ROČENKA
Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského
2012/2013
––––––
Základné
informácie
o škole
Názov školy:
Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského
Adresa:
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
Telefón:
(041) 565 69 50
Fax:
(041) 565 00 41
Bankové spojenie:
1995457651/0200
Bankové spojenie:
2622858019/1100
(Stredoškolské združenieTomáš)
E-mail:
[email protected]
Web:
www.oataza.edu.sk
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská
diecéza
Dátum vzniku: 1. 9. 1992
Študijné odbory v školskom roku
2012 / 2013
ŠKOLA VZDELÁVA ŽIAKOV V DVOCH ŠTUDIJNÝCH
ODBOROCH:
6317 6 00 obchodná akadémia
Od roku 1992 škola poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 6317 6 00
obchodná akadémia.
6329 6 01 obchodné a informačné služby
– medzinárodné obchodné vzťahy
Od roku 1992 škola poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 6317 6 00
obchodná akadémia. Prechodom na novú trhovú ekonomiku sa zvýšil
význam zahraničného obchodu a význam podnikania na Slovensku.
Vznikla požiadavka zvládnuť novú zahranično-obchodnú prax. V
súvislosti s týmto škola od roku 2010 rozšírila svoj vzdelávací program
zavedením nového študijného odboru 6329 6 01 obchodné a informačné
služby – medzinárodné obchodné vzťahy.
UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
OBCHODNÁ AKADÉMIA
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
iné
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denné štúdium pre absolventov základnej školy
cirkevná škola
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety
21
18
14
12
65
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Katolícke náboženstvo
Dejepis
Občianska náuka
Biológia
Ekológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
3
3
3
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
2
1
1
1
2
2
15
3
3
2
2
2
2
15
3
3
2
2
2
16
12
12
10
8
3
1
2
1
6
2
8
58
3
2
3
2
2
-
3
2
2
2
2
2
2
-
3
4
2
2
2
1
1
3
4
2
2
2
3
12
10
2
9
4
8
2
1
2
2
2
4
Voliteľné predmety
0
0
4
6
10
Cestovný ruch
-
-
2-4
Cvičenia z matematiky
-
-
2-4
Cvičná firma
-
-
2-4
Daňová sústava
-
-
2-4
Konverzácia v cudzom jazyku
-
-
2-4
Manažment
-
-
2-4
Marketing
-
-
2-4
Odpadové hospodárstvo
-
-
2-4
Projektová činnosť
-
-
2-4
Seminár z účtovníctva
-
-
2-4
33
33
Odborné predmety
Ekonomika
Účtovníctvo
Hospodárska geografia
Administratíva a korešpondencia e)
Tovaroznalectvo e)
Jazyková obchodná príprava f)
Právna náuka
Svet práce a komunikácia
Cvičenia z účtovníctva f)
Aplikovaná informatika f)
Úvod do makroekonómie
Ekonomické cvičenia f)
Prax f)
Spolu
Nepovinné predmety o)
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
33
34
133
2
UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Názov ŠkVP
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Kód a názov ŠVP
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6329 6 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné
obchodné vzťahy
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denné štúdium pre absolventov základnej školy
cirkevná škola
slovenský jazyk
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
iné
Vyučovací jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
1.
2.
3.
4.
Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety
21
18
14
12
65
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
1
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
12
12
10
8
3
1
2
1
6
2
8
12
15
16
15
58
Ekonomika
Kultúry v medzinárodných vzťahoch
Protokol a etika v podnikaní
Medzinárodné organizácie
Úvod do makroekonómie
Administratíva a korešpondencia e)
Účtovníctvo
Aplikovaná informatika f)
Právo
Medzinárodné právo
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Medzinárodný platobný styk
Jazyková odborná príprava f)
Konverzácia v cudzom jazyku f)
Prax f)
2
2
1
3
2
2
-
2
1
1
2
3
2
2
2
-
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
6
3
4
2
2
6
7
8
2
2
2
2
8
4
Voliteľné predmety
0
0
4
6
10
Medzinárodný obchod
Manažment
Marketing
Podnikanie v cestovnom ruchu
Cvičenia z matematiky
Cvičná firma
Daňová sústava
Konverzácia v cudzom jazyku
Odpadové hospodárstvo
Projektová činnosť
Seminár z účtovníctva
-
-
-
-
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
33
33
34
33
133
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Katolícke náboženstvo
Dejepis
Občianska náuka
Biológia
Ekológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Odborné predmety
Spolu
Nepovinné predmety o)
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
2-4
2
Školská kaplnka a školský kaplán
29. apríl 2010 bol pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline
významným dňom. Generálny vikár Žilinskej diecézy, Mons. Ladislav Stromček,
požehnal školskú kaplnku v budove školy, ktorej patrónkou sa stala dominikánka,
sv. Katarína Sienská, učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy.
Škola vznikla v roku 1992. V priestoroch súčasnej budovy sídli od roku 1998 vo
farnosti Žilina – Vlčince. Kaplnka v škole bola zriadená, avšak nemala patróna.
Vedenie školy a duchovný správca – dominikán Marián Hovanec, sa rozhodli
zrekonštruovať kaplnku a zasvätiť ju sv. Kataríne Sienskej. Rekonštrukcia trvala od
decembra 2009 do apríla 2010.
Na čelnej stene je obraz svätice a novovybudovaný Bohostánok, ktorý zdobí
mozaika symbolizujúca myšlienky patrónky. Autorom a realizátorom je dominikán
Kristián Šalamon. Kaplnka je tá najdôležitejšia „učebňa“, srdce školy. Je to miesto,
kde môžeme načerpať silu, pokoj, nadýchnuť sa a ísť ďalej.
V kaplnke sa slúžia každú stredu a piatok pred vyučovaním sv. omše. V stredu sú
triedne sv. omše. Liturgiu a spev pripravujú vždy kolektívy jednotlivých tried podľa
rozpisu s triednym učiteľom a vyučujúcim náboženstva. Tieto sv. omše majú
neopakovateľnú atmosféru, kde zažívame spoločenstvo žiakov a učiteľov pri
Eucharistii.
Školský kaplán: Melichar Jozef Matis
Rozhovory, duchovné vedenie a spovedanie
e-mail: [email protected]
tel.:
0903 982 438
Zamestnanci školy
VEDENIE ŠKOLY:
Ing. Marta Voleková
Mgr. Eva Mudríková
Ing. Alena Hančinová
PaedDr. Melichar Matis
Mgr. Ing. Janka Slocíková
Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová
riaditeľka školy
pedagogická zástupkyňa
zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti
duchovný správca školy
výchovná poradkyňa
koordinátorka pre prevenciu
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mgr. Adamov Peter
Mgr. Andrejko Róbert
Ing. Begáňová Mária
Ing. Božek Miloš
Mgr. Buchtová Alžbeta
Ing. Časnochová Iveta
Mgr. Ing. Englártová Ľubica
Mgr. Ing. Fogeltonová Renáta
Ing. Gabčíková Žofia
Mgr. Gregor Juraj
Ing. Hančinová Alena
Mgr. Hartelová Andrea
Mgr. Jandová Erika
Mgr. Koleková Zuzana
Mgr. Kuchariková Eva
PaedDr. Matis Jozef
Ing. Mojžišová Andrea
Ing. Miková Lenka
Mgr. Mudríková Eva
Mgr. Rybárik Jozef
Mgr. Ing. Slocíková Janka
Mgr. Šusteková Katarína
Ing. Taračová Marta
Ing. Voleková Marta
Mgr. Voštenáková Jana
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
Mária Jacková
Mária Lapošová
Štefan Bielečka
Zuzana Mariniaková
Zdenka Isteníková
Jaroslava Hriníková
tajomníčka
knihovníčka
školník
kuchárka
upratovačka
upratovačka
MAT, API, CVM
ANJ, JOP, API
EKO, HOG, ADK,SQA
UCT, EKC, SUI, BAK,INF
NEJ, KNJ, JOP, TEV
ANJ, KAJ, JOP
KNB, INF
UCT, CVU, ADK, DAS
ADK, EKO
BIO, EKL, ANJ, JOP
EKC, CFA
ANJ, JOP
SJL, OBN
ANJ, JOP, KAJ, FRJ
SJL, FRJ
NAB
AKO, ADK, PRN
UCT, ADK, DAS
TVZ, PQI
TEV
EKO, DAS, PRN
SJL, KNB
UCT, ADK
MEU, PQI
NEJ, JOP, KNJ
Pedagogickí zamestnanci
Zľava:
HORNÝ RAD: PaedDr. Jozef Matis, Mgr. Juraj Gregor; Mgr. Róbert Andrejko;
Ing. Žofia Gabčíková; Mgr. Zuzana Koleková; Mgr. Katarína Šusteková;
Mgr. Andrea Hartelová; Mgr. Eva Kucharíková; Mgr. Peter Adamov
DRUHÝ RAD ZHORA: Ing. Miloš Božek; Ing. Iveta Časnochová;
Mgr. Anna Ľuptáková; Ing. Marta Taračová; Ing. Andrea Mojžišová;
Mgr. Erika Jandová
DOLNÝ RAD: Mgr. Jozef Rybárik; Mgr. Ing. Janka Slocíková;
Mgr.Ing. Ľubica Englártová; Ing. Marta Voleková; Mgr. Eva Mudríková;
Ing. Alena Hančinová
Nepedagogickí zamestnanci
Zľava:
Mária Jacková; Zuzana Mariniaková; Štefan Bielečka; Zdenka Isteníková; Jaroslava
Hriníková
Triedy v školskom roku 2012/2013
I.A
I.A
Triedny profesor: Mgr. Erika Jandová
Študenti:
Babčanová Simona
Bízik Matej
Ďuranová Anna
Ďuranová Emília
Chodelka Peter
Kavuláková Veronika
Krkošková Martina
Kubalová Mária
Kučerová Natália
Kysela Dušan
Linetová Klára
Makuková Alžbeta
Marčanová Lenka
Martinčo Matej
Okruhlicová Terézia
Repáňová Patrícia
Skupeňová Simona
Truongová Simona
Vysoká Alžbeta
I.B
Triedny profesor: Ing. Žofia Gabčíková
Študenti:
Barčiaková Zuzana
Boková Dominika
Bugáňová Kristína
Dorinská Nikola
Dudíková Michaela
Fusková Eva
Galovičová Nikola
Chlebeková Tatiana
Konštiaková Petra
Krúpová Júlia
Kubov Marek
Kubová Miriam
Kucharčíková Helena
Lapúniková Michaela
Magoč Adrián
Mikolaj Adam
Mrázová Karin
Obšivan Patrik
Palečková Veronika
Senková Jana
Svorníková Adela
Székelyová Veronika
Škoríková Monika
Šprtková Alžbeta
Tabačková Katarína
Tichák Kristián
Zelníková Katarína
II.A
Triedny profesor: Ing. Iveta Časnochová
Študenti:
Bobuľová Mária Margaréta
Brezianská Nikola
Danková Lea
Gabajová Patrícia
Gajdošíková Radka
Galo Tomáš
Gregoričková Veronika
Holečko Michal
Hrmlová Marianna
Kamenská Miriam
Kotrčová Kristína
Krížová Dominika
Marková Daša
Mišiaková Darina
Pustajová Linda
Sandanusová Silvia
Štrbová Iveta
Valová Petra
II.B
Triedny profesor: Mgr. Ing. Ľubica Englártová
Študenti:
Gaňová Margita
Hrabovská Mária
Hvorečná Michaela
Juríčková Monika
Kuzmová Nikoleta
Miške Juraj
Nogová Terézia
Pekárová Magdaléna
Pialová Nikola
Rašovcová Kristína
Rolková Monika
Santová Simona
Valicová Simona
Vrabčeková Terézia
II.C
Triedny profesor: Ing. Andrea Mojžišová
Študenti:
Alakšová Simona
Gabčíková Terézia
Gališová Kristína
Gališová Miroslava
Gališová Slávka
Hasková Alžbeta
Kramarová Andrea
Mažgút Rastislav
Michalčíková Dominika
Patrnčiaková Simona
Podkopčan Matúš
Sakalová Simona
Stašik Matúš
Suchomelová Ľubomíra
Trnková Paulína
Višňovská Barbora
III.A
Triedny profesor: Ing. Marta Taračová
Študenti:
Babišová Simona
Boková Júlia
Čička Pavol
Erbenová Viktória
Galuščiaková Zuzana
Gancárová Veronika
Harvánková Veronika
Chmulíková Veronika
Chovancová Denisa
Kubíková Dáša
Linetová Nikola
Lisická Monika
Lokajová Anna
Maceášiková Adriana
Marková Bibiána
Sýkorová Monika
Šefara Patrik
Ševčíková Jana
Šutarová Katarína
Vanek Pavol
Višňovský Filip
III.B
Triedny profesor: Ing. Miloš Božek
Študenti:
Babčanová Lenka
Babčanová Michaela
Bánovčin Branislav
Drdák Ľubomír
Halušková Mária
Holienčíková Mária
Hrobáriková Stanislava
Chladná Žaneta
Jánošová Mária
Jaššová Silvia
Jurčíková Lucia
Káčeriková Mária
Kudlaňáková Zuzana
Liška Michal
Majerčíková Michaela
Makuková Nikola
Mazák Martin
Mráziková Jana
Murková Eva
Papalová Monika
Šepešová Alena
Štefániková Petra
Takáčová Nikola
Trnková Katarína
III.C
Triedny profesor: Mgr. Róbert Andrejko
Študenti:
Dudášová Katarína
Halasová Jana
Hasková Magdaléna
Holúbková Jana
Hošták Róbert
Chamajová Renáta
Chupáňová Veronika
Klocaňová Martina
Kotrbancová Zuzana
Kubicová Simona
Lacúchová Kristína
Mrenková Júlia
Pekárová Monika
Putyra Patrik
Svorník Peter
Škoríková Dominika
Tabačková Frederika
Tvrdá Eva
Vandlíková Veronika
Vlčková Monika
Vrančíková Silvia
Vyšinská Silvia
Závodská Zuzana
Zbyňovská Miriam
Zichová Radka
IV.A
Triedny profesor: Mgr. Andrea Hartelová
Študenti:
Deckárová Eliška
Dolníková Monika
Gábor Štefan
Gajdošová Veronika
Chabadová Michaela
Chobot Lukáš
Kaczorová Veronika
Kuricová Zuzana
Kurotová Jana
Labudová Mária
Martinková Kristína
Mišútová Lenka
Paišová Anna
Randová Alžbeta
Remencová Lucia
Senková Nikola
Skaličanová Adriána
Stranianková Ivana
Štefaníková Zuzana
Trnková Mária
Uhláriková Zuzana
Uková Martina
Vančo Lukáš
Vojteková Monika
Zuziaková Elena
IV.B
Triedny profesor: Mgr. Zuzana Koleková
Študenti:
Albertová Dominika
Baránková Mária
Bednárová Gabriela
Bobáňová Adriána
Boháč Matúš
Cedzo Jozef
Čibenková Terézia
Dávidíková Klaudia
Dlugošová Lucia
Drábiková Petra
Jančiová Miriam
Jankovičová Zuzana
Jurčíková Nikola
Juríková Lenka
Krajčiová Lenka
Krasnecová Erika
Kubíková Alžbeta
Mešková Adriána
Mičiaková Monika
Michelová Martina
Petrová Dominika
Pupiš Gabriel
Sedláková Jana
Síkelová Nikola
Slota Martin
Šimáková Ivana
Šúchová Barbora
Zajac Daniel
IV.C
Triedny profesor: Mgr. Alžbeta Buchtová
Študenti:
Belejová Patrícia
Belúchová Lenka
Broz Marián
Fajbík Lukáš
Greguš Patrik
Hanuliaková Katarína
Klincová Adriána
Krkošková Ivana
Lalinská Valéria
Milová Monika
Moravcová Katarína
Obšivanová Jana
Plevová Ivana
Randová Michaela
Randová Silvia
Romančíková Michaela
Sedláková Miroslava
Struharňanský Jakub
Šmehylová Veronika
Tichá Dominika
Tomášová Mária
Vojaská Marika
Akcie – školský rok 2012/2013
September
Otvorenie školského roku 2012/2013 – slávnostná svätá omša v Kostole Sedembolestnej Panny
Márie na Vlčincoch
3. september 2012
3. septembra 2012 sme začali nový školský rok 2012/2013, ktorý bol zároveň jubilejným 20.
rokom školy, svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Žilina – Vlčince.
Svätú omšu celebroval duchovný správca školy, P. Melichar Matis OP. Študentov povzbudil, aby sa
nebáli rásť nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aj ľudskosti.
5. školská púť
29. september 2012
V dvadsiatom jubilejnom roku školy sme zorganizovali už piatu školskú púť. Predošlé štyri roky
sme striedavo navštívili Turzovku, Oščadnicu a Dubnicu nad Váhom. V sobotu 29. septembra
2012, v deň sviatku troch archanjelov, kroky pútnikov Obchodnej akadémie sv. Tomáša
Akvinského mierili do pútnického miesta - Rajecká Lesná. Skupinu pútnikov tvorili učitelia,
nepedagogickí zamestnanci, duchovný správca školy, bratia dominikáni, žiaci, ich rodičia a
priatelia školy. Púť sme začali modlitbou sv. ruženca. V Bazilike Minor sme slávili sv. omšu, ktorá
bola obetovaná za všetkých zamestnancov, žiakov a dobrodincov školy. Celebroval ju školský
kaplán, páter Melichar Matis O, a koncelebrovali páter Šebastián OP a kapucínsky brat Michal,
ktorí so študentmi Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy spoločne s nami slávili eucharistické
tajomstvá.
Po prehliadke unikátneho dreveného Slovenského Betlehema naše kroky smerovali na vynovenú
Kalváriu. V nádhernom prírodnom prostredí sme mali možnosť meditovať nad utrpením Ježiša
Krista. Pobožnosť sme ukončili na vrchole kalvárie pred Kaplnkou Nanebovstúpenia Pána.
Príjemným spríjemnením púte bolo aj pohostinné privítanie tamojších žiakov. Opäť sme sa
presvedčili, že takéto aktivity majú úžasnú silu. Už teraz sa tešíme na 6. púť.
Imatrikulácie
28. september 2012
V piatok 28. septembra 2012 sa konali v našej škole imatrikulácie našich prvákov. Prváci sa mali
predstaviť v štýle 80-tych rokov minulého storočia. Prezentovali sa tancom a spevom, za čo ich
žiaci druhého ročníka „odmenili“ zaujímavými súťažami. Na záver porota zložená z našich učiteľov
vyhodnotila deväť súťažných úloh. Víťazom sa stala I. B a v jej tesnom závese skončili žiaci I.
A triedy. Odmenený však bol každý zúčastnený prvák malou pozornosťou a sladkosťou. No
najdôležitejšie bolo, že každý si domov odnášal dobrú náladu i veselú spomienku na imatrikulácie.
Október
Prednáška s Pavlom Hudákom
5. október 2012
V piatok 5. októbra 2012 medzi nás opäť po roku
zavítal páter Pavol Hudák.
Svojím pútavým rozprávaním pretkaným
osobnými skúsenosťami mladých, vzťahmi
chlapcov a dievčat, vzájomnej lásky či
pseudolásky, ktorá má smerovať k pravým
hodnotám - veľmi zaujal svojich poslucháčov,
žiakov 1. ročníka. Po prednáškach, ktoré prebehli
v jedálni
školy,
pokračoval
osobnými
rozhovormi, dával rady a odpovedal na otázky
tých, ktorí chceli s ním ešte osobne
prediskutovať vzniknuté otázky či osobné
problémy.
Stužkové slávnosti
13. október – IV. A
27. október – IV. B
10. november – IV. C
November
Študentská kvapka krvi
5. november 2012
Godzone – evanjelizácia mladých
13. november 2012
20. výročie školy
21. november 2012
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oslávila
21. novembra 2012 jubilejný dvadsiaty rok svojej existencie. Pozvanie
na túto milú udalosť prijalo množstvo vzácnych hostí.
Výnimočný deň začal slávnostnou akadémiou, v ktorej vystúpili
absolventi a terajší žiaci školy. Súčasťou bohatého programu boli
rôznorodé hudobné a tanečné vystúpenia, prezentácia o histórii
i súčasných aktivitách školy ako aj scénka o fiktívnej návšteve patróna
školy na vyučovacej hodine. Po skončení akadémie sa všetci zúčastnení
presunuli do Kostola Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch, kde
slávnostný deň vyvrcholil spoločným poďakovaním - svätou omšou,
ktorú celebroval žilinský diecézny biskup, Mons. Tomáš Galis za účasti
viacerých duchovných. Otec biskup povzbudil prítomných výzvou, aby
dokázali správne obchodovať s darmi, ktoré dostali, podobne ako to
počas svojho života dokázala nedávno blahoslavená Chiara Luce Badano
(1971-1990).
Na záver svätej omše duchovný správca školy, páter Melichar Matis OP,
poďakoval diecéznemu biskupovi za dôveru prejavovanú škole
a odovzdal mu dar v podobe Pražského Jezuliatka, pri ktorom sa študenti
a zamestnanci školy modlili počas jubilejného roka 2012.
Prednášky
Kriminalita mládeže – 27. november
Prevencia užívania drog – 28. november
Charitatívna činnosť – 29. november
Obchodovanie s ľuďmi – 30. november
December
Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska
4. december 2012
Už tradičnú exkurziu absolvovali študenti tretích ročníkov. Súčasťou bohatého programu bola
návšteva Národnej banky Slovenska, Národnej rady Slovenskej republiky, ale i vianočných trhov.
Požehnanie adventných vencov
5. december 2012
V nedeľu, na sviatok Krista Kráľa, sa začalo adventné obdobie zároveň s novým cirkevným
rokom. Adventný veniec je neodmysliteľným symbolom tohto obdobia. Školské adventné vence
sme požehnali pred vyučovaním v stredu 5. decembra 2012 počas sv. omše, ktorú pripravila IV.
A trieda. Symbolické svetlo adventných vencov, ktoré je znamením blížiacich sa sviatkov pokoja
a lásky, si žiaci odniesli do svojich tried.
Generácia €uro
Súťaž pre študentov Generácia €uro je súťaž o menovej politike organizovaná na národnej
úrovni vo viacerých krajinách eurozóny.
Pod vedením p. p. Janky Slocíkovej sa súťaže zúčastnili žiaci IV. B triedy: Miriam Jančiová,
Gabriela Bednárová, Nikola Jurčíková, Gabriel Pupiš a Ivana Šimáková .
Prvé kolo prebiehalo v novembri formou kvízu. Podľa kritérií NBS do druhého kola postúpilo
43 škôl, medzi ktorými bola aj naša, zo 110 škôl zúčastnených na súťaži.
Mikuláš
6. december 2012
6. december je obľúbeným sviatkom nielen medzi deťmi, ale aj staršími. I naši žiaci sa potešili
návšteve Mikuláša, ktorý im priniesol sladkú drobnosť. Obdarovávaniu predchádzala krátka
scénka o pravom bohatstve, ktorým nie sú peniaze a materiálne veci, ale to, čo nosíme
v srdci. Tiež sme sa dozvedeli viac o živote biskupa Mikuláša. Piesne i scénku si pripravili
študenti z III. A a IV.B triedy.
Noc Biblie
7. december 2012
V piatok 7. decembra 2012 sme sa o 18-tej hodine stretli v kaplnke
školy, kde páter Melichar úvodným slovom otvoril „Noc Biblie“.
Pretože je vyhlásený rok viery, rozhodli sme sa kráčať v línii viery
vo Svätom písme. Zvolili sme si Knihu Rút, ktorá opisuje krásne
ženské postavy. Maobčanka Rút, nevesta izraelskej ženy Noemi,
svojím otvoreným srdcom pre Boha evokuje istým spôsobom
praotca viery Abraháma. Pri čítaní zvitku knihy sa striedali učitelia,
nepedagogickí zamestnanci, žiaci, bývalí zamestnanci aj rodinní
príslušníci. Po agapé sme si pozreli film o Rút. S nadšením sme
rozprávali o nevšednom vzťahu svokry a nevesty, o ich otvorenom
srdci pre Boha, vďaka čomu Boh mohol vzácne pôsobiť v ich
živote. Pokračovali sme aktivitami o deji, hlavných postavách
a z vopred pripravených postavičiek sme zostavili skrátený
rodokmeň praotca Ježiša Krista – Dávida, počnúc od Abraháma.
Spoločné aktivity sme ukončili v kaplnke vigíliou sviatku
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a posilnení Božím Slovom
a Eucharistiou sme sa pred 23. hodinou rozišli do svojich rodín.
Ocenenie študentov žilinskej diecézy
Z rúk Mons. Tomáša Galisa prevzalo ocenenie 12 študentov katolíckych stredných škôl Žilinskej
diecézy. Boli medzi nimi aj dve naše študentky – Terezka Čibenková a Zuzka Jankovičová zo IV. B.
Ocenenie za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života žilinský
biskup každoročne udeľuje žiakom, ktorí zúročili talenty od Nebeského Otca svojou usilovnosťou i
vernosťou Kristovmu evanjeliu. Slávnostný akt sa uskutočnil v spoločenských priestoroch a v
priestoroch školskej kaplnky Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci.
Deň otvorených dverí
12. december 2012
Našu školu navštívili ako tradične žiaci deviatych
ročníkov, ktorí mali možnosť prezrieť si priestory školy,
učebne a triedy, absolvovať otvorenú hodinu a zoznámiť
sa i so zaujímavými mimoškolskými aktivitami.
Olympiáda z anglického jazyka
18. december 2012
I. kategória
1. miesto – Matúš Stašík, II. C
2. miesto – Michal Holečko, II. A
3. miesto – Adrián Magoč, I. B
II. kategória
1. miesto – Dominika Krížová, II. A
2. miesto – Martin Slota, IV. B
3. miesto – Elena Zuziaková, IV. A
Vianočná akadémia
21. december 2012
Oslava sviatku patróna školy, sv. Tomáša Akvinského
28. január 2013
Neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka je aj oslava patróna školy, sv. Tomáša
Akvinského. Zavŕšili sme 20-ty jubilejný rok školy. Táto udalosť bola o čosi významnejšia, pretože
sa nám podarilo spojiť tri jubileá do jedného celku. Ako vieme, tento rok si pripomíname 1150
rokov od príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a taktiež Rok viery, ktorý
vyhlásil sv. Otec Benedikt XVI. Na slávnosť prijal naše pozvanie riaditeľ Biskupského úradu v Žiline
Mons. ThDr. Michal Baláž, PhD. ktorý sa v homílii sv. omše ku cti nášho patróna sv. Tomáša
Akvinského prihovoril študentom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom a hosťom. Svätú
omšu celebroval predstavený Dominikánskeho konventu v Žiline, P. Irenej Maroš Fintor OP. Po sv.
omši program pokračoval krátkou akadémiou k solúnskym bratom a prednáškou Mons. Baláža
spojenou s videoprojekciou na tému - sv. Cyril a Metod a ich odkaz pre našu dobu mladým ľuďom.
Veríme, že táto slávnosť v nás zanechala túžbu po správnom cieli, ku ktorému kráčal aj náš patrón,
svätý Tomáš Akvinský.
Január
Lyžiarsky kurz
14.- 18. január 2013
V dňoch 14. – 18. januára 2013 sa študenti 1. a 2. druhého ročníka zúčastnili lyžiarskeho
kurzu. Lyžovali v stredisku Čičmany – Javorinka, kde boli výborné snehové podmienky. Lyžiari
a snowboardisti si zlepšovali svoje schopnosti v troch skupinkách, od začiatočníkov po
výborných lyžiarov. Niektorí stáli na lyžiach prvýkrát, ale na konci týždňa už zlyžovali svah pre
začiatočníkov. Lyžovačka vyvrcholila súťažou v slalome, najlepší lyžiari získali sladkú odmenu.
K príjemnému pobytu prispelo aj útulné ubytovanie v Dome sv. Bystríka a výborná strava.
Spestrením bol večerný spoločenský program a diskotéka na konci kurzu.
Február
7. školský ples
2. február 2013
2. februára 2013 sa konal 7. ročník školského plesu. Aj tento rok sa ho zúčastnili
zamestnanci školy, rodičia, absolventi a priatelia školy. Do tanca hrala skupina Spektrum.
Ples otvorila ukážkou spoločenských tancov žiačka školy Eva Tvrdá z III. C triedy so svojím
tanečným partnerom. Príjemným spestrením bola tombola. Prežili sme pekný večer, plný
dobrej nálady, hudby, spevu a tanca.
Školské kolo biblickej olympiády
8. február 2013
Po triednych kolách Biblickej olympiády, ktoré prebehli začiatkom novembra, sa uskutočnilo
aj školské kolo tejto súťaže. Zúčastnilo sa ho 16 zástupcov tried, ktorí dosiahli najviac bodov
v školských
kolách.
V piatok 8. februára 2013 sa všetci už tradične stretli v priestoroch jedálne školy. Každý
z nich so zápalom a húževnatosťou absolvoval päť kôl: Test, Áno či Nie, Tajnička, Hádanie
postáv a po krátkej ukážke z filmu Rút dokazovali, ako poznajú detaily práve z tejto
naštudovanej biblickej knihy.
Výsledky:
I. miesto - Monika Sýkorová , III. A
II. miesto - Patrik Šefara , III. A
III. miesto - Silvia Sandanusová, II. A
Dekanátne kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo 19. marca v Diecéznom centre v Žiline.
Našu školu reprezentovali Monika Sýkorová, Juraj Miške a Patrik Šefara. V silnej konkurencii
15-tich družstiev stredných škôl spojených dekanátov – Žilina, Martin a Rajec – obsadili
vynikajúce 2. miesto.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže
22. február 2013
Triedne kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnili v januári a vo februári
2013. Zapojili sa do nich žiaci 1. – 3. ročníka. Najlepší recitátori z jednotlivých tried potom
postúpili do školského kola.
Výsledky:
Kategória poézie:
1. miesto – Alena Šepešová, III. B
2. miesto – Silvia Sandanusová, II. A
3. miesto – Alžbeta Šprtková, I. B
Tatiana Chlebeková, I. B
Kategória prózy:
1. miesto – neudelené
2. miesto – Veronika Chmulíková, III. A
3. miesto – Júlia Boková, III. A
Marec
Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
12. marec 2013
Stretnutie s lektorom z Kene – p. Wolkerom
18. marec 2013
Dňa 18.03.2013 sa uskutočnili dve hodiny anglického jazyka s lektorom Wolkerom z Kene,
ktorý takmer rok pôsobí na Slovensku ako učiteľ anglického jazyka. Dve triedy (IV.B a III.A) mali
možnosť precvičiť si komunikáciu s lektorom prostredníctvom zoznamovacej aktivity,
počúvania anglickej piesne a videoprojekcie. Lektor mal pripravené a spracované vlastné
materiály. V receptívnych zručnostiach žiaci obstáli, v komunikačnej aktivite sa u viacerých
prejavili nedostatky vo formulovaní myšlienok a porozumení. Význam hodiny bol skôr
v kultúrno-komunikačnej oblasti. Pán Wolker pre žiakov prvého a druhého ročníka pripravil
prednášku a prezentáciu o Keni. Projekcia zahŕňala geografické, kultúrne, environmentálne
a spoločenské reálie. Prednášku žiakom tlmočil Mgr. Andrejko, viacerí žiaci však porozumeli aj
bez tlmočenia. Lektor žiakov počas prezentácie aktívne zapájal a prezentáciu vhodne dopĺňal
svojimi osobnými zážitkami a skúsenosťami.
Matematický klokan
25. marec 2013
Matematický klokan je medzinárodná matematická
súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans
frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v
Slovenskej republike je nezisková organizácia
Talentída. Mozgové závity si v ďalšom ročníku tejto
súťaže precvičovalo 30 žiakov 1. až 3. ročníka.
Štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie
19. marec 2013
Zúčastnilo sa ich 23 žiakov 4. ročníka z našej školy a 6 žiakov z rôznych škôl v Žiline. Úspešných
bolo spolu 23 študentov, pričom šiesti z OATA dosiahli priemernú známku 1,0. Táto skúška sa
skladá z 10 minútového odpisu na presnosť a rýchlosť a vyhotovenia obchodného listu
a tabuľky. Veríme, že na budúci školský rok sa prihlásia ďalší záujemcovia.
Apríl
Sing a song – 6. ročník speváckej súťaže v anglickom jazyku
9. apríl 2013
1. miesto – Miriam Kamenská, II. A
2. miesto – Matúš Stašík, II. C; Rastislav Mažgút, II. C
3. miesto – Nikola Jurčíková, Jozef Cedzo – IV. B
Lenka Marčanová, I. A
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník!
Deň kresťanských pedagógov – sv. Ján de la Salle
Zájazd do Trnavy a Budmeríc
12. apríl 2013
Stretnutie s riaditeľom Pápežských misijných diel
19. apríl 2013
V piatok 19. apríla 2013 sme v škole privítali riaditeľa Pápežských misijných diel (PMD) P.
Viktora Jakubova. Žiakom predstavil túto inštitúciu, ktorá je súčasťou Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a pôsobí vo vyše 140 krajinách sveta. Dokumentárny film z misijnej cesty
do Burkiny Faso mal za cieľ priblížiť žiakom život Cirkvi v tejto západoafrickej krajine a
využívanie finančných darov, ktoré im PMD Slovensko poskytlo v rámci misijných projektov
Misijného diela šírenia viery v rokoch 2009 a 2010. Žiaci so záujmom sledovali film a po jeho
skončení ešte živo diskutovali. Návšteva ich povzbudila do ďalšieho poznávania týchto
afrických krajín.
Relikvie dona Bosca v Žiline
22. apríl 2013
U saleziánov v Žiline sme boli svedkami výnimočnej udalosti, príchodu relikvií dona Bosca –
patróna mládeže. Študenti druhého ročníka najskôr absolvovali zábavné súťaže a scénky,
počas ktorých spoznali niektoré dôležité momenty zo života dona Bosca. Napokon sme sa
všetci stretli v kostole pri jeho relikvii uloženej vo figuríne životnej veľkosti a spoločnou
i individuálnou modlitbou sme si ju uctili.
Literárno-historická exkurzia Leštiny – Dolný Kubín – Jasenová
23. apríl 2013
Exkurziu každoročne absolvujú naši druháci. Jej cieľom je prehĺbenie poznatkov o živote a diele
P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína a súčasne návšteva dreveného artikulárneho kostola
v Leštinách, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V tomto
školskom roku sa jej zúčastnili žiaci 2. A, 2. B a 2. C triedy a vrátili sa z nej obohatení o nové
poznatky a zážitky.
Sviatok sv. Kataríny Sienskej, patrónky školskej kaplnky – sv. omša, adorácia
29. apríl 2013
Slávnosť sa uskutočnila v rodinnej atmosfére v školskej kaplnke, kde sme najskôr spoločne so
žiakmi slávili svätú omšu. Po jej skončení nasledovala adorácia s myšlienkami sv. Kataríny
Sienskej a tiež sme predniesli prosby a poďakovania, ktoré na hodinách náboženstva napísali
študenti.
Máj
Maturitné skúšky
27. – 31. máj 2013
Exkurzia Oswienčim
27. máj 2013
Exkurzie z dejepisu sa v tomto školskom roku zúčastnilo 28 žiakov. Okrem koncentračného
tábora v Oswienčime, ktorý bol najdôležitejším bodom celej exkurzie, si zúčastnený pozreli aj
krásne historické centrum mesta Bielsko-Biala.
Jún
Školské výlety
I. A – Belá – Kubíková
I. B – ZOO Lešná
II. B – Hlbocké vodopády
II. C – Rajecké Teplice
III. A – Vysoké Tatry
III. B – Praha
III. C – Žilinská hora
Prednáška prof. Jozefa Šošku
11. jún 2013
Riaditeľský výlet – Velehrad
12. jún 2013
Najlepší študenti Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského boli odmenení riaditeľkou školy
formou výletu a zároveň ďakovnej púte v rámci jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda na
Velehrad. Počas spoločnej sv. omše, ktorú celebroval školský kaplán P. Melichar Matis OP,
vyprosovali potrebné dary a milosti pre školu. Na spiatočnej ceste sa zastavili v historickom
centre mestečka Uherské Hradiště, kde si pozreli tamojšie sakrálne stavby. Účastníci tohto
výletu (púte) si odniesli hlboký duchovný zážitok zo spomínanej sv. omše na pútnickom mieste,
ktoré sa po rekonštrukcii ukázalo v plnej kráse.
Ďakovná svätá omša, odovzdávanie vysvedčení
28. jún 2013
Download

formát PDF - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského