LISTOPAD 11/2013
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Informačnícentrum
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aTuristickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
Informačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
svyhodnocenímliterární
soutěže„Talentzešuplíku“
akomponovanýpořadVášeň
apopel.Avúterý26.11.už
tubudouValašskéVánoce
asnimiizdobení
adventníchvěnců,výroba
aprodejdrobnýchdárků
(včetněhudebního
doprovodu),kterévás
předvánočněnaladí.
Covásčekávknihovněvlistopadu?
Výstavkouknížeksipřipomenemejiž
24.výročí17.listopadu1989.Jedobrési
uvědomit,žeidíkytomutodatuvásvknihovně
čekábohatánabídkajakprogramů,taktaké
literatury,kterápředrokem
1989vyjítnemohla.
"PůjčovÁní knížek, ale i vzdělÁVÁNí,
Kroměknížek,kteréale
RELAXACE A SDíLENí...
vknihovněstálezůstávajítím,co
vássemnejvícetáhne(–ikdyž
TO VšE NAJDETE V KNIOVNě"
vzdělávacíi„relaxační“akcemají
Vúterý12.11.zveme
takéčímdáletímvícesvýchpříznivců!),vám
účastníkyvycházekspanem
opětknihovnanabízípestrouškáluakcí–od
Drlíkemnapromítání
angličtinyaVirtuálníuniverzitytřetíhověkuaž
fotografiízvýletů.16.11.
kcestopisnýmbesedámčiValašskýmVánocům.
vsobotumámenovinku-
Nacosetedymůžetevlistopadutěšit?Opětna
Denhervknihovně.
pravidelnéčtvrtečníbesedy:Oblíbené
Olistopadovémčtení
cestopisnébesedyvámnabídnemehneddvě–
sradostíiovšechdalších
atooChile(LiborBalík)aPanamavpodání
vzdělávacíchprogramechsi
LiboraBureše(Vsacantour).Vlistopadu
přečtěteuvnitřzpravodaje.
slavímetakéDenpoezie.
Těšímesenavás.
Ti,kteřímajípoeziirádi(anajdousejistě
itakoví),semohoutěšithnednadvapořady,
HelenaGajdušková
besedusAdamemBorzičemspojenou
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje ivana
hlavÁčovÁ a JAROSLAV SOCHORA. VíCE RECENZí
NAJDETE NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY
v rubrice "čteme a doporučujeme".
Olga Tokarczuk Andrze Pilipiuk
Denní dům, noční dům SESTřENKY
Známápolskáautorkasituovalaromán
dosvéhonovéhopůsobiště,
poloopuštěnévsi
napomezíčesko-polskýchhranic.Celá
knihajetakzvanoudomácíkronikou,
vnížsepříběhyproplétají,spojujínebo
stojíjentaksamostatně.„Dennídům"
představujeskutečnosta„nočnídům"
naopaksen,podvědomí,sídloarchetypů.
Autorkatotospojilavjedencelek,
vrealitulidskéhobytíijehoschopnost
imaginace.Témadomuprostupujecelou
knihou.Jetometaforaduše,místa,
sepjetísezemí.
„ŘeklajsemMartě,ževšichnimámedva
domy-jedenkonkrétní,umístěnývčase
aprostoru;druhý-nekonečný,bez
adresy,bezšancenazvěčnění
varchitektonickýchzáměrech.Aže
voboužijemesoučasně."
Shodaokolnostízpůsobísetkánítří
mladýchdívek-Kateřiny,Stanislavy
aMoniky.Společněmusípřijmoutvýzvu
apostavitsenepřízniosudu.Bojujíproti
nepřátelům,lidskézloběahlouposti.
Neobvyklákniha,najejíchžstránkách
sousedíalchymiesinformatikou,dýka
zbulatovéoceliskalašnikovemašavle
sepoužívástejněčastojakolaptop.
Románopřátelství,odvaze,obětování
amagii...Výborněnapsanákniha
sneotřepanýmdějem.Postupnězjišťuju,
žeopravdukvalitní„nejenom"fantasy
literaturavětšinoupocházízpolské
produkce.Žánrovějetatoknihatěžce
zařaditelná.Přestožeobsahujeprvky
fantasy,všejepodrobenovědeckému
zkoumáníanásledněvysvětleno.
