠKD „Lipka“, Výchovného programu
centra voľného času pri ZŠ Lovinobaňa „Hry s loptou“ , z analýzy výchovnovzdelávacích
výsledkov školy za šk. rok 2013/2014, z POP MŠVV Š SR na šk. rok 2014/2015,
z koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2013 –2018, z podnetov a návrhov
poradných orgánov riaditeľky školy, z národných programov, aktuálnych všeobecne
záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov.
Pri zostavovaní úloh do plánu práce školy sme využili nasledovné dokumenty:
Národný program prevencie obezity,
Národný program finančnej gramotnosti,
Národný program prevencie HIV/AIDS,
Národný plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014,
Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014 – 2020,
Dohovoru o právach dieťaťa,
Metodické usmernenie č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách
a školských zariadeniach,
Zákon č. 245/2011 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 37/2011 Z. z.,
Stratégia informatizácie regionálneho školstva,
Správa o pokračovaní projektu Infovek,
Programy celoživotného vzdelávania.
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020
Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017
Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2013
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
Národný program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev
Národný diabetologický program
Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016
Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 na
roky 2011 – 2015
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
6
4.1.1. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z pedagogicko-organizačných pokynov pre šk.
rok 2014/2015 na podmienky školy
1.V súvislosti s tvorbou nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva
(ďalej len „RIS-RŠ“) v priebehu školského roku 2014/2015 bude spustená pilotná prevádzka
zamestnancov rezortu školstva a je plánovaná pilotná prevádzka registra detí, žiakov a
poslucháčov, ktorá sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení.
2. Školy a školské zariadenia vykazujú údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a zákonom č. 390/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“).
3. Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie (EDUZBER) a predpísané
štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2014/2015 okrem klasického spôsobu vykazovať
aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ.
4. Školy a školské zariadenia budú pristupovať na rozhrania RIS-RŠ prostredníctvom
informačných systémov školy alebo cez webový prehliadač. Predpokladom pre prácu s nimi
je registrácia používateľov do RIS-RŠ, ktorú zabezpečuje ÚIPŠ.
Zodpovednosť: vedenie školy, Mgr. Komárová – koordinátor informatizácie termín:
september 2014 a potom priebežne.
5. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem
diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné,
fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej
príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov. Dôsledne
riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú
proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a
následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v
školách a triedach spolu s majoritnou populáciou. Neodporúčame vytvárať pre deti a žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) samostatné triedy (okrem nultého
ročníka).
6. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce z Revidovaného národného akčného plánu
Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 najmä:
a) riešiť účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov,
b) podporovať materské školy pri zavádzaní programov orientovaných na zlepšenie
spolupráce s rodičmi rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v materských školách,
c) dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl,
d) zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na povinnú
školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“), ak dieťa nemá lekárom potvrdené zdravotné
postihnutie.
7.V školách, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi,
príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať
opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a
vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.
7
8. Pokračovať v poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov škôl pre
zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.
Zodpovednosť: vedenie školy, triedni učitelia
Termín. celoročne
9. Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio ako
nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Informácie sú zverejnené na
http://elp.ecml.at/.
10. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy
výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a
jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda
učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové
metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy
vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie
problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh.
11. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú
na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho
schopnosti a druh inteligencie.
Zodpovednosť: vyučujúce CJ – Mgr. Malčeková, Mgr.Gembická, Ing. Ďurove, Mgr.
Kocúrová
Termín: celoročne
12.Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova
možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším
počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo
etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
13. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu
náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.
14. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská
výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe
písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v
jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.
Zodpovednosť: vedenie školy
Termín: jún 2014,
priebežne
15.Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej
výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s
ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného
prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program
školy. ( podrobnejšie plán činnosti koordinátora – príloha)
Zodpovednosť: vedenie školy
termín : celoročne
16.V základných a stredných školách systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a
dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk
v časti Školské knižnice.
17. Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby a
podujatia knižníc.
Zodpovednosť: vedenie školy, PaedDr. Mániková – vedúca šk.knižnice Termín: priebežne
18. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú
výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v
oblasti označovania potravín.
8
19. Odporúča sa školám a školským zariadeniam pri príležitosti Svetového dňa výživy a
Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
20. Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení podieľať na plnení úloh, ktoré
vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu
ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení s
vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie výživou.
Zodpovednosť: triedni učitelia, zást. školy Tóthová
Termín: priebežne
21.Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
Zodpovednosť: koodinátor prevencie – Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová, triedni učitelia
22. Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý podľa požiadaviek učiteľa
môže so žiakom pracovať aj samostatne.
23. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,
pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk,
www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií.
24. V základných a stredných školách venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu
učebných osnov všetkých predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom
príslušného štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) a učebným plánom školy.
Zodpovednosť: všetci pedag. zamestnanci
Termín: celoročne
25. Pri zápise detí do prvého ročníka základnej školy sa odporúča účasť psychológa,
špeciálneho pedagóga, učiteľa materskej školy a asistenta učiteľa.
26. Zintenzívniť spoluprácu s poradenskými zariadeniami najmä pri zaraďovaní detí do
nultých ročníkov; dodržiavať zákonný počet žiakov v triedach nultých ročníkov.
27. Podmienky rozhodnutia o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky sa od 1. januára
2013 zmenili; platí ustanovenie §19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.
28. Podmienky prijatia dieťaťa do nultého ročníka základnej školy sa nezmenili; platí
ustanovenie §19 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
29. Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia
SR alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne
skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda,
geografia, dejepis – učivo venované SR, národným dejinám a pod.). Žiak, ktorý plní osobitný
spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná
skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka
kmeňovej školy.
30. Najvyšší počet žiakov v triedach základných škôl sa môže od 1.septembra 2013 zvýšiť o
troch žiakov v súlade s § 29 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z.
31. S účinnosťou od 1. septembra 2014 platia ďalšie predpoklady pre prijatie žiaka do prvého
ročníka študijných odborov stredných škôl – viac informácií v časti 2.3 Stredné školy.
Zodpovednosť: vedenie školy
32. Ministerstvo vytvára aj v tomto školskom roku podmienky na zvyšovanie bezpečnosti detí
a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách prostredníctvom zabezpečenia ich
výcviku na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“). Základné školy zabezpečujú
9
praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na stálych DDI v mieste sídla
školy alebo v jej blízkom okolí. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od sídla školy alebo je
ťažko dosiahnuteľné z hľadiska dopravnej dostupnosti, môže praktický výcvik a teoretické
vyučovanie zabezpečiť aj prenosné DDI. Prenosné DDI zabezpečujú praktický výcvik a
teoretické vyučovanie iba v obciach, v ktorých nie je zriadené stabilné DDI. Praktický výcvik
a teoretické vyučovanie zabezpečujú DDI, ktorým ministerstvo poskytlo dotáciu, podľa
„Tematického plánu dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných
ihriskách“. Na týchto DDI sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie poskytuje bezplatne.
Zoznam uvedených DDI a ďalšie informácie sú zverejnené na www.minedu.sk.
33. V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť
väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov úpravou ŠVP pre ISCED
1 a ISCED 2. Pripravuje sa zosúladenie obsahu vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu
práce. Z uvedeného dôvodu odporúčame školám a ich zriaďovateľom venovať zvýšenú
pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební
predmetov biológia, fyzika, chémia a technika.
UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ
1. Informácie k učebnicovej politike ministerstva – informácie o učebniciach, výberových
konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc, objednávkový formulár pre učebnice, ktoré
poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne, sú zverejnené na
www.edicny-portal.sk
2. Objednávacie konanie na nákup učebníc pre školský rok 2014/2015 sa bude realizovať
výlučne vyplnením elektronickej objednávky cez www.edicny-portal.sk O termínoch začatia
a ukončenia objednávacieho konania budú školy informované prostredníctvom tohto
webového sídla.
3. Národný register učebníc, t. j. zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,
ktorým bola vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka ministerstva, je zverejnený na
www.edicny-portal.sk
Digitálne verzie učebníc a ďalšie voľné prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru
môžu základné a stredné školy využívať prostredníctvom www.eaktovka.sk
4. Po ukončení objednávacieho konania na nákup učebníc si môžu objednať učebnice len
novozriadené školy. Dodatočne si budú môcť spresniť objednávku učebníc pre 1. ročník
všetky školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne do konca februára 2015.
Počty objednaných učebníc budú kontrolované porovnaním s údajmi zo štátneho výkazu školského registra detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. 9., ktoré boli nahlásené CVTI.
Objednávky môžu byť pred distribúciou upravované.
5. Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií na hodnotenie kvality učebníc,
zverejnených na www.statpedu.sk, www.siov.sk . Kvalitu učebníc a ich súlad so ŠVP
posudzujú recenzenti z registra recenzentov zverejneného na www.edicnyportal.sk.
6. Pedagogickí zamestnanci, ktorí majú záujem stať sa recenzentmi, odborníkmi na posúdenie
kvality učebníc a ich súladu so ŠVP, po splnení stanovených kritérií na recenzentov
zverejnených na www.statpedu.sk písomne predložia ŠPÚ a ŠIOV svoj návrh.
7. Schválené vzory dokladov o vzdelaní, pedagogickej, ďalšej a inej dokumentácie
ministerstvo zverejňuje na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo v časti Pedagogická
dokumentácia a iné - Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.
Zodpovednosť: zást. riaditeľky školy PaedDr. Tóthová
termín: podľa pokynov MŠ
10
Školský klub detí
1. Skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľom odporúča sa umožniť deťom zo
sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub detí s cieľom
podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na
vyučovanie.
2. Na skvalitnenie využívania voľného času sa odporúča ustanoviť v školských kluboch detí, ktoré
sú súčasťou základnej školy, kariérovú pozíciu – koordinátor voľného času. (POP 2014/2015)
3.Ročný plán činnosti tvorí samostatnú kapitolu.
Zariadenie školského stravovania
1. Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr. v čase havarijných situácií, počas
školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pri poskytovaní stravovania iným stravníkom postupovať podľa § 140 a § 141 zákona č.
245/2008 Z. z.( školský zákon) a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak,
aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry
stolovania.
3. Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom
stravovaní, organizovaním ochutnávok jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a
pod., aj v čase konania rodičovských združení.
4. Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom
školského zariadenia pri:
a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
b) vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky
na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí
a žiakov; hlavné jedlo pre žiakov 1. stupňa základnej školy sa podáva najneskôr po 5. vyučovacej
hodine a pre žiakov 2. stupňa základnej školy a žiakov stredných škôl po 6. vyučovacej hodine,
c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu
stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,
d) zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,
e) realizácii celospoločenských programov podpory zdravia,
f) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom,
g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka ohrozeného
sociálnym vylúčením (dotácie v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti MPSV a R SR) nahlasovaním, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje na výchove a
vzdelávaní v materskej škole a v základnej škole, a to prostredníctvom asistenta učiteľa.
5. Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je dostupný
deťom a žiakom, riaditeľ školy, školského zariadenia zabezpečí, aby sortiment tovaru bol
výživovo hodnotný a neobsahoval alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu,
energetické nápoje a tabakové výrobky. V rámci realizácie cieľov Národného diabetologického
programu odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení neumiestňovať v priestoroch školy
reklamy na nezdravé potraviny.
6. Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského
stravovania používa e-model HACCP a metrologický program vydaný ministerstvom pod číslom
2011-15863/38165:1-921.
7. Sledovať plnenie odporúčaných výživových dávok v zariadeniach školského stravovania za
časové obdobie jedného mesiaca a výsledky plnenia porovnávať s povoleným percentuálnym
11
rozdielom podľa § 10 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania; pre žiakov základných škôl nie je možné pripravovať jedlá na
výber (mäsité, múčne a pod.).
8. Pri zabezpečovaní vzdelávania odborných zamestnancov zariadení školského stravovania
odporúča sa účasť na aktivitách Združenia pre zdravie a výživu s garanciou ministerstva.
Zodpovednosť v podmienkach školy : vedenie školy a vedúca školskej jedálne Bc. Renata
Mihalková, termín: celoročne
Centrum voľného času
1. Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť v záujmových útvaroch centra voľného času
(ďalej len "centra") sa vykonáva v súlade s výchovným programom centra a podľa
rozvrhu týždennej činnosti. Frekvencia vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a
počtu členov je zaznamenávaná v triednej knihe vychovávateľom. (POP 2014/2015)
2. CVČ pri ZŠ Lovinobaňa začalo svoju činnosť od 1. septembra 2013.
Výchova sa realizuje podľa výchovného programu“ Hry s loptou“, ktorý je zverejnený na
web stránke školy www.zslovinobana.edu.sk
Sú zriadené 2 športové útvary – volejbalový a futbalový, k 15.9.2014 bolo zapísaných 55
detí. V rámci volejbalového útvaru pracuje volejbal dievčatá, chlapci a prípravka – žiaci
3.a 4. ročníka.
Vedúcimi ZÚ sú: Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove, Pavol Halaj, Pavol Gabľas.
Centrum voľného času dopĺňa možnosti rozšírenia športového vyžitia žiakov školy.
4.1.2. Ciele a úlohy na základe analýzy predchádzajúceho šk. roka a úlohy, ktoré sa
osvedčili pri dosahovaní želaných výsledkov v minulosti.
Na základe analýzy výsledkov výchovy a vzdelávania za školský rok 2013/2014 je
prioritou zlepšiť výchovnovzdelávacie výsledky žiakov, zvýšiť motiváciu žiakov za
vzdelaním, predovšetkým u žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, udržať
prípadne zlepšiť výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní – predovšetkým
do tej miery, aby si žiak obhájil svoju známku danú na polročnom vysvedčení.
Úloha: zvýšiť náročnosť na žiakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra
Úloha: realizovať v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti doučovanie z predmetov
matematika a SJL, možnosť využitia testov NÚCEM pomocou interaktívnej tabule
v rámci doučovania a precvičovania učiva.
Zodpovednosť: vyučujúca MAT Mgr. Sluková, vyučujúca SJL PaedDr. Dana Mániková
Termín: sept. 2014- máj 2015
Úloha 1: viac zainteresovať rodičov do pravidelnej domácej kontroly prípravy svojich detí
na vyučovanie a prijímacie pohovory na SŠ
Úloha 2: viac motivovať rodičov k využívaniu elektronickej žiackej knižky a tak vytvoriť
efektívnejšie podmienky spolupráce rodič – učiteľ – žiak. Zlepšiť komunikáciu rodičškola- triedny učiteľ.
Zodpovednosť : triedna učiteľka Mgr. Katarína Sluková Termín: celoročne
Cieľ :udržať alebo aj zlepšiť úspešnosť žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach.
Úloha: systematicky pracovať so žiakmi, ktorí majú predpoklad zvládnuť danú súťaž
a vhodne ich motivovať.
Zodpovednosť: príslušní vyučujúci
Termín: celoročne
12
Cieľ: počas vyučovacieho procesu sa zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov
v zmysle ŠkVP – napr. rozvoj logického myslenia, čitateľskej gramotnosti, kritického
myslenia, tvorivosti, ďalej sa zamerať na rozvoj personálnych zručností ako je napr.
samostatnosť zodpovednosť, vyžadovať sebahodnotenie a formovať sebaúctu u žiakov.
Tieto kompetencie je možné vyžadovať na každom predmete žiaka.
Zodpovednosť: všetci vyučujúci
Termín: celoročne
Aj žiakov špeciálnych tried, vzdelávaných podľa variantu A, viesť k zodpovednosti za
svoje konanie, k samostatnosti, rozvíjať manuálne zručnosti, čitateľskú, prírodovednú a
matematickú gramotnosť. Vytvoriť čo najlepšie podmienky na ich socializáciu. V tomto
smere naďalej pokračovať v spolupráci s ÚPSV a R v Lučenci aj prostredníctvom
terénnych sociálnych pracovníčok zriaďovateľa školy.
Zodpovednosť: triedne učiteľky špeciálnych tried (Mgr.Šišáková, Mgr. Odzganová,
Mgr. Kristínová) a vedenie školy
Termín: celoročne
Vo vyučovacom procese je potrebné formovať sociálne zručnosti žiakov a to v klasických
i špeciálnych triedach, pri školskej práci vyžadovať spoluprácu, podporovať komunikáciu,
vzájomné tolerovanie ako základ informačného toku na rôznych úrovniach života.
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci
Termín: priebežne
Cieľ: Viesť žiakov k spravodlivosti, k tolerancii, k ochrane svojho zdravia ako aj zdravia
spolužiakov. Využívať aj preventívne programy poradenských zariadení.
Úloha: so žiakmi viesť besedy, vykonať poučenie o BOZP, preukázateľne ich oboznámiť
s internou smernicou školy na ochranu zdravia ako aj prevádzkovými poriadkami
odborných učební a telocvične.
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci
Termín: sept. 2014 a priebežne
Úloha: v rámci spolupráce využiť spoluprácu s poradenskými zariadeniami a realizovať na
škole preventívne programy, napr. v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.
Zodpovednosť: koordinátori prevencie Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová
Termín: november 2014 a potom podľa potreby
Zabezpečovať čo najlepšie podmienky realizácie výchovnovyučovacieho procesu po
personálnej aj materiálnej stránke, tak aby sa mohli postupne formovať a rozvíjať kľúčové
kompetencie absolventa primárneho vzdelania a nižšieho sekundárneho vzdelania, tak ako
sú formované v ŠkVP.
Zodpovednosť: vedenie školy
Termín: celoročne
Cieľ: Zlepšovať materiálno-technické podmienky na vyučovanie predmetu informatika,
informatická výchova a digitálny svet, ale aj na uplatňovanie IKT vo vyučovaní iných
predmetov, vytvárať podmienky na digitalizáciu vzdelávacieho obsahu.
Úloha: u pedagógov vyžadovať, aby získané nové vedomosti a kompetencie v rámci
rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania alebo odborných seminárov a inštruktáži
uplatňovali pri výkone svojej činnosti t.j. počas vyučovacieho procesu. ( modernizácia
vyučovacieho procesu) aj s využitím IKT.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy Tóthová
Termín: celoročne
Úloha: V rámci sebavzdelávania zvyšovať digitálnu gramotnosť vyučujúcich.
Zodpovednosť: všetci PZ
termín. celoročne
13
Úloha: zlepšovať podmienky na vyučovanie cudzích jazykov, aj využívaním inovatívnych
foriem vyučovania – interaktívne vyučovanie – PC učebňa.
Zodpovednosť: vedenie školy, vyučujúce cudzích jazykov – Mgr, Malčeková, Mgr.
Gembická, Ing. Ďurove.
Úloha: modernizovať technické vybavenie PC učební a doplniť výukové softvéry
Zodpovednosť: riaditeľka školy, koordinátor informatizácie Mgr. Petra Komárová
Termín: priebežne
Úloha: využívať mobilnú PC učebňu zloženú z tabletov na I. stupni v rámci NP MRK
Zodpovednosť: riaditeľka školy, Mgr. Petra Komárová, Mgr. Jakubove, PaedDr. Daniela.
Líšková
Na základe internej analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov, hospitačnej činnosti,
riaditeľských testov a výsledkov celoslovenského testovania 9 sa v oblasti vzdelávania
bude väčší dôraz klásť na písomný prejav žiakov, čitateľskú gramotnosť, zlepšenie čítania
s porozumením, na zlepšenie matematických zručností, na posilňovanie vyšších
poznávacích schopností u žiakov, na riešenie úloh formou rôznych testov, ako aj na
využívanie interaktívnej techniky pri príprave žiakov na testovanie či v rámci vyučovacích
hodín.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, zást. riaditeľky školy
termín: priebežne
Výsledky testovania 9 poukazujú na skutočnosť, že žiaci so ŠVVP, ktorí boli individuálne
začlenení nezvládajú náročné úlohy v testovaní, predĺžený čas na riešenie im nestačí.
S uvedenými cieľmi budú oboznámení aj rodičia žiakov. Žiak s mentálnym postihnutím
nebude testovaný, podľa pokynov Núcem a žiak individuálne začlenený s VPU dyskalkúliou nebude testovaný z matematiky, ak s tým bude súhlasiť rodič.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, výchovná poradkyňa školy Mgr. Sluková
Termín: november 2014
Vedenie školy bude úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov monitorovať testami, jednak
internými, jednak využijeme testy projektu Komparo, ktoré sa budú vyhodnocovať na PR
a v prípade zistených nedostatkov bude vedenie školy v spolupráci s metodickými orgánmi
školy prijímať opatrenia na ich odstránenie.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy Tóthová, vedúci PK MAT,
SJL a MZ 1. stupňa
Termín: november 2014 – jún 2015
Pri vzdelávaní žiakov v špeciálnych triedach a pri vzdelávaní žiakov so sociálne
znevýhodneného prostredia, aj naďalej využívať pracovnú pozíciu pedagogického asistenta
učiteľa – nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v popoludňajšom doučovaní.
V školskom roku 2014/2015 budeme aj naďalej pokračovať v realizácii úloh vyplývajúcich
z Národného projektu „ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít“. Cieľom tohto pilotného projektu je model
celodenného výchovného systému..
Cieľ: rozvíjať čitateľskú gramotnosť a formovať vzťah žiakov k literatúre a ku knihám
Úloha: zameriame sa na zlepšenie komunikačných a gramatických zručností v cudzích
jazykoch ( NEJ,ANJ), ale predovšetkým v slovenskom jazyku ako v štátnom a
materinskom jazyku.
14
Úloha: Podľa podmienok školy budeme plniť úlohy z dokumentu Stratégia rozvoja
čitateľskej gramotnosti v rámci ŠkVP ISCED1 a ISCED 2.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, vyučujúce NEJ,ANJ, SJL Termín: priebežne
Úloha: K pozitívnemu vzťahu žiakov ku knihe a literatúre určite prispeje aj pravidelne
otvorená školská knižnica a rôzne žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach, účasť žiakov
na recitačných súťažiach, aj keď u niektorých len na úrovni školy. Úlohy sú podrobne
rozpracované v PK SJL a MZ I. stupeň. (príloha)
Zodpovednosť: PaedDr. Mániková – vedúca školskej knižnice, za jednotlivé súťaže –
vyučujúce SJL
Termín: priebežne
V oblasti sociálnych kompetencií žiakov sa zameriame na zlepšenie medziľudských
vzťahov medzi žiakmi, schopnosť tolerovať názor iných a zároveň riešiť vzniknuté
konflikty nenásilnou formou, budovanie sebahodnotenia, správnej sebadôvery a celkovej
pozitívnej klímy v triedach či priestoroch školy.
Zodpovednosť: všetci PZ
Termín: priebežne
Medzi hlavné úlohy plánu práce školy na šk. rok 2014/2015 bude aj sledovanie
nežiaducich prejavov správania medzi žiakmi, s cieľom predchádzať a v prípade
podozrenia na vznik rôznych foriem šikanovania riešiť vzniknutú situáciu v zmysle
Metodického pokynu MŠ SR č. 7/2006 – R. Smernica je rozpracovaná na podmienky
školy, metódy a formy riešenia danej problematiky sú súčasťou plánu práce koordinátorov
drogovej prevencie na škole, súčasťou triednických hodín, učebných osnov
zodpovedajúcich vyučovacích predmetov a výchovného programu ŠKD.
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátor prevencie – Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová,
výchovný poradca školy Mgr. Sluková
Termín: celoročne
V rámci projektového vyučovania prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj budeme
realizovať aj program „Nenič svoje múdre telo“, uplatňovať PEER program a na II. stupni
pracovať aj s metodickým materiálom „Ako poznám sám seba“ ďalej budeme realizovať
výchovný program „Cesta k emocionálnej zrelosti „ a program „Stop šikanovaniu“.
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátor prevencie – Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová,
výchovný poradca školy Mgr. Sluková
Termín: celoročne
Na objasnenie trestnoprávnej zodpovednosti za nevhodné prejavy správania, ktoré
hodnotíme ako porušovanie školského poriadku, využijeme spoluprácu s Obvodným
oddelením PZ Lovinobaňa a ÚPSV a R v Lučenci, odbor sociálnoprávnej ochrany detí.
Zodpovednosť: vedenie školy
Termín: priebežne
Vedenie školy bude akékoľvek formy sociálno-patologických prejavov správania medzi
žiakmi riešiť s rodičmi a ostatnými zodpovedajúcimi inštitúciami.(PZ, CPPPaP, ÚPSVa R)
Cieľom všetkých aktivít je budovať u žiakov správne sociálne kompetencie, ktoré by mali
byť účinným nástrojom na predchádzanie, prípadne riešenie prvých náznakov šikanovania,
záškoláctva či agresívneho správania. Tieto patologické prejavy správania u žiakov
narastajú aj na našej škole, preto je našou dlhodobou úlohou viesť žiakov k emocionálnej
zrelosti, k správnemu postoju k médiám, k správnemu a bezpečnému využívaniu internetu
a k správnemu postoju ku vzdelaniu. Okrem vplyvu pedagógov je nevyhnutný aj správny
postoj rodičov pri riešení nevhodných foriem správania ich detí. Veľmi závažné prípady
opakovaného porušovania školského poriadku sa budú riešiť na zasadnutí výchovnej
komisie školy.
15
V triedach, v ktorých sa vyskytnú výrazne nevhodné prejavy medziľudských vzťahov,
požiadame o spoluprácu CPPP a P, aby po informovanom súhlase rodičov uskutočnilo
sociálnu diagnostiku triedy.
Riešiť problémy tried či jednotlivcov určite pomôže aj školský psychológ.
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátor prevencie – Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová,
výchovný poradca školy Mgr. Sluková, školský psychológ Mgr.Turčanová
Termín: priebežne
V spolupráci so zamestnancami CPPP a P budeme aspoň 3x ročne organizovať podľa
harmonogramu činnosti preventívne skupinové aktivity, ktoré budú zamerané na zážitkové
učenie s cieľom formovať toleranciu, akceptáciu názoru iných, zaujať správne stanovisko,
vedieť určiť správny hodnotový rebríček v správaní. Žiak si musí uvedomiť, že má svoje
práva, ale aj povinnosti.
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátor prevencie – Mgr. Odzganová, Mgr. Kocúrová,
výchovný poradca školy Mgr. Sluková
Termín: priebežne
Počas vyučovacích hodín, triednických hodín a iných výchovných aktivít rozvíjať u žiakov
osobné, sociálne a občianske kompetencie, ako napr. žiaka viesť k tomu poznaniu, že veku
primerane musí odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, ďalej uvedomuje si
dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením
voľného času, neohrozuje zdravie spolužiakov.
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci
Termín: priebežne
Cieľ: na vyučovacích hodinách dejepisu, vlastivedy, literatúry, etickej výchovy, výchovy
umením a občianskej náuky, budovať a rozvíjať kompetencie zamerané na vnímanie
a chápanie kultúry, požadovať od žiakov, aby sa vyjadrovali nástrojmi kultúry – žiak si
bude uvedomovať význam umenia, kultúrnej komunikácie vo svojom živote, bude poznať
základné pravidlá spoločenského kontaktu. Žiak si má vážiť kultúrne dedičstvo SR. Má
poznať aj iné kultúry a má byť tolerantný k prejavom iných kultúr.
Úloha: vytvárať projektové práce na tému: Kultúrne dedičstvo Slovenska, 12 divov
Slovenska , vyžadovať prezentáciu v rámci tried
Úloha: organizovať poznávacie exkurzie
Zodpovednosť: Mgr. Flešková, Mgr. Líšková Mária, Mgr. Reháneková, Mgr. Jakubove.
PaedDr. Daniela Líšková
Termín: priebežne
Cieľ: vytvárať podmienky na formovanie environmentálnych postojov, realizovanie ENV
Úloha: vedenie školy v spolupráci s koordinátormi ENV zabezpečí realizáciu
environmentálnych aktivít na školský rok, predovšetkým realizovaním celoškolských
tematicky zameraných dní – Deň Zeme, tematicky zamerané exkurzie, škola v prírode,
zapojenie do projektu Recyklohry a internetovej súťaže Envirootázniky.
Úloha: zapracovať do TVVP učebné osnovy ENV, zapracovať prierezovú tému
environmentálna výchova do učebných osnov zodpovedajúcich predmetov
Úloha: naďalej separovať odpad na škole
Úloha: v rámci rovesníckych PEER programov propagovať správny životný štýl
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátori ENV – Mgr. Malčeková, Mgr. Jakubove,
Mgr. Gembická vyučujúca ENV
Termín: október 2014 – jún 2015
Cieľ: venovať pozornosť mediálnej výchove
16
Úloha: vysvetliť žiakom vplyv médií na ich život – besedy, riadená diskusia, príbehy,
Zodpovednosť: vyučujúci informatiky, informatickej výchovy a predmetu digitálny svet –
Mgr. Petra Komárová, Mgr. Jakubove, PaedDr. Daniela Líšková a triedni učitelia
Termín: celoročne
Medzi hlavné úlohy školy musíme zaradiť aj vytváranie zodpovedajúcich podmienok na
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej so ŠVVP).
Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP snažiť sa včas rozpoznať individuálne
výchovnovzdelávacie potreby žiaka už na I. stupni.
Zodpovednosť: triedne učiteľky I. stupňa, zástupkyňa školy
Termín: celoročne
Cieľ: zlepšiť spoluprácu, informovanosť rodičov žiakov so ŠVVP – dôslednejšie
vyžadovať zo strany vedenia školy a triednych učiteľov pravidelnejší kontakt – osobné
pohovory o prospechu a správaní žiaka.
Vzdelávanie týchto žiakov sa uskutočňuje jednak formou individuálneho začlenenia žiaka
v bežnej triede ZŠ ,jednak v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím,
v špecializovanej triede a pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
ďalej SZP).
Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP je potrebné si uvedomiť, že nielen žiak má svoje práva
a povinnosti, ale a rodič má svoje práva, ale aj povinnosti voči svojmu dieťaťu v oblasti
zabezpečovania podmienok jeho vzdelávania.
Zodpovednosť: triedni učitelia, vedenie školy, výchovný poradca školy Mgr. Sluková
Termín: priebežne
Učebné osnovy prierezovej témy Ochrana života a zdravia(ďalej OŽZ) budeme realizovať
formou účelového cvičenia v prírode 2x ročne podľa osobitného plánu ( pre II. stupeň) a 1x
ročne ako didaktické hry pre I. stupeň. Špeciálne triedy II. stupeň budú mať 2x ročne
účelové cvičenie v prírode a I. stupeň 1x ročne didaktické hry podľa osobitného plánu ako
formu inkluzívneho vzdelávania, lebo náplň aktivít je potrebná k úspešnej postupnej
socializácii.
Cieľ: praktická realizácia učebných osnov prierezovej témy prevažne zážitkovou formou –
hry, súťaže, poznávanie, učenie sa hrou
Zodpovednosť: Mgr. Balážik, Mgr. Malčeková, Mgr. Jakubove, Mgr. Kristínová,
zástupkyňa školy.
Termín: október 2014, jún 2015
Vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom školy a obecným zastupiteľstvom bude
vytvárať zodpovedajúce podmienky na realizáciu Výchovného programu ŠKD “Lipka“
a školského poriadku ŠKD. Predovšetkým v oblasti dostatočného finančného zabezpečenia
prevádzky školského zariadenia tak, aby vedenie školy mohlo zabezpečiť aj materiálne
podmienky na záujmovú činnosť detí.
Cieľ: vytvoriť zodpovedajúce podmienky na činnosť školského zariadenia zameraného na
záujmovú činnosť detí
Zodpovednosť: vedenie školy, koordinátor výchovného programu ŠKD – Kubišová
Termín: priebežne
17
Vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom školy a obecným zastupiteľstvom bude
vytvárať zodpovedajúce podmienky pre činnosť školskej jedálne.
Predovšetkým v oblasti dostatočného finančného zabezpečenia prevádzky školského
zariadenia tak, aby vedenie školy v spolupráci s vedúcou jedálne mohlo zabezpečiť
primeranú modernizáciu školskej jedálne.
Cieľ: modernizácia zariadenia
Zodpovednosť: vedenie školy, vedúca ŠJ Bc.Mihalková
Termín: priebežne
Vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom školy bude spolupracovať pri úprave okolia
školy a dodržiavaní prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska na štadióne školy.
Cieľ: vytvorenie podmienok na bezpečnú telesnú a športovú výchovu, estetizácia vonkajšie
prostredia školy.
Zodpovednosť: vedenie školy, vyučujúci telesnej výchovy zodpovedný za športový areál
v rámci kompetencie školy s cieľom zabezpečiť BOZP- Mgr. Ján Balážik.
Termín: priebežne
Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom školy bude vytvárať vhodné personálne
a materiálne podmienky na mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci Centra voľného času
pri ZŠ Lovinobaňa budú pracovať športové útvary – volejbalový dievčatá a chlapci,
futbalový.
Cieľ: podpora športových aktivít školy vedením školy, zabezpečenie prevádzky školského
zariadenia
Termín: september – december 2014
Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom školy bude spolupracovať pri vybudovaní
zábradlia k prístupovým schodom na multifunkčné ihrisko .
Cieľ: zvýšiť bezpečnosť pri presunoch a pohybe po schodišti
Termín: jeseň 2014 – jar 2015
Zodp. riaditeľka školy a starosta obce
Vedenie školy spolu so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť Ing. Marcelou
Sojčiakovou a technikom BOZP a PO Jurajom Sýkorom bude zabezpečovať bezpečné
pracovné prostredie a súčasne vytvárať podmienky na realizáciu internej smernice na
zabezpečenie BOZP a OPP na škole. Pri realizovaní rôznych akcií so žiakmi vyžadovať
informovaný súhlas zákonných zástupcov – hromadný a individuálny podľa druhu
školskej akcie.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, zástupkyňa riad. školy Tóthová, Juraj Sýkora – technik
BOZP a PO
Termín: priebežne
Vedenie školy zabezpečí realizáciu prierezovej témy dopravná výchova pre žiakov I.
stupňa a 1. špeciálnej triedy na Detskom dopravnom ihrisku v Lučenci.
Cieľ: realizácia učebných osnov prierezovej témy Dopravná výchova a výchova žiakov
k bezpečnosti na cestách.
Zodp. vedenie školy, triedni učitelia
Vedenie školy a zodpovední vyučujúci predmetov v odborných učebniach školy budú od
žiakov vyžadovať dodržiavanie prevádzkových poriadkov odborných učební.
Cieľ: prevencia pred úrazmi – zabezpečenie podmienok na bezpečnú realizáciu
vyučovacích hodín v odborných učebniach.
Zodp. príslušní vyučujúci, zástupkyňa
školy
18
Vedenie školy bude kontrolovať dodržiavanie školského poriadku školy a schváleného
pracovného poriadku školy.
Vedenie školy vytvorí zodpovedajúce podmienky na mimoškolskú činnosť žiakov školy,
predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou záujmových krúžkov ako aj
vytvorením podmienok pre elokované pracovisko Súkromnej ZUŠ, Gemerská cesta,
Lučenec – hudobný odbor (klavír) a výtvarný odbor.
Škola je zapojená do Národného projektu, ktorého cieľom je realizácia modelu
celodenného výchovného systému zameraného pre žiakov zo SZP, preto vedenie školy
vytvorí podmienky na primeranú realizáciu hlavne ZÚ, ako aj predmetov v rámci ŠkVP,
ktoré boli zavedené v zmysle uvedeného projektu.
V rámci programov na podporu zdravia sa školská jedáleň zapojí do programov: „Ovocie
do škôl“., a Danone – školská mliečna liga.
Zodpovednosť: vedúca ŠJ Mihalková
Termín: priebežne
Na podporu modernizácie vyučovacieho procesu budeme vytvárať podmienky na
interaktívne vyučovanie aj zaregistrovaním žiakov na vzdelávací portál „naučte sa viac „
a zapojením školy do Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
Zodpovednosť: riaditeľka školy, Mgr. Komárová – koordinátor informatizácie
Termín: priebežne
Využijeme príležitosti školy ( cez projekty) na digitalizáciu vyučovania na I. stupni ZŠ.
Úloha: predmetové olympiády a súťaže sa považujú za integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu. Organizačne ich zabezpečuje IUVENTA, ktorá vydáva termínovník
postupových i nepostupových súťaží a olympiád. (priložená príloha)
Vyučujúci sa budú snažiť zapojiť žiakov do všetkých predmetových olympiád
a vedomostných súťaží. Dôležité kritérium bude záujem žiakov a vedomosti žiakov pre daný
druh súťaže či olympiády.
Žiakov na účasti predovšetkým motivujú body, ktoré získajú za úspešné riešenie do prihlášky
na SŠ, ale aj verejné ocenenie v škole či v obci.
Zoznam súťaží zaregistrovaných MŠVV a Š SR sú zverejnené aj na webovej stránke
www.minedu.sk
Športové súťaže sa musia registrovať cez portál - školský šport www.skolskysport.sk
Cieľ: dodržiavať harmonogram súťaží
Zodpovednosť: príslušní vyučujúci, zástupkyňa školy
Termín: celoročne
Pravidelne prezentovať činnosť školy a jej školských zariadení ( ŠKD, školská jedáleň,
centrum voľného času), prostredníctvom web stránky školy. Zodpovednosť:
Mgr. Komárová, Bc.Mihalková, Kubišová, Mgr. Kristínová.
19
4.2. Oblasť mimoškolskej a záujmovej činnosti
Aj naša škola podporuje voľnočasové aktivity detí v záujmových útvaroch organizovaných
školou, ktoré majú v náplni svojej práce zabezpečovanie nenáročnej záujmovej a oddychovej
činnosti.
V šk.roku 2014/2015 škola vydala 218 vzdelávacích poukazov(VP) a prijala 174 VP
Vzdelávacie poukazy žiaci odovzdali na našu školu pre činnosť krúžkov:
Úloha: motivovať žiakov k zmysluplnému tráveniu voľného času a zároveň k zdokonaleniu
alebo získaniu rôznych zručností a vedomostí podľa zamerania záujmového útvaru. Zamerať
sa aj na žiakov zo SZP hlavne v rámci NP MRK.
-
Cvičenia z matematiky
Historicko - umelecký
Radosť z pohybu
Rovesníci
Cvičenia zo SJL
Brumík
Robotické programovanie
Atletický
Učíme sa s počítačom
Po stopách šaša Tomáša
Redakčný
Šmolkovia.
Stolný tenis
Hravá slovenčina
Zdravotnícky
Receptárik
-
Krúžky v rámci projektu MRK:
Vševedko
Počítače hrou
Počítač môj kamarát
Z rozprávky do rozprávky
Stolný tenis
Šikovníček
Za históriou a umením
Tancuj, spievaj, raduj sa
Zábavná školička
Tvorivé dielne
Učenie a zábava
Učíme sa hrou
Krúžky vedú aj rodičia Mochťáková Darina.
Vedúci krúžkov majú pripravený zaujímavý program na celý školský rok.
Dôležité je, aby žiaci po prihlásení na krúžok za vzdelávacie poukazy, krúžok aj pravidelne
navštevovali a tým splnili predpísaných 60 hodín záujmovej činnosti v školskom roku.
Záujmovú činnosť žiakov školy dopĺňajú aj zriadené elokované triedy Súkromnej ZUŠ,
Gemerská cesta, Lučenec, ktorá zabezpečuje výučbu – hudobný a výtvarný odbor.
20
Zo strany rodičov je spokojnosť, zo strany nadaných žiakov je záujem, preto je táto forma
spolupráce škôl obojstranne výhodná a hlavne vychádza v ústrety deťom ako aj ich rodičom,
ktorí nemusia riešiť problém s dochádzaním hlavne detí I. stupňa do Lučenca.
Záujmovú činnosť žiakov rozšírila aj ponuka v rámci centra voľného času zriadeného od
1.9.2013 ako súčasť školy, žiaci môžu navštevovať futbalový a volejbalový športový útvar,
ktoré vedú Pavol Gabľas, Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove.
4.2.1. Kultúrne podujatia
Kultúrne poukazy sú určené pre žiakov základných škôl a pre pedagogických zamestnancov,
ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych
inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež prostredníctvom štátom
dotovaných kultúrnych poukazov.
Prostredníctvom kultúrnych poukazov podporíme vzťah žiakov ku kultúrnym hodnotám,
vytvoríme podmienky pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov.
Každý žiak a pedagóg školy dostane jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 €, zložený
zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €.
Kultúrne poukazy použijeme na predstavenia podľa aktuálnej ponuky.
Uvedené kultúrne podujatia budú buď v priestoroch Kultúrneho domu v Lovinobani alebo
v priestoroch školy.
Počas školského roka plánujeme aj návštevu divadla v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene,
uskutočníme Vianočnú besiedku. V októbri v mesiaci strašidiel sa žiaci oblečú do masiek
a v telocvični prebehne Halloweenska párty.
Za realizáciu výchovných podujatí zodp.Mgr. Radoslava Flešková, vyučujúca hudobnej
výchovy a zároveň vedúca PK HUV a VYV.
Na kultúrny program ku Dňu obce Lovinobaňa, v septembri, škola tiež pripraví program,
zodpovedná je Mgr. Renáta Kocúrová, okrem toho sa niektorí žiaci zúčastnia aj na akcii obce
Váľanie mája a v mesiaci október na kultúrnom podujatí „Október mesiac úcty k starším“.
V mesiaci máj uskutočníme slávnostnú kultúrnu akadémiu spojenú s odmenením
najúspešnejších žiakov školy. Kultúrna akadémia bude v priestoroch KD Lovinobaňa.
Po organizačnej stránke za kultúrnu akadémiu zodpovedá PaedDr.Renata Tóthová, štatutárny
zástupca riaditeľky školy.
Kultúrny program pripravia vyučujúce I. stupňa, ŠKD a Mgr. Flešková.
21
4.2.2. Výlety, exkurzie a iné hromadné školské akcie
Škola každoročne plánuje rôzne výlety a exkurzie. Výlety sú zamerané na spoznávanie
prírody a miest Slovenska. Exkurzie sú špecifické podľa ročníkov, sú zamerané na niektorú
oblasť vzdelávania, ich realizáciu umožňuje aj školský vzdelávací program.
Z iných hromadných školských akcií plánujeme: zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov
2. stupňa, školu v prírode, detské dopravné ihrisko, jazykovo- poznávací zájazd do miest
Bratislava- Viedeň, športovo-relaxačný pobyt.
Tematicky zamerané exkurzie sú súčasťou plánov metodických orgánov.
park v Lučenci
Dátum
4.-8. máj
2015
máj
Pedag. dozor
Zameranie
Ja,Blž
Zdokonaľovanie plav.
zručností
G,Blž
ENV
6.- 9. roč.
ZŠ Divín
október
Blž,Ja
volejbalové sústredenie
5. a 6. ročník
Modrý Kameň
jún
Ď, G
Múzeum bábok, hrad
7.- 9. roč.
Bratislava, Viedeň
Máj- jún
Poznávací zájazd
1.stupeň
Sitno
november
Mč,Slu,Má,
Fl
Ja,Re,Mr
3.ŠT
Cinobaňa
november
Odz,Po
Rekreačno –ozdravovací
pobyt
Žiarové pohrebisko
4.A, 4.B
Lučenec
Jún,október
Lí,Ja
Návšteva kina Apollo
4.AB, 3.A
Košice
Jún
Lí, Ja, Mr
Vlastivedná exkurzia
4.A, 4.B
Lučenec
Marec
Lí,Ja
Návšteva knižnice
3.ŠT
Divín
Jún
Odz
Rovesníci
Súd Lučenec
Jún
Odz,Tu
Vlastiveda,
Prírodoveda
Prevencia
5.-9.roč
B.Bystrica/Zvolen
podľa ponuky
Fl, G
ŠO –predstavenie
7.A
Apríl
G, Mč
ENV
4.AB,3.A
Solárna elektráreň
Lovinobaňa
Fiľakovský hrad
máj
Lí,Ja,Mr
Prírodovedná
1.A,B,2.A
Lučenec - park
jún
Ko,Tu,Re
ENV
1.A,B,2.A
Lučenec
jún
Ko,Tu,Re
Kino Apollo
1.A,B,2.A
Divín
jún
Ko,Tu,Re
7.-9.ročnik
Tuhársky kras
október
Mč,Blž,Má
Poznávame
mikroregiónu Javor
GEO-BIO-ENV
Trieda/stupeň
1.stupeň
Miesto, trasa
Vidiná
5.roč.
22
I.st.+ 1.šp.. trieda
7. -9.ročník
7.A,8.AB
Detské dopravné
ihrisko Lučenec
Tatry
november
Múzeum SNP
B.Bystrica
apríl
máj
I.stupeň +
1.špeciálna
Slu,Blž,Mč
triedaI.st.tried
a
Fl,Má,Go
Dopravná výchova
Exkurzia
BIO/ ENV/ GEO
PrírodovednoDejepisná
4.2.3. Žiacky parlament
Žiacky parlament je poradný orgán, zastupuje záujmy, názory žiakov. Na ZŠ nie je povinný,
ale žiaci sa touto formou podieľajú na určitej úrovni rozhodovania.
Žiacky parlament vedie výchovná poradkyňa školy Mgr. Katarína Sluková.
Pravidelne sa zasadnutí zúčastňuje zástupkyňa školy PaedDr. Renata Tóthová a školský
psychológ Mgr. Petra Turčanová.
Podnety zo zasadnutia predseda parlamentu alebo výchovná poradkyňa predkladá vedeniu
školy a ostatným učiteľom na nasledujúcej pracovnej porade po jeho zasadnutí.
Žiacky parlament tvoria po dvaja volení zástupcovia tried II. stupňa.
Do žiackeho parlamentu sú volení žiaci na základe hlasovania v triedach.
Žiacky parlament zasadá štvrťročne alebo podľa potreby. Na prvom zasadnutí si zvolia
predsedu parlamentu.
Činnosť parlamentu:
- navrhuje akcie pre žiakov školy,
- navrhuje rôzne súťaže,
- pomáha pri informovanosti žiakov školy o akciách,
- pomáha pri riešení skrytého šikanovania,
- pomáha formovať vzťahy v triedach,
- pozitívne ovplyvňujú žiakov s problémovým správaním.
Vedenie žiackeho parlamentu:
Predseda: Zuzana Albertiová, žiačka IX.A
Podpredseda: Viktória Poliaková, žiačka VIII.B
4.3. Oblasť rozvoja ľudských zdrojov, pracovno-právna oblasť
4.3.1.
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania,
zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického
a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon
odbornej činnosti - § 35 ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z.
Ministerstvo zverejňuje a aktualizuje zoznam poskytovateľov akreditovaných programov
kontinuálneho vzdelávania; zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynula
platnosť akreditácie, alebo im bola akreditácia zrušená; legislatívny rámec pre kontinuálne
vzdelávanie; vzory žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov; vzor vzdelávacieho
programu; vzor súhlasu garanta a doklady k žiadosti na priznanie kreditov za absolvované
vzdelávanie v zahraničí. Informácie sú zverejnené na www.minedu.sk
23
MPC pokračuje v realizácii národných projektov „Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov“ a „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít“. Informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk
MPC je organizáciou pre uskutočňovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v
termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú
zverejnené na www.mpc-edu.sk
Druhy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov sú:
- adaptačné vzdelávanie,
- aktualizačné vzdelávanie,
- inovačné vzdelávanie,
- špecializačné vzdelávanie,
- funkčné vzdelávanie,
- kvalifikačné vzdelávanie.
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný v zmysle § 35 ods. 9 zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade s :
§ 153 Zákonníka práce, kde je ustanovená povinnosť zamestnávateľa starať sa o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie,
§ 5 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 596)2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je
ustanovená zodpovednosť riaditeľa školy za ďalšie vzdelávanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a odbornú a pedagogickú úroveň výchovno – vzdelávacej
práce školy,
vyhláškou č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov,
§ 5 ods.1 písm. f) zákona č. 317/2009 Z.z., ktorý ustanovuje právo pedagogického
a odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj ,
podľa potrieb vychádzajúcich z profilácie školy ako aj:
- plánu práce školy,
- školského vzdelávacieho programu,
- plánu metodických združení a predmetových komisií,
- podľa štruktúry kariérových stupňov pedagogických a odborných zamestnancov školy,
- podľa štruktúry kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov školy,
- podľa hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov školy priamym
nadriadeným (§ 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.)
- na základe osobných plánov profesijného rastu pedagogických a odborných
zamestnancov a ich požiadaviek na vzdelávanie.
Školám sa odporúča zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania. Podrobné informácie
sú zverejnené na www.saaic.sk
Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu
Vzdelávanie
a) KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk)
b) Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov www.mpc-edu.sk
c) Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít www.mpc-edu.sk
d) PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
(www.iuventa.sk)
24
e) Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
(www.siov.sk)
f) Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a
práca s talentami (www.siov.sk)
g) Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (www.educj.sk
h) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (www.skolskysport.sk)
Ďalšieho vzdelávania sa však musia zúčastňovať aj nepedagogickí zamestnanci
v nasledovnom pracovnom zaradení: ekonómka školy, vedúca jedálne, kuchárky, technik
BOZP a PO.
4.3.2.
Pracovno-právna oblasť: je vypracovaná na podmienky školy v pracovnom poriadku školy, v
kolektívnej zmluve ZŠ Lovinobaňa, v organizačnom poriadku školy. Uvedené dokumenty
vychádzajú z právnych noriem zakotvených : v zákonníku práce, v zákone č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov, v zákone č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov, v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 390/2011 Z. z.
Zamestnávateľ pred uzatvorením pracovného pomeru oboznámi zamestnanca s právami
a povinnosťami vyplývajúcimi z Pracovného poriadku ZŠ Lovinobaňa, KZ ZŠ Lovinobaňa,
