KLUB ŢELEZNIČNÝCH CESTOVATEĽOV
pri Dome kultúry ŢSR Zvolen
informuje - ponúka - pozýva
PLÁN TURISTICKÝCH PODUJATÍ KŢC - sezóna jar – jeseň 2011
=================================================================================
... SVET PATRÍ VÍŤAZOM, A VÍŤAZOM MÔŽE BYŤ KAŽDÝ,
KDO MÁ DOSŤ ROZHODNOSTI A VYTRVALOSTI.
Orison Swett Marden, americký spisovateľ, vydavateľ a aforista
Váţení priaznivci turistiky, tej vlakovej predovšetkým!
Tak sme opäť o rok starší, priatelia. Starý rok sa minul s rokom novým, na stene sme stihli vymeniť
ďalší kalendár a v duchu skonštatovať – „ako ten čas letí“. Prvé desaťročie tretieho tisícročia uzavrelo svoju
pestrú a určite nie nudnú kapitolu plnú premien, neočakávaných rozhodnutí, politických či spoločenských
rošád, nenaplnených očakávaní prostých ľudí, klimatických a spoločenských zmien i prírodných katastrof.
Stihli sme sa zoznámiť s eurom i retro-pojem „hospodárska kríza“. Rady čakajúcich uţ nie sú, ako v minulom
reţime, pred obchodmi s nedostatkovým tovarom, ale pred úradmi práce a to je smutné. Sľúbené „vlády
odborníkov“ vystriedali nominanti politických tričiek, ktorí úplne ignorujú pojem „zdravý sedliacky rozum“,
„objavujú“ objavené a okrem svojich rastúcich megapríjmov sa nám dokáţu postarať akurát tak o stúpajúci
krvný tlak, stres a rastúce ceny. A to je z hľadiska toho príjemného v beţnom kaţdodennom demokratickom
ţivote viac, ako pramálo. Našťastie človek je ešte stále tvor spoločenský, vie sa povzniesť nad problémy a
odpútať od kaţdodennej reality. Práve k takýmto šťastným ľuďom patrí určite, o. i. aj veľká turistická rodina
nadšených optimistov. Voľnosť, pohyb v lone nádhernej prírody, mnoţstvo neopakovateľných záţitkov,
perfektná partia skromných, prevaţne dobrosrdečných a veselých ľudí, naladených na spoločnú „vlnovú
dĺţku“, to je záruka, ţe ţivot vie mať aj iný, ako pesimistický rozmer. Ešte sme si ani nestihli utriediť všetky
dojmy a spomienky z minulej sezóny (mimochodom veľmi úspešnej) a uţ je pred nami očakávaná sezóna
nová. Pripravené sú ďalšie, verím ţe celkom zaujímavé trasy v známych i menej známych lokalitách, desiatky
kilometrov po rôznych povrchoch v sínusoidach prevýšení i zostupov pri hľadaní krásna, ale aj nečakané
situácie, príhody, dobrodruţstvá, nové priateľstvá, či nádherné kolekcie kvalitných fotoreportáţí
a videospomienok. Prejdeme sa kríţom – kráţom regiónmi Slovenska, popri Dunaji zamierime za romantikou
luţných lesov a históriou Rakúska, odskočíme si za prírodnými krásami Moravy, vyskúšame autoturistiku do
zaujímavých lokalít Maďarska i viacdňovku na Spiš. Ešte pred oficiálnym otvorením sezóny nepohrdneme
návštevou zimnej Malej Stanišovskej jaskyne, na ktorú nás srdečne pozvali tunajší speleológovia pri našej
minuloročnej júnovej túre na Smrekovicu, ale aj dvakrát, pre zlé počasie, stornovaný výstup na nitriansky
Zobor s návštevou kostolíka v Draţovciach. Pri zostavovaní plánu sme však opäť boli limitovaní moţnosťami,
ktoré nám poskytol nový grafikon, no snaţili sme sa rešpektovať aj plánované termíny podujatí partnerských
oddielov, aj keď nie vţdy sa to celkom podarilo. Hoci sa zdá byť všetko v najlepšom poriadku, stále nás
znepokojuje a neprestáva strašiť prízrak rušenia ďalších ţelezničných tratí, často práve
v mimoriadne zaujímavých turistických lokalitách Slovenska. A to práve nás, ktorí sa úspešne snaţíme
propagovať turistiku prostredníctvom ţelezničných sietí, mrzí dvojnásobne. Kompetentní si asi neuvedomujú,
ţe ľudia neţijú len pri hlavných ťahoch, ba ani to, ktoré storočie sa píše. Alebo nás skutočne čaká opätovný
návrat na stromy a do jaskýň? Dúfajme, ţe zdravý rozum a prezieravosť nakoniec zvíťazia a náš Klub nebude
musieť z názvu vypustiť kľúčové slovo „ţelezničných“! V minulej sezóne sme si tak trochu v tichosti
pripomenuli aj malé jubileum – 5.výročie pravidelnej činnosti KŢC v oblasti podpory domáceho turizmu (prvé
podujatie sa konalo 16. apríla 2005 a kroky „siedmych statočných“ viedli vtedy do Hajnáčky a na Pohanský
vrch). To ďalšie okrúhle však uţ oslávime so všetkou parádou. Nech nás teda nohy nesklamú, zdravie slúţi,
ako najlepšie vie a zhovievavé počasie prispeje k celkovej pohode a dobrej nálade. No a pokiaľ nám nebudú
meškať vlakové či autobusové prípoje a pivo aţ tak dramaticky nezdraţie - spokojnejších turistov na
Slovensku azda ani nebude. S poďakovaním všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pomoci a spolupráce
aktívne podieľate na propagácii a napredovaní našej činnosti Vás srdečne pozývam k pestrej ponuke
turistických podujatí, ktoré KŢC pri DK ŢSR v sezóne 2011 pre Vás pripravil! Ku kaţdému podujatiu bude
spracovaný samostatný aktualizovaný materiál s mapkou, ilustračnými snímkami, popisom trasy a
zaujímavosťami, ktoré si zaslúţia našu pozornosť, ale aj s prípadnými zmenami, ktoré mohli nastať v priebehu
sezóny (napr. zmeny v cestovných poriadkoch ŢSR a autobusových spoločností, zmeny vo výške cestovného
v autobusoch, vstupného do navštevovaných lokalít – hrady, zámky, kaštiele, múzeá, jaskyne, kostoly,
skanzeny a pod., ako aj prípadné poplatky za ubytovanie v turistických zariadeniach či penziónoch).
Vzhľadom na obmedzené finančné moţnosti klubu, bude tento materiál expedovaný len formou
elektronickej pošty na Vaše e-mailové adresy. Vy ostatní, ktorí ste ho pravidelne dostávali poštou, o
túto moţnosť bohuţiaľ prídete. Preto si prosím uschovajte tento pomerne podrobný materiál a jeho
aktuálnosť overte napr. v Informačnom centre mesta Zvolena, na výveske v predajni Slange sport
(pasáţ cukrárne Jadran na námestí SNP), alebo v Dome kultury ŢSR vo Zvolene. O niektorých sa
dozviete aj v sobotňajšej relácii SR Rádiovíkend.
Za porozumenie ďakujeme!
26.2.2011 (sobota) ZA ZIMNOU NÁDHEROU PODZEMIA (mimoriadna predsezónna akcia)
Netradičná návšteva zimnej Malej Stanišovskej jaskyne a Liptovského Jána.
Nízke Tatry – sever / Liptovská kotlina / nenáročná vychádzka / prevýšenie 96 m /
5 – 5, 5 hod. / zimná výstroj primeraná počasiu!
