OBSAH
I. Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)
1. Názov školy....................................................................................................................4
2. Adresa školy...................................................................................................................4
3. Kontakty.........................................................................................................................4
4. Informácie......................................................................................................................4
5.Zriaďovateľ.....................................................................................................................4
6.Vedúci zamestnanci školy...............................................................................................4
7.Výsledky a podmienky výchovno – vzdelávacej činnosti
a) – Rada školy.....................................................................................................4
- Metodické orgány školy (MZ a PK)..............................................................6
b) Údaje o ţiakoch školy....................................................................................12
c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka.............................................12
Údaje o úspešnosti ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na
ďalšie štúdium ...............................................................................................12
d) Realizované edukačné programy....................................................................13
e) Výchovno – vzdelávacie výsledky za škol. rok 2009/2010
- ISCED 1.......................................................................................................14
- ISCED 2.......................................................................................................15
- výsledky meraní MONITOR 9 ...................................................................17
KOMPARO .....................................................................17
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v škol. roku 2009/2010 ...............17
g) Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie ...................18
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy za škol.
rok 2009/2010 ................................................................................................21
i) Aktivity, podujatia a prezentácia školy, výsledky v predmetových súťaţiach
a olympiádach, medzinárodná spolupráca .....................................................22
j) Projekty školy ................................................................................................27
k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole.............................................................................................................30
l) Priestorové a materiálne podmienky školy ...................................................30
m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy ...32
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenia jeho plnenia ......................................................33
n) Silné a slabé stránky školy a jej príleţitosti, moţné riziká podľa SWOT
analýzy ...........................................................................................................34
o) Výsledky úspešnosti školy v príprave na výkon povolania a uplatnenie
ţiakov na trhu práce, úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium .....................36
II. Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ................................................36
b) Voľnočasové aktivity školy ..........................................................................................37
c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom rodičom ...............37
d) Spolupráca školy s ďalšími fyzickými a právnickými osobami ktorí sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní ..................................................................................................38
III. Záver ..................................................................................................................................39
Dodatok č. 1 k Správe o výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2009/2010...........41
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA KMEŤA,
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Tel./fax.:036/6313041; 6345742 e-mail.:[email protected] IČO:37864386
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M.R. Štefánika 34, 934 01 Levice
za školský rok 2009/2010
Predkladá:
Mgr. Boţena Papšová
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 30.8.2010
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
MESTO LEVICE
schváliť – neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R.
Štefánika 34 v Leviciach za školský rok
2009/2010
......................................................
Mgr. Angelika Matľáková
predsedkyňa Rady školy pri ZŠ Andreja
Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01
Levice
Stanovisko zriaďovateľa:
MESTO LEVICE
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R.
Štefánika 34, 934 01 Levice za školský rok
2009/2010
....................................................
za zriaďovateľa
2
Správu vypracovala: Mgr. Boţena Papšová, riaditeľka školy
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
2. Koncepčného plánu rozvoja školy na roky 2005 – 2010
3. Štátny vzdelávací program a rozpracovaného Školského vzdelávacieho programu,
vrátane prierezových tém
4. Plánu práce školy na školský rok 2009/2010
5. Závery pracovných porád, pedagogických rád za školský rok 2009/2010
6. Záverov a hodnotiacich správ metodických orgánov školy (MZ, PK)
7. Záverov prierezových a hodnotiacich správ Národných programov a zámerov
výchovno – vzdelávacej práce školy spracovaných a odporúčaných pre školy a škol.
zariadenia MŠVVaŠ SR spracovaných koordinátormi programov na škole
8. Činnosť a spolupráca s Radou školy
9. Informácie s Rodičovskej rady a triednych ZRPŠ
10. Výsledkové listiny olympiád a súťaţí
11. Správa o hospodárení – v zmysle platných zákonov a nariadení
12. Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
3
I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov školy:
2. Adresa školy:
3. Telefónne číslo:
Faxové číslo:
4. Internetová adresa:
e-mailová adresa:
5. Zriaďovateľ:
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice
036/631 30 41; 036/634 57 42
036/631 30 41
www.zsmrsle.edu.sk
[email protected]
MESTO LEVICE
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko:
Boţena Papšová, Mgr.
Funkcie
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň,
štatutárny zástupca riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
vedúca vychovávateľka ŠKD
vedúca ŠSZ
vedúca administratívneho úseku
Alica Meňhartová, Mgr.
Alţbeta Liptáková, Mgr.
Alţbeta Čukovičová
Boţena Patiová
Zuzana Šebová
7. Výsledky a podmienky výchovno – vzdelávacej činnosti
a)
Rada školy
Rada školy pri Základnej škole Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34 v Leviciach
bola ustanovená v zmysle § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008
Z.z. v znení neskorších predpisov, dňa 2.7.2008 na základe ustanovujúcej schôdze po
predchádzajúcej voľbe členov rady školy.
V januári, po legislatívnej úprave sa zloţenie rady školy upravilo výmenou jedného člena,
ktorý bol nahradený delegovaným členom zriaďovateľa.
Členovia rady školy:
P. Meno a priezvisko
č.
1. Mgr. Angelika Matľáková
2. PaedDr.Aneţka Meszárošová
3. Zuzana Šebová
4. RNDr. Ján Krtík
5. Ing. Erika Sulinová
6. Ing. Jozef Kubala
7. Albert Szabóo
8. MUDr. Daniela Hasičová
9. Ing. Elena Krajkovičová
10. Mgr. Dana Paráková
11. Beáta Ivančová
Funkcia
Zvolený (delegovaný) za :
predsedkyňa
člen
tajomník, zapisovateľ
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov
rodičov
rodičov
rodičov
4
Zasadnutia rady školy:
P.č.
Mesiac
1.
Október 2009
2.
Január 2010
3.
Marec 2010
4.
Jún 2010
Účasť
90,9 %
63,6 %
81,9 %
63,6 %
Prizvaní
RŠ, ZRŠ
RŠ, ZRŠ
RŠ
RŠ
Obsah rokovaní rady školy:
- prerokovala plán práce a plán zasadnutí na daný školský rok
- prerokovala školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010
- spolupráca pri organizovaní DOD
- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok škol. roku 2009/2010
- rozpočet školy a návrh 1. zmeny rozpočtu pre rok 2010-10-04
- spolupráca RŠ pri organizovaní medzinárodného Dňa Zeme s účasťou druţobných škôl
z Békešskej Čaby a Boskovíc a študentov z Poľska, sadenie vyšegrádskeho stromčeka
- spolupráca RŠ a školy pri organizovaní školskej akadémie
- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za škol. rok 2009/2010
- aktuálne úlohy, ciele, poţiadavky, výsledky a vízie školy
- ţiadosti o vyjadrenie, stanovisko a následné riešenie zriaďovateľa
* Mesto Levice, príslušné komisie a MsŠR o úprave rozpočtu po zadrţaní 5% finančných
prostriedkov v porovnaní s rozpisom MŠVVaŠ
* Mesto Levice – zohľadnenie a riešenie problémov a nepredvídaných udalostí vzniknutých
pri rekonštrukcii školy projektom podporovaným z EŠF
* OŠaV – celoplošné riešenie zaškolenia detí nepripravených na vstup do školy
a zvládnutie vzdelávania poskytovaného ZŠ
* podpora ţiadostí školy na riešenie havárií na budovách, v zariadení ŠSZ, areálu školy
a celého spravovaného majetku
Ţiadosti boli riešené len čiastočne.
Plnenie štatútu, úloh a cieľov rady školy:
Rada školy pracovala efektívne, progresívne. Jej prácu a kompetentnosť vyuţívala efektívne.
Rozsah prenášania informácií obmedzovala len neúčasť niektorých jej členov. Tieto však
neprekročili poţadované percento neúčasti. Neúčasť bola vţdy ospravedlnená. Pozitívne
moţno hodnotiť fakt, ţe obsah rokovaní bol vopred dobre pripravený. Podklady sa
vypracovali v spolupráci vedenia školy, poradných orgánov školy, rodičovskej rady,
občianskeho zdruţenia EDIN a zo záverov komunikácie so zriaďovateľom.
Rada školy dobre a efektívne splnila svoju funkciu a poslanie.
5
Metodické orgány školy:
P.
č.
Názov MO
Vzdelávacia
oblasť
predmety
ročníka
1. MZ 1. – 2. roč.
2. MZ 3. - 4. roč.
3.
MZ 1.-4. roč.
VINŢ
predmety
ročníka
predmety
ročníka
Sekcia
Predseda
1. roč.
2. roč.
PaedDr. Meszárošová
3. roč.
4. roč.
Mgr. Fábryová
1.-2. roč.
3.-4. roč.
Mgr. Dioszegiová
Členovia
Mgr. Bólová, Mgr. Dioszegiová
PaedDr. Bernátová, Mgr. Kresivníková
PaedDr. Horváthová od 8.3.2010
zmena Mgr. Búriková, Mgr. Siposová,
Mgr. L. Medúzová
Mgr. Patko, Mgr. Viglašová,
Mgr. Speváková, Mgr. Szalma,
Mgr. A. Medúzová, Mgr. Salokyová,
Mgr. Kresivníková, Mgr. Liptáková
Mgr. L. Medúzová, Mgr. Viglašová,
Mgr. Speváková, Mgr. Salokyová,
Mgr. Kresivníková, Mgr. Liptáková,
6
4. MZ - CJ
Jazyk
a komunikácia
ANJ
v ISCED 1
5. MZ ŠKD
Čameková
Jazyk a
komunikácia
6.
Mgr. Patko
PK
SJL
Mgr. Škutová
ANJ
Mgr. Boľanovská
7. PK
8. PK
9. PK
Matematika
a práca s
informáciami
Človek a
príroda
Človek a
spoločnosť
NEJ
MAT
PaedDr. Mesaroš
INF
FYZ CHEM
BIO
DEJ
GEO/ ZEM
Mgr. Matľáková
Mgr. Bogyóová
OBV
10. PK
11. PK
12. PK
13. PK
14. PK - VINŢ
Človek a
hodnoty
Umenie a
kultúra
Človek a svet
práce
Zdravie a
pohyb
NAV
ETV
Mgr. Suchánska
HUV VYV
TECH -V
Čl. a tech.
Mgr. Meľuchová
TEV
Mgr. Chovanová
Tr. uč.
VINŢ
Mgr. Meňhartová
Ing. Szalmová
Mgr. Viglašová, Mgr. Speváková,
Mgr. Fábryová, Mgr. Boľanovská,
PaedDr. Krnáčová
A. Čukovičová, J. Hlôšková,
R. Macková, K. Vígová, J. Koková
Bc. Z. Iţoldová, E. Cigániková
Mgr. Babincová, Mgr. Chovanová,
Mgr. Suchanská od 19.5. 2010 Mgr.
Naštická
PaedDr. Krnáčová, Mgr. Filip,
Bc. Maďar, Mgr. Starodubcev
Mgr. Tarišková, Mgr. Meňhartová
Mgr. Matľáková, PaedDr. Pindesová,
Mgr. Meňhartová, Mgr. Závodský
Ing. Macáková
Mgr. Zelienková, Ing. Horváthová,
Mgr. Závodský, PaedDr. Mesaroš
Ing. Szalmová, PaedDr. Pindesová
Mgr. Degulová, Ing. Palaťka,,
Mgr. Starodubcev
Mgr. Rovan, Mgr. Škutová
Mgr. Babincová
Mgr. Bogyóová
Mgr. Starodubcev
Mgr. Papšová, PaedDr. Bernátová,
Mgr. Tarišková
Mgr. Závodský, Ing. Palaťka,
Ing. Macáková
Mgr. Rovan od 3.6.2010 zmena
Mgr. Bédiová, Ing. Szalmová,
Bc. Maďar
vyučujúci v špeciálnych triedach VINŢ
Analýza výsledkov činnosti MO:
Činnosť MZ a PK sa riadila ročným plánom práce príslušného MO so zapracovaním
cieľov koncepčného zámeru školy, obsahu ŠtVP a ŠkVP, ročného plánu práce školy,
príslušnej pedagogickej dokumentácie, analýzy výsledkov minulého školského roka, analýzy
dosiahnutých výsledkov.
Všetky MO sa zišli 5 – krát okrem
MZ – CJ ISCED 1 počet zasadnutí 2x - neplnenie plánu práce
PK Človek a hodnoty
2x - dlhodobá PN predsedu
PK Zdravie a pohyb
4x - dlhodobá PN člena PK, nezvolanie PK
PK Jazyk a komunikácia – CJ
4x - zodpovedá plánu PK
PK VINŢ ISCED 2
3x - zodpovedá plánu činnosti
Zo zasadnutí boli vyhotovené zápisnice s analýzami, poţiadavkami, so závermi
a odporúčaniami pre vzostup, skvalitnenie a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu
a podmienok pre činnosť školy. Vo všetkých MO sa sledovali, vyhodnocovali výsledky
kontrolnej činnosti, výsledky kontrolných, vstupných, výstupných a prierezových písomných
prác, plnenie národných programov a projektov, implementáciou odporúčaní z inšpekcie,
výchovným a vzdelávacím štýlom, metodikou, hodnotením a klasifikáciou, prezentáciou
7
predmetu, triedy, organizovanej aktivity, príspevkami do školskej metodiky TVIP, plnením
projektu podporovaného ESF – Tvorivá škola a jeho implementácia do ŠkVP.
Plnenie špecifických úloh a z nich vyplývajúce závery a odporúčania.
MO
MZ 1.-2. roč.
MZ 3.-4. roč.
závery a odporúčania
- rozvíjať spoluprácu s MŠ
- štúdiom a aktivitami skvalitňovať
a rozvíjať inovačné formy a metódy
práce
- eliminovať slabé výsledky ţiakov
so SZP
- naďalej prispievať a inovovať web
stránku školy
- príprava ţiakov na vzdel. stupeň - upraviť UP a ČTP pre predmet
ISCED 2
prírodoveda
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti -implementácia prvkov
kritického myslenia a kon.
geometrického učiva aj do iných
- skvalitnenie zručností ţiakov
temat. celkov MAT aj v ostatných
v uplatňovaní gramat.
predmetov 3. a 4. roč.
pravopisných pravidiel v SJ
- výraznejšia prezentácia
- plavecký kurz pre začiatočníkov kompetencií ţiakov v súťaţiach
Priority
- adaptácie ţiakov v škole
- zápis ţiakov
- organizácia zaujímavých aktivít
- prezentácia na verejnosti
- vzostup výchovno – vzdel.
výsledkov
MZ - CJ
- zisťovanie úrovne
a predpokladov ţiakov pre
zvládnutie CJ
- výber učebníc a ďalších špecific.
pomôcok
- vyuţívanie IKT vo výchovno –
vzdelávacom procese
MZ - ŠKD
- náväznosť na vých . vzdel.
proces
- rozšírenie poznatkov ţiakov
aktívnou činnosťou, manuálnou
zručnosťou
- rozvíjanie kompetencii ţiakov
- regionálna výchova
- plnenie národných prog. a
projektov
- prepracovanie depistáţnych
testov budúcich prvákov
- usmernenie ku kritériám roč.
prác
- vysvedčenia so slovným
hodnotením a kritériá pre
hodnotenie a klasif.
- metodický deň pre program
APROGEN
MZ - VINŢ
- podporovať získanie odbornosti
výučby ANJ rozšírením si
aprobácie u uč. ISCED 1
- vytvoriť priestor pre prezentáciu
ţiakov v jaz. zručnostiach ISCED 1
- získanie účasti pedagógov v hodn.
kom.
- doplniť kabinet UP pre CJ
- zvýšiť úroveň výsledkov ţiakov
- doplniť výchovný program
o dopravnú výchovu
- zapájať ţiakov do záujmovej
činnosti
- skvalitniť a rozšíriť metod.
postupy na rozvíjanie osobných,
sociálnych a občianskych vzťahov
medzi ţiakmi
- intenzívnejšie prezentovať
vzdelávací program VINŢ
- získavanie mimorozpočtových
zdrojov pre projekt
- do škol. metodiky spracovať
metod. postupy na diferencované
vyučovanie v rámci vonkajšej
(triednej) vnútornej (ţiackej)
diferenciácie
8
PK – SJL
Jazyk a
komunikácia
PK – CJ
Jazyk a
komunikácia
PK – MAT
INF
Matematika
a práca
s informáciami
PK – FYZ
CHEM
BIO
Človek a príroda
- príprava obsahu pre nový
predmet TVORIVÁ
MATEMATIKA a jeho zavedenie
do ŠkVP od š. roka 2010/11
- príprava ţiakov na celoslov.
testovanie
- škol. aktivity zamerané na
zvýšenie úrovne čitateľskej
gramotnosti ţiakov
- podporovanie vlastnej tvorby
ţiakov, zborníky prác, prezentácia
v tlači a v súťaţiach
- zintenzívnenie pôsobnosti
školskej kniţnice, jej dopĺňanie,
vyuţívanie multimediálnej učebne
- vytváranie podmienok pre
aktívnu prácu s talentami,
redakčná rada, rozhlasový krúţok,
divadel. krúţok Kalimero
- rozvíjanie kompetencií v oblasti
komunikácie v CJ prostredníctvom
lektorov z ang. hovoriacich krajín
- výber a schválenie učebného
materiálu, účasť na prac.
stretnutiach distributérov
- vyuţívanie príleţitostí na
prezentáciu ţiakov v CJ
(vystúpenia, divadlá, dopisovanie,
kontakty so zahraničím, preklady
škol. materiálov, anotácií
ročníkových prác
- projekty zahraničnej spolupráce,
spolupráca s Národ. kanceláriou
SAIC
- príprava ţiakov na celoslovenské
testovanie
- rozvíjanie kompetencií ţiakov
v matematickej a finančnej
gramotnosti (Národný program)
- tvorba metodických postupov pre
záţitkové vzdelávanie a vyuţitie
vedomostí a poznatkov v praxi
- úspešnosť v postupových
súťaţiach a zapojenie ţiakov do
národných a medzinárodných
korešpondenčných súťaţí
- tvorivá aplikácia vedomostí
a nadania pre zvýšene úrovne
ekologického vedomia a konania
- organizovanie celoškolských
tradičných podujatí ku národným
- pokračovanie v digitalizácii
prístupu k informáciám
a vzdelávaniu
- rozvíjanie činnosti informačného
a čitateľského centra
- výraznejšia príprava, prezentácia
a úspešnosť v postupových
súťaţiach
- spracovanie odporúčaní
a metodických postupov na
záţitkové vyučovanie pre rozvíjanie
kompetencií čitateľskej gramotnosti
- nadviazanie aktívnych kontaktov
a získanie lektorov pre NEJ
- zvýšenie úrovne motivácie ţiakov
pre získanie komunikačných
kompetencií aj v triedach TVIP
a u ţiakov SZP
- E twiningové vyučovanie
- letný jazykový tábor, kurz
- realizácia úspešného
medzinárodného projektu
Comenius- Učenie sa o hrdinoch
prostredníctvom legiend
- tvorba predmetových projektov
- skvalitňovanie podmienok pre
výučbu matematiky, vybavenia
kabinetu
- intenzívnejšia práca a výučba
v učebni LEGO DACTA
- metodika rozvíjania
matematických kompetencií
a finančnej gramotnosti
- efektívnejšie pôsobenie vedomosti
teória - prax
- tvorba metodiky pre výučbu
v triede v prírode a exteriéri školy
- inovácia náučného chodníka
školy, elektronické spracovanie
- zapojenie do súťaţí, prezentácií
9
PK – DEJ
GEO
OBV
Človek
a spoločnosť
PK – ETV
NAV
Človek
a hodnoty
PK – HUV
VYV
Umenie a kultúra
a medzinárodným
environmentálnym dňom
dopĺňanie prítomných
a nezvyčajných , inovovaných
postupov a metód
- skvalitňovanie podmienok pre
výučbu prírodovedných predmetov
(učebňa, učebné pomôcky,
výučbové programy)
- regionálne prírodovedné
zvláštnosti ich poznanie
a spracovanie. Tvorba uceleného
výstupu, učebného materiálu pre
ŠkVP
- členstvo v hodnotiacich
komisiách a organizovanie
postupových súťaţí (obvod, okres,
kraj) na škole
- spoluautorstvo pri vydávaní
učebnice BIO pre 6. roč. a tvorbe
testov pre biologickú olympiádu
- získavanie poznatkov
a vedomostí vyhľadávaním
informácií z mimoučebnicových
zdrojov, vyučovaním mimo školy
(IKT, encyklopédie, archív,
exkurzie...)
-skvalitňovanie podmienok
výchovy a vzdelávania rozšírením
kabinetu UP
- spolupráca s organizáciami
a inštitúciami podporujúcimi
motiváciu ţiakov ku predmetu
- rozvíjanie kompetencií ţiakov
s dôrazom na emociálnu stránku,
osobnostné hodnoty a sociálne
vzťahy, aktívne pôsobenie,
kritické myslenie a konanie
- zostavenie a tvorba matice
netradičných foriem a metód
výchovy a vzdelávania
- príprava na 1. sv. prijímanie
- vytváranie podmienok pre
umelecké cítenie, tvorbu
a prezentáciu
- implementácie cieľov
a poznatkov z rôznych predmetov
a záţitkov v tvorivej práce
- vyuţívanie nadania a talentu
ţiakov pre jeho rozvíjanie.
Realizovanie aktivít, projektov
a aktivít AMAVETU
- podpora a získavanie
elementárnych zručností
a kompetencií pre oblasť veda –
výskum
- úprava časovej dotácie predmetov
FYZ – CHEM (pokusy, lab. práce)
- viac projektov pre postupové
súťaţe a olympiády
- vybudovanie kabinetu
- vytváranie portfólií učiteľských
a ţiac. projektov ku regionálnym
témam
- väčšia úspešnosť ţiakov
v postupových súťaţiach
- efektívne a motivujúce pracovné
prostredie pre výučbu predmetov.
Úprava špec. učebne, ale aj
ostatných tried
- výraznejšia prezentácia predmetov
prostredníctvom správania
a konania ţiakov
- sústrediť inovačné metodické
postupy, spracovať ucelené výstupy
- dokončiť zriadenie odbornej
učebne pre skvalitnenie podmienok
pre výučbu predmetu
- rozvíjanie kompetencií v poznaní
a ďalšom šírení regionálnej kultúry
10
PK – Človek
a svet práce
PK – TEV
Zdravie a pohyb
PK – VINŢ
a prezentácií s kumuláciou
školskej, záujmovej
a mimoškolskej činnosti ţiakov
- tvorba portfólií pre metodické
postupy v ŠkVP
- verejné prezentácie ţiakov vo
forme kultúrnych programov,
vystúpení, akadémií, výstav
- tvorba školských periodík a ich
distribúcia
- rozvíjanie manuálnych zručností
ţiakov s vyuţitím poznatkov
z oblasti techniky, ekológie,
ţivotosprávy a ochrany zdravia
- implementácia
medzipredmetových vzťahov ku
vytváraniu postojov a konaniu
ţiakov
- vyuţívanie všetkých dostupných
podmienok interiéri a exteriéri
školy pre aktívnu účasť ţiakov na
tvorbe ţivotného a pracovného
prostredia (výroba predmetov z
ľahko dostupného materiálu,
pestovateľské a environmentálne
zručností), príprava pre ţivot
- hodnotenie a rozvíjanie rovne
pohybových zručností ţiakov a ich
výkonnosti
- motivácia ţiakov pre pohybové
aktivity (športové medzitriedne
turnaje, podujatia, projekty)
- skvalitňovanie podmienok pre
výučbu predmetu
(mimorozpočtové zdroje, projekty,
rekonštrukcia)
- organizovanie výcvikov a kurzov
- systematická príprava na
postupové súťaţe s vyuţitím
spolupráce s inštitúciami ktoré
vlastnia vybavenie a majú
podmienky pre daný šport
- diferenciácia obsahu učiva
v jednotlivých predmetoch na
podmienky v triedach a osobných
danostiach ţiakov.
Ročníkové práce
- inovácie metod. postupov
a foriem práce pri edukácii
všeobecne intelektovo nadaných
- skvalitňovanie a rozširovanie
- zvýšenie motivácia ţiakov
k pohybu, k manuálnym činnostiam
a zdravému ţivot. Štýlu
- inovácia a modernizácia postupov
- zintenzívnenie spolupráce
s inštitúciami motivujúcim k
tvorivosti ţiakov
- prezentácia výkonov
a kompetencií ţiakov
- pri práci s talentami dosiahnuť
vyššiu úroveň v umiestnení
- zamerať sa na inováciu motivácie
ţiakov pre zdravie a pohyb
- dôsledná údrţba, dopĺňania
kabinetu
- rozvíjanie podmienok pre
kolektívne športy a získanie
väčšieho počtu ţiakov pre šport
- prepracovanie adaptačného
programu v 5. ročníku
- spolupráca s MO v rámci
Slovenska na medzinárodnej
úrovni
- spolupráca a podpora programu
s org. inštit. podnikateľmi, OZ
a spoločnosťami
- zintenzívniť medzinárodnú
11
priamo v učebniach
- olympiáda nadaných na krajskej
úrovni
- organizácia
– vzdelávania dospelých
- konferencií pre ţiakov
spoluprácu, mobilitu, vzdelávanie
Záverom moţno zhodnotiť prácu MO ako dobrú. Pozitívne moţno hodnotiť aj
odbornú prípravu, obsadenie, ďalšie vzdelávanie a štúdium pedagog. zamestnancov.
Nedostatky sa prejavili najmä v PK s dlhodobými PN zamestnancov. Najvýraznejšie v PK,
ktorých súčasťou sú predmety ETV, TECHV, TEV.
Ako výrazne pozitívne hodnotíme:
- efektívnejšie vyuţívanie a prezentácie predmetov, tried, aktivít a ponúk, výsledkov školy na
web stránke školy
- vyššiu angaţovanosť učiteľov zapojených do vzdelávania, pri tvorbe projektov, realizáciu
projektu Tvorivá škola – podporovaného ESF zameraného na tvorbu ŠkVP. Menšia
angaţovanosť predmetov MAT, TEV, TECHV
- odbornosť vo vyučovaní predmetov
- úroveň organizovaných aktivít po obsahovej i organizačnej stránke
- skvalitnenie podmienok v prístupe ku IKT, podmienok v kabinetoch: školská kniţnica, BIO,
DEJ, GEO, SJL, CJ ISCED 1, HUV, VYV
- skvalitnenie podmienok získaných realizáciou rekonštrukcie a modernizácie školy
Na odporúčania PK sa pre budúci šk. rok:
- zachovajú cvičenia zo SJ a MAT v 8. a 9. ročníku, PP pre 8.-9. roč.
- úprava počtu vyčov. hod. v predmetoch FYZ a CHEM
- rozšíriť plán tematických oblastí ŠKD o dopravnú výchovu
b) Údaje o ţiakoch školy
Základná škola
Počet tried
Počet ţiakov
Z toho
integrovaných
Šp. trieda
VINŢ
Počet oddelení
ŠKD
Počet ţiakov
ŠKD
Počet tried
Počet ţiakov
Z toho
integrovaných
Šp. trieda
VINŢ
Počet oddelení
ŠKD
Počet ţiakov
ŠKD
Stav k 31.08.2010
Ročník
Stav k 15.09.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
3
4
4
4
4
62
50
61
69
71
82
2
2
11
13
26
17
23
27
2
1
2
1
1
-
53
39
50
38
7
-
4
3
4
4
4
4
62
49
67
69
70
82
2
2
11
13
27
17
23
27
2
1
2
1
1
-
48
37
44
30
7
12
3
3
2
31
7.
8.
9.
Spolu
64
62
46
567
5
1
10
17
18
152
7
187
3
3
2
31
62
60
46
567
5
1
10
17
18
153
7
166
c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy
Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
NEZAŠKOLENÍ
DIEVČATÁ
ODKLADY
V MŠ
POČET
ŢIAKOV
SPOLU
počet
43
80
%
53,75
počet
7
%
0, 87
počet
-
%
-
POČET TRIED
INŢ Spolu
2
5
TVIP
3
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí ţiaka do 1. roč. je 73.
Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy
Počet
ţiakov
9. roč.
Gymnáziá
46
Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
SOŠ
Umelecké školy
poľnohos. ekonom.
techn.
zdravot.
pedagog.
lesnícke obchodné
dopravné
8
2
1
2
5
3
ostatné
7
18
Údaje o prijatých ţiakoch na 8 – ročné gymnázium
Počet ţ.
4. roč.
69
Prihlásení
Prijatí
0
0
Počet ţ.
5. roč.
70
Prihlásení
Prijatí
3
3
d) Realizované edukačné programy
S tvorbou školského vzdelávacieho programu sme začali v r. 2008.
V školskom roku 2009/2010 sme implementáciu poţiadaviek ŠtVP rozpracovali a overovali
v 2. a 6. ročníku.
Názov ŠkVP: Škola tvorivého vzdelávania
Spokojnosť Optimizmus Vzdelávanie Aktivita
Edukačné programy:
TVIP – tvorivé vzdelávanie inovatívnymi prvkami je viazaný na tvorbu vlastnej školskej
metodiky v ktorej sa postupne rozpracovávajú námety a metodické postupy na inováciu
a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu
TVIP – RVCJ – v edukačnom programe je posilnená výučba cudzích jazykov v rámci ŠkVP –
voliteľné hodiny. Do programu boli ţiaci zaradení po výberovom konaní a splnení kritérií na
študijné predpoklady a dosiahnuté študijné výsledky.
Špeciálne triedy VINŢ – edukačný program má osobitné učebné plány. Do programu sú
zaradení ţiaci po odporúčaní a diagnostike Centra PPPaP. Vzdelávanie sa realizuje podľa
13
obsahu metodiky APROGEN Dr. Laznibatovej v súlade so vzdelávaním siete špeciálnych
tried v rámci Slovenska.
Počet
tried
ISCED
1
ISCED
2
Spolu
TVIP
Počty
tried
5
Počet
ţiakov
87
5
139
10
226
Edukačné programy
TVIP – jazykový
TVIP - RVCJ
variant
Počty
Počet
Počty
Počet
tried
ţiakov
tried
ţiakov
4
92
4
92
VINŢ APROGEN
Počty
Počet
tried
ţiakov
5
68
4
96
6
85
4
96
11
153
V kaţdej skupine edukačného programu sa osobitná pozornosť venovala ţiakom so ŠVVP
(78) začleneným ţiakom so zdravotným znevýhodnením (10) a ţiakom so sociálne
znevýhodneného prostredia (40).
Posledné dve skupiny ţiakov mali v práci v škole najväčšie problémy. Prevládala slabá
motivácia ku vzdelávaniu, nevyhovujúce podmienky a plnenie úloh v domácej príprave
a v terapií, nevyhovujúce učebné pomôcky a vo väčšine prípadov aj zloţitá komunikácia so
zákonnými zástupcami pre nezáujem o vzostup a výsledky ţiaka najmä z marginalizovaných
skupín obyvateľstva.
Školská diferenciácia vzdelávacích programov sa nám prejavila ako dobré riešenie pre
vytváranie optimálnych podmienok na poskytnutie rozvíjania osobných daností a schopností
ţiakov. Prejavuje sa to aj vo výchovno – vzdelávacích výsledkoch, vo vyhodnoteniach meraní
zvládnutia učiva, výsledkoch v súťaţiach, v tvorivosti v rozvíjaní komunikačných zručností
a kompetencií ţiakov.
14
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010
ISCED 1
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Ročník
Trieda
1.a
1.b
1.c
1.d
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
4.d
SJaL
1,29
1,16
1,41
1
1,47
1,65
1
1,27
1,78
1
1,07
1,5
2,44
1
1
1
1,21
1,53
1
1,09
1,72
1
1,21
1,73
1,8
1
1
M
1,29
1,11
1,5
1
1,16
1,47
1
1,45
1,72
1
1,14
1,85
2,48
1
1
Ø v jednotlivých
predmetoch
1,34
1,27
1,34
1.
2.
3.
4.
CJ
Prírodoveda Vlastiveda
1,07
1
1,11
1
1,16
1,05
1,35
1,18
1
1
1,27
1,14
1,61
1,56
1
1
1
1
1,5
1,58
2,6
2,56
1
1
1
1
1,24
1,28
TV
1
1
1
1
1
1
1
HV
1
1
1
1
1
1
1
VV
1
1
1
1
1
1
1
Inf.v.
1
1
1
1
1,04
1,2
1
1,06
1
1
1
1,6
1,09
1,06
1
1
1,12
1,48
1
1
1,05
1
1
1
1
1,24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,02
1,04
1,05
1,02
1,02
1
1
1,18
1
Prac. vyu
1
1
1
1
1
1
1
ø
triedy
1,09
1,04
1,15
1
1,11
1,24
1
1,15
1,31
1
1,04
1,37
1,93
1
1
1,16
ISCED 2
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Roč. Trieda SJaL
2,29
5. a
1,57
5. b
1
5. c
1,17
5. d
5.
1,51
za 5. ročník
1,96
6. a
1,45
6. b
1,62
6. c
1,21
6.d
6.
1,56
za 6. ročník
2,74
7. a
2,46
7. b
1,71
7. c
7.
2,3
za 7. ročník
3,04
8. a
1,67
8. b
1,5
8.c
8.
2,07
za 8. ročník
2,79
9. a
2,59
9. b
9.
2,69
za 9. ročník
Ø
v jednotlivých
predmetoch
2,03
CJ1
AJ
2,08
1,3
1,18
1,08
1,41
2,42
1,34
1,38
1,14
1,57
2,47
1,5
1,47
1,81
3
1,5
1,33
1,94
2,54
1,86
2,2
1,79
CJ2
NJ
1,18
1,08
1,13
2,85
1,48
1,38
1,21
1,73
1,35
1,35
2,33
1,5
1,33
1,72
1,48
D
1,83
1
1
1
1,21
2,35
1,69
1,62
1,21
1,72
2,32
1,73
1,12
1,72
2,38
1,61
1,5
1,83
2,29
1,86
2,075
Z
2,04
1,17
1
1,08
1,32
2,23
1,29
1,69
1,21
1,61
2,63
1,35
1,24
1,74
2
1,83
1,39
1,74
1,71
1,73
1,72
Ov
1,54
1
1
1
1,14
1,5
1,14
1,15
1
1,2
1,42
1
1
1,14
1,17
1
1
1,06
1,67
1,41
1,54
M
2,58
1,43
1,09
1,08
1,55
3,23
1,69
1,62
1,21
1,94
3,37
1,81
1,41
2,2
3,54
2,33
1,67
2,51
3,21
2,68
2,95
F
Ch
2,54
1,45
1,38
1,14
1,63
3,21
1,69
1,35
2,08
3,08
2
1,5
2,19
2,42
1,95
2,19
3,08
1,69
1,31
1,07
1,79
1
1
3,5
2,39
1,44
2,44
2,83
2,27
2,55
P
2,46
1,3
1
1
1,44
2,23
1,38
1,31
1,07
1,5
2,58
1,38
1,12
1,69
2,08
1,22
1,11
1,47
2,08
1,82
1,95
Inf
1,17
1,09
1
1
1,07
1,12
1
1
1
1,03
1,71
1,63
1,22
2,23
2,02
1,95
1,61 1,03
1
1
1
1
Tv
1,09
1
1
1
1,02
1,08
1
1
1
1,02
1,24
1
1,06
1,1
1,23
1
1
1,08
1,13
1,14
1,14
Hv
1
1
1
1
1
1,38
1,1
1
1
1,12
1,32
1
1
1,11
1,25
1
1
1,08
1,08
1,05
1,07
Vv
1,13
1,09
1
1
1,06
1,62
1,17
1,31
1,14
1,31
1,84
1,42
1,24
1,5
1,58
1
1,39
1,32
1,67
1,82
1,75
1,07
1,08
1,39
Tech.
v
1,08
1
1
1,08
1,05
1,07
Ø triedy
1,69
1,16
1,04
1,04
1,22
2,05
1,32
1,34
1,12
1,45
2,23
1,45
1,22
1,54
2,23
1,50
1,30
1,63
2,04
1,79
1,92
1,10
1,55
1,04
1,12
1
1,06
1,63
1
1,32
1
1
Celkový prospech ţiakov v koncoročnom hodnotení
Trieda
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4. c/d
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
9.a
9.b
Spolu
Len výborný
11
16
14
11
13
9
13
14
9
13
10
9
17
2
11
9
10
9
4
12
3
6
2
8
2
5
242
Prospech
PVD
PsV
11
16
14
11
16
14
13
20
9
13
4
17
7
17
8
22
11
12
2
20
10
12
2
12
15
2
7
13
6
9
345
3
2
1
7
7
7
12
1
11
7
3
2
4
13
2
5
11
4
3
4
104
Prospel
4
3
1
1
1
2
2
12
14
12
2
13
1
17
1
15
9
96
Neprospel
1
1
2
Celkové výsledky prospechu za školský rok v porovnaní
Šk. rok
Počet ţiakov
Prospelo
Neprospelo
Neklasifikovaní
392
391
1
-
2007/08
%
99,81
0,19
-
543
541
2
-
2008/09
%
99,63
0,37
-
567
565
2
-
2009/10
%
99,65
0,35
-
Rozdielové skúšky robili 2 ţiačky z dôvodu plnenia školskej dochádzky osobitným
spôsobom – pobyt v zahraničí. Rozdielové skúšky boli úspešné.
Opravné skúšky robili ţiaci z dôvodu neúspešnosti z dvoch predmetov pri koncoročnom
hodnotení. Opravné skúšky boli neúspešné, ţiaci si zopakujú neukončený ročník (1. a 6.)
Pre motiváciu ţiakov ku vzdelávacím výsledkom, ale aj ku prezentácií nadania,
talentu a tvorivej činnosti boli udelené pochvaly a ocenenia ţiakov. V prípade sústavného
a opakovaného porušovania školského poriadku boli udelené výchovné
v nasledovnom rozsahu:
Pochvaly:
Výchovné opatrenia:
- triednym učiteľom
108
- pokarhanie tried. učiteľom
- riaditeľkou školy
0
- pokarhanie riad. školy
- pochvala, diplom
28
- zníţená známka so správania
- odmena kniha
78
na stupeň 2
- Titul- TALENT ROKA
50
opatrenia
8
2
5
Výsledky externých meraní
Monitor 9
Trieda
Počet Z toho
ţiakov písalo
Slovenský jazyk
Ø SR
v%
Ø triedy
v%
Rozdiel
Matematika
Ø SR
v%
Ø triedy
v%
Rozdiel
9. a
24
24
69,38
+ 1,76
61,04
0,93
67,62
60, 11
9. b
22
22
76,59
+ 8, 97
70,91
10,8
Spolu
46
46
67,62
72,8
+ 5, 18
60,11
65,81
+5,69
100 % úspešnosť v predmete SJL a MAT získali 2 ţiaci
v predmete MAT
4 ţiaci
v predmete SJL
2 ţiaci
Z celkového počtu ţiakov bolo 11 so ŠVVP a 1 začlenený pre zdravotné znevýhodnenie.
KOMPARO – 2009/2010
Toto testovanie realizuje spoločnosť EXAM. Záujmom školy je zapojiť čo najväčší počet
ţiakov do tohto testovania. V tomto školskom roku sa zapojili ţiaci 5., 6. a 8. ročníka.
Nakoľko ide o vlastné rozhodnutie ţiaka výsledky sú pre školu informatívne. Úroveň sa
pohybuje na úrovni celoslovenských výsledkov s malými odchýlkami.
Analýzy výsledkov a tvorenie záverov a odporúčaní je predmetom práce príslušných MO.
Rovnako ako písomné práce realizované v rámci vnútornej evalvácie výchovno vzdelávacích výsledkov aj ďalších predmetov. Tieto tvoria dokumentáciu školy.
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Učebné plány uplatňované v jednotlivých stupňoch a ročníkoch korešpondovali s platnými
ustanoveniami na ich realizáciu, pričom sa zohľadňovala špecializácia, koncepčné zámery
školy a schválené edukačné programy školy.
ISCED 1
1. – 2. roč.
UP – podľa ŠtVP zo dňa 19. 6. 2008
upravený ŠkVP 20.8.2008
3. – 4. roč.
UP – pre 1. – 9. roč. základných škôl schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003
pod číslom 520/2003 – 41 pre jazykový variant
1. – 4. roč. špec. tried VINŢ
UP – č. CD 2008 – 18550/39582 – 1:914 zo dňa 16. mája 2009
č. CD 2007 – 16821/35023 – 1:914 s platnosťou od 15.9.2007
V rámci vyuţitia nepovinných predmetov sa vyučovali v ročníkoch 3.-4., 7.-8., a VINŢ
- informatická výchova
- obohatenie
18
- konverzácia v ANJ, NEJ
- FYZ – CHEM praktiká
- cvičenia zo SJL, MAT
- pohybová príprava
Podľa záujmu a poţiadaviek ţiakov a rodičov na výchovno – vzdelávací proces nadväzovala
aj organizácia záujmovej činnosti ţiakov s cieľom utvrdenia, rozšírenia, rozvíjania zručností,
vedomostí ţiakov a ich prezentácia v súťaţiach, vystúpeniach, vytváranie návykov na
celoţivotné vzdelávanie a zmysluplné vyuţívanie voľného času a relaxácie.
Súčasťou obsahu vzdelávacích oblastí, predmetov učebných plánov a záujmovej činnosti bola
aj implementácia prierezových tém ŠtVP riadená koordinátormi určenej oblasti, ktorí
výsledky a dosiahnutú úroveň hodnotili a o výsledkoch informovali cez pracovné porady, web
stránku školy, príspevkami v školskej a regionálnej tlači a sprístupnením hodnotiacich správ.
g) Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
Počty zamestnancov
Základná škola
Počet
zamestnanci ZŠ
68
z toho pedagogickí zamestnanci /
40
učiteľ
Z počtu pedagogických zamestnancov
- kvalifikovaní
37
- nekvalifikovaní
3
- dopĺňajú si vzdelanie
2
- rozširujú si vzdelanie
6
z toho nepedagogickí zamestnanci
20
Z počtu nepedagogických zamestnancov
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
1
- upratovačky, školník
9
- ŠSZ
7
- ostatní
4
Spolu počet zamestnancov ZŠ +
68
ŠKD + ŠSZ
Z celkového počtu zamestnancov
školy počet pedagogických
48
zamestnancov
Školský klub detí
zamestnanci ŠKD
z toho pedagogickí zamestnanci
Počet
8
8
Z počtu pedagogických zamestnancov
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
- rozširujú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
Z počtu nepedagogických zamestnancov
- upratovačky
8
0
0
1
0
0
19
Zoznam učiteľov a ich aprobácia
ISCED – 1
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Priezvisko, meno, titul
Bernátová Katarína, PaedDr.
Bólová Milena, Mgr.
Búriková Stella, Mgr.
Dioszegiová Jaroslava, Mgr.
Fábryová Tatiana, Mgr.
Kresivníková Blanka, Mgr.
Liptáková Alţbeta, Mgr.
Medúzová Agnesa, Mgr.
Medúzová Linda, Mgr.
Mészárošová Aneţka, PaedDr.
Patko Zoltán, Mgr.
Salokyová Laura, Mgr.
Siposová Eva, Mgr.
Speváková Anna, Mgr.
Szalma Ervín, Mgr.
Viglašová Miroslava, Mgr.
Aprobácia
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
špeciálna pedagogička
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ + Vv
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
ISCED - 2
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Priezvisko, meno, titul
Babincová Marcela, Mgr.
Bogyóová Magdaléna, Mgr.
Boľanovská Anna, Mgr.
Chovanová Bibiána, Mgr.
Degúlová Miroslava, Mgr.
Filip Vlastimil, Mgr.
Horváthová Renáta, Ing.
Krnáčová Miroslava, PaedDr.
Macáková Jana, Ing.
Maďar Radoslav, Bc.
Meľuchová Eva, Mgr.
Meňhartová Alica, Mgr.
Mesaroš Miroslav, Mgr.
Matľáková Angelika, Mgr.
Palaťka Štefan, Ing.
Papšová Boţena, Mgr.
Pindesová Eva, PaedDr.
Rovan Marcel, Mgr.
Starodubcev Grigorij, Mgr.
Naštická Katarína, Mgr.
Szalmová Tatiana, Ing.
Škutová Margita, Mgr.
Tarišková Mária, Mgr.
Závodský Karol, Mgr.
Zelienková Soňa, Mgr.
Aprobácia
SJL – OBV, výchovná poradkyňa
GEO, NAV, ETV
ANJ
učiteľstvo pre 1. stupeň, SJL
DEJ, SJL
ANJ, TEV
CHEM, ANJ
učiteľstvo pre 1. stupeň, ANJ
INF
ANJ, magisterské štúdium
HUV, RUJ, ETV
MAT, NEJ, Br. v.
MAT, FYZ
MAT, BIO
TCHV, SPÚ Nitra mechanizačná fakulta
1. – 5. roč. – VYV
MAT, BIO
TEV, OBV
DEJ, ETV
SJL, ETV
BIO, TCHV, aplikovaná ekológia
SJL, OBV, ETV
učiteľstvo 1. stupeň, NEJ
MAT, TECHV
FYZ, CHEM
20
ŠKD
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priezvisko, meno, titul
Cigániková Erika
Čameková Jarmila
Čukovičová Alţbeta
Hlôšková Jana
Iţoldová Zuzana, Bc.
Koková Jana
Macková Ruţena
Vígová Katarína
Aprobácia
vychovávateľstvo PaSA
vychovávateľstvo PaSA
vychovávateľstvo PaSA
vychovávateľstvo PaSA
všeobecne vzdeláv. predmetov
vychovávateľstvo PaSA
vychovávateľstvo PaSA
vychovávateľstvo PaSA
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Počet učiteľov vyučujúcich daný predmet
Predmet
ISCED 1
Predmety 1. roč.
Predmety 2. roč.
Predmety 3. roč.
Predmety 4. roč.
ISCED 2
SJL
ANJ
NEJ
MAT
GEO / Z
DEJ
BIO / PRÍR
FYZ
CHEM
INF
TCHV
VÝV
HUV
TEV
ETV
NAV
OBV / OBN
ŠpP / PP
Celkový
počet
uč. / počet
hod.
Odborne
vyuč.
poč.uč./hod
%
4/90
3/71
4/102
4/106
4/90
3/71
4/98
4/102
100
100
96,08
96,23
5/73
4/98
2/33
5/73,5
5/30
2/26
3/30
3/21,5
2/15
1/10
3/15,5
3/16
1/16
4/35
3/12
1/10
4/16
2/4
5/73
3/75
2/33
5/73,5
3/14
2/26
3/30
2/19,5
2/15
1/10
1/0,5
2/9
1/16
2/29
3/12
1/10
3/15
2/4
100
76,53
100
100
46,67
100
100
90,7
100
100
3,23
56,25
100
82,86
100
100
93,75
100
Neodborne
vyuč.
Počet uč. /hod.
%
1/4
1/4
3,92
3,77
1/23
23,47
2/16
53,33
1/2
9,3
2/15
1/7
96,77
43,75
2/6
17,14
1/1
6,25
Pedagogickí zamestnanci – neodborného vyučovania si svoje vzdelávanie rozširujú
v akreditačných formách vzdelávania na PdF, pri ŠPÚ a pri UIPŠ. Jeden zamestnanec študuje
doplnkové pedagogické štúdium pri PdF, jeden si svoju odbornosť nedopĺňa.
21
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Vzdelávacia
inštitúcia
Začiatok
Ukončenie
Meno
Štúdium
Špecializačné inovačné
štúdium ANJ – úroveň
B2
Exter. forma
ŠPÚ a MŠ
SR
Január
2009
Jún
2012
2.
Mgr. Fábryová
PaedDr. Horváthová
Mgr. Patko
Mgr. Viglašová
Mgr. Speváková
Bc. Maďar
2011
Ing. Szalmová
2009
2009
4.
Mgr. Degúlová
2009
2010
5.
Mgr. Starodubcev
UKF –
PdF Nitra
Tech. uni.
Zvolen
UMB –
Banská
Bystrica
UKF NITRA
2005
3.
2009
2014
6.
Ing. Macáková
UIPŠ a MŠ
SR
2009
2011
7.
Mgr. Matľáková
PaedDr.
Mészárošová
Mgr. Degúlová
Mgr. Matľáková
Mgr. Papšová
Štátny inštitút 2009
odborného
vzdelávania
UIPŠ a MŠ
2009
SR
2012
8.
Odborné štúdium ANJ
Externá forma
Doplnkové
pedagogické štúdium
Rigorózne
pokračovanie
štud. odbor - história
Rigorózne
pokračovanie
štud. odbor - história
Špecializačné inovačné
štúdium predmetu
informatika
Reforma systému
vzdelávania, tvorba
ŠkVP
Modernizácia
vzdelávacie procesu na
ZŠ
Manaţér verejnej
správy
Mesto Levice
SWOTvzdelávacia
spoločnosť
Mesto Levice
SWOTvzdelávacia
spoločnosť
2009
2010
2009
2010
UKF – PdF
Nitra
UKF Nitra
2010
2014
2009
2010
UIPŠ
2009
2010
Škola pre
MNDaG
Bratislava
2007
2009
P.
č.
1.
9.
10.
12.
Mgr. Chovanová
Mgr. Szalma
Mgr. Medúzová
Mgr. Dioszegiová
Mgr. Degúlová
Bc. Maďar
Ing. Szalmová
Mgr. Tarišková
PaedDr. Pindesová
Mgr. Meňhartová
PaedDr. Mesaroš
13.
Mgr. Degúlová
14.
Mgr. Zelienková
11.
Moderný pracovník
verejnej správy –
obsluha PC
Overovanie učebnice
matematiky
Rigorózne
pokračovanie
Vzdelávanie e –
learingom, kurz
FIT – učiteľ,
HEURÉKA
2011
22
15.
48 zamestnancov
školy
Edukácia nadaných
v školskom systéme
16.
5 ţiakov, 1 pedagog.
zamestnanec
Konferencia študentov
ku roč. prácam
programu APROGEN
Škola za
účasti
lektorov
z PdF Nitra
a Škola pre
MND aG
z Bratislavy
Škola pre
MND aG
Bratislava
1-dňové
2010
1 –dňová
2010
i) Aktivity, podujatia a prezentácia školy, výsledky v predmetových olympiádach,
medzinárodná spolupráca
Aktivity organizované školou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Šarkaniáda
Mesiac úcty k starším
Spod školskej brány- Veselo i váţne
Výstava Z darov Zeme
Mikuláš
Vianočné tvorivé dielne
Týţdeň bez sladkostí
Deň otvorených dverí
Ples rodičov a priateľov školy
Lyţiarsky kurz
Fašiangový karneval
Zápis detí do 1. ročníka
Valentín
Maľovanie kraslíc
Týţdeň školských kniţníc
Deň vody
Bohatstvo ukryté v rozprávkach
Na bicykli bezpečne
Svetový deň knihy
Zdravý úsmev
Metodický deň k edukácii nadaných ţiakov
Deň Zeme po Vyšegrádsky
Plavecký výcvik
Olympijsky deň
Školská akadémia
23
Aktivity do ktorých sa škola zapojila
P. č.
Názov aktivity
Tvorivosť a silné stránky detí –
seminár pre učiteľov
2. Učíme sa pre ţivot
Čepček – prehliadka folklórnych
3.
súborov
Levicko má talent – vystúpenie
4. detských súborov a speváckych
talentov
1.
Organizátor,
usporiadateľ
MENSA – SR
MsKS, MS
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Okresná prehliadka DDS Trojhlavý
drak
Účasť v súťaţi Dielo tvojich rúk,
s DDS
Vplyv médií na ţiakov ZŠ
Sociálne vzťahy medzi ţiakmi ZŠ
a problémy šikanovania
Čítam – čítaš – čítame
Obvodná súťaţ mestskej kniţnice
Súbor prednášok ku histórii a reg.
tradíciám regiónu
Levické poľovnícke dni – vlastný
stánok s prezentáciou KMPP
McDonald´s CUP
Beh o Cenu primátora mesta
Burza informácií o stredných školách
a zamestnaní
15. Zdravý úsmev
16.
Zber druhotných surovín
Zber papiera
MZ- 1.-2. roč.
3.-4. roč.
MZ – ISCED 1
MZ – ŠKD
Mgr. Fábryová, Mgr.
Meľuchová, Hlôšková
Celoslovenský projekt SUPER
5.
TRIEDA (2.b a 7.c), krajské kolo
6.
Koordinátor školy
Krajské a mestské
osvetové stredisko
MŠ SR
ÚIPŠ – Agentúra
sociálnych analýz
Bratislava
Tekovská kniţnica
Levice
Tekovské múzeum
Levice
SPZ – Levice
KŠU a SAS
MsÚ
UPSVaR
SOŠ Tlmače – exk.
OZ- zdravé ďasná
študentky lek.
univerzity BA
MsÚ – odd. ţivot.
prostredia
Mgr. Bólová,
Mgr. Tarišková,
Mgr. Meľuchová
Mgr. Babincová,
Mgr. Degúlová
Mgr. Meľuchová
Tried. uč. ISCED 1
Mgr. Degúlová
Ing. Palaťka
Mgr. Szalma
Mgr. Chovanová
Mgr. Babincová
Tr.uč. 9. roč.
Mgr. Speváková
PK – BIO
Ing. Szalmová
Nadregionálne vzdelávacie a poznávacie aktivity a exkurzie
Tieto boli zamerané na rozvíjanie kompetencií ţiakov v oblasti výchovno – vzdelávacích
predmetov a prierezových tém, na rozvíjanie jazykovej a pohybovej všestrannosti
a gramotnosti ţiakov.
Pedagógovia organizovali jednodňové exkurzie ktorých sa realizovalo 42, školských
a triednych výletov bolo 24, poznávacích zájazdov 6, kurzov a výcvikov s minimálnym
rozsahom hodín pre výchovu a vzdelávanie 24 – 32 sa realizovalo 5.
Z nich uvádzame napr.
1. ŠVP – Ţiarska dolina
3. a 4. roč. , Mgr. Fábryová
2. Plavecký kurz pre začiatočníkov – 4. roč., Mgr. Szalma, Mgr. A. Medúzová
3. Lyţiarsky výcvik - Orava - Novoť
4. Plavecký výcvik – Štúrovo Vadaš
24
5. ŠvP – Krpáčovo 3. -4. roč. VINŢ Mgr. Viglašová
6. Bratislava – Viedeň
ţiaci 7.-8. roč. Mgr. Bogyóová, Mgr. Degúlová
Medzinárodné mobility a projekty
- prijatie Fínskej delegácie s oblasti školstva a vzdelávania na prezentáciu vzdelávacieho
programu APROGEN
- Viedeň, Bratislava: Po stopách Habsburgovcov – exkurzia dvojdenná
- Medzinárodný Deň Zeme – Vyšegrádsky strom, jeho sadenie a účasť Mesta Levice
a zástupcov krajín Vyšegrádskej štvorku. Čechy – Boskovice, Maďarsko – Békešská Čaba,
Poľsko .
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach
Vlastná tvorba
II. kat
1. a 2. miesto
Písomné práce
2. kat, 3. kat
1. miesto
2x 2. miesto
Príroda očami detí
Európa v škole
Trojhlavý drak
Dielo tvojich rúk
Čítame s Osmijankom –
korešpondenčná súťaţ
Olympiáda z anglického
jazyka
Festival anglických divadiel
Hláskovacia súťaţ o Cenu Evy
Sahligerovej
Olympiáda z nemeckého
jazyka
v
medzinárodných
súťaţiach
II. kat. próza
2. miesto
3. miesto
2x čestné
uznanie
Dúha
Hviezdoslavov Kubín
Celoslovenské
kolo
Krajské
kolo
Okresné
kolo
Názov súťaţe a olympiády
Obvodné
kolo
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky
II. kat. , III. kat.
2. a 3. miesto
Kalimero
2. miesto
kat. 1A, 1B –
1. a 4. miesto
kat. 2. a 3. roč. – 2.
miesto
kat.1C –1.miesto
kat.1B-2.miesto
kat.1A-3. miesto
kat. 1A –
1. miesto
Ocenenie
3. miesto
ocenená
práca
kat. 1A –
5. miesto
kat.1C
2. miesto
25
ţiak 8.C
kat. 8, kat. 6
1., 2x2. ,
4.,7., 15.
miesto
Talenty novej Európy
Expert – geniality show
Z7, Z8- 1. miesto,
2-3.miesto,4.miesto
Z5, Z9 – 4., 6. -10.,
11.-14. miesto
P6, P7, P8
2 x 1. miesto,
2., 3., 3.-5. miesto
Matematická olympiáda
Pytagoriáda
kat. D prak.časť –
2., 3. miesto
Biologická olympiáda
kat.C – 1.miesto
2x 2. miesto
2x 3. miesto
kat.Ebotanika- 2.
miesto
kat.C proj.
časť – 2.
miesto
11. roč. korešpond.
seminára
6 úspešných
riešiteľov
Play Energy
2. miesto
kat. E,F- 2., 4., 4.,
6. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
2x 1. miesto
2. miesto
2x 3. miesto
Fyzikálna olympiáda
Čo vieš o hviezdach
Vesmír očami detí
Geografická olympiáda
Dejepisná olympiáda
4.,6., 8.,9.
miesto
kat D,F
1.,2.,3. miesto
50m v. sp.
100m
motýlik
Majstrovstvá kraja
v bedmintone
Skok do
diaľky
1. miesto
Majstrovstvá
kraja v plávaní
Kinderiáda
MO v atletike
2. miesto
2x 4.-6. miesto
7.-9. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
2. miesto
beh na 60m
druţstvo
štafeta
4x60m
druţstvo
hod kri. lop
kat. E –
4. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
26
skok do
diaľky
vrh guľou
beh na
800m
1. miesto
2. miesto
2. miesto
Malý futbal
Veľká cena
mesta Nové
Zámky
2. miesto
100m
voľ. sp.
200m
prsia
3. miesto
3. miesto
dievčatá- 2. miesto
chlapci m.-4.miesto
chlapci st.-4.miesto
Gymnastický štvorboj
MO v streľbe zo
vzduchovky
100m
motýlik
MO v
50 m v. sp.
plávaní
100 m prsia
4x50m v. sp.
MO v stolnom tenise diev.
chlapci – 9. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto dievčatá
4. miesto
3. m. druţ. dievčatá
4.m, 5.m., 7. m
6.m. druţ. chlapci
2x 1. miesto
2. a 3. miesto
Cezpoľný beh
MO v bedmintone – mladší
a starší ţiaci
Malý futbal
Malé majstrovstvá sveta
1. m.- ml. ţiaci
3.m.- st. ţiaci
2.m- druţ.
chlapcov
Výt. súť. Kubánskeho
veľvyslanectva
Moderná škola – výt. súť.
MŠ SR
1. miesto
– 1. kat
2. miesto
3. miesto
ocenená
práca -II. kat.
O cenu Zlaty Dônčovej
Európa v škole
Príroda očami detí
Biblická olympiáda
Plameň 2010
Súťaţ mladých hasičov
Moderná škola cez objektív
3 ocenené práce
2. miesto
2x 3. miesto
3x 2. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
27
j) Projekty školy
P. č.
1.
2.
3.
Názov projektu
Termín realizácie
začiatok
ukončenie
Broadband škola, rekonštrukcia
a modernizácia školy
Projekt je podporovaný EŠF
Apríl
2009
Január
2010
OP – Vzdelávanie: Premena
tradičnej školy na modernú
Názov: Škola tvorivého
vzdelávania
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
Projekt je podporovaný ESF
Október
2009
Jún
2012
Otvorená škola pre šport
Zabehni si s nami
Október
2009
November
2009
Tenis s Dominikom trochu inak
Jún
2010
November
2010
Play Energy – vymýšľame
prístroje
Máj
2010
Jún
2010
Rodinný futbal
Jún
2010
November
2010
SOCRATES: Slovenská
akademická asociácia pre
medzinárodnú spoločnosť
Jún
2010
Jún
2012
Energetická úspora,
modernizácia vybavenia,
napojenia na SANET
Grant – EŠF
Hodnota - 901 066,56 EUR
Výzva MŠ SR Koordinátor
Agentúra MŠ SR
Projekt je zameraný na tvorbu
a implementáciu ŠkVP,
inováciu foriem a metód
výchovy a vzdelávania Grant:
ESF 154 992,27 eur,
zriaďovateľ 8 174,66 eur
Úprava beţeckej dráhy,
zakúpenie pomôcok pre
disciplínu
Grant: SAŠ 1 700 EUR
Doplnenie učebne
o transformátory a súčasti
stavebnice
Grant ENEL– 700 EUR
Základné vybavenie pre nácvik
a turnaje v tenise
Grant VÚB – 1 678 EUR
Počítač v hodnote 1 900 EUR
Grant - ENEL
Vybavenie pre šport – futbal
ISCED 1
Grant :ZSE - 1 200 EUR
Medzinárodná spolupráca
a mobilita s 8- krjinami
Grant: SAAIC, 24 tis. EUR
Práca s interaktívnou tabuľou
Júl 2010
schválenie
Október
2010
realizácia
Vzdelávanie učiteľov
Grant: UPSVaR
Interaktívna tabuľa
4.
Učebňa LEGO - DACTA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Záver – vyuţitie, podpora,
grant
Šanca pre deti – podpora pre
sociálne zmeny
Jún 2010
Jún 2011
Vianočná tvorivá dielňa
Radosť pre iných
December
2010
December
2010
Nákup výučbových programov
pre ţiakov so ŠVVP
Grant: Charitat. fond SOCIA
418 EUR
Výroba vianočných ozdôb pre
celoslov. nadačnú aktivitu
Grant: 100 EUR Centrum pre
filantropiu n. o. Bratislava
28
Získané zariadenia a vybavenia vo forme vecných darov cez projekty a výzvy
P. č.
1.
Názov
2.
3.
Vzdelávanie - IKT
Vzdelávanie – Modernizácia
vzdelávacieho procesu
Vzdelávanie učiteľov v CJ
Podpora
- dataprojektor
- plátno na premietanie
- počítač s vybavením
Organizátor
- 8 notebookov
ŠPÚ
ŠPÚ
UIPŠ
Škola realizuje aj ďalšie projekty bez grantovej podpory. Tieto sú orientované na rozvíjanie
kompetencií ţiakov, plnenie stratégií národných programov, cieľov, traícií a koncepčných
zámerov školy.
Projekty dlhodobé:
- Škola podporujúca zdravie
- Zdravý úsmev
- Otvorená škola pre záujmovú činnosť
- Náučný chodník areálu školy
- Poznaj svoj región
Projekty krátkodobé, organizované s cieľom rozvíjania a skvalitnenia poznatkov z oblasti
rozširujúceho učiva, gramotnosti v občianskom, spoločenskom ţivote a ochrane ţivota::
- lyţiarsky výcvik v 7. ročníku (Orava)
- plavecký výcvik v 4. a 6. ročníku (Margita - Ilona, Štúrovo)
- školy v prírode pre ISCED 1 v 3 turnusoch
- viacdňové exkurzie doma i v zahraničí
- konverzačné cykly vyučovacích hodín s lektorom z krajiny s úradným jazykom –
angličtina
- náučné vychádzky, exkurzie, besedy, stretnutia s odborníkmi pre ţiakov i rodičov
- spoločné aktivity Rodičia a deti (tvorivé dielne, vo svete dinosaurov, akadémia,
besiedky, trhy, ...)
- výchovné koncerty zamerané okrem hudby a dram. umenia aj na elimináciu sociálno –
patologických javov
Medzi tradičné projekty školy určite patria aj edície školských periodík a tlačovín, ktoré
postupne zaznamenávajú vzostup svojej obsahovej i grafickej úrovne.
Patrí sem:
- OK+NO , 13 ročník školského časopisu, dvojmesačníka,
- 10 ročník školského kalendára s témou Moderná škola budúcnosti ktorých obsahom sú
literárne a výtvarné práce ţiakov.
Ďalej sú to zborníky a motivačné skladačky vydávané z príleţitosti tradičných, výročných,
slávnostných aktivít školy (Osmijanko, Škola tvorivého vzdelávania, Kríţom kráţom
regiónom, Deň Zeme, Od srdca k peru od pera ku knihe, ...)
Na výchovno-vzdelávací proces nadväzovala aj práca záujmových útvarov. Na škole
ich pracovalo 32. Väčšia časť z nich svoju činnosť uţ rozvíja viac rokov, má uţ svoju
tradíciu. V tomto školskom roku najvyššiu úroveň a kvalitu si získavali dva krúţky výtvarnej
výchovy a Country tance. Činnosť ZÚ bola v priebehu školského roka narušená dlhodobými
PN pedagógov a celoročnými organizačnými a priestorovými obmedzeniami spôsobenými
rekonštrukčnými prácami na dvoch pavilónoch školy. potenciál ţiakov a pedagog.
zamestnancov i externistov je však veľký, preto v tejto činnosti školy plánujeme ďalej
pokračovať. Podrobnejšie závery hodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov a aktivít
školy obsahujú záverečné správy metodických orgánov na škole. Tieto poradné inštitúcie
zároveň riadili a koordinovali ďalšie programy ŠkVP a Národných programov.
29
 Škola podporujúca zdravie – koordinátor Mgr. L. Medúzová
Koordinačný tím – 10 členov v zastúpení pre 4 sekcie za vzdelávacie stupne ISCED 1, ISCED
2, ŠKD, ŠSZ.
Komisia si za cieľ stanovila inováciu, modernizáciu výchovných postupov a pôsobení na
pozitívne zmeny v myslení a konaní ţiakov pre ozdravenie pracovného a ţivotného
prostredia a vlastného ţivotného štýlu, zachovanie zdravia. Pôsobila a organizovala svoju
činnosť v sekciách:
- prevencia proti obezite, Národný program
- duševné zdravie a humanizácia ţivotného štýlu
- dentálna prevencia a hygiena
- manţelstvo a rodičovstvo dôleţitá súčasť ţivota a spoločnosti
Ku organizovaným aktivitám pozývala odborníkov z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa
výchovou a vzdelávaním, diagnostikou, prevenciou, ale aj verejnosť, najmä rodičov.
 Dopravná výchova – koordinátor Mgr. Szalma
Komisia v ktorej boli zastúpení členovia všetkých vzdelávacích stupňov školy najlepšie
pracovala v sekcii ŠKD (koordinátorka Bc. Iţoldová)
Organizovanie súťaţí, besied, výstav prác, hodnotenie prostredníctvom testov, aktivít pod
názvom Vidieť a byť videný, na bicykli bezpečne, Interné dopravné ihrisko a pod.
 Environmentálna výchova – koordinátorka Ing. Szalmová
Ciele práce koordinátorov vyplývali z rozpracovania prierezovej témy ako súčasti ŠkVP.
Jednotlivé prvky sú implementované do výchovno – vzdelávacích oblastí a predmetov
v kaţdom ročníku. Koordinátori viedli, riadili a zisťovali úroveň tematicky zameraných
aktivít, reálne environmentálne vedomie ţiakov, premena areálu školy. Spracovala analýzu
výsledkov z ktorej je preukázateľné, ţe environmentálna gramotnosť ţiakov má vzostupný
trend v priemere o 1,26 % v porovnaní spred troch rokov. Víziou projektu a prierezovej témy
je viac aktivít ku svatovým dňom s témou: populácia, práva zvierat a prázdninové aktivity.
Súčasťou cieľov komisie bolo aj plnenie úloh rozpracovaných z Národného projektu Zelená
nádej. Výsledkom sú školské aktivity a práca na štatistických a výskumných úlohách ţiakov
ako sú Realita Dňa bez áut, Ekopolícia, Zelené obyvateľstvo prírodného areálu školy.
Výsledky sú zverejnené v školskom časopise a web stránke školy.
 Primárna prevencia pred negatívnymi javmi – koordinátor Mgr. Babincová
Komisia pracovala v 4 sekciách podľa ročného plánu práce s implementáciou cieľov NP –
BPD. Ťaţiskom primárnej prevencie bolo najmä na hodinách OBV, ETV, VYV, HUV, tried.
hodinách, besedách, pôsobením PEER- aktivistov, realizovaných výchov. koncertov.
Jednotlivé sekcie organizovali aktivity pre ţiakov, rodičov i verejnosť v témach:
- protidrogová stratégia
- prevencia HIV a AIDS
- kriminalita a eliminovanie rizikového správania
- ľudské práva
Zaujímavé pre ţiakov boli najmä aktivity ako: Červená stuţka, Dobro a zlo v rozprávkach,
Batoh plný lásky, Čarovanie zo snehu, Bohatstvo ukryté v rozprávkach, Kynológia v praxi
polície, Deň v parlamente a pod.
 Osobný a sociálny rozvoj – koordinátorka Mgr. Boľanovská
Cieľom bolo rozvíjanie kompetencií ţiakov pre komunikačné, vyjadrovacie a prezentačné
kompetencie ţiakov. Členovia koordinačného výboru sa poddieľali na organizovaní aktivít
iných komisií. Vlastné aktivity neorganizovali. Spoločné podujatia: Týţdeň bez sladkostí,
Dental Alarm, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Turnaj vo vybíjanej v ŠKD
30
 IKT v programe Infovek – koordinátorka Ing. Macáková
V uplynulom školskom roku skvalitnenie a vyuţívanie podmienok IKT zaznamenalo veľký
vzostup v skvalitnení a dostupnosti pre ţiakov i zamestnancov. Okrem informatiky
a informatickej výchovy sa intenzívne vyuţívali podmienky výučbové software dodané
projektom Infovek alebo zakúpené školou najmä v predmetoch FYZ, CHEM, BIO, CJ, DEJ,
VYV, HUV. V záujmovej činnosti sa vyuţívali podmienky IKT na krúţkoch výpočtová
technika pre pokročilých, Robo Lab, Digitálna fotografia, Literárny klub.
Vo svojich cieľoch sa komisia zamerala na:
- rozvíjanie kompetencií v oblasti IKT pre uplatnenie v ţivote a praxi
- premena tradičnej školy na globálnu školu tretieho tisícročia
- príprava pedagog. zamestnancov na aplikovanie moderných informačno – komunikačných
technológií
- tvorbu moderného edukačného obsahu v elektronickej forme
- vybudovanie a obnova hardvérovej infraštruktúry na škole
Vo všetkých cieľoch bol projekt plnený na veľmi dobrej úrovni.
 Školská kniţnica – informačné, odborné a čitateľské centrum,
koordinátorka Mgr. Škutová
Aj v školskej kniţnici sa v uplynulom školskom roku vytvorili priaznivejšie podmienky na
plnenie svojho poslania. Získalo na atraktívnosti svojho vybavenia a zariadenia čo sa prejavilo
aj na zvýšenie záujmu návštevnosti predovšetkým na podujatiach kniţnice. Čitáreň kniţnice,
ktorú tvorí dobre vybavená multifunkčná učebňa – knihy, časopisy, 14 počítačov, interaktívna
tabuľa, sa vyuţívala počas celého dňa pri vyučovaní, popoludňajších podujatí, záujmovej
činnosti i individuálnou návštevnosťou. Ďalšie zvyšovanie úrovne vybavenia a vyuţívania
kniţnice je nevyhnutné zabezpečiť intenzívnejšou prezentáciou činnosti, výsledkov
a jedinečnosti prístupu k informáciám a moţnostiam ich spracovania a ďalšieho vyuţívania.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2009/2010 nebola na škole vykonaná inšpekcia komplexná ani
tematická.
Závery inšpekcie vykonanej ŠŠI v dňoch 3.2.2009 – 6.2.2009sú uvedené v Správe
o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 200á/2009 časť
II, bod k
Rozpracované závery a odporúčania ŠŠI boli prerokované na pedagogickej rade, zasadnutiach
MO a po prijatí a schválení opatrení sa tieto realizujú vo výchovno – vzdelávacom procese
školy, ich plnenie sa kontroluje a prehodnocuje poradnými orgánmi školy – vedenie, pedagog.
rada, MZ, PK.
V súčasnom hodnotení moţno konštatovať, ţe sú závery ŠŠI splnené.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
V januári 2010 bola škole odovzdaná do uţívania zrekonštruovaná budova pavilónu
A a B. Počas rekonštrukcie prekonala škola veľa organizačných zmien a nedostatkov.
Súčasný stav moţno hodnotiť ako dobrý.
Negatíva – ktoré sa počas školského roka vyskytli
- 1. polrok škol. roka chýbalo vo vybavení školy vyuţívanie odborných, deliacich učební,
obmedzená bola moţnosť prístupu k informačným technológiám. V 2. polroku sa kabinety
31
a učebne zariaďovali postupne s riešením kolaudačných závad, ktoré pretrvávajú aţ do
súčasnosti. Pri skladovaní, sťahovaní zariadení a vybavení došlo ku poškodeniu skríň, stolov,
informačných tabúľ. Pri dodávateľských sluţbách došlo ku stratám v kabinetoch a poškodeniu
rozvodov škol. rozhlasu, ktorí je ešte v záručnej lehote.
- internetová sieť nebola zavedená v pav. C a D v ktorých sa vyučuje v 10 –tich triedach, 4 –
odborných učebniach a 6 –tich oddeleniach ŠKD.
Pozitíva:
Realizáciou projektov školy (bod II. j správy) škola postupne zvyšuje svoj kredit úrovňou
a funkčnosťou
vybavenia
školy,
odborných
učební,
energetickej
úspornosti
v rekonštruovaných budovách.
Rekonštrukcia a vytvorenie - učebne informatickej výchovy
- učebne prírodovedných predmetov
- jazykového laboratória s príslušným kabinetom
- multifunkčnej učebne s príručnou škol. kniţnicou
- trieda v prírode so zvukovou bariérou od cesty
- pripojenie na internetovú sieť SANET vo všetkých
miestnostiach a ku všetkým počítačom v učebni IKT
a multifunkčnej učebni
Súčasný stav
Škola má 41 učební, z nich je 8 odborných, 2 špeciálne pre ŠKD. V areáli školy s rozsiahlou
rozlohou sa nachádza 1 multifunkčné, 1 asfaltové basketbalové ihrisko, 2 relaxačno
posilňovacie mini ihriská. V ďalšom priestore exteriéru sa nachádza ihrisko pre ĽA –
disciplíny, ktoré v súčasnom stave nevyhovuje podmienkam pre výučbu.
Škola má vo svojom vybavení jednu stredne veľkú telocvičňu s príslušenstvom. V rámci
skvalitňovania materiálnych podmienok pre výchovno – vzdelávaciu činnosť a záujmovú
činnosť sa z úspešných projektov a rozpočtu školy zabezpečilo pre výchovno vzdelávací
proces:
- počet funkčných počítačov na škole 59, 29 notebookov, 3 interaktívne tabule, 14
aktivsladov, 12 tlačiarní
- úprava beţeckej dráhy
- zavedenie optickej siete SANET aj do pav. C – počítačová učebňa, D – odborná učebňa
VYV, HUV, kabinety učiteľov, pripojenie ŠSZ
- výučbové programy, software, cudzojazyčné slovníky, NXT robotické stavebnice pre
vyučovanie cez PC
- obohatenie kniţnice o náučnú i krásnu literatúru, encyklopédie
- nové učebné pomôcky pre vyučovanie v rámci projektu Škola tvorivého vzdelávania
- zariadenie zborovne ISCED 1, jednej triedy výškovo-nastaviteľnými lavicami, PC stolmi do
odborných učební
- zabezpečenie tieniacej techniky do všetkých učební, chladiacej techniky v počítačovej
učebni
- zhotovenie vlastných učebných pomôcok v spolupráci s podnikateľskými subjektmi v rámci
OP – Vzdelávanie (Kmeťovka – hud. nástroj)
- vymenila sa podlaha v školskej jedálni
- vybudovalo sa exteriérové posilňovacie zariadenie v areáli športového ihriska
Priestorové a materiálne podmienky moţno hodnotiť ako dobré. Ich vyuţívanie je obmedzené
hlavne z dôvodu, ţe pre nedostatok finančných zdrojov sa nemôţe venovať patričná
pozornosť údrţbe budov, vnútorného zariadenia a športového areálu školy, prístupových
chodníkov.
Ako najnaliehavejšie problémy, ktoré bude potrebné v krátkom čase riešiť sú:
* eternitová strecha pav. C – čo nevyhovuje ani základným a zdravotným štandardom
* športový areál do ktorého sa nič neinvestovalo ani vo forme údrţby od. R. 1980
32
* podlaha telocvične, ktorá sa rekonštruuje len opravami, ale vplyvom nepriaznivého počasia
sa parkety vydúvajú
* vybavenie školskej kuchyne a jedálne, kde amortizáciou zariadenia sa tieto postupne stávajú
nefunkčné
* okná a vchodové dvere pav. C, D a ŠJ sú v dezolátnom stave, zvyšujú energetickú
náročnosť
* chodníky areálu školy – rozlámané, prepadnuté, nerovné, ohrozujú bezpečnosť (vytvárajú sa
na nich vodné mláky, ľadové plochy, rôzne otvory)
* oplotenie areálu školy hlavne od Ţelezničnej a Ul. Ľ. Štúra kde uţ pletivo nie je celistvé, pre
zhrdzavenie sa nedá opraviť a areál školy je priechodný pre verejnosť a rôzne skupiny ľudí
* ochrana školských budov a školského areálu pred vandalmi
Väčšina týchto nedostatkov sa nedá riešiť v podmienkach a z rozpočtu školy. Riešením je:
- záujem a podpora zriaďovateľa
- získavanie mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom projektov.
Vzhľadom k pavilónovému riešeniu areálu školy nie sú vytvorené podmienky na
zabezpečovanie mliečnych desiat pre ţiakov. Snaha splniť tento zámer školy zlyhala na
nedostupnosti dodávateľa a distribútora produktov. Tento cieľ – vybaviť školu automatmi
s mliečnymi výrobkami trvá aj naďalej.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Finančné hospodárenie školy bolo vykonané v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatíva:
- 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 61/2009 Z. z. ostatná novela 61/2009 Z. z.
- Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007- 31 z 8. 8. 2007
- podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove rozpočtových
organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obce a VÚC.
- Opatrenie MF SR z 5. 12. 2007 č. MF/ 25755/2007-31
- podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahom vymedzení poloţiek organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy obce a VÚC.
Pri predkladaní účtovných uzávierok zriaďovateľovi neboli zistené ţiadne nedostatky.
Osobitne boli sledované dotácie projektov OP- Vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy
a metodiky ESF a Agentúry Ministerstva školstva pre Projekty ESF. V školskom roku
2009/2010 bolo v rámci projektu vyčerpaných 30 106, 06 EUR.
V ďalších projektoch školy bolo prefinancovaných 2 318,00 EUR.
V kalendárnom roku 2010 bol rozpočet školy rozpísaný zriaďovateľom Mesto Levice č.
2571/2010 zo dňa 9.2.2010 o – 36 448 EUR.
V poloţke originálnych kompetencií bol pôvodne schválený rozpočet zníţený o - 479 EUR na
ŠKD a + 2 956 EUR na ŠSZ.
Vzhľadom k organizačným, stavebným i obsahovým úpravám, ktoré sa na škole v r. 2009
a 2010 riešili a riešia úprava rozpočtu zadrţaním finančných prostriedkov nie je
zodpovedným riešením.
Zákon 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov? Nariadenia vlády č.630/2008, ktorým sa
upravujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v znení
neskorších predpisov stanovujú koeficienty mzdovej a prevádzkovej náročnosti v závislosti
33
od počtu ţiakov a realizovaného vzdelávacieho programu. Pri ďalšom vstupe osobitných
podmienok a poţiadaviek školy (náročnosť údrţby areálu, amortizácia budov, nízke počty
ţiakov v špeciálnych triedach a skupinách na delenie, delenie tried a pod.) je rozpočet
nepostačujúci. Úprava rozpočtu sa musí riešiť v spolupráci so zriaďovateľom eliminovaním
a odstránením úpravy rozpočtu jeho zniţovaním.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a hodnotenie jeho plnenia
P.č. Stanovený cieľ
Jeho plnenie
Dopĺňanie, overovanie ŠkVP
- rozpracované UP pre 2. a 6. ročník
1.
- UP pre vzdelávací program VINŢ
Dopĺňanie školskej metodiky TVIP
- súčasný obsah je 37 rozpracovaných
2.
inovatívnymi metod. postupmi v súlade so postupov pre TVIP
ŠkVP
- ďalších 20 vyučovacích hodín,
konkrétnych predmetov, ako súčasť
výstupov
Udrţanie počtu záujemcov o vzdelávanie
- počet ţiakov sa zvýšil z počtu 543 na
3.
na škole – ponukami, výsledkami,
567 ţiakov
sluţbami školy ako verejnej vzdelávacej
Aktivity školy sú na veľmi dobrej úrovni
inštitúcií
Vzostup a skvalitňovanie výsledkov
Rekonštrukcia dvoch pavilónov,
4.
a podmienok výchovno – vzdel. procesu . dobudovanie 5 odborných učební,
Úspešní absolventi školy
rozvody optickej siete.
Výsledok TESTOVANIE 9 – 2010 dostať Absolventi všetci zaradení do ďalšieho
nad celoslovenský priemer
vzdelávania na stredných školách a SOŠ.
Lepšie výsledky v testovaní 9 v MAT
o 5,69 % v SJL o 5,18%.
Pokračovanie v profilácií školy –
Tieto ciele sú plnené na veľmi dobrej
5.
špeciálne triedy VINŢ, jazykového
úrovni:
vzdelávania
* špeciálne triedy 1.-8. roč.
- tradícii školy: Škola tvorivého
* - od 5. roč. posilnené vyučovanie CJ
vzdelávania
v ŠkVP, v triedach s RV –CJ
- zavedenie komunikácie v CJ na jednej
- štúdium špecializačné 4 uč. pre
hodine v týţdni lektorom z ang.
výučbu CJ – ANJ
hovoriacej krajiny
* tvorba školskej metodiky TVIP
Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce,
- úspešnosť v programe SOCRATES,
6.
získavanie grantovej podpory na
kontakty s ôsmimi krajinami EÚ
zahraničné mobility a skvalitnenie
- tradičné stretnutia s druţobnými
podmienok pre výchovu a vzdelávanie
školami Boskovice, Békešská Čaba
- získanie grantov pre vzdelávanie, šport,
kultúru, deti zo SZP, odborné učebne
Plnenie národných projektov a programov Túto činnosť na škole organizujú
7.
koordinátori. Výstupom sú hodnotenia
dosiahnutých výsledkov a úrovne.
Dosiahnuté výsledky sú výborné.
Skvalitnenie podmienok vyuţívania IKT
Škola v rámci projektu Broadband škola
8.
vo výchovno – vzdelávacom procese
ale aj vyuţitím spolupráce s Rodič.radou
a dostupnosti informácií cez informačné
a OZ- EDIN vytvorila veľmi dobré
technológie
podmienky na vyuţitie a dostupnosť IKT.
Prejavilo sa to aj na úrovni práce školy
a rozvíjanie prezentačných zručností
34
P.č.
Stanovený cieľ
9.
Spolupracovať s rôznymi organizáciami
a inštitúciami, poradnými orgánmi
podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
Jeho plnenie
ţiakov i učiteľov.
Kontakty školy na tieto inštitúcie
nadväzovali na doterajšie skúsenosti
a tradície. V tomto školskom roku sa
spolupráca zintenzívnila so školami so
vzdel. programom VINŢ, nadviazala
s PdF v Nitre, Vysoká škola
poľnohospodárstva v Nitre, študentmi
lekárskej fakulty UK v Bratislave
Záverom moţno konštatovať, ţe koncepčné zámery školy stanovené na plnenie v uplynulom
školskom roku boli nadštandardne splnené.
Škola je svojím obsahom, tradíciou a dosiahnutými výsledkami kvalitnou výchovno –
vzdelávacou inštitúciou mesta a regiónu.
o) Informácia o silných, slabých stránkach školy a jej príleţitostiach a moţných rizikách
podľa SWOT analýzy
SILNÉ STRÁNKY:
- premyslený, reálny koncepčný plán práce
školy a ŠkVP
- alternatívna ponuka vzdelávacích
programov s vyuţitím nadania a štud.
predpoklady ţiakov
- odbornosť pedagogických zamestnancov
- vzdelávanie, zvyšovanie si kvalifikácie
učiteľov
- schopnosť kreatívneho a kritického
riešenia cieľov, úloh v tímovej práci
- výsledky a úspešnosť pedagógov a ţiakov
- vysoká úroveň humanizačných
a inovatívnych trendov vo výchovno –
vzdelávacom procese
- úspešnosť v grantových projektoch
- dobrá prezentácia školy podujatiami,
aktivitami, web stránkou, periodikami
- vysoká úroveň zaujímavých tradičných
i netradičných podujatí
- realizovanie vnútornej evalvácie
úspešnosti školy (overovanie cez testy,
písomné práce, ankety, kontroly ...)
a médiá
- zahraniční lektori
- ponuka záujmových útvarov a úroveň ich
práce
- prezentácie vedecko-výskumných
a tvorivých prác cez ročníkové práce podľa
SLABÉ STRÁNKY:
- slabá motivácia ţiakov zo SZP pre
vzdelávanie, slabá podpora rodičov týchto
detí
- nedôsledné plnenie terapie a získavania
návykov, precvičovanie si pamäte u ţiakov
individuálne začlenených a ţiakov so
ŠVVP mimo školy, u odborníkov
- chýbajúci školský psychológ a špeciálny
pedagóg pre ISCED 2
- nízky koeficient financovania špeciálnych
tried (stanovený počet ţiakov neuspokojuje
náklady na mzdu a prevádzku)
- zanedbaný školský športový areál
s podmienkami pre cvičenie na ihrisku
- chýbajúce učebnice nedodané MŠVVaŠ
- slabá motivácia ţiakov ku športovaniu,
pohybu širšej populácie
- podceňovanie významu tvorby vlastných
portfólií prác ţiakov a autodiagnostika
dosiahnutých výsledkov
- neúspešnosť ţiakov v recitačných,
speváckych, geografických, historických
súťaţiach nadregionálnej úrovni
- chýbajúce skúsenosti učiteľov
v diferencovanom vyučovaní v rámci tried
- chýbajúca prezentácia niektorých
predmetov na webe školy
- produktívna analýza problémov
35
vopred stanovených kritérií
a prijímania, navrhovanie a realizácia
- celodenný výchovno-vzdelávací program
účinných opatrení
školy
- dostupnosť odborných učební IKT,
prírodovedných predmetov, tančiarne,
Lega, BIO, TCHV
- spoluúčasť rodičov na tvorbe plnení
koncepčných zámerov školy cez RR, ZRPŠ,
OZ – EDIN
- klasifikácia aj výchovných predmetov čo
zvyšuje záujem o predmet a rozvíja
kompetencie ţiakov v oblasti vedomostí,
manuálnych zručností a pohybových aktivít
- dobrá poloha a dostupnosť školy
- estetický a pútavo upravený interiér
a v rámci moţností a podmienok aj exteriér
školy
PRÍLEŢITOSTI:
- vytvoriť viac príleţitostí na prípravu
ţiakov na súťaţe a olympiády
- vyuţívanie grantových projektov na
skvalitnenie podmienok
- práca s rodičmi so získaním pre podporu
školy a zmenu v prístupe – maximalistické
poţiadavky na školu a minimálne na
základné povinnosti ţiaka
- vytváranie ďalších odborných učební,
získanie netradičných učebných pomôcok
do kabinetov a ich modernizácia
- vo vyučovaní vytvoriť priestor pre
intenzívnejšie vyuţívanie
medzipredmetových vzťahov, prierezových
tém
- intenzívnejšie vyuţívanie e –
twiningového vyučovania
- organizovanie intenzívnych jazykových
a odborne zameraných letných kurzov pre
ţiakov i učiteľov
- vyuţívanie virtuálnej kniţnice pre
učiteľov
- tvorba a vyuţívanie školskej metodiky
TVIP
- angaţovanosť zamestnancov školy pri
získavaní informácií a zdrojov na premenu
a kvalitu školy
- členstvo pedagógov pri tvorbe obsahu
a pri práci v komisiách a súťaţiach
RIZIKÁ:
- slabé mzdové ohodnotenie dobrých
pedagog. zamestnancov, čo vytvára priestor
pre narušenie stabilizácie kádrov –
odborníkov
- zvyšovanie administratívnych poţiadaviek
na učiteľa a často sa meniace poţiadavky
a tlačivá
- kreditový systém vzdelávania, chýbanie
učiteľov na pracovisku
- ďalšie prenášanie kompetencií rodiny
a rodičov detí zo SZP na školu
- rizikové vplyvy médií a internetu na
správanie a konanie ţiakov
- slabý status učiteľa a školy pri riešení
konfliktných problémov vo vzťahu škola –
ţiak – rodič
- vzhľadom na meniace sa poţiadavky na
školu ako vzdelávaciu inštitúciu
nepostačujúci rozpočet
36
p) Výsledky úspešnosti školy v príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na
trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Všetci ţiaci deviateho ročníka získali vzdelávanie poskytované základnou školou.
V školskom roku nekončil školskú dochádzku ţiak v niţšom ročníku. Absolventi školy
úspešne zvládli prijímacie pohovory na talentových skúškach odborných škôl a prijímacie
skúšky na školách, ktoré si ich vypísali a realizovali ako podmienku prijatia.
Absolventi školy ďalej pokračujú vo vzdelávaní nasledovne:
- Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
4
- Gymnázium, Štúrova 16, Ţeliezovce
2
- KSŠ sv. Vincent de Paul, Levice
2
- Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
1
- Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
1
- Stred. zdravotnícka škola, Banská Bystrica
1
- SOŠ poľnoh. a sluţieb na vidieku, Levice
2
- Obchodná akadémia, K. Kittenberga, Levice
4
- SOŠ o a S, Zlaté Moravce
1
- Pedagog. a sociál. akadémia, Levice
3
- SOŠ technická, Tlmače
7
- SOŠ L. Bielika, Vajanského 23, Levice
3
- SOŠ – Szakkozépiskola, Ul.sv.Michala 36, Levice 5
- SOŠ Levice, pod amfiteátrom
7
- Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku, Levice
2
- SOŠ stavebná Kremnička 10, Banská Bystrica
1
II. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
* výchovno - vzdelávací proces
Riadený počas vyučovania a mimotriednej činnosti rešpektuje psychohygienické
poţiadavky. Pri výbere pedagógov a ich zotrvaní na pracovisku sa ako prioritné vyţaduje
vyuţívanie humanizácie vzdelávania, záţitkového a tvorivého vyučovacieho procesu,
vytváranie rovnakých šancí a príleţitostí pre všetky skupiny ţiakov. Kontrola sa vykonáva
kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií zamestnancov školy,
organizovanie vzdelávacích aktivít školy, poţadovanie aktívnej spoluúčasti ţiakov
a zamestnancov na činnosti školy, tvorbe cieľov a hodnotení.
