Obchodná akadémia, Kukučínova 2,
Trnava
Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej
akadémie, Kukučínova 2, Trnava za šk. r.
2013/2014
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy
a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2. Adresa školy: Kukučínova 2, 917 29 Trnava
3. Telefónne a faxové čísla: 033/5446610, 033/5446602, 0911454599
4. Internetová a elektronická adresa školy: www.oakuktt.edu.sk,
[email protected]
5. Zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:
Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka školy
Ing. Eva Králová, zástupkyňa riaditeľky
RNDr. Marcela Štulajterová, zástupkyňa riaditeľky
Ing. Jana Bačíková, hospodárka školy
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
Rada školy:
Mgr. Mário Buchel, predseda rady školy, zástupca pedagogického zboru
Ing. Zuzana Schatzová, zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Jozef Pobiecký, zástupca Trnavského samosprávneho kraja
MUDr. Katarína Jelačičová, zástupca Trnavského samosprávneho kraja
Magdaléna Sklenárová, zástupca Trnavského samosprávneho kraja
PaedDr. Viera Suchánová, zástupca Trnavského samosprávneho kraja
Renáta Vantrubová, zástupca nepedagogických zamestnancov
Miroslava Tokárová, zástupca žiakov
Mgr. Jana Lužáková, zástupca rodičov
Alexandra Sadloňová, zástupca rodičov
Mgr. Jana Gáborová, zástupca rodičov
Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Trnave:
Ing. Anton Frolkovič, predseda RR, zástupca triedy V. E
Kvetoslava Komarňanská, zástupca triedy I.A
Mária Blažeková, zástupca triedy I.B
Babeta Gašparíková, zástupca triedy I.E
PhDr. Martina Piačková, zástupca triedy I.E
Mgr. Mária Slivová, zástupca triedy II. A
Viera Porubčanská, zástupca triedy II. B
Mgr. Alexandra Bleščáková, zástupca triedy II. E
Augustína Karelová, zástupca triedy II. N
Alexandra Sadloňová, zástupca triedy III. A
Mgr. Jana Gáborová, zástupca triedy III. B
Andrea Hornáčková, zástupca triedy III. E
Mária Kubecová, zástupca triedy III. N
Alena Jasencová, zástupca triedy IV. A
Dagmar Žáková, zástupca triedy IV. B
Bc. Jana Lužáková, zástupca triedy IV. E
Rudolf Čuperka, zástupca triedy IV. N
Alena Fuzáková, zástupca triedy V. N
8. Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných
orgánoch riaditeľky školy:
Prehľad poradných orgánov:
- predmetová komisia spoločenskovedných predmetov (predseda Mgr. Ľudmila
Daučová, vedúci sekcií: Mgr. Jana Fülöpová, Mgr. Ľudmila Daučová, Mgr.
Erika Hlavatá, Mgr. Marta Lackovičová)
- predmetová komisia ekonomických predmetov (predseda Ing. Zuzana
Schatzová, vedúci sekcií: Ing. Zuzana Schatzová, Ing. Edita Šťastná, Ing.
Zuzana Holubová, Ing. Milada Fričová)
- predmetová komisia prírodovedných predmetov (predseda Mgr. Dana
Bohunická)
- predmetová komisia telesnej výchovy (predseda Mgr. Marián Hujčík)
- výchovný poradca (Mgr. Branislav Fázik)
- koordinátor protidrogovej prevencie (Mgr. Zuzana Chynoranská)
Hodnotiace správy predmetových komisií, výchovného a kariérového
poradcu, koordinátora drogovej prevencie tvoria prílohu č. 1 tejto správy.
b) Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
K 15. septembru 2013 študovalo na Obchodnej akadémii Trnava 510 žiakov. Škola
mala zriadených 18 tried denného štúdia v študijných odboroch: 6317 M obchodná
akadémia (8 tried) a 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (10 tried).
Zmeny počas školského roka: Nora Vavrová z III. N triedy 28. 10. 2013 prestúpila na
Združenú strednú priemyselnú školu Trnava. Silvia Bohunická 26.08.2014
dobrovoľne zanechala štúdium.
Riaditeľka školy povolila 2 žiačkam školy absolvovať časť štúdia na škole obdobného
typu v zahraničí (Andrea Horáčková - USA, Veronika Poláčková – Nemecko).
K 31. augustu 2014 bolo na Obchodnej akadémii v Trnave 508 žiakov, z toho 3 so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
c) Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky do bilingválneho štúdia sa v tomto školskom roku konali v dvoch
riadnych termínoch. 10 uchádzačov absolvovalo skúšky do anglickej aj nemeckej
sekcie súčasne, čo zvýšilo počet záujemcov do nemeckej sekcie a tiež aj úroveň
prijatých žiakov.
Pre školský rok 2014/2015 sa do päťročného bilingválneho štúdia slovenskoanglického prihlásilo a prijímacie skúšky konalo 161 uchádzačov. Prijatých bolo 45
žiakov, 113 nebolo prijatých pre nedostatok miesta a 3 pre nesplnenie kritériá na
prijatie. Po odvolacom konaní zostalo ešte 37 žiakov, ktorí napriek záujmu o štúdium
neboli prijatí.
Do bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého sa prihlásilo 34 uchádzačov. Prijímacie
skúšky konalo 31 žiakov Prijatých bolo 15 žiakov, 15 neboli prijatí pre nedostatok
miesta a 4 nesplnili kritériá na prijatie. Po odvolacom konaní zostalo ešte 8 žiakov,
ktorí napriek záujmu o štúdium neboli prijatí.
Pre školský rok 2014/2015 sa na našu školu prihlásilo do štvorročného štúdia 161
žiakov. Prijatí bez prijímacej skúšky boli 12, z nich sa zapísali 4 žiaci. Prijímacie
skúšky vykonalo 145 uchádzačov, prijatých a zapísaných žiakov bolo 56 a po
odvolacom konaní zostalo ešte 11 žiakov, ktorí napriek záujmu o štúdium neboli
prijatí.
Zhodnotenie prijímacích skúšok
Údaje z prijímacích skúšok ukazujú oproti minulému roku nárast v bilingválnom
slovensko-anglickom štúdiu o 21, v slovensko-nemeckom o 4 žiakov a v štvorročnom
o 11 uchádzačov.
Napriek klesajúcemu počtu absolventov základnej škole sa darí škole zvyšovať počty
prihlásených uchádzačov o štúdium. V nemalej miere tomu prispelo ocenenie školy
v prieskume agentúry INEKO. Obchodná akadémia Trnava bola vyhlásená najlepšou
strednou odbornou školou Slovenska pre rok 2013 a 2014.
Plán výkonov na školský rok 2015/2016: 1,5 bilingválnej triedy slovensko-anglickej,
0,5 bilingválnej triedy slovensko-nemeckej a dve triedy klasickej obchodnej akadémie.
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
K 31. augustu 2014 mala Obchodná akadémia Trnava 508 žiakov v 18 triedach.
Z celkového počtu prospelo 508 žiakov (164 s vyznamenaním, 176 veľmi dobre, 167
prospelo) 1 žiačka nebola klasifikovaná ( Andrea Hornáčková nevykonala rozdielové
skúšky). Priemerný prospech žiakov školy bol 1,81 (zhoršenie o 0,03).
Celková absencia žiakov za školský rok predstavovala 59 105 ospravedlnených a 380
neospravedlnených (Lackovichová Erika II. E – 235 hodín). Priemerná absencia bola
116,12 hodiny na žiaka za celý školský rok (nárast o 5 hodín na žiaka).
Najlepší prospech mala trieda I. E (1,46), najhorší trieda II. A (2,24). Najviac
vymeškaných hodín na žiaka mala trieda IV. E (169,35). Najnižšiu absenciu mala
trieda IV. A (92,68).
Výchovné opatrenia:
Znížená známka zo správania na druhý stupeň – uspokojivé
1. Lucia Zelenská, V. N – za 13 neospravedlnených hodín
2. Bibiána Kukučová V. N - za 20 neospravedlnených hodín
3. Martin Vidovič IV. N – za opakované drzé a ignorantské správanie
Znížená známka zo správania na tretí stupeň – menej uspokojivé
1. Erika Lackovichová II. E – za 235 neospravedlnených hodín
Pokarhanie riaditeľkou školy
1. Michal Ižold, IV. E – za 8 neospravedlnených hodín
2. Nikola Opálková, IV. N – za drzé a neprimerané správanie voči vyučujúcej
Pochvala riaditeľkou školy
1. Petra Köszegiová, IV. B: za výborný prospech
2. Daniel Mikuláš, IV. B: za výborný prospech
3. Katarína Strížová, IV. B: za výborný prospech
4. Natália Zatková, IV. B: za výborný prospech
5. Alexandra Gregorichová, IV. B: za vzornú reprezentáciu školy vo volejbale
6. Katarína Šimiková, IV. B: za vzornú reprezentáciu školy vo volejbale
7. Sylvia Ulehlová, IV. B: za vzornú reprezentáciu školy vo volejbale
8. Martina Holovičová, V. E: za výborný prospech
9. Barbora Pančíková, V. E: za výborný prospech
10. Denisa Válková, V. E: za výborný prospech
11. Lucia Poláčková, V. N: za výborný prospech
12. Patrik Ondrejech, I. E: za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku na
vyučovanie a príkladnú reprezentáciu školy v športových a vedomostných
súťažiach
13. Adam Rakús, I. E: za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
v speváckych a vedomostných súťažiach
14. Sabína Ilčíková, I. E: za výborný prospech
15. Magdaléna Kubincová, I. E: za výborný prospech
16. Henrieta Machalová, I. E: za výborný prospech
17. Rebeka Šteffeková, I. E: za výborný prospech
18. Laura Tomášková, I. E: za výborný prospech
19. Monika Grichová, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
20. Simona Hyžová, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
21. Matúš Lipovský, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
22. Matej Lóci, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
23. Filip Mihálik, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
24. Barbora Pekarová, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
25. Erika Ščerbová, I. N: za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
26. Alena Paríšková, II. B: za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole
2014
27. Sarah Šipkovská, II. B: za výborný prospech
28. Dominika Bleščáková, II. E: za výborný prospech
29. Darina Lacíková, II. E: za výborný prospech
30. Katarína Hanková, II. N: za výborný prospech
31. Monika Maurérová, II. N: za výborný prospech
32. Zuzana Karabová, III. B: za výborný prospech
33. Lucia Pekarovičová, III. B: za výborný prospech
34. Eliška Čavojská, III. E: za výborný prospech
35. Romana Fülöpová, III. N: za výborný prospech
36. Radka Hašková, IV. E: za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy
v súťažiach v anglickom jazyku
37. Dominika Čuperková, IV. N: za výborný prospech
38. Michaela Vágovičová, IV. N: za výborný prospech
39. Petra Javorková, IV. N: za výborný prospech
40. Katarína Škodová, IV. N: za výborný prospech
Maturitné skúšky
Výsledky maturitných skúšok 2014 – za celú školu
Maturitnú skúšku (celú) v riadnom termíne konalo 57 žiakov. Čiastkovú maturitnú skúšku
z anglického jazyka a teoretickej časti odbornej zložky v anglickom jazyku konalo 45 žiakov,
čiastkovú skúšku z nemeckého jazyka a teoretickej časti odbornej zložky v nemeckom jazyku
konalo 15 žiakov. Čiastkovú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry vykonalo 52
žiakov štvrtého ročníka bilingválneho štúdia.
Výsledky externej časti
Predmet
Úroveň
Počet
žiakov
%
Úspešnosť
školy
2014
Percentil
2014
%
Národný
priemer
úspešnosti
%
Úspešnosť
školy
2013
Percentil
2013
SJL
ANJ
ANJ
NEJ
MAT
–––
B1
B2
B2
–––
109
54
45
15
2
78,1
67,7
80,7
79,7
61,7
94,2
94,2
90,0
91,7
74,6
62,6
51,3
61,5
54,3
54,4
76,2
69,6
80,7
65,6
–––
93,6
90,7
90,5
89,3
–––
Výsledky písomnej formy internej časti
Predmet
Úroveň
Počet
žiakov
SJL
ANJ
ANJ
NEJ
–––
B1
B2
B2
109
54
45
1526
%
Priemer
školy
2014
74,41
74,91
80,89
84,33
%
Priemer
školy
2013
75,67
70,00
87,03
84,23
Výsledky ústnej formy internej časti a praktickej časti odbornej zložky v riadnom
skúšobnom termíne
Predmet
Úroveň
Počet
žiakov
SJL
ANJ
ANJ
NEJ
TČOZ v slov. jazyku
TČOZ v nem. jazyku
TČOZ v angl. jazyku
PČOZ
–––
B1
B2
B2
–––
–––
–––
–––
108
54
44
15
57
15
43
115
Priemer
školy
2014
1,89
2,30
1,55
1,67
1,58
2,13
1,58
1,94
Priemer
školy
2013
1,97
2,37
1,50
2,63
1,68
1,96
1,47
2,03
Výsledky maturitných skúšok 2014 – za jednotlivé triedy
Výsledky externej časti
Predme
t
Tried
a
Úrove
ň
Počet
žiako
v
%
Úspešnos
ť
triedy
Percenti
l
SJL
SJL
SJL
SJL
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
NEJ
MAT
IV. A
IV. B
IV. E
IV. N
IV. A
IV. A
IV. B
V. E
V. N
V. N
V. E
–––
–––
–––
–––
B1
B2
B1
B2
B2
B2
–––
29
28
26
26
27
2
27
28
15
15
2
77,21
77,23
81,80
76,46
62,77
82,50
72,53
80,14
76,73
73,79
61,70
76,88
76,97
84,70
75,64
68,56
83,40
80,73
80,05
79,27
87,09
74,60
%
Národný
priemer
úspešnos
ti
62,6
62,6
62,6
62,6
51,3
61,5
51,3
61,5
61,5
54,3
54,4
Výsledky písomnej formy internej časti
Predmet
SJL
SJL
SJL
SJL
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
NEJ
Trieda
IV. A
IV. B
IV. E
IV. N
IV. A
IV. A
IV. B
V. E
V. N
V. N
Úroveň
–––
–––
–––
–––
B1
B2
B1
B2
B2
B2
Počet žiakov
29
28
26
26
27
2
27
28
15
15
Úspešnosť triedy v %
67,12
78,58
71,03
81,32
69,44
82,50
80,37
82,32
89,00
84,33
Výsledky ústnej formy internej časti a praktickej časti odbornej zložky v riadnom
skúšobnom termíne
Trieda
IV. A
IV. B
IV. E
IV. N
V. E
V. N
Počet
žiakov
29
28
26
26
28
29 (30)
Priemerný prospech
SJL
2,41
1,79
1,81
1,77
–––
–––
ANJ B1
2,59
2,00
–––
–––
–––
–––
ANJ B2
1,00
–––
–––
–––
1,57
1,57
NEJ B1
–––
–––
–––
–––
–––
–––
NEJ B2
–––
–––
–––
–––
–––
1,6
TČOZ
1,52
1,50
–––
–––
1,75
1,76
PČOZ
2,10
2,25
–––
–––
1,50
1,90
e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu, zoznam
uplatňovaných učebných plánov
-
Školský vzdelávací program: Obchodná akadémia, schválený 28. 08. 2008 a 31.
08. 2013.
f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy
V školskom roku 2013/2014 pracovalo na Obchodnej akadémii v Trnave 45
pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov školy. Väčšina pedagogických
zamestnancov je kvalifikovaných pre vyučovanie príslušných predmetov. Výnimku
tvoria len vyučujúci odborných predmetov bilingválneho vzdelávania a administratívy
a korešpondencie.
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov na školský rok 2013/2014
Vzdelávacia
inštitúcia
Názov
vzdelávacieho
programu
25
aktualizačné
ÚIPŠ
Mgr. Marta
Lackovičová
60
atestačné
MPC TT
3.
Mgr. Jana
Fülöpová
60
atestačné
MPC TT
4.
Mgr. Dana
Bohunická
60
atestačné
MPC TT
Tvorba
prezentácií v
PowerPointe
a využitie
interaktívnej
tabule
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre druhú
atestáciu
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre druhú
atestáciu
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre druhú
Meno a
priezvisko
1.
Mgr. Mário
Buchel
2.
7
Predpokladané náklady v €
Druh
vzdelávania
P.
č.
Počet kreditov
Celková časová dotácia v
hodinách
Vzdelávanie
Začiatok
09/2013
Koniec
Poznámka
prihlásený
0
ukončené
0
prihlásená
0
ukončené
5.
Mgr.
Vladimíra
Bezúchová
60
atestačné
MPC TT
6.
Mgr. Erika
Hlavatá
60
atestačné
MPC TT
7.
Ing. Mária
Kostolanská
60
atestačné
MPC TT
8.
Ing. Milada
Fričová
85
inovačné
KROS a.s.
9.
Ing. Mária
Kostolanská
85
inovačné
KROS a.s.
10.
Mgr. Xénia
Duráková
Ing. Katarína
Kolarovičová
Ing.
Stanislava
Urbaničová
adaptačné
11.
12.
atestáciu
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre prvú
atestáciu
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre prvú
atestáciu
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre prvú
atestáciu
Kontinuálne
vzdelávanie
pre pedagógov,
ovládanie
programu
OMEGApodvojné
účtovníctvo
Kontinuálne
vzdelávanie
pre pedagógov,
ovládanie
programu
OMEGApodvojné
účtovníctvo
0
ukončené
0
ukončené
0
ukončené
20
09/2013
10/2013
ukončené
20
09/2013
10/2013
ukončené
OA TT
0
11/2013
06/2014
ukončené
adaptačné
OA TT
0
011/2013
06/2014
ukončené
60
atestačné
MPC TT
0
09/2014
prihlásená
6
11/2013
prihlásená
8
11/2013
prihlásená
14
11/2013
prihlásená
6
11/2013
prihlásená
10
01/2014
13.
Mgr,. Zuzana
Chynoranská
20
aktualizačné
MPC TT
14.
Mgr. Zuzana
Chynoranská
30
aktualizačné
MPC TT
15.
Mgr. Zuzana
Chynoranská
60
aktualizačné
MPC TT
16.
Mgr. Zuzana
Chynoranská
20
aktualizačné
MPC TT
17.
Mgr. Zuzana
Chynoranská
40
aktualizačné
MPC
Bratislava
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre druhú
atestáciu
Netradičné
náčinie
v školskej
telesnej
a športovej
príprave
Florbal v učive
telesnej
a športovej
výchovy
Moderné
trendy vo
vyučovaní
a riadení
telesnej
a športovej
výchovy
Netradičné
pohybové hry
v školskej
telesnej
výchove
Lyžiarsky
inštruktorský
kurz
01/2014
ukončené
18.
Mgr. Erika
Hlavatá
40
aktualizačné
MPC TT
19.
Mgr. Erika
Hlavatá
30
aktualizačné
MPC TT
20.
Mgr. Erika
Babáková
40
aktualizačné
MPC
Prešov
21.
Mgr. Jana
Fülöpová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
22.
PaedDr.
Vladimíra
Bezúchová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
23.
Mgr.
Ľudmila
Daučová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
24.
Mgr.
Katarína
Kahaníková
40
aktualizačné
MPC
Prešov
25.
Mgr. Zuzana
Sucháňová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
26.
Mgr. Silvia
Pavlovičová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
27.
Mgr.
Melánia
Ondziková
40
aktualizačné
MPC
Prešov
28.
Mgr. Mária
Hudáková
40
aktualizačné
MPC
Prešov
29.
Mgr. Marta
Lackovičová
40
aktualizačné
MPC
Prešov
30.
Mgr. Mário
Buchel
60
atestačné
MPC TT
31.
Mgr. Marta
Lackovičová
PaedDr.
Vladimíra
Bezúchová
30
aktualizačné
42
aktualizačné
MPC
Bratislava
MPC
Bratislava
33.
Mgr. Jana
Fülöpová
20
aktualizačné
34.
PaedDr.
Vladimíra
20
aktualizačné
32.
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
zjazdového
lyžovania
Problematika
počúvania
s porozumením
v AJ
Didaktika
reálií vo
vyučovaná AJ
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Komunikácia
učiteľa vo
vyučovacom
procese
Prípravné
atestačné
vzdelávanie
pre prvú
atestáciu
Tvorivé
techniky vo
výučbe
anglického
jazyka
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
10
01/2014
prihlásená
8
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
10
01/2014
prihlásená
0
03/2014
prihlásený
8
03/2014
prihlásená
15
03/2014
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
35.
36.
37.
Bezúchová
Mgr.
Ľudmila
Daučová
Mgr.
Katarína
Kahaníková
Mgr. Mária
Hudáková
20
aktualizačné
20
aktualizačné
20
aktualizačné
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
38.nad
Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
DTI
Dubnica
nad Váhom
MPC
Bratislava
38.
Mgr. Marta
Lackovičová
20
aktualizačné
39.
Mgr. Marta
Bačíková
20
aktualizačné
40.
Ing. Mária
Kostolanská
20
aktualizačné
41.
Ing.
Stanislava
Urbaničová
Mgr. Viera
Antalíková
20
aktualizačné
20
aktualizačné
43.
Ing. Zuzana
Schatzová
20
aktualizačné
44.
Mgr. Dáša
Ondrušová
20
aktualizačné
45.
Mgr. Mário
Buchel
20
aktualizačné
46.
Mgr. Táňa
Kubíčková
20
aktualizačné
47.
Mgr. Zuzana
Sucháňová
20
aktualizačné
48.
Ing. Edita
Šťastná
110
inovačné
49.
Ing. Eva
Králová
110
inovačné
MPC
Bratislava
50.
Ing.Milada
Fričová
110
inovačné
MPC
Bratislava
51.
Ing. Štefánia
Krajčovičová
110
inovačné
MPC
Bratislava
42.
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Sociálnopedagogický
výcvik
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
individuálne
06/2014
08/2014
ukončené
25
07/2014
prihlásená
25
07/2014
prihlásená
25
07/2014
prihlásená
25
07/2014
prihlásená
52.
Ing. Lenka
Pastuchová
110
inovačné
MPC
Bratislava
Ing. Miriam
Šalgovičová
110
inovačné
MPC
Bratislava
Ing.Alena
Trníková
110
inovačné
MPC
Bratislava
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
Využitie
ekonomického
softvéru vo
vyučovaní
účtovníctva na
stredných
školách
25
07/2014
prihlásená
25
07/2014
prihlásená
25
07/2014
prihlásená
h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Súťaže podľa pôsobnosti a významu
Školské súťaže









Desať „naj“ Trnavského samosprávneho kraja
Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav
Súťaž o najkrajší adventný veniec
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda Mladý účtovník
Ovocný maratón
Športujte s nami zábavnou formou
Regionálne súťaže










Súťaž v pretláčaní rúk: 2. miesto
OZE Najlepší nápad
Generácia Euro
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo: 4. a 5. miesto
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo
Spracovanie informácií na počítači, písanie na počítači: 9. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo: 1. miesto
Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo: 1. miesto
Krajské semifinále Jazykový kvet: 1. miesto
Biblická olympiáda: 2. miesto















Jazykový kvet, krajské finále: 1. miesto
MO v atletike, beh na 100 m: 2. miesto
MO v atletike, beh na 800 m: 2. miesto
Olympiáda Mladý účtovník: 1. a 4. miesto
Hollého pamätník: 3. miesto
Biblia očami detí a študentov: 3. miesto
Župná olympiáda, beh na 800 m: 3. miesto
Župná olympiáda, beh na 100 m: 3. miesto
Memoriál prof. F. Gažu: 6. miesto
Basketbal dievčat – skupina: 1. miesto
Basketbal dievčat – okres: 2. miesto
Hádzaná dievčat – okres: 5. miesto
Volejbal dievčatá – skupina: 2. miesto
Florbal – skupina: 2. miesto
Futsal dievčatá – okres: 3. miesto
Celoslovenské súťaže


















iBobor: 37. miesto
IT FITNESS TEST: 1. miesto
Slovensko – krajina v srdci Európy: 3. miesto
EXPERT geniality show: 1., 5., 7. a 8. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku: 6. miesto
Olympiáda v nemeckom jazyku: 8. miesto
Olympiáda Mladý účtovník: 2. miesto
Olympiáda ľudských práv
Literárny Kežmarok
Genius Logicus
Master of sudoku: 100 %
M atematická olympiáda Pangea: 19. miesto
Európa v škole: 1. miesto
Matematický Klokan: percentil 98,3
Jazykový kvet, kategória Dráma - nemecký jazyk: 2. miesto
Jazykový kvet, kategória Poézia a próza – nemecký jazyk: 3. miesto
Prelož a zaspievaj
Dis – moi dix mots
Medzinárodné súťaže
 Keď si vymýšľam
Súťaže podľa zapojených žiakov a učiteľov
september
13. 09. 2013 IT FITNESS TEST
Organizátor: IT Asociácia Slovenska
Učiteľ: Ing. Krajčovičová, Ing. Šalgovičová, PhD., Ing. Fričová, Ing. Izakovičová
Zapojení žiaci: 230
Umiestenie našich žiakov: 1. miesto v SR
V rámci našej školy boli najlepší Martin Rožnovják, V. E – 91,6 % a Monika Zezulková,
IV. E – 83,33 %
október
3. 10. – 10. 10. 2013 Desať „naj“ Trnavského samosprávneho kraja
Organizátor: Obchodná akadémia Trnava
Učiteľ: RNDr. Štulajterová
Zapojení žiaci: 30
Víťazná trieda III. E
10. 10. 2014 Memoriál prof. F. Gažu
Organizátor: TTSK
Umiestenie našich žiakov: atletika 6. miesto
Učiteľ: Mgr. Hujčík, Mgr. Fázik
Od 14. 10. 2013 celoročná celoslovenská súťaž Genius Logicus
Organizátor: Euro - Branch Snina
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Zapojených 9 žiakov zo všetkých ročníkov
Najlepší riešitelia: Nikola Opálková, IV. N: 55 bodov, Nikola Puterová, IV. N: 55 bodov,
Michaela Vágovičová, IV. N: 55 bodov, Martin Vidovič, IV. N: 55 bodov
Od 14. 10. 2013 celoročná celoslovenská súťaž Majster of sudoku
Organizátor: Euro – Branch Snina
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Zapojených 7 žiakov zo všetkých ročníkov
Najlepší riešitelia: Katarína Strížová, IV. B: 100 %, Martina Žibrická, IV. N: 100 %
Od 14. 10. 2013 celoročná celoslovenská súťaž Kings Puzzle
Organizátor: Euro – Branch Snina
Zapojené 2 žiačky z triedy IV. B
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Od 14. 10. 2013 celoročná celoslovenská súťaž EXPERT geniality show
Organizátor: Euro – Branch Snina
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Zapojených 20 žiakov zo všetkých ročníkov
Umiestenie našich žiakov: 13 žiakov medzi 10 % najlepších
Radka Hašková IV. E – 1. miesto v téme Do you speak Englisg ?
Štefan Magura V. N – 5. miesto v téme Svetobežník, Radka Hašková IV. E – 7. miesto
v téme Svetobežník, Martin Horváth V. N - 8. miesto v téme Góly, body, sekundy
november
12. 11. a 18. 11. 2013: iBobor
Organizátor: Infovek
Učiteľ: Ing. Fričová, Ing. Krajčovičová, Ing. Šalgovičová, PhD.
Zapojených 78 žiakov v kategórii Junior a 50 žiakov v kategórii Senior
Umiestenie našich žiakov:
Úspešní riešitelia v kategórii Junior: 25 žiakov
Úspešní riešitelia v kategórii Senior: 6 žiakov
18. 11. 2013 Slovensko, krajina v srdci Európy
Organizátor: SUŠ Sklenárova v Bratislave
Učiteľ: Ing. Fričová, Ing. Krajčovičová, Ing. Šalgovičová, PhD.
Zapojené žiačky: Nina Čunderlíková IV. E, Dominika Čuperková IV. N,
Radka Hašková IV. E, Natália Kostolanská III. A, Lenka Lukáčová III. A
Umiestenie našich žiakov: 3. miesto v rámci SR
21. 11. 2013 Súťaž v pretláčaní rúk ( športové súťaže ku Dňu študentstva)
Organizátor: Kalokagatia, CVČ
Učiteľ: Mgr. Hujčík
Umiestenie našich žiakov: Katarína Kadlecová I. B – 2. miesto v kategórii Ženy nad 60 kg
december
03. 12. 2013 OZE „Najlepší nápad“
Organizátor: Západoslovenská energetika
Zúčastnení žiaci: 6
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
04. 12. 2013 školské kolo Olympiáda ľudských práv
Organizátor: Iuventa, Slovenský inštitút mládeže
Katarína Janečková III. N – 1. miesto
Učiteľ: Mgr. Lackovičová
Keď si vymýšľam – XV. Ročník medzinárodnej literárnej súťaže
Organizátor: Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom
Zúčastnení žiaci: Jana Líšková III. B, Petra Slneková III. B
Učiteľ: Mgr. Fülöpová
05. 12. 2013 školské kolo Olympiáda v anglickom jazyku
Organizátor: Obchodná akadémia, Kukučínova, Trnava
Učiteľ: Mgr. Kahaníková, Mgr. Sucháňová, Ing. Urbaničová
Umiestenie našich žiakov: Monika Majdaffová III. B – postup do okresného kola
12. 12. 2013 Generácia Euro
Organizátor: Európska centrálna banka, Národná banka Slovenska
Zúčastnení žiaci: IV. E, IV. N
Umiestenie našich žiakov: postup do ďalšieho kola
16. 12. 2013 okresné kolo Olympiáda v anglickom jazyku
Učiteľ: Ing. Schatzová
Učiteľ: Mgr. Kahaníková
Ing. Urbaničová
Umiestenie našich žiakov: Karin Nagyová I. B - 4. miesto,
Monika Majdaffová III. B – 5. miesto
február
06. 02. 2014 – krajské kolo Olympiáda ľudských práv
Zúčastnené žiačky: Katarína Janečková III. N, Soňa Straková III. A
06. 02. 2014 – celoslovenská Matematická olympiáda Pangea
Organizátor: Bystra Education s. r. o., Bratislava
Umiestenie našich žiakov: Lukáš Bašnár, I. N: 19. miesto
06. 02. 2014 – krajské kolo Spracovanie informácií na počítači
Organizátor: Okresný úrad Trnava
Zúčastnení žiaci: Michal Drevenák – III. E, Petra Marková – III. E,
Jana Tomaškovičová – III. E, Nikola Bernátová – III. E
Umiestenie našich žiakov: Michal Drevenák, III. E – 9. miesto
10. 02. 2014 – krajské kolo Olympiáda v anglickom jazyku
Organizátor: Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Učiteľ: Mgr. Fázik
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Učiteľ: Ing. Holubová
Učiteľ: Mgr. Hlavatá
Umiestenie našich žiakov: Radka Hašková, IV. E – 1. miesto
12. 02. 2014 Olympiáda Mladý účtovník
Organizátor: OA Trnava
Učiteľ: Ing. Jana Ardonová, Ing. Edita Šťastná, Ing. Lenka Pastuchová
Zúčastnených 16 žiakov maturitného ročníka
Výsledky: Denisa Válková, V. E – 1. miesto (93,4 %)
Lucia Poláčková, V. N – 2. miesto (89,3 %)
13. 02. 2014 – krajské kolo Olympiáda v nemeckom jazyku
Organizátor: Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Umiestenie našich žiakov: Denis Brezovan, IV. N – 1. miesto
Učiteľ: PaedDr. Císarová
20. 02. 2014 – 2. ročník literárnej súťaže na tému rodovej rovnosti
Organizátor: OA Trnava
Učiteľ: Mgr. Šišková
Zúčastnení žiaci: Boris Šlesar, II. E
marec
13. 03. 2014 – krajské semifinále Jazykový kvet, kategória dráma
Organizátor: občianske združenie IALF
Zúčastnení žiaci: 10 žiakov tried I. N, IV. N
Umiestenie našich žiakov: 1. miesto
14. 03. 2014 – Ovocný maratón
Organizátor: OA Trnava – Andrea Sobolová
Zúčastnení žiaci: 35 žiakov OA Trnava
1.miesto: Lukáš Podzámsky, V. N
20. 03. 2014 – Športujte s nami zábavnou formou
Organizátor: OA Trnava – Natália Nguyenová
Zúčastnení žiaci: 27 žiakov OA Trnava
Učiteľ: Mgr. Daučová
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
24. 03. 2014 – celoslovenská súťaž Matematický klokan
Organizátor: Talentída, n. o.
Učiteľ: Mgr. Bohunická
Zúčastnení žiaci: 39
Umiestenie našich žiakov: Mária Danišová, IV. E – percentil 98,3
Patrícia Kupková, II. E – percentil 97,6
Katarína Šmidovičová, I. B – percentil 96,5
25. 03. 2014 – regionálne kolo olympiáda Mladý účtovník
Organizátor: Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s.
Učiteľ: Ing. Ardonová, Ing. Šťastná
Umiestenie našich žiakov: Denisa Válková, V. E – 1. miesto
Lucia Poláčková, V. N – 4. miesto
27. 03. 2014 – dekanátne kolo Biblická olympiáda
Organizátor: Ministerstvo školstva a KBS
Učiteľ: Mgr. Antalíková
Zúčastnení žiaci: Lucia Kubálová, II. B, Maria Luisa Minucci, II. B, Alena Paríšková, II. B
Umiestenie našich žiakov: 2. miesto
27. 03. 2014 – súťaž Myslím ekonomicky
Organizátor: TREND – Týždenník o ekonomike a podnikaní, Nadácia Slovenskej sporiteľne
Učiteľ: Mgr. Ondziková
Zúčastnení žiaci: Patrik Ondrejech, I. E, Adam Rakús I. E
31. 03. 2014 – celoslovenské kolo Európa v škole
Organizátor: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
Zúčastnení žiaci: Alena Paríšková, II. B
Umiestenie našich žiakov: Alena Paríšková, II. B – 1. miesto
Učiteľ: Ing. Fričová
apríl
02. 04. 2014 – celoslovenské kolo Olympiáda v anglickom jazyku
Organizátor: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
Učiteľ: Mgr. Erika Hlavatá
Umiestenie našich žiakov: Radka Hašková, IV. E – 6. miesto
10. 04. 2014 – Majstrovstvá okresu v atletike
Organizátor: Kalokagatia
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
Umiestenie našich žiakov: Martin Hlúch, IV. N, beh na 100 m – 2. miesto
Martina Kanderová, II. N, beh na 800 m – 2. miesto
11. 04. 2014 – krajské finále Jazykový kvet, kategória dráma
Organizátor: občianske združenie IALF
Zúčastnení žiaci: 9
Umiestenie našich žiakov: 1. miesto
Učiteľ: Mgr. Daučová
15. 04. 2014 – Literárna súťaž Literárny Kežmarok
Organizátor: Mesto Kežmarok a Slovenská nár. knižnica v Martine
Učiteľ: Mgr. Silvia Pavlovičová
Zúčastnení žiaci: Lucia Chladná I. E, Tatiana Lukačovičová I. E, Kristína Vajdíková I. E
15. 04. 2014 – regionálne kolo Hollého pamätník
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko a CVČ
Zúčastnení žiaci: Nikola Vintrová I. E, Zuzana Šarvaicová I. E
Umiestenie našich žiakov: Nikola Vintrová I. E – 3. miesto
Učiteľ: Mgr. Pavlovičová
16. 04. 2014 – celoslov. kolo olympiáda Mladý účtovník Učiteľ: Ing. Ardonová, Ing.
Šťastná
Organizátor: Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s.
Umiestenie našich žiakov: Denisa Válková, V. E – 2. miesto
Lucia Poláčková, V. N – 6. miesto
máj
07. 05. 2014 – Biblia očami detí a študentov
Organizátor: KBS
Učiteľ: Mgr. Antalíková, Ing. Božeková, PhD.
Umiestenie našich žiakov: Alžbeta Michelová, I. B – 3. miesto
09. 05. 2014 – celoslovenské finále Jazykový kvet kategória dráma
Organizátor: občianske združenie IALF
Zúčastnení žiaci: 9
Umiestenie našich žiakov:
kategória Dráma - nemecký jazyk: 2. miesto
Učiteľ: Mgr. Daučová
kategória Poézia a próza – nemecký jazyk: Sophia Dedič – 3. miesto
29. 05. 2014 – Župná olympiáda
Organizátor: TTSK
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
Umiestenie našich žiakov: 800 m dievčatá Martina Kanderová – 3. miesto
100 m chlapci Martin Hlúch – 3. miesto
Dis – moi dix mots
Organizátor: Francúzsky inštitút na Slovensku
Umiestenie našich žiakov: účasť
jún
celoročné športové súťaže
Organizátor: Kalokagatia, CVČ







Učiteľ: Mgr. Duráková
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
Mgr. Hujčík
Mgr. Fázik
Basketbal dievčatá – skupina: 1. miesto
Basketbal dievčatá – okres: 2. miesto
Hádzaná dievčatá – okres: 5. miesto
Volejbal dievčatá – skupina: 2. miesto
Šach družstvá – okres: 3. miesto
Florbal - skupina: 2. miesto
Futsal dievčatá – okres: 3. miesto
i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Projekt Leonardo (podaný 31.01.2013)
Téma: Odborná a jazyková zahraničná stáž študentov OA
Termín: 01.09.2013 – 22.06.2014
Učiteľ: Mgr. Melánia Ondziková
Projekt Leonardo (podaný 07.03.2014)
Téma: Odborná a jazyková zahraničná stáž študentov OA - Tactics
Termín: 01.09.2014 – 30.07.2015
Učiteľ: Mgr. Melánia Ondziková
Projekt európskej komisie: Youth in Action program
Téma: BeFriend Medias
Miesto konania: Brno, Česká republika
Termín: 27.06. – 03.07. 2013
Zodpovedná osoba: Mgr. Melánia Ondziková
Zapojení žiaci: Lucia Jurenková, Martin Rožnovjak, Zuzana Voleková
Projekt európskej komisie: Youth in Action program
Téma: EUROPE FOR RURAL YOUTH
Miesto konania: Ľvov, Ukrajina
Termín: 14.08. – 26.08. 2013
Zodpovedná osoba: Mgr. Melánia Ondziková
Zapojení žiaci: Lenka Grajciarová, Petronela Chudá, Simona Králiková, Martin
Rožnovjak, Zuzana Voleková
Projekt európskej komisie: Youth in Action program
Téma: Heath through nature
Miesto konania: Rydzewo, Mazury, Poľsko
Termín: 08.09. – 19.09. 2013
Zodpovedná osoba: Mgr. Melánia Ondziková
Zapojení žiaci: Martin Rožnovjak, Valentín Bango, Erik Beňovič
Projekt európskej komisie: Youth in Action program
Téma: A Better Future Begins Today
Miesto konania: Izmir - Turecko
Termín: 21.02.- 02.03. 2014
Zodpovedná osoba: Mgr. Melánia Ondziková
Zapojení žiaci: Lucia Jurenková, Martin Rožnovjak, Zuzana Voleková
Štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači
Realizátor: OA Trnava a EU v Bratislave
Učiteľ: Ing. Ľubica Sláviková
Zapojení žiaci: 40 žiakov tried maturitného ročníka
Deň narcisov
Realizátor: Liga proti rakovine
Učiteľ: Mgr. Chynoranská
Zapojení: všetci žiaci a zamestnanci školy
Odborná prax v zahraničí
Realizátor: LKW Walter Viedeň
Učiteľ: Mgr. Jana Fülöpová
Zapojení žiaci: Andrea Vasasová, Mário Lacko
j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciou v škole
V tomto školskom roku nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť
k) Údaje o priestorových a materiálno-technických
podmienkach školy
Stará budova potrebuje celkovú rekonštrukciu tried a chodieb. Posledné úpravy boli
v roku 2001 a neboli komplexné. Triedy potrebujú nové podhľady, výmenu svietidiel,
opravu a vymaľovanie stien, výmenu podlahy a nové zariadenie. Niektorý nábytok
v starej budove je ešte z roku 1979. Pre nedostatok vlastných finančných zdrojov nie
je možné postupovať v oprave a rekonštrukcii budovy, preto sme podali žiadosť na
MŠ SR o finančný grant na odstránenie havarijného stavu učební. Havarijný stav
vykazuje aj osvetlenie celej novej budovy, ktoré má 20 rokov. Opotrebením súčiastok
svetlá vibrujú a pískajú, čím rušia vyučovanie.
V tomto školskom roku sme doriešili chladenie serverovne a tým odstránili problém
s vypadávaním informačného systému. Jednu učebňu informatiky sme vybavili novou
výpočtovou technikou. Zrekonštruovali sme učebňu 115 a vytvorili sme v nej
multimediálnu učebňu. Dve učebne sme vybavili interaktívnymi tabuľami z projektov.
Päť kmeňových tried novej budovy sme vybavili setom: notebook, dataprojektor,
premietacie plátno. Celú školu sme pripojili na internet a náš server, čím sme
podstatným spôsobom podporili využitie nových technológií vo vyučovaní.
Opravili sme systém merania a regulácie, armatúry a rozvádzač výmenníkovej stanice
tepla, čím sme odstránili jej havarijný stav. Na podnet kontroly sme vypracovali
projektovú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti pre celú budovu OA Trnava.
V budúcom roku na základe projektu musíme zabudovať protipožiarne a proti dymové
dvere v celej budove, čím odstránime nedostatok z čias jej kolaudácie.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov v roku 2013: 906 646 € (nárast oproti
minulému roku 72 796 €), z toho 577 628 € mzdy (nárast o 36 257 €) a 211 450 €
poistné (nárast o 12 800 €) a 117 568 € prevádzkové náklady (nárast o23 739 €).
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť –
0 €.
3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
v členení podľa financovaných aktivít: 7 093 €, z toho čerpanie
- mzdy 1 130 €
- poistné: 465 €
- energie: 1 498 €
- údržba výpočtovej techniky a kancelárskej techniky: 800 €
- nákup materiálu: 3 000 €
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov, právnických
osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:
- finančný dar mesta Trnava na podporu športu a školských projektov: 110 €
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
- dotácia na chránenú dielňu z úradu práce: 7 886 €
- prenájom bufetu a sirény: 605 €
Škole boli pridelené finančné prostriedky z TTSK: 3 449,20 € z kapitálových
výdavkov na chladenie serverovne, 6 435 € z bežných výdavkov na rekonštrukciu
a vybavenie učebne 115, 4 825,20 € na opravu výmenníkovej stanice a 1900 € na
vypracovanie dokumentácie k protipožiarnej ochrane budovy OA Trnava.
Podrobnejšie informácie sú vo výkaze k správe o hospodárení za rok 2013, ktorý je
prílohou č. 3 tejto správy.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu:
Faktory potvrdzujúce splnenie cieľa:
- umiestnenie školy na 1. mieste v hodnotení odborných škôl Slovenska
Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO
- pozitívne výsledky externých meraní v porovnaní s celoslovenským priemerom,
výborné hodnoty percentilu
- úspešne zvládnuté medzinárodné jazykové certifikáty
- úspešné maturitné a prijímacie skúšky na VŠ
- veľmi dobré uplatnenie absolventov
- malý počet negatívnych výchovných opatrení
- nižší počet odchádzajúcich žiakov zo školy, naplnený plán výkonov
- široké využívanie IKT vo vyučovaní, nové vybavenie učební, rozvoj nových
kompetencií potrebných pre prax a štúdium na vysokých školách
- vzdelávanie učiteľov, viac možností na porovnávanie schopností a zručností
učiteľov, pozitívne ohlasy na kvalitu vzdelávaných učiteľov, úspešné atestácie,
zaujímavé práce - výstupy vzdelávania
- široké zapojenie do projektov, umiestnenia školy i jednotlivcov v súťažiach
- prax v zahraničí
- budovanie dobrého mena školy.
Faktory obmedzujúce splnenie cieľa:
- nízke ohodnotenie a spoločenský status učiteľa, malý záujem rodičov o vzdelanie
a profesionálnu orientáciu ich detí, nezáujem zamestnávateľov o obsah a výsledky
vzdelávania,
- časté prerušenia vzdelávacieho procesu,
- nová generácia absolventov ZŠ – s novými vedomosťami a zručnosťami, ale iným
prístupom k vzdelávaniu, dochádzke, ľudským hodnotám,
- viac osobnostných problémov žiakov,
- nedostatočná komunikácia medzi učiteľmi navzájom.
Modernizácia priestorov a vybavenia:
V tomto školskom roku sme pre nedostatok finančných zdrojov zmodernizovali len
jednu učebňu. Je nevyhnutnosťou zmodernizovať starú budovu a štyri malé učebne pre
delené triedy.
Motivácia a finančné ohodnotenie pracovníkov školy:
01. 01. 2014 bola úprava platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov,
výšku funkčného platu niektorým pedagógom ovplyvnilo aj získanie kreditného
príplatku a atestácie.
Priemerná mesačná mzda pedagogického zamestnanca školy v roku 2013 bola 960,65 €
(nárast oproti roku 2012 – 36,20 €) a nepedagogického zamestnanca školy bola 505,59
€ (nárast 11,94 €). V porovnaní s celoslovenským priemerom majú učitelia o 45,45 €
viac, nepedagogickí o 16,61 € menej. Vekový priemer pedagóga školy je 46,21 roku
(44,15 roku všeobecnovzdelávací učiteľ a 48,27 roku odborný učiteľ)
a nepedagogického zamestnanca 51,21 roku.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silné stránky
osemdesiatpäťročná tradícia a dobré meno školy
jediná škola na Slovensku s bilingválnym vzdelávaním
odborných predmetov v nemeckom a v anglickom
jazyku
vysoký záujem o štúdium
výborné uplatnenie absolventov v praxi i na vysokých
školách
vysoko kvalifikovaný a spoľahlivý kolektív
pedagogických i nepedagogických pracovníkov
ochota učiteľov i žiakov ísť do nových projektov,
úspešnosť žiakov v súťažiach
zavádzanie nových IKT do vyučovacieho procesu
učiteľmi a ich využívanie žiakmi
veľmi dobrá hardvérová a softvérová vybavenosť školy
Slabé stránky
nedostatok finančných zdrojov
nedostatočné ohodnotenie učiteľov
a ostatných zamestnancov školy, málo
stimulov na motiváciu učiteľov
nevyhnutná potreba rekonštrukcie
priestorov starej budovy
nedostatok priestorov pre kmeňové triedy a
vyučovanie jazykov a odborných
predmetov
málo učiteľov jazykov s prvou atestáciou
a ostatných učiteľov s druhou atestáciou
havarijný stav svietidiel v starej budove,
nutná výmena opotrebovaných
komponentov svietidiel novej budove
elektroinštalácia starej budovy nestačí
neustále sa rozrastajúcim požiadavkám
školy na IKT
havarijný stav fasády školy a prienik
vlhkosti na prízemí starej budovy
vybavenosť školy literatúrou a učebnými pomôckami
nižšia energetická náročnosť oproti iným školám
výborná spolupráca Radou školy a s Radou rodičov pri
OA
Príležitosti
poloha školy v krajskom meste a jej dobrá dopravná
dostupnosť
školský vzdelávací program pružný nástroj na potreby
praxe, školy, regiónu
projekty financované z prostriedkov EÚ
viac možností štúdia našich absolventov na vysokých
školách doma a v zahraničí
širšie možnosti kariérneho rastu učiteľov
nová školská legislatíva
dobrá a funkčná spolupráca s Trnavským
samosprávnym krajom
Hrozby
pokles demografickej krivky
pokles záujmu o nemecký jazyk
nárast osobnostných problémov mladej
generácie, negatívny vplyv médií
a vonkajšieho prostredia, kríza tradičnej
rodiny
financovanie na triedy
rýchlosť vývoja informačných technológií,
ktorá vyvoláva tlak na neustálu výmenu
výpočtovej techniky a učebných pomôcok
vysoká absencia žiakov spôsobená zlým
zdravotným stavom mládeže a
záškoláctvom
nedostatočné financovanie obchodných
akadémií zo strany štátu
snaha ministerstva školstva znížiť počet
absolventov ekonomických odborov
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
uplatnenie žiakov na trhu pracovnom trhu alebo ich úspešnosť
prijímania na ďalšie štúdium
Uplatnenie absolventov Obchodnej akadémie v školskom roku 2013/2014
Počet žiakov
111
%
100
Absolventi, ktorí študujú na vysokých školách
99
88
Absolventi, ktorí študujú na vysokých školách
ekonomického zamerania
Absolventi, ktorí študujú na zahraničných
vysokých školách
Absolventi, ktorí študujú denne
89
80
18
16
98
88
Absolventi, ktorí študujú externe
1
1
Absolventi, ktorí pracujú a zároveň študujú externe
1
1
Absolventi, ktorí pracujú
6
5
Absolventi, ktorí pracujú v zahraničí
3
3
Absolventi evidovaní na úrade práce
0
0
Absolventky na materskej dovolenke
0
0
Absolventi, na ktorých nemá škola kontakt
6
5
Šk. rok 2013/2014
Celkový počet absolventov školy
Prehľad o umiestnení absolventov na vysokých školách v školskom roku 2013/2014
Vysoké školy - šk. rok 2013/2014
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Materiálovo-technologická fakulta STU
v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici
NEWTON College, a. s.
Friedrich Alexander Universität ErlangenNürnberg (Nemecko)
Mendelova univerzita v Brne
UKF Nitra
Vysoké technické učení v Brne
Masarykova univerzita v Brne
Wirtschaftsuniversität Wien
IMC University of Applied Sciences Krems
(Rakúsko)
STU Bratislava
Fachhochschule Burgenland, Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
VIA University College
Spolu
IV. A
14
1
IV. B
7
1
V. E
7
2
-
V. N
12
-
Spolu
40
2
2
1
2
4
1
8
4
3
2
3
4
10
14
2
-
1
1
-
2
-
1
5
1
1
1
2
-
1
-
3
2
3
-
2
3
5
3
1
3
2
3
-
1
-
-
1
1
1
27
25
-
1
25
1
99
22
Počet študentov
Umiestnenie študentov na vysoké školy
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
10
2
2
4
14
5
1
1
3
5
1
3
2
1
3
1
1
2. Ďalšie informácie o škole
Krúžky
V školskom roku 2013/2014 na škole pracovali krúžok informačnej komunikácie
a volejbalový krúžok. Celkovo bolo do krúžkovej činnosti zapojených 202 žiakov školy.
Prehľad exkurzií a kurzov
Dátum
09.09 - 11.09.2013
16.09.2013
18.09.-20.09.2013
24.09.2013
03.10 - 11.10.2013
02.10.2013
04.10.2013
09.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
18.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
07.11.2013
11.11.2013
13.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
28.11.2013
11.12.2013
18.12.2013
27.01.2014
06.02.2014
21.02.- 02.03.2014
03.03. -08.03.2014
08.03. -13.03.2014
05.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
28.04.2014
29.04.2014
15.05. - 16.05.2014
19.05.2014
03.06.2014
Miesto, názov exkurzie
V. Tatry - Stará Lesná, kurz Ochrana života a zdravia
TA, Knižnica J. Fándlyho
V. Tatry - Stará Lesná, kurz Ochrana života a zdravia
TA, Knižnica J. Fándlyho
USA, New York, Washington
Pezinok, výroba keramiky
Pezinok, Výroba keramiky
Modra, Majolika
Modra, Majolika
Lúka n/Váhom, Coca Cola
Trnava, ČSOB
Trnava, ČSOB
Piešťany - Literárna exkurzia
Lúka n/Váhom, Coca Cola
Trnava, Živnostenský úrad
Trnava, Živnostenský úrad
Viedeň, múzeá
Bratislava, IT Fitness test
TA,kino Hviezda, anglické divadlo
Lúka n/Váhom, Coca Cola
BA, divadelné predstavenie v ANJ
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR
BA, Veľtrh cvičných friem
BA, Múzeum J. Jesenského
Bratislava, Bosch
Bratislava, NBS
Bratislava, NBS
Izmir - Turecko: A Better Future Begins Today
Vitanová, Lyžiarsky výcvikový kurz
Vitanová, Lyžiarsky výcvikový kurz
Zlín, Baťovo múzeum
Trnava, Okresný súd
Trnava, Okresný súd
Trnava, Úrad práce
Trnava, Úrad práce
Poľsko - Kraków, Oswienčim
ZOO Viedeň
ZOO Lešná pri Zlíne
08.-21.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
24.-26.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
23.-25.06.2014
24.-26. 06.2014
Londýn, odborná a jazyková stáž, projekt Leonardo da Vinci
Vysoké Tatry, školský výlet
Orava, Oswienčim, školský výlet
Vysoké Tatry, školský výlet
Praha, školský výlet
Slovenský raj, školský výlet
Praha, školský výlet
Duchonka, školský výlet
Praha, školský výlet
Demänovská dolina, školský výlet
Zuberec, školský výlet
Vysoké Tatry, školský výlet
Ďalšie aktivity školy:
-
návštevy divadelných a filmových predstavení
stužkové slávnosti
slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a rozlúčka s maturantmi
V Trnave 30. septembra 2014
Mgr. Marta Bačíková
riaditeľka školy
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno