Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, 972 46 Čereňany
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Školský rok 2013/2014
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou Čereňany, (ďalej len ZŠ s
MŠ) sa vydáva v súlade so zriaďovacou listinou Obce Čereňany zo dňa 16.11.2006
a Dodatkom č. 1 Obce Čereňany ako zriaďovateľa podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. 1 Účel organizačného poriadku
Organizačný poriadok, ako vnútorno-organizačná norma, určuje najmä:
a) základné pravidlá riadiacej činnosti a metód práce
b) zásady deľby práce, rozsah právomocí, povinností a zodpovednosť zamestnancov školy
c) základnú organizačnú štruktúru, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti
d) základnú pôsobnosť jednotlivých úsekov a oddelení so vzájomnými väzbami
1. 2 Právne postavenie
Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, 972 46 Čereňany zriadená obcou
Čereňany ako rozpočtová organizácia je právnická osoba spôsobilá nadobúdať práva
a zaväzovať sa v oblasti pracovno-právnych, občiansko-právnych, hospodársko-právnych
vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy a konať vo svojom mene a niesť
majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
1. 3 Nadriadený orgán
Obec Čereňany, zriaďovateľ.
Článok 2
Všeobecné ustanovenie
2. 1 Poslanie školy
Základná škola s materskou školou poskytuje základné vzdelanie. Zabezpečuje
rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva,
humanity a demokracie poskytuje mravnú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú
výchovu žiakov, umožňuje náboženskú výchovu, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax,
vytvára podmienky pre činnosť ŠKD a mimoškolskú činnosť, zabezpečuje stravovanie
žiakov a zamestnancov školy.
Článok 3
Úlohy školy
3.1 Výchovno-vzdelávacia oblasť
a) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a inú odbornú pedagogickú
činnosť v súlade s poslaním základnej školy (Čl. II)
3.2 Oblasť ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia
a) vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky
b) zabezpečuje starostlivosť o areál a budovy školy a práce pri údržbe a rekonštrukcii
v súčinnosti s Obcou Čereňany ako zriaďovateľom.
c) zostavuje plán a rozpočet, zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených
prostriedkov
d) zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku hospodárskej činnosti zariadenia
školského stravovania a školského klubu detí ako súčastí školy
e) zabezpečuje archiváciu a registratúru dokumentov školy
f) sleduje platné predpisy, oboznamujme s nimi zamestnancov a zákonných zástupcov
žiakov, kontroluje ich dodržiavanie a uplatňuje príslušné sankcie podľa platných
právnych predpisov voči zodpovedným osobám.
3. 3 Oblasť pracovno-právna
a) plní úlohy zamestnávateľa vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu voči svojim
zamestnancom
b) vykonáva administratívno-technické práce na základe práv stanovených zriaďovacou
listinou a organizačným poriadkom
3. 4 Oblasť informačnej činnosti
a) zabezpečuje zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií a podľa rozhodnutia
ministerstva školstva aj uchovávanie a spracovanie informácií v rámci zákona
upravujúceho potreby získavania štatistických informácií
b) pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave školy
c) poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu vnútorného
pokynu starostu obce Čereňany
3. 5 Oblasť spolupráce školy s inými orgánmi a organizáciami
a) škola v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, v znení neskorších predpisov, s ostatnými platnými zákonmi a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi spolupracuje s ostatnými orgánmi
a organizáciami v oblastiach patriacich do jej pôsobnosti
3. 6 Oblasť starostlivosti o zamestnancov
a) dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov vo svojej pôsobnosti
b) zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutí zriaďovateľa
a Ministerstva školstva SR
c) sleduje platné právne predpisy, oboznamuje s nimi zamestnancov a zákonných
zástupcov žiakov, kontroluje ich dodržiavanie a uplatňuje príslušné sankcie podľa
platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám
3. 7 Oblasť bezpečnosti
a) zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia
v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a v súčinnosti so zriaďovateľom
b) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu.
