Dlhopoľ
Noviny obce Dlhé Pole
Vydáva obecný úrad Dlhé Pole
PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
I
3. vydanie
I
január 2015
skoro 75 %. Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a odovzdaním hlasu prejavili svoj názor. 12. 12. 2014
sa konalo ustanovujúce zastupiteľstvo
v Dlhom Poli. S novozvolenými poslancami sme sa ujali svojej práce na ďalšie
4-ročné volebné obdobie. V našich novinách Vám preto predstavíme aj nových
zástupcov z radu občanov.
Keďže sme na začiatku nového roka,
chcem Vám, aj Vašim rodinám zaželať,
aby bol pokojný, úspešný a radostný, aby
sme sa dozvedali samé dobré a príjemné správy. Kiež by nás netrápili povodne,
sucho a iné prírodné neduhy.
Aby v našej obci zavládol pokoj a vzájomná tolerancia. Žijeme tu všetci: deti,
mladí ľudia, občania v produktívnom
veku aj tí najstarší. Mali by sme sa vzájomne chápať a vážiť si jeden druhého.
A preto by sme nemali tolerovať vandalizmus, veď ochrana obecného majetku
by mala byť naším spoločným záujmom.
Milí občania,
R
ok 2014 nám rýchlo ubehol a my
stojíme na prahu nového roka.
Po tretíkrát Vám chceme aj formou obecných novín priblížiť udalosti roku 2014
a plány na rok 2015.
Ako po iné roky, aj teraz tu nájdete základné informácie z obecnej matriky, dôležité telefónne čísla, aké máme v obci
poplatky, s akým rozpočtom hospodári
naša obec, uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tiež sa dočítate, aké
akcie sa uskutočnili v našej obci z oblasti školstva, športu, kultúry a čo chystáme
na tento rok. Miestne dane a poplatky sa
v tomto roku nezvyšovali a ostávajú nezmenené aj poplatky za komunálny odpad a vodu.
V našej rubrike spolky a organizácie Vám
predstavíme skupinu Dlhopoľskí heligonkári, tiež Vám priblížime činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Rok 2015 bol volebný rok. V marci sme
volili prezidenta SR, v máji sme volili zástupcov do Europarlamentu a 15. 11. 2014
boli komunálne voľby, ktoré boli pre nás
najdôležitejšie, o čom svedčí aj Vaša účasť,
Ing. Dana Veveričíková
starostka obce
Z OBSAHU
» Informácie z matriky
» Aktuálne poplatky na rok 2015
» Poslanci obecného zastupiteľstva
» Rozpočet na rok 2015
» Najdôležitejšie projekty v obci
» Predstavujeme skupinu
Dlhopoľskí heligonkári a SZTP
» Rozhovor s kronikárkou
Klárou Trháčovou
» Zaujímavosti zo života v obci
» Kultúrne podujatia
» Návšteva prezidenta
» Zo školského prostredia
» V skratke zo športu
» Športový deň
» Spoločenské pozvánky
1
MATRIKA INFORMUJE
NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zoja Ostrochovská
10. 2. 2014
Žilina
Alexandra Tamaši
11. 2. 2014
Žilina
Viktor Šípek
25. 2. 2014
Žilina
Tomáš Hruška
11. 4. 2014
Dolný Kubín
Kiara Tomašcová
30. 4. 2014
Žilina
Mária Filipová
9. 5. 2014
Bibiána Štrbániková
Emília Haščíková
rod. Blažeková
18. 1. 2014
Emília Fojcíková
rod. Černáková
20. 1. 2014
Rudolf Šmahajčík
20. 1. 2014
Veronika Veščičíková
rod. Gazdíková
26. 1. 2014
Žilina
1. 6. 2014
Žilina
Jozef Milota
27. 1. 2014
Eva Cabadajová
6. 6. 2014
Čadca
12. 3. 2014
Viliam Podvorečný
9. 6. 2014
Žilina
Emília Raždíková
rod. Šušlíková
Alexandra Chovancová
3. 7. 2014
Čadca
Jozef Hrivík
16. 3. 2014
Stella Chovancová
3. 7. 2014
Čadca
14. 7. 2014
Martin
Žilina
Mária Gazdíková
rod. Veščičíková
15 .4. 2014
8. 8. 2014
Jakub Trháč
12. 8. 2014
Žilina
Martin Mozolík
6. 5. 2014
Aneta Labudová
22. 8. 2014
Žilina
Martin Surán
1. 6. 2014
Kristína Rusnáková
5. 9. 2014
Ružomberok
Ján Chovanec
10. 6. 2014
Dominika Plačková
6. 10. 2014
Čadca
Jozef Kartárik
12. 6. 2014
Emília Puckalová
rod. Bublíková
23. 6. 2014
František Lacko
24. 6. 2014
Jozefa Dávidíková
rod. Ďuráčiková
25. 6. 2014
Juraj Poliak
Marko Medvedík
MANŽELSTVO UZATVORILI
Miroslav Rusnák a Mária Šurabová
10. 1. 2014
Dlhé Pole
Michal Šťastný a Patrícia Trúchla
31. 1. 2014
Praha
Tomáš Pavlík a Ivana Raslavská
15. 2. 2014
Košice
Ľubomír Podešva a Ivana Oravčíková
15. 2. 2014
Žilina
Jozef Butko a Jana Hrošová
14. 6. 2014
Galanta
Tomáš Mikulík a Tatiana Brežná
5. 7. 2014
Jozef Plačko a Mária Zulbeharovičová
Daniel Veveričík a Monika Mendelová
Anna Hlavatá
rod. Molčíková
Rudolf Dedič
2. 4. 2014
8. 7. 2014
Melánia Duffeková
rod. Danihelová
16. 9. 2014
Vavrečka
Pavol Zbončák
21. 9. 2014
5. 7. 2014
Turzovka
24. 9. 2014
2. 8. 2014
Vrútky
Štefánia Mrníková
rod. Korčeková
Lukáš Ciglanský a Lenka Zeleníková
16. 8. 2014
Raková
Martin Granát
6. 10. 2014
Tomáš Kubošek a Miroslava Plešková
6. 9. 2014
Dlhé Pole
Anna Matejová
rod. Valientiková
9. 10. 2014
Marek Bátorek a Erika Veščičíková
6. 9. 2014
Veľké Rovné
Žilina
Emília Raždíková
rod. Čupáková
21. 10. 2014
19. 9. 2014
Stanislav Krkoš a Monika Adamčíková 20. 9. 2014
Dlhé Pole
Jakob Bille Martens a Zlatica Milová
Michal Kašiar a Dana Kubenová
20. 9. 2014
Žilina
Róbert Gabriš
6. 11. 2014
Anna Lacíková
rod. Rovnaníková
9. 12. 2014
Česť ich pamiatke
2
AKTUALITY
UDALOSTI ROKU 2014
R
ok 2014 bol bohatý hlavne na kultúrno-spoločenské akcie, ale tak
ako i po iné roky, podarilo sa nám zrealizovať aj investičné akcie.
Rok 2014 si budeme pamätať ako „upršaný“ rok. Na mnohých miestach Slovenska bojovala samospráva s povodňami.
Tak tomu bolo aj u nás.
V septembri bol v našej obci vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a na
viacerých miestach Dlhopoľky ale aj na
bočných potokoch (u Markov, Pod Príporami) došlo k podmytiu a porušeniu
brehov. Bolo nutné vykonať záchranné
práce, ktoré zrealizoval SVP, š.p. Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I.
Púchov – oprava brehu na Kamencoch,
Pri mlyne a na Hlaváčovej. Následne vyčistili Dlhopoľku aj od dlhoročných nánosov v úseku od mosta u Pechov po
materskú školu, pričom všetky finančné
náklady znášal SVP.
Obec zabezpečovala práce na bočných
potokoch s finančnou pomocou štátu –
CO Žilina.
Veľkú pozornosť venujeme obecnému
vodovodu. V predchádzajúcich dvoch
rokoch sme sa sústredili hlavne na dopĺňanie zdrojov vody (Bonce, Záhrady),
aby bol dostatok vody aj v suchých rokoch. V uplynulom roku sme menili ďalšie hydranty, traťové ventily, odstránili
sme asi 7 porúch, urobili sme novú vodovodnú prípojku do kuchyne v ZŠ aj celý
nový rozvod vody v kuchyni.
U Boncov bola zakopaná a položená prepadová hadica. Celkové náklady na prevádzku vodovodov v roku 2014 činili
okolo 25 000 eur.
Vyèistená Dlhopo¾ka
v úseku pod kostolom. (foto: ml)
Nová zastávka na Kamencoch. (foto: ml)
Každý rok realizujeme opravu miestnych komunikácii, či už vysprávky, alebo
položenie nového asfaltového koberca.
V roku 2014 to bola miestna komunikácia na Záhrady a do zdravotného strediska. Celkové náklady aj s vysprávkami činili okolo 20 000 eur. Od Lesov SR sme
dostali na miestne komunikácie dotáciu
1 500 eur.
V obci sme urobili 8 nových autobusových zastávok, pričom polovica bola hradená z obecného rozpočtu a polovicu
tvorila dotácia z Úradu vlády SR, ktorá
bola vo výške 29 500 eur.
V materskej škole sme minulý rok z dôvodu bezpečnosti oplotili školský dvor
a v Dome smútku na bočnej časti budovy
sme vymenili 8 okien.
V ZŠ ku koncu roka došlo k havarijnému
stavu na jednom plynovom kotle – oprava stála 3 200 eur, dotáciu na opravu poskytlo Ministerstvo školstva SR.
Početné boli tradičné kultúrno-spoločenské akcie ako Uvítanie detí do života, Deň
matiek, Športový deň s futbalovým turnajom, Stretnutie s dôchodcami, Hodová
zábava či rozsvietenia Vianočného stromu
spojeného s príchodom Mikuláša. Okrem
toho sme v našej obci privítali prezidenta
SR, zúčastnili sa kulinárskej súťaže „Babka varila a radila“, navštívili družobnú
obec Opoj alebo Kysucké Nové Mesto pri
príležitosti výročia Dlhomíra Poľského.
O všetkých podujatiach sa dočítate v rubrike Kultúra.
Obec má podané nasledujúce projekty:
eurofondy – regulácia potoka na cintoríne – 1. etapa environmentálny fond na
MŽP SR – výmena okien na budove MŠ,
rekonštrukcia vodovodu Záhrady, nákup
kompostérov pre domácnosti.
Taktiež je pripravený projekt na rozšírenie vodovodu Dolný koniec a kamerový
systém obce.
PLÁNY NA ROK 2015
V
roku 2015 chceme pokračovať
v rozbehnutej práci. Treba zabezpečiť chod obce, chod úradu, zimnú
údržbu miestnych komunikácii, údržbu
verejného osvetlenia, verejného vodovodu, miestnych komunikácii, verejnej zelene, verejných priestranstiev, zabezpečiť
zber odpadov.
Veľkú časť týchto prác zabezpečujú naši
nezamestnaní občania, či už formou aktivačných prác, alebo odpracovaním základnej dávky v hmotnej núdzi, ktorá
predstavuje čiastku 60 eur mesačne.
Určite budeme pokračovať už v tradičných kultúrno-spoločenských akciách,
budeme naďalej podporovať športové aktivity v našej obci.
Pokiaľ budeme úspešní v podaných
projektoch, zabezpečíme ich realizáciu,
obec vo svojom rozpočte disponuje finančnými prostriedkami na ich spolufinancovanie.
Budeme pokračovať v oprave ďalších
miestnych komunikácií a dokončíme aj
ostatné autobusové zastávky. Trvalou úlohou je prevádzkovanie a postupná rekonštrukcia verejného vodovodu. Taktiež budeme vytvárať priestor na voľno-časové
aktivity detí – ihriská, športoviská.
