Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
výsledkoch a podmienkach školy
a školského zariadenia za školský rok
2011/2012
Mgr. Mária Loskotová
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
OBSAH
Údaje školy ........................................................................................................................ 3
Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy ............................................... 4
Údaje o počte žiakov školy............................................................................................... 6
Profesionálna orientácia a výchovné poradenstvo ........................................................ 7
Rozmiestnenie žiakov IX. ročníka podľa druhu škôl ................................................... 8
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov ................................................... 8
Celoplošné testovanie žiakov IX. ročníka – 2012 ........................................................ 10
Vyhodnotenie ŠkVP ISCED 1, ISCED 2, ŠVP ............................................................ 12
8.1 Jazyk a komunikácia ...................................................................................................... 12
8.2 Matematika a práca s informáciami ............................................................................... 14
8.3 Príroda a spoločnosť ....................................................................................................... 16
8.4 Zdravie a pohyb .............................................................................................................. 18
8.5 Umenie a kultúra ............................................................................................................ 19
8.6 Človek a svet .................................................................................................................. 21
8.7 Kľúčové kompetencie, ktoré má získať absolvent primárneho vzdelania ..................... 22
9. Vyhodnotenie ŠkVP ISCED 2 ....................................................................................... 23
9.1 Jazyk a komunikácia ...................................................................................................... 23
9.2 Človek a príroda ............................................................................................................. 25
9.3 Človek a spoločnosť ....................................................................................................... 27
9.4 Človek a hodnoty ........................................................................................................... 28
9.5 Matematika a práca s informáciami .............................................................................. 29
9.6 Svet práce a technika ...................................................................................................... 32
9.7 Umenie a kultúra ............................................................................................................ 33
9.8 Zdravie a pohyb .............................................................................................................. 34
10. Analýza vyučovacích výsledkov .................................................................................... 35
11. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ...................................................... 42
12. Vyhodnotenie Výchovného programu v ŠKD ............................................................. 43
13. Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov školy ... 45
13.1 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov ............................................ 46
13.2 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti .................................................... 46
13.3 Údaje o projektoch ....................................................................................................... 47
13.4 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou ...... 47
13.5 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy......................... 47
13.6 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ... 48
13.7 Informácie o stanovenom cieli a koncepčnom zámere rozvoja školy .......................... 48
13.8 Dobré výsledky, nedostatky, návrhy na opatrenia ....................................................... 50
14. Analýza vychovanosti žiakov......................................................................................... 52
15. Odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces v 2012/13 ............................................. 53
Prílohy ..................................................................................................................................... 62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
1. Údaje školy
Názov školy
Základná škola, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Adresa školy
Koperníkova 24
920 01 Hlohovec
Telefónne a faxové čísla školy
033/7320628
0911955349
Internetová a elektronická adresa školy
www.zskopernikhlo.edu.sk
[email protected]
[email protected]
Údaje o zriaďovateľovi školy
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
033/7368111
www.hlohovec.sk
Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
Mgr. Mária Loskotová
riaditeľka školy
RNDr. Dáša Černá
zástupkyňa riaditeľky školy
Gabriela Šustová
vedúca školského klubu detí
Ing. Alena Galovičová
vedúca školskej jedálne
Mgr. Jana Bukovanová
výchovná poradkyňa
Mgr. Miriam Janíčková
školský špeciálny pedagóg
3
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
RNDr. Viktor Gatial
školský psychológ
2. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy
Rada školy má 11 členov:
1.
Mgr. Malíková Oľga – predseda
1.
Ing. Zomborská Monika – zapisovateľka
2.
Ing. Milan Domaracký
3.
PhDr. Štefeková Henrieta
4.
Justína Hrončová
5.
Alena Mišáková
6.
Mgr. Jana Bukovanová
7.
Renáta Sersenová
8.
Ing. Ivan Suchánek
9.
Mgr. Bibiána Vančová
10.
Mgr. Richard Stolárik
Rada školy zasadá pravidelne, minimálne 2 – krát ročne.. Pravidelne sa na
zasadnutiach zúčastňovala riaditeľka školy. Medzi najčastejšie prerokované témy patrili:
príprava školského roka, príprava a tvorba ŠkVP ISCED 1, ISCED 2, prerokovanie učebných
plánov, voliteľných predmetov, pedagogicko – organizačné a materiálno – technické
zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti, školský poriadok, rozpočet a hospodárenie
školy, významné aktivity školy, práca s talentovanými žiakmi, so žiakmi vyžadujúcimi
individuálny prístup, spolupráca so zriaďovateľom a Radou rodičov. Ďalšie zasadnutie RŠ je
plánované na začiatok školského roka 2012/2013.
Členovia Rady školy sa zúčastňovali nielen plánovaných zasadnutí, ale i slávnostných
podujatí organizovaných vedením školy. Rada školy spolupracuje i s Radou rodičov, na
niektorých spoločných zasadnutiach rieši spoločné otázky týkajúce sa chodu školy
a školských zariadení.
Rada rodičov
4
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Mgr. Bibiana Vančová, predsedkyňa
Mgr. Jana Bukovanová, podpresedkyňa
Soňa Mateašiková, pokladníčka
Mgr. Iveta Kňazovická, vedúca revíznej komisie
Členom Rady rodičov je každý predseda triedneho RZ.
Základná organizácia ZO OZPŠVVaŠ SR
Mgr. Božena Surýnková, predseda
Mgr. Marta Lőfflerová, pokladník
Ďalšie poradné orgány školy
Metodické združenie učiteľov I. st.
Vedúca MZ: Mgr. Natália Libantová
Predmetová komisia prírodovedná
Vedúca PK: Mgr. Marta Löfflerová
Predmetová komisia spoločenskovedná
Vedúca PK: Ing. Mgr. Gabriela Bedečová
Predmetová komisia jazykov
Vedúca PK: Mgr. Patrícia Zámečníková
Metodické orgány pracovali podľa vlastných plánov práce, ktoré vychádzali z Plánu
práce školy a POP. Svoju činnosť vyhodnotili a ich vyhodnotenie je podkladom pre túto
správu.
5
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Pedagogická rada
Zasadala a rokovala v súlade s protokolom PR. Na PR sa hodnotil prospech
a správanie žiakov, priebežné vzdelávanie učiteľov podľa plánu, začlenenie žiakov so
zdravotným znevýhodnením, schvaľoval sa Plán práce školy, vyhodnotil školský rok
2010/2011, pripravoval sa nový školský rok. Riaditeľka školy vychádzala pri rozhodovaní
z odporúčaní PR.
3. Údaje o počte žiakov školy
(vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami)
Integrácia v bežnej triede takmer všetkým žiakom prospieva, najmä u tých, kde
výrazne pomáha domáce prostredie. V prípravnom ročníku bolo 10 žiakov, v 1. ročníkoch –
3, v 2. roč. - 4, v 3. roč. - 5, vo 4. roč. - 5, v 5. roč. - 3, v 6. roč. - 2, v 7. roč. - 4, v 8. roč. - 6, v
9. roč. - 3 žiaci. Spolu 45 žiakov.
Počet žiakov v triedach (2011/2012)
24
25
22
21
19
20
19
17
16
23 23
21
21 21
19
18
22
19
16
14
15
10
10
5
0
Počet žiakov
6
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Údaj o počte zapísaných žiakov do I. ročníka k 1. 9. 2012
Do prvého ročníka sa zapísalo 28 žiakov. Do prípravného ročníka sa nám prihlásilo
viac žiakov ako vlani. Predpokladáme otvoriť dve triedy.
4. Profesionálna orientácia a výchovné poradenstvo
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Bukovanová
Činnosť výchovnej poradkyne bola predovšetkým zameraná na:

poskytovanie odbornej pomoci v profesijnej orientácii žiakov IX., VIII. a V. ročníka,

sledovanie a pomoc žiakom s výchovnými a vyučovacími problémami,

kompletizáciu, kontrolu a odosielanie prihlášok na SŠ,

evidenciu a štatistiku,

spoluprácu s CPPP, s rodičmi končiacich žiakov povinnú školskú dochádzku,
s rodičmi problémových žiakov .
V septembri a októbri prebehla kontrola dokumentácie, zaznamenali sa zmeny
a opravy v kontrolných opisoch školského výpočtového strediska. Nástenka v priestoroch
školy bola aj v tomto školskom roku zdrojom informácií hlavne o aktuálnych štatistikách
naplnenosti SŠ, o novootvorených odboroch, o dňoch otvorených dverí na jednotlivých
stredných školách, a priebežne boli zverejňované kritériá prijatia na jednotlivé druhy škôl.
V novembri a decembri výchovná poradkyňa poskytovala predovšetkým individuálnu
poradenskú pomoc rodičom i žiakom. Na žiadosť rodičov prebiehali konzultácie i
v popoludňajších hodinách.
Poradenskú službu zabezpečovala i školská psychologička,
najmä pri absolvovaní testov profesijnej orientácie. Uskutočnili sa stretnutia žiakov deviateho
ročníka v počítačovej učebni, kde sa mohli oboznámiť s webovými stránkami jednotlivých
stredných škôl a so stránkou www.profesia.sk, ktorá pomáha testami žiakom pri výbere
strednej školy. V novembri sa uskutočnilo spoločné rodičovské združenie rodičov žiakov IX.
ročníka so zámerom oboznámiť sa s harmonogramom prijímacieho konania, so spôsobom
administrácie prihlášok, so zápisnými lístkami, s druhým kolom prijímacích pohovorov,
s celoplošným testovaním žiakov IX. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2012
7
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
a zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Prihlášky na prijímacie skúšky v prvom kole
boli načas skompletizované a odoslané na príslušné SŠ spolu so sprievodnými listami
a kópiami diplomov. Z výsledkov prijímacieho konania vyplýva, že v tomto školskom roku
bolo prijatých na stredné školy v prvom kole 46 žiakov (z toho 41 žiakov 9. ročníka a 5
žiakov 5. ročníka na osemročné gymnázium ) .
5. Rozmiestnenie žiakov IX. ročníka podľa druhu škôl
Zápisné lístky pre všetkých žiakov boli vydané včas. Rodičia ich prevzali osobne, boli
oboznámení s postupom pri zápise na SŠ a pri zmene zápisu. Na gymnázia bolo prijatých 5
žiakov, na 4-ročné odbory SOŠ bolo prijatých 33 žiakov, na SOŠ 3- ročný odbor boli prijatí 3
žiaci. Z 5. ročníka boli prijatí 5 žiaci na 8-ročné gymnázium.
V júni boli vyplnené prihlášky /elektronicky/
žiakom, ktorí budú v školskom roku
2012/2013 navštevovať deviaty ročník. Následne po pedagogickej rade doplnila výchovná
poradkyňa prihlášky o koncoročné známky z ôsmeho ročníka a odoslala na ďalšie
spracovanie do ŠVS v Piešťanoch. Pri výbere školy
rodičom i žiakom výchovná
poradkyňa, školská špeciálna pedagogička a školský psychológ poskytli poradenstvo.
Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré pripravovali žiakov na prijímacie skúšky
a výchovnej poradkyni, ktorá operatívne riešila požiadavky žiakov a ich rodičov.
6. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet žiakov v tomto školskom roku sme mali 365. 1 žiak neprospel, 120 žiakov malo
samé jednotky, 177 žiakov prospelo s vyznamenaním a 75 žiakov prospelo veľmi dobre.
Hodnotenie správania je nasledovné:
Uspokojivé správanie mal 1 žiak, menej uspokojivé 4 žiaci. Pokarhanie riaditeľkou školy
dostalo 20 žiakov, pokarhanie triednym učiteľom 14 žiakov. Pochvalu udelenú riaditeľkou
školy malo 81 žiakov a pochvalu triednym učiteľom získalo 9 žiakov.
Podrobné údaje o výsledkoch hodnotenia z koncoročnej klasifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1
– Výkaz o prospechu a správaní žiakov za II. polrok školského roka 2011/2012.
8
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Vzdelávacie výsledky v číslach (porovnanie I. a II. polroku)
Vzdelávacie výsledky v číslach
3,5
3
Priemery známok
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Biológia/
Mladý záchranár
Fyzika
Informa-tika
Chémia
Matema-tika
Svet práce
Technika/Technické práce
Stravo-vanie a výživa
V.
A
1.
po
lro
k
V.
A
2.
po
lro
k
V.
B
1.
po
lro
k
V.
B
2.
po
lro
k
VI.
A
1.
po
lro
k
VI.
A
2.
po
lro
k
VI.
B
1.
po
lro
k
VI.
B
2.
po
lro
k
VII
.A
1.
po
lro
k
VII
.A
2.
po
lro
k
VII VII VII
I. I. I.
A A B
1. 2. 1.
po po po
lro lro lro
k k k
1,9 1,9 2 2,4 1,8 1,9 2,1 2 2 1,7 2 2,1 2,7 2,4 2,4
1
VII
.B
1.
po
lro
k
VII
.B
2.
po
lro
k
VII
I.
B
2.
po
lro
k
2
IX.
A
1.
po
lro
k
IX.
A
2.
po
lro
k
IX.
B
1.
po
lro
k
IX.
B
2.
po
lro
k
2,2 2,3 2,4 2,4
1
1,7 1,9 1,5 1,5 2 2,1 1,8 2 2,2 2 2,2 1,8 1,9 1,6 2 2,5
1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,3
1,4 1,8 1,6 1,8 1,3 2 1,8 1,8 2 2 2,3 1,7 2,8 2,5 3,2 3,1
2,2 1,6 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2 2,1 2,4 2,5 2,6 2,8 2,6 2,5 2,7 2,6 3,2 3,1
1 1 1 1 1 1 1 1,1
1,2 1 1,2 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1
1 1 1 1
9
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Vyhodnotenie VPP-z, 1. až 4. ŠÚ a VPP-k
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
86,29 %
73,20 %
63,07 %
76,25 %
61,62 %
51,48 %
83,49 %
89,84 %
81,75 %
74,68 %
68,75 %
32,58 %
43,25 %
53,68 %
67,96 %
67,63 %
74,68 %
54,24 %
60 %
43,25 %
73,81 %
82,14 %
69,64 %
41,32 %
67,05 %
58,88 %
32,75 %
74,21 %
78,87 %
74,06 %
50,00 %
53,16 %
65,48 %
43,28 %
73,43 %
67,72 %
60,85 %
64,29 %
66,84 %
60,29 %
67,81 %
76,49 %
66,75 %
75,18 %
VI. B
57,65 %
46,30 %
72,5 %
58,75 %
79,29 %
68 %
82,33 %
VI. A
68,33 %
73,64 %
Test:
63,82 %
63,25 %
57,82 %
V. B
B: 72,25 %
A: 65,28 %
52,63 %
73,26 %
VPP-k
3. ŠÚ
4. ŠÚ
2. ŠÚ
61,62 %
1. ŠÚ
V. A
VPP-z
Test:
80 %
Trieda
7. Celoplošné testovanie žiakov IX. ročníka – 2012
Testovania 9 – matematika
14. marca 2012 prebehlo Testovanie 9 – 2012 – Celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Testovania sa
zúčastnilo 41 žiakov, z toho boli začlenení 3 žiaci. V matematike sme dosiahli úspešnosť
10
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
52,44 %, čo je o 5,10 % menej ako celoslovenský priemer. Výsledky T-9 zo Slovenského
jazyka: priemerná úspešnosť v rámci SR: 54,47%; priemerná úspešnosť školy : 46,93%.
Komparo pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník OG
Žiaci 8. ročníka si mali možnosť 26. apríla 2012 vyskúšať testy podobné Testovaniu 9.
Otázky v testoch boli zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky, spoločenskovedných
a prírodovedných predmetov a tiež overovali všeobecný prehľad žiakov.
V 5. až 8. ročníku sa postupovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP)
doplneného Školským vzdelávacím programom (ŠkVP). Žiaci mali v rámci ŠkVP posilnenú
časovú dotáciu hodín z biológie v 5. až 7. ročníku (5. a 6. ročník – 1 h; 7. ročník – 0,5 h),
z fyziky v 7. ročníku (0,5 h), z chémie v 6. a 7. ročníku (po 0,5 h), z informatiky v 5. až 8.
ročníku (po 0,5 h). Zároveň mali v druhom polroku 7. ročníka predmet Mladý záchranár
zameraný na praktické poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch, nehodách, otravách, pri
živelných pohromách, pri prírodných katastrofách, pri letných i zimných športoch,
autonehodách, požiaroch. Žiaci sa tiež oboznámili, ako sa majú chovať a prežívať životné
situácie, aby sa v živote vyhli návykovým látkam, vedeli sa postaviť proti terorizmu, bojovať
s kriminalitou i únosmi detí. Žiaci 8. ročníka mali predmet Stravovanie a výživa, ktorý bol
zameraný na zariadenie kuchyne, zásady stolovania, denný režim v stravovaní, racionálnu
výživu a zdravie človeka. Zároveň žiaci v cvičnej kuchynke pripravovali jednoduché jedlá.
V 9. ročníku sa postupovalo podľa učebných plánov pre 1. až 9. ročník základných škôl
schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003.
Práca v tomto ročníku bola veľmi náročná. Najmä v II. polroku a zvlášť po celoslovenskom
testovaní žiakov 9. ročníka žiaci nejavili takmer žiaden záujem o vzdelávanie.
11
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
8. Vyhodnotenie ŠkVP ISCED 1, ISCED 2, ŠVP
Vyhodnotenie ŠkVP ISCED I. – IV. ročník
V treťom ročníku sme disponibilné hodiny v rámci ŠkVP rozdelili nasledovne: 3
vyučovacie hodiny SJL – zamerané na posilnenie učiva v jazykovej zložke – obojaké
spoluhlásky, vybrané slová po b, m, p, r, s, v, z, podstatné mená. Taktiež sa posilnila zložka
písanie. 2 hodinami sme posilnili zložku čítanie a literárna výchova zamerané na nácvik
čítania s porozumením a prácu s textom. 1 hodinou sme posilnili vyučovanie matematiky –
časová dotácia sa využíva na posilnenie učiva násobenie a delenie do 20, sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000, na rozvoj samostatného logického myslenia pri riešení slovných
úloh. Výtvarná výchova – dotovaná 1 hodinou týždenne – zamerané na rozvoj fantázie,
tvorivosti, tvorivú sebarealizáciu a na organizáciu činnostného vyučovania.
8.1 Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Jazyková zložka
Abeceda – žiaci sa naučili písanú a tlačenú podobu abecedy, zoraďovať slová
v abecednom poradí, orientovať sa v slovníkoch rôzneho druhu – pravopisný slovník,
frazeologický slovník, telefónny zoznam a podobne.
Delenie slov na slabiky – žiaci vedia rozdeľovať slová na slabiky – otvorené slabiky
bez problémov, občas sa vyskytne chyba pri zatvorených slabikách – v náročnejších slovách.
Žiaci vedia, že slabikotvorné r, ŕ ,l, ĺ môže vytvoriť slabiku a nahrádza tak samohlásku.
Obojaké spoluhlásky – toto učivo bolo posilnené vzhľadom na nízku dotáciu zo ŠVP.
Pri preberaní učiva sme sa zamerali na praktické zvládnutie písania i, í, y, ý po obojakých
spoluhláskach. Posilnenie tohto učiva považujeme za veľmi dobré, pretože učivo je
dlhoročným problémom u žiakov a bez sústavného opakovania by žiaci vybrané slová určite
nezvládli. Žiaci učivo preberali zábavnou formou, využívali sme interaktívnu tabuľu a server
bezkriedy.sk, kde žiaci vypĺňali rôzne doplňovačky. Úlohy boli zaujímavé a žiaci riešili
doplňovačky i pri nepovinnej domácej príprave, čo sa u mnohých odzrkadlilo i na písaní
diktátov.
12
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Ohybné slovné druhy
Podstatné mená – žiaci vedia vyhľadať v jednoduchých vetách podstatné mená, vedia
sa na ne opýtať, dokážu rozdeliť podstatné mená na všeobecné a vlastné a vedia uplatniť
správny pravopis na základe tohto delenia (mená osôb, zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov,
riek, potokov, štátov, svetadielov...).
Prídavné mená – dokážu sa pýtať na ne otázkou, vedia ich vyhľadať v jednoduchých vetách,
vedia prakticky použiť a tvoriť dvojice antonymá, synonymá.
Zámená – žiaci ich vedia zadefinovať, vyhľadať v jednoduchých vetách v texte, nevedia
rozdelenie zámen, ale poznajú, ktoré zámená sú osobné, privlastňovacie, ukazovacie
v praktickom použití. Vedia ich správne použiť pri komunikácii.
Číslovky – vedia ich zadefinovať, rozoznajú prakticky číslovky základné a radové, vedia ich
napísať slovne a číselne zápis radovej číslovky, vedia ich usporiadať podľa veľkosti – slovne.
Posilnenie jazykovej zložky písanie bolo výhodné pri preberaní všetkých učív – rozdeľovanie
na slabiky, písanie i ,í, y, ý po obojakých spoluhláskach, písanie začiatočných písmen vo
vlastných podstatných menách, pri písaní čísloviek.
Slohová zložka – témy boli rozložené na 1 hodinu týždenne, učivo bolo zaujímavé,
oproti starým tematickým plánom môžem konštatovať, že pribudli nové prvky, ktoré sú dnes
potrebné a žiakov učivo zaujalo.
List – naučili sa časti listu – oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis, vedia zoštylizovať
jednoduchý list, vedia napísať adresu.
Ústne a písomné rozprávanie – vedia rozprávať zážitky podľa osnovy, dodržiavajú
časovú postupnosť deja.
Oznam – vedia napísať oznam na korešpondenčný lístok, i prostredníctvom SMS a Emailu, poznajú základné informácie oznamu.
Inzerát – žiaci vyhľadávali v tlači rôzne typy inzerátov – súkromné, firemné,
formulovali vlastné inzeráty, vytvárali si inzeráty do reklamnej tlače.
Reklama – rozlišovali rôzne druhy reklamy – formulovali krátke reklamné texty,
pripravovali reklamy do tlače, dokážu posúdiť hodnovernosť niektorých reklám.
Pozvánka – formulovali texty pozvánok na niektoré podujatia i na počítači. Vedia, čo
musí pozvánka obsahovať (robili pozvánku na oslavu narodenín i na rôzne iné podujatia).
Opis predmetu, ilustrácie – poznajú zásady jednoduchého opisu, text vedia členiť na
odseky – úvod, jadro, záver.
13
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Vizitka – vedia, na čo sa využíva, vedia, čo má obsahovať, písali vizitky i na papier
i prostredníctvom počítača – vizitky mi poslali ako prílohu v pošte, premietali sme si ich
a hodnotili.
Témy boli pre žiakov veľmi zaujímavé, najmä reklama, vizitka, inzerát, často sme využívali
počítačovú techniku pri týchto temat. celkoch.
Čítanie a literatúra
Texty sa čítali podľa tematických celkov Škola, Jeseň, Rodina, Zima, Autorská
rozprávka, Príslovia a porekadlá, Povesť – vedia rozoznať poéziu od prózy, vedia
identifikovať verš, v prozaickom texte rozoznať odseky. Vedia vyhľadať detskú literatúru
v knižnici, vedia sa v nej orientovať, poznajú mená niektorých detských autorov, vedia
porozprávať krátky dej z prečítanej knižky. Poznajú ľudovú slovesnosť – vedia
charakterizovať pranostiku, príslovie, porekadlo, ľudovú rozprávku, autorskú rozprávku,
vedia vymenovať postavy v rozprávke, ovláda pojem povesť, vedia nájsť hlavnú myšlienku
v povesti, vedia vyhľadať prirovnanie.
Kladne hodnotíme dotáciu čítania, ktorou sa vytvoril priestor na prácu s textom a rozvíjanie
čítania s porozumením.
Anglický jazyk
V treťom a 4. ročníku sa jazyk vyučuje tri hodiny týždenne. Používali sme učebnicu
a PZ English World s výukovou sadou CD a DVD. Učebné pomôcky hodnotíme veľmi
kladne. Obsahovali dostatočné množstvo textov, úloh, cvičení na rozvíjanie jazykových
kompetencií, komunikačných zručností.
8.2 Matematika a práca s informáciami
Matematika
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
Žiaci chápu súvislosť medzi násobením a sčitovaním rovnakých sčítancov. Zvládli
nácvik násobenia v obore do 20. Vedia robiť zápis súčinu. Vedia využiť algoritmus
násobenia. Chápu podstatu riešenia slovných úloh zameraných na násobenie. Zvládli
algoritmus
delenia.
Delenie
ako
princíp
postupného
odčítania
rovnakých
čísel.
Zautomatizovali si spoje násobenia a delenie. Vedia rozdeľovať na polovicu, tretinu, štvrtinu.
14
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Poznajú a vedia princíp riešenia jednoduchých slovných úloh zameraných na násobenie
a delenie prirodzených čísel v obore do 100.
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
Žiaci si rozšírili obor prirodzených čísel do 10 000. Vedia čísla správne čítať, zapísať,
usporiadať, porovnať, zobraziť trojciferné a štvorciferné čísla na číselnej osi.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000.
Zvládli pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Vedia správne
podpisovať
jednotlivé sčítance (dôležité pravidlo pre sčitovanie a odčitovanie).
Riešia
jednoduché i zložené slovné úlohy. Pri nácviku využitie výpočtovej techniky. Pri riešení si
vedia urobiť kontrolu správnosti. Slovné úlohy vedia zapísať v skrátenom zápise. Žiaci sa
oboznámili s kalkulačkou a jej displejom. Vedia riešiť úlohy typu a+b+c, a+b-c, a-b-c.
Geometria
Žiaci vedia merať dĺžky úsečky v milimetroch, centimetroch. Odhadovali väčšiu
v kratšiu v centimetroch, dlhšiu v metroch. Oboznámili sa s meraním vzdialenosti s menšou
presnosťou (krokmi, stopou, dlaňou...)
Zvládli rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a na geometrickom
útvare. V štvorcovej sieti vedia rysovať štvorec, obdĺžnik. Vedia pomenovať vrcholy, strany.
Upevnili si poznatky o vlastnostiach obdĺžnika a štvorca. Získali kružnice s rysovaním
kružnice. Rozoznajú rozdiel medzi kruhom a kružnicou.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Vedia sformulovať a nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. Vedia triediť predmety
podľa viacerých znakov. Hľadajú možnosti usporiadania dvoch, troch predmetov do skupín.
Zo získaných udalostí vedia urobiť jednoduché uzávery. Vedia získané údaje zapisovať do
tabuliek. Úlohy rozvíjajú logické myslenie a predstavivosť žiakov. Ťažšie úlohy bolo treba
modelovať, aby ich ľahšie a lepšie pochopili. Praktické využitie platidiel využité na
budovanie finančnej gramotnosti. Žiaci nielen poznajú hodnotu jednotlivých platidiel, vedia si
danú hodnotu premeniť, vydať, spočítať.
Informatická výchova
Predmet sa vyučoval 1 hodinu týždenne. Učivo bolo rozdelené do tematických celkov.
Informácie okolo nás – žiaci si zopakovali formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu,
kopírovanie, mazanie, presúvanie, pracovali s grafickými editormi Skicár a RNA –
stvárňovali ilustrácie príbehov,
dokresľovali fotografiu (autotunning), navrhovali detské
15
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
ihrisko a modely odevov. Vytvárali animácie v programe RNA. Naučili sa nahrávať zvuk na
PC, spustiť CD – pracovať so zvukom. Žiaci vedia vytvoriť prezentáciu na danú tému.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Žiaci sa oboznámili s nebezpečenstvom využívania rôznych sociálnych sietí, poznajú
zásady bezpečnosti pri práci s mailom, mailovú poštu aktívne využívajú, poznajú zásady
slušného správania sa pri práci so sociálnymi servermi. Vedia vyhľadať rôzne informácia
v textovej i obrazovej podobe, vedia využívať internet nielen ako zdroj zábavy, ale aj
poučenia a hľadania rôznych faktov. Aktívne využívajú i server bezkriedy.sk v rámci
vyučovania i domácej prípravy na mnohých predmetoch.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Žiaci získavali základy algoritmického myslenia – pracovali s programom Baltík,
pracovali s náročnejšou verziou , čarovali scénu.
Princípy fungovania IKT
Naučili sa vytlačiť obrázok a textový dokument. Vedia spustiť hry a hudbu z CD,
z internetu a ovládať ich.
Informačná spoločnosť
Ovládajú základy zásad bezpečného správania sa pri práci s internetom, čím možno
zaručiť lepšiu ochranu počítača.
