Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
Zpráva o činnosti školy za školní rok
2012/2013
Zpracovala Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832
Název školy:
Sídlo:
Zřizovatel školy:
Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
Stará cesta č. 1832, 75501 Vsetín
Město Vsetín
Svárov 1080
75524 Vsetín
Právní forma
Od:
IČO:
RED_IZO
Příspěvková organizace
1. 7. 1994
60042338
600148807
Ředitel školy:
Mgr. LENKA Navrátilová
J. Sousedíka 1730/1 75501 Vsetín
Pověřený zástupce ŘMŠ
Zlata Janišová
Kontakty na MŠ
Telefon:
e-mail:
webové stránky:
571431788 MŠ
571431789 ŠJ
[email protected]
www.msluh.cz
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
1. Mateřská škola,
2. Školní jídelna,
IZO 060 042 338
IZO 103 108 289
1. Charaktetistika školy
Profilace školy
Mateřská škola je pětitřídní. Z toho jsou tři třídy běžného typu, do kterých jsou přijímány děti
podle věku, přání rodičů a možností školy. Jsou respektovány potřeby dětí – sourozenci,
kamarádi.
Dvě třídy jsou zaměřeny na seznamování s cizím jazykem – jazykem anglickým a jazykem
německým. V těchto třídách mají dvě učitelky jazykové vzdělání na úrovni B 1 1x v jazyce
německém a 1x v jazyce anglickém.
Platným dokumentem pro oblast výchovy a vzdělávání je Školní vzdělávací program (ŠVP)
„Cesta za poznáním“, v jehož obsahu jsou 3 celoškolní hlaví témata. Školní vzdělávací
program nabízí velký prostor pro kreativitu pedagogů při tvorbě Třídních vzdělávacích
programů s jasně daným směrem a cílem.
Podmínky vzdělávaní jsou obecně nastaveny ve ŠVP a konkrétně rozpracovány
v jednotlivých Třídních vzdělávacích programech (TVP). Školní vzdělávací program byl
aktualizován ke dni 1. 12. 2011.
Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které
definují jak směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání dětí i dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami.
2. Průběh školního roku
Zahájení školního roku proběhlo v pondělí, 3. 9. 2012
Ukončení školního roku bylo k 31. 8. 2013.
Do mateřské školy bylo zapsáno 135 dětí. Z toho jedno dítě s SVP.
Mateřská škola byla uzavřena v měsící červenci i srpnu z důvodu provádění rekonstrukce
elektrických rozvodů v 1. A 2. NP
Přijímací řízení v roce 2013
Počet
žádostí
Nepřijato
Zastavení
řízení
Přijato
75
20
14
41
Nástup školní docházky k 1. 9. 2013
Do ZŠ
OŠD
32
6
Přehled akcí ve školním roce
PROJEKT
Environmentální
aktivity
Předčtenářské
dovednosti
Prožitkové aktivity
Prožitkové aktivity,
tradice
SPOLUPRÁ
AKCE
CE
Alcedo
„Evropský den bez aut“
Vsetín
„Den stromů“
BU BU
Divadlo ve škole
Klub,
MVK Vsetín Návštěva dětského oddělení knihovny
Město
Vsetín
Město
Vsetín
SPPV
Luháček
Rodiče dětí
Prevence
onemocnění, zdravý
životní styl,
Environmentální
výchova
Prevence
onemocnění
Alcedo
Vsetín
Solná
jeskyně
ZŠ Luh
ZŠLuh
ZŠ Luh
Prožitkové aktivity
Bruslení dětí ze třídy Broučků a Motýlků
Den Země v parku.
Plavání třída Broučci
Jízda na raftech po řece Bečvě
Návštěvy dětí v solné jeskyni
Pracovní a sportovní dílničky v ZŠ Luh pro
budoucí školáky
Návštěva první třídy ZŠ Luh s budoucími
školáky
Beseda pro rodiče předškoláků na téma
Školní zralost psycholožkou
Mgr. A. Střelcovou a učitelkami prvních tříd
ZŠ Luh
podzim
celoročně
celoročně
celoročně
prosinec
prosinec
listopad březen
dubenčerven
leden až
březen
prosinec,
leden
leden
listopad
prosinec,
květen
Rodiče dětí
Školní slavnosti – Vánoce, Den matek
MěÚ Vsetín
Akademie mateřských škol“ Co umíme. co
dovedeme“ Vystoupení dětí ze třídy včeliček
na téma Pat a Mat, malí popletové“
květen
Návštěva Galaxie Zlín (Sluníčka, Motýlci,
Rybičky)
ZOO Lešná (třída Broučků a Včeliček)
červen
Školní výletprožitkové aktivity,
environmentální
výchova
Rodiče dětí
Zdravý životní styl
Vítání občánků, Významná životní výročí pro
seniory
Prožitkový „Mikulášský rej“ před budovou
Měú Vsetín,
Čert a Mikuláš navštívili naši školu, vánoční
besídky a dílničky pro rodiče v MŠ
OBDOBÍ
Rodiče dětí,
učitelky
Sponzoři z
řad rodičů
Oslava dne dětí – „Den plný her“ na školní
zahradě
Třída Broučků- rozloučení se školním rokem
– chalupa Prlov, výlet na kolečkových
bruslích a kolech Třída Motýlků
Rozloučení se školáky s programem
třídy Rybiček, Motýlků a Broučků
červen
červen,
červenec
červen
Ve škole jsou zpracovávány metodické materiály EVVO, na jejichž základě jsou zajišťovány akce
pro děti se zaměřením na environmentální výchovu. V průběhu školního roku se jednotlivé třídy
zapojovaly do menších ekologických projektů, zaměřených zejména na práci s přírodním materiálem a
ochrany přírody. Prvky environmentální výchovy byly zařazovány průběžně ve všech činnostech
během školního roku. Celý provoz školy byl změřen na zdravý životní styl a ekologizaci provozu
3. Systém vzdělávání a zaměření školy
1. Podmínky vzdělávání
Mateřská škola Vsetín ,Luh I 1832 je pětitřídní školou s kapacitou 135 dětí.
Kapacita byla ve školním roce naplněna ve 100 %. 1 dítě bylo se SVP
 Materiální
Byl zakoupen nový nábytek do třídy Včeliček a doplňky k nábytku do tříd Motýlků a
Sluníček
Postupná obměna vybavení tříd a hraček i stavebnic bude pokračovat i v příštím školním roce.
Pro dítě se SVP byly dokoupeny nové manipulační hry, hry na rozvoj řeči, rozlišování tvarů a
počáteční čtení. Na školní zahradě bylo zřízeno nové pískoviště.
V měsících červenci a srpnu byla v mateřské škole provedena rekonstrukce elektrických
rozvodů v 1. a 2. nadzemním podlaží a byly provedeny malířské a natěračské práce ve třídách,
na chodbách a v prostoru tělocvičny.
Proběhla oprava podlahy a výměna nábytku v ředitelně MŠ.
Byl vyměněn plynový ohřívač vody.
 Psychosociální
Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve vzdušných a prostorných třídách s dostatkem
podnětů v oblasti estetické i výchovně vzdělávací (výzdoba, nabídka hraček, pomůcek a
aktivit).
 Životospráva a režimové požadavky
Mateřská škola má vypracován „Provozní řád“, ve kterém je pevně stanoven vnitřní režim
mateřské školy, který je dodržován a jsou v něm zapracovány požadavky na respektování
individuálních potřeb dítěte a také jeho potřeb jednotlivých činností a jejich pravidelného
střídání a obměňování.
Strava pro děti je připravována v konvektomatech, které zaručují malou spotřebu tuků,
připravovaná jídla nejsou přepalována, ale vařena v páře se zachováním všech vitamínů. Do
jídelníčku je zařazováno celozrnné pečivo. Pitný režim mají zajištěn po celý den
Používáme ovocné a bylinkové čaje 100% džusy a minerální vody.
Rozdělení dětí do tříd a zaměření tříd
Třída
Věk dětí
Charakteristika
naplněnost
z toho
dívek
Sluníčka
Do-4,5 let
Třída slouží zejména pro
adaptaci nejmladších dětí
27 dětí
Včeličky
4 – 6 let
Běžná třída se zaměřením na
environmentální výchovu
27 dětí
12
Broučci
4 -7 let
Zaměření na environmentální
výchovu a pohybové aktivity
27 dětí
11
27 dětí
12
27 dětí
11
Rybičky
Motýlci
4- 7 let
4- 7 let
Rozšířená výuka anglického
jazyka a environmemtální
výchova
Rozšířená výuka německého
jazyka, pohyb, sport
a enviromentální výchova
13
 Vzdělávací program
Výchovně vzdělávací činnost probíhala dle aktualizovaného Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání „ Cesta za poznáním“ .
Tématické celky, závazné pro TVP
Cesta do okolí
Cesta přírodou
Cesta do světa
Výchovně vzdělávací činnost probíhala dle TVP v souladu se ŠVP a byla organizována dle
individuálních potřeb a zájmů dětí. Za příznivého počasí probíhala výchovně vzdělávací
činnost na školní zahradě a v přírodě se zabezpečením dostatečného prostoru pro volné
pohybové aktivity dětí.
Pobyt dětí venku byl organizován aktuálně na základě potřeb výchově vzdělávacího procesu,
povětrnostních podmínek a dalších okolností.
Obecné cíle vzdělávacího programu:
 posilovat tělesnou, duševní a sociální pohodu dětí po celou dobu pobytu v MŠ
 podporovat zodpovědnost, sebedůvěru, sebeúctu a skromnost při společných akcích
 naučit mít rád přírodu, ve které děti žijí, chránit ji a přispívat svou péčí o životní
prostřední, naučit děti ekologicky myslet
 vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v úzké spolupráci s rodinou
Současně byl připravován a formován nový Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „ Země je náš kamarád“, který vejde v platnost v září 2013
Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího působení každá třída zpracovala ve svém
ročním hodnocení..
 Integrace
V mateřské škole bylo integrováno dítě s mentálním postižením Downův syndrom. Dítě školu
navštěvuje již druhým rokem. Dítě navštěvovalo třídu Broučků. Byl zpracován individuální
vzdělávací plán dle doporučení SPC Kroměříž. S dítětem pracovala asistentka pedagoga, která
si v měsíci dubnu doplnila kvalifikaci studiem pro asistenty pedagoga.
U dítěte jsme rozvíjeli zejména motoriku, slovní zásobu, matematické představy,
sebeobslužné návyky, posilovaly a podporovaly jsme společenské návyky a dovednosti.
4. Řízení mateřské školy
Řízení mateřské školy probíhalo dle organizačního řádu
Za vedení školy je zodpovědná ředitelka školy Mgr. Lenka Navrátilová, další články vedení
školy tvoří zástupkyně ředitelky pro pedagogický úsek p. Zlata Janišová a zástupkyně pro
ekonomiku a provoz p. Olga Kulíšková.
 Kontrolní systém
Kontrolní činnost byla prováděna dle plánu kontrolní činnosti, formou pravidelných i
namátkových kontrol na všech úsecích mateřské školy. Drobné nedostatky byly odstraňovány
ihned na místě. Větší nedostatky nebyly shledány.
Hospitační činnost byla prováděna dle plánu hospitací. Zaměřily jsme se zejména na adaptaci
dětí formy a metody práce s dětmi, přístup učitelek k dětem, spolupráci s rodiči dětí a jejich
informovanost a estetičnost prostředí ve třídách.
5. Pedagogické a personální zajištění
Celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitelky: 13,5
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
Učitelka MŠ
Asistent pedagoga
celkem
splňuje
kvalifikaci
9
1
10
nesplňuje
kvalifikaci
1
0
1
celkem
10
1
11
Pracovníci školy
Počet pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci
Pracovníci ŠJ
CELKEM
počet
Počet
fyzických osob přepočtených
pracovníků
11
10,66
3
3
17
3
2,8
16,46
Zařazení pracovníků do platových tříd (pedagog. i nepedagog.)
platová třída
10
9
8
6
5
4
3
2
celkem
počet
zařazených
pracovníků
1
8
2
1
1
1
1
2
17
Během školního roku 2012 /2013 zařazení pracovníků do platových tříd beze změn
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním roce
2012/2013
nástupy a odchody, dlouhodobé
pracovní neschopnosti
Nástupy
Odchody
Dlouhodobé pracovní neschopnosti
Zastupující zaměstnanci ( pracovní
smlouva na dobu určitou (DPP,
DPČ)
Pracovní volno bez náhrady platu
počet
0
0
0
Z toho
pedagogů
0
0
0
3
2
1
1
6. Mzdy a jejicb čerpání k 31. 12. 2012
Mzdy
Náhrada
Při PN
Dohody
Integrace
ONIV/Kč
NIV/Kč
Čerpáno/Kč
1325487,00
5038186,00
5038186,00
Platy
pedagogů
/Kč
2746500,00
Platy
nepedagog.
/Kč
929344,00
13559,00
30849,00
0,00
0,00
44408,00
7500,00
79200,00
29355,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
111920,00
36855,00
111920,00
Mzdové náklady, sociální, zdravotní a zákonné pojištění, odvod do FKSP
rozpočet KU
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
zdravotní pojištění
sociální pojištění
zákonné pojištění
odvod do FKSP
ONIV *
celkem
čerpání
3 675 844,00
36 855,00
334 150,00
928 933,00
15 648,00
37 048,00
9 708,00
5 038186,00
3 675 844,00
36 855,00
334 150,00
928 933,00
15 648,00
37 048,00
9 708,00
5 038186,00
* ONIV ve výši Kč
9 708,00 zahrnuje:
- dávky PN
0,00
- pracovní oděvy
1 828,00
- školení
0,00
- hračky, UP
7 880,00
V roce 2012 jsme hradili náklady za pracovní neschopnost, školení pedagogů a větší podíl
učebních pomůcek z finančních prostředků od zřizovatele na provoz
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ne
Prohlubování odborné kvalifikace
Předmět
Počet seminářů
1
1
1
Speciální pedagogika vychovatelství
1
1
Dálkové bakalářské
studium
Účast Zaměření seminářů
zam.
Regionální setkání učitelek MŠ
2
TV a pohybový režim
1
Tvorba plánu a hodnocení vlastní
1
práce
Jak vyučovat angličtinu v MŠ
1
Proč dítě zlobí
2
1
Čerpání samostudia 0
Odborná praxe
Na škole praktikovaly:
Studentka SŠPgS Zlín s.r. o v období 14.1. – 31.1.2013
Studentka UTB Zlín – obor učitelství pro MŠ se specializací v pedagogice březen 2013
7. Zájmové aktivity
Zdravý životní styl:
Bruslení na zimním stadionu: třídy Motýlků, Broučků a Rybiček.
Aktivní spolupráce rodičů: odvoz bruslí, pomoc s obouváním a organizací bruslení .
Plavecká výuka ve spolupráci s Alcedem.
Výlety dětí a rodičů společně s učitelkami na kolech a kolečkových bruslích odpoledne Výlet celé MŠ
do Galaxie Zlín.
8. Prevence rizik a školní úrazy
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a
vzděláváním, současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a kontroluje
jejich dodržování. Minimálně jednou za rok se provádí nácvik evakuace školy.
Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech
14
2
Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
Zahrada MŠ
Zimní stadion
Třída
Třída pokojíček
Herna 5038186,00
Hřiště mimo MŠ
Vestibul- přezouvána
Počet úrazů
4
1
3
2
2
1
1
Pracovní úrazy 0
9. Spolupráce školy s rodiči
Formy spolupráce
Občanské sdružení při škole
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče a děti
komentář
Zřízeno (Při škole pracuje od roku 1999
Sdružení pro výchovu a vzdělávání
Luháček.)
1x za rok, konzultace s rodiči individuálně
dle potřeby
3x ročně slavnosti, tvořivé dílny – vánoce ,
Den matek, 1x ročně akce ke dni dětí
10. Vybavenost školy a technické zabezpečení
-
-
-
Nábytek školy je funkční, ale z větší části zastaralý a neodpovídá současným
požadavkům na vybavení škol. Je nutné jej modernizovat a inovovat prostředí
jednotlivých tříd.
Byly dokoupeny nové skřínky do třídy Včeliček a doplňky k vybavení do tříd
Motýlků a Sluníček
Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v 1. a 2. nadzemním podlaží a s tím
související opravy omítek a maleb ve třídách a na chodbách dětí.
K dořešení zůstává rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorách
Byla aktuálně řešena situace s prasklým pláštěm plynového ohřívače vody
byl vyměněn kotel a s tím související stavební úpravy byly financovány z rozpočtu
Města Vsetín formou rozpočtového opatření.
Je nutno dokoupit nové skřínky do šaten dětí mimo třídu Broučků.
Dokoupit koberce do ložnic a heren ve třídách Rybiček a Motýlků.
V delším časovém horizontu opravit podlahy ve třídách rybiček a Motýlků
Dále je nutno vyměnit okna v celé budově, mimo rekonstruované části v1. NP.
( kuchyně a hospodářské zázemí)
11. Prezentace školy:
-
Tiskové zprávy v regionálních denících a týdenících
Informace na webu školy
Informační systém pro zaměstnance formou vnitřní pošty a e-mailových zpráv
Nástěnky, výstavky a propagační materiály pro rodiče
Společné akce s rodiči dětí
12. Školní stravování
pracovníci školy
děti
počet celkem
průměrný počet strávníku za školní rok
17
135
152
Doplňková činnost není
Zdravá strava:
Mateřská škola má vlastní, komplexně rekonstruovanou, moderně zařízenou školní kuchyni a
jídelnu. Strava pro děti je připravována v konvektomatech, které zaručují malou spotřebu
tuků, připravovaná jídla nejsou přepalována, ale vařena v páře se zachováním všech vitamínů.
Jídelníček je sestavován dle spotřebního koše a je prezentován v jednotlivých šatnách tříd a na
webových stránkách školy vždy s týdenním předstihem.
Nepoužíváme polotovary, vaříme z čerstvých surovin.
Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy velikost porce jídla,
říkají si o přídavek. Na jídlo je jim poskytováno dostatek času.
13. Projekty, sponzorské dary
Sponzor
Částka
Kč
Účel
Čerpáno rok
Ing. Pavel Tydlačka
5000,00
Finanční dar
2012
Zdeněk Mudrák
20506,00
2012
Kateřina Polčáková
PROFI ODĚVY A
OBUV
Ing. Ivo Polášek
IBITEK
Ilona Hajdíková
BAVLNA- TEXTIL
Vítězslav Olšák
Zahradní chatky
6000,00
Věcný dar – trampolína s
příslušenstvím
Finanční dar
5000,00
Finanční dar
2012
1700,00
Věcný dar – napínací prostěradla
v celkové ceně 1700,00 Kč
Finanční dar
2013
2490,00
2012
2013
14. Údaje o výsledcích veřejných kontrol a inspekcí provedených
ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 proběhla kontrola hygienické stanice Vsetín v rámci prevence při
výskytu pedikulózy. V souvislosti s touto kontrolou byla provedena kontrola dodržování
hygienických norem dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vše bylo shledáno v pořádku.
V měsíci březnu proběhl audit na plnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení
pro výchovu a vzdělávání podle §14 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů s tímto výsledkem:
Hygienická zařízení dětí( WC a umývárny) ve třídách 1.2.4,a 5 nejsou přístupné ze šatny dětí
Ve 3. třídě není denní místnost přístupná přímo ze šatny dětí, dále bylo ve zprávě
konstatováno, že některá původní dřevěná okna jsou nevyhovující z hlediska bezpečnostního
i hygienického a nepříznivého ovlivňování tepelného komfortu ve třídách.
Dále bylo zjištěno, že v některých třídách a tělocvičně dochází k olupování barvy a dochází
k praskání omítky na hygienickém zařízení. V prostorách školní jídelny bylo doporučeno
opravit praskající malbu na stropě ve varně. V hygienických zařízeních bylo doporučeno na
všechna umyvadla dál zásobníky s tekutým mýdlem.
Náprava nedostatků :
Otázku přístupu hygienických zařízení ze šaten a denní místnosti ze šatny byla řešena žádostí
o výjimku která byla udělena dne 24.9. 2013.
Olupující se malby a praskání maleb na stropech bylo vyřešeno v rámci rekonstrukce
elektrických rozvodů při nové výmalbě místností i nátěrem rezavých trubek v tělocvičně.
Tekutá mýdla umístěna na všechna umyvadla v umývárnách dětí.
Výměna oken bude řešena se zřizovatelem dle stavu finančních prostředků zřizovatele
(období roku 2014- 2016)
15. Závěr výroční zprávy
Mateřská škola vykonávala činnost v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s platnými právními předpisy.
Mateřská škola zajišťovala rovný přístup k předškolnímu vzdělávání všem dětem.
Škola je úspěšná v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchovy
a cizojazyčné přípravy předškolních dětí.
Efektivitu vzdělávání podporovaly vhodně volené účinné metody a formy vzdělávacích
činností.
Úkoly pro další období
Oblast pedagogicko- výchovného procesu
 Zavedení nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s účinností od 1. 9. 2013.
 Zaměřit se na zpracovávání TVP a zápisů do Třídních knih.
 V hospitační činnosti sledovat rozvoj komunikačních dovedností dětí od nástupu
předškolní docházky a zaměřením na správnou výslovnost u dětí ve věku od 4,5 let
a vzdělávací strategie.
 Zaměřit se na předčtenářské a předmatematické dovednosti dětí.
 Prezentovat MŠ na veřejnosti (výstavka prací s vernisáží).
 Doplnění kvalifikovanosti u učitelky MŠ zkouškou v oboru předškolní pedagogika.
 Zařazovat děti do jednotlivých tříd zejména dle věku, případně malého věkového
rozpětí. Třída Rybičky bude pro předškolní děti, třída Motýlci bude smíšená, pouze se
zájmovou aktivitou v oblasti němčiny.
Materiální oblast
 Velmi problematická a nebezpečná je doprava na komunikaci Stará cesta u MŠ Luh i
ZŠ Luh. Zejména v ranních hodinách, kdy přiváží většina rodičů děti do MŠ a
odpoledne, kdy děti si z MŠ odváží, je na této cestě špatná dopravní situace. Cesta je
téměř zablokovaná a neprůjezdná natolik, že není možné zásobování školní jídelny a
dovoz materiálů. Tyto vozy buď nemají průjezd, nebo samy zablokují cestu natolik, že
není průjezdná ani z jednoho směru.
 Je nutno vyřešit dopravní situaci v exponovaných místech a časech před MŠ, aby
nedocházelo ke zbytečným a nepříjemným kolizním situacím.
 Ve spolupráci se zřizovatelem se snažit o výměnu oken v celém objektu a zajistit tak
hygienické podmínky odpovídající příslušným normám a pořadavkům a zajistit
tepelný komfort při denních činnostech dětí
 Pokračovat ve vybavování školy moderními pomůckami, novým nábytkem a dalším
příslušenstvím a zajistit tak klidné, pohodové prostředí pro výchovně vzdělávací
činnosti.
Mateřská škola je velmi důležitým článkem ve výchově a vývoji dítěte. Proto se naše škola
snaží maximálně o to, aby se děti a jejich rodiče u nás cítili dobře.
V uplynulém školním roce bylo pro děti i jejich rodiče připraveno velké množství aktivit,
které byly zaměřeny na zdravý životní styl, rozvoj osobnosti dítěte a posilování důvěry v naši
školu jako instituci, která děti vede ke zvládnutí nároků při vstupu do primárního vzdělávání.
Pro další školní rok si škola vytyčuje další a náročnější úkoly, ve kterých jsou rezervy pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalitní přípravu dětí na vstup do primárního
vzdělávaní a další život s jeho nároky.
Ve Vsetíně dne 15.10. 2013
Zpracovala: Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
Download

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014