Rozhodnědoporučuji.Přečtenodoslova
jednímdechem.
DOPORUČUJE iVANA hLAvÁčovÁ DOPORUČUJE JAROSLAV SOCHORA
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
KHALED HOSSEINI VLADIMíRA KLIMECKÁ
A HORY ODPOVěDěLY druhý život marýny g.
KhaledHosseini,autorsvětově
úspěšnýchrománůLovec
drakůaTisíceplanoucích
sluncí,vydávátřetíromán,
vněmžseopětvracído
rodnéhoAfghánistánu,ale
zavedenásidoPařížeči
Kalifornie.Vyprávípříběh
sourozencůrozdělených
vdětství.Abdullahvyrůstá
vchudoběafghánského
venkovaanepřestávátoužitpo
ztracenésestře,zatímcoPari,
kterázapomněla,žekdyměla
nějakéhobratra,vychovává
bohatárodinavKábulu
aPaříži.Napozadítéměř
šedesátiletdramatické
afghánskéhistorieseodehrává
příběhlásky,ztrátiobětí.
Světženjevždyjinýnežsvětmužů.Kronikavelké
valašskérodiny,vnížprojdemecelé20.století,je
psánavýhradnězperspektivyžen.Marýna,Růža,
JosefkaaFany-kolemnichmíjejíčeskoslovenské
dějinysevšemizvraty,propastmiavýšinami,
nadějíirezignací.
BesedusespisovatelkouVladimírouKlimeckou
plánujemenajaře2014.
simon mawer
pÁD
RobDewarsezrovnavracíautemdomů,když
vrádiuuslyšízprávuosmrtisvéhostarého
kamarádaakdysitakéhorolezeckéhopartnera
JamiehoMatthewsona,známéhoaúspěšného
horolezce,kterýsezabilpřipáduzobávanéskalní
stěnyvsevernímWalesu...
VZDěLÁvejte se
v knihovně
Celoživotnívzdělávánívycházízpředstavy,žečlověksestáleučí.Ajetomutak,ale
nemusítobýtjenveškole.Pořádseučímeněčemunovému,častositovlastněani
neuvědomujeme(našeučeníjeněkdycílené,někdynevědomé)...nejlepšímučitelem
jesámživot.Alecoknihovna?Jakjetosevzdělávánímvknihovně?Knihovnyjsou
vnímányodedávnajakozdrojeliteratury,alevsoučasnostičímdálvícejakomísta
novýchtechnologií,poznatků,poskytujícízázemí,informaceaprostorpro
systematickéučení.Vnašíknihovněsesnažímerozvíjetvčlověkuvztahke
vzděláváníužodmala.Začínámeodmateřskýchškolek,kamdocházíčíst
dobrovolnícizknihovny.Mateřskéškolytaképravidelněnavštěvujídětské
knihovny.Vzdělávánídětíškolníhověkuumožňujesystematickáspoluprácese
školami.TěmknihovnicezdětskýchknihovenLuh,Rokytnice,Dolnínáměstí
aKklubunabízejíspoluprácivpodoběbesed,literárníchijinýchtématických
programů(Nabídkaškolámnawww.mvk.cz)adopopředíteďvstupujetzv.
informačnívzdělávání,podporujícíkreativituasamostatnostdětí.Silnouparketou
našíknihovnyvšakzůstáváivzdělávánídospělých.Velmidobrézkušenostimáme
seseniory.MezijižtradičnívzdělávacíakcepatříVirtuálníuniverzita3.věku,
počítačovékurzyprozačátečníky,oblíbenéjeitrénovánípaměti.Sevzdělávánímse
všaksnažímeoslovitimladšíastřednígeneraci.Rozšiřujemetedynabídkuokurzy
angličtiny,knihovnazískalazkušenostivoblasti"občanskéhovzdělávání"-finanční
gramotnost,regionálnítémata,zdravýživotnístylatd.Přicházímetakésnovými
počítačovýmikurzy,kteréotevírámevodpoledníchhodinách(digitálnífotografie,
sociálnísíněakomunikacenainternetuad.).BudemevděčniizaVašepodněty,
pokudVámvnašemvýběrunějakátématachybí.Kompletnínabídkuvzdělávání
iakcíknihovnynajdetenawebovýchstánkáchwww.mvk.cz.
tipY Z KNIHOVNY
VÝSTAVKAKNIHK17.LISTOPADU1989
vcentrálnípůjčovněnajdetevýstavkuknih
kvýročídnebojezasvoboduademokracii
vnašízemi
SEZNAMY"ČTEMEADOPORUČUJEME"
Ztrácítesevmnožstvíknížekažánrů?
Mámeprovászpracoványseznamy,které
usnadnívašiorientacipřivýběru
Ztipůnačtenídoporučujeme
-Severskákrimi
-Historickéromány
-Ženámpatřípůlkanebe-skutečnépříběhy
současnýchžen
-Upíříromány
-Nemůžusehnatpovinnoučetbu...
-Dětskéčteníadalší
nawww.mvk.czneboseznamyvpůjčovně
NOVINKYTURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHOCENTRA
-dřevěnélžíce,
-láhevnaslivovicipískovanáačirá
-knihaVitajteveValašskémmuzeuvpřírodě
-zpěvníkValaskédarebnice
-knihaTradiceasoučasnostrukodělné
výroby
-pohledniceVsetín-pohledzevzducholodě
-kalendářnar.2014odZdenkaHartingera
OSOBNOST MĚSÍCE
Jiří demel
RodinaJiříhoDemlamělakořenyve
ValašskémMeziříčí.Maminkabylaučitelka
nazákladníškolearovněžtatínek,bývalý
legionář,působiljakokantor.Malý„Jurka“
takmělmožnostpřivítatveValašském
MeziříčíT.G.MasarykapřinávštěvěValašska.
Poabsolvovánígymnáziaroku1943semladý
studentživiljakodělník.Poténastoupilna
FilozofickoufakultuUniverzityKarlovy
vPraze–oborčeskýjazykaruštinaaroku
1949začalučitnagymnáziuveValašském
Meziříčí.Povojenskéslužběučilaždoroku
1974naStředníprůmyslovéškolestrojnické
veVsetíněapoténastavebníprůmyslovceve
Val.Meziříčí.
OdmládíbylčlenemSokolaaporoce1989se
stalprvnímstarostouobnovenéhoSokolave
Val.Meziříčí.Oddvacetiletbylrovněž
členempěveckéhosboruBeseda.Celýsvůj
životsezajímalohistoriiměsta
avalašskéhoregionu,bylčlenemKlubu
přáteluměníaMuzejníspolečnostiaod60.
letseřadilkpřednímorganizátorům
kulturníhoděníveVal.Meziříčí.Věnovalse
vlastivědnéprácivmuzeu,pomáhal
spořádánímpřednášekavýstav,kterénejen
připravoval,aleiuváděl.Publikoval
vřaděnovinačasopisů,redigovalalmanachy
avzpomínkovépublikace,pravidelněpsalo
Val.Meziříčí–ValašskéMeziříčíaneb
vzpomínáníatoulání(1995),Čítankao
ValašskémMeziříčí(1997),dálesepodílelna
SlovníkuosobnostíValašska(1998,2000)
aj.Jehovelkýmkoníčkembylosbíráníex
libris.Vroce2004sestalprvnímdržitelem
CenyměstaValašskéhoMeziříčí
Zdroje:
FABIÁNOVÁ,Jiřina.JiříDemelosmdesátiletý.
Valašsko:vlastivědnárevue.2003/2,s.46-47.
JiříDemel.Šipinky.1998,č.9,s.11-12příl.
Vlastivědný pracovník
a publicista
* 3. listopad 1923 opava
† 7. leden 2006 Valašské meziříčí
čTVRTKY v knihovně
PODKŘÍDLYKONDORA
čtvrtek7.listopadu17:00hodin
společenskýsálknihovny
cestopisnápřednáškaotřechzajímavých
oblastechChile
přednášíLiborBalík
ADAMBORZIČ
čtvrtek14.listopadu17:00hodin
společenskýsálknihovny
básník,překladatel,šéfredaktorčasopisuTvar
vrámcibesedyproběhneslavnostní
vyhodnocení6.ročníkuliterárnísoutěže
Talentzešuplíku
večeremprovázíPavelKotrla
VÁŠEŇAPOPEL
Denpoezievevsetínskéknihovně
čtvrtek21.listopadu17:00hodin
Kklub
podzimnísetkánísbásněmi
poskončeníprogramuvknihovněvászvemeke
krátkévycházcespojenésezapálenímohýnku
arecitacíveršůkolemněj
oslavtevýročínarozeníKarlaHynkaMáchy
vpříjemnéspolečnostivnetradičnímpojetí
PANAMA2.ČÁST
ZVULKÁNUBARŮNAPLÁŽEKARIBIKU
čtvrtek28.listopadu17:00hodin
společenskýsálknihovny
aneb
„JaksiužítnejdivočejšíkarnevalvPanamě"
přednášíLiborBureš
partner:VsacanTour
Listopad V KNIHOVNě
VALAŠSKOZPOHLEDU
MATOUŠEVÁCLAVKA
úterý5.listopadu15.00hodin
společenskýsálknihovny
setkánívezvukovéknihovně,tentokrát
oMatoušiVáclavkoviajehodíluoValašsku,
doplněnéhlasitýmčtenímahudbou
ČTEMEPRORADOST
ANEBČTENÍMKESPORTU
středa6.listopadu10:00hodin
Kklub
společnéčtenísevsetínskýmisportovci
FOTOVZPOMÍNKYNAVYCHÁZKYSM.D.
úterý12.listopadu15.00hodin
společenskýsálknihovny
ohlédnutízaturistickýmivycházkami2013
sMilanemDrlíkemsfotografiemiavideem
nabízímeexkurzipoknihovně
JSINATAHU!
MEZINÁRODNÍDENHERVTVÉKNIHOVNĚ
sobota16.listopadu9:00-15:00hodin
Kklub
budesehrátvevelkém-deskovkyznámé
ineznámé,PChry(sprojekcí),turnaj
v„Kámen,nůžky,papír"
OTEVŘENOPROVEŘEJNOST,VSTUPZDARMA
VALAŠSKÉVÁNOCE
úterý26.listopadu16.00hodin
Turistickéinformačnícentrum
předvánočníatmosférashudebním
doprovodem,tvořeníapřiblíženítradičních
valašskýchzvykůaobyčejů
podpořenoměstemVsetín
LISTOPAD V KNIHOVNě
DIVADÉLKANEJENPRODĚTI
čtvrtek28.listopadu17:00hodin
Kklub
pátek29.listopadu16:00hodinspolečenský
sálknihovny
Program
"NEJKRÁSNĚJŠÍPŘÍBĚHSVĚTA"
ovztahumaminkyajejíhoděťátkavbříšku...
atakéoledasčem,costímsouvisí
hrajeMirkaVydrová-Praha
"SVĚTPODLEFAGI"
DivadloDno
„SNY"
DětskýsouborBUBU
VÝPRODEJVYŘAZENÝCHKNIH
VTURISTICKÉMINFORMAČNÍMCENTRU
27.listopadu-17.prosince
vprovoznídobě
VIRTUÁLNÍUNIVERZITATŘETÍHOVĚKU
KURZHUDEBNÍNÁSTROJE
středy6.a20.listopadu9:00-11:00hodin,
společenskýsálknihovny
propřihlášenéúčastníky
kontaktprobližšíinformace:
KateřinaJanošková,tel.:575755136,
e-mail:[email protected],infotakéna
www.e-senior.cz
KURZYPROVEŘEJNOST
ANGLIČTINAVKNIHOVNĚ
Falešnízačátečnícivúterkyod10:30hodin
Mírněpokročilívúterkyod12.30hodin
Pokročilívestředuod14:30hodin
kontakt:KateřinaJanošková
Použitéobrázky:shimpo,nekopie,alternativebeauty,Michal
Kovář,České-sbory.cz[online].2006.Dostupnéz:http://
www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=759
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
listopad 2013
Download

Stáhnout v PDF