* práca výchovného poradcu
- vykonáva poradenskú, konzultačnú činnosť pre ţiakov, rodičov a učiteľov
- koordinuje spoluprácu s odborníkmi cez Centrum PPPaP a Centrum ŠpPaP
- koordinuje prípravu a aktivity súvisiace s profesionálnou orientáciou a prípravou na
povolanie
- je členom vedenia školy
- zabezpečuje prípravu a prácu animátorov pre preventívne programy
- organizuje a navrhuje aktivity a podujatia súvisiace s primárnou prevenciou
- vedie evidenciu ţiakov s výchovno – vzdelávacími problémami ISCED 2
Celoročný plán práce výchovného poradcu bol splnený.
37
* práca špeciálneho pedagóga školy
- sleduje, upravuje, dopĺňa a kontroluje evidenciu a dokumentáciu ţiakov začlenených so
zdravotným znevýhodnením a ţiakov so ŠVVP
- poskytuje poradenskú činnosť pre ţiakov a zákonných zástupcov pri terapii, pri riešení
problémov vo vzdelávaní a v správaní ţiakov
- poskytuje individuálne vyučovacie hodiny ţiakom vedených evidencii s problémami pri
výchove a vzdelávaní
- spolupracuje pri tvorbe ČTP, pri hodnotení a klasifikácii s triednymi učiteľmi,
odborníkmi a výchovným poradcom školy
- sleduje úspešnosť ţiakov so SZP na stupni ISCED 1
- organizuje aktivity a podujatia na elimináciu problémov ţiakov v učení a správaní
- zabezpečuje podmienky a pomôcky na uľahčenie vyučovania ţiakov s problémami
Funkcia, ciele a poslanie odborného zamestnanca – špecialistu bola realizovaná na dobrej
úrovni.
* ţiacky parlament
Tvorili ho delegovaní zástupcovia z kaţdej triedy Schádzal sa 1x v mesiaci s cieľom
oboznamovať sa s víziou, zámermi a cieľmi školy, prenášať informácie do tried,
získavať a prezentovať nápady, návrhy, riešenia od svojich spoluţiakov. Poddielať sa na
rozhodovaní, prezentovaní školy. Zasadnutí sa uskutočnilo 10.
b) Voľnočasové aktivity školy
Bezprostredne nadväzujú na výchovu a vzdelávanie počas vyučovania vytvárajú však pre
ţiakov viac a lepšie podmienky na rozvíjanie nadania, talentu, záujmu ţiakov. Podporujú
výchovu a návyky na zúčastňovanie sa na relaxácií, regenerácií organizmu, motiváciu ku
výkonom a účelnému, efektívnemu vyuţívaniu voľného času. Plnia aj poslanie preventívnych
aktivít.
Na škole s týmto cieľom pracovalo 32 záujmových útvarov. Niektoré z nich sa úspešne
prezentovali na podujatiach a súťaţiach na úrovni mesta, kraja i na Celoslovenskej úrovni.
Napr. Country súbor, výtvarný krúţok, krúţok Informatiky pre pokročilých, krúţok Digitálnej
fotografie, Klubu mladých priateľov poľovníctva a detského divadelného súboru Kalimero.
Uvedené krúţky pracovali na výbornej úrovni. Dobrú úroveň dosahovalo aj ďalších 17
krúţkov. Slabú činnosť vykazovali krúţky Šachový, Matematický, Stolnotenisový, mediálnej
výchovy.
Medzi ďalšie voľnočasové aktivity patrili podujatia Školskej kniţnice, spevácke a recitačné
súťaţe, športové turnaje, výstavy plodov, vlastných prác, dni otvorených dverí, workshopy,
slávnosti, besiedky, karneval, noc v škole, exkurzie a pod. Tieto sa organizovali nielen pre
ţiakov ale aj pre rodičov a priateľov školy. Organizovali ich pedagogický zamestnanci školy.
Všetky mali veľmi dobrú úroveň.
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom
Spolupráca školy s rodičmi a zákonnými zástupcami sa zabezpečovala prostredníctvom
rodičovskej rady a Občianskeho zdruţenia EDIN.
Rodičovská rada:
počet členov 23, predsedkyňa PaedDr. Mizeráková, podpredsedkyňa p. Rýdza , pokladník p.
Saloňová.
38
Počet zasadnutí 6 s cieľom stanovenia a plnenia plánu práce RR, organizácie
a zabezpečovanie akcií a podujatí pre školu, podporovanie školy pri materiálnom zabezpečení
– skvalitnenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie, získavanie informácií a podávanie
návrhov pre výchovno – vzdelávací proces.
Za podpory a spolupráce s Radou školy boli zrealizované významné podujatia: otvorenie škol.
roka, karneval, ples školy mobilita ţiakov na súťaţe a prehliadky. Ďalšia podpora sa týkala
zakúpenia učebných pomôcok, tieniacej techniky po rekonštrukcii školy, zabezpečenie
vybavenia školskej jedálne.
Zástupcovia rodičovskej rady zabezpečovali kontroly a prenos informácií na triedne ZRPŠ.
Uskutočnilo sa 5 triednych schôdzok ZRPŠ a ďalších 8 konzultačných ZRPŠ podľa
rozhodnutia tried. učiteľky tak, aby rodičia získali adekvátne informácie o výsledkoch ţiakov.
Občianske zdruţenie EDIN
Zvoláva výbor OZ s prizvaním vedenia školy za účelom rozvíjania a podpory ţiakov
v špeciálnych triedach VINŢ.
V spolupráci s OZ EDIN sa zabezpečuje príspevok pre jednotlivé triedy na rozšírenie
materiálneho vybavenia tried napr. encyklopédiami, stavebnicami, spotrebným materiálom na
výchovy, výzdobu triedy, aktivity triedy, zariadenia triedy, predplatenie časopisov,
výučbových programov a materiálov podľa potreby danej triedy a návrhu vyučujúcich a tried.
učiteľky.
OZ sa rovnako podieľalo na financovaní tieniacej techniky a vybavenia učebne LEGO,
mobility ţiakov pri poznávacích exkurziách, olympiáde škôl s rovnakými triedami, súťaţiach
špeciálnych krúţkov a pod.
d) Spolupráca školy s ďalšími fyzickými a právnickými osobami podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelávaní
V rámci inovácie a modernizácie výchovno–vzdelávacieho procesu sa činnosti školy
realizujú aj v podmienkach mimo školy. Tieto umocňujú motiváciu, záţitok, praktické
skúsenosti, zmysluplnosť poznaného, spájanie teórie s praxou, ďalšie občianske a sociálne
kompetencie.
Spolupráca sa orientovala okrem odborných pedagogicko – psychologických inštitúcií na
spoluprácu s:
- MsKS, Tekovskou kniţnicou, Tekovským múzeum, Regionálnym archívom, Správou
športových zariadení, Centrom voľného času, Tekovskou hvezdárňou, Slov. zväzom
Červeného kríţa, Telovýchovnou jednotou PALAS, Policajným, Hasičským a záchranným
zborom, Poľovníckym zväzom, armádou, ÚPSVaR, Regionálnou televíziou Infokanál
a regionálnou tlačou, Západoslovenskými elektrárňami, Maticou Slovenskou, Občianskymi
zdruţeniami a pod.
- na úrovni škôl a školských zariadení so všetkými jej formami a úrovňami:
* materské školy
- podujatia v škole a škôlke ako Spod školskej brány, seminár pre rodičov o vzdelávaní
v špeciálnych triedach, rozlúčka so školou, trieda baví triedu, tvorivé dielne pre predškolákov,
otvorené hodiny, divadelné vystúpenia a pod
Aktivity boli zamerané na prípravu detí i rodičov na vstup do školy
* stredné školy
- sme prizývali na spoločné celoškolské podujatia a besedy. Najaktívnejšia bola spolupráca
s PaSA, SOŠ pod amfiteátrom, Gymnázium A. Vrábla. Medzi spoločné aktivity patrili: Deň
39
Zeme, preventívny program protidrogovej výchovy, Deň otvorených dverí, školská akadémia,
návšteva vyučov. hodín na strednej škole.
* vysoké školy
- táto spolupráca bola jednorazová s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pri podujatí
Vyšegrádsky strom – majster Slovenska. S pedagogickou fakultou UKF v Nitre pri
organizovaní celodenného seminára Edukácia nadaných v národnom a medzinárodnom
ponímaní.
* základné školy
- škola úzko spolupracuje s 24 školami so špeciálnymi triedami vzdelávacieho programu
VINŢ. Zúčastňujem sa a organizujeme spoločné metodické stretnutia, konferencie
a olympiády pre ţiakov. Zúčastňujeme sa na tvorbe edukačných materiálov.
* poskytovanie poradenskej, praktickej a metodickej pomoci pre študentov
v pedagogickej praxi:
P.č.
1.
2.
3.
Študent / škola
UKF – NR
Pedagogická fakulta
UKF – NR
Pedagogická fakulta
PaSA Levice
- spracovanie dotazníkov pre:
1.
UKF – NR
Pedagogická fakulta
2.
UKF – NR
Pedagogická fakulta
3.
Dubnický
technologický
inštitút
4.
UKF – NR
Pedagogická fakulta
5.
UKF – NR
Pedagogická fakulta
Zameranie/termín
Uvádzajúci učiteľ
výstupová prax vysokoškol. Čukovičová
vzdel.
súvislá pedagog. prax uč. ANJ PaedDr. Krnáčová
súvislá pedagog. prax vychovávateľstvo
Hlôšková
študent
záverečná diplomová práca
študent
pre výskum Inovácia TV
študent
prieskum Vplyv vzdel. poukazov na
zvyšovanie kvality ZUČ
diplomová práca – dotazník pre
rodičov ISCED 1
diplomová práca – vzdelávanie
ţiakov so VIN
študent
študent
- spolupráca s MŠ SR a ŠPÚ pri vytváraní podmienok na vzdelávanie učiteľov v CJ pre
ISCED 1.
III. ZÁVER
Základná škola Andreja Kmeťa v školskom roku 2009/2010 dosiahla celý rad
pozitívnych výsledkov. Výrazne sa prejavila Premena tradičnej školy na modernú, Broadband
škola a Škola tvorivého vzdelávania v tvorbe a realizácii obsahových dokumentov školy t.j.
v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch a časovo tematických plánoch. Škola
má aj v súčasnosti schválených niekoľko projektov, ktoré sú ďalšou perspektívou na
schválenie výchovno – vzdelávacích podmienok školy.
Víziou naďalej zostáva udrţať kredit školy, budovať jej tradíciu, vzdelávať a vychovávať
s perspektívou a získavať pre túto realizáciu cieľov kvalitných, aktívnych, kreatívnych
a tvorivých pedagógov.
40
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA KMEŤA,
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Tel./fax.:036/6313041; 6345742 e-mail.:[email protected] IČO:37864386
Dodatok č. 1 k Správe o výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2009/2010
Po spracovaní Správy o činnosti, výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacieho
procesu školy za školský rok 2009/2010 bola táto dňa 21.10.2010 doručená zriaďovateľovi
školy, Mesta Levice
Dňa 25.10.2010 na porade riaditeľov škôl a školských zariadení ZŠ a OG boli
zverejnené a odprezentované Krajským školským úradom v Nitre výsledky poradia škôl
regiónu podľa výsledkov, úspešnosti a účasti ZŠ a OG na predmetových olympiádach,
súťaţiach na úrovni obvodu, okresu, kraja a republiky.
Pre časový posun sa výsledky hodnotenia škôl nezapracovali do hodnotiacej správy za
uplynulý školský rok. Nakoľko všetky výsledky školy sú súčasťou hodnotiacej správy sa tieto
uvádzajú v dodatku č. 1 k Správe o výsledkoch a činnosti za školský rok 2009/2010.
Základná škola Andreja Kmeťa, na ul. M. R. Štefánika 34 získala výrazné umiestnenie
v poradí škôl Krajského školského úradu v Nitre za predmetové olympiády a súťaţe.
Zo 75 škôl okresu sa umiestnila na 1. mieste a v rámci kraja z 301 škôl sa umiestnila
na 2. mieste so súčtom bodov 280.
Výsledky sú motivujúce, ale zároveň zaväzujúce. Vyplývajú zo systematickej prípravy
ţiakov pod dobrým, odborným vedením pedagogických pracovníkov.
V Leviciach 08.11.2010
Mgr. Boţena Papšová
riaditeľka školy
41
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno