Radničné Noviny
r
mesta banská bystrica
Ročník VI. • APRÍL 2012
zadarmo do každej domácnosti
číslo
4
www.banskabystrica.sk
FOTO – Ján Šperka
PRIPOMENULI SME SI OSLOBODENIE
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta.
PREČÍTAJTE SI
4
ŠKOLSTVO
OSOBNOSTI
6
BOLI SME PRI TOM
11
PREČO MÁM RÁD
BANSKÚ BYSTRICU
6
KULTÚRA
15
TÉMA MESIACA
7
NAŠIM FOTOOBJEKTÍVOM
16
JÁN SNOPKO
ĽUBOMÍR FELDEK
VEĽKÁ NOC
Z AKTIVÍT
A UDALOSTÍ ŠKÔL
IMAGINÁRNE LÁSKY
PREHĽAD
KULTÚRNYCH PODUJATÍ
MAREC VO FOTOGRAFII
8-9
FOTO – Ján Šperka
SAMOSPRÁVA
BANSKÁ BYSTRICA
A CESTOVNÝ RUCH
Medzinárodný deň žien sa oslavoval aj na Radnici.
APRÍL 2012
2
SAMOSPRÁVA
Dobrá rada...
POSLANECKÁ SMSka
...pri ochrane
pred požiarmi
Od roku 1996 mesto Banská Bystrica každú jar tradične organizuje akciu Za krajšie mesto, zameranú na vyčistenie
verejných priestranstiev. Je podľa vás potreba obdobné projekty, ktorých účelom je viditeľne čistejšie mesto,
realizovať častejšie? Máte vo svojom programe konkrétne plány resp. projekty s takýmto cieľom?
Katarína Čižmárová, viceprimátorka
Milan Lichý, poslanec klubu Banskobystrická
alternatíva: „Čistota verejných priestranstiev
a podpredsedkyňa klubu SDKÚ – DS:
„Náš poslanecký klub každoročne podje vizitkou mestských vzťahov, navštívenkou
poruje aktivity mesta pri jarnom upramesta. Na jej udržiavanie je potrebné spájať
tovaní. Vo svojich volebných obvodoch
sily. Priaznivé životné prostredie je jednou
z najdôležitejších tém programu nášho klusa aktívne zúčastňujeme na organizácii
jarných prác v spolupráci s občianskybu. V minulom roku sme vydali leták Zelená
mi radami a občianskymi združeniami.
Banská Bystrica o význame zelene, navrhli
Aktívna pomoc občanov by mala byť ich vyjadrením vzťahu zriadenie Linky čistoty, dlhodobo otvárame a podporujeme rôzk svojmu mestu, k danej mestskej časti, v ktorej žijú. Verím, ne zelené projekty. Na akciách Za krajšie mesto sa roky osobne
že sa nám podari tuto akciu v spolupráci s mestom Banská zúčastňujeme v okolí bydliska i inde (v Jelšovom hájiku, na Fončorde, na Kalvárii, pod Pamätníkom SNP, na Uhlisku). V máji
Bystrica zvládnuť k spokojnosti nás všetkých.“
Ján Šabo, poslanec klubu SMER–SD, chystáme ďalšiu „eko-akciu“. Dáme o nej včas vedieť.“
Milan Smädo, predseda klubu nezávislých
SNS, ĽS-HZDS: „Každoročná akcia
Za krajšie mesto nepochybne plní svoj
poslancov: „Drvivá väčšina občanov Banskej
účel a je dobre načasovaná. Stalo sa
Bystrice je hrdá na svoje pekné mesto. Pekné už tradíciou, že práve vo veľkonočnom
mesto znamená aj čisté mesto, čo pre Banskú
období sa venujeme upratovaniu nielen
Bystricu bolo charakteristické hlavne v minuv domácnostiach, ale rovnako aj v okolí
losti. Každý občan tohto mesta, ak chce žiť
našich obytných domoch, kde sa po zime
v čistom prostredí, by mal k tomu prispieť aj
ošetria kroviny, trávniky a vyzametajú plochy od štrku a pradrobnosťou, ako je nezahodený špak od cichu. Vedenie mesta by však mohlo aktívnejšie prispieť aspoň garety, nezahodený papierik z auta od cukríka... Chcem touto
propagáciou podobných akcií počas roka a motivovať ľudí cestou požiadať občanov, aby celým svojím „ja“ prispievali ku
pre konkrétne akcie v jednotlivých častiach Banskej Bystrice, každodennej čistote mesta. Nárazové akcie, ktoré sa vykonávajú
lebo máme miesta v meste, pre ktoré si skupiny občanov z pohľadu mesta, sú dobré a mali by sa realizovať častejšie.“
nájdu čas na ich zveľadenie. V súčasnosti sa tak deje skôr
Barbora Winterová
len z podnetu poslancov jednotlivých obvodov.“
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno
– zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené
riziko prinášajú typické jarné požiare,
spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní
odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je
činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona
zakázaná. Svedkami jej neblahých následkov sme boli 10. marca v súvislosti
s požiarnou katastrofou slovenského
hradu Krásna Hôrka.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity
priamo ohrozujú ľudské životy! Zdanlivo
taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže mať
fatálne následky. Oheň v otvorenom
priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť
kontrole a spôsobiť tak škody nielen
na majetku či v životnom prostredí (napr.
stratou časti lesa či úhynom živočíchov),
ale aj na životoch. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či paniky.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné disponovať informáciami o zabezpečovaní ochrany lesov pred požiarmi. Chceme upozorniť na nutnosť
dodržiavania povinností vyplývajúcich
zo zákona o ochrane pred požiarmi
v znení zákona NR SR č. 199/2009 Z.
z., kde novela tohto zákona doplnila
povinnosti fyzických osôb o povinnosť
„zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi,
ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo
v užívaní“. Nevyhnutnosťou je dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti,
predovšetkým v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom
a suchom období. Uvedený zákon, okrem iného, fyzickým
osobám zakazuje:
• fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
Porušenie tohto zákazu je možné
v zmysle citovaného zákona postihnúť
pokutou vo výške 332 €.
Treba si uvedomiť, že šírenie lesných
požiarov je veľmi intenzívne a ich
likvidácia je mnohokrát, vzhľadom
na neprístupnosť terénu, veľmi zdĺhavá
na čas a náročná na sily i vynaložené
prostriedky. Žiadame preto všetkých
spoluobčanov, aby svojím ľahkovážnym
správaním nevytvárali predpoklady pre
vznik lesných požiarov. Zachovajme krásu a a zdraviu prospešný vplyv našich
lesov aj pre ďalšie generácie.
Karol Kubanda
Referát krízového riadenia
Mesto Banská Bystrica oznamuje,
že najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva bude 17. apríla 2012
o 9,00 hod. vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Rámcový program rokovania je zverejnený
na oficiálnej mestskej internetovej
stránke www.banskabystrica.sk v sekcii mestské zastupiteľstvo.
S POSLANCAMI NA ROVINU
OTÁZKY PRE MARIÁNA HLAVÁČA
Ste členom Komisie mestského zastupiteľstva pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. V akých oblastiach
má, podľa vás, Banská Bystrica nevyužitý podnikateľský potenciál?
Naše mesto z krátkodobo historického
hľadiska nikdy nepatrilo k veľkým priemyselným centrám. Po zániku väčších
podnikov, ako napr. ZVT, Cementáreň
a Pozemné stavby, sa najväčšími zamestnávateľmi stali UMB
a Rooseveltova nemocnica. Pokusy o posilnenie bankového
sektora a vytvorenie III. metropolitného centra Slovenska
za Mečiarovej vlády tiež stroskotali. Preto v dnešnom období je dobudovávanie priemyselného parku Šalková mestskou spoločnosťou MBB jediným podnikateľským stimulom
na území mesta. Priemyselný park je takmer dokončený
a bude napojený na infraštruktúru. Viaceré firmy už prejavili reálny záujem o predaj pozemkov v parku, a tým by
sa mala v krátkodobej budúcnosti zlepšiť situácia v oblasti
zamestnanosti v našom regióne. Druhý smer podnikateľského potenciálu by mal byť turizmus. Mesto na tento rok
„Drvivá väčšina lekárov pristupuje ku každému pacientovi
s rovnakým cieľom - vyriešiť zdravotný problém pacienta
všetkými dostupnými prostriedkami. Pri samotnej liečbe
profesionál pristupuje rovnako k sympatickému resp. nesympatickému pacientovi.“
vyčlenilo zvýšené prostriedky na zviditeľnenie, propagáciu mesta a rozvoj cestovného ruchu. Tento potenciál bol
v minulosti podceňovaný, napriek prírodným danostiam
nášho mesta. Oba smery rozvoja zamestnanosti sú však
dnes limitované prebiehajúcou recesiou.
Už dlhé roky pôsobíte na ortopedickom oddelení v Rooseveltovej nemocnici, momentálne v pozícii zástupcu
primára. Aký je váš postoj voči častým predsudkom, ktoré
lekárov automaticky vykresľujú ako úplatkárov?
Je dôležité rozlišovať medzi darčekom z vďačnosti, ktorý prinesie tetuška spokojná s prístupom a liečbou „jej“
lekárom a vyžiadaným úplatkom. Drvivá väčšina lekárov
pristupuje ku každému pacientovi s rovnakým cieľom vyriešiť zdravotný problém pacienta všetkými dostupnými
prostriedkami. Pri samotnej liečbe profesionál pristupuje
rovnako k sympatickému resp. nesympatickému pacientovi. Ak sa vytvorí medzi pacientom a lekárom vzťah dôvery
a priateľstva, nevidím dôvod neprijať od pacienta malý
darček. Pred rokmi na stáži v Mníchove som videl na veľkej
vizite prijať finančný dar prednostom kliniky pred celým
kolégiom, ktorý ho odovzdal vrchnej sestre, tá ho zapísala medzi príjmy prednostu a bol zdanený. Nikto sa nad
tým nepozastavil, lebo to bol legálny a zdanený dar, nie
úplatok. Na druhej strane vyžiadaný úplatok považujem
za neetický
Športoví nadšenci vás poznajú ako tímového lekára banskobystrického basketbalového klubu ŠKP. V čom vidíte
najväčší dôvod, že v tohtoročnej sezóne náš klub nepostúpil do finálnych vyraďovacích kôl?
Táto sezóna bola v basketbalovej extralige výnimočná. Pre
neúčasť Pezinku v lige sa nezostupovalo do nižšej súťaže.
Preto náš klub dal väčší priestor našim mladým odchovancom. Angažovali sme len jedného zámorského hráča,
na rozdiel od niektorých klubov, kde ich často pôsobí až
5-6. Snaha bola vytvoriť omladený, atleticky zdatný kolektív, podporený staršími, skúsenými hráčmi. Takýto „rez“
vždy prinesie pokles výkonnosti, čo sa prejavilo na začiatku
základnej časti súťaže. V strednej časti sa team stabilizoval
a bol v hernej pohode. Na konci základnej časti sa nám
dlhodobo zranili dvaja kľúčoví hráči, čo sa v rozhodujúcich
zápasoch nepodarilo vykompenzovať. Myslím si však, že
vedenie klubu zvolilo správnu cestu v správnom čase. Povolenie štartu viacerých zahraničných hráčov je pre našu
basketbalovú mládež demotivujúce a frustrujúce. Takže
výsledok tejto sezóny bol kombináciou dobrej idey a zlej
zhody náhod. Dúfam, že v tomto svetle je náš výsledok skôr
motivačný a neodradí sponzorov, bez pomoci ktorých by
basketbal pod Urpínom skončil.
Barbora Winterová
MARIÁN HLAVÁČ je lekár-ortopéd, v Rooseveltovej nemocnici pôsobí v súčasnosti na pozícii zástupcu primára ortopedického oddelenia. Ako tímový lekár sa stará
o zdravie banskobystrického prvoligového basketbalového klubu ŠKP. V mestskom zastupiteľstve vystupuje
za stranu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, je členom komisie MsZ
pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok.
APRÍL 2012
3
SAMOSPRÁVA
Slovensko po voľbách do NR SR 2012
V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH DOMINOVAL SMER,
SLOVENSKO BUDE MAŤ JEDNOFAREBNÚ VLÁDU
V parlamentných voľbách do NR SR jednoznačne
zvíťazila strana SMER, ktorej hlasy odovzdalo 44,
45 % občanov. Vynieslo jej to viac ako polovicu
kresiel v novom parlamente, k ústavnej väčšine
jej chýba len 7 mandátov. S veľkým náskokom sa
tak umiestnila pred pravicovými stranami – druhé
KDH dosiahlo hranicu 8,82 %. V slovenskom parlamente bude v nadchádzajúcom volebnom období
aj nová strana - Igor Matovič a jeho Obyčajní ľudia
a Nezávislé osobnosti získali 8,55 %. Do parlamentu sa tiež prebojovali strany Most-Híd (6,89 %),
SDKÚ-DS (6,09 %) a SaS (5,88 %.)
V banskobystrickom volebnom obvode pri
účasti 61,18% zvíťazil Smer-SD so ziskom
43,02 % (23 908 hlasov) pred OĽ a NO s 11,95 %,
SDKÚ-DS 9,38 %, SaS 8,21 % a KDH 7,9 %.
Banská Bystrica má v novej vláde piatich zástupcov. Víťaznú stranu SMER-SD bude reprezentovať
Ľubomír Vážny (21 607 preferenčných hlasov),
Jana Laššáková (13 360 preferenčných hlasov),
Peter Pellegrini (5 950 preferenčných hlasov), Vladimír Baláž (5 570 preferenčných hlasov). Pravica
má zastúpenie v podobe Petra Muránskeho z KDH
(2957 preferenčných hlasov).
Barbora Winterová
Konferencia za účasti významných osobností
zaznamenala pozitívne ohlasy
FOTO – BIVŠ
Bankovní institut vysoká škola v Banskej Bystrici znamné osobnosti, aktívne pôsobiace v prostredí
sa stala spoluorganizátorom rozsiahleho projektu, Európskej únie - Maroš Šefčovič, podpredseda
Konferencie – Verejné diskusné fórum. Podujatie, Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne
s účasťou významných predstaviteľov pôsobiacich vzťahy a administratívu s príspevkom na tému Krív európskych inštitúciách, zaznamenalo vysoký za eura vo vzťahu k SR a Miroslav Lajčák, výkonný
záujem odbornej i širokej verejnosti.
riaditeľ Európskej služby vonkajšej činnosti pre
Fórum sa konalo 2. marca v priestoroch Estrádnej Európu a strednú Áziu, ktorý vystúpil s témou Zasály ECC (Dom kultúry) v Banskej Bystrici. Nieslo hraničná politika EÚ.
sa v znamení hlavnej témy: Slovenská republika Prednesené príspevky načrtli víziu o stabilnom
vo vnútri, alebo mimo EÚ? Keďže táto problema- mieste Slovenskej republiky v Európskej únii
tika v poslednom období výrazne rezonuje v spo- a podnietili živú diskusiu. Jedinečný priestor,
ločnosti, bola predpokladom vysokého záujmu. okrem prítomných významných osobností verejPodujatie svojím rozsahom a zameraním naozaj ného života na Slovensku, využili aj mnohí študenti
oslovilo širokú odbornú i laickú verejnosť v ce- vysokých škôl, čím získali cenné informácie nad
loslovenskom meradle. Dôkazom toho bolo viac rámec vzdelávacieho procesu.
než 500 návštevníkov a vysoko pozitívne ohlasy
Vladimíra Babjaková
z domova aj zo zahraničia.
Fórum bolo zamerané
na odborné otázky členstva SR v Európskej únii.
Konalo sa pod osobnou
odbornou garanciou
Jozefa Medveďa, prorektora a člena predstavenstva Bankovní institut vysoká škola Praha,
ktorý otvoril program
úvodným vystúpením
na tému Fundamentálne
a inštitucionálne problémy financií EÚ.
V rámci hlavných vystúZľava: Jozef Medveď, Maroš Šefčovič, Miroslav Lajčák
pení sa predstavili vý-
Rozvoj cyklodopravy je v Banskej Bystrici na správnej ceste
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola 27.
marca 2012 v Cikkerovej sieni radnice prevzal z rúk zástupcov občianskej cykloiniciatívy Banská
Bystrica (OCI BB) Generel nemotorovej dopravy
(GND). Pozvanie na slávnostné stretnutie prijala
aj veľvyslankyňa Holandského kráľovstva, Daphne
Bergsma. Práve Holandsko je krajinou, ktorá patrí
v rozvoji nemotorovej dopravy medzi európskych
lídrov. OCI BB v spolupráci s mestom Banská Bystrica vypracovali, v rámci projektu Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica,
kľúčový dokument, ktorý sa stane východiskom
riešenia cyklodopravy v meste.
Cieľom projektu Rozvoj nemotorovej dopravy
na území mesta Banská Bystrica, je zníženie individuálneho motorizmu v meste a zvýšenie atraktivity Banskej Bystrice pre jej obyvateľov a návštevníkov. „Som hrdý, že práve naša samospráva, ako
jedna z prvých na Slovensku, má vďaka partnerstvu
s OCI BB vypracovaný komplexný materiál. Máme
k dispozícii kvalitnú informačnú databázu, ktorá
môže prispieť k systematickému riešeniu problematiky cyklodopravy v Banskej Bystrici“, konštatoval
po prevzatí GND primátor Peter Gogola.
Monika Pastuchová
hovorkyňa primátora
OČAMI EKONOMICKÉHO NÁMESTNÍKA
Keď zaklope exekútor...
... je už neskoro. Nie pre
exekútorský úrad, ktorý
je na začiatku svojej púti
za istým profitom a nepríde nikdy skrátka. Neskoro je pre dvoch hlavných aktérov, stretajúcich
sa v tejto nemilej situácii.
Či už na strane toho, kto
sa svojich peňazí márne
domáha, alebo toho, kto
doteraz nie a nie zaplatiť.
Neskoro je pre mesto, ktoré vyčerpalo všetky svoje možnosti, či už zaslaním upomienok, snahou
o komunikáciu s dlžníkom v rámci svojich kapacít,
alebo plnením si svojich povinností pri správe majetku. Pretože aj pohľadávka, teda fakt, že niekto
mestu dlží, je formou majetku, tak ako mestská
budova alebo pozemok. A mesto má povinnosť sa
aj o takýto špecifický majetok postarať. Neskoro
je však už vzťah so svojím dlžníkom vrátiť späť. Je
plne v rukách exekútora a mesto už aj pri najlepšej
vôli nedokáže ovplyvniť snehovú guľu nabaľujúcich sa ďalších výdavkov. Neskoro je aj pre dlžníka,
pretože táto guľa končí so železnou pravidelnosťou na jeho pleciach a z malej nepríjemnosti sa
stáva nepríjemnosť veľká.
Ako sa dá tomu vyhnúť?
V prvom rade je dobré svoj aktuálny záväzok poznať. Pretože sa môže stať, že pri rôznych iných
povinnostiach výmer niekde zapadne, prípadne
nie je témou dňa, a potom zíde z očí - zíde z mysle.
Komfortné prostredie na informovanosť vytvorí
s konečnou platnosťou až elektronizácia mesta,
kedy si každý bude môcť v pohodlí svojho domova
a v ktoromkoľvek čase nájsť svoj vzájomný finančný vzťah s mestom na internete. Dovtedy zostáva
„Pohľadávka, teda fakt, že niekto dlží mestu, je formou majetku, tak ako mestská budova alebo pozemok. A mesto má povinnosť
sa o takýto špecifický majetok postarať.“
len zaloviť v domácej kartotéke upomienok, prípadne sa informovať na Mestskom úrade. Určitou
formou informácie je aj zoznam dlžníkov na mestskej webovej stránke. Neviem, prečo ich niektoré
média nazývajú tabuľami hanby. Veď nie je hanbou prechodne nemať dostatok financií. Hanbou
je tento stav neriešiť a nechať ho tak. Treba ešte
podotknúť, že spôsob zverejňovania diktuje zákon
a miesto na nejakú kreativitu má samospráva minimálne, až žiadne. Takže, v zoznamoch nájdeme len
fyzické osoby k poslednému dňu minulého roka,
ktoré svoj dlh dotiahli nad 160 Eur a právnické
osoby t. j. firmy nad 1600 Eur.
Avšak pozor, zóna od nuly po tieto sumy, môže svojim nezverejneným majiteľom priniesť tiež krušné
chvíľky a návštevu exekútora. A ten skôr či neskôr
s prvými jarnými dňami zaklope. Je to korektné,
hlavne voči tým, ktorí si svoju povinnosť voči mestu splnili. Pretože viete si predstaviť, čo všetko by
sme za tie chýbajúce tri milióny mohli mať?
Napríklad zrušené citybusy by mohli po Banskej
Bystrici krúžiť ešte šesť rokov, ich priaznivci by sa
potešili. Alebo by sme mohli kompletne zrekonštruovať dve základné školy, to by potešilo ľudí
iste ešte viac. Alebo by sme nemuseli na sklonku
minulého roka a minimálne ďalšie dva dvíhať dane
a poplatky. A to by sme sa stopercentne potešili
my, všetci!
Branislav Slaný
APRÍL 2012
4
SAMOSPRÁVA
Rozhovor s riaditeľom spoločnosti VISIT BB Romanom Neradným
Banská Bystrica je predurčená na cestovný ruch
V závere minulého roka vstúpilo mesto Banská Bystrica do agentúry VISIT BB, ktorá má byť efektívnym nástrojom na rozvíjanie cestovného
ruchu v meste a významným činiteľom pri profilovaní Banskej Bystrice ako centra cestovného ruchu na Slovensku. O cieľoch, plánoch a víziách
VISIT BB ako aj o cestovnom ruchu v našom meste, sme se rozprávali s jej riaditeľom ROMANOM NERADNÝM.
 Čo je VISIT BB a aké sú jeho hlavné ciele a priority?
VISIT BB je vo svojej podstate marketingová agentúra, ktorej úlohou
a poslaním je vytvoriť značku mesta Banská Bystrica. Nie však v ponímaní
značky ako loga, ale značky ako povedomia, asociácií, ktoré si ľudia spájajú
a budú spájať s mestom. Jej poslaním je lokalizovať a identifikovať služby,
produkty, unikáty a atrakcie nášho mesta a katalogizovať ich. Následne je
nevyhnutné komunikovať ich cez web, materiály mesta a týmto spôsobom
ich podporovať, propagovať a sprístupňovať potenciálnemu návštevníkovi
a samozrejme, aj obyvateľom Banskej Bystrice.
FOTO - Visit BB
 Aké sú podľa vás možnosti rozvoja cestovného ruchu v Banskej Bystrici? Čo považujete za najväčšie lákadlá nielen pre domácich, ale aj
zahraničných návštevníkov?
Možností a lákadiel má
naše mesto neúrekom.
Problém je v tom, že ich
potrebujeme lokalizovať, vytiahnuť na svetlo,
opísať a pomenovať. Keď
ich ošatíme do nového
obalu a vytvoríme im
jednotný vizuál, sprístupníme ich potenciálnemu návštevníkovi
či záujemcovi o danú
službu. Už dlhú dobu narážam v meste na jeden
fenomén – všetci hovoria, že sa tu nič nedeje.
Nie je to však pravda.
V Banskej Bystrici sa
organizuje obrovské
množstvo akcií mesta
i rôznych občianskych
a neziskových organizácií. Najväčší problém je ale v tom, že sa o tom
nehovorí. Keď človek chce ísť na nejakú akciu, musí po nej pátrať, hľadať
ju alebo musí byť v blízkom okruhu ľudí, ktorí ju organizujú. To nie je
ideálne. My potrebujeme aby sa daná informácia dostávala jednoduchším,
ľahším a priamejším spôsobom k svojej cieľovej skupine.
 Myslíte si, že je dostatočná informovanosť a predovšetkým záujem
o kultúrno-spoločenský život v Banskej Bystrici?
Cieľom VISIT BB je práve to, aby ľudia objavili, chceli a bažili po rôznych
akciách. Dnes však žijeme v dobe komunikácie, kde na nás z každého
rohu kričí nejaká reklama a ponuka. Preto sa zle odkomunikované aktivity
v tomto mori informácií stratia. Vzhľadom na to je v našom záujme urobiť
„Dajme si všetci do okien kvety. Stojí to pár eur a pritom to dokáže
okamžite zmeniť tvár mesta.“
možno menej akcií, ale dobre ich odkomunikovať a vyprofilovať ich pre
väčšinového návštevníka. Pokiaľ ide o informovanosť – jej nedostatok
je značný. Aj preto vznikol VISIT BB. Treba si však uvedomiť základný
fakt: mesto „nevyrába“ cestovný ruch. Tvoria ho prevádzkovatelia služieb, reštaurácií, atrakcií, výrobcovia lokálnych produktov, remeselníci.
Práve tí robia podhubie cestovnému ruchu, oni sú dôvod, pre ktorý sem
majú turisti prísť. O veciach musíme hovoriť – aj touto cestou môžeme
následne pritiahnuť do mesta veľkého investora v oblasti cestovného
ruchu. Nesmierne dôležité je vytvoriť jednotnú internetovú stránku,
na ktorej bude prehľadne uvedené, ako sa sem dá dostať, kde sa tu dá
ubytovať a najesť. Musí obsahovať kvalitný informačný servis zahŕňajúci
prehľad o kultúrnych a športových podujatiach, možnostiach trávenia
voľného času. Turisti ani poriadne nevedia, že tu máme trhy, remeslá,
možnosti atraktívnej turistiky, splavovanie Hrona, lyžovanie, golf. Ak
všetko toto bude správne sprostredkované potenciálnym záujemcom,
nepochybujem, že záujem turistov i domácich v našom meste porastie
veľkou rýchlosťou.
 Má VISIT BB pripravené už aj nejaké konkrétne projekty? Na čo sa
Banskobystričania môžu tešiť v najbližšej dobe?
Po minuloročnom uvádzajúcom, skúšobnom ročníku podujatia Grilliada,
ktorý testoval záujem o takúto akciu, pripravujeme v máji jej prvý oficiálny ročník. Keďže vlani mal tento foodfestival veľký úspech, rozhodli sme sa rozšíriť ho na viac dní. Je to jediné gastronomické podujatie
na Slovensku, ktoré má nosnú tému, v našom prípade je to grilovanie
a podpora lokálneho produktu. Banskobystrické
reštaurácie budú preto
opäť súťažiť v kategórii
rebierko. V rámci tohtoročnej Grilliady taktiež
pripravujeme zaujímavý program, ktorý celé podujatie spestrí a obohatí.
Momentálne rokujeme
s novou riaditeľkou PKO
Janou Suraovou o možnostiach propagácie
rôznych známych akcií
- napríklad Iný Víkend,
Outbreak ako aj veľkých
tradičných podujatí ako
sú Dni mesta, Radvanský
jarmok. Tých akcií je v našom meste naozaj dosť
a chceme ich kvalitne
„naservírovať“ nielen Banskobystričanom, ale aj návštevníkom mesta.
 Všetko, čo ste doteraz spomenuli, je beh na dlhé trate. Ako môžeme my, Banskobystričania, dopomôcť k zvýšeniu cestovného ruchu
v našom meste?
Poviem to takto: keď budeme hrdí na naše mesto, budeme ho mať radi.
Jednoduchšie ho budeme vedieť predávať, pozývať sem ľudí, možno si
všetci uvedomíme, aké je dôležité starať sa o turistov a poskytovať im
kvalitné služby. Všetok náš personál v službách by si mal uvedomiť, že
úsmev, vrúcnosť a ľudský prístup nestojí žiadne peniaze, a pritom urobí
tak veľa dobrého. Nehádžme na zem odpadky, nedevastujme si mesto.
Dajme si všetci do okien kvety. Stojí to pár eur, a pritom to dokáže okamžite zmeniť tvár mesta. Každý z nás to však musí chcieť, musí mať rád
svoje mesto. Potom môže Banská Bystrica rozkvitnúť.
Barbora Winterová
VISIT BB je agentúra, ktorej hlavnou úlohou a cieľom je pomáhať rozvíjať
cestovný ruch, kultúru a šport na území mesta a v jeho blízkom okolí,
a to hlavne marketingovou podporou existujúcich a nových produktov cestovného ruchu a strategickým plánovaním komunikácie mesta
dovnútra i navonok. Jej poslaním je propagovať mesto Banská Bystrica
a jeho služby tak, aby bolo zaujímavé pre návštevníkov – aby si našli
dôvody pre jeho návštevu a aby sa sem neustále a radi vracali.
APRÍL 2012
5
RÔZNE
Rodinné zázemie je pre dieťa najväčší dar
Veľa ľudí si zamieňa výrazy adopcia, pestúnstvo, profesionálne rodičovstvo. Aké špecifiká má pestúnstvo a ako sa od spomínaných
pojmov odlišuje?
Každý z týchto pojmov vyjadruje iný právny
vzťah k dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané svojimi pôvodnými rodičmi. Profesionálne rodičovstvo je forma ústavnej výchovy
zabezpečujúca starostlivosť o dieťa, ktoré
z rôznych dôvodov nežije s vlastnými rodičmi a čaká sa na vyriešenie jeho situácie. Profesionálny rodič je zamestnancom detského
domova a stará sa vo vlastnej domácnosti
o dieťa, ktoré môže ísť o niekoľko týždňov,
mesiacov alebo rokov späť do vlastného rodinného prostredia, prípadne do adopcie,
pestúnskej rodiny alebo aj do zahraničnej adopcie. Adopciou je možné právne
sa stať rodičmi deťom, ktoré sú osvojiteľné (adoptovateľné), teda práva pôvodných rodičov boli zrušené. Pestúnstvo je oproti tomu forma náhradnej rodinnej
starostlivosti – môže ju poskytnúť ktokoľvek, kto splní predpísane zákonné
podmienky. Pestún preberá na základe rozhodnutia súdu časť práv k dieťaťu
(vychováva toto dieťa vo svojej domácnosti a zastupuje ho v bežných veciach).
Pôvodným rodičom zostávajú niektoré z rodičovských práv a povinností, napríklad právo kontaktovať sa s dieťaťom a byť informovaní o jeho živote, ale
aj právo byť zákonným zástupcom dieťaťa a povinnosť vyživovať dieťa.
Aké deti a z akých dôvodov potrebujú pestúnov?
Pestúnstvo potrebuje napríklad 4-mesačné bábätko - jeho rodičia majú málo
zručností sa oň starať, ale navštevovať ho dokážu. Vzhľadom k veku dieťaťa
je nevyhnutnosťou vyrastať denne v rodinnom prostredí, v ktorom sa môže
nadviazať aspoň na jednu stabilnú osobu. Pestúnstvo potrebujú napríklad
„Pestúnstvo vnímam ako pomoc dieťaťu, ktoré len v rodinnom
prostredí môže načerpať sily, nádej a prípadne sa preliečiť zo svojich
fyzických, psychických a emočných zranení.“
dvaja maloletí súrodenci - majú rôzne zdravotné ťažkosti kvôli podvýžive a týraniu v pôvodnej rodine, ich rodičia sú vo väzbe, ale je možné, že sa budú o pár
rokov uchádzať o kontakt s deťmi. Takýchto a podobných detí, ktoré potrebujú
citlivú a rešpektujúcu rodinu, je veľmi veľa. Ja vnímam pestúnstvo ako pomoc
dieťaťu, ktoré len v rodinnom prostredí môže načerpať sily, nádej a prípadne
sa preliečiť zo svojich fyzických, emočných a psychických zranení.
foto – OZ Návrat
Ako sa stať pestúnom? Človek musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, akými sú trestná bezúhonnosť, trvalý pobyt na Slovensku, bytové podmienky, ktoré mu dovoľujú
prijať dieťa do pestúnstva a mať svoju vlastnú osobnú a rodinnú situáciu
vysporiadanú tak, aby mohol byť ako rodina oporou inému dieťaťu. Následne
si stačí vyzdvihnúť žiadosť o náhradnú rodinnú starostlivosť na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny (oddelenie sociálno právnej ochrany detí). Tam vás
informujú o ďalších krokoch. Pestúnom môže byť nielen manželský pár, ale
aj jednotlivec. Každému, koho by táto téma zaujímala, odporúčam pozrieť si
internetové stránky: www.navrat.sk, www.pestunska.rodinka.sk, www.usmev.
sk, www.upsvr.sk, kde si môže prečítať nielen informácie o pestúnstve, ale
aj príbehy zo života pestúnov, prípadne si vybrať niektorú z akcií určených
pre pestúnske rodiny a pre záujemcov o túto tému. Odporúčam zoznámiť sa
s inými pestúnskymi rodinami vo svojom okolí, prípadne pomáhať tejto rodine
s deťmi ako dobrovoľník.
Barbora Winterová
DANA ŽILINČÍKOVÁ je špecializovaná sociálna pracovníčka, sociálna poradkyňa, certifikovaná supervízorka a koordinátorka občianskeho združenia
Návrat v Banskej Bystrici. Toto centrum je jedinou organizáciu na Slovensku, ktorá poskytuje ucelený komplex služieb v oblasti náhradnej rodinnej
starostlivosti. Od roku 1995 je odbornou špecializovanou organizáciou
s poslaním prispieť k vybudovaniu spoločnosti, kde starostlivosť o opustené
deti bude postavená výhradne na rodinných modeloch.
PREŠIEL SLOVENSKO NA BICYKLI, ABY POMOHOL CHORÝM
Humanista Alan Bujdák bicykloval naprieč Slovenskom, aby podporil onkologicky chorých pacientov
„Človek, ktorý myslí len na seba a vo všetkom hľadá výhody len pre seba, nemôže byť šťastný. Ak chceš byť šťastný, ži pre druhých.“ Podľa tohto Senecovho
výroku žije aj pán ALAN BUJDÁK, ktorý sa rozhodol svojimi aktivitami pomáhať onkologicky chorým pacientom v materiálnej núdzi.
Každý nesie svoj kríž života, niektorým však tento údel sťažuje boj so zákernou chorobou – rakovinou. Na boj proti nej je však potrebné okrem vypätia
všetkých fyzických a psychických síl aj uspokojenie základných potrieb.
Choroba si nevyberá na základe spoločenského statusu a neobchádza ani
ľudí žijúcich v núdzi.
V dobrovoľnom pomáhaní iným našiel svoje šťastie pán Alan Bujdák, ktorý
založil Občianske združenie Tridsaťpäťka – 35. Jeho nosnou filozofiou je podpora a pomoc onkologickým pacientom v materiálnej núdzi. V deň svetového
boja proti rakovine – 4. 2. 2012, preto v Banskej Bystrici symbolicky zahájil
tridsaťpäť dní trvajúcu púť po 35 slovenských mestách. Na bicykli musel neraz
prekonávať sám seba, odolával najtuhším teplotám, mrazu a ľadu tohtoročnej
zimy. Jeho cesta naprieč Slovenskom sa skončila 9. 3. 2012 v Námestove,
v cieli ho vítala i banskobystrická viceprimátorka Katarína Čižmárová. „Som
síce vyčerpaný a unavený, ale nevzdal som sa. Zároveň sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí ma prijali, rozhodli sa pomôcť a podporili ma,“ povedal Alan
Bujdák v cieli.
Mesto Banská Bystrica deklarovalo záštitu nad humánnou aktivitou občianskeho združenia a oceňuje, že jeho obyvateľovi nie je ľahostajný život
druhých.
Všetci tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom s onkologickým ochorením v hmotnej
núdzi, môžu vyjadriť svoju podporu finančným príspevkom. Viac informácií
na stránke www.oz35.sk Viceprimátorka Katarína Čižmárová odovzdáva Alanovi BujdáKarol Langstein
kovi deklaráciu mesta Banská Bystrici na začiatku jeho púte.
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Foto – Občianske združenie 35
foto – OZ Návrat
Na tému pestúnstvo sme sa rozprávali so sociálnou pracovníčkou a poradkyňou DANOU ŽILINČÍKOVOU.
APRÍL 2012
6
OSOBNOSTI
Ste známy predovšetkým ako ponovembrový humorista, verejnosť
vás pozná ako tvorcu televíznych i rozhlasových scénok v známych humoristických formátoch, ktoré zožali veľký úspech. Čo
robí Ján Snopko dnes?
Momentálne mám dve relácie v banskobystrickej regionálnej televízií. Prvá z nich sa volá Za živa v Bystrici. Je to relácia o meste, jeho
živote a dianí. Väčšinou si do nej pozývam poslancov mestského
zastupiteľstva, ale len tých čo majú čo povedať Banskobystričanom. Tých, čo nemajú, určite nie :-). Druhá relácia, Belvedér, je voľnejšia, odľahčenejšia, plná známych
i menej známych ľudí z nášho mesta. Mal som v nej, napríklad, prvého banskobystrického kominára,
rôznych zberateľov kraslíc a odznakov, ľudí zaoberajúcich sa cestovným ruchom. Mojou podmienkou
je, aby v oboch reláciách každý hosť ponúkol divákovi niečo naozaj hodnotné a zaujímavé. Dostal som
tiež ponuku na druhú knihu, keďže o moju prvú bol veľký záujem a po úplnom vypredaní ju už dnes
nemožno nikde dostať. Mala by sa volať Za oponou a budú v nej zhrnuté predovšetkým moje spomienky
na blízkych priateľov, ktorí už nie sú medzi nami ako Stano Radič, Jaro Filip, Marián Zednikovič, Michal
Dočolomanský... Chystám v nej mnoho vtipných príhod a perličiek s inými známymi osobnosťami, ktoré
som za svoju kariéru postretával, najmä v televíznom zákulisí.
Vaša profesionálna spolupráca s Rasťom Piškom, Štefanom Skrúcaným, Mirom Nogom, Stanom Radičom a Jarom Filipom bola preslávená aj svojou politickou satirou. Myslíte si, že tento druh humoru má
potenciál aj v súčasnom mediálnom priestore? A ako celkovo hodnotíte dnešný humor v médiách?
Priestor by určite mal, keby mu riaditelia televízií, a predovšetkým rozhlasu, ten priestor dali. Tí sa
však striedajú po troch-štyroch rokoch a boja sa zaradiť politickú satiru do svojho repertoáru, aby si
niekoho nepohnevali. U komerčných televízií to
do istej miery chápem, veľmi však zazlievam slo„Veľmi zazlievam slovenskému rozhlavenskému rozhlasu a televízii, že nedávajú takmer
žiadny priestor slovenským autorom. Aj to chabé
su a televízii, že nedávajú takmer žiadmnožstvo humoristických formátov, ktoré RTVS
ny priestor slovenským autorom “
ponúka, je nekvalitné – i z toho dôvodu, že ich píše
len jeden človek. Takto to nemôže a ani nebude
fungovať. Kedysi si človek zapol Slovenský rozhlas o pol jedenástej večer a mal takmer vždy istotu,
že narazí na kvalitný humor, ktorý prinášali relácie ako Humorikon, Pod pyramídou, Echo, Apropo. To
všetko však boli diela početných slovenských autorov, ktorí ten priestor dostali. Na Silvestra večer
som si napríklad pustil reláciu slovenského rozhlasu Podvodníci. Bolo to však také otrasné, že som to
po chvíli musel vypnúť. Nehovoriac o televíznych programoch typu Farma, Hotel Paradise, Vyvolení...
Keby dnes žil Jaro Filip okomentoval by to jednou vetou: Toto už nie je žumpa, toto je žumpa, ktorá
prerazila dno. Veľký prepad vidím aj v nedostatku talentov, mladej krvi, ktorá by písala scénky pre
rozhlas, lebo tak treba začať.. Určite je jedným z dôvodov aj fakt - povedzme si to na rovinu - že táto
robota je veľmi slabo zaplatená.
Ktorý slovenský resp. svetový humorista je vášmu srdcu najbližší a možno povedať, že je pre vás
vzorom?
Ako začínajúceho humoristu ma najviac inšpirovali velikáni českého humoru ako Jan Werich, Miroslav
Horníček, Jiří Šimek, Miloslav Grossman. Podľa scénok Šimeka a Grossmana som napísal svoj prvý monológ
Moja jazda autobusom. Blízky mi bol humor aj Radošinského naivného divadlo, najmä z čias spolupráce
Štepku a Markoviča. V tej dobe boli na veľmi slušnej úrovni aj amatérske divadlá, dnes je toho, bohužiaľ,
málo. Samozrejme, som veľkým obdivovateľom Lasicu a Satinského, ich scénky sa dajú počúvať neustále.
No a neskôr, keď som už začal pracovať v rozhlase, to boli moji objavitelia – Stano Radič a Oliver Andrássy,
ktorí si ma vzali pod ochranné krídla
a veľmi mi pomohli.
A na záver otázka, ktorá zaujíma
nejedného čitateľa. Je Ján Snopko
humoristom aj v súkromí?
Už Stano Radič mi hovoril, vraj
každý si myslí, že keď príde niekde
humorista, nastane treskúci humor.
Áno, nastane - keď som v okruhu
ľudí, ktorých poznám. Keď však
prídem niekde medzi cudzích ľudí
a vidím ich prvýkrát v živote, nemienim robiť zo seba šaša, aby som
Populárna talk show Stana Radiča a Jána Snopka Streupútal pozornosť, to určite nie. Keď
som však medzi svojimi blízkymi
doslováci s hosťami Michalom Dočolomanským a Mariai rodinou, vie byť veľká sranda. nom Kochanským (2005).
Barbora Winterová
FOTO – Ján Miškovič
FOTO – Ján Miškovič
V slovenskom rozhlase a televízii nám
kvalitný humor vymiera
JÁN SNOPKO je známy slovenský humorista. Preslávil sa napísaním dnes už kultových rozhlasových
scénok v humoristických reláciách (Apropo, Humorikon, Pod pyramídou) ako Stredoslováci, Lord Norton
a sluha James, Denník partizánov, Autoškola, Dôchodcovia a iné. Na televíznych obrazovkách pôsobil
ako glosátor v reláciách Dereš a Bumerang. Je držiteľom 4 platinových a 19 zlatých platní za počet
predaných nosičov. V súčasnosti má dve relácie (Belvedér a Za živa v Bystrici) v banskobystrickej TV
Hronka. Pripravuje už svoju druhú knihu.
PREČO MÁM RÁD BANSKÚ BYSTRICU
...píše básnik, dramatik
a prozaik Ľubomír Feldek
FOTO – internet
Rozhovor so slovenským humoristom JÁNOM SNOPKOM
Som ročník 1936, vojnu som prežil na Záhorí, v Senici nad Myjavou. Dodnes si viem živo predstaviť, ako
dostal nad Senicou zásah americký bombardér, ako
sa horiaci odlúčil od letky a padal k zemi, zatiaľ čo sa
na nebi objavovali biele bodky – padáky amerických
letcov… Spomenul som si na nich aj vo svojej divadelnej hre Stalin v Žiline. Marián Geišberg v tej hre
hovorí: „Padáky ich zaniesli oveľa ďalej, než dopadol
bombardér, až kdesi na kopanice, a tam ich včas poukrývali kopaničiari. Šikovní ľudia z mestečka, jeden
z nich bol aj môj otec, pomohli potom americkým
letcom dostať sa z kopaníc až do Banskej Bystrice,
na povstalecké územie, a odtiaľ už mohli odletieť
nazad na svoju základňu, alebo až do Ameriky.“ Áno,
vtedy v Senici, ako osemročný chlapec, som prvý raz
počul o Banskej Bystrici a o tom, že v nej prepuklo
Slovenské národné povstanie. Pre moju generáciu to
vždy bude jedna z najsilnejších spomienok na Banskú Bystricu, aj keď tým mladším nezazlievam, že
im tá moja spomienka hovorí už menej.
Nuž, a potom som Banskú Bystricu zažil nielen z počutia, ale aj z videnia. Aj keď som v nej nikdy nebýval, rád som do nej chodil – mal som tam výborných
priateľov básnikov. Môj rovesník, Mikuláš Kováč,
je autorom jednej z najkrajších básní o Banskej
Bystrici. Tá báseň sa volá Mesto a vrele odporúčam
mladým Banskobystričanom, aby si ju prečítali. Aj
o niečo mladší Marián Kováčik – hoci rodák z Bystrej
– bol istý čas Banskobystričanom. Chodil totiž v Banskej Bystrici na priemyslovku a napísal cyklus básní
Žiacka knižka, ktorý celý je inšpirovaný banskobystrickými zážitkami. Jedna z mojich najobľúbenejších
básní z toho cyklu je báseň
O KOVÁČOCH
Tam pri soške svätej Anny
kováči sú hodinami
maliar v žltých poltopánkach
chodieva sa dívať na nich
Podkova vraj lásku chráni
Kone bolí toľko šťastia
Tam pri pumpe benzínovej
Zamiloval som sa vlani
Hodiny bijú bijú kováči
Podkova na lásku už nestačí
Kone sú šťastné Človek stratí ju
Bolo to dávno vlani
Pri soške svätej Anny
Hodiny bijú hodiny bijú
hodiny všetko zabijú.
Banská Bystrica, ako vidno aj z mien básnikov, aj
z názvu tejto básne, bola asi vždy plná kováčov a kováčikov. Želám všetkým Banskobystričanom, aby
hlavne vždy boli kováčmi svojho šťastia.
Váš Ľubomír Feldek
APRÍL 2012
7
TÉMA MESIACA
Veľká noc – oslava života na celom svete
Oslavovanie zmŕtvychvstania Ježiša Krista, vítanie jari či vyháňanie zlých duchov – slávenie veľkonočných sviatkov má u nás i vo svete veľa
podôb, zvykov a tradícií. Kým na Slovensku sa Veľká noc spája predovšetkým s kresťanskými zvykmi, veľkonočnou oblievačkou a vajíčkami, inde
vo svete ľudia hádžu džbány z balkónov aj pália slamených strašiakov.
Najvýznamnejšie sviatky kresťanov
Šibačka, vajíčka, zajace – pohanské zvyky?
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia, pretože sa však časovo prekrývajú
s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové obyčaje prevzali z kresťanských
dôb veľké množstvo zvykov a tradícií. Mnohých tak prekvapí, že kresťanská
Veľká noc a pohanské rituály majú toho veľa spoločného.
Šibačka a oblievačka
Pre cudzinca je azda najzvláštnejším slovenským zvykom oblievačka a šibačka
dievčat na Veľkonočný pondelok. Mládenci chcú takýmto spôsobom odovzdať
životodarnú fyzickú a duševnú silu vody svojej milovanej osobe - dievčaťu. Táto
tradícia má korene už u našich predkov starých Slovanov, ktorí odpradávna
využívali symboliku a zázračnú silu vody. Korbáč má pôvod v starých pohanských zvykoch - bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým praktikám.
Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Šľahanie korbáča
má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním.
Veľkonočné vajíčko
Je mnoho výkladov, prečo je vajíčko spájané s Veľkou nocou. Jeden opisuje
vajce ako zárodok života, druhý ho označuje ako symbol plodnosti, úrodnosti,
života a vzkriesenia. Vajce nachádzame už pred kresťanstvom, pri pohanských
oslavách jari. Zvyk konzumovať vajcia v čase sviatkov súvisel aj s pôstom,
ktorý predchádzal Veľkej noci a pri ktorom sa vajcia jesť nesmeli, preto ľudia
netrpezlivo čakali, až skončí čas pôstu. V spojení s ľudovou tradíciou vznikol
známy zvyk zdobenia vajíčok, sprevádzaný celým radom obradov a povier.
FOTO – internet
Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok v roku. Veriaci sa počas týchto dní
zhromažďujú v kostoloch, aby oslávili Ježiša Krista, ktorý umrel za spásu a nádej
pre ľudí a na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych. Kresťanským veľkonočným sviatkom predchádza obdobie pôstu začínajúce 40 dní pred Veľkou
nocou, konkrétne Popolcovou (škaredou) stredou. Tento pôstny deň sa v cirkvi
vyznačuje špecifickou liturgiou – kňaz značí popolový kríž na čelá veriacich
so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš.“ Tento akt pripomína
kresťanom ich ľudskú smrteľnosť a zároveň dáva nádej na posmrtný večný
život. Zeleným štvrtkom sa pre kresťanov začínajú slávnosti znamenajúce
obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veriaci si v tento deň
počas svätej omše pripomínajú poslednú večeru Ježiša so svojimi dvanástimi
učeníkmi. Veľký piatok je v kresťanskom ponímaní deň, kedy Boží syn umrel
na kríži. Evanjelici i katolíci ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože
Ježiš Kristus dokončil dielo vykúpenia sveta. V rímsko-katolíckych chrámoch sa
v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, kríža aj svietnikov.
Po spievaných pašiách opisujúcich Ježišovu smrť sa už nezvoní, nehrá na organe
ani nespieva. Zachováva sa prísny pôst. Na Bielu sobotu sa veriaci vo večerných
hodinách schádzajú na obrady, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a končia
sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia - znovu sa rozozvučia zvony na celom
svete. Veľkonočná nedeľa alebo aj Zmrtvýchvstanie Pána je najväčšia slávnosť
kresťanského cirkevného roka, oslavuje sa Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad
smrťou. Je to deň, kedy sa kresťania na celom svete radujú. Ježiš Kristus, ktorý
bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu.
Každoročné požehnanie pápeža „Urbi et orbi“ na Veľkonočnú
nedeľu.
Veľkonočný zajac
Zajac ako symbol Veľkej noci má svoj pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich
príchod jari. Svoje miesto má zajac v mnohých náboženstvách, mytológiách v gréckej, egyptskej, čínskej, kde symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života,
označovaný je za atribút zmŕtvychvstania . V Biblii je zajac zaradený medzi
stvorenia „maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov“, symbolizuje chudobných,
skromných a pokorných. V dnešnej rozšírenej európskej tradícií je označovaný
za toho, kto počas Veľkej noci prináša vajíčka, najradšej čokoládové. Aj tradičný
symbol zajaca svedčí o prepojenosti kresťanských a nekresťanských rituálov.
Veľkonočný baránok
K Veľkej noci patrí veľkonočný baránok. Symbol baránka bol veľmi rozšírený už
v predkresťanskej tradícii v celej stredomorskej civilizácii, ovládanej po tisícročia pastiermi. V kresťanskej cirkvi sa baránok stal symbolom Baránka Božieho,
Krista a znázorňuje sa s vlajkou víťazstva.
FOTO – internet
Veľká noc vo svete
Voda a korbáč majú dievčatám priniesť zdravie, šťastie a plodnosť.
V USA sú Veľkonočné sviatky menej náboženským sviatkom ako u nás, takže
mnoho amerických rodín sa zúčastní iba veľkonočného veselia okolo zdobenia vajíčok v sobotu večer a ich tradičného hľadania v nedeľu ráno. Podľa detských
rozprávok boli vajíčka počas noci prinesené veľkonočným zajacom a poschovávané po dome a záhrade, aby počkali na deti. V Nórsku je, okrem lyžovania
v horách a maľovania vajíčok, tradíciou riešenie vrážd. Všetky veľké televízne
stanice vysielajú kriminálne a detektívne príbehy, ako je napríklad Poirot Agathy
Chritie. Dokonca aj krabice od mlieka bývajú potlačené príbehmi s vraždami.
V Lotyšsku veľkonočné vajíčka neslúžia len na ozdobu alebo ako jedlo. Podľa
tradície si každý člen rodiny vezme jedno vajce do ruky a udrie ním o veľkonočné vajíčko v rukách súrodenca či rodiča. Hovorí sa, že ak sa vám škrupinka
nerozbije, čaká vás dlhovekosť. Zaujímavú tradíciu pestujú aj na gréckom Korfu.
Počas Veľkonočnej nedele tam z balkónov hádžu džbány - smútok nad utrpením
Ježiša sa mení na radosť a hluk z rozbíjania keramických nádob. Brazília má tiež
netradičný zvyk. Každý rok počas sviatkov sú po celej krajine postavení slamení
strašiaci symbolizujúci Judáša. Miestni potom prepichnú, dobijú a zapália figuríny zobrazujúce muža, ktorý zradil Ježiša za tridsať strieborných.
Barbora Winterová
ĽUDOVÉ REMESLÁ, UMENIE A FOLKLÓR OVLÁDLI VEĽKONOČNÉ TRHY
Centrum mesta od 27. marca do 4. apríla patrilo kumštu umeleckých remeselníkov, regionálnym veľkonočným zvykom či kulinárskym
lahôdkam. Tradičné veľkonočné trhy, tak ako každý rok, spestrili kultúrne dianie v Banskej Bystrici.
Banskobystričania sa s príchodom jari opäť mohli tešiť na atrakcie tradičných
veľkonočných trhov, predovšetkým na výtvory ľudového umenia a folklóru.
Ľudovoumeleckí výrobcovia ponúkli široký sortiment výrobkov a suvenírov.
Návštevníci si mohli kúpiť ručne zdobené veľkonočné vajíčka, pestrofarebné
kytice a veľkonočné ozdoby z prútia, šúpolia, keramiky, kože, skla či dreva.
Nechýbali ani korbáče a tento rok ani drevené vajíčka. Oplatilo sa ochutnať
aj kulinárske dobroty - medovníky, perníky, trdelník či plnené langoše.
Novinkou tohtoročných veľkonočných trhov bol stánok s ručne vyrobeným
sortimentom umelcov - klientov COR Centra, n. o., ktorí sa liečia z rôznych
druhov závislostí. Výrobky klientov centra (funguje v Banskej Bystrici, ale
má celoslovenskú pôsobnosť) sú výsledkom ich pracovnej terapie. Námestie
SNP počas veľkonočných trhov patrilo aj vystúpeniam speváckych zborov,
prezentácii jarných zvykov a ľudových tradícií.
Monika Pastuchová
hovorkyňa primátora
APRÍL 2012
8
ŠKOLSTVO
ZŠ GOLIANOVA
ZŠ RADVANSKÁ
Superstar v čítaní
FOTO – ZŠ RADVANSKÁ
V mesiacoch február a marec sa naši štvrtáci zúčastnili na súťaži Superstar
v čítaní, ktorú organizuje Verejná knižnica M. Kováča na Ul. 29. augusta. Úlohou súťažiacich bolo čítať známy aj neznámy text tak, aby čo najviac zaujali
porotu. Najúspešnejšími boli: P. Paučulová zo ZŠ SNP 20, A. Snopková a L.
Václavíková práve z našej školy. Všetky sa pripravujú na celo-knižničné kolo,
kde im budeme držať palce.
Danka Dvorská
Predstavenie Ferdo Mravec zaujalo originálnymi kostýmami, tancom
i svojím posolstvom.
FOTO – ZŠ GOLIANOVA
Ferdo Mravec oslovil malých divákov
Úlohou súťažiacich bolo čo najpútavejším čítaním presvedčiť porotu.
ZŠ TRIEDA SNP
Projekt Comenius spojil európske školy
ZŠ JÁNA BAKOSSA
Žiaci si uctili pamiatku Sama Chalupku
Ak ste navštívili Štátnu vedeckú knižnicu – Literárne a hudobné múzeum
v Banskej Bystrici práve 23. februára 2012, privítal vás v múzeu detský lektor.
Prednášku, ktorá bola venovaná 200. výročiu narodenia básnika Sama Chalupku (1812–1883), viedli práve mladí lektori – žiaci našej školy. Prítomným
FOTO – ZŠ JÁNA BAKOSSA
Našej škole sa v dňoch 27. 2. až 2. 3. dostalo veľkej cti - stala sa hosťujúcou krajinou medzinárodného projektu Comenius - európskeho programu
celoživotného vzdelávania, ktorý sa realizuje pod záštitou EÚ. Privítali sme
návštevníkov zo siedmich krajín, taktiež zapojených do projektu. Navštívilo
nás 13 detí a 23 učiteľov a pedagógov z Poľska, Talianska, Španielska, Turecka,
Walesu, Fínska a Lotyšska. Pripravili sme im bohatý program, v ktorom počas
pobytu spolu s našimi deťmi a učiteľmi spoznali slovenské rodiny. Hostia navštívili pamätihodnosti nášho mesta, boli prijatí na Radnici, pozreli si expozíciu
Múzea SNP i Bábkové divadlo na Rázcestí. Nechali sa uniesť krásou strediska
Donovaly a výnimočnými Habakukmi. Chvíle relaxu si dopriali nielen pri
súťažiach na snehu, ale aj pri pobyte v termálnom parku v Bešeňovej. Poučný
pre našich zahraničných priateľov i pre nás bol Európsky deň, ktorého cieľom bolo vzájomné spoznávanie kultúr. Na pokračovanie projektu sa tešíme
s hrejivým pocitom, že sme našu krajinu reprezentovali naozaj na vysokej
úrovni a prispeli tak k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky i Banskej
Bystrice v zahraničí.
Iveta Majerová
Hľadisko Štátnej opery v Banskej Bystrici sa 22. marca zaplnilo aj vďaka 70
žiakom 1. stupňa našej školy. Prišli si pozrieť baletnú rozprávku Ferdo Mravec
v réžii a choreografii Dany Dinkovej a v hudobnom naštudovaní Igora Bullu.
Vystúpili v nej taneční členovia Štátnej opery a jej hostia. Príbeh chlapca,
ktorý ho sám aj vyrozprával, bol výchovne zameraný na to, aby si deti všímali
živú prírodu a netrávili svoj voľný za počítačom. Bolo sa naozaj na čo pozerať.
V sprievode živého orchestra ožilo javisko s vystúpením tanečníkov v prestrojení za mušky, mravce, slimáka, lienku, čmeliu políciu, chrobáka Truhlíka
a, samozrejme, neposedného Ferda Mravca. Rozprávanie, tanec a hudba zaujali
deti natoľko, že aj tí najväčší neposedníci nespustili oči z javiska. Podobné
podujatia sú pre mladých priam nevyhnutnosťou, keďže ich, okrem zábavy,
aj hravou formou vychovávajú a podporujú v nich kultúrny rast.
Marta Bartková
FOTO – ZŠ TRIEDA SNP
Mladí lektori prítomným predstavili životné príbehy i básne Sama
Chalupku.
Zahraniční hostia sa v našom meste dočkali tradičného uvítania
a pohostenia.
sprostredkovali stretnutie so Samom Chalupkom nielen prostredníctvom
životných príbehov tohto popredného predstaviteľa literárneho romantizmu
a najstaršieho príslušníka štúrovskej generácie, ale aj analýzou jeho tvorby
a pôsobivou recitáciou ukážok básní. Nechýbala ani prezentácia poštovej
známky, ktorá vychádza v emisnom rade Osobnosti a je venovaná práve 200.
výročiu narodenia básnika. Známka má, okrem nominálnej hodnoty, aj veľkú
hodnotu umeleckú a zberateľskú.
Alžbeta Rišová
APRÍL 2012
9
ŠKOLSTVO/NAŠI SENIORI
Konzervatórium
Žena a kvet
Jána Levoslava Bellu
oslavuje 20. výročie
FOTO –Konzervatórium J. L. Bellu
FOTO – Elena Púchyová
Fašiangy v Jeseni
Fašiangy sú od nepamäti
symbolom veselosti, zábavy, hodovania. Aj naše
zariadenie pre seniorov
Jeseň, na Internátnej ulici
v Banskej Bystrici, si vďaka
vedúcej zariadenia a sociálnym pracovníčkam zachováva tradíciu pestovať
medzi obyvateľmi zariadenia kultúrne povedomie
a pocit spolupatričnosti.
Koncom februára sme pre
nich zorganizovali fašiangové posedenie, počas ktorého bolo veselo. Sociálne
pracovníčky spolu s obyvateľmi – členmi divadelného
krúžku - pripravili veselú
scénku zo života, nechýbala dobrá ľudová hudba, tanec, pampúšiky a čaj s rumom.
FOTO – penzión Jeseň
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej
Bystrici nesie meno nielen najvýznamnejšieho
predstaviteľa zakladateľskej generácie slovenskej
národnej hudby, ale aj významného skladateľa
európskeho hudobného romantizmu. Tak, ako on
v Banskej Bystrici študoval, teraz tu študujú naši
žiaci. Rovnako ako on, aj oni tu pôsobia - ako hudobníci, ale i speváci, tanečníci a o niekoľko rokov
aj ako herci. A nielen to. Výchovné koncerty pre iné
školy, najmä v Pamätníku SNP, umelecké obohatenie vernisáží, výstav, jubileí a iných slávnostných
podujatí, či už v Štátnej vedeckej knižnici, Thurzovom dome, Stredoslovenskej galérii, na radnici,
alebo koncerty v kapitulskom chráme i na Námestí
SNP - sprostredkované PKO pre banskobystrickú
verejnosť - to je len stručná bilancia aktivít tejto
umeleckej školy na pôde nášho mesta počas doby
jej dvadsaťročnej existencie. Žiaci banskobystrického konzervatória ho dôstojne reprezentujú aj
za hranicami našej vlasti. Či už ako sólisti, alebo
členovia umeleckých súborov tejto školy získali
mnoho ocenení na medzinárodných festivaloch
a súťažiach. K dosiaľ najúspešnejším patria dnes už
renomovaní umelci – speváčka Terézia Babjaková,
huslista Milan Paľa, cimbalista Martin Budinský,
v súčasnosti azda najpopulárnejší akordeonista
na Slovensku Michal Červienka a mnohí ďalší. Prvé
miesto Miešaného speváckeho zboru na povestnom Festival Internacional de Música v španielskom
Cantonigrós v konkurencii speváckych zborov
z celého sveta, úspešné účinkovanie Komorného
orchestra na zájazdoch vo Francúzsku, Taliansku
a v Grécku, či všeobecné uznanie odbornej kritiky
na adresu vysokej úrovne absolventov tanečného
odboru a ich pôsobenia v prestížnych európskych
súboroch súčasného tanca – to všetko sú devízy
hodnôt, ktoré táto škola prináša svojmu mestu a regiónu, v ktorom už dvadsať rokov pôsobí.
V pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
na Karpatskej ulici v Sásovej sa 12. marca konala
slávnosť na počesť Medzinárodného dňa žien.
Predstavili sa na nej ženy
z klubu paličkárok Čipôčka a Denného centra seniorov Pod Bánošom svojou
výstavou paličkovaných
i vyšívaných ručných prác.
Umelecky prispela aj Elena
Králiková-Bračoková svojimi maľovanými obrazmi
a svojou knihou Krásne je
žiť. Na podujatí boli predstavené ženy, ktoré získali
Cenu primátora za rok
2011 - Občianske združenie VIKTORKY, operná speváčka Oľga Hromadová a moderátorka podujatia
Elena Púchyová. V rámci slávnosti bola pokrstená zbierka poézie Márie Miadokovej Len tak potichu
s ilustráciami Paulíny Hutníkovej.
Elena Púchyová
František Paluška
kolektív zariadenia senior Jeseň
Poďakovanie ženám a učiteľom
Slávnostné koncerty k 20. výročiu založenia Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
budú 3. mája o 19, 00 hod. v Katedrálnom kostole
sv. Františka Xaverského a 4. mája o 19,00 hod.
v Štátnej opere. Predstavia sa na nich najlepší súčasní žiaci, ale aj najúspešnejší absolventi a umelecké súbory Konzervatória J. L. Bellu v Banskej
Bystrici. Srdečne vás na ne pozývame.
Tibor Sedlický
FOTO – A. Hoffmann
Aj huslisti komorného orchestra sú pýchou
Konzervatória J. L. BelluMiroslava Miklošková,
Anna Izakovičová
v Banskej Bystrici pod umeleckým vedením majstra Juraja Sarvaša.
Obvodný úrad v Banskej
Bystrici sa 16. marca stal
dejiskom už tradičného
stretnutia žien a pedagógov okresu, ktoré pripravil
oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pri príležitosti
MDŽ a Dňa učiteľov. Symbolickou kyticou krátkych
umeleckých pásiem venovaných ženám, učiteľom
a storočnici narodenia učiteľa, kapitána Jána Nálepku, prítomných pozdravili
študenti Akadémie umení
Anton Hoffmann
APRÍL 2012
10
RÔZNE
Predstavujeme partnerské mestá
Z denníka mestskej polícíe
Dabas – mesto šľachtických kúrií
Dabas (čítaj Dabaš - pozn. red.) je malé mestečko
s približne 16 000 obyvateľmi, ležiace v strede
Maďarska, 40 km od hlavného mesta Budapešti.
Za 700 rokov svojej existencie zažilo množstvo
historických udalostí, od vpádu Tatárov a neskôr
Turkov, cez pôsobenie dabasského rodáka a otca
maďarského národa Lajosa Kossutha, až po udelenie štatútu mesta v roku 1989. Odvtedy zažíva
Dabas dynamický rozvoj v rôznych oblastiach a stáva sa regionálnym centrom politického, hospodárskeho a kultúrneho života.
Spoločné aktivity s mestom Banská Bystrica sa
začali rozvíjať v roku 1999 a o rok neskôr vyústili
do uzatvorenia vzájomnej zmluvy o spolupráci.
Medzi najvýznamnejšie partnerské iniciatívy medzi Dabasom a Banskou Bystricou patrí projekt
Mládežnícky vyslanec, ktorý sa realizoval v rokoch
2005 až 2006 a spočíval v získavaní kontaktov
a nadväzovaní spolupráce medzi jednotlivými organizáciami, klubmi a inštitúciami pôsobiacimi
v oboch mestách.
„Zaujímavosťou Dabasu je najdlhšia
hlavná ulica v Európe, vďaka ktorej si
návštevníci môžu vychutnať bezpečnú
cyklistiku vo všetkých častiach mesta.“
vychutnať bezpečnú cyklistiku vo všetkých častiach mesta. Oblasť je známa aj vďaka rozsiahlym
kvetovým plantážam. V roku 2011 bola dokončená
renovácia mnohých významných mestských pamiatok, vrátane Námestia svätého Štefana alebo
mestského parku. Nachádza sa tu tiež moderná
viacúčelová športová hala Diego, slúžiaca, okrem
iného, na medzinárodné športové podujatia. Dabas sa postupom rokov stal atraktívnou a modernou turistickou destináciu. Rozhodne sa oplatí
ho vidieť.
Krisztián Kancsár
Tomáš Vollmann
Prvého marca o 16:18:42 hod. padla historická
méta 100 tisíc návštev na webovej stránke banskobystrickej mestskej polície www.msp-bb.sk Bola spustená v januári 2010. Stránka funguje pre
občanov ako informačný portál o živote a dianí
mestskej polície. Okrem všeobecných informácií a dôležitých kontaktov tu návštevník nájde aj
články z histórie mestskej polície, aktuality z praxe
a bohatú ponuku fotogalérie. Svoje nezastupiteľné
miesto má poradňa, do ktorej občania zasielajú
svoje podnety na riešenie, prípadne sa priamo
obracajú na mestskú políciu s problémami, ktoré
ich trápia. Okrem tejto stránky má mestská polícia
vytvorený priestor aj na sociálnej sieti a na oficiálnej stránke mesta Banská Bystrica.
Ďakujeme všetkým návštevníkom. Špeciálne
poďakovanie patrí tvorcovi celej stránky, nášmu
kolegovi - príslušníkovi mestskej polície, Romanovi Náhlovskému a podpore náčelníka mestskej
polície Ľubomírovi Piterkovi.
Marianna Belancová
FOTO – Mestská polícia BB
FOTO – Dóra Karlik
Dabas sa v posledných rokoch stáva, vďaka modernizovanej infraštruktúre, atraktívnou lokalitou pre
turistov ako i domácich a zahraničných investorov.
Medzi špecifiká mesta patrí bohaté kultúrne dedič-
stvo v podobe vyše dvadsiatich šľachtických kúrií,
rovnako ako i početná slovenská menšina, ktorá
naďalej pestuje svoje národné ľudové tradície.
Ďalšou zaujímavosťou mesta je najdlhšia hlavná
ulica v Európe. S ňou súvisí rozhodnutie vybudovať
cestnú sieť pre cyklistov, takže návštevníci si môžu
WEBOVÁ STRÁNKA MESTSKEJ
POLÍCIE OSLAVUJE
Náčelníka mestskej polície Ľubomíra Piterku
teší vysoká návštevnosť webovej stránky mestskej polície.
MALÝ SPRIEVODCA KOMUNITNÝM ROZVOJOM
Prečo sú komunitné centrá dobrý nápad?
(Časť deSiata)
Po takmer polročnom fungovaní ešte stále do sásovského komunitného centra často chodia ľudia, z reakcií ktorých vyplýva, že sa nie celkom orientujú
v predmete činnosti komunitných centier. Aj preto sme sa rozhodli v poslednom príspevku vniesť znovu trochu svetla do slovníka výrazov, ktoré sa v súvislosti s komunitným centrom Sásová a s komunitným rozvojom používajú.
Komunitný rozvoj je proces, ktorý prostredníctvom zvyšovania uvedome- Každá komunitná práca sa začína:
nia podporuje a využíva ľudské zdroje smerom k posilneniu jednotlivcov  Zisťovaním potrieb komunity, aby sa nestalo, že komunitní pracova komunít, a tak pomáha budovať lepšiu občiansku spoločnosť, aby ľudia
níci začnú riešiť niečo, čo komunita na rozdiel od nich ako problém
v komunite mohli chápať a riešiť svoje problémy a tvoriť nové, kvalitnejšie
nevníma.
pomery svojho živobytia.
 Je dokázané, že miestni ľudia môžu najlepšie riešiť svoje problémy,
a preto je potrebné mobilizovať celú komunitu.
 Zdroje na riešenie niektorých problémov sú v mieste výskytu problému.
„Ľudia v komunite musia chápať a riešiť svoje problémy tak,
Opäť zo skúsenosti vyplýva, že ľudia podporujú a pokladajú za správne to,
aby mohli vzápätí tvoriť nové, kvalitnejšie pomery svojho
čo aj pomáhajú vytvárať (teda, ak sú osobne zaangažovaní).
živobytia.“
 Dôraz sa kladie na dôležitosť participácie. Participatívna metóda je jeden
z najúčinnejších nástrojov posilňovania komunity.
Občianska spoločnosť je spoločenstvo ľudí, ktorí majú spoločné aktivity
 Tímy ľudí sú oveľa účinnejšie než jednotlivci pri riešení problému (viac
(obec, sídlisko).
nápadov, rozloženie vplyvu, podpora komunity).
Poslaním pracovníka pre komunitný rozvoj je:
 Problémy a ich spôsoby riešenia sú odlišné v každej lokalite (závisí od zdro Objavenie sociálnych priorít, existujúceho potenciálu a ďalších významných
jov, ako fungujú ľudia v komunite), a preto je dôležité, aby sa ku konkrétnej
potrieb danej komunity.
komunite pristupovalo individuálne.
 Povzbudzovanie obyvateľov k tomu, aby poznali svoje problémy a pokúsili  Postupne sa snažíme presunúť z postoja urobiť pre... na urobiť s... (nerobiť
teda pre komunitu, ale s komunitou).
sa ich zvládnuť s pomocou dostupných služieb.
 Mobilizovanie komunity je dlhodobý proces (cieľ sa nikdy nemôže stavať
 Informovanie rôznych skupín obyvateľov o možnostiach riešenia.
nad proces).
 Povzbudzovanie k diskusiám o problémoch a k akciám zameraným na zlepJana Miková a Martin Husárik
šenie životnej úrovne obyvateľov a tým prispieť k budovaniu kvalitnejšej
Komunitné Centrum Sásová
občianskej spoločnosti.
APRÍL 2012
11
RÔZNE
ANKETA
Zúčastnili ste sa jarnej akcie Za krajšie mesto?
Ako prispievate k tomu, aby naše mesto bolo krajšie a čistejšie?
Martin, IT špecialista
Minulý rok som jarné upratovanie absolvoval, tento rok som dlhodobo pracovne mimo Banskej Bystrice. Na jar
a jeseň pravidelne zhrabujem lístie vo
svojom okolí a separovanie odpadu je
pre mňa už samozrejmosťou.
Anton, dôchodca
K prírode mám odjakživa veľmi dobrý vzťah a tomu učím aj svoje deti
a vnúčatá. Životné prostredie si vážime. Niekoľkokrát do roka chodievame
na turistiku do Vysokých Tatier a pri
zostupe zbierame odpadky po iných
turistoch.
Petronela, predavačka
Úprimne poviem, že o takejto akcii
som ani nepočula. Bývame v rodinnom
dome okolo ktorého udržujeme čistotu,
so susedmi sa pravidelne striedame aj
v upratovaní chodníka a cesty na našej
ulici. Viem, že v minulosti sme chceli
separovať odpad, ale bol nejaký problém so špeciálnymi kontajnermi.
Anna, úradníčka
Ja som sa akcie Za krajšie mesto
zúčastnila spolu s našimi susedmi
a myslím, že sme odviedli kus dobrej roboty, po ktorej sme sa všetci
cítili lepšie. V našej domácnosti sa
snažíme separovať odpad, aj keď nie
vždy sa nám to darí, najmä deťom.
Veronika, študentka
Akcie som sa síce nezúčastnila, ale o čistotu môjho okolia
sa pravidelne starám. Triedim
odpad, nezahadzujem odpadky
a pri venčení môjho psa mám
so sebou vždy plastové vrecká
na exkrementy.
Marián, účtovník
Do akcie sa zapojila celá naša rodina. Životné prostredie si vážim
a v tejto dobe je priam nutnosťou
vychovávať budúcu generáciu
k úcte voči prírode a k potrebe ju
chrániť.
Barbora Winterová
BOLI SME PRI TOM: RECENZIA KULTÚRNEHO PODUJATIA
Xavier Dolan: Imaginárne lásky
Filmový klub v Múzeu SNP ponúkol 21. marca divákom ozajstnú lahôdku. Dráma Imaginárne lásky mladučkého Xaviera Dolana je odvážnym režisérskym počinom, ktorý ponúka ucelenú štúdiu lásky, vášne a túžby
bez prvoplánového cieľu šokovať a pobúriť.
Po uvedení na Filmovom festivale inakosti, Febiofes- ňujú atmosféru odohrávajúcu sa na filmovom plátne,
te a Medzinárodnom festivale frankofónneho filmu či už ide o lyrické milostné scény, dekadenciu nočsa na cestu po filmových kluboch vydala kanadská ného života zahaleného v cigaretovom opare alebo
snímka Imaginárne lásky. Réžie sa chopil len 21-ročný scény vyhrotených vzťahov medzi Francisom a Marie.
kanadský režisér Xavier Dolan, ktorý si v nej zahral aj Trojuholník je do istej miery štúdiou patologickej zahlavnú postavu. Homosexuál Francis (Xavier Dolan) milovanosti a posadnutosti, ktorá zahmlieva úsudok
a Marie (Monia Chokri) sú najlepší priatelia, užívajúci hlavných hrdinov a ktorá sa často vyskytuje v našich
si bezstarostný život v neutíchajúcom virvare večier- skutočných životoch. Dolan výstižne odkrýva sympkov a neviazaného života. Všetko sa zmení, keď do ich tómy medziľudských vzťahov dnešnej doby - povrchživota vstúpi mladý a sebavedomý Nicolas (Niels nosť, pretvárku, manipuláciu, stratu zdravého úsudku,
Schneider). Atraktívny seladón sa stáva magnetom pseudointelektuálstvo, nestálosť a nevyrovnanosť.
a zdrojom posadnutosti oboch hlavných hrdinov. Do- Jednotlivé postavy túžia po láske, v skutočnosti však
teraz harmonický pár Francis a Marie začnú striedavo nevedia čo chcú - ide im o uspokojenie imaginárnych
súťažiť o Nicolasovu pozornosť a divák sa stáva sved- potrieb, ktoré sami nevedia definovať.
kom totálnej deštrukcie ich vzťahov.
Film veľmi vkusne odhaľuje celú paletu fáz lásky a jej
Dráme dominuje silno pocitová hudba Michaela
Wandmachera. Originálne upravené skladby umoc-
Tip na výlet
Hronsek
Cyklistická trasa
Neďaleko, 10 km od Banskej
Bystrice, sa nachádza obec
Hronsek. S naším mestom ju
spája aj cyklotrasa, ktorá je
súčasťou cyklistickej trasy „Rodinná cestička“ a bola obnovená v rámci programu
Greenways. Jej celková dĺžka je 10,89 km
a navrhnutá je v šírke 3 metre. Prechádza
popri zaujímavých atrakciách obce Hronsek.
Jednou z nich je drevený kostolík zapísaný
vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO.
Kostol bol dostavaný v roku 1726 a jeho
kapacita je až 1 100 miest na sedenie. Evanjelici si v tej doby mohli postaviť vlastný
kostol len za splnenia veľmi prísnych podmienok: kostol musel byť postavený celý
z dreva, bez použitia jediného železného
klinca; musel byť postavený za jeden rok;
bez hlavného vchodu do dediny a bez veže.
Kostol nie je unikátny len originalitou svojej
konštrukcie, ale aj bohatosťou stavebných
prvkov, v ktorých kĺbi prvky slovanskej, nemeckej, iónskej i škandinávskej architektúry. Vďaka vynikajúcej akustike sa v kostole
každoročne usporadúva množstvo kostolov.
Záujemcovia o prehliadku tohto unikátu ďaleko presahujúceho slovenské hranice sa
môžu prihlásiť u p. Kollárovej v susediacom
dome č. 6, t. č. 048 418 81 28.
Ďalšími významnými pamiatkami sú Vodný
hrad a Soósovsko-Géczyovský kaštieľ. Goticko-renesančný Vodný hrad bol pôvodne
opevnený obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou s padacím mostom. Neskôr bol prestavaný a v súčasnosti je
v rekonštrukcii. Barokovo-rokokový kaštieľ
so zámockou záhradou a vyše 200 ročnou
lipou má obdĺžnikový pôdorys s kruhovými
nárožnými baštami.
Barbora Winterová
vnímania – vášne, očakávania, smútku, straty sebaúcty,
poníženia a konečnej samoty.
FOTO – csfd.cz
Imaginárne
lásky (Les amours
imaginaires)
Dráma / Romantický,
Kanada, 2010, 95 min
Scenár, dialógy, réžia,
strih: Xavier Dolan
Kamera: Stéphanie
Weber-Biron
Hudba: Michael
Wandmacher
Hrajú: Monia Chokri,
Niels Schneider, Xavier Dolan, Anne Dorval, Anne-Élisabeth
Bosse a ďalší. Barbora Winterová
FOTO – internet
APRÍL 2012
12
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Malý les vo Veľkom meste
Občianske združenie Zelená Fončorda získalo
v 6. ročníku grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a. s. a nadácie Ekopolis s názvom
Zelené oázy 2012 finančnú podporu vo výške
1 700 € na realizáciu projektu s názvom Malý
les vo Veľkom meste.
Projekt bude realizovaný na sídlisku Fončorda
v Banskej Bystrici, v blízkosti ZŠ na Spojovej
ulici. Do projektu budú, okrem žiakov ZŠ,
zapojení aj ZAaRES - ako odborný garant pri
výsadbe zelene, Súkromné centrum voľného
času RELAXÁČIK a ZUŠ Jána Cikkera. Popri
týchto aktéroch sa pri realizácii projektu
a počas spoločných brigád budeme tešiť
akejkoľvek pomoci dobrovoľníkov. V rámci
projektu bude okolo školy vybudovaný náučný chodník, akási živá učebná pomôcka,
prehlbujúca vedomosti detí aj dospelých,
ktorý bude zameraný na prírodovedu aj históriu. Ide o prírodnú cestu, cestu vedomostí,
ktorú budú môcť využívať deti aj učitelia zo
základných škôl v Banskej Bystrici pri aktívnej
forme výučby predmetov (prírodoveda, dejepis, zemepis, geometria). Pri riešení úloh si
žiaci priamo v teréne overia svoje zručnosti
v určovaní azimutu, poznávaní druhov listnatých a ihličnatých stromov, používaní uhlov
v deskriptívnej geometrii...
A čo je najdôležitejšie, budú to všetko môcť
zažiť priamo v prírode.
Hana Kasová
Starajme sa o zeleň
Mesto, v rámci verejnoprospešných služieb zabezpečuje
aj údržbu verejnej zelene. V rámci nej sa stará o kosenie
trávnatých plôch, o výruby a výsadbu stromov, orezávanie konárov, krov, živých plotov a výsadbu kvetinových
záhonov i o ďalšie činnosti. Správcom mestskej zelene je
príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby
mesta Banská Bystrica.
Povinnosť starať sa o zeleň majú v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2008
o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene aj vlastníci
nehnuteľností (pozemkov, budov) na území mesta, či
už ide o štát, súkromné firmy alebo súkromné osoby.
Ide hlavne o včasné kosenie, aby nedošlo k zaburineniu
pozemku a rozširovaniu inváznych druhov rastlín, ktoré
sú často toxické alebo alergénne. Taktiež je potrebné
predchádzať prerastaniu konárov stromov cez hranicu
svojho pozemku, aby užívatelia priľahlých pozemkov
neboli obmedzovaní.
Spoločným úsilím môžeme trvalo prispieť k tomu, aby
naše mesto bolo krajšie a pre našich občanov poskytovalo zdravý spôsob života.
Ján Chmelík
oddelenie OHaÚVP
FOTO – internet
Aktuálne verejné vyhlášky Odboru výstavby
a životného prostredia v Banskej Bystrici
Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Banská
Bystrica okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke www.banskabystrica.sk.
Stavebník: DONIVO REALITY, s.r.o.,
Stavba: Rodinný dom - BUNGALOW
OVZ 4580/2012/ME
110
Skuteckého 6, B.B.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí
Vyvesené: 27.02.12
stavebného konania
Stavba: Prístavba reštaurácie MAMUT Stavebník: Igor Magdolen a Martina,
Rudohorská 16, Banská Bystrica
OVZ 206594/2011/ME
Moskovská 1, B.B.
Vyvesené: 08.03.2012
Verejná vyhláška: Návrh na vydanie
Stavba: Rodinný dom novostavba Banúzemného rozhodnutia
OVZ 50469/2012/Boj.
ská Bystrica, Slnečné stráne
Stavebník: Ing. Miroslav Fajčík, TehelVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí
Vyvesené: 20.02.2012
ná 14, Lučenec
stavebného konania
Stavba: Prístupová komunikácia
OVZ 8875/2012/ME
Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov
Vyvesené. 29.02.2012
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí
bytov a NP „Horná 81“, Horná ulica č.
OVZ 21581/2012/Hl.
stavebného konania
388/81, B.B.
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o preStavebník: JUDr. Lucia Šuchaňová,
Stavba: Obnova bytového domu - zarušení
územného
konania
Švermova 59, B.B.
teplenie objektu a oprava strechy,
Stavebník:
Pavol
Maráček
EMPIRIA,
Stavba: Rodinný dom MAX 10,
Horná ul. č. 81, BB
Topoľová
37,
Piešťany
novostavba
Vyvesené: 15.03.2012
Stavba:
EMPÍRIA
Banská
Bystrica
Vyvesené: 20.02.2012
OVZ 50473/2012/Boj.
Vyvesené: 28.02.2012
OVZ 34166/2011/MM
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí
OVZ
35513/2012/SCH.
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie
stavebného konania
Verejná
vyhláška:
Oznámenie
o začatí
Stavebník: Pamiatkový úrad SR, Cesta
Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov
stavebného
konania
na Červený most 6, Bratislava
bytov a NP „Horná 85“, Horná ul. č.
Stavebník:
Aqualand
Slovakia,
spol.
s
Stavba: Dostavba a prestavba meš3828/85 B. Bystrica
r.
o.,
Brezová
č.
9,
Michalovce
tianskeho domu Lazovná 239/8, BanStavba: Obnova bytového domu -zaStavba: Prístavba bedmintonovej haly
ská Bystrica
teplenie objektu a oprava strechy,
- Areál plážového kúpaliska Banská
Vyvesené: 24.02.2012
Horná ul. č. 85, BB
Bystrica
Vyvesené: 15.03.2012
OVZ 22566/7834/2012/Boj.
Vyvesené: 07.03.2012
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí
OVZ 50475/2012/Boj.
OCÚ 358/2011/MA
územného konania
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie
Stavebník: LICITOR group, a.s., Tajovstavebného konania
Stavebník: Mesto Banská Bystrica, ČSA
ského č. 5, Žilina
Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov
26, B. Bystrica
Stavba: Parkovacie plochy vnútroblok
Stavba: Rekonštrukcia pavilónov A a D
bytov a NP „Horná 87“, Horná ul. č.
Kukučínova ulica, Banská Bystrica
bývalej ZŠ Magurská pre zriadenie
3829/87, B.B.
Vyvesené: 27.02.2012
Sociálneho podniku Mesta Banská
Stavba: Obnova bytového domu -zaBystrica, n.o.
teplenie objektu a oprava strechy,
OVZ 205452/2011/HAR.
Vyvesené: 08.03.2012
Horná ul. č. 87, BB
Verejná vyhláška: Územné
Vyvesené: 15.03.2012
rozhodnutie
OVZ 215248/2011-MA
Stavebník: Peter Crman, Gerlachovská
Odbor výstavby a životného
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením
6, B.B.
prostredia v Banskej Bystrici
OZNAMY PRE OBČANOV
Pozývame vás na výstavy KVETENA a VČELY
do areálu Pamätníka SNP v Banskej Bystrici.
KVETENA/jarná záhrada - 14. ročník prezentačnopredajnej záhradníckej výstavy
VČELY/med a včelárstvo - 3. ročník prezentačno-predajnej výstavy včelárstva a včelích
produktov
25. 4. - 28. 4. 2012 od 9,00 do 18,00 hod. (28.4.
do 16,00 hod.) – areál Pamätníka SNP v Banskej
Bystrici
Bližšie informácie: 048/4143356, www.meen.sk,
[email protected]
Ján Mesík
Oznamujeme občanom Banskej Bystrice, že
na nasledovných cintorínoch nie sú voľné nové
hrobové miesta. Na týchto cintorínoch sa môže
pochovávať len do súčasných hrobov v zmysle
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
• Rímskokatolícky cintorín, Nám. Štefana
Moyzesa
• Cintorín v Sásovej
• Cintorín v Rudlovej
• Cintorín v Kostiviarskej
V prípade otázok nás môžete kontaktovať: Po-Pia
od 8,00 - 14,00 hod.osobne alebo telefonicky
na čísle 048/410 3559.
Sprava pohrebísk
Mesto Banská Bystrica
získalo grant na realizáciu projektu
„Mosty, ktoré spájajú nielen brehy“
Hlavná myšlienka projektu:
Skrášlenie priestoru vnútro blokového detského
ihriska medzi ulicami Mládežnícka a Družby, ktorý
je rozdelený vodným tokom Udurná a spojený
tromi mostmi pre peších v spolupráci s dobrovoľníkmi z okolia.
POZVÁNKA na verejnú brigádu
v sobotu 21.apríla 2012 od 9,00 hod.
na detskom ihrisku na Mládežníckej ulici č. 43
na ktorom obyvatelia môžu prispieť k skrášleniu celkového vzhľadu priestoru v rámci plánovaných aktivít projektu:
• vyčistenie koryta vodného toku Udurná, • vyčistenie a čiastočná rekonštrukcia priestoru
detského ihriska,
• rekonštrukcia zábradlí mostov,
• osadenie lavičiek, odpadkových košov a košov
na psie exkrementy, stojana na bicykle
• vytvorenie mini cvičiska pre psov
Zúčastnite sa a buďte aj Vy pri skrášľovaní Vášho
priestoru !
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica vás srdečne
pozývajú na otvorenie plavebnej sezóny v historickom drevenom vodnom žľabe Rakytovo pri
obci Dolný Harmanec. Plavenie dreva sa bude
prevádzať tradičnou metódou pomocou háčikov.
Plavenie bude realizované dňa 27. 4. 2012 so
začiatkom o 8,00 hod. a dňa 28. 4. 2012 o 9,30
hod. Bližšie informácie na: www.lesybb.sk,
[email protected]
Eduard Apfel
APRÍL 2012
13
RÔZNE
Bezplatné internetové
Listina mestských práv pre Banskú Bystricu vydaná uhorským kráľom Belom IV. hotspoty dostávajú zelenú
Odhaľujeme pamätihodnosti mesta
Z územia dnešného Slovenska sú známe mnohé historické privilegiálne listiny najrôznejšieho charakteru, ktoré
panovníci vydali pre mestá, mestečká a obce. Najdôležitejšiu skupinu predstavujú mestské výsadné listiny alebo
listiny mestských práv, pochádzajúce z 13. storočia. Tieto obsahovali súhrn práv a povinností mešťanov ako aj
vymedzenie územia príslušnej lokality. Počas svojej vlády uhorský kráľ Belo IV. viacero výsadných listín, medzi
ktorými bola aj listina mestských práv pre Banskú Bystricu.
Privilégium pre „našich hostí z novej osady Bystrice blízko
Ľupče“, čiže pre nemeckých kolonistov usadených v Banskej Bystrici, vydal kráľ Belo IV. na základe ich vlastnej
žiadosti v roku 1255. Presnejší dátum nie je známy, ale
podľa typu použitej datovacej formulky v závere listiny je
zrejmé, že to bolo niekedy okolo polovice októbra.
Listina obsahovala viaceré výsady. Obyvatelia mesta získali predovšetkým právo na každoročnú voľbu richtára,
ktorý zároveň plnil úlohu sudcu. Tiež si smeli slobodne
zvoliť farára, získali aj právo ťažby zlata, striebra a ostatných kovov kdekoľvek na území celej zvolenskej stolice
a toto územie mohli aj hospodársky využívať s výnimkou
poľovačky a rybolovu. Všetky spory medzi mešťanmi nemeckej národnosti sa mohli vyriešiť podľa saského zvyku,
čiže súbojom s mečom a štítom. Od obyvateľov mesta
nesmel nikto s výnimkou samotného panovníka alebo
jeho vyslanca nič bezdôvodne žiadať, ani sa dožadovať
pohostenia. Kráľ ďalej mešťanov vyňal spod súdnej právomoci úradníkov zvolenskej stolice, oslobodil ich od platenia daní a pozemkových poplatkov a časovo obmedzil
povinnú výmenu mincí, ktorá sa konala každoročne. Tiež
ich oslobodil od platenia mýta v rámci celého kráľovstva.
V poradí poslednou výsadou bola vojenská povinnosť
– obyvatelia mesta mali povinnosť, ale aj česť bojovať
priamo pod kráľovskou zástavou v prípade, ak panovník
velil vojsku osobne. Záver listiny obsahoval podrobný
popis hraníc mesta.
Listina Bela IV. z roku 1255 bola napísaná latinsky na pergamene s rozmermi 48 x 37 cm a v súčasnosti sa nachádza
v odbornej správe banskobystrickej pobočky Štátneho
archívu v Banskej Bystrici, ktorá je nasledovníkom pôvodného stredovekého mestského archívu. Listina bola
v minulosti poškodená, o čom písal v roku 1736 už Matej
Bel. V súčasnosti je reštaurovaná, chýba však pôvodná
pečať na pergamenovom prúžku, ktorá sa nezachovala.
PhDr. Igor Graus, PhD.
riaditeľ Štátneho archívu v Banskej Bystrici,
pobočka Banská Bystrica
Čo nám prináša novela zákona o sociálnych službách?
Novela zákona o sociálnych službách je účinná od 1. marca. Ako sa zmeny v novele zákona o sociálnych službách
prejavia v praxi?
Skrátia sa čakacie lehoty na poskytnutie sociálnej služby
v celoročnom pobytovom zariadení pre seniorov. Vplyv
na skrátenie čakacích lehôt budú mať sprísnené podmienky pre poskytnutie tohto druhu sociálnej služby.
Kým podľa doteraz platného zákona podmienku nároku
naň splnil aj ten žiadateľ, ktorý bol odkázaný na pomoc
inej osoby v priemere len 2 – 4 hodiny denne (mal II.
stupeň odkázanosti na pomoc), bola mu poskytovaná
sociálna služba s 24 hodinovou starostlivosťou. Novela
zákona o sociálnych službách sprísňuje rozsah odkázanosti na pomoc v priemere na 6 – 8 hodín denne a viac(
čiže nárok na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
vznikne iba žiadateľom, ktorí majú stupeň odkázanosti
IV. - VI.). Podľa predbežného vyhodnotenia v aktuálnej
evidencii žiadateľov z 3. februára tohto roka evidujeme
81 žiadateľov do zariadenia pre seniorov Jeseň v Banskej
Bystrici. Podľa schválenej, sprísnenej novely zákona zostane v evidencii 33 žiadateľov, ktorí spĺňajú zákonom
definované podmienky. To znamená, že takmer 60 %
žiadateľov nespĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v pobytovom zariadení. Týmto záujemcom
o poskytnutie sociálnej služby bude ponúknutá terénna
sociálna služba – opatrovateľská služba v ich domácom,
prirodzenom prostredí alebo v dennom stacionári.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá významným spôsobom
ovplyvní vývoj v poskytovaní pobytových sociálnych
služieb typu zariadenie pre seniorov (ale aj iných druhov sociálnych služieb) je zvýšenie úhrad (poplatkov)
za poskytnuté sociálne služby. Novela zákona stanovuje
minimálnu výšku úhrady, ktorá je min. 50 % z opráv-
nených nákladov vynakladaných na tieto služby. Zákon
chráni osamelých občanov s nízkymi príjmami, ktorým aj
po zaplatení úhrady musí zostať 20 % sumy životného
minima, čo činí 38 €. V prípade, že príjem klienta nie
je postačujúci v zmysle zákona o rodine, sa podieľajú
na úhradách príbuzní, hlavne deti. Aj na nich sa vzťahuje
právna ochrana, v prípade, že sú v hmotnej núdzi.
Obyvatelia a návštevníci nášho mesta
sa môžu v centre bezproblémovo pripojiť k internetu. Magistrát sa dohodol
so súkromnou spoločnosťou na bezplatnej prevádzke wifi spotov.
Jednou z vyhľadávaných služieb pre
obyvateľov i návštevníkov Banskej
Bystrice je bezplatný verejný internet. Od 16. februára je táto služba
dostupná prostredníctvom bezdrôtového signálu wifi na Námestí SNP,
Námestí Š. Moysesa a Námestí slobody. Nové hotspoty možno nájsť
pod označením BanskaBystrica. Pre
každý prístupový bod je vyhradená
rýchlosť 2 Mbit/s. Možno ich využívať
na bežné webové a webmailové služby. Pomocou prístupového bodu sa
pripojíte na internet prostredníctvom
notebooku, vreckového počítača PDA alebo mobilu. Po pripojení si môžete prehliadať stránky, alebo posielať
a prijímať elektronickú poštu. Za prevádzku wifi spotov zodpovedá spoločnosť BBX. V prípade nefungujúceho pripojenia kontaktujte ich Hotline
(0904 405 848).
Ambíciou banskobystrickej mestskej
samosprávy je v spolupráci s partnermi rozširovať možnosti bezplatného
pripojenia na internet aj do iných
mestských častí. Postupne by mali
pribúdať wifi spoty v ďalších frekventovaných lokalitách ako je mestský
park, okolie Múzea SNP, ale aj areál
železničnej či autobusovej stanice.
Týmto spôsobom bude možné rozšíriť bezplatné pripojenie na internet
a zabezpečiť tak ďalší prístup verejnosti k stále viac vyhľadávaným
informáciám.
Martina Brisudová
Rudolf Kubík
Banská Bystrica láka
programovou ponukou
Vyberte si z bohatej ponuky programov v Banskej Bystrici a okolí. Ideálnou navigáciou môže byť kalendár
podujatí, ktorý nájdete na oficiálnej
internetovej stránke mesta.
Novela zákona o sociálnych službách ustanovuje preu- Postup je jednoduchý. Na úvodnej
kazovanie majetku (hodnota majetku 10 000 € a viac) stránke mestského webu www.bannielen pre žiadateľa o sociálnu službu, ale aj pre osoby skabystrica.sk stačí kliknúť na kalenblízke (deti), a to ako v čase začatia poskytovania soci- dár podujatí alebo mesačný prehľad
álnej služby, tak aj v priebehu poskytovania sociálnej podujatí, ktorý nájdete na ľavej lište,
služby. Prihliada sa aj na predaj alebo darovanie majetku a potom už len vyberať z ponuky. A tá
5 rokov dozadu od začatia poskytovania sociálnej služby. je skutočne bohatá. Kalendár akcií
zostavujeme na základe informácií
Preukazovanie majetku sa neskúma spätne u klientov už organizátorov kultúrnych, spoločenumiestnených - zákon nemôže mať retroaktívne účinky. ských a športových podujatí v meste
Zákon prináša aj iné zmeny týkajúce sa financovania soci- a blízkom okolí. Našu ponuku praviálnej služby, kvalifikačných predpokladov opatrovateliek, delne aktualizujeme a rozširujeme.
sankcií pre nelegálnych, neregistrovaných poskytovate- Preto, ak ste obľúbený program
ľov sociálnych služieb, atď. V prípade ďalších informácií v našej ponuke nenašli, máte záujem svoje podujatia týmto spôsobom
sa obráťte na Klientske centrum mestského úradu mail: medializovať, alebo viete o ďalších
[email protected] alebo telefonicky programových novinkách, neváhajte
048/4330777 alebo 0800 14 15 14.
a informujte nás:
Informácie sú zverejňované aj na webovej stránke pod Kontakt: [email protected], tel.
sekciou Sociálne služby. V priebehu roka budú aktuali- 0907 84 65 55
zované brožúrky typu Sprievodca sociálnymi službami Za váš záujem, poskytnuté informácie
a informačné letáky.
a podporu ďakujeme.
Mária Filipová
Martina Brisudová
námestníčka pre služby
odbor propagácie mesta
Ak žiadateľ o umiestnenie alebo jeho rodina je ochotná podieľať sa na úhrade nákladov v plnej výške, opúšťa sa od posudzovania odkázanosti, klient sa stáva
samoplatcom.
APRÍL 2012
14
MATRIKA/PKO
Nevšedný hosť Veľkej noci v Banskej Bystrici
v matričnom obvode Banská Bystrica
24.02.2012 Boris a Soňa Havranovci
Miroslav a Erika Maurerovci
25.02.2012Emil a Zlata Kočišovci
Martin a Dana Kratochvilovci
Peter a Radka Vaníkovci
29.02.2012 Michal a Katarína Kukovci
10.03.2012Adolf a Eva Flochovci
15.03.2012Abhimanyu a
Viktória Vijaya Singhovci
Deti narodené v Banskej Bystrici s trvalým pobytom v Banskej Bystrici 24. február 2012 – 22. marec 2012
Lukáš Hampek
Zuzana Zoé Luptáková
Miloš Bošeľa
Ema Škamlová
Richard Kováč
Mário Valent
Michaela Schotterová
Filip Krchňavý
Michal Žiak
Lucas Horňák
Patrícia Trusková
David Huszár
Filip Horák
Natália Valušková
Lenka Kvasnová
Jakub Janec
Marína Matúšková
Slavomír Plavec
Klaudia Hagyáriová
Michal Molnár
Nicolas Nedzbala
Zara Roth
Eliáš Lukáš Drábik
Šarlota Škultétiová
Natália Milanová
Samuel Lipták
Noemi Chalupská
Kristián Ondrejka
Marcel Fazekaš
Ján Kvasna
Terézia Monišová
Natália Mihaliková
Oliver Noga
Andrej Dubovický
Paula Nosálová
Marcus Mihaliček
Alex Fraňo
Zoja Gyüreová
Zara Danková
Lukáš Lietava
Matej Mišianik
Max Demian Karak
Hana Lubyová
Patrik Krejčů
Počas sviatkov jari privítala Banská
Bystrica opäť desiatky tradičných remeselníkov a šíriteľov ľudovej duchovnej kultúry z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Siedmeho apríla nás navštívil
nevšedný hosť – súbor Yokove flauty
zo Švajčiarska. Toto zoskupenie mladých muzikantiek tvoria absolventky
hudobného odboru Ženevského ľudového konzervatória hudby, tanca a divadla. Koncert bol neobvyklý aj preto, že
tento inštrumentálny súbor hrá výlučne
na priečnych flautách.
Súbor vznikol v roku 1999, založila ho a dodnes vedie umelecká vedúca
a dirigentka, profesorka Liliane Jaques-Lovo. Súbor pravidelne vystupuje
doma - v Ženeve, aj v niektorých mestách Francúzska. Navštevuje festivaly
stredovekej hudby, Sviatky hudby a Noci rozprávok, koncerty pre Červený
kríž. Každý rok si vyberá inú krajinu, v ktorej sa predstaví špeciálnym veľkonočným koncertom. Tento rok to bolo práve Slovensko a práve Banská
Bystrica. Banskobystrický koncert sa uskutočnil na pozvanie Parku kultúry
a oddychu v Banskej Bystrici, Evanjelickej cirkvi v Dudinciach a v Hronseku,
no najmä na základe dlhoročných priateľských vzťahov súboru s muzikantom,
organizátorom kultúrneho života v meste a bývalým organizačným vedúcim
súboru Partizán, Jánom Puskailerom.
V Banskej Bystrici sa predstavili dielami J. Straussa, Cl.-H. Jouberta, M.T. Coolena, A. Vivaldiho a F. Mendelssohna. Odzneli klasické skladby z operiet
Netopier, Výmyselná flauta, Keltská suita, Leto a Andante.
Ľubica Laššáková
PKO Banská Bystrica
Vincent Makara
Ing. Jozef Kostka
Pavol Šarkan
Miroslav Bučko
Emília Jamrišková
MUDr. Juraj Kucbel
Barbora Bandziová
Heinrich Krompaský
Ing. Jozef Palko
Ján Šabo
Svatopluk Zimmer
Ján Štefanec
Emília Kozáriková
Gizela Gajdošová
Margareta Lehocká
Pavol Šufliarsky
Mgr. Martina Vundrová
Jozef Oboňa
Anna Hamačeková
Mária Šavoltová
Zuzana Snopková
Jolana Balkovicová
Mária Gallová
Margita Kováčová
Rudolf Krajan
Štefan Bálint
Eva Benická
Maria Rakytová
Mária Laššáková
Rozalia Kostková
Anna Némethová
Jozef Chaban
doc. RNDr. Karol
Langstein
Ján Vigaš
Anna Brezinová
Karol Zachar
Mária Rakytová
Elena Čierna
Ing. Július Puskajler
Jaroslav Hornáček
Vlasta Kmeťová
Július Elias
Július Schmidt
Darina Vigašová
Daša Beňová
Otto Majer
Michal Firc
Dušan Oravec
Martin Matúška
Ján Nôta
Štefan Vallašek
Ida Ličková
Vladislava Lalíková
Pozývame vás dňa 15. apríla 2012 na
POTULKY MESTOM
KAMMERHOF – NIEKDAJŠIE SÍDLO BANSKEJ KOMORY
so sprievodkyňou Ing. Lýdiou Bulíkovou
Stretneme sa o 14.00 hod.
na Námestí SNP
pri Mariánskom stĺpe.
Poplatok:
2 €, deti do 12 rokov v sprievode rodiča
bezplatne.
Viac informácií:
Informačné centrum,
Nám. SNP 1, Banská Bystrica
Tel.: 048/415 50 85, 0850 003 004,
+421 907 846 555
[email protected], www.icbb.sk
FOTO – Vladimír Veverka
FOTO – PKO
od 20.02.2012 do 23.03.2012
SPOĽACH
Pozývame vás na pravidelné stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných
a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou CHorobou na tému Kde hľadať pomoc. Spoločne sa pozrieme na možnosti riešenia sociálnej situácie chorého
na Alzheimerovu chorobu. Stretnutie sa uskutoční dňa 18.4.2012 o 16.00 hod
v priestoroch Strediska sociálnych služieb, Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici.
Tešíme sa na Vás, na spoločnú diskusiu a výmenu skúseností!
Ľubica Holosová, Stredisko sociálnych služieb
APRÍL 2012
15
INFOSERVIS
vyberáme z ponuky
kultúrnych programov
07.04.2012 SOBOTA
52. BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ
JAR: HRAVÉ FLAUTY
o 18:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň,
Námestie SNP 1, BB
Koncert ženevského konzervatória hudby.
08.04.2012 NEDEĽA
52. BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ
JAR: FRIEND OF MUSIC
o 19:00 hod. Kostol Narodenia Panny Márie
v Radvani, Na Hôrke, Banská Bystrica
- Veľkonočný koncert.
Iva (Ne)bojsaňa / Zahrajte sa s rozprávkami! BUBÁCKA ROZPRÁVKA
o 16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Protistrašidelná rozprávka pre malých a veľkých,
čo sa (ne)boja. Vznikla na motívy knihy Daniela
Heviera Strašidelník (Aspekt, Bratislava 1999).
Pre deti od 3 rokov.
09.04.2012 PONDELOK
10.04.2012 UTOROK
Giacomo Puccini: MADAMA
BUTTERFLY
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Opera v 3 dejstvách.
11.04.2012 STREDA
BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB
o 18:00 hod. Klubovňa SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica
- Stretnutie členov a priateľov fotografie na tému
AMFO 2102, Fotografia mesiaca marec 2012. Viac
informácií: www.sosbb.sk
Divadlo z Pasáže: MECHÚRIK
KOŠŤÚRIK NA VANDROVKE
o 09:30 hod. Materská škola Spojová ulica,
Banská Bystrica
Mechúrik Koščúrik na vandrovke je participačné
divadlo pre deti, ktoré v sebe zahŕňa interaktívne
prvky. Inscenácia je určená pre deti od 3 do 10 rokov.
Viac informácií: www.divadlozpasaze.sk
J. Podhradský: HOLUBY A ŠULEK
o 18:30 hod. Divadelné štúdio FDU AU, Horná
95, Banská Bystrica
- Divadelné predstavenie.
12.04.2012 ŠTVRTOK
Wolfgang Amadeus Mozart: COSI
FAN TUTTE
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Komická opera v dvoch dejstvách.
13.04.2012 PIATOK
KVASFEST
o 18:00 hod. Bývalé kino Hviezda, Skuteckého
ulica, Banská Bystrica
KVASfest - a b s o l u t i o n - je voľné pokračovanie
KVASfestu. Táto mutácia je však zameraná na mladú
generáciu. Predstavia momentálne najpopulárnejšie
klubové kapely - Zoči Voči, The Paranoid, Vandali,
Before the zero day, Brainscan)
J. Podhradský: HOLUBY A ŠULEKOrganizované predstavenie!
o 18:30 hod. Divadelné štúdio FDU AU, Horná
95, Banská Bystrica
- Divadelné predstavenie.
14.04.2012 SOBOTA
Emmerich Kálmán: VOJVODKYŇA
Z CHICAGA
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Opereta v 2 dejstvách.
15.04.2012 NEDEĽA
POTULKY MESTOM: KAMMERHOF
o 14:00 hod. Námestie SNP – Mariánsky stĺp,
Banská Bystrica
- Kammerhof – v minulosti sídlo Banskej komory,
dnes budova Štátnych lesov.
Jonathan Swift: GULLIVEROVE
CESTY
o 16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí sála, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Klasické dielo literatúry pre deti a mládež o cestách a necestách cestovateľa Gullivera. Pre deti
od 3 rokov.
NEDEĽNÉ TVORIVÉ (EKO)DIELNE:
VTÁČIE HNIEZDA
o 09:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:00 hod.
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská
Bystrica
16.04.2012 PONDELOK
Emmerich Kálmán: VOJVODKYŇA
Z CHICAGA
o 10:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Opereta v 2 dejstvách.
FEBIOFEST 2012: LE HAVRE
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Najnovší film známeho fínskeho režiséra je plný
irónie a jemného čierneho humoru. Sympatický
čistič topánok Marcel žije šťastne s milovanou
ženou a trávi čas v obľúbenom bare. Do života mu
náhle vpadne trinásťročný čierny chlapec na úteku...
PREMIÉRA! 2011 réžia: Aki Kaurismäki Fínsko/
Franc/Nemecko + POSLEDNÝ AUTOBUS (16´) réžia:
Martin Snopek a Ivana Laučíková SR 2011
A. Maslák, P. Barnáš: VOLANÝ
ÚČASTNÍK JE MOMENTÁLNE
DEPRIMOVANÝ
o 17:00 hod. D44, Lazovná 9, Banská Bystrica
- Krátke divadelné predstavenie, trvanie 40
minút.
17.04.2012 UTOROK
Julius Meinholm: NEPLAČ, ANNA
o 19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí sála, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Inscenácia pre Ženy napísané podľa Muža.
FEBIOFEST 2012: WIN WIN
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Prijemná a vtipná komédia sa zaoberá témami ako
sú zlomené srdcia a ľudskosť v najrýdzejšej podobe.
Pesimistický advokát pracuje ako dobrovoľný tréner
wrestlingu na strednej škole, kde narazí na mladého
nádejného športovca s problematickou matkou...
2011 réžia: Thomas McCarthy USA
18.04.2012 STREDA
MOCAD(R)ÁMY
o 19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Mini drámy o živote v ženskej koži.
FEBIOFEST 2012: POUPATA
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Najlepší český film minulého roku rozpráva príbeh
o postupnom rozklade rodiny. PREMIÉRA! 2011
réžia: Zdenék Jiráský ČR
KONTRABASOVÉ KURZY &
KONCERTY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tretí ročník kontrabasových kurzov. Viac informácií:
www.slovakdoublebassclub.com
G. Büchner: LEONCE A LENA
o 18:30 hod. Divadelné štúdio FDU AU, Horná
95, Banská Bystrica
- Divadelné predstavenie
19.04.2012 ŠTVRTOK
TVORIVÁ DIELŇA RECITÁTOROV
o 10:00 hod. Stredoslovenské osvetové stredisko - sála, Dolná 35, Banská Bystrica
Téma: Tvorivý proces výstavby prednesu.
FEBIOFEST 2012: MUŽI REVOLÚCIE
o 18:00 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Zatiaľ najnovšia dokumentárna snímka
výnimočného zjavu slovenskej dokumentaristiky
je mozaikou subjektívnych pohľadov bývalých
revolucionárov – priamych účastníkov Nežnej
revolúcie z roku 1989. Všetci zažili jedno a každý
si pamätá niečo iné... PREMIÉRA! 2012 réžia:
Zuzana Piussi SR
FEBIOFEST 2012: PRÍLIŠ MLADÁ
NOC
o 20:00 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Príbeh dvoch chlapcov, ktorí sa náhodne ocitnú na zvláštnej oslave a prežijú prvé stretnutie
s láskou a sexualitou. Intímny pohľad surovo
a autenticky nazerá na súčasné partnerské vzťahy,
pričom nekompromisne odkrýva ich prázdnotu...
PREMIÉRA! 2012 réžia: Olmo Omerzu ČR/Slovinsko + DUST AND GLITTER (11´) réžia: Michaela
Čopíková SR 2011
KONTRABASOVÉ KURZY &
KONCERTY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tretí ročník kontrabasových kurzov. Viac informácií:
www.slovakdoublebassclub.com
M. Maeterlinck: MODRÝ VTÁK
o 18:30 hod. Divadelné štúdio FDU AU, Horná
95, Banská Bystrica
- Divadelné predstavenie
20.04.2012 PIATOK
MLÁDEŽ SPIEVA
o 12:00 hod. Sála ZUŚ J. Cikkera Banská
Bystrica
Krajská súťaž detských speváckych zborov.
KONTRABASOVÉ KURZY &
KONCERTY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tretí ročník kontrabasových kurzov. Viac informácií:
www.slovakdoublebassclub.com
21.04.2012 SOBOTA
SLOVAK DOUBLEBASS CLUB
o 18:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
( V spolupráci s PKO Banská Bystrica a Občianskym
združením Slovak Doublebass Club.) Koncert
slovenských kontrabasistov, árie z opier v úprave pre
kontrabas, spev a klavír, koncertné árie pre kontra
tenor so sprievodom kontrabasového kvarteta.
Účinkujú: Ján Krigovský, Robert Vizvári, Rastislav
Sokol, Filip Jaro, Ján Prievozník, Romana Uhlíková,
Metod Podolský, Milan Maťaš
JAZZ A KONTRABAS
o 20:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Jazzový koncert Účinkujú: Robert Ragan, Štefan
Bartuš, Anton Jaro - kontrabas Robert Vizvári
- basová gitara, Klaudius Kováč – klavír, Peter
Solárik – bicie
FOTOŠKOLA
o 09:00 hod. Stredoslovenské osvetové
stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica
4. časť : Krajinárska fotografia a krajina vo
fotografi.
KONTRABASOVÉ KURZY &
KONCERTY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tretí ročník kontrabasových kurzov. Viac informácií:
www.slovakdoublebassclub.com
22.04.2012 NEDEĽA
JAZZ A ZÁVEREČNÝ KONCERT VÍŤAZOV KONTRABASOVÝCH KURZOV
o 17:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Na koncerte sa predstavia najlepší účastníci kurzov
a víťazi kontrabasovej interpretačnej súťaže K. D. von
Dittersdorfa a kontrabasový orchester, pozostávajúci
zo všetkých účastníkov kurzov a lektorov. Odovzdávanie ocenení pre najlepších účastníkov.
AQUABATOLÁRIUM 1. Premiéra
o 10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Interaktívne predstavenie pre batoľatá a ich rodičov.
Pokračovanie projektu Batolárium. Pre deti od 10
mesiacov do 3 rokov.
DOBRODRUŽSTVÁ SMELÉHO
ZEMIAKA
o 16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí –
sála, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Ako si ich pamätá jedna zemiaková baba.
Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa. Pre
najmenších.
HO NÁUČNÉHO CHODNÍKA
KONTRABASOVÉ KURZY &
KONCERTY
o 10:00 hod. Obec Špania Dolina
VIII. výročie otvorenia Baníckeho náučného chodníka, prechod baníckym chodníkom, návšteva Múzea
medi. Viac informácií: www.spaniadolina.sk
NEDEĽNÉ TVORIVÉ (EKO)DIELNE:
AHA DETI, ČO TO LETÍ
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
NA ČELE
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tretí ročník kontrabasových kurzov. Viac informácií:
www.slovakdoublebassclub.com
o 09:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:00 hod.
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská
Bystrica
23.04.2012 PONDELOK
AQUABATOLÁRIUM
o 10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Interaktívne predstavenie pre batoľatá a ich rodičov.
Pokračovanie projektu Batolárium. Pre deti od 10
mesiacov do 3 rokov.
BUNNY A BÝK
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Trochu uletená filmová cesta plná čierneho humoru
je rozprávaním o Stephenovi, ktorý nikdy nevychádza z bytu a spomína na putovanie naprieč Európou,
ktoré podnikol pred rokmi s kamarátom Bunnym.
2009 réžia: Paul King Veľká Británia
M. Langronová, SV. Terézia: CESTA
o 17:00 hod. D44, Lazovná 9, Banská Bystrica
- Krátke divadelné predstavenie, trvanie 35
minút.
24.04.2012 UTOROK
LUCIE BÍLÁ - Recitál
o 19:00 hod. Evanjelický kostol,
Lazovná ulica, Banská Bystrica
Recitál známej českej „slávice“ s doprovodom
Petra Maláska.
TRIO BES: ŠMÍRAČKY
o 19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí sála, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Pohľady do zákulisia dievčenských emócií, (ne)
mať bábo, (ne)byť mamou,
dramédia za aktívnej účasti obecenstva.
25.04.2012 STREDA
Božena Slančíková-Timrava, Elena
Maróthy-Šoltésová: VARIÁCIE
LÁSKY
o 19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Dramatizácia dvoch diel v jednej inscenácii: B. S.
Timrava Za koho ísť?, E. M. Šoltésová Moje deti.
DRAMATIZÁCIA LITERÁRNEHO
TEXTU
o 09:00 hod. Stredoslovenské osvetové stredisko - sála, Dolná 35, Banská Bystrica
Seminár pre učiteľov ZŠ predmetu tvorivej dramatiky, lektor Mgr.art. M. Krajčovič.
KONKURZ
o 11:30 hod. Stredoslovenské osvetové stredisko - sála, Dolná 35, Banská Bystrica
Koncert spevákov ľudových piesní zo ZŠ a DFS
na Hronseckú lipovú ratolesť.
V. Savič: POČUJEŠ, MAMA, MÔJ
NÁREK
o 18:30 hod. Divadelné štúdio FDU AU, Horná
95, Banská Bystrica
- Divadelné predstavenie.
26.04.2012 ŠTVRTOK
27.04.2012 PIATOK
Georges Bizet, Rodion Ščedrin,
Dana Dinková: CARMEN I.
Premiéra
29.04.2012 NEDEĽA
o 16:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Klasická rozprávka pre najmenších v podaní Divadla
Clipperton.
AQUABATOLÁRIUM 2. Premiéra
o 10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Interaktívne predstavenie pre batoľatá a ich rodičov.
Pokračovanie projektu Batolárium. Pre deti od 10
mesiacov do 3 rokov.
Hans Christian Andersen: PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU
o 16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí sála, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Alebo ako sa Dlhá, Široká a Bystrozraká skoro
princeznami stali. Pre deti od 5 rokov. NEDEĽNÉ TVORIVÉ (EKO)DIELNE:
AKO RASTIE LES
o 09:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:00 hod.
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská
Bystrica
OSLAVUJEME MEDZINÁRODNÝ DEŇ
TANCA
o 15:00 hod. Námestie SNP Banská Bystrica
Škola tanca a spoločné tancovanie členov tanečných
súborov a verejnosti.
30.04.2012 PONDELOK
HUDOBNÉ TÓNY S AKADÉMIOU
UMENÍ
o 19:00 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Symfonický koncert Akadémie umení v Banskej
Bystrici.
AQUABATOLÁRIUM
o 10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí teátrium, Skuteckého 14, Banská Bystrica
Interaktívne predstavenie pre batoľatá a ich rodičov.
Pokračovanie projektu Batolárium. Pre deti od 10
mesiacov do 3 rokov.
TURÍNSKY KÔŇ
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP,
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Päť dní na odľahlom gazdovstve počas nevľúdnej veternej smršte je strhujúcim podobenstvom
o ťažobe ľudskej existencie podľa knihy Genesis.
Film začína monológom ako sa filozof Nietzsche
stal svedkom bičovania koňa, v dôsledku čoho
postupne prepadol šialenstvu. 2011 réžia: Béla
Tarr Maďar/Franc/Nemec/Švajč/USA
V. Balko: OKNO (The Window)
o 16:30 hod. D44, Lazovná 9, Banská Bystrica
- Krátke divadelné predstavenie, trvanie 30
minút.
M. Langronová, SV. Terézia: CESTA
- Krátke divadelné predstavenie, trvanie 35
minút.
V termíne od 6.4. do 9.4.2012 budú všetky
expozície Stredoslovenského múzea zatvorené.
Opäť otvorené od 10.4.2012.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Ďalšie podujatia v apríli:
ZDOBENIA KRASLÍC
02.-05.04.2012 Stredoslovenské múzeum –
Thurzov dom, Námestie SNP 4, B.
Bystrica Ukážky zdobenia kraslíc rôznymi
technikami.
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Tanečná dráma.
28.04.2012 SOBOTA
Georges Bizet, Rodion Ščedrin,
Dana Dinková: CARMEN II.
Premiéra
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Tanečná dráma.
VIII. VÝROČIE OTVORENIA BANSKÉ-
Uzávierka nasledujúceho vydania
Radničných novín bude
24. apríla 2012.
Kontakty – redakcia:
048/ 43 30 107
[email protected]
www.banskabystrica.sk
APRÍL 2012
16
FOTO –Ján Šperka
FOTO – Michaela Trstenská
MAREC VO FOTOGRAFII
V radničných priestoroch boli na Deň učiteľov ocenení pedagógovia Banskej Bystrice.
Do Banskej Bystrice zavítal Wolfgang Amadeus Mozart v podobe
jeho opernej inscenácie Cosi fan tutte, ktorá je štvrtou premiérou
banskobystrickej opery tejto divadelnej sezóny.
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola v Cikkerovej sieni
radnice prevzal z rúk zástupcov občianskej cykloiniciatívy Banská
Bystrica (OCI BB) Generel nemotorovej dopravy.
FOTO – Konzervatórium J. L. Bellu
FOTO – Branislav Račko/bbonline
FOTO – Ján Šperka
FOTO –Štátna opera BB
V Thurzovom dome mohli návštevníci obdivovať celoslovenskú
výstavu kraslíc „To vajíčko maľovanô“.
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici oslávilo 20. výročie založenia.
K volebným urnám prišlo 10. marca odovzdať svoj hlas v predčasných voľbách do NRSR
57,28% občanov Banskobystrického kraja.
Vydáva: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Editor: Mgr. Barbora Winterová (bw), tel.: 048/4330107, e-mail: [email protected], Jazyková korektúra: Mgr. Eva
Benčíková, Grafická úprava: Robert Stümpel, Tlač: PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica, Distribútor: Do každej bytovej schránky, TNT Post Slovensko, s.r.o., tel.: 0908 711 517, Vychádza
v náklade: 34 000 výtlačkov, On-line verzia: www.banskabystrica.sk, Evidenčné číslo: EV 2943/09, Nepredajné! Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov vrátane krátenia.
Download

Radničné noviny - apríl 2012.pdf