Základná škola s materskou školou Dlhé Pole
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
August 2010
1
Školský vzdelávací program
pre základnú školu
Názov - motto: Drotárske tradície prepájame s reálnymi požiadavkami
dnešného sveta.
Stupeň vzdelania : ISCED 1, ISCED 2
Dĺţka štúdia :
ISCED 1 – štyri roky, ISCED 2 – päť rokov
Vyučovací jazyk:
slovenský
Študijná forma:
denná
Druh školy:
plnoorganizovaná základná škola /štátna škola/
Obsah vzdelávacieho programu:
1./ Školský vzdelávací program vypracovaný riaditeľkou školy platný pre celú školu, podľa
ktorého sa uskutočňuje celková výchova a vzdelávanie v základnej škole.
2./ Výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť
v školskom zariadení ŠKD, ktoré je súčasťou školy
3./ Výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť
v Školskom stredisku záujmovej činnosti Kamienok, ktoré je zriadené pri ZS s MŠ Dlhé Pole.
4./ Učebné osnovy, tematické výchovno-vyučovacie plány pre všetky vyučovacie predmety
1.- 4. ročníka /ISCED 1/, pre všetky vyučovacie predmety 1-8. ročníka /ISCED 2/.
Vzdelávacie štandardy sú súčasťou TVVP.
2
Predkladateľ: Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhé Pole
Názov školy: Základná škola s materskou školou Dlhé Pole
Typ školy:
Plnoorganizovaná základná škola - škola so všetkými ročníkmi
Adresa:
Dlhé Pole č. 38, 013 32
IČO:
37813293
Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Heinrichová
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Ľuboslava Gondášová
Ďalšie kontakty : 041/5005887, [email protected], www.zsdlhepole.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Dlhé Pole , starostka obce – Ing. Dana Veveričíková
Adresa :
Dlhé Pole, č. 249, 013 32
Kontakty:
041/5696388, fax 0415696388,
Platnosť dokumentu do :
Podpis riaditeľa:
Charakteristika školy
Základná škola s materskou školou v Dlhom Poli sa nachádza na strednom Považí, 14 km od krajského mesta
Žilina. Rozprestiera sa v prekrásnom prostredí neďaleko riečky Dlhopoľky. Je plnoorganizovanou školou .
Zriaďovateľom školy je Obec Dlhé Pole. V apríli 2010 bola dokončená rekonštrukcia školy spojená s nadstavbou,
kde škola získala lukratívne priestory špeciálnych učební. Pre školský rok 2010/2011 budeme v nadstavbe
využívať novú knižnicu /slúži nielen na požičiavanie kníh ale tiež na skupinové vyučovanie – pracovné stoly sú
situované do jednotlivých boxov/, miestnosť pre vyučovanie jazykov. Postupne budeme budovať herňu pre
rôzne vyučovacie hodiny využívajúce nové formy vyučovania a učebňu výtvarnej výchovy. Našou víziou je
zariadiť multimediálnu učebňu, čo závisí od veľkého množstva financií.
Charakteristika žiakov
Základnú školu s materskou školou v Dlhom Poli navštevujú žiaci z obce Dlhé Pole a žiaci z neďalekej obce
Svederník. Veľká časť žiakov /tiež domácich/ dochádza do školy autobusom. ZŠ poskytuje výchovu a
vzdelávanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V malom počte navštevujú
školu žiaci rómskeho pôvodu z Obce Svederník. Veľkú pozornosť venuje škola deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
3
1. Charakteristika pedagogického zboru
V šk. roku 2010/2011 vyučuje v ZŠ s MŠ Dlhé Pole 16 pedagógov /vrátane dvoch vychovávateliek/
a pán farár. Základnú školu riadi riaditeľka školy spolu so zástupkyňou školy.
Všetci pedagógovia majú odbornú i pedagogickú spôsobilosť, dlhší čas chýba v škole učiteľ
chémie, dejepisu a občianskej výchovy. Pedagógovia sú však natoľko skúsení , ţe sú schopní
vyučovať i uvedené predmety. Etickú výchovu nevyučujeme z dôvodu nezáujmu rodičov.
Veľkú dôleţitosť prikladáme práci výchovného poradcu, ktorý je v neustálom kontakte s rodičmi,
triednymi učiteľmi, vedením školy, školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi. Výchovný
poradca má k dispozícii počítač, kabinet, v ktorom pravidelne vykonáva poradenskú sluţbu.
Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie svojich učiteľov, v oblasti ponúk vzdelávacích podujatí
spolupracujeme predovšetkým s MPC Ţilina. . Akceptujeme tieţ výhodné ponuky iných vzdelávacích
inštitúcií.
2. Dlhodobé projekty
Pre kaţdú krajinu má nesmierny význam história, ľudové zvyky a tradície. Škola, ako jedna
z najpovolanejších inštitúcií, môţe byť nápomocná v tom, aby nezanikli vzácne hodnoty, ktoré
zanechali dedovia a pradedovia našich ţiakov. Preto snahou nezabudnúť na talentovaných drotárov,
potulujúcich sa svetom, na ich prekrásne piesne, tance, drotárs ke výrobky a vôbec všetko, čo s nimi
súvisí, naša škola vypracovala projekt Náš región. Projekt bol prijatý MŠ SR a v školskom roku
1998/99 uvedený do praxe. Do všetkých učebných plánov boli začlenené regionálne prvky.
Vychádzajúc z regionálnych podmienok školy a zo špecifických podmienok okolia, bolo zriadené
v prízemnej časti našej školy malé múzeum. Dobová dekorácia a vhodná estetizácia prostredia
napovie kaţdému návštevníkovi príslušné regionálne zameranie, zároveň dáva škole určité
špecifikum.
Ďalším špecifikom pre našu školu je projekt Škola podporujúca zdravie . Uvedený projekt máme
tieţ zakomponovaný do mnohých tematických plánov .
Uvedené projekty neustále rozvíjame a dopĺňame o nové atraktívne aktivity v rámci vyučovania, ba
i v mimoškolskej činnosti.
V júni 2006 našej škole MŠ SR schválilo zaloţenie Školského strediska žiackej záujmovej
činnosti. Na vypracovaní posledného projektu sa podieľali všetci pedagogickí pracovníci, bola to
rozsiahla tímová práca.
Školské stredisko ţiackej záujmovej činnosti sme zaloţili na regionálnych tradíciách
a zastrešujeme ním celú mimoškolskú činnosť. Deti z kraja drotárov do neho prichádzajú s radosťou,
učia sa plnohodnotne vyuţívať svoj voľný čas.
Obec získala finančné prostriedky z európskych fondov na rekonštrukciu školy. Projekt bol
dokončený v apríli 2010. Získaním priestorov pre špeciálne učebne škola skvalitní výchovnovyučovaciu prácu.
3. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola úzko spolupracuje s uvedenými subjektmi:
-
Školská rada pri ŽŠ s MŠ Dlhé Pole
-
ZRŠ pri ZŠ s MŠ Dlhé Pole – dvaja rodičia vedú tiež záujmový krúžok
-
Obecný úrad Dlhé Pole, Obecný úrad Svederník
-
Farský úrad Dlhé Pole
4
-
Regionálne osvetové stredisko, Žilina
-
Považské múzeum – Budatínsky hrad
-
Škola ochrany prírody – Varín
-
Občianske združenie Deti z kraja drotárov, Dlhé Pole
-
Škola v prírode – Terchová, časť Šípková
-
Plavecká škola, Žilina
Školská rada je zostavená v zmysle platných predpisov, zasadá najmenej štyri razy do roka.
Triedne schôdze ZRŠ sú organizované najmenej tri razy počas školského roka , zúčastňuje sa ich
v priemere asi 70 % rodičov. Plenárna schôdza ZRŠ sa koná vždy na začiatku školského roka.
Škola nadviazala spoluprácu so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline /J.
Vuruma č. 144/, ktoré realizuje vyšetrenie žiaka aj priamo v priestoroch našej školy, čo je veľká výhoda pre
zamestnaných rodičov. Pre učiteľa je veľmi dôležité lepšie poznať dieťa, jeho schopnosti a možnosti. Na
základe pokynov špeciálnych psychológov a špeciálnych pedagógov žiakovi sprístupníme výchovno-vyučovací
proces tak, aby mu umožnil pocit úspechu a radosti. Raz do roka poradňa uskutočňuje v škole testy profesijnej
orientácie pre žiakov VII. ročníka. Uvedená aktivita sa stretáva s čoraz väčším záujmom rodičov.
4. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má zariadené a využíva tieto odborné učebne:
-
priestrannú telocvičňu spolu so šatňami
-
odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, chémie a prírodopisu, ktorá zároveň slúži tiež ako premietacia
miestnosť s veľkoplošným plátnom
-
učebňu výpočtovej techniky, zároveň je v nej uložené softvérové vybavenie
-
špeciálnu učebňu pre vyučovanie jazykov s knižným fondom pre anglický jazyk, keramickou tabuľou
-
školské dielne
-
moderne zariadenú kuchynku pre vyučovanie špeciálnej prípravy dievčat a regionálnej výchovy
/recepty starých mám/, tiež pre činnosť krúžkov varenia a spoločenského stolovania
-
školskú klubovňu, slúžiacu na poobedňajšiu činnosť v rámci ŠKD
-
novozriadenú školskú knižnicu, slúžiacu tiež na vyučovanie
-
učebňu s interaktívnou tabuľou pre všetky ročníky.
Uvedené odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, pravidelne dopĺňame kabinetné zbierky novými, modernejšími
pomôckami.
Škola má k dispozícii veľké ihrisko, ktorého súčasťou je umelý trávnik, využívaný počas celého roka.
Súčasťou školského ihriska je doskočisko, ihrisko na plážový volejbal, bežecká dráha a detské ihrisko
s preliezačkami pre najmenších žiakov. Ihrisko na hokejbal je potrebné zrekonštruovať.
5
V mesiaci októbri 2008 bola zrealizovaná rekonštrukcia celého vykurovacieho systému, čím znížime
náklady na vykurovanie a zabezpečíme teploty miestností podľa platných noriem.
V roku 2008 bola zriadená nová zborovňa pre zamestnancov školy s kuchynským kútikom.
V zborovni majú učitelia k dispozícii 2 počítač s tlačiarňou a kopírovacím zariadením, čo
skvalitňuje ich prácu.
5. Škola ako životný priestor
Vedieme žiakov v duchu hesla :Prostredie vychováva. Z toho dôvodu sa všetci snažíme o upravené
a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, školskej jedálne a vôbec celého priestoru,
v ktorom sa odohráva výchovno-vyučovací proces.
Budujeme priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi pedagógmi
navzájom.
Celkovo sa snažíme o dobré medziľudské vzťahy.
6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Vo všetkých vyučovacích priestoroch a v celom objekte školy dodržiavame bezpečné podmienky, pravidelne
na začiatku školského roka žiakov poučíme o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tiež o protipožiarnej
ochrane, organizujeme pravidelné školenia všetkých zamestnancov. Komplexnú starostlivosť v rámci BOZP
našej škole zabezpečuje dodávateľskou formou firma Beňadik, s.r.o.
Pravidelne vykonávame predpísané revízie .
I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy
a vzdelávania
)
Hlavným cieľom školy je dosiahnutie tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania.
Koncepcia školy je orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti ţiaka. Ide o rozvoj
poznávacích funkcií : rozvoj senzomotoriky, pamäti, porozumenia, aplikácie, analýzy,
hodnotiaceho myslenia a tvorivého myslenia. Ďalej o rozvoj mimopoznávacích
funkcií: procesy emocionalizácie, motivácie, socializácie, sebaregulácie a tvorivosti.
Škola bude vo výchovno-vyučovacom procese plne rešpektovať:
-
personálnu výchovu
-
psychokognitívnu výchovu
-
technologickú výchovu.
Strategické ciele školy:
-
trvalo zvyšovať kvalitu edukačného a výchovného procesu na základe merateľnosti
-
inovovať školské kurikulum podľa najnovších trendov v súlade s požiadavkami odberateľov
-
vhodnou motiváciou udržať a zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru
6
-
podporovať talent, rozvoj osobnosti každého žiaka nielen prostredníctvom vyučovacieho procesu , ale
tiež cestou kvalitnej mimoškolskej činnosti
-
rozvíjať regionálnu výchovu
-
zvýšiť povedomie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
-
prezentovať hodnoty školy vystupovaním a konaním všetkých žiakov a zamestnancov
-
neustále skvalitňovať estetické prostredie interiéru a exteriéru školy
Pri rozpracovaní strategického rozvoja školy je nevyhnutné akceptovať externé prostredie školy. Využijúc
STEPE a SWOT analýzy sme pristúpili k uvedenej stratégii, v ktorej sa budeme snažiť minimalizovať riziká
a využívať šance a zároveň budeme budovať na silných stránkach školy.
Strategické ciele nestačí len zadefinovať, ale je nutné ich rozpracovať do zrozumiteľných a jednoznačne
formulovaných špecifických cieľov a krátkodobých úloh, časovo zvládnuteľných, reálnych. Prvým predpokladom
splnenia úloh je, aby sa realizovali pomocou metód a spôsobov blízkych práci pedagógov, respektíve prostrediu
školy.
Požiadavky rodičov, žiakov, zriaďovateľa, členov rady školy a tiež požiadavky novej ekonomicko-spoločenskej
orientácie spoločnosti smerujú k zachovaniu regionálnej výchovy, ku kvalitnej výučbe cudzích jazykov,
informatiky a smerujú k zdravému životnému štýlu, špecifické ciele sme orientovali na uvedené oblasti.
Šk ola umoţní všetk ým ţiak om získ ať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetk ých
všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlbok é odborné vedomosti vo všetk ých zvolených voliteľných
predmetoch.
Dá šancu k aţdému ţiak ovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť
úspech.
Šk ola zabezpečí podmienk y na vzdelávanie ţiak ov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
tak , aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave ţiak ov na ţivot, k torý od nich vyţaduje, aby boli
schopní k ritick y a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človek a rozhľadeného, vytrvalého, schopného k ooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiak ov v našej šk ole.
Zabezpečiť k valitnú prípravu ţiak ov v cudzích jazyk och so zreteľom na moţnosti šk oly, so
zameraním na k omunik atívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiak ov.
Formovať u ţiak ov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie
a hodnotové orientácie.
Vychovávať ţiak ov v duchu humanistick ých princípov.
V spolupráci s rodičmi ţiak ov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných
ľudí.
Naším princípom je viesť ţiak ov k tvorivému mysleniu, k ritick ému mysleniu, naučiť ich tímovo
pracovať, k omunik ovať medzi seb ou, vzájomne sa rešpek tovať a byť schopní celoţivotne sa
vzdelávať.
Žiakov vychovávame k zodpovednosti a samostatnosti.
7
Rozvíjať u žiakov sociálnu komunikáciu.
Naším princípom je, aby k aţdý ţiak v šk ole zaţil úspech.
Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program podľa pok ynov poradne.
Škola zabezpečí žiakovi získať istotu vo vlastných koreňoch, pomôže žiakovi uistiť sa , kde patrí.
Pomôže mu spoznať jeho rodákov, ich špecifické zvyky a obyčaje, ich osobitú kultúru. Na základe týchto
poznatkov učiť deti tolerovať kultúru iných národov, nakoľko žijeme v multikultúrnej spoločnosti.
V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia pomôže žiakovi formovať kladný postoj k prírodnému
bohatstvu nielen našej obce ale celého štátu. Pripraví živnú pôdu pre rozvoj environmentálnej výchovy v jej
aktívnej podobe.
Cez novovytvorený predmet regionálnu výchovu a prostredníctvom voliteľného predmetu tvorba a ochrana
životného prostredia bude škola formovať postoj k práci a ľudovému remeslu, nakoľko pomaly vymierajú
niektoré remeslá, vidíme dôležitosť tohto bodu výchovy.
Prostredníctvom mimoškolskej činnosti viesť žiakov k plnohodnotnému využívaniu voľného času.
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prel ínajú cez vzdelávacie obsahy.
Prierezové tematiky naša škola uplatňuje spravidla ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí
vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Vlastné zameranie školy predstavuje jej komplexnú charakteristiku.
Poslaním školy je výchova a vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje na princípoch uvedených v Zákone č.
245/2008 Z.z.
Kaţdá škola má však svoje poslanie, svoje hodnoty a víziu.
Poslanie našej školy: Na základe tradícií výchovu a vzdelanie prispôsobiť súčasnosti múdro, zdravo
a s nadhľadom.
Hodnoty školy: vzdelanosť, ústretovosť, prosociálnosť, priateľstvo, tolerancia, pracovitosť , úcta k
tradíciám.
Vízia školy: Deťom z kraja drotárov doširoka otvoriť brány jazykov, najnovšej techniky a prejsť cez ne
cestou, ktorú zdobia kvalitné procesy rozvoja osobnosti.
SW analýza:
Siné stránky školy:
záujem o stratégiu školy zo strany učiteľov
obnova tradícií /projekty Náš región a Zdravá škola/
individuálny prístup k problémovým ţiakom
dobrá spolupráca so zriaďovateľom, rodičmi a mnohými inštitúciami, podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelaní
podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov
kvalifikovaní učitelia jazykov
8
-
kvalifikovaný učiteľ informatiky
široká podpora krúţkovej činnosti a mimovyučovacích aktivít
kľudné horské prostredie vidieckej školy
novozriadené špeciálne učebne
zrekonštruovaná budova školy /kúrenie, okná, strecha, pergola/
materiálne vybavenie kabinetných zbierok, učební
športoviská v areáli školy
organizovanie zaujímavých vyučovacích a mimovyučovacích aktivít /exkurzie, Noc v škole,
Pochovávanie basy, spoločeneské posedenie so starými rodičmi, športové súťaţe,
karneval.../.
Silné stránky našej školy sú postavené na dobrom kolektíve, tolerantných medziľudských
vzťahoch, pracovitosti a predovšetkým ochote prijať zmeny v rozvoji nových kompetencií ţiaka
cez nové kompetencie učiteľa.
Kaţdá škola má i slabé stránky:
neodborné vyučovanie niektorých predmetov
nedostatočná príprava mnohých ţiakov na vyučovanie – slabá kontrola zo strany rodičov
nezáujem o vyučovanie ţiakov zo sociálne slabého prostredia.
Vedenie školy spolu s poradnými orgánmi sa snaţí hľadať cesty, ako minimalizovať slabé
stránky školy a vyuţívať v plnej miere silné stránky školy.
Stupeň vzdelania :
ISCED 1
Profil absolventa
Kompetencie žiaka sú jeho spôsobilosti preukázať vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti.
Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter, to znamená, že sa vytvára jú počas celého výchovnovyučovacieho procesu v škole i počas mimoškolských aktivít. Okrem vedomostí, ktoré nadobúdajú žiaci
v jednotlivých predmetoch sa snažíme, aby náš absolvent bol :
-
usilovný
svedomitý
samostatný
čestný.
Kľúčové kompetencie :
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
a/ sociálne a komunikačné spôsobilosti
-
vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj
názor,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
rozumie rôznym typom doterajších textom a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať ,
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,
v anglickom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
9
b/ spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
-
-
používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a schopnosť používať matematické modely logického a priestorového myslenia
a prezentácie /vzorce, modely/,
rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov,
c/ spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
-
d/
spôsobilosť učiť sa učiť
-
e/
-
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej
oblasti,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom
osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
-
g/
získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje
poznatky a študijné návyky,
spôsobilosť riešiť problémy
-
f/
žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači
dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,
uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných
telefónov,
vytvára si pozitívny sebaobraz, kzorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické
a duševné zdravie,
kontroluje vlastné konanie,
uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,
účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodržiava dohody,
ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich,
prispieva k spoločnej práci,
podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudských vzťahov,
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných
vyjadrovacích prostriedkov,
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj,
pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku
pozná spoločenskú etiketu,
10
-
správa sa kultivovane, kultúrne, primerane okolnostiam
je tolerantný a empatický k prejavom iných ľudí a kultúr.
Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú
z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií /viď učebné plány pre ročníky 1.-4-/.
Žiak na konci štvrtého ročníka preuká že nasledovné dobré zručnosti:
- sebapoznania, sebadôvery a sebaúcty
- sebareflexie a sebahodnotenia – pracovať s chybou a priznať si ju
- sebazodpovednosti za vlastné učenie
- vedieť sa sebarealizovať
- uznať iných a vedieť spolupracovať napríklad v skupinových prácach
- aktívne počúvať nielen učiteľa ale aj spolužiakov, rodičov
- byť empatický – spolucítiť s ostatnými spolužiakmi
- vedieť sa dohodnúť a dodržiavať určité pravidlá v triede počas vyučovania, prestávok,
školských akcií
- byť asertívny
- vedieť argumentovať
- vedieť sa učiť
- vedieť pracovať s informáciami.
Svojím vystupovaní náš žiak:
-
-
-
bude robiť dobré meno svojej škole, v rámci regionálnej výchovy sa naučí používať rôzne regionálne
zvyky a tradície, poznať históriu obce, vážiť si prácu dlhopoľských drotárov, dievčatá sa naučia variť
recepty starých mám
na základe cestovania svojich predkov do sveta zistí nutnosť vyučovania cudzích jazykov a zaradenia
sa do multikultúrnej spoločnosti – zavedenie vyučovania anglického jazyka od prvého ročníka
naučí sa ochraňovať prírodu nielen v obci , využívať ju v čase odpočinku, separovať odpad
v priestoroch školy a jej okolia – zaradenie environmentálnych programov do vyučovania
prírodovedy, vlastivedy
bude racionálne využívať svoj voľný čas a tým sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie – mnohé
mimovyučovacie aktivity v rámci Strediska žiackej záujmovej činnosti, navýšenie počtu hodín
telesnej výchovy, práca 23 krúžkov záíujmovej činnosti.
Pedagogické stratégie
Vo svojej pedagogickej koncepcii sa naša škola snaží realizovať „dobré vyučovanie“, ovplyvnené
viacerými prvkami, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vystupujú v rôznej miere. Snažíme sa vymedziť takú
stratégiu, ktorá je efektívna na dosiahnutie cieľov školy. Učíme deti myslieť a učiť sa.
Uplatňujeme nasledovné metódy a stratégie:
1./ Učenie s myslením
Dôležité je na vyučovaní nielen to, čo sa žiaci naučia, ale aj to, ako sa učia. Je potrebné so žiakmi
hovoriť, ktoré prekážky majú pri učení. Prekážky v učení môžu byť v žiakovi, v komunikácii, v prostredí,
v učive. Je vhodné dať žiakom cvičenie, aby sa zamysleli a hovorili o tom, ako sa im darí – nedarí, čo ich
zaujíma, čo chcú dosiahnuť.
2./ Otázky na vyučovaní
Znakom dobrého učenia je, že žiaci dostávajú otázky a zároveň sa aj pýtajú. Otázky bývajú spravidla
zamerané na pamäť a premýšľanie. Je dôležité dávať žiakom možnosť tvoriť otázky k jednotlivému
učivu. Dobrá otázka provokuje myslenie.
3./ Plánovanie
Žiaka učíme plánovať si svoju činnosť podľa princípu: naplánuj-urob-skontroluj.
Dobrým príkladom je napríklad plánovanie projektov, ktoré realizujeme v rôznych vyučovacích
predmetoch napr. v anglickom jazyku, dejepise, zemepise, slovenskom jazyku, biológii...
11
-
4./ Diskusia
Učíme žiakov že to, o čom rozmýšľame a učíme sa, je potrebné navonok vyjadriť, dávame žiakom
možnosť vyjadriť sa k riešeným problémom, pričom musia dodržiavať určité pravidlá:
žiaci počúvajú jeden druhého, reagujú na to, čo sa hovoril o, dokážu prijať iný názor, opraviť svoj
a dohodnúť sa
naučia sa, že môže hovoriť iba jeden, kto hovorí, díva sa na toho, kto hovorí, neklame a nepredstiera.
Ako príklad diskusie uvádzam:
žiaci čítajú text
žiaci si po prečítaní navrhnú, čo ich zaujalo a o čom by chceli diskutovať
môže sa vybrať len jedna otázka, ktorá sa bude rozoberať v diskusii.
5./ Kooperatívne učenie
Žiaci získajú úžitok zo spolupráce, môžu sa naučiť od druhých, alebo môžu oni naučiť iného spolužiaka
a pomôcť mu. Spoločné učenie rozvíja sociálne a rozumové zručnosti.
Žiak bude vedieť vyjadriť svoje vedomosti, bude vedieť povedať čo robil a čo sa naučil.
Z mnohých úloh skupinovej práce budeme preferovať:
riešenie problému /napr. v oblasti Človek a príroda, Matematika a práca s informáciami.../
výroba výtvoru /napr. v oblasti Človek a svet práce, Umenie a kultúra , Regionálna výchova, Tvorba
životného prostredia/
Nielen v kooperatívnom učení uplatňujeme reflexiu. Väčšinou v v záverečnej časti kooperatívneho učenia
alebo na konci vyučovacej hodiny, v závere rôznych mimovyučovacích a krúžkových činností.
6./ Individuálne vedenie
- pedagóg vedie žiakov tak, aby urobi li to, čo nedokážu sami
- od pedagóga sa očakáva, že bude vedieť navrhnúť viacero typov úloh pre rôzne
úrovne detí .
7./ Vo veľkej miere podporujeme rozvoj sebahodnotenia, predovšetkýcm potvrdzovaním dobrých
vlastností žiaka vo vyučovaní určitého predmetu, dávame možnosť každému žiakovi zažiť úspech .
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky – IKT využívame takmer vo všetkých vyučovacích
predmetoch, ďalej ako súčasť rôznych odborných besied, zapájame sa do internetových olymp iád,
vytvárame so žiakmi rôzne prezentácie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností. Uplatňujeme individuálny prístup
k slabšieprospievajúcim žiakom.
V oblasti environmentálnej výchovy spolupracujeme s Agentúrou životného prostredia v Žiline, ktorej
zamestnanci spolu s našimi pedagógmi realizujú tvorivé dielne v priestoroch našej školy – zhotovenie
kŕmidiel pre vtáčikov, hračiek z druhotných surovín, žiaci získavajú vedomosti prostredníctvom rôznych
zaujímavých ekohier. Realizujeme výučbový program: Ohrozené lesy.
Pri prevencii drogových závislostí spolupracujeme so sociálnym pedagógom, ktorým je učiteľka v našej
MŠ, organizujeme mnohopočetné mimovyučovacie aktivity, zaujímavé besedy proti fajčeniu
a alkoholickým nápojom, premietame poučné filmy na uvedenú tematiku. Od septembra 2008 pracuje
Herňa v priestoroch klubovne, ktorú môžu využívať žiaci každú stredu v čase od 15,00 do 17,00 hod.
Všímame si talentované deti v jednotlivých oblastiach a rozvíjame talent do maximálnej miery. Napr.
Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže na úrovni školy i okresu, medziškolské futbalové
súťaže, hokejbalové súťaže, matematické, internetové, jazykové a iné súťaže. Plán súťaží je uvedený
v Pláne školy.
12
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a/ Ţiaci so zdravotným znevýhodnením :
-
-
naša škola je otvorená pre všetkých ţiakov, i pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, v
rámci realizácie projektu – nadstavba školy – bude zabezpečený bezbariérový prístup
vzdelávame ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí na základe
odporučenia odborníkov majú vypracované individuálne vzdelávacie plány z jednotlivých
predmetov
vedenie školy , výchovný poradca a triedny učiteľ spolupracuje s rodičmi takýchto detí
výchovný poradca a triedny učiteľ vedie ich dôvernú agendu
v šk. roku 2008/2009 nadviazala spolupráci so súkromnou PPP a umoţnila vyšetrenie detí
priamo v priestoroch školy
v šk. roku 2010/2011 máme začlenených 4 ţiakov.
b/ Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:
v spolupráci s Obecným úradom Dlhé Pole vypláca škola rodičom takýchto ţiakov sociálne
štipendiá
2 x za školský rok im zakupujeme školské pomôcky
školská jedáleň im poskytuje stravu za symbolickú cenu
pri riešení výchovno-vyučovacích problémoch u sociálne slabších ţiakov spolupracujeme
s Obcou Svederník i s Obcou Dlhé Pole, tieţ vo váţnejších prípadoch s políciou
vo výchovno-vyučovacom procese im pedagógovia venujú väčšiu pozornosť – individuálny
prístup – v prípade potreby
maximálnou mierou ich zapájame do krúţkovej činnosti i do mimovyučovacích aktivít –
napríklad návšteva Mestskej plavárne v Ţiline, Krajskej kniţnice v Ţiline
c/ Ţiaci s nadaním:
v priestoroch školy sa nachádzajú kvalitné športoviská – umelý trávnik, slúţi na trénovanie
mladých talentov v oblasti futbalu počas celého roka
škola v školskom roku 2008/2009 materiálne zabezpečila športový materiál pre hokejbal
v oblasti trénovania futbalistov škola spolupracuje s rodičmi i miestnou telovýchovnou
jednotou
intelektové nadanie podporujeme prípravou na olympiády : geografickú, biologickú – Poznaj
a chráň, olympiádu matematickú .V uvedených olympiádach škola dosahuje slušné výsledky
na úrovni okresu
pre talentovaných ţiakov počas vyučovania máme k dispozícii encyklopédie, kniţnicu
anglickej literatúry, cudzojazyčné slovníky, atlasy...
k zadávaniu špeciálnych úloh poskytujeme učiteľom vo veľkej miere výpočtovú
a rozmnoţovaciu techniku .
Ţiaci našej školy majú moţnosť navštevovať súkromnú Základnú umeleckú školu pána Hlaváča,
ktorá má sídlo v Obci Dlhé Pole.
Začlenenie prierezových tém
Ku komplexnosti vzdelávania ţiakov 1. – 4. ročníka vo veľkej miere prispejú prierezové témy, ktoré
odráţajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu, ale zároveň slúţia aj
na prehĺbenie základného učiva, majú prispieť k tomu, aby si ţiak rozšíril rozhľad, osvojil si určité
postoje, hodnoty, rozhodovanie. Pozitívne ovplyvňujú proces vytvárania a rozvíjania kľúčových
kompetencií ţiakov.
Prierezové tematiky sa v našej škole vyučujú v rámci jednotlivých učebných predmetov, učitelia
z nich vychádzajú predovšetkým pri stanovení výchovno-vyučovacích cieľov vyučovacích predmetov,
vyuţijú ich pri tvorbe tematických plánov triednických hodín, pri tvorbe tematických
plánov
výchovného programu školského klubu detí.
13
Na úrovni primárneho vzdelávania máme v učebných osnovách zakomponované nasledovné
prierezové témy: dopravná výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,
mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana ţivota a zdravia, tvorba projektu a prezentačné
zručnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.
14
II. Rámcový učebný plán – ISCED 1
Školský rok 2011/2012
I. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
8
Matematika a práca s informáciami
1
škola
Prvý cudzí jazyk – anglický
2
škola
Matematika
4
1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Náboţenská výchova
Zdravie a pohyb
škola
1
0
Umenie a kultúra
škola
0
1
Človek a hodnoty
Poznámky
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
0
Spolu :
22
Voliteľné:
5
Povinná časť:
17
škola
Škola
15
II. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
6
Matematika a práca s informáciami
2
škola
Prvý cudzí jazyk – anglický
2
Škola
Matematika
4
1
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Náboţenská výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Príroda a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Poznámky
Spolu :
23
Voliteľné:
5
Povinná časť:
18
Škola
16
III. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
6
2
Matematika a práca s informáciami
Prvý cudzí jazyk – anglický
3
Matematika
3
1
Príroda a spoločnosť
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
1
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Náboţenská výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Zdravie a pohyb
1
Spolu :
25
Voliteľné:
5
Povinná časť:
20
Poznámky
škola
Škola
škola
Škola
17
IV.ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
6
2
Matematika a práca s informáciami
Prvý cudzí jazyk – anglický
3
Matematika
3
2
Príroda a spoločnosť
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
1
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Náboţenská výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
Poznámky
škola
Škola
škola
18
Spolu :
26
Voliteľné:
5
Povinná časť:
21
19
Poznámky :
V Rámcovom učebnom pláne pre ZŠ s MŠ Dlhé Pole je vyznačená časová dotácia jednotlivých
predmetov pre školský rok 2011/2012 . Voliteľné predmety sú uvedené pri poznámke – škola.
Hodnotenie ţiakov sa vykonáva v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov ZŠ
a v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.nasledovne:
1. ISCED 1 – výtvarná výchova, náboţenská výchova, hudobná výchova, telesná výchova,
pracovné vyučovanie – pouţívajú sa 4 stupne slovného hodnotenia
- matematika, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk,
informatická výchova sa hodnotia známkou.
2.
ISCED 2 - všetky vyučovacie predmety sa hodnotia známkou.
Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov bolo schválené PR dňa 31.08. 2011.
Celú organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti organizuje škola podľa Vyhlášky 224/2011 Z.z.
o základnej škole.
Rešpektujeme Rámcové učebné plány pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré boli
schválené MŠ, vedy, výskumu a športu SR dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921
ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre niţšie stredné vzdelávanie s vyuč. jazykom
slovenským s platnosťou od 1.9. 2011.
Zmeny oproti šk. roku 2010/2011: Novovytvorený predmet, ktorý škola vyučovala v šk. roku
2010/2011 pod názvom Tvorba životného prostredia sa v šk.. roku 2011/2012 nevyučuje.
Dodatok č. 1 k školskému vzdelávaciemu programu bol predložený predsedovi ŠR,
pánovi Ing. Pavlovi Višňovskému: /podpis predsedu ŠR/: ......................................
Dlhé Pole 25.08. 2011
20
Poznámky k deleniu tried:
Triedy delíme na jednotlivé skupiny v zmysle Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 č. 320/2008 Z.z.
Zásady hodnotenia
Hodnotenie žiaka sa vykonáva v zmysle Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009
nasledovne:
I. supeň- hodnotiť známkou /klasifikovať/: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ, IFV
-hodnotiť 4 stupňami – NBV, HUV, VYV, TEV, PVC
II. stupeň- hodnotiť známkou všetky predmety, RMP – absolvoval.
Voliteľné predmety:
Voliteľné predmety spolu s hodinovou dotáciou sú vyznačené v tabuľke /v poznámkach/ slovom –
škola, to znamená, škola si uvedené predmety zvolila alebo navýšila časovú dotáciu predmetov,
predpísaných štátnym programom.
Voliteľné predmety škola vyuţila na posilnenie iných predmetov a zaviedla nový predmet: regionálna
výchova.
21
Stupeň vzdelania :
ISCED 2
Profil absolventa:
Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho primárneho vzdelávania
absolvent niţšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa
je schopný vyuţívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé
stránky,
dokáţe uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných pracovných a mimopracovných
situáciách,
dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoţivotnému učeniu sa,
sociálne komunikačné spôsobilosti
dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,
ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom
cudzom jazyku tak, ţe je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáţe
sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tieţ tvoriť texty,
uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spoluţiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími, s ktorými prichádza do kontaktu,
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,
spôsobilosť riešiť problémy
má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s vyuţitím znalostí a schopností
získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie, dokáţe
uplatňovať vedený prístup pri riešení problémov,
je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje
rozhodnutie, je si vedomí svojej zodpovednosti za riešenie problémov a uţitočnosti poučenia
sa z vlastných chýb a chýb iných,
spôsobilosti občianske
chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomí
svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váţi si
naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,
chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany
zdravia jednotlivca i spoločnosti,
je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,
spôsobilosti sociálne a personálne
dokáţe spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáţe prebrať
svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
dokáţe sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam
vzájomnej ohľaduplnosti,
dokáţe zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje
správanie,
uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj
osobný rozvoj a osobné ciele,
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
22
-
dokáţe pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, pouţívať ich hlavné
vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,
vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície,
pozná pravidlá spoločenského kontaktu,
správa sa kultivovane,
spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať
v oblasti vedy a techniky
rozvíja a pouţíva matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v kaţdodenných situáciách, má schopnosť pouţívať matematické modely logického
a priestorového myslenia a prezentácie – vzorce, modely, štatistika, diagramy...
má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umoţnia pouţívať postup uplatňovaný vo
vede na primeranej úrovni,
digitálna spôsobilosť
rozvíja spôsobilosti zaloţené na základných zručnostiach v oblasti IKT,
pouţíva zák ladné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
vytvára jednoduché tabuľky a grafy,
vyuţíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií vyuţíva IKT v iných
predmetoch,
spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, má
schopnosť plánovať a riadiť prácu.
Prierezové témy:
Sú povinnou súčasťou vzdelávania, prelínajú sa pravidelne cez vzdelávacie oblasti. Naša škola
realizuje prierezové témy väčšinou ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania
a vhodných učebných predmetov.
Prierezové témy:
-
multikultúrna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
dopravná výchova
ochrana človeka a zdravia
tvorba projektu a prezentačné zručnosti
regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Multikultúrna výchova:
Cieľom je dosiahnuť chápanie iných kultúr ako prirodzene rovnocenných, dosiahnuť rovnoprávny
prístup k všetkým ţiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.
Učiť ţiakov rozvíjať medziľudskú toleranciu, ţiť a pracovať konkrétne s rómskymi spoluţiakmi a ich
rodičmi.
Multikultúrna výchova je začlenená predovšetkým do predmetov: dejepis, občianska výchova,
geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboţenská výchova.
Mediálna výchova:
Cieľom mediálnej výchovy je:
kompetentne zaobchádzať s rôznymi druhmi médií,
vedieť vyuţívať médiá a ich produkty v prospech rozvoja ţiaka
schopnosť kriticky posudzovať médiá
uvedomovať si negatívne stránky médií, snaţiť sa ich eleiminovať.
23
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Cieľom je rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebapoznávanie, sebadôveru a tým prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie. Naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory iných,
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy. Podporovať prevenciu sociálno-patologických javov v škole/
šikanovanie, uţívanie návykových látok/.
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami. Realizuje sa vhodnými cvičeniami napríklad na
triednických hodinách, začleňuje sa do všetkých vyučovacích hodín napríklad na konci vyučovacej
hodiny sa často vyuţíva reflexia, sebareflexia, sebahodnornie... Didaktické hry s uvedenou tematikou
vyuţívajú vychovávateľky v ŠKD, tieţ učitelia v rámci mimovyučovacích aktivít.
Environmentálna výchova:
Cieľom je naučiť ţiaka poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom
k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi globálnymi a lokálnymi problémami,
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Spolupracovať
pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia /organizovať zbery papiera, chápať
nevyhnutnosť separovania odpadu, chápať zákaz vypaľovania trávy, pomáhať pri čistení miestneho
potôčika, dbať na čistotu školy a jej okolia, z odpadového materiálu vytvárať výrobky na hodinách
pracovného vyučovania a technickej výchovy, starať sa o vysadené stromčeky v areáli školského
ihriska, starať sa o kvetinovú výzdobu školy../.
Spolupracovať s Agentúrou ţivotného prostredia v Ţiline, vyuţívať jej výučbové programy priamo
v priestoroch školy, spolupracovať v uvedenej oblasti so Školou ochrany prírody Varín, tieţ vyuţívať
jej výučbové programy v teréne alebo v priestoroch našej školy.
V oblasti environmentálnej výchovy ţiak nadobudne schopnosť:
vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu,
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu,
podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia prostredníctvom
jednotlivých predmetov a tieţ prostredníctvom nového predmetu : Tvorba ţivotného prostredia
v 5. ročníku, ďalej vytvorením ekohliadok v spolupráci s Obcou Dlhé Pole, ktoré budú sledovať
čistotu vymedzeného priestoru
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu cestou telesnej
výchovy a niektorých záujmových krúţkov – napríklad krúţok varenia, krúţky zamerané na
šport a pohyb, tieţ prostredníctvom niektorých mimovyučovacích aktivít – športové súťaţe,
príprava zdravého olovrantu a bylinkových čajov v ŠKD, zdravá desiata v škole...
schopnosť citlivo pristupovať k prírode – ochrana stromčekov, kŕmenie sŕn v zime v okolí
školy, čistenie okolia, miestneho potôčika
citlivo pristupovať ku kultúrnemu dedičstvu – zavedenie nového predmetu : Regionálna
výchova v 5. ročníku
Dopravná výchova:
Cieľom dopravnej výchovy v škole je snaha zníţiť nehodovosť na cestách, nadobudnúť také
kompetencie, aby ţiaci mohli byť zodpovednými účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti,
cestujúci.
Ciele dopravnej výchovy sú zamerané na tri oblasti osobnosti ţiaka: kognitívnu, afektívnu
a psychomotorickú:
-
pochopiť funkciu dopravy,
pochopiť správanie v hromadných dopravných prostriedkoch – napríklad cestou do školy,
osvojiť si zásady bezpečného správania sa ako chodec na ceste, chodníku, ako cyklista
v obci, či mimo nej,
zvládnuť techniku jazdy na bicykli – nevyhnutnosť osvetlenia bicyklov, reflexného označenia
zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla
rozoznať najbeţnejšie dopravné značky a označenia
24
-
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
Realizácia dopravnej výchovy:
-
besedy s príslušníkmi Dopravného inšpektorátu v Ţiline – 2x počas školského roka
„Týţdeň dopravnej výchovy v škole a v ŠKD“ - v mesiaci októbri
zakomponovanie do všetkých vyučovacích predmetov počas celého šk. roka
počas Účelových cvičení .
Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy – školský dvor, ihriská, v bezpečných
priestoroch v okolí školy napr. počas vychádzok.
Ochrana života a zdravia
Cieľom ochrany ţivota a zdravia je:
pripraviť ţiakov na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza,
pomôcť zvládnuť situácie vzniknuté vplyvom priemyselných a ekologických havárií,
dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami,
formovať u ţiakov snahu ochraňovať zdravie svoje i iných
poskytnúť teoretické vedomosti a zručnosti z uvedenej oblasti,
rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,
snaţiť sa o rozvoj celkovej telesnej zdatnosti a zvýšenej odolnosti organizmu .
Odbornú zloţku učiva napĺňajú tematické celky :
civilná ochrana
zdravotná príprava
pohyb a pobyt v prírode.
OŢZ sa v našej škole realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, je
zakomponovaná v jednotlivých výchovno-vyučovacíc h cieľoch predmetov, taktieţ
prostredníctvom činnosti detí v ŠKD, mimovyučivacích aktivít, škôl v prírode, školských výletov
a exkurzií, krúţkovej činnosti.
V rámci OŢZ sme posilnili vyučovanie telesnej výchovy o 1 vyučovaciu hodinu týţdenne
v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom.
OŢZ sa tieţ realizuje prostredníctvom samostatnej organizačnej formy vyučovania – Účelových
cvičení – 2x počas školského roka – jesenné a jarné.
-
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:
Cieľom uvedenej prierezovej témy je naučiť ţiakov vedieť:
-
komunikovať
argumentovať
pouţívať informácie a pracovať s nimi
riešiť problémy
spolupracovať v skupine
prezentovať sám seba ale aj skupinovú prácu
prezentovať prácu písomne aj verbálne s pouţitím IKT.
Uvedenú prierezovú tému realizujeme takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch , je
náplňou niektorých mimovyučovacích činností napr. „Posedenie s rozprávkou“, „Literárne
pásmo“, „Ţivot v anglicky hovoriacich krajinách“, pravidelné zhotovovanie nástenky „Projekty
z predmetu Anglický jazyk“..
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Obsah uvedenej prierezovej témy je zaradený do voliteľného vyučovacieho predmetu regionálna
výchova, Je tieţ začlenená vo vyučovaní viacerých predmetov formou exkurzií, tvorby rôznych
25
projektov. Učitelia vštepujú kultúrne dedičstvo SR ţiakom tieţ prostredníctvom afektívnych cieľov
svojich vyučovacích predmetov.
V priestoroch školy je zriadené malé múzeum, ktoré denne pripomína ţiakom hmotné dedičstvo
našich predkov, zvyky a tradície si škola pripomína rôznymi vyučovacími i mimovyučovacími
aktivitami.
Uvedeným smerom sú organizované mnohé krúţky záujmovej činnosti, tieţ aktivity Ţiackeho
strediska záujmovej činnosti Kamienok, ktoré pracuje pri ZŠ s MŠ Dlhé Pole.
Vzdelávacie programy školy akceptujú tri tematické celky tejto prierezovej tematiky: môj rodný kraj,
objavujeme Slovensko a tradičná ľudová kultúra.
26
Rámcový učebný plán– ISCED 2
Školský rok 2011/2012
V.ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
5
Prvý cudzí jazyk – anglický
3
1
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Poznám ky
škola
2
2
škola
Informatika
1
Človek a príroda
Biológia
1
Človek a spoločnosť
Dejepis
1
Geografia
1
Občianska náuka
1
škola
Regionálna výchova
2
škola /nový predmet/
Náboţenská výchova
1
škola
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná a športová výchova
2
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
27
škola
1
Spolu :
Voliteľné:
Povinná časť:
26
8
18
28
VI. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
4
1
Prvý cudzí jazyk – anglický
Matematika
Informatika
1
Biológia
1
škola
Chémia
1
škola
Fyzika
1
Dejepis
škola
1
1
Človek a hodnoty
škola
1
1
Človek a spoločnosť
škola
4
1
Človek a príroda
škola
3
1
Matematika a práca s informáciami
Poznám ky
Geografia
1
Občianska náuka
1
Regionálna výchova
1
Náboţenská výchova
1
škola
škola /nový predmet/
29
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu :
Voliteľné:
Povinná časť:
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná a športová výchova
2
30
8
22
30
VII. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
4
1
Prvý cudzí jazyk – anglický
Človek a príroda
škola
3
1
Matematika a práca s informáciami
Poznámky
Druhý cudzí jazyk - FJ2
2
Matematika
4
Informatika
1
Biológia
1
Chémia
1
škola
škola
1
škola
1
škola
Fyzika
1
Človek a spoločnosť
Dejepis
1
1
Človek a hodnoty
Geografia
1
Občianska náuka
1
Náboţenská výchova
1
škola
31
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
škola
Hudobná výchova
1
škola
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Človek a svet práce
Svet práce
1
Technika
1
Spolu :
Voliteľné:
Povinná časť:
32
8
24
32
VIII. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
5
Prvý cudzí jazyk – anglický
3
1
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Druhý cudzí jazyk - FJ2
2
Matematika
4
škola
Informatika
1
škola
Biológia
1
Chémia
1
Fyzika
škola
1
1
Človek a hodnoty
škola
1
1
Človek a spoločnosť
Poznámky
Dejepis
1
Geografia
1
Občianska náuka
1
Náboţenská výchova
1
škola
33
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
0
Hudobná výchova
0
Výchova umením
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Človek a svet práce
Svet práce
1
škola
Technika
1
škola
Spolu :
Voliteľné:
Povinná časť:
31
7
24
IX. ročník ZŠ sa vyučuje podľa Učebných plánov pre 1. aţ 9. ročník ZŠ, schválených MŠ SR 14.5.
2003 pod číslom 520/2003-41 /Variant 3/.
34
Poznámky:
Triedy delíme na skupiny podľa platnej legislatívy.
Pri laboratórnych prácach dodrţiavame delenie tried.
Regionálnu výchovu v 5. a 6. ročníku vyučujeme v dvojhodinovom celku kaţdý druhý týţdeň z dôvodu
rôznych manuálnych činností napr. príprava jedál starých materí v kuchynke, nácviku regionálnych
piesní a tancov, zhotovovania rôznych výrobkov veľkonočný korbáč, maľovanie kraslíc, adventné
vence...
Predmety – svet práce a technika sme spojili do jedného celku, vyučujeme ho ako jednu
vyučovaciu hodinu.
Spájanie triednických hodín je vyznačené v triednych knihách.
Všetky vyučovacie predmety na II. stupni klasifikujeme okrem predmetu riešenie matematických
problémov /RMP/ – tu uvádzame absolvoval.
I.,II., III. V., VI., VII. ročník sú ročníky reformné.
IV., VIII. a IX. ročníka postupujú podľa učebných plánov zo dňa 14. mája 2003 č.
520/2003-41.
II. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
35
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké
sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho
hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiak ov na úspešných
a neúspešných.
-
budeme hodnotiť vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov
-
prezentovanie ľubovoľnej témy
-
príspevky do školského časopisu
-
výsledky školských alebo iných súťaţí
-
vypracovávanie rôznych projektov
-
dbať na to, aby boli hodnotené písomné i ústne odpovede
-
rešpektovať ţiaka v tom, aký prejav si na hodnotenie vyberie /ústny-písomný/
-
budeme brať do úvahy celkovú aktivitu ţiaka vo vyučovacom predmete, jeho záujem o
predmet
-
vo vybraných predmetoch skúšobne zavádzame tkzv. hodnotiace portfólio ţiaka /napr.
v anglickom jazyku/
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je zakomponovaný v Pláne kontrolnej
a hospitačnej činnosti .
Hodnotenie pedagogických zamestnancov realizujeme v zmysle Zákona č. 317 o pedagogických
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 52 .
Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti osvojenie si a využívanie profesijných
kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí zástupkyňa školy pre ZŠ – v základnej škole
a zástupkyňa pre MŠ v materskej škole.
Hodnotenie prebieha v mesiaci júni – 1 x ročne. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.
36
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako
zvládajú poţiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré
sú na ţiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:



Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti.
Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
 Podmienky na vzdelanie
 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 Prostredie – klíma školy
 Prieb eh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
 Úroveň podpory ţiak ov so špeciálnymi výchovno-vzdelávac ími potrebami

Výsledky vzdelávania
 Riadenie školy
 Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
 Spok ojnosť ţiak ov, rodičov, učiteľov
 Kvalita výsledk ov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu šk oly sú:
 Dotazník y pre ţiak ov a rodičov
 Dotazník y pre absolventov šk oly
 Analýza úspešnosti ţiak ov na súťaţiach, olympiádach
 SWOT analýza
Na hodnotenie šk oly pouţívame dotazník y, k toré zadávame rodičom, ţiak om a učiteľom. Našou
snahou je získ ať spätnú väzbu na k valitu šk oly. Otázk y zameriavame na :
 Moţnosť sk ontak tovania sa so šk olou, dostatok informácií o šk ole, spok ojnosť s prácou
učiteľov, hodnotením ţiak ov a k lasifik áciou, vyuţitím mimovyučovacieho času, - k urzy, výlety,
vzdelávacie zájazdy a pod.
Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole?
 a) rozvoj osobnosti b) rozvoj vedomostí c) rozvoj myslenia d) rozvoj správania
 e) rozvoj k omunik ačných spôsobilostí f) rozvoj počítačovej gramotnosti
 g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne
 6. Ak o hodnotíte šk olsk ú disciplínu?
37
Školský vzdelávací program - jeho pracovná fáza – bol prerokovaný na PR dňa 9.9. 2008.
Na rade školy bo ŠkVP prerokovaný na ustanovujúcom zasadnutí RŠ dňa 7.10. 2008.
Skompletizovaný ŠkVP bol prerokovaný na PR dňa 4.11. 2008.
Písomný súhlas zriaďovateľom školy bol vydaný dňa 5.11. 2008.
Školský program pre školský rok 2010/2011 bol upravený a prispôsobený tohtoročným podmienkam
školy. Bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 26.8. 2010.
Zmeny v ŠkVP boli prerokované v Rade školy dňa 26.8. 2010.
Školský program pre šk. rok 2010/2011 bo zaslaný zriaďovateľovi /osobne doručený tajomníčkou
školy/ dňa 6. septembra 2010.
Dlhé Pole 26.8. 2011
Mgr. Ľubica Heinrichová
riaditeľka školy
38
39
Download

Školský vzdelávací program