Dňa 29.04.2014 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre usporiadala prvý ročník
Celoslovenskej prehliadky súťažných prác Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti v
oblastiach cestovný ruch, kultúra, ekonomika a manažment. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor
pre prezentáciu prác študentov a doktorandov v študijných programoch kulturológia, etnológia,
muzeológia, marketingová komunikácia, manažment, ekonomika, regionálny rozvoj, geografia i v
ďalších príbuzných študijných programoch. Garantom podujatia bol prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
ŠVOUČ bola rozdelená na dve hlavné sekcie- Sekciu pre študentov 1. a 2. stupňa vysokých škôl
(rozdelená na pod-sekcie Kultúra, Ekonomika a Manažment, Turizmus) a sekcia pre doktorandov pod
názvom Interdisciplinárne štúdiá. Na ŠVOUČ sa zúčastnili študenti z 5 univerzít (UKF, SPU v Nitre,
TnUAD v Trenčíne, UK v BA, UCM v Trnave). V sekcii pre študentov bolo prezentovaných 23 prác, na
ktorých sa podieľalo 31 študentov. V doktorandskej sekcii vystúpilo 12 prezentujúcich s 12 prácami.
Úroveň prác bola vysoká a študenti mali možnosť prezentovať svoje projekty, ktoré môžu naďalej
rozvíjať v praxi.
Zloženie komisií bolo nasledovné:
Komisia č. 1- Sekcia pre študentov 1. a 2. stupňa vysokých škôl
doc. Marwan Al-Absi, CSc. – predseda komisie
PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD.
Komisia č. 2- Sekcia pre doktorandov
doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. – predseda komisie
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
PROGRAM
KULTÚRA
Caňová Mária: Pracovná mobilita na Slovensku – porovnanie v čase
 Katedra sociológie FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Monika Štrbová, PhD.
 Cieľom práce je ponúknuť komplexný pohľad na problematiku. Teoretické východiská pojednávajú o primárnom pojmosloví a jeho
diferenciácii, ako aj o historickom pozadí slovenskej pracovnej migrácie. Druhá časť práce kladie dôraz na vývojovú analýzu vybraných
štatistických ukazovateľov, ich interpretáciu a možné zdôvodnenie, pričom je orientovaná najmä na zahraničnú pracovnú mobilitu Slovákov.
Jaššová Simona: Veštby a predzvesti smrti – premeny funkcií
 Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 Práca sa zaoberá veštbami, predzvesťami a znameniami smrti v obci Ladice, pričom sleduje najmä premeny funkcií jednotlivých úkonov vo
vymedzenom časovom období.
Perný Lukáš: Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neo-liberálnej post-spoločnosti
 Katedra kulturológie FF UKF v Nitre I Školiteľ: Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
 Náplňou práce je analýza a reflexia niektorých súčasných a kľúčových názorových prúdov v kulturológii. Primárnou témou sú koncepcie
environmentalizmu I. Dubničku a ontologickej kulturológie J. Šmajsa v kontexte kultúry ako jedinečného fenoménu, ktorý vytvoril ľudský rod,
no zároveň existuje reálna možnosť, že bude i jeho „hrobárom.“ Práca bola inšpirovaná morálnou a ekonomickou krízou v otázke neistej
budúcnosti vied ako je kulturológia práve v súčasnom modeli spoločnosti.
Horňáková Dominika: Modrová na kolesách
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
 Práca sa zaoberá návrhom podujatia Modrová na kolesách. Cieľom je nájsť prieniky medzi kultúrou a turizmom navrhnutím podujatia, ktoré
bude odrážať špecifickú obce Modrová. Prostredníctvom podujatia usiluje o zlepšenie imidžu obce, podporiť kultúrno-spoločenský život v obci
a prispieť ku kultúrnemu, sociálnemu a ekonomickému rozvoju obce a k rozvoju v oblasti cestovného ruchu.
Zvalená Mária: Etnologické aspekty v diele a živote Martina Števčeka
 Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 Predstaviť osobnosť Martina Števčeka, ktorý vo väčšine prípadov vystupoval pod pseudonymom Maroš Madačov ako významného
predstaviteľa v odbore národopisu a etnológie. V etnologickej spise tento bádateľ rezonuje len zriedkavo. Jeho meno nie je zaradené do dejín
etnológie, hoci jeho fotografický fond sa dá v rozsahu prirovnať k fondom Pavla Socháňa a Karola Plicku.
Puškár Jozef, Rák Vladimír: Kulturologická reflexia videoklipu


Katedra: Katedra kulturológie FF UKF v Nitre I Školiteľ: Mgr. E. Moravčíková PhD.
Témou práce je problematika videoklipov a jej poňatie z kulturologického hľadiska. Primárne skúma videoklipy, ktoré kriticky reflektujú
spoločnosť a poukazujú na globálne problémy sveta. Práca je systematicky členená na dve časti, pričom úvodná kapitola sa zaoberá
problematikou davu a davového človeka. Druhá kapitola sa zaoberá cenzurovanými videoklipmi, pričom plynule nadväzuje na problematiku
davu. Rovnako sa zameriava aj na príčiny zásahov cenzorov a spoločenské udalosti, ktoré predchádzali nariadeniam cenzúry.
Calamar Maria: Bodonošské rodinné obyčaje
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
 Práca analyzuje rodinné obyčaje v slovenskej obci Bodonoš v Rumunsku. Poukazuje na ich pôvodný stav a súčasné postavenie. Prináša
všeobecnú komparáciu problematiky so Slovenskom, resp. s regiónom Kysuce.
Zimová, Katarína: Komparácia stredovekej pouličnej produkcie s jej súčasnými inštrumentálnymi podobami
 Katedra kulturológie FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Július Fujak, PhD.
 Práca sa zaoberá problematikou transformácie a pôsobenia stredovekej pouličnej produkcie smerujúc k jej dnešným podobám. Reflektuje
súčasný stav aktivít na poli prevažne inštrumentálnej pouličnej hry v dvoch rozdielnych, nami zvolených mestách i kultúrach. V znamení
opisu a analýzy postojov danej kultúry k takejto forme činnosti porovnáva jej úroveň rozvinutia, vnímania. Využíva na to skúsenosť pohľadu
pozorujúceho i pozorovaného objektu. Následne ponúka závery.
Janíková, Mária: Kultúrno-historické pamiatky Khmérskej ríše
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Eva Al-Absiová, PhD.
 Práca popisuje historicko-politický vývoj Khmérskej ríše, ktorá sa rozvíjala od 9. Do 13. Storočia na teritóriu juhovýchodnej Ázie. Jej cieľom je
priblížiť najvýznamnejšie kultúrno-historické hmotné pamiatky, ktoré sa zachovali na území Kambodže, Laosu a Thajska. Práca sa usiluje
zistiť ako ovplyvnilo náboženstvo architektúru Khmérskej ríše a ako ovplyvnila Khmérska kultúra ďalšie civilizácie po svojom zániku.
Berkešová Katarína: Projekt „Stopa“ ako možnosť zlepšenia marketingu divadelného festivalu Dotyky
a spojenia v Martine
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Marcel Mudrák, PhD.
 Práca sa zaoberá možnosťou rozvoja divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine v kontexte kultúry a cestovného ruchu. Jej cieľom je
poukázať na marketingové aktivity, ktoré by bolo možné aplikovať pre potreby festivalu. Prináša návrh projektu zameraného na propagácie
festivalu na území Slovenska. Projekt „Stopa“ zahŕňa vytvorenie pamätníkov významných slovenských divadelníkom, ktorí pôsobili v Martine.
EKONOMIKA A MANAŽMENT
Galo Ladislav: Nástup Číny a jej vplyv na globálne ekonomické a politické vzťahy
 Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 Čínska ľudová republika, poučená z nedostatkov hospodárskych a politických systémov vyspelých západných krajín, vyzbrojená prírodnými
zdrojmi a pracovnou silou, získava čoraz väčšiu ekonomickú moc. To so sebou prináša aj väčšiu politickú moc. Čína je najväčším držiteľom
dolárových rezerv a za pár rokov bude aj najväčšou ekonomikou na svete, preto je rast jej vplyvu na globálne záležitosti významnejší ako nikdy
predtým.
Roža Miroslav: Vybrané ukazovatele biodiverzity v katastrálnom území obce Častkov
 Ústav ekológie a environmentálnych vied SEVŠ Skalica I Školiteľ: Ing. Emília Boďová, PhD.
 Cieľom práce je charakterizovať prírodné pomery v obci Častkov a vymedziť jednotlivé lokality nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
ako východiskový bod vo vzťahu k vytvoreniu zoznamu rastlinných a živočíšnych druhov vyskytujúcich sa v týchto lokalitách obce vrátane
charakteristiky vplyvov pôsobiacich na biodiverzitu vo vymedzených lokalitách ako aj navrhnúť možnosti na zlepšenie daného stavu.
Baľaľa Filip: Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj Žilinského samosprávneho kraja
 KVSaRR Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne I Školiteľ: Ing. Katarína Havierníková, PhD.
 Medzinárodný pohyb kapitálu tvorí významnú súčasť medzinárodného pohybu výrobných faktorov a v dnešnej dobe má neustále rastúci
význam. Zahraničné investície sú významným faktorom pri ekonomickom vývoji krajiny, aj regiónu. Napomáhajú znížiť nezamestnanosť,
prispievajú k rastu HDP, zvyšujú produktivitu práce a majú tendenciu zvyšovať mzdy zamestnancov. Cieľom práce je analyzovať problematiku
prílevu zahraničných investícií v ŽSK s následným zhodnotením vplyvu týchto investícií na podnikateľskú činnosť v danom regióne.
Sokol Jakub: Analýza aktívnej participácie verejnosti na veciach verejných v euroregióne Biele Karpaty- Bílé
Karpaty

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne I Školiteľ: Ing. Karol
Krajčo

Cieľom predkladanej práce je na základe analýzy skutkového stavu vytvoriť odporučenia, návrhy na zlepšenie participačných vzťahov
verejnosti a samospráv na rozvoji územného celku v prostredí Euroregiónu Biele Karpaty – Bílé Karpaty.
Augustín Michael: Kritika neoliberálnej paradigmy a systémové alternatívy ku kapitalizmu
 Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre I Školiteľ: Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.
 Práca sa zaoberá charakterom vzťahu demokracie a kapitalizmu, úlohou trhovej ekonomiky v liberálnej demokracii, neoliberálnou
ideológiou, jej expandovaním do sektora politiky, kolonizovaním verejného sektora, presakovaním trhovej logiky do spoločenských vzťahov,
problémom depolitizácie a venuje pozornosť diskusii o súčasných postkapitalistických alternatívach.
Šálková Ivana: QR kódy v marketingu
 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre I Školiteľ: Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.
 Práca pojednáva o aspektoch QR kódov v marketingu. Vo svojej teoretickej časti vymedzuje základný pojmologický rámec mobilného
marketingu pod ktorý QR kódy patria. Následne je bližšie rozpracovaná história QR kódov, ich komunikačné špecifiká, rovnako využitie QR kódov
ako nástroja marketingovej komunikácie, ich varianty, ekvivalenty, trendy a taktiež perspektívy v tejto sfére marketingovej komunikácie.
Empirická časť práce je postavená na výskume medzinárodnej úrovne, kde sa pojednáva o poznaní samotných QR kódov, o princípoch ich
fungovania a využitia v praxi.
CESTOVNÝ RUCH
Krajmer Tomáš: Návrhy pre efektívne využitie vybraného potenciálu územia „Slovenská brána“ v cestovnom
ruchu
 Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU Nitra I Školiteľ: Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
 Práca stanovuje propozície, pre efektívne využívanie vybraných lokalizačných predpokladov cestovného ruchu. Na báze identifikácie
a následného auditu potenciálu územia „Slovenská brána,“ tvoria vybraný potenciál: kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku a rieka Hron.
Dianová Dáša: Identifikácia negatívnych vplyvov cestovného ruchu obce Podhájska

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. RNDr. Alfréd Krogmann, PhD.

Práca analyzuje pôsobenie negatívnych vplyvov cestovného ruchu na obyvateľov obce.
Gabriela Búšová, Veronika Macková, Tatiana Zajacová, Lenka Bošňovičová, Katarína Mamráková: Vplyv
zľavových portálov na kvalitu služieb v cestovnom ruchu
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Michala Dubská, PhD.
 Práca sa zaoberá problematikou zľavových portálov a ich vplyvom na kvalitu služieb v cestovnom ruchu. Informuje o vzniku a fungovaní
zľavových portálov, tiež poukazuje na ich slabé a silné stránky. Práca obsahuje vyjadrenia subjektov cestovného ruchu o vplyve zľavových
portálov na ich obsadenosť a prosperitu. Hodnotí kvalitu služieb v cestovnom ruchu.
Uhnák Michal: eTurizmus - online marketing v turizme
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Roman Zima, PhD.
 Cieľom projektu eTurizmus.sk je zintenzívniť využitie e-marketingu, a to predovšetkým sociálnych médií v odvetví turizmu. Podnikom
cestovného ruchu, destinačným organizáciám a inštitúciám cestovného ruchu má napomôcť k objaveniu marketingových nástrojov
dostupných na internete a poukázať na ich správne využitie. eTurizmus.sk má za úlohu inšpirovať súčasných marketingových manažérov, ako
aj budúcich absolventov súvisiacich odborov pri ich prácach informovaním o novinkách z odvetvia sociálnych médií, poukazovaním na
zahraničné prípadové štúdie a vlastnými postrehmi.
Zemanovičová Lucia: Kamenné gule v Chrenovci-Brusne
 Katedra cestovného ruchu FSŠ Nitra I Školiteľ: RNDr. Attila Tóth, PhD.
 Prírodné krásy Slovenska a hornej Nitry, problematika cestovného ruchu na hornej Nitre, krátky pohľad do dediny Chrenovec-Brusno,
kamenné gule vo svete, kamenné gule na Slovensku, otázniky okolo vzniku kamenných gúľ, projekt na vytvorenie náučného chodníka ku
kamenným guliam v Chrenovci-Brusne, ciele, metodika, SWOT analýza, produkt cestovného ruchu.
Barbora Predanocyová, Lenka Tőkőlyová, Anna Bendíková, Veronika Szkubanová, Andrea Macková: Možnosti
rozvoja CR v mikroregióne Radošinka
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Michala Dubská, PhD.
 Práca sumarizuje výsledky získané v rámci študentského výskumu cestovného ruchu a kultúry v mikroregióne Radošinka. Charakterizuje socioekonomické aspekty územia, vymedzuje metodiku výskumu, určuje nosné otázky a perspektívy rozvoja. Výskum v mikroregióne je výsledkom
spolupráce Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre s MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA. Záverečným výstupom spolupráce
bude vytvorenie strategického programu rozvoja cestovného ruchu a kultúry v území mikroregiónu.
Hasičová Slavomíra: Beer Tourism

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Lucia Záhumenská, PhD.

Práca predstavuje históriu výroby a konzumácie piva, najznámejšie značky a krajiny známe produkciou tohto nápoja. Približuje tiež vybrané
pivné festival v rámci Európy a spoločenské akcie spojené s pivom na Slovensku. Predkladá možné využitie pivovarov na Slovensku ako turistických
atraktivít v rámci pivného turizmu – návrh Bratislavskej pivnej cesty.
SEKCIA PRE DOKTORANDOV
Šimončičová Mária: Kultúrne dedičstvo a cestovný ruch v kontexte kreatívneho priemyslu
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
 Príspevok sa zameriava na problematiku vzťahu kultúrne dedičstvo a cestovný ruch, ktorý kladie do korelácií s kreatívnym priemyslom. Na
pozadí čoraz viditeľnejšej kreatívnej prestavby spoločnosti podmieňujúcej profiláciu kreatívneho priemyslu na rôznych poliach sú kultúrne
dedičstvo i cestovný ruch implementované do rozsiahleho systému kreatívneho priemyslu. Cieľom príspevku ju predstaviť viaceré aspekty
vzťahu- kultúrne dedičstvo a cestovný ruch v kontexte kreatívneho priemyslu. Predloženou prácou chceme rozvíjať tému kreatívneho
priemyslu na našom území.
Matyášová Martina: Kultúrne reálie bihorských Slovákov na príklade rozprávok Prekrásny Janko
 Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre I Školiteľ: Prof. PhDr. Eva Tučná, CSc.
 Hlavná pozornosť je venovaná textovej analýze rozsiahlej zbierky rozprávok Prekrásny Janko. Ide o zozbieranú ľudovú slovesnosť Slovákov
žijúcich v oblasti Bihoru. Tieto rozprávky boli vytvorené tamojším obyvateľstvom. Ľudia sa pri ich vytváraní inšpirovali svojím každodenným
životom, vkladali do nich osobné skúsenosti, predmety každodennej potreby, javy, s ktorými boli dennodenne v kontakte. Pri analýze
rozprávok si všímame kultúrne reálie, ktoré sa tam vyskytujú ako napríklad oblečenie, jedlo, remeselnícka výroba, poľnohospodárstvo, vzhľad
vtedajšej dediny, zvyky a podobne.
Benedik Michal: Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame v období medzi rokmi 1945-1952
 Katedra kulturológie FF UK v Bratislave I Školiteľ: Doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD.
 Historicko-teoretický a aplikačný charakter príspevku revitalizuje odkaz Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Približuje ich pôsobenie
v Bratislave v období medzi rokmi 1945-1952 a po prvýkrát komplexne skúma, interpretuje a verejnosti predstavuje ich pôsobenie v kontexte
dejín národnej kultúry.
Rybanová Veronika: Výchova žiakov k tolerancii na hodinách etickej výchovy
 Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
 Je veľmi ťažké získať si dôveru dnešných detí a adolescentov. Dovolím si tvrdiť, že väčšina z nich trpí rôznymi druhmi komplexov, psychických
blokov a porúch. Úlohou pedagógov a hlavným cieľom vyučovacieho procesu by malo byť pripravovať žiakov na život. Učiť ich správnym
hodnotám, slušnému správaniu, morálke a etickým princípom. No väčší význam ako definície z učebníc má pre žiakov zážitková skúsenosť.
Gubani Ianko: Minulosť a prítomnosť štúdia zahraničných Slovákov na UKF v Nitre
 Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
 V poslednom desaťročí sa často stretávame aj na akademickej pôde UKF v Nitre s pojmom krajanský študent. Ide predovšetkým o tínedžerov
z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí si vybrali za svoju alma mater práve UKF v Nitre. Cieľom práce je objasniť dôvody a okolnosti
vzdelávania sa týchto študentov. Pri dosahovaní stanoveného cieľa vychádzame predovšetkým zo štatistických zdrojov, na základe ktorých
vytvoríme grafické projekcie a poukážeme na vzrastajúci alebo klesajúci záujem spomínaných krajanov o univerzitu.
Bizíková Viktória: Poľovnícky turizmus v systéme cestovného ruchu
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
 Pojmy poľovnícky cestovný ruch, poľovnícky turizmus, lovecký cestovný ruch, poľovnícka turistika, sú v posledných rokoch veľmi
frekventované výrazy v súvislosti s realizáciou trvalo udržateľného cestovného ruchu. V príspevku poukážeme na rôzne prístupy teoretického
vymedzenia a interpretácie tohto pojmového aparátu v systéme cestovného ruchu. Poľovnícky turizmus plní viacero významných funkcií,
najmä ekologicko-ochranársku, výchovno-vzdelávaciu a kultúrno-spoločenskú. Z pohľadu cestovného ruchu však dominuje rekreačnošportová a ekonomická funkcia realizovaná hlavne prostredníctvom poplatkového lovu, čo súvisí s čerpaním rôznych ďalších služieb CR v
poľovníckej destinácii. Načrtneme tvorbu cieľového produktu poľovníckeho turizmu s dôrazom na jeho špecifiká.
Šimončičová Anna: Cestovný ruch, kultúra, special events
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Práca pojednáva o vzájomnom vzťahu medzi cestovným ruchom a kultúrou, ktorý konkretizujeme na ich spoločnom prieniku- special events.
Príspevkom reagujeme na rastúci počet podujatí, ktoré sa vyznačujú silnými efektmi v kultúrnom i ekonomickom prostredí. V predkladanom
príspevku sa zameriavame na odhalenie vzájomných súvislostí, ktoré plynú z koexistencie týchto dvoch fenoménov v geografickom priestoremieste konania podujatia. Prácou chceme prispieť k rozvoju problematiky riešiacej zložitý vzťah kultúra - cestovný ruch.
Lahučký Maroš: Zmeny významu zomierania, smrti a posmrtného života v kyberpriestore
 Katedra kulturológie, FF UKF v Nitre I Školiteľ: Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Príspevok mapuje a analyzuje tematiku zomierania, smrti a posmrtného života v kontexte rozšírenej a virtuálnej reality a zmeny ich významu
a ponímania v kyberpriestore. Podáva diskurz o súčasných fenoménoch informačných technológií, aplikáciách a programoch, vytvárajúcich
vlastný obraz o smrti a zomieraní vo virtualite. Mnohé z nich sú často využívané v prospech nekromarketingu a tiež nekrotainmentu.
Zaoberá sa možnosťami prežívania virtuálnych identít a zabezpečením „nesmrteľnosti“ aj po smrti človeka.
Čukan Michal: Veľká noc na lazoch
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Prof. PhDr. Jaroslav
Čukan, CSc.

Práca sa zaoberá porovnaním kultúrnych tradícií spojených s Veľkou nocou v minulosti a v súčasnosti. Danú problematiku skúma
v dedinskom prostredí a v prostredí rozratených sídiel situovaných na úpätí Strážovských vrchov.
Kučírek Tomáš: Zmeny v chápaní beduínskej identity
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
 Tradičné delenie arabskej spoločnosti na beduínov a usadlé obyvateľstvo, ako ho načrtol Ibn Chaldún v 14. storočí, sa v dôsledku
celospoločenských zmien stáva postupne minulosťou. Základom identity beduínov je vedomie svojej odlišnosti, odvodené
predovšetkým od kočovného života v púšti. Ako sa ale beduíni identifikujú, ak žijú v trvalých sídlach a vykonávajú moderné
zamestnania? Príspevok poukazuje na formovanie identity členov tradičného spoločenstva v modernom svete.
Jakubovská Kristína: Revitalizácia kultúrnych tradícií v kontexte obnovujúceho sa vzťahu človeka k prírode
 Katedra kulturológie FF UKF v Nitre I Školiteľ: Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

Autorka práce približuje aktuálny socio-kultúrny fenomén oživovania kultúrnych tradícií, pričom sa bližšie zameriava na vzťah človeka
a prírody, kultúry a prírody. Predstavuje pohľad na súčasnú environmentálnu krízu cez prizmu krízy tradičných hodnôt a všeobecného
odklonu od tradícií, ktorý je sprievodným znakom modernej doby. V súčasnom procese revitalizácie kultúrnych tradícií a regenerácii
lokálnych komunít a ich kultúr nachádza významný environmentálny rozmer a skúma dopady týchto tendencií na komunity.
Adámeková Miroslava: Rozhodovací proces v manažérskej práci
 Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre I Školiteľ: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.

Základy riadenia ľudí v organizáciách. Manažérske prostredie. Manažérske rozhodovanie.
Umiestnenie prác bolo nasledovné:
V študentskej sekcii boli udelené tri miesta:
Krajmer Tomáš: Návrhy pre efektívne využitie vybraného potenciálu územia „Slovenská brána“ v cestovnom
ruchu – 1. miesto
 Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU Nitra I Školiteľ: Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Horňáková Dominika: Modrová na kolesách- 2. miesto
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Galo Ladislav: Nástup Číny a jej vplyv na globálne ekonomické a politické vzťahy - 3. miesto
 Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre I Školiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
V sekcii pre doktorandov boli udelené tri miesta:
Benedik Michal: Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame v období medzi rokmi 1945-1952 -1. miesto
 Katedra kulturológie FF UK v Bratislave I Školiteľ: Doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD.
Kučírek Tomáš: Zmeny v chápaní beduínskej identity - 2. miesto
 Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre I Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Matyášová Martina: Kultúrne reálie bihorských Slovákov na príklade rozprávok Prekrásny Janko- 3. miesto
 Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre I Školiteľ: Prof. PhDr. Eva Tučná, CSc.
S potešením môžeme konštatovať, že záujem o a účasť na prvom ročníku Celoslovenskej prehliadky súťažných prác
Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti bol pomerne vysoký. Veríme, že na podujatí sa stretneme opäť o rok.
Organizačný tím: PhDr. Michala Dubská, PhD., PhDr. Marcel Mudrák, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD.
Download

Správa - Katedra Manažmentu Kultúry a Turizmu