Základná škola s materskou školou Nitrica, č.41 Nitrica 972 22
Vnútorný poriadok
ZŠ s MŠ Nitrica
Školský rok 2013/2014
A: Vnútorný poriadok pre pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Nitrica
Vnútorný poriadok pre pedagogických zamestnancov (učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľku)
podrobne určuje prevádzku školy počas školského roka a školských prázdnin a ich povinnosti,
ktoré z toho vyplývajú.
I.
Všeobecné povinnosti pedagogických zamestnancov
1. Pedagogický zamestnanec (ďalej pedagóg)
a) je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov,
rozvrhom krúžkovej činnosti, v čase konania pracovných porád, zasadnutí
pedagogickej rady, MZ, PK, triednych schôdzok RZ, v čase určenom na pohotovosť a
na prechodné zastupovanie iného učiteľa a v čase určenom pracovným poriadkom.
b) prichádza do školy najneskôr o 07,15 hod., vychovávateľka minimálne 10 minút pred
začiatkom výchovnej činnosti
c) v zborovni sa podpíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod musí ospravedlniť
riaditeľovi školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to
telefonicky alebo osobne do 7:30 hod. vedeniu školy
d) po príchode do školy sa pripraví na vyučovanie (vých. činnosť), prečíta si oznamy v
zborovni, skontroluje knihu zastupovania, sleduje mesačný plán práce, zúčastňuje sa
na jeho realizácii
e) pred začiatkom vyučovacej hodiny zoberie triednu knihu zo zborovne a odíde do
svojej triedy, v ktorej vyučuje. Cestou po chodbe sleduje správanie žiakov. Na
zvonenie musí byť v triede. Ak ide učiť do odbornej učebne, dielne alebo telocvične,
dovedie tam žiakov (nesmú ho čakať pred miestnosťou).
f) skôr ako začne vyučovať, prekontroluje, či učebňa vyhovuje vyučovaniu (čistota,
teplo, svetlo, poriadok, bezpečnosť). Ak učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámi
to RŠ, ktorý rozhodne o opatrení. Pokiaľ sa v učebni vyskytne závada, urobí záznam a
zistí, kto škodu spôsobil. Záznam urobí do zošita závad, ktorý je uložený v zborovni.
g) pred každou hodinou telesnej výchovy skontroluje okrem telocvične aj stav šatní a
umyvárok. To isté urobí i po skončení hodiny telesnej výchovy.
2. Počas vyučovania pedagóg dbá:
a) aby sa zachovávali pravidlá bezpečnosti a hygieny,
b) aby sa nepoškodzoval školský majetok.
3. Po skončení 3. vyučovacej hodiny príslušný učiteľ zabezpečí, aby týždenníci otvorili
okná a všetci žiaci opustili triedu. Vyprevadí žiakov na veľkú prestávku, ak je
nepriaznivé počasie, žiaci sú na hlavnej chodbe.
4. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny (vých. činnosti) pedagóg dbá:
a) aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili stoly, položili na stoly stoličky a vyčistili
svoje miesta od papierov a nečistoty, nič neostáva v laviciach.
b) aby týždenníci skontrolovali čistotu, zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné kohútiky,
zotreli tabuľu,
c) aby sa žiaci prezuli, obliekli, obuv uložili do poličiek, na to určených, nenechali nečistotu
a neporiadok,
d) aby žiaci zoradení a upravení opustili školskú budovu,
e) aby triednu dokumentáciu a poprípade aj kľúč od triedy (špeciálne učebne a učebne
v ktorých sú umiestnené interaktívne tabule) uložil na vyhradenom mieste v zborovni.
5. Triedne knihy, záznamy o krúžkovej činnosti žiakov, klasifikačné záznamy a prehľady
výchovno - vzdelávacej činnosti sú pedagógovia povinní odkladať na vyhradené miesto
v zborovni ZŠ. Do triednej knihy učiteľ osobne a zreteľne zapisuje prebratú látku, ktorej
názov korešponduje s tematickým výchovno - vzdelávacím plánom a chýbajúcich žiakov
(na každej vyučovacej hodine). Pravidelne zapisuje známky do klasifikačného hárku.
Pedagógovia v ŠKD pravidelne vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu.
6. Každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok.
7. Odborné učebne, telocvičňu, kabinety a dielne zásadne odomyká a zamyká príslušný
vyučujúci. V týchto priestoroch nesmú zostať žiaci bez dozoru učiteľa ani cez prestávku.
8. Na úvodnej vyučovacej hodine v odbornej učebni, telocvični či dielni vyučujúci
oboznámi žiakov s poriadkom danej učebne.
9. Do telocvične odvedie vyučujúci žiakov z triedy a po skončení hodiny ich privedie
naspäť. Počas prezliekania žiakov vykonáva vyučujúci pri šatniach dozor. Vyučujúci
nesmie odísť, pokiaľ neodišli všetci jeho žiaci!
10. Ak sa pedagóg so žiakmi vzďaľuje z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámi to
riaditeľke školy a v prípade predpokladaného neskoršieho príchodu upozorní vedúcu ŠJ.
Ak odchádza so žiakmi na dlhšiu dobu, vyplní aj tlačivo "Hromadná akcia". Tlačivo
musí vyplniť 3 dni pred akciou a dať podpísať riaditeľke školy.
11. Pedagóg nesmie využívať žiakov na vybavovanie súkromných vecí.
12. Piť alkoholické nápoje v školských prietoroch je zakázané.
13. Voda na kávu alebo čaj sa môže variť v zborovni a riaditeľni za predpokladu, že sa voda
varí v rýchlovarnej kanvici, ktorá je položená na nehorľavej podložke. Za bezpečnosť
zodpovedá správca zborovne.
14. Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku
nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozru.
15. Ak žiada učiteľ mimoriadnu dovolenku, predloží riaditeľke školy dovolenkový lístok na
schválenie minimálne dva dni vopred.
16. Okrem toho je pedagóg na základe vnútorného a pracovného poriadku povinný:
-
zúčastňovať sa všetkých podujatí poriadaných školou,
pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu a vypracovať si na základe platných osnov
tematický výchovno - vzdelávací plán pre každý ročník a každý predmet. Je zodpovedný
za jeho splnenie. V prípade potreby presunu učiva alebo sklzu o viac ako 2 týždne musí
upovedomiť riaditeľa školy /vedúceho PK, MZ/,
zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy,
vykonávať funkcie a administratívne práce súviacice s vyučovacím procesom pridelené
riaditeľom školy (alebo vedúcim PK, MZ),
dodržiavať vnútroorganizačné predpisy,
vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa zadelenia,
dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov,
nedopustiť, aby rodičia narušovali plynulý chod vyučovania. V prípade nedorozumenia s
návštevami, zabezpečiť riešenie problému vedením školy.
-
17. Pred odchodom z pracoviska je pedagóg povinný sa oboznámiť so zadelením na
zastupovanie neprítomných členov pedagogického zboru, úlohami na nasledujúci deň a
zapísať zistené závady do "Zošita závad".
II.
Povinnosti triednych učiteľov
1. Triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim a koordinujúcim činiteľom
výchovno - vzdelávacej práce vo svojej triede.
2. Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s triednym dôverníkom
rodičovského združenia, s výchovným poradcom, vychovávateľkou ŠKD a maximálne
využíva ich pomoc.
3. Úzko spolupracuje s rodičmi svojich žiakov.
4. Denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie:
a) ak žiak chýba na vyučovaní, triedny učiteľ musí hodnoverne zistiť príčinu neprítomnosti
žiaka,
b) ak triedny učiteľ zistí, že žiak bezdôvodne a bez ospravedlnenia vymeškal vyučovanie
(hoci len jednu hodinu), upozorní rodičov na túto skutočnosť, vyžiada si vysvetlenie, príp.
ich upozorní na povinnosť posielať dieťa do školy a kontrolovať, či dieťa bolo v škole,
c) ak sa bezdôvodne opakuje absencia, pošle triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľa školy
upozornenie na nedbalú dochádzku,
d) ak všetky tieto opatrenia boli bezvýsledné, navrhne triedny učiteľ riaditeľovi školy podať
na rodiča oznámenie (Úrad práce, soc. vecí a rodiny). Ak triedny učiteľ neurobí tieto
opatrenia, je osobne zodpovedný za dochádzku žiaka.
5. Ak žiak ochorel na nákazlivú chorobu, alebo je pripútaný na lôžko a môže doma
pracovať, triedny učiteľ zariadi, aby sa takémuto žiakovi doručovali domáce úlohy, za
dodržania hygienických zásad.
6. Po príchode žiaka do školy vyžiada si triedny učiteľ ospravedlnenie podpísané rodičmi, v
odôvodnených prípadoch potvrdenie lekára.
