Vždy na Vašej strane
Návod na in taláciu
a údr bu
Lev 25 KKZ 90
SK
Obs ah
7
P ri s p ô s o b e n i e v y k u ro v a c i e m u s y s t é m u . . . . . . . . . . . . 2 2
7.1
Vyvolanie diagnostických kódov.......................... 22
1
B e z p e č n o s . ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .. 4
7.2
1.1
Výstra né upozornenia vz ahujúce sa na
činnos ................................................................... 4
Nastavenie čiastočného za a enia
vykurovania.......................................................... 23
7.3
1.2
Potrebná kvalifikácia personálu............................. 4
Nastavenie doby dobehu a druhu prevádzky
čerpadla ............................................................... 23
1.3
V eobecné bezpečnostné upozornenia ................ 4
7.4
Nastavenie maximálnej teploty na výstupe ......... 23
1.4
Pou itie pod a určenia ........................................... 6
7.5
Nastavenie regulácie teploty spiatočky ............... 23
1.5
Predpisy (smernice, zákony, normy₂ ..................... 6
7.6
Nastavenie doby blokovania horáka.................... 23
1.6
Označenie CE........................................................ 7
7.7
Nastavenie výkonu čerpadla ............................... 24
2
P o k y n y k d o k u m e n t á c i i ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .. 8
7.8
Odovzdanie výrobku prevádzkovate ovi .............. 24
2.1
Dodr iavanie súvisiacich podkladov...................... 8
2.2
Platnos návodu .................................................... 8
3
O p i s v ý ro b k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Sériové číslo .......................................................... 8
3.2
Údaje na typovom títku ........................................ 8
4
M o n tá . ... .... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .. 8
4.1
Vybalenie výrobku ................................................. 8
4.2
Kontrola rozsahu dodávky ..................................... 8
4.3
8
I n p e k c i a a ú d r b a ... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... . 2 4
8.1
Dodr iavanie intervalov in pekcie a údr by ........ 24
8.2
Obstarávanie náhradných dielov ......................... 24
8.3
Demontá kompaktného tepelného modulu ........ 24
8.4
Čistenie výmenníka tepla .................................... 25
8.5
Kontrola horáka ................................................... 25
8.6
Čistenie sifónu kondenzátu ................................. 26
8.7
Montá kompaktného termomodulu .................... 26
Rozmery zariadenia............................................... 9
8.8
Vypustenie ........................................................... 26
4.4
Minimálne odstupy a vo né priestory pre
montá ................................................................... 9
8.9
Kontrola magnéziovej ochrannej anódy .............. 27
8.10
Čistenie zásobníka teplej vody ............................ 27
4.5
Odstupy od hor avých kon trukčných dielov ......... 9
8.11
Čistenie filtra vykurovania.................................... 27
4.6
Rozmery zariadenia na účely prepravy ................. 9
8.12
In pekcia a údr ba............................................... 28
4.7
Preprava zariadenia............................................. 10
9
O d s t rá n e n i e p o r ú c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
4.8
Miesto in talácie zariadenia ................................ 11
9.1
Odčítanie kódov chýb .......................................... 28
4.9
Demontá /montá predného krytu ...................... 11
9.2
Kontrola pamäte porúch ...................................... 28
4.10
Demontá /montá bočného dielu krytu ............... 11
9.3
Kontrola kódov stavov ......................................... 28
4.11
Premiestnenie spínacej skrine do dolnej alebo
hornej polohy ....................................................... 11
9.4
Vyu itie skú obných programov.......................... 28
4.12
Demontá /montá prednej steny na
podtlakovej komory.............................................. 12
9.5
Obnovi parametre na výrobné nastavenia ......... 28
9.6
Príprava na opravu .............................................. 28
5
In ta l á c i a . .... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... 1 2
9.7
Výmena chybných kon trukčných dielov............. 28
5.1
Prípojky plynu a vody........................................... 12
9.8
Ukončenie opravy ................................................ 32
5.2
Pripojenie odtokového potrubia kondenzátu ....... 13
5.3
In talácia vedenia odvodu spalín ........................ 13
5.4
Elektrická in talácia ............................................. 16
5.5
Montá regulačného príslu enstva...................... 18
6
U v e d e n i e d o p r e v á d z k y .. ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... 1 8
6.1
Kontrola nastavenia z výroby .............................. 18
6.2
Naplnenie sifónu na kondenzát ........................... 19
6.3
Zapnutie výrobku ................................................. 19
6.4
Vyu itie testovacích programov........................... 19
6.5
Úprava vykurovacej vody .................................... 19
6.6
Zistenie plniaceho tlaku ....................................... 20
6.7
Zabránenie nedostatočnému tlaku vody.............. 20
6.8
10
V y r a d e n i e z p re v á d z k y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
10.1
Vyradenie výrobku z prevádzky........................... 32
11
R e c y k l á c i a a l i k v i d á c i a ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... . 3 2
11.1
Recyklácia, resp. likvidácia obalu a výrobku ....... 32
12
Z á k a z n íc k y s e r v i s v ý r o b n é h o z á v o d u . ... .... ... ... . 3 2
12.1
Zákaznícky servis ................................................ 32
P r íl o h a . ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... ... 3 3
A
D ĺ k y v e d e n i a n a o d a h s p a l í n a p r ív o d
v z d u c h u ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... . 3 3
A.1
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C13 ................................................ 33
A.2
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C33 ................................................ 33
Plnenie a odvzdu nenie vykurovacieho
systému ............................................................... 20
A.3
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C43 ................................................ 33
6.9
Plnenie okruhu teplej vody .................................. 21
A.4
6.10
Kontrola a prispôsobenie nastavenia plynu......... 21
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C53 ................................................ 33
6.11
Kontrola funkcie výrobku a tesnosti..................... 22
2
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Obsah
Obsah
A.5
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C83 ................................................ 33
A.6
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod
vzduchu typu C93 ................................................ 34
A.7
Technické údaje vedenia na od ah spalín
a prívod vzduchu ................................................. 34
B
N a s t a v i te n é d i a g n o s ti c k é k ó d y ... .... ... .... ... ... .... . 3 4
C
N e n a s ta v i te n é d i a g n o s ti c k é k ó d y ... ... .... ... ... .... . 3 6
D
K ó d y s ta v o v
p r e h a d .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... . 3 7
E
K ó d y p o rú c h
p r e h a d ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... . 3 8
F
M o n t á n a s c h é m a z a p o j e n i a ... ... .... ... .... ... ... .... . 4 1
G
N a s t a v o v a c i e h o d n o t y p re C O 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
H
Te c h n i c k é ú d a j e ... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... . 4 2
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Z o z n a m h e s i e l .. ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... 4 5
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
3
1 B ezpečnos
1 .1
B e zp e č n o s
V ý s t ra n é u p o z o rn e n ia v z a h u jú c e s a
n a čin n o s
K l a s i fi k á c i a v ý s t r a n ý c h u p o z o r n e n í v z a h u jú cich sa n a čin n o s
Výstra né upozornenia vz ahujúce sa na
činnos sú označené výstra ným znakom
a signálnymi slovami vzh adom na stupe
mo ného nebezpečenstva:
V ý s tr a n ý z n a k a s i g n á l n e s l o v o
N e b e z p e č e n s tv o !
bezprostredné ohrozenie ivota alebo
nebezpečenstvo a kých poranení
osôb
N e b e z p e č e n s tv o !
Nebezpečenstvo ohrozenia ivota
zásahom elektrickým prúdom
V ý s tr a h a !
nebezpečenstvo ahkých poranení
osôb
P o z o r!
riziko vzniku vecných kôd alebo
kôd na ivotnom prostredí
1 .2
Potrebná kvalifikácia personálu
Neodborné práce na výrobku mô u spôsobi
vecné kody na celej in talácii a ako dôsledok dokonca aj poranenia osôb.
▶ Práce na výrobku vykonávajte iba vtedy,
keď ste autorizovaným servisným pracovníkom.
1 .3
V e o b e cn é b e z p e čn o stn é
u p o z o rn e n ia
1 .3 . 1 N e b e z p e č e n s tv o v d ô s l e d k u
nesprávnej manipulácie
V dôsledku nesprávnej manipulácie mô u
vznika nepredvídate né nebezpečné situácie.
▶ Starostlivo si prečítajte tento návod.
▶ Pri v etkých činnostiach počas manipulácie s výrobkom dodr iavajte v eobecné
bezpečnostné upozornenia a výstra né
upozornenia.
▶ Pri manipulácii s výrobkom dodr iavajte
v etky platné predpisy.
4
1.3.2 Nebezpečenstvo ohrozenia ivota v
d ô sle d ku za b lo ko v a n ých cie st o d v o d u
s p a l ín
V dôsledku chyby pri in talácii, po kodenia,
manipulácie, neprípustného miesta in talácie
a pod. mô u unika spaliny a spôsobi otravy.
Pri zápachu spalín v budovách sa správajte
takto:
▶ Otvorte do iroka dvere a okná a postarajte
sa o prievan.
▶ Vypnite výrobok.
▶ Prekontrolujte cesty odvodu spalín vo výrobku a vo vedeniach odvodu spalín.
1 .3 . 3 N e b e z p e č e n s tv o o t r a v y a p o p á l e n i a v
dôsledku unikajúcich horúcich spalín!
Unikajúce horúce spaliny mô u spôsobi
otravy a popálenia, ak sa výrobok prevádzkuje s neúplne namontovaným alebo otvoreným vedením vzduchu/spalín alebo ak sa
výrobok prevádzkuje pri interných netesnostiach s otvoreným čelným oblo ením.
▶ Výrobok prevádzkujte počas uvedenia
do prevádzky a v trvalej prevádzke iba s
namontovaným a uzatvoreným čelným
krytom a s úplne namontovaným vedením
vzduchu/spalín.
▶ Výrobok sa smie prevádzkova s odobratým čelným krytom výhradne na kontrolné
účely, ako napr. pri kontrole hydraulického
tlaku plynu, iba počas krátkych časových
úsekov a iba s úplne namontovaným vedením vzduchu/spalín.
1.3.4 Nebezpečenstvo ohrozenia ivota
skri ovými oblo eniami
Skri ové oblo enie mô e pri výrobku prevádzkovanom v závislosti od priestorového
vzduchu vies ku nebezpečným situáciám.
▶ Pri oblo ení výrobku dodr iavajte vykonávacie predpisy.
▶ Zabezpečte, aby sa výrobok dostatočne
zásoboval spa ovacím vzduchom.
1.3.5 Nebezpečenstvo ohrozenia ivota
v ýb u n ým i a a h ko zá p a ln ý m i lá t ka m i
Nebezpečenstvo vzplanutia vzniká pri ahko
zápalných zmesiach plynu a vzduchu. Dodrte toto:
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1
Be zp e čn o s 1
▶ Výbu né a ahko zápalné látky (napr. benzín, farby₂ nepou ívajte ani neskladujte v
priestore in talácie výrobku.
▶ Prevádzkovate a upozornite na to, e nesmie skladova a pou íva výbu né a
ahko zápalné látky (napr. benzín, farby₂
v priestore in talácie výrobku.
1 . 3 .6 N e b e z p e č e n s t v o o h r o z e n i a
i v o ta v d ô s l e d k u c h ý b a j ú c i c h
b e z p e č n o s tn ý c h z a r i a d e n í
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Chýbajúce bezpečnostné zariadenia (napr.
poistný ventil, expanzná nádr ₂ mô u spôsobi ivotu nebezpečné obareniny a iné poranenia, napr. v dôsledku výbuchov.
Schémy obsiahnuté v tomto dokumente nezobrazujú v etky bezpečnostné zariadenia
potrebné na odbornú in taláciu.
▶ Do systému nain talujte potrebné bezpečnostné zariadenia.
▶ Prevádzkovate a informujte o funkcii a
umiestnení bezpečnostných zariadení.
▶ Dodr iavajte príslu né národné a medzinárodné zákony, normy a smernice.
1 . 3 .7 N e b e z p e č e n s t v o p o p á l e n i a a l e b o
obarenia v dôsledku horúcich
k o n t ru k č n ý c h d ie lo v !
1 . 3 .1 0 R i z i k o v e c n ý c h k ô d p o u i t ím
nevhodného nástroja
▶ Na do ahovanie alebo uvo nenie skrutkových spojov pou ívajte odborné náradie
a nástroje.
1 . 3 .1 1 P o k o d e n i e m r a z o m v d ô s l e d k u
n e vh o d n é h o m ie st a in t a lá cie
Počas mrazu hrozí nebezpečenstvo kôd
na výrobku, ako aj na celom vykurovacom
systéme.
▶ Pri výbere miesta in talácie prihliadajte
na to, e sa výrobok nesmie in talova v
priestoroch ohrozených mrazom.
▶ Vysvetlite prevádzkovate ovi, ako mô e
výrobok chráni pred mrazom.
1 . 3 .1 2 P o k o d e n i e m r a z o m v d ô s l e d k u
výpadku elektrického prúdu
Pri výpadku napájania elektrickým prúdom
nie je mo né vylúči , e sa nepo kodia čiastkové oblasti vykurovacieho systému mrazom.
▶ Zabezpečte, aby bolo mo né udr iava výrobok pripravený na prevádzku pri silnom
mraze, napr. prostredníctvom núdzového
napájacieho zdroja.
Na kompaktnom tepelnom module a na v etkých kon trukčných dieloch vedúcich vodu
hrozí nebezpečenstvo popálenín a obarenín.
1 . 3 .1 3 k o d a s p ô s o b e n á k o r ó z i o u v
d ô sle d k u n e v h o d n é h o sp a o va cie h o
v z d u c h u a v z d u c h u v p r i e s to r e
▶ Na kon trukčných dieloch pracujte a
vtedy, keď sú vychladnuté.
Spreje, rozpú adlá, čistiace prostriedky s
obsahom chlóru, farby, lepidlá, zlúčeniny
amoniaku, prach a pod. mô u za nevýhodných okolností vies ku korózii na výrobku a
vo vedení vzduchu/spalín.
1 . 3 .8 N e b e z p e č e n s t v o o h r o z e n i a i v o ta v
d ô sle d ku u n ika jú cic h sp a lí n
Ak výrobok prevádzkujete s prázdnym sifónom na kondenzát, potom mô u spaliny unika do priestorového vzduchu.
▶ Zabezpečte, aby bol sifón na kondenzát
pre prevádzku výrobku v dy naplnený.
1 . 3 .9 N e b e z p e č e n s t v o o b a r e n i a h o r ú c o u
pitnou vodou
Na miestach odberu teplej vody hrozí pri teplote teplej vody nad 60 °C nebezpečenstvo
obarenia. Malé deti alebo star í udia mô u
by ohrození u aj pri ni ích teplotách.
▶ Teplotu zvo te tak, aby sa nikto neohrozil.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
▶ Postarajte sa o to, aby bol prívod spa ovacieho vzduchu v dy bez fluóru, chlóru,
síry, prachu atď.
▶ Postarajte sa o to, aby sa na mieste in talácie neskladovali chemické látky.
▶ Postarajte sa o to, aby sa spa ovací
vzduch neprivádzal cez staré komíny
kotlov na vykurovací olej.
▶ Ak výrobok nain talujete v kaderníckom
salóne, lakovacích alebo stolárskych dielach, čistiarenských prevádzkach alebo
pod., potom zvo te samostatný priestor intalácie, v ktorom je zaručené zásobova-
5
1 B ezpečnos
nie spa ovacím vzduchom technicky bez
chemických látok.
bilnom mieste a nemajú kolesá (tzv. stabilná
in talácia₂.
1 .3 . 1 4 N e b e z p e č e n s tv o v e c n ý c h k ô d
s p ô so b e n é sp r e jo m n a vy h a d á va n ie
n e te s n o s tí
Iné pou itie, ako pou itie opísané v predlo enom návode alebo pou itie, ktoré presahuje
rámec tu opísaného pou itia, sa pova uje za
pou itie v rozpore s určením.
▶ Sprej na vyh adávanie netesností nestriekajte na uzáver filtra Venturiho dýzy (Výmena Venturiho dýzy ( strana 30₂₂.
1.3.15 Riziko vecných kôd na vlnitej
plynovej rúre
Vlnitá plynová rúra sa mô e pri za a ení
hmotnos ou po kodi .
▶ Kompaktný tepelný modul neve ajte, napr.
pri údr be, na flexibilnú vlnitú plynovú rúru.
1 .4
P o u i ti e p o d a u r č e n i a
Pri neodbornom pou ívaní alebo pou ívaní
v rozpore s určením mô u vznika nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia ivota
pou ívate a alebo tretích osôb, resp. po kodenia výrobku a iných vecných hodnôt.
Výrobok je určený ako zdroj tepla pre uzatvorené zariadenia ústredného kúrenia na
teplú vodu a na ohrev teplej vody. Výrobky
uvedené v tomto návode sa smú in talova
a prevádzkova iba v spojení s príslu enstvom na montá vedenia vzduchu/spalín
uvedeným v príslu ných podkladoch.
Pou itie pod a určenia zah a:
dodr iavanie návodov na obsluhu, in taláciu a údr bu prilo ených k tomu výrobku
a iným súčiastkam a komponentom zariadenia
in taláciu a montá pod a schválenia výrobku a systému,
dodr iavanie v etkých in pekčných a údr bových podmienok uvedených v návodoch.
Pou itie výrobkov v prenosných staniciach,
ako napr. mobilné domy alebo obytné automobily, sa pova uje za pou itie v rozpore s
určením.
Za prenosné stanice sa nepova ujú také jednotky, ktoré sú trvalo nain talované na sta6
Za pou itie v rozpore s určením sa pova uje
aj ka dé bezprostredné komerčné a priemyselné pou itie.
Za kody, ktoré vznikli pou itím v rozpore s
určením, výrobca/dodávate neručí. Riziko
zná a samotný u ívate .
POZOR! Akéko vek zneu itie je zakázané.
1 .5
P re d p is y (s m e rn ic e , z á k o n y , n o r m y ₂
Kotly Protherm mô e uvies do prevádzky iba
servisný technik, alebo firma, pod a vyhl. č.
508/2009 Z.z.
P lyn o vé r o zvo d y:
STN 38 6420 Priemyselné plynovody
STN EN 1775 Zásobovanie plynom - Plynovody v budovách Najvy í prevádzkový pretlak men í ne 5 barov
STN 38 6413 Plynovody a prípojky s
nízkym a stredným tlakom
STN 07 0703 Plynové kotolne
STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zásady prevádzky.
V y k u r o v a c í s y s té m :
STN 06 0310 Ústredné vykurovanie,
projektovanie a montá
STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie na ústredné vykurovanie a ohrev TV
STN 07 7401 Voda a para pre tepelné
energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8MPa
E le k t ro in t a lá c ia :
STN 33 2180 Pripájanie elektrických
prístrojov a spotrebičov
STN 33 2000 3 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Čas 3: Stanovenie základných charakteristík
STN 33 2000-7-701 Elektrotechnické
predpisy. Elektrické zariadenia. Čas 7:
Zariadenia jednoúčelové a v zvlá tnych
objektoch.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Sprej na vyh adávanie netesností mô e
upcha filter snímača prietoku plynu Venturiho dýzy a tak po kodi snímač.
Be zp e čn o s 1
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy.
Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 0160 Elektrotechnické predpisy.
Značenie svoriek elektrických predmetov.
Vykonávacie predpisy.
STN 33 2350 Predpisy na elektrické zariadenia v s a ených klimatických podmienkach.
STN 34 0350 Elektrotechnické predpisy.
Predpisy na pohyblivé prívody a núrové
vedenia.
STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení.
STN EN 60 335 1- Bezpečnos elektrických spotrebičov pre domácnos a podobné účely. Čas 1 V eobecné po iadavky.
1.6
O z n a če n ie C E
Označením CE sa dokumentuje,
e zariadenia, pre ktoré platí tento návod,
spĺ ajú základné po iadavky príslu ných
smerníc.
Smernica o spotrebičoch plynných palív
(smernica 2009/142/ES Rady₂
Smernica o účinnosti (smernica 92/42/EHS
Rady₂
Smernica o nízkom napätí (Smernica
2006/95/ES Rady ES₂
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (Smernica 2004/108/ES₂
Výrobky zodpovedajú kon trukčnému vzoru
s PIN č. CE 1312C05870, CE 1312C05871
Od ah spalín:
a CE-1312C05872 opísanom v certifikáte
STN 73 4210 Stavba komínov a dymovo- kon trukčného vzoru ES.
dov a pripájanie spotrebičov palív.
Vyhlásenie o zhode CE je k nahliadnutiu u
STN 73 4201 Navrhovanie komínov a
výrobcu a v prípade potreby sa mô e poskytdymovodov.
nú k dispozícii.
STN 06 1610 Časti dymovodov domácich spotrebičov.
STN EN 297≤A2≤A3/AC:2006 Kotly na
plynné palivá na ústredné vykurovanie.
Kotly typu B11 a B11BS s atmosferickými
horákmi a s nominálnym tepelným príkonom do 70 kW.
STN EN 15502-1 Vykurovacie kotly na
plynné palivá. Čas 1: V eobecné po iadavky a skú ky.
P o ia rn a b e z p e č n o s :
STN 92 0300:1997 Po iarna bezpečnos
lokálnych spotrebičov
STN 73 0823: 1984 Po iarne technické
vlastnosti hmôt. Stupne hor avosti stavebných hmôt.
Ú itková voda:
STN 06 0320 Ohrievanie ú itkovej vody
STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenia na ústredné vykurovanie a ohrev TV
STN 73 6660 Vnútorné vodovody
STN 83 0616 Akos teplej ú itkovej vody
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
7
2 P o k y n y k d o k u m e n t á c ii
2
P o k y n y k d o k u m e n tá c i i
2.1
▶
4
D o d r ia v a n ie s ú v is ia c ic h p o d k la d o v
M ontá
4.1
V y b a le n ie vý r o b ku
Bezpodmienečne dodr iavajte v etky návody na obsluhu
a in taláciu, ktoré sú prilo ené ku komponentom systému.
2.2
A
B
Platnos návodu
Tento návod platí výhradne pre nasledujúce zariadenia:
A
Typy výrobku a čísla výrobkov
L e v 2 5 KK Z 9 0
0010014608
Číslo výrobku zariadenia nájdete na typovom títku
( strana 8₂.
3.1
O p is v ý ro b k u
S é ri o v é č í s l o
Sériové číslo nájdete na typovom títku.
Sériové číslo sa nachádza na magnete, ktorý je umiestnený
na prednom kryte výrobku.
3.2
Údaje na typovom títku
Typový títok potvrdzuje krajinu, v ktorej sa musí zariadenie
nain talova .
U p o z o rn e n i e
Prekontrolujte, či výrobok zodpovedá druhu plynu,
ktorý je dostupný na mieste.
1.
2.
3.
Odstrá te obal okolo zariadenia.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
Vyskrutkujte 4 upev ovacie spony vpredu a vzadu na
palete a odstrá te ich.
4.2
▶
K o n t r o la r o z s a h u d o d á vk y
Prekontrolujte úplnos a neporu enos rozsahu dodávky.
4.2.1
R o zs a h d o d á v k y
M no O z n a č e n ie
s tv o
8
1
Zdroj tepla
1
Príslu enstvo
1
Vrecko na prestavbu plynu
dokumentácia
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
3
B
M ontá 4
4.3
R o z m e r y z a ri a d e n i a
140
4.4
140
M i n i m á l n e o d s t u p y a v o n é p r i e s t o r y p re
m o ntá
B
A
E
70 70
D
C
C
E
D
A
D
F
A 160 mm
±10
C
B
C 20 mm; ( 300 mm₂1
D 600 mm
▶
▶
3
A
693
69
388
59
9
1
Naplánujte dostatočný bočný odstup (C₂ minimálne na
jednej strane zariadenia, aby sa u ahčil prístup pri údr bových a opravárenských prácach.
Pri pou ití príslu enstva dbajte na minimálne
odstupy/vo né priestory pre montá .
4.5
O d s t u p y o d h o r a v ý c h k o n t ru k č n ý c h d i e l o v
Odstup medzi zariadením a predmetmi z hor avých materiálov nie je potrebný, preto e teplota zariadenia nemô e
prekroči maximálne prípustnú teplotu na výstupe vo vykurovacej prevádzke, ak sa zariadenie prevádzkuje s menovitým
tepelným výkonom.
Maximálna teplota na výstupe vykurovania: 80
4.6
126
R o z m e ry z a ri a d e n i a n a ú č e l y p re p r a v y
599
R o z m e ry z a r i a d e n i a
90L
R o z m e r ( A₂
1 320 mm
(51,97 in₂
R o z m e r ( B₂
614 mm
(24,17 in₂
R o zm e r ( C₂
450 mm
(17,72 in₂
R o zm e r ( D₂
1 255 mm
(49,41 in₂
R o z m e r ( E₂
1 305 mm
(51,38 in₂
A
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
B 425 mm
E 165 mm (vedenie vzduchu/odvodu spalín Ø
60/100 mm₂
275 mm (vedenie vzduchu/odvodu spalín Ø
80/125 mm₂
F 40 mm
R o z m e r y z a r i a d e n i a n a ú č e l y p r e p ra v y
90L
1 465 mm
(57,68 in₂
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
9
4 M ontá
4.7
P r e p ra v a z a r i a d e n i a
▶
N e b e zp e č e n s t vo !
N e b e z p e č e n s t v o p o ra n e n i a v d ô s l e d k u n o s e n ia a k ý ch b r e m ie n !
2.
Pri montá i zariadenia postupujte v opačnom poradí.
Pre bezpečnú prepravu pou ite obidve rukoväti na
oboch predných pätkách zariadenia.
Nosenie a kých bremien mô e vies k poraneniam.
Dodr iavajte v etky platné zákony a ostatné predpisy, ak nosíte a ké zariadenia.
N e b e zp e č e n s t vo !
N e b e z p e č e n s t v o p o ra n e n i a o p a k o v a n ý m
pou itím rukovätí.
3.
Rukoväti nie sú kvôli starnutiu materiálu určené na to, aby ich bolo mo né opätovne pou i na neskor iu prepravu.
▶
1.
4.
Rukoväti nachádzajúce sa pod zariadením pretočte
dopredu.
Presvedčte sa, e sú pätky zaskrutkované a na doraz,
aby rukoväti riadne dr ali.
Rukoväti v iadnom prípade nepou ívajte
opakovane.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
Pod mien ky: Zariadenie je na účely prepravy príli rozmerné alebo a ké.
1
1
2
4
6
5
3
8
5.
Zariadenie prepravujte v dy pod a vyobrazenia hore.
6.
Zariadenie v iadnom prípade neprepravujte pod a vyobrazenia hore.
7.
Hneď po preprave zariadenia odre te rukoväti a zlikvidujte ich pod a predpisov.
7
9
8
8
10
8
D e m o n t á n a ú č e l y p r e p ra v y
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
10
Demontujte bočné steny (1₂, aby bolo mo né pou i
rukoväti (2₂.
Uvo nite maticu (5₂ čerpadla teplej vody.
Odstrá te izolačné prvky (4₂ a (6₂.
Uvo nite maticu (10₂ zásobníka teplej vody.
Uvo nite maticu a zo sifóna (3₂ stiahnite hadicu.
Vytiahnite elektrickú zástrčku snímača zásobníka.
Vytiahnite obidve elektrické zástrčky čerpadla teplej
vody.
Uvo nite matice (7₂ a (9₂ zásobník teplej vody.
Odstrá te 4 skrutky (8 ₂.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
▶
M ontá 4
8.
4.10
Opä namontujte predný kryt.
4.8
D e m o n t á / m o n t á b o č n é h o d ie lu k r yt u
M ie s t o in t a lá c ie z a r ia d e n ia
N e b e z p e č e n st v o !
Nebezpečenstvo ohrozenia ivota spôsobené netesnos ami pri in talácii pod úrovo u z em e !
C
A
Ak sa výrobok in taluje pod úrov ou zeme,
potom sa pri netesnostiach zhroma ďuje propán pri zemskom povrchu. V takom prípade
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
▶
▶
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
▶
▶
▶
▶
▶
Zariadenie neumiest ujte do priestoru s ve mi pra ným
vzduchom ani do prostredia podporujúceho koróziu.
Zariadenie neumiest ujte do priestorov, v ktorých sa
usklad ujú alebo pou ívajú spreje, rozpú adlá, čistiace
prostriedky s obsahom chlóru, farby, lepidlá, amoniakálne zlúčeniny alebo iné podobné substancie.
Prihliadajte na hmotnos zariadenia vrátane obsahu
vody. Dodr iavajte technické údaje.
Presvedčte sa, e priestor, do ktorého sa má zariadenie
nain talova , je dostatočne chránený pred mrazom.
Spa ovací vzduch neveďte cez od ah spalín starého olejového kotla, preto e to mô e vies ku korózii.
Ak vzduch priestoru, v ktorom sa má in talova zariadenie, obsahuje agresívne pary alebo prach (napríklad pri
stavebných prácach₂, zabezpečte, aby bolo zariadenie
utesnené/chránené.
4.9
B
Zabezpečte, aby propán nemohol v iadnom prípade unika z výrobku a z plynového potrubia. Nain talujte napríklad externý magnetický ventil.
A
▶
Komponenty opä namontujte v opačnom poradí.
4.11
P re m i e s t n e n i e s p í n a c e j s k ri n e d o d o l n e j
a l e b o h o rn e j p o l o h y
U p o z o r n en ie
Premiestnením spínacej skrine do hornej alebo
dolnej polohy sa u ahčí prístup k rôznym komponentom zariadenia.
1
D e m o n t á / m o n t á p re d n é h o k ry t u
A
B
B
A
1.
B
C
2.
Spínaciu skri u (1₂ presu te smerom hore a pritiahnite
ju k sebe.
Spínaciu skri u premiestnite do po adovanej polohy.
D
Dem ontá predného krytu
▶
Komponenty opä namontujte v opačnom poradí.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
11
5 I n t a lá c i a
4.1 2
D e m o n t á / m o n t á p r e d n e j st e n y n a
p o d t l a k o v e j k o m o ry
5.1
Prípojky plynu a vody
P o zo r !
R i z i k o v e c n ý c h k ô d v d ô s l e d k u n e o d b o rn e j
in talácie plynu!
Prekročenie skú obného tlaku mô e vies
k kodám na plynovej armatúre!
▶
B
C
Keď skú ate tesnos plynovej armatúry,
potom pou ite max. skú obný tlak 1,1 kPa
(110 mbar₂.
D
P o zo r !
R iz ik o v e c n ý c h k ô d v d ô s le d k u k o r ó z ie !
A
▶
▶
5
Komponenty opä namontujte v opačnom poradí.
P o zo r !
R i z i k o v e c n ý c h k ô d v d ô s l e d k u p re n o s u
t e p l a p ri s p á j k o v a n í !
In talácia
N e b e zp e č e n s t vo !
N e b e z p e č e n s t v o v ý b u c h u a l e b o o b a re n i a v
d ô s l e d k u n e o d b o rn e j i n t a l á c i e !
V dôsledku prenosu tepla pri spájkovaní
sa mô u po kodi tesnenia v kohútoch pre
údr bu.
Pnutia v pripojovacom vedení mô u vies ku
netesnostiam.
▶
▶
Dbajte na montá pripojovacích vedení
bez pnutia.
▶
P rí p ra v n á p rá c a
1.
Pred in taláciou dôkladne vypláchnite
vykurovací systém.
Tesnenia z materiálov podobných gume sa mô u plasticky
deformova a vies ku tlakovým stratám. Odporúčame pou itie tesnení z vláknitého materiálu podobného lepenke.
2.
Nain talujte nasledujúce komponenty:
poistný ventil a uzatvárací kohút na výstupe vykurovania
poistnú skupinu teplej vody a uzatvárací kohút na
prípojke studenej vody
plniace zariadenie medzi prípojku studenej vody
a výstup vykurovania
uzatvárací kohút na spiatočke vykurovania
uzatvárací kohút na prívode plynu
Prekontrolujte, či pre vykurovací systém postačuje objem zabudovanej expanznej nádoby.
◁
3.
12
Nevykonávajte spájkovanie na prípojných
dieloch, keď sú tieto zoskrutkované s kohútmi pre údr bu.
U p o z o rn e n i e
Odporúčame vám opatri pripojovacie hrdlo vody
na výstupe vykurovacieho kotla a na systéme
tepelnou izoláciou.
P o z o r!
N e b e zp e č e n s t vo p o ko d e n ia v d ô sle d k u
z n e č i s t e n ý c h p o t ru b í !
Cudzie telesá, ako zvy ky po zváraní, zvy ky
z tesnení alebo nečistota vo vodovodných
potrubiach mô u spôsobi kody na vykurovacom zariadení.
Pri pou ití difúzne netesných plastových
rúr vo vykurovacom systéme vykonajte
odpojenie systému tým, e zabudujete
externý výmenník tepla medzi výrobok a
vykurovací systém.
Ak objem zabudovanej expanznej nádoby nepostačuje, potom nain talujte dodatočnú expanznú nádobu v spiatočke vykurovania pod a mo nosti čo
najbli ie ku výrobku.
Pred in taláciou dôkladne vyfúkajte, resp. vypláchnite
napájacie potrubia.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Difúzne netesné plastové rúry vo vykurovacom systéme vedú ku vnikaniu vzduchu do
vykurovacej vody a ku korózii v okruhu zdroja
tepla a výrobku.
In ta l á c i a 5
1
2
1
B
3
A
1
2
5
4
C
C
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
2
1
Prípojka plynu, G3/4
2
Prípojka teplej vody, G3/4
3
Prípojka spiatočky vykurovania, G3/4
1.
2.
3.
5.2
4
5
Prípojka výstupu vykurovania, G3/4
Prípojka pre prívod studenej vody, G3/4
Prípojky plynu a vody realizujte pod a platných noriem.
Pred uvedením do prevádzky odvzdu nite plynové potrubie.
Prekontrolujte, či sú tesné v etky prípojky ( strana 22₂.
Vzdialenosti pre prípojku sifónu
90L
Max. rozmer (A₂
400 mm
(15,75 in₂
R o zm e r ( B ₂
450 mm
(17,72 in₂
Max. rozmer (C₂
300 mm
(11,81 in₂
Pripojenie odtokového potrubia kondenzátu
N e b e z p e č e n st v o !
Nebezpečenstvo ohrozenia ivota v dôs le d k u ú n ik u sp a lí n !
Odtokové vedenie kondenzátu zo sifónu nesmie by tesne spojené s vedením odpadovej vody, preto e inak by mohlo dôjs k úplnému vysatiu z interného sifónu pre kondenzát a mohli by uniknú spaliny.
▶
Odtokové vedenie kondenzátu nespájajte
tesne s vedením odpadovej vody.
pri spa ovaní sa vytvára kondenzovaná voda. Odtokové potrubie kondenzátu vedie tento kondenzát cez lievik k prípojke
odpadových vôd.
▶
▶
▶
▶
U p o z o r ne n ie
Dodr te tu uvedené pokyny a tie smernice
a miestne platné predpisy k odtoku kondenzátu.
▶
Pou ite PVC alebo iný materiál, ktorý je vhodný na odvedenie kondenzátu, ktorý nie je neutralizovaný.
Na odvádzanie kondenzátu pou ívajte iba potrubný materiál odolný voči korózii.
Ak nie je mo né zaruči , e sú materiály vhodné, nain talujte systém na neutralizáciu kondenzátu.
Odtokové potrubie kondenzátu (1₂ pripojte na vhodný
sifón odtoku (2₂.
Presvedčte sa, e kondenzát riadne odteká do odtokového potrubia.
5.3
In talácia vedenia odvodu spalín
5.3.1
Pripojite né vedenia vzduchu/spalín
Pou ite né vedenia vzduchu/spalín si zistite z prilo eného
návodu na montá vedenia vzduchu/spalín.
U p o z o r n en ie
Ak výrobok in talujete v ochrannej oblasti 1 alebo
2, potom ho bezpodmienečne prevádzkujte nezávisle od vzduchu v miestnosti.
5.3.2
Montá vedenia vzduchu/odvodu spalín
P oz or !
Nebezpečenstvo otravy v dôsledku unikajúcic h s p a lí n !
Tuky na báze minerálnych olejov mô u pokodi tesnenia.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
13
5 I n t a lá c i a
▶
▶
Na u ahčenie montá e pou ite namiesto
tukov výhradne vodu alebo be né mazavé mydlo.
5.3.4
Systém vedenia vzduchu/spalín
5.3.4.1 Pripojite né vedenia vzduchu/spalín
Vedenie vzduchu/odvodu spalín namontujte pomocou
návodu na montá .
5.3.3
L2
L
Montá vedenia vzduchu/odvodu spalín
L1
1
2
B53P
C33
L2
L1
L2
L1
3
4
C53
C53
1.
2.
Dbajte na to, aby medzi oblúkom a koncovým prvkom
nadstavca vedenia vzduchu/odvodu spalín bol minimálny spád 5 %, aby mohol kondenzát odteka naspä
k zariadeniu.
Odpadovú rúru spalín nain talujte pomocou návodu na
in taláciu, ktorá je súčas ou dodávky vedenia vzduchu/odvodu spalín.
L
5
6
C13
B53P
L1
L2
7
C83
Pod mien ky: Výstup spalín minimálne 1,80 m nad zemou
▶
Nain talujte ochranu pre nadstavec.
Pod mien ky: In talácia v zóne 1 alebo 2
▶
Nain talujte bezpodmienečne systém vedenia vzduchu/spalín nezávislý od vzduchu v miestnosti.
L
L
12
12
8
9
B33P
C43
L2
L2
B33P
10
C43
L1
11
C93
1
2
3
14
L1
B23P
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
B53P
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C33
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C53
4
5
6
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C53
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C13
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
B53P
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
L
In ta l á c i a 5
7
8
9
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C83
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
B33P
Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C43
10 Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
C93
11 Vedenie na od ah spalín
a prívod vzduchu typu
B23P
12 Klapka
5.3.4.2 Horizontálne zariadenie pre vzduch/odvod
s p a lí n
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C13
Otvory nadstavca pre samostatné vedenia musí ústi do
tvorca s dĺ kou strany 50 cm.
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂ sa
musí dĺ ka (L₂ skráti o 1 m.
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C13
( strana 33₂
5.3.4.3 Vertikálne zariadenie pre vzduch/odvod
s p a lí n
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C33
Otvory nadstavca pre samostatné vedenia musí ústi do
tvorca s dĺ kou strany 50 cm.
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂ sa
musí dĺ ka (L₂ skráti o 1 m.
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C33
( strana 33₂
5.3.4.4 Zariadenie pre vzduch/odvod spalín pre
z b e rn é v e d e n i e
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C43
Spojenia s vedením sú vytvorené pomocou príslu enstva
peciálne vyvinutého výrobcom.
Vykurovací kotol, ktorý je spojený so zariadením typu C43,
sa smie pripoji len ku komínom s prirodzeným od ahom .
Kondenzát zo systému zberného potrubia nesmie odteka do
vykurovacieho kotla.
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂ sa
musí dĺ ka (L₂ skráti o 1 m.
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C43
( strana 33₂
5.3.4.5 Zariadenie pre vzduch/odvod spalín
prostredníctvom delených rúr
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C53
Ka dé vedenie, ktoré prebieha cez stenu a ktorého teplota
prekročí teplotu v miestnosti o 60 °C, musí by v oblasti prechodu opatrené tepelnou izoláciou. Táto sa mô e zabezpeči
vhodným izolačným materiálom hrúbky 10 mm s tepelnou
vodivos ou
0,04 W/mK (napr. sklená vlna₂. Nadstavce
pre prívod čerstvého vzduchu a odvod spalín sa nesmú naintalova na proti ahlé steny miestnosti.
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂ sa
musí dĺ ka (L1≤L2₂ skráti o 2 m.
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C53
( strana 33₂
5.3.4.6 Zariadenie pre vzduch/odvod spalín
prostredníctvom delených rúr, pre jednotlivé
a l e b o z b e rn é v e d e n i e
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C83
Kondenzát zo systému zberného potrubia nesmie odteka do
vykurovacieho kotla.
Pripojenie odvodu spalín sa uskutoční odbočkou k samostatnému alebo zbernému potrubiu. Priemer vedenia sa stanoví
pod a celkového výkonu pripojených zariadení.
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂ sa
musí dĺ ka (L1≤L2₂ skráti o 2 m.
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C83
( strana 33₂
5.3.4.7 Flexibilné zariadenie pre vzduch/odvod spalín
p re k o m í n
Platí pre : Vedenie na od ah spalín a prívod vzduchu typu C93
Po dĺ ke horizontálnej rúry (L1₂ ide o koncentrické vedenie s Ø 60/100.
Táto dĺ ka zoh ad uje stratu pri zá a i, ktorá vzniká pouitím oblúka.
Keď je dĺ ka (L1₂ väč ia ako 1 m, musí sa presahujúci
úsek z dĺ ky (L2₂ odpočíta .
Pre ka dý ďal í potrebný 90° oblúk (alebo 2 oblúky 45°₂
sa musí dĺ ka (L1₂ skráti o 1 m.
Po dĺ ke vertikálnej rúry (L2₂ ide o flexibilné potrubie
odvodu spalín s Ø 80 mm.
Vstup vzduchu sa uskutoč uje cez vedenie komína
(vzdialenos medzi obidvomi vedeniami₂.
Dĺ ka (L2₂ sa riadi pod a vnútorného priemeru (D₂, príp.
vnútorného prierezu (S₂ komína a charakteristík vykurovacieho kotla.
Táto dĺ ka zoh ad uje stratu pri za a ení, ktorá vzniká
pou itím oblúka a komínového nadstavca.
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C93
( strana 34₂
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
15
5 I n t a lá c i a
5.4
5.4.1.2 Zatvorenie skrinky elektroniky
Elektrická in talácia
N e b e zp e č e n s t vo !
N e b e z p e č e n s t v o o h ro z e n i a i v o t a z á s a h o m
e l e k t ri c k ý m p rú d o m p ri n e o d b o r n o m e l e k trickom pripojení!
Neodborne vyhotovené elektrické pripojenie
mô e obmedzi prevádzkovú bezpečnos výrobku a vies k poraneniam osôb a k vecným
kodám.
▶
▶
▶
Veko (2₂ zatvorte tým, e ho zatlačíte nadol na skrinku
elektroniky (1₂.
Dbajte na to, aby sa v etky tyri spony (3₂ počute ne
zaistili v uchyteniach.
Skrinku elektroniky vyklopte hore.
1.
2.
3.
5.4.2
R e a liz á cia za p o je n ia
230V
1
Elektrickú in taláciu vykonajte iba vtedy,
keď ste vy koleným servisným pracovníkom a máte kvalifikáciu na túto prácu.
Dodr iavajte pri tom v etky príslu né zákony, normy a smernice.
Uzemnite výrobok.
24V / eBUS
Kontakt s prípojkami pod napätím mô e vies
k a kým poraneniam osôb. Preto e na svorkách sie ovej prípojky L a N je aj pri vypnutom tlačidle Zap/Vyp trvalé napätie:
▶
▶
5.4.1
2
Odpojte prívod prúdu.
Prívod prúdu zaistite proti opätovnému
zapnutiu.
Otvorenie/zatvorenie skrinky elektroniky
5.4.1.1 Otvorenie skrinky elektroniky
1.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
3
24V / eBUS
1
Priebeh káblov na skrinke
elektroniky
2
Priebeh káblov na zadnej
stene zariadenia
C
A
B
1.
2.
2
A
3.
1
4.
2.
Skrinku elektroniky (1₂ sklopte dopredu.
5.
3.
4.
tyri spony (3₂ v avo a vpravo uvo nite z dr iakov.
Veko (2₂ vyklopte hore.
6.
7.
8.
16
230V
Prípojné káble pripájaných komponentov preveďte cez
káblovú priechodku a zásuvky káblov v zadnej stene
zariadenia.
Prípojné káble skrá te na vhodnú dĺ ku, aby v spínacej
skrini neru ili.
Aby sa zabránilo skratom pri neúmyselnom uvo není
zväzku kábla, vonkaj ie oplá tenie flexibilných vedení
odizolujte iba maximálne 30 mm.
Zabezpečte, aby sa nepo kodila izolácia vnútorných íl
počas odizolovania vonkaj ieho plá a.
Vnútorné ily odizolujte iba tak, aby bolo mo né vytvori
dobré, stabilné spojenia.
Aby sa zabránilo skratom v dôsledku vo ných jednotlivých vodičov, opatrite odizolované konce íl dutinkami.
Konektor priskrutkujte na prípojný kábel.
Prekontrolujte, či sú v etky ily riadne upevnené na
prípojných svorkách konektorov. V prípade potreby
pripojenie vylep ite.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
N e b e zp e č e n s t vo !
N e b e z p e č e n s t v o o h ro z e n i a i v o t a z á s a h o m
e l e k t ri c k ý m p rú d o m !
In ta l á c i a 5
9.
Konektor zastrčte do určenej pozície na doske plo ných
spojov.
5.4.3
5.4.4
P ri p o j e n i e re g u l á t o ra n a e l e k t ro n i k u
Vytvorenie napájania elektrickým prúdom
P o z or !
R i z i k o v e c n ý c h k ô d v d ô s l e d k u p rí l i v y s o k é h o n a p á ja c ie h o n a p ä t ia !
–+
Burner 24V=
off
RT BUS
Pri sie ových napätiach nad 253 V sa mô u
zniči elektronické komponenty.
Zabezpečte, aby malo sie ové napätie
230 V.
≤ 30
mm
▶
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1.
2.
Otvorte skrinku elektroniky. ( strana 16₂
Realizujte zapojenie. ( strana 16₂
Podmienky: Ak pripájate regulátor eBUS riadený v závislosti od vonkaj ej
teploty alebo regulátor e BUS riadený v závislosti od priestorovej teploty:
▶
▶
Regulátor pripojte na konektor BUS.
Premostite konektor 24 V = RT, ak sa to e te nerealizovalo.
Podmienky: Ak pripájate nízkonapä ový regulátor (24 V₂:
▶
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dodr iavajte v etky platné predpisy.
Otvorte skrinku elektroniky. ( strana 16₂
Zriaďte pevnú prípojku a nain talujte odpojovacie zariadenie s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm (napr.
poistky alebo výkonový spínač₂.
Na sie ový prívod, ktorý sa do výrobku zakladá cez
káblovú priechodku, pou ite flexibilné vedenie.
Realizujte zapojenie. ( strana 16₂
Dodaný konektor priskrutkujte na normovaný, troj ilový
sie ový pripojovací kábel.
Zatvorte skrinku elektroniky. ( strana 16₂
Zabezpečte, aby bol kedyko vek zaručený prístup ku
sie ovej prípojke a aby nebol skrytý ani zastavaný.
Ak výrobok in talujete v ochrannej oblasti 2, potom ho
bezpodmienečne prevádzkujte nezávisle od vzduchu
v miestnosti. Druhy in talácie B23 a B53P potom nie sú
prípustné.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
Regulátor pripojte namiesto paralelného odporu na konektor 24V=RT.
Podmienky: Ak pripájate bezpečnostný termostat pre podlahové vykurovanie:
▶
3.
4.
Termostat pripojte namiesto paralelného odporu na konektor Burner off.
Zatvorte skrinku elektroniky.
Pre aktiváciu prevádzkového re imu čerpadla Nepretritý (be í permanentne₂ pomocou viacokruhového regulátora nastavte bod D.018 Druh prevádzky čerpadla
z Preru ovaný (čerpadlo be í občas₂ na Perm anentný.
5.4.5
Pripojenie prídavných komponentov
Mô ete si zvoli nasledujúce komponenty:
Cirkulačné čerpadlo teplej vody
Externé vykurovacie čerpadlo
Plniace čerpadlo zásobníka (neaktivované₂
Odsávač pár
Externý magnetický ventil
Externé poruchové hlásenie
Solárne čerpadlo (neaktívne₂
Dia kové ovládanie eBUS (neaktívne₂
Čerpadlo ochrany proti legionelám (neaktívne₂
Solárny ventil (neaktívny₂.
17
6 U v e d e n ie d o p r e v á d z k y
5.4.5.1 Vyu itie multifunkčného m odulu 2 zo 7
1.
2.
3.
Komponenty namontujte pod a príslu ného návodu.
Pre ovládanie relé 1 multifunkčného modulu zvo te
diagnostický kód D.027.
Pre ovládanie relé 2 multifunkčného modulu zvo te
diagnostický kód D.028.
5.4.5.2 Aktivovanie cirkulačného čerpadla v prípade
potreby
3.
5.5
1.
2.
6
6.1
Uskutočnite zapojenie ( strana 16₂.
Pripojovacie vedenie externého tlačidla spojte pomocou
svoriek 1 (0₂ a 6 (FB₂ okrajového konektora X41,
ktorý je pribalený k regulátoru.
Okrajový konektor nasu te na pozíciu X41 dosky plo ných spojov.
1
Montá regulačného príslu enstva
Pri in talácii dodr iavajte návod na in taláciu izbového
termostatu.
Pri in talácii dodr iavajte návod na in taláciu vonkajieho snímača teploty.
U p o z o rn e n i e
Niektoré zariadenia sú vybavené plynovými armatúrami bez regulátorov tlaku (1₂.
P o zo r !
Poruchy funkcie alebo skrátenie ivotnosti
v ý ro b k u v d ô s l e d k u n e s p r á v n e n a s t a v e n e j
s k u p in y p ly n o v !
U v e d e n ie d o p re v á d z k y
K o n t ro l a n a s t a v e n i a z v ý r o b y
Ak vyhotovenie výrobku nezodpovedá
miestne prítomnej skupine plynov, dôjde ku
chybným funkciám alebo budete musie
predčasne vymeni komponenty výrobku.
P o z o r!
Riziko hmotných kôd v dôsledku neprípustn é h o n a s t a v e n ia !
Zmeny na regulátore tlaku plynu plynovej
armatúry mô u vies ku zničeniu plynovej
armatúry.
▶
V iadnom prípade neme te výrobné nastavenia regulátora tlaku plynu plynovej
armatúry.
U p o z o rn e n i e
Ka dé zničené zaplombovanie sa musí obnovi .
▶
Skôr ako výrobok uvediete do prevádzky,
porovnajte údaje o skupine plynov na
typovom títku so skupinou plynov, ktorá
je k dispozícii na mieste in talácie.
Spa ovanie vo výrobku bolo preskú ané v závode a prednastavené na prevádzku so skupinou plynov, ktoré je stanovená na typovom títku.
Po dmien ky: Vyhotovenie výrobku ne zo dpo vedá miestnej skupine plynov
▶
▶
Výrobok neuvádzajte do prevádzky.
Vykonajte zmenu druhu plynu na základe vá ho systému.
Po dmien ky: Vyhotovenie výrobku zodp oved á miestnej skupine plynov
▶
18
Postupujte pod a následného opisu.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1.
2.
U v e d e n ie d o p r e v á d z k y 6
6.2
N a p ln e n ie s if ó n u n a k o n d e n zá t
D is p le j a
Vý z n a m
N e b e z p e č e n st v o !
Nebezpečenstvo otravy v dôsledku unikajúc ic h s p a lí n !
P.06
V dôsledku prázdneho alebo nedostatočne
naplneného sifónu na kondenzát mô u spaliny unika do vzduchu v miestnosti.
Odvzdu nenie vykurovacieho systému:
Funkcia sa aktivuje na dobu 5 minút vo vykurovacom
okruhu. Zabezpečte, aby bol otvorený odvzdu ovač.
P.07
Odvzdu nenie krátkeho okruhu výrobku:
Funkcia sa aktivuje na 5 minút v krátkom okruhu.
Zabezpečte, aby bol otvorený odvzdu ovací ventil.
▶
Pred uvedením výrobku do prevádzky
napl te sifón na kondenzát vodou.
▶
▶
Pre vypnutie výrobku stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
Stlačte tlačidlo zap./vyp., zatia čo dr íte stlačené tlačidlo
(spínač druhu prevádzky₂ a podr te ho stlačené
dlh ie ako 5 sekúnd.
mode
1
Na displeji sa objaví prvý testovací program « P01 » s údajom « Off » (vyp.₂.
2
▶
Stlačte tlačidlo
a « 0 ».
▶
Stlačte tlačidlo
alebo
funkcie
, aby ste zmenili
nastavovaciu hodnotu « 0 » (0 %₂ na « 100 » (100 %₂.
▶
Stlačte tlačidlo mode , aby ste opustili podmenu alebo ho
podr te stlačené dlh ie ako 7 sekúnd, aby ste sa dostali
do menu konfigurácie.
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Skú obný program « P.01 »
1.
Spodnú čas sifónu (1₂ odstrá te tým, e bajonetový
uzáver otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
Spodnú čas napustite vodou a po cca 10 mm pod
hornú hranu.
Spodnú čas opä riadne naskrutkujte na sifón na kondenzovanú vodu.
2.
3.
6.3
▶
Z a p n u t ie v ýr o b k u
Testovací program P.02 a
6.4
▶
Stlačte mode pre spustenie testovacieho programu. Na
displeji sa zobrazí « P.0X » a « On » (ZAP.₂.
Tým e ste aktivovali rôzne testovacie programy, mô ete
spusti peciálne funkcie na výrobku.
D i s p le ja
Vý z n a m
P.01
Nábeh nastavite ného výkonu horáka počas vykurovacej prevádzky (maximálne za a enie₂:
Stlačte tlačidla
alebo
pod symbolom
hneď ako sa zapáli zariadenie.
,
P.02
Nábeh horáka na za a enie pri zapa ovaní:
Po úspe nom zapálení pracuje výrobok v za a ení
pri zapa ovaní.
P.03
Nábeh horáka na maximálne za a enie:
Po úspe nom zapálení pracuje výrobok na maximálne za a enie.
P.05
alebo tlačidlo
Ak ste hotový, stlačte tlačidlo
zap./vyp. (On/Off₂, aby ste opustili programy.
Napustenie výrobku:
Vypnite čerpadlo a horák, aby bolo mo né napusti
výrobok. Prednostný prepínací ventil sa presunie do
strednej polohy.
Ú p r a v a v y k u ro v a c e j v o d y
Pou itím prísad do vykurovacej vody mô ete spôsobi materiálne kody. Pri riadnom pou ívaní nasledujúcich výrobkov
sa v ak na zariadeniach Protherm doteraz nezistili iadne inkompatibility.
▶
Výrobok pracuje pri maximálne nastavite nom
výkone od 0 (0 % = Pmin.₂ do 100 (100 % =
Pmax.₂.
, aby ste vybrali
Testovací program sa automaticky vypne po 15 minútach.
6.5
Vyu itie testovacích programov
P .0 7
Stlačte tlačidlo
alebo
funkcie
vhodný testovací program.
▶
Na displeji objaví základné zobrazenie.
. Na displeji sa zobrazí « P.01 »
▶
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp na výrobku.
◁
mode
Pri pou ívaní bezpodmienečne dodr iavajte návody výrobcu prísady.
Za kompatibilitu akýchko vek prísad vo zvy nom vykurovacom systéme a za ich účinnos nepreberá spoločnos
Protherm iadnu záruku.
Prísady pre čistiace opatrenia (následné vypláchnut i e p o t re b n é ₂
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400
Prísady na trvalé ponechanie v systéme
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200
Prísady na ochranu proti mrazu na trvalé ponechanie
v sy s t é m e
Fernox Antifreeze Alphi 11
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
19
6 U v e d e n ie d o p r e v á d z k y
Sentinel X 500
▶
▶
Ak ste pou ili tieto prísady, informujte prevádzkovate a
o potrebných opatreniach.
Informujte prevádzkovate a o spôsobe správania sa pri
ochrane proti mrazu.
Pri úprave plniacej a dopl ujúcej vody dodr ujte platné
národné predpisy a technické nariadenia.
Pokia národné predpisy a technické nariadenia nekladú
vy ie po iadavky, platí toto:
Vykurovaciu vodu musíte upravova ,
ak celkové plniace a doplnkové mno stvo vody prekročí
počas doby pou ívania systému trojnásobok menovitého
objemu vykurovacieho systému, alebo
ak sa nedodr iavajú smerné hodnoty uvedené v nasledujúcich tabu kách.
C e lk o v ý t e p e ln ý v ý k o n
Celková tvrdos pri najmen ej výhrevnej
2₂
p lo c h e k o t la
2 0 l/ k W
3
> 20 l/kW
< 50 l/kW
3
> 5 0 l/ k W
3
kW
m o l /m
m o l/ m
m o l/ m
< 50
iadna po iadavka alebo
2
0,02
2
1,5
0,02
> 200 a
600
1,5
0,02
0,02
> 600
0,02
0,02
0,02
1₂
200
J e d n o tk a
v o d a s n íz kym o b sa h o m s o li
v o d a s vyso k ým o b sa h o m s o li
Elektrická vodivos
pri 25 °C
µS/cm
< 100
100 1500
Vzh ad
bez usadzujúcich sa látok
hodnota pH pri 25 °C
8,2 10,0
8,2 10,0
< 0,1
< 0,02
mg/L
Ak sa vykurovací systém rozprestiera na viacerých poschodiach, potom mô u by potrebné vy ie hodnoty pre plniaci
tlak, aby sa zabránilo vnikaniu vzduchu do vykurovacieho
systému.
6.7
Zabránenie nedostatočnému tlaku vody
Aby sa zabránilo kodám na vykurovacom systéme v dôsledku príli nízkeho plniaceho tlaku, je výrobok vybavený
snímačom tlaku vody. Výrobok signalizuje pri nedosiahnutí
plniaceho tlaku 0,08 MPa (0,8 bar₂ nedostatočný tlak tým, e
sa na displeji zobrazuje blikajúc hodnota tlaku. Ak plniaci tlak
zní i pod hodnotu 0,05 MPa (0,5 bar₂, potom sa výrobok vypne. Displej zobrazuje F.22.
▶
V la s t n o s t i v y k u r o v a ce j v o d y
Kyslík
Aby bola zaručená bezchybná prevádzka vykurovacieho
systému, musí by plniaci tlak v stave za studena v rozmedzí
0,1 MPa a 0,2 MPa (1,0 bar a 2,0 bar₂.
Dopl te vykurovaciu vodu, aby sa výrobok opä sprevádzkoval.
Displej zobrazuje blikajúcu hodnotu tlaku dovtedy, kým sa
nedosiahne tlak 0,11 MPa (1,1 bar₂ alebo vy í.
1₂ pri sústavách s cirkulačnými ohrievačmi a pre systémy s elektrickými vykurovacími/vyhrievacími prvkami
2₂ od pecifického objemu systému (litrový menovitý objem/vykurovací výkon; pri systémoch s viacerými kotlami je
potrebné pou i najmen í jednotlivý vykurovací výkon₂.
Tieto údaje platia iba do 3-násobku objemu systému pre plniacu
a dopl ujúcu vodu. Ak sa prekročí 3-násobok objemu systému,
musí sa voda upravi , presne ako pri prekročení hore uvedených
hraničných hodnôt, pod a zadaní VDI 2035/1 (zmäkčenie, zbavenie soli, stabilizácia tvrdosti alebo odkalenie₂.
1₂
Z is t e n ie p ln ia c e h o t la k u
Zariadenie je vybavené digitálnym zobrazovaním tlaku.
▶
<3
> 50 a
6.6
Nepou ívajte iadne nevhodné prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii.
1₂
Ak pozorujete častej í pokles tlaku, potom zistite a odstrá te príčinu.
6.8
P l n e n i e a o d v z d u n e n i e v y k u ro v a c i e h o
systému
Platí pre: Protherm
U p o z o rn e n i e
Pri uvedení výrobku do prevádzky sa odvzdu ovací program automaticky spustí vtedy, keď
výrobok dosiahne tlak 0,5 bar. Program odvzdu nenia začína v dy s okruhom teplej vody (7 minút a 30 sekúnd₂ a končí s vykurovacím okruhom
(2 minúty a 30 sekúnd₂.
Počas programu sa nedá aktivova funkcia vykurovania a funkcia teplej vody.
P rí p ra v n á p rá c a
▶
Vykurovací systém dôkladne prepláchnite, skôr ako ho
budete plni .
1₂ Pri hliníku a zliatinách hliníka je rozsah hodnoty pH obmedzený od 6,5 do 8,5.
P o z o r!
R iz iko h m o t n ý c h k ô d v d ô s le d k u o b o h a t e n i a v y k u ro v a c e j v o d y o n e v h o d n é p ro s triedky na ochranu proti mrazu alebo korózii!
Prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii mô u vies ku zmenám na tesneniach,
k hluku počas vykurovacej prevádzky a prípadne k ďal ím následným kodám.
20
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
▶
▶
U v e d e n ie d o p r e v á d z k y 6
6.9
Plnenie okruhu teplej vody
1
1
1.
2.
Uvo nite uzáver rýchloodvzdu ovača (1₂ o jedno a
dve otočenia a ponechajte ho v tejto polohe, aby sa
mohlo zariadenie týmto spôsobom automaticky odvzdu ova počas prevádzky.
Zvo te testovací program P.05.
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
◁
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
3-cestný ventil sa presunie do strednej polohy, čerpadlá nebe ia a zariadenie neprejde do vykurovacej
prevádzky.
Prihliadajte na vysvetlenia týkajúce sa témy úpravy
vykurovacej vody .
V súlade s normou spojte plniaci kohút vykurovacieho
systému na prípojnom príslu enstve so zásobovaním
vykurovacou vodou, pod a mo nosti s ventilom studenej
vody.
Vykurovací okruh zásobujte vodou.
Otvorte v etky termostatické ventily vykurovacích telies.
Prekontrolujte, či sú otvorené uzatváracie kohúty výstupu a spiatočky vykurovania.
Pomaly otvárajte plniaci a vypú ací kohút kotla, aby
voda tiekla do vykurovacieho okruhu.
Odvzdu nite najvy ie polo ené vykurovacie teleso
a vyčkajte, kým voda nezačne unika z odvzdu ovacieho ventilu bez bublín.
Odvzdu nite v etky ostatné vykurovacie telesá, kým sa
vykurovací systém kompletne nenaplní vodou.
Zatvorte v etky odvzdu ovacie ventily.
Vodu dopĺ ajte dovtedy, kým sa nedosiahne potrebný
plniaci tlak.
Zatvorte plniaci a vypú ací kohút a tie kohút studenej
vody.
Prekontrolujte prítomnos netesností na v etkých prípojkách a na celom systéme.
Ak je e te prítomné príli ve ké mno stvo vzduchu,
spustite testovací programP
P.07, aby sa odvzdu nil vykurovací okruh.
Prekontrolujte, či sú tesné v etky prípojky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otvorte uzatvárací ventil studenej vody na výrobku.
Systém teplej vody napl te tým, e otvoríte v etky odberné ventily teplej vody, kým nebude unika voda.
Pripojte hadicu a otvorte odvzdu ovací ventil (1₂ na
okruhu teplej vody zariadenia, kým nezačne vyteka
voda a okruh potom uzatvorte.
Zatvorte kohúty teplej vody, keď sa dosiahne príslu né
vytečené mno stvo.
Na odvzdu nenie okruhu spustite testovací program
P .0 7 .
Hneď ako sa ukončí testovací program P.07, otvorte
odvzdu ovací ventil na okruhu teplej vody zariadenia,
kým nezačne unika voda, a okruh potom uzatvorte.
6.10
Kontrola a prispôsobenie nastavenia plynu
6.10.1 Kontrola tlaku prípojky plynu (hydraulický tlak
p ly n u ₂
1.
Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
1
1
2
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
2.
Pomocou skrutkovača uvo nite tesniacu skrutku na meracej prípojke (1₂ (skrutka dole₂ plynovej armatúry.
3.
Manometer (2₂ pripojte na meraciu vsuvku (1₂.
21
7 P r i s p ô s o b e n i e v y k u r o v a c i e m u s y s té m u
Otvorte plynový uzatvárací kohút.
Zariadenie uveďte do prevádzky s testovacím programom P.03.
6. Zmerajte tlak prípojky plynu proti atmosférickému tlaku.
7. Výrobok uveďte mimo prevádzku.
8. Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
9. Odoberte manometer.
10. Pevne zatočte skrutku meracej vsuvky (1₂.
11. Otvorte plynový uzatvárací kohút.
12. Prekontrolujte plynotesnos meracej vsuvky.
Pod mien ky: Tlak prípojky plynu n ie je v prípustnom rozsahu
P o z o r!
R i z i k o v e c n ý c h k ô d a p re v á d z k o v ý c h p o rúch v dôsledku nesprávneho tlaku prípojky
p ly n u !
Ak tlak prípojky plynu le í mimo prípustnej
oblasti, potom to mô e vies ku poruchám
počas prevádzky a ku po kodeniam výrobku.
▶ Na výrobku nevykonávajte iadne nastavenia.
▶ Výrobok neuvádzajte do prevádzky.
▶
▶
6 . 1 1 . 1 K o n t r o la v y k u r o v a ce j p r e v á d z k y
1.
Zabezpečte, aby bola na výrobku nastavená po iadavka na vykurovanie.
Zabezpečte, aby bola funkcia teplej vody deaktivovaná.
Dajte zobrazi aktuálny stav prevádzky zariadenia
( strana 28₂.
2.
3.
◁
Ak výrobok pracuje správne, potom sa na displeji
zobrazí S.04.
6.11.2 Kontrola ohrevu teplej vody
1.
2.
Úplne otvorte kohút teplej vody.
Dajte zobrazi aktuálny stav prevádzky zariadenia
( strana 28₂.
◁
7
P r i s p ô s o b e n i e v y k u r o v a c i e m u s y s té m u
7.1
Ak poruchu nedoká ete odstráni , potom upovedomte
plynárenský podnik.
Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
Ak príprava teplej vody funguje správne, na displeji
sa objaví zobrazenie S.24.
V y v o la n ie d ia g n o st ic k ýc h k ó d o v
VAL
kW
1
2
6 . 1 0 . 2 K o n t ro l a o b s a h u C O
U p o z o rn e n i e
Ka dé zničené zaplombovanie sa musí obnovi .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zariadenie uveďte do prevádzky s testovacím programom P.03.
Počkajte minimálne 5 minút, kým výrobok nedosiahne
prevádzkovú teplotu.
Nameranú hodnotu porovnajte s príslu nou hodnotou
v tabu ke ( strana 42₂.
Ak namerané hodnoty nele ia v zadanej oblasti, potom
nesmiete uvies výrobok do prevádzky.
V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis výrobného závodu.
Znovu nasaďte predný kryt.
6.1 1
1.
2.
3.
4.
5.
22
1
2
Zobrazenie hodnoty parametra
Mô ete pou i parametre v tabu ke diagnostických kódov
označené ako nastavite né, aby sa výrobok prispôsobil systému a potrebám zákazníka.
Aby boli tieto parametre prístupné, potrebné sú viaceré prístupové kódy.
Kód « 96 ». To je prístupový kód vyhradený pre servisných pracovníkov na zobrazenie parametrov D.000 a
D.099 v tvare d.00 a d.99.
Kód «97 ». To je prístupový kód vyhradený pre servisných pracovníkov na zobrazenie parametrov D.100 a
D.199 v tvare d.00 a d.99.
Kód « 35 ». To je prístupový kód vyhradený pre zákaznícky servis na zobrazenie parametrov D.000 a D.099
v tvare d.00 a d.99.
K o n t ro l a f u n k c i e v ý r o b k u a t e s n o s t i
Skôr ako výrobok odovzdáte prevádzkovate ovi, prekontrolujte funkciu výrobku a tesnos .
Výrobok uveďte do prevádzky.
Prekontrolujte tesnos prívodného vedenia plynu, zariadenia odvodu spalín, vykurovacieho systému a vedení
teplej vody.
Prekontrolujte bezchybnú in taláciu vedenia
vzduchu/odvodu spalín a vedení kondenzátu.
Zabezpečte, aby bolo správne namontované čelné oblo enie.
Zobrazenie parametra
D.000 v tvare d.00
Kód « 36 ». To je prístupový kód vyhradený pre zákaznícky servis na zobrazenie parametrov D.100 a D.199
v tvare d.00 a d.99.
▶
Stlačte tlačidlo mode a podr te ho stlačené dlh ie ako 7
sekúnd, aby ste sa dostali do menu konfigurácie. Displej
zobrazuje 0 .
▶
funkcie
dovtedy, kým sa nezobrazí
Stlačte tlačidlo
po adovaný prístupový kód pre servisných pracovníkov.
▶
Na potvrdenie stlačte mode . Displej zobrazuje parameter
d.00 a príslu nú hodnotu XX .
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
4.
5.
P r i s p ô s o b e n ie v y k u r o v a c ie m u s y s t é m u 7
▶
▶
▶
▶
alebo
funkcie
, aby ste mali príStlačte tlačidlo
stup k parametrom, ktoré sa majú zmeni .
alebo
funkcie , aby ste zmenili
Stlačte tlačidlo
hodnotu patriacu k parametru.
Postupujte odpovedajúco pri v etkých parametroch, ktoré
sa musia zmeni .
Stlačte tlačidlo mode a podr te ho stlačené dlh ie ako 3
sekundy, aby ste opustili menu konfigurácie.
7.2
Nastavenie čiastočného za a enia
vy k u r o v a n ia
Maximálne čiastočné za a enie vykurovania je mo né prispôsobi potrebe tepla systému. V bode D.000 mô ete nastavi hodnotu, ktorá zodpovedá výkonu zariadenia v kW.
7.3
Nastavenie doby dobehu a druhu prevádzky
č e rp a d l a
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
V bode D.001 mô ete nastavi dobu dobehu čerpadla (výrobné nastavenie 5 minút₂.
V bode D.018 mô ete nastavova druhy prevádzky čerpadla
Eko alebo Komfort.
Pri nastavení Komfort sa zapne interné čerpadlo, keď sa
teplota na výstupe vykurovania nenachádza na Vypnú kúrenie ( návod na obsluhu₂ a je povolená po iadavka na
teplo prostredníctvom externého regulátora.
Eco (výrobné nastavenie₂ má zmysel, aby pri ve mi malej potrebe tepla a ve kých teplotných rozdieloch medzi po adovanou hodnotou ohrevu teplej vody a po adovanou hodnotou
vykurovacej prevádzky odvádzala zvy kové teplo po ohreve
teplej vody. Tým zabránite tomu, aby sa obytné priestory nezásobovali nedostatočne. Pri existujúcej potrebe tepla sa
čerpadlo zapne po uplynutí doby dobehu ka dých 25 minút
na 5 minút.
7.6
Nastavenie doby blokovania horáka
Aby sa zabránilo častému zapínaniu a vypínaniu horáka
a tým stratám energie, aktivuje sa po ka dom vypnutí horáka
na určitú dobu elektronické blokovanie opätovného zapnutia.
Dobu blokovania horáka mô ete prispôsobi podmienkam
vykurovacieho systému. Doba blokovania horáka je aktívna
iba pre vykurovaciu prevádzku. Prevádzku teplej vody počas
prebiehajúcej doby blokovania horáka neovplyv uje časový
člen. V bode D.002 mô ete nastavi maximálnu dobu blokovania horáka (výrobné nastavenie: 20 minút₂. Účinné doby
blokovania horáka v závislosti od po adovanej teploty na výstupe a maximálne nastavenej doby blokovania horáka je
mo né vyh ada v nasledujúcej tabu ke:
TPred (poad ova n á ₂
[ °C ]
N a s t a v e n á m a x i m á ln a d o b a b lo k o v a n ia h o r á k a
[ m in ]
1
5
10
15
20
25
30
30
2,0
4,0
8,5
12,5
16,5
20,5
25,0
35
2,0
4,0
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
40
2,0
3,5
6,5
10,0
13,0
16,5
19,5
45
2,0
3,0
6,0
8,5
11,5
14,0
17,0
50
2,0
3,0
5,0
7,5
9,5
12,0
14,0
55
2,0
2,5
4,5
6,0
8,0
10,0
11,5
60
2,0
2,0
3,5
5,0
6,0
7,5
9,0
65
2,0
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
70
2,0
1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
3,5
75
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
TPred (poad ova n á ₂
[ °C ]
N a s t a v e n á m a x i m á ln a d o b a b lo k o v a n ia h o r á k a
[ m in ]
35
40
45
50
55
60
30
29,0
33,0
37,0
41,0
45,0
49,5
Nastavenie maximálnej teploty na výstupe
35
25,5
29,5
33,0
36,5
40,5
44,0
V bode D.071 mô ete nastavi maximálnu teplotu na výstupe pre vykurovaciu prevádzku (výrobné nastavenie 75
°C₂.
40
22,5
26,0
29,0
32,0
35,5
38,5
45
19,5
22,5
25,0
27,5
30,5
33,0
50
16,5
18,5
21,0
23,5
25,5
28,0
7.5
55
13,5
15,0
17,0
19,0
20,5
22,5
60
10,5
11,5
13,0
14,5
15,5
17,0
65
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
11,5
70
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
7.4
Nastavenie regulácie teploty spiatočky
Pri pripojení výrobku na podlahové vykurovanie je mo né
prestavi reguláciu teploty v bode D.017 z regulácie teploty
na výstupe (výrobné nastavenie₂ na reguláciu teploty spiatočky. Ak ste v bode D.017 aktivovali reguláciu teploty spiatočky, potom nie je aktívna funkcia automatického zis ovania
vykurovacieho výkonu. Ak ste D.000 napriek tomu nastavili
na auto, potom výrobok pracuje s maximálne mo ným čiastočným za a ením vykurovania.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
U p o z o r n en ie
Zostávajúcu dobu blokovania horáka po regulačnom vypnutí vo vykurovacej prevádzke je mo né
vyvola v bode D.067.
23
8 In p e k c i a a ú d r b a
N a s t a v e n i e v ý k o n u č e rp a d l a
Výrobok je vybavený vysokoúčinným čerpadlom s riadením
otáčok, ktoré sa samočinne prispôsobuje hydraulickým pomerom vo vykurovacom systéme.
Ak je to potrebné, potom mô ete výkon čerpadla pevne nastavi manuálne v piatich volite ných stup och vz ahujúc sa
na maximálne mo ný výkon. Reguláciu otáčok tým vypnete.
▶
Pre prestavenie výkonu čerpadla zme te D.014 na po adovanú hodnotu.
7.7.1
Z v y n á d o p r a v n á v ý k a , č e rp a d l o
7.8
O d o v z d a n i e v ý ro b k u p re v á d z k o v a t e o v i
1.
Po skončení in talácie umiestnite pribalený magnet na
predný kryt výrobku.
Prevádzkovate ovi vysvetlite umiestnenie a funkciu bezpečnostných zariadení.
Prevádzkovate a poučte o manipulácii s výrobkom. Zodpovedajte v etky jeho otázky. Obzvlá ho upozornite
na bezpečnostné upozornenia, ktoré musí ako prevádzkovate dodr iava .
Prevádzkovate a informujte o potrebe vykonávania
údr by výrobku pod a zadaných intervalov.
Prevádzkovate ovi odovzdajte v etky návody a dokumenty ku výrobku na ich uschovanie.
Poučte prevádzkovate a o prijatých opatreniach týkajúcich sa prívodu spa ovacieho vzduchu a vedenia spalín.
Upozornite ho najmä na to, e sa na tom nesmie nič
meni .
2.
3.
4.
5.
6.
8
▶
8.2
Originálne kon trukčné diely výrobku boli spolucertifikované v priebehu kontroly zhody CE. Ak pri údr be alebo
oprave nepou ijete certifikované originálne náhradné diely
Protherm, zaniká zhoda CE výrobku. Preto nutne odporúčame montá originálnych náhradných dielov Protherm.
Informácie o dostupných originálnych náhradných dieloch
Protherm získate na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej
strane.
▶
ventilátor s riadením otáčok,
plynová armatúra vrátane prídr ného plechu,
Venturiho jednotka vrátane snímača prietoku
a spojovacej plynovej rúry,
dvierka horáka,
horák s predmie aním.
N e b e zp e če n s t v o !
N e b e z p e č e n s t v o o h r o z e n i a i v o t a a ri z i k o
v e cn ý ch k ô d s p ô s o b e n é h o r ú c im i s p a lin a m i!
Tesnenie, izolačná roho a samoistiace matice na prírube horáka nesmú by po kodené.
Inak mô u unika horúce spaliny a vies ku
poraneniam a vecným kodám.
▶
Dodr iavanie intervalov in pekcie a údr by
▶
Odborné, pravidelné in pekcie (1 × ročne₂ a údr by (v závislosti od výsledku in pekcie, av ak minimálne ka dé 2 roky₂,
ako aj výlučné pou itie originálnych náhradných dielov majú
rozhodujúci význam pre bezporuchovú prevádzku a vysokú
ivotnos výrobku.
▶
Odporúčame uzavretie zmluvy o in pekcii alebo údr be.
In pekcia slú i na to, aby sa zistil skutočný stav výrobku a
porovnal s po adovaným stavom. Toto sa realizuje meraním,
kontrolou, sledovaním.
Úd r b a
Údr ba je potrebná na to, aby sa odstránili prípadné odchýlky skutočného stavu od po adovaného stavu. Toto sa
obvykle realizuje čistením, nastavením a prípadne výmenou
jednotlivých komponentov podliehajúcich opotrebovaniu.
Demontá kompaktného tepelného modulu
U p o z o rn e n i e
Kon trukčná skupina kompaktného tepelného modulu pozostáva z piatich hlavných komponentov:
V etky in pekčné a údr bové práce vykonajte v poradí
pod a tabu ky Preh ad in pekčných a údr bových prác.
In pekčné a údr bové práce preh ad
In pekcia
Ak pri údr be alebo oprave potrebujete náhradné diely,
potom pou ívajte výhradne originálne náhradné diely
Protherm.
8.3
I n p e k cia a ú d r b a
8.1
O b s t a r á v a n ie n á h r a d n ý c h d ie lo v
1.
2.
3.
4.
5.
Po ka dom otvorení príruby horáka vyme te tesnenie.
Po ka dom otvorení príruby horáka vyme te samoistiace matice na prírube horáka.
Ak izolačná roho na prírube horáka alebo
na zadnej stene výmenníka tepla vykazuje znaky po kodenia, izolačnú roho
vyme te.
Výrobok vypnite pomocou tlačidla Zap/Vyp.
Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
Skrinku elektroniky sklopte dopredu.
Demontujte prednú stenu podtlakovej komory.
( strana 12₂
Pod a skúseností nie je za normálnych prevádzkových podmienok potrebné vykonáva jedenkrát ročne čistiace práce
napr. na výmenníku tepla. Tieto intervaly údr by a ich rozsah
stanovíte ako servisný pracovník na základe stavu výrobku
zisteného pri in pekcii, údr bu v ak musíte vykonáva minimálne ka dé 2 roky.
24
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
7.7
In p e k c i a a ú d r b a 8
1
2
14. Montá nu skupinu kompaktného termomodulu (2₂ odoberte z výmenníka tepla.
15. Horák a výmenník tepla prekontrolujte na prítomnos
po kodení a znečistení.
16. V prípade potreby očistite a vyme te kon trukčné diely
pod a nasledujúcich odsekov.
17. Namontujte nové tesnenie dvierok horáka.
18. Prekontrolujte izolačnú roho na dvierkach horáka.
Ak zistíte znaky po kodení, potom izolačnú roho vyme te.
8.4
1.
Čistenie výmenníka tepla
Nadol sklopenú spínaciu skri u chrá te pred striekancami.
1
2
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
3
3
4
6.
Uvo nite upev ovaciu skrutku (2₂ a rúru nasávania
vzduchu (1₂ stiahnite z nasávacieho hrdla.
Uvo nite prevlečnú maticu (3₂ z plynovej armatúry.
7.
2.
tyri matice závitových kolíkov (4₂ sa v iadnom prípade nesmú uvo ova ani u ahova .
Vykurovaciu pirálu (2₂ výmenníka tepla (3₂ vyčistite
pomocou vody alebo prípadne octom (maximálny obsah kyseliny 5 %₂. Ocot nechajte pôsobi na výmenník
tepla 20 minút.
Uvo nené nečistoty odstrá te silným prúdom vody alebo
plastovou kefkou. Prúd vody nesmerujte priamo na izolačnú roho (1₂ na zadnej strane výmenníka tepla.
3.
1
4.
2
3
◁
4
8.5
Voda vyteká z výmenníka tepla cez sifón na kondenzovanú vodu.
Kontrola horáka
5
6
7
1
8
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zástrčku zapa ovacieho kábla (3₂ a uzem ovacieho
kábla (4₂ stiahnite zo zapa ovacej elektródy.
Zástrčku (8₂ stiahnite z motora ventilátora tým, e zatlačíte na zais ovací výstupok.
Zástrčku (7₂ stiahnite z plynovej armatúry.
Zástrčku (6₂ stiahnite z Venturiho dýzy tým, e zatlačíte
na zais ovací výstupok.
Káblový zväzok uvo nite zo spony na dr iaku plynovej
armatúry.
Uvo nite tyri matice (1₂.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
▶
Povrch horáku (1₂ prekontrolujte na prítomnos eventuálnych po kodení. Ak je prítomné po kodenie, vyme te
horák.
25
8 In p e k c i a a ú d r b a
8.6
9.
Rúru nasávania vzduchu upevnite pomocou upev ovacej skrutky.
10. Prekontrolujte tlak prípojky plynu (hydraulický tlak
plynu₂.
Čistenie sifónu kondenzátu
1
8.8
V y p u s t e n ie
8.8.1
V y p u s t e n i e z a r i a d e n i a n a s t ra n e v y k u r o v a n i a
2
2
1.
Spodnú čas (2₂ sifónu (1₂ odstrá te tým, e bajonetový
uzáver otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
2.
Spodnú čas sifónu na kondenzovanú vodu vypláchnite
vodou.
Spodnú čas napustite vodou a po cca 10 mm pod
hornú hranu.
Spodnú čas opä naskrutkujte na sifón na kondenzovanú vodu.
3.
4.
8.7
Montá kompaktného termomodulu
1.
Zatvorte kohúty pre údr bu na výstupe vykurovania
a spiatočke vykurovania.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
Skrinku elektroniky presaďte do hornej polohy
( strana 11₂.
Na vypú ací kohút (1₂ pripojte hadicu a vo ný koniec
hadice zaveďte na vhodné miesto odtoku.
Otvorte vypú ací kohút, aby sa úplne vypustil vykurovací okruh zariadenia.
Otvorte odvzdu ovací ventil (2₂.
2.
3.
4.
5.
1
6.
2
8.8.2
V y p u s t e n i e z a r i a d e n i a n a s t ra n e t e p l e j v o d y
3
4
5
6
2
7
1
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
26
Kompaktný termomodul (5₂ namontujte na výmenník
tepla.
tyri nové matice (1₂ pevne utiahnite do krí a, kým
dvierka horáku (2₂ rovnomerne nedosadajú na dosadacích plochách.
U ahovací moment: 6 Nm
Opä pripojte konektor (3₂, (4₂, (6₂, (7₂ a (8₂.
Plynové potrubie pripojte pomocou nového tesnenia.
Upevnite plynové potrubie, aby sa nemohlo skrúti .
Otvorte plynový uzatvárací kohút.
Presvedčte sa, e nie je prítomná netesnos .
Prekontrolujte, či je správne nasadený tesniaci krú ok
potrubie nasávania vzduchu.
Potrubie nasávania vzduchu opä pripojte na nasávacie
hrdlo.
1.
2.
3.
4.
5.
Zatvorte kohúty pitnej vody.
Demontujte predný kryt. ( strana 11₂
Na prípojku vypú acieho kohúta (2₂ pripojte hadicu
a vo ný koniec hadice zaveďte na vhodné miesto odtoku.
Otvorte vypú ací kohút (1₂, aby sa úplne vypustil okruh
teplej vody zariadenia.
Otvorte odvzdu ovací ventil na okruh teplej vody.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1
In p e k c i a a ú d r b a 8
8.8.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.9
Vy p u s t e n ie s y st é m u
Na miesto vypú ania systému pripojte hadicu.
Vo ný koniec hadice umiestnite na vhodné miesto odtoku.
Zabezpečte, aby boli otvorené servisné ventily systému.
Otvorte vypú ací ventil.
Otvorte odvzdu ovacie ventily na vykurovacích telesách. Začnite na najvy ie polo enom vykurovacom
telese a postupujte ďalej zhora smerom dole.
Opä zatvorte odvzdu ovacie ventily v etkých vykurovacích telies a vypú ací ventil, keď zo systému úplne
vytečie vykurovacia voda.
Kontrola magnéziovej ochrannej anódy
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
U p o z o r ne n ie
Zásobník teplej vody je vybavený magnéziovou
ochrannou anódou. Jej stav sa musí kontrolova
na začiatku po dvoch rokoch a následne ka dý
rok.
8.10
Čistenie zásobníka teplej vody
U p o z o r n en ie
Preto e sa očistí zásobník na strane teplej vody,
dbajte na to, aby pou ité čistiace prostriedky vyhovovali hygienickým po iadavkám.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vypustite zásobník teplej vody.
Zo zásobníka odstrá te ochrannú anódu.
Vnútro zásobníka očistite prúdom vody cez otvor na
anódu na zásobníku.
Zásobník dôkladne opláchnite a vodu pou itú na čistenie vypustite cez vypú ací kohút zásobníka.
Zatvorte vypú ací kohút.
Ochrannú anódu opä namontujte na zásobník.
Zásobník napl te vodou a prekontrolujte, či je tesný.
8.11
Č i s t e n i e f i l t ra v y k u r o v a n i a
1
Volite ne je mo né zakúpi elektrickú ochrannú
anódu, ktorá nevy aduje údr bu, aby sa obi la
údr ba magnéziovej ochrannej anódy.
2
3
1
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vypustite okruh teplej vody zariadenia. ( strana 26₂
Zastavte proces vypú ania, hneď ako prípojka
anódy vyčnieva z vody.
Magnéziovú ochrannú anódu (1₂ vyskrutkujte zo zásobníka a prekontrolujte, ako silno je skorodovaná.
Ak je anóda opotrebovaná na viac ako 60 %, vyme te
ju.
Očistite zásobník teplej vody. ( strana 27₂
Anódu po kontrole opä pevne naskrutkujte na zásobník.
Napustite zásobník a následne prekontrolujte, či je
tesný skrutkový spoj anódy.
Odvzdu nite okruh .
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vypustite vykurovací okruh zariadenia. ( strana 26₂
Odstrá te upev ovacie svorky (1₂ a (3₂.
Odstrá te pripojovacie hrdlo (2₂.
Odoberte filter vykurovania (4₂ a následne ho očistite.
Filter opä nasaďte.
Vyme te tesnenia.
Opä namontujte pripojovacie hrdlo a obidve upev ovacie svorky.
Napustite a odvzdu nite zariadenie a prípadne vykurovací systém.
27
9 O d s t r á n e n ie p o r ú c h
▶
9.4
I n p e k c ia a ú d r b a
V etky in pekčné a údr bové práce sa musia vykonáva
pod a tabu ky preh adu s in pekčnými a údr bovými prácami.
9
V prílohe sa nachádza preh ad kódov porúch.
Kódy porúch
9.1
Odčítanie kódov chýb
Kódy chýb majú prednos pred v etkými ostatnými zobrazeniami.
Ak sa vyskytne viacero chýb súčasne, potom sa na displeji
zobrazujú príslu né kódy chýb striedavo v dy na dve sekundy.
▶
Odstrá te chybu.
Pre opätovné uvedenie výrobku do prevádzky stlačte
tlačidlo zru enia poruchy ( návod na obsluhu₂.
Ak chybu nedoká ete odstráni a opä sa vyskytne aj po
viacerých pokusoch o jej odstránenie, potom sa obrá te
na zákaznícky servis.
9.2
9.5
Obnovi parametre na výrobné nastavenia
Pre súčasné obnovenie v etkých parametrov na výrobné
nastavenia nastavte D.096 na 1.
9.6
preh ad ( strana 38₂
Ak sa vo výrobku vyskytne chyba, potom sa na displeji zobrazí kód chyby F.xx.
▶
▶
Pre odstránenie poruchy mô ete pou i aj skú obné programy .
▶
O d s t rá n e n ie p o rú c h
V y u i t i e s k ú o b n ý c h p r o g ra m o v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Príprava na opravu
Výrobok uveďte mimo prevádzku.
Výrobok odpojte od elektrickej siete.
Demontujte predný kryt.
Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
Zatvorte kohúty pre údr bu na výstupe vykurovania
a spiatočke vykurovania.
Zatvorte kohút pre údr bu na vedení studenej vody.
Ak chcete vymeni kon trukčné diely výrobku vedúce
vodu, vyprázdnite výrobok.
Zabezpečte, aby na kon trukčné diely pod napätím
(napr. skrinka elektroniky₂ nekvapkala voda.
Pou ívajte iba nové tesnenia.
9.7
V ý m e n a c h y b n ý c h k o n t ru k č n ý c h d i e l o v
9.7.1
V ý m e n a h o rá k a
1.
Demontujte kompaktný tepelný modul. ( strana 24₂
K o n t ro l a p a m ä t e p o r ú c h
Pomocou tohto menu mô ete zobrazi 10 naposledy vzniknutých kódov porúch.
▶
▶
Pre zobrazenie pamäte porúch stlačte súčasne tlačidlá
a
funkcie a podr te stlačené dlh ie ako 7 sekúnd.
Displej potom zobrazí prvú poruchu 01 (záznam₂
a F.XX (kód porúch₂.
alebo
funkcie
, aby sa zobrazila
▶
Stlačte tlačidlo
iná chyba.
▶
Keď chcete opusti menu, stlačte tlačidlo mode (druh
prevádzky₂ a podr te ho stlačené dlh ie ako 3 sekundy.
Pre vymazanie pamäte porúch zaznamenanej výrobkom
pou ite kód d.94 .
▶
9.3
K o n t ro l a k ó d o v s t a v o v
Na displeji mô ete vyvola kódy stavov. Kódy stavov na
displeji informujú o aktuálnom prevádzkovom stave výrobku.
▶
Keď chcete zobrazi aktuálny stav zariadenia, stlačte
tlačidlo
funkcie a podr te ho stlačené dlh ie ako
3 sekundy. Zobrazuje sa stav zariadenia: S.XX .
▶
Keď chcete opusti toto menu, stlačte tlačidlo
dr te ho stlačené dlh ie ako 3 sekundy.
28
1
mode
2.
3.
4.
5.
6.
Uvo nite tyri skrutky horáka (1₂.
Odoberte horák.
Namontujte nový horák s novým tesnením.
Dbajte na to, aby boli vyrovnané vybrania tesnenia
a horáka na priezore dvierok horáka.
Namontujte kompaktný termomodul. ( strana 26₂
a po-
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
8.1 2
O d s tr á n e n i e p o r ú c h 9
9.7.2
Výmena ventilátora
2
1
1
2
3
4
8
11. Z ventilátora demontujte dr iak (2₂ plynovej armatúry.
Uvo nite na tento účel tri skrutky (1₂.
12. Vyme te chybný ventilátor.
5
6
1
2
3
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odoberte rúru nasávania vzduchu.
Z plynovej armatúry stiahnite tri konektory (1₂ a (6₂.
Konektor na snímači Venturiho dýzy (4₂ stiahnite tým,
e zatlačíte na zais ovací výstupok.
Z motora ventilátora stiahnite konektor, resp. konektory
(pod a typu zariadenia₂ (8₂ tým, e zatlačíte na zais ovací výstupok.
Uvo nite obidve prevlečné matice (5₂ a (7₂ plynovej armatúry. Pri uvo ovaní prevlečných matíc pevne dr te
plynovú armatúru.
Uvo nite tri skrutky (3₂ medzi zmie avacím potrubím (2₂
a prírubou ventilátora.
5
4
2
1
3
7.
Zo zariadenia odoberte kon trukčnú skupinu pozostávajúcu z ventilátora, Venturiho dýzy a plynovej armatúry.
8. Z dr iaka uvo nite upev ovaciu skrutku (3₂ plynovej
armatúry.
9. Plynovú armatúru odoberte z jej dr iaka.
10. Z ventilátora odstrá te Venturiho dýzu (2₂ s plynovým
potrubím (1₂ tým, e otočíte bajonetový uzáver Venturiho dýzy a na doraz proti smeru hodinových ručičiek
a následne vytiahnete Venturiho dýzu z ventilátora.
13. Komponenty opä namontujte v opačnom poradí. Na
mieste (4₂ a (5₂ pou ite bezpodmienečne nové tesnenia. Dodr te poradie u ahovania troch skrutiek, ktoré
spájajú ventilátor so zmie avacím potrubím tým, e budete nasledova číslovanie (1₂, (2₂ a (3₂.
14. Plynové potrubie priskrutkujte na plynovú armatúru.
Pou ite pri tom nové tesnenia.
15. Pri u ahovaní prevlečných matíc pevne dr te plynovú
armatúru.
16. Po montá i nového ventilátora prekontrolujte druh
plynu.
9.7.3
V ý m e n a p l y n o v e j a r m a t ú ry
P oz or !
Riziko hmotných kôd v dôsledku neprípustn é h o n a st a ve n ia !
Zmeny na regulátore tlaku plynu plynovej
armatúry mô u vies ku zničeniu plynovej
armatúry.
▶
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
V iadnom prípade neme te výrobné nastavenia regulátora tlaku plynu plynovej
armatúry.
29
9 O d s t r á n e n ie p o r ú c h
U p o z o rn e n i e
Pri niektorých výrobkoch sú plynové armatúry
nain talované bez regulátora tlaku plynu.
9.7.4
Výmena Venturiho jednotky
U p o z o rn e n i e
Ka dé zničené zaplombovanie sa musí obnovi .
1
2
3
1.
Odoberte rúru nasávania vzduchu.
2
2.
3
3.
Konektor na snímači Venturiho dýzy (2₂ stiahnite tým,
e zatlačíte na zais ovací výstupok.
Uvo nite prevlečnú maticu (3₂ plynového potrubia (1₂ na
plynovej armatúre.
Z ventilátora odstrá te Venturiho dýzu s plynovým potrubím tým, e otočíte bajonetový uzáver Venturiho
dýzy a na doraz proti smeru hodinových ručičiek a následne vytiahnete Venturiho dýzu z ventilátora.
4
5
1.
Odoberte rúru nasávania vzduchu.
2.
3.
Zástrčku (3₂ stiahnite z plynovej armatúry.
Stiahnite konektor na snímači Venturiho jednotky (1₂
tým, e zatlačíte zais ovací výstupok.
Uvo nite obidve prevlečné matice (5₂ a (2₂ plynovej armatúry. Pri uvo ovaní prevlečných matíc pevne dr te
plynovú armatúru.
Z dr iaka uvo nite upev ovaciu skrutku plynovej armatúry (4₂.
4.
5.
U p o z o r ne n ie
Pre ah ie dosiahnutie upev ovacej skrutky
mô ete demontova aj ventilátor.
6.
7.
8.
Plynovú armatúru vyberte z dr iaka.
Novú plynovú armatúru opä namontujte v opačnom
poradí. Pou ite pri tom nové tesnenia.
Pri u ahovaní prevlečných matíc pevne dr te plynovú
armatúru.
4.
7
6
1
5
2
4
3
5.
6.
7.
8.
30
Spojovaciu plynovú rúru (1₂ demontujte z Venturiho
jednotky (3₂ tým, e stiahnete svorku (4₂ a spojovaciu
plynovú rúru vytiahnete zvislo. Zlikvidujte tesnenie (7₂.
Odstrá te dýzu (6₂ a zlikvidujte ju.
Prekontrolujte, či je Venturiho jednotka na strane vstupu
plynu bez zvy kov.
Komponenty opä namontujte v opačnom poradí. Pouite pri tom nové tesnenia.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1
O d s tr á n e n i e p o r ú c h 9
9.7.5
1.
2.
3.
Vý m e n a v ým e n n í k a t e p la
Vyprázdnite výrobok.
Demontujte kompaktný tepelný modul. ( strana 24₂
Z výmenníka tepla stiahnite výpustnú hadicu kondenzátu.
13. Pri novom výmenníku tepla dbajte na to, aby ste pou ili
kábel s kódovacím odporom a so správnym konektorom.
P oz or !
Nebezpečenstvo otravy v dôsledku unikajúcic h s p a lí n !
1
Tuky na báze minerálnych olejov mô u pokodi tesnenia.
▶
2
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
3
1
4.
Odstrá te svorky (2₂ a (3₂ v oblasti prípojky výstupu
a spiatočky.
5.
6.
7.
Uvo nite prípojku výstupu.
Uvo nite prípojku spiatočky.
Odstrá te po dve skrutky (1₂ na obidvoch dr iakoch.
Na u ahčenie montá e pou ite namiesto
tukov výhradne vodu alebo be né mazavé mydlo.
14. Vyme te tesnenia.
15. Prípojku výstupu a spiatočky nasu te a na doraz do
výmenníka tepla.
16. Dbajte na správne nasadenie svoriek na prípojku výstupu a spiatočky.
17. Namontujte kompaktný termomodul. ( strana 26₂
18. V prípade potreby napustite a odvzdu nite vykurovací
systém a výrobok.
9.7.6
V ým e n a e xp a n z n e j n á d o b y
1
2
1
3
2
3
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8. Odpojte konektorové spojenie (2₂ teplotnej poistky.
9. Odstrá te dolné tri skrutky (3₂ na zadnej časti dr iaka.
10. Dr iak vychý te do strany okolo najvrchnej ej skrutky
(1 ₂ .
11. Výmenník tepla stiahnite nadol a doprava a vyberte ho
z výrobku.
12. Namontujte nový výmenník tepla v opačnom poradí.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
Vyprázdnite výrobok.
Uvo nite prípojku (3₂.
Odopnite úchyt reme a (2₂.
Expanznú nádobu (1₂ vytiahnite smerom dopredu.
Do výrobku nasaďte novú expanznú nádobu.
Novú expanznú nádobu zoskrutkujte s prípojkou vody.
Pou ite pri tom nové tesnenie.
Prídr ný plech upevnite obidvoma skrutkami (1₂.
V prípade potreby prispôsobte tlak statickej vý ke vykurovacieho systému.
V prípade potreby napustite a odvzdu nite vykurovací
systém a výrobok.
31
1 0 V y r a d e n ie z p r e v á d z k y
V ý m e n a d o sk y p lo n ý c h s p o jo v a / a le b o
d is p le ja
P o z o r!
R iz iko ve c n ý c h k ô d v d ô s le d k u n e o d b o r n e j
o pr av y !
Pou itie nesprávnych displejov (spomedzi
náhradných dielov₂ mô e vies ku kodám na
elektronike.
▶
▶
Pred výmenou prekontrolujte, či je k dispozícii správny displej ako náhradný diel.
Pri výmene v iadnom prípade nepou ite
iný displej, spomedzi náhradných dielov.
U p o z o rn e n i e
Keď vymeníte iba jeden komponent, potom sa
automaticky prevezmú nastavené parametre.
Nový komponent prevezme pri zapnutí výrobku
predtým nastavené parametre z nevymeneného
komponentu.
9.8
▶
Zariadenie odpojte od elektrickej siete a zaistite ho proti
opätovnému zapnutiu.
Pod mien ky: Výmena displeja ale bo dosky plo ných spojov
▶
Vyme te dosku plo ných spojov alebo displej pod a prilo ených návodov na montá a in taláciu.
10 .1
▶
▶
▶
▶
▶
V y r a d e n i e v ý ro b k u z p r e v á d z k y
Vypnite výrobok.
Výrobok odpojte od elektrickej siete.
Zatvorte plynový uzatvárací kohút.
Zatvorte uzatvárací ventil studenej vody.
Vyprázdnite výrobok.
11 Recyklácia a likvidácia
11 .1
▶
R e cy k lá cia , r e s p . lik vid á cia o b a lu a v ýr o b k u
Kartónový obal zlikvidujte prostredníctvom zberne starého papiera.
Časti obalu z plastu, ako aj výpl ový materiál z plastu
zlikvidujte prostredníctvom vhodného recyklačného systému pre plasty.
Výrobok, ako aj v etko príslu enstvo, opotrebovate né diely
a chybné kon trukčné diely nepatria do domového odpadu.
▶
▶
Postarajte sa o to, aby sa starý výrobok a prípadne prítomné príslu enstvo, opotrebovate né diely a chybné
kon trukčné diely odovzdali na riadnu likvidáciu.
Dodr iavajte platné predpisy.
X12
X31
1 2 Z á k a z n íc k y s e r v i s v ý r o b n é h o z á v o d u
1
▶
Prekontrolujte funkciu výrobku a tesnos . ( strana 22₂
10 Vyradenie z prevádzky
▶
1.
U k o n č e n ie o p r a v y
Ak vymeníte dosku plo ných spojov, potom stiahnite
kódovací odpor (1₂ (konektor X24₂ zo starej dosky plo ných spojov a nastrčte ho na konektor na novej doske
plo ných spojov.
12 .1
Zákaznícky servis
Slu by zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej
stránke www.protherm.sk.
Pod mien ky: Súčasná výmena dosky plo ných spojov a displeja
▶
▶
▶
Stiahnite kódovací odpor (1₂ (konektor X24₂ zo starej
dosky plo ných spojov a nastrčte ho na konektor na
novej doske plo ných spojov.
Nastavte identifikáciu zariadenia D.093 .
Vykonajte potvrdenie svojho nastavenia.
◁
◁
▶
32
Elektronika je teraz nastavená na typ výrobku a parametre v etkých diagnostických kódov zodpovedajú
výrobným nastaveniam.
Displej sa opä spustí samočinne s asistentom in talácie.
Vykonajte nastavenia pecifické pre systém.
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
9.7.7
P r íl o h a
P r íl o h a
A
A .1
D ĺ k y v e d e n i a n a o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C13
P r ie m e r v e d e n ia p r e o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u
L e v 2 5 K KZ 9 0
A .2
Ø 60/100 (L₂
Ø 80/125 (L₂
V e d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u ty p u C 1 3
Vedenie na od ah spalín a prív o d v z d u c h u ty p u C 1 3
0,4
(1 ft
0,4
(1 ft
8m
3,7 in
26 ft
3 in₂
33 m
3,7 in
108 ft
3 in₂
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C33
P r ie m e r v e d e n ia p r e o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
L e v 2 5 K KZ 9 0
A .3
Ø 60/100 (L₂
Ø 80/125 (L₂
V e d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u ty p u C 3 3
Vedenie na od ah spalín a prív o d v z d u c h u ty p u C 3 3
1
12 m
(3 ft 3 in
1
33 m
(3 ft 3 in
39 ft
4 in₂
108 ft
3 in₂
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C43
P r ie m e r v e d e n ia p r e o d a h
s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u
Ø 60/100 (L₂
V e d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u ty p u C 4 3
L e v 2 5 K KZ 9 0
A .4
5m
3,7 in
16 ft
5 in₂
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C53
L e v 2 5 K KZ 9 0
A .5
0,4
(1 ft
Vertikálny spôsob in talácie
H o r iz o n t á ln y s p ô s o b in t a lá c ie
Priemer vedenia pre od ah spalín a prívod
vzd u c h u
Priemer vedenia pre od ah spalín a prívod
vz d u ch u
Ø 80 (L1₂
Ø 80 (L2₂
Ø 80 (L1₂
Ø 80 (L2₂
V e d e n ie n a o d a h s p a l ín a p r ív o d
v z d u c h u ty p u C 5 3
Ve d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í v o d
v z d u c h u ty p u C 5 3
V e d e n ie n a o d ah spalín a prívod
v z d u c h u ty p u C 5 3
V e d e n ie n a o d ah spalín a prívod
v z d u c h u ty p u C 5 3
1
25 m
(3 ft 3 in
1
25 m
(3 ft 3 in
1
25 m
(3 ft 3 in
1
25 m
(3 ft 3 in
82 ft₂
82 ft₂
82 ft₂
82 ft₂
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C83
P r ie m e r v e d e n ia p r e o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u
L e v 2 5 K KZ 9 0
Ø 80 (L1₂
Ø 8 0 (L2₂
V e d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í v o d v z d u c h u ty p u C 8 3
Vedenie na od ah spalín a prív o d v z d u c h u ty p u C 8 3
1
25 m
(3 ft 3 in
1
25 m
(3 ft 3 in
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
82 ft₂
82 ft₂
33
P r í lo h a
A.6
Dĺ ky vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu typu C93
R o z m e r y k o m ín a
D = 13 0 m m / S = 120 m m
D = 150 m m / S = 130 m m
D = 180 m m / S = 140 m m
P r ie m e r v e d e n ia p r e o d a h s p a lí n
a p r ív o d v z d u c h u
Priemer vedenia pre od ah spalín
a p r ív o d v z d u c h u
P r ie m e r v e d e n i a p r e o d a h s p a lí n
a prívod vzduchu
Ø 6 0 /1 0 0 ( L 1 ₂
Ø 80 (L2₂
Ø 6 0 /1 0 0 ( L 1 ₂
Ø 80 (L2₂
Ø 6 0 /1 0 0 ( L 1 ₂
Ø 80 (L2₂
Ve d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í vo d vz d u ch u
typu C93
V e d e n ie n a o d ah spalín a prívo d vzd u c h u
ty p u C 9 3
V e d e n ie n a o d a h s p a lí n a p r í vo d v zd u ch u
ty p u C 9 3
Ve d e n i e n a o d a h s p a lí n a p r í vo d vz d u ch u
typu C93
V e d e n ie n a o d a h s p a lí n a p r í vo d vzd u c h u
ty p u C 9 3
V e d e n ie n a o d a h s p a lí n a p r í vo d v zd u ch u
ty p u C 9 3
L e v 2 5 KK Z 9 0
(
A.7
0m
0 ft₂
T e c h n ic ké ú d a je
(
0m
0 ft₂
(
0m
0 ft₂
(
0m
0 ft₂
(
0m
0 ft₂
(
0m
0 ft₂
vedenia na od ah spalín a prívod vzduchu
69,9
(157,82
₂
Te p l o t a s p a l í n v o v y k u r o v a c e j
prevádzke (80/60 °C₂ pri Qn
73,4
(164,12
₂
Te p l o t a s p a l í n v o v y k u r o v a c e j
prevádzke (50/30 °C₂ pri Qmin
47,6
(117,68
₂
Te p l o t a s p a l í n v o v y k u r o v a c e j
prevádzke (50/30 °C₂ pri Qn
52,9
(127,22
₂
Te p l o t a s p a l í n v p r e v á d z k e
t e p le j v o d y p r i P m a x
76,4
(169,52
₂
Tl a k s p a l í n v o v y k u r o v a c e j p r e vá d zke p r i Q n
95 Pa
(0,00095 bar₂
Tlak spalín v prevádzke teplej
vody pri Qn
132 Pa
(0,00132 bar₂
O b sa h C O 2 vo vyku r o va c e j
prevádzke pri Pmin
9%
O b sa h C O 2 vo vyku r o va c e j
prevádzke pri Pn
9,2 %
Obsah CO2 v prevádzke teplej
vody pri Pmax
9,2 %
M in im á ln y v ý k o n v ý r o b k u ( d 8 5 ₂
15 kW
B
N a s t a v i te n é d ia g n o s ti c k é k ó d y
« V la s t n é n a s t a v e n ie »
D o b e h in t e r n é h o č e r p a d l a v o v y k u r o v a c e j p r e v á d z k e
(D.001₂
1
60 min
Max. vypínací čas horáka vo vykurovacej prevádzke pre
teplotu 20 °C (D.002₂
2
60 min
O t á č k y č e r p a d la , p o a d o v a n á t e p lo t a ( v y s o k o v ý k o n n é č e r p a d lá ₂ ( D . 0 1 4 ₂
0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
P r e p n u t ie v ý s t u p n á t e p lo t a / t e p lo t a s p ä t n é h o p r ú d u p r e r e g u lá c iu v y k u r o v a n ia ( D . 0 1 7 ₂
0 = výstup
1 = spiatočka (Zadanie₂
34
auto (Zadanie₂
53
60
70
85
100
auto (DP limit₂
pevná (DP limit₂
auto (budenie čerpadla₂
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
L e v 2 5 K KZ 9 0
Te p l o t a s p a l í n v o v y k u r o v a c e j
prevádzke (80/60 °C₂ pri Qmin
P r íl o h a
« V la s t n é n a s t a v e n ie »
Nastavenie druhu prevádzky čerpadla (D.018₂
M a x . n a s t a v o v a c ia h o d n o t a p r e p o a d o v a n ú h o d n o t u z á s o b n ík a ( D .0 2 0 ₂
1 = komfortné
(ďalej be iace čerpadlo₂
3 = Eco (Zadanie₂
(prechodne be iace čerpadlo₂
35
65
(95,0
149,0
Prepnutie relé 1 na multifunkčný modul 2 zo 7 (D.027₂
1
2
3
4
5
6
7
₂
= cirkulačné čerpadlo (Zadanie₂
= externé čerpadlo
= plniace čerpadlo zásobníka (neaktivované₂
= klapka odvodu spalín
= externý magnetický ventil
= externé poruchové hlásenie
= solárne čerpadlo (neaktívne₂
8 = dia kové ovládanie eBUS (neaktívne₂
9 = čerpadlo ochrany proti legionelám (neaktivované₂
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Prepnutie relé 2 na multifunkčný modul 2 zo 7 (D.028₂
1
2
3
4
5
6
7
= cirkulačné čerpadlo
= externé čerpadlo (Zadanie₂
= plniace čerpadlo zásobníka (neaktivované₂
= klapka odvodu spalín
= externý magnetický ventil
= externé poruchové hlásenie
= solárne čerpadlo (neaktívne₂
8 = dia kové ovládanie eBUS (neaktívne₂
9 = čerpadlo ochrany proti legionelám (neaktivované₂
V y k u r . k r iv k a ( D 0 4 3 ₂
1,2 ( 271,95 ₂ (Zadanie₂
U p o z o r n e n ie
Pri tomto nastavení dodr iavajte návod k vonkaj iemu snímaču teploty pripojeného k svorkovnici OT-AF výrobku.
