leden 1/2014
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Turistickéinformační
centrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
turistickéinformačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
univerzitatřetíhověku.
Snejvětšípravděpodobností
budetématemprojarní
semestr2014životadílo
MichelangelaBuonarrotiho.
Těšímese,žeodledna
odstartujeprojekt"Celý
Vsetínčte"avěříme,žesi
postupnězískáconejvíce
příznivců.Projektzahrne
akceknihovnyspojenése
Prvníden,prvníměsícvnovémroce...Stejný
jakovšechnyostatní-apřecejiný.
Málokdoznássevesvémnitruubráníotázce:
Jakýbude?Budelepšínežtenpředchozí?
Coměvněmčeká?Nikdoznásnevíme,
comunovýrokpřinese.Víme
však,žejednouzvašichjistot "Víme, že jednou z vašich jistot může být
můžebýtvsetínskáknihovna.Ve
knihovna. Přejeme vÁm všestranně
všechsituacíchvámpřinese
knihu,vekterémůžetenajít
příznivý rok 2014"
radost,útěchuidobrouradu,
čtením-ty,kterémajíuž
něconového,novéznalostičizábavu.
svoutradiciiúplněnové.
Víme,ževětšinazváschodídoknihovnypro
Podporačteníjenámblízká.
knihynebočasopisy,alemůžetedosvého
Kdyžbude"celýVsetínčíst",
životníhoprogramuzařadittakéněkterézakcí,
udělánámtovelikouradost.
kteréprováspřipravujeme:pravidelné
čtvrtečníbesedy,přinichžsesetkátese
Atraktivnílednovounabídku
zajímavýmiosobnostmi,vzdělávacíprogramy
najdeteuvnitřzpravodaje.
(nejen)proseniory,tvůrčídílnyprocelérodiny
(všakrok2014jemezinárodnímrokem
Přejemevámvšestranně
rodiny!),autorskáčteníazábavnéprogramy
příznivýrok2014!
promládež.Ztématbesedsiurčitěvybere
každý(cestování,literatura,zdravíadalší).
HelenaGajdušková
MeziseniorysistáledržípopularituVirtuální
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje VěRA
PELCOVÁ a dANA rIEDLovÁ. VíCE RECENZí NAJDETE NA
WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY
v rubrice "čteme a doporučujeme".
JIří KAHOUN VLADIMíRA KLIMECKÁ
U všech čertů Druhý život Marýny G.
ŠéfpeklaRemcal,breptaŠmoura,
kulhavýrozumbradaCamfour,koktavý
MaťátkoamalýneposedaPrskavka-to
jeosazenstvopekelné,kterénejraději
lenošívteplíčku,kdyžvšakjdeonějakou
lumpárnu,hnedožijí.Aprotožejsouto
popletové,orozruchazábavuje
postaráno.Desetčertovskýchpříběhů,
kdejeodzačátkudokoncepoužito
příméřeči,můžebýtivýzvouprorodiče,
kteřísimohousdětmipřičtenítrochu
„zablbnout".Úžasná,vtipná,lehcepsaná
knížkaodJiříhoKahouna,autora
příběhůovčelíchmedvídcích,opravdu
nezklamala.Synsebavilasmálnahlas
tak,žečastonakazilitoho,kdomělten
večer"čtecíslužbu".Atobyvtombyl
čert,abystesestouhlerohatouknížkou
nepobaviliivyavašeděti!
Knihunajdetevdětskýchpůjčovnách.
DOPORUČUJE VěRA PELCOVÁ
PozdnídebutVladimíryKlimeckézískal
nedávnoLiterárnícenuKnižníhoklubu
zarok2013.
Knihajeprozaickoukronikouvelké
valašskérodinyajenapsanávýhradně
zženskéhopohledu.
Každézečtyřhlavníchhrdinekje
věnovánajednačást.Marýna,Růža,
JosefkaaFanyačeskoslovenskédějiny
odprvnísvětovéválkypřesdruhouk
osvobození,přespoliticképrocesy,
Pražskéjaroanormalizaciaždo
současnosti.Najejichosudechjevidět
střetnutíobyčejnéholidskéhoživotaa
takzvanýchvelkýchdějin.