7. Triedny učiteľ je ďalej povinný:
a) raz mesačne prekontrolovať všetky žiacke knižky,
b) na konci týždňa skontrolovať záznamy v triednej knihe, zabezpečiť ich doplnenie a
uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom (dátum a podpis),
c) načas s vyučujúcim jednotlivých predmetov organizovať pomoc zaostávajúcim žiakom,
d) kontrolovať, či nie sú žiaci preťažení,
e) využívať triednické hodiny na mravnú a etickú výchovu žiakov, na témy
nadpredmetových učebných osnov a prierezových tém školského vzdelávacieho
programu,
f) robiť stručné záznamy o problémových žiakoch, viesť v zošite zápisy z triednických hodín
g) viesť triednu knihu, triedny výkaz a vykonávať ostatné administratívne práce svojej
triedy,
h) viesť evidenciu učebníc zapožičaných žiakom,
i) kontrolovať vedenie klasifikačného hárku,
j) dbať na šetrné zaobchádzanie s učebnicami i ostatným majetkom v triede,
k) spolupracovať s vychovávateľkou ŠKD, vymieňať si navzájom poznatky, skúsenosti,
vyvodzovať opatrenia, informovať sa o žiakoch.
8. Dozerá na zovňajšok žiakov a robí nápravné opatrenia
9. Je hmotne zodpovedný za učebne a ich zariadenie.
10. Spolupracuje s triednym dôverníkom i výborom RZ. Triedne aktívy RZ využíva na
zintenzívnenie spolupráce s rodičmi.
11. Zabezpečuje distribúciu učebníc v triede.
III.
Povinnosti správcu kabinetu, zbierok a knižníc
1. Po prebratí kabinetu podpisuje dohodu o hmotnej zodpovednosti.
2. Zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné zaobchádzanie.
3. Pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľa školy.
4. Každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať zapísané inventárne číslo
na prístupnom mieste.
5. Po dodaní nových vecí okamžite napíše nové inventárne číslo do dodacieho listu, na
predmet, inventárne číslo odsúhlasí s administratívnou pracovníčkou školy.
6. Na konci kalendárneho roka urobí inventarizáciu. Túto robí veľmi zodpovedne, inventárna
kniha musí byť v súlade s registrom u administratívnej pracovníčky.
7. Podáva návrh na vyradenie predmetov ako i na doplnenie inventára.
8. Učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa potreby a o vypožičaní vedie písomný
záznam.
9. Rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným a cudzím osobám, ako aj odnášať
inventár zo školskej budovy.
10. V spolupráci s vedúcim metodického orgánu školy dbá, aby pomôcky a knihy boli
neustále používané a nezostávali v kabinetoch nevyužité.
11. Dbá, aby pomôcky boli riadne uložené a zabezpečené.
12. V kabinetoch, kde sú pomôcky uložené, dodržiava bezpečnostné predpisy. Kľúč od
kabinetu nevydáva do rúk žiakom.
13. Dbá na udržiavanie kabinetu v poriadku a čistote.
14. Stará sa, aby pokazené pomôcky boli čo najskôr dané do opravy, prípadne vyradené.
IV.
Povinnosti správcu odborných učební
1. Vypracuje poriadok učebne, ktorý predloží na schválenie riaditeľovi školy a umiestni ho
v učebni na viditeľnom mieste. S poriadkom oboznámi každú triedu na prvej vyučovacej
hodine.
2. Zodpovedá za inventár tejto učebne.
3. Dbá, aby učebne boli primerane upravené, kontroluje, či nie je poškodené kúrenie,
vedenie vody a elektrické zásuvky, príp. okná. Poškodenie okamžite zahlási školníkovi
a zapíše do knihy závad v zborovni.
4. Dbá, aby nástenky resp. iný dekoračný materiál v učebni vystihoval charakter učebne.
5. Dbá, aby po skončení vyučovania bola učebňa riadne uprataná a pomôcky uložené.
V.
Povinnosti dozorkonajúcich učiteľov v budove školy, ŠJ a školskom areáli
1. Účelom učiteľského dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky i počas obeda v ŠJ viesť
žiakov k disciplíne, k hygiene a k plneniu školského poriadku.
2. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých učiteľov rovnako, okrem
výchovného poradcu, ktorý vykonáva dozor maximálne 6 dní v mesiaci. Rozpis
vykonávania dozoru a jeho kontrolu uskutočňuje riaditeľka školy.
3. Učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, ktoré sa stanú
následkom zanedbania povinností dozorkonajúcich učiteľov.
4. Povinnosť konať dozor sa začína o 7:30 hod. a končí poslednou vyučovacou hodinou. Ak
dozor konajúci učiteľ končí šiestou vyučovacou hodinou, dozor vykonáva ešte počas
obednej prestávky a z pracoviska odchádza najskôr 13,30. Dozor v ŠJ sa začína v čase
desiatovej prestávky o 9,15 hod. a končí 9,35 hod. V čase obeda začína o 13,00 hod. a
končí o 13,30 hod. podľa harmonogramu dozorov.
5. Počas dozoru sa učiteľ neustále pohybuje v celom určenom priestore a kontroluje aj
miestnosti WC. Dvere do tried počas prestávok necháva otvorené. Na konci prestávky
zabezpečuje čistotu na chodbách a schodišti.
6. Veľká prestávka (desiatová) - po druhej vyučovacej hodine.
Dozor konajúci učitelia usmerňujú žiakov, aby sa zdržiavali vo vyhradenom priestore a
rozmiestnia sa tak, aby ovládli celý vyhradený priestor. Dbajú, aby sa žiaci pokojne
pohybovali na ploche vyhradeného priestoru. Päť minút pred skončením prestávky jeden z
dozorkonajúcih učiteľov zabezpečí vstup žiakov do budovy školy, ostatní dbajú o to, aby
žiaci disciplinovane vchádzali do tried. Všetci dozor konajúci učitelia sú zodpovední, aby
areál školy a priestory chodieb boli čisté. Dozor konajúci učiteľ dozrie na uzatvorenie
a uzamknutie vchodových dverí.
7. Rozpis týždenných žiackych služieb zabezpečuje Mgr. Stolárik, žiaci zabezpečujú
poriadok na školskom dvore a na veľkej chodbe.
VI.
Povinnosti vychovávateľky ŠKD
Okrem zásad vnútorného poriadku školy pre všetkých pedagógov aj pre vychovávateľku
ŠKD platia nasledujúce pravidlá:
1. Organizácia a riadenie klubu detí.
a) Školský klub detí (ďalej ŠKD), ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľ školy.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje vychovávateľka ŠKD poverená touto
úlohou. Je členkou metodického združenia 1.- 4. Jej priamym nadriadeným je riaditeľka
školy.
b) V oddelení môže byť minimálne 6, maximálne 30 žiakov (oddelenie sa zruší v prípade
malého záujmu žiakov až po dohode so zriaďovateľom - OÚ).
2. Prevádzka školského klubu detí
a) ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok (okrem dní pracovného pokoja a štátnych
sviatkov) denne od 12,10 hod. do15,30 hod., okrem pondelka, štvrtka a piatka, kedy je
v prevádzke už od 11,15 hod., pričom sa prihliada na rozvrh žiakov, oprávnené
požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy.
b) Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán
činnosti na príslušný deň a ak sa stravuje v ŠJ, aj sa naobedovať. S deťmi obeduje len vo
výnimočnom prípade. Žiakov svojho oddelenia preberá vychovávateľka od vyučujúceho
po poslednej vyučovacej hodine, príp. od dozor konajúceho pedagóga a odvedie ich do
triedy určenej pre ŠKD.
c) Pri odchode z ŠKD má vychovávateľka povinnosti vyplývajúce z vnútorného poriadku
ako pri ukončení vyučovania.
d) O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky rozhoduje
riaditeľ školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a
ekonomické podmienky školy i podmienky zriaďovateľa.
3. Zaraďovanie žiakov.
a) Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti
podanej zákonným zástupcom najneskôr do 7. septembra príslušného školského roka.
b) Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín odovzdania žiadostí 14. september
príslušného školského roka.
c) Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo
iba na niektorú činnosť ŠKD. Zaradením týchto detí nevzniká nárok na zvýšenie počtu
oddelení.
d) O zaradení žiaka do ŠKD, resp. jeho vyradení, rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s
vychovávateľkou ŠKD a rodičmi žiaka.
e) Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného
záujmu o jednotlivé činnosti.
f) Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú
dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
4. Výchovno - vzdelávacia činnosť:
a) Výchovno - vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu ŠKD a
je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na
vyučovanie. Počas školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového
charakteru.
b) Klub detí organizuje svoju činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších
formách záujmovej činnosti.
6. Dochádzka žiakov.
a) Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z
ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do ŠKD. Zmeny v dochádzke a spôsobe
odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
b) Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného
zástupcu žiaka.
c) Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za
sebou nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu
pravidelne dochádzajúcich žiakov.
7. Starostlivosť o bezpečnosť žiakov.
a) za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod
vychovávateľka.
b) Prechod žiakov do klubu detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
c) Na činnosť mimo objektu školy(ŠKD) nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25
žiakov.
d) Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy
(ŠKD) zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred
objektom školy. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu.
8. Dokumentácia ŠKD
V ŠKD sa vedie táto dokumentácia:
a) výchovný program ŠKD
b) výchovné osnovy a štandardy ŠKD
c) denný záznam školského zariadenia
d) školský poriadok školského zariadenia
e) rámcový plán práce ŠKD
f) zápisný lístok žiaka,
g) osobný list žiaka,
h) prehľad výchovno - vzdelávacej činnosti,
i) prehľad záujmovej činnosti,
j) rozvrh výchovnej činnosti,
k) prehľad prázdninovej činnosti,
l) prehľad platieb za pobyt žiaka v ŠKD /príjmové doklady u ekonómky školy/.
9. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.
a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného Obcou
Nitrica prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 € na základe Dodatku č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 z 5.8.2011
b) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to zákonný
zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Ostatné povinnosti vychovávateľky sú zahrnuté v prevádzkovom poriadku školy pri
jednotlivých pracovných náplniach
VII.
Nebezpečné udalosti - úrazy - prvá pomoc - evidencia úrazov(v zborovni).
1. Nebezpečnú udalosť (keď bolo ohrozené zdravie a život, ale nedošlo k priamemu
ohrozeniu), ktorú pedagóg zaregistroval alebo mu ju žiak nahlásil, musí príslušný
pedagóg zapísať do Evidencia neregistrovaných školských úrazov a nebezpečných
udalostí (v zborovni).
2. Každý pedagogický pracovník je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby
predchádzal úrazom žiakov i seba.
3. V prípade školského úrazu:
Nahlasovanie školského úrazu vyžadujúceho poskytnutie rýchlej lekárskej pomoci:
1/ privolať 1. pomoc – záchrannú službu č. tel. 112
2/ zadokumentovať úraz – odfotiť
3/ spísať záznam o úraze a všetkých svedkov úrazu
4/ vypočuť veku primerane všetkých zúčastnených a urobiť písomný záznam
5/ nahlásiť úraz zákonnému zástupcovi a prizvať ho do školy (urobiť záznam
o telefonickom hovore)
a) v školskej budove alebo školskom areáli:
Pedagóg okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu resp. vedenie
školy požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných žiakoch. V prípade potreby
zavolá telefonicky zo zborovne alebo z riaditeľne rýchlu zdravotnícku pomoc alebo o to
požiada iného zamestnanca školy (avšak až po poskytnutí prvej predlekárskej pomoci).
Súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze. Ak nepotrebuje dieťa rýchlu lekársku pomoc,
požiada najprv rodičov, aby sprevádzali dieťa na ošetrenie. Ak nezastihne rodičov, musí ísť so
žiakom na ošetrenie sám a zároveň sa postarať o doprovod dieťaťa po ošetrení domov.
Predtým požiada vedenie školy o svoje zastupovanie na ďalšej pedagogickej činnosti, ktorú
má v ten deň, prípadne o iné vhodné riešenie danej situácie. Ak žiak ostane v ďalšom ošetrení
zdravotníckeho orgánu, informuje rodičov o mieste pobytu žiaka. Zástupca pedagógov pre
bezpečnosť – Mgr. Marta Caňová zapíše úraz do evidencie školských úrazov (spíše „Záznam
o úraze“) a nahlási ho na webovú aplikáciu http://web.uips.sk/urazy. Ak žiak nechodí
v dôsledku úrazu do školy dlhšie ako 3 dni, ide o registrovaný školský úraz.
b) V prípade úrazu mimo školy v čase vyučovania:
Pedagóg okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, v prípade potreby požiada o to aj ďalších
spolupracovníkov, resp. občanov. Ak je sám so svojou triedou (oddelením) a je nutný prevoz
na ďalšie odborné ošetrenie, počká spolu so žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci (o jeho
privolanie požiada okoloidúcich občanov), informuje sa u vodiča sanitky, kde bude dieťa
odvezené. Dieťa nechá odviezť a požiada o starostlivosť posádku sanitky (poznačí si údaje
o sanitke) a sám sa vráti so žiakmi do školy. Telefonicky, príp. osobne informuje o stave a
mieste pobytu žiaka rodičov a vedenie školy. Vhodné je, aby dieťa sprevádzala niektorá iná
ochotná osoba - občan, ktorému udáme tel. č. do školy. Učiteľ (vychovávateľ) v žiadnom
prípade nesmie ponechať väčšinu žiakov triedy (oddelenia) bez osobného pedagogického
dozoru. Hneď po príchode do školy je nutné informovať vedenie školy, zároveň sa
informovať na zdravotný stav dieťaťa a navštíviť/kontaktovať rodičov. O úraze okamžite po
príchode do školy spísať "Záznam o úraze" a zaevidovať ho prostredníctvom webovej
aplikácie http://web.uips.sk/urazy. Ak žiak nechodí v dôsledku úrazu do školy dlhšie ako 3
dni, ide o registrovaný školský úraz.
Nesmie sa stať, aby vedenie školy nebolo o akomkoľvek úraze včas informované, alebo
aby sa to dozvedelo až od rodičov!
VIII. Režim dňa
1. Na škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Meniť schválený
rozvrh hodín je neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín je
umiestnený v riaditeľni, v zborovni a každá trieda má svoj rozvrh umiestnený na nástenke
v triede a pred triedou.
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

Príchod žiakov do školy 7:15 - 7:30


1. vyučov. hodina
2. vyučov. hodina
desiatová prestávka
3. vyučov. hodina
4. vyučov. hodina
5. vyučov. hodina
6. vyučov. hodina
obedná prestávka
7. vyučov. hodina





7,40 – 8,25
8,30 – 9,15
9,35 – 10,20
10,25 – 11,10
11,20 – 12,05
12,15 – 13,00
13,30 – 14,15
3. Ak je zvukové zariadenie pokazené, zvonenie zabezpečuje vedúca technicko–
ekonomického úseku.
4. Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimovyučovacom čase podľa
zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť musí byť organizovaná tak, aby skončila najneskôr o
18:00 hod. a je o nej vopred upovedomená riaditeľka školy.
5. Všetky pravidelné schôdze v škole (PP, PR, MZ, PK, RZ a pod.) sa konajú podľa plánu
práce školy, ktorý schvaľuje pedagogická rada školy.
6. Nepravidelné schôdze a rôzne iné, aj mimoškolské zasadnutia a aktivity, musia byť
schválené riaditeľkou školy.
7. Rozhlasové relácie sa vysielajú podľa potreby na začiatku tretej vyučovacej hodiny
a trvajú maximálne 10 minút. Rozhlasovú reláciu vopred vpísať do mesačného plánu
práce školy.
B: Vnútorný poriadok pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ s MŠ Nitrica
Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
(1) Dieťa alebo žiak má právo na:
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,
c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky v materských školách,
d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný
stav,
f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008 Z. Z.
(2)
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím
špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
(3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne
učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom
sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich
prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo
na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou
komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom
náhradných spôsobov dorozumievania.
(4) Dieťa alebo žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo ŠKD,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo ŠKD a majetok, ktorý škola alebo
ŠKD využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a
bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo ŠKD, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi.
(5) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo ŠKD, ktoré poskytuje
výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a
záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo
na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s
možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
(6)
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom klube detí
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v
súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania.
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského
zariadenia a školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského
zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.
(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
(8)
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a
včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania v zmysle platnej legislatívy; dôvody
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským
poriadkom.
(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný
zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za
dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba,
prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
(10)
Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe
nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a
osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe
dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak
neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe
nasledujúcich vyučovacích dní, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia potvrdenie od lekára.
(11)
V prípade prestupu dieťaťa na inú školu v priebehu školskej dochádzky je rodič
povinný oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy (z dôvodu evidencie plnenia povinnej
školskej dochádzky žiakom a poskytovania finančných prostriedkov škole)
(12)
Práva ustanovené týmto vnútorným poriadkom školy sa zaručujú rovnako každému
dieťaťu a žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
(13) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto poriadku musí byť v súlade s dobrými
mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača,
dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s
výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iné dieťa, žiaka, pedagogického alebo
iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(14)
Dieťa a žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli
dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej
ochrany na súde. Škola nesmie dieťa alebo žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že
uplatňuje svoje práva podľa tohto poriadku.
(15)
Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať s
pedagogickými zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou
pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov
Tento Vnútorný poriadok pre zamestnancov a zákonných zástupcov nadobúda účinnosť dňom
3. 9. 2013.
Ing. Dana Khűebachová
riaditeľka školy
Prílohu vnútorného poriadku tvoria prevádzkové poriadky špeciálnych učební, dielní
a telocvične.
Download

Základná škola, Na bielenisku č