 Školní řád
Mateřská škola Kamínek Pardubice
Školní řád mateřské školy
Č.j.: 134/2013
Spisový znak: 3
Změny: od 1.9.2013
Účinnost od: 1.9.2014
Skartační znak: A5
■Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví,
vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění
pozdějších předpisů.
I. Přijímání dětí
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle termínu, který vydává
Magistrát města Pardubic pro všechny obecní mateřské školy v Pardubicích. Tyto
informace jsou vždy včas vyvěšeny na budově mateřské školy, webových stránkách školy a
obce.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku
dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z internetu,
webových stránek školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
Ředitelka školy postupuje dle správního řádu č.500/2004 Sb. Podmínky a kritéria pro
přijímání dětí jsou předmětem samostatného předpisu MŠ, který je na www stránkách školy a
na nástěnce v mateřské škole.
Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku do naplnění kapacity MŠ 26 dětí na
třídu.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy,
vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví
si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení,
 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný
termín úhrady.
Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce. Evidenční list dítěte, ve kterém bude
vyplněno: jméno a příjmení dítěte, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu,
dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování
písemnosti, zdravotní pojišťovna, zaměstnání rodičů a telefonické spojení a seznam osob,
které budou dítě vyzvedávat z mateřské školy s podpisem zákonných zástupců.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování je součástí přihlášky do mateřské
školy.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné
orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999, o svobodném
přístupu k informacím.
Každé dítě má svoji značku, kterou využívá celý rok.
Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst lžící,
pít z hrnečku nebo sklenice, samostatně používat WC ( ne nočník), umývat se, nenosit pleny,
umět používat kapesník, nepoužívat dudlík, má se snažit oblékat a nazouvat.
Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze,
hygieně, uklízení hraček, oblékání, obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby
měly děti ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních
společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a
k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho
osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
II. Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hodin.
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou
podle aktuální potřeby rodičů.
Branka musí být uzavřena pomocí zástrčky od 6.30 po celý den – do 16.30 hod. , kdy končí
provoz MŠ. Po 16.30 je nutné opustit šatny MŠ, důvodem je úklid chodeb, vytírání, ukončení
provozu.
Rozsah a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě
se zřizovatelem.
a)
v době hlavních prázdnin je MŠ uzavřena po dobu 6 týdnů podle rozpisu uzavření
škol, které stanoví zřizovatel
b)
mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 22.12 do 2.1.2015.
c)
v případě, že poklesne počet dětí v mateřské škole šest a méně, bude MŠ
z ekonomických důvodů uzavřena.
d)
možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách
po dobu přerušení provozu ( v měsíci červenci a srpnu) zveřejní ředitelka MŠ
nejméně 2 měsíce předem.
Zabezpečení budovy : budova je uzavřena od 8 hod., poté musí rodiče zvonit , aby jim bylo
umožněno vstoupit do budovy.
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky na tel.:
466652176 , mob.: 603905909 nebo e-mailem: ms@ kekamenci.cz.
Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo
e-mailem.
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto
skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou
rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte
v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v chodbě
MŠ a na webových stránkách školy www.kekamenci.cz. Doporučujeme rodičům pravidelně
sledovat nástěnky.
III. Zacházení s majetkem
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě
poškození bude tato záležitost projednána s rodiči ( zákonnými zástupci dítěte) a požadována
oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.
IV.Uspořádání činností dětí během dne (orientační)
6.30 - 8.30
9.00 -9.15
-
hry a dovednosti dle volby dětí
skupinová činnosti
RC, TV chvilka
individuální péče
hygiena, svačina
9.15 – 10.00
10.00 – 11.45
11.45 – 12.25
12.30 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.30
-
řízené činnosti
příprava na pobyt venku, pobyt venku
převlékání , hygiena, oběd
odpočinek, klidové činnosti
hygiena, svačina
hry a zábavné činnosti
V. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole
1. Rodič je povinen předat dítě učitelce osobně, pozdravením ,teprve potom opustit školu.
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogické
pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci
nebo jím pověřené osobě (2) §5 ods.1. Rodiče nesmí dítě odvádět ze třídy bez vědomí
učitelky. Po předání dítěte rodičům a setrvání v areálu školy odpovídá za bezpečnost
dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba. V případě společných akcí s rodiči
v areálu školy zodpovídá za své dítě rodič či pověřená osoba. ( např. společný pěší výlet
na Kunětickou horu, zahradní slavnost..) Svou odpovědnost při každé akci podepíší na
přiložený seznam, kde se zdůrazní i bezpečnost dětí. I tak jsou děti a rodiče povinni
dodržovat pravidla školy.
Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu .Bez
písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodičům. Seznam osob,
které budou děti vyzvedávat je v „ Evidenčním listě“ dítěte.
2. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte, výskyt infekčního
onemocnění v rodině, nahlásit, jaké léky dítě bere, zda krátkodobě, dlouhodobě apod. Po
vyléčení infekčního onemocnění mají učitelky právo požadovat potvrzení od lékaře o
uzdravení dítěte ( v zájmu i ostatních dětí). Rodiče jsou povinni přivádět děti do MŠ
ZDRAVÉ. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do MŠ
nepřijmout děti: s nachlazením, děti s podezřením na nemoc, či jinými infekčními
onemocněními, se zánětem spojivek, průjmy apod. V případě pedikulózy – vši dětské,
( ale i jiných infekčních onemocněních ve škole) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči
všech dětí. Učitelky nemohou samy dětem plošně kontrolovat hlavy, aby nerozšířily
pedikulózu na další děti. V případě, že rodiče budou opakovaně vodit děti do MŠ
neodvšivené, bude o této skutečnosti informovat orgán sociální péče.
3. Podávání léků dítěti v MŠ na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitelky MŠ, tudíž
tuto činnost nesmějí vykonávat. Výjimkou jsou děti s alergiemi po předchozí dohodě
s učitelkou ve třídě. V tom případě bude lék dítěte podepsaný, aby nedošlo k záměně a
uzavřený ve stole učitelek.
4. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte.
Není-li nepřítomnost známa, omluví dítě neprodleně (1) §35 ods.1.
5. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny
v telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte trvalého bydliště,
změna zdravotního stavu, ukončení docházky apod. Informace o dětech jsou důsledně
využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, pro oprávněné orgány státní správy a
samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
6. Je nutné, aby osobní věci dětí byly podepsány, zvláště pak ty, u kterých může snadno
dojít k záměně. ( bačkory, pyžamka..). V případě, že rodiče požadují, aby dítě mělo svou
hračku v MŠ, škola nebude zodpovídat za její zničení a ztrátu. Nesmí nosit do MŠ
hračky, které ohrožují zdraví as bezpečnost dětí ( vdechnutí drobných hraček), ostré
předměty.
7. Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní
výchovu dětí.
8. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy
bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.
9. Rodiče zodpovídají za bezpečnost dětí v areálu školy,proto nedovolí svým dětem lézt na
branku a otvírat ji.( I od učitelek mají zakázáno lézt na ploty a branku. )
10. Rodiče nedovolí svým dětem skákat ze schodů na chodbě – bezpečnost a zdraví dětí).
11. Rodiče nebudou žádat o posílání dítěte ze zahrady MŠ k brance MŠ , ale pro své dítě
si na zahradu přijdou a bude jim učitelkou předáno.Pokud rodiče s dětmi okamžitě
neodchází a zůstávají s dětmi ještě na zahradě, od této chvíle si za své dítě zodpovídají.
12. Rodiče nenechají v šatnách - kapsářích dětí léky, bonbony, žvýkačky –bezpečnost
13. Rodiče nenechají dětem v ústech při příchodu do třídy bonbony, žvýkačky apod.
V případě, že dojídají např. snídani, upozorní učitelku, která dítě nechá u stolečku jídlo
dojíst.
14. Rodiče nebudou posazovat své děti při oblékání na parapety na oknech v šatnách –
bezpečnost dětí.
15. Rodiče nenechají děti bez dozoru po jejich převzetí z MŠ v areálu školy ( školní
zahrada). Nenechají bez dozoru ani sourozence - aby neničili výzdobu školy.
16. Zákonní zástupci dítěte mají možnost podílet se na činnostech školy, účastnit se
programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.
17. S ředitelkou a učitelkami je možné vést konzultace o dítěti na předem domluvené
schůzce.
18. Zákonní zástupci dítěte mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se
dítěte a jejich osobního a rodinného života.
19. Zákonní zástupci mají právo být seznámeni se Školním vzdělávacím programem a
přispívat svými nápady k obohacení tohoto programu. Školní vzdělávací program je
uložen u ředitelky školy a rodiče mají možnost si jej kdykoliv prohlédnout a prostudovat .
V šatnách obou tříd jsou k dispozici TVP- „Třídní vzdělávací programy“, které jsou
konkrétní pro každou třídu.
20. Zákonní zástupci a jejich děti mají možnost prostřednictvím MŠ spolupracovat s dětskou
psycholožkou , PPP, zubní lékařkou.
21. Rodiče mají právo přihlásit své dítě na kroužek dle jeho zájmů:
 Seznamování s netradičními technikami ve VV, práce s keramickou hlínou
 Výchova hudební – možnost rodičů přihlásit své dítě k výcviku hry na zobcovou
flétnu ( týká se dětí, které jsou začátečníci, ale i pokročilí z loňského roku) – pokud
děti nebudou nosit své flétny, z kroužku budou vyřazeni
 Možnost přihlásit své dítě na kroužek Angličtiny
 Možnost přihlásit své dítě na kroužek Pohybové výchovy
 Plavání - předškolní děti
 Logopedická péče - ve spolupráci s odborným logopedem dle dohody s jednotlivými
rodiči
 Výtvarný kroužek „ Šikulka“
22. Rodiče mají právo na:
 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
denně při předávání dětí , s ředitelkou po předchozí domluvě
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 zapojit se do práce, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
23. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o
daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. Po
návratu do zařízení má učitelka právo požadovat potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k
nástupu do dětského kolektivu.
24. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření
dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče
jsou vyrozuměni bezodkladně.
25. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech,
které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a
vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a
každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který
se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných
za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách,
výletech, zájezdech, exkurzích.Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě
do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako
shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
26. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení
dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu
venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky
nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.
27. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní
zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
28. Dítě má právo






aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo
psychicky zranit)
být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,
právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů,
pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi
kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i
projevovat lásku,...).
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji
identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny
své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být
připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
aby bylo ochráněno před sociálně patologickými jevy - jsou vedeny prostřednictvím
„Minimálního preventivního programu“ – jako prevence sociálně patologických jevů
29. Dítě má povinnost:
 Uposlechne pokyny učitelek a dalších oprávněných osob ( např. chůze ve dvojicích na
vycházce…)
 Chovat se slušně, podle pravidel
 Děti se snaží (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování
 Dodržovat pravidla na školní zahradě vždy, a to i za přítomnosti rodičů, při odchodu
domů , akcích pořádaných mateřskou školou , nepoužívat vlastní koloběžky, dbát pravidel
i na skluzavce atd
VI. Platby v mateřské škole
Úplata za předškolní vzdělávání
Platnost od 1.9.2014 do 30.8.2015
Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14 /2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, je stanoveno:
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. šest a více let, mají
předškolní vzdělávání bezúplatné 12 měsíců (školský zákon).
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, §
6,ods.3).
Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na
příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání
sociálního příplatku.
O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §
164, ods.a).
Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na
příslušném formuláři.
O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon,
§ 164, ods.a).
Úplata na školní rok 2014/15 je stanovena 590,-Kč.
Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.
Způsob platby:
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro
rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení
těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a
v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy
( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, ods. 1d).
Všechny platby probíhají v hotovosti v kanceláři u vedoucí školní jídelny Vladimíry Vrané
nebo bankovním převodem, po dohodě vedoucí Šj a zástupci dětí. Úplata za stravné se platí
vždy k 12 dni v měsíci. Na následující měsíc zálohově. Úplatu za stravné řeší samostatně
Stravovací řád ŠJ.
Svačina dopolední:
6,-Kč
Oběd.
17,-Kč
Svačina odpolední
6,-Kč
Stravné se vybírá měsíčně zálohově, a to ve výši 550,-Kč. Vyúčtování se provádí 2x
ročně v lednu a v září.
Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti
od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.
Tímto školním řádem se ruší školní řád ze dne 1.9.2014
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1.9.2015
Mgr. Božena Břeňová, řed.š.
Download

Školní řád mateřské školy