Prostý,přímočarýrománosíležen,
jejichžhlavnímúkolemjedobře
vychovatdalšígeneraci.
Besedusautorkouplánujeme
vtomtoroce!
DOPORUČUJE DANA RIEDLOVÁ
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
Zdeněk SvěrÁk martin komÁREK
Po strništi bos poslední slovo waltra komÁrka
Knihuautentickýchvzpomínek
ZdeněkSvěrákvyprávíoptikou
sedmiletéhochlapce."Abychse
dotohovpravil,připrocházce
liduprázdnýmkrajemjsemsi
napolnícestěklekl.Měljsem
přecevesvýchsedmiosmi
letechtyoči,comámteď,
akorátbylyníž,"říkáSvěrák.
"Nenítokronikaméhodětství
aninašírodiny,chtěljsem,aby
tobylakrásnáliteratura.
Autořitakovéliteraturynejen
vzpomínajínato,coviděli
aslyšeli,aletakésivymýšlejí
afantazírují,abyjejichpříběh
stálzařeč.Vknížcevyprávím
otom,jakbylmalýkluk
přesazenzměstanavenkov
acotoudělalosjehoduší.
PolitickýodkazValtraKomárka–jedné
znejvýraznějšíchpostavSametovérevoluce,
ekonoma,prognostika,alevposledníchletech
předevšímpřesvědčenéhohumanisty.
JednáseoknihurozhovorůsynaMartinaKomárka,
bývaléhokomentátoradeníkuMFDnessesvým
otcem.„Člověknemáumírat.Jetonejvětší
nespravedlnostnasvětě...
Jodi PicoultovÁ
Vlk samotÁř
Kdyžvlkvdivočiněví,ženadešeljehočas,žeuž
svésmečceneníkužitku,rozhodnesevytratit.
Zachovásihrdostazemřetak,jakžil.Lidétakové
štěstínemají.LukeWarrenstrávilcelýživot
výzkumemživotavlků,dokoncesniminějakou
dobuižil–rozumíjimlépenežvlastnírodině.
Novýkontroverznítitulsvětověúspěšnéautorky.
venku mrazivo
v knihovně teploučko
Ivnovémroce2014provásbudeknihovnaotevřenáanabídnevámmnohoslužeb,
okterýchmožnáaninevítenebojenevyužíváte.
Vcentrálnípůjčovněznovusklízejíúspěch„bestsellery“.Znamenáto,žeknihy,
okteréjeaktuálněvelkýzájem,se(kroměběžnéhopůjčování)půjčujíipřednostně
zapoplatek.Ti,kteříchtějímítnovinkuconejrychlejiodškrtnutoujakopřečtenou,
taknemusejíčekatnarezervace.
Stálepoměrněnovouslužboujsoutematickékufříkyvdětskýchpůjčovnáchana
půjčovněcentrální.Obsahujíspoustuzajímavostíazábavynarůznátémata(Finance,
Médiaatechnologie,Severskákrimi,Světzvířat,Lidskétěloamnohodalších-
kompletnínabídkunajdetenawebu).JsouideálníprovyplněníVašehovolnéhočasu
srodinounebokamarády.
Mezijižtradičníslužbypatřítaképůjčovánídioptrickýchbrýlínebodeštníků.
DětskáknihovnanaDolnímnáměstíoslavívúnoruročnívýročísvéhovzniku.Mezi
její velká lákadla patří půjčování deskových her nebo tabletů. Je tomu rok, co
můžete využít rodinnou registraci a členství v knihovně je tak pro vás finančně
výhodnější. Pracujeme také na tom, abyste se všude v knihovně mohli připojit
prostřednictvímwifi(jetomožnévdětskýchpůjčovnách,vKklubu
i turistickém informačním centru). V K klubu si pro zpříjemnění chvil v knihovně
můžete zakoupit kávu. Snažíme se, aby naše služby byly dostupné i z prostředí
vašeho domova. Proto sledujte nabídku našich on-line služeb (rezervace,
prodlužování,meziknihovnívýpůjčníslužbaadalší).Vícezjistítepřiinstruktážních
hodinách, při kterých se Vám osobně věnuje knihovnice nebo knihovník (každou
středuod8do10hodin).