s pracovnou náplňou a inými vnútroorganizačnými normami (BOZP a OPP, interné smernice
pre pedag. proces). To isté vykoná v primeranom rozsahu aj pri zmenách dojednaných
pracovných podmienok – dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy.
4.3.3.
Určenie koordinátorov:
Mgr. Jarmila Malčeková – koordinátor ENV 2. stupeň
Mgr. Miriam Jakubove – koordinátor ENV 1. stupeň
Mgr. Petra Komárová – koordinátor informatizácie
Mgr. Anna Odzganová – koordinátor prevencie pre 2. stupeň
Mgr. Renáta Kocúrová - koordinátor prevencie pre 1. stupeň
PaedDr. Renáta Tóthová – koordinátor VMR a realizácie projektov
Vedúci MZ a PK:
PaedDr. Daniela Líšková – vedúca MZ 1. stupňa
Mgr. Anna Odzganová – vedúca MZ špeciálnych tried
Mgr. Miriam Jakubove – vedúca PK telesná a športová výchova
Mgr. Mária Líšková – vedúca PK dejepis, občianska náuka, náboženská výchova, etická
výchova
PaedDr. Dana Mániková – vedúca SJL
Mgr. Petra Komárová – vedúca PK MAT, INF, FYZ
Mgr. Katarína Sluková – vedúca PK prírodovedných predmetov
Mgr. Radoslava Flešková – vedúca PK HUV, VYV
Ing. Miroslava Ďurove – vedúca PK CJ
Výchovný poradca školy: Mgr. Katarína Sluková
25
Školský psychológ: Mgr. Petra Turčanová
Kronikárky školy: Zlatica Kubišová, Mgr. Hedviga Reháneková
Školský časopis: Mgr. Zuzana Kristínová, Mgr. Eva Gembická
Výzdoba školy: pavilón A – Mgr. Katarína Šišáková, Ing. Kvetoslava Poliaková
Pavilón B – ŠKD, Eva Kiapešová, Mgr. Lucia Barcajová
Zástupca zamestnancov za BOZP: Ing. Marcela Sojčiaková
Školská knižnica: žiacka časť - PaedDr. Dana Mániková, učiteľská časť - Ing. Miroslava
Ďurove
Vedúci kabinetov:
I. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová, ŠKD – Zlatica Kubišová
SJL – Mániková, MAT – Sluková, BIO – Tóthová, CHEM – Golianová, TEV – Balážik,
CJ – Malčeková, GEG – Sluková, FYZ – Ďurove, školská kuchynka – učebňa praktického
vyučovania – Šišáková, DEJ – Líšková Mária, HUV + VYV – Flešková.
Správcovia PC učební: Komárová, Líšková Daniela, Jakubove Miriam
Správcovia zborovní: Malčeková – II. stupeň, Líšková Daniela – I. stupeň
Kultúrne programy do obce : Mgr. Kocúrová, Mgr. Flešková, ŠKD
Prezentácia školy v obci v informačných tabuliach: Kubišová, PhDr. Paulina Markotánová,
Mgr. Kocúrová
Predseda stravovacej komisie: Mgr. Katarína Šišáková
Predseda: inventarizačnej komisie: Mgr. Katarína Sluková
Predseda výchovnej komisie: PaedDr. Dana Mániková
Predseda škodovej komisie: PaedDr. Renáta Tóthová
Predseda ZO OZ: Ing. Miroslava Ďurove
Prevádzka školskej lekárničky: pavilón B Mgr. Reháneková, pavilón A - PaedDr. Tóthová,
kuriči – Šiman, školská jedáleň – Bc. Renáta Mihalková, vedúca ŠJ.
4.4. Oblasť materiálno-technického vybavenia školy, hospodárenia školy,
údržby a skvalitňovania pracovného prostredia v škole.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a
vymieňať za modernejšie, mnohé z učebných pomôcok, pochádzajú ešte z prvotného
vybavenia školy. Škola pravidelne obnovuje didaktickú techniku, hlavne CD prehrávače,
ktoré sú nevyhnutne potrebné na vyučovanie cudzích jazykov, hudobnej výchovy, aktualizuje
CD – výukové programy na rôzne predmety, dopĺňa fond žiackej a učiteľskej knižnice.
Učebné pomôcky sú zakúpené prevažne cez projekty, zo štátneho rozpočtu školy alebo
z prostriedkov rodičovského združenia.
Na vyučovanie technickej výchovy sa využíva aj školská kuchynka – cvičný byt.
26
Vyučovanie prebieha aj v žiackej knižnici. V žiackej knižnici je zriadená multimediálna
učebňa s interaktívnou tabuľou. Priestory využívajú hlavne vyučujúci cudzích jazykov,
dejepisu, environmentálnej výchovy, slovenského jazyka a biológie.
Cieľom vedenia školy je zmodernizovať a aktualizovať žiacku knižnicu v rámci rozvojového
projektu „Revitalizácia a modernizácia žiackych knižníc“, projekt však po dva kalendárne
roky nebol podporený, preto táto úloha ostáva otvorená do budúcnosti, ak daný projekt bude
vyhlásený škola sa bude uchádzať o grant.
Zámerom vedenia školy a zodpovedajúcich vyučujúcich je vytvoriť moderné materiálno technické podmienky na vyučovanie cudzích jazykov, ide o vybudovanie jazykového
laboratória, odbornej učebne, ktorá by zlepšila podmienky pri výučbe cudzích jazykov, hlavne
v oblasti komunikačných zručností.
Po hygienickej stránke škola poskytuje žiakom zodpovedajúce podmienky, všetky priestory
školy sú vymaľované. Pavilón A spolu s telocvičňou bol maľovaný v roku 2005, školské
dielne v roku 2008, pavilón B postupne: triedy v rokoch 2000 –02, chodby, sociálne
zariadenia a schodište v roku 2006 –07.
V rámci rekonštrukcie pavilónu A v roku 2011 bola prevedená komplexná rekonštrukcia
hygienických zariadení školy ( WC, sprchy, dlažba, obklady), rekonštrukcia rozvodov vody,
namontované zásobníky na ohrev teplej vody aj vo WC pre žiakov, rekonštrukcia kanalizácie.
Žiaci ako aj zamestnanci školy majú po tejto stránke výborné pracovné podmienky.
Úlohy vedenia školy pre šk. rok 2014/2015:
- zabezpečiť pre učiteľov v kabinete výchovného poradcu nový počítač,
- postupne zaviesť interaktívne tabule do všetkých tried 2. stupňa,
- doplniť výškovo nastaviteľný nábytok pre žiakov prevažne 1. stupňa,,
- postupne začať rekonštruovať parketovú podlahu na 2. stupni
- obnoviť knižničný fond,
- obnoviť knižničný fond cudzích jazykov.
- podať žiadosť zriaďovateľovi školy na zabezpečenie vybudovania klimatizácie
v školskej kuchyni,
- vymaľovať školskú jedáleň.
Cieľ: efektívne a účelne hospodáriť s prideleným rozpočtom jednak za prenesené
kompetencie a jednak za originálne kompetencie
Cieľ: dodržiavanie hygienických predpisov a estetizácia pracovného prostredia
Zodpovednosť: vedenie školy, vedúca školskej jedálne
Za úlohy na úseku hospodársko-ekonomickom zodpovedá ekonómka školy a riaditeľka školy.
4.5. Oblasť dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
Cieľ: zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky pre žiakov a zamestnancov školy
Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti
a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií sú nevyhnutným
predpokladom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
v priestoroch školy i mimo nej.
27
Úlohy na úseku BOZP:
Poučenie žiakov o BOZP sa uskutočňuje preukázateľným spôsobom:
 na začiatku školského roka,
 na prvej vyučovacej hodine predmetov : telesná výchova, chémia, fyzika, technická
výchova, informatika, práca s počítačom, informatická výchova, výtvarná výchova,
pracovné vyučovanie,
 pred každým praktickým cvičením – napr. chémia, fyzika, prírodoveda,
 pred každou hodinou telesnej výchovy,
 pred uskutočnením hromadnej školskej akcie.
Na začiatku školského roka triedni učitelia zabezpečia preukázateľným spôsobom
informovaný súhlas rodičov k realizácii vyučovacích hodín aj mimo areál školy. napr. pri
vychádzkach do okolia školy. Informovaný súhlas rodičov je predpokladom organizácie
každej mimoškolskej akcie.
Poučenie vykonávajú triedni učitelia, vyučujúci jednotlivých predmetov alebo vedúci
hromadných školských akcií. Kontrolu vykonáva riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy.
Riaditeľ školy menuje pedagogického vedúceho akcie.
Konkrétne podmienky na zaistenie BOZ žiakov obsahuje interná smernica školy na zaistenie
BOZ žiakov, školský poriadok a vnútorný poriadok školy, ako aj pracovný poriadok vydaný
pre zamestnancov školy, smernice MŠVV a Š SR na organizovanie lyžiarskeho a plaveckého
výcviku, ako aj príslušná smernica na organizovanie zotavovacích podujatí pre žiakov.
Poučenie zamestnancov o BOZP a OPP sa uskutočňuje preukázateľným spôsobom:
 každé dva roky – písomne,
 pred nástupom do zamestnania,
 po nástupe do zamestnania z MD, po výrazne dlhšej PN.
Zodpovednosť. technik BOZP a PO( zamestnanec školy) a riaditeľka školy
Revízie: uskutočňujú sa podľa noriem na jednotlivé zariadenia a prevádzku.
Odborne spôsobilé osoby vykonávajú revízie: elektrického zariadenia, plynových kotolní,
telocvične, komína, hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakových nádob, bleskozvodov.
Zodpovednosť: riaditeľka školy
4.6. Oblasť spolupráce školy
Rada školy:
Poradným samosprávnym orgánom školy je:
rada školy- jej poslanie , úlohy a členstvo sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Rada školy ZŠ Lovinobaňa sa skladá z 11 členov, ich rozloženie za zastupujúce subjekty je
určené zákonom, podobne aj funkčné obdobie, ktoré je 4 roky.
Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a zároveň pomáha
riešiť rôzne aktuálne problémy školy. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy.
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupcovia.
28
V rade školy sú zvolení 4 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia učiteľov, 1 zástupca
nepedagogických zamestnancov a delegovaní 4 zástupcovia zriaďovateľa.
Predseda rady školy: PhDr. Pavol Mičianik, PhD. ( zástupca rodičov) od roku nov. 2012.
Zasadá 2 - 3x ročne podľa plánu ( pred začiatkom školského roka resp. na konci
predchádzajúceho šk. roka a pri schvaľovaní hodnotiacej správy).
Ostatné zasadnutia sú podľa aktuálnej potreby Zasadnutia zvoláva predseda Rady školy na
podnet riaditeľky školy alebo zriaďovateľa.
Spolupráca s inštitúciami:
 Spolupráca s inštitúciami: pri vzdelávaní žiakov: CPPPaP Lučenec, CŠPPP
Lučenec, Špeciálno – pedag. poradňa pre deti s poruchami reči Lučenec
 Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní športovej záujmovej činnosti: Slovenská
asociácia športu na školách, Slovenská asociácia volejbalu
 Spolupráca s inštitúciami pri profesijnej orientácii žiakov: CPPPaP Lučenec,
ÚPSVaR Lučenec, stredné školy
 Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní environmentálnej výchovy: Strom života
(mimovládna organizácia), Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica,
Štátna ochrana prírody Cerová vrchovina, Občianske združenie Sparťan
 Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní zdravotnej výchovy: Slovenský Červený
kríž, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska,
 Spolupráca s inštitúciami pri realizovaní drogovej prevencie a výchovy proti
kriminalite a šikanovaniu : Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva
a prevencie Lučenec, Oddelenie kriminálnej polície Lučenec, Obvodné oddelenie PZ
Lovinobaňa,
 Spolupráca s inštitúciami v oblasti dopravnej výchovy: Autoškola Gonda Kriváň Detva – dopravná výchova na DDI.
 Spolupráca s inštitúciami v oblasti informatiky a IKT : Ústav informácií a prognóz
MŠVV a Š SR - oddelenie Infoveku a oddelenie Národné projekty zamerané na
modernizáciu vyučovacieho procesu na ZŠ a Štátny pedagogický ústav
 Spolupráca s MPC Banská Bystrica a Prešov pri realizácii Národných projektov:
1. Vzdelávaním pedagogických
rómskych komunít.
zamestnancov
k inklúzii
marginalizovaných
2. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Cieľ: viesť efektívnu spoluprácu so zriaďovateľom školy
Úloha: úprava areálu školy, vytvorenie podmienok nastavením správneho rozpočtu na
finančné zabezpečenie prevádzok školských zariadení: ŠKD, ŠJ, CVČ, spolupráca pri
výrube stromov v areáli školy, ktoré ohrozujú stavby a zdravie detí a zamestnancov,
vyčistenie priestorov starej kotolne, prevádzkovanie multifunkčného ihriska.
Zodpovednosť: vedenie školy, ekonómka školy
29
4.7. Oblasť spolupráce so zástupcami zamestnancov
Cieľom kolektívnej zmluvy je vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky a prispieť
k zlepšeniu sociálno-kultúrnej úrovne zamestnancov Základnej školy v Lovinobani .
Kolektívna zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany a vzťahuje sa na všetkých
pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej školy v Lovinobani.
Kolektívna zmluva ZŠ Lovinobaňa dodržiava ustanovenia Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa na rok 2014 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Výbor ZO OZ PŠ a V
pri Základnej škole v Lovinobani v rámci svojej pôsobnosti je oprávneným účastníkom
procesu tvorby vnútroorganizačných noriem v rámci zamestnávateľa tam, kde vyššia právna
norma túto účasť vyžaduje. Znenie týchto dokumentov pred ich uplatnením bude
v primeranom časovom predstihu vzájomne partnerskými stranami prerokované, resp.
konzultované s rešpektovaním prípadných oprávnených podmienok a požiadaviek Výboru
ZO pri Základnej škole v Lovinobani / ďalej len výboru/. V tomto smere môže výbor ZO OZ
predkladať vlastné návrhy, podnety a varianty riešenia.
Výbor je výkonný orgán ZO OZ PŠ a V pri ZŠ v Lovinobani a štatutárnym zástupcom
výboru je predseda výboru, ktorý vykonáva právne úkony v mene Výboru ZO OZ PŠ a V pri
ZŠ v Lovinobani. Predseda výboru ZO OZ je Ing. Miroslava Ďurove.
Ďalší členovia výboru: PaedDr. Daniela Líšková, Jolana Šimanová, Ing. Marcela Sojčiaková,
Mgr. Katarína Sluková.
5. Iné aktivity školy
5.1. Projekty
V rámci predmetu environmentálna výchova sú žiaci niekoľko rokov zapojení do projektu
Envirootázniky a od roku 2011 sa škola zapojila do projektu Recyklohry. Cieľom tohto
projektu je viesť žiakov k triedeniu odpadu. V realizácii tohto projektu budeme
pokračovať. Zodpovednosť: vedenie školy, Mgr. Gembická
Za účelom autoevalvácie sa škola zapája do projektu Komparo – cieľom je testovanie
vedomostí žiakov z predmetov MAT, SJL, prírodovedná oblasť, spoločenskovedná oblasť
a všeobecné predpoklady k učeniu.
V šk. roku 2013/2014 sa testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka, 9. ročníka a 4. ročníka.
Vyhodnotením výsledkov testovania vyučujúci, vedenie školy, rodičia ako aj žiaci získali
objektívny pohľad na stav svojich vedomostí žiaci získali nové skúsenosti s inými úlohami
ako boli naučení, hlavne žiaci 4. ročníka. Keďže s formou testovania sme boli spokojní,
naďalej v projekte budeme pokračovať.
Účasť na projekte je spoplatnená, časť nákladov bude hradiť škola z rozpočtu, časť nákladov
z fondu ZRŠ a časť nákladov samotní rodičia.
Zodpovednosť: vedenie školy, vyučujúci MAT, SJL
Projekt Tallis – cieľom tohto medzinárodného testovania v roku 2013 je zisťovanie okrem
iného pracovných podmienok PZ, hodnotenie PZ, ale aj metód uplatňovaných pri vyučovaní.
Vyhodnotenie projektu - v roku 2014.
30
Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ – škola
získala dva notebooky. Do tohto projektu sa zapájajú pedagogickí zamestnanci v rámci plánu
kontinuálneho vzdelávania na príslušný kalendárny rok.
Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít“ financovaný v rámci operačného programu
Vzdelávanie – škola získala 11 000,-€ na učebné pomôcky, kancelárske potreby a materiál
na záujmovú činnosť žiakov a dva interaktívne systémy v hodnote 10 000,-€.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, škola je partnerom MPC Bratislava
prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie MPC PREŠOV – realizácia od
1.9.2012 do 30.06.2015.
Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety.
Škola zapojená do projektu môže okrem prístupu k digitálnym vzdelávacím objektom získať
1 až 2 sady technického vybavenia interaktívnej učebne v závislosti od počtu žiakov na škole.
V prípade našej školy ide o 1 sadu technického vybavenia, ktoré sa skladá z interaktívnej
tabule (vrátane dataprojektora), notebooku a reproduktorov. Termín dodania je
predpokladaný v prvej polovici roka 2014. Obdobie trvania projektu do 31.10.2015.
Učitelia a žiaci získajú prístupové práva k vytvoreným digitálnym vzdelávacím objektom.
Zapojenie do projektu je konkrétnou úlohou nadväzujúcou na strategické ciele školy v rámci
ŠkVP aj koncepčného plánu rozvoja školy do roku 2018 - informatizácia a digitalizácia
vyučovacieho procesu.
Zodpovednosť: vedenie školy a Mgr. Petra Komárová
5.2. Školský časopis
Redakčná rada pracuje na vydávaní školského časopisu Záškolák, ktorý si naši žiaci veľmi
obľúbili, hlavne ak sa v ňom vyskytuje ospravedlnenka, musí ju podpísať triedny učiteľ, ale
aj tak je motivačným prvkom.
Žiaci sa môžu v časopise dočítať o prebehnutých akciách na škole, o zážitkoch žiakov
z rôznych exkurzií, sú tam hlavolamy, sudoku, ale aj zaujímavé príbehy či recepty.
Žiaci redakčného krúžku budú pracovať pod vedením Mgr.Zuzany Kristínovej a Mgr.Evy
Gembickej
Plánom krúžku je spracovať a vydať 5 čísiel v školskom roku. Aj touto záujmovou činnosťou
si žiaci zvyšujú svoje kompetencie v oblasti IKT, sociálnych zručností či čitateľskej
gramotnosti.
31
6. Prílohy plánu práce
6.1.Plán pedagogických rád a mesačných pracovných porád
Mesačné pracovné porady (MPP) sa konajú v prvý pondelok v mesiaci o 13,30 hod.za účasti
pedagogických zamestnancov školy.
Pedagogické rady (PR) sa uskutočnia 7 krát ročne za účasti pedagogických zamestnancov
školy. V prípade potreby sa zvolá mimoriadna PR.
Mesačné pracovné porady s nepedagogickými zamestnancami sa uskutočnia vždy v prvú
stredu v mesiaci o 14,00 hod. s vedením školy.
Zmeny v konaní MPP alebo PR budú vždy vopred a včas oznámené.
25.8.2014 a 28.8.2014 PR: POP MŠVV a Š SR na školský rok 2014/2015, menovanie
triednych učiteľov, menovanie vedúcich poradných orgánov, určenie úväzkov, určenie
pevných nadčasov pedagogických zamestnancov, menovanie koordinátorov jednotlivých
oblastí výchovnovzdelávacieho procesu, školský poriadok pre žiakov, vyhodnotenie
opravných komisionálnych skúšok, doplnenie úloh do ŠkVP, organizačné zabezpečenie
otvorenia šk. roka 2014/2015.
2.9.2014 MPP- návrh plánu práce na mesiac september, rôzne- úlohy do plánu školy, plán
exkurzií, školských výletov, ďalších hromadných školských akcií na šk. rok 2014/2015,
rozvrhnutie záujmovej činnosti – vzdelávacie poukazy, NP MRK, centrum voľného času pri
ZŠ, štatistické výkazy – Eduzber, Výkaz 3-01. 4-01 s prílohami a 40-01.
26.9.2014 PR- návrh, doplnenie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2014/2015
s prílohami, schválenie rôzne – vzdelávacie poukazy, príprava celoškolského ZRŠ a triednych
schôdzok ZRŠ, príprava účelového cvičenia ochrana človeka a prírody (OČaP) II. stupeň,
cvičenie v prírode I. stupeň a špeciálne triedy.
7.10.2014 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac september, návrh plánu práce
na mesiac október, rôzne- informácie z pracovných stretnutí - koordinátor protidrogovej
prevencie, príprava účelového cvičenia v prírode II. stupeň a Cvičenia v prírode I. stupeň.
3.11.2014 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac október, rozbor hospitačnej
činnosti, návrh plánu práce na mesiac november, rôzne- prehodnotenie dochádzky
potencionálnych záškolákov, informácie z pracovných stretnutí, seminárov, príprava ročnej
inventarizácie majetku k 31.12.2014 , návrhy na vyradenie majetku, práca inventarizačnej
komisie organizačné zabezpečenie Týždňa boja proti drogám so sprievodnými akciami,
aktualizácia web stránok školy.
26.11.2014 PR- prehodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I.
štvrťrok, problémoví žiaci v prospechu a v správaní, práca asistenta učiteľa, talentovaní žiaciolympiády zadelenie úloh, práca a výsledky ŠKD – prehodnotenie výchovného programu
„Lipka“. Záujmová činnosť žiakov – dochádzka na ZÚ, materiálne podmienky činnosti.
1.12.2014 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac november, návrh plánu práce na
mesiac december, rôzne- informácie z pracovných stretnutí – riešenie záškoláctva,
vzdelávanie žiakov so ŠVVP, výchovný poradca – príprava ZRŠ 9. ročník v spolupráci so SŠ
a SOU, činnosť žiackeho parlamentu, príprava zimných radovánok – vianočnej besiedky,
plán dovoleniek a čerpania náhradného voľna počas vianočných prázdnin pre zamestnancov
školy, ukončenie inventarizácie k 31.12.2014.
7.1.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac december, návrh plánu práce na
mesiac január, pracovný poriadok a jeho dodržiavanie, príprava na polročnú klasifikáciu
žiakov, zasadnutia MZ a PK – zhodnotenie , rôzne- dochádzka žiakov do záujmových
krúžkov, informácie z pracovných stretnutí, organizačné zabezpečenie zápisu do 1.ročníka –
šk. rok 2015/2016.
23.1.2015 PR- hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I.
polrok školského roka 2014/2015, práca MZ a PK, vyhodnotenie činnosti ŠKD podľa
32
výchovného programu, prehodnotenie plnenia úloh plánu školy a ŠkVP, rôzne- podnety
a návrhy do ďalšej práce, školský poriadok školy, celoslovenské testovanie deviatakov –
matematika, slovenský jazyk( príprava, ), účasť žiakov na olympiádach
2.2.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac január, návrh plánu práce na
mesiac február, vyhodnotenie zápisu do 1. ročníka, organizačné zabezpečenie lyžiarskeho
výcviku.
2.3.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac február, návrh plánu práce na
mesiac marec, čitateľská gramotnosť – priebežné plnenie úloh v rámci celoročného plánu.
1.4.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac marec, návrh plánu práce na
mesiac apríl, rôzne- informácie koordinátorov ENV, organizačné zabezpečenie Dňa Zeme
a zberu starého papiera, jarná úprava areálu školy, triedne schôdzky ZRŠ, organizačné
zabezpečenie plaveckého výcviku.
23.4.2015 PR- prehodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za III.
štvrťrok, zhodnotenie prípravy na prijímacie skúšky na SŠ a SOU, práca MZ a PK, práca
ŠKD, výsledky vnútro- školskej kontroly, rôzne - návrhy tr. učiteľov na Galériu najlepších
žiakov školy v šk. roku 2014/2015, rozvrh riaditeľských testov
4.5.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac apríl, návrh plánu práce na
mesiac máj, rôzne: príprava MDD, Dňa športu –volejbalový turnaj v júni ,organizačné
zabezpečenie školských výletov a školy v prírode, rozvrh riaditeľských testov.
2.6.2015 MPP- vyhodnotenie plnenia plánu práce za mesiac máj, návrh plánu práce na
mesiac jún, rôzne : informácie, organizačné zabezpečenie účelového cvičenia v prírode
(OŽZ) a didaktických hier, zápisné lístky do ŠKD pre šk. rok 2015/2016, zistenie záujmu
rodičov žiakov - náboženská a etická výchova -školský rok 2015/2016 do 15.6.2015.
23.6.2015 PR- vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov za šk. rok 2014/2015,
príprava podkladov do hodnotiacej správy školy, hodnotiace správy MZ a PK, ŠKD, výsledky
riaditeľských testov, výstupných testov a celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka,
vyhodnotenie: činnosti výchovného poradcu, koordinátorov výchov, rôzne -organizačné
zabezpečenie ukončenia šk. roka 2014/2015, návrh ku ŠkVP pre šk. rok 2015/2016, iné –
predbežná organizácia šk. roka 2015/2016.
1.7.2015 PR doplnenie a schválenie vyhodnocovacej správy za šk. rok 2014/2015 aj
s prílohami, vyhodnotenie činnosti krúžkov, správcu počítačovej učebne - IKT, prehodnotenie
politiky BOZP a OPP, školského poriadku školy, vnútro- školskej kontroly, odporúčania do
plánu školy pre školský rok 2015/2016 z MZ a PK, orientačné úväzky, schválenie ŠkVP na
šk. rok 2015/2016 a výchovných programov Lipka a Hry s loptou.
Na pracovných poradách nepedagogických zamestnancov s vedením školy sa budú riešiť
aktuálne problémy ako: hygiena a úroveň upratovania na škole, používanie a čistota OOPP,
dodržiavanie pracovnej doby, evidencia dochádzky, údržba školského majetku, úspora
energie ako aj čistiacich a hygienických potrieb, nákup potravín, hygiena stolovania, normy
školského stravovania, pranie OOPP, uterákov, obrusov, závesov, dodržiavanie zásad BOZP
a OPP, vnútorného poriadku nepedagogických zamestnancov a iné aktuálne problémy.
Zápisnice z MPP a PR zapisujú vopred určení pedagogickí zamestnanci.
Porady sa konajú v zmysle interného rokovacieho poriadku.
Zápisnice overuje riaditeľ školy v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa školy.
33
6.2 Plán výchovného poradcu – Mgr. Katarína Sluková
1. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu. (september)
2. Nadviazanie spolupráce s triednym učiteľom 9. ročníka. (september)
3. Doplnenie a spresnenie evidencie / databázy žiakov 9.ročníka a nižšie končiacich žiakov.
(september)
4. Poskytovanie informačných materiálov o možnostiach štúdia na jednotlivých školách
žiakom, ale aj rodičom na schôdzach ZRŠ. (september -apríl)
5. Spolupráca s pracovníkmi SŠ. (november - jún)
6. Exkurzie žiakov na SŠ a Burze stredných škôl. (november -apríl)
7. Rodičovské združenie rodičov a žiakov 9.ročníka zamerané na profesijnú orientáciu.
(december)
8. Sledovanie prijímacieho konania. (marec - máj)
9. Poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ, besedy s
náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ. (september -apríl)
10. Kompletizácia prihlášok na stredné školy do stanoveného termínu. (február, apríl)
11. Oboznámenie žiakov s kritériami stanovenými jednotlivými SŠ (aktualizácia nástenky).
(február, apríl)
12. Odoslanie prihlášok na stredné školy. (február, apríl)
13. Sledovanie postupného prijímania žiakov. (marec - máj)
14. Spracovanie výsledkov prijímacieho konania. (máj – jún)
15. Zhodnotenie výsledkov celoročnej práce na úseku výchovy k povolaniu a výsledky
umiestnenia žiakov 9.ročníka a nižšie končiacich žiakov na SŠ. (jún)
16. Vyplnenie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka (prihlášky, zoznam žiakov) a odoslanie
do ŠVS Banská Bystrica. (jún)
17. Pravidelná účasť na sekciách a podujatiach organizovaných CPPP a P. (celoročne)
18. Spolupráca s CPPPaP a CŠPP v Lučenci . (celoročne)
19. Účasť na vzdelávaní v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.(celoročne)
20. Spolupráca so školským psychológom Mgr. Petrou Turčanovou.(celoročne)
21. Spolupráca so žiackym parlamentom. Vytvoriť priestor pre žiacku samosprávu s ohľadom
na zákon č. 596/2003 Z. z., kde je legislatívne upravený vznik a poslanie žiackej školskej
rady ako možnosť pre žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na
ňom. (celoročne)
34
6.3 Ročný plán práce ŠKD
Hlavné úlohy ŠKD
Výchovnovzdelávaciu činnosť realizovať v súlade s výchovným programom „Lipka“.
Prehlbovať poznatky a právne vedomie detí/ žiakov o ľudských hodnotách, výchova v duchu
humanizmu.













Na začiatku školského roka oboznámiť žiakov so školským poriadkom ŠKD a s BOZ.
Cieľavedome rozvíjať jednotlivé oblasti výchovy k osvojovaniu nových vedomostí, tvorivého
myslenia a tvorivého prístupu k práci, k svetu, k ľuďom.
Prostredníctvom záujmovej činnosti nenásilne vytvárať túžbu po poznaní - viesť deti k
vytváraniu a udržiavaniu estetického prostredia, úprave tried a priestorov ŠKD.
Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy,
akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych
detí/ žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym
znevýhodnením) od ostatných žiakov. Riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z
marginalizovaných skupín.
Podporovať čitateľskú gramotnosť detí/ žiakov, formovať kladný vzťah detí ku knihe a
literatúre, organizovať čitateľské súťaže.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.)a Svetového dňa mlieka (3. 5.) pripraviť týždeň
zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie
ovocia a zeleniny.
Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí/žiakov k svojmu zdraviu
i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí.
Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu .
Zamerať výchovu k zodpovednosti za svoje správanie a osobné postoje k okoliu, k tolerancii.
Zabezpečiť pokojnú pracovnú atmosféru a vytvoriť podmienky na dokončenie každej
činnosti.
Rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi deťmi.
Spolupracovať s triednymi učiteľmi, podľa potreby zúčastňovať sa rodičovských združení.
Venovať pozornosť šetreniu inventára ŠKD, zabrániť jeho ničeniu.
dodržiavať deklaráciu práv dieťaťa (dohovor o právach dieťaťa).
Plán spoločných akcií 2 oddelení ŠKD v šk. roku 2014/2015
Plán spoločných akcií ŠKD
September: „ Bezpečná cesta do školy. “
 Dopraváčik – súťaže, hádanky, kvíz s dopravnou tematikou
 Kamarát poď sa hrať – zábavno - súťažné odpoludnie
Október: „ Čarovná jeseň“
 Plody jesene – výstavka, kreatívne výtvarné techniky
 Imatrikulácia
 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu
November: „ Strašidelný svet“
 Drak sa vracia
 Bál strašidiel
35
December: „ Vianoce prichádzajú“
 Mikulášska čižmička – prekvapenie pre kamaráta
 Vianočná výzdoba ŠKD
 Babičkine Vianoce – pečenie medovníčkov
Január: „Zimné radovánky“
 Kto sa hrá, sa nenudí – zimné športy, hry na snehu
 Čarovanie z papiera – vystrihovačky
Február: „ Fašiangové veselie“
 Deň sv. Valentína v červenom
 Krepčíme si spolu – zvyky a tradície
Marec: „ Vítanie jari“
 Rozprávkové vretienko –návšteva knižnice
 Vynášanie Moreny
Apríl: „ Zelený svet „
 Deň Zeme
22. apríl Poznaj a chráň - kvíz
 Eko hry v prírode
Máj: „ Keď povieme slovo mama“
 Výroba darčekov pre mamičky
 Nácvik programu na akadémiu
Jún: „ Dni trochu inak“
 Deň detí – zábavné odpoludnie – diskotéka
 Olympiáda
 Vyhodnotenie práce ŠKD
Za realizáciu uvedených podujatí sú zodpovedné vychovávateľky Zlatica Kubišová a
PhDr. Paulína Markotánová.
36
6.4. Plány práce metodických združení a predmetových komisií
6.4.1.PK slovenský jazyk a literatúra
Členovia PK: PaedDr. Dana Mániková (Má) – vedúca PK
Mgr. Mária Líšková ( LM), Mgr. Miriam Jakubove (Ja), PaedDr. Daniela Líšková (Lí)
Úlohy predmetovej komisie SJL na šk.r.2014-2015
-
-
-
-
-
s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú
pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu,
schopnosť argumentovať a prácu s informáciami, to je zdôraznené aj v učebných
osnovách predmetu Cvičíme si čítanie v VI. a VII. ročníku,
klásť dôraz na komunikačnú spôsobilosť žiakov,
budeme skvalitňovať ortografiu žiakov pravidelnými pravopisnými cvičeniami,
dôslednejšie dbať na precvičovanie pravopisu, úhľadnosť a čitateľnosť písma a úpravu
zošitov,
dávať do popredia interpretáciu textov /prejavov/ a tvoriť vlastné texty
/prejavy/, aby žiaci nadobudli primeranú sebadôveru, v súvislosti s týmto naďalej sa
venovať talentovaným žiakom, pripravovať ich na súťaže v prednese, vo vlastnej
tvorbe, čo vyplýva aj z úloh ŠVP,
aj v tomto šk. roku bude pracovať krúžok Cvičenia zo SJL pre žiakov 9.A , ktorého
činnosť bude zameraná na Testovanie 9- 2015 , prijímacie skúšky, olympiádu SJL,
naďalej sa budeme venovať individuálne začleneným žiakom, pri vypracovaní plánov
prihliadať na ich individuálne potreby, prehodnocovať prácu s nimi,
formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských
zručnostiach, s úlohami na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
školskú knižnicu doplníme o nové knižné tituly, podľa finančných možností,
naďalej bude pracovať Redakčný krúžok, ktorý tvorí časopis Záškolák, žiaci sú vedení
k tvorivosti, práci s informáciami a komunikačnými technológiami, prezentácii i
v rámci slohovej výchovy,
pokračovať v tradícii vysielania rozhlasových relácií k významným výročiam
spisovateľov,
spolupracovať s vyučujúcimi I. stupňa pri príprave súťaží, relácií a iných podujatí,
na zasadnutiach PK prehodnocovať uplatňovanie ŠVP a ŠkVP .
Rozdelenie a zameranie úloh:
September: Literárny Lučenec – VIII. roč. celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe:
Má, LM;
Záložka do knihy spája školy k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc: Má, Fl
Október : Timravina studnička – XVIII. roč. súťaže v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej prózy: Má, Ja.
Medzinárodný deň školských knižníc – podujatie v knižnici pre mladších žiakov: Lí, Ja.
November : Olympiáda SJL – VIII. a IX. ročník: Má
December : Európa v škole: Má, LM, Lí
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – súťaže vo vlastnej tvorbe: Má, LM
Január : Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí: LM, Lí
Február : Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy: Má, Ja
Apríl : Deň detskej knihy – čitateľská súťaž : LM
Máj : Divadelné predstavenie podľa výberu v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene : Má,LM
37
Deň matiek: Má, Ja, Lí ; Súťažný diktát : Má
Jún : Výstavka zošitov : LM
Plán rozhlasových relácií
December: Janko Jesenský- 140. výročie narodenia /30.12.1874 / : LM
Január: Fraňo Kráľ – 60. výročie úmrtia /3.1.1955/ : Lí
Marec: František Hečko – 55. výročie úmrtia /1.3.1960/ a 110.výr. narodenia /10.6.1905/ : Má
Jún: Mária Rázusová Martáková – 110. výročie narodenia/28.6.1905/ : Ja
6.4.2.PK matematika, informatika, fyzika, digitálny svet a technika
Členovia PK: Mgr. Petra Komárová – vedúca PK,
Mgr. Katarína Sluková, Mgr. Miriam Jakubove, Ing. Miroslava Ďurove,
Mgr. Mária Líšková.
Plán práce vychádza z hlavných úloh školy v pláne práce, z analýzy výsledkov PK v šk. roku
2013/2014, z POP MŠVV a Š SR pre školský rok 2014/2015, zo školského vzdelávacieho
programu.
1. Žiaci 5. - 9. ročníka postupujú podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho
programu „Vzdelanie pre každého „ ZŠ Lovinobaňa, ktorý bol aktualizovaný od
1.9.2014. V učebnom pláne 5.-9. ročníka nenastali zmeny.
2. Prehodnocovať, prípadne aktualizovať učebné osnovy a tematické výchovnovzdelávacie plány z predmetov matematika, fyzika, informatika, digitálny svet.
Zodp. Vyučujúci v rámci PK termín: do 15.10.2014 a potom priebežne
3. Pripravovať žiakov 9. ročníka k úspešnému zvládnutiu CELOSLOVENSKÉHO
TESTOVANIA 9 – 2015 ) a prijímacích skúšok na stredné školy. Zodp. Sluková
termín: počas šk. roka
4. Pripravovať žiakov 5. ročníka k úspešnému zvládnutiu TESTOVANIA 5 – 2015
(november 2014) v príp. ak bude škola na pilotné overovanie testovaných vedomostí
vybraná.
Zodp. Komárová
termín: november 2014
5. Intelektovo nadaným žiakom zadávať náročnejšie úlohy, zapájať ich do súťaží
organizovaných MŠVV a Š SR ( matematická
olympiáda, korešpodenčné
matematické súťaže – Matematický klokan, MAKS ), pripraviť žiakov na uvedené
súťaže.
Zodp. Komárová, Sluková
Termín: podľa termínovníka súťaží
6. Uskutočniť školské kolá vedomostných súťaží z matematiky a to: Pytagoriáda,
Matematický Klokan a na 1. stupni Matematický Klokanko.
Zodp: Komárová, Sluková,
7. Vo vyučovacom procese vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných
pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej
len „IKT“) a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
8. Zapojiť sa do súťaže týkajúcej sa digitálnych technológií – i-BOBOR.
Zodp. Komárová, Jakubove
9. Zverejňovať výsledky súťaží a úspechy
www.zslovinobana.edu.sk
Zodp. Komárová
termín: november 2014
žiakov na web stránke školy.
termín: priebežne
38
10. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívaní
stránky
k bezpečnému
používaniu
internetu
www.bezpecnenainternete.sk
www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk občianskeho
združenia e-Slovensko.
Zodp. Komárová, Jakubove
Termín: priebežne
11. Do vyučovacieho procesu zodpovedajúcich predmetov v rámci PK, predovšetkým
matematiky, implementovať témy finančnej gramotnosti podľa rozpracovania úloh
z Národného štandardu finančnej gramotnosti ( ďalej NŠFG ), podľa internej
smernice, ktorá tvorí prílohu ŠkVP „ Vzdelanie pre každého“.
Zodp. vyučujúci v rámci PK
termín: počas šk. roka
12. Snažiť sa zlepšiť vzťah žiakov k predmetu matematika, viesť ich k pravidelnej
domácej príprave na vyučovanie predmetu, vyžadovať a kontrolovať nosenie
základných pomôcok pre vyučovanie geometrie.
13. Vo výchovno-vyučovacom procese využívať medzi predmetových vzťahov.
14. Ukazovať žiakom význam matematických vedomostí v skutočnom prostredí,
v konkrétnych aplikáciách, v bežnej vedecko-technickej praxi aj pre účely
celoslovenského testovania.
15. Dať žiakom príležitosť, aby objavovali matematické poznatky z ich vlastnej iniciatívy.
16. Získané vedomosti z matematiky a informatiky vedieť aplikovať i v iných
predmetoch.
17. Rozvíjať u žiakov logické myslenie, priestorovú predstavivosť, zručnosť (pohotovosť)
pri numerických výpočtoch.
18. Vypracovať IVVP pre individuálne začlenených žiakov ( prevažne s dyskalkúliou),
TVVP štvrťročne prehodnocovať, pravidelne spolupracovať s rodičmi pri vzdelávaní
žiakov so ŠVVP. Zodp. vyučujúci v rámci PK,
termín: priebežne
19. Naučiť žiakov prezentovať svoju prácu pri tabuli.
20. Rešpektovať individualitu každého žiaka, podporovať sebahodnotenie žiakov.
21. Naučiť žiakov vypracovať a prezentovať projekty napr. PowerPoint prezentácie,
hlavne u žiakov 7.-9. ročníka.
Zodp. vyučujúci v rámci PK, termín : priebežne
22. Vytvoriť priestor pre rozvoj manuálnych zručností žiakov počas predmetu technika a
laboratórne práce z fyziky. Zodp: Ďurove, Líšková Mária
Termín: priebežne
23. V rámci záujmovej činnosti viesť žiakov k programovaniu a zároveň ich pripraviť na
súťaž v programovaní FLL. Zodp. Komárová
Termín: priebežne
6.4.3. PK cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk
Vedúca PK: Ing. Miroslava Ďurove
Členovia : Mgr. Jarmila Malčeková, Mgr. Eva Gembická, Mgr, Renáta Kocúrová.
V školskom roku 2014/2015 plánujeme v rámci PK cudzích jazykov budeme realizovať tieto
konkrétne úlohy:
1. zabezpečiť objednanie pracovných zošitov na vyučovanie ANJ k učebniciam Project september 2014, neskôr priebežne podľa potreby žiakov,
2. objednanie pracovných zošitov na vyučovanie NEJ k učebnici Projekt Deutsch 3 –
september 2014,
39
3. objednanie učebníc ang. jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka – Busy Bee 1, Busy Bee 2 –
september 2014,
4. prispieť do vianočného a veľkonočného čísla školského časopisu Záškolák
príspevkami v ANJ a NEJ – december 2014, marec 2015,
5. pripravovať žiakov na olympiády z ANJ a NEJ – priebežne,
6. uskutočniť školské kolo olympiády v ANJ a NEJ – január 2015,
7. pripraviť výstavku cudzojazyčnej literatúry – marec 2015,
8. zúčastniť sa s vybranými žiakmi 2. stupňa divadelného predstavenia v anglickoslovenskom jazyku – podľa ponuky divadla,
9. zorganizovať triedne kolá v súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu pre žiakov 3. až 4.
ročníka – jún 2015,
10. uskutočniť triedne kolá v súťaži o najlepšieho čitateľa v anglickom a nemeckom
jazyku – pre žiakov 2. stupňa – v mesiaci jún 2015,
11. zorganizovať projektovú súťaž v anglickom a nemeckom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9.
ročníka - máj 2015,
12. pripravovať žiakov prvého stupňa na vystúpenie v ANJ v rámci Kultúrnej akadémie
školy- jar 2015,
13. zúčastňovať sa na seminároch týkajúcich sa anglického a nemeckého jazyka –
priebežne.
Za naplánované úlohy sú zodpovedné vyučujúce cudzích jazykov. Plnenie úloh a ich výsledky
sa budú vyhodnocovať priebežne prevažne na pracovných poradách a na zasadnutí PK.
6.4.4. PK hudobná výchova a výtvarná výchova
Vedúca PK: Mgr. Radoslava Flešková
Členovia: Mgr. Jaroslava Markotánová, Mgr. Hedviga Reháneková, Mgr. Renáta Kocúrová
Pracovať na základe Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a plniť
nasledovné úlohy:
- Viesť žiakov k sólovému hudobnému prejavu a motivovať ich vo všetkých zložkách
hudobného prejavu,
- podporovať žiakov v inštrumentálnych aktivitách, spolupracovať naďalej so
Súkromnou ZUŠ, gemerská cesta Lučenec – odbor klavír,
- prostredníctvom pohybových aktivít podporovať zmysel pre rytmus, spolupracovať
s folklórnym súborom v obci Kukulienka,
- viesť žiakov ku kultivovanému hudobnému prejavu,
- naďalej získavať základné vedomosti pre uvedomelé chápanie hudby a porozumenie
výrazových prostriedkov,
- návštevami Štátnej opery v Banskej Bystrici, výchovnými koncertmi a sledovaním
hudobných filmov pestovať vzťah k vážnej, ale aj k modernej hudbe,
- pracovať s talentovanými žiakmi a pripravovať ich na hudobné súťaže a vystúpenia
k rôznym príležitostiam, ako sú výročie SNP v obci Lovinobaňa, Vianočná besiedka,
Deň matiek, Školská akadémia, či Váľanie mája v obci Lovinobaňa,
- pripravovať spevácky nadaných žiakov na spevácku súťaž v ľudovom speve „ Slávik
Slovenska“ a „O zlatú guľôčku“ a úspechy žiakov zverejňovať v školskom časopise
Záškolák,
- kladný vzťah k umeniu prehlbovať aj v predmete výchova umením,
- rozvíjať vzťah ku vlastnej kultúre i ku kultúre iných národov a národností
( multikultúrna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra),
40
hudobné umenie spájať s umením výtvarným, tanečným a slovesným,
prehlbovať pozitívny vzťah k prírode, svojej vlasti a tým prehlbovať vlastenectvo,
upevňovať medzipredmetové vzťahy a poznatky prehlbovať v jednotlivých
predmetoch navzájom, podporovať u žiakov pozitívny vzťah k získavaniu vedomostí
z rôznych oblastí,
- spolupracovať so záujmovým útvarom Historicko-umeleckým a Za históriou
a umením.
Za realizáciu úloh sú zodpovedné vyučujúce v rámci PK. Termíny súťaží sú podľa
termínovníka súťaží.
-
Výtvarná výchova:
Pracovať na základe Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a plniť
nasledovné úlohy:
-
-
-
Rozvíjať výtvarný postoj ku skutočnosti prostredníctvom vlastnej tvorby,
rozvíjať slobodnú tvorivosť, vytvárať estetický vzťah k prírodnej, vecnej
a spoločenskej skutočnosti na základe zážitku,
úžitkové práce zacieľovať na výtvarné vyjadrenie konkrétneho obsahu,
tvorivo vnímať, prežívať, chápať a do určitej miery aj hodnotiť výtvarné práce,
využívať výtvarný výraz línie, kontrast tvarov a foriem, farieb v dekoratívnej
kompozícii na ploche a v materiáli,
pripravovať talentovaných žiakov a zapojiť sa do výtvarných súťaží počas celého
školského roka:
Ekoposter, Maľujeme Timravu, Záložka do knihy spája školy - Moja obľúbená
kniha, Nakresli svojho integráčika, Vesmír očami detí, Európa v škole, Prečo som
na svete rád a iné,
zodp. Flešková
termín: podľa termínovníka súťaží
vytvoriť nástenku na tému „ Prečo som na svete rád“ v spolupráci s koordinátormi
drogovej prevencie pre I. a II. stupeň, zodp. Flešková, Odzganová, Kocúrová
uskutočniť školskú súťaž „ O najkrajšiu karnevalovú masku“, „halloweensku tekvicu“,
či vianočnú výzdobu triedy, zodp. Flešková, triedni učitelia
interpretovať a hodnotiť umelecké diela v individuálnych posudzovaniach,
celoročne sledovať aktuálne formy vo výtvarnom umení,
využívať výtvarný prejav v medzipredmetových vzťahoch a poznatky z dejín umenia,
fotografie, filmu, písma, erbu, ľudového ornamentu uplatňovať aj v iných predmetoch
ako je dejepis, hudobná výchova, či informatika,
zodp. vyučujúce v rámci PK termín: priebežne
rozvíjať talent u výtvarne nadaných detí, naďalej spolupracovať so Súkromnou ZUŠ
Lučenec – výtvarný odbor,
prispievať výtvarnými prácami do školského časopisu Záškolák, uverejňovať v ňom
úspechy žiakov vo výtvarných súťažiach a ich súťažné práce,
spolupracovať so záujmovým útvarom Historicko umeleckým a Za históriou
a umením, zodp. Flešková
termín: priebežne
v rámci exkurzií poznávať jednotlivé umelecké slohy a umelecké diela, či techniku
zhotovovania umeleckých diel.
41
6.4.5. PK GEOGRAFIA – BIOLÓGIA – CHÉMIA ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- SVET V OBRAZOCH-VÝCHOVA
K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU – ZÁKLADY
OŠETROVATEĽSTVA – SVET PRÁCE
Vedúca PK: Mgr. Katarína Sluková
Členovia: RNDr. Katarína Golianová, PaedDr. Renáta Tóthová, PaedDr. Dana Mániková,
Mgr. Ján Balážik, Mgr. Eva Gembická, Mgr. Jarmila Malčeková, Mgr. Mária Líšková
Plán práce PK vychádza z plánu hlavných úloh školy, z analýzy výsledkov za predchádzajúci
školský rok, z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR, z aktuálnych podmienok školy.
Pokračovať podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré boli vypracované na
základe platných učebných osnov a vzdelávacích štandárd školského vzdelávacieho
programu.
- využívať vhodné pedagogické metódy a formy práce, učivo aktualizovať
-
vyčleniť základné učivo, upraviť učebné osnovy pre žiakov s vývinovými poruchami
učenia, ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP,
-
starostlivosť o talentovaných žiakov, zapájanie ich do súťaží
-
podľa možností vyučovať aj v učebni výpočtovej techniky, využívať počítačové
programy,
-
podľa typu učiva zaradiť do vyučovania prvky environmentálnej výchovy a prvky
protidrogovej prevencie,
-
viesť žiakov k humánnosti, k dobrým medziľudským vzťahom,
-
osobný rast učiteľov (využívanie internetu pri rozširovaní poznatkov, zdokonalenie
zručnosti pri používaní výpočtovej techniky – využívať stránky na www.zborovna.sk
planéta vedomostí, digitálne učebnice)
-
prehlbovanie vedomostí v oblasti pedagogickej diagnostiky, štúdium odbornej
literatúry a časopisov a účasť na vzdelávaniach podľa ponuky metodického oddelenia
-
tvorivosť učiteľov
-
vzájomné hospitácie
-
spolupráca s vyučujúcimi z prvého stupňa ZŠ a s rodičmi žiakov
-
spolupráca s environmentálnymi centrami, spolupráca s pracovníkmi Štátnej ochrany
prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina
-
propagácia zdravého životného štýlu - boj proti obezite
-
aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení
-
ochrana ľudských práv, prevencia a riešenie šikanovania žiakov
-
prevencia rizikového správania v rámci dospievania
-
prevencia sexuálneho zneužívania maloletých
42
-
preventívne opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi,
-
aktivity k Svetovému dňu výživy, Európskemu týždňu boja proti drogám
-
aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti učiteľov a žiakov
-
do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovať mediálnu výchovu ako
prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov, regionálnu výchovu a tradičnú
ľudovú kultúru, tvorbu projektu a prezentačné zručnosti, finančnú gramotnosť.
Rozdelenie úloh:
Súťaže:
BIO D 5.-7.
BIO C 8.-9.
zodp. Tóthová
zodp. Tóthová
GO 5.-9.
CHO 9.
ENVIROOTÁZNIKY
zodp. Balážik, Malčeková, Sluková, Gembická
zodp. Golianová
zodp. Gembická
Poznaj svoje telo 7.-9. zodp. Tóthová
Zdravotnícka súťaž 5.-6.
zodp. Mochťáková (vedúca krúžku Mladý záchranár)
Exkurzie
1. Solárna elektráreň v Lovinobani
2. Lučenský park
3. Tatry
7. roč.
5.roč.
7.,8.,9.roč.
sept.
sept.
máj
4. Náučný chodník- Tuhársky kras
7.,8.,9.roč.
okt.
zodp. Gembická, Sluková
zodp. Balážik, Gembická
zodp. Sluková, Balážik,
Malčeková
zodp. Malčeková,
Balážik, Mániková
Relácie
Svetový deň výživy 16.10.
Deň Zeme
Biela pastelka
Výstavky
Výstavka ovocia a zeleniny
okt.
apríl
sept.
sept.-okt.
zodp. Mániková
zodp. Gembická
zodp. Tóthová
zodp. Mániková, Líšková
Besedy
Enviro aktivity CHKO Cerova vrchovina
okt.
Beseda s pracovníkom ŠOP/Štátna ochrana prírody/
apríl
Beseda s pracovníkom Lesy SR, závod Kriváň
apríl
Projekt
Zdravá výživa - rozvrhnutie jedálnička s kalóriami - 7.roč.
Slovensko - najzaujímavejšie miesta Slovenska – 9.roč.
Mediálna výchova -BIO 5.,6.r.
-propagácia liečivých rastlín a vitamínov (v rámci zdravej výživy)
zodp. Tóthová
zodp. Gembická
zodp. Tóthová
zodp. Tóthová
zodp. Sluková
zodp. Tóthová,
Projektové vyučovanie -BIO 6.r.
-téma „Chránené živočíchy“ –prezentácia- krátkodobé a dlhodobé pozorovania ekosystému
zodp. Tóthová
43
6.4.6 PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova I. a II. stupeň,
Náboženská výchova I. a II. stupeň, História a my.
Vedúca PK: Mgr. Mária Líšková
Členovia: Mgr. Radoslava Flešková, Mgr. Hedviga Reháneková, Mgr. Dana Murínová,
Mgr. František Koščák.
Predmet Dejepis a História a my
1. Rozvíjať u žiakov historické myslenie a tvorivé myslenie.
2. Klásť dôraz na previazanosť udalostí na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni
3. Rozvíjať prvky regionálnej výchovy spojené s multikultúrnou výchovou
4. Využívať medzipredmetové vzťahy s OBN so SJL , ETV, ENV a inými výchovami.
5. Zapájať žiakov do dejepisnej olympiády. Zodp.vyučujúce dejepisu Mgr. Líšková
Mária a Mgr. Flešková.
6. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť čítaním s porozumením zodp: Flešková, Líšková
7. V predmete História a my nadväzovať na obsah dejepisu 5. ročníka zodp: Mgr.
Líšková. Sprístupňovať významné výročia rôznym spôsobom: rozhlasovými reláciami,
besedami, využívať internet, časopismi a inou beletriou.
Zodp. vyučujúce dejepisu Líškova a Flešková a žiaci 9. ročníkov
8. Spájať teoretické vedomosti a zručnosti s praktickými prostredníctvom školských
výletov, exkurzie do historických objektov. Zodp: vyučujúce dejepisu Fleškova
a Líšková.
9. Pripravovať so žiakmi projekty a prezentácie v PowerPoint prezentácii.
Zodp: vyučujúce dejepisu Flešková a Líšková
12. Na hodinách využívať IKT.
13. Využívať inovačné metódy práce na vyučovacích hodinách projektové a zážitkové
učenie v nižších ročníkoch. Podporovať rozvoj čítania s porozumením a čitateľskej
gramotnosti.
14. Venovať individuálnu pomoc žiakom so ŠVVP, ktorí sú vzdelávaní podľa
zodpovedajúcich IVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Zodp. vyučujúce
termín: priebežne
44
Občianska náuka – Mgr. Mária Líšková
1. Klásť dôraz na rešpektovanie ľudských a detských práv súvisiacich s multikultúrnou
v duchu humanizmu a rodovej rovnosti.
2. Odstraňovať u žiakov všetky formy diskriminácie, antisemitizmu, intolerancie
a rasizmu.
3. Zabraňovať šikanovaniu žiakov a sexuálnemu zneužívaniu a používaniu návykových
látok.
4. Rozvíjať u žiakov vzájomnú úctu k sebe samým a iným ľuďom.
5. Monitorovať správanie žiakov a ich zmeny správania.
6. Spolupracovať s rodičmi, riešiť problémy v správaní.
7. Robiť so žiakmi projekty.
8. Pripravovať aktuality o všeobecnom dianí v spoločnosti
9. Rešpektovať individuálne osobitosti žiakov so ŠVVP, ktorí sú vzdelávaní podľa
IVVP.
10. Učiť žiakov vyjadrovať samostatne myšlienky a osobné postoje k daným témam.
11. Využívať nové moderné metódy práce, hranie rolí , scénok , skupinové vyučovanie.
12. Využívať IKT vo vyučovaní.
13. Riešiť úlohy a problémové situácie, ktoré budú zamerané na aktívne chápanie
finančnej gramotnosti.
Za úlohy je zodpovedná vyučujúca predmetu, termíny sú počas šk. Roka resp. podľa
aktuálnosti problematiky.
Etická výchova I. a II. stupeň