8.3 Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Učivo bolo rozdelené do tematických celkov, predmet sa vyučoval 1 hodinu týždenne.
Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie, voda vzduch
Žiaci na základe zmyslových vnemov skúmali vlastnosti látok, merali objemy
kvapalín pomocou odmerných valcov, merali hmotnosť, naučili sa merať teplotu, silu, čas –
poznajú tieto fyzikálne veličiny.
Technika, technické objavy
Žiaci poznajú princíp fungovania jednoduchých strojov – kladky, páky, naklonenej
roviny, prevody ozubených kolies, oboznámili sa so spôsobmi výroby elektrickej energie
v rôznych typoch elektrární, naučili sa zostaviť jednoduché elektrické obvody, poznajú
význam elektrickej energie, poznajú zásady bezpečnosti pri práci s elektrinou. Táto téma
žiakov zaujala, robili doma samostatne pokusy, skúšali zostavovať elektrické obvody
a skúšali, ktoré predmety sú vodivé a ktoré nevodivé.
16
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Živé organizmy
V tomto tematickom celku sa žiaci naučili poznať hlavné vonkajšie časti ľudského
tela, spoznali hygienické a bezpečnostné pravidlá správania, oboznámili sa s rôznymi
ľudskými rasami, získali základné poznatky o zdravom spôsobe života – vzťah človek, voda,
vzduch, pôda – ochrana životného prostredia a jej význam.
Oboznámili sa s vonkajšími časťami tela, pohybom a podmienkami života živočíchov, napr.
mačka domáca, kura domáca, chrúst obyčajný.
Učebnice z prírodovedy vydané neboli, k práci sme využívali staré učebnice pre 3. ročník,
ktoré však nekorešpondovali s učivom. Výrazne nám pri práci pomohol internet, najmä
virtuálna knižnica, kde sme našli niekoľko primeraných prezentácií, ktoré boli interaktívne ,
využívala som ich pri výklade učiva a zároveň utvrdzovaní. Témy boli pre žiakov pútavé,
najväčší problém bol s učivom fyzikálne veličiny pre slabších žiakov.
Vlastiveda
Predmet bol vyučovaný 1 hodinu týždenne, od začiatku školského roku sme mohli
využívať učebnicu, ktorá bola vypracovaná k novému ŠVP. K práci sme tak ako pri
prírodovede využívali aj IKT -
interaktívne prezentácie, ktoré žiakov zaujali a pomohli
k lepšiemu osvojeniu učiva. Vo vlastivede sme vyskúšali aj písanie testu cez server bezkriedy.
sk, ktorý žiakov zaujal.
Slovensko na obrázkoch
V tomto tematickom celku sa žiaci učili vyhľadávať rôzne informácie o Slovensku,
orientovať sa v knihách, internete, učili sa na čo slúži mapy, spoznali niektoré druhy máp.
Za tajomstvami prírody Slovenska
Žiaci sa oboznámili s polohou Slovenska na mape, naučili sa rozoznávať mapové
znaky – pohoria, nížiny, vodstvo, značky miest..., oboznámili sa s najznámejšími pohoriami,
riekami, jaskyňami - toto učivo korešpondovalo s učivom SJL, kde sa žiaci učia písať vlastné
mená obcí, pohorí, riek, jaskýň....
Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes
Žiaci sa pomocou časovej priamky naučili orientovať v niektorých historických
udalostiach, vedia čo bolo skôr, čo neskôr, oboznámili sa s osídlením nášho územia, stručne
s históriou – Samova ríša, Veľkomoravská ríša, Rakúsko - Uhorsko,......, poznali niektoré
významné osobnosti, ktoré ovplyvnili chod dejín na Slovensku, oboznámili sa so súčasnosťou
Slovenska.
17
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Oboznámili sa s vybranými hradmi, ich históriou, povesťami, spoznali niektoré
svetoznáme pamiatky na Slovensku, pripravili projekt navštívené mestá – obce, hrady, zámky,
pamiatky, jaskyne. Vypracovali projekty alebo prezentácie. Pri ich vypracúvaní využili
poznatky z informatickej výchovy, kde sa žiaci učili robiť prezentácie.
8.4 Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Predmet sa vyučoval 2 hodiny v týždni, žiaci v jarnom období absolvovali v priebehu
10 týždňov plavecký výcvik, ktorý hodnotili veľmi kladne vzhľadom na dosiahnutý úspech.
Odporúčala by som v rámci možností zaradiť do plánu exkurzií korčuľovanie, pretože počas
riadneho rozvrhu sa korčuľovanie pre nedostupnosti ľadovej plochy nedá zvládnuť.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Žiaci sa učili pomenovania poradových cvičení, oboznámili sa s terminológiou
gymnastických cvičení, spoznali základy atletických a gymnastických cvičení, pravidlá
niektorých súťaží. Získali základy bezpečnosti a hygieny pri cvičeniach.
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Žiaci sa učili manipulovať s náčiním, aplikovať dohodnuté pravidlá hry a rešpektovať
ich.
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Žiaci spoznali správnu techniku tanca, tanečný krok, motív, rozvíjali fantáziu pri
pohybovej činnosti, rozvíjali si tvorivosť pri improvizácii.
Psychomotorické cvičenia a hry
Učili sa správne využívať dýchací aparát, správne držanie tela, vnímali prejavy
vlastného tela pri pohybe.
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Na plaveckom výcviku žiaci 3. ročníka získali poznatky o význame plávania, osvojili
si základné plavecké zručnosti – kraul, získali elementárne poznatky o význame turistiky,
o pohybe v prírode v rôznych ročných obdobiach. V zimnej prírode to boli aktivity so
sánkami, hry so snehom a na snehu.
18
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
8.5 Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Hudobná výchova sa vyučovala 1 hodinu týždenne. Učivo bolo rozdelené do tematických
celkov.
Vokálno-intonačné činnosti
Žiaci sa oboznamovali so slovenskými ľudovými piesňami, najmä detskými, detskými
tanečnými piesňami súčasných autorov, žartovnými piesňami a piesňami susedných národov.
Na vyučovaní aktívne využívali základné pojmy v hudbe, intonovali durové postupy.
Oboznámili sa s dvojhlasom – kánon.
Inštrumentálne činnosti
Žiaci vedia zahrať jednoduché rytmické motívy, vedia vytvoriť jednoduchý ostinátny
sprievod, hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt nôt.
Hudobno-pohybové činnosti
Oboznámili sa s krokmi čardáša a mazúrky. Pohybom vedia reagovať na hudbu.
Percepčné činnosti
Učili sa podľa sluchu poznávať skladby skladateľov 20. a 21. storočia, sluchovo vedia
rozlíšiť niektoré hudobné nástroje, verbalizujú zážitky z počúvania.
Hudobno- dramatické činnosti
Vedia vytvoriť jednoduchú hudobno-dramatickú hru.
Výtvarná výchova
Vyučovanie výtvarnej výchovy bolo dotované 1 hodinou týždenne.
Výtvarný jazyk, základné vyjadrovacie prostriedky
Žiaci vytvárali figúry z geometrických tvarov, naučili sa poznať svetelnú farebnú
škálu a meniť ju.
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy, možnosti kompozície
Žiaci komponovali novotvary na základe prienikov iných tvarov, hľadali v prienikoch
nové tvary a dokresľovali obrysy zvierat, zoskupovali predmetné tvary vo variáciách – menili
ich vzájomný priestorový vzťah, kreslili rôzne hry podľa pravidiel.
Podnety výtvarného umenia – médiá, štýly, procesy, techniky
Témy v tematickom celku boli Paketáž – obaľovali papierom časti tela, zafixovali
lepiacou páskou a následne rozstrihli – vznikla schránka, Materiálový reliéf – otláčali odliatky
19
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
prinesených predmetov, Copy art – výtvarné hry s kopírkou – kopírovali rôzne predmety
a dokresľovali.
Podnety výtvarného umenia
Vytvárali figurálny reliéf do plastelíny – opakovane vznikol ornament, dopĺňali
chýbajúce časti fotografie, učili sa o filmových pochodoch – zobrazovali čo vidia za kamerou.
Podnety architektúry
Vytvárali nové odevy na staré domy, staré šaty na nové domy - posádzali novodobú
architektúru do historického prostredia.
Podnety dizajnu
Navrhovali symboly – logo pre rodinu, hľadali novotvary zo známych tvarov.
Podnety tradičných remesiel
Zhotovovali bábku.
Elektronické médiá
Pracovali na PC – využili vedomosti s prácou s kresliacim programom získané na
INV.
Porovnávacie, súhrnné a kombinačné cvičenia
Vytvárali vlastné atlasy zvierat, rastlín, hľadali vzťahy medzi tvarom písmena
a obrazom – písmená dotvárali na rôzne obrazy.
Podnety hudby
Výtvarne vyjadrovali zvuk počutých nástrojov – vyjadrovali svoje predstavy.
Synestetické podnety
Maľovali na základe priamych zmyslových zážitkov.
Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Vytvárali figuratívnu kompozíciu z vosku, pracovali s voskom v tuhom, zohriatom
a tekutom stave.
Tradícia a identita
Vytvárali obraz našej krajiny.
Škola v galérii, galéria v škole
Ikonou zobrazovali čo znamená ich meno.
Výtvarné hry
Žiaci kreslili spoločenské hry a vytvárali karty pre kartové hry.
20
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
8.6 Človek a svet
Etická výchova
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - žiaci vedia vysvetliť pojem
„komunikácia“, ako vplýva na komunikáciu pravda, naučili sa správať v rizikových situáciách
a postaviť sa voči negatívnym javom, dokážu odolávať príjemným zvodom - dokážu povedať
„nie“.
Vcítenie sa do prežívania iných - empatia - žiaci sa dokážu vcítiť do situácie iných/
chorí, starí, zdravotne postihnutí/, vedia reagovať na omyl svoj i omyl iných, vedia oceniť
skutočnosť viny a odpustenia. Pri konflikte vedia pochopiť dôvody a príčiny druhej strany.
Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - žiaci poznajú základné pravidlá
sebaovládania, naďalej ich trénujú a zdokonaľujú, dokážu posúdiť „kto som ja“ a prehlbujú si
sebaúctu. Dokážu sa ústretovo správať ku svojim rovesníkom a okoliu.
Pomoc, darovanie a delenie sa – žiaci vedia ohodnotiť situáciu, kedy prijali rôzne
druhy pomoci a vedia ochotne pomôcť iným. Dokážu vysvetliť rozdiel medzi materiálnou
a psychickou pomocou. Sú pripravení na neprijatie pomoci.
Naša škola -
žiaci vedia rozpoznať kvality svojej školy, prezentujú príslušnosť
k svojej škole. Aktívne sa zúčastňujú na reprezentácii školy – účasť na každodennom chode
školy.
V aktivitách sa nám darí uplatňovať prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana
zdravia a života, mediálna výchova, tvorba projektov.
Náboženská výchova
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú.
21
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Rozvoj kompetencií:
V každej triede ročníka sa vyšpecifikovali určité druhy kompetencií ktoré dieťa po
prebratí učiva zvláda. Ide predovšetkým o
rozvoj komunikačných
kompetencií,
existenčných, interpersonálnych a sociálnych, kultúrnych a občianskych.
8.7 Kľúčové kompetencie, ktoré má získať absolvent primárneho
vzdelania
Sociálno-komunikačné kompetencie
Viacerí žiaci majú dobre osvojené základy čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, ktoré
vedia využiť. Vedia vytvoriť primerane veku svoj názor, nedostatočne zvládnutá je
kompetencia sústredeného načúvania.
Uplatňovanie ústretovej komunikácie pri vytváraní dobrých vzťahov so spolužiakmi
taktiež nie je dostatočne zvládnuté všetkými žiakmi. Prejavujú sa individuality, žiaci sú
netolerantní ku spolužiakom. Prejavuje sa v značnej miere sebeckosť. Výrazný posun nastal
v osvojovaní cudzieho jazyka, kde väčšina žiakov vie na primeranej úrovni komunikovať.
Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
Dokážu využívať matematické vedomosti a zručnosti napríklad pri manipulácii
s peniazmi (finančná gramotnosť), vedia nájsť viacero riešení problémov.
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
Žiaci ovládajú základy práce s PC, dokážu si vyhľadať na PC rôzne informácie
primerane veku, poznajú zásady bezpečnosti spojené s využitím poč. technológií, primerane
veku rozoznajú rozdiel medzi virtuálnym a reálnym svetom.
Kompetencie učiť sa učiť
Žiaci dokážu primerane veku vyhľadať potrebné informácie a využiť ich.
Kompetencia riešiť problémy
Väčšina žiakov má primerane veku osvojené celoživotné pravidlá a zručnosti, nie
všetci však dokážu pracovať so svojimi emóciami.
22
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
Vedia odhadnúť dôsledky svojich činov, dokážu chrániť svoje zdravie primerane veku,
svoje práva a povinnosti si neuvedomujú všetci žiaci rovnako – u mnohých prevláda
tendencia poznať iba svoje práva.
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Žiaci poznajú význam umenia vo svojom živote, poznajú ľudové tradície vo svojom
regióne, ovládajú základné pravidlá súvisiace s úpravou zovňajšku, väčšina žiakov pozná
bežné pravidlá spoločenského kontaktu – etiketu.
9. Vyhodnotenie ŠkVP ISCED 2
9.1 Jazyk a komunikácia
SLOVENSKÝ JAZYK
Ciele
 vedieť rozdeliť slová podľa dobového výskytu, pôvodu a citového zafarbenia,
 zvládnuť pravopis a výslovnosť cudzích slov,
 odvodzovať slová,
 tvoriť nové slová,
 nadobudnúť vedomosti z oblasti tvaroslovia – podstatné mená, prídavné mená,
slovesá, číslovky, príslovky, spojky, predložky, citoslovcia,
 zvládnuť nové pravopisné javy,
 nadobudnúť vedomosti z oblasti syntaxe – holá a rozvitá veta, vety podľa obsahu,
jednočlenné a dvojčlenné vety,
 zvládnuť napísať slohové útvary – interview, príhovor, charakteristika osoby, opis
pracovnej činnosti, umelecký opis,
 pracovať s literárnymi ukážkami,
 vysvetliť jednotlivé literárne pojmy,
 čítať s porozumením,
 reprodukovať texty,
 dramatizovať texty.
23
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Zručnosti
 napísať spomínané slohové útvary,
 prezentovať svoju prácu,
 pracovať v skupine,
 primerane komunikovať,
 aplikovať naučené vedomosti,
 získavať potrebné informácie,
 pracovať s textom,
 využívať verbálnu i neverbálnu komunikáciu,
 interpretovať texty,
 dramatizovať texty,
 vytvárať projekty.
ANGLICKÝ JAZYK
Ciele
 naučiť sa klásť otázky, opisovať predmety, dávať pokyny,
 vedieť sa orientovať v priestore a čase, pomenovať geografické názvy,
 nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, vypočuť si a podať informácie,
 predstaviť svoju rodinu,
 schopnosť empatie a sociálnej vnímavosti v skupine,
 schopnosť vytvoriť vety s využitím jednotlivých časov,
 obhájiť a zdôvodniť názor, rešpektovať názor druhého.
Zručnosti
 žiaci nadobudli aplikačné, pamäťové a tvorivé zručnosti,
 vedia opísať rozmiestnenie predmetov v izbe,
 opísať jeden týždeň v šk. roku pomocou prít. času jednoduchého,
 vedia vyjadriť, čo majú/nemajú radi,
 vedia sa pýtať základné informácie,
 vedia vyjadriť práce v domácnosti,
 prostredníctvom slovies pohybu popisujú, čo robia jednotlivé zvieratá na obrázku,
 jednoduchými vetami popisujú ako zviera vyzerá, kde žije a čo robí,
 vedia prerozprávať príbeh,
 vedia komunikovať v obchode.
24
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
NEMECKÝ JAZYK , RUSKÝ JAZYK
Ciele
 osvojiť si kladenie otázok a dlhých odpovedí na ne,
 opísať svoju izbu, triedu, mesto, školu,
 naučiť sa názvy krajín,
 charakterizovať seba, svoju rodinu, svojich priateľov,
 empaticky pracovať,
 vedieť použiť zápory,
 vyjadriť dej v prítomnosti aj v budúcnosti,
 osvojiť si slovnú zásobu, gramatiku.
Zručnosti
 žiaci vedia vyjadriť, čo majú/nemajú radi, čo musia/nemusia robiť, čo smú/nesmú
robiť v škole,
 vedia sa opýtať základné otázky a následne na ne vyjadriť svoj názor,
 vedia vyjadriť dej a činnosť v budúcnosti,
 vedia sa spýtať slušne a pomocou fráz na cestu, kde, čo nájdu v cudzom prostredí.
9.2 Človek a príroda
FYZIKA
Ciele
 spoznať fyzikálne veličiny teplo, teplota, tepelná hmotnostná kapacita – ich jednotky,
vedieť ich merať a vypočítať
 analyzovať záznamy z meraní a pokusov, narysovať graf,
 tvorivo využiť vedomosti pri práci pri projektoch,
 podieľať sa na práci v tíme, prezentovať výsledky.
Zručnosti
 žiaci získali zručnosti pri tvorbe grafov, čítanie z grafu,
 poznajú meradlá fyzikálnych veličín a vedia s nimi pracovať,
 vedia navrhnúť pokus, tabuľku a vedia zaznamenať údaje do nej,
 vedia pracovať s tabuľkami MFCHT pre ZŠ.
25
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
CHÉMIA
Ciele
 slovný zápis chemickej reakcie, rozlíšiť reaktanty a produktu,
 poznať príklady chemických reakcií a bežnom živote (vedieť príklady),
 získať a používať odborné pojmy, názvy,
 poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti.
Zručnosti
 žiaci vedia pozorovať, opísať a pomenovať javy sprevádzajúce pokus,
 vedia vykonať pokus podľa návodu, zaznamenať výsledok pokusu,
 vedia prezentovať získané vedomosti a zručnosti.
BIOLÓGIA ( 5. až 8. ročník )/ PRÍRODOPIS (9. ročník) a Mladý záchranár (7. ročník )
Ciele
 naučiť sa chápať osobitosti človeka a ľudskej populácie v prírodnom ekosystéme,
 vedieť porovnať zhodné a odlišné znaky ľudského a živočíšneho organizmu,
 poznať stavbu a funkciu jednotlivých orgánov a sústav živočíchov a človeka,
 chápať základné biologické procesy prebiehajúce v tele živočíchov a človeka,
 chápať potrebu ochrany zdravia a zdravého životného štýlu,
 poznať zásady prevencie chorôb.
Zručnosti
 žiaci sa naučili používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
 poznajú zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach,
 vedia využívať pri práci digitálne technológie,
 dokážu spracovať protokoly z praktických pozorovaní a cvičení a prezentovať svoje
poznatky,
 vedia vyhľadávať, triediť a spracovať informácie z rôznych zdrojov,
 dokážu pracovať v skupinách alebo vo dvojiciach a navzájom si radiť a pomáhať,
 vedia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.
26
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
9.3 Človek a spoločnosť
DEJEPIS
Ciele
 kultivovanie vyjadriť myšlienky a názory,
 orientovať sa v čase a priestore,
 rozvíjať kritické myslenie,
 úcta k tradíciám,
 rozvíjať komunikačné schopnosti,
 využívať IKT.
Zručnosti
 žiaci vedia využívať IKT,
 majú praktické zručnosti pri vyhľadávaní relevantných informácií,
 vedia tvoriť projekty.
Časová dotácia 2 hod. týždenne bola vyhovujúca. Ako negatívne hodnotí p. učiteľka
pretrvávajúce problémy žiakov s logickým myslením a uceleným
plynulým jazykovým
prejavom .
GEOGRAFIA
Ciele
 spoznať rasovú, jazykovú a náboženskú štruktúru obyvateľov sveta,
 poznať fyzicko-humánno-geografickú charakteristiku Afriky a Ázie, vedieť ich
rozdeliť na oblasti a porovnať jednotlivé štáty,
 poznať najväčšie problémy v Afrike a Ázii, ale i najkrajšie a najzaujímavejšie miesta
týchto svetadielov.
Zručnosti
 žiaci získali zručnosti pri čítaní máp svetadielov a jednotlivých štátov,
 vedia pracovať s textom a selektovať ho, vyberať dôležité a podstatné veci.
P. učiteľka pozitívne hodnotí záujem žiakov o vypracovávanie projektov, z ktorých sa
dozvedeli nové, zväčša zaujímavé veci. Skôr si zapamätali zaujímavosti ako fakty.
27
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
OBČIANSKA NÁUKA
Ciele
 poznať základné znaky ľudskej spoločnosti, oboznámiť sa s pojmom migrácia – jej
príčinami a dôsledkami,
 poznať ľudské rasy a ich základné znaky,
 poznať pojem štát, význam ústavy, vymenovať orgány štátnej moci,
 oboznámiť sa so základnými ľudskými právami a právami detí.
Zručnosti
 žiaci vedia spolupracovať, rešpektovať práva a povinnosti,
 dokážu kooperatívne riešiť konflikty,
 na veku primeranej úrovni dokážu reflektovať vlastnú identitu,
 dokážu odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania.
Časová dotácia 1 hod. bola vyhovujúca.
9.4 Človek a hodnoty
ETICKÁ VÝCHOVA
Ciele
 naučiť sa komunikovať, ale aj načúvať druhým,
 vedieť narábať s pojmovým aparátom,
 nebyť nevšímavý voči ťažkostiam ľudí okolo nás,
 rozvíjať schopnosť mravného úsudku,
 vedieť rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory,
 konať dobro bez očakávania protislužby.
Zručnosti
 žiaci nadobudli prosociálne zručnosti,
 asertívne zručnosti ako nepodľahnúť manipulácii,
 vedia určiť pozitívneho, resp. negatívneho hrdinu,
 vedia vymenovať vlastnosti ľudí, ktorí môžu byť pozitívnym vzorom.
Časová dotácia 1 hod. týždenne je postačujúca. Metodický materiál k predmetu je vyhovujúci.
28
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Ciele
 rozoznať život v slobode a otroctve hriechu, posúdiť potrebu Božieho zákona v živote,
 vysvetliť dopad rozhodnutí na život jednotlivca a spoločnosti, posúdiť hodnotu
spravodlivosti, morálneho úsudku,
 vysvetliť skúsenosť človeka s vinou a previnením, osvojiť si kresťanský pohľad na
vinu a odpustenie,
 vymenovať a charakterizovať svetové náboženstvá,
 rešpektovať slobodu vierovyznania,
 orientovať sa v cirkevnom členení a hierarchickom usporiadaní.
Zručnosti
 žiaci si uvedomujú priority v ľudskom živote a priame ohrozenie vlastných hodnôt,
 rozumejú princípom kresťanskej etiky,
 analyzujú dané situácie z hľadiska morálky,
 reflektujú sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v bežných aj vypätých
situáciách,
 rešpektujú slobodu vierovyznania,
 využívajú IKT pri tvorbe projektov.
Časová dotácia 1 hod. týždenne je vyhovujúca.
9.5 Matematika a práca s informáciami
MATEMATIKA
Ciele
V téme Zlomky, Počtové výkony so zlomkami, Racionálne čísla boli ciele predmetu
nasledovné:
Vytvorenie základnej predstavy o zlomkoch, pochopiť vzťah medzi zlomkom
a desatinným číslom. Rozvoj pohotového používania počtových výkonov so zlomkami.
Tréning algoritmov vedúcich k správnemu a pohotovému používaniu zlomkov v praxi.
Rozvoj matematickej predstavivosti.
29
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Cieľ bol splnený.
V téme Percentá boli ciele predmetu nasledovné:
Rozvoj matematických zručností v oblasti finančníctva. Osvojenie si algoritmov na
rýchly odhad percent a časti prislúchajúcej k danému počtu percent. Dobre sa orientovať
a správne interpretovať informácie podané rôznymi formami (grafy, diagramy, tabuľky,
prehľady). Správne sa rozhodovať na základe poskytnutých informácií.
Cieľ bol splnený.
V téme Objem a povrch kvádra a kocky boli ciele predmetu nasledovné:
Rozvoj matematickej predstavivosti. Ovládať a vedieť používať vzťahy na výpočet
povrchu a objemu kvádra a kocky. Získané vedomosti pohotovo používať pri riešení
jednoduchých úloh z praxe. Používaním zobrazovania podporovať technickú gramotnosť.
Cieľ bol splnený.
V téme Pomer. Priama a nepriama úmernosť boli ciele predmetu nasledovné:
Rozvoj logického myslenia, schopnosť správne používať matematickú symboliku,
rôzne reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy), jasne rozpoznať vzťah
medzi matematikou a realitou.
Cieľ bol splnený.
V téme Kombinatorika, riešenie úloh boli ciele predmetu nasledovné:
Objavovanie tvorby všetkých možností. Systematickosť v práci. Zvoliť vhodný spôsob
zápisu a kontroly.
Rozvíjanie abstraktného myslenia
Cieľ bol splnený.
Zručnosti
Žiaci rozumejú pojmom: čitateľ, menovateľ, zlomková čiara, krátenie a rozširovanie
zlomkov. Chápu vzťahy medzi desatinnými číslami a zlomkami. Vedia kedy sa zlomok rovná
1, kedy 0 a kedy nemá zmysel. Vedia zapísať a znázorniť časť celku zlomkom, percentom,
promile a naopak. Vedia znázorniť zlomok na číselnej osi. Porovnávajú a usporadúvajú
zlomky. Upravujú zlomky na základný tvar. Ovládať základné počtové výkony so zlomkami.
Rozlišujú pravý a nepravý zlomok. Prepisujú zlomok na zložené číslo a naopak. Prepisujú
zlomok na des. číslo a naopak. Vedia vypočítať periódu. Vedia vypočítať 1% . Rozlišujú,
pomenúvajú a počítajú základ a percentovú časť. Vedia riešiť úlohy z praxe. Vedia vypočítať
1‰ . Poznajú vzťah medzi zlomkami, percentami a des. číslami. Čítajú údaje z diagramu.
Zostrojujú diagram. Vykonávajú jednoduché úrokovanie. Riešia úlohy z bankovníctva
30
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
a finančníctva. Vedia načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom
premietaní. Zobrazujú viditeľnosť. Vedia načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky.
Vyznačujú základné prvky telies.
Poznajú jednotky objemu a vedia ich premieňať. Riešia slovné úlohy z praxe. Vedia
vysvetliť základné pojmy (pomer, prevrátený pomer, ...). Vedia zapísať a upraviť daný pomer.
Delia číslo v danom pomere, zväčšiť, zmenšiť číslo v danom pomere. Zapisujú a upravujú
postupný pomer. Riešia jednoduché úlohy z praxe s využitím trojčlenky. Vedia zostrojiť
a čítať grafy. Vypisujú všetky možnosti systematicky. Objavujú spôsob tvorenia všetkých
možností. Systematicky usporadúvajú všetky prvky. Získavajú skúsenosť s prácou
a organizáciou v konkrétnych súboroch predmetov. Riešia jednoduché kombinatorické úlohy.
Používajú pravidlá súčtu a súčinu pri riešení týchto úloh
Časová dotácia bola 5 hod. týždenne a je dostatočná.
Učivo bolo prebrané podľa plánov okrem 8. ročníka. Obe vyučujúce (RNDr. Dáša
Černá i Mgr. Eleonóra Matulová) prenášajú celok: Pravdepodobnosť z 8. roč. do 9. roč.,
Mgr. Eleonóra Matulová, ktorá učila v VIII. B presúva do 9. ročníka i celok: Hranoly.
INFORMATIKA
Ciele
 oboznámiť sa s rizikami na internete,
 využívanie e-mailu v prílohou,
 spracovanie informácií z internetu,
 upravovať text v textovom editore,
 vložiť do textu obrázky a upraviť dokument,
 vložiť tabuľku,
 naučiť sa využívať možnosti pri vytváraní prezentácie a upravovať fotografie.
Zručnosti
 žiaci vedia využívať e-mail,
 vedia upravovať text v textovom editore,
 vedia vkladať obrázky, tabuľky,
 vedia vytvárať prezentácie a upravovať fotografie.
Tento predmet sa vyučuje podľa ŠVP doplneného ŠkVP.
31
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Tematické výchovno-vzdelávacie plány vo všetkých ročníkoch boli prispôsobené
spájaniu jednotlivých skupín z dôvodu dlhodobých neprítomnosti vyučujúcich anglického
a ruského jazyka a tiež odpadnutiu hodín z dôvodu neprítomností vyučujúcich. Počas
spájaných hodín boli zaradené učivá vhodné pre prácu 2-jíc, resp. frontálnu výučbu.
