Školský vzdelávací program pre primárne
vzdelávanie Základnej umeleckej školy
Jantárová 6 v Košiciach
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA KLAVÍRI
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Klavír, ako hudobný nástroj, je na elementárnej úrovni ľahko ovládateľný, tvorba tónu
je jednoduchá, začať možno už od útleho detstva, čo poskytuje možnosť rozvoja sluchu
pri imitovaní melodických a rytmických prvkov. Veľká prednosť klavíra ako nástroja je jeho
klaviatúra, ktorá je najvhodnejšia na pochopenie a vizuálnu predstavu harmonického systému.
Klavír najlepšie zo všetkých nástrojov absorbuje súzvuky, čo prospieva rozvoju
harmonického cítenia. Svojimi technickými, dynamickými a zvukomalebnými možnosťami
dokáže najlepšie zo všetkých nástrojov zastúpiť celý orchester a nie náhodou je preto
obligátnym nástrojom všetkých inštrumentalistov, spevákov, hercov a tanečníkov na vyššom
stupni štúdia.
V súčasnosti je možné pracovať aj s digitálnymi nástrojmi, ktoré prinášajú ďalšie
technické možnosti samé osebe, ako aj v spojení s informačno-komunikačnými
technológiami.
Ciele
Výchova hudbou k hudbe. Venovať pozornosť prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti,
hre a improvizácii. Prebudiť hudobnú vnímavosť, predstavivosť, začať formovať
inštrumentálne návyky, vypestovať návyk systematickej činnosti. Spestrovať učebný plán
rôznymi formami práce a striedať ich. Postupovať od hry podľa sluchu k teoretickým
vedomostiam. Obohacovať estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku osobnosti dieťaťa.
Hudobný materiál
F. Emonts: Európska klavírna škola
Z. Janžurová: Nová klavírna škola
S. Suzuki: Klavírna škola
ďalšie
Prednesové skladby
- výber z uvedených škôl
- výber z ďalších škôl
OBSAH
- rešpektovanie vekových osobitostí
dieťaťa
- využitie prirodzenej hravosti
a kreativity dieťaťa
- základné učivo: hádanky, riekanky,
ľudové piesne
- zoznámenie sa s notovým písmom
- spoznávanie základ. hudobných
výrazových prostriedkov
- prebúdzanie elementárneho
harmonického cítenia a prvkov
improvizácie
KOMPETENCIE
- získať základné
interpretačné návyky:
správne sedenie,
postavenie rúk,
ovládanie hracieho
aparátu, tvorba tónu
- rozvinúť hru piesní
podľa sluchu
- získať návyky
neprerušeného čítania
nôt
- hra legato, staccato, tenuto,
nonlegato
- husľový a basový kľúč, hra z nôt
- hra detských
piesní so
sprievodom
- hra skladieb
nezávisle oboma
rukami
- 20 skladieb
rôzneho
charakteru
- získať základné
technické návyky
- zvládnutie
základných
technických
návykov
- používať základné
spôsoby spájania tónov
- počiatky hry
z listu
- ovládať základné pojmy
hudobnej terminológie
- štvorručná hra
- začiatky hry podľa nôt
- hra piesní jednou rukou, striedaním
rúk, s vlastným sprievodom
VÝSTUP
- pestovanie nezávislosti rúk
- počiatky štvorručnej hry
- rozvíjanie hry z listu
- vedenie k hre spamäti
- hra s dynamikou
- príprava k hre stupníc a akordov
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Základným princípom je výchova hudbou k hudbe. Tomuto účelu slúži výber metód
a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia;
- fixačné: opakovanie, precvičovanie, motorický tréning;
- diagnostické;
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňujú sa logické myšlienkové operácie a postupy učenia. Uplatňujú sa adekvátne
formy vyučovacej hodiny: základná, zameraná na určitý problém, adaptácia na podmienky
verejného vystúpenia, návšteva koncertu.
Čo najviac sa využíva didaktická technika: audio, video nahrávky, záznamy žiakovej
hry, záznamy učiteľovej hry, možnosti digitálnych nástrojov: ich zvukové možnosti
a spoznávanie rôznych tanečných štýlov, ale aj možnosti digitálnych prameňov a výukových
programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
JAZZOVÁ HRA NA KLAVÍRI
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Klavír sa u detí teší veľkej obľube, lebo je to na elementárnej úrovni ľahko ovládateľný
nástroj, tvorba tónu je spojená s jasnou vizuálnou predstavou. Začať možno už od útleho
detstva, čo poskytuje možnosť rozvoja sluchu pri imitovaní melodických a rytmických
prvkov. Veľká prednosť klavíra ako nástroja je jeho klaviatúra, ktorá je najvhodnejšia
na pochopenie harmonického systému. Klavír najlepšie zo všetkých nástrojov absorbuje
súzvuky, čo prospieva rozvoju harmonického cítenia. Svojimi technickými, dynamickými
a zvukomalebnými možnosťami dokáže najlepšie zo všetkých nástrojov zastúpiť celý
orchester a nie náhodou je preto obligátnym nástrojom všetkých inštrumentalistov, spevákov,
hercov a tanečníkov na vyššom stupni štúdia.
V súčasnosti je dostupné nepreberné množstvo jazzovej literatúry aj takej, ktorá vedie
k vlastným improvizačným pokusom a nabáda k objavovaniu nového prístupu k vyučovaniu.
Ciele
Rozvíjať sluchový potenciál dieťaťa, predstavivosť rozdielov a zvláštnosti durových
a molových skladieb, nasledné kombinácie tónin. Pestovať hudbný vkus, prirodzenosť
transponovania, zmysel pre vlastné komponovanie a rozvíjanie poriadku, slobody v prístupe
žiaka k jazzovej hudbe. Naučiť uplatňovať nadobúdané teoretické vedomosti v praxi.
Hudobný materiál
Využívanie multimediálneho materiálu jazzovej literatúry.
Oboznámenie sa žiaka s históriou jazzovej hudby – vznik a vývoj až po dnešok.
Alternatívny, avantgardný be bob, cool, dixie, gypsy, fusion, swing, smooth, trad, strema,
funk a hip hop.
Prednesové skladby
-
výber autorov z množstva dostupnej jazzovej literatúry na primeranej technickej
a výrazovej úrovni
OBSAH
- využitie klasickej
harmónie a napojenie
cez tradíciu blues
- vnímanie a pozorovanie
jazzových foriem a štýlov
- vyvíjanie predstavivosti
a cítenia farieb akordov
a melódie cez teoretickú
znalosť
- uplatnenie teoretických
poznatkov v praxi
(využívať skúsenosť
adagia jazzového cítenia,
pretvárania do reálnej
improvizácie
a aranžovania)
KOMPETENCIE
- vytvoronie si vlastného
názoru na jazzovú hudbu
VÝSTUP
- hra jazzových etud
- zapamätanie si skladby
v prvom okamžiku
- prijímanie vedomostí, ktoré
su blízke vnímaniu hudby
- individuálne rozvádzanie
danému žiakovi
skladby, analyzovanie
a jej použitie v iných
formách rytmických
- využívanie rozvíjania
alebo improvizáciách
fantázie v spojitosti
s vedomosťami
- aplikovanie transpozície
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Získavať u žiaka dostatočné sebavedomie a pocit, že to čo tvorí, chce svoj čas a je to
dlhodobý proces. Bojovať proti tréme a naučiť žiaka pohotovo reagovať na daný hudobný
štýl, pochopiť ho a improvizovať v danom štýle so všetkým, čo vyžaduje.
Využívať analýzu skladieb, motiváciu formou demonštrácie a pochvaly. Voliť formu
hodnotenia a sebahodnotenia žiaka. Uplatňovať rôzne formy práce so žiakom – počúvanie
nahrávok, hru učiteľa, zúčastňovanie sa koncertov. Viesť žiaka k tvorbe vlastných
improvizácií a aranžmánov skladieb, tiež k hre v skupine a k verejným vystúpeniam.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA KEYBOARDE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Keyboard patrí do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov.
V súčasnosti je veľmi populárnym a žiadaným nástrojom a preto sa hra na keyboarde stala
vyučovacím predmetom na základných umeleckých školách. Tento nástroj ponúka široké
možnosti využitia a je preto veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal
možnostiam tohto nástroja.
Predpokladom kvalitného a fundovaného zvládnutia tohto predmetu je praktické
ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej harmónie,
predstava hry v jednotlivých hudobných štýloch. Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná.
Najvhodnejší spôsob výučby sa javí ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia
klavírnych osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj.
Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu
hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu.
V rámci štúdia je nutné sa zaoberať výrazovými prostriedkami akými sú melódia,
harmónia a rytmus a neskôr aj kompozícia, aranžovanie a improvizácia.
Ciele
Vzbudiť u detí záujem o hudbu, naučiť ich počúvať a prežívať ju. Vyučovanie viesť
hravou formou s využívaním zásady názornosti.
Rozvíjať hudobné dispozície žiaka, naučiť žiaka rozlišovať jednotlivé hudobné nástroje
podľa ich zvukového zafarbenia, prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť a upevňovať
základné hudobné návyky hry. Klásť dôraz na rozvoj rytmického a harmonického cítenia.
Hudobný materiál
F. DŘEVIKOVSKÝ: Každý se může stát kouzelníkem I. diel
V. PATEJDL: Klávesová škola Casio
E. SPAČIL: Hrajeme s Yamahou
J. ULLMANN: Škola hry na keyboarde
A. BENTHIEN: Nová škola hry na keyboarde I. diel
P. MALÝ: Škola hry na klavíri a keyboarde I. diel
J. MAŠINDA: Klavírna čítanka
Z. BÖHMOVÁ, A. GRÜNFELDOVÁ, A. SARAUER: Klavírna škola pre začiatočníkov
V. LICHNEROVÁ: Zahraj mi pesničku
Z. JANŽUROVÁ, Z. PRŮŠOVÁ: S písničkou u klavíru
J. MARCOLOVÁ: Klavírni improvizace pro děti předškolního věku a žáky 1. – 3. ročníka
OBSAH
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- oboznámenie s nástrojom
a používanie základných
funkcií nástroja
- ovládanie základných
funkcií nástroja
- základy hudobnej abecedy
a orientácia na klaviatúre
- čítanie notového zápisu
- plynulá hra jednoduchých
ľudových, tanečných
piesní s jednoduchým
harmonickým sprievodom
- hra legato, tenuto, staccato
- ovládanie hry legato,
tenuto, staccato
- hra odlišných rytmických
skladieb
- hra ľudových, tanečných,
či iných skladieb
s jednoduchým
harmonickým
sprievodom
- interpretácia skladby hrou
spamäti
- využívanie rôznych
rytmických podkladov
- používanie predohry,
medzihry a dohry
- sluchová kontrola hry na
nástroji
- účasť na koncertnom
podujatí
- dynamika, frázovanie
- podkladanie palca
(príprava k hre stupníc)
- začiatky hry durových
stupníc (i v protipohybe)
- hra ľud. a tanečných
piesní
- využívanie harmonických
funkcií (T,D)
- orientácia v základných
akordických značkách
- hra známych skladbičiek
podľa sluchu
- podpora hry podľa sluchu
- sluchová orientácia
v nástrojoch
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Sústreďovať sa na rozvíjanie vedomostí a zručností žiaka podľa jeho individuálnych
dispozícií.
Neustále vzbudzovať záujem o hru na nástroji predvedením skladieb rôznych štýlov
učiteľom, spoločnou hrou (žiak – učiteľ), počúvaním skladieb interpretovaných staršími
žiakmi, prostredníctvom CD nosičov, zúčastňovania sa koncertov apod.
Zameriavať sa na podchytenie a rozvíjanie osobnostných predispozícií jednotlivých
žiakov sústreďovaním sa na správny výber skladieb, podporu vlastnej tvorivej
aktivity, improvizovanie, programovanie a aranžovanie hudby atď.
Zvyšovať motiváciu žiaka jeho zapájaním do rôznych nástrojových zoskupení
a formácií tanečnej, ľudovej, či modernej hudby.
Pri výučbe dodržiavať učebné osnovy s prihliadaním na citové zrenie a osobnosť žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA HUSLIACH
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Husle sú sláčikový nástroj s možnosťou uplatnenia v sólovej, komornej hre,
v orchestroch komorných, folklórnych, v oblasti záujmovej a umeleckej činnosti alebo
profesionálnej.
Žiaci ZUŠ sú vedení už v priebehu štúdia k uplatneniu svojich vedomostí na školských,
verejných vystúpeniach, čo je dôležitým výchovným prostriedkom ich aktívnej spoluúčasti
na kultúrnom živote.
V predmete hra na husliach sa kladú nároky na hudobné, fyziologické a intelektuálne
dispozície človeka.
Tento predmet navyše obohacuje citové vnímanie žiaka a rozvíja nielen všetky zložky
hudobných schopností, ale aj estetické cítenie a morálno-vôľové vlastnosti.
Ciele
V záujme napredovania vzbudiť v žiakovi hru na sláčikovom nástroji.
Overiť si jeho fyziologické schopnosti pre štúdium tohto nástroja. Vytvárať u žiaka zmysel
pre kvalitu husľového tónu a rozvíjania intonačnej predstavivosti. Upevňovať správne návyky
pre prirodzené, ale vzpriamené držania tela.
Upevňovať hru žiaka najjednoduchšími cvičeniami, stupnicami a prednesovými
skladbičkami.
Od začiatku venovať pozornosť hre spamäti, melodickej a rytmickej predstavivosti.
Hudobný materiál
Tatiana Pogoževa: Nauč mně hrát na housle
Shiniszi Szuzuki: Pre začiatočníkov I. diel
Václav Krůček: Etudy I. diel
Otakar Ševčík: op. 7/ I. zošit
Otakar Ševčík: op. 6/ I., II. zošit
OBSAH
- intonačno - rytmická
sluchová výchova
- správne držanie tela (hrací
aparát)
KOMPETENCIE
- získať základné
zručnosti a návyky
- poznanie hudobnej
abecedy
- hudobná predstavivosť
- základné rytmické
pojmy
- primeraná hra z listu
a súhra s klavírom
- striedanie krátkych
a dlhých nôt
- nácvik martelé stredom
- postavenie ľavej ruky
v 1. polohe
- vlastný hudobný výraz
- výchova ku komornej hre
VÝSTUP
- hra na pozadných strunách
so zadelením sláčika
- rozlišovanie dynamiky,
pomalého a rýchleho tempa
- hra pizz. s použitím prstov
ľavej ruky
- ľahký prednes cez jednu
oktávu
- spájanie nôt – legato
a zdokonaľovanie ťahu
sláčika
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Dbať na prirodzené držanie tela a uvoľnené držanie huslí a sláčika. Správne postavenie
prstov na struny, hra časťami sláčika. Stupnica v rozsahu jednej oktávy, postupný prechod
na hru z nôt. Sústavná kontrola intonácie a vedenie žiaka k intonačnej sebakontrole. Základy
hry spamäti a súhry.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA VIOLONČELE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Violončelo je jedným zo skupiny sláčikových nástrojov, ktorý kladie nároky
na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície hráča, zároveň však plnou mierou rozvíja
všetky zložky jeho hudobných schopností, ako zmysel pre intonáciu, rytmus, kvalitu tónu
a prirodzené frázovanie.
V súčasnej hudobnej praxi sa uplatňuje violončelo ako sólový nástroj so sprievodom
klavíra, v kombinácii s rôznymi nástrojmi v orchestroch (symfonických, komorných,
ľudových a tanečných). Učebné osnovy hry na violončele sú zostavené tak, aby každý žiak
získal základy odborného vzdelania, ktoré by mu umožnilo uplatnenie podľa jeho schopností
a záujmu. Pre žiakov, ktorí prejavia mimoriadny záujem o ďalšie odborné - profesionálne
štúdium violončelovej hry záujmovej umeleckej činnosti je určený náročnejší študijný
program. Pritom je potrebné mať na zreteli, že zvládnutie technickej zložky predmetu je len
prostriedkom na dosiahnutie vytýčeného cieľa a musí byť súčasťou celkového hudobného
a všeobecno-kultúrneho rozvoja osobnosti žiaka.
Ciele
Cieľom obsahu a metód v prvom ročníku je hravou formou vzbudiť záujem o hru
na violončele a vyvolať pocit radosti z hry.
Zoznámiť žiaka s nástrojom, správnym uvoľneným sedením, držaním nástroja
a sláčika. Častým predhrávaním učiteľa vytvárať u žiaka zmysel pre kvalitu tónu, vytvárať
elementárne návyky prirodzeného a uvoľneného držania tela, postavenia pravej ruky
a postavenia ľavej ruky.
Od začiatku rozvíjať melodickú a rytmickú predstavivosť, nácvik jednotlivých piesní
a rečňovanie k pizzicátom a učiť žiaka čítať noty v F kľúči. schopnosť diferenciácie tónov
podľa ich vlastností a súvislostí (výška, dĺžka, dynamika)
Počúvanie a vnímanie drobných hudobných útvarov a tým postupné nadobudnutie vzťahu
k hudbe. Osvojenie si ľahkých piesní na rozvíjanie sluchových schopností, ktoré žiaci už
poznajú.
Získanie poznatkov o nástroji a osvojenie si elementárnych technických návykov pre hru
na nástroj.
Hudobný materiál
M. Procházková: Malý muzikant a violončelo
D. Ktristinik: Malý violončelista
M. Procházková: Melodické etudy
R. Sapožnikov: Etudy
Suzuky: Škola I. zošit
OBSAH
- správne a prirodzené
sedenie pri nástroji
- postavenie ľavej ruky
v základnej polohe,
správne držanie sláčika
- hra celým, polovicou,
tretinou a štvrtinou sláčika
- prechody sláčika
na vedľajšiu strunu
- detaché, legato
- dbať na kvalitu tónu a
správnosť hudobného
prejavu, hra podľa nôt v F
kľúči
- utvrdzovanie intonačnej
predstavivosti
KOMPETENCIE
- žiak je schopný spájať
zvukové predstavy
s motorickými
a vizuálnymi
- hra na prázdnych strunách
- hra pizz.
- žiak získa základné
návyky a zručnosti
violončelovej techniky
- prechod cez struny
- poznanie hudobnej
abecedy
- hra durového prstokladu
- osvojenie si základných
rytmických pojmov
(striedanie krátkej a
dlhej noty)
- plynulá súhra žiaka
s učiteľom
- správne intonovanie
v prvej polohe
- hra skladieb s uplatnením
detaché a legato
- získanie poznatkov
o hudobnom nástroji
- systematická kontrola
intonácie podľa učiteľa,
intonačná sebakontrola
- vedieť interpretovať
jednoduché melódie
- fixácia durového
prstokladu: C, G, D dur
- zvládnutie postavenia
ľavej ruky v prvej
polohe
- základy hry spamäti a
súhry žiak - učiteľ
- spájanie nôt – legato
- cvičenia na pohyblivosť
prstov
VÝSTUP
- hra ľavou rukou v základnej
polohe
- jednoduchá ľudová pieseň
so sprievodom klavíra
- hra spamäti
- zdokonaľovanie ťahu
sláčika
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Tvorivá práca učiteľa so žiakom, muzicírovanie, správny výber metodických postupov,
uvedených v odporúčaných hudobných materiáloch, vzhľadom na individuálne schopnosti
žiakov. Mnohé technické problémy sa dajú interpretovať aj bez použitia danej literatúry.
Individuálny prístup k žiakovi, použitie adekvátnych postupov a foriem práce v súvislosti
s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska celkového nadania, úrovne talentu, orientácie žiaka
na rôzne hudobné žánre, výberom rôznorodých hudobných foriem. Pri výbere repertoáru
zohľadňovať individuálne schopnosti žiakov a ich vkus.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA GITARE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých
hudobných žánroch, t.j. v klasickej, ľudovej, tanečnej hudbe, pričom trend smeruje k jej
uplatneniu najmä v pop-rocku a jazze. V súčasnosti sa teší veľkej obľube v širšej vekovej
kategórii.
Hru na gitare je možné študovať už od 8 rokov. Je to nástroj náročný na fyzické
dispozície dieťaťa, preto vyžaduje precízny prístup k cvičeniu na nástroji a veľkú trpezlivosť
pri tvorení tónu.
Súčasná gitarová pedagogika ponúka pedagógom gitarovej hry viacero gitarových škôl,
metodických a koncepčných materiálov a rôznych publikácií, ktoré umožňujú viacero
prístupov k vytváraniu technických a výrazových prostriedkov v hre na gitare.
Učebné osnovy sú prispôsobované fyzickým a psychickým dispozíciám hráčov tak, aby
viedli gitaristov k získavaniu pozitívneho vzťahu k nástroju a hudbe ako celku.
Ciele
Cieľom 1. ročníka je rozvíjať záujem žiaka o gitarovú hru a postupne ho viesť
k systematickým učebným návykom. U žiakov, ktorí už navštevovali prípravné štúdium
je potrebné upevňovať a rozvíjať technické a výrazové prostriedky hry na nástroji. U žiakov,
ktorí neabsolvovali ročník prípravného štúdia, budovať prostriedky na dosiahnutie
stanovených cieľov s väčšou intenzitou. Spájať notový zápis s orientáciou na hmatníku
so správnym prstokladom pravej a ľavej ruky. Rozvíjať harmonické cítenie, hru spamäti.
Hudobný materiál
A. Bartoš: Škola hry na kytaru
J.Jirmal: Škola hry na kytaru
Š.Urban: Prípravná škola na kytaru
J. Nečekal - P. Mandel: Hra na kytaru, 1. diel
Hra ľudových piesní z učebníc hudobnej náuky pre ZUŠ a ZŠ
Prednesové skladby
- Výber z uvedených škôl
OBSAH
KOMPETENCIE
- správna fyziologická
poloha tela hráča pri hre
na gitare
- nadobudnutie záujmu
o hru na gitaru
- oboznámenie žiaka
s históriou, vývojom
gitary a jej uplatnením
- získanie systematických
pracovných návykov
- správne sedenie pri hre,
držanie tela, nôh,
uvoľnené držanie pravej
a ľavej ruky
- schopnosť spájať notový
zápis s orientáciou
na hmatníku intonačne
a rytmicky so správnym
prstokladom pravej
i ľavej ruky
VÝSTUP
- hra jednohlasných
krátkych skladbičiek
(piesní) spamäti
- rôzne rytmické
a melodické krátke
pesničky
- skladby s jednoduchým
- hra prstami i, m ,a, p
dvojhlasom a trojhlasom
pravej ruky po strunách e,
h, g, D, A, E s dopadom
a bez dopadu, súčasná hra
prstov a palca pravej ruky - uvedomovanie si
rytmických a melodických - využitie ľavej ruky
- hra viachlasu po
v základnej polohe
súvislostí pri hre krátkych
prázdnych strunách
pesničiek
- hra ľavou rukou po
strunách v základnej
- kontrola správneho držania
polohe, jednohlasé
tela a rúk pri hre na gitare
melódie
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Uplatňovať bohatú literatúru, obsahujúcu všetky štýlové obdobia. Využívať rôznorodé
metódy a formy, smerujúce k rozvíjaniu všeobecného hudobného vzdelania, hudobnej
predstavivosti, sluchového a rytmického vnímania. Tieto metódy a formy práce musia
rešpektovať individuálne schopnosti žiaka, jeho vek, celkové nadanie, úroveň talentu
a rodinné prostredie. Uprednostniť video nahrávky, záznamy koncertov a ich analýzu.
Viesť žiaka k predvedeniu naštudovaných skladieb na koncerte (verejnom, internom), príp.
na seminároch a triednych koncertoch aspoň raz ročne.
prístupom a používaním adekvátnych metodických postupov a foriem práce nielen
v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového nadania a úrovne talentu.
Odporúčané gitarové školy, technická a prednesová literatúra slúžia k základnej orientácii
učiteľa, ktorý ich môže podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne
kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA AKORDEÓNE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Akordeón hoci patrí medzi najmladšie hudobné nástroje, zaujíma výrazné miesto
v hudobnom interpretačnom živote. Napriek tomu že prešiel dlhodobým konštrukčným
vývojom ešte aj v súčasnosti sa pracuje na jeho technickom zdokonaľovaní.
Akordeón sa v našich podmienkach udomácnil predovšetkým v oblasti ľudovej hudby,
ale v posledných rokoch si čoraz častejšie nachádza miesto v tanečnej hudbe a tým obohacuje
zvukový kolorit mnohých tanečných žánrov.
Vďaka konštrukčnému vývoju si akordeón našiel cestu i do oblasti vážnej hudby
a to vďaka melodickým basom v ľavej ruke, ktoré umožňujú tomuto nástroju interpretovať
koncertné skladby v pôvodných rukopisoch z rôznych štýlových období.
Vyučovanie hry na akordeón vychádza zo spomínaných možností a je koncipované
na nových progresívnych princípoch, ktoré umožňujú žiakom získať odborné vzdelanie, ktoré
im umožní uplatniť sa v záujmovo umeleckej, ale i profesionálnej činnosti.
Ciele
Podporovať detskú tvorivosť, rozvíjať rytmické cítenie, intonačné schopnosti, zmysel
pre súhru oboch rúk.
Rozvíjať záujem žiaka o hru na nástroji, harmonické cítenie a hru spamäti. Rozširovať
a prehlbovať teoretické a praktické vedomosti.
Hudobný materiál
O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón
Chrestomatija akordeonistu
J. VOJČIAK: Mladý akordeonista
V. RINDELBAUCH: Čarodejník
Možnosť doplniť inou vhodnou hudobnou literatúrou
OBSAH
- upevňovať získané
vedomosti, zručnosti
i návyky z prípravného
štúdia
- rozšírenie päťprstovej
polohy pravej ruky
- hra legato, tenuto, staccato
- tvorba jednoduchého
harmonického sprievodu
- hra v celých, polových,
štvrťových a osminových
notách
- hra bodkovaných
rytmických útvarov
s príslušnými pomlčkami
- základy dynamiky
- hravou formou zamerať
žiaka na prípravu hry
stupníc
KOMPETENCIE
- poznať základné
informácie o hudobnom
nástroji – akordeón
VÝSTUP
- správne držanie nástroja
a kontrola postavenia
oboch rúk
- poznať jednoduché detské - plynulá hra jednoduchých
ľudových piesní
piesne
a skladbičiek v päťprstovej
i rozšírenej polohe
- vedieť rozlíšiť hudobnú
s jednoduchým
artikuláciu – legato,
harmonickým sprievodom
tenuto, staccato
- rozlišovanie pravidelných
rytmov od bodkovaných
- poznať a správne
rozoznať hodnoty nôt
- ovládanie základnej
a pomlčiek
mechovej techniky
s jednoduchou dynamikou
- reagovať na zmeny tempa
a dynamiky
- plynulá hra durovej
stupnice nahor aj nadol
- poznať základné durové
- vystúpenie v rámci
stupnice
triedneho a interného
koncertu
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 1. ročníku predmet hra na akordeóne nadväzuje na PHV, preto logickým
didaktickým procesom je hra, ktorá zohľadňuje individuálne schopnosti a mentálnu úroveň
žiaka.
Cieľom pedagogickej pôsobnosti v tomto predmete je vzbudiť u dieťaťa záujem
a záľubu k akordeónu i samotnej hre. Pri učení kladieme dôraz na zážitkové podávanie
informácii, ktoré majú väčšiu šancu udomácniť sa v detskej pamäti. Pomôcť nám pri tom
môže vlastná inštrumentálna produkcia, tematické koncerty alebo videonahrávky. Je nutné
podchytiť následný záujem o akordeón zo strany dieťaťa a vzhľadom na tento fakt vyberať aj
jednotlivé skladby na základe postupnosti od známeho k menej známemu. Usilujeme sa, aby
následné inštrumentálne skúsenosti motivovali k ďalšiemu štúdiu skladby. Napr. striedanie
hry učiteľ - žiak, striedanie hry od polovice skladby, po taktoch atd. ... Podporujeme detskú
zvedavosť aj hudobnými hádankami a tým následne motivujeme k hre nejakej uhádnutej
piesne, či skladbičky. Dbáme na to aby každá hodina mala svoj cieľ, avšak nenútime dieťa
k dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa ale prispôsobujeme ho stavu momentálnej situácii.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Vyučovanie hry na zobcovú flautu je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na tomto nástroji môžu
z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Okrem toho hra
na zobcovú flautu je akýmsi základným krokom pre hru na iných dychových nástrojoch –
drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi vyhranený
zdravotný rozmer – dychová hygiena, držanie tela, práca rúk v súčasnosti s dychom, očný
kontakt – to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to
isto náhoda, že hra na zobcovú flautu slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách,
prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca. Zobcová
flauta je cenovo jedným z najdostupnejších hudobných nástrojov, čo je možné využiť
pri vytváraní zdroja motivácie.
Ciele
V záujme ďalšieho napredovania neustále pestovať v žiakovi lásku k umeniu, k hudbe
a k nástroju. V oblasti fyziológie trénovať reberno-bránicové dýchanie a tým zabezpečiť
zvyšovanie kvality tónu. Pokračovať v pestovaní zmyslu pre metro-rytmiku, postupne
aktivizovať základné intonačné návyky. Poukazovať na rozdiel hry tenuto a legato.
Zdokonaľovať prstovú techniku žiaka a upozorňovať na intonačné zákonitosti a schopnosti
sebakontroly. Postupne priberať ďalšie prvky, osminové noty a pomlčky, na osvojovanie
rytmicko-melodického cítenia. Pokračovať v nacvičovaní v citlivosti voči základným
metrickým predpisom ako sú takty. Rozširovať záber hmatov c1 – a2. Vysvetliť princíp
stupnice Dur – Mol. Hrať základné stupnice dur zo školy L. Daniel I. diel.
Hudobný materiál
L. DANIEL: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu I. a II. diel
J. MELKOVIČ: Čačky, hračky
R. GRUBER: Ľahké duetá
50 národných ľudových piesní
M. HOŠEK: Zábavné etudy
Krátke prednesy
OBSAH
KOMPETENCIE
- nácvik elementárnych
úkonov – rytmus,
intonácia, tvorba tónu pre
zlepšenie estetického
cítenia žiaka
- vokálno - inštrumentálne
činnosti
- zavádzanie nácviku
hudobných tvarov v 2/4,
3
/4, 4/4, 3/8 takte
- rozšírenie tónového
rozsahu c1 – c3
- kontrola pestovania
citlivosti voči základným
metrickým predpisom
(takty)
- ovládanie hry
na zobcovej flaute
v dvoch oktávach
- držanie nástroja – postoj,
rytmické činnosti
- správne reagovať
na zmeny tempa
a dynamiky
- reberno – bránicové
dýchanie, pohybové
činnosti
- poznať ľudové piesne
a jednoduché prednesové
skladby
- imitačná a kombinovaná
metóda osvojovania si
ľudových piesní
- z nacvičených ľudových
piesní a skladbičiek
spoznať aspoň štyri
a vystihnúť ich charakter
VÝSTUP
- hra jednoduchých
ľudových piesní
so sprievodom klavíra
s vyjadrením obsahu
(veselá, smutná)
- v naučenom tónovom
rozsahu používanie
vlastnej hudobnej fantázie
- skladbičky obohacovať
o nové rytmicko –
melodické prvky
- naučené vedomosti
realizovať koncertnými
vystúpeniami a kultúrnymi
podujatiami
- prehĺbenie vzťahu
k jednoduchým skladbám
barokovej hudby
(vystúpenie na triednom
koncerte so sprievodom
klavíra)
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 1. ročníku predmet hra na zobcovej flaute nadväzujeme na PHV. Základným
nástrojom pri výučbe hry na zobcovej flaute je barokový typ nástroja. Kladieme dôraz
na hudobné zážitky, hudobnú pamäť, základné rytmické prvky, kultúru tónu a sebarealizáciu
a pocit úspešnosti na vyučovacom procese. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami
prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak, aby vnímanie
hudby a hudobnej aktivity prinášali radosť, relax a uvoľnenie. Vo vyučovacom procese
striedame so žiakom hudobné aktivity a činnosti, hľadáme vhodné výrazové prostriedky
hravou formou a zapájame sa do objavovania hudobných zážitkov. Každá vyučovacia hodina
by mala mať cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá činnosť žiaka a práca učiteľa.
Hudobná literatúra, ktorá je odporúčaná v týchto učebných osnovách, slúži k základnej
orientácií učiteľa a je možné ju variovať.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HLASOVÁ VÝCHOVA, SPEV
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(hlasová výchova - v skupine 2 žiakov 1,5 hod. týždenne)
(spev - individuálne štúdium 1hod. týždenne)
(obligátny nástroj: kláves. nástroje, príp. iný harm. nástroj 0,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Hlas je nástroj veľmi jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody.
Žiadny iný hudobný nástroj vyrobený ľudskou rukou a umom nie je tak výrazovo bohatý
a tvárny a nemá toľko farieb a odtieňov. Žiadny iný nástroj, iba ľudský hlas znie hudobne
a súčasne aj hovorí. Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný
spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov
v skladbách sólových, komorných i zborových.
Udržiavanie a rozvíjanie speváckej tradície prostredníctvom hlasovej a speváckej
výchovy poskytovaním základov hudobného vzdelania nadaným záujemcom je úloha
speváckych oddelení ZUŠ.
Ciele
Utvrdzovať a ďalej rozvíjať elementárne spevácke návyky a schopnosti žiaka. Žiak si
postupne rozširuje spontánny hudobný prejav, zdokonaľuje kantilénu, intonačné, rytmické
a tempové cítenie. U žiaka postupne rozširujeme hlasový rozsah.
Je potrebné sústavne rozvíjať žiakovu pamäť, pripravovať ho na spievanie dvojhlasu
a rozvíjať spev s inštrumentálnym sprievodom. Taktiež rozširovať hudobný obzor žiaka
poznávaním piesní rozličného obsahu a nálad.
Hudobný materiál
M. Smutná – Vlková: Metodika spevu I. – II.
J. Soukup: Hlas, spev, spevácke umenie
Umelecké spracovanie a aranžmán ľud. piesní
A. Moyzes: Dvanásť ľudových piesní zo Šariša
V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní
K. Lapšanská: Do, re, mi, fa
Piesňová tvorba skladateľov
A. Moyzes: Detské pesničky
L. Burlas: Deti z nášho domu
A. Zemanovský: Žabky, slimák a vietor
J. Meier: Mojim deťom
J. Kowalsky: Zverinček
H. Répassyová:. Spievajže si, spievaj
OBSAH
- správne a prirodzené
držanie tela pri speve
- zdokonaľovanie
pokojného a hlbokého
dýchania na bránici
- spájanie a zvukové
vyrovnávanie vokálov pri
zachovaní zásad správnej
speváckej výslovnosti
- rozširovanie hlasového
rozsahu žiaka do oktávy
- zdokonaľovanie kantilény
- vyrovnávanie hlasu v celej
hlasovej polohe
- rozvíjanie pamäťových
schopností
- príprava dvojhlasu
- rozvíjanie intonačnej,
rytmickej a harmonickej
predstavivosti
KOMPETENCIE
- získanie speváckych
návykov, ktoré žiakovi
umožnia naštudovať
s primeraným výrazom
jednoduchšie ľudové
alebo umelé piesne
s inštrumentálnym
sprievodom
- ovládanie hlasu vo
všetkých polohách
hlasového rozsahu žiaka
- ovládanie zásady
speváckej výslovnosti,
funkčne a prirodzene
ovládať rečové orgány
(prirodzená poloha
jazyka)
- zdokonalenie
intonačného, rytmického
a tempového cítenia žiaka
VÝSTUP
- spev piesní s uplatnením
hlasového rozsahu žiaka
vo všetkých polohách
- správna spevácka
výslovnosť, prirodzené
ovládanie rečových
orgánov
- reprodukcia piesní
s pochopením ich
hudobného a slovného
obsahu
- spev spamäti
- spev s pokojným
a hlbokým dýchaním
na bránici
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ako aj počet a zameranie piesní
na splnenie stanovených cieľov voliť na základe individuálnych schopností žiaka
(individuálna forma výučby).V nižších ročníkoch uplatňovať imitačnú metódu, pričom
s narastajúcim vekom k nej pridružiť metódu intonačnú.
Učiteľ má vychádzať z metódy postupnosti od známeho k menej známemu, preto
pri výbere študijného materiálu postupovať od jednoduchých známych ľudových piesní,
detských piesní postupne k náročnejším (metóda vzájomnej spätnej väzby) t.j. veku primerane
zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru piesní.
Upevňovať a kultivovať spevácke návyky a vedomosti, zjemňovať zmysel žiaka
pre krásu plynulej kantilény hudobnej frázy. Dbať, aby vokalizácia a spevácka dikcia bola
primeraná obsahu spievaného textu aj veku žiaka. Vhodným spôsobom rozširovať hudobný
rozhľad žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HUDOBNÁ NÁUKA
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Charakteristickým rysom predmetu Hudobná náuka je jeho muzický a prevažne
činnostný ráz.
Podstatou predmetu sú vzájomné závislosti činností interpretačných, rytmickopohybových, speváckych, percepčných a tvorivých, ktoré majú pomáhať rozvíjať ako
povahové vlastnosti žiakov, tak aj schopnosť sústrediť sa, byť vytrvalý.
Hudobná náuka nadväzujúca na prípravnú hudobnú výchovu je samostatný predmet
s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce. Diferencovať treba výučbu tých žiakov,
ktorí sa pripravujú na ďalšie odborné štúdium. Žiakov je potrebné aktivizovať využívaním
hudobných nástrojov, súvisiacimi pohybovými, výtvarnými a dramatickými aktivitami
a využívaním audiovizuálnych a multimediálnych pomôcok.
Na rozdiel od individuálnej nástrojovej a speváckej výučby sa hudobná náuka
systematicky zaoberá tými disciplínami, ktoré individuálne vyučovanie môže dať len
okrajovo. Hudobná náuka pripravuje a dopĺňa inštrumentálne a spevácke predmety a súčasne
nadväzuje na poznatky a skúsenosti z individuálneho a skupinového vyučovania, prehlbuje
ich, zovšeobecňuje a uvádza do širších súvislostí celej hudobnej kultúry.
Úlohou učiteľa je novými spôsobmi vyvolať citovú účasť detí hudobnými emóciami
a svoje výchovno-vzdelávacie spôsoby smerovať k tomu, aby žiaci mali na konci školského
roku všetko uložené v pamäti bez nutnosti učiť sa doma.
Ciele
Cieľom predmetu hudobná náuka je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka
k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti
a zručnosti. Hudobná náuka má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania
a vychovávať poslucháča hudby i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou.
Hlavnými cieľmi sú:
1. Nadväzne na PHV hravou formou motivovať žiakov, rozvíjať ich záujem o hudbu,
aktivizovať ich tvorivosť, fantáziu a predstavu. Rozvíjať vnímanie základných
výrazových prostriedkov hudby. Zdokonaľovať melodicko-rytmické cítenie a pamäť.
Spoznávať hudobnú abecedu a pestovať prepojenie sluchová skúsenosť – znak –
predstava.
2. Poskytnúť žiakovi zážitok a od neho odvíjať niť poznania. Od vnímania celku prejsť
cez preniknutie do hudobnej štruktúry k abstrakcii poznatku, osvetliť ho z rôznych strán
a v rôznych súvislostiach a zafixovať tak, aby ho žiak vedel sám vedome používať.
3. Dotvorením obsahovej náplne HN zvýšiť ich príťažlivosť, zvýšiť záujem počúvať hudbu
a porozumieť jej, aktivizovať schopnosť vnímania a súčasne pripraviť žiakov na vlastnú
interpretačnú činnosť. ZUŠ vychovávajú nielen budúcich profesionálnych hudobníkov,
ale i budúcich poslucháčov – milovníkov umenia, preto je náročnosť hudobnoteoretických vedomostí rozdelená do dvoch úrovní:
Z Základná, povinná pre všetkých žiakov.
R Rozširujúca odborná, určená žiakom mimoriadne talentovaným, pripravujúcim sa
na profesionálnu dráhu (pre ostatných žiakov ako doplňujúca ponuka).
4. Viesť žiakov k vlastnému hudobnému vyjadreniu, hľadaniu hudobných tvarov, ktoré
zodpovedajú ich osobnej skúsenosti na úrovni doterajšieho poznania. Postupne
prechádzať k drobnokresbe, spoznávať význam hudobných tvarov a štruktúr a viesť
k tvarovaniu väčších, zmysluplných celkov.
5. Hľadať spolu širšie súvislosti – s históriou, s inými druhmi umenia, s kognitívnymi
predmetmi, s prírodou, životným prostredím a životom človeka v spoločnosti všeobecne.
Hudobný materiál
Hudobné rozprávky a príbehy:
- Juraj Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi, Záhadné pesničky – výber
- Ilja Hurník: Umění poslouchat hudbu,
detské piesne a skladby podľa odporúčania Učebných osnov HN, Učebných osnov
Projektového vyučovania HN, učebníc HN, zbierok detských piesní apod.
OBSAH
Tematické celky:
Čo hudba vie
– maľuje,
rozpráva,
tancuje...
Hudobná abeceda
a gramatika
Tónový priestor
– špecifikácia
hudobného
priestoru,
základné
hudobné pojmy
a znaky
Rozhovory
rozumných bytostí
– účinky hudby,
spoznávanie jej
zložiek,
vzájomné
súvislosti
Výrazové
a formotvorné
prostriedky hudby
KOMPETENCIE
VÝSTUP
Interpretačné činnosti
- správne intonovať 1-hlasné detské ľudové
a umelé piesne v rozsahu jednočiarkov. oktávy
- správne dýchanie, výslovnosť a nenásilné
tvorenie tónu
- intonovať trichordálne a tetrachordálne detské
piesne z listu, durové a molové melódie bez
náročných intervalových skokov s návratom
k základnému tónu
- interpretovať základné metrické hodnoty dvoja trojdobé s rozlišovaním prízvučnej
a neprízvučnej doby, ich kombinácie a spájanie
s pohybom (napr. pochod, valčík)
- s udávaním základného metra interpretovať
rytmické útvary s použitím páru šestnástinových
a ♫ nôt, štvrťovej, štvrťovej s bodkou, polovej,
polovej s bodkou, celej noty a pomlčky
v štvorštvrťových a osminových taktoch.
- zaspievať podľa
notového záznamu
alebo zahrať
na nástroji podľa
sluchu určenú
melódiu
Percepčné činnosti
- sústredene počúvať krátke skladbičky rôzneho
charakteru
- sledovať vybrané skladby v notovom zápise
- na základe počúvania vedieť charakterizovať
náladu skladby, pohyb melódie, dynamiku,
tempo, metrum, tonálny charakter skladby, farbu
- sluchom rozpoznať základné stavebné prvky
hudobnej formy (opakovanie, kontrast, rozvíjanie
- vytvárať rytmické
ozveny, rytmickomelodické dialógy,
rytmizovať
a melodizovať
riekanky, detské
alebo vlastné texty
- zahrať
na melodickorytmických
nástrojoch
jednoduché piesne,
transponovať ich
a vytvárať k nim
sprievod (ostinátne
rytmické
a melodické
modely)
- určiť základné
– „domček
hudby“
Pohyb v hudbe
– premeny
hudobného
výrazu
Základy hudobnej
formy
– „pestovanie
hudobných
rastliniek“
Hudobná
rozprávka
– hudobné
charakteristiky
postáv a ich
vzťahy
Rozvoj sluchovej
predstavivosti
– „televízor
v hlave“
motívu)
- rozlišovať durový a molový charakter skladby,
piesne alebo úryvku
- rozpoznať základný tón, durový a molový
trojzvuk, celý tón a poltón
- cítiť frázu, prízvuk, záver, opakovanie, kontrast
Hudobno-teoretické poznatky:
Z : - noty v husľovom kľúči g-c3, noty v basovom
kľúči c-e1
- posuvky #, bé, odrážka
- stupnica a tónina durová a molová (do 2 #
2 bé)
- rovnomenné stupnice
- predznamenanie
- trojzvuk
- 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 4/8 takt
- bodkovaný rytmus
- p, mf, f
R : - fermata
- legato, staccato, ligatúra
- pp, ff, crescendo, decrescendo
- moderato, adagio, allegro, allegretto,
ritardando, accelerando
- triola, synkopa
- ľudské hlasy (soprán, alt, tenor, bas)
stavebné prvky
hudobnej formy
(opakovanie,
kontrast, rozvíjanie
motívu)
- rozlíšenie durového
a molového
charakteru vybranej
skladby, piesne
alebo úryvku
- určenie základného
tónu, durového
a molového
trojzvuku,
celotónovej
a poltónovej
vzdialenosti
- ovládanie
hudobnoteoretickýc
h poznatkov
v určenom rozsahu
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Aktívna percepcia, komplementárne činnosti, hry, súťaže, spoločné muzicírovanie,
„rozoberanie“ celku (relácie, hudobnej rozprávky, výchovného koncertu a pod.) a vytváranie
vlastných hudobno-dramatických útvarov s využitím vlastnej interpretačnej činnosti žiakov.
Dodržiavanie postupnosti:
1. motivácia – zážitok – vyvodenie poznatku – hľadanie / použitie poznatku v hudbe,
2. sluchová predstava – znak – tvar – sluchová predstava. Hudobné dielne (workshopy).
Zafixovanie poznatkov robíme formou hier, súťaží, rozhovorov v kruhu - pri speve
a rytmizácii robíme stále hru na telo. Tlieskanie, plieskanie a podupy sú prípravou
na dodržanie a cítenie základného tempa. Dôležitá je dobrá nálada detí a pohoda na hodine.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
TANEC
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Tanečný odbor
(3 hod. týždenne – tanečná príprava, tanečná prax)
Charakteristika predmetu
Tanec je nerozlučne spätý s človekom a má dôležitú úlohu viesť láske k umeniu.
Vyučovanie tanca má funkciu naučiť správnemu dýchaniu, držaniu tela, a zdokonaľuje
harmóniu, koordináciu a techniku pohybov. Dopomáha zdravému vývoju tela a uvoľňuje
stres, ktorému sú naše deti vystavené už od detstva. Má i nemalý vplyv na psychiku u našich
ratolestí. Pri tanci zabúdajú na ich malé starosti a majú pocit uvoľnenia, blaženosti, veselosti
a radosti. Jedným slovom, tanec učí už od ranného veku hudobnému cíteniu a je
najideálnejším pomocníkom pre zdravý vývin detského organizmu.
Ciele
V prvom ročníku predmet tanec nadväzuje na prípravné štúdium. Každá vyučovacia
hodina má za cieľ naučiť dieťa milovať tanečné a hudobné umenie, počúvať a precítiť hudbu
a zároveň ju sprevádzať harmonickým pohybom. Naučiť sa orientovať v priestore, formovať
návyk správneho držania tela a vedenia plynulých pohybov.
Odporúčaná literatúra
Jarmila JEŘÁBKOVÁ: Tanečná príprava
A.J.VAGANOVÁ: Základy klasického tanca
Jozef HRČKA, Zlata WÁLOVÁ: Gymnastika pri modernej hudbe
Hudobný sprievod
-
klavírna korepetícia,
moderná a tanečná hudba rôznych autorov a hudobných skladateľov za pomoci CD
prehrávača
OBSAH
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- upevňovať získané
vedomosti a návyky
z prípravného štúdia
- poznať základné
informácie o tanečných
technikách
- základy moderného
a klasického tanca a
odbornej terminológie
- schopnosť rozvíjať prácu - vytvoriť malé, plynulé
väzby pohybov
nôh – vtočené a vytočemé
pozície, koordinácia
pohybov rúk
- vytvoriť jednoduché
tanečné choreografie
- tanečne improvizovať
v priestore na hudobný
sprievod
- zatancovať tanečné
choreografie s rekvizitami
- používať rôzne predmety
- rozvíjanie tvorivosti
a fantázie, predstavivosti
a kreativity (sledovanie
tanečných filmov, opier,
operiet a muzikálov v TV,
kine a divadle)
- práca s rekvizitami
- jednotlivá práca, práca vo
dvojici a v skupine
(súťaže v triede)
- príprava žiakov na prácu
na javisku a vizuálnu
komunikáciu s publikom
- vedieť správne využívať
základnú tanečnú techniku
pri tanci
- konfrontácia svojich
poznatkov o tanečných
technikách so staršími
žiakmi
- tancovať choreografie
pred staršími žiakmi
- vytvoriť jeden kolektív
a navzájom si pomáhať
- tanečná prax na verejných
predstaveniach
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Základným princípom je upevňovanie a rozvíjanie vedomostí, usilovnosti, disciplíny,
tvorivosti, sústredenosti, vnímavosti, vytrvalosti a talentu. Tomuto účelu slúži výber metód
a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia,
- praktické: návšteva baletných a tanečných predstavení,
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňuje sa spolupráca v skupine, rozvíja rytmické cítenie, pohyb, pamäť. Uplatňuje
a využíva sa odborná tanečná terminológia, príprava na verejné vystúpenia, návšteva
baletných a tanečných predstavení.
Čo najviac využívať didaktickú techniku: audio, digitálne zdroje a video, využitie
internetových informácií, videozáznamy žiakovej práce na tanečnej sále a na verejných
vystúpeniach, ale aj možnosti digitálnych prameňov a výukových programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
DRAMATICKÉ A SLOVESNÉ ODDELENIE
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Literárno-dramatický odbor
(3 hod. týždenne - dramatická príprava, prednes)
Charakteristika predmetu
Mladí ľudia hľadajú svoje vzory správania, hľadajú ,,svoj“ štýl. Sú mimoriadne ľahko
ovplyvniteľní. Osobným príkladom, vhodne volenými témami v predmete dramatická
príprava, oboznamovaním s hodnotnými umeleckými dielami rôznych žánrov - tým vrtkým
žiakom môžeme pomôcť orientovať sa vo svojom vnútri a v chaose súčasnosti.
Žiaci by mali vedieť prostredníctvom hereckej vonkajšej a vnútornej techniky konať
vo fiktívnej situácii v kontakte s reálnym partnerom. Dramatické hry rozvíjajú nielen fantáziu,
ale pracujú aj s predstavou a prinášajú zážitok.
Prostredníctvom literatúry nielen poézie, ale aj prózy si žiak obohacuje slovnú zásobu,
učí sa hovorenému prejavu nielen slovami daného autora, ale vlastnou schopnosťou
komunikovať. Učí sa základy moderovania, konferovania a v daných cvičeniach vylepšuje
svoje hovorové schopnosti a s pomocou pedagóga sa učí aj správnym rečovým a pohybovým
návykom javiskového prejavu.
Ciele
V prvom ročníku nadväzovať na prípravný ročník, resp. na individuálne danosti
a znalosti žiaka, ktoré je potrebné naďalej rozvíjať. Každá vyučovacia hodina má za cieľ
čo najviac rozširovať spektrá otvorenosti, vlastnej prezentácie, komunikácie voči kolektívu –
spolužiakom. Len za tohto predpokladu je možné požadovať emocionálny rast – výkon
s fyzickým predvedením. Správna artikulácia, mimika, pohyb, vycibrenie pamäte sa stáva
základom pre kvalitný herecký prejav.
Odporúčaná literatúra
-
rôzne detské hry, vypočítavanky, riekanky, básničky, pesničky
OBSAH
KOMPETENCIE
- základy artikulácie,
melodika reči
- prepájanie daností talentu
s teóriou
- základy umeleckého
prednesu, javisková
tvorivosť, fantázia,
kreativita
- rozvíjanie slovnej zásoby,
fonetické znalosti
- syntéza hlasového
a fyzického prejav
- rytmické cítenie –
vonkajší a vnútorný
temporytmus
- držanie tela pri
umeleckom výkone
- etudy – pantomimické
krátke pohybové úryvky
- javisková pamäť,
orientácia v priestore
- práca s rekvizitou
- schopnosť využitia
citového podtextu v
pohybových etudách
VÝSTUP
- správna syntéza
osobnostného talentu
a poznatkov
- umelecký prednes, básne,
próza
- tvorba krátkych scénok
- samostatné syntetické
cvičenia telo + rekvizita
- scénky s rekvizitami
- ovládanie monológov,
dialógov
- syntetické scénky
- koncoročné predstavenie
- komunikácia s publikom
- práca jednotlivca
i v skupine
- príprava pre javiskovú
prácu
Metodické a didaktické pokyny
Rozvíjanie dramatických daností a schopností žiakov, formovanie detskej osobnosti.
Individuálna práca so žiakom, poznávanie literárnych a dramatických žánrov
prostredníctvom slovenskej a zahraničnej literatúry.
Pre dosiahnutie základných princípov predmetu (čo najdokonalejšie ovládanie
hereckého aparátu - telo a reč a práca v kolektíve) sú vhodné nasledujúce metódy:
- motivačná - rozhovor, demonštrácia,
- fixačná - opakovanie, upevňovanie vedomostí,
- diagnostická,
- klasifikačná - hodnotenie, sebahodnotenie.
Z foriem sú vhodné nasledujúce:
- cvičenia hravou formou: jazykolamy, pohybové hry, pohybové hry na hudbu,
reakčné hry,
- návšteva divadelného predstavenia alebo sfilmovaná podoba muzikálov (My Fair
Lady, Phantom of the Opera, Hair, West Side Story, Jesus Christ Superstar).
Upevňovať vedomosti nadobudnuté z predošlého ročníka a rozširovať schopnosť
samostatného prejavu jedinca, obohacovať o skúsenosti s hereckým partnerom a celým
kolektívom.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Výtvarný odbor
( 3 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Štúdium je orientované od materiálovo-technického experimentovania v nižších
ročníkoch, cez štúdie vecné, aspektívne, analyticko-syntetické, k samostatnej operatívnej
tvorbe, prostredníctvom autentických skúseností získaných z vybraných výtvarných činností
v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práce
s materiálom.
Hravé výtvarné činnosti
sprostredkujú spoznávanie jednoduchých výrazových
prostriedkov, technických postupov, možností využitia materiálov v spojení so spontánnym
sebavyjadrovaním.
Dôležitým faktorom je rozvoj jemnej motoriky – práca rúk u dieťaťa je ťažkopádna,
pohyby neobratné, nepresné. Dieťa kreslí, čo ho zaujme, s čím sú spojené jeho záporné alebo
kladné city. V kresbe nevystihne podobu, vyjadruje však svoje myšlienky a túžby. Kreslí
schematicky, sústreďuje sa na rôzne detaily, nesprávne zachytáva proporcie, všetko
je na jednej čiare. Kreslí podľa pamäti nie podľa predlohy, dieťa nie je realista. Kreslí
predmety, ktoré v danom jave nie sú viditeľné (transparencia, priesvitnosť, röntgenové
obrázky).
Hlavným námetom je človek, okno, rebrík, kvet, auto, slnko... postupne dochádza
k zrýchleniu telesného vývinu, k skvalitňovaniu jemnej motoriky. Práca rúk je pevnejšia,
pohyby presné, čo sa doráža najmä na dekoračnom vytváraní – navliekanie korálikov,
skladanie obrázkov z prírodnín.
Ciele
Podporovať detskú tvorivosť, zlepšiť pozornosť a sústredenosť žiaka. Vylepšovať
vnímavosť žiaka.
Motivovať vychádzkami v prírode, premietaním filmov, súťažami v triede,
mimoškolskými hrami, besedami s umelcom, besedami so staršími žiakmi, návštevou
obchodov s umeleckými predmetmi, návštevou galérie
Odporúčaná literatúra
BANÁS, J.: Didaktika výtvarnej výchovy
BANÁS J.: Teória vyučovania výtvarnej výchovy
VOJČÍKOVÁ, A.: Manuál učiteľa výtvarnej výchovy
OBSAH
- upevňovať získané
vedomosti, zručnosti a
návyky z prípravného
štúdia
- venovať sa základom
kresby, maľby
- rozvíjať jemnú motoriku
modelovaním a
dekoračnými činnosťami
- rozvíjať tvorivosť a
fantáziu, predstavivosť,
kreativitu
- učiť sa spolupráci
v skupine
- poznávať život a tvorbu
akademického maliara pri
návšteve ateliéra
- učiť sa základom práce
s počítačom
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- poznať základné
informácie o výtvarných
technikách
- vedieť správne využívať
výtvarné prostriedky
- rozvíjať vnímavosť
zmyslov
- vytvoriť plošné práce –
tempera, akryl, akvarel a
priestorové práce – figúrky
z plastelíny a hliny,
postavičky z papiera,
ozdoby
- rozvíjať prácu rúk,
odstraňovať neobratné,
nepresné pohyby
- kresliť a maľovať
v prírode, vytvárať
vlastnú výtvarnú krajinu,
poznávať filmy
s výtvarnou tematikou
- besedovať v súkromnom
ateliéri s akademickým
maliarom, súťažiť
v triede, besedovať so
staršími žiakmi,
navštevovať obchody
s umeleckými predmetmi
a galérie
- uskutočniť výstavy
v rámci školy a mesta
- poznávať život a tvorbu
akademického maliara pri
návšteve v ateliéri
- vytvoriť pohľadnice
a novoročenky
- poznať základné
informácie o grafických
programoch na PC
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 1. ročníku predmet výtvarná výchova nadväzuje na prípravné štúdium. Dôležitou
úlohou výtvarno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do výtvarných aktivít. Uplatňujú
sa všetky druhy výtvarných činností, z ktorých dominuje kresba a maľba. Kladieme dôraz
na výtvarné zážitky, proces sebarealizácie, pocit úspešnosti.
Prostredníctvom hry s výtvarným umením prehlbujeme počiatočný spontánny záujem
o výtvarné prejavy tak, aby ich vnímanie prinášalo radosť, relax, uvoľnenie.
Usilujeme sa o to, aby sme žiakom poskytovali optimálne podnety pre ich výtvarnú
aktivitu, preto striedame rôzne výtvarné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné
metódy. Je dôležité, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje
každá práca žiaka a usmerňujúca práca učiteľov.
Download

stiahnuť - ZUŠ Jantárová 6, Košice