Základná škola, Sľažany 122
Prevádzkový poriadok
Základnej školy Sľažany
Vypracoval: Mgr. Anna Nociarová
Schválené RÚVZ Nitra dňa 16.11.2010 č. HDM/A 2010/03803
dňa: 11. októbra 2010
Prevádzkový poriadok Základnej školy Sľažany
Základné údaje o organizácii
Názov organizácie :
sídlo :
Základná škola, Sľažany 122
951 71 Sľažany č.122
štatutárny zástupca:
Mgr. Anna Nociarová , riaditeľka školy
telefón, fax. email :
037/6302219, 037/6302409, [email protected]
IČO :
37895048
Základná škola Sľažany je výchovno- vzdelávacie zariadenie pre deti vo veku 6 až 15
rokov, počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Poskytuje základné vzdelanie v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zabezpečuje výchovnú
činnosť v ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ ako samostatného právneho subjektu, mimovyučovaciu
činnosť v záujmových útvaroch. Pre žiakov a zamestnancov zabezpečuje stravovanie v ZŠS.
Kapacita učební a ostatných priestorov
Škola má 12 kmeňových učební, 1 multifunkčnú učebňu, 2 počítačové učebne,
knižnicu, samostatný priestor pre ŠKD, malú telocvičňu, školské dielne, výdajnú jedáleň. V
budove MŠ v parku kuchyňu a jedáleň. Zamestnancom slúži jedna hlavná zborovňa, zborovňa
pre vyučujúce 1.-4. ročníka, riaditeľňa a miestnosť ekonómky.
Kapacita školy a všetkých školských priestorov je v zmysle vyhlášky MZ SR č.
527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež rozpísaná v tabuľke.
Druh priestoru
Rozmery
Výmera
Učebňa ZŠ
Multifunkčné učebňa / aj LP F,CH/
Počítačová učebňa 2
Počítačová učebňa /malá/
Knižnica
Školská dielňa
Školský klub detí
Telocvičňa - gymnastická
Chodba, využívaná na šport
Jedáleň
Výdajňa stravy
Športový areál s multifunkčným
ihriskom
6m x 9m
6m x 9m
4,2m x 11,5m
6m x 3,5m
11,5m x 6m
7,5m x 7,3
6m x 9m
6m x 9m
24m x 6,5m
5,5m x 7,5m
6,3m x 7,3m
80m x 45m
54m²
54m²
48,3m²
21m²
69m²
54,75m²
54m²
54m²
156m²
41,25m²
46m²
3600m²
Predpis na Kapacita
žiaka
1,65m²
33
2m²
27
2m²
24
2m²
10
40
4m²
13
2m²
27
4m²
13
4m²
39
1,4m²
29
1,4m²
33
16m²
225
Celková kapacita školy je 363 žiakov. V školskej kuchyni s kapacitou 120 obedov sa
zabezpečuje príprava jedál pre žiakov ZŠ aj MŠ v obci. V súčasnosti má škola 209 žiakov
a v ZŠS sa stravuje v priemere 95 detí.
Učebne sú vybavené vhodným školským nábytkom podľa veku a výšky žiakov
v zmysle Nariadenia vlády č. 362/2006 Z.z.
Ročník
l.-2. ročník
2.-3. ročník
3.- 4. ročník
5.- 6. ročník
7.-8. ročník
9. ročník
Výška sedadla stoličky
300mm – 340mm
340mm- 380mm
380mm- 420mm
420mm
420mm -460mm
460mm
Výška dosky stola
520mm
520mm-580mm
580mm- 640mm
640mm- 700mm
700mm -760mm
760mm
Organizácia prevádzky
Škola je otvorená v čase od 7.00 hod do 16.30 hod. Riadne vyučovanie je od 7.40 hod
a je určené rozvrhom hodín žiakov, končí najneskôr o 15.10 hod. Prevádzka ŠKD začína
11.20 hod a končí 16.20 hod. Mimovyučovacie aktivity končia najneskôr o 16.30 hod.
Pri zostavovaní rozvrhu sa zohľadňujú psychohygienické zásady, vyučovanie sa
začína 7.40, prestávky majú trvanie 10 minút, po tretej vyučovacej hodine je veľká prestávka
v trvaní 15 minút, ktorú deti trávia vonku, počas nepriaznivého počasia na chodbách. Po piatej
alebo najneskôr po šiestej vyučovacej hodine je prestávka na obed.