Rozvíjať u žiakov prosocionálne myslenie, rozvíjať správne medziľudské vzťahy,

v triedach.

Naučiť sa vážiť si seba samého a prijať názory iných ľudí, neodsudzovať ľudí zato,

že majú na danú vec iný názor.

Naučiť žiakov sa správne vyjadrovať.

Na I. stupni používať pracovné listy a metódy zážitkového učenia

Využívať dostupnú beletriu, časopisy na získavanie informácií

Spolupracovať s rodičmi, riešiť problémy v správaní.

Rešpektovať Národný program výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014

Dbať na individuálne osobitosti žiakov so ŠVVP , ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP.

Vytvárať projekty na II. stupni podľa učebných osnov.

Realizovať na II. stupni Národný program boja proti drogám, prevenciou kriminality.
45
Náboženská výchova – katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo
Katolícke náboženstvo – Mgr. František Koščák
1. Viesť žiakov k základnej slobode, učiť ich samostatne sa rozhodovať.
2. Osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné na vytváranie náboženských postojov
a vstupu do kresťanského života .
3.Na I. stupni učiť náboženské pravdy o Bohu, pripraviť žiakov na zmierenie na Eucharistiu.
4.Na II. stupni oboznamovať žiakov so starozákonnými dejinami príchodu syna Božieho
a s cirkevnými dejinami .
5.Učiť žiakov k zodpovednosti za život.
6.Upevňovať kresťanské hodnoty tak, aby boli zvládnuteľné na 1 hodine týždenne vo
všetkých ročníkoch.
Evanjelické náboženstvo – Mgr. Dana Murínová
1. Na I. stupni oboznámiť žiakov so Starou zmluvou od stvorenia sveta, Abraháma, Izáka,
Jakoba a Mojžiša, až po staromluvných prorokov.
2. Pochopiť vysvetlenie všeobecnej viery kresťanskej a jej význam 10 Božích prikázaní,
modlitba Otčenáš a jej význam.
3.
Na II. stupni oboznamovať žiakov s Bibliou, podstatou modlitby, vznik cirkvi a jej
úlohy.
4.
Poznať významné osobnosti kresťanského života, vznik Diakónie, sekty, ekumenizmu,
vzťah k iným cirkvám.
6.4.7. MZ špeciálnych tried – vedúca MZ Mgr. Anna Odzganová
V MZ špeciálnych tried pracujú títo učitelia vyučujúci v špeciálnych triedach :
Mgr. Anna Odzganová, Mgr. Katarína Šišáková, Mgr. Zuzana Kristínová,
Mgr. Mária Líšková, Mgr. Ján Balážik Mgr.Radoslava Flešková, PaedDr. Dana Mániková,
PaedDr. Daniela Líšková, Mgr. František Koščák, asistent učiteľa Mgr. Lucia Barcajová
a Ing.Kvetoslava Poliaková
V školskom roku 2014/2015 bude MZ vytvárať podmienky pre zúčastnených tak, aby bol
výchovnovzdelávací proces v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom.
V procese vzdelávania budeme rozvíjať a podporovať tvorivosť a získavanie kompetencií
v oblasti čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti. Rozvíjať čítanie s porozumením,
jazykový prejav, rozširovanie aktívnej slovnej zásoby, schopnosť argumentácie, práce
s informáciami. Rozvíjať komunikačné kompetencie a čitateľskú gramotnosť vo všetkých
vyučovacích predmetoch. Využijeme inovačné metódy, hru, metódu zážitku, projektové
vyučovanie, riešenie problémových úloh, kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky,
kompenzačné pomôcky.
Učebnými zdrojmi sú kvalitné učebnice, pracovné zošity, materiál ktorý ponúkajú
vzdelávacie portály, napr. virtuálna knižnica – www.zboorvna.sk
www.infovekacik.sk a iné e – stránky.
46
Využijeme informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho
vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených
na www.globalnevzdelavanie.
Využijeme priestory školskej knižnice, obecnej knižnice a vybudovaný čitateľský kútik
v triedach. Podporíme návštevu ŠKD s cieľom uľahčiť adaptáciu žiakov na školské
prostredie. Prípravu na vyučovanie podporíme aj prostredníctvom doučovania asistentom
učiteľa a vyučujúcim v popoludňajších hodinách.
Žiaci budú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a č. 35 /2011 na hodnotenie žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia.
V doložke uvedieme informáciu o variante A,B,C v ktorom bol žiak vzdelávaný.
Celkové hodnotenie žiakov vo všetkých ročníkoch špeciálnych tried základnej školy sa na
konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadríme slovami „prospel“ alebo
„neprospel“.
Na zasadnutiach MZ zhodnotíme výsledky jednotlivých žiakov a budeme riešiť
žiakov, ktorí nezvládajú učebné osnovy.
Zhotovíme portfólio problémových žiakov, v spolupráci so školským psychológom.
Zameriame sa na dôsledné riešenie problémových žiakov spoluprácou s terénnymi
sociálnymi pracovníčkami a s pracovníkmi ÚPSVaR Lučenec.
Využijeme odborno – metodickú pomoc ROCEPO. Prijmeme opatrenia na zlepšenie
školskej dochádzky, správania, vzdelávacích výsledkov. Ponúkneme rodičom možnosť
náčuvu v triede počas vyučovania vždy prvý pracovný deň v mesiaci.
Poskytneme individuálne konzultácie rodičom a pomoc pri riešení výchovno– vzdelávacích
problémov ich detí.
Budeme propagovať možnosť ďalšieho profesionálneho rastu absolventov špeciálnej triedy.
Žiaci 2. špeciálnej triedy navštívia OUI, na Haličskej ceste v Lučenci.
Budeme propagovať správnu výživu formou stravovania sa v školskej jedálne.
Zapojíme sa do kampane Hovorme o jedle, podporíme zdravý životný štýl a výchovu
ku zdraviu využitím metodík kampane. Zároveň budeme odstraňovať negatívne stravovacie
návyky žiakov - ako prevenciu obezity.
Vytvárať podmienky pre zapojenie žiakov do CVS prostredníctvom krúžkov cez Národný
projekt MRK a vzdelávacie poukazy
ZÚ : Tvorivé dielne - Šišáková,
Tancuj, spievaj, raduj sa – Kristínová,
Škola hrou – Odzganová.
V spolupráci s koordinátorom environmentálnej výchovy sa budeme snažiť rozvíjať
osvetovú činnosť, viesť žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zdravých potravín, čistej
vody, k separácii odpadov, prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia.
V spolupráci s koordinátorom drogovej prevencie budeme viesť žiakov k výchove
dodržiavania ľudských práv, k rozvoju medziľudských vzťahov v zmysle Dohovoru
o právach dieťaťa. Monitorovať správanie žiakov a v prípade podozrenia porušenia
zabezpečiť ich aktívnu ochranu. Pozornosť venovať užívaniu legálnych drog a zabezpečiť
čistú zónu v priestoroch školy.
Počas školského roka 2014/2015 sa budeme zapájať aktívne do celoškolských podujatí:
Deň Zeme, Vianočná diskotéka,
Výtvarných súťaží -Vesmír očami detí, Vianočná pohľadnica, Veľkonočný pozdrav,
Hallowen očami detí
Speváckych súťaží - Rómsky slávik, celoškolské spevácke súťaže,
47
Športových súťaží v obvode -stretnutie špeciálnych tried a futbalový turnaj o pohár riaditeľa
školy.
Realizovať exkurzie na poznávanie regiónu ( žiarové pohrebisko – Cinobaňa, solárna
elektráreň- 3. špeciálna. trieda, OUI Lučenec- 2. špeciálna trieda, čistička odpadových vôd,
Lovinobaňa- 1. špeciálna trieda).
Na konci školského roka plánujeme zrealizovať poznávací výlet - Habakuky- Donovaly,
kaštieľ Divín – podľa finančných podmienok tried.
Navštívime okresné mesto a podujatia podľa ponuky NOS a Galérie mesta Lučenec
s možnosťou využitia kultúrnych poukazov.
Členovia MZ špeciálnych tried, učiteľky a asistentka učiteľa sa budú vzdelávať podľa ponúk
MPC a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania na príslušný kalendárny rok..
Za športové súťaže je zodpovedná Mgr.Šišáková.
Prezentáciu špeciálnych tried na webovej stránke zabezpečí Mgr. Kristínová.
Harmonogram aktivít MZ špeciálnych tried.
August 2014:
Zasadnutie MZ špec. tried ,T: 26.8.2014, zod. Odzganová
September 2014
Zasadnutie MZ špec. tried, T: 10.9.2014, zod. Odzganová
Schválenie TVVP , T: 10.9.2014, zod. vyučujúce predmetov
Október 2014
Cvičenie v prírode, T: priebežne, zodp. Kristínová
Exkurzia na žiarové pohrebisko – Cinobaňa, zodp. Odzganová
Vyhlásenie obvodovej súťaže: Hallowen očami detí , zod. Šišáková
November 2014
Zasadnutie MZ špeciálnych tried, zod. Odzganová
Vyhodnotenie súťaže Hallowen očami detí, zod. Šišáková
TBPD – program podľa vekových kategórií , zod. Odzganová
Kampaň: Hovorme o jedle, zod. Kristínová
December 2014
Príprava programu na Vianočné posedenie, zod. triedne učiteľky
Zaslanie prác do súťaže O Vianočnú pohľadnicu, zod. Odzganová
Január 2015
Zasadnutie MZ špeciálnych tried , zod, Odzganová
Beseda s pracovníčkou OU, terénnou soc. prac., zod. Líšková Mária
Február 2015
Návšteva obecnej knižnice, zod, triedne učiteľky
Marec 2015
Súťaž v prednese poézie, zod. Šišáková
Spevácka súťaž: Rómsky slávik, zod. Flešková
Apríl 2015
Zasadnutie MZ špeciálnych tried , zod, Odzganová
Výtvarná súťaž v obvode: O Veľkonočný pozdrav, zod. Odzganová
Máj 2015
Deň Zeme – pobyt v prírode , zodp. Kristínová
Exkurzia do OUI v Lučenci , zod. Šišáková
Jún 2015
Zasadnutie MZ špeciálnych tried, zod. Odzganová
Stretnutie špec.tried, futbalový turnaj O pohár riaditeľky ZŠ, zod.Šišáková
48
Exkurzia do solárnej elektrárne , zodp. Odzganová
Exkurzia k čističke odpadových vôd , zod. Kristínová
Koncoročný výlet Habakuky – Donovaly, zod. Šišáková,
Koncoročný výlet - kaštieľ Divín ,
zod, Odzganová
6.4.8 Plán práce MZ I. stupeň
PaedDr. Daniela Líšková – vedúca MZ
Členovia: Mgr. Hedviga Reháneková, Mgr. Jaroslava Markotánová, vyučujúce ANJ _ Mgr. J.
Malčeková, Ing. M. Ďurove, Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Renáta Kocúrová, vychovávateľky
ŠKD – PhDr.Paulína Markotánová, Zlatica Kubišová, asistentky učiteľa – Eva Kiapešová,
Ing.Kvetoslava Poliaková,
Hlavné úlohy:
1. Zapájať sa naďalej do športových, literárnych, výtvarných, hudobných a vedomostných
súťaží.
2. Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP naďalej spolupracovať s poradenskými zariadeniami a to
s CPPPaP, s CŠPP a s CŠPP pre žiakov s NKS v Lučenci.
3. Plniť úlohy školského dokumentu Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti, zamerať sa
na čítanie s porozumením, navštíviť školskú, ale i mestskú knižnicu v Lučenci.
4. Pokračovať v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania školy.
5. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy s rodičmi formou pohovorov s triednym
učiteľom, podporovať účasť rodičov na ZRŠ.
6. Venovať zvýšenú pozornosť písaniu, zamerať sa na úpravu zošitov a čitateľnosť písma.
7. Plánovať exkurzie žiakov tematicky zamerané hlavne na učivo z prírodovedy
a vlastivedy, ale aj iné predmety.
8. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných a komunikačných technológií. Efektívne využívať interaktívne
tabule v triedach s príslušenstvom.
9. Podporovať aktivity detí v záujmových útvaroch – vzdelávacie poukazy a v rámci NP
MRK.
10. Realizovať aktivity a projektové dni zamerané na témy súvisiace s výchovou v duchu
humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania
všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. Úlohy
vyplývajúce zo ŠkVP – prierezové témy.
11. Na rozvíjanie komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti využiť priestor vo
vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín v rámci tvorby ŠkVP.
12. Vytvárať vhodné podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na
zlepšenie dochádzky, prospechu a správania – pravidelná kontrola triednymi učiteľkami,
spolupráca s vedením školy a asistentkami učiteľa.
13. Posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu : beseda, výtvarná súťaž - Svetový
deň mlieka a výživy – podporiť zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.
49
14. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené
postihnutím dieťaťa. Zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť a byť
úspešné v škole.
15. Zapájať sa do školských súťaží, ktoré organizuje ZŠ.
16. Podľa možností rodičov organizovať – výlety, tematické exkurzie, výchovné koncerty.
17. Uskutočniť zápis do 1. ročníka.
18. Doplniť niektoré zmeny v UO a TVVP na základe skúseností z predchádzajúcich rokov.
19. Podľa možností rodičov zorganizovať školu v prírode, základný plavecký výcvik a 1dňové plávanie na kúpalisku Dolná Strehová.
20. Podporovať športovanie detí – krúžky, zapojenie žiakov 3.-4. ročníka do športového
útvaru centra voľného času pri škole.
21. Pravidelne uskutočňovať vzájomnú výmenu skúseností z vyučovacieho procesu.
22. Podieľať sa na adaptačnom vzdelávaní začínajúcich PZ.
23. Využívať AsC agendu pri evidencií žiakov.
24. V spolupráci s vedením školy zabezpečiť účasť všetkých žiakov I. stupňa na realizovaní
dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Lučenci.
25. Uskutočniť: Didaktické hry a cvičenia v prírode.
26. Vypracovať rozvojové projekty s cieľom modernizovať vyučovací proces
27. Do vyučovacieho procesu zodpovedajúcich predmetov v rámci MZ, predovšetkým
matematiky, implementovať témy finančnej gramotnosti podľa rozpracovania úloh
z Národného štandardu finančnej gramotnosti ( ďalej NŠFG ), podľa internej
smernice, ktorá tvorí prílohu ŠkVP „ Vzdelanie pre každého“. Zodp. vyučujúci
v rámci MZ
termín: počas šk. roka
Športové, literárne, výtvarné, vedomostné a iné akcie 1. stupňa ZŠ na školský rok
2014 /2015
Názov akcie
Dni obce
SEPTEMBER 2014
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.R.Kocúrová,Mgr.R.Flešková
OKTÓBER 2014
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.R.Kocúrová
3.-4.- Mgr.J.Markotánová,
Názov akcie
Timravina studnička
Novohradská liga
ročník
Cvičenia v prírode ( v rámci Mgr.M.Jakubove
TEV)-jeseň
Mgr.J.Markotánová
NOVEMBER 2014
Názov akcie
Zodpovedný vyučujúci
Protidrogová prevencia
Mgr.R.Kocúrová
ibobor(internetová
súťaž) Mgr.M.Jakubove
3.-4.ročník
DDI-Lučenec
Vyučujúce 1. stupňa
Termín
September 2014
Termín
Október 2014
Október 2014
Október 2014
Termín
November 2014
November 2014
November 2014
50
Názov akcie
Vianočná besiedka
Rozprávkové vretienko
DECEMBER 2014
Zodpovedný vyučujúci
Vyučujúce 1.stupňa
Mgr.R.Kocúrová
Termín
December 2014
December 2014
Názov akcie
Európa v škole
JANUÁR 2015
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.M.Jakubove
Mgr. R.Flešková
Termín
Január 2015
Šaliansky Maťko
Zápis žiakov do 1.ročníka
Mgr.J.Markotánová
Vyučujúce 1. stupňa
Január 2015
Január 2015
Názov akcie
Vesmír očami detí - VYV
Mat. Klokanko 3.-4.ročník
Fašiangový karneval
FEBRUÁR 2015
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.H.Reháneková
Mgr.M.Jakubove
Vyučujúce 1. stupňa
Názov akcie
Slávik Slovenska
MAREC 2015
Zodpovedný vyučujúci
Mgr. R. Flešková
Názov akcie
Prečo som na svete rád
Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko
Pytagoriáda 3.-4. ročník
Názov akcie
Cvičenia v prírode
Fllorbal – športový deň I. st.
Akadémia, Deň matiek
Plavecký výcvik
Škola v prírode
Názov akcie
MDD- návšteva filmového
predstavenie
Názov akcie
Výchovné koncerty
Výzdoba v obci
APRÍL 2015
Zodpovedný vyučujúci
Vyučujúce VYV 2.- 4.
ročníka
Mgr.J.Markotánová
Mgr.M.Jakubove
PaedDr.D.Líšková
MÁJ 2015
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.J.Markotánová
Mgr.H.Reháneková
Mgr.M.Jakubove
Vyučujúce 1.stupňa,ŠKD
Mgr.Miriam Jakubove
PaedDr.D.Líšková
JÚN 2015
Zodpovedný vyučujúci
Vyučujúce 1. stupňa
Zodpovedný vyučujúci
Mgr.R.Kocúrová
PhDr.P.Markotánová,
Z. Kubišová – vychov. ŠKD
Termín
Február 2015
Február 2015
Termín
Marec 2015
Termín
Apríl 2015
Apríl 2015
Apríl 2015
Termín
Máj 2015
Máj 2015
Máj 2015
Máj 2015
Máj 2015
Termín
Jún 2015
Termín
Škol. rok 2014/2015
Škol. rok 2014/2015
51
6.4.9 PK telesná a športová výchova
Členovia PK: Mgr. Miriam Jakubove – vedúca PK
Mgr. Ján Balážik, Mgr. Jaroslava Markotánová
Hlavné ciele činnosti v oblasti telesnej a športovej výchovy.
1.Dodržiavať a plniť všeobecne záväzné právne predpisy a POP MŠVVa Š SR pre školský
rok 2014/2015.
2.Plniť predpísané učebné osnovy v školskom vzdelávacom programe a obsahové a výkonové
štandardy v predmete telesná výchova.
3.Viesť žiakov k zdravému spôsobu života a starostlivosti o zdravie.
Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti obezite a z koncepčného zámeru
rozvoja školy v oblasti športu na škole a v obci.
4.Zodpovedne pripravovať výchovno-vyučovací proces zo strany vyučujúcich. Viesť
vyučovací proces tak, aby všetci žiaci zvládli základné učivo.
5.Zapájať žiakov do športových súťaží podľa športového kalendára MŠ VV a Š SR ako aj
Slovenskej volejbalovej federácie alebo iných subjektov.
6. Kultivovať základné hygienické návyky a rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným
cvičením.
7.Rozvíjať športový talent niektorých žiakov aj zapojením sa do záujmových útvarov –
volejbalový, futbalový, stolnotenisový.
8. Pestovať a vyžadovať od žiakov pozitívne postoje k preventívnej starostlivosti o svoje
zdravie.
9.Venovať pozornosť disciplíne žiakov počas vyučovania a záujmovej športovej činnosti –
výchova k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia, budovanie sociálnych kompetencií.
10.Viesť žiakov k zodpovednosti za svoju bezpečnosť a zdravie – vyžadovať a kontrolovať
nosenie správnej obuvi a odevu na hodiny telesnej výchovy alebo ZÚ.
11.Klasifikácia predmetu podľa zodpovedajúcich Metodických pokynov MŠVV a Š SR na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ – využívať pozitívnu motiváciu, pochvalu, hodnotiť
snahu žiakov o pravidelné športovanie, nezamerať sa len na výkon podľa tabuliek.
12. Maximálne využitie školského športového areálu – antukového a multifunkčného ihriska
a telocvične.
13. Snažiť sa vypracovať projekty na podporu rozvoja športu, možnosť získania finančných
prostriedkov, ktoré umožňujú zabezpečenie kvalitných pomôcok a aktivít školy smerujúcich
k žiakom, ale aj rodičom, pedagógom i verejnosti.
14. Počas hodín telesnej výchovy uplatňovať individuálny prístup k žiakom, hlavne
s čiastočným oslobodením od niektorých cvikov, rešpektovať aktuálny zdravotný stav žiakov,
ale nepodporovať tzv. ulievanie z hodín telesnej výchovy.
15. V záujme zabránenia vzniku úrazov a dodržiavania zásad BOZP počas hodín telesnej
výchovy alebo športových podujatí na škole, dodržiavať prevádzkový poriadok telocvične a
multifunkčného ihriska.
16. Využívanie IKT vo vyučovaní TSV, moderný spôsob učenia, oboznámenie žiakov
s novými druhmi športu – napr. florbal, ale aj inými s ktorými bol oboznámený vyučujúci
Mgr. Ján Balážik počas kontinuálneho vzdelávania zameraného na netradičné športy.
17. Realizácia mimoškolskej športovej činnosti : krúžková činnosť – volejbal, atletika,
pohybové krúžky na 1.stupni, futbal, stolný tenis.
18.Zorganizovanie zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre žiakov 2. stupňa.
19. Zorganizovanie lyžiarskeho a snovbordingového výcviku pre žiakov školy.
20. Praktická realizácia účelového cvičenia v prírode , realizácia prierezovej témy – II. stupeň
2x ročne.
21. Realizácia školských športových dní.
52
22. Realizácia cvičenia v prírode v rámci povinnej telesnej a športovej výchovy.
23. Naďalej pokračovať v spolupráci s organizáciami, ktoré podporujú šport v školách:
Občianske združenie „ Zober loptu, nie drogu“, Slovenská volejbalová federácia, Futbalový
klub Lovinobaňa, Coca-cola šport.
24. Realizovať výchovný program „ Hry s loptou“ v Centre voľného času ako súčasť
Základnej školy v Lovinobani.
Harmonogram akcií :
Názov akcie
Zodpovedný
Termín
vyučujúci
Novohradské hry
Balážik
September 2014
Cezpoľný beh žiakov a žiačok
Balážik
September 2014
MINICOOL – volejbal
Balážik
Šk. rok 2014/2015
MIDICOOL - volejbal
Balážik
Šk. rok 2014/2015
Novohradská liga 3. – 4. ročník
Markotánová
Október 2014,
Máj – Jún 2015
Plavecký výcvik I. a II. stupeň
Balážik, Jakubove,
(základný a zdokonaľovací)
Markotánová
Máj 2015 – Plaváreň Vidiná
Lyžiarsky a snovbordový výcvik Balážik, Jakubove
Marec 2015 – Skalka
Majstrovstvá okresu žiakov
Balážik, Šišáková
Máj 2015
Účelové cvičenie II. stupeň
Balážik
September 2014, Jún 2015
Cvičenie v prírode I. stupeň
Jakubove, Markotánová September 2014, Jún 2015
Predvianočný športový deň
Balážik
December 2014
Majstrovstvá školy v skoku do
Balážik
Apríl 2015
Balážik, Jakubove,
Jún 2015
a žiačok v atletike
výšky
MDD – športový deň
Markotánová
Malý futbal
Balážik
Máj 2015
Stolný tenis
Komárová
December 2014
Volejbal - šestkový
Balážik
Marec 2015
53
6.5. Plány práce koordinátorov
6.5.1.
Plán práce koordinátora informatizácie
Digitalizácia vyučovacieho procesu
Koordinátor informatizácie a správca PC učební: Mgr. Petra Komárová
Úloha: V školách vytvárať priaznivé prostredia na implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT) a venovať
pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti
Projekt Infovek pokračuje na našej škole už 14. rok. Cieľové zameranie projektu bude
v súlade s POP MŠ SR na šk. rok 2014/2015.
1. Sledovať aktuálne stránky pre svoje predmety –
www.modernyucitel.sk, www.oskole.sk, www.zborovna.sk, ...
Zodpovední: vyučujúci
Termín: priebežne
www.infovek.sk,
2. Využívať prostriedky IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov.
Zodpovední: vedúci MZ a PK, vyučujúci
Termín: priebežne
3. Využívať prostredie e-learning, funkcie e- žiackej knižky a portál www.naucteviac.sk.
Zodpovední: vedúci MZ a PK, vyučujúci
Termín: priebežne
4. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať
stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk.
Zodpovední: Komárová, Líšková, Jakubove
Termín: počas školského roka
5. Nainštalovať potrebný softvér na výučbu do PC.
Zodpovední: Komárová, Líšková, Jakubove
Termín: september 2014
6. Rozvíjať zručnosti žiakov v ovládaní prostriedkov PC, vstupných a výstupných
zariadení.
Zodpovední: Jakubove, D. Líšková, Komárová
Termín: počas školského roka
7. Rozvíjať zručnosti žiakov v ovládaní programového vybavenia PC, a to:
a. Operačný systém Microsoft Windows
b. Aplikačné programy: MS Office, Skicár, Internet, Imagine, LogoMotion,
WinRar, Nod32, ...
Zodpovední: Jakubove, D. Líšková, Komárová
Termín: priebežne
8. Dokúpiť potrebný hardvér a softvér do počítačov. Rozšíriť pamäte RAM, zakúpiť
reproduktory.
54
Zodpovední: vedenie školy, Komárová
Termín: priebežne
9. Upraviť pracovný kútik pre prácu s robotickou stavebnicou a používať ho pri príprave
na robotickú súťaž FLL (First Lego League).
Zodpovední: Komárová, Malčeková
Termín: september – január
10. Upraviť pracovný kútik pre prácu s robotickou stavebnicou a používať ho pri výučbe
algoritmizácie v 9. ročníku.
Zodpovedná: Komárová
Termín: do decembra 2014
11. Zakúpiť licenciu na program aScAgenda 2015.
Zodpovední: vedenie školy
Termín: september 2014
12. Pripraviť notebooky na prácu s interaktívnymi tabuľami.
Zodpovedná: Komárová
Termín: september 2014
13. Zúčastňovať sa ďalších aktivít, školení, kurzov, špeciálne zameraných na vzdelávanie
v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa.
a. V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
zúčastniť sa školení na MPC v BB alebo v školiacich strediskách Edulabu na
prácu s interaktívnou tabuľou a s tabletom. Vytvoriť výukové DVD – školské
pokusy FYZ a CHE a video The School Dance 1. stupeň na hodinách IFV.
Škola získala interaktívny systém s príslušenstvom (notebook, dataprojektor,
int. tabuľa so softvérom ) a 20 tabletov. (www.digiskola.sk)
Zodpovední: vedenie školy, vyučujúci jednotlivých predmetov
Termín: počas šk. roka
b. V rámci národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecnovzdelávacie predmety škola získala techniku na vybavenie
interaktívnej učebne - interaktívnu tabuľu, dataprojektor, notebook a sadu
reproduktorov.
Úloha : využívať získanú techniku vo vyučovacom procese.
Zodpovední: vedenie školy, vyučujúci jednotlivých predmetov
c. V rámci NP Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania (E- test) škola získala prístupy
k softvéru na e-testovanie. Projekt zabezpečuje NÚCEM. Koordinátor
testovania Tóthová, IT administrátor Komárová a školský administrátor
Jakubove.
Úloha: zúčastniť sa školení k danému projektu a vytvoriť podmienky, aby sa
technicky zvládlo e-testovanie na škole, aby žiaci zvládli v danom limite
elektronickú formu skúšania resp. overovania vedomostí .
Zodpovední: vedenie školy, vyučujúci jednotlivých predmetov,
IT administrátor a školský administrátor testovania
55
Termín: počas školského roka
14. Pokračovať v práci na WEB stránkach školy, školského klubu detí a jedálne
s adresami:
www.zslovinobana.edu.sk, www.zslovinobana.edupage.sk, www.skdlov.tym.sk
a www.sjlovinobana.szm.com
Zodpovední: P. Komárová, R. Tóthová Z. Kristínová, Z.
Kubišová
Termín: priebežne
15. Pokračovať v práci s informačným systémom školy:
Zodpovední: vyučujúci a tr. učitelia
Termín: priebežne
16. Vykonávať pravidelnú údržbu PC na II. stupni a v PC- učebniach.
Zodpovedná: Komárová
Termín: priebežne
17. Vykonávať pravidelnú údržbu počítačovej techniky na I. stupni.
Zodpovední: Jakubove, Líšková D.
Termín: priebežne
18. Doplniť register zamestnancov a žiakov v informačnom systéme školy.
Zodpovední: Tóthová, Golianová
Termín: september 2014
19. Upraviť skriňu na nabíjanie a uskladnenie tabletov (8ks) a Notebookov (2ks)
a sprístupniť ich na vyučovacie hodiny.
Zodpovedná: Komárová, Šiman (školník)
Termín: september 2014
20. Pripraviť učebňu fyziky a chémie pre používanie interaktívnej techniky a tabletov,
s využívaním internetu. Zakúpiť skrinku na dobíjanie tabletov.
Zodpovedná: vedenie školy, Komárová
Termín: október 2014
21. Zapojiť PC techniku v VIII.A triede.
Zodpovedná: Komárová
Termín: september 2014
22. Vymeniť a preinštalovať počítač ekonómke školy.
Zodpovedná: Komárová
Termín: september – október 2014
23. Odstrániť bezpečnostné hrozby, ktoré sú odporúčané v bezpečnostnom projekte školy
a tým lepšie chrániť osobné údaje.
Zodpovedná: Komárová, Golianová
Termín: priebežne
56
24. Zapojiť interaktívnu tabuľu v 2. špeciálnej triede a tým vytvoriť podmienky na
vyučovanie a zároveň plnenie cieľov v rámci rozvojového projektu“Rovnosť
príležitostí“.
Zodpovedná: Komárová, školník termín: september 2014
25. Priviesť internet do VI.A triedy a nainštalovať do tejto triedy interaktívny komplet,
ktorý škola získala v rámci rozvojového projektu „ Podpora vzdelávania žiakov zo
SZP“.
Zodpovedná: Komárová, vedenie školy
Termín: november 2014
26. Nadviazať spoluprácu s OZ Vedecká hračka a vytvoriť podmienky, aby Vedecká
hračka bola inštalovaná v priestoroch základnej školy.
Zodpovedná: Komárová, vedenie školy
Termín: október - november 2014
6.5.2. PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
Mgr. Miriam Jakubove – I. stupeň
Mgr. Jarmila Malčeková – II. stupeň
Plán práce koordinátorov environmentálnej výchovy vychádza z Plánu práce školy na školský
rok 2014/2015, Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch
škôl v Slovenskej republike, zo ŠkVP a z aktuálnych podmienok školy.
Environmentálna výchova je proces , v ktorom sa uplatňujú viaceré elementy:
- zvyšovanie uvedomenia a citlivosti žiakov na problémy prírody, životného prostredia a
celej Zeme ,
- získavanie poznatkov a pochopenia javov,
- objasnenie vzťahov a hodnôt,
- rozvoj schopností a uplatňovanie ekologického myslenia a chovania v každodennom
živote,
- uskutočnenie aktivít v prospech životného prostredia.
Hlavné úlohy práce environmentálnej výchovy:
V školskom roku 2014/2015 sa budeme zameriavať na výchovno-vzdelávaciu a osvetovú
činnosť zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé
potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a ich následnej
recyklácie a zhodnocovania, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov
k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia.
Budeme podporovať vzdelávanie v rámci EKO DNÍ JAR a EKO DNÍ JESEŇ
- Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu
jednotlivých učebných predmetov v Školskom vzdelávacom programe
57
- Učebný predmet ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA naďalej vyučovať v 5., 6. a 7.
ročníku v rámci Školského vzdelávacieho programu
- Minimalizovaním odpadov prispievať k ochrane životného prostredia
- Do ENV aktivít zapojiť čo najviac žiakov, pedagógov, rodičov a širokú verejnosť
- Uskutočňovať celoškolské akcie a účelové cvičenia- Deň Zeme ( apríl), OČaP- 2x ročne
- Uskutočňovať vychádzky a exkurzie a besedy s environmentálnym zameraním
- Zrealizovať Školu v prírode,
- Navštevovať tematické environmentálne výstavy a podujatia, parky, ZOO, územia zaradené
do rôznych stupňov ochrany , náučné chodníky
- Zúčastňovať sa seminárov pre koordinátorov a učiteľov ENV
- Využívať rôzne edukačné materiály- encyklopédie, videofilmy, DVD filmy, rôzne
fotografické materiály, odbornú literatúru, časopisy a počítačové programy
s environmentálnou tematikou
- Využívať internet a získavať z neho nové informácie / napr. www.clovekvohrozeni.sk
www.zelenaskola.sk
- Zapájať sa do olympiád – biologická, geografická a chemická, tematických vedomostných
a výtvarných súťaží /napr.Envirootázniky – zopd. Gembická, Vesmír očami detí – zodp.
Flešková, /
- Podporovať žiakov vo vytváraní ENV projektov , umožniť im ich prezentáciu v triede na
vyučovacích hodinách, na nástenkách v triedach a na chodbách
- Venovať pozornosť významným dňom venovaným ochrane prírody a ochrane zdravia
- Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami environmentálneho zamerania, nadáciami,
občianskymi združeniami, environmentálnymi centrami a strediskami /Centrum env.a
etick.výchovy Ž.I.V.I.C.A., Ekopolis, OZ Tatry a iné./ na podporu skvalitnenia
environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života.
- Viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie – umiestnením pyktogramov „ Zhasni
svetlo“ pod každý vypínač chodieb a učební. Viesť žiakov k znižovaniu spotreby vody –
sledovať vypnutie batérie, splachovačov.
Formy: triednické hodiny a vyučovacie hodiny
V rámci triednických hodín alebo predmetu technika či svet práce alebo projektových dní
zameraných na ENV udržovať lesopark školy, presádzať kvety v triedach, doplniť skalku.
- Upravovať a udržiavať čistotu športovísk v areáli školy
- Organizovať zber druhotných surovín počas celého školského roka – starý papier, separovať
v škole odpad, zber nefunkčných alkalických batérií.
Podrobnejšie rozpracované v dokumente „Plán práce koordinátora ENV“.
6.5.3. Plán práce koordinátorov prevencie pre I. a II. stupeň
Mgr. Anna Odzganová - koordinátor pre II. stupeň ZŠ
Mgr.Renata Kocúrová - koordinátor pre I. stupeň ZŠ
Program prevencie v školskom roku 2014- 2015 vychádza zo základných úloh
primárnej a sekundárnej prevencie daných POP MŠVV a Š SR pre školský rok, plánom
práce školy a školským vzdelávacím programom. Plán je praktickou realizáciou internej
smernice školy zameranej na predchádzanie šikanovaniu a na prevenciu pred sociálnopatologickými javmi na škole alebo v okolí školy.
Prevencia závislostí je súčasťou preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí a
mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.
Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislostí realizujeme v širšom kontexte
prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy a k formovaniu
zdravého životného štýlu.
58
V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou realizujeme preventívne opatrenia školy s
odborne garantovanými preventívnymi programami.
V spolupráci s vedením školy zabezpečíme preventívne aktivity a koordináciu prevencie
ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovacích hodinách
a triednických hodinách.
Budeme plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie.
Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych
a nelegálnych drog v priestoroch školy. Sledovať dodržiavanie školského poriadku -zákaz
fajčenia, používania alkoholických nápojov aj na akciách mimo školy.
Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.
Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť
pedagogických zamestnancov a žiakov.
Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, podporovať krúžkovú činnosť a mimoškolské
aktivity s cieľom vyplniť deťom zmysluplne voľný čas.
Podporovať aktivity realizované prostredníctvom Národného projektu MRK. Dbať na
vytvorenie dostatočného množstva krúžkov, v ktorých môžu žiaci tráviť čas mimo
vyučovania.
V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen
talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež. Podporovať kultúrne
a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog.
Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských
a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.
V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať
aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti
šíreniu drog v školskom prostredí.
Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR č.87/2009 Z. z. a
Zákona NR SR č.648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských
zariadení.
Spolupracovať s výchovnou poradkyňou školy, s miestnou políciou , dorastovým lekárom,
CPPP a P v Lučenci, výchovnou komisiou školy, v nevyhnutných prípadoch so sociálnou
kuratelou.
Poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov -organizovať
besedy, prednášky na zvolené témy.
6.5.3.1 Obsahová náplň práce koordinátorov prevencie
1. Smerom k vedeniu školy:
Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie. Poskytovať
informácie o možnostiach spolupráce s CPPP a P v Lučenci , ako aj s nadväznými
inštitúciami a organizáciami
Spolu s vedením školy , s výchovnou poradkyňou a s výchovnou komisiou školy riešiť
priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov.
2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom: Pomáhať
triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním
drog a výskytom javov sociálnej patológie.
Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi Sprostredkovať a
dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPP aP ohľadom problémových žiakov v
uvedenej oblasti
3. Smerom k rodičom:
Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte
59
javov sociálnej patológie. Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti
mládeže.
4. Smerom k žiakom:
Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov
Vytvárať a formovať tím Rovesníkov , PEER aktivistov aj z nižších ročníkov II. stupňa,
príležitostne sa stretávať mimo vyučovania aj formou záujmového krúžku.
Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov.
Aktualizovať nástenky triedy s tematikou zdravého životného štýlu a preventívnym
programom.
6.5.3.2. Časový harmonogram preventívnych aktivít
September:
Oboznámenie sa s úlohami pre školský rok, vyplývajúcimi zo základných školských
dokumentov a predpisov
Príprava plánu koordinátorov prevencie v školskom roku 2014/2015, jeho vypracovanie
Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí
pedagógom, žiakom, rodičom
Nadviazanie spolupráce s miestnou políciou, pracovníkmi zdravotného strediska, CPPPaP
v Lučenci, uzatvorenie dohody s pracovníkmi CPPPaP
Vytvorenie širšieho tímu PEER aktivistov - Rovesníkov
Spolupráca s učiteľmi pri vytváraní záujmových krúžkov
Zúčastniť sa pracovného stretnutia koordinátorov prevencie, organizovaného CPPP a P
v Lučenci
Október:
Zmapovanie užívania legálnych drog žiakmi školy ( alkohol, tabak) v spolupráci s tried. uč. ,
výchov. poradkyňou, PEER aktivistami, žiackym parlamentom
Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
Šikanovanie, besedy triednych učiteľov na danú tému (možnosť prizvať odborníkov )
Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva CPPPaP v problematike závislostí
,šikanovania a rizikového správania sa žiakov pre rodičov
Beseda o správnej výžive pri príležitosti Svetového dňa výživy, blokové aktivity pre žiakov
1. stupňa na tému zdravá výživa, zdravý životný štýl, prevencia obezity
Práca s PEER aktivistami - príprava na vstup do tried formou víkendového sústredenia
November:
Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č.87/2009 Z.z. a Zákone NR SR č.648/2007
Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení na triednických
hodinách
Poskytnutie materiálov učiteľom o prevencii
Svetový týždeň boja proti drogám - blokové vyučovanie (3 dni), podľa osobitného plánu
Práca s PEER aktivistami
December:
Oboznámenie žiakov 8. a 9. roč. s možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri
príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december) PEER a triedni učitelia, vyučujúce PRI,
s využitím metodického materiálu Červené stužky
Práca s PEER aktivistami
Deň ľudských práv - práca triedneho učiteľa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
(2.stupeň), Dúhová mozaika ľudských práv (žiaci 1. stupňa)
Január:
60
Uvedomenie si správnych hodnôt života (1.- 4.. ročník), vstup PEER aktivistov do tried 1.
stupňa pri príležitosti hodnotenia za I. polrok školského roku, monitorovanie správania žiakov
Február:
Program Ružová a modrá , poznávanie rozdielov medzi pohlaviami, vyjadriť primerane
svoje pocity – sviatok Valentína
Medziľudské vzťahy v triedach, v škole - spolupráca so žiackym parlamentom
Práca s PEER aktivistami - hry v triede,
Marec:
Týždeň boja proti rasizmu – využitie Manuálu výchovy mládeže k ľudským právam
Kompas, Kompasík, pre žiakov 2. stupňa na hodinách občianskej náuky
Svetový deň vody – relácia v školskom rozhlase
Dodržiavanie pitného režimu - zážitkové aktivity pre žiakov 1. stupňa
Práca s PEER aktivistami
Apríl:
Aktualizácia nástenných novín s tematikou zdravého životného štýlu a prevencie
infekčných prenosných chorôb pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl), relácia do
školského rozhlasu
Bezpečne na cestách – dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa
Práca s PEER aktivistami, víkendový pobyt
Máj:
Realizácia športového podujatia pre žiakov 1. stupňa pri príležitostí Svetového dňa
„Pohybom ku zdraviu“
Oboznámenie žiakov s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov pri
príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. mája), spolupráca s Ligou proti rakovine
Práca s PEER aktivistami - exkurzia na súd v Lučenci
Jún:
Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy
Vyhodnotenie práce PEER aktivistov.
Koordinátori počas celého roka budú úzko spolupracovať s vedením školy, s výchovnou
poradkyňou a pracovníkmi CPPPa P v Lučenci.
6.5.3.3 Prevencia závislosti v škole
Zvýšená dostupnosť drog spôsobuje ich stále vysoké užívanie, resp. zneužívanie aj
medzi mládežou.
Alarmujúcim momentom je neustále klesajúci vek začiatku experimentovania
s drogami.
Prevencia závislostí je celospoločenskou úlohou, no škola v nej zohráva veľkú rolu.
Škola ako súčasť sociálneho prostredia dieťaťa musí jednoznačne vplývať aj v tejto
oblasti, a to nielen jasne deklarovaným postojom školy, ale aj aktivitami, rôznymi výzvami,
uplatňovaním poznatkov v tejto oblasti, účinnou prevenciou či stratégiou a hlavne zdravými
príkladmi.
Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania podľa §4, ods. j) zákona č.245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je naučiť
kontrolovať a regulovať správanie, chrániť si svoje zdravie vrátane zdravej výživy
a rešpektovať ľudské a etické hodnoty.
Podľa POP na príslušný šk. rok sú školy a školské zariadenia povinné monitorovať
správanie detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia z porušovania ich zdravého
osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje
na predchádzanie.
61
V súčasnosti už nie je škola, ktorá by nemala problém s rôznou
formou drogovej závislosti.
Snahou školy je zodpovedne reagovať na skutočnosti súvisiace s problematikou
závislostí a hlavne rozpracovanie opatrení na predchádzanie vzniku a eliminácie rizík
spojených so závislosťami.
Dôležité je budovanie kvalitných medziľudských vzťahov. Atmosféra dôvery
a spolupráce sú základnými piliermi, na ktorých sa vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi môžu
budovať.
Nevyhnutné je, aby zamestnanci školy neustále sledovali akékoľvek zmeny v správaní
žiaka. Vhodné je hlavne ak viacerí ľudia vedia dať spätnú väzbu o správaní žiaka.
Prvé varovné signály učiteľ nemusí ihneď spoznať, o aký typ závislostí u žiaka môže
ísť. Vytvorenie závislostí trvá isté obdobie. Prvé varovné signály sú neospravedlnené hodiny,
zhoršený prospech, klesajúca výkonnosť a koncentrácia a iné.
Najrozšírenejšie sú látkové závislosti -tabak, alkohol, marihuana a z nelátkových
závislostí sú počítač a mobil.
Žiakom treba ukazovať, že zákernosť pri drogách je práve vtom, že napriek prinášaniu
dobrých pocitov sú koniec koncov zlé, lebo následne pomaly ničia niektoré orgány v tele
a človek si pritom nevie regulovať svoje správanie.
Aktivity uskutočňovať s malými skupinami žiakov, hlavne na druhom stupni .
Preventívne programy na škole:
prednáška pre rodičov
divadelné predstavenie
program Rovesníci
aktivity prostredníctvom CPPPa P
mimoškolské aktivity
záujmové krúžky
vystúpenie v školskom programe
projektové vyučovanie “Týždeň boja proti drogám“
individuálna práca so žiakmi
na triednických hodinách
kola vychádza z poznania okolitého sociálneho prostredia školy. Programy prebiehajú
zážitkovo a hravo. Časté diskusie treba spojiť s praxou.
Aktivity pre žiakov a PEER aktivistov čerpáme z materiálov:
Nenič svoje múdre telo
Ako poznám sám seba
Cesta k emocionálnej zrelosti
6.5.3.4 Prevencia kriminality
Znakom súčasnej spoločnosti je výskyt a šírenie sociálno – patologických javov, od drobných
problémov v správaní cez závažnejšie delikventné činy až po samotnú delikvenciu,
kriminalitu, či toxikomániu.
Negatívnymi spoločenskými javmi je ohrozovaná najmä mládež, ktorá je voči takýmto
vplyvom a faktorom menej odolná a viac náchylná riešiť svoje problémy neadekvátnymi
spôsobmi.
Preventívnymi činnosťami prispieva polícia najmä k presadzovaniu primárnej sociálnej
prevencie. Prostredníctvom stretnutí sa žiaci učia v základnej rovine rozoznávať, kedy je ich
správanie v poriadku a kedy v rozpore s danými pravidlami, morálkou či zákonom.
Polícia pracuje s rôznymi projektmi podľa veku žiakov.
62
Známe sú projekty „Póla radí deťom“, „Podám ti pomocnú ruku“, „Rozhodni sa sám“ ,
„Mládež bez drogy“, „Falošné vedomie“.
Na základe obsahového zamerania vykonávame prevenciu:
- sociálnu ( zameraná na zmenu nepriaznivých podmienok, ktoré podmieňujú
kriminalitu),
- situačnú ( zameraná na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia a majetku),
- prevencia viktimácie ( na zníženie vlastného ohrozenia, aby sa človek nestal obeťou
trestnej činnosti).
Preventívne programy sú zakomponované do ročníkových plánov. Začínajú už na prvom
stupni, aktivity musia byť adekvátne veku.
Podrobnejšie rozpracované v dokumente: Plán činnosti koordinátorov drogovej prevencie.
6.6. Podmienky na vzdelávanie individuálne začlenených žiakov a žiakov
v špeciálnych triedach
Počet žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa na škole neustále
zvyšuje. Špeciálny pedagóg a psychológ zodpovedajúceho diagnostického zariadenia
diagnostikuje u detí vývinové poruchy učenia a poruchy správania, ďalej rôzne druhy
zdravotného postihnutia – NKS, mentálne postihnutie, telesné postihnutie, zrakové či
sluchové postihnutie a to v ľahkej, ale aj ťažšej forme. Mnoho detí má problémy s rečou –
správna výslovnosť – problém diagnostikovaný predovšetkým logopédom.
Žiaci so ŠVVP majú problém zvládnuť učebné osnovy ZŠ, preto väčšinou po zákonných
krokoch v zmysle platnej legislatívy nasleduje proces integrácie – začlenenia žiaka so ŠVVP
do vyučovacieho procesu.
Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských
zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (§ 2 písm. s)
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – ďalej len „školský zákon“).
Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo
strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné poradenské
zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému
začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP (2.4. Školská integrácia bod 1 POP
2014/2015).
Školská integrácia/školské začlenenie – pojem školské začlenenie používaný v niektorých
paragrafoch školského zákona je synonymum pojmu školská integrácia, definovaného v § 2
písm. s) školského zákona. Oba pojmy označujú ten istý proces (I. Základné pokyny bod 5
Pokynov na vyplnenie formulára Návrh na vzdelávanie žiaka so ŠVVP do špeciálnej
školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do
strednej školy, schváleného MŠ SR pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 24. 10.
2008.
Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu,
foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho
zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie
primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i)
školského zákona).
63
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je žiak, ktorý má zariadením
výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické
centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu
(§ 2 písm. j) školského zákona).
Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:
1. žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) žiak so zdravotným postihnutím- je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým
postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou
schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s
viacnásobným postihnutím,
Žiak, ktorý sa na základe výsledkov zo psychologického vyšetrenia nachádza v pásme
podpriemeru (vrátane tzv. hraničného pásma), nie je žiakom so zdravotným znevýhodnením.
Nemôže byť prijatý do špeciálnej základnej školy ani zaradený do špeciálnej triedy pre
niektorú z kategórií žiakov so zdravotným znevýhodnením ani do školskej integrácie
legislatívne určenej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ak nespĺňa niektorú z
podmienok pre vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu určeného v ustanovení § 94 ods. 2
písm. a) až l) školského zákona
(2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 1 POP 2010/2011).
b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený - je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého
charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach,
c) žiak s vývinovými poruchami - je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou
poruchou učenia,
d) žiak s poruchou správania - je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo
sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.
2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a
kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych
vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných
podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.
3. žiak s nadaním – žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti
v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v
porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho
nadanie cielene rozvíja.
Práva žiaka
Žiak má právo na:
- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
v rozsahu ustanovenom v tomto zákone,
- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,
- žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem
a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok,
ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú (§144 ods. 2 školského zákona)
64
-
-
Dieťa so ŠVVP alebo žiak so ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní
špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; (§144 ods. 3
školského zákona)
redukcia učiva na základe výsledkov z vyšetrení
Právo zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
- oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a školským poriadkom
- zákonný zástupca žiaka vzdelávaného podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho
programu má právo sa s týmto programom oboznámiť (§ 94 ods. 1 písm. b) bod 2
školského zákona). Uvedené je vhodné zapracovať do školského poriadku, ktorý
upravuje aj výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole a v
školskom zariadení - § 153 ods. 1 písm. a) školského zákona, práva a povinnosti,
doplniť tak ostatné základné práva a povinnosti zákonných zástupcov, ktoré sú
uvedené v § 144 ods. 6 a 7 školského zákona.
- Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo si zvoliť, či bude vzdelávané v
štandardnej triede základnej školy, alebo v špeciálnej škole. Ak sa zistí, že vzdelávanie
v bežnej škole nie je na prospech začlenenému dieťaťu, žiakovi alebo deťom, žiakom,
ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou
spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (2.5.2
Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 2 POP 2009/2010).
- Zákonný zástupca žiaka so ŠVVP má právo zvoliť, či bude jeho dieťa vzdelávané na
základe individuálneho vzdelávacieho programu v štandardnej triede, alebo v triede
pre žiakov so ŠVVP, alebo v škole pre žiakov so ŠVVP (2.5.2 Školská integrácia
detí a žiakov so ŠVVP bod 16 POP 2009/2010).
- Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so
vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (2.5. Špeciálne školy, špeciálne
triedy bod 3 POP 2014/2015).
Povinnosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (§ 144 ods.7 písm. d) školského
zákona)
- pravidelná spolupráca so školou pri individuálnom začlenení žiaka: vedenie školy,
triedny učiteľ, výchovný poradca, vyučujúci.
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
- zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie
o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení,
s ktorými prišiel do styku;
- rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s
ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie (§ 5 ods. 2
písm. b), c) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch).
Výkonom práv začleneného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov,
ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§29 ods.11 školského zákona)
65
Školský rok 2014/2015
a) žiak individuálne začlenený do triedy ZŠ
V školskom roku 2014/2015 je k 15. septembru 2014 na škole individuálne začlenených
27 žiakov.
V procese začlenenia spolupracuje školu s nasledovnými poradenskými
zariadeniami:
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) Lučenec:
 Mgr.Ivica Ferancová – psychológ
 PhDr. Zdenka Koncová– špeciálny pedagóg
- evidovaných je 13 individuálne začlenených žiakov
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (bývalé Detské integračné centrum)
Lučenec
 Mgr. Marian Slanina – špeciálny pedagóg
 PaedDr. Elena Kotmanová – špeciálny pedagóg
 Mgr.Soňa Gallová - psychológ
- evidovaných je 10 individuálne začlenených žiakov
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím Lučenec
 Mgr. Dušana Nôtová - špeciálny pedagóg
- evidovaní sú 4 individuálne začlenení žiaci
Dokumentácia individuálne začleneného/integrovaného žiaka so ŠVVP
1. Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do
materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (schválený MŠ SR pod č. CD-200817271/37405-1:914 dňa 24. októbra 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 – ďalej len „návrh
na prijatie“)- aktualizácia návrhu od 1.9.2014.
2. správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia,
3. správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby, ako navrhnú špeciálni pedagógovia podľa
(pédie)
4. písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k školskému začleneniu (k školskej
integrácii),
5. individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka (§ 11 ods. 10
písmen a) až d) školského zákona).
6. Informovaný súhlas rodiča
7. žiadosť rodiča na začlenenie dieťaťa a vzdelávanie formou školskej intergácie.
Odporúčaná štruktúra individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) žiaka
so ŠVVP:
1. Súčasný zdravotný stav, druh a stupeň postihnutia, výchovno-vzdelanostná úroveň žiaka a
charakteristika osobnostných predpokladov učiť sa.
2. Učebný plán a učebné osnovy, resp. ich modifikácia, podľa ktorej sa bude postupovať pri
výchove a vyučovaní žiaka. Odporúčaná zvýšená časová dotácia niektorých predmetov,
zaradenie špeciálnych vyučovacích predmetov do vyučovania na kompenzáciu postihnutia,
napr. predmet rozvoj komunikačných zručností. V prípade, že učebné plány alebo učebné
66
osnovy nie je potrebné žiakovi upraviť, je dôležité, aby v IVVP bolo písomne uvedené, že na
základe odporúčania poradenského zariadenia úprava učebných plánov alebo učebných osnov
nie je potrebná.
3. Špeciálne učebné a technické pomôcky, modifikácia učebných materiálov, ktoré treba
zabezpečiť pre výchovu a vyučovanie žiaka.
4. Charakteristika a popis špeciálnopedagogického servisu.
5. Dlhodobé a krátkodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, spôsob hodnotenia
a klasifikácie učebných výsledkov žiaka.
6. Priebežné hodnotenie úprav učebných osnov (predtým: individuálnych vzdelávacích plánov
jednotlivých vyučovacích predmetov), ktoré boli doporučené na vypracovanie pre žiaka so
ŠVVP v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe (Úloha školského špeciálneho
pedagóga v základnej škole, Informatívno-metodický materiál schválený MŠ SR dňa
10. 09. 1999 č. 260/1999-44 s účinnosťou od 01. 09. 1999).
IVVP žiaka so ŠVVP sa na začiatku každého školského roku aktualizuje (v prípade zmien aj v
priebehu školského roka), za jeho vedenie zodpovedá triedny učiteľ (časť V,
Informatívnometodický materiál k integrácii žiakov so ŠVVP do základných škôl,
schválený MŠ SR dňa 26. 08. 1999 pod číslom 1437/1999-4 s účinnosťou od 1. septembra
1999). IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať. Zmeny je potrebné
konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami. Odporúča sa, aby IVVP bol podpísaný
riaditeľom školy, triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom, zákonným zástupcom žiaka, v
prípade plnoletosti i samotným žiakom. (II., časť G bod 3 Pokyny na vyplnenie formulára
návrh na prijatie).
Poradenstvo, pre výchovnovzdelávaciu činnosť žiakov so špeciálnymi výchovnovyučovacími potrebami na škole, vykonáva PaedDr. Renáta Tóthová, Mgr.Anna Odzganová
vyučujúce spĺňajú požadované vzdelanie - špeciálny pedagóg.
Úzko spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcom, vyučujúcimi a predovšetkým
s CPPPP Lučenec a CŠPP Lučenec.
Organizáciu výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami usmerňujú:
 Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, Metodicko-informatívny
materiál , Schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 31. augusta
2004 rozhodnutím č. CD-2004-12004/23602-1:095 s platnosťou od 2. septembra 2004
 Súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu sú vzdelávacie programy pre deti a žiakov
so zdravotným znevýhodnením a vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním. Vzdelávacie programy ako súčasť štátneho vzdelávacieho
programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-200818550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
 Metodický pokyn č. 22/2011 z 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy +
príloha č.2
 Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 POP 2012/2013, POP 2013/2014, POP 2014/2015
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným
postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. (§ 55 ods. 1, 4 školského zákona).
Ďalšie informácie o hodnotení a klasifikácii uvádza § 55 – 58 školského zákona.
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55
ods. 4 školského zákona a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre
67
konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho programu – časť vzdelávací program
pre žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením.
Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011:
Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole














Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ
riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva.
Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný
stav žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a
výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom
prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a
na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti,
ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.
U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v
ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho
výhodnejšia, a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov.
Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a
vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri
ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych
prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu odpovede.
Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu
byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie
poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna
stránka odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je potrebné poskytnúť viac času
na odpoveď a taktne o tom poučiť aj spolužiakov.
Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a
jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami
alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a
praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ
uprednostňuje ústnu odpoveď pred písomnou prácou.
Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného
znevýhodnenia žiaka.
Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať
diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred
pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s
vývinovými poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne, vyčísli počet
chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.
Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri
hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.
Grafický prejav žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho
úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou.
Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa
bežné písmo, sa nehodnotí.
68








U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri
dlhotrvajúcich písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou
dobou zrakového odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do
blízka vychádza z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva.
Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri
písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať.
Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami
(napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy
a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivelosť, podráždenosť,
poruchy pozornosti, únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo
chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení.
Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka
zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne
pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným
spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy zo školy
pri zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa
školy pri zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol
hodnotený.
Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch
cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a pracovné
vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky
hodnotia s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia.
Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť
učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje
podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj
súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v
doložke, alebo v rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v
ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu.
Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka sa používa
rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov.
Vysvedčenie
Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na
vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného
hodnotenia slovo:
a) „absolvoval“
- ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak
prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval;
b) „neabsolvoval“
- ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické
činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval;
- ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani
na podnet učiteľa. Celkové hodnotenie takéhoto žiaka je „neprospel“ (bod 13 Čl. 3
Hodnotenie prospechu a správania Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy) účinný od 01. 05. 2011.
69
Doložka vysvedčenia
Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho
vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa
individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe
úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke
vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu
uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným
znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním.
(Metodický pokyn č. 22/2011 platný od 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy)
Z POP na školský rok 2014/2015:
Deti alebo žiaci so ŠVVP:
 Ak je dieťa v dlhodobej starostlivosti odborného pracoviska nezaradeného do siete
škôl a školských zariadení, ktoré vykonáva psychologickú a špeciálnopedagogickú
diagnostiku, môžu sa pri jeho diagnostike využiť podklady z odborných vyšetrení
vypracovaných týmto pracoviskom.

Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) neurčuje žiadny všeobecne
záväzný právny predpis. Poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe
podnetu školy, školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri odôvodnenom
predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa a
usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu
vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže
požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa.
Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné vykonať všetkým žiakom pri ich
prijímaní do stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl; vykoná sa, ak je
odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ich ŠVVP.

Odporúča sa vykonanie rediagnostiky žiakov so zdravotným znevýhodnením vo
všetkých formách ich vzdelávania po prvom roku povinnej školskej dochádzky s
cieľom prehodnotiť vhodnosť formy a obsahu ich vzdelávania. V ďalších ročníkoch
vykonanie rediagnostiky uskutočniť, ak je na to dôvod indikovaný vyučujúcim
pedagógom žiaka, školským špeciálnym pedagógom, poradenským zariadením,
školským inšpektorom alebo zákonným zástupcom dieťaťa.

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať
ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2
metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z
odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného
vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej
triede základnej školy je potrebné vychádzať z obsahu vzdelávania vzdelávacieho
programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania
špeciálnej základnej školy príslušného variantu. Učebný plán integrovaných žiakov je
rovnaký ako ostatných žiakov triedy; žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet
cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. V predmetoch výchovnoestetického zamerania je vhodné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania
žiakov bežnej triedy.
70

Odporúča sa riaditeľom škôl na účel skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania
detí a žiakov so ŠVVP v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
zabezpečiť asistenta učiteľa a vytvárať pracovné miesta odborných zamestnancov na
školách.

Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý podľa požiadaviek
učiteľa môže so žiakom pracovať aj samostatne.

U detí a žiakov so ŠVVP dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného
poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovnovzdelávacom procese.
Pri vzdelávaní žiakov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou sa odporúča
používať augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK).

Školská integrácia:
 Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej
alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné
poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k
školskému začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP.

O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP,
rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa
alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy
vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ
školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva.

Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) pre deti a
žiakov so ŠVVP sa školám odporúča spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré
žiaka diagnostikovalo; na uvedený účel je možné využívať tiež služby, ktoré poskytuje
Detské centrum VÚDPaP.

Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej
triede základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s
mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania špeciálnej základnej školy
príslušného variantu. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je vhodné
vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy.

Žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede
základnej školy je možné hodnotiť aj s využitím Metodického pokynu č. 32/2011 na
hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, alebo Metodického
pokynu č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho
postihnutia, alebo Metodického pokynu č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým
stupňom mentálneho postihnutia. V doložke vysvedčenia sa žiakovi uvedie informácia
o variante (variant A, B alebo C), v ktorom bol žiak vzdelávaný.

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so
zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj
úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé
a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným
stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp.
formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom.
Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na
jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho
zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a
klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom
71
posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny
všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii
nemôže opakovať ročník.

Odporúča sa riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať
personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí
a žiakov v školskej integrácii.

Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným
znevýhodnením v školskej integrácii vytvárajú podmienky na vyučovanie
špecifických predmetov napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna
logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr.
na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci s príslušným
poradenským zariadením.

Žiakovi vzdelávanému v školskej integrácii sa v doložke vysvedčenia uvádza
príslušný vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
nadaním, podľa ktorého žiak postupoval.

V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so
zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému v školskej integrácii
príslušný kód integrácie.
Zákon č.245/2008 Z. z. z 22.mája 2008:
 §61 ods. 1: O prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, vedeného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy so vzdelávacím programom
pre žiakov so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania
jeho dieťaťa.
 § 13 ods. 6 : Škola pre vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením podľa § 94
školského zákona zabezpečí v triede špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby s
informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Individuálny výchovnovzdelávací program schvaľuje riaditeľ na celý školský rok alebo jeho časť po
odporučení zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva
 §7 ods.5: Ak škola vzdeláva začlenené deti so ŠVVP alebo žiakov so ŠVVP, vytvára
pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo
prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so
ŠVVP alebo žiakov so ŠVVP.
 §29. ods.10: Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so ŠVVP. Ak riaditeľ školy alebo
príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je
na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy
a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy
v školstve a príslušnému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie zákonnému
zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy
v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné
náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej
bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu
vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.
Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so ŠVVP podľa §
29 ods. 10 školského zákona, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so všeobecným
lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného
poradenstva a prevencie (§ 5 ods. 4 vyhlášky o základnej škole).
72



§29 ods. 11: Výkonom práv začleneného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzené
práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.
§ 31 ods. 3: Riaditeľ základnej školy môže na základe návrhu triedneho učiteľa a
žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho informovaným súhlasom a na základe
odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie preradiť
žiaka zo školského vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského
vzdelávacieho programu zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím
potrebám.
§108 ods.1: Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa
alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako
vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP sa mu zabezpečuje po predložení písomnej
žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa §11 ods. 10 písm. a )
riaditeľovi školy, ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s tlačivom
podľa §11 ods.10 písm. a) predkladá jeho zákonný zástupca.
Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP pomáhajú priamo vo vyučovacom procese aj asistentky
učiteľa. Podieľajú sa aj na domácej príprave na vyučovanie v rámci popoludňajšieho
doučovania, hlavne u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).
Tento školský rok pracujú na škole 3 asistentky učiteľa. 2 pracovné miesta na tejto pozícii sú
v rámci Národného projektu „ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít.“ Cieľom tohto projektu je zaviesť do škôl celodenný
výchovný systém pre žiakov zo SZP.
ZDROJE:
o Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
o ŠŠI: Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (Interný metodický
materiál ŠŠI), Bratislava 2011
o POP na školský rok 2013/2014, 2014/2015
o Metodický pokyn č. 22/2011 platný od 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy
o Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia
6.6.2.Špeciálne triedy
Nakoľko školská integrácia je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl
a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach základnej školy od 01. 09. 2008
(účinnosť nového školského zákona) nie je formou integrácie žiakov so ŠVVP.
Do špeciálnych základných škôl pre žiakov s MP prijímať len žiakov s MP a žiakov s
viacnásobným postihnutím v kombinácii s MP po dôkladnom diagnostickom vyšetrení, s
preukázateľným stupňom mentálneho postihnutia. Špeciálna základná škola nie je určená pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s intelektom v norme, ani pre žiakov bez MP
(2.5.2 Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bod 1 POP 2008/2009).
Ak žiak so zdravotným znevýhodnením nemá diagnostikované mentálne postihnutie,
nemôže byť vzdelávaný podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím
(2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 4 POP 2009/2010).
73
Žiaci špeciálnych tried sú žiakmi so zdravotným znevýhodnením - žiakmi so
zdravotným postihnutím- žiakmi s mentálnym postihnutím.
Všetci žiaci našej školy, ktorí sú zaradení do špeciálnych tried školy, majú
diagnostikované poradenským zariadením mentálne postihnutie.
Sú vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a to: pre žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a pre žiakov so stredným stupňom mentálneho
postihnutia ( v súčasnosti je zaradený 1 žiak).
Ak sa v škole zriadi trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri
zaradení žiakov, počtu žiakov v triede a organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti sa
postupuje podľa osobitného predpisu, napr. § 2, 5 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.
o špeciálnych školách (§13 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole).
V špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím sa používa pedagogická
dokumentácia špeciálnych škôl.
Prijímanie žiakov, podrobnosti o organizácii výchovy a vzdelávania, podrobnosti o počte
žiakov v špeciálnych triedach upravuje od 01. 09. 2008:
- § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
- vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
Deti/žiakov do špeciálnych škôl (aj špeciálnych tried) prijíma riaditeľ školy rozhodnutím.
Riaditeľ špeciálnej základnej školy ako vecne príslušný správny orgán rozhoduje podľa § 5
ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na rozhodovanie
sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia v škole, ktorá rozhodnutie vydala.
Platí aj pre špeciálne triedy v ZŠ!
Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho
zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ základnej školy po vyjadrení
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi
žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného
zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. Ak zákonný
zástupca nekoná v záujme dieťaťa, riaditeľ školy postupuje podľa § 29 ods. 10 (§ 61 ods. 3
školského zákona).
Dokumentácia žiaka špeciálnej triedy
1. Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do
materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (schválený MŠ SR pod č. CD-200817271/37405-1:914 dňa 24. októbra 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 – ďalej len „návrh
na prijatie“),
2. správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia,
3. správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby, ako navrhnú špeciálni pedagógovia podľa
pédie)
4. Informovaný súhlas rodiča vzťahujúci sa na podmienky vzdelávania v špeciálnej triede,
5. žiadosť rodiča na vzdelávanie žiaka v špeciálnej triede.
74
Organizáciu výchovy a vzdelávania žiakov v špeciálnych školách a triedach usmerňujú:
 Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia ISCED -1 s účinnosťou od 1.júna 2011
 V Y H L Á Š K A č. 322/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6.
augusta 2008 o špeciálnych školách
 Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
POP 2014/2015:
Špeciálne triedy
 Informácie o špeciálnej výchove a vzdelávaní sú zverejnené na www.minedu.sk
v menu Regionálne školstvo – Špeciálna výchova a vzdelávanie a www.statpedu.sk

Podmienky a postup na prijatie žiaka do špeciálnej triedy v základnej škole a
špeciálnej triedy v strednej škole sú rovnaké ako pre prijatie žiaka do špeciálnej školy.

Do špeciálnych škôl a špeciálnych tried sa neprijímajú intaktní žiaci formou tzv.
obrátenej integrácie, ak to nie je predmetom schváleného experimentálneho
overovania podľa § 14 zákona č. 245/2008 Z. z.

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so
vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením .

V špeciálnych triedach základných škôl a v špeciálnych triedach stredných škôl sa
vyučuje podľa príslušného vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením a využíva sa pedagogická dokumentácia a pokyny pre školy pre
týchto žiakov. Vhodné je prispôsobiť rozvrh hodín špeciálnej triedy pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením a bežnej triedy v príslušnom ročníku tak, aby žiaci týchto
tried boli vzdelávaní spoločne v niektorých vyučovacích predmetoch, napr. výchovnoestetického zamerania.

Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne
nerovnomerná štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v
kombinácii s vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo
sociálneho znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov pre
príslušnú školu alebo príslušného školského vzdelávacieho programu optimálny, je
vhodné postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Takéto
vzdelávanie je potrebné zaznamenať do doložky vysvedčenia, napr. žiak bol
vzdelávaný podľa IVP.

Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia
žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb,
riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie žiaka v takej škole, ktorej zameranie
zodpovedá výchovno-vzdelávacím potrebám žiaka. Preradenie do bežnej školy resp.
triedy sa nevylučuje.

Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní v špeciálnych triedach základných škôl
dostávajú vysvedčenia na rovnakých tlačivách ako žiaci špeciálnej základnej školy,
žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami a mentálnym postihnutím
ako žiaci základnej školy pre žiakov s autizmom, žiaci s iným druhom zdravotného
znevýhodnenia v špeciálnych triedach základných a stredných škôl na tlačive určenom
pre bežné triedy príslušnej školy.
75

V doložke vysvedčenia žiaka, vzdelávaného podľa vzdelávacieho programu pre
žiakov s mentálnym postihnutím, sa uvedie príslušný variant (variant A,B,C), v
ktorom sa žiak vzdeláva.

Pri zmene vzdelávacieho variantu žiaka špeciálnej základnej školy pre žiakov s
mentálnym postihnutím sa rozhodnutie o preradení nevydáva. Zmenu variantu
uskutočniť k začiatku školského roka, prípadne polroka, po kompletnom
diagnostickom vyšetrení CŠPP a návrhu školy, po prerokovaní s rodičom resp.
zákonným zástupcom.

Počas vyučovania zadávať žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc,
zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie
žiakov, využívať slovné hodnotenie, používať kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov
s viacnásobným postihnutím

Žiakom, ktorí sú oslobodení od povinností dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na
základe písomného vyjadrenia lekára a poradenského zariadenia kontraindikáciou k
zdravotnému stavu, sa vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.
Žiaci s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede základnej školy sa vyučujú podľa učebných
osnov ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím a využíva sa pedagogická dokumentácia
a pokyny pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch špeciálnej triedy
základnej školy a vo všetkých ročníkoch špeciálnej základnej školy sa na konci prvého a
druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.
V doložke vysvedčenia žiaka, vzdelávaného podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s
mentálnym postihnutím, sa uvedie príslušný variant (variant A,B alebo C), v ktorom sa žiak
vzdeláva.
Špeciálne triedy - šk. rok 2014/2015
I. trieda: spolu 9 žiakov v 1. ročníku.( 1 žiak) , 2.ročníku ( 2 žiaci), 3.ročníku (2 žiaci) a
4.ročníku (4 žiaci) – triedna učiteľka Mgr. Zuzana Kristínová, špeciálny pedagóg.
II. trieda: spolu 11 žiakov v 7. ročníku.( 3 žiaci) , 8..ročníku ( 4 žiaci), 9.ročníku ( 4 žiaci) –
triedna učiteľka Mgr. Katarína Šišáková, špeciálny pedagóg.
III. trieda: spolu 8 žiakov v 5.ročníku (3 žiaci), v 6.ročníku (5 žiak) - triedna učiteľka: Mgr.
Anna Odzganová, špeciálny pedagóg.
Žiaci s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede základnej školy sa vyučujú podľa učebných
osnov ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím a využíva sa pedagogická dokumentácia
a pokyny pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím.
ZDROJE:
o ŠŠI: Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (Interný metodický
materiál ŠŠI), Bratislava 2011,
o POP na školský rok 2013/2014,2014/2015
o Metodický pokyn č. 32/2011 s účinnosťou od 1.júna 2011 na hodnotenie žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1
o V Y H L Á Š K A č. 322/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6.
augusta 2008 o špeciálnych školách
76
7. Národné programy
7.1. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
„ Hodnota človeka nie je len v tom, čo všetko vie, ale aj ako sa v živote správa k sebe a
iným“.
Cicero
„Obchodovanie s ľuďmi predstavuje porušovanie ľudských práv a zásah do dôstojnosti a
integrity osoby a môže vyústiť do otroctva obetí.“
Z preambuly Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Formy obchodovania s ľuďmi
V rámci problematiky obchodovania s ľuďmi sa zaznamenávajú najmä nadnárodné
formy obchodovania s ľuďmi, kde páchatelia násilím, hrozbou násilia, prehováraním a iným
spôsobom získavajú obete obchodovania a zvyčajne ich odvážajú do cieľových krajín. Tam
ich nútia na vykonávanie prostitúcie, predajú ich ďalším osobám, alebo nútia žobrať, kradnúť,
či pracovať len za ubytovanie a stravu. Prípady, ktoré vykazujú znaky národnej formy, sú
zvyčajne kvalifikované ako kupliarstvo, prípadne v súbehu s ohrozovaním mravnosti,
sexuálnym zneužívaním alebo sexuálnym násilím.
Obe formy majú dopad najmä na dievčatá a ženy, v menšej miere sú obeťami aj
chlapci, resp. mladí muži, ktorí sú zneužívaní na výrobu detskej pornografie a na
poskytovanie sexuálnych služieb, najmä pre zahraničnú klientelu.
Ide o javy, ktoré poznáme pod rôznymi označeniami: novodobé otroctvo, obchod s bielym
mäsom, obete falošných pracovných agentúr...
Metódy a formy obchodovania s ľuďmi sa stále vyvíjajú a sú sofistikovanejšie. Patrí
medzi ne nútená práca, nútené žobranie, nelegálna adopcia, prostitúcia. Medzi najnovšie
formy patrí ekonomické vykorisťovanie.
Bola zriadená bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
(telefónne číslo 0800 800 818).
Žiaci sa v spoločensko-vedných predmetoch zoznamujú so sociologickými,
psychologickými, etickými, ekonomickými aspektmi života spoločnosti.
Efektívna prevencia násilia páchaného na ženách je založená na zvyšovaní povedomia
spoločnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na ženách a propagácii
nulovej tolerancie voči násiliu. Ťažiskovú úlohu pri presadzovaní preventívnych opatrení a
opatrení na zvyšovanie povedomia zohráva najmä inštitucionálna výchova a médiá.
Výchovou a vzdelávaním v školskom prostredí získava žiak predstavu o tom, aké
postoje a správanie sa v spoločnosti považujú za žiaduce a aké sa odmietajú. Inštitucionálna
výchova predstavuje nenahraditeľný zdroj formovania verejnej mienky, môže podstatne
prispieť k odmietnutiu a následnej eliminácii násilia páchaného na ženách. Výchova, ktorej
77
cieľom je odmietanie akýchkoľvek násilných prejavov voči druhým ľuďom, by mala
vychádzať zo všeobecných princípov rešpektovania ľudských práv. Vzhľadom na prevenciu
násilia páchaného na ženách je efektívne poskytovanie práve takých informácií o násilí
páchanom na ženách, ktoré vychádzajú z porozumenia špecifickosti príčin a súvislostí
jednotlivých foriem násilia páchaného na ženách.
Predpokladom účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách je výchova
a vzdelávanie smerujúce k odmietaniu akýchkoľvek znevažujúcich a podceňujúcich pohľadov
na ženy.
Cieľom je znížiť riziko stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi, najmä v
najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva zvýšením informovanosti populácie o existencii
problému obchodovania s ľuďmi, ako aj prijatím podporných sociálno-ekonomických
opatrení.
Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Dohovor RE)10 vychádza
z Palermského protokolu a berie do úvahy aj ďalšie medzinárodné právne prostriedky
relevantné v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany, ktorú tieto
právne prostriedky poskytujú, a zvýšenie štandardov, ktoré zavádzajú. Má ideálnu pozíciu na
boj proti všetkým aspektom obchodovania s ľuďmi, pretože umožňuje krajinám pôvodu,
tranzitu aj cieľovým krajinám dohodnúť sa na spoločnom záväznom postupe. Existujúce
medzinárodné dokumenty sú totiž buď nedostatočne záväzné, alebo berú do úvahy iba jeden
aspekt celého problému. Pridaná hodnota Dohovoru RE spočíva v niekoľkých skutočnostiach.
Po prvé v tom, že podľa dohovoru je obchodovanie s ľuďmi porušením ľudských práv a
zasahuje do ľudskej dôstojnosti a integrity, a preto je nevyhnutná zvýšená ochrana všetkých
obetí.
Po druhé, rozsah dohovoru zahŕňa všetky formy obchodovania s ľuďmi.
Po tretie, dohovor zavádza monitorovací systém na zabezpečenie efektívnosti jeho
implementácie zmluvnými stranami.
Dohovor RE je komplexná zmluva, ktorej cieľom je:



zabrániť obchodovaniu s ľuďmi,
chrániť ľudské práva obetí obchodovania s ľuďmi,
trestne stíhať obchodníkov.
Dohovor RE sa týka:
všetkých foriem obchodovania: národných aj medzinárodných, spojených alebo spojených
organizovaným zločinom,všetkých obetí: žien, mužov alebo detí, všetkých foriem
vykorisťovania: sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce alebo služby, otroctva alebo
praktík podobných otroctvu, zotročovania alebo odoberania orgánov
V oblasti prevencie Dohovor RE kladie dôraz na zvyšovanie povedomia, vzdelávacie
kampane pre ohrozené skupiny, ako aj aktívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných
štátnych alebo mimovládnych subjektov. Medzi ďalšie preventívne opatrenia patria aktivity
na potláčanie dopytu po službách, ktoré môžu poskytovať obete obchodovania s ľuďmi
78
(predovšetkým sexuálne služby), ako aj zabezpečenie hraničnej kontroly a minimalizovanie
rizika falšovania cestovných dokladov. V časti zameranej na opatrenia týkajúce sa ochrany a
podpory práv obetí Dohovor RE kladie dôraz okrem iného na to, aby obete obchodovania s
ľuďmi boli jasne identifikované, aby sa predchádzalo tomu, že k nim polícia a štátne orgány
pristupujú ako k ilegálnym migrantom či zločincom. Medzi ďalšie dôležité opatrenia patria
ustanovenia súvisiace s pomocou obetiam (zdravotnou, psychologickou, reintegračnou,
poradenstvom, ubytovaním, kompenzáciou ujmy a pod.), ochranou súkromia a identity obete,
povolením na pobyt na dobu zotavenia (tzv. reflection period), repatriáciou a spoluprácou s
mimovládnymi organizáciami.
Špeciálne ustanovenia sa uplatňujú v tých prípadoch, keď ide o detské obete (maloletí
do 18 rokov). Opatrenia týkajúce sa trestného stíhania zahrnujú možnosť stíhať nielen
obchodníkov a ich spolupáchateľov, ale aj tých, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s
ľuďmi. Dohovor RE umožňuje úradom obviniť obchodníkov a ich spolupáchateľov aj bez
toho, aby na nich obeť podala žalobu.
Ak chceme aby sa mladí ľudia vyvarovali fenoménu obchodovania s ľuďmi, mali by sme ich
pravdivo informovať o rizikách práce v zahraničí a oboznámiť ich s nasledujúcimi
pravidlami:
1. Do zahraničia vždy vycestuj cez preverenú osobu, organizáciu, agentúru, cestovnú
kanceláriu či školu.
2. Daj si preveriť platnosť licencie konkrétnej organizácie, ktorá sprostredkúva prácu v
zahraničí.
3. Vypýtaj si kontakt svojho budúceho zamestnávateľ a pre prípad overenia a zanechania
kópie pre rodinu a známych, doma nechaj fotokópiu pasu, aktuálnu fotografiu a kontakty na
ľudí, s ktorými cestuješ – fotokópiu cestovných dokladov si urob aj pre seba a daj si ju na
bezpečné miesto.
4. Nepodpisuj nič, čomu nerozumieš.
5. Nezabudni sa naučiť základné frázy v danom jazyku krajiny, kde vycestuješ.
6. Neprijímaj žiadne pôžičky, aby si nebol/a nikomu zaviazaný/á.
7. Na cestu si vezmi nevyhnutnú finančnú hotovosť pre prípadný návrat domov – neostávaj
tam na vlastnú päsť.
8. Dohovor sa, ako často a akým spôsobom sa budeš ozývať známym – s blízkymi si dohodni
„záchranný signál,“ ktorý budeš môcť použiť aj pri odpočúvaní telefonátu.
9. Ak predsa pracuješ načierno a máš problémy, obráť sa na políciu.
10. Zisti si a zapamätaj číslo na slovenské veľvyslanectvo v danej krajine, políciu alebo
nejakú neziskovú organizáciu, ktorá sa touto problematikou zaoberá.
11. Registruj sa bezplatne na stránke ministerstva zahraničných vecí:
http://www.mzv.sk/app/reg/reggate.nsf
12. Nezabudni, nikdy v tom nie si sám/sama!!!
Konkrétne ciele a aktivity:
a) V rámci propagačnej kampane, triednických a vyučovacích hodín informovať o existencii
problému obchodovania s ľuďmi a o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania
s ľuďmi.
b) Na triednických hodinách a na vyučovacích hodinách (najmä občianskej náuky, etickej a
náboženskej výchovy) realizovať preventívne aktivity.
c) Na hodinách VMR v deviatom ročníku žiaci sa zaoberajú podrobnejšie danou tematikou.
d) Zorganizovať besedu s príslušníkom polície.
79
e) Uskutočniť propagačnú kampaň (napr. prostredníctvom násteniek ) o existencii problému
obchodovania s ľuďmi vo všetkých jeho formách, so zameraním najmä na nútenú prácu, ako
aj o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi.
f) Oboznamovať sa s materiálmi, dokumentmi, metodikami (v printovej i elektronickej
podobe).
g) Na informovanie o problematike využiť aj medzinárodné dni, napr.:
23. september – Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a
deťmi
2. október – Medzinárodný deň nenásilia
16. november – Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
25. november – Svetový deň odstránenia násilia voči ženám
2. december – Svetový deň zrušenia otroctva (OSN, pripomína sa od 1984; v ten deň 1949
OSN prijala Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb)
10. december – Deň ľudských práv
20. december – Medzinárodný deň ľudskej solidarity
22. február – Európsky deň obetí zločinu
4. apríl – Medzinárodný deň bez násilia
26. jún – Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania (úlohou tohto sviatku je ukázať
solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia)
7.2. Národný štandard finančnej gramotnosti
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie
seba a svojej domácnosti.
V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manažmentu osobných financií na
jednotlivých stupňoch vzdelania využívať ucelený dokument Národný štandard finančnej
gramotnosti (ďalej len Štandard), schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa
19. marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913. Štandard bol spracovaný v súlade
s plnením bodov B.1. a B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008
k Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií a je
dostupný na http://www.siov.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/11293s.
Cieľ:
Finančnú gramotnosť riešiť v rámci celospoločenskej osvety vo vzťahu:
- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,
- k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby,
- k hodnotovej orientácii k peniazom,
- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov
extrémov,
- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.
Výchovná oblasť je zameraná na analýzu ekonomického fungovania rodín, modely
fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Bude
zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku
hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou
ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií.
80
Cieľ: implentovať aktualizovaný školský dokument Národný štandard finančnej gramotnosti
do učebných osnov a tematických plánov zodpovedajúcich predmetov.
Zodp. príslušní vyučujúci, triedni učitelia
Termín: september
7.3. Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Úloha:
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ prezentovať vo
vyučovaní viacerých učebných predmetov, avšak kľúčové postavenie má spoločenskovedné
učivo prírodovedy – tematický celok Domov a jeho okolie v 1. ročníku ZŠ,
Rodina a spoločnosť , v 2. ročníku
Človek a jeho životné prostredie vo 4. ročníku ZŠ a literárna výchova.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
2. Zásady zdravého života
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie
človeka
4. Rovnoprávnosť pohlaví
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty
Na druhom stupni základnej školy je ťažisko vyučovania výchovy k manželstvu a rodičovstvu
v predmetoch etická výchova a náboženská výchova, v 9. ročníku v rámci ŠkVP je zavedený
od šk. roka 2012/2013 predmet Výchova k manželstvu a rodičovstva.
Biologický aspekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v predmete
Biológia a spoločensko-občiansky aspekt v predmete občianska náuka. Pri vhodných
témach sa aplikuje aj v iných učebných predmetoch (literárna výchova, telesná výchova).
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je ucelený systém výchovy a vzdelávania žiakov,
preto sa dá pri relevantných témach aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch.
Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvoria tieto tematické celky:
1. Priateľstvo
2. Kultivované dospievanie
3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
4. Zodpovedný prístup k sexualite
5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
6. Zásady bezpečného správania
Koordinátorom realizácie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole je PaedDr. Renata
Tóthová, ktorá je zároveň vyučujúcou predmetu v rámci ŠkVP – Výchova k manželstvu
a rodičovstvu v 9. ročníku. Predmet sa vyučuje 1. polrok, v druhom polroku sa vyučuje
predmet Základy ošetrovateľstva.
81
7.4. Národný plán výchovy k ľudským právam a Dohovor o právach dieťaťa
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 zabezpečíme:
a) výchovu k ľudským právam v triede počas vyučovania a v rámci triednických hodín
a budeme ju usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu
podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského
jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
b) vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu
a implementáciu zabezpečíme efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych
organizácií a širokej miestnej komunity,
d) zapájaním žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo
vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev
divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
e) vytvoríme podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie
multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
f) vytvoríme priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho
a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným
kultúram),
g) pripravíme a realizujme osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané
na zvýšenie informovanosti žiakov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a
inými inštitúciami smerom k migrantom.
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 budeme
využívať manuál KOMPAS z produkcie Rady Európy a Edukačný materiál ku kampani
„Každý iný – všetci rovní „ (pracovné listy a metodický materiál pre učiteľov a pracovníkov
s mládežou).
Osobné a sociálne kompetencie žiakov budeme naďalej rozvíjať podľa „Osnov základných
poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k
ľudským právam pre základné a stredné školy“
Cieľ:
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa budeme priebežne monitorovať správanie sa detí a
ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného
vývinu bezodkladne zabezpečíme ich aktívnu ochranu a budeme riešiť včasné príznaky
záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo
psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania,
prejavov extrémizmu a pod..
Cieľ:
Budeme dodržiavať Listinu ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.
Eliminujeme segregácie rómskych detí a žiakov, vytvoríme vhodné podmienky pre ich
vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou.
V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010
realizujeme besedy s vyškolenými psychológmi z pedagogicko-psychologických poradní.
Budeme predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie. Úlohy súvisiace s výchovou budeme riešiť v duchu
humanizmu a dodržiavaniu ľudských práv dieťaťa.
V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov riaditeľ školy,
bude bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s ďalšími členmi vedenia školy, ďalej so
psychológom, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Tieto úlohy bude koordinovať vedenie školy spolu s koordinátormi drogovej prevencie.
82
7.5. Národný program boja proti obezite
Slovenská republika sa pokúsila znížiť negatívne vplyvy životného štýlu a najmä
výživy prostredníctvom „Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky“.
Najvýznamnejším dôvodom pre prípravu a aplikáciu tohto programu bola skutočnosť, že
existuje dlhodobá energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť v zastúpení živín
a ochranných faktorov u nášho obyvateľstva, ktorá vytvára rizikové podmienky z hľadiska
výskytu chorôb neinfekčnej povahy, najmä kardiovaskulárnych a onkologických ochorení,
obezity a cukrovky. Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka
a hlavnou podmienkou prevencie a liečby týchto tzv. civilizačných ochorení, ktoré postihujú
veľké skupiny obyvateľstva. Bez zlepšenia výživovej politiky nemožno perspektívne zlepšiť
zdravotný stav nášho obyvateľstva.
Zlepšenie súčasnej nepriaznivej spotreby potravín je možné zabezpečiť :
- právnym usmerňovaním potravinárskej výroby v množstve a kvalite výrobkov,
- distribúciou vhodných potravín vrátane potravín z dovozu,
- informovanosťou a usmerňovaním obyvateľov o zásadách správnej výživy,
- cenovou politikou príslušných orgánov štátnej správy,
- zmenou postoja nášho obyvateľstva k vlastnému zdraviu.
Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení podieľať sa na plnení úloh, ktoré
vyplývajú z Národného programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu
zdravého životného štýlu a plnení Národného programu starostlivosti o deti a dorast
a zamedziť umiestnenie automatov na sladkosti, nealkoholické nápoje kolového charakteru
a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu.
V tejto súvislosti odporúčame zmluvný vzťah s prevádzkovateľmi bufetov v objektoch škôl
upraviť v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a
neodporúčame predaj produktov, ktoré nie sú v súlade so zdravým výživovým trendom
v školských bufetoch, t.j. sladkostí, jedál zo sortimentu typu fast-food a doplnkových jedál
s vysokým obsahom soli a tukov.
Cieľ:
Vedenie školy v spolupráci s vedúcou školskej jedálne vytvorí podmienky na realizáciu
„Školského mliečneho programu“ a Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia
vlády SR č.341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny.
Vedenie školy vytvorí podmienky na športovú a telesnú výchovu.
8. Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti v rámci ŠkVP ISCED 1
a ISCED 2
Schopnosť čítať rýchlo, s ľahkosťou a plynulosťou bola miliónmi ľudí po celom svete
označená ako jedna z najvýznamnejších a najužitočnejších schopností v ich živote.
Tony Buzan
Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať
slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými
informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je
dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie
83
informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti,
čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.
Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti sme zaradili :
- do ŠkVP na I. stupni predmet Maľované čítanie v 1. ročníku a Zážitkové čítanie v 2.,3., a 4.
ročníku, po 1 hod. týždenne,
- na I. stupni pravidelne pracuje záujmový útvar Z rozprávky do rozprávky,
- na II. stupni sme zaviedli predmet Cvičíme si čítanie v VI. ročníku ako povinný predmet,
1 hod. týždenne, v VII. roč. 1 hod. týždenne ako voliteľný predmet , s cieľom rozvíjať
komunikačné spôsobilosti a čitateľskú gramotnosť,
- na II. stupni pravidelne pracujú tieto záujmové útvary : Cvičenia zo SJL pre 9. ročník,
Redakčný krúžok pre žiakov 5.- 9. roč. Pre žiakov školy je pravidelne otvorená školská
knižnica.
Počas školského roka uskutočňujeme nasledovné aktivity:
- účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom,
- interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne
štúdium,
- odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov,
- ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti,
- zvýšenú pozornosť venovať žiakom s poruchami čítania,
- rozvíjanie jazykovej gramotnosti, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku – 1. cudzí jazyk
(anglický jazyk) zavádzame v 1. ročníku a 2. cudzí jazyk od 6. ročníka,
- na II. stupni pracuje záujmový útvar anglického jazyka ,
- zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných
schopností žiakov v cudzom jazyku,
- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - žiaci sa učia hľadať
rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a skupinových
prácach,
- pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov.
V priebehu školského roka sú pripravené rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním, návštevou
knižnice.
Každodennou činnosťou v škole je:
1. Hlasné čítanie učiteľa - touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa zapojili do čítania.
Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov od radosti z počúvania, k radosti z vlastného
čítania.
2. Dostatok času na čítanie - v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, pretože niektoré deti
mimo školy vôbec nečítajú.
3. Možnosť vlastného výberu textu – doplnkové čítanie, vedenie čitateľských denníkov.
Žiaci sa môžu sami rozhodnúť o tom, čo budú čítať. Učiteľ správnym a premysleným
zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich
školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a
tematicky variabilná.
4. Reakcia na prečítané ukáže do akej miery žiaci textu porozumeli - reprodukcia príbehu,
výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry.
5. Školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice. Budovať školskú knižnicu ako
čitateľské centrum najmä pre žiakov. V školskej knižnici sa realizuje výchovno-vzdelávací
proces, najmä vyučovanie cudzích jazykov a slúži i na mimovyučovacie aktivity, prácu
84
záujmových útvarov. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc na podporu
čítania organizujeme podujatia pre mladších žiakov v spolupráci so školským klubom detí.
6. Školský časopis „Záškolák“ – pravidelná činnosť redakčnej rady pod vedením pedagóga,
žiaci pri svojej práci využívajú aj IKT; pravidelné príspevky ostatných žiakov z vlastnej
tvorby; časopis vychádza ako občasník v počte 4 čísel v kalendárnom roku.
7. Práca s nadanými žiakmi - v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú majú možnosť sa ďalej
vzdelávať v mimovyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne ich zapájame do
rôznych umeleckých a postupových súťaží, predmetových olympiád, t. j.:
Timravina studnička – prednes pôvodnej slovenskej prózy
Šaliansky Maťko – prednes povestí
Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy
Rozprávkové vretienko – prednes rozprávok
Literárny Lučenec – súťaž vo vlastnej tvorbe
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – vlastná tvorba
Literárny Kežmarok – súťaž vo vlastnej tvorbe
Európa v škole - literárna časť
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda anglického jazyka
Olympiáda nemeckého jazyka
8. Súťaže, projekty a čitateľské aktivity - usporiadané priebežne počas celého školského
roka na I. a II. stupni a v ŠKD s cieľom motivovať žiakov k samostatnému čítaniu - Čítajme
spolu, Moja obľúbená kniha, Číta celá trieda, Záložka do knihy. Dané aktivity budú prebiehať
vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, niektoré aktivity budú spojené s využitím IKT.
9. Marec - mesiac knihy – aktivity prebehnú vo vyučovacom i mimovyučovacom čase a v
ŠKD Výstava kníh spojená s predajom , čitateľská súťaž.
10. Exkurzie ako súčasť výchovnovzdelávacieho procesu : návšteva Novohradskej
knižnice v Lučenci, knižnice v obci Lovinobaňa, návšteva divadelného predstavenia podľa
aktuálnej ponuky alebo výchovný podujatí v rámci vyučovacieho procesu.
Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie.
Preto aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti sú súčasťou plánu práce školy na
príslušný školský rok.
Našim cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a snažiť sa
dosiahnuť, aby žiak:
Dokonale používal materinský jazyk ,
vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť,
bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity ,
názory vyjadroval adekvátne ,
vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých,
počúval a rešpektoval názory druhých ,
komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka,
vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy
štúdia a práce s informáciami ,
i) využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to
predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem
85
samostatnej práce zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je
nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou.
Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností
jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Vyučovacie hodiny musia byť naplnené živým pracovným ruchom.
Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy
posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu.
Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných
demonštračných pomôcok a didaktickej techniky.
Žiaci majú možnosť prezentovať svoje práce.
Vo vyučovacom procese žiaci využívajú IKT počas samostatnej alebo skupinovej práce.
9. Mediálna výchova
Mediálna výchova je prostriedkom nadobudnutia mediálnej gramotnosti, miesto médií v
živote jednotlivca i spoločnosti by mala byť súčasťou všeobecného vzdelania.
Výučba mediálnej výchovy na základnej škole má prispieť k tomu, aby žiaci lepšie poznali a
chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a
selektovane využívali médiá a ich produkty . Mediálna výchova zahrňuje prednostne výchovu
k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých
pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred
negatívnymi vplyvmi médií. Učí žiakov správne využívať vlastnú slobodu pri výbere
mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť.
Život bez televízie, rozhlasu, internetu, novín, časopisov si v súčasnosti ani nevieme
predstaviť. Žiaci využívajú média na získavanie informácií, učenie sa, na zábavu
a komunikáciu. Médiá sú pre nás prínosné, majú však aj svoje nedostatky.
Mediálnou výchovou žiaci získajú náležité mediálne kompetencie. Žiaci sa naučia vytvárať
vlastné súdy z množstva informácií. Umožňuje im to prístup k potrebným informáciám, ich
analýzu a schopnosť identifikovať ekonomické, politické, sociálne, alebo kultúrne záujmy,
ktoré stoja za tým.
Výučba mediálnej výchovy na základnej škole má prispieť k tomu, aby žiaci lepšie poznali a
chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a
selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie,
najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú. Mediálna výchova zahrňuje prednostne výchovu k
hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých pre
kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred
negatívnymi vplyvmi médií. Učí žiakov správne využívať vlastnú slobodu pri výbere
mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť.
Žiaci by za pomoci výučby mediálnej výchovy mali postupne dokázať nájsť vlastný
optimálny spôsob ako žiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú a využívať médiá ako nástroje
pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. Žiaci budú vedení k aktívnemu zapájaniu sa do
komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho
potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do
kolektívnej tvorivej mediálnej práce.
Cieľ:
Naučiť deti správne sa orientovať v oblasti médií je v súčasnosti úlohou nielen školy, ale aj
rodiny. Ak chceme, aby žiaci mali možnosť vybrať si z veľkého toku informácií to správne,
tak ich musíme naučiť zhodnotiť dôležitosť a nevyhnutnosť tej ktorej informácie.
86
Internet je oblasť, ktorá deti veľmi rýchlo zaujala. Je potrebné, aby sa žiaci naučili pracovať
s údajmi, aby chránili seba, a aby internet nenahradil u detí bežnú komunikáciu.
Úloha: implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu ako
prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov.
Cieľom predmetu je:
- rozvíjať schopnosť žiakov zhodnotiť dôležitosť informácie,
- naučiť žiakov vyberať si správne programy,
- naučiť ako správne využívať internet,
- naučiť ako vhodne používať mobilný telefón,
- posudzovať ponuku médií.
Vyučovanie mediálnej výchovy máme na škole zapracované ako prierezovú tému v rámci
viacerých predmetov.
Obsah predmetu:
- svet médií
- interpersonálne médiá
- tlačené médiá
- auditívne médiá
- digitálne médiá
- reklama
Zapracovanie tém v rámci jednotlivých predmetov napríklad:
slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, televízne a rozhlasové žánre, médiá a
indentita, mediálne produkty,
umenie a kultúra – praktická práca s médiami, reklama – tvorba, etika reklamy, vnímanie
umenia, emócie v umení,
etika – hodnoty, etika médií,
informatika – praktické zručnosti, bezpečné používanie internetu,
dejepis – historický vývoj médií,
občianska výchova - voľný čas a média, edukatívne relácie pre deti a mládež,
náboženstvo – hodnoty v médiách.
Obsah predmetu:
Deti a moderné komunikačné technológie
- mobilný telefón a deti,
- zneužívanie mobilného telefónu,
- mobilný telefón a zdravie človeka,
- mobilný telefón a bezpečnosť detí na cestách.
Internet:
- internet a obsah nevhodný pre mládež,
- chat a webové diskusie, fóra,
- blogy a blogovanie,
- spam.
Televízia
- deti a televízia,
- druhy reklám,
- výber vhodných programov,
- televízia a zdravie človeka,
- profesia novinár, práca redaktora.
Časopisy
- výber časopisov pre mládež,
- celebrity a mladistvý,
87
- reklama v časopisoch.
Zodpovednosť za realizáciu : vyučujúci zodp. predmetov, triedni učitelia,
vychovávateľka ŠKD.
Termín: celoročne
10. Poradné orgány riaditeľky školy
Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu
zriaďuje riaditeľka školy poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce.
Poradnými orgánmi riaditeľky školy sú:
1. pedagogická rada- je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá
spája zodpovednosť jednotlivca( riaditeľa školy ) so skupinovým poradenstvom ostatných
pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný orgán skupinového
odborno - pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy.
Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku
pedagogickej rady. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadá 7x ročne,
v prípade potreby sa zvoláva mimoriadna PR.
2. metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno- vzdelávacieho
procesu zriaďuje riaditeľka ZŠ metodické združenia a predmetové komisie. Úlohou
metodických orgánov je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy
v jednotlivých ročníkoch na I. stupni, v ŠKD, v špeciálnych triedach a v jednotlivých
vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov na II stupni. Predmetové komisie
a metodické združenia sa zriaďujú aj pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi
pedagogickými zamestnancami. Metodické orgány pripravujú podklady pre plán práce školy,
prerokúvajú profiláciu školy, spolupodieľajú sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu.
3.komisie – riaditeľka školy ako štatutárny orgán zriaďuje nasledovné komisie:
-inventarizačná komisia- sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie
a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda/ kyňa riaditeľke ZŠ
písomný návrh na vysporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu
neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej
inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľka školy. Okrem určenej
inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby. Je trojčlenná.
-vyraďovacia komisia- inventarizačná komisia je zároveň aj vyraďovacou komisiou.
Schádza sa v priebehu roka podľa potreby.
-škodová komisia- slúži ako poradný orgán riaditeľky školy v otázkach riešenia
a uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym
páchateľom. Zasadá aj pri odškodňovaní úrazov.
Je trojčlenná. Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi Zákonníkom práce
a ďalšími právnymi normami.
-stravovacia komisia- medzi jej úlohy patrí aj pomáhať vedúcej ŠJ pri úspešnom riadení
prevádzky školského stravovania podľa zásad správnej výživy, prerokúvať požiadavky
a návrhy, ktoré vedúca ŠJ uplatňuje u riaditeľky školy, spolupracovať pri vytváraní
kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy, sledovať čas výdaja stravy
a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja stravy
Komisia zasadá aspoň raz za dva mesiace. Zo zasadnutí vypracúva zápisnicu.
Komisiu je 7-členná, jej členmi sú 2 vyučujúce, 1 vychovávateľka, vedúca ŠJ, hlavná
kuchárka, 2 zástupcovia rodičov.
88
-výchovná komisia – rieši závažné výchovno-vzdelávacie problémy žiakov aj v spolupráci so
zodpovedajúcimi inštitúciami a so zákonnými zástupcami žiakov. O obsahu zasadnutí sa
píše zápisnica.
Komisia je 5 – členná, jej členmi sú: riaditeľka školy, výchovná poradkyňa, učiteľka I. stupňa,
učiteľka II. stupňa, koordinátor protidrogovej prevencie a zároveň učiteľ so špeciálnopedagogickou spôsobilosťou.
Predsedu komisie a jej členov vymenúva riaditeľka školy menovacím dekrétom.
Komisie pracujú podľa vlastného rokovacieho poriadku.
Riaditeľka školy si vymedzuje právomoc v prípade potreby zriadiť ďalšie
komisie – komisie zasadajúce jednorázovo – napr. komisie menované riaditeľkou školy na
komisionálne skúšky, komisia na výberové konanie na miesto vedúcich zamestnancov školy
podľa pracovného poriadku školy.
89
Download

Plán práce školy - Základná škola Lovinobaňa