Článok 4
Riadenie školy a jej organizácia
4. 1 Zásady riadenia
a) škola uplatňuje princíp jedného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce
s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje
a dodržiava platné právne predpisy
b) školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ
c) riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť
a rozsah si vyžaduje kolektívne posúdenie. Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa
školy sú:
- pedagogická rada
- metodické združenie
- rada školy
Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo
dočasnou pôsobnosťou.
d) podrobnosti o pôsobnosti, zložení a spôsobe rokovania poradných orgánov riaditeľa
školy upravujú rokovacie poriadky a štatúty, ktoré po prerokovaní v pedagogickej rade
schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa charakter
odporúčania.
e) sústavu riadiacich a organizačných noriem tvoria:
- Riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava, pokyn riaditeľa)
- Organizačné normy:
1. Organizačný poriadok
2. Pracovný poriadok
3. Školský poriadok
4. Plán vnútornej kontroly
5. Rokovací poriadok
6. Prevádzkový poriadok
7. Registratúrny poriadok
8. Kolektívna zmluva
- Vnútorné smernice:
1. Smernica o obehu účtovných dokladov
2. Smernica o hospodárení s majetkom štátu
3. Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
4. Smernica o vyhotovení, používaní a likvidovaní úradných pečiatok
5. Smernica o cestovných náhradách
6. Smernica o poskytovaní OOPP
7. Smernica inventarizačnej, likvidačnej komisie
8. Smernica škodovej komisie
9. Smernica o vybavovaní sťažností
4. 2 Metódy práce
a) perspektívnosť a programovosť
b) činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov zameraná na plnenie hlavných úloh vo
výchovno-vzdelávacej, ekonomickej a administratívnej oblasti
c) analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických a administratívnych
oblastí, ich neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe
d) spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými
orgánmi, komisiami, jednotlivcami
e) informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie
4. 3 Formy riadenia
a) jeden vedúci pri využívaní demokratického riadenia
b) jednotná kontrolná činnosť
c) uplatňovanie a zvyšovanie pedagogickej odbornosti
d) zachovanie zákonnosti a uplatňovanie právneho vedomia
e) dodržiavanie rozpočtových a účtovných pravidiel
f) hospodárnosť
4. 5 Kontrolná činnosť
a) zamestnanci poverení riaditeľom školy sú v zmysle plánu vnútornej kontroly priamo
zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní:
- osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku
- prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov
- uplatňovať pokyny
predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom
nimi riadeného organizačného úseku
b) o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú povinní ihneď informovať
riaditeľa školy.
-
Článok 5
Organizačná štruktúra školy
Organizačné členenie školy zabezpečujú jej jednotlivé útvary. Útvary sa delia na
organizačné úseky, ktoré zabezpečujú úlohy školy spojené s odlišným odborným,
organizačným a technickým zabezpečením. Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci
zamestnanci, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy.
Riaditeľ školy a jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých
stupňoch riadenia školy, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom
pracovné úlohy, organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať na ten účel záväzné pokyny.
Riaditeľ školy a ostatní vedúci zamestnanci sú v zmysle plánu vnútornej kontroly
priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne
kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať
opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa školy, prípadne
podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného
útvaru alebo úseku.
Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.
1. Útvar riaditeľa školy
Mgr. Marián Lukáč
2. Pedagogický útvar
Mgr. Marián Lukáč
3. Hospodársko – správny útvar
a) ekonomicko-správny úsek
Mgr. Renáta Žišková
4. Úsek materskej školy
Ľubica Valková – vedúca útvaru
5. Útvar školského stravovania
Janka Steinemannová – vedúca útvaru
ZŠ riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ. Vykonáva svoju právomoc v súlade
s platným právnym poriadkom a ďalšími normami, pričom
a) rozhoduje o:
- náležitostiach uvedených v § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
- zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ
- koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja
- personálnych záležitostiach
- všetkých dohodách školy s jej partnermi
- pracovných cestách zamestnancov
b) riadi a kontroluje:
- všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov
a komisií
- všetku písomnú agendu školy
c) ustanovuje do funkcií a odvoláva:
- vedúcich zamestnancov
- vedúcich metodických orgánov
- predsedov komisií
d) predkladá:
- v rámci svojej pôsobnosti zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na
vyjadrenie náležitosti uvedené v § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
e) schvaľuje:
- Kolektívnu zmluvu
- vnútorné dokumenty školy
f) hodnotí a pri hodnotení využíva:
- agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno – mzdovej oblasti, oblasti
PO, BOZP, CO
g) navrhuje a udeľuje:
- pochvaly a ocenenia nadriadeným orgánom.
5.1 Útvar riaditeľa školy
Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej,
personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi
a ktoré mu pomáhajú vykonávať jej zverené činnosti. Riaditeľ školy riadi školu v celom
rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov:
- organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú
prípravu, zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami
- eviduje a sleduje termíny úloh
- sleduje vydávanie všetkých noriem a predpisov a upozorňuje na právne
úpravy, ktoré sa týkajú činnosti školy
- vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu školy
- eviduje a predkladá sťažnosti a podnety zamestnancov, žiakov a ich rodičov
- podieľa sa na návrhoch organizačných noriem a interných smerníc
- spracúva a vydáva Organizačný poriadok, Vnútorný poriadok, Pracovný
poriadok a ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu popisov
funkcií vedúcich zamestnancov
- zabezpečuje rozpracovanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na
podmienky školy
- vedie evidenciu o dovolenkách a poskytovaní iného voľna zamestnancom
- zabezpečuje pracovno – právne úkony pre zamestnancov
- sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov
- eviduje a uchováva protokoly, revízne správy, zápisnice o kontrolách v škole
kontrolnými a inými nadriadenými orgánmi
- zabezpečuje ďalšie úlohy
Organizačná štruktúra útvaru:
Organizačná štruktúra útvaru je prílohou tohto organizačného poriadku.
Povinnosti riaditeľa:
- plní úlohy na prvom stupni riadenia
-
-
zostavuje plán práce, schvaľuje prílohy plánu práce, časovo – tematické plány
(tematické výchovno – vzdelávacie plány) jednotlivých predmetov, plány
práce MZ, ŠKD, ZÚ a iné
vydáva Vnútorný poriadok, schvaľuje úväzky zamestnancov, určuje triednych
učiteľov, vedúcich MZ,
schvaľuje rozvrh hodín a dozorov
vypracúva plán vnútornej kontroly a podieľa sa na jeho vykonávaní
zodpovedá za dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov, vzdelávacích
štandardov
zodpovedá za ďalšie vzdelávanie pedagogických i nepedagogických
zamestnancov
zodpovedá za úroveň výchovno – vzdelávacej práce školy, za vybavenie školy
učebnými pomôckami, školskými potrebami a didaktickou technikou
zodpovedá za správnosť obsahu výkazov predkladaných nadriadeným
orgánom a za správne a komplexné vedenie predpísanej dokumentácie
zabezpečuje spracovanie rozboru celoročnej činnosti školy
zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, CO
zodpovedá za dodržiavanie zákonov o odmeňovaní zamestnancov
zodpovedá za hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov
plní si vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády
spolupracuje s Radou školy a radou rodičov
Povinnosti ekonómky:
- plní úlohy na treťom stupni riadenia
- plní úlohy podľa pracovnej náplne
Povinnosti vedúcej MZ:
- plní úlohy na treťom stupni riadenia
- je zodpovedná za metodickú a odbornú úroveň vyučovania predmetu
- je odborným poradcom riaditeľa školy pre dané predmety
- koordinuje činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojich predmetov
- prijíma účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno –
vzdelávacom procese a návrhy riešení predkladá vedeniu školy
- hospituje a o výsledkoch ako i o pohospitačných rozhovoroch informuje
vedenie školy, získané poznatky zovšeobecňuje na zasadnutiach MZ,
pracovných poradách a pedagogických radách
- dáva návrhy na doplňovanie kabinetov učebnými pomôckami
- zodpovedá za agendu MZ, ustanovuje plán kontrol, kvalitu ČTP, plnenie UO,
dodržiavanie Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
pochvaly žiakov, slovné hodnotenie, zapojenosť žiakov do súťaží a ich
príprava, efektívne využívanie učebných pomôcok, predpísané písomné práce,
účasť na metodických akciách, prenos informácií nadriadených orgánov
Povinnosti vedúcej ŠSZ:
- plní úlohy na treťom stupni riadenia
- riadi prácu kuchárok
- plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne
Povinnosti vychovávateľky ŠKD:
- plní úlohy na štvrtom stupni riadenia
-
zabezpečuje výchovu žiakov v čase mimo vyučovania
zodpovedá za úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacej práce
vedie príslušnú pedagogickú dokumentáciu
plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne
5.2 Pedagogický útvar:
- zabezpečuje vyučovanie predmetov a nepovinných predmetov podľa platných
učebných plánov a učebných osnov, činnosť ŠKD a inú mimoškolskú činnosť;
- využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovaní a výchovnom
procese;
- vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní
a dochádzke žiakov;
- zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov;
- zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch;
- organizuje aktivity s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas
žiakov v súlade s ich záujmami;
- vytvárať podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie;
- podieľa sa na organizovaní plaveckých kurzov a škôl v prírode.
Riaditeľ školy
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
Mgr. Marián Lukáč
Ľubica Valková
Triedni učitelia:
PaedDr. Alena Štálniková
Mgr. Marián Lukáč
Mgr. Eva Kučerková
Mgr. Kamila Suchá Demusová
Vychovávateľka ŠKD
Učiteľky MŠ
I. tr.
II. tr.
III. a IV. tr.
Edita Bartová
Ľuba Gubová
Mgr. Ivana Zvarová – toho času na MD
Bc. Zuzana Hutárová
5.3 Hospodársko-správny útvar:
a) ekonomicko – správny úsek
Mgr. Renáta Žišková ekonómka pre rozpočet a PaM
b) prevádzkový úsek
Jozefína Valachovičová školníčka – upratovačka pre ZŠ
Viola Csukasová
školníčka – upratovačka pre MŠ
Jaroslav Barnák
kurič pre ZŠ
Marián Mlátko
kurič pre MŠ
Ján Macák
technik BOZP a PO
Hospodársko – správny útvar zabezpečuje všetky hospodársko – prevádzkové
a personálno – mzdové záležitosti školy a je za ne zodpovedný:
- pripravuje a zostavuje návrh rozpočtu, konzultuje s riaditeľom a so
zriaďovateľom;
- vypracúva schválený rozpočet podľa príslušných predpisov, hľadá možnosti
jeho zvýšenia;
- zabezpečuje styk s bankou a vedie pokladnicu;
- vedie účtovnú evidenciu;
- vedie kompletnú agendu zamestnancov školy a je za ňu zodpovedný;
- dozerá na riadne hospodárenie s majetkom školy a zvereným majetkom;
-
dbá na dodržiavanie zákonov a platných predpisov;
vykonáva objednávky previerok a revízií;
vykonáva predbežnú a priebežnú kontrolu účtovných dokladov;
pri nákupoch zabezpečuje prieskum trhu;
zabezpečuje upratovanie školských priestorov a údržbu školského areálu;
plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov.
5.4 Útvar školského stravovania
Janka Steinemannová
vedúca školskej jedálne
Zuzana Pastuchová
hlavná kuchárka
Margita Mikulová
pomocná kuchárka
Útvar školského stravovania:
- zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy a iných stravníkov v zmysle
metodických pokynov k stravovaniu;
- zabezpečuje výrobu a odbyt jedál a nápojov;
- prijíma a zúčtováva finančné prostriedky od rodičov na potravinovom účte.
Článok 6
Poradné orgány a komisie
Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a edukačného procesu sú zriadené
poradné orgány a komisie, ktoré sa riadia plánmi práce.
6.1 Pedagogická rada
Je organizačnou formou činnosti pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť riaditeľa
školy so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Je
najdôležitejší odborný poradný orgán riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom
riaditeľa. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku
pedagogickej rady.
Metodické orgány
MZ zriaďuje riaditeľ na posudzovanie špecifických otázok edukačného procesu. Jeho úlohou
je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania v jednotlivých ročníkoch, predmetoch,
v ŠKD. Zriaďuje sa pre zlepšenie spolupráce. Za vedúcu je vymenovaná učiteľka s dobrými
organizačnými schopnosťami. V roč. 1. – 4. pracuje jedno MZ.
6.2 Komisie
a) Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe
majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi písomný návrh na
usporiadanie, na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Okrem inventarizácie sa
komisia schádza podľa potreby.
b) Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie
neupotrebiteľného majetku.
c) Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku schváleného
riaditeľom.
d) Škodová komisia slúži ako poradný orgán v otázkach riešenia a uplatňovania práva na
náhradu škody spôsobenej zamestnancom. Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti
sa riadi Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami.
6.3 Rada školy
RŠ je ustanovená podľa § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve, riadi sa vyhláškou MŠ SR č. 291/2004. Jej členmi sú Mgr. Eva
Kučerková a Ľuba Gubová za pedagogických zamestnancov a Zuzana Pastuchová za
ostatných zamestnancov.
Článok 7
Základná pôsobnosť jednotlivých útvarov a úsekov
7.1 Začiatok vyučovania:
- o 7:45 hod.
7.2 Vnútorná organizácia a pracovná doba pedagogických zamestnancov:
a) Vstup do budovy školy je zabezpečený od 7:00 hod. školníčkou alebo riaditeľom školy.
Žiakom otvára hlavný vchod o 7:30, hod. školníčka alebo dozorkonajúci učiteľ. O 7:45 hod.
sa začína vyučovanie, v čase veľkej prestávky o 9:25 a o 9:45 hod. hlavný a bočný vchod
otvára a zatvára dozorkonajúci učiteľ alebo školníčka. Po príchode do školy sa žiaci prezúvajú
a odkladajú vrchné šatstvo na určené miesto pod dozorom dozorkonajúcich pedagógov. Pred
nástupom na veľkú prestávku je učiteľ vyučujúci v triede zodpovedný za opustenie triedy
žiakmi okrem týždenníkov. V budove sa nesmú zdržiavať rodičia a iní občania bez vedomia
vyučujúcich ani čakať na svoje deti. Prístup do budovy je umožnený celý deň cez vchod pre
žiakov použitím zvončeka.
Ranná činnosť ŠKD je zabezpečená v priestoroch materskej školy. Rodič privedie
žiaka do materskej školy, odovzdá ho učiteľkám. Potom poverený zamestnanec vyzdvihne
deti z materskej školy a v jeho sprievode prichádza do priestorov ZŠ.
Pedagogický dozor v budove školy a v školskej jedálni je Prílohou č. 1 Organizačného
poriadku.
Pedagogický zamestnanec má pracovnú dobu vymedzenú osobným rozvrhom. Po
príchode do školy sa podpíše do knihy dochádzky a uvedie čas príchodu. Oneskorený príchod
musí hlásiť vedeniu školy. Pred odchodom zo školy sa podpíše do knihy dochádzky a uvedie
čas odchodu. V pracovnom čase je zahrnutý čas stanovený dozorom a zastupovaním
neprítomného zamestnanca. Zamestnanec sa zdržiava na pracovisku v čase od 7:30 hod. do
14:00 hod.. V čase do 19:00 hod sa bude zúčastňovať pedagogických rád, pracovných porád,
zasadnutí MZ, rodičovských schôdzok, bude sa pripravovať na vyučovacie hodiny a bude
plniť úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy v súlade s náplňou práce. Ak má vyučujúci
dozor, nastupuje na pracovisko najneskôr o 7:15 hod.
V prípade, že sa zamestnanec počas svojej voľnej hodiny potrebuje vzdialiť
z pracoviska, oznámi to svojmu priamemu nadriadenému a zapíše svoju neprítomnosť do
knihy dochádzky.
7.3 Vychovávateľka ŠKD, vedúci ZÚ:
- pracovný čas vychovávateľky je stanovený nasledovne:
b) odpoludnia
Po:
11:15 – 15:30
Ut:
11:15 – 15:30
St:
12:15 – 15:30
Št:
12:15 – 15:30
Pi:
11:15 – 15:30
- vedúci ZÚ vedú krúžky podľa harmonogramu v čase od 13:00 – 15:00 hod. alebo podľa
dohody
7. 4 Úsek MŠ:
Ranná zmena
1. zmena
pondelok - Valková Ľ.
- Gubová Ľ.
utorok – piatok
- Valková Ľ.
- Gubová Ľ.
5:45 – 10:00 (12:15)
5:45 – 12:15
9:10 – 15:40
9:10 – 15:40
6:15 – 10:30 (12:00)
5:45 – 11:45
9:40 – 15:40
9:40 – 15:40
2. zmena pondelok - Bartová E. 5:45 – 12:15
- Hutárová Z. 5:45 – 12:15
utorok – piatok
- Bartová E. 6:15 – 12:00
- Hutárová Z. 5:45 – 11:45
školníčka –upratovačka
Po
Ut
St
Št
Pi
Odpoludňajšia zmena
5:45 – 8:45
5:45 – 8:45
5:45 – 8:45
5:45 – 8:45
5:45 – 8:45
7. 5 Hospodársko – správny úsek:
Pracovný čas je stanovený nasledovne:
a) ekonomicko – správny úsek:
Mgr. Renáta Žišková
Po:
Ut – Št:
Pi:
b) prevádzkový úsek:
Jozefína Valachovičová
Po
Ut
St
Št
Pi
7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
7:00 – 14:00
6:45 – 8:50
6:45 – 8:50
6:45 – 8:50
6:45 – 8:50
6:45 – 8:50
9:10 – 15:40
9:10 – 15:40
9:40 – 15:40
9:40 – 15:40
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:30 – 16:30
11:00 – 16:00
prestávka 12:30 – 13:00
9:50 – 14:00 15:45 – 18:00
9:50 – 15:30
9:50 – 15:30
9:50 – 16:00
9:50 – 15:30
100 %
Jaroslav Barnák – podľa potreby vykurovania objektu – pracovný čas bude upravený v
dodatku
Marián Mlátko – podľa potreby vykurovania objektu – pracovný čas bude upravený v
dodatku
7.6 Útvar školského stravovania:
Janka Steinemannová
Po:
6.00 – 15,00 hod
Ut – Št:
7,30 – 13,30 hod.
Pi:
7,30 – 12,00 hod
80%
Zuzana Pastuchová
6,30 – 14,30 hod
100%
Margita Mikulová
6,30 – 14,30 hod.
100%
V súlade s pracovnými náplňami v prípade plnenia naliehavých úloh môže dôjsť
k zmene pracovného času nariadením riaditeľa školy.
Prevádzkoví zamestnanci sa po príchode do zamestnania podpíšu do knihy dochádzky
a uvedú čas príchodu. Pred odchodom zo zamestnania sa podpíšu do knihy dochádzky
a uvedú čas odchodu.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenie
1. Tento Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.
2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní oboznámiť s obsahom Organizačného poriadku školy
všetkých zamestnancov.
3. Zmeny a doplnky k Organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy.
4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2.9.2013.
5. Účinnosťou tohto organizačného poriadku stráca účinnosť organizačný poriadok
z 2.9.2012.
Čereňany 2.9.2013
Mgr. Marián Lukáč
riaditeľ
Prílohy Organizačného poriadku:
1.
2.
3.
4.
Pedagogický dozor
Organizačná štruktúra
Organizácia školského roku podľa Pedagogicko-organizačných pokynov
Organizácia vyučovania
Príloha č. 1
Rozpis dozorov v budove ZŠ počas školského roku 2013/2014
pred vyučovaním 1. prestávka 2. prestávka 3. prestávka 4. prestávka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Jedáleň
KUC
KUC
KUC
SUC
SUC
LUK/SUC
STA
ORS
ORS
ORS
ORS
LUK/SUC
KUC
STA
STA
STA
STA
LUK/SUC
KUC
KUC
KUC
KUC
KUC
LUK/SUC
STA
STA
SUC
SUC
SUC
LUK/SUC
STA – Štálniková Alena
KUC – Kučerková Eva
LUK – Lukáč Marián
SUC – Suchá Demusová Kamila
ORS – Oršulová Oľga
Príloha č. 2
Organizačná schéma
Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, 972 46 Čereňany
riaditeľ
ZŠ s MŠ
zástupkyňa
vedúca ŠJ
pre MŠ
pri ZŠ s MŠ
učiteľka MŠ
hlavná
kuchárka
učiteľka MŠ
kuchárka
učiteľka MŠ
školníčka upratovačka
kurič pre MŠ
ekonómka pre
PaM
učiteľka ZŠ
učiteľka ZŠ
vychovávateľka
ŠKD
školníčka upratovačka
kurič pre ZŠ
Príloha č. 3
Organizácia školského roka 2013/2014
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra
2013 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013
(utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014
(piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa
27. júna 2014 (piatok).
4. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy
počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. V miestach, kde je niekoľko
materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o
možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).
Prázdniny
Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin
29. október 2013
(utorok)
20. december
vianočné
2013 (piatok)
31. január 2014
polročné
(piatok)
Banskobystrický kraj, 14. február 2014
Žilinský kraj,
(piatok)
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
21. február 2014
jarné
Nitriansky kraj,
(piatok)
Trnavský kraj
Košický kraj,
28. február 2014
Prešovský kraj
(piatok)
jesenné
veľkonočné
letné
16. apríl 2014
(streda)
27. jún 2014
(piatok)
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
30. október –
1. november 2013
23. december
2013 –7. január
2014
3.
február 2014
(pondelok)
17. február –
21. február 2014
4. november 2013
(pondelok)
8. január 2014
(streda)
4. február 2014
(utorok)
24. február 2014
(pondelok)
24. február –
28. február 2014
3. marec 2014
(pondelok)
3. marec –
7. marec 2014
10. marec 2014
(pondelok)
17. apríl –
22. apríl 2014
30. jún –
29. august 2014
23. apríl 2014
(streda)
2. september 2014
(utorok)
Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii
výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských
prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje
oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
Príloha č. 4
Organizácia vyučovania
Organizácia vyučovania
v školskom roku 2013/2014
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý bol vypracovaný a schválený
riaditeľom školy dňa 2.9.2012. Rozvrh hodín je na prístupnom mieste v každej triede,
v zborovni a v riaditeľni.
Po prerokovaní zasadnutí Pedagogickej rady je začiatok vyučovania stanovený na 7:45
hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína sa zvonením. Malé prestávky medzi
vyučovacími hodinami sú 10-minútové. Po druhej vyučovacej hodine nasleduje 15-minútová
desiatová prestávka a po tretej vyučovacej hodine takisto 15-minútová veľká prestávka.
Obedňajšia prestávka je po piatej vyučovacej hodine (podľa vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z. z.
o základnej škole).
Časové rozdelenie dňa:
7:30 – 7:45
7:45 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:25
9:25 – 9:40
9:40 – 10:25
10:25 – 10:40
10:40 – 11:25
11:20 – 11:40
11:35 – 12:20
12:20 – 13:00
príchod do školy
1. vyučovacia hodina
malá prestávka
2. vyučovacia hodina
desiatová prestávka
3. vyučovacia hodina
veľká prestávka
4. vyučovacia hodina
malá prestávka
5. vyučovacia hodina
obedná prestávka
Popoludňajšie vyučovanie:
6. vyučovacia hodina sa začína o 13,00 hod.
6. a 7. vyučovacia hodina sa začína o 13,00 hod. a končí sa 14,30 (obed, ŠKD, dozor nad
nimi zabezpečuje vychovávateľka ŠKD alebo vyučujúci podľa rozvrhu dozorov).
Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD začína najskôr od 11,25 (v závislosti od rozvrhu
hodín v jednotlivých ročníkoch) a končí najneskôr o 15,30.
V Čereňanoch 2.9.2013
Mgr. Marián Lukáč
riaditeľ
Dodatok 1 k organizačnému poriadku
Príloha č. 1
Rozpis dozorov v budove ZŠ počas školského roku 2013/2014
pred vyučovaním 1. prestávka 2. prestávka 3. prestávka 4. prestávka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Jedáleň
KUC
KUC
KUC
GAL
GAL
LUK/GAL
STA
ORS
ORS
ORS
ORS
LUK/GAL
KUC
STA
STA
STA
STA
LUK/GAL
KUC
KUC
KUC
KUC
KUC
LUK/GAL
STA
STA
GAL
GAL
GAL
LUK/GAL
STA – Štálniková Alena
KUC – Kučerková Eva
LUK – Lukáč Marián
GAL – Gálisová Bronislava
ORS – Oršulová Oľga
Rozpis dozorov je platný od 1.10.2013
Download

ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Základná škola s materskou školou