Dlhopoľ
Noviny obce Dlhé Pole
Vydáva obecný úrad Dlhé Pole
I
2. vydanie
I
január 2014
9. novembra boli na celom Slovensku voľby do samosprávnych krajov a ja ako starostka obce som kandidovala za poslankyňu do Žilinského samosprávneho kraja.
Týmto by som sa chcela poďakovať za hlas
všetkým občanom, ktorí ma volili.
Keďže stojíme na prahu nového roka,
chcem Vám zaželať, aby bol pre každé-
ho dobrý, pokojný i úspešný. Aby nás
všetko dobré navštívilo a zlé obchádzalo. K tomu každému zdravia, šťastia, radosti a tiež dobrých, tolerantných susedov.
Ing. Dana Veveričíková
starostka obce
PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Milí spoluobčania,
A
j rok 2013 chceme zhodnotiť formou vydania 2. ročníka obecných
novín, aby sme Vám priblížili aký bol,
čo všetko sa v našej obci udialo, ale aj čo
máme v pláne v novom roku 2014.
Aj teraz sa v novinách dozviete, aké investičné akcie sa v obci zrealizovali,
s akými finančnými prostriedkami naša
obec hospodári, aké sú obecné poplatky
za miestne dane a odpady.
K dispozícii sú tiež údaje z obecnej matriky, znova tu nájdete dôležité telefónne
čísla, rozhodnutia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Samozrejme informácie o školstve, o kultúrno-spoločenských
a športových akciách, ktorých sme mali
v roku 2013 požehnane.
Dozviete sa aj o podaných projektoch
a plánovaných akciách na rok 2014.
V rubrike spolky a organizácie Vám bližšie predstavíme folklórnu skupinu Drotár, dozviete sa zaujímavé informácie
o činnosti K9 Training center. V marci 2013 bola v našej obci založená dobrovoľná organizácia Jednota dôchodcov,
ktorá už teraz združuje asi 50 členov.
Z OBSAHU
» Informácie z matriky
» Aktuálne poplatky na rok 2014
» Uznesenia z obecného zastupiteľstva
» Rozhovor s Jozefom Hramcom
z K9
» Zaujímavosti zo života v obci
» Kultúrne podujatia
» Rozpočet na rok 2014
» Festival drotárstva
» Najdôležitejšie projekty v obci
» Zo školského prostredia
» Predstavujeme folklórny súbor
Drotár
» V skratke zo športu
» Spoločenské pozvánky
1
MATRIKA INFORMUJE
NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Simona Šablatúrová 17. 1. 2013 Žilina
Štefan Zajac 24. 1. 2013
Michaela Kondrčíková 2. 2. 2013 Žilina
Helena Kuzmíková 25. 1. 2013
Natália Kúdelková 8. 2. 2013 Žilina
Justín Králik 31. 1. 2013
Viktória Medvedíková 26. 2. 2013 Žilina
Sidónia Palová 2. 2. 2013
Lea Lacková 6. 3. 2013 Žilina
Pavol Fojcík 4. 2. 2013
Michaela Golisová 13. 4. 2013 Žilina
Štefánia Rybáriková 10. 2. 2013
Anna Dančíková 30. 4. 2013 Ostrava
Jozef Maceášik 14. 2. 2013
Tomáš Labuda 9. 7. 2013 Žilina
Marta Forbaková 16. 2. 2013
Štefan Dzirbík 13. 7. 2013 Žilina
Karol Medvedík 17. 2. 2013
Tomáš Ďuráčik 26.8. 2013 Čadca
Terézia Mišíková 18. 2. 2013
Agáta Špecíková 16. 9. 2013 Žilina
Anton Rybárik 1. 3. 2013
Adam Králik 11. 12. 2013 Žilina
Mária Hunčáková 2. 3. 2013
Simona Tomašcová 26. 12. 2013 Žilina
Mária Dzirbíková 6. 3. 2013
Jozefa Ďurišíková 10. 3. 2013
MANŽELSTVO UZATVORILI
Emília Barníková 22. 4. 2013
Štefan Dzirbík a Emília Mihálková 26. 1. 2013 v Dlhom Poli
Martin Kokosík 10. 5. 2013
Ján Kúdelka a Milada Kúdelčíková 28. 2. 2013 v Dlhom Poli
Josef Krsek 6 .6. 2013
Cem Pinhas a Darina Hýllová 29. 5. 2013 Sariyer (Turecká republika)
Štefánia Pistovčáková 10. 6. 2013
Andrej Konušík a Stanislava Ratulovská 31. 5. 2013 v Žiline
Mária Mikolášová 2. 8. 2013
MUDr. Tomáš Ryant a Martina Adamčíková 1. 6. 2013 v Dlhom Poli
Zdenka Pistovčáková 15. 8. 2013
Ing. Michal Poliak a Mgr. Mária Čapičíková 20. 7. 2013 v Dlhom Poli
Ing. Marta Hlavatá 15. 8. 2013
Ing. Radoslav Dzirbík a Martina Chudová 17. 8. 2013 v Žiline
Štefan Dzirbík 2. 9. 2013
Martin Poljak a Mgr. Martina Vacková 5. 10. 2013 v Tepličke nad Váhom
Veronika Šibíková 15. 9. 2013
Ing. Ján Ridzoň a Mgr. Jana Hecíková 26. 10. 2013 v Dlhom Poli
Vladimír Mintál 15. 10. 2013
Michal Hruška a Petra Klimová 26. 10. 2013 v Žiline
Ing. Milan Kuzmík 8. 12. 2013
Terézia Jančiová 9. 12. 2013
Ľudovít Hlavatý 23.12. 2013
Jozef Granát 27.12. 2013
Miroslav Onheiser 31. 12. 2013
Česť ich pamiatke
2
AKTUALITY
UDALOSTI ROKU 2013
I
napriek tomu, že v roku 2013 sme aj
v samospráve pocítili dopad ekonomickej krízy a obce museli šetriť verejné
financie ešte viac ako predtým, podarilo sa nám uskutočniť niekoľko investičných akcií.
V júni 2013 bola ukončená rekonštrukcia zdravotného strediska: vonkajšia fasáda, zateplenie, odkvapové chodníky
okolo budovy, nový prístupový chodník
od školy. Vnútorné práce boli zrealizované ešte v roku 2012. Celkové náklady na
opravu boli vo výške 160 911 eur. Čiastka vo výške 20 % bola uhradená pri odovzdaní diela a zvyšok obec spláca mesačne v sume 2 335 eur.
V minulom roku sme tiež zrealizovali opravu niektorých menších miestnych
komunikácií podľa požiadaviek občanov. Bol položený nový asfaltový koberec
na miestnej komunikácii v strede obce
a boli urobené aj vysprávky v hornej časti obce, pri materskej škole a pri dome
J.H. – Bakeľa.
Celkové náklady na opravu miestnych
komunikácii predstavovali 22 000 eur,
z toho obec získala dotáciu z Ministerstva dopravy vo výške 5 500 eur a z Lesov
SR vo výške 3 000 eur. V opravách bude
obec pokračovať aj budúcnosti.
SSE distribúcia a.s. Žilina v Dlhom Poli
zrealizovala rekonštrukciu NN siete na
Èakáreò v ordinácii praktického lekára
(foto: ml)
Zrekonštruované zdravotné stredisko
(foto: ml)
hornom konci, kde sa dlhodobo prejavovali nedostatky v dodávke elektrickej
energie a často vypadávala elektrina. Boli
vymenené nosné stĺpy a kompletne vymenené vzdušné vedenie aj s prípojkami
k rodinným domom. Práce na hornom
konci boli ukončené na jar tohto roku. V
jeseni začali SSE distribúcia a.s. s rekonštrukciou aj na dolnom konci smerom od
začiatku obce do Boncov a samotnú ulicu
u Boncov. Celková investícia od SSE na
túto opravu predstavuje okolo 70 000 eur.
Menšie rekonštrukcie sietí sa realizujú aj
na vrchoch – u Čujdov, v Močiaroch, Pod
Hájnicou a Pod Príporami.
Obec je zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Dlhom Poli. V roku 2013 bol väčší záujem
o umiestnenie v MŠ, preto obec v rámci svojej kompetencie navýšila počet detí
v MŠ na 44. Z toho však vyplynula povinnosť rozšíriť toalety. Pre splnenie hygienických predpisov bolo cez letné
prázdniny v budove MŠ vybudovaných
5 nových detských toaliet. Celkové náklady boli vo výške 2 000 eur, pričom
všetky aj odborné práce ( kúrenárske, vodárenské práce, maľovanie) urobili pracovníci v rámci aktivačných prác.
Okrem spomínaných investičných akcií bol rok 2013 bohatý na kultúrno-spoločenské a športové akcie. Mali sme návštevu z družobnej obce OPOJ, festival drotárstva, spomienkovú slávnosť na
JUDr. Martina Mičuru, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Stretnutie s dôchodcami, Futbalový turnaj o pohár starostky
obce spolu so Športovými hrami pre deti
v spolupráci s Rodičovským združením,
stretnutie s Mikulášom, ktorého sa zúčastnilo 230 detí. Okrem toho veľa zaujímavých akcií organizuje základná škola a tiež
eRko (kresťanská mládež), ktorí sa venujú
voľno-časovým aktivitám našich detí.
PLÁNY NA ROK 2014
V
roku 2014 bude opäť potrebné zabezpečiť chod úradu a obce, či už je
to zimná údržba miestnych komunikácií,
odvoz odpadov, zásobovanie pitnou vodou, údržba verejného osvetlenia a rozhlasov, údržba cintorína a verejnej zelene,
sociálna oblasť. Máme v pláne pokračovať
v kultúrno-spoločenských a športových
akciách: Deň matiek, Uvítanie do života,
Stretnutie s dôchodcami, Futbalový turnaj
a Športové hry pre deti, Mikuláš. Naša
obec taktiež dostala pozvánku od družobnej obce Opoj. Pripomenieme si aj 150.
výročie narodenia básnika a kňaza Andreja Majera – Dlhomíra Poľského, ktorý
pôsobil v našej obci niekoľko rokov.
Obec má podané žiadosti o dotácie na
tieto projekty:
Na Environmentálnom fonde na MŽP SR
• rekonštrukcia časti obecného vodovodu Záhrady
• zhodnocovanie bioodpadov prostredníctvom domácich kompostérov
Na Ministerstve vnútra SR v rámci Výzvy
Prevencia kriminality máme podaný
projekt
• „ Kamerový systém obce Dlhé Pole“.
Pripravené sú aj ďalšie projekty: regulácia potoka pri cintoríne až do vtoku Dlhopoľky, úprava centra obce a rozšírenie
vodovodu – dolný koniec.
V prípade úspešnosti podaných projektov obec myslí na to, aby dokázala zabezpečiť povinné spolufinancovanie.
V obecnom rozpočte na rok 2014 máme
naplánované ďalšie práce na obecnom
vodovode, nové čakárne v obci, opravu ostávajúcich miestnych komunikácií.
Prednosť majú samozrejme nutné opravy a operatívne akcie.
starostka obce
3
AKTUALITY / INFORMÁTOR
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA
Obecný úrad Dlhé Pole
041/5696 260, 5696 388, 5696 490
Starostka
0905 975 528
Poštový úrad Dlhé Pole
5696 254
Ambulancia praktického lekára 5696 261
Zubná ambulancia
5696 339
Detská ambulancia
5696 008
Farský úrad
5696 257
Poľnohospodárske družstvo
5696 196
Reštaurácia Drotár
5696 736
Základná škola
5696 258
Materská škola
5696 248
COOP Jednota horný koniec
7051 119
COOP Jednota dolný koniec
7051 121
TIESÒOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Polícia
158
SSE – elektrárne
0800 159 000
SPP – plynárne
0850 111 727
OTVÁRACIE HODINY – POŠTA DLHÉ POLE
Porucha telefonickej linky
12129
Pondelok: 8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Utorok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Streda:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
16.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Piatok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15. 15 hod.
ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD
Pondelok: 7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 14.00 hod.
Streda:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
4
12.00 hod. – 15.00 hod.
AKTUALITY / POPLATKY
MIESTNE POPLATKY NA ROK 2014
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
5€
Predaj na verejnom priestranstve + vyhlásenie
štandardný stánok
nadrozmerný stánok
15 €
20 €
PREDAJ
Kultúrny dom malá sála
40 €
Kultúrny dom veľká sála
70 €
SPOLOČENSKÉ AKCIE
Malá sála + kuchyňa
60 €
Veľká sála + kuchyňa
100 €
Pranie obrusov – za jeden obrus
1€
CINTORÍNSKY POPLATOK
Jednohrob
10 € (na dobu 10 rokov)
Dvojhrob
20 € (na dobu 10 rokov)
Nájom domu smútku
20 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Nájom domu smútku
35 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
POPLATOK ZA VODU
18 € (osoba/rok)
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
20 € (osoba/rok)
SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2014
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení
10 €
Žiadosť na výrub stromov – FO
10 €
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh a úradných záznamov
– za každú aj začatú stranu
1,50 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, úmrtí a manželstiev
5€
Overenie podpisu na listine – za každý podpis
1,50 €
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra trestov
1,50 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
5€
Rybársky lístok
týždenný
mesačný
ročný
trojročný
1,5 €
3€
7€
17 €
5
Z OBECNÉHO ÚRADU
ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA
V
roku 2013 bolo 5 zasadnutí, na ktorých sa schvaľovali a prijímali zásadné úlohy obce.