tipY A NOVINKY Z KNIHOVNY
DĚTSKÁKNIHOVNAVLUHUHEZČÍ,
ÚTULNĚJŠÍACOOL
konecrokuloňskéhoazačátekletošníhojeve
znameníúpravinteriéruvdětskéknihovněv
Luhu.Těšitsemůžetenanovouvýzdobu,
doplňkyakresby.Vyřádilijsmese,taksnad
sevámtobudelíbit:-)
Přijďtesepřesvědčitsami,
těšímesenavásvnověvyzdobenéknihovně!
NOVINKYZKNIHOVEN
VEVSETÍNSKÉMREGIONU
vknihovnáchregionudocházíkmodernizaci
azaváděnítechnickýchnovinekprolepší
komunikaciknihovensečtenáři.
Takřkavšechnyknihovnyvokresemajísvé
webovéstránky,kteréneustálezdokonalují
anověnabídnouuživatelůmveřejnýkatalog,
vekterémbudoumocivyhledávattituly
izpohodlídomova.
Vnovémprostředíwebusibudoumoci
čtenářizříditpřístupdovlastníhokonta
aprovádětzderůznéoperacejako
prodlouženívýpůjček,rezervaceknihadalší.
OSOBNOST MĚSÍCE
František Vavřínek
FrantišekVavříneknavštěvovalobecnou
aměšťanskouškolunaVsetíně,potésevyučil
vElektrotechnickétovárněJosefaSousedíka.
Roku1932sipodalpřihláškunaŠkolu
leteckéhodorostupřiVojenskémučilišti
vProstějově,leteckývýcvikukončilroku
1934anásledněbylodvelendoPiešťan.Po
okupaciČeskoslovenskaodešelvčervnu
1939doPolska,kdebylpřidělenkformující
sečs.zahraničnívojenskéjednotce.
Vzáří1939bylzajatRudouarmádou
ainternovánvČeskémKvasilověnaVolyni.
Rok1940strávilvdalšíchinternačních
táborech.Včervenci1941sedostaldoVelké
Británie,kdebylpřijatdoRoyalAirForce
VolunteerReserveapřidělenke313.čs.
stíhacíperuti.Zdesloužilaždoroku1943
apotékrátcepůsobiljakovojenský
instruktoruvýcvikovéjednotky.Roku1944
bylpovýšendobritskédůstojnickéhodnosti
ainvazeseúčastnilopětjakočlen313.čs.
stíhacíperutě,ukterézůstalaždokonce
války.Vsrpnu1945sevrátildo
Československa,kdebylustanoven
pobočníkemveliteleletkyuleteckéhopluku
vBrněaroku1947povýšennaštábního
kapitánaletectvavzáloze.Jehovojenskou
kariéruukončilazměnapolitickéhosystému
roku1948,roku1950bylpřinucenarmádu
opustitapracovatvdělnickýchprofesích.
Vpolovině60.letminuléhostoletíbyl
rehabilitovánapovýšendohodnostimajora,
pozdějipodplukovníkaletectva.Během
svéhoživotazískalřadučeských
izahraničníchvyznamenáníabylpovýšenna
plukovníkaletectvainmemoriam.
Zdroje
KOLESA,Václav.Československýletec
FrantišekVavřínek.Valašsko:vlastivědná
revue.2004/2,s.45.
vojÁk, letec
* 25. leden 1914 Vsetín
† 26. červenec 1978 Vsetín
LEDEN v knihovně
ARMÉNIE-NÁDHERNÁZEMĚPOD
POSVÁTNÝMARARATEM
čtvrtek9.ledna,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
aneb„Zgulaguažktituluhrdiny
socialisticképráce"
PřednášíLiborBureš
partnerakce
CestovníkancelářVSACANTOURs.r.o.
PÁNEVNÍDNO-DRŽENÍTĚLA-
PREVENCEINKONTINENCE
čtvrtek16.ledna,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Přednáškaoproblémech,kterétrápíkaždou
třetíženu,praktickérady,ukázkycvičení.
Přednášetbudouprimářkarehabilitačního
odděleníVsetínskénemocnicea.s.
MUDr.DanušeTrnovcováavedoucí
fyzioterapeutkaMgr.PavlínaMatějčková.
VSETÍNŠTÍŽIDÉAHOLOKAUST
čtvrtek23.ledna,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Kořenyantisemitismuajeholatentní
přítomnostvespolečnostianaVsetínsku,
nacistickárepresivníopatřenívůčiŽidůmza
2.světovéválkyaosudyvsetínskéžidovské
komunity.
PřednášíPhDr.TomášBaletka,PhD.
aMgr.ZdeněkPomkla.
NOVÁPRÁVNÍÚPRAVASPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮJEDNOTEKODROKU2014
čtvrtek30.ledna,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Cíl:Usnadněníorientacevnovéprávníúpravě
společenstvívlastníkůjednotek
Novýobčanskýzákoníkč.89/2012Sb.(nové
způsobystanovenípříspěvkůnasprávu,obsah
stanov,právaapovinnostivlastníkůjednotek,
způsobyrozhodování...)
Nařízenívládyč.366/2013Sb.(výlučnéužívání
některýchspolečnýchčástí,členěníčinností
souvisejícíchsesprávou...)
Zákonoslužbáchč.67/2013(druhyslužeb,nová
pravidlarozúčtováníslužeb...)
Zákonodaníchzpříjmůč.586/1992Sb.
(novelizovanáustanovenítýkajícíseSVJ)
Přednášíing.NaděždaKlainová.
-------------------------------------------------------------TŘÍKRÁLOVÝKARNEVAL
TENTOKRÁTSHURVÍNKEM
sobota11.ledna,14:00hodin,
DůmkulturyVsetín
Dvětomboly,spoustaherazábavy
KtanciaposlechuhrajíGympleři.
Pořadá:ZŠIntegraVsetín,Salesiánskésdružení,
MasarykovaveřejnáknihovnaVsetín
ZÁVĚREČNÝSEMINÁŘSTUDENTŮ
VIRTUÁLNÍUNIVERZITY3.VĚKU
středa29.ledna,10:00hodin,
společenskýsálknihovny
provšechnyúčastníkyVU3VzceléČR
Kontaktpropřihlášeníabližšíinformace:
KateřinaJanošková,tel.:575755136,e-mail:
[email protected]
TIPY Z KNIHOVNY
ZAČNĚTELEDENSNOVÝMIKNÍŽKAMI
ZKNIHOVNY
RobertFabbri:Vespasián:obránce
CharlotteLink:Zapomenutédítě
NathalieRoy:Pikantníživot
CharlotteLavingneové
IvaPekárková:Levhartice
ZdeněkDvořák:Podivuhodné
příběhyzAtlantidy
MichaelaRemešová:Hereckámanželství
ColinFalconer:Stigmata
PhilipKerr:Prahaosudová
WilliamP.Young:Křižovatky
Sláma,Forman:Povolání:režisér
RobinSloan:Nonstopknihkupectví
panaPenumbry
PavelVančata:Zdeníkuradiotelegrafisty
HarukiMurakami:1Q843.část
ErikWalz:Římskáděvka
AlexanderSöderberg:Andaluskýpřítel
TomWood:KrycíjménoTesseract:Nepřítel
DavidLevithan:Dencoden
NinaBerry:Taktrochujiná
EmilyGiffen:Kampatříme
BridgetAsherová:LáskavProvenci
ChzelseaCainová:Bezsrdce
----------------------------------------------------------PLÁNUJEMENAÚNOR2014
1.VÝROČÍVZNIKUKOMIKSOVÉHOKLUBU
ComicsclubUMouchyCC
5.února,Kklub
workshopabesedaseznámouilustrátorkou
LuciíLomovou
Použitéobrázky:deviantik,vikus666,unkasv,3bdrvv,Roudeeed2fdirm,adpic,ArchivVáclavaKolesy
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
únor 2014
Download

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín