Oce¾ové panelové radiátory
V ý r o b n ý
p r o g r a m
ISO/TS 16949
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
094
0002646
Vyrábané od roku 1968
www.usskorad.sk
PANELOVÉ RADIÁTORY KORAD
U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. - VÝROBCA OCE¼OVÝCH PANELOVÝCH RADIÁTOROV KORAD
SPOLOÈNOS
KVALITA VÝROBY
U. S. Steel Košice, s.r.o. je dcérskou firmou korporácie U. S. Steel so
sídlom v Pittsburgu, USA. Korporácia sa už vyše sto rokov zaoberá výrobou
a spracovaním ocele a patrí k najväèším svetovým výrobcom.
Spoloènos U. S. Steel Košice, s.r.o. je jedným z najvýznamnejších
výrobcov plochých valcovaných výrobkov v strednej Európe. Tento moderný
integrovaný hutnícky podnik zahàòa procesy od spracovania primárnych
nerastných surovín cez výrobu surového železa a ocele až po výstupy
finálnych produktov s vysokou pridanou hodnotou. Jej výrobný program
pozostáva zo širokej škály plechov valcovaných za tepla a za studena a z
plechov s povrchovou úpravou, vrátane žiarovo pozinkovaných plechov,
pocínovaných plechov, lakoplastových plechov a z dynamo plechov
urèených do rôznych priemyselných odvetví.
Okrem oce¾ových plechov spoloènos tiež vyrába špirálovo zvárané
rúry a oce¾ové panelové radiátory pod obchodným oznaèením KORAD.
Spoloènos U. S. Steel Košice zaviedla a používa systém manažérstva
kvality v zmysle normy EN ISO 9001, systém environmentálneho
manažérstva pod¾a EN ISO 14 001 a systém energetického manažérstva
EN ISO 50 001, vydaných TÜV SÜD Slovakia. Spoloènos je tiež držite¾om
viacerých medzinárodných i domácich výrobkových certifikátov udelených
radiátorom KORAD.
Okrem kvalitných produktov spoloènos poskytuje svojim zákazníkom
aj komplexné technické a poradenské služby v oblasti:
! výskumu
! technického servisu zákazníkom
! marketingu a obchodu
Tradícia v poskytovaní kvalitných výrobkov a služieb a predovšetkým
dôvera partnerov sú hodnoty, ktoré je spoloènos U. S. Steel Košice pevne
odhodlaná chráni a naïalej rozvíja.
INOVÁCIE, TRADÍCIA, KVALITA - VÝROBA RADIÁTOROV KORAD V U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o.
Výroba oce¾ových radiátorov má v rámci našej spoloènosti mnohoroènú
tradíciu siahajúcu až do roku 1968. Panelové radiátory Korad sa v rámci
spoloènosti U. S. Steel Košice vyrábajú v samostatnej výrobnej jednotke
Rúry a radiátory vybavenej modernými linkami s vysokou mierou
automatizácie.
radiátory prechádzajú sériou povrchových úprav. Poslednou z úprav je
kataforetické nanášanie povrchovej práškovej farby, po ktorej výrobok
pokraèuje do vypa¾ovacej pece. Po osadení krytov je radiátor pripravený na
balenie.
Ochrane radiátorov pri skladovaní a doprave sa venuje mimoriadna
pozornos. Každý radiátor je opatrený kartónovým obalom prièom rohy sú
chránené trojuholníkovým plastovým profilom. Na koniec je radiátor
zabalený do ochrannej plastickej fólie a uskladnený na drevených paletách,
na ktorých sa exportuje zákazníkom.
Vstupný materiál pre výrobu radiátorov sú plechy valcované za studena
so špecifickým zložením. Aby bola dosahovaná najvyššia kvalita týchto
plechov, odborní pracovníci priebežne sledujú a upravujú chemické a
mechanické parametre materiálov od vstupných surovín až po finálny
produkt.
Výroba neustále reaguje na požiadavky trhov a na svetové vývojové
trendy priebežnými inováciami, vïaka ktorým radiátory Korad dlhodobo
predstavujú moderný výrobok vysokej kvality, o èom svedèí aj skutoènos,
že tento výrobok sa úspešne predáva v celej Európe a je schopný obstᝠv
najtvrdšej konkurencii špièkových európskych výrobcov.
Zvitky plechov valcovaných za studena znovu odvíjajú, strihajú na
požadovaný rozmer, formujú a zvárajú do požadovaného tvaru. Každý
výrobok prechádza tlakovou skúškou, ktorá zaruèí, že radiátor bude
schopný dlhodobo bezchybne plni svoju funkciu. V nasledujúcej èasti linky
ISO/TS 16949
094
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
2
0002646
OBSAH
OBSAH
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE, TYPOVÝ A ROZMEROVÝ SORTIMENT
4
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE, UMIESTNENIE, MONTÁŽ
5
ROZMIESTNENIE ZÁVESNÝCH DRŽIAKOV, POSTUP MONTÁŽE
6
PRIPOJENIE RADIÁTOROV DO VYKUROVACEJ SÚSTAVY
7
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV KOMPAKT
8
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV KORAD VK, VKS
9
PREVÁDZKOVANIE, ÈISTENIE A ÚDRŽBA, SPÔSOB LIKVIDÁCIE; ZÁRUKA, ODPORÚÈANÉ VENTILOVÉ HLAVICE
10
PRÍSLUŠENSTVO - MONTÁŽNE PRVKY A NAPÁJACIE ARMATÚRY
11
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 300 mm
12 - 13
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 400 mm
14 - 15
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 500 mm
16 - 17
TEPELNÉ VÝKONY A PREVODNÍK ÈLÁNKOVÝCH RADIÁTOROV NA RADIÁTORY KORAD VÝŠKY 550 mm
18
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 550 mm
19
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 600 mm
20 - 21
TEPELNÉ VÝKONY - VÝŠKA 900 mm
22 - 23
PREPOÈÍTACIE FAKTORY "f" PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
24
PRÍKLADY - VÝPOÈET PREDNASTAVENIA VENTILOV; PREPOÈET VÝKONU PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
25
TEPELNÉ VÝKONY - RADIÁTORY S HLADKÝM ÈELNÝM PANELOM (PLAN) - VŠETKY VÝŠKY
26
NEŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE RADIÁTOROV, POZINKOVANÉ RADIÁTORY, ZNAÈENIE A ÈÍSELNÍK RADIÁTOROV
27
3
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYPOVÝ A ROZMEROVÝ SORTIMENT
POPIS VÝROBKU
Radiátory KORAD sú vykurovacie telesá umožòujúce výmenu tepla medzi teplonosným médiom (vodou) a okolitým prostredím.
Teleso radiátora pozostáva z jedného, dvoch alebo troch panelov. Samotný panel radiátora je zvarený z dvoch výliskov z oce¾ových plechov valcovaných
za studena, po obvode švovým zvarom a vo vertikálnych prelisoch bodovými odporovými zvarmi. Rozostup osí vertikálnych kanálikov je 33,33 mm.
Pre zvýšenie tepelného výkonu sa u niektorých typov radiátorov pridáva jedna, dve alebo tri rozšírené prestupné plochy z ohýbaného oce¾ového plechu konvektory. Konvektor je bodovo privarený na vertikálnych kanálikoch telies. Jeho plocha zvyšuje tepelný výkon vykurovacieho telesa o cca 30%.
Radiátor typ Ventil-Kompakt (VK) je dodávaný so špeciálnou garnitúrou pre spodné pripojenie a ventilovou vložkou s prestavite¾nými hodnotami kv.
Radiátory typ VK sú dodávané s pripojením vpravo, v¾avo alebo so stredovým pripojením (VKS).
Všetky typy radiátorov môžu by dodané vo vyhotovení s hladkou èelnou plochou - vyhotovenie PLAN (-P).
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické parametre oce¾ových panelových radiátorov KORAD spåòajú
požiadavky normy EN 442-1:1997/A1:2004. Radiátory sú certifikované
pod¾a EN 442:1 notifikovanou osobou è. ES1015, Strojírenský zkušební
ústav, s. p. Brno, Èeská republika a na základe vydaného Vyhlásenia o
parametroch sú oznaèené znaèkou CE.
Splnenie kvalitatívnych požiadaviek pod¾a EN 442 potrvdzujú aj
výkonové skúšky radiátorov vykonané renomovaným akreditovaným
laboratóriumom HLK Stuttgart a registráciou v DIN CERTCO v
Berlíne.Vyhlásenie o parametroch a certifikáty je možné stiahnu zo stránky
www.usskorad.sk, alebo môžu by zaslané na požiadanie.
29
46
39,5
65
65
Typ 33K, VK, VKS, P
57
100
112
155
Trojitý s 3 konvektormi a krytmi
Trojitý s krytmi
Typ 30K, VK, VKS, P
Dvojitý s 2 konvektormi a krytmi
Typ 22K, VK, VKS, P
Typ 21K, VK, VKS, P
39,5
54
Dvojitý s 1 konvektorom a krytmi
11
G 1/2 "
Dvojitý s krytmi
Typ 20K, VK, VKS, P
Jednoduchý s 1 konvektorom a krytmi
Jednoduchý
Typ 11K, VK, VKS, P
Typ 10, VK, VKS, P
TYPOVÝ SORTIMENT
112
155
VÝŠKOVÝ A DÅŽKOVÝ SORTIMENT KORAD [mm]
Výška H [mm]
900
550 3)
600
500
400
300
min. 400
1)
2)
3)
Dåžka L [mm] 1)
2 000 2)
Výrobná dåžka radiátorov je odstupòovaná po 100 mm
Radiátory typu 11 a vyhotovenie VKS a PLAN sú vyrábané iba do dåžky 2 000 mm
Radiátory výšky 550 mm sa vyrábajú len vo vyhotovení Kompakt a Kompakt PLAN v zúženom dåžkovom sortimente - viï strana 18 - 19
4
max. 3 000
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
UMIESTNENIE, MONTÁŽ
MATERIÁL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
!
!
!
!
Panelový radiátor KORAD a konvektor je vyrobený z oce¾ového plechu
valcovaného za studena vyrábaného spoloènosou U. S. Steel Košice pod¾a
STN EN10130+A1. Použité plechy z nízkouhlíkovej ocele sú
charakterizovavné zvýšenou pevnosou a dobrou zvarite¾nosou.
BALENIE
odmastenie
fosfátová vrstva
základná kataforetická farba
krycia vrstva - elektrostaticky nanesená prášková farba -odtieò RAL 9010
TLAK, TEPLOTA
! minimálny skúšobný tlak
! maximálny prevádzkový tlak
! maximálna teplota teplonosnej látky
Na každom radiátore je vykonaná skúška na tesnos.
Každý radiátor je balený do PE fólie. Hrany radiátora sú chránené
kartónom formovaným do tvaru U, rohy sú chránené plastovým uholníkom.
Poèas skladovania a prepravy sú radiátory uložené na nevratných
drevených paletách v zmysle paletizaèného plánu.
1,3 MPa
1,0 MPa
110 °C
SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA
Radiátory musia by uskladnené v zabalenom stave v pôvodných
obaloch. V mieste uskladnenia musia by chránené voèi poveternostným
vplyvom, vysokej vlhkosti a prudkým zmenám teplôt. Skladovanie
radiátorov na nekrytom otvorenom priestranstve je neprípustné.
Stohovanie radiátorov je možné iba ak sú zabalené v pôvodných paletách.
Na rovnej pevnej podlahe je možné na seba uloži maximálne dve palety
rovnakých rozmerov. Palety s radiátormi typu 10 a 11 ako aj všetky typy
radiátorov v úprave PLAN je možné skladova len v jednej vrstve.
Uskladnené alebo prepravované radiátory nesmú by vystavené
silnému statickému tlaku. Neskladujte na radiátoroch materiály a náradie.
Poèas prepravy na miesto montáže nesmú by radiátory ahané po
dlážke ani v zabalenom stave.
UMIESTNENIE
min.140
Panelové radiátory KORAD sú uèené do vykurovaných priestorov s
nízkou relatívnou vlhkosou (30 - 60%) a zanedbate¾ným zneèistením, napr.
byty, kancelárie, školy, hotely, obchody, múzeá a pod. Je možné ich použi i v
prostredí s vyššou relatívnou vlhkosou, avšak bez výskytu kondenzácie a
zneèistenia ovzdušia, ako sú napr. športové zariadenia, sklady, chodby,
musí však by zabezpeèené dostatoèné a pravidelné vetranie alebo stála
prevádzka radiátorov.
ma
x.
45
°
Telesá je potrebné umiestni tak, aby boli mimo dosah vody
rozstrekovanej zo sprchy, umývadla, drezu a pod. Do priestorov so
zvýšenou vlhkosou odporúèame použi pozinkované radiátory Korad.
Panelové radiátory je najvhodnejšie situova min. 140 mm pod okenný
parapet do zvislej osi okna vo výške min. 70 mm od podlahy. Vzdialenos od
steny je spravidla urèená kotevnými prvkami, ale nemala by by menej, ako
30 mm. Musí by umožnené vo¾né prúdenie vzduchu okolo prestupných
plôch radiátora. Maximálny odporúèaný sklon radiátora je 45° (podkrovné
priestory). Pri nedodržaní týchto vzdialeností je potrebné ráta s poklesom
tepelného výkonu.
min.70
min.30 mm
Do priestorov so zvýšenými hygienickými požiadavkami (zdravotnícke
zariadenia) odporúèame použi radiátory bez rozšírenej prestupnej plochy
(konvektor).
MONTÁŽ
Spôsob montáže závisí od materiálu steny, ktorá sa nachádza za
radiátorom. Na steny z plných materiálov je možné použi závesné držiaky
KORAD. Držiaky KORAD nepoužívajte do stien z dutých tehál! Do týchto
typov stien možno použi závesné konzoly so špeciálnymi hmoždinkami.
Ako upevòovacie body slúžia závesné držiaky, pozície ktorých nájdete na
priloženom obrázku. V prípade, že radiátory nie je možné upevni na stenu
(presklenie, sadrokartón a pod.) vykoná sa montáž pomocou stojanových
konzol, ktoré sa ukotvujú do podlahy.
stavebných prác. Radiátory je možné prevádzkova v zabalenom stave pre
potreby temperovania stavby.
Pred montážou narežte ochrannú fóliu v mieste ochranných rohov.
Plastové ochranné rohy sú navrhnuté tak, že je ich možné v mieste
pripojenia radiátora odklopi. Najskôr odstráòte plastové zaslepovacie zátky.
V žiadnom prípade nepoužívajte plastové zátky pri prevádzkovaní radiátora!
Ich úlohou je len ochrana poèas výroby, skladovania a dopravy radiátorov.
Namontujte potrebné ventily, záslepky a odvzdušòovaciu zátku. Pri
inštalácii pomocou závesných konzol odstráòte ochranné prvky závesných
držiakov na zadnej strane radiátora.
Radiátory sa bežne montujú tak, že zvierajú s podlahou 90° uhol. V
odôvodnených prípadoch je možné namontova radiátory so sklonom až
45° bez dopadu na ich tepelný výkon (napr. v podkroví). Iné, zvláštne
spôsoby inštalácie je nutné konzultova s výrobcom.
Vykonajte montáž. Radiátory je potrebné inštalova so sklonom 5 až
10mm na 1m dåžky tak, že odvzdušòovacia zátka sa bude nachádza na
najvyššom mieste.
Doporuèujeme vykonáva montáž radiátorov v zabalenom stave èím sa
zabezpeèí maximálna ochrana radiátorov až do ukonèenia všetkých
5
ROZMIESTNENIE ZÁVESNÝCH DRŽIAKOV
POSTUP MONTÁŽE
4 ks
L - 200
-
-
100
500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100,
1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600
4 ks
L - 266
-
-
133
1 700, 1 900, 2 100, 2 300, 2 500,
2 700, 2 900
6 ks
1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600,
2 800, 3 000
6 ks
L
L
L - 266 —1 +16,5 —1 -16,5
2
2
L1
L
L - 266
—
—1
2
2
H
400
L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm]
133
90
Držiaky
H - 54
H - 130
Dåžka L [mm]
90
ROZMIESTNENIE ZÁVESNÝCH DRŽIAKOV - TYP 10, 20, 21, 22, 30, 33
L2
133
L4
L3
L1
L
L4
L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm]
L - 234
-
-
117
500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100,
1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600
4 ks
L - 300
-
-
150
1 700, 1 900
6 ks
1 800, 2 000
6 ks
L
L
L - 300 —1 +16,5 —1 -16,5
2
2
L1
L
L - 300
—
—1
2
2
H
4 ks
400
150
90
Držiaky
H - 54
H - 130
Dåžka L [mm]
90
ROZMIESTNENIE ZÁVESNÝCH DRŽIAKOV - TYP 11
L2
150
L4
H = výška radiátora [mm]
L3
L1
L
L4
MONTÁŽ RADIÁTORA KORAD KOMPAKT POMOCOU DRŽIAKU KORAD
Navàta otvory do steny a osadi kotevné držiaky Držiaky opatrne zafixova utiahnutím matice.
Korad (držiak Korad je zobrazený na str. 11)
Skontrolova výškovú nivelizáciu nastavenia držiakov.
Odstráni polystyrénové ochrany závesných držiakov, Zavesi radiátor na kotevné držiaky a skontrolova Odstráni plastové prepravné zátky.
namontova opierky na spodné závesné držiaky vodorovnú a zvislú polohu.
radiátora.
Namontova odvzdušòovaciu zátku, záslepku, ventil Po ukonèení stavebných prác odstráni fólie, kartóny Správne nainštalovaný radiátor.
a napoji na vykurovací okruh.
a plastové rohy.
6
PRIPOJENIE RADIÁTOROV DO VYKUROVACEJ SÚSTAVY
PRIPOJENIE RADIÁTOROV DO VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Spôsob pripojenia radiátora ovplyvòuje jeho tepelný výkon. Štandardne
sa používa jednostranné pripojenie kedy je prívod vody pripojený hore a
spiatoèka na rovnakej strane dole. U radiátorov s garnitúrou Ventil kompakt
(VK) sú napájacie body vyvedené do spodnej èasti radiátora tak, že
spiatoèka je vždy bližšie k okraju radiátora èi už sa jedná o pravé alebo ¾avé
vyhotovenie. Správnemu zapojeniu radiátora je potrebné venova
dostatoènú pozornos, pretože opaèné napojenie spôsobuje pokles
tepelného výkonu (30 až 40 %) a môže vies ku nežiaducim zvukovým
efektom na ventilovej vložke.
Radiátory Ventil kompakt sú vybavené ventilovými vložkami Heimeier
typ 4360. Ich úlohou je prednastavenie hydraulického odporu a regulácia
prietoku v spolupráci s termostatickou hlavicou. Nastavenia prietoku
ventilovou vložkou je možné meni plynule v ôsmych stupòoch s možnosou
nastavenia medzipolohy. Ventilové vložky sú z výroby štandardne
nastavené na maximálny prietok (8). Hodnoty prednastavenia odporúèame
meni odborníkom za použitia špeciálneho nastavovacieho k¾úèa. Priamo
na ventilovú vložku je možné pomocou pripojovacieho závitu M30x1,5mm
nasadi termostatickú hlavicu. Poèas prepravy je závit chránený plastovou
krytkou, ktorá umožòuje ruènú reguláciu ventilu.
PRIPOJENIE TELESA DO SÚSTAVY - TYP KOMPAKT
PRIPOJENIE TELESA DO SÚSTAVY - TYP VENTIL KOMPAKT
G 1/2"
H - 54 mm
G 1/2"
!
!
!
!
!
G 1/2"
G 1/2"
H = 300, 400, 500, 550, 600, 900 mm
! 4 x vnútorný závit G 1/2"
! pripojovací rozostup = konštrukèná výška H - 54 mm
2 x vnútorný závit pre pripojenie od spodu telesa G 1/2"
pripojovací rozostup = 50 mm ± 0,5 mm
termostatový ventil so závitom M 30 x 1,5 mm
4 x vnútorný závit pre boèné pripojenie G 1/2"
pripojovací rozostup = konštrukèná výška H - 54 mm
G 1/2"
M30x1,5 mm
G 1/2"
G 1/2"
L [ mm ]
G 1/2"
G 1/2"
Pripojenie jednostranné
ö=1
Pripojenie vpravo
Pripojenie obojstranné spodné
ö = 0,9
Pripojenie v strede
Pripojenie boèné krížové
ö = 1 doporuèené pri: L >– 3 x H
Pripojenie v¾avo
Pozor: prívod vykurovacieho média vpravo !
7
33 mm
50 mm
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV KOMPAKT
ROVNICA PRE VÝPOÈET TLAKOVÝCH STRÁT
Äp =
pre teplonosnú látku vodu
Mw2
· 10-10 =
AT 2 · ñw· 1,296
w2
V 2
· ñw· 10-3 = îT·
· ñw· 10-3 [kPa]
AT
2
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV KORAD KOMPAKT
200
10
9
8
7
6
5
100
90
80
70
60
50
Je
dn
op
an
elo
vý
20
4
30
jpa
ne
lov
ý
3
40
20
Dv
ojp
an
elo
vý
Tro
2
4
0,3
3
0,2
2
1000
800
900
700
600
0,03
500
0,04
0,003
400
0,004
300
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
200
0,01
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
100
0,2
80
90
0,02
70
0,3
60
0,03
50
0,4
40
0,04
30
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
20
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
HMOTNOSTNÝ PRIETOK Mw [kg/h]
PRIETOKOVÉ PARAMETRE PRE TYP KOMPAKT
Typ
Velièina
Jednopanelový
10, 11
AT [ì ]
îT [-]
2
AT [ì ]
îT [-]
2
AT [ì ]
îT [-]
Dvojpanelový
20, 21, 22
Trojpanelový
30, 33
2
POUŽITÉ SYMBOLY
Mw
Äp
.
V
AT
ñw
îT
w
Pre rozmer prípojky G 1/2"
6,64 . 10
18,4
-4
1,2 . 10
5,62
-4
1,10 . 10
6,7
-5
8
[kg/h]
[kPa]
[m3.s-1]
[m2]
[kg.m-3]
[-]
[m.s-1]
hmotnostný prietok
tlaková strata
objemový prietok
prietokový súèinite¾
hustota teplonosného média
súèinite¾ odporu
rýchlos vykurovacieho média vzahovaného na
vnútorný priemer pripájaných rúrok
TLAKOVÁ STRATA Äp [mbar]
10
9
8
7
6
5
0,4
10
TLAKOVÁ STRATA Äp [kPa]
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV KORAD VK, VKS
ROVNICA PRE VÝPOÈET HMOTNOSTNÉHO PRIETOKU
pre teplonosnú látku vodu
Ö
C . Ät
Mw =
-1
[kg . h ]
DIAGRAM Äp - Mw - kv
1
2
3
4
5
6 7 8
40
30
20
10
9
8
7
6
5
TLAKOVÁ STRATA Äp [kPa]
4
3
2
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
2
3
4
5
6
7 8 9
20
10
30
40
50 60 70 80 90
100
200
300
400 500 600
700
HMOTNOSTNÝ PRIETOK Mw [kg/h]
NASTAVENIE PRIETOKU VENTILOVEJ VLOŽKY
1
2
0,089
0,288
prednastavenie ventilu
3
4
5
6
0,385
0,499
0,753
0,964
POUŽITÉ SYMBOLY
7
8
1,044
1,084
Mw
Ö
Ät
Äp
C
kv
hodnota kv [m3/h]
max. teplota teplonosnej látky
max. prevádzkový tlak
110 °C
1 ÌPà
[kg . h-1]
[W]
[K]
[kPa]
[m2. s-2. K-1]
[m3. h-1]
hmotnostný prietok
tepelný výkon
pokles teploty vody
tlaková strata
špecifické teplo vody = 4 186
menovitý prietokový súèinite¾
Príklad výpoètu nastavenia ventilu je na strane 25.
Radiátory Korad VK sú dodávané s ventilom Heimeier typ 4360, ktorý umožòuje nastavenie medzipolohy.
9
PREVÁDZKOVANIE A ÚDRŽBA, ZÁRUKA
ODPORÚÈANÉ VENTILOVÉ HLAVICE
PREVÁDZKOVANIE
ÈISTENIE A ÚDRŽBA
Pred napustením vykurovacieho systému vodou je potrebné
skontrolova dotiahnutie ventilových vložiek, odvzdušòovacích ventilov a
zátok.
Na èistenie radiátorov nepoužívajte abrazívne èistiace prostriedky
ani prostriedky obsahujúce chlór a kyseliny. Prípadné opravy laku, èi
celkové prelakovanie vykonávajte farbami výhradne urèenými pre radiátory,
inak hrozí postupná degradácia farebného odtieòa.
Vykurovací systém je potrebné pred používaním vypláchnu.
Vypláchnutie systému je možné vykona bežnou neupravenou vodou
(vodovod). Na zvýšenie efektívnosti èistenia je možné do oplachovej vody
prida vhodné nepenivé odmasovacie prostriedky. Systém prevádzkujte
zhruba 30 minút pri maximálnom výkone èerpadla a teplote do 60°C.
Následne nechajte systém vychladnú na 40°C a vodu vypustite. Pred
naplnením vykurovacej vody je potrebné preèisti sitká filtrov na mechanické
neèistoty.
SPÔSOB LIKVIDÁCIE VÝROBKU
Obalový materiál obsahuje plastové a papierové prvky, ktoré je nutné
separova. Všetky použité materiály sú recyklovate¾né.
Pri likvidácii výrobku zbavte radiátor zvyškov vykurovacej vody.
Následne je možné radiátor odovzda do zberu.
Vykurovací systém naplòte vodou, ktorá svojimi vlastnosami
zodpovedá požiadavkám normy STN 07 7401. Z h¾adiska životnosti
radiátorov je podstatné, aby obehová voda mala pH >– 8,5. Doporuèujeme
používa vhodné inhibítory voèi korózii do vykurovacej vody. Nikdy
bezdôvodne nevypúšajte vykurovací systém na dlhšiu dobu! Pre
správnu prevádzku a životnos radiátorov je dôležité vykona ich dokonalé
odvzdušnenie a obmedzi vypúšanie vody len na nevyhnutné prípady.
Zamedzte vnikaniu vzduchu do sústavy správnym nastavením a
pravidelnou kontrolou tlaku v expanznej nádobe. Doporuèené hodnoty
tlaku vzduchu vo vaku expanznej nádoby by sa mali pohybova v
intervale (hv + 0,2 bar) < pexp < (ppv -10%) èo znamená, že tlak by mal
by vyšší minimálne o 0,2 baru ako je hydrostatická výška systému,
minimálne však by to mal by 1 bar a maximálny tlak o 10% nižší ako je
hodnota poistného tlaku na poistnom ventile. Kontrolu tlaku vzduchu
je potrebné vykona po odpojení expanznej nádoby od vykurovacieho
systému. Mimo vykurovacej sezóny nechajte ventily radiátorov otvorené
naplno. U¾ahèíte a urýchlite tak odvzdušnenie sústavy pri jej nábehu.
ZÁRUKA
Pri použití výrobku na urèený úèel a pri dodržaní záruèných podmienok,
ktoré sú priložené v obale sa na radiátory vzahuje záruka 10 rokov.
UPOZORNENIE
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené pri nesprávnej
manipulácii a skladovaní výrobku, jeho neodbornej montáži,
prevádzkovaní alebo údržbe, ktoré sú v rozpore s týmto návodom na
použitie alebo pri neautorizovaných konštrukèných zásahoch, èi pri
použití výrobku na iný úèel ako je urèený.
Technické zmeny sú vyhradené.
Zabezpeète vykurovací systém voèi zamrznutiu! Na ochranu voèi
zamrznutiu je možné vykurovacie okruhy s radiátormi naplni nemrznúcou
zmesou. Je dôležité, aby ste použili nemrznúce zmesi urèené pre
vykurovacie systémy. Zmesi urèené do chladiacich systémov automobilov
nie sú pre oce¾ové radiátory vhodné. Pri naplnení systému nemrznúcou
zmesou je potrebné poèíta so znížením tepelného výkonu radiátorov v
dôsledku poklesu špecifickej tepelnej kapacity vykurovacej vody.
Orientaèné hodnoty nájdete v nasledovnej tabu¾ke.
Koncentrácia zmesi
[obj.%]
Bod tuhnutia
[°C]
Pokles výkonu
[%]
20
35
45
- 10
- 20
- 30
-5
- 10
- 15
Radiátor KORAD 21 VKP 500 x 800
Využitie radiátorov v štandardných vykurovacích sústavách ako
chladiace plochy mimo vykurovacej sezóny nedoporuèujeme. V
dôsledku teplotného rozdielu medzi povrchom radiátora a okolitým
vzduchom dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti na povrchu radiátora,
èo vedie po urèitom èase ku korózii. Pri tomto spôsobe využitia radiátorov sa
na ne záruka nevzahuje.
ODPORÚÈANÉ VENTILOVÉ HLAVICE
Výrobca
Heimeier
Comap
Danfoss
Drayton
Gampper
Herz
Honeywell
Oventrop
MNG
Rossweiner
Ivar
Siemens
Radiátor nepoužívajte na sušenie šatstva. Znížite tak ich tepelný
výkon zhruba o polovicu a zároveò zvýšite riziko korózie.
10
Typ termostatickej hlavice
Všetky typy
IF 1
RAWK
TRV 4
340012.100
Porsche design „H“,Mini „H“, Thermostat „H“
Brauckmann T 100 - 361
Uni LH
thera 2 / thera 3
Star Tec
type 3000, type 5000
RTN 51
PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRVKY A NAPÁJACIE ARMATÚRY
MONTÁŽNE PRVKY
K montáži vykurovacích telies ponúkame nieko¾ko typov upevòovacích konzol a opierok používaných v závislosti od stavebného materiálu steny. Držiak
KORAD, ktorý je najpoužívanejším typom montážnej konzoly je vhodný pre plné stavebné materiály, nie však pre steny z dierovaných tehál! Pre steny s
nízkou únosnosou alebo pre presklené steny odporúèame stojanové konzoly.
Príslušenstvo k panelovým radiátorom, t.j. odvzdušòovacie zátky a záslepky, ako aj upevòovacie dielce (konzoly a opierka) dodáva výrobca panelových
radiátorov na základe osobitnej objednávky.
120
300 - 900
110
50
420
Držiak Korad
50
30
104
20
60 -200
83
36
Stojanová konzola
29
Stenová konzola
MONTÁŽ RADIÁTORA NA SADROKARTÓNOVÚ STENU
- 38
Uhlová konzola
Stenová konzola
Na upevnenie radiátorov KORAD na sadrokartónovú stenu doporuèujeme použi stenové konzoly
ukotvené kovovou rozpernou kotvou HM 4 alebo HM5. Orientaèná nosnos jednej rozpernej kotvy je 20
kg v sadrokartóne hrúbky 12,5 mm a 30 kg pre zdvojené dosky hr. 25 mm.
Hmotnos radiátora je potrebné stanovi vrátane hmotnosti vodného objemu. Nie všetky typy a
rozmery radiátorov je možné upevni týmto spôsobom!
Pri montáži radiátorov konzultujte výber systému kotvenia s kvalifikovanými odborníkmi!
Sadrokantón (12,5 mm)
Rozperná kotva
NAPÁJACIE ARMATÚRY
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
prechodka
Vyrovnávací adaptér
28
34,5
Rohový bypas s prednastavením
G 3/4"
G 3/4"
Priamy bypas s prednastavením
Krížový kus vo forme "x"
Upozornenie: zobrazené kotevné prvky a armatúry nie sú súèasou dodávky radiátorov !
11
Dvojokruhový rozde¾ovaè
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
H = 300 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 300 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
174
137
110
70
400
276
218
177
113
*400
281
224
182
117
*400
310
245
199
127
500
217
171
138
87
500
345
273
221
141
*500
352
280
228
147
*500
387
306
248
158
600
261
205
166
105
600
414
327
265
169
*600
422
335
273
176
*600
465
367
298
190
700
304
239
193
122
700
483
382
309
197
*700
493
391
319
205
*700
542
428
347
222
800
348
274
221
139
800
552
436
353
225
*800
563
447
364
235
*800
619
490
397
253
900
391
308
248
157
900
621
491
398
254
*900
633
503
410
264
*900
697
551
447
285
1 000
435
342
276
174
1 000
690
545
442
282
*1 000
704
559
455
293
*1 000
774
612
496
317
1 100
478
376
304
192
1 100
759
600
486
310
*1 100
774
615
501
323
*1 100
852
673
546
348
1 200
522
410
331
209
1 200
828
654
530
338
*1 200
844
671
546
352
*1 200
929
734
596
380
*1 300
565
445
359
227
*1 300
897
709
574
366
*1 300
915
727
592
381
*1 300 1 007
796
645
412
1 400
609
479
386
244
1 400
966
763
619
395
*1 400
985
783
637
411
*1 400 1 084
857
695
443
*1 500
652
513
414
262
*1 500 1 034
818
663
423
*1 500 1 056
839
683
440
*1 500 1 161
918
744
475
1 600
696
547
442
279
1 600 1 103
872
707
451
*1 600 1 126
894
728
469
*1 600 1 239
979
794
507
*1 700
739
581
469
296
*1 700 1 172
927
751
479
*1 700 1 196
950
774
499
*1 700 1 316 1 040
844
538
1 800
783
616
497
314
1 800 1 241
981
795
507
*1 800 1 267 1 006
819
528
*1 800 1 394 1 102
893
570
*1 900
826
650
524
331
*1 900 1 310 1 036
839
535
*1 900 1 337 1 062
865
557
*1 900 1 471 1 163
943
602
2 000
870
684
552
349
2 000 1 379 1 090
884
564
*2 000 1 407 1 118
911
586
*2 000 1 548 1 224
993
633
*2 100
913
718
580
366
*2 100 1 478 1 174
956
616
*2 100 1 626 1 285 1 042
665
*2 200
957
752
607
384
*2 200 1 548 1 230 1 002
645
*2 200 1 703 1 346 1 092
697
*2 300 1 000
787
635
401
*2 300 1 619 1 286 1 047
674
*2 300 1 781 1 408 1 141
728
*2 400 1 044
821
662
418
*2 400 1 689 1 342 1 093
704
*2 400 1 858 1 469 1 191
760
*2 500 1 087
855
690
436
*2 500 1 759 1 398 1 138
733
*2 500 1 936 1 530 1 241
792
*2 600 1 131
889
718
453
*2 600 1 830 1 453 1 184
762
*2 600 2 013 1 591 1 290
823
*2 700 1 174
923
745
471
*2 700 1 900 1 509 1 229
792
*2 700 2 090 1 652 1 340
855
*2 800 1 218
958
773
488
*2 800 1 970 1 565 1 275
821
*2 800 2 168 1 714 1 390
887
*2 900 1 261
992
800
506
*2 900 2 041 1 621 1 320
850
*2 900 2 245 1 775 1 439
918
*3 000 1 305 1 026
828
523
*3 000 2 111 1 677 1 366
880
*3 000 2 323 1 836 1 489
950
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 300 mm
TYP 10 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000
6,75
6,95
TYP 11 K, VK, VKS
n
[-]
1,81 1,3187
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 10,60 10,81
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
n
[-]
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1,81 1,2912
1 000 14,06 14,25
n
[-]
3,50 1,2630
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 14,06 14,25
Radiátory typu 11, vyhotovenie VKS (pripojenie v strede) a vyhotovenie Plan (hladký èelný panel) sa vyrábajú len do dåžky 2 000 mm.
Prepoèet výkonu pre iné teplotné spády t1 / t2 a odlišné teploty okolia tr je na strane 24.
12
n
[-]
3,50 1,2897
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K, VK, VKS
H = 300 mm
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 300 mm
TYP 21 K, VK, VKS
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
383
301
243
153
400
499
393
318
202
*400
418
331
269
172
400
704
555
449
286
500
479
376
303
191
500
624
492
397
252
*500
523
414
336
215
500
880
694
562
357
600
574
451
364
229
600
749
590
477
302
*600
628
497
403
258
600 1 056
833
674
429
700
670
526
424
268
700
874
688
556
353
*700
732
580
471
301
700 1 232
972
786
500
800
766
602
485
306
800
998
786
636
403
*800
837
662
538
344
800 1 408 1 110
899
571
900
862
677
546
344
900 1 123
885
715
453
*900
942
745
605
387
900 1 583 1 249 1 011
643
1 000
957
752
606
382
1 000 1 248
983
795
504
*1 000 1 046
828
672
430
1 000 1 759 1 388 1 124
714
1 100 1 053
827
667
421
1 100 1 373 1 081
874
554
*1 100 1 151
911
739
473
1 100 1 935 1 527 1 236
786
1 200 1 149
902
728
459
1 200 1 497 1 180
954
605
*1 200 1 255
994
807
516
1 200 2 111 1 666 1 348
857
*1 300 1 244
*1 300 2 287 1 804 1 461
929
978
788
497
*1 300 1 622 1 278 1 033
655
*1 300 1 360 1 076
874
559
1 400 1 340 1 053
849
535
1 400 1 747 1 376 1 113
705
*1 400 1 465 1 159
941
602
1 400 2 463 1 943 1 573 1 000
*1 500 1 436 1 128
910
574
*1 500 1 872 1 475 1 192
756
*1 500 1 569 1 242 1 008
645
*1 500 2 639 2 082 1 685 1 071
1 600 1 532 1 203
970
612
1 600 1 997 1 573 1 271
806
*1 600 1 674 1 325 1 075
688
1 600 2 815 2 221 1 798 1 143
*1 700 1 627 1 278 1 031
650
*1 700 2 121 1 671 1 351
856
*1 700 1 779 1 408 1 143
731
*1 700 2 991 2 360 1 910 1 214
1 800 1 723 1 354 1 092
688
1 800 2 246 1 769 1 430
907
*1 800 1 883 1 490 1 210
774
1 800 3 167 2 498 2 022 1 286
*1 900 1 819 1 429 1 152
727
*1 900 2 371 1 868 1 510
957
*1 900 1 988 1 573 1 277
817
*1 900 3 343 2 637 2 135 1 357
2 000 1 915 1 504 1 213
765
2 000 2 496 1 966 1 589 1 008
*2 000 2 092 1 656 1 344
860
2 000 3 519 2 776 2 247 1 429
*2 100 2 010 1 579 1 273
803
*2 100 2 621 2 064 1 669 1 058
*2 100 2 197 1 739 1 412
903
*2 100 3 695 2 915 2 359 1 500
*2 200 2 106 1 654 1 334
841
*2 200 2 745 2 163 1 748 1 108
*2 200 2 302 1 822 1 479
946
*2 200 3 871 3 054 2 472 1 571
2 300 2 202 1 730 1 395
880
2 300 2 870 2 261 1 828 1 159
*2 300 2 406 1 904 1 546
989
2 300 4 047 3 192 2 584 1 643
*2 400 2 298 1 805 1 455
918
*2 400 2 995 2 359 1 907 1 209
*2 400 2 511 1 987 1 613 1 032
*2 400 4 223 3 331 2 697 1 714
*2 500 2 393 1 880 1 516
956
*2 500 3 120 2 458 1 987 1 259
*2 500 2 616 2 070 1 680 1 075
*2 500 4 399 3 470 2 809 1 786
2 600 2 489 1 955 1 577
994
2 600 3 245 2 556 2 066 1 310
*2 600 2 720 2 153 1 748 1 118
2 600 4 574 3 609 2 921 1 857
*2 700 2 585 2 030 1 637 1 032
*2 700 3 369 2 654 2 146 1 360
*2 700 2 825 2 236 1 815 1 161
*2 700 4 750 3 748 3 034 1 929
*2 800 2 680 2 106 1 698 1 071
*2 800 3 494 2 752 2 225 1 411
*2 800 2 929 2 318 1 882 1 204
*2 800 4 926 3 886 3 146 2 000
*2 900 2 776 2 181 1 759 1 109
*2 900 3 619 2 851 2 305 1 461
*2 900 3 034 2 401 1 949 1 247
*2 900 5 102 4 025 3 258 2 071
3 000 2 872 2 256 1 819 1 147
3 000 3 744 2 949 2 384 1 511
*3 000 3 139 2 484 2 016 1 290
3 000 5 278 4 164 3 371 2 143
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 300 mm
TYP 21 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 14,97 15,16
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
TYP 22 K, VK, VKS
n
[-]
3,50 1,3239
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 17,13 17,33
TYP 30 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
3,50 1,3087
1 000 21,60 21,79
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
13
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
TYP 33 K, VK, VKS
n
[-]
5,20 1,2831
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 25,31 25,50
n
[-]
5,20 1,3005
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
H = 400 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 400 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
225
177
143
91
400
349
276
223
142
*400
351
279
227
146
*400
390
308
249
159
500
281
222
179
114
500
436
345
279
178
*500
439
349
284
182
*500
487
385
312
198
600
337
266
215
136
600
524
413
335
213
*600
527
418
340
219
*600
584
461
374
238
700
394
310
251
159
700
611
482
391
249
*700
615
488
397
255
*700
682
538
436
278
800
450
354
287
182
800
698
551
447
284
*800
703
558
454
292
*800
779
615
498
317
900
506
399
322
204
900
785
620
502
320
*900
791
627
510
328
*900
876
692
561
357
1 000
562
443
358
227
1 000
873
689
558
356
*1 000
878
697
567
364
*1 000
974
769
623
397
1 100
618
487
394
250
1 100
960
758
614
391
*1 100
966
767
624
401
*1 100 1 071
846
685
436
1 200
675
532
430
273
1 200 1 047
827
670
427
*1 200 1 054
836
680
437
*1 200 1 169
923
748
476
*1 300
731
576
466
295
*1 300 1 134
896
726
462
*1 300 1 142
906
737
474
*1 300 1 266 1 000
810
516
1 400
787
620
501
318
1 400 1 222
965
781
498
*1 400 1 230
976
794
510
*1 400 1 363 1 077
872
556
*1 500
843
665
537
341
*1 500 1 309 1 034
837
533
*1 500 1 318 1 046
851
547
*1 500 1 461 1 154
935
595
1 600
900
709
573
364
1 600 1 396 1 102
893
569
*1 600 1 406 1 115
907
583
*1 600 1 558 1 230
997
635
*1 700
*1 700 1 483 1 171
956
753
609
386
949
604
*1 700 1 493 1 185
964
620
*1 700 1 656 1 307 1 059
675
1 800 1 012
797
645
409
1 800 1 571 1 240 1 005
640
*1 800 1 581 1 255 1 021
656
*1 800 1 753 1 384 1 121
714
*1 900 1 068
842
681
432
*1 900 1 658 1 309 1 061
675
*1 900 1 669 1 324 1 077
692
*1 900 1 850 1 461 1 184
754
2 000 1 124
886
716
454
2 000 1 745 1 378 1 116
711
*2 000 1 757 1 394 1 134
729
*2 000 1 948 1 538 1 246
794
*2 100 1 181
930
752
477
*2 100 1 845 1 464 1 191
765
*2 100 2 045 1 615 1 308
833
*2 200 1 237
975
788
500
*2 200 1 933 1 533 1 248
802
*2 200 2 142 1 692 1 371
873
*2 300 1 293 1 019
824
523
*2 300 2 021 1 603 1 304
838
*2 300 2 240 1 769 1 433
913
*2 400 1 349 1 063
860
545
*2 400 2 108 1 673 1 361
875
*2 400 2 337 1 846 1 495
952
*2 500 1 406 1 108
896
568
*2 500 2 196 1 743 1 418
911
*2 500 2 435 1 923 1 558
992
*2 600 1 462 1 152
931
591
*2 600 2 284 1 812 1 474
948
*2 600 2 532 1 999 1 620 1 032
*2 700 1 518 1 196
967
613
*2 700 2 372 1 882 1 531
984
*2 700 2 629 2 076 1 682 1 071
*2 800 1 574 1 240 1 003
636
*2 800 2 460 1 952 1 588 1 020
*2 800 2 727 2 153 1 744 1 111
*2 900 1 630 1 285 1 039
659
*2 900 2 548 2 021 1 645 1 057
*2 900 2 824 2 230 1 807 1 151
*3 000 1 687 1 329 1 075
682
*3 000 2 635 2 091 1 701 1 093
*3 000 2 922 2 307 1 869 1 190
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 400 mm
TYP 10 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000
8,60
8,84
TYP 11 K, VK, VKS
n
[-]
2,24 1,3072
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 13,70 13,94
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
n
[-]
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
2,24 1,2953
1 000 17,70 17,94
n
[-]
4,37 1,2693
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 17,70 17,94
Radiátory typu 11, vyhotovenie VKS (pripojenie v strede) a vyhotovenie Plan (hladký èelný panel) sa vyrábajú len do dåžky 2 000 mm.
Prepoèet výkonu pre iné teplotné spády t1 / t2 a odlišné teploty okolia tr je na strane 24.
14
n
[-]
4,37 1,2953
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K, VK, VKS
H = 400 mm
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 400 mm
TYP 21 K, VK, VKS
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
478
375
302
190
400
627
493
398
252
*400
529
418
338
216
400
890
700
566
358
500
597
469
377
237
500
784
617
498
315
*500
661
522
423
270
500 1 113
876
707
447
600
717
562
453
284
600
941
740
597
378
*600
793
626
508
323
600 1 335 1 051
848
537
700
836
656
528
332
700 1 097
863
697
440
*700
925
731
592
377
700 1 558 1 226
990
626
800
956
750
604
379
800 1 254
986
796
503
*800 1 057
835
677
431
800 1 780 1 401 1 131
716
900 1 075
843
679
427
900 1 411 1 110
896
566
*900 1 190
940
761
485
900 2 003 1 576 1 273
805
1 000 1 195
937
754
474
1 000 1 568 1 233
995
629
*1 000 1 322 1 044
846
539
1 000 2 225 1 751 1 414
894
1 100 1 314 1 031
830
521
1 100 1 724 1 356 1 095
692
*1 100 1 454 1 148
931
593
1 100 2 448 1 926 1 555
984
1 200 1 434 1 124
905
569
1 200 1 881 1 480 1 195
755
*1 200 1 586 1 253 1 015
647
1 200 2 671 2 101 1 697 1 073
*1 300 1 553 1 218
981
616
*1 300 2 038 1 603 1 294
818
*1 300 1 718 1 357 1 100
701
*1 300 2 893 2 276 1 838 1 163
1 400 1 673 1 312 1 056
664
1 400 2 195 1 726 1 394
881
*1 400 1 850 1 462 1 184
755
1 400 3 116 2 451 1 980 1 252
*1 500 1 792 1 406 1 132
711
*1 500 2 351 1 850 1 493
944
*1 500 1 983 1 566 1 269
809
*1 500 3 338 2 627 2 121 1 342
1 600 1 912 1 499 1 207
759
1 600 2 508 1 973 1 593 1 007
*1 600 2 115 1 670 1 354
863
1 600 3 561 2 802 2 262 1 431
*1 700 2 031 1 593 1 282
806
*1 700 2 665 2 096 1 692 1 070
*1 700 2 247 1 775 1 438
916
*1 700 3 783 2 977 2 404 1 520
1 800 2 151 1 687 1 358
853
1 800 2 822 2 219 1 792 1 133
*1 800 2 379 1 879 1 523
970
1 800 4 006 3 152 2 545 1 610
*1 900 2 270 1 780 1 433
901
*1 900 2 978 2 343 1 891 1 196
*1 900 2 511 1 984 1 607 1 024
*1 900 4 228 3 327 2 687 1 699
2 000 2 390 1 874 1 509
948
2 000 3 135 2 466 1 991 1 259
*2 000 2 644 2 088 1 692 1 078
2 000 4 451 3 502 2 828 1 789
*2 100 2 509 1 968 1 584
996
*2 100 3 292 2 589 2 090 1 321
*2 100 2 776 2 192 1 777 1 132
*2 100 4 673 3 677 2 970 1 878
*2 200 2 629 2 061 1 660 1 043
*2 200 3 449 2 713 2 190 1 384
*2 200 2 908 2 297 1 861 1 186
*2 200 4 896 3 852 3 111 1 968
2 300 2 748 2 155 1 735 1 090
2 300 3 605 2 836 2 290 1 447
*2 300 3 040 2 401 1 946 1 240
2 300 5 119 4 027 3 252 2 057
*2 400 2 868 2 249 1 811 1 138
*2 400 3 762 2 959 2 389 1 510
*2 400 3 172 2 506 2 030 1 294
*2 400 5 341 4 202 3 394 2 147
*2 500 2 987 2 343 1 886 1 185
*2 500 3 919 3 083 2 489 1 573
*2 500 3 304 2 610 2 115 1 348
*2 500 5 564 4 378 3 535 2 236
2 600 3 107 2 436 1 961 1 233
2 600 4 076 3 206 2 588 1 636
*2 600 3 437 2 714 2 200 1 402
2 600 5 786 4 553 3 677 2 325
*2 700 3 226 2 530 2 037 1 280
*2 700 4 232 3 329 2 688 1 699
*2 700 3 569 2 819 2 284 1 456
*2 700 6 009 4 728 3 818 2 415
*2 800 3 346 2 624 2 112 1 327
*2 800 4 389 3 452 2 787 1 762
*2 800 3 701 2 923 2 369 1 509
*2 800 6 231 4 903 3 959 2 504
*2 900 3 465 2 717 2 188 1 375
*2 900 4 546 3 576 2 887 1 825
*2 900 3 833 3 028 2 453 1 563
*2 900 6 454 5 078 4 101 2 594
3 000 3 585 2 811 2 263 1 422
3 000 4 703 3 699 2 986 1 888
*3 000 3 965 3 132 2 538 1 617
3 000 6 676 5 253 4 242 2 683
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 400 mm
TYP 21 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 19,46 19,70
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
TYP 22 K, VK, VKS
n
[-]
4,37 1,3338
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 22,99 23,22
TYP 30 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
4,37 1,3168
1 000 27,39 27,61
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
15
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
TYP 33 K, VK, VKS
n
[-]
6,53 1,2939
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 33,97 34,19
n
[-]
6,53 1,3151
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
H = 500 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 500 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
272
214
174
111
400
419
330
268
170
400
420
333
270
173
400
467
368
298
189
500
339
268
217
138
500
523
413
334
213
500
525
416
338
217
500
583
460
372
237
600
407
322
261
166
600
628
496
401
255
600
630
499
406
260
600
700
552
447
284
700
475
375
304
194
700
733
578
468
298
700
735
582
473
304
700
816
644
521
331
800
543
429
347
221
800
837
661
535
340
800
840
666
541
347
800
933
736
596
379
900
611
482
391
249
900
942
743
602
383
900
945
749
609
390
900 1 050
828
670
426
1 000
679
536
434
276
1 000 1 047
826
669
425
1 000 1 050
832
676
434
1 000 1 166
920
745
473
1 100
747
590
478
304
1 100 1 151
909
736
468
1 100 1 155
915
744
477
1 100 1 283 1 012
819
521
1 200
815
643
521
332
1 200 1 256
991
803
510
1 200 1 260
998
811
520
1 200 1 400 1 104
894
568
*1 300
882
697
564
359
*1 300 1 361 1 074
869
553
*1 300 1 365 1 082
879
564
*1 300 1 516 1 196
968
615
1 400
950
750
608
387
1 400 1 466 1 156
936
595
1 400 1 470 1 165
947
607
1 400 1 633 1 288 1 043
663
*1 500 1 018
804
651
415
*1 500 1 570 1 239 1 003
638
*1 500 1 575 1 248 1 014
650
*1 500 1 749 1 380 1 117
710
1 600 1 086
858
695
442
1 600 1 675 1 322 1 070
681
1 600 1 680 1 331 1 082
694
1 600 1 866 1 472 1 191
757
*1 700 1 154
911
738
470
*1 700 1 780 1 404 1 137
723
*1 700 1 785 1 414 1 150
737
*1 700 1 983 1 564 1 266
805
1 800 1 222
965
782
498
1 800 1 884 1 487 1 204
766
1 800 1 890 1 498 1 217
781
1 800 2 099 1 656 1 340
852
*1 900 1 290 1 018
825
525
*1 900 1 989 1 569 1 271
808
*1 900 1 995 1 581 1 285
824
*1 900 2 216 1 748 1 415
899
2 000 1 358 1 072
868
553
2 000 2 094 1 652 1 338
851
2 000 2 100 1 664 1 352
867
2 000 2 333 1 840 1 489
947
*2 100 1 426 1 126
912
581
*2 100 2 205 1 747 1 420
911
*2 100 2 449 1 932 1 564
994
*2 200 1 493 1 179
955
608
*2 200 2 310 1 830 1 488
954
*2 200 2 566 2 024 1 638 1 041
*2 300 1 561 1 233
999
636
*2 300 2 415 1 914 1 555
997
*2 300 2 682 2 116 1 713 1 089
*2 400 1 629 1 286 1 042
664
*2 400 2 520 1 997 1 623 1 041
*2 400 2 799 2 208 1 787 1 136
*2 500 1 697 1 340 1 086
691
*2 500 2 625 2 080 1 691 1 084
*2 500 2 916 2 300 1 862 1 183
*2 600 1 765 1 394 1 129
719
*2 600 2 730 2 163 1 758 1 128
*2 600 3 032 2 392 1 936 1 231
*2 700 1 833 1 447 1 172
747
*2 700 2 835 2 246 1 826 1 171
*2 700 3 149 2 484 2 011 1 278
*2 800 1 901 1 501 1 216
774
*2 800 2 940 2 330 1 893 1 214
*2 800 3 266 2 576 2 085 1 325
*2 900 1 969 1 554 1 259
802
*2 900 3 045 2 413 1 961 1 258
*2 900 3 382 2 668 2 160 1 373
*3 000 2 037 1 608 1 303
829
*3 000 3 149 2 496 2 029 1 301
*3 000 3 499 2 760 2 234 1 420
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 500 mm
TYP 10 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 10,60 10,87
TYP 11 K, VK, VKS
n
[-]
2,67 1,2958
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 17,05 17,32
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
n
[-]
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
2,67 1,2994
1 000 21,30 21,57
n
[-]
5,23 1,2755
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 21,30 21,57
Radiátory typu 11, vyhotovenie VKS (pripojenie v strede) a vyhotovenie Plan (hladký èelný panel) sa vyrábajú len do dåžky 2 000 mm.
Prepoèet výkonu pre iné teplotné spády t1 / t2 a odlišné teploty okolia tr je na strane 24.
16
n
[-]
5,23 1,3010
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K, VK, VKS
H = 500 mm
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 500 mm
TYP 21 K, VK, VKS
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
570
446
359
225
400
749
588
474
299
400
636
501
405
257
400 1 066
836
674
424
500
712
558
448
281
500
936
735
593
374
500
795
627
507
322
500 1 332 1 046
842
530
600
855
669
538
337
600 1 123
882
711
448
600
954
752
608
386
600 1 599 1 255 1 011
636
700
997
781
627
393
700 1 310 1 029
830
523
700 1 113
877
710
450
700 1 865 1 464 1 179
742
800 1 140
892
717
449
800 1 497 1 176
948
598
800 1 272 1 002
811
515
800 2 132 1 673 1 348
848
900 1 282 1 004
807
505
900 1 685 1 323 1 067
672
900 1 431 1 128
912
579
900 2 398 1 882 1 516
954
1 000 1 425 1 115
896
561
1 000 1 872 1 470 1 185
747
1 000 1 590 1 253 1 014
643
1 000 2 665 2 091 1 685 1 060
1 100 1 567 1 227
986
617
1 100 2 059 1 617 1 304
822
1 100 1 748 1 378 1 115
708
1 100 2 931 2 300 1 853 1 166
1 200 1 709 1 338 1 076
674
1 200 2 246 1 764 1 422
896
1 200 1 907 1 504 1 216
772
1 200 3 198 2 509 2 022 1 272
*1 300 1 852 1 450 1 165
730
*1 300 2 433 1 911 1 541
971
*1 300 2 066 1 629 1 318
836
1 300 3 464 2 718 2 190 1 378
1 400 1 994 1 561 1 255
786
1 400 2 620 2 058 1 659 1 046
1 400 2 225 1 754 1 419
901
1 400 3 731 2 927 2 358 1 484
*1 500 2 137 1 673 1 344
842
*1 500 2 808 2 205 1 778 1 121
*1 500 2 384 1 880 1 520
965
1 500 3 997 3 137 2 527 1 590
1 600 2 279 1 784 1 434
898
1 600 2 995 2 352 1 896 1 195
1 600 2 543 2 005 1 622 1 029
1 600 4 264 3 346 2 695 1 696
*1 700 2 422 1 896 1 524
954
*1 700 3 182 2 499 2 015 1 270
*1 700 2 702 2 130 1 723 1 094
*1 700 4 530 3 555 2 864 1 802
1 800 2 564 2 007 1 613 1 010
1 800 3 369 2 646 2 133 1 345
1 800 2 861 2 255 1 824 1 158
1 800 4 796 3 764 3 032 1 908
*1 900 2 707 2 119 1 703 1 066
*1 900 3 556 2 793 2 252 1 419
*1 900 3 020 2 381 1 926 1 222
*1 900 5 063 3 973 3 201 2 014
2 000 2 849 2 230 1 793 1 123
2 000 3 743 2 940 2 370 1 494
2 000 3 179 2 506 2 027 1 287
2 000 5 329 4 182 3 369 2 120
*2 100 2 992 2 342 1 882 1 179
*2 100 3 931 3 087 2 489 1 569
*2 100 3 338 2 631 2 129 1 351
*2 100 5 596 4 391 3 538 2 226
*2 200 3 134 2 453 1 972 1 235
*2 200 4 118 3 234 2 607 1 644
*2 200 3 497 2 757 2 230 1 415
*2 200 5 862 4 600 3 706 2 332
2 300 3 276 2 565 2 061 1 291
2 300 4 305 3 381 2 726 1 718
*2 300 3 656 2 882 2 331 1 480
2 300 6 129 4 809 3 875 2 438
*2 400 3 419 2 676 2 151 1 347
*2 400 4 492 3 528 2 845 1 793
*2 400 3 815 3 007 2 433 1 544
*2 400 6 395 5 018 4 043 2 544
*2 500 3 561 2 788 2 241 1 403
*2 500 4 679 3 675 2 963 1 868
*2 500 3 974 3 133 2 534 1 609
*2 500 6 662 5 228 4 211 2 650
2 600 3 704 2 899 2 330 1 459
2 600 4 866 3 822 3 082 1 942
*2 600 4 133 3 258 2 635 1 673
2 600 6 928 5 437 4 380 2 756
*2 700 3 846 3 011 2 420 1 515
*2 700 5 054 3 969 3 200 2 017
*2 700 4 292 3 383 2 737 1 737
*2 700 7 195 5 646 4 548 2 862
*2 800 3 989 3 122 2 510 1 572
*2 800 5 241 4 116 3 319 2 092
*2 800 4 451 3 508 2 838 1 802
*2 800 7 461 5 855 4 717 2 968
*2 900 4 131 3 234 2 599 1 628
*2 900 5 428 4 263 3 437 2 167
*2 900 4 610 3 634 2 939 1 866
*2 900 7 728 6 064 4 885 3 074
3 000 4 274 3 345 2 689 1 684
3 000 5 615 4 410 3 556 2 241
*3 000 4 769 3 759 3 041 1 930
3 000 7 994 6 273 5 054 3 180
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 500 mm
TYP 21 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 23,98 24,25
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
TYP 22 K, VK, VKS
n
[-]
5,23 1,3437
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 27,60 27,86
TYP 30 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
5,23 1,3250
1 000 33,17 33,43
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
17
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
TYP 33 K, VK, VKS
n
[-]
7,87 1,304
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 40,70 40,95
n
[-]
7,87 1,3298
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
TEPELNÉ VÝKONY A PREVODNÍK ÈLÁNKOVÝCH RADIÁTOROV
NA RADIÁTORY KORAD H=550mm
VÝMENA ÈLÁNKOVÝCH RADIÁTOROV ZA PANELOVÉ RADIÁTORY KORAD H 550
ROZMERY A NAPÁJANIE RADIÁTORA KORAD H 550
TEPELNÉ VÝKONY ÈLÁNKOVÝCH RADIÁTOROV [ W / 1 èlánok ]
500 mm
H = 554 mm
Tepl. spád
vstup/výstup
pri 20°C
Šírka èlánku
liatinového radiátora
[ mm ]
Šírka èlánku
oce¾ového radiátora
[ mm ]
110
150
160
200
220
250
110
150
160
200
90 / 70 °C
90
105
120
134
150
169
90
105
120
134
75 / 65 °C
71
83
95
106
118
133
71
83
95
106
Uvádzané výkony sú iba informatívne a nemusia zodpoveda všetkým znaèkám radiátorov.
Rozstup napájania radiátorov KORAD H 550 je 500 mm podobne, ako u mnohých
èlánkových radiátorov. To umožòuje minimalizova úpravy rozvodov pri nahradení
èlánkového vykurovacieho telesa panelovým radiátorom.
PREVODNÍK: LIATINOVÝ RADIÁTOR NA PANELOVÝ RADIÁTOR KORAD H = 550 mm
poèet liatinových èlánkov
šírka èlánku = 110 mm
6
8
7
12
8
11
9
15
10
13
11
19
11
15
13
22
13
17
15
25
15
20
17
28
17
22
19
31
20
26
23
38
23
31
26
44
27
35
30
51
30
40
34
57
34
44
38
63
37
49
40
53
44
58
47
62
51
67
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
Dåžka
[mm]
21
22
30
33
šírka èlánku = 150 mm
5
7
6
10
7
9
8
13
8
11
9
16
10
13
11
19
11
15
13
21
13
17
14
24
14
19
16
27
17
23
19
32
20
26
22
38
23
30
26
43
26
34
29
49
29
38
32
54
32
42
34
46
37
49
40
53
43
57
21
22
30
33
šírka èlánku = 160 mm
5
6
5
9
6
8
7
11
7
10
8
14
8
11
10
16
10
13
11
19
11
15
12
21
12
16
14
23
15
20
17
28
17
23
20
33
20
26
22
38
22
30
25
42
25
33
28
47
27
36
30
40
33
43
35
46
38
50
21
22
30
šírka èlánku = 200 mm
4
6
5
8
5
7
6
10
6
9
7
12
7
10
9
14
9
12
10
17
10
13
11
19
11
15
12
21
13
18
15
25
15
21
18
29
18
24
20
34
20
27
23
38
22
30
25
42
25
33
27
36
29
39
31
42
34
45
33
21
22
30
33
šírka èlánku = 220 mm
4
5
4
7
5
6
5
9
6
8
6
11
7
9
8
13
8
10
9
15
9
12
10
17
10
13
11
19
12
16
13
23
14
18
16
26
16
21
18
30
18
24
20
34
20
27
23
38
22
29
24
32
400
26
35
500
28
37
600
30
40
700
21
Typ radiátora Korad
PREVODNÍK: OCE¼OVÝ ÈLÁNKOVÝ RADIÁTOR NA PANELOVÝ RADIÁTOR KORAD H = 550 mm
poèet oce¾ových èlánkov
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
Dåžka
[mm]
šírka èlánku = 150 mm
6
8
7
12
8
11
9
15
10
13
11
19
11
15
13
22
13
17
15
25
15
20
17
28
17
22
19
31
20
26
23
38
23
31
26
44
27
35
30
51
30
40
34
57
34
44
38
63
37
49
40
53
44
58
47
62
51
67
21
22
30
33
šírka èlánku = 160 mm
6
8
7
12
8
10
9
15
9
13
11
18
11
15
13
21
13
17
14
24
14
19
16
27
16
21
18
31
19
26
22
37
23
30
26
43
26
34
29
49
29
39
33
55
33
43
37
62
36
48
39
52
43
56
46
61
49
65
21
22
30
33
šírka èlánku = 200 mm
5
7
6
10
6
9
7
13
8
10
9
15
9
12
10
18
11
14
12
20
12
16
14
23
13
18
15
26
16
21
18
31
19
25
21
36
22
29
25
41
24
32
28
46
27
36
31
52
30
40
33
43
36
47
38
51
41
54
21
22
30
šírka èlánku = 220 mm
5
6
5
9
6
8
7
11
7
10
8
14
8
11
10
16
10
13
11
19
11
15
12
21
12
16
14
23
15
20
17
28
17
23
20
33
20
26
22
38
22
30
25
42
25
33
28
47
27
36
30
40
33
43
35
46
38
50
33
21
Typ radiátora Korad
22
30
33
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
Dåžka
[mm]
Príklad: h¾adáme náhradu za liatinový èlánkový radiátor šírky 110 mm, poèet èlánkov 13.
Riešenie: urèíme si požadovaný typ panelového radiátora - napr. typ 22. V príslušnej tabu¾ke v ståpci 22 nájdeme hodnotu
13. Z tabu¾ky urèíme dåžku požadovaného telesa - 600 mm. Vhodná náhrada je radiátor Korad 22K 550/600.
Pre výber optimálnej náhrady za èlánkové radiátory odporúèame použi program KORADcalc zo stránky: www.usskorad.sk/software.htm
18
22
30
šírka èlánku = 250 mm
3
4
4
6
4
5
5
8
5
7
6
10
6
8
7
11
7
9
8
13
8
10
9
15
9
11
10
17
10
14
12
20
12
16
14
23
14
19
16
27
16
21
18
30
18
23
20
34
19
26
216 288
7
12
238 3111
9
15
2510 3313
11
19
2711 3515
13
22
33800 2113
2217
3015
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3325 Dåžka
20
17
28 [mm]
900 15
22
19
31
1 000 17
26
23
38
1 200 20
LEGENDA
23
31
26
44
1 400 - PREVODNÍK
35
30 A
51
1 600 27
30 èlánku
40 =34110 mm
57
1 800 šírka
448
387
63
2 400
000 346
12
D 2 500
200 378B 49
11
9
15
53
2 600
400 40
10
13
11
19
58
2 700
600 44
11
15
13
22
62
2 800
800 47
13
17
15
25
C
67
3 900
000 51
15
20
17
28
Dåžka
1 000
1[mm]
200
A
B
C
21
17
22
22
30
19
33
31
Typ
20 radiátora
26
23Korad
38
31
26
44
1 400 23
Typ
a rozmer
27 starého
35 èlánkového
30
51
1 600
radiátora
40
34
57
1 800 30
Poèet
34 starého
44 radiátora
38
63
2 000èlánkov
49
2 200 37
Typ
nového40radiátora
53 Korad H 550 mm
2 400
58
2 600 44
Dåžka
47 radiátora
62 Korad H 550 mm
2 800nového
67
3 000 51
Vyh¾adávanie v tabu¾ke:
21
22
30
33
V tabu¾ke pre daný typ a šírku èlánkového radiátora
(A) nájdeme v dolnom riadku (C) požadovaný typ
radiátora. V ståpci nad typom radiátora nájdeme
poèet èlánkov, alebo najbližšie vyššie èíslo (B). V
krajnom ¾avom (alebo pravom) ståpci (D) nájdeme
odpovedajúcu dåžku radiátora Korad.
D
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K
H = 550 mm
TYP 22 K
TYP 30 K
TYP 33 K
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 500 mm
TYP 21 K
TYP 22 K
TYP 30 K
TYP 33 K
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
617
483
389
244
400
812
638
514
324
400
692
545
441
280
400 1 156
906
729
458
500
771
604
486
304
500 1 015
797
643
405
500
865
682
551
350
500 1 445 1 133
912
572
600
926
725
583
365
600 1 218
956
771
486
600 1 038
818
661
420
600 1 734 1 359 1 094
687
700 1 080
846
680
426
700 1 421 1 116
900
567
700 1 210
954
772
490
700 2 023 1 586 1 276
801
800 1 234
916
966
777
487
800 1 624 1 275 1 028
648
800 1 383 1 090
882
560
800 2 312 1 812 1 458
900 1 388 1 087
874
548
900 1 827 1 435 1 157
729
900 1 556 1 227
992
630
900 2 601 2 039 1 641 1 030
1 000 1 543 1 208
971
609
1 000 2 030 1 594 1 285
810
1 000 1 729 1 363 1 102
700
1 000 2 890 2 265 1 823 1 145
1 200 1 851 1 450 1 166
731
1 200 2 435 1 913 1 542
972
1 200 2 075 1 636 1 323
840
1 200 3 467 2 718 2 188 1 374
1 400 2 160 1 691 1 360
852
1 400 2 841 2 232 1 799 1 134
1 400 2 421 1 908 1 543
980
1 400 4 045 3 171 2 552 1 603
1 600 2 468 1 933 1 554
974
1 600 3 247 2 550 2 056 1 296
1 600 2 767 2 181 1 764 1 120
1 600 4 623 3 624 2 917 1 832
1 800 2 777 2 174 1 749 1 096
1 800 3 653 2 869 2 313 1 458
1 800 3 113 2 453 1 984 1 259
1 800 5 201 4 077 3 281 2 061
2 000 3 085 2 416 1 943 1 218
2 000 4 059 3 188 2 570 1 620
2 000 3 458 2 726 2 205 1 399
2 000 5 779 4 530 3 646 2 290
*2 200 3 394 2 658 2 137 1 339
*2 200 4 465 3 507 2 827 1 782
2 300 3 548 2 778 2 234 1 400
2 300 4 668 3 666 2 956 1 863
*2 400 3 702 2 899 2 331 1 461
*2 400 4 871 3 826 3 085 1 944
2 600 4 011 3 141 2 526 1 583
2 600 5 277 4 144 3 342 2 106
*2 800 4 319 3 382 2 720 1 705
*2 800 5 683 4 463 3 599 2 268
3 000 4 628 3 624 2 914 1 827
3 000 6 089 4 782 3 856 2 430
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 500 mm
TYP 21 K
MVK
T
M KT
TYP 22 K
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 27,00
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
-
n
[-]
5,30 1,2776
M KT
MVK
T
TYP 30 K
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 31,20
-
M KT
MVK
T
TYP 33 K
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
5,30 1,3413
1 000 35,95
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
19
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
-
n
[-]
8,15 1,3053
VT
MVK
Dåžka
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
M KT
1 000 46,05
-
n
[-]
8,15 1,3357
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
H = 600 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 600 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
314
248
202
129
400
487
384
311
197
400
488
386
314
201
400
542
427
345
219
500
392
311
252
161
500
609
480
388
247
500
610
483
392
251
500
678
534
432
274
600
471
373
302
193
600
731
576
466
296
600
732
580
471
301
600
813
641
518
329
700
549
435
353
226
700
852
672
544
345
700
854
676
549
351
700
949
748
605
384
800
628
497
403
258
800
974
768
621
395
800
976
773
627
402
800 1 084
854
691
438
900
706
559
454
290
900 1 096
864
699
444
900 1 098
869
706
452
900 1 220
961
777
493
1 000
785
621
504
322
1 000 1 218
960
777
493
1 000 1 220
966
784
502
1 000 1 355 1 068
864
548
1 100
863
683
554
354
1 100 1 339 1 056
854
543
1 100 1 342 1 063
863
552
1 100 1 491 1 175
950
603
1 200
942
745
605
387
1 200 1 461 1 152
932
592
1 200 1 464 1 159
941
602
1 200 1 626 1 282 1 036
657
*1 300 1 020
807
655
419
*1 300 1 583 1 248 1 010
641
*1 300 1 586 1 256 1 020
652
*1 300 1 762 1 388 1 123
712
1 400 1 099
869
706
451
1 400 1 705 1 344 1 087
691
1 400 1 708 1 352 1 098
703
1 400 1 897 1 495 1 209
767
*1 500 1 177
932
756
483
*1 500 1 826 1 440 1 165
740
*1 500 1 830 1 449 1 177
753
*1 500 2 033 1 602 1 296
822
1 600 1 256
994
806
516
1 600 1 948 1 536 1 243
789
1 600 1 953 1 546 1 255
803
1 600 2 168 1 709 1 382
877
*1 700 1 334 1 056
857
548
*1 700 2 070 1 632 1 320
839
*1 700 2 075 1 642 1 333
853
*1 700 2 304 1 816 1 468
931
1 800 1 413 1 118
907
580
1 800 2 192 1 728 1 398
888
1 800 2 197 1 739 1 412
903
1 800 2 440 1 922 1 555
986
*1 900 1 491 1 180
*1 900 2 319 1 835 1 490
958
612
*1 900 2 313 1 824 1 476
937
2 000 1 570 1 242 1 008
644
2 000 2 435 1 920 1 553
987
954
*1 900 2 575 2 029 1 641 1 041
2 000 2 441 1 932 1 569 1 004
2 000 2 711 2 136 1 727 1 096
*2 100 1 648 1 304 1 058
677
*2 200 1 727 1 366 1 109
709
2 100
*2 100 2 563 2 029 1 647 1 054
*2 100 2 846 2 243 1 814 1 151
2 200
*2 200 2 685 2 125 1 726 1 104
*2 200 2 982 2 350 1 900 1 205
*2 300 1 805 1 428 1 159
741
2 300
*2 300 2 807 2 222 1 804 1 154
*2 300 3 117 2 456 1 986 1 260
*2 400 1 884 1 490 1 210
773
2 400
*2 400 2 929 2 318 1 882 1 205
*2 400 3 253 2 563 2 073 1 315
*2 500 1 962 1 553 1 260
806
2 500
*2 500 3 051 2 415 1 961 1 255
*2 500 3 388 2 670 2 159 1 370
*2 600 2 041 1 615 1 310
838
2 600
*2 600 3 173 2 512 2 039 1 305
*2 600 3 524 2 777 2 246 1 425
*2 700 2 119 1 677 1 361
870
2 700
*2 700 3 295 2 608 2 118 1 355
*2 700 3 659 2 884 2 332 1 479
*2 800 2 198 1 739 1 411
902
2 800
*2 800 3 417 2 705 2 196 1 405
*2 800 3 795 2 990 2 418 1 534
*2 900 2 276 1 801 1 462
934
2 900
*2 900 3 539 2 801 2 275 1 455
*2 900 3 930 3 097 2 505 1 589
*3 000 2 355 1 863 1 512
967
3 000
*3 000 3 661 2 898 2 353 1 506
*3 000 4 066 3 204 2 591 1 644
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 600 mm
TYP 10 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 12,53 12,83
TYP 11 K, VK, VKS
n
[-]
3,10 1,2843
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 19,95 20,25
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
n
[-]
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
3,10 1,3035
1 000 25,45 25,76
n
[-]
6,10 1,2818
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 25,45 25,76
Radiátory typu 11, vyhotovenie VKS (pripojenie v strede) a vyhotovenie Plan (hladký èelný panel) sa vyrábajú len do dåžky 2 000 mm.
Prepoèet výkonu pre iné teplotné spády t1 / t2 a odlišné teploty okolia tr je na strane 24.
20
n
[-]
6,10 1,3066
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K, VK, VKS
H = 600 mm
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 600 mm
TYP 21 K, VK, VKS
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
659
515
413
258
400
866
679
547
344
400
740
582
470
297
400 1 232
964
775
485
500
824
644
516
322
500 1 083
849
684
430
500
925
728
587
372
500 1 540 1 205
968
606
600
988
772
620
387
600 1 299 1 019
820
516
600 1 110
873
705
446
600 1 848 1 446 1 162
728
700 1 153
901
723
451
700 1 516 1 189
957
602
700 1 295 1 019
822
520
700 2 156 1 687 1 356
849
800 1 318 1 030
826
516
800 1 732 1 358 1 094
688
800 1 480 1 164
940
594
800 2 464 1 928 1 550
970
900 1 483 1 158
930
580
900 1 949 1 528 1 231
773
900 1 664 1 310 1 057
669
900 2 771 2 169 1 743 1 091
1 000 1 647 1 287 1 033
645
1 000 2 165 1 698 1 367
859
1 000 1 849 1 455 1 175
743
1 000 3 079 2 410 1 937 1 213
1 100 1 812 1 416 1 136
709
1 100 2 382 1 868 1 504
945
1 100 2 034 1 601 1 292
817
1 100 3 387 2 651 2 131 1 334
1 200 1 977 1 544 1 239
774
1 200 2 598 2 038 1 641 1 031
1 200 2 219 1 746 1 410
892
1 200 3 695 2 892 2 324 1 455
*1 300 2 141 1 673 1 343
838
1 300 2 815 2 207 1 777 1 117
*1 300 2 404 1 892 1 527
966
1 300 4 003 3 133 2 518 1 577
1 400 2 306 1 802 1 446
902
1 400 3 031 2 377 1 914 1 203
1 400 2 589 2 037 1 645 1 040
1 400 4 311 3 374 2 712 1 698
*1 500 2 471 1 931 1 549
967
1 500 3 248 2 547 2 051 1 289
*1 500 2 774 2 183 1 762 1 115
1 500 4 619 3 615 2 905 1 819
1 600 2 636 2 059 1 653 1 031
1 600 3 464 2 717 2 188 1 375
1 600 2 959 2 328 1 880 1 189
1 600 4 927 3 856 3 099 1 940
*1 700 2 800 2 188 1 756 1 096
*1 700 3 681 2 887 2 324 1 461
*1 700 3 144 2 474 1 997 1 263
*1 700 5 235 4 097 3 293 2 062
1 800 2 965 2 317 1 859 1 160
1 800 3 897 3 056 2 461 1 547
1 800 3 329 2 619 2 115 1 337
1 800 5 543 4 338 3 487 2 183
*1 900 3 130 2 445 1 962 1 225
*1 900 4 114 3 226 2 598 1 633
*1 900 3 514 2 765 2 232 1 412
*1 900 5 851 4 579 3 680 2 304
2 000 3 294 2 574 2 066 1 289
2 000 4 330 3 396 2 734 1 719
2 000 3 699 2 910 2 350 1 486
2 000 6 159 4 820 3 874 2 425
*2 100 3 459 2 703 2 169 1 354
*2 100 4 547 3 566 2 871 1 805
*2 100 3 884 3 056 2 467 1 560
*2 100 6 467 5 061 4 068 2 547
*2 200 3 624 2 831 2 272 1 418
*2 200 4 763 3 736 3 008 1 891
*2 200 4 069 3 201 2 585 1 635
*2 200 6 775 5 302 4 261 2 668
2 300 3 789 2 960 2 376 1 483
2 300 4 980 3 905 3 145 1 977
*2 300 4 254 3 347 2 702 1 709
2 300 7 083 5 543 4 455 2 789
*2 400 3 953 3 089 2 479 1 547
*2 400 5 196 4 075 3 281 2 063
*2 400 4 439 3 492 2 820 1 783
*2 400 7 391 5 784 4 649 2 911
*2 500 4 118 3 218 2 582 1 611
*2 500 5 413 4 245 3 418 2 148
*2 500 4 624 3 638 2 937 1 858
*2 500 7 699 6 025 4 842 3 032
2 600 4 283 3 346 2 685 1 676
2 600 5 629 4 415 3 555 2 234
*2 600 4 808 3 783 3 055 1 932
2 600 8 006 6 266 5 036 3 153
*2 700 4 448 3 475 2 789 1 740
*2 700 5 846 4 585 3 692 2 320
*2 700 4 993 3 929 3 172 2 006
*2 700 8 314 6 507 5 230 3 274
*2 800 4 612 3 604 2 892 1 805
*2 800 6 063 4 754 3 828 2 406
*2 800 5 178 4 074 3 290 2 080
*2 800 8 622 6 748 5 424 3 396
*2 900 4 777 3 732 2 995 1 869
*2 900 6 279 4 924 3 965 2 492
*2 900 5 363 4 220 3 407 2 155
*2 900 8 930 6 989 5 617 3 517
3 000 4 942 3 861 3 099 1 934
3 000 6 496 5 094 4 102 2 578
*3 000 5 548 4 365 3 525 2 229
3 000 9 238 7 230 5 811 3 638
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 600 mm
TYP 21 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 28,50 28,81
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
TYP 22 K, VK, VKS
n
[-]
6,10 1,3536
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 32,75 33,03
TYP 30 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
6,10 1,3331
1 000 38,96 39,25
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
21
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
TYP 33 K, VK, VKS
n
[-]
9,20 1,3156
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 48,72 49,00
n
[-]
9,20 1,3444
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
H = 900 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 900 mm
TYP 10 K, VK, VKS
TYP 11 K, VK, VKS
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
400
422
332
268
169
400
685
538
434
274
400
695
548
443
281
400
763
600
484
306
500
527
415
334
211
500
856
673
542
342
500
869
685
553
351
500
953
750
606
383
600
633
497
401
253
600 1 027
807
651
410
600 1 043
821
664
421
600 1 144
900
727
459
700
738
580
468
295
700 1 198
942
759
479
700 1 217
958
775
491
700 1 335 1 050
848
536
800
844
663
535
338
800 1 370 1 076
868
547
800 1 391 1 095
885
561
800 1 525 1 200
969
613
900
949
746
602
380
900 1 541 1 211
976
616
900 1 564 1 232
996
631
900 1 716 1 350 1 090
689
1 000 1 055
829
669
422
1 000 1 712 1 345 1 085
684
1 000 1 738 1 369 1 107
701
1 000 1 907 1 500 1 211
766
1 100 1 160
912
736
464
1 100 1 883 1 480 1 193
752
1 100 1 912 1 506 1 217
771
1 100 2 098 1 650 1 332
842
1 200 1 266
995
803
506
1 200 2 055 1 614 1 302
821
1 200 2 086 1 643 1 328
842
1 200 2 288 1 800 1 453
919
*1 300 1 371 1 078
869
549
*1 300 2 226 1 749 1 410
889
*1 300 2 260 1 780 1 439
912
*1 300 2 479 1 950 1 574
995
1 400 1 477 1 161
936
591
1 400 2 397 1 883 1 519
958
1 400 2 433 1 917 1 549
982
1 400 2 670 2 100 1 696 1 072
*1 500 1 582 1 244 1 003
633
*1 500 2 568 2 018 1 627 1 026
*1 500 2 607 2 054 1 660 1 052
*1 500 2 860 2 250 1 817 1 149
1 600 1 688 1 326 1 070
675
1 600 2 739 2 152 1 735 1 094
1 600 2 781 2 190 1 771 1 122
1 600 3 051 2 400 1 938 1 225
*1 700 1 793 1 409 1 137
717
*1 700 2 911 2 287 1 844 1 163
*1 700 2 955 2 327 1 881 1 192
*1 700 3 242 2 550 2 059 1 302
1 800 1 899 1 492 1 204
760
1 800 3 082 2 421 1 952 1 231
1 800 3 129 2 464 1 992 1 262
1 800 3 432 2 700 2 180 1 378
*1 900 2 004 1 575 1 271
802
*1 900 3 253 2 556 2 061 1 300
*1 900 3 302 2 601 2 103 1 333
*1 900 3 623 2 850 2 301 1 455
2 000 2 110 1 658 1 338
844
2 000 3 424 2 690 2 169 1 368
2 000 3 476 2 738 2 213 1 403
2 000 3 814 3 000 2 422 1 532
*2 100 2 215 1 741 1 404
886
*2 100
*2 100 3 650 2 875 2 324 1 473
*2 100 4 004 3 150 2 543 1 608
*2 200 2 321 1 824 1 471
928
*2 200
*2 200 3 824 3 012 2 434 1 543
*2 200 4 195 3 300 2 664 1 685
*2 300 2 426 1 907 1 538
971
*2 300
*2 300 3 998 3 149 2 545 1 613
*2 300 4 386 3 450 2 786 1 761
*2 400 2 532 1 990 1 605 1 013
*2 400
*2 400 4 172 3 286 2 656 1 683
*2 400 4 576 3 600 2 907 1 838
*2 500 2 637 2 073 1 672 1 055
*2 500
*2 500 4 345 3 423 2 766 1 753
*2 500 4 767 3 750 3 028 1 914
*2 600 2 743 2 155 1 739 1 097
*2 600
*2 600 4 519 3 559 2 877 1 823
*2 600 4 958 3 900 3 149 1 991
*2 700 2 848 2 238 1 806 1 140
*2 700
*2 700 4 693 3 696 2 988 1 894
*2 700 5 148 4 050 3 270 2 068
*2 800 2 954 2 321 1 873 1 182
*2 800
*2 800 4 867 3 833 3 098 1 964
*2 800 5 339 4 200 3 391 2 144
*2 900 3 059 2 404 1 939 1 224
*2 900
*2 900 5 041 3 970 3 209 2 034
*2 900 5 530 4 350 3 512 2 221
*3 000 3 165 2 487 2 006 1 266
*3 000
*3 000 5 214 4 107 3 320 2 104
*3 000 5 720 4 500 3 633 2 297
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 900 mm
TYP 10 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 18,32 18,70
TYP 11 K, VK, VKS
n
[-]
4,30 1,3216
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 29,47 29,85
TYP 20 K, VK, VKS (65 mm)
n
[-]
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
4,30 1,3237
1 000 37,54 37,95
n
[-]
8,70 1,3094
TYP 20W K, VK, VKS (100 mm)
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 37,54 37,95
Radiátory typu 11, vyhotovenie VKS (pripojenie v strede) a vyhotovenie Plan (hladký èelný panel) sa vyrábajú len do dåžky 2 000 mm.
Prepoèet výkonu pre iné teplotné spády t1 / t2 a odlišné teploty okolia tr je na strane 24.
22
n
[-]
8,70 1,3162
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
A ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP 21 K, VK, VKS
H = 900 mm
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W] - VÝŠKA 900 mm
TYP 21 K, VK, VKS
TYP 22 K, VK, VKS
TYP 30 K, VK, VKS
TYP 33 K, VK, VKS
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
Dåžka t1 / t2 [°C] pre tr = 20°C
[mm] 90/70 75/65 70/55 55/45
915
715
574
359
400 1 198
939
756
475
400 1 038
816
659
416
400 1 674 1 307 1 048
653
500 1 144
894
718
448
500 1 497 1 174
945
594
500 1 297 1 020
823
520
500 2 092 1 634 1 310
816
600 1 372 1 073
980
400
861
538
600 1 797 1 409 1 134
712
600 1 557 1 224
988
624
600 2 511 1 960 1 572
700 1 601 1 252 1 005
628
700 2 096 1 644 1 323
831
700 1 816 1 428 1 152
728
700 2 929 2 287 1 834 1 143
800 1 830 1 430 1 148
717
800 2 396 1 878 1 512
950
800 2 076 1 632 1 317
832
800 3 348 2 614 2 096 1 306
900 2 059 1 609 1 292
807
900 2 695 2 113 1 701 1 069
900 2 335 1 836 1 482
936
900 3 766 2 940 2 358 1 469
1 000 2 287 1 788 1 436
897
1 000 2 995 2 348 1 890 1 187
1 000 2 595 2 040 1 646 1 040
1 000 4 185 3 267 2 620 1 633
1 100 2 516 1 967 1 579
987
1 100 3 294 2 583 2 079 1 306
1 100 2 854 2 244 1 811 1 144
1 100 4 603 3 594 2 882 1 796
1 200 2 745 2 146 1 723 1 076
1 200 3 594 2 818 2 268 1 425
1 200 3 114 2 448 1 976 1 248
1 200 5 022 3 920 3 144 1 959
*1 300 2 973 2 324 1 866 1 166
1 300 3 893 3 052 2 457 1 544
*1 300 3 373 2 652 2 140 1 352
1 300 5 440 4 247 3 406 2 122
1 400 3 202 2 503 2 010 1 256
1 400 4 193 3 287 2 646 1 662
1 400 3 633 2 856 2 305 1 456
1 400 5 859 4 574 3 668 2 286
*1 500 3 431 2 682 2 153 1 345
1 500 4 492 3 522 2 835 1 781
*1 500 3 892 3 060 2 470 1 560
1 500 6 277 4 901 3 930 2 449
1 600 3 660 2 861 2 297 1 435
1 600 4 792 3 757 3 024 1 900
1 600 4 152 3 264 2 634 1 664
1 600 6 696 5 227 4 192 2 612
*1 700 3 888 3 040 2 441 1 525
*1 700 5 091 3 992 3 213 2 018
*1 700 4 411 3 468 2 799 1 768
*1 700 7 114 5 554 4 454 2 775
1 800 4 117 3 218 2 584 1 614
1 800 5 391 4 226 3 402 2 137
1 800 4 670 3 672 2 963 1 872
1 800 7 533 5 881 4 716 2 939
*1 900 4 346 3 397 2 728 1 704
*1 900 5 690 4 461 3 591 2 256
*1 900 4 930 3 876 3 128 1 976
*1 900 7 951 6 207 4 978 3 102
2 000 4 575 3 576 2 871 1 794
2 000 5 990 4 696 3 780 2 375
2 000 5 189 4 080 3 293 2 080
2 000 8 370 6 534 5 240 3 265
*2 100 4 803 3 755 3 015 1 883
*2 100 6 289 4 931 3 969 2 493
*2 100 5 449 4 284 3 457 2 184
*2 100 8 788 6 861 5 502 3 428
*2 200 5 032 3 934 3 158 1 973
*2 200 6 589 5 166 4 158 2 612
*2 200 5 708 4 488 3 622 2 288
*2 200 9 207 7 187 5 764 3 592
2 300 5 261 4 112 3 302 2 063
2 300 6 888 5 400 4 347 2 731
*2 300 5 968 4 692 3 787 2 392
2 300 9 625 7 514 6 026 3 755
*2 400 5 489 4 291 3 445 2 152
*2 400 7 188 5 635 4 536 2 850
*2 400 6 227 4 896 3 951 2 496
*2 400 10 044 7 841 6 288 3 918
*2 500 5 718 4 470 3 589 2 242
*2 500 7 487 5 870 4 725 2 968
*2 500 6 487 5 100 4 116 2 600
*2 500 10 462 8 168 6 550 4 081
2 600 5 947 4 649 3 733 2 332
2 600 7 787 6 105 4 914 3 087
*2 600 6 746 5 304 4 280 2 704
2 600 10 881 8 494 6 812 4 245
*2 700 6 176 4 828 3 876 2 421
*2 700 8 086 6 340 5 103 3 206
*2 700 7 006 5 508 4 445 2 808
*2 700 11 299 8 821 7 074 4 408
*2 800 6 404 5 006 4 020 2 511
*2 800 8 386 6 574 5 292 3 325
*2 800 7 265 5 712 4 610 2 912
*2 800 11 718 9 148 7 336 4 571
*2 900 6 633 5 185 4 163 2 601
*2 900 8 685 6 809 5 481 3 443
*2 900 7 525 5 916 4 774 3 016
*2 900 12 136 9 474 7 598 4 735
3 000 6 862 5 364 4 307 2 691
3 000 8 985 7 044 5 670 3 562
*3 000 7 784 6 120 4 939 3 120
3 000 12 554 9 801 7 860 4 898
* Na vyznaèené rozmerové rady sa môžu vzahova osobitné dodacie podmienky - informujte sa u predajcov.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝŠKA 900 mm
TYP 21 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 42,59 43,00
Ö [W]
t1 [°C]
t2 [°C]
tr [°C]
TYP 22 K, VK, VKS
n
[-]
8,70 1,3507
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
1 000 48,30 48,68
TYP 30 K, VK, VKS
M KT
MVK
T
VT
Dåžka
[mm] [kg.m-1] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
8,70 1,3348
23
n
[-]
1 000 56,34 56,72 13,00 1,3192
M KT
MVK
T
VT
n
- tepelný výkon telesa
- vstupná teplota teplonosného média
- výstupná teplota teplonosného média
- teplota okolia ( = 20°C)
TYP 33 K, VK, VKS
[ kg.m-1 ]
[ kg.m-1 ]
[ dm3.m-1 ]
[-]
VT
MVK
Dåžka M KT
T
-1
[mm] [kg.m ] [kg.m-1] [dm3.m-1]
n
[-]
1 000 73,37 73,75 13,00 1,3580
- hmotnos telesa radiátora Kompakt
- hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
- vodný objem telesa
- teplotný exponent
PREPOÈET TEPELNÝCH VÝKONOV
PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
PREPOÈÍTACIE FAKTORY "f" PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
t2
[°C]
110
110
105
105
105
100
100
100
95
95
95
90
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
55
55
55
55
55
45
45
45
40
40
40
90
80
90
80
70
90
80
70
80
70
60
80
75
70
65
60
55
50
75
70
65
60
55
50
70
65
60
55
50
65
60
55
50
60
55
50
45
40
55
50
45
40
55
50
45
40
50
45
40
35
30
40
35
30
35
30
25
Teplota okolia tr [°C]
18
10
12
15
0,4568
0,4929
0,4742
0,5129
0,5681
0,4929
0,5344
0,5904
0,5575
0,6094
0,6881
0,5824
0,6094
0,6386
0,6777
0,7189
0,7666
0,8224
0,6386
0,6703
0,7049
0,7529
0,8034
0,8625
0,7049
0,7427
0,7842
0,8442
0,9072
0,7842
0,8300
0,8899
0,9573
0,8807
0,9370
1,0137
1,1004
1,2067
1,0000
1,0708
1,1717
1,2868
1,0708
1,1508
1,2419
1,3793
1,2419
1,3465
1,4876
1,6630
1,8968
1,7758
1,9758
2,2857
2,2188
2,5540
3,0403
0,4707
0,5141
0,4891
0,5300
0,5890
0,5088
0,5528
0,6127
0,5773
0,6387
0,7177
0,6038
0,6325
0,6637
0,7061
0,7507
0,8025
0,8637
0,6637
0,6977
0,7348
0,7872
0,8422
0,9072
0,7348
0,7756
0,8205
0,8864
0,9558
0,8205
0,8701
0,9361
1,0103
0,9253
0,9868
1,0721
1,1688
1,2889
1,0559
1,1340
1,2476
1,3780
1,1340
1,2227
1,3390
1,4816
1,3243
1,4417
1,6037
1,8076
2,0859
1,9328
2,1877
2,5425
2,4538
2,8639
3,4812
0,4929
0,5406
0,5129
0,5575
0,6230
0,5344
0,5824
0,6491
0,6094
0,6777
0,7666
0,6386
0,6703
0,7049
0,7529
0,8034
0,8625
0,9332
0,7049
0,7427
0,7842
0,8442
0,9072
0,9826
0,7842
0,8300
0,8899
0,9573
1,0379
0,8807
0,9370
1,0137
1,1004
1,0000
1,0708
1,1717
1,2868
1,4329
1,1508
1,2419
1,3793
1,5388
1,2419
1,3465
1,4876
1,6630
1,4674
1,6088
1,8113
2,0719
2,4443
2,2188
2,5540
3,0403
2,8994
3,4750
4,4106
0,5171
0,5695
0,5389
0,5877
0,6607
0,5624
0,6150
0,6895
0,6447
0,7211
0,8217
0,6770
0,7122
0,7507
0,8054
0,8630
0,9311
1,0137
0,7507
0,7930
0,8397
0,9090
0,9818
1,0701
0,8397
0,8915
0,9607
1,0388
1,1336
0,9491
1,0135
1,1036
1,2059
1,0860
1,1681
1,2889
1,4281
1,6093
1,2617
1,3855
1,5380
1,7370
1,3692
1,4939
1,6680
1,8886
1,6399
1,8129
2,0719
2,4155
2,9382
2,5882
3,0449
3,7478
3,5087
4,3652
5,9371
24
20
0,5344
0,5904
0,5575
0,6094
0,6881
0,5824
0,6386
0,7189
0,6703
0,7529
0,8625
0,7049
0,7427
0,7842
0,8442
0,9072
0,9826
1,0748
0,7842
0,8300
0,8899
0,9573
1,0379
1,1367
0,8807
0,9370
1,0137
1,1004
1,2067
1,0000
1,0708
1,1717
1,2868
1,1508
1,2419
1,3793
1,5388
1,7506
1,3465
1,4876
1,6630
1,8968
1,4674
1,6088
1,8113
2,0719
1,7758
1,9758
2,2857
2,7078
3,3871
2,8994
3,4750
4,4106
4,0532
5,2199
7,6598
22
0,5528
0,6127
0,5773
0,6387
0,7177
0,6038
0,6637
0,7507
0,6977
0,7872
0,9072
0,7348
0,7756
0,8205
0,8864
0,9558
1,0394
1,1430
0,8205
0,8701
0,9361
1,0103
1,1000
1,2112
0,9253
0,9868
1,0721
1,1688
1,2889
1,0559
1,1340
1,2476
1,3780
1,2227
1,3390
1,4816
1,6660
1,9169
1,4417
1,6037
1,8076
2,0859
1,5787
1,7401
1,9780
2,2901
1,9328
2,1877
2,5425
3,0726
3,9919
3,2824
4,0269
5,3295
4,7650
6,4346
10,7835
24
0,5722
0,6365
0,5983
0,6642
0,7496
0,6266
0,6907
0,7851
0,7271
0,8244
0,9562
0,7671
0,8112
0,8598
0,9326
1,0091
1,1025
1,2196
0,8598
0,9138
0,9866
1,0688
1,1691
1,2953
0,9739
1,0414
1,1367
1,2452
1,3817
1,1176
1,2040
1,3327
1,4816
1,3029
1,4349
1,5983
1,8137
2,1154
1,5495
1,7370
1,9764
2,3128
1,7055
1,8913
2,1741
2,5540
2,1156
2,4205
2,8561
3,5407
4,8591
3,7638
4,7582
6,6924
5,7920
8,2919
19,2984
n = 1,3331
EN 442:
t1 [°C] = 75
t2 [°C] = 65
tr [°C] = 20
Postup prepoètu na iné prevádzkové podmienky je na strane 25.
t1
[°C]
PRÍKLADY : - VÝPOÈET PREDNASTAVENIA VENTILOV
- PREPOÈET VÝKONU PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY RADIÁTOROV TYPU KORAD VK - VÝPOÈET PREDNASTAVENIA VENTILU
PRÍKLAD
DIAGRAM Äp - Mw - kv
1
H¾adáme prednastavenie ventilu pre radiátor KORAD typ 22,
výška = 600 mm, dåžka = 1 000 mm v sústave s projektovaným poklesom
teploty vody 90 / 70 °C a tlakovej strate 3 kPa.
Dané:
! tepelný výkon
Ö = 2 165 W
! pokles teploty vody
Ät = 20 K [90/70°C]
! tlaková strata
Äp = 3 kPa
2 -2 -1
! špecifické teplo vody
C = 4186 m . s . K
-1
.
! hmotnostný prietok
Mw [kg h ]
2165
4186 . 20
3
4 4,4 5 6 7 8
10
TLAKOVÁ STRATA Äp [kPa]
Ö
=
C . Ät
2
40
RIEŠENIE
Mw =
strana 9
. 3600 ~= 93 [kg.h-1]
3
1
0,1
2
93 100
10
700
HMOTNOSTNÝ PRIETOK Mw [kg/h]
Na diagrame Äp - Mw - kv nájdeme prieseèník pre vypoèítané hodnoty
hmotnostného prietoku a pre dané hodnoty tlakovej straty. Cez tento
priesešník vedieme úseèku rovnobežnú so šikmými èiarami. V hornej èasti
grafu odpoèítame prednastavenie ventila: 4,4.
Ventilová vložka Heimeier 4360 s ôsmimi základnými polohami a s
možnosou nastavenia medzipolôh. Táto vložka je štandardne
montovaná do radiátorov Korad Vetil Kompakt, ako súèas dodávky.
PREPOÈET VÝKONU RADIÁTOROV PRE INÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
POSTUP VÝPOÈTU
RIEŠENIE
Pre prevádzkové podmienky 70/40/18 °C nájdeme v tabu¾ke hodnotu
koeficientu „f“: f = 1,6093
Tepelné výkony vyhrievacích telies pod¾a EN 442 sú platné pri základných
prevádzkových podmienkach stanovených normou:
! vstupná teplota vody
t1 = 75 °C
! výstupná teplota vody
! teplota okolia
strana 24
Výpoèet:
t2 = 65 °C
Pre vypoèítanú hodnotu Ö nájdeme v tabu¾kách tepelných výkonov (strana
12 - 23) pre teplotný spád 75/65/20 °C vhodné vyhrievacie teleso s
najbližším tepelným výkonom. Z katalógu panelových radiátorov KORAD je
možné vybra jeden z nasledujúcich radiátorov:
tr = 20 °C
Pre iné prevádzkové podmienky je nutné vykona prepoèet tepelného
Ö = Ön . f
výkonu pod¾a vzahu:
kde: Ö [W] - vypoèítaný tepelný výkon (tepelná strata) vyhrievacieho
telesa pri iných prevádzkových podmienkach ako urèuje EN 442
Ön [W] - nominálny tepelný výkon vyhrievacieho telesa pri
prevádzkových podmienkach pod¾a EN 442.
f - prepoèítavací faktor pre iné prevádzkové podmienky pod¾a
uvedenej tabu¾ky
Typ 11K, VK, VKS
600 x 1 800
1 942 W
Typ 20 K, VK, VKS
600 x 2 000
1 932 W
Typ 21 K, VK, VKS
600 x 1 500
1 931 W
Typ 22 K, VK, VKS
600 x 1 100
1 868 W
Typ 33 K, VK, VKS
600 x 800
1 928 W
Z praktických dôvodov sme vyh¾adávanie obmedzili len na vyhrievacie
telesá o výške H = 600 mm.
Z tabuliek tepelné výkony pre teplotné podmienky 76/65/20 °C nájdeme pre
vypoèítanú hodnotu Ö vhodné vyhrievacie teleso.
PRÍKLAD
Je potrebné navrhnú vyhrievacie teleso KORAD do miestnosti s vnútornou
výpoètovou teplotou vzduchu 18 °C a s vykurovaciou sústavou
prevádzkovanou s teplotným spádom 70/40 °C so stanovenou tepelnou
stratou 1 150 W:
! vstupná t eplota vody
t1 = 70 °C
! výstupná teplota vody
! teplota okolia
tr = 18 °C
! tepelná strata
Ön = 1 150 W
Ö = 1 150 x 1,6093 = 1 851 W
t2 = 40 °C
Rez radiátorom typu 21 VKS.
25
TEPELNÉ VÝKONY Ö [W]
RADIÁTORY S HLADKÝM ÈELNÝM PANELOM (TYP PLAN)
RADIÁTORY S HLADKÝM ÈELNÝM PANELOM (TYP PLAN)
TYP 10 PLAN
K
H
MT
[mm] [kg.m-1]
TYP 11 PLAN
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
K
H
MT
[mm] [kg.m-1]
90/70 75/65 70/55 55/45
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
90/70 75/65 70/55 55/45
300
9,38
9,59
1,81
1,2690
398
316
257
165
300
13,22
13,44
1,81
1,2790
639
506
411
263
400
12,10
12,34
2,24
1,2674
502
399
325
209
400
17,20
17,44
2,24
1,2797
788
624
507
325
500
14,98
15,25
2,67
1,2657
600
476
388
249
500
21,43
21,70
2,67
1,2804
936
741
602
385
-
-
-
-
550
-
-
-
-
860
550
-
-
-
-
-
-
-
-
600
17,78
18,08
3,10
1,2649
690
548
446
287
600
25,20
25,50
3,10
1,2811 1 086
698
447
900
26,20
26,58
4,30
1,2641
927
735
597
383
900
37,34
37,72
4,30
1,2732 1 560 1 237 1 006
646
TYP 20W PLAN (šírka = 100 mm)
K
MT
H
[mm] [kg.m-1]
TYP 20 PLAN (šírka = 65 mm)
-1
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
16,68
16,88
3,50
1,3088
710
400
21,20
21,44
4,37
1,3033
500
25,68
25,95
5,23
-
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
559
452
287
300
16,68
16,88
3,50
1,2547
902
711
575
365
400
21,20
21,44
4,37
1,2977 1 082
854
692
440
500
25,68
25,95
5,23
989
-
-
90/70 75/65 70/55 55/45
642
511
416
269
1,2595
811
645
525
339
1,2642
972
772
629
405
-
-
550
30,70
31,01
6,10
1,2918 1 252
802
511
600
30,70
31,01
6,10
1,2668 1 127
900
45,42
45,83
8,70
1,2659 1 708 1 356 1 104
710
900
45,42
45,83
8,70
TYP 21 PLAN
K
MT
H
[mm] [kg.m-1]
-
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
600
550
-
MT
H
[mm] [kg.m-1]
90/70 75/65 70/55 55/45
300
-
K
Ön [W.m ] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
-
-
-
-
-
-
-
894
727
468
1,2956 1 567 1 237 1 002
638
TYP 22 PLAN
VK
MT
VT
[kg.m ] [dm3.m-1]
-1
-1
n
K
Ön [W.m ] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
H
MT
[mm] [kg.m-1]
90/70 75/65 70/55 55/45
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
90/70 75/65 70/55 55/45
300
17,59
17,79
3,50
1,3015
883
697
564
358
300
19,76
19,95
3,50
1,3036 1 157
913
739
469
400
22,96
23,20
4,37
1,3114 1 086
855
691
438
400
26,49
26,72
4,37
1,3121 1 454 1 146
927
588
500
28,36
28,63
5,23
1,3213 1 280 1 006
812
512
500
31,98
32,23
5,23
1,3207 1 732 1 364 1 103
699
550
31,85
-
5,30
1,3640 1 382 1 085
875
551
550
36,05
-
5,30
1,3290 1 875 1 477 1 193
756
600
33,75
34,06
6,10
1,3266 1 469 1 152
928
584
600
38,00
38,28
6,10
1,3292 1 995 1 570 1 268
803
900
50,47
50,88
8,70
1,3312 2 010 1 575 1 268
796
900
56,17
56,56
8,70
1,3321 2 708 2 129 1 718 1 085
TYP 30 PLAN
K
H
MT
[mm] [kg.m-1]
TYP 33 PLAN
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
K
H
MT
[mm] [kg.m-1]
90/70 75/65 70/55 55/45
VK
MT
VT
[kg.m-1] [dm3.m-1]
n
Ön [W.m-1] pre t1/ t2 ; tr = 20°C
90/70 75/65 70/55 55/45
300
24,23
24,42
5,20
1,2911
993
785
636
406
300
27,94
26,13
5,20
1,3022 1 648 1 300 1 052
668
400
30,89
31,11
6,53
1,2930 1 243
982
796
507
400
37,47
37,69
6,53
1,3070 2 073 1 634 1 321
838
500
37,55
37,80
7,87
1,2950 1 484 1 172
949
605
500
45,07
45,33
7,87
1,3117 2 477 1 951 1 576
998
550
40,80
-
8,15
1,2960 1 611 1 272 1 031
656
550
50,90
-
8,15
1,3446 2 689 2 116 1 709 1 081
600
44,21
44,50
9,20
1,2969 1 719 1 357 1 099
700
600
53,97
54,25
9,20
1,3143 2 866 2 255 1 820 1 151
900
64,22
64,60
13,00
1,3116 2 418 1 904 1 538
974
900
81,25
81,63
13,00
1,3346 3 969 3 112 2 505 1 574
LEGENDA
H
K
MT
VK
MT
VT
n
[mm]
- výška radiátora
[ kg.m-1] - hmotnos telesa radiátora Kompakt
[ kg.m-1] - hmotnos telesa radiátora Ventil Kompakt
[ dm3.m-1] - vodný objem telesa
[-]
- exponent charakteristiky panelových radiátorov
Ön
t1
t2
tr
26
[W.m-1]
[ °C ]
[ °C ]
[ °C ]
- normovaný tepelný výkon
- vstupná teplota vykurovacieho média
- výstupná teplota vykurovacieho média
- pri referenènej teplote ovzdušia ( tr = 20 °C)
FAREBNÉ ODTIENE, POZINKOVANÉ RADIÁTORY
ZNAÈENIE RADIÁTOROV
Zobrazené farebné odtiene sú len orientaèné - použite vzorkovník RAL.
FAREBNÉ ODTIENE POVRCHU RADIÁTOROV
RAL 1000
Green beige
RAL 1001
Beige
RAL 1002
Sand yellow
RAL 1013
Oyster white
RAL 1014
Ivory
RAL 1015
Light ivory
RAL 1016
Sulfur yellow
RAL 1017
Saffron yellow
RAL 1018
Zinc yellow
RAL 1019
Grey beige
RAL 1021
Rape yellow
RAL 1027
Curry
RAL 1028
Melon yellow
RAL 1034
Pastel yellow
RAL 2004
Pure orange
RAL 3000
Flame red
RAL 3002
Carmine red
RAL 3012
Beige red
RAL 3014
Antique pink
RAL 3015
Light pink
RAL 3020
Traffic red
RAL 4004
Claret violet
RAL 4005
Blue lilac
RAL 5002
Ultramarine blue
RAL 5005
Signal blue
RAL 5007
Brillant blue
RAL 5008
Gray blue
RAL 5010
Gentian blue
RAL 5011
Steel blue
RAL 5012
Light blue
RAL 5014
Pigeon blue
RAL 5015
Sky blue
RAL 5023
Distant blue
RAL 5024
Pastel blue
RAL 6011
Reseda green
RAL 6017
May green
RAL 6018
Yellow green
RAL 6019
Pastel green
RAL 6021
Pale green
RAL 6024
Traffic green
RAL 6027
Light green
RAL 7000
Squirrel grey
RAL 7001
Silver grey
RAL 7009
Green grey
RAL 7012
Basalt grey
RAL7016
Anthracite grey
RAL 7030
Stone grey
RAL 7032
Pebble grey
RAL 7033
Cement grey
RAL 7035
Light grey
RAL 7036
Platinum grey
RAL 7038
Agate grey
RAL7043
Traffic grey
RAL 7047
Telegrey 4
RAL 8001
Ocher brown
RAL 8002
Signal brown
RAL 8003
Clay brown
RAL8016
Mahagony brown
RAL 8017
Chocolate brown
RAL 8022
Black brown
RAL 9001
Cream
RAL 9002
Grey white
RAL 9003
Signal white
RAL 9005
Jet black
RAL 9006
White aluminium
RAL 9016
Traffic white
RAL 9010
Pure white - standard KORAD color
POZINKOVANÉ RADIÁTORY
Do priestorov so zvýšenou vlhkosou sú urèené radiátory s vrstvou
zinku o hrúbke 10 -15 µm nanesenou elektrolyticky priamo na oce¾ový
povrch radiátora. Na takto upravený povrch radiátora sa kataforeticky
nanášajú základná a krycia vypa¾ovaná prášková farba, ako na štandardný
radiátor.
Z technologických dôvodov sa pozinkované radiátory vyrábajú v typoch
10, 20 a 30 (bez konvektorov) do dåžky 2 000 mm.
78 - 117 µm
povrch radiátora
oce¾ový substrát
ZNAÈENIE PANELOVÝCH RADIÁTOROV
ÈÍSELNÍK RADIÁTOROV
Každý radiátor KORAD je oznaèený štítkom s èiarovým kódom, ktorý
obsahuje dátum výroby, prevádzkový tlak a typ radiátora. Pod ochrannú fóliu
zabaleného radiátora sa vkladá „TYPE“ štítok s oznaèením typu a rozmeru
radiátora. Na zadnej strane „TYPE“ štítku sú uvedené záruèné podmienky.
Radiátor sa oznaèuje èíselným kódom alebo slovne.
21 3
6 12 4
Typ výrobku
Spôsob napojenia
Stavebná výška
Stavebná dåžka
Spôsob krytovania
0
1
krycia vrstva - prášková farba
60 - 90 µm
základná vrstva
8 - 12 µm
vrstva zinku
10 - 15 µm
3
S
è.
1.+ 2.
P
Modifikácia
Modifikácia
Povrchová úprava
Trieda kvality
Prevádzkový tlak
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
Popis
Typ výrobku
3.
Spôsob napojenia
4.
Stavebná výška
5.+ 6.
Stavebná dåžka
7.
Spôsob krytovania
8.
Prevádzkový tlak
9.
Trieda kvality
10.
Povrchová úprava*
Oznaèenie
1. pozícia: poèet panelov ( 1, 2, 3 )
2. pozícia: poèet konvektorov ( 0, 1, 2, 3 )
4 - typ K
3 - typ VKP (pravý)
5 - typ VKL (¾avý)
6 - typ VK bez závesných držiakov
8 - typ K bez závesných držiakov
3 - 300 mm
4 - 400 mm
1 - 550 mm
5 - 500 mm
6 - 600 mm
9 - 900 mm
04 - 30
- (400 - 3000 mm)
napr. 12 = stavebná dåžka 1200 mm
0 - bez krytov
2 - s krytmi
4 - s krytmi (úzky typ 20, 21)
5 - kryty G (GU)
0 - 1 MPa
6 - rez
2 - 0,2 MPa
8 - 0,8 MPa
2 - II. trieda
1 - I. trieda
0 - bez povrchovej úpravy
1 - len Zn-vrstva*
2 - len základná vrstva
3 - základná +krycia vrstva RAL 9010
4 - Zn* + základná vstva
5 - Zn* + základná+krycia vrstva RAL 9010
8 - iná RAL
Doplòujúce údaje (uvádzané pod¾a potreby)
2136124013SP - Panelový radiátor typ 21 VKS (Ventil Kompakt, stredové
napojenie s ventilovou vložkou na pravej strane), výška 600 mm, dåžka 1200
mm, s hladkou èelnou plochou.
2246122013 - Panelový radiátor 22K (Kompakt), výška 600 mm, dåžka
1200 mm.
11.
Modifikácia
12.
Modifikácia
SUG0P-
stredové napojenie
úzky (typ 20, 21 = 65mm)
posunuté závesné držiaky
pomocný znak
hladká èelná plocha
* Zn-vrstva - elektrogalvanicky nanášaná vrstva zinku na oce¾ový substrát.
27
Slovenská republika
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
tel.: + 421 55 673 45 22
+ 421 55 673 43 41
fax: + 421 55 675 45 22
+ 421 55 673 79 10
Published: January 2015
Download

Katalóg pre odborníkov