Dlhopoľ
Noviny obce Dlhé Pole
Vydáva obecný úrad Dlhé Pole
I
1. vydanie
I
január 2013
dotvárajú fotografie, na ktorých mnohí
z vás spoznajú svojich blízkych a možno
i sami seba.
Školstvo predstavuje dôležitú súčasť obce
a preto Vám priblížime fungovanie Základnej školy s materskou školou a tiež
súkromnú umeleckú školu, ktorá má
v obci pobočku. Postupne Vám predstavíme činnosť všetkých organizácií a firiem, ktoré v obci pôsobia. Milovníci
miestneho športu si tu nájdu aktuálne
výsledky futbalových zápasov.
Z OBSAHU
» Informácie z matriky
» Aktuálne poplatky na rok 2013
» Uznesenia z obecných
zastupiteľstiev
» Rozpočet na rok 2013
» Prevádzka obecného vodovodu
» Odpadové hospodárstvo
PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Milí spoluobčania,
Keďže sme na začiatku nového roka,
chcem Vám všetkým zaželať hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky, porozumenia, ale
aj trpezlivosti, snahy a ochoty navzájom
sa počúvať a pomáhať si.
Verím, že obecné noviny si prečíta každý
z Vás a získa tak nielen lepší prehľad o živote našej obce ale mnohým súvislostiam
i lepšie porozumie.
Ing. Dana Veveričíková
starostka obce
» Aktivačné práce
» Spolky a organizácie v obci
» Kultúrne podujatia
» Zaujímavosti zo života v obci
» V skratke zo školstva
» Športové udalosti
» Spoločenské pozvánky
P
o prvýkrát v našej novodobej histórii vydávame obecné noviny, v ktorých by sme Vás radi informovali o dianí
v našej obci. Jedenkrát možno i dvakrát
ročne sa dočítate mnoho užitočného i zaujímavého.
Keďže ide o 1. ročník, v rubrike Aktuality Vám priblížime najvýznamnejšie udalosti roku 2012 a načrtneme aj plány do
roku 2013. Nebudú chýbať ani správy
z matriky, užitočné kontakty a poplatky
na nasledujúci rok.
V rubrike Z obecného úradu Vám predstavíme všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva a najdôležitejšie rozhodnutia schválené na jednotlivých zasadnutiach počas celého uplynulého roka.
Taktiež sa dozviete bližšie informácie
z činnosti obecného úradu, najmä o prevádzke vodovodu, dôležitosti odpadového hospodárstva a nahliadnete aj do rozpočtu obce na nasledujúci rok. Dočítate
sa tiež o zamestnanosti v našej obci a aktivačných prácach.
V rubrike Kultúra nájdete všetky zaujímavé kultúrne podujatia, ktoré sa v našej
obci konali v minulom roku. Atmosféru
1
MATRIKA INFORMUJE
NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA
Pavel Lampáš 2. 3. 2012
Marianna Kontošová 9. 2. 2012 Žilina
Jozefa Janešíková 10. 3. 2012
Liliana Granátová 12. 2. 2012 Žilina
Pavol Mrník 2. 4. 2012
Lucia Lacíková 1. 4. 2012 Žilina
Jiří Košťál 12.5.2012
Vanesa Blažeková 5. 4. 2012 Žilina
Apolónia Maceášiková 20. 5. 2012
Jakub Adamčík 13. 4. 2012 Žilina
Štefan Haščík 24. 5. 2012
Adela Labudová 6. 5. 2012 Žilina
Jozef Puckala 11. 5. 2012
Lujza Adamčíková 9. 5. 2012 Čadca
Milan Baričík 4. 6. 2012
Mária Dujčíková 30. 6. 2012 Čadca
Jaroslav Tarač 19. 6. 2012
Paulína Trháčová 25. 7. Žilina
Mária Suránová 26. 6. 2012
Branislav Ďuráčik 21. 7. 2012 Žilina
Michal Gašiak 1. 8. 2012
Jozef Alexander Kulina 14. 8. Žilina
Jozefa Polková 30. 8. 2012
Emma Bírešová 28. 9. 2012 Žilina
Jozefa Milotová 31. 8. 2012
Roman Gápa 29. 10. 2012 Martin
Vincencia Granátová 18. 11. 2012
Jozef Kondrčík 25. 11. 2012
MANŽELSTVO UZATVORILI
Emília Psocíková 28. 11. 2012
Aleš Gozma a Janka Keblovská 3. 3. 2012 v Dlhom Poli
Jozef Žák 1. 12. 2012
Pavol Isteník a Silvia Kuzmíková 19. 5. 2012 v Žiline – Závodí
Mária Škorčíková 10. 12. 2012
Ralph Wijnands a Zuzana Horčičiaková 30. 6. 2012 v Dlhom Poli
Jozefa Pavlíková 12. 12. 2012
Marián Bíreš a Michaela Pekárová 30. 6. 2012 v Dlhom Poli
Amália Hlavatá 13. 12. 2012
Miroslav Chlebina a Dana Suránová 30. 6. 2012 v Žiline
Vincencia Hrubaníková 20. 12. 2012
Tomáš Tomašec a Silvia Randová 7. 7. 2012 v Dlhom Poli
Jozefa Saletová 23. 12. 2012
Milan Štrbánik a Jozefína Mičencová 7. 7. 2012 v Žiline
Martin Kubošek 23. 12. 2012
Martin Trulík a Vladimíra Balážová 7. 7. 2012 v Žiline
Anton Pleško 26. 12. 2012
Daniel Labuda a Daniela Drabinová 14. 7. 2012 v Dlhom Poli
Jozef Ďuráčik 31. 12. 2012
Michal Janeka a Magdaléna Kúdelčíková 28. 7. 2012 v Dlhom Poli
Česť ich pamiatke
Milan Kúdela a Michaela Gabčíková 28. 7. 2012 v Žiline
Peter Tamaši a Lucia Halusková 18. 8. 2012 v Žiline
NAŠI NAJSTARŠÍ OBÈANIA
Rudolf Mozolík a Lucie Pollaková 8. 9. 2012 v Dlhom Poli
Mária Hunčáková 91 rokov
Eugen Kuhajdík a Oľga Fojtíková 29. 9. 2012 v Dlhom Poli
Vincencia Korduláková 96 rokov
Milan Králik a Anna Dolníková 6. 10. 2012 v Kamennej Porube
Štefánia Mrníková 92 rokov
Peter Pekarík a Lujza Tarajová 29. 12. 2012 v Dlhom Poli
Emília Raždíková 91 rokov
Veronika Šibíková 93 rokov
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Štrbániková 91 rokov
Jozefa Taračová 15. 1. 2012
Štefánia Valientiková 92 rokov
Veronika Kapráliková 15. 1. 2012
Štefan Gajdošík 6. 2. 2012
2
AKTUALITY
UDALOSTI ROKU 2012
O
bec v roku 2012 okrem bežného
chodu vykonala aj mnohé investičné akcie. Hospodárime s finančnými
prostriedkami, ktoré pozostávajú z vybraných daní a poplatkov od našich občanov a z podielových daní zo štátneho
rozpočtu. Vývoj daní od občanov sa za
posledných desať rokov výrazne nezmenil. Financovanie samosprávy zo štátneho rozpočtu sa od roku 2009 neustále
znižuje v dôsledku výpadku daní z príjmov fyzických i právnických osôb. Následkom toho je, že obec hospodári s čoraz nižšími finančnými prostriedkami, aj
keď ceny sa stále zvyšujú. Napriek týmto
skutočnostiam sa nám podarilo zrealizovať viacero projektov.
V septembri 2012 sme položili nový asfaltový koberec na miestnej komunikácii na dolnom konci „U Jaštera“. Celkové náklady na túto investičnú akciu boli
vo výške 21 000 eur z vlastných zdrojov obce. Tiež sme urobili menšie úpravy verejného priestranstva pri moste
„U Forbakov“.
Na jeseň 2012 sme začali so stavebnými
úpravami zdravotného strediska – nové
toalety, výmena okien, vchodových dverí, nové podlahy, nátery dverí, radiátorov,
nové strechy na pergolách a nové osvetlenie. V roku 2012 sa na tejto stavbe preinvestovalo celkom 107 460 eur. Na jar
tohto roku sa dokončia práce na zdravotnom stredisku a to vonkajšia fasáda, za-
Chodba v zdravotnom stredisku
tesne pred dokonèením.
teplenie a vstupný chodník. Práce realizuje stavebná firma I.B.S. s.r.o. Žilina. Financovanie zabezpečuje obec z vlastných
zdrojov nasledovne: 20 % sumy vyplatí
po ukončení diela a zvyšok v mesačných
splátkach po 2 335 eur po dobu 5 rokov.
V roku 2012 bola taktiež zrealizovaná vysprávka miestnej komunikácie na Hlaváčovej, v celkovej sume 3 040 eur, ktoré
sme dostali ako dotáciu z Lesov SR š.p.
Žilina. V roku 2012 obec získala štátnu
Stavebné úpravy
v interiéri zdravotného strediska.
dotáciu vo výške 5 300 eur na odstraňovanie snehovej kalamity počas vyhlásenia mimoriadnej situácie v marci.
Okrem toho obecný úrad pravidelne
organizuje rôzne kultúrne podujatia.
V minulom roku sme už tradične pripravili oslavu pri príležitosti Dňa matiek, Uvítanie detí do života a Stretnutie
s dôchodcami.
POZVÁNKY NA ROK 2013
V
roku 2013 máme v obci niekoľko
okrúhlych výročí. V máji si pripomenieme 105. výročie úmrtia Ľ.G. Zaoseka. Súčasťou slávnosti bude svätá omša
v kostole sv. Martina v Dlhom Poli, položenie venca pri hrobe kňaza na miestnom cintoríne a kultúrny program, kde
okrem folklórnej skupiny Drotár vystúpi aj súbor z našej družobnej obce
OPOJ – rodiska Ľ. G. Zaoseka. Na slávnosť budú pozvaní všetci obyvatelia obce.
V júli oslávime 150. výročie narodenia
J. H. BAKELA. Pri tejto príležitosti sa
budú konať obecné drotárske slávnosti,
ktoré sa uskutočnia v spolupráci s Považským múzeom a Žilinským samosprávnym krajom. V septembri usporiada
obec malú spomienkovú slávnosť na počesť 130. výročia narodenia JUDr. Martina MIČURU – právnika a ministra, ktorý sa veľmi zaslúžil o rozvoj našej obce
v rokoch 1930 – 1940.
K tradičným slávnostiam v obci pribudnú viaceré školské a športové akcie.
3
AKTUALITY / INFORMÁTOR
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA
Obecný úrad Dlhé Pole:
041/5696 260, 5696 490
Starostka:
0905 975 528
Pošta Dlhé Pole:
041/5696 254
Zdravotné stredisko Dlhé Pole:
041/5696 261
Zubná ambulancia:
041/5696 339
Farský úrad Dlhé Pole:
041/5696 257
Roľnícke družstvo Dlhé Pole:
041/5696 196
Reštaurácia Drotár:
041/5696 736
TIESÒOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Polícia
158
SSE – elektrárne
0800 159 00
SPP – plynárne
0850 111 727
ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD
Pondelok: 7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 14.00 hod.
Streda:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12 hod. – 15.00 hod.
OTVÁRACIE HODINY – POŠTA DLHÉ POLE
Pondelok: 8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Utorok:
8.30 hod. – 11. 30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Streda:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Štvrtok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Piatok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
4
16.00 hod. – 17.00 hod.
AKTUALITY
MIESTNE POPLATKY NA ROK 2013
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
5€
Predaj na verejnom priestranstve + vyhlásenie
štandardný stánok
15 €
nadrozmerný stánok 20 €
PREDAJ
Kultúrny dom malá sála
40 €
Kultúrny dom veľká sála
70 €
SPOLOČENSKÉ AKCIE
Malá sála + kuchyňa
60 €
Veľká sála + kuchyňa
100 €
Pranie obrusov
1€
CINTORÍNSKY POPLATOK
Jednohrob
10 € (na dobu 10 rokov)
Dvojhrob
20 € (na dobu 10 rokov)
Nájom domu smútku
20 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Nájom domu smútku
35 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
POPLATOK ZA VODU
18 € (osoba/rok)
SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2013
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení
10 €
Žiadosť na výrub stromov - FO
10 €
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh a úradných záznamov - za každú aj začatú stranu
1,50 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, úmrtí a manželstiev 5€
Overenie podpisu na listine - za každý podpis
1,50 €
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra trestov
1,50 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
5€
Rybársky lístok týždenný
mesačný
ročný
trojročný
1,5 €
3€
7€
17 €
5
Z OBECNÉHO ÚRADU / OBECNÉ ZASTUPITE¾STVO
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
V
obci pôsobí 9 poslancov a 1 kontrolórka, ktorí zastupujú obyvateľov na
rokovaniach o dôležitých otázkach týkajúcich sa chodu obce.
Ing. Ján Haščík
ekológ, 35 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 663 – 733
+ novostavby
Ing. Ľubomír Urbaník
geodet, 50 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 551 – 650
+ novostavby
Ing. Rastislav Dančík
manažér, 30 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 1 – 80, 734 – 754
+novostavby
Emília Hrivíková
ekonómka, 46 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 201 – 249, 630 – 662
+ novostavby
Ing. Pavol Višňovský
podnikateľ, 43 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 250 – 350
+ novostavby
Ing. Tibor Gajdošík
obchodný manažér, 41 rokov, poslanecký
obvod od súpisného čísla 80 – 200
+ novostavby
Anna Hecíková
zdravotná sestra, 58 rokov, poslanecký
obvod od súpisného čísla 351 – 450
+ novostavby
Ing. Viera Blažeková
ekonómka, 64 rokov, hlavná kontrolórka
RNDr. Ján Dujčík
dôchodca, 68 rokov, poslanecký obvod od
súpisného čísla 761, Hlaváčová, kopanice
+ novostavby
Ing. Karol Feranec
ekonóm, 31 rokov, poslanecký obvod
od súpisného čísla 551 – 630
+ novostavby
6
Z OBECNÉHO ÚRADU
ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA
V
roku 2012 bolo 7 zasadnutí, na ktorých sa schvaľovali a prijímali zásadné úlohy obce.
1. zasadnutie 12. 1. 2012
• schválenie podania projektu z operačného programu životné prostredie
„Ochrana pred povodňami, oprava
a regulácia potoka pri cintoríne“
• informácia o poskytnutí potravinovej
pomoci
• vstup obce do miestnej akčnej skupiny spoločne s mikroregiónom Hričov
• prevádzkovanie stávkového terminálu
v reštaurácii DROTÁR
• oslava Dňa matiek
• príprava futbalového turnaja
• veľkoobjemový zber
• doplnenie kontajnerov na separovaný
zber odpadu
2. zasadnutie 22. 3. 2012
• schválenie VZN č. 1/2012 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu škôl
školských zariadení
• schválenie dotácie pre Klub slovenských turistov Dlhé Pole vo výške
250 eur
4. zasadnutie 21. 6. 2012
• schválenie záverečného účtu obce za
rok 2011
• použitie rezervného fondu na rekonštrukciu zdravotného strediska, obecného vodovodu
• poplatok za školskú družinu v sume
6 eur mesačne
• základný poplatok v materskej škole
v sume 13 eur mesačne
• navýšenie počtu detí v materskej škole na 44
3. zasadnutie 31. 5. 2012
• schválenie VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a jej úhrade
• zlúčenie mikroregiónu JAVORNÍKY
s mikroregiónom HRIČOV
5. zasadnutie 14. 9. 2012
• schválenie VZN č. 3/23012 o úhrade
za opatrovateľskú službu
• podpísanie zmluvy o dielo na opravu
zdravotného strediska s firmou I.B.S.
Žilina
• oprava miestnej komunikácie – Dolný koniec
• vysprávky miestnych komunikácii pri
moste „U Forbakov“
• schválenie ceny vody na rok 2013 pre FO
v sume 0,40 eur/m3 a PO 0,50 eur/m3
• príprava „Uvítanie detí do života“
• zber veľkoobjemového odpadu
6. zasadnutie 30.11.2012
• schválenie úpravy rozpočtu – navýšenie kapitoly šport o 1595,- eur
• odpredaj obecného pozemku parc. č.
CKN 2647 o výmere 403 m2
• prerokovanie a príprava návrhu VZN
o miestnych daniach, VZN o poplatku za komunálny odpad, VZN o dani
z nehnuteľnosti, VZN o prevádzkovaní pohrebiska, návrh rozpočtu obce
na rok 2013, 2014 a 2015
7. zasadnutie 14.12.2012
• schválenie rozpočtu a VZN, ktoré boli
navrhované na zastupiteľstve č. 6
Uznesenia zo všetkých zasadnutí je možné pozrieť si aj na www.obecdlhepole.sk
52=32ÿ(72%&('/+e32/(1$52.<
EWZ1:Dz
ϭϬϬͲĂŸŽǀĠƉƌşũŵLJ
ϮϬϬͲEĞĚĂŸŽǀĠƉƌşũŵLJ
ϯϬϬͲ'ƌĂŶƚLJĂƚƌĂŶƐĨĞƌLJ
EWZ1:DzĐĞůŬŽŵ͗
ϮϯϬͲ<ĂƉŝƚĄůŽǀĠƉƌşũŵLJ
&/EEEKWZ/͗
WZ1:Dz><KD͗ďĞǎŶĠнŬĂƉŝƚĄůŽǀĠн&K
ƌϮϬϭϯ
ƌϮϬϭϰ
ǀΦ
ǀΦ
ƌϮϬϭϱ
ǀΦ
ϰϭϳϬϯϬ
ϱϯϰϳϬ
ϯϮϲϴϳϬ
ϰϭϲϰϯϬ
ϱϬϴϴϳ
ϯϬϲϬϭϬ
ϰϭϲϰϯϬ
ϱϭϳϴϳ
ϯϭϭϭϰϬ
ϳϵϳϯϳϬ
ϳϳϬϴϮϳ
ϳϳϲϴϱϳ
Ϭ
ϰϬϴϯϬ
ϮϴϬϮϴ
ϮϴϬϮϴ
ϴϯϴϮϬϬ ϴϬϭϯϱϱ ϴϬϳϯϴϱ
PROGRAMOVÝ ROZPOýET OBCE DLHÉ POLE - VÝDAVKY NA ROKY 2013-2015
Rozpoþet 2013
Rozpoþet 2014
beåný
Kapitálový
EUR
EUR
Rozpoþet 2015
Beåný
Kapitálový
EUR
EUR
Beåný
PROGRAM:
PROGRAM 1: Plánovanie, manaåment a kontrola
8 600
8 999
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
PROGRAM 3: SLUäBY OBýANOM
PROGRAM 4: BEZPEýNOSġ
1 600
38 610
690
44 000
3 000
12 480
463 700
1 600
35 080
650
38 700
4 000
37 753
436 600
9 500
4 920
11 000
36 270
163 000
8 465
4 120
10 100
32 260
155 000
PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
PROGRAM 6: DOPRAVA
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
PROGRAM 9: KULTÚRA
PROGRAM 10: ŠPORT
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE äIVOT
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUäBY
PROGRAM 13: PODPORNÁ ýINNOSġ
CELKOM:
Výdavky beåné + kapitálové + FO celkom:
797 370
838 200 €
40 830
40 830
773 327
801 355 €
Kapitálový
EUR
EUR
9 174
28 028
28 028
1600
41390
650
38700
4000
23 298
450600
8465
4120
10100
32260
155000
779 357
28028
28 028
807 385 €
7
ZO ŽIVOTA OBCE
Práce na potrubí pri rezervoári Bonce.
VODOVOD
Prevádzka
Naša obec ako jedna z mála obcí prevádzkuje obecný vodovod a využíva
vlastné zdroje pre zásobovanie obyvateľov. Povinnosti, ktoré nám vyplývajú ako
prevádzkovateľovi zo zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách musíme rešpektovať tak
ako vodárenské spoločnosti: živnostenské oprávnenie, schvaľovanie ceny vody
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO), sledovanie kvality vody a pod.
V našej obci je zásobovaných 1 515 obyvateľov, pričom počet prípojok je 547
v dĺžke 6,06 km. Celková dĺžka hlavného
vodovodného potrubia je 5,9 km.
Celková spotreba vody za rok 2012 bola
73 000 m3, čo predstavuje spotrebu 48 m3
na jedného občana. Za túto spotrebu
vody platíme štátu poplatok 2 425 eur.
V prevádzke máme 5 rezervoárov: Dolný
koniec, Bonce, Ritvina, rezervoár Plánkovský a Záhrady a jedno prečerpávacie
zariadenie v ulici U Kázikov.
Celkové náklady na prevádzkovanie vodovodov boli vo výške 50 540 eur. Tie zahŕňali energiu, opravy, materiál, chlór,
obsluhu, kontrolu vzoriek vody a pod.
Vodné (vybrané poplatky od občanov a právnických osôb) boli vo výške
24 070 eur.
Odporúčaná maximálna cena vody na rok
2013, ktorú schválil ÚRSO je 0,69 eur/m3.
Schválený poplatok od občana na rok
2013 je vo výške 18 eur, čo predstavuje
sumu 0,39 eura za 1 m3.
8
Práce na potrubí pri rezervoári Bonce.
V obci zatiaľ nie sú vodomery, spotreba
vody sa účtuje paušálne 46 m3 na občana za rok v zmysle Vyhl. č. 83/1970. Vodomery však bude potrebné v dohľadnej
dobe namontovať, jednak, aby sa predišlo
nadmernému spotrebovaniu vody a aby
platba za vodu bola spravodlivejšia.
Zdroje vody
V dôsledku klimatických zmien, ktoré sa
každým rokom výrazne zvyšujú, sa znižuje hladina spodných vôd, čo sa prejavuje nedostatkom pitnej vody. To je najvýraznejšie ovplyvnené dlhodobým suchom v letných mesiacoch, ale aj celkovou zmenou v krajine, ku ktorej dochádza hlavne vyrúbaním lesa. Takýto jav
sa však vyskytuje vo viacerých lokalitách
Slovenska. Preto môže obec vo svojom
VZN upraviť podmienky dodávky pitnej
vody pre domácnosti a zakázať používať pitnú vodu z obecného vodovodu na
umývanie áut, polievanie trávnikov a napúšťanie a vypúšťanie veľkých bazénov.
Či chceme, alebo nie, budeme si musieť vážiť vodu ako vzácnu životodarnú tekutinu.
V rokoch 2003 – 2009 sme sa sústredili
v prevádzke hlavne na vyhľadávanie porúch, ich odstraňovanie, montáž traťových ventilov, výmenu častí starých vodovodných prípojok, namontovanie automatických chlórovacích zariadení, čistenie vodojemov a hradenie rezervoárov.
V rokoch 2010 – 2012 sme boli nútení
hľadať a dopĺňať zdroje do existujúceho
systému – v rezervoároch na Záhradách
a u Boncov.
Projekty
Pretože záujem o napojenie sa na obecný
vodovod prejavili aj občania v dolnej časti obce – Kamence a Za Pílou, máme pripravený projekt na jeho rozšírenie.
V roku 2012 sme podali žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR na rekonštrukciu časti vodovodu na Záhradách, kde je ešte prevažne staré železné
40-ročné potrubie.
Zachytenie vodného prameòa
pri rezervoári Záhrady.
ZO ŽIVOTA OBCE
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Príklad nesprávneho umiestnenia odpadu
– neporiadok pri kontajneroch na Hlaváèovej.
O
dpadové hospodárstvo tvorí jednu
z dôležitých úloh, ktorú musí obec
zabezpečovať.
Vývoz komunálneho odpadu vykonáva
každé dva týždne, vždy v pondelok, firma T+T a.s. Žilina. Na komunálny odpad sú pridelené smetné nádoby, pričom
jedna smetná nádoba slúži pre štyri osoby. Pre chatárov sú umiestnené 1 100-litrové kontajnery a to 1 ks Pod Príporami,
2 ks Pod Hájnicou a 2 ks Na Hlaváčovej.
Aj pri zvýšení poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zo 16 eur
na 19 eur za osobu na rok nám poplatky
a príspevok z Recyklačného fondu v roku
2012 nepokryli náklady.
Štatistika množstva odpadov, náklady na vývoz a tržby za posledné roky
Rok
celkové množ- z toho komustvo odpadu /t / nálny /t /
náklady
/ eur/
poplatky/tržby/
Rozdiel
od občanov a z RF
-----------------------------------------------------------------------------------------2009
756
466
35 606
24 932
- 10 674
2010
746
438
37 760
29 751
- 8 009
2011
729
457
41 748
32 271
- 9 477
Vždy týždeň pred veľkoobjemovým odpadom sa koná v obci zber elektroniky,
elektrošrotu, pneumatík a autobatérií.
Podľa potreby zabezpečuje obec aj vývoz
kontajnerov z cintorína, kde sú umiestnené tri veľkokapacitné kontajnery. Na zelený
odpad (trávu) boli urobené drevené ohrady,
aby sa zbytočne neplatil vývoz kontajnerov.
Domáci bioodpad a zelený odpad zo záhrad si každá domácnosť ukladá vo svojich
záhradách v tzv. malých kompostoviskách.
RF – Recyklačný fond
Aby sme dosiahli nižšie náklady na zber
a prepravu odpadov, zaviedli sme separovaný zber. Začali sme sklom a plastmi, ktorých je najviac. V súčasnosti už
separujeme aj papier, tetrapaky a kovové obaly. V roku 2012 sme umiestnili aj
kontajnery na obnosené šatstvo, obuv
a plyšové hračky.
Kontajner na obnosené šatstvo a obuv
v centre obce.
Veľkoobjemový zber
V našej obci venujeme zvýšenú pozornosť veľkoobjemovému zberu, ktorý
sa robí dvakrát do roka a to vždy na jar
a na jeseň. Z domácností sa odvezie veľké množstvo veľkoobjemového odpadu,
ktorý by možno skončil niekde v potoku
alebo na lesných cestách. Hoci má dnes
už každý možnosť zbaviť sa akéhokoľvek odpadu, ešte stále sa nájdu nezodpovední ľudia, ktorí sú schopní vyvážať odpad do prírody a znečisťujú tak životné
prostredie. Okrem toho sa tak zvyšuje aj
potenciálne nebezpečenstvo znečistenia
spodných vôd, ktoré sú pre nás zdrojom
pitnej vody. Odstraňovať takéto skládky
je pritom oveľa náročnejšie i drahšie a zaplatíme to my všetci.
Preto Vás vyzývam: Ak má niekto vedomosť o občanoch, ktorí takéto skládky
tvoria, nebojte sa a ohláste túto skutočnosť na obecnom úrade!
Stručná štatistika veľkoobjemového
odpadu
Rok 2009
49 ton
Rok 2010
65 ton
Rok 2011
43 ton
Rok 2012
46 ton
V roku 2012 obec požiadala Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR o dotáciu vo výške
101 428 eur na projekt „ Zhodnocovanie bioodpadov prostredníctvom domácich kompostérov“. Tento projekt
rieši dodanie domácich kompostérov
pre všetky obývané domy v obci v počte 700 ks a väčšie kompostéry pre verejné priestranstvá – ihrisko, ZŠ, MŠ, cintorín, zdravotné stredisko, obecný úrad,
dve bytovky, farskú záhradu a dva kompostéry na hornom konci.
V tomto štádiu je však ťažko predpokladať, či bude mať štát finančné prostriedky na poskytnutie tejto dotácie.
Na záver by som Vám chcela pripomenúť, že plastové fľaše treba stláčať! Je
jedno či ich dáte do vreca alebo do kontajnera. Plasty (vrecia z domácnosti) sa
zbierajú vždy v druhú stredu v mesiaci.
Preto Vás prosím, aby ste vrecia s odpadom nevynášali dopredu ku kontajnerom. Chystajte si ich vždy k dátumu zberu, pretože hromada vriec s odpadom
pôsobí ne-esteticky.
Poplatok podľa VZN na rok 2013 ostáva
nezmenený, teda 19 eur na osobu za rok.
starostka obce
9
ZO ŽIVOTA OBCE
ZAMESTNANOSŤ V OBCI
A AKTIVAÈNÉ PRÁCE
N
Budovanie protipovodòových zábran po snehovej kalamite
Pomoc pri odpratávaní ve¾koobjemového odpadu
aša obec má 2005 obyvateľov,
z toho je ekonomicky aktívnych
976 občanov. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline sa eviduje 128
uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 13 % mieru nezamestnanosti.
Obec sa snaží využívať nástroje aktívnej
politiky úradu práce a to formou aktivačných prác – 10 uchádzačov o zamestnanie a formou vytvárania pracovných
miest na protipovodňovú ochranu – 12
pracovných miest.
Využívaním tejto možnosti obec pomáha nielen nezamestnaným občanom, tým,
že im zabezpečuje prácu, ale zároveň šetríme finančné prostriedky obce, ktoré by
sme vynaložili pri kosení, čistení a udržiavaní verejných priestranstiev, čistení rieky
a potokov a pri celkovej úprave obce.
Okrem spomínaných pravidelných činností títo občania zveľadili okolie cintorína a Domu smútku, pomáhali pri prácach v kaplnke v Bôri. Taktiež majú na
starosti údržbu rezervoárov a obecného
vodovodu, upravili okolie parčíka pred
obecným úradom, natierali a opravovali
zábradlia okolo ciest a potokov, namontovali zrkadlá v miestach, kde bol zlý prehľad vychádzania na cestu z ulice a upratujú miesta okolo kontajnerov na separovaný a komunálny odpad. Vyčistili rieku po kalamite na Hlaváčovej a Pod Hájnicou a zároveň nachystali palivové drevo do kotolne v materskej škole. Pomohli
aj pri oprave umelého trávnika (oplotenie) a šatne pre TJ Dlhé Pole (položenie
dlažby).
V zimnom období odstraňujú sneh z verejných priestranstiev a udržujú prístup
k verejným budovám – obecný úrad,
škola, Dom smútku, zdravotné stredisko
a na miestach, kde je to najviac potrebné.
Aj keď sa nájdu kritici, je ťažké si predstaviť, kto by sa staral o čistotu a poriadok
v obci. Dosiahnuť 100 % - ný poriadok
je nemožné, ale keď prídu do našej obce
návštevníci, alebo iní cudzí ľudia, vždy
nás pochvália, aká je čistá a uprataná. Takéto slová dobre padnú a patria nielen
nám, ale všetkým občanom, ktorí sa snažia upratať a upraviť nielen svoje dvory
a záhrady ale aj okolie, či už autobusových zastávok alebo priestor pred domami. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať, že im záleží na našej obci a na
prostredí, v ktorom žijeme.
Èistenie rieky pri cintoríne na zaèiatku zimy
10
starostka obce
PREDSTAVUJEME
SPOLKY A ORGANIZÁCIE
PÔSOBIACE V DLHOM POLI
V
našej obci pôsobí viacero spolkov
a organizácií, ktoré združujú rôznorodé záujmové skupiny občanov rozličného veku. Všetky sa aktívne podieľajú na spoločenskom živote a tým aj reprezentujú našu obec.
Folklórna skupina DROTÁR
Súbor je zameraný najmä na hudbu ľudového charakteru ako sú piesne drotárske
a národné ale spievajú a hrajú tiež piesne náboženské. Skupina má 16 členov,
z toho 6 mužov a 10 žien. Vedúcou súboru je od roku 1995 Mgr. Dagmar Cingelová. Okrem vystúpení na obecných slávnostiach sa zúčastňujú aj viacerých regionálnych súťaží.
Klub slovenských turistov – pobočka
Dlhé Pole
Turistický oddiel v Dlhom Poli bol založený v roku 2010. Jeho predsedom je Štefan Dočár, tajomníkom Janka Tomašcová a Peter Rybárik. Zúčastňujú sa na rôznych turistických akciách a organizujú
túry v Dlhom Poli i po celom Slovensku.
Zbor sv. Martina
a detský spevácky zbor
V Dlhom Poli už 13 rokov pôsobí Zbor
sv. Martina pod vedením Mgr. Márie Čapičíkovej. Združuje 12 mladých ľudí.
V našej obci zároveň asi 5 rokov pôsobí aj detský spevácky pod vedením
Mgr. Magdy Janekovej. Má asi 10 členov.
Oba tieto zbory spievajú hlavne v kostole a pri rôznych náboženských oslavách.
Spolok chovateľov poštových holubov
Organizácia bola založená ešte v 50-tich
rokoch, v súčasnosti má 18 členov. Predsedom oblastného združenia je Milan
Letko, predsedom základnej organizácie
v Dlhom Poli je Ján Škorčík. Mnohí členovia dosahujú výborné výsledky aj na
svetových súťažiach.
Poľovnícke združenie LOVISKO
Jednou z najdlhšie fungujúcich organizácii v Dlhom Poli je poľovnícke združenie LOVISKO, ktoré funguje viac ako 30
rokov. Súčasným predsedom je Martin
Kaniok, hospodárom je Marián Kokosík.
V súčasnosti je v združení 33 poľovníkov.
Zväz ťažko zdravotne postihnutých občanov
Združuje invalidných a ťažko zdravotne
postihnutých občanov z Dlhého Poľa i zo
Svederníka. Predsedníčkou je Ing. Mária Fedorová, pokladníčkou Anna Holániková. Vo zväze je asi 30 členov. Stretávajú sa pri rôznych príležitostiach a často
organizujú spoločné výlety a akcie.
V obci sú momentálne v prevádzke 4 firmy:
• Dlhopoľské strojárne
– zamestnávajú asi 40 občanov
• Píla Dlhé Pole – Ján Šimulák
– zamestnáva 8 až 10 ľudí
• krajčírska dielňa Axion s.r.o.
– zamestnáva okolo 6 žien
• Poľnohospodárske družstvo
– zamestnáva 10 zamestnancov
O činnosti jednotlivých organizácií, spolkov a firiem Vás budeme informovať v nasledujúcich číslach našich obecných novín.
V obci sú taktiež 4 predajne potravín,
rozličný tovar, obuv, kvetinárstvo, vináreň a 5 pohostinstiev.
11
KULTÚRA
DEÒ MATIEK
P
ri príležitosti Dňa matiek usporiadal obecný úrad v nedeľu 13. 5.
2012 v kultúrnom dome oslavu pre všetky ženy v obci. Malé občerstvenie a kultúrny program v podaní hudobnej skupiny Rytmus potešili každú mamičku, starú mamu či prastarú mamu. Niektoré si
so známou kapelou aj zaspievali. V piatok si v obci uctili všetky ženy vo veku
90 a viac rokov. Pretože sa už osobne nemôžu zúčastňovať na obecných oslavách
a podujatiach, starostka ich navštívila priamo v domácnostiach a s kvetinou
v ruke im vyjadrila poďakovanie za celoživotnú prácu.
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
V
o štvrtok 27. septembra 2012 sa
obecný úrad v obci na pár hodín
zmenil na dočasné detské jasle. Dôvodom bolo tradičné uvítanie detí do života, ktoré sa koná každý rok. Tentoraz privítali deti narodené v roku 2011.
Starostka im zaželala najmä veľa zdravia a rodičom trpezlivosť pri ich výchove. 16 deťom odovzdali vkladné knižky v hodnote 50 eur a každé z nich bolo
zvečnené v drevenej kolíske, v ktorej sa
fotografovali ešte ich rodičia. Módne
trendy ovládli sukničky a šatôčky, keďže z celkového počtu bolo až 12 dievčat a len 4 chlapci. Balónová výzdoba a malé občerstvenie potešili nielen
drobčekov. Tí sa v zasadacej miestnosti
obecného úradu cítili ako doma a veselý
smiech sa ozýval po celej budove. Detičky však predviedli nielen svoje hlasy ale
aj spoločenské povahy a mnohé z nich si
našli nových kamarátov.
12
STRETNUTIE DÔCHODCOV
V
poslednú októbrovú sobotu – 27.
10. 2012 bolo v kultúrnom dome
v obci rušno. V rámci mesiaca úcty k starším usporiadal obecný úrad stretnutie dôchodcov vo veku od 65 do 70 rokov. I napriek nepriaznivému počasiu sa zo 132
prihlásených zúčastnila viac ako polovica. Vrúcne objatia naznačili, že sa stretli
„starí známi“ a že o dobrú náladu nebude
núdza. Hneď na úvod svojich spoluobčanov privítala starostka a zaželala im pevné zdravie a veľa spoločne strávených rokov v kruhu najbližších. Pestrý program
pripravil folklórny súbor Drotár. Družné
rozhovory a nôtenie známych piesní vystriedali aj slzy dojatia pri slovách z tvorby
Milana Rúfusa. Po výdatnom obede nasledovala voľná zábava s hudbou a dokonca sa našlo aj zopár tanečníkov. Príjemné
posedenie umocnili spoločné spomienky
a na záver potešili organizátori zúčastnených milým darčekom.
KULTÚRA
HODOVÁ ZÁBAVA
10.
novembra 2012 – v predvečer
hodov, ktoré v obci slávime
každoročne na sv. Martina sa v kultúrnom dome konal 1. ročník Hodovej zábavy. Zorganizovalo ju Združenie rodičov a priateľov školy v spolupráci so Základnou školou v Dlhom Poli. Na začiatku všetkých privítali a dobrú zábavu popriali zástupcovia rodičov Rudolf Králik
s Barborou Holejšovskou. Výzdobu, ktorej dominovali ružové prasiatka pripravili samotní žiaci a o zábavu sa postarala hudobná skupina MY z Kotešovej, ktorá roztancovala všetkých zúčastnených.
Tí sa po dobrom tanci posilnili domácou
pečenou klobásou od Jaroslava Ďuráčika. I napriek nižšej účasti vládla v sále
vynikajúca atmosféra a parket bol plný
zábavy chtivých ľudí rôzneho veku. Bohatú tombolu zabezpečili sponzori a prvou cenou bola ručne maľovaná olejomaľba od Drahomíra Škora. Ostáva len
dúfať, že sa z tohto sympatického podujatia stane tradícia a každým rokom si
nájde viac a viac priaznivcov.
V
VIANOÈNÉ TRHY DETÍ Z ERKA
nedeľu 9. 12. 2012 sa po druhýkrát
v budove starej školy konali Vianočné trhy, ktoré organizovalo Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí, v skratke eRko. Deti rôznych vekových kategórií
ponúkali svoje výrobky v miestnosti, kde
sa pravidelne stretávajú a trávia svoj voľný
čas. Pri vstupe privítali návštevníkov domácimi koláčikmi a nealkoholickým punčom, predvianočnú náladu umocňovali koledy. Za symbolické ceny boli na predaj medovníky, darčekové knižky, sviečky,
svietniky a najrôznejšie druhy bižutérie,
z ktorých výťažok bude použitý na chod
eRka. Zámerom tejto akcie, podľa organizátorov, bolo totiž priblížiť činnosť detí ich
rodičom a príbuzným. Aj preto bola celková atmosféra skôr rodinného charakteru a mnohí návštevníci vyjadrili sympatie
s týmto milým podujatím.
Magdaléna Lacková
13
ŠKOLSTVO
Žiaci radi navštevujú krúžok
anglického jazyka, kde sa
vzdelávajú kreatívnou formou
napríklad aj pri pozeraní
rozprávok.
ku sú triedne učiteľky PhDr. Petra Šutarová a PaedDr. Romana Trháčová,v siedmom ročníku je triednou učiteľkou Ing.
Mária Šimuláková, v ôsmom Ing. Viera Singerová a v deviatom ročníku je
triednou učiteľkou Mgr. Janka Rástočná.
Bez triednictva sú Mgr. Emília Badurová, Mgr. Mária Klimová a Mgr. Veronika
Brodeková. Pri ZŠ pracujú dve oddelenia
školskej družiny pod vedením vychovávateliek Bc. Jany Kanátovej a Bc. Evy
Belánikovej. O dobrú a chutnú stravu
sa starajú kuchárky Mária Ľorková, Mária Rybáriková, Mária Juríková a Drahomíra Chovancová. Prevádzkový personál tvorí tajomníčka Jaroslava Drábiková, školník Milan Nižník a upratovačky Iveta Kováčeková, Danica Dujčíková
a Danka Haščíková.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
DLHÉ POLE
Z
ákladná škola s materskou školou
v Dlhom Poli má v súčasnosti 205
žiakov. Pedagogický kolektív tvorí 17 pedagógov. Riaditeľkou školy je Mgr. Ľubica
Heinrichová a zástupkyňou riaditeľa školy je Mgr. Mária Mrníková. Žiaci sú zadelení do 10 tried. Primárne vzdelávanie
tvoria štyri ročníky. Triednou učiteľkou
prvej triedy je Mgr. Ľuboslava Gondášová, druhej triedy Mgr. Katarína Kučáková, tretej triedy Mgr. Gabriela Šmehylová a štvrtej triedy Mgr. Renáta Gálová.
Sekundárne vzdelávanie tvorí šesť ročníkov. V piatej triede je triednou učiteľkou
Mgr. Renáta Čecháková, v šiestom roční-
Tradièné pochovávanie basy je prehliadkou talentu,
zruènosti a šikovnosti detí zo všetkých roèníkov.
Škola je zameraná na získavanie všestranných vedomostí v duchu moderného vzdelávania. Nové priestory dávajú možnosť vzdelávať sa v špeciálnych
triedach na rozvoj jazykov, čitateľskej
gramotnosti, informačných technológií,
v oblasti človeka a prírody, človeka a spoločnosti ako i regionálnej výchovy.
Na karnevale v telocvièni ZŠ
sa deti predvádzajú v najrôznejších maskách.
14
Škola poskytuje žiakom možnosti užitočného trávenia voľného času prostredníctvom 24 krúžkov z rôznych oblastí
kultúrneho, športového i spoločenského života. Všetky krúžky svoju činnosť
verejnosti prezentujú pravidelne raz
v roku pri fašiangovom posedení a pochovávaní basy.
ŠKOLSTVO
Škola od roku 1998 realizuje projekt Náš
región, v rámci ktorého sa žiaci pravidelne zúčastňujú na akciách organizovaných Budatínskym zámkom. Na drotárskej výstave predvádzajú drotárske výrobky a so svojím programom vystupuje
aj hudobno-dramatický krúžok, vedený
v tomto duchu. Škola sa taktiež zúčastňuje na detskom jarmoku v ZŠ Detva,
kde prezentuje prácu žiakov drotárskeho krúžku.
Deti na výlete pod názvom
Drotárskym chodníkom, ktorý
prešli v rámci regionálnej
výchovy z Dlhého Po¾a
do Ve¾kého Rovného.
Projekt Zdravá škola je zameraný na aktivity spojené so zdravým životným štýlom. To zahŕňa starostlivosť o čistotu
okolia školy, pravidelné športové súťaže a športovo-relaxačné krúžky, krúžky
varenia zamerané na zdravú stravu, dodržiavanie pitného režimu v škole, organizovanie „Zdravých poobedí“ a školy v prírode.
Žiaci reprezentujú školu aj mimo obce
a to účasťou na rôznych súťažiach. Pravidelne sa zúčastňujú olympiád v geografii a chémii, pytagoriády z matematiky a Gvoboja. V minulom školskom
roku získali popredné miesta v obvodnom i okresnom kole. Tiež majú úspechy
v matematickej súťaži Génius Bytče, kde
sa umiestnili na prvých miestach. Zapájame sa aj do mnohých internetových
medzinárodných súťaží, kde sme v tvorbe vlastnej knihy získali tretie miesto.
V oblasti telovýchovy a športu patria naši
žiaci, futbalisti, medzi najšikovnejších
z okolitých škôl. Žiaci sa tiež zúčastňujú
družobných aktivít ako Zaosekov Opoj
či prehliadky ľudových remesiel Detva,
Sliače a množstva iných aktivít.
Škola odovzdáva deťom i dedičstvo svojich otcov a materí, vštepuje im lásku
k rodnému kraju a úctu k svojim tradíciám. V prízemí školy je zriadené malé
regionálne múzeum, o ktoré sa pravidelne starajú žiaci, dopĺňajú ho vhodnými
zozbieranými artefaktmi a ukazujú náhodným návštevníkom z blízkeho i ďalekého okolia.
ných a kultúrnych objektov vo svojom
regióne v rámci aktivity Sedem divov
našej obce, Červené stužky ako symbol
Svetového dňa boja proti AIDS, virtuálna exkurzia po Zemeguli, aktivita Vyčistíme si Slovensko v rámci Svetového dňa
životného prostredia, Májovky v kostole
sv. Martina či zimné sánkovačky a súťaže
O najkrajšieho snehuliaka.
Svätojánska noc
Zimné radovánky a stavanie snehuliakov.
Pri škole pracuje tiež Stredisko žiackej záujmovej činnosti Kamienok, ktoré organizuje voľno časové aktivity pre
všetkých žiakov školy. Škola vydáva aj časopis Kamienok.
Medzi mnohé výchovno-vyučovacie aktivity patrí napríklad Valentínska pošta
pre všetkých žiakov, spoločenské posedenie so starými rodičmi žiakov v rámci
mesiaca úcty k starším, spoločenské posedenia s deťmi ŠKD pod názvom „Rozprávková čajovňa“, spoznávanie prírod-
15
ŠKOLSTVO
MATERSKÁ ŠKOLA
S
účasťou základnej školy je materská
škola, v ktorej je zapísaných 44 detí.
Tie sú podľa veku umiestnené do dvoch
tried. Zástupkyňou riaditeľa školy pre materskú školu je Soňa Papanová. Pedagogický kolektív tvoria: Mgr. Mária Vašíčková, Mgr. Eva Letková a Martina Kuhajdíková. V MŠ je kuchárkou Mária Mikolášová a školníčkou Mária Podmalíková.
Deti v materskej škole môžu svoj talent rozvíjať v krúžku Slniečko pod
vedením učiteľky Mgr. Evy Letkovej,
tanečné a spevácke schopnosti si prehlbujú v krúžku Rytmické krôčiky pod vedením učiteľky Mgr. art. Zuzany Štachurovej. Jazykové vedomosti získavajú
v krúžku Angličtina pre najmenších pod
vedením učiteľky Mgr. Renáty Gálovej.
1
Spracovala: Mgr. Mária Mrníková
obr. 1
Vystúpenie mladších detí na Mikulášskom
veèierku.
obr. 2
Scénka z biblického príbehu.
obr. 3
Vystúpenie starších detí na Mikulášskom
veèierku.
obr. 4
Odovzdávanie mikulášskych darèekov.
2
MIKULÁŠ V MATERSKEJ
ŠKOLE
V
3
4
16
stredu 5. decembra 2012 zavítal do
materskej školy Mikuláš. A nebol
sám. Priviedol si so sebou aj zlatovlasého
anjela. Čerta do škôlky nik nepozval, lebo
všetky deti usilovne pracovali a celý rok
poslúchali. Vo sviatočnom popoludní sa
pred návštevníkmi ukázali v tom najlepšom svetle. Pri nádherne vyzdobenom
vianočnom stromčeku za pomoci učiteliek predviedli všetky básničky a pesničky, ktoré sa spoločne naučili. Pestré vystúpenia menších i väčších detí, nápadité
scénky a hudobné vstupy potešili nielen
Mikuláša ale predovšetkým hrdých rodičov, starých rodičov a ostatných príbuzných, ktorí prišli podporiť svoje zlatíčka.
Nechýbalo ani sladké občerstvenie, ktoré napiekli samotní rodičia. Snaha škôlkarov bola na záver odmenená bohatou
mikulášskou nádielkou a každé dieťa odchádzalo domov s úsmevom a balíčkom
plným dobrôt.
ml
ŠKOLSTVO
SÚKROMNÁ ZUŠ – HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA
S
úkromná Základná umelecká škola – Hudobná škola YAMAHA so
sídlom v Žiline, pôsobí so svojimi alokovanými triedami v budove starej školy v Dlhom Poli od roku 2005. Školu vedie dlhoročný hudobný pedagóg Ján Halač s manželkou, taktiež učiteľkou hudby,
Elenou Halačovou. Pomocnú ruku podala aj Mgr. art. Janka Halačová, profesorka Konzervatória v Žiline, ktorá vychovala prvé učiteľky. Už niekoľko rokov vychovávajú pedagógovia mladú generáciu
k zmyslu pre estetično a krásu, k láske
k hudbe a k umeniu ako takému, pričom
spája zložky citovej a rozumovej výchovy. Cieľom školy je napomôcť realizácii
výchovy zdravej a vzdelanej generácie
na vysokej emotívnej a umeleckej úrovni. Heslom školy je, že všetci ľudia sú hudobne vzdelávateľní, avšak každý v rozdielnej miere. Každý žiak získava určitú mieru hudobného vzdelania, rozvíja
svoje hudobné činnosti, aktívne muzicíruje a toto všetko podporuje vývoj jeho
osobnosti a ukazovatele správania ako sú
vytrvalosť, cieľavedomosť, spoľahlivosť,
koncentrácia a sebakritika.
Pedagógovia v Hudobnej škole rozvíjajú
talenty detí v hre na akordeóne, keyboarde, zobcovej flaute, učia ich ctiť si ľudové
piesne na hodinách spevu a tiež spoločnú prácu v orchestri a zborovom speve.
Z Dlhého Poľa sú aj prvé učiteľky, ktoré pôsobili na škole: Mgr. art. Zuzana
Štachurová a Mgr. Martina Krutá. Ďalej tu
pracovali Andrej Mazúr a Mgr. Eva Letková vo výtvarnom odbore a Mgr. Miroslava Krakovská v hudobnom odbore. V súčasnosti v škole pôsobia dvaja učitelia –
Vladimír Dobrucký a Bc. Peter Krpelan.
Žiaci našej Hudobnej školy sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí, akými
Závereèná pieseò Tichá noc v podaní všetkých
úèinkujúcich na Vianoènom koncerte
v kultúrnom dome v obci..
Žiaci Hudobnej školy YAMAHA
na koncerte v kultúrnom dome v Dlhom Poli.
Žiaci Hudobnej školy YAMAHA
s Jánom Halaèom.
sú: vianočné, záverečné a výchovné koncerty, triedne a školské súťaže, výstavy
a veľa ďalších akcií, ktorými prispievajú
ku kultúrnemu životu v našej obci. Práca žiakov a pedagógov, spoločná príprava
na podujatia, vzájomná úcta a vážnosť sú
devízami, ktoré si deti ponesú do svojho
ďalšieho života.
Spracovali: Ján a Elena Halačovci
VIANOÈNÝ KONCERT
V
pondelok 17. decembra 2012 usporiadala Hudobná škola YAMAHA
v kultúrnom dome v obci Vianočný koncert. Približne 25 detí vo veku od 7 do
15 rokov si spolu so svojimi pedagógmi
pripravilo viac ako hodinový program
plný hudobných a speváckych vystúpení. Úvodom všetkých príbuzných a známych žiakov privítal učiteľ Vladimír
Dobrucký. Tí na pódiu videli a najmä počuli hudobné čísla na rôznych nástrojoch
ako zobcová flauta, keyboard, akordeón,
gitara a spevácke výkony, ktoré určite potešili všetkých prítomných. Za niektoré
by sa dokonca nemuseli hanbiť ani profesionáli. Čerešničkou na torte bola pieseň
Tichá noc v podaní všetkých vystupujúcich detí. Riaditelia – manželia Halačovci
aj pedagógovia V. Dobrucký a P. Krpelan
mohli byť na svojich zverencov právom
hrdí. Rovnako ako príbuzní nadaných
žiakov, ktorí v sále kultúrneho domu už
týždeň pred sviatkami vyčarili vianočnú
atmosféru.
ml
17
ŠPORT
Mužstvo dospelých
Mužstvo dorastu
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
DLHÉ POLE
V
Dlhom Poli je šport obľúbenou voľno časovou aktivitou. Populárny je
najmä futbal, ktorý tu má dlhoročnú históriu. Telovýchovná jednota Dlhé Pole
podporuje talent, súťaživosť, vytrvalosť
ale i dobré medziľudské vzťahy.
Rok založenia TJ DP: 1951
Predseda TJ DP: Karol Feranec ml.
Tréner mužov: Ľudovít Eichler
Vedúci mužstva: Marián Forbák,
Michal Šurab
Hlavní usporiadatelia: Milan Mrník,
Miroslav Bohdan st., Dušan Tornáry st.
Rozhodcovia klubu: Róbert Forbak,
Jakub Hrivík
Podporovatelia a sponzori: Obecný úrad
v Dlhom Poli, Profigips s.r.o. – Vladimír
Čapičík Pohostinstvo – Alena Badurová,
Jozef Badura, Ing. Jozef Hrivík a ďalší
Súpiska mužstva dospelých:
Brankár:
Miroslav Bohdan
Obrana:
Róbert Prochádzka, Rastislav Dančík,
Tomáš Dlhopolček, Richard Ďurech
Marcel Ďuriš, Rastislav Papan,
Juraj Popluhár, Jaroslav Štrbánik,
Patrik Turský
Záloha:
Dušan Tornáry, Maroš Brodek,
Tomáš Štens, Maroš Marančák
Pavol Milo, Peter Ondruš,
Roman Raček, Karol Feranec
18
Útok:
Ján Beneš, Roman Šušlík,
Tomáš Rybárik (jeseň 2012 na hosťovaní
v Bytči), Marek Magáth, Michal Lacík
Súpiska dorastu:
Brankár:
Erik Dzirbík
Obrana:
Šimon Vaculík, Matúš Vaculík,
Noro Valientik, Jakub Kovács,
Martin Kovács
Záloha:
Michal Pavlík, Patrik Kulišek,
Dominik Dzirbík, Albín Chovanec,
Peter Pleško, Erik Paulec
Útok:
Matej Fuček, Patrik Turský,
Dominik Staš, Ondrej Puček
Vedúca mužstva: Ing. Silvia Kovácsová
REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ
NA IHRISKU V DLHOM POLI
V
období od augusta do novembra
2012 prebiehala rekonštrukcia šatní futbalového oddielu Dlhé Pole. V rámci rekonštrukčných prác sa podarilo zveľadiť priestory, ktoré sú využívané najmä
mládežníckym mužstvom, ako aj vstupnú chodbu a priestory pre rozhodcov. Na
budove boli vymenené okná v dvoch šatniach. Vo vstupnej chodbe a v mládež-
níckej šatni bola položená nová dlažba,
vyspravili sa, omietli a vymaľovali steny
a taktiež sa zreparovali schody na vstupe
do šatne. V šatni dorastu a šatni rozhodcov boli osadené nové elektrické konvektory, ktoré zabezpečia počas chladnejších
dní príjemnejšie prostredie. Najväčšou
zmenou však prešla už spomínaná šatňa dorastu, do ktorej sa zakúpil aj nový
nábytok – poličky, nové sedenie a stôl.
V roku 2013 sa v prestavbe šatní bude
pokračovať. V pláne je výmena okna
v sprche a tiež obloženie spŕch novým
obkladom, (pričom v minulom roku boli
vymenené všetky sprchovacie sety) a vymaľovanie ďalších priestorov v budove.
Tieto úpravy sa realizovali vďaka finančnej podpore vo výške 2 665 eur z Nadácie
Slovenskej sporiteľne v rámci grantového
programu „Futbal to je hra“ a materiálnej a finančnej podpore Obecného úradu v Dlhom Poli. Touto cestou ďakujeme
starostke obce za jej podporu a ochotu
ako aj P. Macúšovi, R. Dedičovi, M. Hreusovi st., K. Ferancovi st. a M. Štrbánikovi za ich odbornú pomoc pri rekonštrukcii. Veríme, že vynovené priestory budú
aj naďalej slúžiť svojmu účelu a prispejú
k lepšej prezentácií obce a futbalového
oddielu v Dlhom Poli.
DEDINSKÝ FUTBALOVÝ
TURNAJ
D
ňa 23. júla 2012 sa na futbalovom
ihrisku v Dlhom Poli konal „nultý
ročník“ dedinského futbalového turnaja
„O pohár starostky obce Dlhé Pole“. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá, pričom na
pravidlá dohliadala rozhodcovská dvojica Robért Forbak a Jakub Hrivík. Prvenstvo si v roku 2012 vybojovalo mužstvo
vedené Marošom Brodekom, pred mužstvami Dušana Tornáryho, Jozefa Štrbánika a Vladimíra Veveričíka. Počas turnaja sa podával vynikajúci guláš, ktorý navaril M. Bohdan st. spolu s partiou,
o občerstvenie sa postarala Alenka Badurová. Po turnaji nasledovala diskotéka
až do neskorých nočných hodín. Veríme,
že tento turnaj sa bude konať pravidelne
každý rok a jeho úroveň bude mať stúpajúcu tendenciu.
Telovýchovná jednota Dlhé Pole – futbalový oddiel praje všetkým občanom obce
v Novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia,
radosti a športových zážitkov.
Spracoval: Karol Feranec
ŠPORT
Rozpis a výsledky futbalových zápasov – jeseň 2012 – dospelí
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dátum
5.8.2012
12.8.2012
19.8.2012
26.8.2012
2.9.2012
9.9.2012
16.9.2012
23.9.2012
30.9.2012
7.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
28.10.2012
Dlhé Pole - Zádubnie
Podhorie - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Hlboké
Lietava - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Ďurčiná
Veľké Rovné - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Súľov
Bitarová - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Nededza
Hôrky - Dlhé Pole
Dlhé Pole Kamenná Poruba
Dolný Hričov - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Kotrčiná Lúčka
Čas
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
Výsledok
2:2
4:4
0:0
2:2
4:3
0:0
2:0
2:2
3:1
4:2
2:3
2:1
3:1
Dátum
5.8.2012
12.8.2012
19.8.2012
26.8.2012
2.9.2012
9.9.2012
16.9.2012
23.9.2012
30.9.2012
7.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
28.10.2012
Višňové - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Trnové
Divina - Dlhé Pole
Krasňany - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Bytčica
Varín - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Kolárovice
Veľké Rovné - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Nezb.Lúčka
Bitarová - Dlhé Pole
Dlhé Pole - Nededza
Lietav.Svinná - D. Pole
Dlhé Pole - Kam.Poruba
Čas
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
13:00
13:00
12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:00
Výsledok
3:0
3:3
2:1
4:0
3:2
6:0
1:1
1:1
1:4
8:3
3:2
4:2
1:3
Góly
Beneš, Magath
Beneš 2, Tornáry, Brodek
Prochádzka, Tornáry
Brodek, Beneš, Feranec, Magath
Beneš, Magath
Ondruš, Brodek
Beneš, Tornáry, Brodek
Beneš, Dlhopolček
Brodek, Milo
Beneš
Brodek, Ďurech, Feranec
dorast
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Výsledné tabuľky po jesennej časti:
II. trieda dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK Kotrčina Lúčka
TJ Hviezda Zádubnie
OŠK Kamenná Poruba
TJ Štart Veľké Rovné
TJ Partizán Súľov
TJ Dlhé Pole
ŠK Podhorie
ŠK Dolný Hričov
Družstevník Hôrky
OŠK Nededza
TJ Družstevník Bitarová
ŠK Lietava
TJ Hlboké
FK Ďurčiná
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Futbalový oddiel ïakuje
všetkým fanúšikom,
sponzorom, Obecnému
úradu, Nadácií Slovenskej
sporite¾ne a ïalším
podporovate¾om za priazeò
v roku 2012!
Predpokladaný zaèiatok
jarnej èasti je naplánovaný
na 24.marca 2013.
I. trieda dorast
9
7
7
5
5
4
5
5
5
4
3
4
3
1
2
3
2
6
4
6
3
3
2
3
5
2
4
3
2
3
4
2
4
3
5
5
6
6
5
7
6
9
46:20
26:24
27:22
27:21
25:23
27:24
26:25
15:20
24:30
25:27
16:19
17:29
21:24
23:37
29
24
23
21
19
18
18
18
17
15
14
14
13
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Fatran Varín
TJ Tatran Krasňany
OŠK Kamenná Poruba
TJ Kolárovice
TJ Považan Nezbudská Lúčka
TJ Družstevník Bitarová
TJ Divina
TJ Višňové
OŠK Nededza
FK Trnové
TJ Dlhé Pole
TJ Iskra Lietavská Svinná
TJ Štart Veľké Rovné
TJ Tatran Bytčica
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
12
13
12
12
11
8
6
7
7
6
5
5
3
2
3
1
1
0
0
3
4
1
1
2
2
1
2
3
0
4
1
1
2
2
3
5
5
5
5
7
8
7
9
8
10
39:10
46:15
33:18
43:24
35:20
35:28
17:22
26:26
28:22
20:38
19:40
22:45
16:40
15:46
36
33
27
22
22
22
20
17
16
11
9
9
7
4
19
HODY V OBCI V NOVEMBRI 2012
H
ody slávime v obci vždy v nedeľu, ktorá je najbližšie k sviatku sv. Martina.
Tie minuloročné padli presne na 11. novembra. Stánky umiestnené tradične pred kostolom v centre obce navštívilo aj vďaka priaznivému počasiu množstvo zvedavcov.
POZVÁNKA NA PO¼OVNÍCKY PLES
PZ Lovisko Dlhé Pole pozýva všetkých
na 6. ročník Poľovníckeho plesu.
Kedy?: Sobota 9. februára 2013 o 19. 00 hod.
Kde?: Kultúrny dom v Dlhom Poli
Podávať sa budú tradičné špeciality
– poľovnícky guláš a domáce klobásy.
Samozrejmosťou je výzdoba v poľovníckom šate,
výborná hudba a bohatá tombola.
Tešíme sa na Vás.
Vydáva:
Kontakt:
Redakcia:
Grafické spracovanie:
Tlač:
20
Obecný úrad v Dlhom Poli ako občasník
Dlhé Pole č. 249, 013 32, tel. 041/5696 260, www.obecdlhepole.sk
Ing. Dana Veveričíková
Mgr. Magdaléna Lacková
Helpmark s.r.o., www.helpmark.sk
TIMEPRINT Žilina – Bytčica, Róbert Lopušan
Download

dlhopol-1-2013 - Obec Dlhé Pole