1. zasadnutie 14. 3. 2013
• schválenie VZN č. 1/2013 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
na rok 2013
• schválenie VZN č. 2/2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi
• informácie o príprave Dňa matiek
a oslave 105. výročia úmrtia Ľ. G.–Záoseka a oslave 150. výročia narodenia
J. H.–Bakeľa
2. zasadnutie 13. 6. 2013
• schválenia záverečného účtu obce za
rok 2012
• schválenie úpravy rozpočtu v príjmovej časti
• schválenie odpredaja obecného pozemku Márii Mikolášikovej
• schválenie dotácie Klubu slovenských
turistov
• schválenie úpravy okolia zdravotného
strediska – chodník a pergola
• požiadavky na úpravu miestnych komunikácií
5. zasadnutie 16. 12. 2013 • schválenie rozpočtu obce na rok 2014
• schválenie dodatku k VZN č. 5/2012
o poplatku za komunálny odpad
• schválenie odpredaja obecného pozemku Tomášovi Kršiakovi
• schválenie úpravy rozpočtu za rok
2013
• príspevok na činnosť MO Jednota dôchodcov
• obec vzala na vedomie správu audítora ku konsolidovanej uzávierke
• plán práce kontrolórky obce na rok
2014
Uznesenia zo všetkých zasadnutí je možné pozrieť si aj na www.obecdlhepole.sk
3. zasadnutie 6. 9. 2013
• schválenie realizácie – doplniť vodný
zdroj – Bonce
• príprava akcie „Uvítanie detí do života“
• informácia o konsolidácii verejných
financií
4. zasadnutie 29. 11. 2013
• schválenie podania projektu „Kamerový systém obce Dlhé Pole“
• schválenie odpredaja obecného pozemku Márii Šurábovej
• obec vzala na vedomie – oprava stupňa na Dlhopoľke /Povodie Váhu/
• rekonštrukcia NN siete – dolný koniec
• akcia stretnutie sa s Mikulášom
ROZPOÈET OBCE NA ROK 2014
Priložená tabuľka príjmov a výdavkov
PRÍJMY:
Suma v€
Obec+ZŠ spolu:
Hlavná
kategória
Názov
100
Daňové príjmy
200
Suma
v€
Obec :
Suma
v€
ZŠ :
502 381
502 381
0
Nedaňové príjmy
68 340
56 340
12 000
300
Granty a transfery
349 656
349 656
0
400
Príjmové finančné operácie
58 030
58 030
0
978 407
966 407
12 000
Rozpočet príjmov na rok 2014:
VÝDAVKY:
Rozpočet 2014
PROGRAM:
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ
PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
PROGRAM 6: DOPRAVA
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
PROGRAM 9: KULTÚRA
PROGRAM 10: ŠPORT
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Bežný
Kapitálový
Bežný
Kapitálový
Bežný
Kapitálový
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10 092 9 842 4 350
2 350
78 895
28 030
91 968
9 842 2350 81 556
640 640 640 46 500 46 500 44500 3 205 2 655 2705 25 603
30 000
10 741
22 303 508 980
500 200
500200 15 523
12 523
9123 5 320 4 820 PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
12 730 12 230 12230
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY
35 400 35 050 35050 173 139 170 850 174750 PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ
CELKOM:
920 377
58 030
978 407 €
6
900 369
4820 28 030 900 069
928 399 €
28 030
928 099 €
ZO ŽIVOTA OBCE
NAJDÔLEŽITEJŠIE
PROJEKTY V OBCI
V
jarných mesiacoch Povodie Váhu
– závod Nimnica vykonal v rámci
prevádzkových prác na rieke Dlhopoľke
odstránenie nánosov v dolnej časti obce
smerom od obecného úradu po materskú
školu. V týchto úsekoch boli za dlhé roky
veľké nánosy zeminy, ktoré pri topení
ľadu spôsobili zátarasy, dokonca hrozilo
aj vyliatie vody z koryta. V odstraňovaní nánosov by Povodie Váhu ako správca
Dlhopoľky mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
V novembri tohto roku Povodie Váhu začalo na Dlhopoľke ešte s jednou investičnou akciou a to opravou dolného stupňa
Práce na dolnom stupni Dlhopo¾ky na Kamencoch.
(foto: ml)
lov, čerpadlá, poplatky....). Práce, ktoré je
možné urobiť svojpomocne, zabezpečuje
obec prostredníctvom aktivačných prác,
aby sme ušetrili finančné prostriedky.
Mamièky s deťmi si krátia vo¾ný èas hrami v parku.
(foto: ml)
na Kamencoch. V tomto úseku už dlhodobo dochádza k podmývaniu brehov
Dlhopoľky, čím bola ohrozená aj štátna
cesta. Začalo sa s opravou dolného stavu, aby sa spomalil tok rieky a zastavila
sa brehová erózia. Potom by mali práce
pokračovať aj na oprave hlavného horného stavu. V roku 2013 vyčlenilo Povodie
Váhu – závod Nimnica na túto investičnú
akciu sumu 25 000 eur.
Pri tejto príležitosti chcem upozorniť
všetkých občanov, že do rieky sa nesmú
sypať ani hádzať žiadne odpady, tráva ani
zemina. Za dlhší čas si ľudia svojím nezodpovedným správaním zapratali rieku
a spôsobili jej usádzanie a následné podmývanie. Je čas začať sa správať voči prírode zodpovedne a s úctou, kvôli sebe samým a našim deťom.
2013 dopĺňali nové pramene do existujúcej siete u Boncov. Našou snahou je, aby
sme v predstihu dokázali zabezpečiť dostatok pitnej vody pre domácnosti. Celkové náklady na vodovody v roku 2013
predstavovali asi 40 000 eur (energia,
chlór, materiál, údržba, výmena venti-
V rámci starostlivosti o verejnú zeleň sa
obecný úrad stará aj o malý park pred
obecným úradom. Má charakter námestia a slúži všetkým občanom, návštevníkom obce i turistom. Keďže sa tu často
stretávajú aj mamičky s deťmi, umiestnili sme sem hojdačky a šmýkačku s pieskoviskom, aby si mohli spríjemniť prechádzku či skrátiť voľný čas hrami na verejnom priestranstve.
V zimnom období sme do parku po prvýkrát umiestnili adventný veniec, ktorý
vyrobili naši nezamestnaní občania a vyzdobili ho pracovníčky obce. Veniec tak
skrášlil prostredie v parku a spolu s Vianočným stromčekom vytvoril príjemnú
adventnú atmosféru.
starostka obce
Aktivaèní pracovníci obce kladú adventný veniec do parku.
(foto: archív OÚ)
Nakoľko má naša obec v správe obecný vodovod, v rámci prevádzkovania je
dlhodobou úlohou obce neustále opravovať sieť, vyhľadávať poruchy či hľadať
nové zdroje vody. Preto sme aj v roku
7
ROZHOVOR
tenou činnosťou je výcvik psov. Tá nám
zabezpečuje chod firmy a všetky náklady s tým spojené. Záchranárska činnosť
je pre mňa bezodná studňa, za tie roky,
čo sa tomu venujem, som do toho investoval už veľa vlastných finančných
prostriedkov. Peniaze, čo som mal odložené na zateplenie domu, som použil na
kúpu prívesného vozíka – karavanu, do
ktorého sa zmestia štyria psy s jedlom,
pitím a batožinou a spolu s piatimi ľuďmi
prežijú v teréne až tri dni. Predal som aj
svoju obľúbenú motorku, aby som mohol
kúpiť terénnu štvorkolku, ktorú pri pátracích akciách nevyhnutne potrebujem.
Preto by sme uvítali sponzorov.
Ako dlho funguje tvoja spoločnosť?
Jozef Hramec so svojím psom Démonom
(foto: archív JH)
JOZEF HRAMEC:
PSY SÚ MOJA SRDCOVKA
K
eď sme sa stretli, bol už podvečer,
práve sa vrátil z akcie, ale napriek
uponáhľanému dňu sršal energiou a nezastavil sa, ani keď nás vyprevádzal. Je to
presne ten typ človeka, ktorého je okamžite plná miestnosť a utkvie v pamäti každému, kto sa s ním stretne. Jozef Hramec
– majiteľ K9 Training center.
Čo znamená označenie K9?
K 9 – je celosvetové označenie služobných psovodov. Vzniklo z latinského canin – čo v preklade znamená pes a pri
vyslovení výrazu po anglicky, z toho
vznikne slovná hračka K9. Takže K9
Training center znamená výcvikové
stredisko služobnej kynológie. Naše
uniformy sú v modro-čiernej farbe, čím
sa odlišujeme tak od polície, ako aj od
záchranárskej jednotky.
Od 10. 7. 2012 – takže teraz má jeden
a pol roka. Ja sa však práci so psami venujem 20 rokov.
Ako si sa k tomu dostal?
Psy som mal rád už odmalička. Bola to
moja, ako sa hovorí, srdcová záležitosť.
Prvého psa som mal pudlíka, keď som
mal 8 rokov, ale tragicky zahynul. Ale
mojím snom bol vždy nemecký ovčiak.
V roku 1993 sme boli spolu s otcom vybrať môjho prvého naozajstného psa.
Dusty bol moja srdcovka. Počúval povely po slovensky, nemecky, v posunkovej
aj ultrazvukovej reči. Momentálne mám
doma štyroch psov, ale za celý život som
ich mal osemnásť. Všetkých som mal
rád, ale srdcoviek bolo málo. V takom
prípade musí fungovať akási výmena
energií medzi človekom a psom. Dustymu sa v tomto veľmi približuje môj terajší pes – doberman Démon. O týchto plemenách sa hovorí, že sú to psy pre jedného pána. Keď nie som doma, Démon
Aká je tvoja funkcia v organizácii?
K9 Training center je súkromná spoločnosť a ja som jediný majiteľ a zároveň konateľ. Pôsobil som aj v rôznych občianskych združeniach, ale spoločnosť s. r. o.
mi momentálne vyhovuje najviac.
Ako s. r. o. musíte vykazovať zisk resp.
stratu, takže ľudia za záchranné akcie
platia?
Záchranárska činnosť je v našej spoločnosti dobrovoľná a funguje na báze darovacích zmlúv. Komerčnou – teda pla-
8
nie je vo svojej koži, bez príčiny neublíži,
ale je odmeraný. Ľudia sa ho boja, lebo
ho vidia len ako útočné plemeno. Naše
skúsenosti však dokazujú opak. Možno je to náhoda a takýto môže byť jeden
pes zo sto. Ale ja si myslím, že každý pes
sa dá do určitej miery vycvičiť. Aj naša
bullteriérka, ktorá je označovaná za bojové plemeno, je priateľská. Pri výcviku
však musíme použiť striktnejšie výcvikové pomôcky a metódy, aby sme jej dokázali, že sme stále nad vecou. Keď to tak
ľudia nerobia, častokrát sa stávajú situácie, kedy vinia psov z útokov na ľudí. Retriever Shadow je zase veľmi spoločenský, výcvikovo elitný pes, má rád človeka ako takého a je mu v podstate jedno,
kto ho vedie. Ten je teraz najskúsenejší
aj najstarší. Momentálne máme v organizácii spolu 11 psov. Členov v organizácii je 15. Našimi členmi by sa chceli stať
viacerí, ale my máme striktné prijímacie
podmienky.
Ukážka èinnosti K9 na maratóne v Rajci
(foto: archív JH)
Čo musí človek spraviť, aby sa mohol
stať vaším členom?
Paradoxne – psa mať nemusí, lebo pri záchranárskej akcii je vždy dobré mať poruke viac ľudí, ktorí sa starajú o techniku, koordinovanie akcie a podobne. Dôležité je však odhodlanie, elán a zápal pre
túto činnosť. Samozrejme, všetci členovia chodia bežne do práce, ja som jediný zamestnanec firmy, ostatní to robia vo
voľnom čase. Každého nového človeka
si vyskúšame v akcii a keď všetci ostatní súhlasia, stane sa naším členom. Práve
preto je ten kolektív tak pevný. My sme
v prvom rade priatelia, navzájom sa navštevujeme. Táto práca je veľa o odriekaní. Človek jej venuje celý voľný čas a aj financie. Stalo sa už aj to, že členovia organizácie sa poskladali na záchrannú akciu.
ROZHOVOR
to zamáva s každým, aj tým najtvrdším
chlapom. Dlho budem spomínať aj na záchranu 17-ročného dievčaťa po zemetrasení v Turecku, keď ju môj pes našiel pod
štyrmi poschodiami betónu a železa. Je
to všetko o záchrane ľudí. Pri tejto práci
musí mať človek minimálne morálne zadosťučinenie.
Ako sa vám býva v našej obci?
Ukážka èinnosti K9 v materskej škole v obci
(foto: archív JH)
A najhoršie je, keď vám zúfalý človek plače do telefónu, že sa mu stratil nejaký príbuzný a ja mu predsa nemôžem povedať,
že nemám za čo natankovať. Ak by sme
robili výjazdy len tu v okolí, nie je to až
také zlé, ale častokrát máme výjazdy po
celom Slovensku, čo je samozrejme finančne náročnejšie.
A akým spôsobom sa dozviete o pátračke, kto vám volá?
v reáli zažila poľská horská služba. Porazil nás domáci tím, ale oni sú profesionáli, my sme dobrovoľníci a tiež poznali terén.
Ja by som sa do mesta nikdy nevrátil, tu
je krásne prostredie, pokoj. Úplne dokonalé, po súkromnej stránke, aj po tej pracovnej. Môžem mať viac psov, ako som
mal v byte a taktiež je to oveľa jednoduchšie, lebo ich môžeme cvičiť vo voľnej prírode. Nám sa tu s priateľkou obom
páči. Často organizujeme víkendové akcie pre všetkých priateľov.
A ako trávite voľný čas, ak nie ste doma?
Čo je najťažšie a najkrajšie na práci so
psami?
Po psovodsko-záchranárskej stránke je
najkrajší pocit priviezť domov živého
človeka. Najhoršie je nájsť mŕtve dieťa,
Naším veľkým relaxom sú motorky, ak
máme čo len trochu voľného času, zbalíme sa a vyrazíme na výlet.
Magdaléna Lacková
Väčšinou je to Komplexná centrálna záchranná služba z Gabčíkova. Spolupracujem s nimi asi 13 rokov a naša organizácia im pokrýva psovodskú časť. Alebo
nás povoláva Orava rescue system.
Ako to riešiš v prípade, že ti zavolajú
a členovia tvojej organizácie sú v práci?
Volám im do práce, lebo mnohí z nich
majú taký druh práce, že sa môžu uvoľniť, ale niektorým sa ani nedovolám.
Moja priateľka v tomto období nastupuje do novej práce, takže to bude tiež
komplikovanejšie. Žiaľ, firma nás neuživí oboch. Našim plánom je však postaviť výcvikové stredisko tu v obci, tunajší obyvatelia by mali pri výcviku psov, samozrejme, zľavu.
Èlen K9 so psom v teréne
- pátranie po nezvestnom
mladíkovi (foto: archív JH)
Zo všetkých ocenení a medailí, ktoré si
získal, ktoré si vážiš najviac?
Zo záchranárskej činnosti sú to ocenenia za misie zo zemetrasení na Taiwane, v Turecku a v Iráne. Zo športovej
činnosti je pre mňa cenné 3. miesto na
MS sveta zo simulovaného vyhľadávania
ľudí v ruinách. V tejto kategórii sme boli
aj majstrami Slovenska a druhí na majstrovstvách sveta horských služieb. Bol to
24-hodinový real test, kedy sme po dni
bez spánku museli splniť 7 misií, ktoré
Výcvik záchranárskej kynológie v okolí obce Dlhé Pole
(foto: archív JH)
9
PREDSTAVUJEME
cov a žníc na gazdovstvo, mlátenie obilia
cepmi, ovievanie obilia, oldomáš a tanec.
Pásmo „kosenie a sušenie sena“ je zamerané na kosenie trávy, sušenie a hrabanie
sena, sprevádzané jedinečnými trávnicami, spevmi žien a mužov.
Pásmo „Májovky“ sa spieva na Kvetnú
nedeľu. Je to nedeľa pred Veľkou Nocou,
kedy dievčatá a mladé ženy chodili po
takzvanom máji. Máj je halúzka bahniatok vyzdobená farebnými stužkami. To, čo
ženy vyspievali, zväčša vajíčka a drobné
peniaze, použili na pečenie k Veľkej Noci.
Vystúpenie FS Drotár pri príležitosti Dòa matiek
v obecnom kultúrnom dome (foto: ml)
FOLKLÓRNY SÚBOR DROTÁR
Z histórie
Dlhom Poli patril spev už celé stáročia medzi najvýznamnejšie ľudové prejavy. Pre ľudí bol vždy potešením, sprevádzal ich od narodenia až po
hrob. Prirodzený viachlasný spev znel
vždy v kostole, pri prácach na poli, na lúkach, pri „drápačkách“ či zábavách. Spev
bol sprevádzaný heligónkami, typickými
pre túto oblasť.
V
Pieseň „Duhopol, Duhopol, duhopolská rieka...“ zaspievaná viachlasne troma Dlhopolcami, ktorí pracovali v Trnave vo Vozovke ako takzvaní plechári, inšpirovala hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského ku skomponovaniu piesne „Duhopol - Fantázia pre
husle a orchester“ v roku 1954.
V roku 1974 Kristína Mrníková zorganizovala a založila folklórnu skupinu
„Dlhopolka“ a spolu s mladými ženami nacvičila viaceré folklórne pásma,
s ktorými sa zúčastňovali na mnohých
folklórnych slávnostiach po celom Slovensku.
Súčasnosť
V roku 1995 sa čisto ženská folklórna
skupina rozšírila aj o mužskú časť s názvom „Drotár“ pod vedením Mgr. Dagmar Cingelovej. V súčasnosti má súbor
21 členov: dvoch harmonikárov – Ing.
Jána Hrivíka a Jozefa Juríčka, manželský
pár zo Stráže, dve žiačky ôsmeho ročníka
Základnej školy v Dlhom Poli, deväť žien
a päť mužov z Dlhého Poľa.
10
Súbor odprevadil na poslednej ceste viacerých svojich členov: Hermínu Forbakovú, Jozefa Veveričíka, Imricha Fuljera a Milku Barníkovú. V súbore pôsobilo
aj viac heligonkárov. Oporou súboru bol
mnoho rokov i harmonikár Viktor Pistovčák.
Folklórnemu súboru záleží na zachovaní
autentických piesní starých materí, ale aj
zvykov svojich predkov, ktoré sú spracované do niekoľkých tematických celkov.
Obec Dlhé Pole patrila v 19. – 20. storočí medzi obce s bohatou drotárskou históriou, narodil sa tu aj svetoznámy drotársky majster Jozef Holánik – Bakeľ.
Folklórna skupina má preto spracovanú drotársku tematiku do troch častí: narodenie drotára, odchod na vandrovku
a návrat z vandrovky.
Pásmo „Žatva a dožinkové zvyky“ je zamerané na ukončenie žatvy, príchod žen-
Súbor spieva aj iné staršie piesne z Dlhého Poľa a zúčastňuje sa na rôznych
folklórnych súťažiach v rámci okresu, raz
dokonca postúpil aj do krajského kola.
Drotárske piesne a trávnice zaspieval aj
pri udelení čestného občianstva Karolovi
Gulejovi vo Vrútkach a tiež pri otvorení
Drotárskeho domu vo Vrútkach. Drotár
sa zúčastnil Folklórnych slávností v Turzovke a niekoľkokrát aj v Terchovej. Skupina pravidelne vystupuje v Múzeu slovenskej dediny na Jahodníkoch pri Martine s pásmom „Dožinky“ – žatva, mlátenie cepmi a oldomáš a „Čo zem dala“
– pečenie dlhopoľských osúškov, ktoré všetkým návštevníkom veľmi chutia.
Tohto roku sa súbor zúčastnil nového
projektu na Jahodníkoch „Ľanová nedeľa“ – práca s kolovrátkom, tkanie a pranie
ľanového plátna.
Drotár sa tiež podieľa na kultúrnom
programe pri príležitosti rôznych podujatí v obci ako napríklad Deň matiek či
Stretnutie dôchodcov. Tento rok vystúpil
tiež na Drotárskom festivale a slávnosti
Ľ. G. Záoseka. Počas kresťanských sviatkov spieva pravidelne v kostole.
Spracovala: Mgr. Dagmar Cingelová
Vystúpenie FS Drotár poèas Drotárskych hodových
slávností vo Ve¾kom Rovnom (foto: ml)
KULTÚRA
PO¼OVNÍCKY PLES
DEÒ MATIEK
V
P
sobotu 9. februára 2013 sa všetci
zábavy – chtiví stretli na Poľovníckom plese v kultúrnom dome, ktorý
už po šiesty raz usporiadalo PZ Lovisko
Dlhé Pole. Výzdoba sa niesla v poľovníckom šate a nechýbali ani tradičné špeciality ako poľovnícky guláš a domáce klobásy. O polnoci všetci čakali, kto sa stane
víťazom hlavnej ceny tomboly – diviaka
a zábava pokračovala do rána.
ri príležitosti Dňa matiek sa v nedeľu 12. mája 2013 zišli v kultúrnom
dome v obci ženy – matky všetkých vekových kategórií. Obecný úrad pre ne už
tradične prichystal príjemné popoludnie
nabité hudbou, spevom a milým slovom.
Na úvod privítala mamičky starostka
obce Dana Veveričíková a plnú sálu počas sychravého počasia zahriala hudob-
ná skupina MY. Po prestávke s občerstvením nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Drotár. Dobrá nálada, úsmev
na tvári a občas aj slza v oku prezrádzali spokojnosť i dojatie prítomných dám.
Pri odchode potešili predstavitelia obce
všetky mamičky kvetom symbolizujúcim
vďaku za lásku, ktorú denne dávajú svojim blízkym.
Deò matiek
Víťaz hlavnej ceny v tombole
s miestnym po¾ovníkom (foto: Pavol Poliaèek)
ZÁOSEKOVA SLÁVNOSŤ
V
sobotu 18. mája 2013 sme v obci
oslávili 105. výročie úmrtia známeho spisovateľa a kňaza Ľudovíta Gašpara
– Záoseka. Tento rodák z Opoja pri Trnave pôsobil v Dlhom Poli 34 rokov, kde
je aj pochovaný. Pri tejto príležitosti sa
stretli obyvatelia z oboch obcí a spoločne
si zaspomínali na túto významnú osobnosť. Slávnosť sa začala už predpoludním svätou omšou v miestnom kostole
sv. Martina. Následne sa kňaz s predstaviteľmi oboch obcí a ostatnými občanmi
presunuli na cintorín a položili veniec na
hrob niekdajšieho dlhopoľského farára.
Slávnostný deň pokračoval v kultúrnom
dome, kde sa o 15. hodine začal program
plný hudby, spevu, tanca i hovoreného slova. Na úvod všetkých privítali starostka obce Dlhé Pole Dana Veveričíková
a starosta obce Opoj Alojz Matúš. Dobrú
náladu vniesla do sály folklórna skupina
Opojčanka. Detský súbor Drotárik potešil prítomných pestrým pásmom Lúčne
hry. Na ľudovú nôtu zahral a zaspieval
aj folklórny súbor Drotár. Počas hovoreného slova si prítomní vypočuli úryvky zo životopisu a diela Ľudovíta Gašpara – Záoseka. Potom publikum roztlieskali dlhopoľskí heligonkári. Na záver si
oba folklórne súbory spoločne zaspievali a roztancovali aj predstaviteľov svojich
obcí. Toto príjemné podujatie opäť utužilo vzájomné vzťahy a dlhoročné priateľstvo medzi Dlhým Poľom a Opojom.
11
KULTÚRA
SPOMIENKA NA M. MIÈURU
V
nedeľu 22. septembra 2013 sme si
v obci pripomenuli 130. výročie narodenia známeho právnika, politika, ministra a obetavého spoluobčana Martina Mičuru. Po svätej omši, ktorá bola venovaná jeho pamiatke sa hŕstka občanov
a príbuzných zišla pri pamätnej tabuli na
budove starej školy. Spomienka sa začala
zapálením sviece, spoločnou modlitbou
a položením venca. Po príhovore starostky obce D. Veveričíkovej, dojala prítomných pieseň Kto za pravdu horí v podaní folklórneho súboru Drotár. Následne
si mohli zaspomínať na čriepky zo života a úsmevné príhody tohto významného
rodáka, ktoré prezradila miestna kronikárka K. Trháčová. Na záver sa folkloristi rozlúčili dlhopoľskou piesňou Tu som
ja prebýval.
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
V
o štvrtok 26. septembra 2013 sa
obecný úrad zaplnil detským smiechom. Aj tento rok sa tu konalo tradičné uvítanie detí do života. 13 deťom narodeným v roku 2012 odovzdali vkladné
knižky v hodnote 50 eur a každé z nich
bolo zvečnené v drevenej kolíske, na ktorú sa pamätajú ešte ich rodičia. Starostka drobcom zaželala veľa bezstarostných
dní a šťastných chvíľ so svojimi najbližšími. Deťúrence boli veľmi živé a zasadacia
miestnosť sa po pár minútach zmenila
na detské ihrisko. Budúcim spolužiakom
ukázali nielen svoje spoločenské povahy, ale aj šatôčky a sukničky, keďže z celkového počtu bolo až 9 dievčat. Po príjemnom rozptýlení sa najmenší ponáhľali domov dobehnúť dopoludňajší spánok.
STRETNUTIE DÔCHODCOV
V
o štvrtok 17. októbra 2013 si v kultúrnom dome v obci uctili starších.
Obecný úrad usporiadal tradičné októbrové stretnutie dôchodcov, tento raz vo
veku od 70 do 75 rokov. Úvodom svojich
spoluobčanov privítala starostka Dana
Veveričíková a popriala im najmä pevné zdravie. Kultúrny program pripravil
folklórny súbor Drotár a dlhopoľskí heligonkári. Po výdatnom obede nasledovala
voľná zábava s hudbou. I keď tentokrát nebola sála plná, z dobrej nálady to nikomu
neubralo. Príjemné posedenie znásobili spoločné spomienky a na záver darovali organizátori zúčastneným milý darček.
12
KULTÚRA
HODOVÁ ZÁBAVA
V
novembri sme v obci hodovali. V sobotu 16. novembra 2013 sa
v kultúrnom dome uskutočnil 2. ročník Hodovej zábavy, ktorú organizovalo Združenie rodičov školy v spolupráci
so Základnou školou s materskou školou.
Výzdobu opäť tvorili ružové prasiatka
a o bohatú tombolu sa postarali miestni
sponzori. Do tanca hrala hudobná skupina Javorinka z Petrovíc a tento rok si
organizátori pripravili aj krátky program,
do ktorého sa zapojili takmer všetci zúčastnení. Dobrá nálada pohltila celú sálu
a o tom, že zábava bola vynikajúca svedčí
aj fakt, že parket bol plný až do skorých
ranných hodín.
Starostka obce s predstavite¾mi ZRŠ
pri rozsvietení vianoèného stromu
pred obecným úradom
Mikuláš v kultúrnom dome mal plné ruky práce a darèekov
MIKULÁŠ
P
rekvapenie, radosť, smiech. To
v piatok 6. decembra 2013 spájalo vyše dvesto detí z našej obce. Obecný úrad v spolupráci so Združením rodičov Základnej školy s materskou školou
usporiadal prvý ročník stretnutia s Mikulášom. Ten prišiel aj v sprievode anjelov a čerta do parku pred obecný úrad,
kde ho už nedočkavo čakal dav detí s ro-
dičmi. Starostka obce Dana Veveričíková
spoločne s predstaviteľmi ZRŠ slávnostne rozsvietili vianočný strom a následne
sa všetci presunuli do kultúrneho domu.
Žiaci zo základnej školy potešili Mikuláša pestrým vystúpením a celá sála čakala, kým sa vyprázdnia veľké koše s červenými balíčkami. Mikuláš rozdal všetko do posledného darčeka a žiarivé očká
najmenších boli tým najkrajším darom
pre všetkých rodičov. Tí sa mohli v mrazivom počasí zahriať punčom a ratolesti
horúcim čajíkom. Družná nálada sprevádzala zúčastnených po celý zvyšok sviatočného večera.
text a foto: Magdaléna Lacková
13
KULTÚRA
Starostka obce Dana Veverièíková otvára festival
drotárstva v Dlhom Poli
Po stopách predkov
Program pre prihlásených drotárov začal už predpoludním. Takmer štyridsať
umelcov zo Slovenska a Čiech mohlo obdivovať pamätnú izbu venovanú drotárstvu v budove miestnej základnej školy. Sprevádzala ich miestna kronikárka
Klára Trháčová. Tu - v rodnej obci výnimočného umelca sme na históriu spojenú s drotárstvom právom hrdí. Svedčí o tom aj drotársky krúžok, kde sa žiaci učia pracovať s týmto poddajným materiálom. Drôt držal v ruke takmer každý druhý človek žijúci v Dlhom Poli. Po
prehliadke sa skupina presunula k rodnej
drevenici Jozefa Holánika – Bakeľa, ktorú jeho pravnuk Juraj Šerík rekonštruuje
už štyri roky. Následne vzdali majstrovi
hold pri jeho pomníku.
FESTIVAL DROTÁRSTVA V DLHOM POLI
P
osledný júnový víkend naša obec
hostila 23. ročník stretnutia drotárskych majstrov. V sobotu 29. júna sme
Vystúpenie žiakov ZŠ
Scénka návrat drotára
v podaní FS Drotár
v rámci festivalu drotárstva oslavovali
150. výročie narodenia slávneho drotárskeho majstra Jozefa Holánika – Bakeľa.
Drotársky folklór pod holým nebom
Oficiálny kultúrny program pokračoval
v areáli materskej školy, kde sa zišli desiatky miestnych občanov i návštevníkov. Školský dvor zaplnili stánky drotárov, ktorí nielen predávali ale aj predvádzali svoje umenie priamo pred očami
zvedavcov. Ti mohli obdivovať aj nadrozmernú drevenú krošňu miestneho majstra Jána Madaja, ktorá bola pri príležitosti Staromestských slávností v Žiline
zapísaná do Knihy slovenských rekordov.
Krátko po 14. hodine podujatie slávnostne otvorila starostka obce Dana Veveričíková spoločne s riaditeľom Považského múzea Ladislavom Cimerákom a Katarínou Hallonovou – vedúcou oddelenia a historičkou drotárstva. Následne
všetkých privítala folklórna skupina Drotár piesňou Hej, Slováci. Takmer 2-hodinové pásmo v dlhopoľskom nárečí zameranom na drotársku tematiku potešilo
celé obecenstvo. O tom, že históriou obce
žijú aj tí najmladší presvedčilo vystúpenie
žiakov zo základnej školy, ktorí v írečitom
jazyku predviedli pestré scénky. Publikum rozospievali aj miestni heligonkári.
Súčasťou programu bol tiež krst brožúrky Jozefa Holánika – Bakeľa, ktorú vydala
obec Dlhé Pole v spolupráci s Považským
múzeom a autorkou je Klára Trháčová.
Srdce pre Slovensko
Vyvrcholením programu bolo odhalenie
obrovského drôteného srdca „Srdce pre
Slovensko“, ktoré umelecký drotár Juraj
Šerík plietol spolu s celým Slovenskom
viac ako rok. Toto výnimočné srdce symbolicky odhalili drotárski učni, zvaní džarkovia. Nielen Juraj Šerík, ale aj všetci potomkovia J. H. – Bakeľa a dlhopoľskí občania boli hrdí na to, že srdce bolo odhalené
14
KULTÚRA
práve v rodisku slávneho majstra. Keby
umelecký drotár ešte žil, pravnuk by sa
mu poďakoval a poklonil za všetko, čo
spravil pre náš národ. Už dávno na jeho
hrobe sľúbil, že zachráni rodnú drevenicu a zriadi tam pamätnú izbu. So srdcom
preto plánuje precestovať celé Slovensko
a získať finančné prostriedky na dokončenie rodného domu Bakeľovcov. Juraj Šerík sa vyznáva: „Toto srdce je vlastne len
cesta, ktorá vedie k môjmu životnému
cieľu a to je zrekonštruovanie pradedovej
drevenice. Mojim snom je zriadiť tam pamätnú izbu a drotársku dielňu – živé múzeum, ktoré priláka návštevníkov z celého sveta. Rád by som prezentoval Slovensko ako krajinu drotárov a ďakujem
všetkým ľuďom, ktorí priložia pomyselnú
tehličku na záchranu Holánikovho domu
a podporia tento projekt.“ Hoci je tvorba
Juraja Šeríka bohatá, v drôtovaní ho obmedzuje slabý zrak. A práve pri takejto
jemnej precíznej práci sú oči veľmi dôležité. Ako sám priznáva: „Tvorím, keď zavriem oči. Prsty mi mnohokrát nahrádzajú zrak.“ Obľúbeným predmetom majstra
z Čadce je drôtená ruža zvaná Šeríkova
ruža. Juraj Šerík o jej výrobe hovorí: „Keď
ju vytvorím, poobzerám si ju zo všetkých
strán a vdýchnem jej život, vyrobil som ju
z lásky a ten kto ju dostane, tú lásku pocíti.“ Možno i preto práve jednu takúto
ružu položil na pomník svojho pradeda.
V nedeľu bolo drôtené „Srdce pre Slovensko“ posvätené na slávnostnej svätej omši
v miestnom kostole sv. Martina.
Sprievodné akcie
Po oficiálnom programe i počas neho
si mohli návštevníci prezrieť pamätnú izbu drotárskych tradícií Dlhopoľskí
páni majstri – Návraty, ktorá je zriadená v budove materskej školy. Okrem nej
bola pre občanov pripravená aj projekcia dokumentárnych filmov venovaných
rodinnej remeselnej tradícii J. Holánika.
Na svoje si prišli aj rodiny s deťmi. Obloha sa celé popoludnie usmievala a najmenší sa mohli vyblázniť na obrovskom
nafukovacom hrade. Na recepciu napokon zavítal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý vyjadril obdiv miestnym občanom zapáleným pre tradíciu a umelecké remeslo
svojich predkov. K drotárstvu a predmetom s ním spojeným má úctu aj starostka
obce: „Mojou snahou je uchovávať tradíciu drotárstva a prezentovať ho na rôznych podujatiach, veď je to naša najväčšia devíza v rámci cestovného ruchu.“ Diváci zaplnili celý dvor
pri materskej škole
Juraj Šerík odhalil
drôtené „Srdce pre Slovensko“
Starostka obce D. Veverièíková
s J. Šeríkom a predsedom ŽSK J. Blanárom
D. Veverièíková a J. Blanár
s miestnym majstrom J. Madajom
a jeho nadrozmernou
drevenou krošòou
text a foto: Magdaléna Lacková
15
ŠKOLSTVO
la spomienková slávnosť a práve jej návštevníci ohodnotili výtvarnú tvorbu súťaže tajným hlasovaním. Literárnu tvorbu
ohodnotila odborná porota.
V literárnej tvorbe sa súťažilo v dvoch
kategóriách:
Prvá kategória: 4. – 6. ročník:
1. miesto: Marián Pallo, 5. A
2. miesto: Karolína Dujčíková 6. B
Silvia Oravcová, 6. B
3. miesto: Lenka Plešková, 4. B
Ocenení so starostkou obce D. Veverièíkovou
a zástupkyòou riadite¾ky ZŠ M. Mrníkovou (foto: archív ZŠ)
Druhá kategória: 7. – 9. ročník:
1. miesto: Juraj Trháč, 8. A
2. miesto: Daniel Loziňák, 8. A
3. miesto: Michaela Dujčíková, 9. A
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
N
a základnej škole v obci majú veľa
aktivít počas celého roka. Medzi
tie významnejšie patrila súťaž na tému:
„Záosek očami detí“ a „Báseň o Záo-
sekovi“. Súťaž vyhlásila starostka obce
Dana Veveričíková pri príležitosti 105.
výročia úmrtia Ľudovíta Gašpara – Záoseka. V obci sa na jeho počesť kona-
(foto: archív ZŠ)
„Srdce pre Slovensko“
V
o štvrtok 6. júna 2013 zavítal do
základnej školy v obci umelecký drotár Juraj Šerík. Pravnuk známeho
dlhopoľského majstra Jozefa Holánika –
Bakeľa v rámci predmetu regionálna výchova porozprával žiakom o práci svojho pradeda a priniesol so sebou obrovské srdce z drôtu nazvané „Srdce pre Slovensko.“ Unikátny šperk začal svoju púť
v júni minulého roku a odvtedy už navštívil mnoho slovenských miest a obcí.
16
Žiaci sa spolu so zástupkyňou riaditeľky školy Máriou Mrníkovou zapojili do
pletenia a zaradili sa tak ku tisícke ľudí
z celého Slovenska i zahraničia, ktorí
podporili tento výnimočný projekt. Veľkú radosť mali najmä žiaci z drotárskeho
krúžku, ktorí sa pleteniu z drôtu venujú
aj doma. Táto aktivita je tiež dôkaz toho,
že naše deti získavajú vedomosti z regionálnych dejín a ctia si remeslo svojich
pradedov a prastarých mám.
Výtvarná tvorba
1. miesto: Lucka Červenčíková, 6. A
2. miesto: Róbert Maceášik, 9. A
3. miesto: Andrea Brezániová, 9. A
Kristína Gaššová, 6. B
ŠKOLSTVO
MATERSKÁ ŠKOLA
R
ok 2013 bol v materskej škole plný
zážitkov. Vo februári sa tam konal maškarný ples, na ktorom sa objavili
masky od výmyslu sveta.
V máji si zase detičky spolu s učiteľkami spomenuli na svoje mamičky a staré mamy a pripravili pre ne popoludnie
plné scénok a dobrej nálady.
Rozlúčka s materskou školou
V
predposledný piatok školského roka
sa malí predškoláci lúčili s materskou školou. 21. júna 2013 sa bezstarostné detstvo symbolicky skončilo pre 15
detí. Spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre pracovníkov materskej školy a svojich blízkych milý program. Každé dieťa
vystúpilo s básničkou a veselé piesne v podaní budúcich školákov vyvolali úsmev na
tvárach všetkých prítomných. Tí sa mohli
v triede plnej detí cítiť ako na stužkovej
slávnosti, keďže starostka obce Dana Veveričíková škôlkarom odovzdala zelené
šerpy, podobné tým pre maturantov. Zástupkyňa pre materskú školu Soňa Papanová deťom dala osvedčenia o ukončení
materskej školy a knižky pre malých školákov. Deti sa lúčili nielen so svojimi postieľkami, hračkami a mladšími kamarátmi, ale predovšetkým so svojimi obľúbenými učiteľkami, tetou kuchárkou a školníčkou, ktoré im spríjemňovali „škôlkárske“ rôčky. Na znak vďaky im darovali kytičky. Po programe na všetkých
čakalo občerstvenie a detská diskotéka. Na vychytené pesničky pre najmenších si so svojimi ratolesťami zatancovali
(foto: archív MŠ)
(foto: ml)
i rodičia. Budúci prváci si domov okrem
pekného zážitku odniesli aj sladké spomienky – malé tortičky so svojimi podobizňami.
S materskou školou sa pred prázdninami
lúčili aj deti z malej triedy. Spolu so svoji-
mi učiteľkami a rodičmi sa vybrali sa výlet do Kotešovej – Oblazova. Opekanie
pri ohni, rôzne súťaže a jazdenie na poníkoch bolo pre všetkých škôlkarov veľkým zážitkom.
(foto: archív MŠ)
17
ŠKOLSTVO
Jesenná slávnosť
V
pondelok 14. októbra 2013 sa triedy
v materskej škole zmenili na tvorivé dielne. V rámci mesiaca október, ktorý
je venovaný úcte k starším tam usporiadali jedinečnú jesennú slávnosť. Detičky si
pozvali svojich starých rodičov, aby spolu s nimi vytvorili jesenné ozdoby z najrôznejších druhov zeleniny a lesných plodov. Tie sa pod šikovnými rukami babičiek a dedkov menili na rozmanité postavičky, zvieratká či dekorácie. Spoločná aktivita utužila vzájomné vzťahy a hotové
výrobky sa vynímali na výstavke v triede.
Na záver si škôlkari s učiteľkami pripravili krátky program a veselé pesničky a básničky roztlieskali všetkých starých rodičov. Vnúčence im za lásku a starostlivosť
darovali sladkú dobrotu a veľké objatie.
(foto: ml)
Vianočný večierok
(foto: ml)
V
utorok 10. decembra 2013 vládla
v materskej škole pravá vianočná nálada. Pri vysvietenom stromčeku
predviedli škôlkari svojim príbuzným
program s motívom blížiacich sa Vianoc.
Veselé scénky a koledy zaspievané „snehovými vločkami“ či „pastiermi“ dojali nejedného rodiča. Staršie deti ukázali aj krátky disko-tanec a vtipnú scénku
z reklamy. Po programe si všetci prítomní s prskavkami v rukách zanôtili známu
vianočnú pieseň. Popoludnie pokračovalo tvorivými dielňami, kde rodičia spolu s ratolesťami vyrábali vianočné ozdoby a dekorácie. Kreativita a zručnosť nechýbala ani pri jednom stole. Hotové výtvory zdobili deťom priestory v materskej škole do vianočných prázdnin.
UMELECKÁ ŠKOLA YAMAHA
Vianočný koncert
V
pondelok 9. decembra 2013 sa
v miestnom kultúrnom dome konal Vianočný koncert žiakov súkromnej
základnej umeleckej školy – hudobnej
školy YAMAHA. Program otvorili detičky z krúžku „Prvé krôčiky k hudbe“
a piesňou Sniežik sa nám chumelí navodili veselú predvianočnú náladu. Podvečer bol nabitý vynikajúcimi speváckymi a hudobnými číslami. Klasiku striedali hity populárnej hudby a plnou sálou sa neustále niesol potlesk. Pri vystúpeniach detí zadržiavali dych nielen
rodinní príslušníci, ale najmä pedagó-
18
(foto: ml)
govia, ktorí svojich zverencov na koncert zodpovedne pripravovali. Príjemnú atmosféru zavŕšila pieseň Tichá noc
v podaní všetkých účinkujúcich a spolu
s nimi si túto tradičnú koledu zanôtilo
aj obecenstvo.
Magdaléna Lacková
ŠPORT
DEDINSKÝ FUTBALOVÝ
TURNAJ
V
piatok 5. júla 2013 sa na futbalovom ihrisku v obci konal prvý ročník dedinského futbalového turnaja
o „Pohár starostky obce Dlhé Pole.“ Sprievodnou akciou boli Športové dni, ktoré
zorganizovala obec v spolupráci so Združením rodičov základnej školy s materskou školou. 60 detí zažilo letný deň plný
rôznych súťaží a dobrodružstiev. Okrem
iného mohli obdivovať ukážku činnosti
organizácie K9 Traninig center, ktorá má
sídlo v našej obci. Na záver dňa boli víťazi odmenení medailami a organizátori sa
tešili z úspešnej akcie.
ml
(foto: archív ZRŠ)
Rozpis a výsledky zápasov II. trieda – dospelí, súťažný ročník 2013/2014
Kolo
Dátum
Výsledok
Góly:
1
4.8.2013
Hliník
Dlhé Pole
5:0
2
11.8.2013
Dlhé Pole
Podhorie
3:1
Beneš 2, Vaculík
3
18.8.2013
Zádubnie
Dlhé Pole
2:0
4
25.8.2013
Dlhé Pole
Ďurčiná
0:0
5
1.9.2013
D.Hričov
Dlhé Pole
0:2
Papan, Vaculík
6
8.9.2013
Gbeľany
Dlhé Pole
2:2
Magáth, Ondruš
7
15.9.2013
Dlhé Pole
Nededza
4:3
Beneš 2, Brodek, Magáth
8
22.9.2013
Teplička n.V.
Dlhé Pole
3:2
Brodek, Ďuriš
9
29.9.2013
Dlhé Pole
Hlboké
4:0
Beneš 2, Vaculík, Dlhopolček
10
6.10.2013
Kam.Poruba
Dlhé Pole
0:0
11
13.10.2013
Dlhé Pole Hôrky
2:0
Brodek, Beneš 12
20.10.2013
Bitarová Dlhé Pole
2:1
Rybárik
13
27.10.2013
Dlhé Pole Súľov
4:0
Beneš 2, Vaculík, Dlhopolček
Tabuľka II. trieda - dospelí po 13.kole
Por.
Družstvo
1
FK Hliník
2
OŠK Kamenná Poruba
3
TJ Družstevník Bitarová
4
TJ Družstevník Hôrky
5
TJ Dlhé Pole
6
TJ Hviezda Zádubnie A
7
OŠK Nededza A
8
TJ ŠK Podhorie
9
TJ Partizán Súľov
10
OFK Teplička nad Váhom
11
TJ Hlboké
12
FK Ďurčiná
13
ŠK Gbeľany
14
ŠK Dolný Hričov
Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
V
9
9
8
7
6
6
6
6
6
5
4
2
2
1
R
3
2
1
1
3
3
2
1
0
2
1
3
3
3
P
1
2
4
5
4
4
5
6
7
6
8
8
8
9
TJ Dlhé Pole – futbalový
oddiel ïakuje všetkým
futbalovým
a športovým fanúšikom
za podporu
v roku 2013!
Tešíme sa na Vás aj
v jarnej èasti sezóny
2013/2014.
Predpokladaný termín
prvého jarného zápasu
– 23.marca 2014.
Skóre
45 : 10
32 : 6
30 : 19
33 : 20
24 : 18
24 : 22
25 : 19
23 : 28
18 : 24
28 : 25
19 : 25
21 : 37
9 : 30
9 : 57
Body
30
29
25
22
21
21
20
19
18
17
13
9
9
6
+/9
8
4
1
3
0
2
-2
-3
-1
-5
-9
-9
-12
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
Spracoval: Karol Feranec
19
HODY V OBCI
V
nedeľu 10. novembra 2013 sme
v obci slávili Svätomartinské hody.
Patrón miestneho kostola síce neprišiel
na bielom koni, ale novembrový chlad
pocítil každý zo zvedavcov, ktorí si prišli pozrieť stánky umiestnené popri hlavnej ceste v centre obce. Najväčšiu radosť
mali samozrejme tí najmenší a po svätej
omši sa všetci utekali zohriať k slávnostnému obedu.
ml
Vydáva:
Kontakt:
Redakcia:
Grafické spracovanie:
Tlač:
20
Obecný úrad v Dlhom Poli ako občasník
Dlhé Pole č. 249, 013 32, tel. 041/5696 260, www.obecdlhepole.sk
Ing. Dana Veveričíková
Mgr. Magdaléna Lacková
Helpmark s.r.o., www.helpmark.sk
TIMEPRINT Žilina – Bytčica, Róbert Lopušan
Download

dlhopol-2014 - Obec Dlhé Pole