Nie všetko sa dá naplánovať, život často prinesie nové výzvy a situácie, ktoré
budeme musieť riešiť operatívne a obec
musí byť pripravená aj na takéto situácie.
starostka obce
3
AKTUALITY / INFORMÁTOR
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA
Obecný úrad Dlhé Pole
041/ 5696 260,
5696 388, 5696 490
Starostka
0905 975 528
Poštový úrad Dlhé Pole
5696 254
Ambulancia praktického lekára 5696 261
Zubná ambulancia
5696 339
Detská ambulancia
5696 008
Farský úrad
5696 257
Poľnohospodárske družstvo
5696 196
Reštaurácia Drotár
5696 736
Základná škola
5696 258
Materská škola
5696 248
COOP Jednota horný koniec
7051119
COOP Jednota dolný koniec
7051121
TIESÒOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Polícia
158
SSE – elektrárne
0800 159 000
SPP – plynárne
0850 111 727
OTVÁRACIE HODINY – POŠTA DLHÉ POLE
Porucha telefonickej linky
12129
Pondelok: 8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Utorok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Streda:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
16.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15.15 hod.
Piatok:
8.30 hod. – 11.30 hod.
13.00 hod. – 15. 15 hod.
ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD
Pondelok: 7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 14.00 hod.
Streda:
7.00 hod. – 11.30 hod.
12.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:
7.00 hod. – 11.30 hod.
4
12.00 hod. – 15.00 hod.
AKTUALITY / POPLATKY
MIESTNE POPLATKY NA ROK 2014
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
5€
Predaj na verejnom priestranstve + vyhlásenie
štandardný stánok
nadrozmerný stánok
15 €
20 €
PREDAJ
Kultúrny dom malá sála
40 €
Kultúrny dom veľká sála
70 €
SPOLOČENSKÉ AKCIE
Malá sála + kuchyňa
60 €
Veľká sála + kuchyňa
100 €
Pranie obrusov – za jeden obrus
1€
CINTORÍNSKY POPLATOK
Jednohrob
10 € (na dobu 10 rokov)
Dvojhrob
20 € (na dobu 10 rokov)
Nájom domu smútku
20 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania s trvalým pobytom v obci)
Nájom domu smútku
35 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
Chladiace zariadenie
5 € (občania bez trvalého pobytu v obci)
POPLATOK ZA VODU
18 € (osoba/rok)
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
20 € (osoba/rok)
SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2014
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení
10 €
Žiadosť na výrub stromov – FO
10 €
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh a úradných záznamov
– za každú aj začatú stranu
1,50 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, úmrtí a manželstiev
5€
Overenie podpisu na listine – za každý podpis
1,50 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
5€
Rybársky lístok
týždenný
mesačný
ročný
trojročný
1,5 €
3€
7€
17 €
5
Z OBECNÉHO ÚRADU
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
K
omunálne voľby v obci sa konali 15. novembra 2014. K volebným urnám prišlo 1213 občanov, čo predstavuje 73, 43 %
všetkých voličov. Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov. Prvé zasadnutie sa konalo 12. decembra 2014 a jeho
súčasťou bolo skladanie sľubov a vydávanie osvedčení pre zvolených poslancov a starostku obce. Nasledujúce štyri roky budú občanov zastupovať títo poslanci:
Ing. Marta Boráková
metodička, 51 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 250 – 350 + novostavby
Ing. Rastislav Dančík
maklér, 32 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 1 – 80, 734 – 754
+ novostavby
RNDr. Ján Dujčík
geológ, 70 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 791, Hlaváčová, kopanice
+ novostavby
Ing. Tibor Gajdošík
obchodný manažér, 43 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 80 – 200
Anna Hecíková
zdravotná sestra, 60 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 351 – 450 + novostavby
Emília Hrivíková
ekonómka, 48 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 201 – 249, 630 – 662
+ novostavby
Ingrid Letková
fakturantka, 36 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 663 – 733 + novostavby
Peter Rybárik
elektrikár, 41 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 551 – 630 + novostavby
V obci budú pôsobiť nasledujúce 4 komisie:
Komisia pre výstavbu a životné prostredie:
Ing. Ľubomír Urbaník – predseda, Ing. Tibor Gajdošík,
Ing. Ján Haščík
Komisia pre kultúru a šport:
Ing. Rastislav Dančík – predseda, Peter Rybárik,
Ingrid Letková, Mgr. Magdaléna Lacková
Ing. Ľubomír Urbaník
geodet, 52 rokov
poslanecký obvod od súpisného
čísla 451 – 550 + novostavby
6
Ing. Viera Blažeková
ekonómka, 66 rokov
hlavná kontrolórka obce
Sociálna komisia:
Anna Hecíková – predseda, Ing. Marta Boráková,
Emília Hrivíková
Komisia pre nezlučiteľnosť verejnej funkcie:
Ing. Marta Boráková – predseda, Emília Hrivíková
Z OBECNÉHO ÚRADU
ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
V
roku 2014 sa konalo 7 zasadnutí
obecného zastupiteľstva, na ktorých
sa prijímali a schvaľovali nasledujúce záležitosti:
1. zasadnutie 20. 2. 2014
 schválenie VZN č. 1/2014 o výške
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
 schválenie VZN č. 2/2014 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v MŠ a ZŠ
 schválenie VZN č. 3/2014 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ
Dlhé Pole
 zabezpečenie prevádzky v MŠ počas prázdnin, ak bude prihlásená
1/3 detí
 informácie o príprave obecných
akcií: Deň matiek, Športový deň,
Stretnutie dôchodcov
2. zasadnutie 30. 4. 2014
 schválenie navýšenia počtu detí
v MŠ zo 44 na 48 detí
 podpísanie zmluvy o prenájme
obecného telekomunikačného stožiaru s firmou HMZ Žilina.
 príprava akcie Deň matiek
 otvorenie prevádzky Pizzeria Pietro
 príprava volieb do Europarlamentu
 návšteva prezidenta SR v obci
3. zasadnutie 27. 6. 2014
 schválenie záverečného účtu obce
za rok 2013
 dotácia pre K9 v sume 1000 €
 oprava miestnych komunikácií
 opätovné podanie projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Dlhé
Pole“ – potok pri cintoríne
 podanie projektu Oprava a výmena okien v budove materskej školy
 výmena okien na Dome smútku
 organizácia akcie Športový deň
 informácia o stavbe tribúny na futbalovom ihrisku
4. zasadnutie 15. 8. 2014
 určenie počtu poslancov vo funkčnom období 2014 – 2018 na 9
 rozsah výkonu funkcie starostu vo
funkčnom období 2014 – 2018 na
plný úväzok
 schválenie VZN č. 4/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 úprava rozpočtu – 17 000 eur z rezervného fondu na opravu cesty na
Záhradách
 príprava návštevy družobnej obce
Opoj
 realizácia vysprávky miestnych komunikácií
5. zasadnutie 16. 10. 2014
 určenie plochy na vylepovanie volebných plagátov: Forbaky, Jednota – horný a dolný koniec, bytovka
pri ZŠ
 informácia o pridelení dotácie
z Úradu vlády
 informácia o zabezpečovacích prácach na rieke Dlhopoľka
 informácia o realizácii miestnych komunikácií a autobusových zastávok
 príprava akcie Stretnutie s dôchodcami
 opätovné podanie projektu na Envirofond MŽP: kompostéry, vodovod Záhrady
 práce na vodovode u Boncov
 smernica starostu obce pri zadávaní zákaziek
6. zasadnutie 8. 12. 2014
 schválenie rozpočtu obce na rok
2015
 zásady hospodárenie s finančnými
prostriedkami obce
 dodatok č. 1 VZN č. 6/2012 o dani
z nehnuteľnosti
 VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a poplatkoch a poplatku za
KO – nezmenené
 dotácia z MŠ SR na havarijný stav
plynového kotla vo výške 3 200 €
 akcia Mikuláš v spolupráci ZRŠ
 rozpočet obce 2016 – 2017
7. zasadnutie 12. 12. 2014
 skladanie sľubov a vydávanie
osvedčení pre zvolených poslancov
a starostku obce
 schvaľovanie komisií a ich predsedov
 schválenie náležitostí sobášov na
obecnom úrade
 určenie platu starostu
 určenie poslaneckých obvodov
Uznesenia zo všetkých zasadnutí sú dostupné aj na www.obecdlhepole.sk
ROZPOÈET OBCE NA ROK 2015
Rozpočet
Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií príjmov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Hlavná
kategória
100
200
300
400
Názov
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Príjmové finančné operácie
Rozpočet príjmov na rok 2015:
Príjmy celkom
Suma v €
Obec+ZŠ spolu:
Suma v €
Obec :
Suma v €
ZŠ :
500 100
67 142
348 824
37606
500 100
57 142
348 824
37 606
0
10 000
0
0
953 672
943 672
10 000
Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií
výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Hlavná
kategória
600
700
800
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
s právnou
subjektivitou - ZŠ
953 672
904 066
2 000
37 606
10 000
Výdavky celkom
949 833
400 123
36 060
0
Názov
Suma v €
Obec+ZŠ spolu:
Suma v €
Obec :
Suma v €
ZŠ :
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
913 773
36 060
0
400 123
36 060
0
513 650
0
0
Výdavky RO
s právnou
subjektivitou - ZŠ
513 650
949 833
436 183
513 650
Rozpočet:
+3 839
Rozpočet výdavkov na rok 2015:
7
ZO ŽIVOTA OBCE
NAJDOLEŽITEJŠIE PROJEKTY
V OBCI
Oprava miestnych komunikácií
iestne komunikácie v Dlhom Poli
dostali pred zimou nový šat. V septembri minulého roku boli na viacerých
miestach v obci realizované opravy miestnych komunikácií. Najväčšou a najnákladnejšou akciou bola oprava cesty na
Záhradách. Poslanci obecného zastupiteľstva ju schválili na zasadnutí 15. 8. 2014
a na tento účel vyčlenili 17 000 eur z rezervného fondu. Práce trvali približne dva
týždne a celkové náklady aj s odtokovou
mrežou činili 15 200 eur.
M
Okrem toho bol vynovený vstup do
zdravotného strediska a opravené výtlky v niektorých častiach miestnych komunikácií. Išlo najmä o cestu na cintorín a menšie opravy v uliciach. Náklady na tieto práce predstavovali 7 500 eur.
Na opravu miestnych komunikácií v obci
poskytli dotáciu aj Lesy SR š. p. a to vo
výške 1 500 eur.
Èistenie rieky Dlhopo¾ky
v úseku pod kostolom. (foto: ml)
Práce na rieke Dlhopoľka
mesiacoch september a október sa
na rieke Dlhopoľka vykonávali zabezpečovacie práce po povodni z 13. septembra. Rieka sa na viacerých miestach
vyliala z koryta a už večer bol vyhlásený 3. povodňový stupeň. Ten bol hneď
na druhý deň zmenený na 2. povodňový
stupeň na celom povodí rieky.
Zabezpečovacie práce vykonával Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ
Piešťany, Správa povodia stredného Váhu
I. Púchov, ktorý hradil aj všetky náklady spojené s prácami. Išlo o úseky v časti Kamence, Hlaváčová a Záhrady. V časti Záhrady – Pri Mlyne bola dokonca narušená cesta a preto bolo nevyhnutné
okrem prác v povodí rieky realizovať aj
opravu časti cesty.
Po ukončení všetkých zabezpečovacích
prác na rieke odvolala starostka obce
Dana Veveričíková 16. októbra 2. povodňový stupeň. Týmto sa však práce
na rieke neskončili. V rámci periodickej
údržby realizoval Slovenský vodohospodársky podnik čistenie koryta rieky
od nánosov na úseku od Pechov smerom ku kostolu, od kostola ku materskej škole a v časti Pod Hájnicou. Celkovo sa vyviezlo viac ako 100 nákladných
áut naplavenej zeminy a kameňa.
V
Nová miestna komunikácia
na Záhradách. (foto: ml)
Prevrhnuté kontajnery v rieke
pri zastávke pri Mlyne. (foto: ml)
8
Vedenie obce zároveň vyzýva všetkých
občanov, aby neznečisťovali koryto rieky a nehádzali do nej žiadny odpad. V posledných mesiacoch sa totiž
v obci stretávame s vandalizmom a poškodzovaním obecného majetku. Preto je v záujme všetkých občanov, aby
sledovali podozrivé konanie a dotyčné
osoby nahlásili na obecný úrad alebo
Políciu SR.
Nové zastávky
septembri minulého roku sa v obci
začali stavebné práce súvisiace
s výmenou autobusových zastávok. Nové
zastávky boli schválené ešte v roku 2013
v sume 30 000 eur z kapitálových výdavkov rozpočtu obce. Z týchto finančných prostriedkov boli vybudované štyri zastávky: pri Mlyne, pri Jednote, pri
Obecnom úrade a pri Kostole. Jedna murovaná zastávka vidieckeho štýlu stála
5 500 eur.
V
Z dotácie Úradu vlády SR vo výške
29 500 eur bola realizovaná výstavba ďalších štyroch zastávok: na Forbakoch, na
Kamencoch, u Šeríka a pri Kúpalisku.
Obec plánuje v budúcnosti výmenu aj
zvyšných štyroch zastávok.
ZO ŽIVOTA OBCE
NOVÉ PREVÁDZKY
Tento rok vzniklo v našej obci niekoľko
nových prevádzok.
U Žida
lete ožila aj časť Hlaváčová. 1. augusta 2014 tam totiž otvorili zrekonštruovanú „krčmičku na kopci“ pod
staro-novým názvom U Žida. Majiteľom sa stal miestny občan Vladimír Žiačik. Útulné prostredie pohostinstva podčiarkuje veľká terasa, ktorá najmä v letných mesiacoch láka tunajších i turistov.
Pohostinstvo taktiež ponúka možnosť
V
usporiadania rôznych osláv a spoločenských akcií.
Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok – štvrtok: 13. 00 – 22.00 hod.
Piatok: 13.00 – 24.00 hod.
Sobota – nedeľa: 12.00 – 24.00 hod.
(foto: archív Pizzeria Pietro)
Pizzeria Pietro
ž na jar otvorili v priestoroch bývalého Jaštera novú reštauráciu. Pizzeria Pietro po prvýkrát privítala hostí
8. mája 2014. Jej majiteľom je Kenrat holding s. r. o. Okrem širokého výberu pízz,
minútkových jedál a nápojov reštaurácia ponúka aj možnosť usporiadania rôznych spoločenských akcií a zábavu pre
dospelých aj deti.
U
Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok – piatok: 12.00 – 22.00 hod.
Sobota – nedeľa 14.00 – 22.00 hod.
4. decembra 2014 spoločnosť rozšírila svoju ponuku a otvorila Kaderníctvo
Pietro.
(foto: ml)
Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok – piatok: 10.00 – 18. 00 hod.
Sobota: na objednávku
Výcvikové stredisko K 9-Training center
októbri na Hlaváčovej vyrástlo
nové výcvikové stredisko K 9-Training center. Výcviky pre verejnosť sú vo
štvrtok od 16.00 – 17. 00 hod. a v sobotu
od 9.30 – do 10.30 hod. Momentálne tam
chodí so svojimi majiteľmi cvičiť približne 12 psov, z toho 5 priamo z obce.
V
Podľa Jozefa Hramca je cieľom týchto skupinových výcvikov naučiť psov
na každodenné situácie, aby poslúchali aj pri rušivých momentoch ako je stret
s iným psom, mačkou či inou zverou.
Taktiež je dôležitá ich socializácia, aby
neboli bez príčiny agresívne.
Magdaléna Lacková
(foto: ml)
9
ROZHOVOR
KLÁRA TRHÁÈOVÁ: V KRONIKE JE MÔJ OSOBNÝ RUKOPIS
žiakov, s ktorými som nacvičila program
s rôznou tematikou, aby sa aj iní dozvedeli niečo zo starej histórie obce. Bolo to
napríklad pásmo „Keď drotári vandrovali“. Keď prišiel do obce kňaz Roman Skolozdra, ponúkla som sa mu, že napíšem
farskú kroniku. On to s radosťou prijal
a dal jednej kníhviazačke ručne zhotoviť
knihu, do ktorej som začala písať kroniku. Myslela som si, že tým sa moja práca
skončí. Neskôr ma starostka obce Dana
Veveričíková požiadala, aby som písala aj
obecnú kroniku. A tak som sa stala kronikárkou.
Klára Trháèová predstavila publikáciu
o Jozefovi Holánikovi – Bake¾ovi na drotárskom
festivale v Dlhom Poli v roku 2013.
Vy ste teda začali písať obecnú kroniku
od začiatku?
Na obecnom úrade mali prázdnu knihu
určenú na kroniku, do ktorej som ja začala písať dejiny obce od začiatku.
Odkiaľ zháňate informácie?
To je rôzne. Napríklad s Karolom Gulejom som si dopisovala od roku 1992
až do jeho smrti. Často som chodila do
Národnej knižnice do Martina. Vystrihovala som si novinové články týkajúce
sa obce. Veľa som sa dozvedela od ľudí,
mnohí z nich mi požičali staré rodinné
fotografie, ktorých kópie som založila do
kroniky.
V
ždy ochotná a prívetivá dáma
v sebe nezaprie záujem o históriu.
Ešte ako učiteľka ju približovala ľuďom
prostredníctvom dramatizovaných scénok vo vystúpeniach svojich žiakov, dnes
je z nej kronikárka. Počas jej rozprávania
ožívajú príbehy zabudnutých osobností,
vďaka jej práci padá prach zo starých fotografií. Rozhľadená a pritom skromná –
Klára Trháčová.
Ako dlho pracujete ako obecná kronikárka?
Ja som nad prácou kronikárky nikdy nepremýšľala, po prevrate v roku 1989, som
sa začala zaujímať o históriu obce a najmä o známe osobnosti, ktoré odtiaľto pochádzali. Zrazu začali vychádzať na povrch nové fakty, o ktorých sa predtým
nehovorilo. V tom čase som už v Dlhom Poli pôsobila 30 rokov ako učiteľka
a z rôznych zdrojov som začala zisťovať
všetky dostupné informácie. Tak som sa
dostala aj ku Karolovi Gulejovi, ktorý tu
10
v roku 1940 zorganizoval prvú drotársku
výstavu, ale miestni ľudia o ňom takmer
nič nevedeli. Keď v roku 1991 krstil v Žiline svoju knihu, prihovorila som sa mu
a nadviazali sme kontakt. Alebo keď
v roku 1991 zomrel bons. Botek – pápežský prelát zo Záriečia, tiež som sa začala zaujímať viac o to, kto to bol. Dala som
si tú námahu a zháňala som jeho životopis. V tom istom roku sa konali v obci aj
oslavy pri príležitosti 150. výročia od narodenia Ľudovíta Gašpara – Záoseka, literárne činného kňaza, ktorý tu pôsobil
34 rokov. Od toho času sa začala spolupráca s obcou Opoj, kde sa narodil a toto
priateľstvo medzi obomi obcami trvá dodnes. Na základe tejto udalosti som bola
spolu s Kristínou Mrníkovou, osvetovou pracovníčkou, v Národnej knižnici
v Martine a vyhľadávali sme všetky diela,
ktoré Ľudovít Gašpar – Záosek napísal.
Ja som všetky tieto informácie hromadila
z vlastnej iniciatívy. Potom som ich predstavila ľuďom prostredníctvom svojich
Čo patrí k povinnostiam kronikára?
V minulosti som bola na školení kronikárov, ale písanie kroniky je individuálne a závisí od subjektívneho pohľadu
toho – ktorého kronikára, ktorej téme
venuje viac priestoru. Môže sa stať, že
niektoré informácie sa do kroniky ani
nedostanú. Ja osobne sa snažím zachytiť všetky dôležité skutočnosti v obci, ale
sú samozrejme témy, ktoré sú mi bližšie,
Klára Trháèová
približuje život
a dielo Dlhomíra
Po¾ského
ROZHOVOR
napríklad kultúra a témy, ktoré nespracúvam s takým nadšením, napríklad politika. A môj individuálny rukopis je v tom,
že fotografie pripájam k textu a nie osobitne do prílohy, ako by to v kronike malo
byť, lebo si myslím, že fotka niekedy povie viac ako desiatky slov. Do kroniky sa
píše dokumentačným atramentom, ktorý
sa používa aj pri písaní matrík. Špeciálny
je aj papier, ktorý musí byť odolnejší voči
plesniam a vlhkostiam.
Čo je najnáročnejšie na práci kronikárky?
Najnáročnejšie je zbieranie informácií.
Veľa závisí od ochoty ľudí. Keď mi poskytnú informácie a fotografie vtedy, keď
ich o tom žiadam, aj mne ide práce od
ruky. Ale nájdu sa i takí, ktorí nemajú záujem spolupracovať.
A naopak, čo Vás na tejto práci najviac
teší?
Najviac ma baví dávať dohromady pozbierané informácie, najmä ak sa jedná
o tému, ktorá ma chytila za srdce. Naposledy ma tak zaujal miestny folklór a príbehy vtedajších speváčok a muzikantov,
ktorí boli veľmi nadaní a získali mnohé
ocenenia.
Pri svojej práci ste sa určite stretli
s mnohými zaujímavými ľuďmi a príbehmi. Ktoré z nich Vám najviac utkveli v pamäti?
Zvlášť som hrdá a zozbieranie informácií
o drotárstve a drotárskej výstave od Karola Guleju, pretože on mal na Dlhé Pole
po odchode ťažké srdce kvôli zlému posudku, ktorý mu tu napísali. A ja tým,
že som ho kontaktovala a zaujímala sa
o jeho život a prácu v Dlhom Poli som ho
pomyselne s touto obcou udobrila a zviditeľnila jeho meno v očiach miestnych
ľudí. Bola by škoda, keby sme si nepamätali na človeka, ktorý urobil pre túto
obec tak veľa. Mnohí obyvatelia totiž ani
netušili, že tú „parádnu“ výstavu, o ktorej rozprávali ich predkovia zorganizoval Karol Guleja, ktorý učil na tunajšej
škole. Za zaujímavú považujem aj korešpondenciu so Štefkou Balajovou, ktorá
sa s rodinou pred rokmi vysťahovala do
Ameriky a v roku 1995 napísala list svojej kamarátke pani Pakaníkovej do Dlhého Poľa. Ja som jej odpísala a na základe
našej korešpondencie som sa dozvedela
podrobný príbeh ich cesty z rodnej dediny do ďalekého sveta. S Máriou Klukánovou a jej dcérou sme navštívili aj bibliografa a historika Jozefa Kuzmíka, ktorý po našej návšteve začal písať knihu
Kronikárka sprevádzala po Pamätnej izbe
drotárstva aj prezidenta SR Ivana Gašparovièa.
o Dlhom Poli: Prehľadné dejiny obce
Dlhé Pole, ktorá vyšla v roku 1995 pri
príležitosti 675. výročia od prvej písomnej zmienky o obci.
Je kronika verejne prístupná, kde si ju
môžu ľudia pozrieť?
Keď ju dopíšem, bude uložená na obecnom úrade a z nej vyhotovené štyri kópie
budú uložené na dohodnutých miestach
kvôli prípadnému zničeniu alebo poškodeniu. Rovnako je to aj s farskou kronikou, ktorej originál je uložený na fare.
Okrem práce kronikárky máte aj množstvo iných aktivít, aké?
Získané informácie o histórii Dlhého
Poľa a osobnostiach som prispôsobovala a podľa príležitostných osláv a výročí
som ešte ako učiteľka zostavila a nacvičila so žiakmi školy program, ktorý pozostával z hovoreného slova, dramatizácií
a spevov. Boli to napríklad: Život a dielo Ľudovíta Gašpara – Záoseka, Keď drotári vandrovali (s týmto pásmom sme na
súťaži malých javiskových foriem získali
cenu za scenár), Prechádzka storočiami
– o histórii Dlhého Poľa pri príležitosti
osláv 675. výročia od I. písomnej zbierky o obci v roku 1995. Taktiež som pripravovala vystúpenia s náboženskou tematikou ako Dramatizovanú detskú krížovú cestu, Pôsobenie Ducha Svätého,
Dramatizovanú krížovú cestu pre dospelých, o histórii kaplnky v Bôri pod
názvom Jedna kaplnka alebo pásmo
s premietanými fotografiami o Sestre
Zdenke Schelingovej. Pri príležitosti rôznych výročí známych osobností som
publikovala články v novinách, spomeniem Ľudovíta Gašpara – Záoseka, Jozefa
Kuzmíka, Karola Guleju, Jozefa Nižňanského, Dr. Martina Mičuru, Viktora Hrivíka, ale boli to aj články zo života obce,
napríklad o posvätení nového obetného stola, drotárskej výstave „Dlhopoľskí páni majstri“ a mnohé iné. Okrem
toho sa občanom vždy prihováram počas
osláv a výročí a približujem im či už život
známej osobnosti alebo históriu obce.
Taktiež sprevádzam rôzne oficiálne návštevy v obci a predstavujem im históriu
a najmä drotárstvo, keďže v obci máme
zriadenú Pamätnú izbu drotárstva. Podieľam sa i na tvorbe najrôznejších publikácii súvisiacich s obcou, naposledy to
bola brožúra o Jozefovi Holánikovi – Bakeľovi, ktorú vydala obec spoločne s Považským múzeom v Žiline pri príležitosti 150. výročia od jeho narodenia v roku
2013. Najnovším projektom bude kniha
o obci, ktorú pripravujeme v spolupráci
s obecným úradom.
To je skutočne obdivuhodný kus práce,
ako to všetko zvládate?
Teraz už toho nie je až tak veľa, ako kedysi. Keďže som na dôchodku, mám viac
času. Pracujem väčšinou po večeroch,
lebo cez deň sa venujem domácnosti
a v jarnom a letnom období ma veľmi bavia práce v záhrade.
text a foto: Magdaléna Lacková
11
KULTÚRA
PO¼OVNÍCKY PLES
V
sobotu 15. februára 2014 sa kultúrny dom v Dlhom Poli zmenil na nepoznanie. Dôvodom bol už 7. ročník tradičného Poľovníckeho plesu, ktorý organizuje Poľovnícke združenie Lovisko
v Dlhom Poli. Úchvatná výzdoba pozostávajúca z poľovníckych trofejí zaujala
každého už pri vchode do sály. Miestni
poľovníci ju pripravovali niekoľko hodín,
ale námaha stála za to. Neodmysliteľnou
súčasťou zábavy boli aj tento rok poľovnícke pochúťky. Guláš a klobásky mizli z kuchyne závratnou rýchlosťou. Do
tanca hrala hudobná skupina Javorinka
z Petrovíc a parket si neoddýchol do polnoci. Vtedy sa začalo vyhlasovanie tomboly. Cien bolo neúrekom, ale plná sála
čakala na tú hlavnú – diviaka. Ten je totiž symbolom celého plesu a najväčším
lákadlom pre všetkých súťažiacich. Zaujímavou výhrou bol aj živý kohút, ktorý čakal na svojho majiteľa priamo v sále.
Následne sa parket opäť zaplnil a dobrá
nálada vydržala plesajúcim až do rána.
Po¾ovnícke združenie Lovisko
KRÍŽOVÁ CESTA V KOSTOLE
SV. MARTINA
N
a veľkonočnú nedeľu 20. apríla
2014 sme sa v obci opäť na chvíľu
vrátili do prežívania Veľkého piatku.
V miestnom kostole sv. Martina sa totiž
odohrávala Krížová cesta v podaní divadelného klubu Makovice, ktorý pôsobí
pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Starostka obce Dana Veveričíková s režisérom Jozefom Abafim popriali
divákom krásny zážitok a ich želanie sa
splnilo do bodky. Moderné spracovanie
klasickej krížovej cesty zaujalo všetkých
prítomných. Emócie, ktoré zo seba herci vydali, sa okamžite preniesli na publikum. Hrali tak presvedčivo, že diváci neraz zadržiavali dych či slzy. Výnimočné
prostredie kostola len umocnilo silný zážitok z predstavenia a záverečný potlesk
so „standing ovation“ si protagonisti skutočne zaslúžili.
DEÒ MATIEK
V
Dlhom Poli sa Deň matiek naozaj vydaril. V nedeľu 11. mája 2014
praskal kultúrny dom v obci vo švíkoch.
Obecný úrad totiž pripravil program, na
ktorý sa tešili všetky generácie. Matky,
staré mamy, ženy i dievčatá strávili popoludnie pri ľudovej hudbe. V obecenstve sa
dokonca našlo aj zopár mužov. Po úvodnom slove starostky obce Dany Veveričí-
12
Krížová cesta v podaní
divadelného klubu Makovice.
Kysucká vrchárska heligónka
a Dlhopo¾skí heligonkári.
kovej patrilo pódium Kysuckej vrchárskej
heligónke. Obľúbená skupina rozospievala celú sálu a zábava pokračovala vystúpením Dlhopoľských heligonkárov. Po sladkom občerstvení nasledoval hlavný bod
programu a na pódiu sa zišli obe skupiny
spoločne. Publikum bolo nadšené, známe
ľudové piesne zneli celou budovou. Vidieť taký počet heligonkárov na jednom
javisku je naozaj výnimočné. Diváci neustále tlieskali a vystúpenie takmer nemalo konca. Na takýto veselý Deň matiek
žiadna z prítomných dám len tak rýchlo
nezabudne.
KULTÚRA
Hodová zábava trvala do rána.
HODOVÁ ZÁBAVA
D
ruhý novembrový víkend sme
v obci hodovali. V sobotu 8. novembra 2014 sa konal tretí ročník
Hodovej zábavy, ktorú organizovalo Združenie rodičov Základnej školy s materskou školou v Dlhom Poli.
Výzdoba v pestrých jesenných farbách
a známa skupina Viva Band prilákali do miestneho kultúrneho domu rekordný počet zábavychtivých občanov.
Ľudové piesne striedali hity populárnej
Starostka obce s rodièmi
a deťmi narodenými v roku 2013.
hudby a nechýbala ani chutná večera.
Po polnoci sála spozornela a všetci čakali na vyhlasovanie tomboly, o ktorú
sa postarali miestni sponzori. Nasledoval krátky program, do ktorého sa zapojila väčšina zúčastnených. Kapela zabávala publikum takmer do rána a prisľúbila účasť i na budúci rok. Organizátori sa už teraz môžu tešiť na veľkú
účasť, veď Hodová zábava je z roka na
rok vydarenejšia.
Výzdoba bola skutoène originálna.
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
R
ušno, veselo a skutočne príjemne.
Tak bolo vo štvrtok 19. júna 2014
na obecnom úrade v Dlhom Poli. V zasadacej miestnosti totiž tradične vítali do života nových občiankov. Starostka obce Dana Veveričíková im v úvodnom príhovore zaželala okrem zdravia, veľa radosti a šťastné detstvo. Každé z dvanástich detí narodených v roku
2013 dostalo od obecného úradu sumu
50 eur. Sedem dievčatiek a päť chlapčekov potom odfotili v drevenej kolíske, ktorú pamätajú ešte ich rodičia.
Deťúrence sa vôbec neostýchali a ich
drobné krôčiky zaplnili celú miestnosť.
S niektorými dokonca okrem rodičov
prišli aj starší súrodenci a na obecnom
úrade to vyzeralo ako na detskej balónovej oslave, z ktorej sa nikomu nechcelo ísť domov. Najmladší drobci si spokojne hoveli v náručí mamičiek a atmosféra bola naozaj vynikajúca. Napokon
sa rodičia s detičkami pomaly vytrúsili
a zvyšok slnečného dopoludnia strávili
podľa vlastných predstáv.
text a foto: Magdaléna Lacková
13
KULTÚRA
NÁVŠTEVA PREZIDENTA IVANA GAŠPAROVIÈA
Prezident sa podpisuje
do pamätnej knihy.
Typickými dlhopo¾skými piesòami privítali
prezidenta èlenovia FS Drotár.
Starostka obce Dana Veverièíková víta
prezidenta SR Ivana Gašparovièa v Dlhom Poli.
N
a štvrtok 10. apríla 2014 v obci len
tak rýchlo nezabudneme. Dlhé
Pole totiž navštívil prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič. Takáto udalosť sa tu konala naposledy pred 74 rokmi, keď do obce pri príležitosti I. výstavy
drotárstva prišiel Dr. Jozef Tiso.
Uvítanie pred obecným úradom
Napriek nepriaznivému počasiu čakali hlavu štátu pred obecným úradom hlúčiky
Deti z materskej školy si návštevu prezidenta
budú ešte dlho pamätať.
14
zvedavcov. Každý sa chcel s ním odfotiť,
podať si ruku. Prezidenta hneď pri príchode privítala starostka obce Dana Veveričíková. Žiaci v krojoch ho pohostili chlebom
a soľou a dlhopoľskí heligonkári spríjemnili atmosféru ľudovými piesňami. Následne
sa prezident so starostkou presunuli do zasadacej miestnosti obecného úradu, kde na
nich už čakali predstavitelia obce. Po oficiálnom predstavení nasledovala krátka
uvoľnená debata s miestnymi poslancami.
Bohatý program v materskej škole
Program pokračoval v budove materskej
školy. Prezident sa najskôr zastavil priamo v škôlke, kde mu prichystali milé privítanie. 3-ročná škôlkarka zarecitovala báseň o Červenej čiapočke a detičky mu spoločne zaspievali. Dokonca ho aj obdarovali
ručne vyrobeným slniečkom, ktoré je symbolom ich škôlky. O poschodie vyššie ho
už vítala folklórna skupina Drotár s drotárom Jurajom Šeríkom a jeho drôtovaným
KULTÚRA
Prezident obdivuje dielo miestneho
drotára Jozefa Polku.
srdcom „Srdce pre Slovensko“. Drotárske piesne v podaní dlhopoľských folkloristov zneli celou budovou. Prezident si
prezrel práce miestnych drotárov Jozefa Polku a Jána Madaja a taktiež výrobky
žiakov z drotárskeho krúžku z miestnej
základnej školy. Pamätnou izbou ho sprevádzala kronikárka Klára Trháčová, ktorá
ho oboznámila s históriou obce. Zvlášť hrdí
sme najmä na drotársku minulosť a slávneho majstra Jozefa Holánika – Bakeľa.
Kronikárka Klára Trháèová sprevádzala
prezidenta Pamätnou izbou drotárstva.
Prezident má k drotárstvu blízko a preto ho bezprostrednosť a srdečnosť miestnych ľudí potešila. Jeho podpis v pamätnej
knihe bude spomienkou aj pre budúce generácie. Starostka obce mu odovzdala zlatú drôtovanú misu a predstavitelia obce sa
týmto gestom s prezidentom rozlúčili.
Zbohom, Duhopol
„Duhopol, Duhopol“... znelo pri odchode hlavy štátu z budovy materskej ško-
ly a po posledných spoločných fotografiách a stiskoch ruky sa oficiálna návšteva
obce skončila. Prezident potom pokračoval v prehliadke firmy Strojárne Dlhé
Pole. Už popoludní sa chod obce vrátil
do svojho každodenného stereotypu, ale
Dlhopoľčania budú na túto výnimočnú
návštevu ešte dlho spomínať.
text a foto: Magdaléna Lacková
Prezidentovi sa páèili výrobky detí
z drotárskeho krúžku.
15
KULTÚRA
KULINÁRSKA SÚŤAŽ
„BABKA VARILA A RADILA“
Oblastné kolo v Dlhom Poli
L
ákavé vône, zaujímavé chute, vynikajúca atmosféra a objavovanie tradícií. To všetko a ešte omnoho viac mohli
zažiť všetci, ktorí prišli v sobotu 12. júla
2014 do kultúrneho domu v obci. Práve
tam sa totiž konalo tretie kolo kultúrnospoločenskej akcie s názvom „Babka varila a radila“, ktorú organizovalo Krajské
kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci „Fondu mikroprojektov“ cezhraničnej spolupráce Slovenskej
a Českej republiky.
Unikátna súťaž
Táto jedinečná súťaž vo varení receptov
starých materí na celé popoludnie spojila
obce z Bytčianskej doliny, ktoré sa snažili vykúzliť to najchutnejšie jedlo. Na úvod
všetkých súťažiacich, ale aj hostí v sále privítala riaditeľka Krajského kultúrneho
strediska Soňa Řeháková, starostka obce
Dana Veveričíková a predseda poroty Roman Pekný. Potom sa súťažné tímy z Dlhého Poľa, Svederníka, Kotešovej, Jablonového, Súľova a družstvo zo zahraničia – Rožňov pod Radhošťem pustili do varenia.
V pätách im bola trojčlenná porota, do
ktorej okrem šéfkuchára hotela Villa Nečas
v Žiline zasadla Anna Horčičáková z Podhoria a miestna kuchárka Júlia Červeňová. Pri ¾udovej hudbe
bolo v kultúrnom dome veselo.
16
Súťažné tímy z Bytèianskej doliny
na oblastnom kole v Dlhom Poli.
Recepty starých materí
Kuchyňa, chodba aj miestnosti za hlavným pódiom boli plné surovín a ľudí,
ktorí čistili, krájali, miešali, ale predovšetkým pridávali do svojich receptov
niečo zo svojich rodín, domovov, tradícií. Niečo, čo je vzácne, ale pritom také
všedné a jednoduché. Hoci podmienky
neboli pre každé družstvo ideálne, napokon všetci pripravili pochúťky, ktoré očarili nielen porotu, ale aj miestnych ľudí.
Svoje tímy prišli povzbudiť aj starostovia
jednotlivých obcí.
Folklórne osvieženie
Sobota v kultúrnom dome však nebola
len o varení. Počas popoludnia vystúpila
folklórna skupina Súľovčanka zo Súľova,
miestny folklórny súbor Drotár a Dlhopoľskí heligonkári. Ľudová hudba okamžite chytila aj publikum. Ľudia ochutnávali, spievali, tancovali a dobrá nálada
vládla v celej sále. Vyvrcholením podujatia bolo vyhlásenie výsledkov.
Víťaz nemusí byť len jeden
Keďže všetky recepty boli nielen chutné,
ale aj jedinečné, vybrať len jedného víťaza bolo veľmi náročné. Napokon zvíťazilo družstvo z Jablonového, ktoré pripravilo kapustnicu so zemiakovými pagáčikmi a úhrabkové pagáčiky. Do veľkého finále však postúpil aj tím z Kotešovej
a ich krúpna baba a tiež domáca skupina z Dlhého Poľa, ktorá uvarila posúchy
s kyslou kapustou. Porota však pochválila a odmenila všetky družstvá.
Dlhopo¾ské osúchy s kyslou kapustou
postúpili do finále súťaže.
KULTÚRA
Finále v Tepličke nad Váhom
Štyri mesiace súťažilo 22 obcí zo žilinského, bytčianskeho, terchovského a rajeckého regiónu a obec Rožnov pod Radhoštěm vo varení tradičných receptov a tí
najlepší z každého kola postúpili do veľkého finále. To sa konalo práve na námestí sv. Floriána v Tepličke nad Váhom
v nedeľu 28. septembra 2014. Na úvod
divákov privítala známa speváčka ľudových piesní Helena Záhradníková. Podujatie následne otvorila riaditeľka KrKs
Soňa Řeháková spoločne so starostom
hosťujúcej obce Viliamom Mrázikom.
Správna kombinácia
Počas slnečného popoludnia sa na pódiu
vystriedali folklórne skupiny z Terchovej,
Tepličky nad Váhom, Bitarovej, Dlhého
Poľa, Ďurčinej a Trnového. Ľudová hudba
a vôňa tradičných receptov prilákali na námestie množstvo ľudí. Tam priamo pred
očami zvedavých divákov varilo 10 tímov
a nesúťažný tím z domáceho prostredia. Jedlá podľa receptov starých materí hodnotila odborná porota na čele so šéfkuchárom
Villy Nečas v Žiline Romanom Pekným.
Dlhopoľská pochúťka
Do finále sa dostalo aj družstvo z našej
obce, folkloristky pripravili tradičné dlhopoľské osúšky so starosvetskou kyslou kapustou. Osvedčenú kombináciu pochválil
aj predseda poroty a na recepte ho najviac
zaujal starý postup zahustiť kyslú kapustu
zemiakmi. Maslom omastené osúšky z vychladnutých potlčených zemiakov a múky
slúžili kedysi ako náhrada chleba. Klasické dlhopoľské jedlo chutilo všetkým a čakanie na výsledky bolo naozaj napínavé.
Družstvo z Dlhého Po¾a
pripravuje svoje tradièné jedlo.
Tím z Jablonového
pri príprave víťazného receptu.
Odkaz pre budúce generácie
„Svojich“ prišli podporiť aj starostovia zúčastnených obcí. Vynikajúce jedlo
a kvalitná hudba vyčarili tú správnu atmosféru, najedli a zabavili sa skutočne
všetci. Vrcholom podujatia však bolo vyhlásenie výsledkov jedinečnej kulinárskej súťaže. Po náročnom rozhodovaní vyhralo družstvo z Jablonového, ktoré pripravilo kapustnicu so zemiakovými
a úhrabkovými pagáčikmi. Víťazmi však
boli všetky obce, ktoré sa tohto nezameniteľného projektu zúčastnili. Recepty
ich starých materí sú už totiž uverejnené v knihe s príznačným názvom „Babka
varila a radila“. Výnimočné a pritom jednoduché chute tak zostanú súčasťou jedálneho lístka aj našich detí.
text a foto: Magdaléna Lacková
Hoci víťazom sa stala iba jedna obec,
odmenené boli všetky družstvá.
17
KULTÚRA
Spomienka na ¼. G. – Záoseka
pred kostolom v Opoji.
NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ OBCE OPOJ
S
obota 30. augusta 2014 bola pre
niektorých obyvateľov našej obce
skutočne dobrodružná. V tento deň sme
totiž navštívili družobnú obec Opoj pri
Trnave. Priateľstvo medzi obcami trvá
už od roku 1968, ale intenzívnejšie stretnutia prebiehajú v poslednom desaťročí.
Obce spája humoristický spisovateľ a kňaz
Ľudovít Gašpar – Záosek, ktorý sa narodil
v roku 1841 v Opoji a vyše 30 rokov pôsobil v Dlhom Poli, kde je aj pochovaný.
Spomienka na rodákov
Cesta na západ Slovenska začala už skoro
ráno a po príchode nás čakalo na obecnom úrade malé občerstvenie. Program
začal položením venca pred kostolom,
kde si predstavitelia oboch obcí spoločne s kňazmi a prítomnými občanmi pri
piesni „Duhopol, Duhopol“ uctili pamiatku Ľ. G. – Záoseka. Po svätej omši
sprievod pokračoval k jeho rodnému
domu a piesne miestnych spevákov zneli
aj pri pamätnej tabuli na obecnom úrade.
Starosta Alojz Matúš totiž dbá o to, aby sa
na známych rodákov nezabudlo.
Malý Rím na dlani
Po obede nás čakala prehliadka mesta
Trnava. Malý Rím nám síce ukázal svoju
„mokrú“ tvár, ale ani to niekoľkých nadšencov neodradilo od výstupu na mestskú vežu. Výhľad na mesto spod dáždnika mal taktiež svoje čaro. Ostatní si zatiaľ vychutnali útulné prostredie miestnych kaviarničiek. Nechýbala fotografia
na Trojičnom námestí a deň sa prehupol
do popoludnia v Opoji, kde sa v sále kultúrneho domu konal hlavný program.
18
Folklórne kvarteto
Úvodné slovo patrilo starostovi obce
Opoj Alojzovi Matúšovi a starostke obce
Dlhé Pole Dane Veveričíkovej, ktorí si
vzájomne poďakovali za dlhoročnú spoluprácu. Následne sa na pódiu vystriedali štyri folklórne skupiny. Ako prvý sa
predstavil miestny folklórny súbor Senior
klub a západoslovenské piesne rozospievali celé publikum. Priateľov z Dlhého
Poľa okrem spevu zaujali aj nádherné vyšívané kroje typické pre túto oblasť. Potom celou sálou zazneli krásne ťahavé
piesne folklórneho súboru Drotár z Dlhého Poľa. Pásmo trávnic aj rezkých piesní
bolo popretkávané hovoreným slovom
z pera Ľ. G. – Záoseka aj Andreja Majera
– Dlhomíra Poľského, ktorý s ním pôsobil v Dlhom Poli. Pestré vystúpenie pred-
Spoloèné vystúpenie súborov
z Dlhého Po¾a a Opoja.
Dlhopo¾èania na Trojiènom námestí
v Trnave.
viedol aj miestny folklórny súbor Opojčanka. Zahanbiť sa nenechala ani skupina Dlhopoľskí heligonkári. Ich piesne
dokonca prilákali na parket aj niekoľko
tanečných párov. Vrcholom programu
bolo spoločné vystúpenie všetkých skupín aj s predstaviteľmi oboch obcí.
Spriaznené duše
Po príjemnom dni nebolo ľahké odísť.
Medzi občanmi oboch obcí totiž vznikli
priateľstvá, ktoré preklenú aj diaľku. Lúčeniu teda nebolo konca – kraja a medzi stiskami rúk a vrúcnymi objatiami
sa leskli aj slzy v očiach. Všetci sa však
zhodli na tom, že v tradícii treba pokračovať a po poslednej piesni znelo z oboch
strán sľubné dovidenia.
KULTÚRA
SPOMIENKA
NA DLHOMÍRA PO¼SKÉHO
V
sobotu 18. októbra 2014 sa v kostole
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste konala spomienka na kňaza a básnika Andreja Majera, na ktorej sa zúčastnili aj občania našej
obce. 16. októbra totiž uplynulo 150 rokov
od narodenia tejto významnej osobnosti,
ktorá pôsobila i na fare v Dlhom Poli.
Lyrik z Kysúc
Andrej Majer, známy aj pod rôznymi
pseudonymami ako Dlhomír Poľský, Andrejovič či Karol Čákay pochádzal z ôsmich detí a hoci gymnázium absolvoval
v Žiline a Nitre, teologické štúdiá ukončil
v Budapešti. V maďarskom jazyku napísal aj prvé básne, po slovensky začal tvoriť až Dlhom Poli, kde pôsobil ako kaplán
v rokoch 1891 – 1899. Pod vplyvom kňaza a humoristického spisovateľa Ľudovíta
Gašpara – Záoseka písal ľubozvučnú poéziu plnú postrehov z každodenného života. Inšpirovala ho práca roľníkov, umenie drotárov, ale i pôvab miestnych žien.
Prvú báseň napísal v roku 1894 a toto obdobie patrí k jeho najplodnejším. Publikoval v novinách Slovenské Pohľady, Ľudové noviny, Černokňažník a mnohých
ďalších. Od roku 1899 do roku 1904 pôsobil v rodnom Kysuckom Novom Meste a potom až do roku 1929 v Hornom
Vadičove. Svoje pôsobenie v tejto obci
spočiatku vnímal ako trest, ale postupne sa tak zžil s miestnymi ľuďmi, že im
bol veľkou oporou a jeho tvorba sa rozšírila o nové básne. Jeho diela vyšli knižne
v rokoch 1925 – 1926 v dvoch zväzkoch
pod názvom Spisy básnické Dlhomíra
Poľského. V roku 1930 sa presťahoval na
odpočinok do Kysuckého Nového Mesta,
kde 29. 12. 1935 aj zomrel. Patril do medzigeneračnej vrstvy básnikov, ktorí vypĺňajú priestor medzi P. O. Hviezdoslavom a slovenskou modernou.
Vystúpenie Dlhopo¾èanov v kostole
v Kysuckom Novom Meste.
ský predstavila kronikárka Klára Trháčová. Hovorené slovo bolo popretkávané piesňami a v takmer polhodinovom
pásme zazneli aj známe básne ako Duhopoľ, Parnassus, Dlhopoľské dievky či
Drotári. Vrchol jeho tvorby vo Vadičove
predstavuje cyklus básní Spod Ľadonhory a túto časť jeho diela a života otvorila práve báseň Dievča spod Ľadonhory.
Pôsobenie Andreja Majera v tejto kysuckej dedine priblížil učiteľ a kronikár Štefan Zajac. Záverom zaznela zhudobnená
báseň Tu som ja prebýval, ktorú spoločne s FS Drotár prežívali všetci prítomní.
Muž modlitby
Básnik a národovec Andrej Majer bol
však predovšetkým kňazom a duchov-
ným učiteľom. Po celý život si rozširoval
vedomostný obzor a k osvetovej a národnobuditeľskej činnosti viedol aj svojich
farníkov. Stal na naozajstným milujúcim
„Pánkom“, ktorý rozumel problémom
svojich ovečiek a dokázal ich vždy povzbudiť. Veľkosť jeho osobnosti si pripomenuli pri sv. omši aj kňazi Ján Uskoba
z Kysuckého Nového Mesta, Pavol Mitaš
z Horného Vadičova a Peter Škor z Dlhého Poľa. Po krátkom občerstvení v Centre mládeže pri kostole Nepoškvrneného
počatia Panny Márie si Dlhopoľčania uctili pamiatku svojho kaplána aj na miestnom cintoríne.
text a foto: Magdaléna Lacková
Spomienka na Dlhomíra Po¾ského
na cintoríne v Kysuckom Novom Meste.
História pred oltárom
Podvečer v priestoroch kostola, kde slúžil omše aj Andrej Majer, priamo pred
očami prítomných veriacich ožila história. Kultúrny program na jeho počesť pripravili obce, v ktorých nechal kus svojho
srdca – Dlhé Pole a Horný Vadičov. Zúčastnených uviedol do deja kňaz z Dlhého Poľa Peter Škor, ktorý ich sprevádzal
počas celej akadémie. Na úvod zaznela pieseň Duhopoľ, Duhopoľ v podaní
folklórneho súboru Drotár. Život a dielo Andreja Majera, ktorý v Dlhom Poli
tvoril pod pseudonymom Dlhomír Poľ-
19
KULTÚRA
POSEDENIE PRE STARŠÍCH
V
o štvrtok 23. októbra 2014 bolo
v kultúrnom dome v obci veselo.
Obecný úrad totiž každoročne v októbri – v rámci mesiaca úcty k starším organizuje podujatie pre starších obyvateľov
obce. Tentokrát boli pozvaní občania nad
70 rokov. Zo 130 prišla napriek nepriaznivému počasiu takmer stovka a tí, čo sa zúčastnili, určite neoľutovali. Čakal na nich
totiž kultúrny program v rýdzo dlhopoľskom šate. Spoluobčanov na úvod privíta-
la starostka obce Dana Veveričíková. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru
Drotár a skupiny Dlhopoľskí heligonkári. Známe piesne rozospievali celé publikum a po občerstvení sa na pódium vrátili obe miestne skupiny. Zaznela aj báseň
pre starkých a voľná zábava pokračovala debatami pri stoloch. Na záver prítomných potešil milý darček z obecného úradu a mnohí si pri obliekaní kabátov nôtili
spolu s hrajúcimi harmonikármi.
Mikulášska zostava v kultúrnom dome.
Starostka obce s èlenmi ZRŠ rozsvietili
vianoèný strom v parku pred obecným
úradom.
MIKULÁŠ
V
piatok 5. decembra 2014 v parku
pri obecnom úrade slávnostne zasvietili vianočnú jedličku. Podujatie organizované Združením rodičov Základnej školy s materskou školou a obecným úradom sa v obci konalo po druhýkrát. Na úvod všetkých privítala starostka obce Dana Veveričíková a spoločne s davom čakali na príchod Mikuláša, ktorého prítomnosť bola významnou súčasťou celej akcie. Tento dôležitý
hosť pozdravil nedočkavé deti a spolu
s anjelmi ich pozval do kultúrneho
domu, kde na nich čakalo to najväčšie prekvapenie. Žiaci mladších ročníkov základnej školy predviedli krátky
program s vianočnou tematikou a drobci
20
v sále sa už nemohli dočkať červených
balíčkov. Medzitým sa na pódiu objavil
aj čert, ale veľa práce nemal, pretože deti
v Dlhom Poli boli vraj celý rok poslušné.
A tak Mikuláš so svojimi pomocníkmi
odovzdal darčeky vyše dvesto prítomným deťúrencom.
Potom sa sála zmenila na veľké kino
a najmenší si mohli vychutnať vianočnú rozprávku. Na dospelých zase čakala vynikajúca kapustnica a horúci punč.
Okrem toho v sále prebiehala prehliadka vianočných výrobkov detí zo základnej školy spojená s predajom. Podujatie
aj tento rok prilákalo množstvo ľudí, ktorí ocenili výbornú atmosféru a podporili miestne školstvo i kultúru. Akcia sa
tak stala obľúbenou súčasťou adventného obdobia.
text a foto: Magdaléna Lacková
Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ v Dlhom Poli.
PREDSTAVUJEME
DLHOPO¼SKÍ HELIGONKÁRI
S
kupina Dlhopoľskí heligonkári
vznikla v roku 2013 na podnet starostky obce Dany Veveričíkovej, ktorá pri
príležitosti Slávností Ľudovíta Gašpara –
Záoseka požiadala dlhoročných heligonkárov Martina Dzirbíka a Jozefa Hrubaníka o vytvorenie spoločnej skupiny. Hra
na heligónku má totiž v Dlhom Poli dlhoročnú tradíciu, tento nástroj bol obľúbený už za čias našich dedov a pradedov.
Hudobníci sa často stretávali na rôznych
zábavách, oslavách či spoločných „guláš
– partiách“, ale oficiálna skupina heligonkárov v obci neexistovala. Preto sa tento
nápad stretol s pozitívnym ohlasom a zakrátko sa ku skupine heligonkárov pridali ďalší členovia: Stanislav Adamčík, Rudolf Ďuračík a Marián Boháčik, ktorý
však v súčasnosti so skupinou nehrá.
Dlhopoľskí heligonkári pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach v Dlhom Poli. Okrem Slávnosti Ľ. G. – Záoseka a Drotárskeho festivalu hrali minulý rok na Stretnutí dôchodcov v miestnom kultúrnom dome. Tento rok vítali prezidenta Slovenskej republiky pred
obecným úradom spoločne s niekoľkými členmi FS Drotár. Pri príležitosti Dňa matiek boli súčasťou programu
spolu so známou skupinou Kysucká vr-
Prvé spoloèné vystúpenie
skupiny Dlhopo¾skí heligonkári. (foto: ml)
Súèasná zostava
skupiny Dlhopo¾skí heligonkári. (foto: ml)
chárska heligónka. Vystupovali taktiež
v družobnej obci Opoj a na tohtoročnom Stretnutí dôchodcov. Dlhopoľskí
heligonkári chodievajú hrať na pozvanie aj na rôzne oslavy alebo podujatia
mimo obce. V ich repertoári sú zväčša
rezké piesne a pri niektorých vystúpe-
niach je súčasťou skupiny aj ozembuch,
na ktorom hrá Jozef Juríček z FS Drotár.
Hudbu heligonkárov často dopĺňa i spev
Pavla Juríka z FS Drotár.
Magdaléna Lacková
SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH
S
lovenský zväz telesne postihnutých
(SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt,
otvorený pre každého občana, ktorý sa
chce podieľať na jeho poslaní.
Členom so môže stať každý občan SR
s telesným postihnutím nad 18 rokov, rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku, priateľ a priaznivec SZTP.
Cieľom činnosti SZTP je pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení
ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na
princípoch humanizmu a demokracie.
Základná organizácia (ZO) SZTP č.87
Dlhé Pole vznikla v roku 1995. Jej zakladajúcim predsedom bol Mgr. Vladimír Matej. V súčasnosti združuje 40 členov, z toho je 32 členov z obce Dlhé Pole
a 8 členov zo susedných obcí Svederník
a Zárieč – Keblov. ZO pracuje pod vedením 5-člennej Rady ZO a 3-člennej Kontrolnej a revíznej komisie. Jej predsedníčkou je Ing. Mária Fedorová.
Základná organizácia úzko spolupracuje
s Okresným centrom SZTP v Žiline v oblasti sociálneho poradenstva, členovia
majú možnosť účasti na kurzoch sociálnej rehabilitácie, na kultúrno – spoločenských a športových aktivitách.
Vďaka ústretovosti a veľmi dobrej spolupráci s vedením Obecného úradu
v Dlhom Poli sa členovia ZO pravidelne stretávajú na Výročných členských
schôdzach a kultúrno – spoločenských
posedeniach.
Spracovala: Ing. Mária Fedorová
Èlenská schôdza SZTP
v kultúrnom dome v Dlhom Poli. (foto: archív SZTP)
21
ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pochovávanie basy
ašiangy sú časom zábavy, hojnosti a masiek. A tie naše – dlhopoľské
sú presne také. V utorok 4. marca 20104
sa na základnej škole v obci už tradične zišla celá dedina, aby spolu so žiakmi pochovali basu. Toto podujatie organizuje Základná škola s materskou
školou v Dlhom Poli v spolupráci so
Združením rodičov už niekoľko rokov.
A aj tentokrát prilákali množstvo divákov. Program otvorili prváčikovia, ktorí predviedli lúčne hry. Nasledoval disko tanec, cigánske tance, divoký západ.
Veľký úspech zožala chlapčenská skupina v podaní najstarších žiakov. Nechý-
F
bali tradičné ľudové piesne, tance a zvyky, ktoré sa deti učia v rámci predmetu
regionálna výchova. Po vyčerpávajúcom
programe si všetci pochutnali na miestnych gurmánskych špecialitách, nechýbali posúchy, klobásy či šišky, po dlhopoľsky „vyškvárance“. Po občerstvení hľadisko v tme čakalo na hlavný bod
programu: pochovávanie basy. Keď do
miestnosti vošla smrť, mnohé deti v prvých radoch ani nedýchali. Sprievod
pokračoval farárom a smútiacimi. Žiaci
tento tradičný fašiangový zvyk okorenili
svojským humorom a zábava na chodbe
školy nemala konca kraja.
Pochovávanie basy: Žiaci zo základnej školy
pochovali basu. (foto: ml)
Strašidelná noc v škole
ečer 29. októbra 2014 sa žiaci 4. A
a 6. A vrátili späť do školy, kde na
nich čakal pestrý program. Každá skupina nakreslila svojho strašidelného maskota a vymyslela príbeh, ktorý vyrozprávala
pred pozorným obecenstvom. Nasledovali
rôzne súťaže a po nich strašidelná cesta po
triedach osvetlených len nočným svitom,
čajovými sviečkami a baterkami. V triedach si testovali svoje zmysly, preliezali
a podliezali rôzne prekážky a v kamarátskych tímoch spoločne prekonávali svoje
obavy z nepoznaného. Nechýbalo ani podivné občerstvenie v podobe prstov, očí, či
6-nohých pavúkov. Nasledoval program,
ktorí si žiaci pripravili sami – scénky, hľadanie pokladu a upírske naháňačky. Na záver si pozreli čiernobielu rozprávku a po
nej sa zakuklili do svojich spacích vakov,
aby ráno zvládli skoré vstávanie.
V
zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk
22
Žiaci zažili v škole strašidelnú noc.
(foto: archív ZŠ)
Angličtina s britským lektorom
a základnej škole v obci druhý novembrový týždeň intenzívne „speakovali“. Škola sa totiž zapojila do jazykového kurzu organizovaného Medzinárodnou jazykovou agentúrou v Žiline,
ktorého podstatou je intenzívna výučba
anglického jazyka.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa tak počas celého
týždňa zdokonaľovali v najpoužívanejšom cudzom jazyku s rodeným Angličanom. 22-ročný Thomas Hoddinott žije
v Žiline jeden rok a na Slovensko prišiel v rámci Európskej dobrovoľníckej
služby. Študent fyziky túžil po novej životnej skúsenosti a práca lektora sa mu
zapáčila. Teší ho najmä výučba na školách v dedinskom prostredí. „Je to vynikajúca príležitosť stať sa súčasťou lokálnej kultúry, je to úplne iný pocit ako
práca v meste, zdá sa mi, že tu som viac
vítaný.“ priznal Thomas. Hoci žiaci boli
spočiatku nesmelí, aj pre nich sú takéto
hodiny príjemným spestrením vyučovacieho procesu. 13-ročná Barbora dodáva: „Obohacujeme si slovnú zásobu, dostane sa nám pod kožu originálny prízvuk a je to aj zábava.“
Zaujímavosťou je, že pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Dlhom Poli je tento jazykový kurz bezplatný. Všetky náklady hradí občianske združenie Deti z kraja drotárov,
ktoré má sídlo v škole a slúži na financovanie rozvoja výchovy a vzdelávania. Do kurzu boli podľa študijných výsledkov zaradení žiaci z ôsmeho ročníka a tých prospechovo slabších nahradili šikovní deviataci. Škola
bude v kurze pokračovať aj na jar roku
2015 a postupne by doň chceli zapo-
N
ŠKOLSTVO
Ž
iaci zo základnej školy sa často zúčastňujú rôznych súťaží. Medzi tie
najpočetnejšie patria výtvarné a deti sú
skutočne šikovné. Napríklad vo výtvarnej súťaži Ekoplagátik na tému: „Príroda mojimi očami“ sa Daška Rybáriková
z 8.A triedy umiestnila na 2. mieste a jej
práca je vystavená v priestoroch Krajskej
knižnice v Žiline.
Žiaci 8. a 9. roèníka na hodine angliètiny
s rodeným Britom. (foto: ml)
zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk
jiť viacero ročníkov. Význam projektu
zdôrazňuje aj riaditeľka Ľubica Heinrichová: „Chceli sme posilniť výučbu
anglického jazyka, ktorý je súčasťou už
takmer každej práce a žiaci sa tak budú
môcť uplatniť na pracovnom trhu v celej
Európskej únii. Ovládať cudzí jazyk nie
Konferencia v Očovej
piatok 7. november 2014 sa žiaci
ZŠ zúčastnili konferencie Združenia škôl s regionálnou výchovou a ľudovou kultúrou v Očovej. Pred mnohými školami predstavili aj tú svoju. Vypracovali plagát, na ktorom boli
fotografie zo stálej expozície v škole a množstvo aktivít organizovaných
v rámci regionálnej výchovy. Do Regionálneho pexesa prispeli výtvarnými prácami na tému „Pôvodná archi-
V
Žiaci regionálnej výchovy
na konferencii v Oèovej. (foto: archív ZŠ)
je výhodné len pre intelektovo nadané
deti, ale aj pre tie manuálne zručné, ktoré to bude motivovať k lepším výsledkom v škole.“ Takýmto spôsobom by
škola rada prilákala žiakov i z okolitých
obcí, najmä Svederníka a Marčeka, odkiaľ mnohí dochádzajú do škôl v meste.
tektúra obce“. Prítomným porozprávali
o typických dlhopoľských zvykov a tradíciách, ale najmä o drotárstve. Zaujali ich ľudové piesne a tance žiakov iných
škôl, vyskúšali si pletenie košíkov a obdivovali prácu na hrnčiarskom kruhu.
Domov odišli s diplomom a „diežkou“
chutnej liptovskej bryndze.
zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk
Príroda mojimi oèami
v podaní Dašky Rybárikovej.
(foto: archív ZŠ)
D
o výtvarnej súťaže „Hody v našej obci“, ktorú organizoval Farský
úrad v Dlhom Poli sa zapojili deti zo základnej aj materskej školy. Ich práce boli
vystavené v priestoroch kostola sv. Martina a hodnotili ich veriaci počas Hodovej nedele a nasledujúceho týždňa. Výsledky boli tesné a preto sa na prvých
miestach umiestnilo viac detí:
1. miesto: Vanda Gajdošíková 6.A
Branislav Višňovský 6.A
2. miesto: Alexandra Černáková 4.A
Petra Filipová 6.A
Viktória Vôstiková 6.A
Miroslava Kyšová 8.B
3. miesto: Adriána Paulecová 8.A
Adriána Jančiová 2.A
Laura Lacková MŠ
Stanislava Nemcová 4.A
Alex Letko 6.A
23
ŠKOLSTVO
MATERSKÁ ŠKOLA
Deň matiek
o štvrtok 15. mája 2014 sa v materskej škole zišli mamičky, staré mamy, dokonca aj zopár oteckov, aby
si spríjemnili „upršané“ popoludnie vystúpením svojich ratolestí. Detičky z malej i veľkej triedy predviedli veselé pesničky, básničky, vtipné scénky a tance. Roztomilý program vyčaril úsmev na tvári všetkých mám a každá jedna bola na
toho svojho škôlkara či škôlkarku nesmierne hrdá. Rýmovačky z detských
úst „roztopili“ srdce nejednej starostlivej
maminy, ktorú na záver dojala kvetinka za lásku. Obdarované boli aj babičky
a popoludnie pokračovalo občerstvením
a voľnou zábavou.
V
Rozlúčka s materskou školou
iatok 20. júna 2014 sa trieda včielok
v materskej škole zmenila na maturitný večierok. Presne tak to totiž vyzeralo na rozlúčke budúcich školákov. 15 dievčat a chlapcov nastúpilo pred svojich rodičov a učiteľky ako na skutočnej stužkovej. Tomu zodpovedala aj dramaturgia programu. Okrem spoločných piesní
a tancov sa hrou na flaute predviedli i deti
navštevujúce miestnu hudobnú školu. Tie
po vystúpení dostali aj certifikáty o úspešnom absolvovaní predškolskej dochádzky. Rozlúčka však nebola len o vystupovaní, škôlkari museli zvládnuť skúšku, či sú
zrelí nastúpiť v septembri do školy. Kaž-
P
dé z detí dostalo na chrbát plnú školskú
tašku, vykročilo na mólo a keď narátalo
do desať, uspelo. Následne na to, ho učiteľka vypravila do života školákov metlou
a starostka obce Dana Veveričíková každému odovzdala zelenú šerpu navlas podobnú tej zo stužkovej. Deti ešte dostali rozlúčkové balíčky a po záverečnej piesni ich čakalo chutné občerstvenie. Najviac
sa potešili torte so svojimi podobizňami,
ktorú upiekla jedna z prítomných mamičiek. Voľná zábava pokračovala detskou
diskotékou, do ktorej sa zapojili aj rodičia a tanečné čísla niektorých detí pobavili všetkých prítomných.
Deti z triedy motýlikov potešili mamièky.
(foto: ml)
Škôlkari v zelených šerpách ako na stužkovej. (foto: ml)
Záchranárske psy nadchli škôlkarov
eti z materskej školy mali v stredu 28. mája 2014 netradičný zážitok. Počas dopoludňajších hier na
školskom dvore im spestrili program
cvičené záchranárske psy z K-9 Training center. Toto výcvikové stredisko služobnej kynológie má sídlo v Dlhom Poli a pre miestne deti pripravili
praktické ukážky už niekoľkokrát. Traja inštruktori na čele s majiteľom firmy
Jozefom Hramcom predviedli deťom,
aké šikovné, poslušné, ale aj zábavné
dokážu byť služobné psy, ktoré sa podieľajú aj na mnohých pátracích a záchranárskych akciách. Dvaja štvornohí
kamaráti ohúrili deti tanečnými krokmi, nacvičenými figúrami, ale najmä
hľadaním stratenej osoby, v tomto prípade inštruktora s vybranými deťmi, či
zmiznutých kľúčov. Škôlkari mali veľkú
radosť aj pri preťahovaní lanom s dobermanom Démonom a mnohé z nich
sa urasteného psa vôbec nebáli. Najväčším zážitkom však bolo dotknúť sa
ho a možnosť pohladiť si oboch psíkov
využili všetky deti.
D
24
Služobného psa
si chceli pohladiť všetky deti. (foto: ml)
ŠKOLSTVO
Advent so starými rodičmi
utorok 18. novembra 2014 sa materskou školou niesla vôňa čečiny
a sviečok. Deti so svojimi starými rodičmi
sa pripravovali na obdobie adventu a vyrábali vence rôznych veľkostí a druhov. Pri
príjemnej hudbe a slovách o advente im
to išlo skutočne od ruky. Babky boli veľmi kreatívne a spolu s vnúčatami vytvorili malé umelecké diela. Potom nasledoval krátky program, v ktorom sa škôlkari predstavili piesňami aj hudobným číslom. Uvoľnená atmosféra pokračovala,
staré mamy dokončili vence a všetky výtvory boli napokon vystavené. Nejaký čas
tak zdobili priestory materskej školy a inšpirovali jej návštevníkov.
Deti so starými rodièmi pri výrobe
adventných vencov. (foto: ml)
V
Mikuláš
tvrtok 4. decembra 2014 prišiel do
materskej školy Mikuláš. Na deduška v červenom čakalo vyše 40 detí
a predvianočnú atmosféru vyčaroval
rozžiarený stromček. Mikuláša najskôr
privítali mladšie deti z triedy motýlikov piesňami a roztomilými scénkami.
Pestrým vystúpením so vtipnými vsuvkami si ho získali i starší škôlkari z triedy včielok. Nechýbali ani veselé hudobné čísla detí zo súkromnej hudobnej
školy YAMAHA. Na svoje si tak prišli
všetci – príbuzní škôlkarov aj Mikuláš,
ktorý bol dôležitou súčasťou programu.
Deti totiž nič nepotešilo viac ako balíčky s dobrotami. Ochutnať však stihli aj
koláče šikovných mamičiek a tiež zapózovať s Mikulášom.
Deti sa najviac potešili balíèkom
od Mikuláša. (foto: ml)
Š
HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA
Rozlúčka so školským rokom
ondelok 9. januára 2014 bol posledným školským dňom pre deti zo súkromnej hudobnej školy YAMAHA v Dlhom Poli. Ich celoročné úsilie vyvrcholilo
záverečným koncertom v miestnom kultúrnom dome. Viac ako 40 detí predviedlo
svoje hudobné aj spevácke umenie. Publikum privítali tí najmenší a veselé predstavenie škôlkarov navodilo tú správnu atmosféru. Z pódia potom takmer v dvojhodinovom pásme zneli hudobné nástroje ako flauta, gitara, keyboard, akordeón
a tiež sólový spev. Niektoré čísla boli skutočne vynikajúce a mnohé z detí si svojou bezprostrednosťou okamžite získali
všetkých v hľadisku. Záverečná pieseň Matilda v podaní väčšiny hudobníkov a aj samotných pedagógov roztlieskala celú sálu.
Ich posolstvo, že hudba má ľudí najmä baviť, sa teda splnilo do bodky.
P
Vianočný koncert
pondelok 8. decembra 2014 sa
v kultúrnom dome v obci koncertovalo. Svoje umenie predvádzali žiaci súkromnej hudobnej školy YAMAHA,
ktorá má v obci pobočku. Úvodom sa predstavili deti z krúžku „Prvé krôčiky k hudbe“, ktoré navodili tú správnu predvianočnú náladu. Potom nasledovali hudobné
a spevácke čísla mladších aj starších žiakov
V
a šikovnosť svojich ratolestí odmenili v sále
zakaždým veľkým potleskom. Tento rok
bolo pásmo poskladané najmä z veselých
vianočných piesní a preto si prítomní nielen „ťapkali“ ale aj „dupkali“ do rytmu. Záver však patril romantike, účinkujúci v tme
pri plameňoch sviečok zaspievali spoločne
koledu Tichá noc.
Magdaléna Lacková
Tichá noc v podaní všetkých
úèinkujúcich. (foto: ml)
25
ŠPORT
Zo športových hier neodišlo bez medaily ani jedno dieťa.
ŠPORTOVÝ DEÒ
D
eň plný športu, zábavy a množstva sprievodných akcií. Taká bola
sobota 5. júla 2014 na ihrisku v Dlhom
Poli. Celá obec sa totiž zišla na 3. ročníku futbalového turnaja o pohár starostky obce a 2. ročníku športového dňa detí,
ktorý organizovala obec Dlhé Pole, Telovýchovná jednota Dlhé Pole a Združenie rodičov Základnej školy s materskou
školou v Dlhom Poli.
Futbalový ošiaľ
Futbalové zápasy sa začali už ráno
o 8.00 hodine. Turnaj otvorila starostka obce Dana Veveričíková a šesť mužstiev v pestrofarebných tričkách začalo
svoj boj o cenný pohár. Chlapi boli plní
elánu a chuti do hry, veď toľko mužstiev
z Dlhého Poľa sa na miestnom futbalovom ihrisku ešte nikdy nestretlo. Vek nehral žiadnu úlohu a popri dorastencoch
loptu na trávniku naháňali aj tí skôr narodení. Osobitne súťažili žiaci miestnej
základnej školy.
Raj pre deti
Presne na poludnie začali v areáli školy
športové hry pre deti, ktoré opäť otvorila starostka obce a deti súťažili v rôznych
disciplínach. Nechýbal beh cez prekážky, preťahovanie lanom, hádzanie loptič-
Súèasťou športového dòa bolo aj otvorenie
dopravného ihriska za spolupráce policajtov
KR PZ v Žiline.
26
ky do plechoviek, nosenie loptičky na lyžici či skákanie vo vreci. Za každú úspešne zvládnutú disciplínu získali deti farebné pečiatky, za ktoré dostali sladkú odmenu. Okrem toho sa mohli vyblázniť na nafukovacej lodi Titanic, ochutnať cukrovú
vatu alebo si vyskúšať jazdu na štvorkolke.
Menšie deti sa mohli realizovať v detskom
kútiku, nechať si pomaľovať tváričky, či sa
hrať na detskom ihrisku po celý deň. Vyvrcholením športových hier bolo odovzdávanie medailí, náramkov a rôznych
dobrôt. Bez ceny neodišlo ani jedno dieťa.
Dopravné ihrisko
Tesne popoludní sa všetky deti aj s rodičmi presunuli na nové dopravné ihrisko
pre najmenších, ktoré otvorili predseda TJ
Dlhé Pole Karol Feranec so zástupkyňou
Základnej školy pre materskú školu Soňou Papánovou a kapitánkou Soňou Vinkovou z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Policajtka z oddelenia
komunikácie a prevencie kriminality pripomenula deťom aj rodičom, ako sa majú
správne správať na ceste. Podľa zákona
totiž deti do 15 rokov musia mať pri jazde na bicykli na ceste prilbu, ak sú mladšie ako 10 rokov, mali by byť v sprievode
osoby staršej ako 15 rokov. Soňa Vinková však upozorňuje: „Problémom je, že
rodičia sú častokrát pre svoje deti zlým
príkladom a nenosia prilbu vôbec. Mimo
obce ju však musia mať na hlave aj dospelí.“ Potom si deti nasadili prilby, obliekli reflexné vestičky a na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách vyrazili praktizovať získané poznatky. To všetko za pomoci a spolupráce policajtov, ktorí deťom vysvetľovali význam značiek a pravidlá cestnej premávky. Dopravné ihrisko aj s príslušenstvom bude potom slúžiť deťom
v obci. Veľkým zážitkom pre mnohých
drobcov bola jazda v policajnom aute so
zapnutým majákom, pózovanie na policajnej motorke či možnosť obliecť si nepriestrelnú vestu.
Záchranárske psy v akcii
Veľkým lákadlom pre všetkých bolo vystúpenie K-9 Training center. Stredisko
služobnej kynológie so sídlom v obci sa
na tejto akcii zúčastňuje pravidelne a ľudia sa vždy tešia na praktické ukážky
záchranárskych psov. Viacerí inštruktori na čele s Jozefom Hramcom predviedli spoločnú choreografiu poslušnosti. Nechýbalo ani preťahovanie lanom s deťmi, tanečné prvky najmenšieho psíka či hľadanie stratených osôb.
Vrcholom programu bola simulovaná
zásahová akcia, pri ktorej služobný pes
napadol páchateľa a pomohol tým vyriešiť prípad.
Šport spája
Popoludnie pokračovalo futbalovými
zápasmi a športom žil celý areál ihriska a školy. Detvákov s medailami bolo
plné detské ihrisko, rodičia klebetili
v hlúčikoch obďaleč, alebo si pod prístreškom vychutnávali guláš a chladené nápoje. Dobrú náladu nepokazil ani
krátky dážď a večer všetci netrpezlivo
čakali na vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja. Pohár starostky obce napokon získalo mužstvo modrých dresov
s kapitánom Dušanom Tornárym a radosť z trofeje bola skutočne zaslúžená.
Víťazmi však boli všetci, ktorí sa turnaja
zúčastnili a dokázali, že chuť športovať
v Dlhom Poli ešte stále žije. Potvrdzujú to aj slová starostky obce Dany Veveričíkovej: „Akcia bola naozaj vydarená. Veľmi ma teší, že kvôli dobrej veci
sa spojili tri skupiny organizátorov a výsledkom bolo podujatie, ktoré má už teraz v našej obci tradíciu. Týmto by som
sa chcela poďakovať TJ Dlhé Pole, ZRŠ
a všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k organizácii alebo
hladkému priebehu podujatia.“ Ihrisko
sa potom zmenilo na diskotéku, ktorá
trvala do skorých raných hodín.
text a foto: Magdaléna Lacková
Kapitán víťazného mužstva D. Tornáry
so starostkou obce D. Veverièíkovou
a poslancom ¼. Urbaníkom
ŠPORT
FUTBALOVÝ TURNAJ
POD GRAPAMI
Futbalové tímy na ihrisku pod Grapami.
(foto: ml)
V
sobotu 23. augusta 2014 sa športovalo aj pod Grapami. 2. ročník futbalového turnaja organizovaný pohostinstvom U Finusa bol skutočne vydarený. Štyri mužstvá vo farebných tričkách
predviedli pekné športové výkony, ale
nechýbalo ani občerstvenie a nálada fanúšikov bola taktiež vynikajúca. Ihrisko
tak na chvíľu opäť pripomenulo atmosféru niekdajších zápasov a zúčastnení dúfajú, že organizátori budú v tejto akcii
pokračovať.
ml
HBC TIGRI DLHÉ POLE
M
inulý rok vznikol v našej obci
nový športový tím. 22.11.2013 začalo svoju dráhu Hokejbalové družstvo
HBC Tigri Dlhé Pole. Hrá v Bytčianskej Hokejbalovej lige a hľadá šikovných
spolubojovníkov. Jeho zostavu tvorí momentálne 14 hráčov:
Brankár: Michal Badura
Obrancovia: Lukáš Kulíšek,
Miroslav Badura, František Mičlo
Utočníci: Patrik Kadura, Miloš Janešík,
Miloš Badura, Milan Mičura,
Michal Tarabík, Michal Kašiar,
Tibor Adamčik, Patrik Židek,
Maroš Migát, Tomáš Hrtánek
Kapitán: Patrik Kadura,
Asistenti kapitána: Lukáš Kulíšek
a Miloš Janešík
Tréner: Ján Kadura
foto: archív HBC Tigri DP
TJ DLHÉ POLE
Tabuľka II. trieda – dospelí, súťažný ročník 2013/2014
Por.
Družstvo
Z V R P
Skóre
Body +/-
1
TJ Družstevník Hôrky
13 11 1 1
44 : 22
34
13
2
TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka
13 7 5 1
33 : 18
26
8
3
ŠK Gbeľany
13 7 3 3
29 : 15
24
6
4
OFK Teplička nad Váhom B
13 6 3 4
32 : 24
21
0
5
TJ Hviezda Zádubnie
13 7 0 6
19 : 20
21
0
6
OŠK Nededza
13 5 4 4
17 : 14
19
-2
7
TJ Jablonové
13 6 1 6
27 : 30
19
1
8
TJ Družstevník Bitarová A
13 5 3 5
20 : 21
18
0
9
TJ Hlboké
13 5 2 6
19 : 19
17
-1
10 TJ Dlhé Pole
13 5 1 7
24 : 27
16
-5
11 TJ Partizán Súľov
13 4 3 6
25 : 29
15
-6
12 FK Hliník
13 3 2 8
25 : 40
11
-10
13 TJ Fatran Krasňany
13 3 2 8
17 : 34
11
-7
14 TJ ŠK Podhorie
13 1 2 10 15 : 33
5
-13
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
27
HODY V OBCI
POZVÁNKA NA PO¼OVNÍCKY PLES
V
nedeľu 9. novembra 2014 sme v obci oslavovali Svätomartinské
hody. Patrón miestneho kostola neprišiel na bielom koni a možno
práve preto príjemné jesenné počasie prilákalo množstvo miestnych aj
„cezpoľných.“ Stánky pozdĺž hlavnej cesty urobili radosť najmä rodičom
s deťmi a po svätej omši pokračovala tradícia hodov pri slávnostnom obede v rodinnom kruhu.
ml
Vydáva:
Kontakt:
Redakcia:
Grafické spracovanie:
Tlač:
28
Obecný úrad v Dlhom Poli ako občasník
Dlhé Pole č. 249, 013 32, tel. 041/5696 260, www.obecdlhepole.sk
Ing. Dana Veveričíková
Mgr. Magdaléna Lacková
Helpmark s.r.o., www.helpmark.sk
TIMEPRINT Žilina – Bytčica, Róbert Lopušan
Download

dlhopol_2015 - Obec Dlhé Pole