AKTUALITY
|
2
Galantské noviny
Kino po 100 rokoch zahájilo digitálnu éru
G
alantské kino po mesiaci digitalizácie znova obnovilo premietanie
a pripravilo pre svojich návštevníkov
prekvapenie vo forme bezplatnej projekcie.
Kino má novú digitálnu kvalitu obrazu aj
zvuku filmu plného dobrodružstva a humoru pre celú rodinu Žraloky na súši si
mohli vychutnať v piatok 28. septembra
všetky deti. Pre dospelého diváka bola pripravená komédia Magic Mike.
Premiéru digitálnej projekcie úplne zdarma využilo okolo 500 divákov. Návštevníci
si pochvaľovali kvalitu zvuku a obrazu a do
budúcnosti by uvítali 3D projekciu.
Na investícii digitalizácie kina v celkovej hodnote 128913 €, ktorá zahŕňa digitalizáciu na 2D s predprípravou na 3D,
sa mesto Galanta po schválení uznesenia
č. 114/Z-2011 dňa 13. decembra 2011 poslancami MsZ podieľalo sumou vo výške
93913 €. Audiovizuálny fond (AVF) galantský projekt vyhodnotil ako jeden z najlepších a v marci 2012 poskytlo dotáciu vo
výške 35 000 €.
Lucia Gazdagová
Foto: Róbert Rybársky
Výzva na vykonanie jesennej
celoplošnej deratizácie
M
esto Galanta v zmysle odborného
usmernenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom
v Galante s odporučením realizácie podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom predchádzania vzniku
a šírenia prenosných chorôb vyzýva občanov, podnikateľské subjekty, t.j. fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby,
zástupcov inštitúcií, organizácií, školských
a predškolských zariadení, k vykonaniu deratizácie v objektoch určených na bývanie,
podnikanie a pod., ktorých sú vlastníkmi,
užívateľmi, prevádzkovateľmi na území
mesta Galanta a v prímestských častiach
Hody, Javorinka, Nebojsa.
Prevedenie deratizačných prác je potrebné
vykonať v stanovenom jednotnom časovom
intervale od 01.10.2012 do 15. 11.2012 prípravkami určenými a schválenými na tento
účel. Termín je stanovený podľa znalostí
o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov
v jarných a v jesenných mesiacoch.
Informáciu – oznámenie o vykonanej
deratizácii s uvedením názvu firmy a jej sídla, miesta a termínu vykonanej deratizácie
(okrem fyzických osôb ) zašlite na MsÚ
Galanta.
V záujme zabezpečenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení z premnoženia živočíšnych škodcov vás žiadame
o aktívny prístup k danej výzve.
Alena Deáková
Mestský úrad Galanta
SNP: Slávnostné kladenie vencov P
ri príležitosti 68. výročia Slovenského
národného povstania sa 28. augusta
konalo spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP v Galante za účasti primátora
mesta Ladislava Maťašovského, prednostky
MsÚ Henriety Csemezovej, poslanca NR
SR Gábora Gála, prednostky ObÚ Júlie
Gálovej, predsedu Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov Jozefa Jánskeho, poslancov mestského zastupiteľstva a občanov
mesta. Oslavy pri pamätníku SNP vyvrcholili aktom kladenia vencov, kde sa pamiatke
padlých bojovníkov poklonili všetci účastníci slávnostného zhromaždenia.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
október 2012
3
11. zasadnutie MsZ
P
oslanci Mestského zastupiteľstva
v Galante sa po trojmesačnej letnej prestávke stretli v pléne dňa 27.
septembra na 11. zasadnutí. Po otvorení,
voľbe návrhovej komisie a interpeláciách
poslancov nasledoval bod kontrola plnenia
uznesení MsZ.
Pri tomto bode sa z informatívnej správy
o stave financovania projektu budovania
kompostárne (kauza dvojitá platba) poslanci dozvedeli, že pri osobnej návšteve
konateľ spoločnosti SYNCRONIA, s.r.o.
Lučenec oznámil vedeniu mesta, že zaplatenie pohľadávok spoločnosti vyplývajúcich z rozhodnutí Okresného súdu v Lučenci si uplatní v plnej výške voči mestu
Galanta. Z rozhodnutia súdu vyplýva
po­v innosť mesta a spoločnosti KOLEK,
s.r.o. spoločne a nerozdielne zaplatiť spoločnosti SYNCRONIA s.r.o. 66 420,27
€ a 63 409,91 € s príslušenstvom. Napriek
tomu, že mesto Galanta splnilo polovicu
svojho záväzku veriteľ si uplatňuje právo
výberu a zvyšnú časť pohľadávky si pod
hrozbou exekúcie vymáha taktiež od mesta Galanta, na čo podľa zákona má právo.
Poslanci Dezider Horváth a Zsolt Takáč
vyjadrili svoju nespokojnosť so situáciou
a poukázali na to, že vďaka chybe bývalého
vedenia mesta budú chýbať tieto peniaze
v rozpočte a poukázali na to, že následky
bude znášať terajší poslanecký zbor. Poslanci v uznesení uložili vedúcemu právneho oddelenia povinnosť vymáhať právnou
cestou vzniknutý regres od firmy KOLEK,
s.r.o.
Počas kontroly uznesení poslanec László
Benkovics poukázal na problém s uznesením, ktoré bolo schválené na ostatnom zasadnutí MsZ. Uznesením č. 164/Z-2012
poslanci schválili zvýšenie výdavkov na
mzdy v rozpočte školstva pre zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o sumu
12 tis. € a podľa vyjadrenia poslanca Benkovicsa a Petra Závodského sa tak nestalo.
Poslanci vyčítali vedeniu mesta, že uznesenie ktorým poslanci chceli finančne pomôcť učiteľom v letných mesiacoch počas
prázdnin nebolo splnené a napriek tomu
bolo navrhnuté, aby bolo ukončené sledovanie tohto uznesenia, ktoré nebolo predložené poslancom v plnom znení. Vedenie
mesta obhajovalo rozdelenie len časti tejto
sumy zákonnou prekážkou. Primátor mesta Ladislav Maťašovký prisľúbil rozdelenie
zvyšnej sumy 7 tis. € pre CVČ, ZUŠ, školské kluby detí, školské jedálne, riaditeľky
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do
konca kalendárneho roka.
V ďalších bodoch rokovania poslanci vyhoveli protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta
Galanta o zákaze používania zábavnej
pyrotechniky na území mesta zrušením
VZN č. 4/1992 a 15/2008 a následným
schválením nového VZN.
Počas prerokovania správy o plnení plánu
investičnej výstavby poslanci poukázali na
nutnosť rekonštrukcie tepelných rozvodov
v meste. Tejto téme sa ešte budú venovať
a pripustili možnosť financovania tejto rekonštrukcie na etapy z úverových zdrojov
|
AKTUALITY
nakoľko napriek pripraveným projektom
nebolo možné získať financie z európskych
zdrojov.
V bode 10 sa zastupiteľstvo venovalo vyhodnoteniu XXVIII. ročníka Galantských
trhov. Kladne bolo hodnotené minuloročné
rozhodnutie o presune miesta konania trhov
do centra mesta, čo sa prejavilo obrovským
záujmom predávajúcich a následným zvýšením príjmov do pokladnice mesta. V tomto
roku príjmy pokryli všetky výdavky a zisk
vo výške 4538 € spolu s ušetrenou čiastkou
10 tis. € ostáva v prebytku bežného rozpočtu mesta. Sponzorské príspevky a platby za
šírenie reklamy v tomto roku predstavovali
čiastku 8750 €. Zisk z predaja vstupeniek
vo výške 7921,15 € bol odvedený na novozriadený bankový účet a jeho použitie je
účelovo viazané na obnovu nádvoria neogotického kaštieľa. Negatívne ohlasy odzneli
na adresu riaditeľa MsKS za nezvládnutý
predaj vstupeniek a za drahú profesionálnu
usporiadateľskú službu.
Búrlivú diskusiu v pléne vyvolala žiadosť
spoločnosti ALBERTË, s.r.o., ktorá mala
záujem o odkúpenie mestského pozemku o
výmere 39 m2 na sídlisku JAS. Spoločnosť
zahájila prestavbu a nadstavbu administratívnej budovy na polyfunkčnú budovu. Vyhotovením geometrického plánu sa zistilo,
že časť budovaného parkoviska presahuje
na vedľajší pozemok vo vlastníctve mesta.
Nesúhlasné stanovisko s predajom pozemku vyjadrili viacerí poslanci, ako aj občan
František Gaulieder. Na odporúčanie hlavného kontrolóra Gábora Pallyu materiál bol
nakoniec z dôvodu prerokovania ďalších
možností so žiadateľom, ako napr. prenájom pozemku stiahnutý z rokovania MsZ.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
rôzne
|
4
Galantské noviny
Galanta podpísala zmluvu s OZ
Neogotický kaštieľ
Oficiálny podpis rámcovej zmluvy medzi mestom Galanta
a Občianskym združením Neogotický kaštieľ Galanta sa uskutočnil
25. septembra v priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa.
„Podpisom zmluvy si strany
vyjasnili, že jediným vlastníkom
kaštieľa je mesto Galanta a zo strany občianskeho združenia budú iniciatívne návrhy a projekty a všetky možné možnosti, ktoré môžu
prispieť na zveľadenie kaštieľa.
Dobrým začiatkom je, že primátor
mesta Ladislav Maťašovský získal
od spoločnosti Samsung finančné
prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa,“ povedal výkonný riaditeľ OZ
Jozef Keppert.
ohatá história Neogotického kaštieľa v Galante,
ktorý je tiež aj symbolom
B
mesta, nenechala ľahostajným
niekoľko nadšencov z radov občanov mesta. Navrhli vedeniu
mesta odstrániť všetky prístavby
k národnej kultúrnej pamiatke.
Cieľom bolo vytvoriť vhodné
prostredie na kultúrne podujatia
na nádvorí kaštieľa.
Prvé podujatia potvrdili, že
občania mesta sa radi zúčastnili na podujatiach, ktoré boli
usporiadané priamo na nádvorí
kaštieľa.
Potom nasledoval pokus
v rámci tradičných Galantských
trhov umiestniť stánky a časť
kultúrneho programu tiež na
nádvorie, čo sa stretlo s mimoriadnym ohlasom. V roku
2011 priestor okolo kaštieľa
nebol prístupný pre organizáciu Galantských trhov nakoľko
sa uskutočňovala revitalizácia
parku a rekonštrukcia severného krídla.
V roku 2012 pri príležitosti
Galantských trhov boli stánky
na nádvorí a uskutočnili sa tu aj
kultúrne programy. Osvedčilo
sa aj symbolické spoplatnenie
kultúrnych programov. Získané
prostriedky,po odrátaní všetkých
nákladov, vo výške 7. 921,15 eur
mesto plánuje využiť na úpravu
nádvoria, tak aby návštevníci
budúci rok mohli stráviť v ešte
kultúrnejšom prostredí. Koncom minulého roka sa
niektorí poslanci mestského zastupiteľstva nevedeli zmieriť so
skutočnosťou, že príchodom večera sa kaštieľ stráca v tme. Svojpomocnou realizáciou osvetlili
celú hlavnú budovu. Slovo dalo
slovo a zrodila sa myšlienka založiť občianske združenie na
záchranu neogotického kaštieľa. Vytvorením webovej stránky
v štyroch jazykoch sa občianskemu združeniu úspešne darí
komunikovať aj s ich nadšenými
podporovateľmi zo zahraničia. V rámci podpisu zmluvy boli
vystavené štúdiá využitia Neogotického kaštieľa.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Zo zápisníka Mestskej polície Galanta – september 2012
V
dopoludňajších hodinách hliadka
mestskej polície prijala oznámenie
od majiteľa stavebného pozemku
v Galante, že bez jeho vedomia sa mu tam
pohybuje neznáma osoba, ktorá si z tohto
pozemku odnáša rôzne kovové predmety.
Po preverení oznámenia príslušníci mestskej polície zistili, že brána na pozemku bola
otvorená a podľa vyjadrenia susedov neznámy muž si z miesta odniesol na dvojkolesovom vozíku rôzne predmety a odišiel na neznáme miesto. Následne bolo prezreté blízke
okolie a o ulicu ďalej bol spomínaný muž aj
odcudzenými vecami zadržaný. Jednalo sa o
V.J. z Galanty, ktorý sa svojím konaním dopustil trestného činu krádeže z dôvodu, že
v priebehu dvanástich mesiacov sa dopustil
obdobného skutku opakovane.
Pri nočnej obchôdzke mestom na Ulici Vajanského službukonajúci príslušníci
mestskej polície zaistili osobu, ktorá sa po
užití neznámej návykovej látky pohybovala
po miestnej komunikácii zo strany na stranu, čím ohrozovala bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, ako aj svoju. Policajti ho
vyzvali, aby prešiel na chodník, načo spomínaný muž reagoval podráždene a vulgarizmami a iným hrubým správaním sa
pustil do hliadky. U neznámeho muža bola
zistená totožnosť až po predvedení na útvar
policajného zboru. Š.J. zo Senca sa bude
zodpovedať z priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu po vytriezvení na útvare
mestskej polície v Galante.
Na Sídlisku Sever hliadka vykonávala
pešiu obchádzku, kde zbadala dve maloleté
osoby, ktoré sa bavili odoberaním ventilov
z pneumatík zaparkovaných osobných motorových vozidiel. Po oslovení týchto osôb
bolo zistené, že sa jedná o dvoch jedenásťročných chlapcov T.K. a M.K. z Galanty,
ktorí mali u seba už tridsať kusov ventilov.
Policajti sa kontaktovali na poškodených
majiteľov vozidiel, ktorým boli ventily vrátené. Rodičia chlapcov boli vyrozumení
o ich správaní.
Pri rekonštrukčných prácach na obytnom
bloku na Hlavnej ulici padla časť stavebné-
ho materiálu na čelné sklo osobného motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované pri
uvedenom bloku. Majiteľovi vozidla bola
spôsobená škoda na majetku. Po oslovení
zástupcu konateľa firmy, ktorá vykonávala
rekonštrukčné práce na dome, bolo zistené,
že škodu majiteľovi vozidla uhradia v plnej
výške. Udalosť bola oznámená stavebnému
úradu v Galante.
V čase 19.25 hod. bolo prijaté oznámenie
na útvar mestskej polície, že na chodníku
ulice Esterházyovcov leží na zemi osoba.
Na mieste bolo zistené, že pod vlastným
bicyklom leží zakliesnený J.R. z Nebojse,
ktorý javil známky požitia alkoholu. Hliadka menovanému pomohla vyprostiť z bicykla a následne zisťovala či nie je zranený.
Menovaný lekárske ošetrenie nepotreboval
a skupinkou kamarátov bol odprevadený
domov. Menovaný je predvolaný na útvar
mestskej polície na doriešenie priestupku
proti verejnému poriadku.
Miroslav Grell
náčelník MsP
október 2012
5
|
rôzne
Smutné
50. výročie
V
jesenných mesiacoch tohto roku si
pripomíname smutné – 50. výročie
zbúrania vzácnej barokovej pamiatky,
Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
Žiaľ, že iniciatíva k tomuto činu vyšla
z Galanty.
Na základe uznesenia č. 118/62 Rady
MsNV (Mestského národného výboru)
zo dňa 11. septembra 1962 boli požiadané
kompetentné orgány o súhlas k odstráneniu kaplnky. Podľa vtedajších pseudoargumentov „kaplnka prekáža plynulej
a bezpečnej doprave“. Následne dňa 23.
septembra 1962 bolo vydané povolenie
SNR č. Šak 3801/1962, na základe ktorého bola baroková kaplnka v Galante zbúraná.
Nevšednou obetavosťou vtedajších obyvateľov sa podarilo zariadenie kaplnky zachrániť. Oltár a lavice demontovali a premiestnili do rímskokatolíckeho kostola.
Sochy sv. Petra a sv. Pavla sú v pohrebnej
kaplnke na starom cintoríne.
Aj týmto barbarským, ideologicky podfarbeným nekultúrnym činom bola Galanta ochudobnená o kus svojej histórie.
Juraj Pekarovič
Foto: Kaplnka v roku 1959
(zo súkromnej zbierky Juraja Pekaroviča)
Umelecké diela nahradili grafity
G
rafity, čiže písanie sprejom na múry, veľké betónové plochy a vagóny je
spôsob prejavu mladých ľudí.
Spoločnosť ich však vníma negatívne niekedy až vulgárne.
Na sídlisku Jas v Galante sa tiež
vyskytli vulgárne grafity, ktoré
nepatria na detské ihrisko.
Riešenie problému sa začalo
na podnet poslanca MsZ Petera Koleka, ktorý je obyvateľom
tohto sídliska a zároveň zastupuje túto časť mesta. Mestská
polícia v spolupráci s mestom
Galanta požiadala o spoluprácu Základnú umeleckú školu
v Galante. Šikovné deti z výtvarného odboru namaľovali
na plot veselé motívy kvetov
v najpestrejších farbách a tak
skrášlili svoje mesto. Finančné prostriedky na zakúpenie
potrebného materiálu a farieb poskytlo mesto Galanta
z rozpočtu oddelenia školstva,
kultúry a športu v hodnote
100 €.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Zlaté struny cimbalu
P
remiérový ročník medzinárodného
festivalu cimbalovej hudby pod názvom Zlaté struny cimbalu sa uskutočnil dňa 31. augusta 2012 v priestoroch
Taverny v Galante. Organizátorom festivalu bolo Galantské osvetové stredisko,
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Medzinárodným festivalom Zlaté struny cimbalu sa prezentovala jedinečnosť
hudby
interpretovanej zoskupeniami,
v ktorých hrá významnú úlohu krásny
hudobný nástroj cimbal. Tento nástroj je
tradičným strunovým nástrojom, ktorý
je vo veľkej miere zastúpený v maďarskej
a rómskej ľudovej hudbe. Účinkujúcimi
na festivale boli významné kapely z nášho
širšieho regiónu i z prihraničného Győru.
Zo Šale na festival zavítala Ľudová hudba
Ivana Kotlára. Členovia kapely spolu hrajú dlhé roky a základ tvorí muzikantská
rodina Kotlárovcov. Známa ľudová hudba
zožala už nejeden úspech na koncertnom
pódiu na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Rumunsku či Grécku. Na festivale
sa predstavila tiež Ľudová hudba Michala
Lazara pochádzajúca z Nitry, ktorá hrá
v zložení prvé husle, druhé husle, cimbal,
viola, kontrabas a klarinet. Ich repertoár
tvorí maďarský, rómsky, slovenský a český hudobný folklór. O tom, že rómska
kultúra je jedinečná iba v podaní ich samotných, všetkých na festivale presvedčila
Ľudová hudba Štefana Banyáka z Dunajskej Stredy. Kapela absolvovala nespočetné koncertné vystúpenia doma i v zahraničí, a taktiež vydali hudobný CD-nosič
s rómskymi spievanými a hranými ľudovými piesňami. Z neďalekého Győru
z Maďarska sa predstavil zahraničný hosť
Ľudová hudba Flóriána Sallaiho v zložení husle, cimbal a kontrabas. Známi
muzikanti absolvovali množstvo vystúpení v Maďarsku a boli veľmi radi, že svoju
hudbu mohli prísť predviesť aj na festival
do Galanty.
Andrej Popluhár
Rôzne
|
6
Galantské noviny
Štefan Rabina – obrazy
a tapisérie
V
priestoroch Renesančného kaštieľa
v Galante sa dňa 6.9.2012 uskutočnili dve kultúrne podujatia: zámocký
koncert /Diany Lopéz Vízváry, Jána Brtku/
a vernisáž výstavy Štefana Rabinu. Po privítaní hostí Mgr. Jánom Kolekom, riaditeľom
MsKS v Galante, predstavil dielo výtvarní-
ka z Bratislavy kurátor výstavy Peter Krivda, ktorý nielenže tvorbu Štefana Rabinu
dôverne pozná, ale je aj jeho osobným a rodinným priateľom.
Štefan Rabina /narodený 20.10.1939
v Malackách/ sa v začiatkoch svojej tvorby tematicky orientoval na krajinomaľbu,
inšpirovala ho krása prírody, miesta, ktoré
dôverne poznal, ľudia, ktorých stretával.
Zaujímal ho materiál, ktorý nachádzal vo
svojom okolí, rôzne staré veci, nábytok, stavebný materiál, kamienky. Hľadal optimálny spôsob ich použitia vo svojich výtvarných kreáciách. Poznal alchýmiu farbenia
textilných vlákien, vytváral odtiene podľa
svojich predstáv a svoje sny utkal do veľkorozmerných tapisérií. Svoje monumentálne
keramické steny a kamenné mozaiky vytvoril pre inštitúcie v Bratislave, v Bardejove, a i. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí /Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Litva,
Ukrajina, Kanárske ostrovy/. Jeho diela
vlastnia galérie na Slovensku /SNG, MG.
PG Žilina a i/, ale aj súkromní zberatelia
doma aj v zahraničí.
Postupom času dospel k svojmu vlastnému osobitému štýlu. Štrukturovaný povrch
obrazov, pastózne, ale citlivo nanášané farebné plochy vytvárajú príjemný celok jeho
osobitého sveta – snovej krajinky podľa
vlastných predstáv, neskutočnej, ale pritom
plnej ľudskosti.
PhDr. Iveta Lenická
Foto: Andrej Popluhár
Keramika Marty Janekovej
V
knihe Škola keramiky sa píše: „Hlina sa
vyznačuje tým, že ju možno hniesť aj
holou rukou a takmer bez použitia nástrojov sa dajú vytvoriť predmety nesmiernej
krásy, ktoré pôsobením ohňa priam skamenejú.“ Som rada, že s autorkou výstavy pani
Martou Janekovou Dom Matice slovenskej
v Galante už druhý rok spolupracuje v rámci
veľkonočných, letných aj vianočných tvorivých dielní a naša spolupráca vrcholí takouto
krásnou výstavou. Výstavu sme otvorili dňa
4. septembra 2012 vo výstavných priestoroch
Domu MS. Pani Marta Janeková sa narodila v Bratislave a študovala na SŠ umeleckého
priemyslu v Bratislave, odbor umelecké spracovanie a dizajn keramiky. Dlhé roky pracovala v oblasti konzervovania a reštaurovania keramiky. Popri zamestnaní sa venovala aj voľnej
tvorbe v oblasti umeleckej keramiky. Vyrába
dekoratívnu a úžitkovú keramiku - (obrazy,
šperky, dekorácie). Svoje dlhoročné skúsenosti
podáva aj mladšej generácii, vedie keramické tvorivé dielne na ZŠ v Pustých Úľanoch
a v Senci, zúčastňuje sa na výstavách a kultúrnych a tvorivých podujatiach v celom regióne.
Spolupracuje s Domom MS v Galante.
Zlatica Lehotská
riaditeľka Domu MS Galanta
Poézia vo sviatočných šatách
P
odujatie Naša Vansovej Lomnička je
rok čo rok sviatkom umeleckého slova.
Cieľom, víziou spisovateľky Terézie
Vansovej, po kom je podujatie pomenované,
bolo vzbudenie záujmu žien/ženského hnutia/ o literatúru, o umelecké slovo i ochranu
čistoty jazyka, kultúrneho dedičstva. Historická budova Renesančného kaštieľa v Galante i túto jeseň privítala vášnivé účastníčky festivalu a milovníčky krásneho slova.
Organizátorom podujatia bolo Galantské
osvetové stredisko. Na pódiu sa vystriedali
účastníčky od Hlohovca, Trenčína cez Sereď,
Sládkovičovo, Šaľu až po Galantu. Tohoročný výber pripravených básní a úryvkov bol
pestrý, pútavý, citlivo a zanietene interpretovaný. Veľký záujem obecenstva vzbudilo
vystúpenie známych autoriek z nášho regiónu Danky Janebovej/poetky/ a p. Scherhauferovej /prozaičky/, ktoré prichádzali na
konfrontáciu výkonov vlastnou tvorbou. Za
prekvapivý umelecký zážitok im touto cestou gratulujeme. Organizátori aj účastníčky
si zaslúžili naše uznanie a obdiv, a to najmä
seniorky, ktoré svojím prednesom predviedli vzorný príklad na aktívne starnutie. Ženy,
členky nežného pohlavia, so svojou účasťou
a bezprostredným vystupovaním sa stali
nositeľkami kultúrnych hodnôt. Umelecký
klenot – literatúra - nás znovu presvedčila,
že umenie nepozná hranice, je bez bariér.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.
Mgr. H. Vaľková
október 2012
7
Čaro prírody – výstava
fotografií Daniela Baša
G
alantské osvetové stredisko dlhodobo úspešne
spolupracuje s fotografmi
a výtvarníkmi z celého galantského regiónu. Výsledkom sú
zrealizované mnohé kolektívne
a autorské výstavy, tvorivé stretnutia a súťaže. Zo vzájomnej
spolupráce vzišla aj realizácia autorskej výstavy fotografií Daniela
Baša pod názvom Čaro prírody,
ktorej vernisáž sa konala 4. septembra v priestoroch Mestského
úradu v Galante. O odborný pohľad na vystavenú kolekciu fotografií sa s návštevníkmi podelil
Jozef Keppert, čestný prezident
Fotoklubu pri MsKS v Galante
a riaditeľ Vlastivedného múzea
v Galante.
Daniel Bašo žije a tvorí v Galante, aktívne sa fotografovaniu
venuje už štvrťstoročie. Svoj prvý
fotoaparát - zrkadlovku Praktica BC-1 si zakúpil v roku 1988
v predajni FOTO - KINO v Bratislave. Vtedy objavil doposiaľ
netušený svet farebných diapozi-
|
Rôzne
tívov a aj v súčasnosti, keď tvorí
modernou digitálnou fototechnikou a diapozitív je už takmer
zabudnutá vec, si občas symbolicky z nostalgie jeden film vyfotí.
Kladný vzťah k prírode a osobitne k horám v spojení so záľubou vo fotografovaní predurčili
Danie­la Baša ku krajinárskej fotografii. Má nafotené takmer všetky
pohoria na Slovensku, ale očarili
ho aj Alpy v Rakúsku a Dolomity v Taliansku. Na fotografiách sa
snaží zachytiť jedinečné okamihy prírodných scenérií vo forme
panoramatického záberu, výrezu
z krajiny, polodetailu až po detail.
Pri tvorbe používa rôzne filtre na
zachytenie atmosféry, čím do obrazu pretavuje svoje emócie.
Daniel Bašo, vášnivý turista
a fotograf, je dlhoročným členom
Fotoklubu pri MsKS v Galante.
Od roku 2000 sa pravidelne zúčastňuje klubových výstav, ktoré sa
realizujú v galerijných priestoroch
Renesančného kaštieľa v Galante. Svoje fotografie prezentoval
aj na výstavách v zahraničí v Maďarsku, Rakúsku, Srbsku. Získal
ocenenia na celoslovenskej súťaži
Amfo a diafoto či na medzinárodnej súťaži Digitfoto.
Andrej Popluhár
Foto: GOS
Výstava fotografií rakúskej spoločnosti ÖGPh N
a vernisáži, ktorú otvorili žiaci ZUŠ
J. Haydna mali možnosť návštevníci vzhliadnuť fotografie 23 autorov
z celého Rakúska. Táto výstava bola v kurátorskej príprave Alberta Krieglera pripravená pre Galantu.
„Žánrovo pestrá kolekcia od klasickej
čiernobielej fotografie nám predstavuje aj
výsledky prác dosiahnutých modernou fotografickou technikou vrátane spracovania
s najmodernejšími technickými prostriedkami,“ povedal čestný prezident galantského fotoklubu Jozef Keppert.
Pekné portréty v rôznych prevedeniach,
krásu ženského tela, ktoré zobrazujú pekné akty, čaro prírody, osviežujúce fotky
zvierat a štyri ročné obdobia si návštevníci
môžu pozrieť do 31. 10. 2012.
Rakúska fotografická spoločnosť - ÖGPh
je čestnou lóžou úspešných fotografov
a špičkových predstaviteľov fotografického diania, ktorí majú mimoriadne zásluhy v oblasti fotografie. Ich najdôležitejšou
úlohou je podporovať výchovu rakúskych
fotografov a udržiavať medzinárodné kontakty a vzťahy v oblasti fotografie.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Rôzne
|
8
Galantské noviny
Začal sa nový školský rok
T
retieho septembra zasadlo do školských lavíc štyroch základných škôl
mesta Galanta celkom 1578 žiakov,
o 14 žiakov menej ako v minulom školskom
roku. Z celkového počtu žiakov je 168 prvákov, čo je o 9 viac ako vlani. Prváci sa od septembra učia v šiestich triedach s vyučovacím
jazykom slovenským a v dvoch s vyučovacím
jazykom maďarským. Žiaci základných škôl
pokračujú vo vzdelávaní podľa školských
vzdelávacích programov. Do jednotlivých
ročníkov základných umeleckých škôl je zapísaných celkom 699 žiakov, do hudobného,
výtvarného a tanečného odboru o 25 žiakov
viac ako vlani. V Centre voľného času v Galante sa zapája do voľnočasových aktivít formou krúžkovej činnosti 249 detí, čo je o 15
detí viac ako vlani. Mimoškolské záujmové
vzdelávanie pre žiakov ZŠ zabezpečia aj
školy a školské kluby detí prostredníctvom
krúžkovej činnosti. Rodičia a žiaci boli informovaní o možnostiach na jednotlivých
školách. Každý žiak si svoj vzdelávací poukaz mohol uplatniť do konca septembra.
V piatich materských školách mesta Galanta nový školský rok začalo 424 detí, čo je
o 15 detí viac ako vlani. Výrazné novinky, na
ktoré by sa v tomto školskom roku na základných školách mali pripraviť, žiaci a rodičia
ministerstvo školstva neavizovalo. Na jeseň
tohto roka sa na vybraných školách uskutoční
pilotné overovanie testovacích nástrojov pre
Testovanie 5. Testovaní budú žiaci piatych
ročníkov. Školské vyučovanie sa v prvom
polroku školského roka končí 31. januára
2013. Školské vyučovanie v druhom polroku
sa začne 4. februára 2013 a končí sa 28. júna
2013. Všetkým pedagógom a žiakom prajem,
aby mali dostatok vytrvalosti a síl vytvárať
aktívne prostredie plné múdrosti, empatie,
vzájomného počúvania sa a tolerancie.
Alica Orbánová
vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu
Školské brány sa opäť zavreli
Š
kolské brány sa 13. septembra opäť zatvorili
z dôvodu jednodňového
výstražného štrajku, ktorý organizoval odborový zväz pracovníkov školstva a vedy OZ
PŠaV na Slovensku.
Okrem požiadaviek z minulého roka chceli vyjadriť
protest proti predloženému
návrhu rozpočtu SR na roky
2013-2015 v rezorte školstva,
ktorý je v rozpore s oprávnenými požiadavkami päťdesiat-
tisícovej členskej základne OZ
PŠaV na Slovensku.
Ich dôvod protestu je skutočnosť, že zamestnanci školstva nedosahujú primerané
mzdové ohodnotenie, čo ich
vedie k nespokojnosti, a žiadajú zmenu, ktorá posunie rezort
školstva do zorného uhla záujmu politikov. OZ PŠaV hovorí nahlas svoje NIE návrhu štátneho rozpočtu SR v kapitole školstva,
nedostatočnému mzdovému
ohodnoteniu
zamestnancov
a škrtaniu výdavkov v rezorte,
ktorý pomáha spoločnosť vyviesť z krízy.
OZ PŠaV žiada posilniť štátny rozpočet SR na roky 20132015 v kapitole školstva a zvýšiť výšku finančných zdrojov na
školstvo tak, aby podiel z HDP
bol do konca tohto volebného
obdobia porovnateľný so štátmi
EÚ. Ďalšou požiadavkou chcú
dosiahnuť zvýšenie mzdového
ohodnotenia pedagogických,
nepedagogických a odborných
zamestnancov školstva a upraviť systém odmeňovania, aby
boli platy na úrovni 1,2 až 2,0
násobku priemerného platu
v národnom hospodárstve.
Do štrajku sa zapojili materské, základné, stredné školy,
centrá voľného času na Slovensku, výnimkou neboli ani
všetky školy a CVČ na území
mesta Galanta.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
október 2012
9
|
Rôzne
Rodáčka z Galanty na medzinárodnej
kaderníckej súťaži v Prahe
Z
fesionálmi obsadila vynikajúce
5. miesto, aj napriek tomu, že
na kaderníckej scéne patrí medzi nováčikov. Ani to ju však
neodradilo. Svoj talent a kreativitu si dokázala obhájiť. Veronika má vo svojich cieľoch
úplne jasno - chce sa zúčastniť
ďalších súťaží aj u nás doma,
nabrať nové skúsenosti a o rok
zabojovať opäť o najvyššie
prieč­k y.
redakcia
Foto: redakcia
ačiatkom septembra sa
v Prahe uskutočnila prestížna kadernícka súťaž
INSPIRACE 2013, kde prezentovali svoje umenie najlepší vlasoví stylisti z Českej
a Slovenskej republiky. O nemalé prekvapenie sa postarala
Veronika Reháková, rodáčka
z Galanty, ktorá zo Slovenska
postúpila ako jediná. V silnej
konkurencii sa jej podarilo
prebojovať do finále medzi 14
najlepších. Medzi samými pro-
Problém nie je plemeno psa, ale jeho majiteľ
Z
ačiatkom septembra po sérii útokov
psov na človeka otriasla médiami
ďalšia správa. Tentoraz k útoku došlo
v galantskej mestskej časti Hody. Dva pitbully, ktoré ušli z dvora majiteľky, dohrýzli
mestského policajta počas zákroku. Krvavá
dráma sa odohrala keď policajt, ktorý sa
snažil zavrieť bránku po tom, čo s kolegom
rozzúrené psy zahnali naspäť do dvora. Počas zákroku mu jeden z pitbullov zahryzol
do ruky a druhý do nohy. Keď druhý kolega videl čo sa deje, vytiahol služobnú zbraň
a vystrelil do vzduchu dva varovné výstrely.
Psov sa nakoniec podarilo odchytiť. Policajti
zasahovali na mieste po tom, ako na Mestskú políciu v Galante bol nahlásený útok na
obyvateľa tejto mestskej časti a policajti sa
snažili ochrániť ďalších občanov. „Išiel som
z potravín, tak na mňa zrazu vyskočili psy.
Našťastie sa mi podarilo preskočiť plot,“
takto opisuje napadnutý obyvateľ Miloš
hrozný zážitok. Útok videli aj dve malé deti
– Eliška a Marek, ktoré sa pred psami ukryli
u príbuzných. Milošov priateľ potom zavolal
na mestskú políciu. Majiteľka priznáva chybu a je jej ľúto, čo sa stalo. Podľa jej vyjadrenia psy ešte nikdy nikomu neublížili a na
ulicu sa dostali cez zle uzamknutú bránku.
Priestupok je v súčasnej dobe v šetrení. Psy
absolvovali 10-dňovú karanténu bez styku
s ľuďmi a so zvieratami. Psy sú označení ako
nebezpeční, čiže musia na verejnosti nosiť
náhubok a musia byť na vodítku a zároveň
boli zaevidovaní v registri nebezpečných
Frank C Rocca.
psov. „Mesto má tento register, ale doteraz
nebol v našom meste zaevidovaný útok psa
na človeka, až na túto udalosť. Takže v tomto registri evidujú zatiaľ len týchto dvoch
psov,“ povedal náčelník Mestskej polície
v Galante Miroslav Grell. Podľa profesionálnej kynologičky Zuzany Jánošíkovej, ako
aj podľa medzinárodného porotcu, autora
odborných kníh a chovateľa Amerických
Pitbullov Franka C Roccu z amerického
štátu Ohio za útok je vždy plne zodpovedný
ich majiteľ. Vládny návrh zákona o úplnom
zákaze niektorých plemien podľa vyjadrenia
Franka, ktorý má 43-ročné skúsenosti a odchoval stovky Amerických Pitbullov, nič
nerieši a je to len politická karta, ako tomu
bolo pred niekoľkými rokmi v USA. Podľa
amerických štatistík útok pitbulla bol až na
14. mieste. „Nejde tu o rasu, ale ide o výchovu. Nebezpečný môže byť aj pudlík. Výchova je dôležitá. Žiadny pes nie je nebezpečný
od narodenia, ale keď majiteľ trénuje svojho
psa aby bol zlý, tak keď raz utečie ten pes
aj bude zlý, lebo tak ho majiteľ vychovával.
Ale keď sa niečo takéto stane, tak aj pes, ale
aj majiteľ by mali byť potrestaní. Keď je na
psovi vidieť agresivitu a zlosť je povinnosťou majiteľa, aby takéhoto psa čo najrýchlejšie utratil a tak predišiel útoku na človeka.
Ja som sa snažil vždy vychovať psa tak, aby
bol aj domácim maznáčikom, a pritom mu
zachovať rysy tejto americkej rasy. Aby bol
veľmi inteligentný, ale aj lojálny,“ povedal
Frank C Rocca pre GALANTA online počas svojej návštevy v Galante. „Pes nebude
rozmýšľať. Rozmýšľať musí majiteľ. Dva
psy sa správajú ako svorka. Jeden druhého
pri útoku posmeľuje a sú mimoriadne nebezpeční. Ak ich nechám pobehovať voľne
po dvore musím sa aj trikrát presvedčiť či
nemôžu utiecť,“ hovorí vojenská kynologička Zuzana Jánošíková. „Takéto plemeno
môže vlastniť len skúsený chovateľ,“ myslí si kynologička, ale aj skúsený chovateľ
Frank. „Ohľadom prípadu v Galante sa vyjadrovať nechcem, lebo nepoznám detaily.
Podľa toho čo viem, tak si myslím, že psy
nemali behať voľne po dvore,“ dodal Frank
C Rocca.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
ŠPORT
|
10
Galantské noviny
Úspech mažoretiek na
majstrovstvách Európy
V
dňoch 23. - 26.8.2012 sa v poľskom
meste Opole konali Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe, kde sa
stretlo 88 najlepších súborov mažoretiek z
Poľska, Maďarska, Chorvátska, Ruska, Bulharska, Českej republiky a Slovenska.
Medzi slovenské reprezentantky sa zaradila aj 11-ročná sólistka Viktória Vrablanská zo
súboru mažoretiek PINK, pracujúceho pri
Centre voľného času - Spektrum Galanta,
pod vedením vedúcej Dominiky Jakabovej.
Postup do najvyššieho kola súťaže jej zabezpečila bronzová medaila z majstrovstiev Slovenska 2012. Skvelý výkon podala aj v Poľsku, kde sa vo svojej kategórii umiestnila na
krásnom 7. mieste zo štrnástich súťažiacich.
Centrum voľného času
Foto: Centrum voľného času
Z tenisu
aj trikrát za sebou. Vo finále porazili horúcich kandidátov Martina Černáka a Miroslava Nemčeka.
Na treťom mieste sa umiestnila dvojica Milan Tósegi a Mário Karafa, „Cenu
útechy“ si odniesla dvojica Igor Bilkai
a Adrian Félix. Napriek nepriazni počasia,
kedy sa finále dohrávalo v hustom daždi,
sa turnaja zúčastnilo 15 dvojíc zo širokého
okolia.
JS
Foto: JS
D
ňa 29.9.2012 sa už po deviatykrát
uskutočnil tenisový turnaj o „Putovný pohár prezidenta tenisového
klubu Galanta“. V súlade s propozíciami sa
stali držiteľmi pohára už definitívne päťnásobní víťazi tohto turnaja Tomáš Bánczi
a Peter Erdős, ktorí okrem päťnásobného
víťazstva triumfovali na týchto turnajoch
Okolo ringu
Š
portový kalendár Únie boxerských
klubov Slovenska prisúdil úvodné kolo
jesennej boxerskej sezóny 2012 Leviciam. Tamojší BC GAMA Group postavil
ring netradične v telocvični VI. Základnej
školy na sídlisku Rybník, kde sa dňa 8. sep-
tembra u hlavného rozhodcu prezentovalo
44 boxerov zo siedmich klubov UBCS.
V ich konkurencii si už tradične dobre počínala aj omladina BC Galanta, keď v hodnotení oddielov skončila na 2. mieste za
domácimi Levicami. Z dvanástich boxerov
BCG si najlepšie počínali Alan Rigo, ktorý vybodoval Malačana Pavla Irhu. Andrej
Csemez po víťazstve nad oddielovým kolegom Tiborom Farkasom, Michal Takács
Atletická súťaž žiakov bodovala
P
rekrásne slnečné dopoludnie privítalo v
piatok 21. septembra t. r. na pôde športovísk ZŠ SNP v Galante účastníkov
IV. ročníka Galantských hier mládeže v atletike. Súťaže sa zúčastnili výbery žiakov zo ZŠ
Školská 2 Holíč, ZŠ Nábrežie mládeže Nitra a Osemročné športové gymnázium Nitra
a ZŠ Sídliska SNP Galanta ako hostiteľská
škola. Súťažili žiaci ročníkov 1999, 2000
a 2001 v atletických disciplínach – 60 m,
300 m, 600 m, 1000 m, skok do výšky, skok
do diaľky, vrh guľou a štafetové behy. Každý
ročník súťažiacich bol vyhodnotený osobitne,
pričom víťazi boli odmenení aj hodnotnou
cenou. Súťaž usporiadala ZŠ SNP v spolupráci s mestom Galanta. Technická porada
pred vlastnými súťažami dala priestor na privítanie a milé ocenenie vzácnych hostí, ktorí
v minulých rokoch, ale aj v súčasnosti stáli pri
zrode atletickej prípravy mladých športovcov.
Napr. Rudolf Roučka z Holíča, Juraj Zapletal
zo Skalice a nestarnúci veteráni z Galanty –
Egon Redhammer, Mikuláš Melay, Vincent
Slíž, Lórant Takáč a František Tóth zo Šale.
Za ich zanietený vzťah k športu a výchove
mládeže im poďakoval hlavný organizátor
hier Mgr. Jozef Gál. Začiatok športového
zápolenia otvoril primátor mesta pán Mgr.
v najlepšom dueli popoludnia víťazstvom
nad Jaroslavom Hanúskom z RTJ Malacky a Francesco Kotlár, ktorý už v 1. kole
vyprevadil z ringu skúseného Júliusa Vizváryho. O víťazstvo tuho bojovali aj Marcel
Oláh, Július Dome a Jozef Rigo, ale súperi
boli tentoraz v tesných dueloch nad ich sily.
Po piatom kole II. ligy UBCS je na čele
tabuľky Boxing club Galanta pred BC Levice a BC Dubnica.
Ivan Zelenák
Ladislav Maťašovský a za ZŠ SNP Mgr. Eva
Danková. Krátko potom začali súťaže 108
zúčastnených žiakov. Hry priniesli 15 nových rekordov v 42 disciplínach. Celkovým
víťazom sa stala ZŠ SNP Galanta s počtom
17 víťazstiev, 2. miesto obsadila ZŠ Školská
2 Holíč a na 3. mieste skončila ZŠ Nábrežie
mládeže a OŠG Nitra s počtom 10 víťazstiev.
Správnu športovú a súťažnú atmosféru v priebehu celej súťaže navodil svojím moderovaním Peter Kolek ml., poslanec MsZ. Športové zápolenie prinieslo celý rad hodnotných
rekordov. Ukazuje sa, že sústavná a dôsledná
práca pedagogického zboru a zanietenosť pre
šport prináša želané výsledky a spokojnosť
pre žiakov a ocenenie pre tých, ktorí sa o ne
pričinili.
Ing Peter Kolek
október 2012
11
Bojové umenie Krav Maga
A
gilný oddiel kickboxu BC Galanta
zorganizoval počas ostatného septembrového víkendu dvojdňový seminár, zameraný na bojové umenie Krav
Maga. Nezvyčajný, cudzokrajne znejúci
názov tohto bojového umenia má so Slovenskom spoločné toľko, že ho „vymyslel“
pôvodom Šamorínčan Imrich Lichtenfeld,
ale širokého praktického využitia sa dožil
jeho zásluhou až v Izraeli.
Vedúci funkcionári oddielu kickboxu
Marian Lauro a Marek Adamkovič, pozvali na seminár ako prednášateľa plk.
Ing. Miloša Smejkala, riaditeľa Odboru
výcviku Prezídia Policajného zboru SR.
A nič lepšie urobiť nemohli! Jednoduchým
dôkazom bol priebeh a obsahová náplň seminára, ktorú v excelentnom vydaní prezentoval tento bývalý džudista, karatista
a boxer, kvalifikovaný tréner boxu, karate
a KM a držiteľ 8. Danu Kancho.
Počas mojej 40-ročnej trénerskej, metodickej a funkcionárskej praxe som ako lektor Telovýchovnej školy a neskôr aj FTVŠ
UK zorganizoval v priestoroch Galantského Domu športu nejedno školenie či
seminár na úrovni klubu, Západoslovenského kraja Slovenska i Československa,
ale Miloš Smejkal prekonal všetky a nielen moje očakávania. Vynikajúce ukážky
|
ŠPORT
rôznych techník KM či dýchacích cvičení
podložené prakticky nevyvrátiteľnou teóriou len potvrdili, že teória sa nezaobíde
bez praxe, ale ani naopak.
Krav Maga zahrnuje vo svojej filozofii
veľa prvkov, poučných pre boxerské športy,
ktoré by z nej na Slovensku mohli a možno aj mali čerpať. Pozitívom je, že základné postavenie nôh a ich postavenie v bojovom strehu korešpondujú s boxom. To,
čo určuje aj chronológia systematiky boxu,
ale v praxi sa opomína je nácvik obrán ešte
pred nácvikom úderov. Unikátne a obsahovo mimoriadne bohaté boli predvádzané dýchacie, uvoľňovacie a kompenzačné
cvičenia v boxerskej príprave všeobecne
podceňované. Na toto všetko však dnešný
seminár upozornil a aj preto bol pre boxerské športy veľkým prínosom.
Zo školení či praktických cvičení sa
frekventanti zvyčajne ponáhľajú. Poslednú
septembrovú sobotu i nedeľu však Miloš
Smejkal musel pracovať nadčas, pretože
záujem všetkých dvanástich účastníkov
i prísediacich bol eminentný a dôvody
preň skutočne opodstatnené. Každá jedna technika či súbor cvičení boli pre poslucháčov novinkami a každého z nich aj
primerane obohatili.
Hoci sobotňajší i nedeľný program bol
len začiatkom, sústo bolo priveľké. Aj preto treba len dúfať, že majster nad majstrov
neodmietne najbližšie pozvanie vedenia
oddielu kickboxu a svoje umenie príde do
Galanty rozdávať s takým entuziazmom,
ako to bolo tento septembrový víkend.
Ivan Zelenák
Foto: Róbert Rybársky
Slovenská Extraliga: KO Box Club Galanta – BC Stavbár Nitra
S
lovenská Extraliga v boxe pokračovala
15.9.2012 ďalším zápasom, v ktorom
KO Box Club Galanta prehral s BC
Stavbár Nitra 8-12.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
P. č.
Váha
Červený roh
Oddiel
*
Modrý roh
Oddiel
Výsl.
Verdikt
1
49
István Ungvári
BCNR
*
Viliam Tankó
KOGA
01:02
00:02
2
52
Roman
Formánek
BCNR
*
Ladislav Matúš
KOGA
02:01
02:00
3
56
Michal Zátorský
BCNR
*
Norbert
Kalucza
KOGA
03:00
02:00
4
60
David Zöld
BCNR
*
Ľuboš
Ferdinand
KOGA
03:00
02:00
5
64
Tomáš Vaňo
BCNR
*
Patrik Rajcsányi KOGA
00:03
00:02
6
69
Miroslav Čepko
BCNR
*
Mikuláš
Ferdinand
KOGA
02:01
02:00
7
75
Michal Babiak
BCNR
*
Lukáš Eliáš
KOGA
02:01
02:00
8
81
Adam Gubáň
BCNR
*
Nikolas Hoang
KOGA
00:03
00:02
9
91
Sandro Dirnfeld
BCNR
*
Michal Plesník
KOGA
02:01
02:00
10
+91
Tomáš Kohout
BCNR
*
Szabolcs Deél
KOGA
01:02
00:02
Rôzne
|
12
Galantské noviny
Spolu 1200 rokov
S
tretli sme sa po šesťdesiatich rokoch. Dôvod? V máji
1952 sme úspešne zmatu-
rovali na Gymnáziu v Galante.
Rozbehli sme sa do celého sveta.
Pôvodne nás bolo 41 (z Galanty
štyria), dnes z nich žije 26 a na
stretnutie prišlo 14.
Takéto stretnutia sa nezaobídu bez spomínania na prežité
školské roky. Učebne sme mali
striedavo po celej Galante. Začínali sme ako kvintáni v bývalom chudobinci – volali sme ho
TEXAS.
Po hostinci „Pašturik“ sme
skončili v hlavnej budove školy v parku – dnes tam sídli
centrum voľného času. Veľkú
popularitu v tých časoch mali
basketbalové zápasy na školskom dvore. Raz sa hralo aj
pod umelým osvetlením- to
bola sláva.
Osobnosti Galanty
P
red 290-timi rokmi (1.10.1722) sa narodil Imrich Esterházy, poľný maršal.
Po štúdiách pôsobil v armáde v hodnostiach generál, neskôr poľný maršal. Majiteľ husárskeho pluku. Zastával aj úrad
boršodského, potom vesprémskeho župana. Spolumajiteľ panstva Galanta.
red 220-timi rokmi (5.10.1792) sa narodil v Nitre-Pohraniciach cirkevný
hodnostár Imrich Mikšík. Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. Po kňazskej
vysviacke pôsobil ako kaplán v Šamoríne,
Nových Košariskách, v Galante a v Bernolákove. Od roku 1827 farár-dekan v Križovanoch nad Dudváhom, neskôr ostrihomský kanonik, bratislavský kanonik. Autor
homiletickej literatúry.
P
P
red 105-timi rokmi (12.10.1907) sa narodil v Galante-Hodoch saleziánsky kňaz
František Valábek. Začal študovať v Argentíne. Na Slovensko sa vrátil v roku 1927 ako
asistent a učiteľ prvého saleziánskeho ústavu
v Šaštíne. Po ukončení štúdií v Ríme pôsobil
v Trnave ako špirituál, neskôr riaditeľ gymnázia. V roku 1945 prešiel za riaditeľa do Hronského sv. Beňadiku, potom do Žiaru nad Hronom. V 50-tych rokoch väznený. Neustále, až
do svojej smrti pôsobil ako kňaz.
red 80-timi rokmi (14.10.1932) sa narodil
vo Voderadoch literárny kritik a historik
PhDr. Henrich Pifko, CSc. Strednú školu navštevoval v Trnave, v Galante, v Senici
a v Kremnici. V rokoch 1953-1958 študoval
na Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
P
Smútočná spomienka
Dňa 8. 10. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 38 rokov
náš milovaný syn Števko Zárecký, Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, sestra a strýko Palko s rodinou.
Smútočné poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ
dňa 26. 9. 2012 na poslednej rozlúčke s našim drahým zosnulým
Františkom Kaprinaim,
na cintoríne v Gáni.
Opustil náš po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 64 rokov.
Smútiaca rodina.
OZNAM
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb
na Matričnom úrade mesta Galanta.
KRONIKA
Narodenia: Anna Edita Trávničková · Emma Reviľáková
· Bianka Čmiková · Dominik Belúch · Róbert
Lakatoš · Saimon Kotras · Emma Balážová
· Mathias Popluhár · Lívia Liza Koday · Zoe
Mária Amrichová · Samuel Díte
Vo futbale boli oporou galantského „Áčka“ spolužiaci
Hambálek, Tažký, Vandráško
a Hrivňák ml. Nemenej slávny spevácky zbor prof. Hegera
bol touto triedou značne posilnený, veď spomedzi nás vynikali sólové speváčky Eva Ürge
a Betka Ondrusová, ktoré to
v živote dotiahli do novej scény
a SND.
Spomínali sme aj na huncútstvá, ktorých za tie roky bolo
neúrekom. Na záver sme spočítali vek zúčastnených a vyšlo
nám, že máme spolu 1200 rokov.
PaedDr. Vojtech Zuzák
ského v Bratislave. Pracoval ako redaktor vo
vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Od roku
1973 ako vedecký pracovník Literárneho
ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Zaoberal sa slovenskou prózou pre mládež
a publikoval viaceré odborné štúdie.
red 105-timi rokmi (25.10.1907) sa narodil vo Vištuku saleziánsky kňaz Anton
Macák. Študoval v saleziánskych ústavoch,
teológiu absolvoval v Ríme. Pôsobil v saleziánskom ústave v Trnave, potom v Galante
- Hodoch. Neskôr ako duchovný v Šaštíne,
v Galante - Hodoch, v Gáni, v Lučenci a v rokoch 1952-1972 administrátor fary v Muráni.
Spracoval chrámový spevník, slovenskú pohrebnú liturgiu, venoval sa regionálnej histórii,
zberateľ ľudových piesní, porekadiel.
Z regionálnej kartotéky osobností
Galantskej knižnice vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
P
Smútočné poďakovanie
Ú primne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 10. 9. 2012 odprevadili na
poslednej ceste našu milovanú zosnulú
Alžbetu Bagiovú,
ktorá nás navždy opustila vo veku 78 rokov.
Zároveň veľmi pekne ďakujeme pánovi primárovi MUDr. Júliusovi Muranskému a celému
kolektívu chirurgického oddelenia, ako aj oddelenia JIS NsP Sv.Lukáša v Galante za
obetavú starostlivosť o našu milovanú zosnulú.
Sobáše: Ing. Lukáš Holbík – Ing. Nora Kramářová
· Tomáš Takács – Ing. Oľga Kapronczaiová
· Zsolt Németh – Petra Gapčová · Martin
Kováč – Beata Pukkaiová · Peter Blada –
Ing. Aida Halák · Jozef Bicsan – Rita Sztraka ·
Ing. Pavol Lehotský – Mgr. Beata Brablecová
Smútiaca rodina.
· Mustafa Bajrami – Martina Novotná
Úmrtia:
Mária Mešťáneková, rod. Víghová, 85-roč. ·
Agneša Eliášová, rod. Benedeková, 88-roč.
· Jana Dobrovodská, rod. Eliášová, 44-roč. ·
Ladislav Šalka, 62-roč.
október 2012
Program MsKS
17.10.2012 15:00 hod. „Október mesiac úcty k starším“ ES · 18.10.2012
18:00 hod. Otvárací koncert XV.
ročníka GHD DS · 20.10.2012 19:00 hod.
Stretnutie nielen pre osamelých ES · 25.10.2012
18:00 hod. Koncert GHD – Bergerovo trio RK ·
29.10.2012 19:00 hod. Koncert speváckeho
telesa LA GIOIA DS · 05.11.2012 16:30 hod. Slovenský zväz záhradkárov M- klub · 06.11.2012
09:00 hod. Zdravý život BS · 08.11.2012 17:00
hod. Výstava – J. Glassová + zámocký koncert
RK · 11.11.2012 18:00 hod. Komorný súbor
Pacora trio Evanjelický kostol · 15.11.2012
19:00 hod. Tamás Gábor ES · 15.11.2012 00:00
hod. GHD- Gyöpös István, Tatiana Lenková, RK
Viktória Verbovská · 15.-16.11.2012 00:00 hod.
Medzinárodná husľová súťaž BSZ.Kodálya
Program Kina DK:
12. októbra (piatok) o 19:00 h.
Let´s dance: revolution Film: USA,
93 min, české titulky, tanečno-romantická dráma Vstupné: 3,-€ MP-12 · 13. - 14.
októbra (sobota - nedeľa) o 16:30 h. Norman
a duchovia Film: USA, 93 min, český dabing, animovaná komédia Vstupné: 3,-€ MP-12 · 13. - 14.
októbra (sobota - nedeľa) o 19:00 h. Návrat
temného rytiera Film: USA, 164 min, slovenské
titulky, akčná krimi dráma Vstupné: 3,50 € MP-12
· 16. - 17. október (utorok - streda) o 19:00
h. Cesta do lesa Film: ČR, 120 min, pôvodná
Program
Vlastivedného múzea
Výstavy:
od 25. 9. 2012 do 31. 10. 2012 –
Výstava Rakúskej fotografickej
spoločnosti ÖGPh
Výstava v spolupráci v Dome
MS Galanta: Dom MS Galanta
+ Vlastivedné múzeum v Galante Cyrilometodský cyklus
akad. mal. Mikuláša Klimčáka.
Otvorená pri príležitosti 1150.
výročia príchodu vierozvestcov
na územie Slovenska. Od 23. 10.
2012.-15.5.2013
Podujatie Pri stíšenom svetle Ako Esterházyovci ovládli Galantu v 16. stor. 22.10. 2012 o 17.00
hod., prednáša R. Ragač
13
verzia, romantická komédia Vstupné: 4,-€ MP-12 ·
19. októbra (piatok) o 19:00 h. Prometheus
Film: VB, 124 min, české titulky, akčný sci-fi horor
Vstupné: 3,-€ MP-15 · 20. - 21. októbra (sobota
- nedeľa) o 16:30 h. a 19:00 hod. Asterix
a Obelix v službách jej veličenstva slovenská
premiéra Film: FR/ŠP/TAL, 125 min, český dabing,
dobrodružná rodinná komédia Vstupné: 4,- €
MP-12 · 20. - 21. októbra (sobota - nedeľa)
o 21:30 hod. Paranormal activity 4 slovenská
premiéra Film: USA, 95 min, české titulky, horor
Vstupné: 4,- € MP-15 · 23. - 24. október (utorok - streda) o 19:00 h. The words Film: USA,
102 min, české titulky, dráma Vstupné: 4,-€ MP-12
· 27. októbra (sobota) o 16:30 hod. - český
dabing ! Hotel Transylvania Film: USA, 91 min,
český dabing, animovaná komédia Vstupné: 3,- €
MP · 27. októbra (sobota ) o 19:00 hod. 28.
októbra (nedeľa) o 21:30 hod. Skyfall svetová
premiéra Film: USA, 140 min, s titulkami, akčný
Vstupné: 4,- € MP-12 · 30. - 31. október (utorok - streda) o 19:00 h. Samsara Film: USA,
112 min, titulky, poetický Vstupné: 4,-€ MP-12
Zmena programu vyhradená!
Tel.: 031-7802797, ­031-7802787,
www.kino-galanta.sk, ­
[email protected]
P redpredaj vstupeniek – hodinu
pred každým predstavením 031-7802177
Renesančný kaštieľ
Pripravujeme:
Október – november: Akad.soch. Jana
Stála expozícia: Mlynárstvo
v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu
Podujatia
v Galantskej
knižnici
30.10.2012 10,00
hod. Dramatické čítanie ZŠ Štefánikova
Galanta
Galantské
osvetové
stredisko
23.10.2012 14.00 Pletenie z papiera bezplatné tvorivé dielne pre seniorov mesta
Galanta Miesto: Galantské osvetové stredisko
· do 26.10.2012 Výstava diel rómskych
výtvarníkov Miesto: Inovatech Sládkovičovo
· do 31.10.2012 Výstava z medzinárodnej
výtvarnej súťaže s protidrogovým zámerom
Miesto: Mestský úrad Galanta · do 31.10.2012
Farebný svet Rómov - 8. ročník výstavy
Korkošová – Černá, akad. mal. Mária Klastová, Výstava sochárskych diela a obrazov
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Spektrum CVČ
12.10.2012 o 17.00 hod. – Jesenné variácie
– Javorinka · 18.10.2012 o 8.30 hod. – Majstrovstvá okresu v stolnom tenise ZŠ - ZŠ Veľká
Mača · 31.10.2012 o 10.00 hod. – Viazanie
vencov k sviatku zosnulých – SZČ Nebojsa
· 31.10.2012 o 10.00 hod. – Sústredenie
mažoretiek – CVČ-S Galanta · október 2012
– Workshop - bicie – CVČ-S Galanta · október
2012 – Majstrovstvá okresu v stolnom tenise SŠ
– Gymnázium Z. Kodálya Galanta · november
2012 – Majstrovstvá okresu v basketbale ZŠ
chlapci – ZŠ J. Fándlyho Sereď · november
2012 – Majstrovstvá okresu v basketbale ZŠ
dievčatá – ZŠ J. Fándlyho Sereď
Bližšie informácie o našich programoch
môžete nájsť aj na webovej stránke
www.cvcsga.edupage.org a na FB.
Pohotovosť
lekární
12.10.2012 Lekáreň sv. Lukáša, Hodská
373/38, (v poliklinike) · 13.10.2012 Medicana, Poštová 1599/15 · 14.10.2012 Felicita,
Hodská 373/38 · 15.10.2012 Klokner, Hodvýtvarných prác rómskych detí a mládeže
z celoslovenskej súťaže Miesto: Mestský
úrad Galanta · do 31.10.2012 Ján Kollárovič
Výstava diel člena Klubu výtvarníkov Galantská
paleta Miesto: MKS Jelka · 6.11.2012 8.30
– 15.00 Zdravý život – zdravotná osveta pre
obyvateľov mesta (bezplatné vyšetrenia tlaku,
cukru, cholesterolu, tuku a i.) Miesto: Mestské
kultúrne stredisko Galanta · 8.11.-8.12.2012
Judita Glassová Autorská výstava diel členky
Klubu výtvarníkov Galantská paleta Miesto:
Renesančný kaštieľ Galanta · 13.-30.11.2012
Kultúra bez bariér Prezentácia kultúrnych
aktivít zdrav. postihnutých občanov Miesto:
Galantské osvetové stredisko · október –
november 2012 Škodlivosť fajčenia – cyklus
prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ Miesto: okres
Galanta · október – november 2012 Miluj
život – nie drogy – cyklus prednášok pre žiakov
ŠZŠ Miesto: okres Galanta · každý piatok
14.30 – 17.30 Dielňa detskej dramatickej
tvorivosti Miesto: Galantské osvetové stredisko
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/904 201, e-mail: [email protected]
|
kam v galantE
ská 385 · 16.10.2012 Lekáreň Dr. Max, HM
TESCO Drevená 762/2 · 17.10.2012 Dr. Max,
Šafárikova 1531/49 · 18.10.2012 Dr. Max,
Vajanského 909/2 · 19.10.2012 Lekáreň sv.
Martina, Mierová 2365 · 20.10.2012 AREAL
ZDRAVIA, Kpt. Nálepku727/13 · 21.10.2012
Lekáreň Dr. Max, HM TESCO Drevená 762/2
· 22.10.2012 Lekáreň SUN PHARMA, OD
Kaufland, Esterházyho 2381 · 23.10.2012
Felicita, Hodská 373/38 · 24.10.2012
Medicana, Poštová 1599/15 · 25.10.2012
Lekáreň Dr. Max, HM TESCO Drevená 762/2
· 26.10.2012 Lekáreň sv. Lukáša, Hodská
373/38, (v poliklinike) · 27.10.2012
Dr. Max, Šafárikova 1531/49 · 28.10.2012
Lekáreň SUN PHARMA, OD Kaufland,
Esterházyho 2381 · 29.10.2012 Klokner,
Hodská 385 · 30.10.2012 Lekáreň Dr. Max,
HM TESCO Drevená 762/2
31.10.2012 Lekáreň sv. Lukáša, Hodská 373/38,
(v poliklinike) · 1.11.2012 Dr. Max, Vajanského
909/2 · 2.11.2012 Felicita, Hodská 373/38 ·
3 .11.2012 K lokner, Hodská 385 · 4.11.2012
Lekáreň sv. Lukáša, Hodská 373/38, (v poliklinike)
· 5.11.2012 Lekáreň Dr. Max, HM TESCO Drevená
762/2 · 6.11.2012 Dr. Max, Šafárikova 1531/49 ·
7.11.2012 AREAL ZDRAVIA, Kpt. Nálepku727/13
· 8.11.2012 Lekáreň sv. Lukáša, Hodská 373/38,
(v poliklinike) · 9.11.2012 Lekáreň sv. Martina,
Mierová 2365 · 10.11.2012 Medicana, Poštová
1599/15 · 11.11.2012 Felicita, Hodská 373/38 ·
12.11.2012 Lekáreň SUN PHARMA, OD Kaufland,
Esterházyho 2381 · 13.11.2012 Dr. Max,
Šafárikova 1531/49 · 14.11.2012 AREAL ZDRAVIA,
Kpt. Nálepku727/13 · 15.11.2012 Dr. Max,
Vajanského 909/2 · 16.11.2012 Klokner,
Hodská 385
Program DMS
23.10.2012 o 17.00 hod.
-Vernisáž výstavy venovanej
príchodu sv. Cyrila a Metoda,
v Dome MS Galanta · 30.10.2012 o 16.00
hod. -Zaspievajme si spolu, posedenie pri
piesni, v Dome MS Galanta
Športové podujatia
ST.TENIS: 12.10.2012 - 17.00
Extraliga Metalfin Galanta A –
ŠOG Nitra A
13.10.2012 – 10.00 Extraliga Metalfin Galanta A – Štiavnické Bane
26.10.2012 - 17.00 Extraliga
Metalfin Galanta A – Holíč A
27.10.2012 – 10.00 Extraliga
Metalfin Galanta A – MACO
Trnava A
KARATE: 20.12.2012 – 9.00
Slovenský pohár v karate
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta IČO: 00305936. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: Mgr.
Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. Sídlo vydavateľa
a redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať
príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
Download

Zo zápisníka Mestskej polície Galanta – september 2012