9.6 Svet práce a technika
TECHNIKA
Ciele
V téme Človek a technika boli ciele predmetu nasledovné:
Vytvorenie predstavy o potrebe a vzniku techniky. Oboznamovanie sa s ľudskou činnosťou
od dávnych čias až po súčasnosť. Získavanie základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach. Cieľ bol splnený.
V téme Grafická komunikácia boli ciele predmetu nasledovné:
Schopnosť byť samostatným, dodržiavať stanovené pravidlá. Využívať znalosti a skúsenosti
získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Robiť podložené rozhodnutia o svojom
profesionálnom raste. Cieľ bol splnený.
V téme Materiály a technológie boli ciele predmetu nasledovné:
Používať bezpečné a účinné materiály a nástroje, dodržiavať stanovené pravidlá. Orientovať
sa v základných aktivitách vedúcich k podnikateľskému mysleniu. Cieľ bol splnený.
Zručnosti
Vedia vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt
ľudskej činnosti. Vymenujú pozitívne a negatívne dôsledky techniky. Oboznámili sa
s najvýznamnejšími objavmi 18. - 20. storočia . Poznajú slovenských vynálezcov. Vedia
vysvetliť pojem technologický postup. Vedia realizovať drobný projekt. Zhotovia technický
náčrt, vyberú vhodný materiál, zvolia konštrukčné riešenie, navrhujú technológie. Poznajú
proces vzniku výrobku. Poznajú druhy technických materiálov. Vedia pracovať podľa
technologického postupu. Dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci.
Predmet umožňuje žiakom získať základy technickej gramotnosti a zároveň je vhodným
doplnením ostatných prírodovedných predmetov. Práve v tomto predmete si najlepšie
vyskúšajú prepojenie teórie s praxou.
32
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
SVET PRÁCE
Ciele
 spoznať význam a vplyv okrasných rastlín,
 oboznámiť sa s pojmom hydrofónia,
 poznať základné pravidlá aranžovania a viazania kvetov.
Zručnosti
 žiaci nadobudli zručnosti pri praktickej činnosti – presádzanie kvetov,
 vedia pracovať s IKT – tvorba projektu Katalóg izbových rastlín.
9.7 Umenie a kultúra
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Ciele
 naučiť žiakov čisto a kultivovanie spievať,
 orientovať sa v znejúcej hudbe,
 analyzovať, hodnotiť a porovnávať hudobné diela,
 vnímať, rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr,
 vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na hudobných nástrojoch.
Zručnosti
 žiaci nadobudli spevácke zručnosti, rytmické zručnosti,
 naučili sa počúvať a vnímať hudbu ako celok.
Časová dotácia 1 hod. týždenne je vyhovujúca.
Učebné pomôcky si p. učiteľka so žiakmi dopĺňala z internetu, kde je množstvo
ukážok.
Za pozitívne považuje p. učiteľka to, že aj žiaci vyšších ročníkov radi spievajú. Za negatívne
– niektorí žiaci majú problém počúvať hudbu, z toho vyplývajú problémy s rozborom ukážky.
Niektoré témy nie sú prispôsobené veku žiakov a vyžadujú mnoho teoretických poznatkov.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ciele
 výtvarne zobrazovať podľa názoru aj predstavy krajinu, predmety a veci, postavy
ľudské aj zvieracie,
 komponovať v ploche aj priestore,
33
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 zvládnuť základné prvky architektúry,
 spoznávali druhy výtvarného umenia a jeho štýly a dejiny.
Zručnosti
 žiaci vedia základy kresby, miešania farieb, rôzne výtvarné techniky,
 poznajú základy tvorby v rôznych umeleckých remeslách ľudových aj umelých –
čipka, textilná koláž,
 dizajnérske zručnosti modelovania a tvarovania,
 zručnosti pri komponovaní písma aj grafických prvkov v ploche – plagát, pozvánka,
pozdrav, obal, a pod.
9.8 Zdravie a pohyb
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Ciele
 nadobudnúť zručnosti potrebné na vykonávanie jednotlivých športových disciplín
a hier,
 osvojiť si správnu techniku jednotlivých cvičení,
 osvojiť si pravidlá atletických disciplín a športových hie,
 dodržiavať zásady fair-play.
Zručnosti
 žiaci nadobudli špecifické schopnosti a zručnosti potrebné na výkon športových hier,
atletických disciplín a vykonávanie kondičných cvičení,
 efektívne spolupracujú v skupine,
 uplatňujú zásady fair-play v hre.
Časová dotácia 2 hod. týždenne je dostačujúca.
Pomôcky pre TSV nie sú na dobrej úrovni, priebežne sa dopĺňajú a inovujú.
Prierezové témy si jednotliví vyučujúci zapracovali do výchovno - vzdelávacích plánov. Ako
z analýzy osvojenia jednotlivých kompetencií vyplýva, prierezové témy tvorili neoddeliteľnú
zložku v jednotlivých predmetoch.
Portfólio žiaka: písomné práce z MAT, SJL, CJ, výtvarné práce a projekty
34
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Prechod žiakov na II. stupeň bol plynulý, bez väčších problémov. Nedošlo k výraznejšiemu
zhoršeniu známok z predmetov SJL a MAT.
10.
Analýza vyučovacích výsledkov
Pozitíva:
 učivo bolo preberané v súlade s učebnými osnovami
výchovno – vzdelávacími
a časovo – tematickými plánmi,
 výsledky sa porovnávajú so štandardami a následne prijímajú opatrenia na odstránenie
nedostatkov /kontrola na MZ a PK/,
 stanovené štandardy dosahujú najmä žiaci na I. stupni a žiaci v V. – VII. ročníku, ak je
rozdiel 10 % a viac, píšu žiaci po utvrdení učiva opäť previerku s cieľom presvedčiť
sa aká je úroveň zvládnutia učiva /platí pre predpísané previerky i riaditeľské SJL,
MAT, AJL, NJL/,
 prechod žiakov zo IV. do V. ročníka hodnotia pani učiteľky ako nie problémový,
žiaci sú ochotní, dokážu si pomôcť, poradiť, pomôcky požičať; určite sa však už
diferencujú podľa prípravy na vyučovanie – zodpovedný alebo povrchný prístup,
 zvýšil sa počet vyučovacích hodín s využitím IKT ,
 často sa využívajú moderné vyučovacie formy a metódy práce /prvky ITV, zážitkové
učenie, dramatizácia, skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, problémové
vyučovanie, praktická činnosť + pokusy, využívajú sa počítačové učebne, odborná P,
F, CH, priestory novej knižnice, wifi pripojenie), vyučujúce využívajú diferencované
domáce úlohy, pracovné zošity, rôzne súťaživé hry pripravované žiakmi, krížovky,
.../žiaci VIII. ročníka využili možnosť vyskúšať testovanie tzv. KOMPARO/,
 žiaci sú schopní pracovať v skupine i samostatne, vedia si nájsť potrebné informácie,
sformulovať otázky, vysloviť vlastný názor,
 kladie sa dôraz na čítanie s porozumením takmer vo všetkých predmetoch so
zameraním na čítanie a pochopenie textu, určenie dôležitých informácií a následná
práca s nájdenými informáciami,
 spájanie teoretických vedomostí s ich praktickým využitím,
 práca so začlenenými žiakmi je na vysokej úrovni, žiaci prospievajú, značne im
pomáha školský psychológ, diktáty píšu pomocou doplňovačiek, so stúpajúcimi
nárokmi vo vyšších ročníkoch úroveň zručností a vedomostí týchto žiakov klesá, no
35
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
integrácia im veľmi pomáha; nie je účinná tam, kde svoje úlohy neplní rodinné
zázemie, nemá kto žiakovi pomôcť, skontrolovať, viesť k zodpovednosti ,
 pri príprave na vyučovanie pomáha aj návšteva žiakov v ŠKD,
 nadaní žiaci sa realizujú v rôznych estetických a vedomostných súťažiach,
reprezentujú seba i školu na rôznych typoch súťaží.
Odporúčania z minulého šk. roka sa priebežne plnili, sú dlhodobým procesom, najmä:
 rozvíjanie jednotlivých kompetencií žiakov,
 čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, s dôrazom na písomný prejav vo
všetkých predmetoch,
 využívanie IKT, interaktívnej tabule, ....
 kontrolnou činnosťou vedenia školy sa postupne odbúrava stereotyp zo strany
niektorých pedagógov, metodickým usmerňovaním sa viac eliminuje
klasické
vyučovanie,
 vedenie školy hospitovalo predovšetkým u vyučujúcich, ktorí inklinujú ku stereotypu
vo vyučovaní – nastala čiastočná zmena, na vyučovacích hodinách cudzích jazykov
s cieľom zdôrazňovať dôležitosť komunikačnej zložky,
 skvalitnilo sa skupinové vyučovanie – spolupráca členov skupiny, jasné pravidlá,
 častejšie sa zadávajú dobrovoľné a diferencované úlohy, rôzne možnosti ich
vypracovania,
 pri hodnotení výkonu dostávajú priestor žiaci aj spolužiaci,
 vyučovací proces je viac dynamický so striedaním rôznych vyučovacích metód
a foriem práce,
 žiaci vedia pripraviť projekt, portfólio a prezentovať ho aj v elektronickej podobe,
 vedia hodnotiť svoj výkon i prácu spolužiakov,
 žiaci vedia prakticky riešiť úlohy – MAT, FYZ, CHEM, BIO,
 darilo sa aktivizovať rodičov niektorých problémových žiakov, no ťažisko práce
v mnohých prípadoch zostáva na vyučujúcich, nakoľko rodinné prostredie je málo
podnetné.
Negatíva:
 domáce úlohy sa diferencujú sporadicky
 prevláda aktívna práca učiteľa nad aktívnym prístupom žiaka
 neefektívne rozvrhnutie času na vyučovacej hodine
36
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 chýba motivácia, prípadne spätná väzba
 žiaci si neplnia svoje povinnosti, nenosia si pomôcky, výsledkom je pasivita žiakov na
vyučovacej hodine, vyrušovanie
 vo vyšších ročníkoch je veľa učiva (VIII. r., IX.), je náročnejšie, zostáva menej
priestoru na utvrdenie vedomosti žiakov, p. uč. pravidelne overujú úroveň zvládnutia
(diferencované zadávanie úloh, odpovede, previerky, testy, ...), na odstránenie
nedostatkov prijímajú opatrenia
 časté chýbanie niektorých žiakov
 nezáujem zo strany žiakov, povrchná príprava
 spolupráca s rodičmi je v niektorých prípadoch veľmi ťažká, niekedy takmer nemožná
/rodič sa sám nezaujíma o výsledky, reaguje len na pozvanie, sám si nevie poradiť,
nemá čas, neúspech svojho dieťaťa považuje za svoje zlyhanie, preto ho nechce
priznať a pomôcť žiakovi i škole,.... reaguje nekriticky ... /
Podarilo sa z odporúčaní:
 žiaci sa zapájali do školou organizovaných súťaží i do projektov organizovaných
inými inštitúciami,
 rodičia sa so záujmom zúčastňovali projektových dní a podujatí v škole, čo má za cieľ
zbližovať školské a rodinné prostredie /najmä na prvom stupni/;
 dosiahli sme výborné výsledky vo vedomostných i estetických súťažiach až po krajskú
úroveň, zapojili sme viac žiakov ako v minulosti.
Aktivity zamerané na podporu zvyšovania kvality výchovno-vyučovacieho procesu
a prezentácia školy na verejnosti:
1/ Formou webovej stránky - aktualizovaná každý mesiac – mesačný plán úloh, interné
tlačivá a predpisy, aktuality.
2/ Prostredníctvom školského časopisu Kométa.
3/ Imatrikulácia prvákov za účasti rodičov – aktivita, ktorá sa stretáva s veľkým ohlasom a má
už svoje miesto, karneval pre žiakov v spolupráci s Radou rodičov.
4/ Organizovanie výstav – Kvety a plody jesene, Deň Zeme, Svetový deň vody, ......
5/ Uskutočnené exkurzie podľa plánu pre jednotlivé ročníky, ako i návšteva divadla žiakov I.
aj II. stupňa .
37
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
6/ I v tomto roku sme pripravili Deň otvorených dverí - navštívilo nás asi 40 hostí; cieľom
bolo ukázať verejnosti priestory školy, netradičné metódy a formy vyučovania, vyučovanie
v odborných učebniach, tvorivé dielne,....(viď kronika školy).
7/ Akcia Vyčistime si Slovensko - k Dňu Zeme sme v spolupráci s MŽP, s MsÚ čistili mesto,
zbierali odpad, žiaci VIII. a IX. ročníka realizovali projekt – Ochrana životného prostredia –
podieľali sa na úprave školského areálu, školského parku.
8/Pravidelne žiaci zbierajú plasty, papier, v tomto šk. roku i elektronický odpad - Recyklohry
9/ Žiaci absolvovali plánované výchovné koncerty - 4, VIII. - so psychologičkou z CPPPaP –
prevencia sociálno – patologických javov.
10/ Žiaci III. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik v TT, IV. ročníka školu v prírode,
VII. ročníka LVK – všetky podujatia splnili svoj cieľ a mali veľmi dobrú spätnú väzbu.
Súťaže
Pytagoriáda
Do školského kola (ŠK) sa zapojilo 28 žiakov, z ktorých boli úspešní 4 žiaci (Matej
Sedláček a Lucia Ulíková z V. A, Richard Bíró a Branislav Kniez zo VII. A). V obvodnom
kole (OK) nás reprezentovali 3 žiaci (OK sa nezúčastnil Richard Bíró).
Matematická olympiáda
Do ŠK sa zapojilo 18 žiakov, z ktorých nás v OK reprezentovali 8 žiaci (Adriána
Cvíčelová, Kristína Haulišová a Tamara Šimkaninová z V. B, Stanislav Vranikovič a Sabína
Vančová zo VI. B (Richard Rýdzi zo VI. B bol úspešný v ŠK, ale OK sa nezúčastnil),
Branislav Kniez a Richard Bíró zo VII. A a Ivana Antalová z VIII. B). Vyučujúce
skonštatovali, že náročnosť úloh v OK nezodpovedala ŠVP.
MAKS
Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov z 5. ročníka (Marek Poláčik s Matejom Sedláčkom z V.
A, Adriána Cvíčelová, Kristína Haulišová, Katarína Štefeková, Tomáš Durila a Tamara
Šimkaninová z V. B) a Ivana Antalová z VIII. B. Osvedčenie získali Kristína Haulišová,
Tamara Šimkaninová a Ivana Antalová. Tomáš Durila, ktorý sa umiestnil na 1. až 44. mieste
na Slovensku a v Trnavskom kraji mu patrilo 1. miesto, získal tričko a kalkulačku.
38
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Matematický klokan
Do súťaže sa zo žiakov 5. až 9. ročníka zapojilo 27 žiakov, z ktorých sa najlepšie
umiestnil Richard Bíró (312. – 371. miesto, predbehol 92,8 % súťažiacich zo Slovenska).
Taktik
Zapojili sme sa i do tejto súťaže, ale oficiálne výsledky zatiaľ nemáme.
Iné súťaže
Okrem klasických matematických súťaží vyučujúce matematiky organizujú pre žiakov
i nematematické súťaže, resp. súťaže pre nižšie ročníky. Tento školský rok to bola súťaž:
Expert geniality show a súťaž: Všetkovedko.
Expert geniality show
Do súťaže Expert geniality show (vedomostná súťaž, v ktorej si žiaci vyberajú 2
okruhy otázok z oblasti: Anglický jazyk, Dejiny a spoločnosť, Bity a bajty, Astronómia a
Tajomstvá prírody) sa zapojilo 10 žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, z ktorých sa
v celkovom hodnotení najlepšie umiestnila Ivana Suchánková – 508. miesto na Slovensku.
Všetkovedko
P. uč. Mgr. Marta Bednarová organizovala pre žiakov 3. a 4. ročníka súťaž s názvom:
„Všetkovedko“, v ktorej si žiaci vyskúšali svoje vedomosti zo slovenského jazyka,
prírodovedy, vlastivedy, logického myslenia a praktického použitia získaných vedomostí.
Súťaž, ktorej sa zúčastnilo 14 tretiakov a 4 štvrtáci, bola dobrou prípravou žiakov pre blížiaci
sa monitor pre žiakov, ktorí ukončia primárne vzdelávanie. V tejto súťaži si najlepšie medzi
žiakmi 3. ročníka počínala Petra Lőfflerová, ktorá sa umiestnila na 21. mieste
v celoslovenskom rebríčku a medzi žiakmi 4. ročníka získala 13. miesto Nina Šimičáková
a 18. miesto Matúš Máťaš.
Biologická olympiáda – kat. C:
ŠK riešil pod vedením p. uč. Mgr. Lindy Bardiovskej Michal Bódiš z VIII. B, ktorý nás
úspešne reprezentoval i v OK.
39
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Hliadky mladých zdravotníkov
V OK nás reprezentovalo družstvo v zložení Ivana Suchánková, Tomáš Svetlík, Andrej
Drgoň, Michal Bódiš a Lukáš Masaryk z VIII. B, ktorí získali účastnícky diplom.
Envirootázniky – olympiáda o životnom prostredí
Tento školský rok sa Kristína Váryová (IX. A), Sabína Vančová (VI. B), Kristína
Froncová a Barbora Šimkaninová (obe z VIII. A) zapojili pod vedením p. uč. Ing. Miroslavy
Kollárovej do korešpondenčnej celoslovenskej olympiády o životnom prostredí, kde súťažilo
z 222 zaregistrovaných škôl 1 326 žiakov.
Fyz-IQ – celoslovenská korešpondenčná súťaž (konečné poradie)
Kat. 8: Michal Bódiš – VIII. B: 15. – 17. miesto v rámci celého Slovenska (súťažilo 211
tímov – žiaci môžu súťažiť nielen samostatne, ale i ako dvojica), 4. až 5. miesto
v Trnavskom kraji (súťažilo 18 tímov)
Fyzikálna olympiáda
Do ŠK sa zapojili 3 žiaci v kat. E (9. ročník), 6 žiaci v kat. F (8. ročník) a 1 žiak v kat.
G (7. ročník). V OK nás reprezentoval iba 1 žiak v kat. E a 1 žiak v kat F. Žiaci výraznejší
úspech nedosiahli.
Junior B3
– dlhodobá súťaž organizovaná tímom SGP Systems na súťažnom serveri
www.baltie.net v programovaní pomocou nástroja SGP Baltík 3, ktorá je prípravou
na programátorskú súťaž Baltie 2012
– do súťaže sú zapojení žiaci v rámci krúžku Traja pátrači (Tomáš Durila, Martin
Majcík, Jakub Lutovský z V. B a Lenka Martinkovičová z IX. A)
Baltie 2012
– medzinárodná programátorská súťaž organizovaná tímom SGP Systems na súťažnom
serveri www.baltie.net v programovaní pomocou nástroja SGP Baltík 3
*
v regionálnom kole nás reprezentovali: Tomáš Durila s Jakubom Lutovským
ako tím EXPERTI, Martin Majcík (všetci z V. B) a Lenka Martinkovičová z IX. A. Martin
40
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Majcík, ktorý regionálne kolo v Trnave vyhral, nás reprezentoval i na medzinárodnom kole
vo Varšave, kde získal v kategórii 3B 56. miesto.
Projekty
 VIII. B – Primárna prevencia – pracovníci CPPaP Hlohovec pracovali počas 9
stretnutí so žiakmi triedy v 2 skupinách na zlepšení pracovnej atmosféry v triede.
Zapojilo sa 16 žiakov triedy. Projekt bude pokračovať i budúci školský rok
(2012/2013).
 žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania – EKOSTOPA (30. apríla 2012)
 V rámci EKO-dňa (projektový deň ku Dňu Zeme, ktorý si pod vedením p. uč.
Ing. Miroslavy Kollárovej pripravili žiaci VIII. A) sme sa zapojili do edukačného
programu EKOSTOPA, ktorý je realizovaný v rámci projektu: „Zlepšenie
environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA
2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do projektu
sa tento školský rok zapojilo 607 škôl, z ktorých 83 získalo certifikát. Tento certifikát
sme získali i my s ekostopou školy 0,2856 globálnych ha na osobu (celková ekostopa
je 119,3713 globálnych ha). Viac informácií o programe je možné nájsť na stránke:
www.ekostopa.sk.
 6. ročník : Voda, Vzduch
 7. ročník :
Vodný kameň, Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán, Ako ušetriť
teplo, Záchrana našej planéty
 8. ročník : Skúmame pôvod názvov chemických prvkov, Význam biogénnych prvkov
pre človeka, Minerálne vody v našom regióne
 9. ročník :
individuálne projekty žiakov a prezentácie k témam: Prírodné látky –
cukry, tuky, bielkoviny, Chémia v bežnom živote,
 vytvorenie kariet bezpečných údajov chemických látok – využitie IKT
VII. A, B – Dom snov – maketa v mierke 1:100
 maketa domu
 maketa pozemku – záhrada, dvor
Žiaci pripravili veľmi pekné projekty, ale nesúhlasia s ich vystavovaním na chodbách,
nakoľko dochádza k ich poškodzovaniu. Pokiaľ by boli projekty vystavované v spoločenskej
41
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
miestnosti, alebo v iných chránených priestoroch (uzatvorené skrinky na chodbách) nemali by
výhrady. Počas prázdnin budú projekty zverejnené i vyhodnotené na stránke školy.
Žiaci majú radi projektové dni, spätná väzba je vždy pozitívna. Projektové vyučovanie
si vyžaduje väčšiu prípravu. Pozitívom je, že v tomto školskom roku vyučujúci hodnotili
jednotlivé výkony žiakov nielen slovne, ale i známkou.
11.
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Projekt INFOVEK
Vybavenie počítačovou technikou nám umožňuje využívať webové stránky určené na
obohatenie vyučovacích hodín, ktoré umožňujú zaujímavé, pestré a netradičné vyučovacie
hodiny (Planéta vedomosti, www.zborovna.sk, www.bezkriedy.sk, www.modernýucitel.sk,
www.naucteviac.sk, ...)
Projekt Zdravá škola
Projekt bol podporený množstvom aktivít /športové popoludnia, besedy, výstava
ovocia a zeleniny, zber odpadových surovín: papiera a plastových fliaš. Cieľom aktivít je učiť
žiakov chrániť si vlastné zdravie, starať sa o prevenciu. Žiaci majú možnosť stravovať sa v ŠJ
/obedy aj desiate/, zúčastňovať sa na práci v záujmových útvaroch zameraných na pohyb
a pobyt vonku, na ochranu životného prostredia, vlastného zdravia, na poskytovanie prvej
pomoci (projekt Zdravá výživa, krúžok Človek a zdravie, Recyklohry, ...)
V tomto školskom roku sme získali grant z projektu „ STOP BARIÉRAM „ - 2630 Eur.
Zapojili sme sa i do projektu „ TENIS DO ŠKOL „. Formou krúžku ho navštevuje 36 žiakov
pod vedením Mgr. Bareka, s. Barekovej a Mgr. G. Riegelovej.
42
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
12.
Vyhodnotenie Výchovného programu v ŠKD
V ŠKD sú 4 oddelenia.
Záujmové oblasti: pondelok – spoločensko – vedná
utorok – esteticko - výchovná, práca s PC
streda – prírodovedno - environmentálna
štvrtok – pracovno - technická, práca s PC
piatok - telovýchovná, zdravotná a športová
Záujmová činnosť prebieha podľa Výchovného programu školského zariadenia.
Práca v ŠKD prispieva k lepšej príprave žiakov na vyučovanie, k vychovanosti žiakov,
k zviditeľňovaniu školy na verejnosti. Činnosť v oddeleniach je pestrá, zaujímavá, vnútorne
členená. Žiaci radi zostávajú v ŠKD.
Spoločensko-vedná oblasť
Pozornosť sme upriamili na spoluprácu a komunikáciu medzi deťmi. Na kamarátstvo
a toleranciu. Učili sa spolurozhodovať o živote v skupine, prejavovať úctu k rodičom
a spolužiakom. Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení a obhajovať
svoje názory. Vypočuť si opačný názor a hovoriť pravdu.
Esteticko-výchovná oblasť
Hlavným zameraním bolo prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
a pozitívny vzťah k umeniu. Rozvíjali svoj talent a zručnosti, schopnosť byť otvorený
k tvorivej činnosti. Učili sa pozitívne vnímať vzťah k estetickej úprave prostredia, podieľať
sa na príprave darčekov pre rodičov, kamarátov. Rozvíjali slovnú zásobu, využívali svoj
talent, predstavivosť a tvorivosť pri manuálnych zručnostiach.
Prírodovedno-environmentálna oblasť
V tejto oblasti sme nadväzovali na už známe informácie v snahe o uvedomelé
osvojovanie pozitívnych postojov k ochrane životného prostredia, k okoliu školy; venovali
sme pozornosť zmenám v prírode. Poznávali kolobeh vody v prírode, skupenstvá vody,
starostlivosť o rastliny a zvieratá. Poznávali domáce a voľne žijúce zvieratá a ich rodinky.
Poznávali časti tela a dodržiavanie hygienických zásad ako aj pitný režim.
43
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Pracovno-technická oblasť
Deti sa naďalej zdokonaľovali v manuálnych a technických zručnostiach, získavali
základné zručnosti potrebné pre praktický život. Kultivovali základné samobslužné
a hygienické návyky. Učili sa poznávať dopravné značky a využívať druhotné materiály na
výrobu rôznych predmetov. Takýmto spôsobom si rozvíjali jemnú motoriku a spoluprácu
v skupine.
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
Zamerali sme sa na relax pravidelným cvičením a pohybom. Rozširovali si obzor
poznania v športovej oblasti a oboznamovali sa s pravidlami hier. Rozvíjali obratnosť
a vytrvalosť pri súťažiach, podporovali seba hodnotenie a schopnosť prijať prehru.
Zdrojom informácií je internet, odborné časopisy a rôzna literatúra. Pre svoju
činnosť využívame priestory herne, tried, telocvične, učebne PC, kuchynky, viacúčelové
ihrisko, školskú knižnicu a sociálne zariadenie školy. Jednotlivé oddelenia ŠKD sú vybavené
hračkami, učebné pomôcky sa využívajú z kabinetu učebných pomôcok .
44
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
13.
Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačných
predpokladov zamestnancov školy
Škola mala ku dňu koncoročnej klasifikácie 45 zamestnancov. Z toho bolo 31
pedagogických a 14 nepedagogických. 2 pedagogickí zamestnanci sú vo vedení školy.
V ročníkoch 1.-4. bola vo všetkých predmetoch 100% odbornosť.
V ročníkoch 5.-9. to je nasledovné:
SJL
100% odbornosť
NBV 100% odbornosť
ANJ
100% odbornosť
HUV 50% odbornosť
NEJ
100% odbornosť
VYV 100% odbornosť
DEJ
100% odbornosť
TEH
25% odbornosť
GEG 100% odbornosť
TEV
100% odbornosť
MAT 100% odbornosť
INF
100% odbornosť
BIO
100% odbornosť
FYZ
100% odbornosť
CHE 100% odbornosť
OBV 50% odbornosť
ETV
100% odbornosť
45
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
13.1 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
Vyučujúci sú pravidelne oboznamovaní na pracovných poradách s novou legislatívou,
v rámci pedagogických rád a metodických zasadnutí sa vzdelávajú podľa riešenia aktuálnych
problémov, využívajú samoštúdium pri príprave na vyučovanie cez internet, odbornú
literatúru a kurzy. Veľmi pozitívne hodnotím prácu vedúcich MO, PK, ktoré priamo na
zasadnutiach upozornia na kvalitné webové stránky, prinesú ukážky ako vzdelávací materiál,
vzájomne sa na zasadnutiach oboznamujú s využitím IKT vo všetkých predmetoch, s
využívaním portálov ako: www.zborovna.sk, www.modernyucitel.sk, www.uspesnaskola.sk
...
Vzdelávanie na zasadnutiach metodických orgánov:
1/ Čitateľská gramotnosť žiakov s využitím IKT
2/ Virtuálna knižnica, zborovňa, bez kriedy – elearning
3/ Bezpečne na internete
4/ Elektronické šikanovanie
5/ Vizualizér, interaktívne vyučovanie
6/ Planéta vedomosti – naučte viac, digitálne učebnice
7/ Konzultačné popoludnie – poradenská pomoc z CPPP ku konkrétnym žiakom
Školská psychologička odborne i metodicky vzdeláva vyučujúcich pri riešení
výchovných i vyučovacích problémov.
Rada konštatujem, že pedagogickí zamestnanci prijímajú nové poznatky, vzdelávajú
sa a uplatňujú ich v praxi.
13.2 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Počas školského roka žiaci navštívili výchovné koncerty, divadelné predstavenia, Beh
do kopca, Cezpoľný beh, Beh Teryho Foxa, uskutočnili sme Šarkaniádu, výstavu Plody
Zeme, Vianočnú burzu hračiek spojenú s pasovaním prvákov do cechu žiakov, vianočnú
besiedku, vydávanie školského časopisu Kométa, projekty ku Dňu Zeme, ku Dňu vody,
koncoročné výlety a exkurzie žiakov zamerané na poznávanie Slovenska, Deň narcisov, Na
kolesách proti rakovine, ocenenie školy v rámci mesta ako najlepšia škola v športe ( napriek
podmienkam, ktoré máme), v predmetových olympiádach, náučných a umeleckých súťažiach.
46
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
13.3 Údaje o projektoch
Od 1. 9. 2000 je naša škola členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. V
rámci tohto projektu vytvárame podmienky, aby žiaci získavali čo najviac poznatkov a
informácií o svojom zdraví, tele a zdravom životnom štýle. Snažíme sa správne ovplyvňovať
hodnotovú orientáciu žiakov, ich schopnosť pohotovo a racionálne sa rozhodovať a konať v
rôznych situáciách a vzťahoch. Vytvárame vhodné podmienky, aby žiaci zmysluplne
využívali svoj voľný čas, športovali, venovali sa záujmovej činnosti. Organizujeme
prednášky, besedy, turistické vychádzky, výlety a exkurzie. Snažíme sa o optimalizáciu
medziľudských vzťahov, robíme aktivity proti šikanovaniu, fajčeniu, užívaniu drog. Postupne
skultúrňujeme prostredie školy a jej okolia.
13.4 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciou
Komplexná inšpekcia bola vykonaná v čase od 13.01.2010 do 15.01.201, od
20.01.2010 do 21.01.2010. Následná inšpekcia bola vykonaná 12.02.2011. Odporúčania ŠŠI
boli plne akceptované. Analyzovanie výsledkov kontrolnej činnosti s učiteľmi vytvorilo
predpoklad ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
13.5 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
školy
Škola je postavená na pozemku s číslom parcely 524 o výmere 30 609 m2, zastavaná
plocha školskou budovou, ktorá pozostáva zo 7 pavilónov je 3 981 m2. V areáli školy je
asfaltové ihrisko, viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, atletická dráha so škvárovým
povrchom. Osobitne je ybudovaný skokanský sektor na skok do diaľky. Škole patrí i ovocný
sad, záhrada, trávnaté plochy. Škola má 2 telocvične, náraďovňu, šatne a hygienické
zariadenia. Tieto telocvične , náraďovňa a sociálne zariadenia sú vo veľmi zlom stave. Podali
sme projekt na havarijnú situáciu, ktorý žiaľ do dnešného dňa neprešiel.Škola je postavená
ako 24 triedna. V súčasnosti má 19 tried, z toho 18 klasických a 1 prípravný ročník.
Špeciálne učebne sú vytvorené pre predmety: biológia, geografia, fyzika, chémia,
hudobná výchova, anglický jazyk, nemecký jazyk, etická výchova a náboženstvo, výtvarná
výchova. Na škole je strojovňa, kuchyňka, dve učebne výpočzovej techniky, jedna učebňa s
interaktívnou tabuľou, dve herne na stolný tenis, žiacka a učiteľská knižnica, spoločenská
47
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
miestnosť, kuchyňa a jedáleň sa kapacitou viac ako 100 miest. Druhé poschodie pavilónu E a
časť pavilónu C prenajímame CVČ Dúha. Od 15. 12. 2009 je škola vykurovaná teplovodoém
z Jaslovských Bohuníc. Od septembra 2010 prenajímame i priestory ZUŠ v Hlohovci –
priestor na prízemí v pavilóne A, v ktorom sa vyučuje výtvarný, dramatický a tanečný odbor.
13.6 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
Viď. príloha č. 2 – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2011.
13.7 Informácie o stanovenom cieli a koncepčnom zámere rozvoja
školy
Strategické ciele školy boli zamerané na:
 výchovu a vzdelávanie,
 personálne zabezpečenie,
 materiálne zabezpečenie.
Vychádzajú z celospoločenských potrieb, požiadaviek rodičov. Úspešnosť ich realizácie
závisí od skvalitňovania práce manažmentu školy, ale hlavne od pochopenia nutnosti ich
realizácie pre budovanie pozitívneho mena školy. Strategické ciele limitujeme na ďalších 5
rokov.
Výchova a vzdelávanie
1. Postupne meniť filozofiu školy, aby sa celá jej činnosť zamerala na humanizáciu,
demokratizáciu a na všestranný rozvoj žiaka.
2. K tomuto cieľu využívať alternatívne koncepcie vo vyučovaní, učiť žiakov
zručnostiam hľadania, výberu a spracovania informácií.
3. Meniť metódy výchovy a vzdelávania so zameraním sa na zvyšovanie emocionálnej
inteligencie a na formovanie kľúčových kompetencií žiakov.
4. Každoročne inovovať projekt Škola podporujúca zdravie. V rámci tohto projektu
48
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
pripravovať žiakov na praktické poskytovanie I. pomoci pri rôznych poraneniach,
oboznámiť ich s prevenciou onkologických ochorení a viesť k zdravému životnému
štýlu.
5. Zlepšovať spoluprácu materských škôl s našou školou.
6. V integrácii žiakov so špecifickými potrebami využívať neustále spoluprácu so
školským psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovnou poradkyňou, CPPPaP
a ŠPPaP.
7. Získavať metodické materiály a motivovať prípravu vyučujúcich na zavádzanie
nových prvkov z rôznych projektov.
8. Využívať počítače pri vyučovaní, pri tvorbe projektov, pri získavaní informácií
pomocou internetu a pri komunikácii so školami v zahraničí.
9. Na zlepšenie vychovanosti žiakov využívať koordináciu vyučovacích tém a cieľov,
výchovných predmetov.
10. Rozvíjať vlasteneckú výchovu na základe racionálneho a citového vnímania histórie
regiónu, poznania významných osobností našich dejín, historických pamiatok a krás
prírody. K splneniu úlohy využívať výlety, exkurzie, návštevy múzeí, literatúru,
projekty na získavanie informácií o svojich predkoch.
11. V rámci projektu Otvorená škola a s použitím vzdelávacích poukazov ponúknuť
žiakom, ale aj ich rodičom zmysluplné využívanie voľného času v priestoroch školy,
školského areálu a CVČ Dúha, ktorá má prevádzku v prenajatých priestoroch našej
školy.
Personálne zabezpečenie
1. Sústavne sa snažiť o zvyšovanie odbornosti vyučovania.
2. Dôsledne dbať na zabezpečenie školení zamestnancov školy z BOZP, PO a CO.
3. Motivovať zamestnancov školy aby si ochotne zvyšovali kvalifikovanosť so
zameraním na ovládanie práce s PC.
49
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
4. Citlivo riešiť úpravu počtu zamestnancov z dôvodu úbytku počtu žiakov. Hľadať
alternatívne riešenia, ich uplatnenia sa na iných školách alebo v iných povolaniach
vhodnou rekvalifikáciou.
Materiálne zabezpečenie
1. Zvýšiť starostlivosť o interiér a exteriér školy. Postupne robiť opravy ihriska,
atletickej dráhy, doskočiska a oplotenie celého areálu školy. Vyriešiť uzatvorenie
vonkajších priestorov školy a zamedziť vstup vandalom a narkomanom na tribúnu
pred telocvičňou.
2. Pravidelne sledovať čerpanie rozpočtu, spotrebu energií a vykonávať vyúčtovanie
v určených termínoch.
3. Dôsledne zabezpečovať práce na údržbe školy, predpísané revízie a kontroly.
4. V zmysle platných smerníc používať dostatočné množstvá OOPP a kontrolovať ich
využitie.
5. Celé materiálne zabezpečenie by malo postupne smerovať k zlepšeniu prostredia
školy, k modernizácii vyučovacieho procesu prostredníctvom IKT, efektívnych
učebných pomôcok, vybavenia špecializovaných učební, vybavenia telocviční a ich
rekonštrukcia (oprava) a ihrísk.
13.8 Dobré výsledky, nedostatky, návrhy na opatrenia
Analyzovali zamestnanci školy na MZ a PK, využili analýzu SWOT
Silné stránky
 kolektív, kreatívni učitelia,
 vedenie školy, spolupráca s kolektívom,
 bohatá krúžková činnosť,
 záujem žiakov o prospech a aktivity,
 dôslednosť vyučujúcich pri riešení výchovných problémoch,
 veľa triednych aj školských projektov,
 plánovanie činnosti,
50
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 výchovno-vyučovacie výsledky a úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy, SOU
a 8-ročné Gymnázium,
 kvalitná práca školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a výchovného
poradcu,
 starostlivosť o žiakov individuálne začlenených a žiakov v prípravnom ročníku,
 zúčastňovanie sa predmetových olympiád, kultúrnych, spoločenských, športových
súťaží a dosahovanie úspechov v mestskom, regionálnom, krajskom a slovenskom
merítku,
 každoročné organizovanie školy v prírode, plaveckého výcviku, LVVK, výletov,
exkurzií, návštevy divadiel.
Slabé stránky
 nedostatočná spolupráca rodičov problémových žiakov,
 nevyhovujúce telocvične,
 stále pretrváva u žiakov neochota podriadiť sa školskému poriadku, hrubé správanie
sa k spolužiakom, neslušné a vulgárne vyjadrovanie sa, sklony k vandalizmu
a šikanovaniu žiakov,
 prezentácia nových skúseností formou otvorených hodín,
 zdokonaľovať prácu triednych učiteľov a hľadať vhodné formy a metódy na
vytvorenie dobrých triednych kolektívov,
 lepšie vybavenie tried didaktickou technikou.
Ohrozenia
 klesajúci záujem žiakov o vyučovanie, mimoškolskú a mimotriednu činnosť,
 žiaci poznajú svoje práva, ale povinnosti už menej,
 nedostatočná kontrola žiakov rodičmi.
Návrh na eliminovanie slabých stránok využitím silných:
 individuálne kontaktovať rodičov problémových žiakov, viac pracovať s rodičmi
využiť i zriaďovateľa, ÚPSVaR,
 dôraz klásť na výchovu žiakov, viesť k zodpovednému správaniu; ako prostriedok
využiť efektívne, zaujímavé triednické hodiny a partnerskú komunikáciu,
 pokračovať v budovaní moderných priestorov v škole.
51
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
14.
Analýza vychovanosti žiakov
Vychovanosť žiakov kopíruje sociálne zloženie v triede a rodinnú výchovu. Na
správanie žiakov vplýva záujem rodičov /nezáujem/, priority životných hodnôt, schopnosť
vidieť dieťa s pozitívnymi i negatívnymi prejavmi, celková atmosféra v spoločnosti,
v nemalej miere dostupnosť rôznych informácií, v mnohých prípadoch bez kritického
myslenia a schopnosti vytvoriť si vlastný názor, ...
Plnením opatrení z minulých školských rokov sa správanie žiakov pravidelne hodnotí,
využívajú sa pochvaly i pokarhania; dôraz sa kladie na jednotný prístup učiteľov, na poznanie
názorov žiakov, výchovný vplyv – myslieť kriticky, neosvojovať si názory druhých bez
premýšľania, premyslenia dôsledkov, ...
Pozitíva
od 01. 09. 2011 platí nový Školský poriadok, doplnený v zmysle školského zákona
 väčšina žiakov dodržiava Školský poriadok, pozná svoje práva i povinnosti,
 správajú sa zodpovedne, poznajú pravidlá etiky, dodržiavajú zásady bezpečného
správania,
 sú ochotní pomôcť spolužiakom, škole /zbery/,
 na hod. OBV, ETV, tried. hod. preukázali dostatok vedomostí o legálnych
i nelegálnych drogách, rôznych typoch závislostí, sú všímaví k okoliu, vedia
odhadnúť, čo je správne a čo nie,
 poznajú zásady ochrany zdravia a prírody,
 vedia sa nadchnúť /zberové aktivity majú veľmi dobrú tradíciu a úroveň; dôležitú
úlohu zohrávajú triedne p. učiteľky/,
 po zavedení opatrení sa obmedzilo zbytočné používanie mobilných telefónov,
 po jednotnom prístupe vyučujúcich sa zlepšilo prezúvanie žiakov.
Negatíva
 zosmiešňovanie, nedisciplinovanosť,
 neplnenie si žiackych povinností, vyrušovanie,
 zneužívanie dôvery rodičov a zbytočné vymeškávanie vyučovania, záškoláctvo,
 agresivita medzi žiakmi, bežné vulgárne vyjadrovanie, arogancia,
 egoizmus, nereálne posúdenie situácie až nekritickosť,
52
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 ničenie školského majetku, nevhodné správanie na WC, ... /výzdoby, lavíc, stien,
pohadzovanie papierov po zemi/,
 neuvedomenie si následkov správania, neschopnosť byť zodpovedný za svoje
správanie,
 nepoznajú, neakceptujú povinnosti zo školy i z rodiny.
Odporúčania pre školský rok 2012/2013
 jednotný a rovnako náročný postup pri riešení problémového správania žiakov
vyučujúcimi,
 zistiť príčiny a vinníkov pri poškodzovaní majetku školy, problémy riešiť ihneď,
 vzájomná spolupráca vyučujúcich a rodičov,
 systematická a dôsledná príprava na vyučovaciu hodinu so žiakmi s ADHD,
poruchami pozornosti,
 spolupráca so školským psychológom a školským pedagógom,
 častejšie sa zaoberať školským poriadkom ako vnútornou právnou normou,
 triednické hodiny venovať riešeniu každodenných problémov, nepodceňovať
jednotlivé problémy.
Tieto odporúčania sa plnili v každodennom živote školy, napriek tomu výrazne
pretrváva vulgárne vyjadrovanie žiakmi, arogancia, egoizmus, nekritické myslenie k vlastným
nedostatkom.
15. Odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces v 2012/13
1/ rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch,
2/ rozvoj logického myslenia, podpora kreativity a flexibility,
3/ podpora a rozvoj všeobecných predpokladov žiakov,
4/ podpora a rozvoj aktívneho prístupu žiakov,
5/ rozvoj komunikačných zručností žiakov s dôrazom na plynulý prechod z I. stupňa na II.
stupeň v SJL a v CUJ,
6/ rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov.
53
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
K výchovným problémom:
1/ jednotný prístup vyučujúcich k riešeniu výchovných problémov,
2/ dôsledné riešenie výchovných problémov, spolupráca so školskou psychologičkou,
3/ spolupráca s rodičmi ,
4/ dôsledné odmietanie vulgárnosti, arogancie, výsmechu, či akejkoľvek formy ponižovania,
ubližovania, agresie.
Psychohygienické podmienky vyučovania:
 rozvrh hodín spĺňa psychohygienické zásady vyučovania ,
 priestory sú dostatočné pre všetky predmety,
 využívanie kobercov v triedach na komunity /rozhovory o citoch, oddych, riešenie
problémov/,
 dáva sa väčší priestor aktivitám pripravovaným žiakmi /testy, kvízy, krížovky, .../,
možnosť prezentovať seba a svoju prácu,
 striedanie činností s relaxáciou na koncentráciu pozornosti, na oddych,
 dôsledné dodržiavanie prestávok,
 nerušené vyučovanie, streda bez písomných domácich úloh,
 pedagogický takt, empatia, vzájomná pomoc, úcta a rešpekt.
Príprava žiakov na povolanie:
 na hodinách TCHV a rod. prípravy, na triednických hodinách,
 príprava žiakov na prijímacie pohovory z MAT, SJL ,
 tok informácií z nástenky, z internetu,
 motivácia na jednotlivých vyučovacích hodinách /teória – prax/,
 exkurzie zamerané na využitie nadobudnutých vedomosti a zručnosti,
Environmentálna výchova
Je začlenená ako prierezová téma v osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.
Charakteristika
 organická súčasť výchovy a vzdelávania,
 I. st. osvojovanie vedomostí a zručností ako predpoklad k vytvoreniu ochranárskych
54
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
postojov,
 II. st. získané vedomosti a zručnosti využívajú na pochopenie javov a vzťahov
v životnom prostredí, na osvojovanie správnych postojov,
 okrem spomínaných aktivít je nevyhnutné spomenúť zberové podujati,a
 praktické laboratórne práce a ich výstava, napr. odstraňovanie ropných škvŕn z vody,
 OČaP, OŽaZ a didaktické hry,
Nie všetci žiaci majú osvojené zručnosti ochrany vlastného zdravia, životného prostredia,
svojho blízkeho okolia, čo sa prejavuje v nevhodnom obliekaní, sebapoškodzovaní,
v poškodzovaní majetku školy, mesta, okolitej prírody. Tu je priestor na úlohy v školskom
programe – osvojovanie príslušných kompetencií pre život.
Aktivity
 úprava areálu školy (Vyčistime si Slovensko),
 zberové podujatia (papier, plasty, drobný elektromateriál),
 výstavy na škole,
 exkurzie zamerané na životné prostredie a jeho ochranu,
 starostlivosť o kvety v triedach a na chodbách.
Prevencia drogových závislosti a kriminality mládeže:
Úlohy – ciele:
 realizácia preventívno – výchovných programov realizovaných pracovníkmi CPPPaP
so žiakmi VIII. a IX. ročníka,
 prevencia požívania legálnych drog, vplyv nelegálnych drog na život, životný štýl,
 formovanie osobnostných postojov proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, proti
prejavom intolerancie a šikanovania,
 pozitívne sebahodnotenie, rozvíjanie kritického myslenia,
 formovanie vlastných názorov, hľadanie a vyberanie priateľov,
 partnerské a priateľské vzťahy.
Metódy a formy:
 tvorba informačných materiálov, plagátov, násteniek na VYV, ...
 práca v záujmových útvaroch,
55
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 skupinové aktivity zamestnancami CPPPaP a školskou psychologičkou /Nelátkové
závislosti, Prostitúcia a obchodovanie,.../,
 DVD – Deti a drogy, fajčenie vraždiaci návyk, Alkohol – skrytý nepriateľ,
 individuálny prístup k problémovým žiakom,
 podpora k športu a vzťahu ku kultúre (krúžky, besedy, exkurzie, divadlá, literatúra, ....
V každej triede prebiehali aktivity na triednických hodinách, na OBV, ETV, NAV;
realizovali sa komunity, diskusné kluby, riešenie konfliktov, prekážok a problémov
v osobnom živote, ako zvládať stres, ...
Mnohí žiaci dávajú prednosť poznatkom z ulice, z diskoték, z internetu, ... Hodnotový
rebríček si postavia na základe vlastných skúseností, nie zo skúseností z okolia; s niektorými
žiakmi rodičia neriešia ich problémy, ani o nich nevedia, .... Ide spravidla o rodičov, ktorí sú
celé dni v práci alebo pracujú mimo bydliska alebo na zmeny a deti zostávajú bez dozoru. Ak
sa problém vyskytne, nechcú ho priznať, považujú to za vlastné zlyhanie.
Voľný čas detí
Na našej škole pracuje 18 krúžkov záujmovej činnosti, v ktorých je zapojených viac
ako 75 % žiakov. To nie je málo, v porovnaní s minulým šk. rokom takmer o 3 % viac. Ich
cieľom je, aby žiaci zmysluplne trávili čas. Je to základná prevencia proti patologickým
javom. Pracovali aktívne, ich výsledky sa odrážali počas celého školského roka na činnosti
školy. Krúžková činnosť je i v ŠKD.
Všetkým p. učiteľkám patrí poďakovanie za vedenie záujmových útvarov, za čas strávený po
vyučovaní so žiakmi, ktorí sa venujú svojim záujmom.
Žiaľ, častokrát sa stretávame s vandalizmom v meste, s nevhodným správaním, návštevou
reštauračných zariadení, používaním legálnych drog / najmä fajčenia/. V takýchto prípadoch
je spolupráca s rodičmi veľmi ťažká. Niektorí vôbec nepriznajú, že nejaký problém existuje,
iným neprekáža, prípadne ich nezaujíma, ako a s kým ich deti trávia voľný čas.
Triednické hodiny
Boli súčasťou rozvrhu hodín – 1 vyučovacia hodina. Triedne učiteľky postupovali
podľa plánu triedneho učiteľa, no aktuálne pracovali s kolektívom podľa potreby. Okrem
bežných úloh riešili pani učiteľky problémy spojené so správaním žiakov, so záujmami
56
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
triedneho kolektívu. Poriadali rôzne besedy, komunity, diskusné kluby zamerané na
problémy, ktoré žiaci chceli riešiť, ktoré ich zaujímali. Najmä vzťahy v kolektíve, medzi
dospievajúcou mládežou, rebríček hodnôt v živote človeka, drogy a ich vplyv na osobnosť
človeka, ochrana vlastného zdravia, ochrana prírody a životného prostredia, ako sa správať
asertívne, ako poznať seba samého, ako pracovať na vlastných nedostatkoch, čo je to šikana
a čo s ňou, ... Volili rôzne formy triednických hodín, napr.
v spoločenskej miestnosti,
vychádzky, návšteva divadla, ...
Školský psychológ
Formy práce
1/ individuálne konzultácie, spoločné konzultácie,,
2/ práca so začlenenými žiakmi, dokumentácia začlenených žiakov,
3/ profesijná orientácia žiakov vyšších ročníkov,
4/ spolupráca s poradenskými centrami a inými odborníkmi,
5/ spolupráca s vyučujúcimi,
6/ práca s triednymi kolektívmi,
7/ osvetová činnosť, príprava projektu Zdravie v školách,
8/aktivity so žiakmi,
9/ pozorovanie žiakov počas prestávok, vyučovacích hodín, pri mimoškolskej i mimotriednej
činnosti,
10/ sebavzdelávanie.
Spolupráca
 psychodiagnostika žiakov /správanie a učenie, rediagnostika, školská spôsobilosť/,
 práca s problémovými žiakmi, so žiakmi s poruchami správania,
 konzultácie s rodičmi problémových žiakov,
 konzultácie s pedagogickými zamestnancami,
 príprava a pravidelné dopĺňanie pedagogickej dokumentácie začlenených žiakov,
 profesijné zameranie žiakov vyšších ročníkov,
 supervízie na vyučovacích hodinách,
 účasť na vzdelávaní v CPPaP v Hlohovci, vzdelávanie – psychoterapia,
 vzdelávanie učiteľov na pedagogických radách,
57
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
 spolupráca s odbornými pracoviskami /CPPaP v TT, HC, CŠPP HC, TT, .../,
 osveta
/prekonávanie
predsudkov
voči
psychológii
a psychológom,
proti
podceňovaniu osobných problémov, .../,
 vzdelávanie pedagogických zamestnancov – elektronické šikanovanie, bezpečne na
internete, práca s novými začlenenými žiakmi, ....
Spoluprácu so školským
psychológom
hodnotia vyučujúci ako veľmi dobrú
a potrebnú. Aktívne rieši aktuálne úlohy vyplývajúce z potrieb žiakov, požiadaviek učiteľov,
rodičov, ... prostredníctvom poradenstva, konzultácií, spolupráce zainteresovaných strán
vrátane odborných lekárov.
Spolupráca s Radou rodičov
Rada rodičov je orgán, ktorý zastupuje rodičovskú verejnosť. Schádza sa pravidelne,
minimálne 4 až 5 – krát do roka a pozýva na svoje zasadnutie riaditeľku školy. Zaujíma sa
o dianie v škole, o vyučovací proces, jeho zabezpečenie. Spoluorganizuje so školou mnoho
aktivít, napr. karneval, prispieva na MDD, na Mikuláša, do školy v prírode, na plavecký
výcvik, na LVK, na zápis žiakov do I. ročníka, na knihy pre najšikovnejších deviatakov, na
ich rozlúčku so školou ...
Mnohí rodičia sa zúčastňujú netradičného vyučovania,
mimotriednych a mimoškolských aktivít, pomáhajú zabezpečovať exkurzie a výlety.
Návštevy rodičov na rodičovských združeniach sú priemerné, lepšie na I. stupni. V prípade
potreby sú pozvaní do školy. Oceňujú možnosť konzultácií s jednotlivými vyučujúcimi.
Spolupráca s Radou školy
Rada školy je pravidelne informovaná o stave výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
o hospodárení, kádrovom zabezpečení i aktivitách školy.
Škola už 14 rokov spolupracuje i MsK v Hlohovci pri organizovaní medzinárodnej
výtvarnej súťaže EX LIBRIS, ktorá má vysokú odbornú i spoločenskú úroveň. Dobre
spolupracujeme s CVČ Dúha, MsŠK Hlohovec, FC Hlohovec, s CPPaP , ŠPPaP v Hlohovci,
s DIC v Trnave. Priestory dvoch herné poskytujeme stolnotenisovému oddielu ZENTIVA,
priestory veľkej telocvične klubu KARATE.
Od apríla 2011 našu školu navštevujú i žiaci z detského domova COMPASS.
58
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Spolupráca s MŠ
Spolupráca s MŠ je neformálna. Začína pred vstupom prváčikov do školy. Deti z MŠ
navštevujú pri rôznych príležitostiach školu. Žiaci, najmä prváci im ukazujú, čo sa naučili.
Deti z MŠ sú pomerne dobre pripravené do školy, nedostatky zisťujeme v sociálnych
kontaktoch, v plnení prvých povinností, v pozornom počúvaní, ...
Spolupráca s CPPPaP, ŠPPaP v Hlohovci
Školský psychológ, špeciálna pedagogička, koordinátorka protidrogovej výchovy
a výchovná poradkyňa sú metodicky vedené CPPPaP.
Naši žiaci, ktorí potrebujú odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie,
navštevujú CPPPaP alebo CŠPPaP. Spoluprácu hodnotíme ako veľmi dobrú.
Spolupráca s MsÚ a inými inštitúciami
Spolupráca so zriaďovateľom je na dobrej úrovni. Mnohé kultúrne
aktivity sú
zabezpečované práve v spolupráci so školou /napr. návšteva divadelných predstavení,
akadémie pre verejnosť.../.
Zriaďovateľ v rámci rozpočtu prispel na plavecký výcvik.
Pani učiteľky so žiakmi pripravujú kultúrne programy.
Čo je nevyhnutné pre školu v materiálnom zabezpečení?
 rekonštrukcia podláh, riešenie statiky, oprava – havarijný stav telocviční,
 modernizácia žiackej kuchynky ,
 modernizácia tried vybavením modernou digitálnou technológiou,
 vybudovanie bezbariérového vstupu a pohybu v priestoroch školy v zmysle NV č.
362/2006 Z. z.
59
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Úlohy, ktoré sú súčasťou Plánu práce školy, sú rozpracované v čiastkových plánoch
a tvoria neoddeliteľnú súčasť práce všetkých pedagogických zamestnancov. Niektoré sú
kvantifikované, spravidla splnené za určité časové obdobie. Väčšina z nich je však trvalou
súčasťou našej práce, ktorú systematicky skvalitňujeme, inovujeme a vyhodnocujeme.
Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Pedagogickej rady 03.09. 2012
a na zasadnutí rady školy 17.09.2012.
__________________
Mgr. Mária Loskotová
riaditeľka školy
Prílohy:
1.
Výkaz o prospechu a správaní žiakov za II. polrok školského roka 2011/2012.
2.
Správa o hospodárení /resp. Protokol + komentár za rok 2011/
60
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
k predkladanej Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ, Koperníkova 24 v Hlohovci, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012.
RADA ŠKOLY pri Základnej škole, Koperníkova 24, 920 01 v Hlohovci sa na svojom
zasadnutí dňa 17.09.2012 oboznámila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012, ktorú RADE ŠKOLY predniesla
riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Loskotová.
Predkladaná správa je vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
a Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 dodržuje požadovanú štruktúru
a obsahuje požadované informácie.
Údaje zodpovedajú informáciám, ktoré boli predkladané riaditeľkou školy Mgr.
Máriou Loskotovou v priebehu celého školského roka 2011/2012.
V Hlohovci, 17.09.2012
___________________
Mgr. Oľga Malíková
predsedkyňa RŠ
____________________
Mgr. Mária Loskotová
riad. školy
pri ZŠ, Koperníkova 24
v Hlohovci
61
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Prílohy
62
Download

Správa za školský rok 2011/2012