Sprievodca trasou: Marian Kološta
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen, mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.40 hod.) - Vrútky, príchod 06.50
hod., prestup (R 441 Excelsior) - Vrútky, odch. 07.05 hod. - Liptovský Mikuláš (07.53 hod.) - Liptovský
Mikuláš AS (08.12 hod.) - presun autobusom SAD - Liptovský Ján, zotavovňa Ďumbier - presun
rekreačnou zónou popri Bistre „Krmelec“, pri lyţiarskom vleku na Javorovicu - Jánska dolina - ústie
Stanišovskej doliny, rázcestie - jaskyniarska základňa, pokladňa - Malá Stanišovská jaskyňa, netradičná
zimná romantická prehliadka sprístupnených priestorov. Prehliadkový okruh trvá asi 60 min.; vstupné:
dospelí 6 €, dôchodcovia a deti do 14 rokov 3 €. Po prehliadke návrat k ústiu Jánskej doliny s moţným
odbočením popri penzióne GALATO a chatovou oblasťou k hotelu Avena plus - presun rekreačnou zónou
popri Jánskej kolibe STRACHANOVKA a penzióne HOREC k cestnému priechodu pri termálnom kúpalisku
– skratkou cyklo-chodníkom k minerálnemu prameňu a prírodnému kúpalisku do centra obce
Liptovský Ján - prechádzka historickým centrom (Kostol sv. Jána Krstiteľa, historické sypárne, zemianske
kúrie a kaštiele, ev. fara zasvätená trojgenerácii slov. spisovateľov Čajákovcov, mnoţstvo penziónov , chát či
útulných krčmičiek a pod.) - presun autobusom SAD zo zastávky „Jednota“, odch.14.51 hod.- Liptovský
Mikuláš AS , príchod 15.12 hod.- Liptovský Mikuláš ţst. odch.16.08 hod. (R 610 Aupark) - Vrútky, príchod
16.55 hod., prestup (Ex. 221 Detvan ) odch. 17.06 hod.- Banská Bystrica (18.13 hod.) - Zvolen, mesto
(18.27 hod.) - Zvolen os.st.: príchod 18.34 hod.
4.3.2011 (piatok)
FAŠIANGY PRED VRCHOLOM - Bez fraku a dlhej róby / pozvánka
Jozef Sliacky a nová Reštaurácia „Galeria“ (kriţovatka Kalinčiakovej a ul. A. Hlinku )
pozývajú priaznivcov turistiky zo zvolenských oddielov na spoločensko – zábavný
večer z príleţitosti končiaceho sa obdobia fašiangov. Pripravené je občerstvenie,
bohatý program, vtip-paráda, vystúpenie hosťa – herca Jozefa Novotného, súťaţ
„O naj...pampúch“, spievanie pri gitare, muzika a ďalšie prekvapenia.
Vzhľadom na pomerne malý priestor reštaurácie a limitovaný počet miest (len 48, pričom
neostáva priestor ani pre minimálny tanečný parket) bude potrebné svoju účasť na
podujatí potvrdiť čo najskôr, najlepšie obratom! Viac informácií na: [email protected]
12.3.2011 (sobota)
VÝSTUP NA VRCH „ZVOLEN“
(pozvánka od KST Pustý hrad)
Donovaly - vrch Zvolen - Liptovské Revúce
Veľká Fatra / Nízke Tatry / stredne náročná / prevýšenie 763 m / 5 – 5,5 hod. /
zimná výstroj!
Účasť členov KŢC je individuálna!
Zraz účastníkov na Námestí SNP pri pamätníku SA o 8.00 hod.
Bliţšie informácie o podujatí - na samostatných propagačných materiáloch!
POZVÁNKA DO NITRY (Výročná členská schôdza KŢC)
Odpoludnia prechádzka Nitrou s návštevou Nitrianskeho hradu a pamiatkovej
rezervácie Horné mesto / moţnosť prenocovania v turistických podmienkach!)
Odchod zo Zvolena os.st:05.42 hod. (Ex. 530 Hron)
Sprievodca trasou: Zástupcovia KŢC Nitra
Trasa: Zvolen os.st. - Šurany, príchod 07.22 hod., prestup (Os. 5003) Šurany odch. 08.52 hod.- Nitra ţst.
príchod 09.46 hod.- členská schôdza KŢC 10.00 – 13.30 hod. - presun pešou zónou na Nitriansky hrad Katedrála sv. Emerána (románsky kostol /11. stor., gotický Horný kostol / 14.stor., barokový Dolný kostol /
17.stor.) - Biskupský palác - Morový stĺp - pamätník Proglas - súsošie „Solunskí bratia“- Ţupný dom,
priechod do Horného mesta - Pribinovo nám. - Veľký a Malý seminár - Diecézna kniţnica –
Františkánsky kláštor s kostolom - Dom biskupa Klucha so sochou Atlanta a. i. - návrat pešou zónou
na ţst. - večera - ubytovanie - voľný program.
26.3.2011 (sobota)
UPOZORNENIE! Pokiaľ by bol dátum Výročnej členskej schôdze KŢC z akýchkoľvek príčin
zmenený (lebo nič nie je v súčasnej organizačnej rošáde ţelezníc nemoţné), teda preloţený na iný
termín, presunul by sa celý nedeľný program na sobotu (bez prenocovania) s plánovaným
odchodom zo Zvolena o 05. 42 hod.
O definitívnom osude tohto podujatia a jeho konečnej podobe budete včas informovaný!
27.3.2011 (nedeľa)
VÝSTUP NA „ZOBOR“ (588 m) S PRECHÁDZKOU DO DRÁŢOVIEC
Podunajská pahorkatina / pohorie Tríbeč / stredne náročná / prevýšenie 398 m /
6 – 6,5 hod.
(Výstroj podľa aktuálneho počasia !)
Nerealizovaná akcia z minulej sezóny – tentoraz v netradičnom termíne !
Sprievodca trasou: Zástupca KŢC Nitra
Trasa: Nitra ţst.- peší presun centrom cez Štefánikovu triedu - Svätoplukovo námestie - Mostnú - Šindolka,
parkovisko - Liečebný ústav „Zobor“- NCH Zoborské vrchy / Svoradov prameň - Svoradova jaskyňa (335
m) - NPR „Zoborská lesostep - smerovník „Tri duby“- Pyramída (554 m) - Zobor (588 m) - späť
k smerovníku „Tri duby“ - Meškov vrch (449 m) - Plieška (492,9 m) - Draţovce, románsky kostolík sv.
Michala Archanjela z 12 stor. - Dráţovce, zást. „Pri kríţi“ - autobusom MHD, (16.05 h; 16.31 h) na ţst. Nitra Nitra ţst. (18.44 h. Os 5008) - Šurany (19.23 h.- prestup na R 837 Levičan, odch.19.41 h.) - Zvolen os.st.
21..48 hod. (Celá trasa presunu môţe byť priebeţne upravená pokynmi zástupcov KŢC Nitra, ktorí poznajú
dokonalejšie miestne pomery a zohľadnia ich s časovými dispozíciami nášho návratu tak, aby sme stíhali
bezproblémovo spiatočný spoj !)
16.4.2011 (sobota) CEZ SEDEM CHOTÁROV DO HALIČE (na pizzu k Pročkovi)
Oficiálne otvorenie
Ostrôţky-Stolické vrchy-Lučenská kotlina / stredne náročná / prevýšenie 346 m./
turist. sezóny KŢC
4, 5 - 5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 06.10 hod. (Os.6205)
Jarná prechádzka, ktorá Vás určite nesklame!
Sprievodca trasou: Ing. Vladimír Miartuš
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen nákl. st. (06.13 hod.) - Mýtna (06.59 hod.) - presun autobusom SAD do Divína
(07.24 hod.) - Divín, centrum (07.30 hod.) V prípade záujmu krátka návšteva centrálnej časti obce / opevnený
Balassiovský renesančný kaštieľ, barokový kostol s protitureckým bastiónovým opevnením, zrúcanina hradu
Divín z 13. stor. a. i. - rázcestie Pod Ţiarom popod Kujanku - Sedem chotárov (602 m) - Sviští vrch (449
m) Stará Halič / NKP - gotický kostol okolo roku 1300 s hodnotným interiérom - drevená renesančná zvonica
z roku 1673 / - Halič 274 m - Haličský barokový zámok s priľahlým parkom (objekt je v súčasnej dobe v
rekonštrukcii a verejnosti nie je prístupný ) - baroková budova bývalej manufaktúry na majoliku – klasicistická
budova manufaktúry na súkno z 19. stor. - historická budova soľného skladu a úradu z konca 18. stor. –
rodinná hrobka majiteľov Haličského zámku Forgáchovcov – budova bývalej ţst. Trate Lučenec - Halič návšteva chýrnej pizzérie „Zbrojnica“ baviča Joţa Pročka - presun autobusom SAD do Lučenca odch.: 15.19
hod. resp.16.40 hod. Lučenec ţst. odch.: 16.22 hod. (Os.62160) resp. 18.00 hod. (R 934 Gemeran) Zvolen
os.st.: 18.13 hod. resp. 18.48 hod.
PO STOPÁCH BANSKEJ HISTÓRIE KREMNICE A JEJ OKOLIA
Kremnické vrchy - náučné chodníky / stredne náročná / prevýšenie max. 286 m / 7 –
7,5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 06.14 hod. (Os.7552)
Sprievodca trasou: Ing. Ľubomír Tomášik
Trasa: Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava - Kremnica ţst. - peší presun do centra Kremnice - NCH I.
(zelený): kriţovatka pred budovou MKS - Šachta Ferdinand - Ul. Rumunskej armády - Kalvária Schultersberg – sedielko nad Lúčkami - ponad priepadlisko Šturec - Šachta Ludovík / moţná návšteva
Banského múzea v štôlni Andrej. Otváracie hodiny v sobotu 11.00 a 13.00 hod., cena 3.30 €, dĺţka okruhu 90
min. max. počet návštevníkov: 25 osôb – NCH II. (červený): Banská cesta, dom č. 807/39 - Klopačka kaplnka Panny Márie - pinga Teich - popri ţile Schnidler - stará osada Piarg - Kirchberg - Kríţne ţily kriţovatka ciest Krahule / Kremnica - NCH III. (modrý) : úvod trasy ako v prípade varianty II. - Kríţ pod
Jarabicou - Jarabica - kriţovatka ciest Krahule / Kremnica - obec Kremnické Bane - Šachta Rudolf - Klopačka
(Jednotlivé trasy NCH moţno zaujímavo poprepájať, absolvovať v protismerných kombináciách a
pod., podľa dispozícií sprievodcu!) - presun na ţst. Kremnica, odch.: 17.10 hod. (Os.7521) - Zvolen os.
st. príchod: 17.55 hod.
23.4.2011 (sobota)
30.4.2011 (sobota) NÁUČNÝM CHODNÍKOM „VAŘÁKOVY PASEKY“
NA LAČNOVSKÉ A ČERTOVY SKÁLY (ČR)
Vizovická vrchovina – východná časť / stredne náročná / prevýšenie 261 m / 6 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Návrat po roku do známeho prostredia slovensko-moravského pomedzia s mnoţstvom nádherných, priam
rozprávkových, lokalít.
Sprievodca trasou: Marian Kološta
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Ţilina, prích. 07.09 hod.
Ţilina odch. 07.37 hod. - Púchov - Horní Lideč ţst., prích. 08.36 hod. - nástup na NCH - Lačnovské
rybníky - Lačnov - Dolní Lačnovské skály - Vrátnice (680 m – lezecké terény) - Horní Lačnovské skály Vařákovy paseky (historicky významná botanická lokalita) - rázcestie Láz - sedlo Lesní túň - popod
vrcholy Krajčice a Kopce - „Nad pramenem“ (výskyt obrých mravenísk) - Čertovy skály - Lidečko - Horní
Lideč ţst. odch. 15.24 hod. (Ex 221 Detvan) - Ţilina 16.23 hod. - Banská Bystrica 18.13 hod. - Zvolen os.
st.: príchod 18.34 hod.
(Doporučená návšteva: apríl – bohatý výskyt šafránu bielokvetého !)
7.5.2011 (sobota) GADERSKOU DOLINOU NA HRAD „BLATNICA“ A PLEŠOVICU
Veľká Fatra - turčianska /stredne náročná / prevýšenie 201 m / 5,5 -6 h.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Za veľkofatranskou romantikou, na ktorú nám v minulej sezóne neostal dostatok času.
Sprievodca trasou: Danka Tomášiková
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Martin ţst. prichod 06.41
hod. - prestup na autobus SAD, odch. 07.40 hod. - Blatnica, konečná (08.15 hod) - chatová osada (500 m)
- Gaderská dolina - ústie Dedošovej doliny (627 m) - tiesňava Vlkanová - späť Gaderskou dolinou zrúcanina hradu Blatnica, prehliadka areálu - Plešovica (684 m) - obec Blatnica (archeologická lokalita
Hradisko – prónayovská barokovo - klasicistická kúria z 18. stor., t. č. múzeum Karola Plicku, historický,
pôvodne tolerančný ev. Kostol (1785 / 1786), pamiatky ľudovej architektúry - sýpky, šafranícke usadlosti,
klenuté brány a. i.) - peší presun do Mošoviec - autokemping AWA „Pod Záhorím“ - Mošovce, historické
centrum a park, individuálny program - Mošovce, zastávka SAD, presun autobusom 16.20 hod. na AS
Turčianske Teplice - Turčianske Teplice ţst. odch. 17.31 hod. (Ex 221 Detvan) - Banská Bystrica (18.13
hod) - Zvolen os.st. príchod: 18.34 hod.
21.5.2011 (sobota) NA RÖTHELSTEIN, BRAUNSBERG A SCHLOSSBERG (Rakúsko)
Devínska brána - Hainburger Berge / nenáročná / prevýšenie 211 m / 6 - 6,5 hod.
Romantická prechádzka za krásou, poznaním a históriou.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.42 hod. (Ex 530 Hron)
Sprievodca trasou: Marian Kološta
Trasa: Zvolen os.st - Bratislava hl. st. 08.23 h - Vzhľadom na nevhodné autobusové spojenie do Wolfsthalu
po príchode do Bratislavy máme dve moţnosti presunu: Variant A: peší presun cez Štefánikovu ul.,
historickým centrom popod Michalskú bránu na Nový most (Most SNP) a ďalej popri výstavisku a Hotely
Incheba na Dunajskú cyklistickú a Európsku diaľkovú cestu E 8 do Wolfsthalu - Variant B: počkať si na
zastávke DPMB na spoj 901 s odchodom aţ 10.20 hod. - Wolfsthal, zastávka „Gh Dom“, príchod 10.32 hod.
Wolfsthal (142 m) - zámok Walterskirchenovcov - Jägerhaussiedlung, odbočka k Dunaju a k vyhliadke
na Devínske hradné bralo - zrúcanina hradu Röthelstein (180 m), prehliadka areálu - vyhliadkový kopec
Braunsberg (346 m), pôvodné keltské osídlenie s replikou stráţnej veţe - Hainburg (161 m) - mestská brána
Ungartor - námestie Hauptplatz - výstup k hradnej zrúcanine Schlossberg (291 m), z vyhliadkových terás
nádherné výhľady na Dunaj a jeho ramená - Národný park Donau-Auen - pamiatkovú zónu mesta Hainburg
s mestským opevnením - Marchfeld, legendárne Moravské pole - pohorie Hainburger Berge - Bratislavu a. i. –
zostup na námestie Hauptplatz - Hainburg, autobus 16.45 hod. - presun do Bratislavy, príchod 17.07 hod. peší presun popri komplexe EUROVEA, medzinárodnom obchodnom centre a novom Slovenskom národnom
divadle na hl. stanicu - Bratislava ţst. 18.37 hod. (R 837 Levičan) - Zvolen os.st. 21.48 hod.
27.- 29. 5. 2011
(piatok - nedeľa)
(OZ Priaznivci Pustého hradu)
Pestré tri dni v znamení histórie, zábavy a bohatého sprievodného programu. Jeho obsah
a časový harmonogram budú zverejnené na samostatných plagátoch a v regionálnej tlači!
www.pustýhrad.sk kontakt: [email protected] mobil: 0905611569
Účasť členov KŢC na tomto podujatí je individuálna !
RYTIERSKE DNI NA PUSTOM HRADE
4.6.2011 (sobota) NA „SINÚ“ (1560 m) DEMÄNOVSKOU DOLINOU, CEZ RADOVÚ
Nízke Tatry - sever, západná časť / náročná / prevýšenie 729 m / 4,5 - 5 hod. V prípade
návštevy Jaskyne Slobody + 2 hod.
Výstup tiesňavovou dolinou na vápencovú dominantu Siná s exkluzívnou panorámou
Liptovskej kotliny.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Eva Párničanová
Trasa: Zvolen os. st. - Zvolen, mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Vrútky, prích. 06.50
hod., prestup na R441 Excelsior , odch.07.05 hod. - Liptovský Mikuláš 07.53 hod. - Liptovský Mikuláš AS
odch. 08.30 hod. - Demänovská Dolina, Jaskyňa Slobody, parkovisko - rázcestie „Pod Repiskami“ (831
m) - hore dolinou do sedla Sinej (1301 m) - Siná (1560 m) - zostup späť do sedla Sinej - dolinou Radová
späť do Demänovskej doliny. V prípade záujmu moţnosť návštevy Jaskyne Slobody! Presun
z parkoviska ku vchodu do jaskyne v dolinke Točité (870 m) je náučným chodníkom asi za 15 min. Malý
prehliadkový okruh - tradičný 60 min. (dĺ. 1150 m), prevýšenie 86 m, 913 schodov. Vstupné: dospelí 7 €,
študenti a dôchodcovia 6 €, deti od 6 do 15 rokov 3.50 €, fotoaparát / kamera + 10 €. Vstup je v čase od 9.00
do 16.00 hod. kaţdú celú hodinu! - parkovisko, autobusová zastávka SAD (odchody: 15.15 h, 17.04 h);Liptovský Mikuláš AS (príchody: 15.40 h, 17.25 h) - Liptovský Mikuláš ţst.,odchod: 16.08 hod. (18.08
hod. (R 612 Ruţín) - Vrútky, príchod: 18.55 hod. / prestup odchod: 19.12 hod. (Ex 241 Leoš Janáček) Banská Bystrica 20.20 hod. - Zvolen, mesto 20.45 hod. - Zvolen os.st. príchod: 20.48 hod.
18.6.2011 (sobota) OKOLO TISOVCA CEZ „VONIACU“ (1025 m), PASEKY A SEDLO „DIELIK“
NP Muránska planina – NPR Šarkanica / stredne náročná / prevýšenie
585 m / 6 – 6,5 hod. Presun Brezno - Tisovec autobusom SAD !
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.40 hod. (Os. 7350)
Sprievodca trasou: Marian Kološta
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen, mesto (05.43 hod) - Banská Bystrica (06.24 hod) - Brezno ţst. príchod 07.22
hod., presun autobusom SAD do Tisovca - Brezno ţst. odch. autobusu 08.35 hod. - Tisovec, nám., príchod 09.15 hod. - Tisovec ţst. - Ľavkovo (738 m) - popod Strelnice - jaskyňa vo Voniacej - Voniaca (1025 m) poľovnícka chatka / TIM - Martinova dolina - ţrebčinec - Paseky ( 480 m) - Husleho jaskyňa - Jaskyňa
v Dieliku - sedlo Dielik (578 m) - Tisovec, námestie (441 m) - Tisovec ţst., odch. 15.55 hod (Os. 6761) Jesenské, prích. 17.16 hod, prestup na R 934 Gemeran, odch. 17.18 hod - Zvolen os. st., príchod: 18.48
hod.
RAJECKÉ TEPLICE - „STRATENÝ“ BUZOGÁŇ - ŢIBRID (867 m)
Súľovské skaly - Súľovské skalky - Skalky / stredne náročná /
prevýšenie 452 m / 5,5 - 6 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Ing. Ľubomír Tomášik
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Ţilina, príchod 07.08
hod. - Ţilina AS, presun autobusom SAD odch.: 08.20 hod. - Rajecké Teplice AS, príchod 08.51 hod. Kúpeľný park, fontána - prechod cez Rajčianku - východné úpätie Skaliek - chatová oblasť Zbýňov (430
m) - sedlo Pod kamenným dielom - Budzogáň (720 m) - Ţibrid (867 m), nádherné výhľady - sedlo Patúch
(621 m) - hrebeňom Kečky - Kečka (822 m) - Pod Kečkou - Roháčske sedlo (692 m) - rázcestie Pod
Dubovcom - Lietavská Závadka (470 m), presun autobusom SAD 15.14 hod. resp. 17.04 hod. - Ţilina AS,
prích. 15.45 hod. resp. 17.35 hod. - Ţilina ţst. odch.: 16.41 hod. (Ex 221 Detvan) resp. 18.53 hod (Ex 241
Leoš Janáček) - Zvolen os.st. príchod: 18.34 hod., resp. 20.40 hod.
Pre návrat bude zvolený najvhodnejší variant, závislý od počasia, nálady a časovej dispozície!
2.7.2011 (sobota)
NÁUČNÝM CHODNÍKOM „HOLLOKÖ“A JEHO OKOLÍM (Maďarsko)
Cserhát - centrálna časť / nenáročná / prevýšenie 85 m / 6 – 6,5 hod.
Sprievodca trasou: Ing. Vladimír Miartuš
Vzhľadom na nevhodné vlakové spojenie absolvujeme návštevu tejto zaujímavej
lokality individuálnou automobilovou dopravou !
Počet účastníkov je limitovaný kapacitnými moţnosťami ! Záujemci sa môţu
záväzne prihlásiť najneskôr do 28.6.2011 u Ing. Vl. Miartuša !
Odchod zo Zvolena : Parkovisko Domu kultúry ŢSR Zvolen o 7.00 h !
Trasa: Zvolen (odchod od DK ŢSR o 7.00 hod.) - Detva - Lučenec - Kalonda - Ipolytarnoc - Nógradzákál Szécsény - Nagylóc - Hollókö, parkovisko - Hollókö, hradný náučný chodník - prehliadka hradného
areálu - vyhliadka Gomb-hegy - Hollókö, historická obec - prehliadka (múzeum dediny, múzeum bábik,
poštové múzeum, miestny kostol a. i.) - parkovisko pod hradom - Alsótold - Pászto - Tár, návšteva
budhistickej svätine – Bátony - Terenye - Kazár, riolitová tufa (tieţ maďarská Nevada či turecká Kappadókia)
- Salgótarján - Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo - Lučenec - Zvolen / predpokladaný návrat do 19.00 h.
Viaceré expozície v Maďarsku sú spoplatnené, preto je potrebná výmena forintov“!
5.7.2011(utorok)
16.7.2011 (sobota) „NA BABKY“(1566 m) A „SIVÝ VRCH“ (1805 m)
Západné Tatry / náročná / prevýšenie 1120 m / 7 – 7,5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 (Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Marian Kološta
Trasa: Zvolen os. st. - Vrútky, prích. 06.50 h - Vrútky, odch. 07.05 h (R 441 Excelsior) - Liptovský Mikuláš,
prích. 07.53 hod. - Liptovský Mikuláš AS / 08.12 hod. presun autobusom SAD do obce Jalovec ZŠ (685 m),
príchod 08.32 hod. - Poľana Tokariny - Babky - sedlo Predúvratie - Sivý vrch - Ostrá (1764 m) - späť do
sedla Predúvratie (1585 m) - Chata pod Náruţím (1390 m) - rázcestie pod Babkami - ústie Jaloveckej
doliny - Jalovec 17.00 hod., presun autobusom SAD - Liptovský Mikuláš AS 17.20 hod. - Liptovský
Mikuláš ţst. odch.18.08 hod. (R 612 Ruţín) - Vrútky prích. 18.55 hod. - prestup (Ex 241 Leoš Janáček),
odch. 19.12 hod. - B. Bystrica 20.20 hod. - Zvolen, mesto 20.45 hod. - Zvolen os.st., príchod: 20.48 hod.
30.7.2011 (sobota) Z LIPTOVSKÉHO HRÁDKU DO LIPTOVSKÉHO JÁNA
Nízke Tatry - sever, západná časť / Liptovská kotlina
Kultúrno - poznávacia náučná trasa / nenáročná / prevýšenie 36 m / 4,5 - 5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st. 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Ing. Ľubomír Tomášik
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen, mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.40 hod.) - Vrútky, príchod 06.50
hod., prestup (R 441 Excelsior) - Vrútky, odch. 07.05 hod. - Liptovský Mikuláš (07.53 hod.) - Liptovský
Mikuláš AS (08.08 hod.) - presun autobusom SAD do Liptovského Hrádku (08.22 hod) / diaľkový, smer
Poprad a Tatranská Lomnica. Pokiaľ by bol problém a šofér by nás všetkých nechcel vziať, máme spoj
aţ o 9.12 hod. (Vaţec) s príchodom do Liptovského Hrádku, ţst. o 09.37 hod. - Hrad (po roku 1312) a
kaštieľ / Objekt je v rekonštrukcii a v opravených priestoroch sídli t.č. penzión a ubytovacie zariadenie „Grand
Castle“. Hrad a kaštieľ kúpila pani Dagmar Machová, preto si ho moţno pozrieť len zvonku. Od augusta 2010
je však po dohode s majiteľkou moţné cez víkendy vidieť aj ostatné hradné objekty, vrátane
zrekonštruovaných. Prehliadku sa určite pokúsime vybaviť! - Hrádocké arborétum - Národopisné
múzeum - vyhliadka na „Skalke“/ práve v tomto období sa na Lúke pod Skalkou zvykne konať známy
country-folk festival „FOLKOVANIE POD SKALKOU“! - Hrádocký most (prechod cez Váh) - trasa náučného
chodníka popod Kameničnú - sútok riečky Belá s Váhom - lanový most cez Váh do autokempingu
„Borová Sihoť“- minerálny prameň - lyţiarsky vlek - Kaštieľske lazy, ţrebčín a jazdiareň (670 m),
sprievodca trasou sľubuje aj prípadné stretnutie s medveďom vo voľnej prírode - Liptovský Ján (634 m),
bývalý hotel Sankt Johann - prechádzka obcou Liptovský Ján (kaštiele, kúrie, kostoly, sypárne, Svätojánske
múzeum, minerálne pramene „Teplica“, - prírodné kúpalisko / kráter „Kaďa“, bezplatné! a s termálnou vodou /
nezabudnite si plávky!) - Liptovský Ján, presun autobusom SAD zo zastávky „Jednota“, odch.14.51 hod.
resp.17.25 hod. - Liptovský Mikuláš AS , príchod 15.12 hod., resp. 17.45 hod. - Liptovský Mikuláš ţst.
odch.16.08 hod. (R 610 Aupark) - resp. 18.08 hod. (R 612 Ruţín) - Vrútky, príchod 16.55 hod., resp.18.55
hod., prestup (Ex. 221 Detvan ) odch. 17.06 hod. resp.19.12 hod.(Ex 241 Leoš Janáček) - Banská Bystrica
(18.13 hod., resp. 20.20 hod.) - Zvolen, mesto (18.27 hod., resp. 20.45 hod.) - Zvolen os.st.: príchod 18.34
hod., resp. 20.48 hod.
Poznámka: V prípade problematickej autobusovej prepravy diaľkovými autobusmi z Liptovského
Mikuláša je moţné túto trasu absolvovať aj opačným smerom tak, ţe by sme sa ráno odviezli spojom
o 08.12 hod. do Liptovského Jána a túru skončili v Liptovskom Hrádku! Odtiaľ máme vlakový spoj
o 17.24 hod.(Os 7808) s príchodom do Lipt. Mikuláša o 17.36 hod. Potom by sme uţ pokračovali podľa
pôvodného časového rozpisu spojom R 612 Ruţín s odchodom 18.08 hod.
13.8.2011 (sobota) VYŠNOKUBÍNSKE SKALKY (Na Ostrú a Tupú skalu)
Chočské vrchy / Oravská vrchovina - juţná časť / stredne náročná / prevýšenie 345 m
/ 4,5 – 5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Ing Ľubomír Tomášik
Trasa: Zvolen os. st. - Zvolen, mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Vrútky, prích 06.50
hod., prestup na R441 Excelsior , odch.07.05 hod. - Kraľovany 07.17 hod., prestup na Os 7955 , odchod:
07.29 hod. - Dolný Kubín, zastávka (07.57 hod) - Dolný Kubín, historické námestie (Budova Ţupného
domu / 17.stor., t. č. Oravská galéria - Kostol sv. Kataríny / 1885-1886 - Pamätný dom P.O.Hviezdoslava Literárne múzeum v budove Čaplovičovej kniţnice - Hviezdoslavovo múzeum - pôvodné renesančné a
barokové meštianske domy, viacero vzácnych chránených stromov a pod.) - Medzihradné - chatová oblasť
- Tupá skala - Hradisko - Ostrá skala (813 m) - Jaskyňa v Ostrej skale - Leštiny (586 m) - NKP Drevený
artikulárny kostol z roku 1688 s bohato zdobeným interiérom - Kollárovská kúria / 17. stor. - Neskorobarokový
kaštieľ / 18. stor. – Skupina chránených líp pri kostole a. i. - Leštinský potok - Vyšný Kubín (zachovalé
zemianske zrubové domy / 18 a 19 stor. - historický kostol na neskorogotickom základe z 15. stor. so vzácnym
interiérom - renesančný kaštieľ - Kaštieľ Kubínyiovcov - pomník P.O.Hviezdoslava na mieste jeho pôvodného
rodného domu a. i.) - Vyšný Kubín, zastávka SAD / presun autobusom 13.22 hod. do Dolného Kubína
(13.30 hod), prípadne peším presunom - Dolný Kubín ţst. odch.: 15.31 hod (Os.7914) - Kraľovany,
prestup 16.42 hod (R 610 Aupark) - Vrútky, príchod 16.45 hod. - Vrútky „Výhrevňa“ - Vrútky, odch.
17.06 hod. (Ex 221 Detvan) - Banská Bystrica 18.13 hod. - Zvolen os. st. príchod: 18.34 hod.
20.8.2011 (sobota) 7. VÝSTUP ŢELEZNIČIAROV NA KRÁĽOVU HOĽU (1946 m)
Nízke Tatry - juh / Slovenský raj / náročná / prevýšenie 1168 m / 6,5 7 hod. Organizuje Klub 179 Brezno .
Trasa: Novým náučným chodníkom Vernár - Kráľova Hoľa (14,5 km) + návrat cez Šumiac.
Účasť členov a priaznivcov KŢC - individuálna.
Odchod zo Zvolena os. st.: 05.40 hod. (Os.7350)
Zraz účastníkov bude po príchode vlaku na ţst. Brezno !
27.8.2011 (sobota)
1. deň po príchode
Dvojdňové klubové putovanie Spišom a okolím (s ubytovaním)
K MARKUŠOVSKÉMU SKALNÉMU HRÍBU
Hornádska kotlina / nenáročná / prevýšenie 10 m / 4,5 – 5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st. 05.11 hod. (Ex 220 Detvan)
Záujemci z radov neţelezničiarov majú zo Zvolena autobusový spoj o 04.45 hod.
do Popradu AS (príchod 07.50 hod), kde prestúpia na R 441 Excelsior, (odch.08.39
hod.) k vlakárom, čím sa skupiny spoja a ďaľší program absolvujú spoločne!
Sprievodca trasou: Danka Tomášiková
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen mesto (05.15 hod.) - Banská Bystrica (05.42 hod.) - Vrútky ţst. príchod 06.50
hod. - prestup na R 441 Excelsior, Vrútky, odch. 07.05 hod. - Poprad 08:37 hod. (pristúpia autobusári zo
Zvolena) - Spišská Nová Ves, príchod 08.57 hod. - prestup na autobus / Spišská Nová Ves „AS“, odchod
9:05 hod. ( v prípade meškania aj 10:00 a 11:05 hod.) - Markušovce, príchod 09.21 hod. (10.16 hod. / 11.21
hod.) - kostol sv. Michala s kryptou rodiny Mariássyovcov (1280) - Markušovský hrad (1789) - Kaštieľ
Markušovce (17.stor.) s priľahlým francúzskym parkom / prehliadka historických priestorov a jedinečnej
expozície historického nábytku + Letohrádok „Dardanely”/ expozícia klávesových historických nástrojov
(Vstupné: 3 €, deti, študenti a dôchodcovia 1.50 €, foto/kamera 3 €) - Markušovský skalný hríb (409 m) Markušovská dolina -“Kamenný obrázok”- NPP Markušovské steny - most cez Hornád - Matejovce nad
Hornádom (427 m) - Kostol sv. Kataríny Alexandríjskej, patrónky ţelezničiarov a dopravcov (18.stor.) Matejovce ţel. zast., odch. 14.30 hod. (Os. 7811) - v prípade meškania aj 16:10 hod - Spišské Vlachy,
príchod 14.44 hod./ prestup na (Os 8607), odch. 15.25 hod., resp. 17.06 hod. - Spišské Podhradie, príchod
15.41 hod., resp. 17.23 hod. - ubytovanie v penzióne. Večerný program bude upresnený! Pokiaľ by sa
podarilo vybaviť podvečernú návštevu Spišského hradu, získali by sme na nedeľu vzácnu časovú rezervu!
Uvidíme, čo sa dá robiť. Za pokus to stojí. V opačnom prípade by platil vyššie uvedený časový rozpis!
Účastníci individuálnou dopravou (autičkári) zaparkujú v Markušovciach, od skalného hríba, prípadne
aţ z Matejoviec sa však budú musieť vrátiť späť do Markušoviec, čo by však nemal byť problém.
28.8.2011 (nedeľa) OKOLÍM SPIŠSKÉHO PODHRADIA A CHOTÁROM ŢEHRY
2. deň s návratom Náučným chodníkom „Sivá Brada“ ku kostolu sv. Ducha v Ţehre
po absolvovaní túry
Hornádska kotlina / Branisko / Levočské planiny / stredne náročná / prevýšenie 167m
/ 7- 7,5 hod. (vrátane prehliadky lokalít !)
Sprievodca trasou: Danka Tomášiková
Trasa: Spišské Podhradie (ubytovanie) - presun hl. cestou E 50, popri čerpacej stanici, k Motorestu „Spišský
salaš“, parkovisko - NCH „Sivá Brada“ (480 m), travertínová kopa - Jazierko na paţiti - MPR Spišská
Kapitula / Katedrála sv. Martina 1245 -1273) - Hlavná ul. s Hornou a Dolnou bránou - Hodinová veţa (1739) Biskupský / Prepoštsky palác (13.stor.) - Kňaţský seminár biskupa Jána Vojtašáka - Spišské Podhradie (435
m) - historické cechy a zdruţenia - NPP Spišský hradný vrch (634 m) - NKP Spišský hrad, prehliadka
areálu - Travertínové kopy Sobotisko a Ostrá hora - Puklinová jaskyňa - PR Dreveník / najrozsiahlejší
travertínový útvar na Slovensku - kamenné mesto s travertínovou planinou s peknými výhľadmi - roklina Peklo
s jaskyňou - Ľadová jaskyňa - Hodkovce /Csákyovský barokový kaštieľ (1702) s francúzskym parkom, t. č.
Dom sociálnych sluţieb - Ţehra (440 m), Kostol sv. Ducha so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami
(1275) - presun autobusom SAD, autobus. zastávka Ţehra/Hodkovce,rázc., odch. 14.57 hod. - Spišské
Podhradie, nám., príchod. 15.05 hod. - Penzión - presun späť na autobusovú zastávku Spišské Podhradie,
nám., odch. 16.00 hod. - Poprad AS, príchod 16.50 hod. (autobusári pokračujú priamo do Zvolena) - ostatní
presun na Poprad ţst. odch. 17.25 hod. (R 612 Ruţín) - Vrútky príchod. 18.55 hod. - Vrútky, prestup (Ex
241 Leoš Janáček) odch. 19.12 hod. - Banská Bystrica (20.20 hod.) Zvolen, mesto (20.45 hod.) - Zvolen
os.st., príchod. 20.48 hod.
UPOZORNENIE – Alternatíva: Vzhľadom k tomu, ţe 29.8.2011 je Štátny sviatok (67. výročie SNP), teda
ďaľší deň voľna, stojí za úvahu predĺţenie našej akcie tak, ţe do Zvolena by sme sa vrátili aţ v pondelok! Tým
by sme si NCH „Sivá Brada“ a najmä jeho lokalitu „Dreveník“ vychutnali v nedeľu dokonale! V Penzióne v Sp.
Podhradí by sme prenocovali a do Zvolena sa vracali spojom buď ráno (Os. 8605) s odchodom so Spišského
Podhradia 07.38 hod. (cez Sp. Vlachy - Sp. Novú Ves - Vrútky - Kremnicu), príchod do Zvolena os.st. 13.36
hod., alebo popoludní (viď trasu návratu z nedele!). V tom prípade sa ponúka o. i. napr. ešte návšteva
Levoče, Spišskej Soboty (súčasť Popradu), prípadne ďalšie zaujímavé lokality regiónu. Pouvaţujte aj o tejto
moţnosti. V druhej polovici februára Vás oslovím návratkou, na ktorej sa budete môcť rozhodnúť, či
sa tohto podujatia vôbec zúčastníte a ak áno, pre ktorú z alternatív ste sa rozhodli. Bude to zároveň
moţnosť potvrdenia Vašej záväznej prihlášky, nakoľko bude potrebné v predstihu zabezpečiť
ubytovanie v lokalite na počet nocí, ktoré poţadujeme. Na návratke budú uvedené aj tie cenové relácie,
ktoré tento materiál zatiaľ neobsahuje!
1.9.2011 (štvrtok)
Z „KĽAKU“ NA „VTÁČNIK“ (1346 m) A „KLÁŠTORSKÚ SKALU“
Vtáčnik – centrálna časť/ stredne náročná / prevýšenie 863 m / 6,5 - 7 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 06.52 hod. (Os. 5734)
Sprievodca trasou: Eva Párničanová
Trasa: Zvolen os. st. - Ţarnovica ţst. 07.42 hod., prestup na autobus SAD 07.47 hod. - Kľak (610 m)
príchod 08.21 hod.- (pamätník obetiam masakry z 21. januára 1945 / katolícky kostol sv. Terézie Avilskej
z roku 1753) - Včelín - Partizánska dolina - popod Glanzgove tále - paseka „Ivanov salaš“ (900 m) smerovník k Partizánskej chate a Pavlovej lúke - Vtáčnik (1346 m / nádherné výhľady) - Ponitrianskou
magistrálou späť k rázcestiu - Kláštorská skala (1279 m / severná panoráma s Vtáčnikom uprostred) zostup masívom Zadného Kľaku - Medzi skalami (1249 m) - Kamenné vráta - Rúbaný vrch, rázcestie
(1097 m) - Klenová dolina - Ostrý Grúň (483 m) - presun autobusom SAD do Ţarnovice (16.26 hod.) Ţarnovica, nám. (16.55 hod.) - Ţarnovica, ţst. 17.02 hod (R 835 Sitno) - Zvolen os.st., príchod 17.36 hod.
3.9.2011 (sobota)
TRADIČNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD (Mesto Zvolen)
19. ročník populárneho turistického podujatia
8.00 hod. Slávnostné otvorenie / Štúrov park
8.30 hod. Začiatok výstupu turistickými chodníkmi za zimným štadiónom.
Bliţšie informácie nájdete na samostatných propagačných materiáloch a v regionálnej tlači !
10.9.2011 (sobota)
GRAND PRIX SLOVENSKO 2011 - Nostalgia v oblakoch pary
13. ročník populárnych medzinárodných pretekov parných rušňov.
Ojedinelá technická zábavno - športová retrošou !
Areál Rušňového depa Zvolen a ţelezničnej stanice Zvolen - nákl.
Podujatia uţ od 9.00 hod.
Štart pretekov hlavnej súťaţe: 13.00 hod.
Podrobný program a informácie k podujatiu nájdete na samostatných propagačných materiáloch.
15.9.2011 (štvrtok)
TATRANSKÁ „PRECHÁDZKA“ NA PREDNÉ SOLISKO (2093 m)
Vysoké Tatry – západná časť / stredne náročná, vysokohorská túra /
prevýšenie 738 m / 5,5 – 6 hod.
Odchod zo Zvolena os.st.: 05.11 hod. ( Ex 220 Detvan)
Sprievodca trasou: Eva Párničanová
Trasa: Zvolen os. st. - Zvolen, mesto (05:15 hod) - Banská Bystrica (05.42 hod) - Vrútky, prích. 06.50 hod
- prestup, Vrútky, odch. 07.05 h (R 441 Excelsior) - Liptovský Mikuláš (07.55 hod) - Štrba - príchod 08.22
hod - prestup, Štrba odch. 08.44 hod (8008) - Štrbské Pleso, ţst. (1355 m) - príchod 09.00 hod. - Mlynická
dolina / Areál snov - severovýchodný breh Štrbského Plesa - Interski, moţnosť vyuţiť sedačkovú lanovku
- lyţiarsky svah „Pod Soliskom“ - Chata Pod Soliskom (1840 m / horná stanica sedačkovej lanovky) Predné Solisko (2093 m / výhľady) - späť ku Chate Pod Soliskom - rázcestie vo Furkotskej doline (1750
m) - rázcestie Pod Furkotskou dolinou (1450 m) - Štrbské pleso, areál - Grand Hotel Kempinski Liečebný dom Solisko, pôsobivé pohľady na pleso a tatranské štíty - Hotel Panoráma - Štrbské Pleso ţst.
odch. 14.46 hod. (8003), resp. 15.46 hod. (8005) - Štrba ţst., príchod 15.04 hod, resp. 16.04 hod prestup na R 610 Aupark, odch. 15.40 hod, resp. na R 612 Šarišan 17.40 hod. - Liptovský Mikuláš 16.08
hod, resp. 18.08 hod. - Vrútky, príchod 16.55 hod, resp. 18.55 hod. - prestup na Ex 221 Detvan, odch.
17.06 hod., resp. na Ex 241 Leoš Janáček 19.12 hod - Banská Bystrica 18.13 hod, resp. 20.20 hod Zvolen os. st. príchod 18.34 hod, resp. Zvolen, mesto 20.45 hod - Zvolen os. st. 20.48 hod.
24.9.2011 (sobota)
Z DONOVALOV POD JELENSKÚ SKALU A DO ŠPANEJ DOLINY
Veľká Fatra - juţná časť / stredne náročná / prevýšenie 278 m / 5,5 hod.
Odchod zo Zvolena os. st.: 07.19 hod. (Ex.240 Leoš Janáček)
Sprievodca trasou: Ing. Vladimír Miartuš
Upravený variant nerealizovaného podujatia z minulej sezóny!
Trasa: Zvolen os. stanica - Zvolen, mesto (06.42 h) - Banská Bystrica ţst. (07.39 h) - Banská Bystrica
AS, prestup na autobus smer Donovaly (08.00 h) - Donovaly, autobusová zastávka SAD (08.47 h) - RZ
Smrekovec (980 m) - Penzión Encián - Vrchlúka - Bully - rázcestie „Pri Javore“ - popod Hrubý vrch Krčahy / Kováčka - Izbica - Pod Jelenskou skalou - rázcestie „Ţiare“ - sedlo Horný Šturec (988 m) hotel Šachtička (957 m) - Špania Dolina, autobus SAD, odch. 14.20 hod. alebo aţ 18.45 hod.- Banská
Bystrica AS prích. 14.50 hod, resp. aţ 19.15 hod. - Banská Bystrica ţst., odch. 14.55 hod. (R 374 Devín),
resp.15.21 hod (Os. 7327), alebo aţ 20.22 hod. (Ex 241 Leoš Janáček) - Zvolen, mesto 15.15 hod. resp.
15.57 hod. alebo aţ 20.45 hod - príchod: Zvolen os. st. 15.18 hod., resp. 15.57 hod., alebo aţ 20.48 hod.
1.10.2011 (sobota)
MESTO POD GUPŇOU - Okolím Novej Bane
Pohronský Inovec / nenáročná / prevýšenie 254 m / 4,5 – 5 hod.
Po stopách baníckej histórie
Odchod zo Zvolena os. st.: 06.52 hod. (Os.5734)
Sprievodca trasou: Ing. Ľubomír Tomášik
Trasa: Zvolen os.st. - Nová Baňa, príchod 07:57 hod. - Baníckym územím na Gupni (458 m) - Ryolitový
masív „Háj! (712 m) / Havrania skala, vyhliadka - Červená skala, vyhliadka - historický lom „Na Háji“ s
vyhliadkovou haldou - nový kameňolom „Štamproch“ s kaňonom - Nová Baňa, námestie - Gotický
Farský kostol narodenia Panny Márie (14. stor.) / „Slovenské biblické mandaly“ z darov zeme - Radnica
- Trojičný stĺp (1843 /1846) - Kostolík sv. Alţbety, Špitálsky - peší presun na ţel. stanicu - Nová Baňa
ţst., odch. 13.34 hod. (Os.5737) resp. 14.51 hod. (R 833 Urpín) - Zvolen os.st., príchod 14.51 hod.
resp.15.36 hod.
15.10.2011 (sobota) OKOLÍM BANSKEJ ŠTIAVNICE / Kysihýbeľ - Sv. Anton - Illija
Štiavnické vrchy / nenáročná / prevýšenie 210 m / 6,5 – 7 hod.
Akcia k Medzinárodnemu roku lesa. Odchod zo Zvolena os.st.: 6.52 hod. (Os.5734)
Sprievodcovia trasou: Marian Kološta a Ferdinand Lalkovič
Nerealizované podujatie z minulej sezóny!
Trasa: Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava (07.02 hod), prestup na Os.6105 odch. 07.09 hod. - Banská
Štiavnica ţst. (07.40 hod.) - sídlisko Drieňová - rázcestie pri arboréte - Arborétum Kysihýbeľ, návšteva
so sprievodcom (70 – 90 min) - Banský Studenec - Studenecké (Kolpašské) jazerá - Svätý Anton, návšteva
barokovo-klasicistického kaštieľa so sprievodcom, prehliadka historických priestorov, lesníckej a poľovníckej
expozície, individuálna prechádzka anglickým parkom - Ranč „Nádej“ / návšteva - Baţanica - Ilija, prehliadka
vzácneho kostolíka sv. Egídia - presun autobusom SAD do Banskej Štiavnice, odch. 15.05 hod. – Banská
Štiavnica, príchod. 15.25 hod. - Banská Štiavnica ţsr. odch. 16.51 hod (Os. 6111) - Hronská Dúbrava
(17.23 hod.) - prestup na R 835 Sitno, odch. 17.27 hod. - Zvolen os.st. 17.36 hod.
22.10.2011 (sobota) LOVINOBAŇA - STRIEBORNÁ / 719 m - MÁLINEC
Záver sezóny !
Ostrôţky / Stolické vrchy / nenáročná / prevýšenie 454 m / 5,5, - 6.00 hod.
Jesenná rozlúčka so sezónou, ktorú si vyhodnotíme za pochodu!
Odchod zo Zvolena os. st.: 08.10 hod. (Os.6207)
Sprievodca trasou: Ing. Vladimír Miartuš
Trasa: Zvolen os.st. - Zvolen nákl. (08.13hod) - Lovinobaňa zast.. príchod 09.03 hod. - chatová oblasť Lovinka, chaty - popod TV vykrývač (514,5 m) - Strieborná (719 m) - popod Hradné - Sebenina,
rázcestie - Hrnčiarky, rázcestie - sedlo Prieraz - Šutová jama, rázcestie - popod Solisko - Málinec,
nám. (290 m) - presun autobusom SAD do Lučenca, odch. 16.50 hod. - Lučenec AS príchod 17.35 hod. Lučenec ţst. 18.00 hod. (R 934 Gemeran) - Zvolen os.st., príchod:18.48 hod.
17.12.2011 (sobota) CESTY TÚLAVÉ 2011
Tradičné stretnutie priaznivcov vlakovej turistiky, členov KŢC pri DK ŢSR a ich
priateľov z partnerských oddielov, spojené s vyhodnotením uplynulej sezóny,
výmenou skúseností, malým spoločenským posedením a rozlúčkou so starým
rokom.
Veľká sála Domu kultúry ŢSR Zvolen – 17.00 hod.
Bliţšie informácie na samostatnej aktualizovanej pozvánke!
Informácie o podujatiach KŢC pri Dome kultúry ŢSR Zvolen získate cez e-mailové kontakty:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; mobil: 0949 507771
Prípadný písomný kontakt: Dom kultúry ŽSR Zvolen, Sokolská 69, 960 01 Zvolen
=================================================================
NEZABÚDAJ: ŢIVOT JE POHYB A POHYB JE ŢIVOT!
=================================================================
Do Vašej pozornosti:
Stalo sa uţ neodmysliteľnou klubovou tradíciou ţe,
nám máš „dvorný kameraman“ Ľubo pripraví temer
z kaţdej akcie perfektnú obrazovú spomienkovú
reportáţ s vtipným komentárom a nádhernou hudbou.
V jeho bohatej filmotéke je od roku 2005 uţ temer 150
zaujímavých videoreportáţi. Preto pokiaľ má niekto
záujem o novšie, alebo aj tie „pamätnícke“ DVD z jeho
tvorby a našich potuliek, ponúka Vám ich v ucelených
sériách (4 - 5 reportáţí na jednom disku) len za 2 €!
Ponuka, ktorá sa neodmieta! Kontakt: [email protected]
NEMÁŠ EŠTE KLUBOVÉ TRIČKO? - SVITÁ TI NÁDEJ!
Na „sklade“ máme ešte čísla: L (3 ks) a S (1 ks) Cena za
ks je 3 €! Záujemci kontaktujte: [email protected]
V prípade inej veľkosť si túto objednajte priamo vo
firme VIBA na adrese: [email protected]
STRETNUTIA PRIAZNIVCOV TURISTIKY – kaţdý prvý
utorok v novom mesiaci v Reštaurácii X LEGIA, ul. J.C.
Hronského (pri Malej stanici smerom k nadjazdu!)
Za pomoc a spoluprácu pri propagácii činnosti KŢC ďakujeme:
DOMU KULTÚRY ŢSR Zvolen, Sokolská 69
FAX a COPY ZVOLEN, spol. s.r.o., Námestie SNP 18, Zvolen
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKO, štúdio Banská Bystrica
SLANGE SPORT ZVOLEN, Námestie SNP 14 (Jadran Pasáţ)
INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ZVOLEN, Nám. SNP 21/31
DOPORUČENÉ AKCIE PARTNERSKÝCH TURISTICKÝCH ODDIELOV A KST:
Výber z turistických kalendárov
Účasť členov KŢC na týchto akciách je individuálna !
1.1.2011 NOVOROČNÝ VÝSTUP NA JAVOR (KST Javor Divín)
6.1.2011 TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA PRIEVRATOK (KST Lampáš - Lučenec)
16.1.2011 NA ŠTRBSKÉ PLESO s lyţami aj pešo (KST Pustý hrad Zvolen) [email protected]
22.1.2011 K PRAMEŇU IPĽA (KST Javor – Lučenec)
27.- 31.1.2011 SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV (45. ročník) - Nová Ľubovňa (KST)
5.2.2011 Vysoké Tatry - Štrbské pleso (KT Vpred Zvolen)
19.2.2011 Zimný výstup na Striebornú - beţky, pešo (KST Lampáš – OÚ Cinobaňa)
26.3.2011 STRETNUTIE NA HRADE „DIVÍN“ – otvorenie sezóny (KST Javor – Divín)
9.4.2011 SUCHÁŇ – MODRÝ KAMEŇ – ČABRAĎ – BZOVÍK (Turistický klub Kováčová)
23.4.2011 ĎUROVSKÝ NOČNÝ VÝSTUP NA SEDEM CHOTÁROV (KST Sova – Gr.Vieska)
25.4.2011 Veľkonočná oblievačka na tajomnom hrade (KST Lampáš – Lučenec)
30.4.2011 Geopark IPOLYTARNOC – Maďarsko (Turistický klub Kováčová)
1.5.2011 OTVORENIE SEZÓNY NA ČIERNOHRONSKEJ ŢELEZNIČKE (Lesy SR, KHT )
ČHŢ a obec Čierny Balog) - Vláčikom zo Zvolena do Chvatimechu a Vydrovskej doliny)
7.5.2011 PRECHOD DONOVALY - ŠPANIA DOLINA (Obec Donovaly)
7.5.2011 Veľká Fatra BLATNICA - TLSTÁ - OSTRÁ (Turistický klub Kováčová)
7.5.2011 36 ročník - Májový pochod vďaky (KST Javor – Lučenec)
7.5.2011 XXXI. ročník výstupu na vrch Zvolen (KT Vpred Zvolen)
8.5.2011 Stolické vrchy / TISOVEC – HRADOVÁ (KST Sliač)
14.5.2011 JUBILEJNÁ 30. PODKRIVÁNSKA 60-ka (KST Podkriváň)
14.5.2011 Veľký Sokol - Glácka cesta - Suchá Belá - Podlesok (KST Pustý hrad Zvolen)
21.5.2011 SMREKOVICA – RAKYTOV – BORIŠOV – PLOSKÁ – V. REVÚCE (KT Vpred)
21.5.2011 PROSIECKOU A KVAČIANSKOU DOLINOU (Turistický klub Kováčová)
28.5.2011 HALIČSKÁ 25-ka (KST Sokol Halič)
29.5.2011 Slovenský kras / ZÁDIELSKÁ DOLINA (KST Sliač)
7. - 10.7.2011 CELOSLOVENSKÝ ZRAZ TURISTOV Martin – 58 ročník (KST)
11.6.2011 Stráţovské vrchy / MANÍNSKA TIESŇAVA – SÚĽOVSKÉ SKALY (KST Sliač)
11.6.2011 DONOVALY – KOZÍ CHRBÁT – PRAŠIVÁ – VEĽKÁ CHOCHULA (Turistický klub Kováčová)
18.6.2011 RAČKOVOU DOLINOU A OKOLÍM / Záp. Tatry - juh (KST Pustý hrad Zvolen)
25.6.2011 Vysoké Tatry ŢDIAR – KOPSKÉ SEDLO – TATRANSKÁ KOTLINA (Turistický klub Kováčová)
3.7.2011 Malá Fatra / OSNICA (KŢC Sliač)
www.kst-sliac.tvm.sk/akcie.html
9.7.2011 VÝSTUP NA KRIVÁŇ (Turistický klub Kováčová)
9.7.2011 DEŇ STROMU - Vydrovská dolina /Čierny Balog (Lesy SR/ ČHŢ / OZ Vydra)
6.8.2011 Od horského hotela SMREKOVICA na RAKYTOV - 1567 m (KST Pustý hrad)
13.8.2011 NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ (KST Lampáš Lučenec)
27.8.2011 Západné Tatry / BYSTRÁ (KST Sliač)
27.8.2011 ZÁDIELSKOU A HÁJSKOU DOLINOU (Turistický klub Kováčová)
1.9.2011 HVIEZDICOVÝ VÝSTUP Javor – Jasenie (KST Javor Divín)
1.9.2011 KREMNICA – LURÍN – PORUBA – TUROVÁ (KT Vpred Zvolen)
9.-10.9.2011 Z CHOPKA CEZ CHABENEC DO JASOVA (Dvojdňová akcia KST Pustý hrad)
10.9.2011 Vysoké Tatry / Javorová dolina (KST Sliač)
10.9.2011 STARÉ HORY – KRIŢNÁ – ČIERNY KAMEŇ (Turistický klub Kováčová)
17.9.2011 HVIEZDICOVÝ VÝSTUP „NA SEDEM CHOTÁROV“ – 7.ročník (KST Sova)
24.9.2011 Západné Tatry / SIVÝ VRCH (KST Sliač)
24.9.2011 DOBROČSKÁ OSMIČKA - 2. ročník (KST Lampáš Lučenec)
1.10.2011 Cez tatranské plesá na Kôprový štít / 2368 m (KST Pustý hrad Zvolen)
www.pustyhrad.eu
1.10.2011 UTEKÁČSKA HORSKÁ 30-ka / 28. ročník (KST Clara Utekáč / Mgr.Fr. Štromajer 047 4296262)
8.10.2011 ŠIATORSKÁ BUKOVINKA – ŠOMOŠKA (KT Vpred Zvolen)
8.10.2011 Veľká Fatra – KRIŢNÁ (KST Sliač)
15.10.2011 37. PRECHOD CEROVOU VRCHOVINOU (KST Javor Lučenec)
15.10.2011 NA VÁPENICU (KT Vpred Zvolen)
22.10.2011 Nízke Tatry – SALATÍN (KST Sliač)
5.11.2011 18.KAROLOVSKÝ VÝSTUP NA BRALO a BRALCE (KST Bralo - Tuhár a KST Javor - Divín)
12.11.2011 14. MARTINSKÝ VÝSTUP NA JASENICU (KST Lampáš Lučenec)
17.11.2011 ŠTUDENTSKÝ POCHOD (KST Slávia pri TU) [email protected]
9. / 10.12.2011 „LUCIOVÝ“ NOČNÝ VÝSTUP NA JAVOR - 821 m (KST Javor – Divín)
27.12.2011 5. CINOBÁNSKÝ „BLUDÁR“ (KST Lampáš Lučenec)
30.12.2011 VÝSTUP NA ĎUMBIER (Turistický klub Kováčová)
Viac informácií o turistických podujatiach: KT VPRED Zvolen Valéria Murínová - 045 5303251, KST Javor
Divín Július Martinský - 047 43779 51, KST Slovan – Podkriváň Jozef Kucbeľ – 0908 507213, KST Bralo –
Tuhár Juraj Kelement – 047 4377177, KST TJ
Javor Lučenec Jozef Dorniak – 047 4324168 /
0907 161575, KST Sova Gregorova Vieska
Braňo Gáfrik - 047 4392741 / 0908 395441, KST
Lampáš Lučenec Ing. Pavol Orság - 047
4328161 / 0907 187 561, Július Jarábek – 0907
351281,
KST Sliač Jaroslav Sarvaš 0904922270, KST Pustý hrad Zvolen Pavol
Fabian – 0904 384554, Viera Bystričanová –
0908 572980, TO Slniečko Zvolen Pavel
Vakarač – 0949 361108 / [email protected],
Turistický klub Kováčová – Ing. František Hajko
– 0905 200596
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
Download

KLUB ŢELEZNIČNÝCH CESTOVATEĽOV