Práca v školskom klube sa riadi nasledovným rozvrhom:
Pondelok:
11.20 - 16.20
Utorok :
11.20 - 16.20
Streda :
11.20 - 16.20
Štvrtok :
11.20 - 16.20
Piatok :
11.20 - 16.20
Časový rozvrh vyučovania
1. hod.
7.40 - 8.25
2. hod.
8.35 - 9.20
3. hod.
9.30 - 10.15
4. hod.
10.30 - 11.15
5. hod.
11.25 - 12.10
6. hod.
12.20 - 13.05
prestávka na obed
7. hod.
13.35 - 14.20
8. hod.
14.25 - 15.10
l.
2.
3.
4.
5.
7.40 - 8.25
8.35 - 9.20
9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
11.25 - 12.10
prestávka na obed
6. 12.40 - 13.25
7. 13.30 - 14.15
Rozvrh záujmových útvarov: Činnosť krúžkov začína najskôr po obedňajšej prestávke
žiakov. Presný rozvrh činnosti je prílohou plánu prace školy pre príslušný školský rok.
Činnosť končí najneskôr o 16.30 hod.
Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia
u žiakov počas vyučovania
Pri predchádzaní šírenia ochorení sú žiaci povinní dodržiavať hygienické zásady,
používať vlastné hygienické potreby. Po príchode do školy sa žiaci prezúvajú do hygienickej
obuvi. Vetranie priestorov učební sa zabezpečuje pred vyučovaním, počas každej prestávky,
podľa potreby aj cez vyučovaciu hodinu a intenzívne počas veľkých prestávok. V prípade
podozrenia na ochorenie dieťaťa, kontaktujeme zákonného zástupcu. Do doby vyzdvihnutia
dieťaťa zo školy zostáva dieťa pod dozorom. V prípade potreby kontaktujeme obvodnú
pediatričku MUDr. Dodokovú na č. tel. 0905645839. Pri vážnom podozrení ohrozenia zdravia
dieťaťa rýchlu záchrannú službu na tel. č. 112.
Za účelom predchádzania šírenia ochorení sa organizácia riadi vypracovanými
Pokynmi na vykonanie opatrení pred šírením epidémie.
Podmienky pohybovej aktivity
Pre vyučovanie telesnej výchovy sa využíva športový areál s multifunkčným
ihriskom, športové ihrisko TJ v obci, malá telocvičňa na gymnastiku a priestory chodby. Do
vyučovacej hodiny hlavne na prvom stupni sa pravidelne zaraďujú telovýchovné chvíľky.
Pravidelnú údržbu školských ihrísk zabezpečuje údržbár školy, telocvičňa sa upratuje
jedenkrát denne, priestory chodby trikrát denne. Žiaci sa na hodinu telesnej výchovy
prezliekajú v učebniach. Po hodine telesnej výchovy si úbor z hygienických dôvodov
odnášajú domov.
Osvetlenie telocvične je primerané, teplota je v zimnom období v rozmedzí 15- 18 ºC.
Režim stravovania
Stravovanie je zabezpečené v Zariadení školského stravovania (ZŠS) podávaním
jedného hlavného jedla. Obed sa podáva vo výdajnej jedálni v areáli ZŠ v čase od 11.30 do
13.30. Doplnkové stravovanie desiate z vlastných zásob spravidla po 2. alebo 3. vyučovacej
hodine. ZŠS je zapojené do mliečnej ligy a do projektu školské ovocie.
Zásobovanie pitnou vodou
Škola je napojená na zdroj pitnej vody z obecného vodovodu, ktorú majú deti
k dispozícii v každej učebni. Teplá voda je k dispozícii v ZŠS, vo výdajni obedov a pre
potreby upratovania priestorov školy.
Čistota a údržba priestorov
Čistotu, údržbu a úpravu priestorov zabezpečujú: školníčka, údržbár, upratovačky. Ich
rozpis pracovnej činnosti je nasledovný: školníčka
7.00- 10.00
13.30 - 18.00
údržbár
8.30- 13.30
10.00 -12.30 13.00 – 18.00
upratovačka
upratovačka
13.00 – 16.00
Školu otvára a zatvára školníčka, ktorá zodpovedá za bezpečné uzatvorenie budovy po
skončení prevádzky.
Upratovanie priestorov vykonáva denne školníčka a upratovačky.
Upratujú denne:
priestory učebne ( podlahy, umývadlá, parapety na oknách, lavice),
chodba a schodište ( 3x denne), sociálne zariadenia (2x denne),
týždenne:
koberce v školskom klube a ostatných priestoroch
polročne:
ošetrenie a leštenie nábytku, umývanie okien, radiátorov, pranie záclon
ročne:
čistenie žiarivkových stropných svietidiel
Okrem bežného upratovania pravidelne dezinfikujú: kľučky dverí, umývadlá, WC – denne,
keramické obklady, olejové nátery, kovový nábytok – raz za dva týždne. Na dezinfekciu sa
používa prípravok Savo, alebo Chloramin vo vhodnej koncentrácii.
O vonkajšie priestory, trávnaté plochy a ihriská sa stará údržbár, školníčka
a upratovačky podľa určenia riaditeľom školy. Údržbár zabezpečuje čistenie chodníkov,
kosenie trávnikov a zároveň základnú opravu školského zariadenia a nábytku.
Vykurovanie priestorov zabezpečuje kurič. Priestory školy sa vykurujú nasledovne:
učebne viac ako 20ºC, chodba, WC, šatne, telocvičňa na viac ako 15ºC.
Nakladanie s odpadom
Škola je pripojená na obecnú kanalizáciu, kde sa likviduje tekutý odpad. Pevný odpad,
ktorý v škole vznikne sa vysýpa do smetných nádob. Tieto pravidelne vyvážajú pracovníci
obecného úradu.
Zvlášť sa skladujú a likvidujú plastové fľaše a papier. Plastový odpad sa likviduje
jeden krát mesačne, jeho odvoz zabezpečuje obec, papier dvakrát ročne v spolupráci s obcou
a zbernými surovinami.
Pokyny pre zamestnancov
Zamestnanci sa riadia Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných
zamestnancov Základnej školy Sľažany, zásadami BOZP a PO, dodržiavajú pracovný čas,
zodpovedne pristupujú k ochrane zvereného majetku, vykonávajú dozor nad žiakmi podľa
rozpisu dozorov a rešpektujú ostatné pokyny riaditeľa školy. Spolupracujú s rodičmi,
kontaktujú ich pri podozrení na ochorenie dieťaťa.
Pokyny pre návštevníkov
Po príchode do budovy sa návštevník ohlási zodpovednému pracovníkovi. Je zakázané
bezdôvodné vyrušovanie počas vyučovania. Konzultácie s vyučujúcim, výchovným poradcom
alebo riaditeľom školy je vhodné vopred dohodnúť na č. telefónu 037/6302219, alebo
rešpektovať úradné hodiny vedenia školy:
Riaditeľka školy:
Utorok
7:30 – 9:30
Streda
13:30 – 15:30
Štvrtok
7:30 – 9:30
Výchovná poradkyňa:
Utorok
14:30 - 15:30
Štvrtok
8:30- 9:30
Ekonómka:
Pondelok
8:30 - 9:30
Streda
8:00 - 9:00
13:00- 15:00
Piatok
8:00 - 9:30
Ak rodič žiada uvoľnenie žiaka z vyučovania, môže byť uvoľnený len na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu.
Žiaka uvoľňuje: na jednu vyučovaciu hodinu vyučujúci
na viac vyučovacích hodín alebo celý deň triedny učiteľ
na viac dní riaditeľ školy.
Počas vyučovania môže v nevyhnutnom prípade vyzdvihnúť dieťa zákonný zástupca aj
osobne.
Vo všetkých objektoch školy aj v celom areáli rešpektujú zákaz fajčenia.
Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie je pracovník, ktorý túto
skutočnosť zistil povinný ihneď upovedomiť vedúceho organizácie. Každý zamestnanec sa
riadi pri vzniku požiaru Požiarno- poplachovými smernicami a pri evakuácii Evakuačným
plánom organizácie.
Dôležité telefónne čísla.
Hasičská jednotka:
150, 112
Zdravotná služba:
155, 112
Polícia.:
158, 112
Integrovaný záchranný systém:
112
Obec- zriaďovateľ školy
037/6302211
RÚVZ
037/6560435
Nemocnica Zlaté Moravce
037/6422438
Zdravotné stredisko Sľažany: detská ambulancia 0905645839
praktický lekár
037/6302212
Pohotovostná služba elektráreň
0850/111555
plynáreň
0850/111727
vodáreň
037/6423691
Mgr.Anna Nociarová, riad. školy
Prílohy: Koncentrácia prípravkov používaných na dezinfekciu
Usmernenie RUVZ pri výskyte pedikulózy v kolektívnych zariadeniach
Pokyny na vykonanie opatrení k predchádzaniu epidémie chrípky
Download

Prevádzkový poriadok Základnej školy Sľažany