Úpätie vykurovacej krivky (D045₂
(68,0 5
₂ (Zadanie₂
20 5
U p o z o r n e n ie
Pri tomto nastavení dodr iavajte návod k vonkaj iemu snímaču teploty pripojeného k svorkovnici OT-AF výrobku.
Ofset pre minimálne otáčky
( D .0 5 0 ₂
Protherm
0
3 000 ot/mín
U p o z o r n e n ie
Vynásobte hodnotu zobrazenú na displeji 10.
Ofset pre maximálne otáčky
( D .0 5 1 ₂
Protherm
990
0 ot/mín
U p o z o r n e n ie
Vynásobte hodnotu zobrazenú na displeji 10.
M a x i m á ln a p o a d o v a n á t e p l o t y v ý s t u p n e j t e p l o t y v y k u r o v a n ia ( D . 0 7 1 ₂
≤10
30
80
(86,0
176,0
Funkcia ochrany proti legionelám (D.074₂
M a x i m á ln y č a s n a b í ja n ia z á s o b n í k a t e p le j v o d y b e z v la s t nej regulácie (D.075₂
≤10
₂
0 = vyp
1 = zap. (Zadanie₂
20
90 min
Vymazanie histórie porúch (D.094₂
0 = nie (Zadanie₂
1 = áno
Resetovanie a obnovenie výrobných nastavení (D.096₂
0 = nie (Zadanie₂
1 = áno
O b o h a t e n i e z m e s i v z d u c h - p ly n p r i m in . v ý k o n e ( D . 1 2 1 ₂
0 = normálna (Zadanie₂
1 = obohatená
2 = nedostatočná
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
35
P r í lo h a
C N e n a s t a v i te n é d ia g n o s ti c k é k ó d y
« Pa r a m e tr e n e m o n o z m e n i »
Te p l o t a t e p l e j v o d y n a v ý s t u p e p l a t o v é h o v ý m e n n í k a t e p l a
(D003₂
>0
( > 32,0
₂
Te p l o t a t e p l e j v o d y v z á s o b n í k u ( D 0 0 4 ₂
>0
( > 32,0
₂
P o a d o v a n á h o d n o t a t e p lo t y n a v ý s t u p e ( a le b o p o a d o v a n á h o d n o t a t e p lo t y n a s p i a t o č k e ₂ ( D 0 0 5 ₂
35
75
(95,0
167,0
Up o zo r n e n i e
₂
Maximálne hodnota pre programovate ný parameter D.071, obmedzenie regulátorom eBUS, ak je pripojený
Po adovaná teplota externého regulátora eBUS (D009₂
35
65
(95,0
149,0
>0
( > 32,0
₂
Stav interného čerpadla (D010₂
0 = vyp.
1 = zap.
Stav externého čerpadla vykurovania (D011₂
0 = vyp.
1 = zap.
S t a v p ln ia c e h o č e r p a d la z á s o b n í k a ( D 0 1 2 ₂
0 = vyp.
1 = zap.
S t a v c ir k u la č n é h o v o d n é h o č e r p a d la ( D 0 1 3 ₂
0 = vyp.
1 = zap.
O t á č k y č e r p a d la , s k u t o č n á t e p lo t a ( v y s o k o v ý k o n n é č e r p a d lá ₂ ( D 0 1 5 ₂
₂
0
100 %
Up o zo r n e n i e
Skutočná hodnota interného vysokovýkonného čerpadla v %.
S t a v iz b o v é h o t e r m o s t a t u 2 4 V D C o t v o r e n ý / z a t v o r e n ý
(D016₂
0 = vykurovacia prevádzka vyp.
1 = vykurovacia prevádzka zap.
P o i a d a v k a n a t e p lú v o d u ( D 0 2 2 ₂
0 = teplá voda vyp.
1 = teplá voda zap.
Letná/zimná prevádzka (D023₂
0 = vykurovanie vyp.
1 = vykurovanie zap
Úprava teplej vody povolená regulátorom eBUS (D025₂
1 = úprava teplej vody zap.
0 = úprava teplej vody vyp.
P r ie t o k v y k u r o v a n ia ( D 0 2 9 ₂
> 0 l/min
( > 0 liq. galUS/min₂
O t á č k y v e n t ilá t o r a , p o a d o v a n á h o d n o t a ( D 0 3 3 ₂
> 0 ot/mín
O t á č k y v e n t ilá t o r a , s k u t o č n á h o d n o t a ( D 0 3 4 ₂
> 0 ot/mín
P o l o h a 3 - c e s t n é h o v e n t ilu ( D 0 3 5 ₂
0 = vykurovacia prevádzka
1 = paralelná prevádzka
2 = prevádzka teplej vody
Te p l o t a n a v ý s t u p e v y k u r o v a n i a ( D 0 4 0 ₂
>0
( > 32,0
₂
Teplota spätného prúdu pre vykurovanie (D041₂
>0
( > 32,0
₂
Digitalizovaná ionizačná hodnota (D044₂
0
1 080
Up o zo r n e n i e
< 400 = dobrý tvar plame a
> 800 = iadny plame
V o n k a j ia t e p lo t a ( D 0 4 7 ₂
>0
( > 32,0
Počet vypnutí obmedzovačom teploty (D060₂
Počet vypnutí
Po č e t p o r ú c h z a p a o v a č a ( D 0 6 1 ₂
Počet vypnutí
Priemerná doba zapa ovania (D064₂
>0s
M a x im á ln a d o b a z a p a o v a n ia ( D 0 6 5 ₂
>0s
Zo s t á v a j ú c a d o b a b l o k o v a n i a h o r á k a ( D 0 6 7 ₂
> 0 min
36
₂
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
P o a d o v a n á h o d n o t a t e p lo t y t e p le j v o d y ( D 0 0 7 ₂
P r íl o h a
«Parametre nemo no zmeni »
N e ú s p e n é z a p á le n ia p r i p o s l e d n o m p o k u s e ( D 0 6 8 ₂
Počet neúspe ných zapálení
N e ú s p e n é z a p á le n ia p r i d r u h o m p o k u s e ( D 0 6 9 ₂
Počet neúspe ných zapálení
Prevádzkové hodiny vykurovania (D080₂
>0h
Prevádzkové hodiny ohrevu teplej vody (D081₂
>0h
P o č e t ta r to v h o r á k a v o v y k u r o v a c e j p r e v á d z k e ( D 0 8 2 ₂
Počet tartov horáka
Počet tartov horáka v prevádzke teplej vody (D083₂
Počet tartov horáka
M in i m á ln y v ý k o n v ý r o b k u ( D 0 8 5 ₂
> 0 kW
( > 0 hp₂
Stav digitálneho regulátora (D090₂
0 = nerozpoznaný
1 = rozpoznaný
Verzia softvéru komponentov PeBUS (D095₂
1 = doska plo ných spojov (BMU₂
2 = displej (AI₂
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Hodnota kódovacích odporov pre skupinu plynov a ve kos
výk o n u ( D0 9 8 ₂
D K ó d y s ta v o v
K ó d s ta v u
Zobrazenie xx.yy xx = kódovací odpor 1 v káblovom zväzku pre
triedu výkonu, yy = kódovací odpor 2 na doske plo ných spojov pre
druh plynu
U p o z o r n e n ie
02 = P-plyn
03 = E-plyn
p re h a d
Vý z n a m
Vykurovacia prevádzka
S.00
Vykurovacia prevádzka bez potreby tepla.
S.01
Vykurovacia prevádzka, rozbeh ventilátora.
S.02
Vykurovacia prevádzka, spustenie čerpadla.
S.03
Vykurovacia prevádzka, zapálenie horáka.
S.04
Vykurovacia prevádzka, horák zap.
S.05
Vykurovacia prevádzka, dobeh čerpadla/ventilátora.
S.06
Vykurovacia prevádzka, dobeh ventilátora
S.07
Vykurovacia prevádzka, cirkulácia.
S.08
Vykurovacia prevádzka, zvy ná doba blokovania.
S.09
Kalibračná rutina / doba blokovania modulácie vykurovania.
Prevádzka teplej vody
S.20
Po iadavka na teplú vodu.
S.21
Prevádzka teplej vody, rozbeh ventilátora.
S.22
Prevádzka teplej vody, rozbeh čerpadla.
S.23
Prevádzka teplej vody, zapálenie horáka.
S.24
Prevádzka teplej vody, horák zap.
S.25
Prevádzka teplej vody, dobeh čerpadla/ventilátora.
S.26
Prevádzka teplej vody, dobeh ventilátora
S.27
Prevádzka teplej vody, redukcia stup a čerpadla.
S.28
Teplá voda, doba blokovania horáka.
S.29
Kalibračná rutina / doba blokovania modulácie teplej vody.
Zvlá tne prípady
S.30
Vykurovacia prevádzka blokovaná priestorovým termostatom.
S.31
Letný re im aktivovaný alebo bez po iadavky na teplo regulátora eBUS.
S.32
Re im čakania kvôli odchýlke otáčok ventilátora.
S.34
Protimrazová prevádzka aktívna.
S.35
Zariadenie v dobe čakania kvôli blokovaniu ventilátora na základe príli nízkej alebo príli vysokej rýchlosti.
S.36
Po adovaná hodnota regulátora kon tantná < 20 °C, externé regulačné zariadenie blokuje vykurovaciu prevádzku.
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
37
Kó d s ta v u
V ýzn a m
S.37
Odchýlka otáčok ventilátora v prevádzke príli vysoká.
S.39
Iniciácia kontaktu Stop horáka (napr. prílo ný termostat alebo čerpadlo kondenzátu₂.
S.40
Prevádzka v komfortnom bezpečnom re ime: zariadenie v prevádzke, obmedzený komfort vykurovania.
S.41
Tlak vody > 2,8 baru.
S.42
Prevádzka horáka v dôsledku spätnej väzby z klapky odvodu spalín blokovaná (iba pri príslu enstve VR40₂ alebo čerpadlo kondenzátu chybné, po iadavka na teplo blokovaná.
S.46
Prevádzka v komfortnom bezpečnom re ime, zhasnutie plame a pri minimálnom za a ení.
S.53
Zariadenie v dobe čakania kvôli blokovaniu modulácie/prevádzky kvôli nedostatku vody (rozdiel medzi výstupom a spiatočkou príli vysoký₂.
S.54
Zariadenie v dobe čakania kvôli blokovaniu prevádzky kvôli nedostatku vody (teplotný gradient₂.
S.57
Re im čakania, prevádzka v komfortnom bezpečnom re ime.
S.58
Modulácia horáka kvôli tvorbe hluku/vetru.
S.59
Doba čakania: minimálne cirkulujúce mno stvo vody nedosiahnuté.
S.61
Kontrola druhu plynu neúspe ná: kódovací odpor na doske plo ných spojov sa nehodí ku zadanej skupine plynov (pozri
aj F.92₂.
S.62
Kontrola druhu plynu neúspe ná: hraničné hodnoty CO/CO . Prekontrolujte spa ovanie.
S.63
Kontrola druhu plynu neúspe ná: kvalita spa ovania je mimo prípustnú oblas (pozri F.93₂. Prekontrolujte spa ovanie.
S.76
Tlak systému príli nízky. Dopl te vodu.
S.92
Test snímača prietoku be í, po iadavka na vykurovanie blokovaná.
S.96
Test snímača spiatočky be í, po iadavky na vykurovanie sú blokované.
S.97
Test snímača tlaku vody be í, po iadavky na vykurovanie sú blokované.
S.98
Test snímača na výstupe/spiatočke be í, po iadavky na vykurovanie sú blokované.
E
K ó d y p o rú c h
p reh ad
Kó d
V ýzn a m
P r í č in a
F.00
Preru enie snímača teploty na výstupe
Konektor NTC nezastrčený alebo vo ný, viacnásobný konektor na doske
plo ných spojov nezasunutý správne, preru enie v káblovom zväzku,
NTC chybný
F.01
Preru enie snímača teploty spiatočky
Konektor NTC nezastrčený alebo vo ný, viacnásobný konektor na doske
plo ných spojov nezasunutý správne, preru enie v káblovom zväzku,
NTC chybný
F.02
Porucha snímača nabíjania zásobníka
NTC chybný, NTC kábel chybný, chybné konektorové spojenie na NTC
F.03
Porucha snímača zásobníka
NTC chybný, NTC kábel chybný, chybné konektorové spojenie na NTC
F.10
Skrat snímača teploty na výstupe
NTC chybný, skrat v káblovom zväzku, kábel/teleso
F.11
Skrat snímača teploty spiatočky
NTC chybný, skrat v káblovom zväzku, kábel/teleso
F.12
Skrat snímača nabíjania zásobníka
NTC chybný, skrat v káblovom zväzku, kábel/teleso
F.13
Skrat snímača zásobníka
NTC chybný, skrat v káblovom zväzku, kábel/teleso
F.20
Bezpečnostné vypnutie: obmedzovač teploty
Spojenie na kostru káblového zväzku s výrobkom nie je správne, snímač
NTC výstupu alebo spiatočky chybný (nedokonalý kontakt₂, čierny výboj
prostredníctvom zapa ovacieho kábla, zapa ovací konektor alebo zapa ovacia elektróda
F.22
Bezpečnostné vypnutie: nedostatok vody
iadna voda alebo príli málo vody vo výrobku, snímač tlaku
vody chybný, kábel ku čerpadlu alebo snímač tlaku vody
vo ný/nezastrčený/chybný
F.23
Bezpečnostné vypnutie: teplotný rozdiel príli
vysoký
Čerpadlo blokované, zní enie výkonu čerpadla, vzduch vo výrobku,
snímač NTC výstupu alebo spiatočky zamenený
F.24
Bezpečnostné vypnutie: nárast teploty príli
rýchly
Čerpadlo blokované, zní enie výkonu čerpadla, vzduch vo výrobku, tlak
systému príli nízky, gravitačná brzda blokovaná/nesprávne namontovaná
F.26
Porucha: plynová armatúra bez funkcie
Krokový motor plynovej armatúry nepripojený, viacnásobný konektor
na doske plo ných spojov nesprávne zastrčený, preru enie v káblovom
zväzku, krokový motor plynovej armatúry chybný, elektronika chybná
38
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
P r í lo h a
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
P r íl o h a
K ód
Vý z n a m
Príčina
F.27
Bezpečnostné vypnutie: simulácia plame a
Vlhkos na elektronike, elektronika (sledovač plame a₂ chybná, magnetický ventil plynu netesný
F.28
Výpadok pri rozbehu: zapa ovanie neúspe né
Plynomer chybný alebo sledovač tlaku plynu zareagoval, vzduch v plyne,
hydraulický tlak plynu príli nízky, termické uzatváracie zariadenie (TAE₂
zareagovalo, trasa kondenzátu upchatá, nesprávna dýza plynu, nesprávny ND plynová armatúra, chyba na plynovej armatúre, viacnásobný
konektor na doske plo ných spojov nesprávne zastrčený, preru enie
v káblovom zväzku, zapa ovací systém (zapa ovací transformátor, zapaovací kábel, zapa ovací konektor, zapa ovacia elektróda₂ chybný, preruenie ionizačného prúdu (kábel, elektróda₂, chybné uzemnenie výrobku,
elektronika chybná
F.29
Výpadok počas prevádzka: opätovné zapálenie
neúspe né
Prívod plynu čiastočne preru ený, recirkulácia spalín, dráha kondenzátu
upchatá, chybné uzemnenie výrobku, zapa ovací transformátor má vynechanie iskry pri zapa ovaní
F.32
Porucha ventilátora
Konektor na ventilátore nesprávne zastrčený, viacnásobný konektor
na doske plo ných spojov nezasunutý správne, preru enie v káblovom
zväzku, ventilátor blokovaný, Hallov snímač chybný, elektronika chybná
F.35
Nedostatok vzduchu v spa ovacej jednotke
Otáčky ventilátora nesprávne, prívod vzduchu alebo odvod spalín
upchaté, konektor nesprávne pripojený na ventilátor, viacnásobný konektor dosky plo ných spojov nesprávne pripojený, preru enie v káblovom
zväzku, ventilátor blokovaný, Hallov snímač chybný, elektronika chybná
F.42
Skrat kódovacieho odporu (prípadne v spojení
s F.70₂
Skrat/preru enie kódovacieho odporu ve kosti výkonu (v káblovom
zväzku na výmenníku tepla₂ alebo odporu skupiny plynov (na doske
plo ných spojov₂
F.47
Porucha snímača teplej vody na výstupe plat ového výmenníka tepla
NTC chybný, NTC kábel chybný, chybné konektorové spojenie na NTC
F.48
Skrat snímača teplej vody na výstupe plat ového
výmenníka tepla
NTC chybný, skrat v káblovom zväzku, kábel/teleso
F.49
Porucha, eBUS
Skrat na eBUS, pre a enie eBUS alebo dve napájania elektrickým napätím s rôznymi polaritami na eBUS
F.52
Porucha pripojenia snímača prietoku
Snímač prietoku nepripojený/odpojený, konektor nezastrčený alebo
zastrčený nesprávne
F.53
Porucha snímač prietoku
Hydraulický tlak plynu príli nízky, filter pod uzáverom filtra Venturiho
jednotky mokrý alebo upchatý, snímač prietoku chybný, interný merací bod tlaku vo Venturiho jednotke upchatý (nepou íva mazivá na
O krú ku vo Venturiho jednotke!₂
F.54
Porucha tlaku plynu (v spojení s F.28/F.29₂
iaden alebo príli nízky vstupný tlak plynu, plynový uzatvárací kohút
uzatvorený
F.56
Porucha regulácie snímača prietoku
Plynová armatúra chybná, káblový zväzok na plynovej armatúre chybný
F.57
Porucha počas prevádzky so zabezpečením
komfortu
Zapa ovacia elektróda silne skorodovaná
F.61
Chyba plynovej armatúry, ovládanie
Skrat/skrat na kostru v káblovom zväzku ku plynovej armatúre
Plynová armatúra chybná (skrat cievok na kostru₂
Elektronika chybná
F.62
Porucha plynovej armatúry oneskorenie vypnutia
Oneskorené vypnutie plynovej armatúry
Oneskorený zánik signálu plame a
Plynová armatúra netesná
Elektronika chybná
F.63
Porucha, EEPROM
Elektronika chybná
F.64
Porucha, elektronika/NTC
Skrat snímača NTC na výstupe alebo spiatočke, elektronika chybná
F.65
Porucha, teplota elektroniky
Elektronika v dôsledku vonkaj ieho vplyvu príli horúca, elektronika
chybná
F.67
Chyba elektroniky / plame a
Nehodnoverný signál plame a, elektronika chybná
F.68
Porucha, nestabilný signál plame a
Vzduch v plyne, hydraulický tlak (tlak toku₂ plynu je príli nízky, nesprávny vzdu ný súčinite , trasa kondenzátu je upchatá, nesprávna dýza
pre plyn, preru enie ionizačného prúdu (kábel, elektróda₂, recirkulácia
splín, trasa kondenzátu
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
39
P r í lo h a
Kó d
V ýzn a m
P r í č in a
F.70
Neplatná identifikácia zariadenia (DSN₂
Ak boli namontované náhradné diely: displej a doska plo ných spojov
súčasne vymenené a identifikácia zariadenia nenastavená nanovo,
nesprávny alebo chybný kódovací odpor ve kosti výkonu
F.71
Porucha snímača teploty na výstupe
Snímač teploty na výstupe hlási kon tantnú hodnotu:
F.72
Porucha snímača teploty na výstupe a/alebo
spiatočke
Teplotný rozdiel snímača teploty na výstupe/teploty spiatočky NTC príli
ve ký snímač teploty na výstupe a/alebo teploty spiatočky chybný
F.73
Signál snímača tlaku vody v nesprávnej oblasti
(príli nízky₂
Preru enie/skrat snímača tlaku vody, preru enie/skrat na kostru na
prívode snímača tlaku vody alebo snímač tlaku vody chybný
F.74
Signál snímača tlaku vody v nesprávnej oblasti
(príli vysoký₂
Vedenie ku snímaču tlaku vody má skrat k 5 V/24 V alebo interná chyba
v snímači tlaku vody
F.75
Porucha: nedostatočný prietok pri tarte čerpadla. Volite ne, iba s konfiguráciou proKlima:
d14 = 6.
Čerpadlo chybné, vzduch vo vykurovacom systéme, príli málo vody
v zariadení, snímač objemového prietoku chybný
F.76
Ochrana proti prehriatiu na primárnom výmenníku tepla zareagovala
Kábel alebo káblové prípojky tavnej poistky v primárnom výmenníku
tepla chybné alebo chybný primárny výmenník tepla
F.77
Porucha klapky odvodu spalín/čerpadla kondenzátu
Bez spätného hlásenia klapky odvodu spalín alebo čerpadlo kondenzátu
chybné
F.81
Porucha čerpadla plnenia zásobníka
Vzduch vo vykurovacom okruhu a v okruhu teplej vody, poruchová funkcia nabíjacieho čerpadla
F.82
Chyba anódy na cudzí prúd (pokia je nain talovaná ako príslu enstvo₂
Prípojka anódy alebo dosky plo ných spojov anódy na cudzí prúd
F.83
Porucha zmena teploty snímača teploty na výstupe a/alebo spiatočke
Pri tarte horáka sa neregistruje alebo sa registruje iba príli malá
zmena teploty na snímači teploty na výstupe alebo spiatočke
Príli málo vody vo výrobku
Snímač teploty na výstupe alebo teploty spiatočky nedosadá
správne na rúru
F.84
F.85
40
Porucha teplotný rozdiel snímačov teploty na
výstupe/spiatočke nehodnoverný
Snímače teploty na výstupe/spiatočke hlásia nehodnoverné hodnoty.
Porucha, snímač teploty na výstupe alebo spiatočke nesprávne namontovaný
Snímače teploty na výstupe a/alebo spiatočke sú namontované na tej
istej / nesprávnej rúre
Snímače teploty na výstupe/spiatočke sú zamenené
Snímače teploty na výstupe/spiatočke sú nesprávne namontované
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Snímač teploty na výstupe nedosadá správne na prívodné potrubie
Snímač teploty na výstupe chybný
P r íl o h a
F
M o n t á n a s c h é m a z a p o j e n ia
3
X24
Burner off
X100
4
eBUS
12
13
2
15
X51
3
1
2
4
5
13
14
1
2
X51
5
7
1
2
8
7
X25
X35 X31
X51
24V
X25
X90
X41
4
5
10
11
3
X20
X30
1
2
L
N
X16
X2
6
1
4
3
2
5
4
10
7
8
17
18
X13
X11
M
11
1
2
3
6
1
4
14
11
12
M
13
1
4
3
14
1
3
2
12
15
2
5
15
2
1
1
2
1
16
X22
24V
230V~
L
N
20
10
FB
AF
RF
DCF
OT
OT
13
230V~
L
N
1
3
7
8
17
18
X18
L
N
9
4
10
–+
Burner 24V=
off
RT BUS
X100
X24
X2
L
N
X41
8
2
1
8
X22
M
1
2
3
4
X51
X18
16
FUS
X16
L
N
X13
L
N
X1
L
N
17
X1
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
1
2
4
5
9
12
6
X40
7
1
2
17
3
4
16
1
6
1
2
X20
X12
L
N
18
19
1
Hlavná doska plo ných spojov
5
Snímač teploty výstupu teplej vody
2
Doska plo ných spojov rozhrania
6
Snímač teploty výstupu vykurovania
3
Kódovací odpor
7
Snímač teploty spiatočky vykurovania
4
Tavná poistka
8
Ventilátor
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
41
P r í lo h a
9
Venturiho jednotka
15
Ochrana proti prehriatiu
10
Plynová armatúra
16
Čerpadlo vykurovania
11
Snímač teploty zásobníka
17
Čerpadlo teplej vody
12
3-cestný ventil
18
Hlavné napájanie elektrickým prúdom
13
Snímač tlaku
19
Zapa ovacia elektróda
14
Snímač prietoku
20
Tlačidlo zap./vyp.
G N a s t a v o v a c i e h o d n o ty p r e C O 2
Výrobné nastavovacie hodnoty plynu ( strana 42₂
J e d n o tk a
Z e m n ý p ly n G 2 0
Pr o p á n G 3 1
CO po 5 minútach prevádzky na plné za a enie pri zatvorenom plá ti spa ovacej komory
Obj. %
9,2 ± 1,0
10,4 ± 0,5
CO po 5 minútach prevádzky na plné za a enie pri odobratom plá ti spa ovacej komory
Obj. %
9,0 ± 1,0
10,2 ± 0,5
Nastavené pre Wobbeho index W
kWh/m³
14,09
21,34
O po 5 minútach prevádzky na plné za a enie pri zatvorenom plá ti spa ovacej komory
Obj. %
4,5 ± 1,8
5,1 ± 0,8
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
N a s t a v o v a c ie h o d n o t y
H T e c h n ic k é ú d a j e
T e c h n ic k é ú d a je
v y k u r o v a n ie
L e v 2 5 K KZ 9 0
M a x im á ln a t e p lo t a n a v ý s t u p e v y k u rovania
80
N a s t a v o v a c ia o b la s m a x . t e p lo t y
n a v ý s t u p e ( v ý r o b n é n a s t a v e n ie : 7 5
°C ₂
30
M a x im á ln e p r í p u s t n ý t l a k
0,3 MPa
(3,0 bar₂
M e n o v it ý p r ie t o k v o d y ( T = 2 0 K ₂
1 077 l/h
M e n o v it ý p r ie t o k v o d y ( T = 3 0 K ₂
718 l/h
P r ib li n á h o d n o t a o b je m u k o n d e n z á tu ( h o d n o ta p H m e d z i 3 ,5 a 4 ,0 ₂
p r i 5 0 /3 0 ° C
2,87 l/h
P vykurovania pri menovitom prieto k u ( T = 3 0 K ₂
0,029 MPa
(0,290 bar₂
T e c h n ic k é ú d a je
80
v ý k o n / za a e n ie G 2 0
L e v 2 5 K KZ 9 0
Oblas u itočného výkonu (P₂ pri
5 0 / 3 0 °C
5,9
27,1 kW
Oblas u itočného výkonu (P₂ pri
8 0 / 6 0 °C
5,2
25 kW
Oblas u itočného výkonu (P₂
5,2
30 kW
M a x im á ln e t e p e ln é z a a e n ie - v y kurovanie (Q₂
25,5 kW
M in im á ln e t e p e ln é z a a e n ie - v y kurovanie (Q₂
5,5 kW
M a x im á ln e t e p e ln é z a a e n ie t e p lá v o d a ( Q ₂
30,6 kW
M in im á ln e t e p e ln é z a a e n ie - t e p lá
vo d a ( Q ₂
5,5 kW
42
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
P r íl o h a
T e c h n ick é ú d a je
v ýk o n / z a a e n ie G 3 1
Lev 25 K K Z 90
O b la s u it o č n é h o v ý k o n u ( P ₂ p r i
5 0 / 3 0 °C
6,8
O b la s u it o č n é h o v ý k o n u ( P ₂ p r i
8 0 / 6 0 °C
6
25 kW
O b la s u it o č n é h o v ý k o n u ( P ₂
6
30 kW
M a x i m á ln e t e p e ln é z a a e n ie - v y ku r o va n i e ( Q ₂
25,5 kW
M in i m á ln e t e p e ln é z a a e n ie - v y ku r o va n i e ( Q ₂
6,4 kW
M a x i m á ln e t e p e ln é z a a e n ie t e p lá v o d a ( Q ₂
30,6 kW
M in i m á ln e t e p e ln é z a a e n ie - t e p lá
vo d a ( Q ₂
6,4 kW
T e c h n ick é ú d a je
27,1 kW
teplá voda
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Lev 25 K K Z 90
p e c if ic k ý p r ie t o k ( D ₂ ( T = 3 0 K ₂
pod a norm y E N 13 203
26,9 l/min
p e c if ic k ý p r ie t o k D ( T = 3 0 K ₂
Coffrac
26,9 l/min
(7,11 liq. galUS/min₂
M a x i m á ln e p r í p u s t n ý t la k
1 MPa
(10 bar₂
R o z s a h te p l ô t
35
O b je m z á s o b n í k a
89,1 l
T e c h n ick é ú d a je
65
V eo be c ne
Lev 25 K K Z 90
K a t e g ó r ia p ly n u
II2H3P
Priemer plynového potrubia
G 3/4 palca
Priemer potrubia vykurovania
G 3/4 palca
Prípojná rúra poistného ventilu
( m in . ₂
24 mm
O d t o k o v é p o t r u b ie k o n d e n z á t u
( m in . ₂
24 mm
Tlak napájania plynom (G20₂
2 kPa
(20 mbar₂
Prietok plynu pri P max. - teplá
vo d a ( G 2 0 ₂
3,24 m³/h
(114,42 ft³/h₂
Č í s lo C E ( P I N ₂
1312CP5874
Prietok spalín vo vykurovacej prevá d z ke p r i P m i n .
2,5 g/s
Prietok spalín vo vykurovacej prevá d z ke p r i P m a x .
11,5 g/s
Prietok spalín v prevádzke teplej
vo d y p r i P m a x.
13,8 g/s
M e n o v i t á ú č in n o s v p r e v á d z k e
s čiastočným za a ením pri 80/60
°C
98 %
M e n o v i t á ú č in n o s p r i 6 0 / 4 0 ° C
103 %
M e n o v i t á ú č in n o s p r i 5 0 / 3 0 ° C
106 %
M e n o v i t á ú č in n o s p r i 4 0 / 3 0 ° C
109 %
M e n o v i t á ú č in n o s v p r e v á d z k e
s čiastočným za a ením (30 %₂ pri
4 0 / 3 0 °C
108 %
T r ie d a N O x
5
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
43
P r í lo h a
L e v 2 5 K KZ 9 0
Rozmer zariadenia, írka
599 mm
R o z m e r z a r ia d e n ia , h ĺb k a
698 mm
R o z m e r z a r ia d e n ia , v ý k a
1 320 mm
(51,97 in₂
H m o tn o s n e tto
105 kg
H m o tn o s s n á p l o u v o d y
199 kg
T e c h n ic k é ú d a je
Elektrická čas
L e v 2 5 K KZ 9 0
Elektrická prípojka
Za b u d o v a n á p o i s t k a ( p o m a l á ₂
Elektrický príkon pohotovostný reim
T4A/250
2,7 W
IP X4 D
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
K r y t ie
230 V / 50 Hz
44
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
Z o z n a m h e s ie l
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Zoznam hesiel
C
Cirkulačné čerpadlo............................................................. 18
Č
Čiastočné za a enie vykurovania ....................................... 23
Číslo výrobku......................................................................... 8
D
demontova
Kompaktný tepelný modul ............................................. 24
Diagnostické kódy ............................................................... 22
Displej
vymeni .......................................................................... 32
Doba blokovania horáka
nastavi .......................................................................... 23
Doba dobehu čerpadla
nastavi .......................................................................... 23
Doska plo ných spojov
vymeni .......................................................................... 32
Druh prevádzky čerpadla
nastavi .......................................................................... 23
Dýza .................................................................................... 30
H
Horák
prekontrolova ............................................................... 25
vymeni .......................................................................... 28
I
In pekčné práce
Vykonanie ...................................................................... 28
vykona .......................................................................... 24
K
Kódy chýb...................................................................... 28, 38
Kódy stavov................................................................... 28, 37
Kompaktný tepelný modul
demontova ................................................................... 24
Montá ........................................................................... 26
L
Likvidácia
Obal ............................................................................... 32
Výrobok.......................................................................... 32
M
Minimálne odstupy ................................................................ 9
N
Náhradné diely .................................................................... 24
Napájanie elektrickým prúdom ............................................ 17
Napustenie vykurovacieho systému.................................... 20
Náradie.................................................................................. 5
Nastavenie výkonu čerpadla ............................................... 24
O
Obal
zlikvidova ...................................................................... 32
Oblo enie, skri ové............................................................... 4
Obnovi
v etky parametre ........................................................... 28
Obsah CO .......................................................................... 22
Odtokové vedenie kondenzátu............................................ 13
Odvzdu nenie vykurovacieho systému ............................... 20
Oprava
pripravi ......................................................................... 28
ukonči ........................................................................... 32
Označenie CE ....................................................................... 7
0020183101_00 Návod na in taláciu a údr bu
P
Pamä chýb
kontrolova ..................................................................... 28
Parametre
Obnovi .......................................................................... 28
Plniaci tlak ........................................................................... 20
Plynová armatúra .............................................................. 29
vymeni .......................................................................... 29
Po kodenie mrazom
zabráni ........................................................................... 5
Predpisy ................................................................................ 6
pripravi
Oprava ........................................................................... 28
R
Regulácia teploty spiatočky
nastavi .......................................................................... 23
Regulátor............................................................................. 17
S
Sériové číslo.......................................................................... 8
Sie ová prípojka .................................................................. 17
Sifón na kondenzát
naplni ............................................................................ 19
Sifón na kondenzovanú vodu
Čistenie.......................................................................... 26
Snímač prietoku
vymeni .......................................................................... 30
Sprej na vyh adávanie netesnosti.......................................... 6
T
Teplota na výstupe, maximálna
nastavi .......................................................................... 23
Teplota teplej vody
Nebezpečenstvo obarenia............................................... 5
Testovacie programy........................................................... 19
Typový títok ......................................................................... 8
U
Ukončenie
Oprava ........................................................................... 32
Ú
Údr bové práce
Vykonanie ...................................................................... 28
vykona .......................................................................... 24
Úprava vykurovacej vody .................................................... 19
V
Vedenie vzduchu/odvodu spalín
namontova ............................................................. 13 14
Ventilátor
vymeni .......................................................................... 29
Venturiho dýza .................................................................... 29
Venturiho jednotka
vymeni .......................................................................... 30
Vo né priestory pre montá ................................................... 9
Výmena
Výmenník tepla .............................................................. 31
vymeni
Displej ............................................................................ 32
Doska plo ných spojov.................................................. 32
Horák ............................................................................. 28
Plynová armatúra........................................................... 29
Snímač prietoku............................................................. 30
Ventilátor........................................................................ 29
Venturiho jednotka......................................................... 30
45
Z o z n a m h e s ie l
−−−−−INTERNE−−−−−30 R_D proof- 18.02.2014 / 14:12:19- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\Duomax\SKY\II_SK_0020183101
Výmenník tepla
Čistenie.......................................................................... 25
Výmena.......................................................................... 31
Vyradenie z prevádzky ........................................................ 32
Výrobok
odovzda prevádzkovate ovi.......................................... 24
vyradi z prevádzky ....................................................... 32
zapnú ........................................................................... 19
zlikvidova ...................................................................... 32
Z
Zápach spalín........................................................................ 4
zisti ..................................................................................... 28
Zvy ná dopravná vý ka, čerpadlo....................................... 24
46
Návod na in taláciu a údr bu 0020183101_00
0020183101_00 - 18.02.2014
Dodávateľ / Výrobca
VAILLANT GROUP SLOVAKIA, S.R.O.
Pplk. Pľjušťa 45
909 01 Skalica
Tel.: 034 6966 101
fax: 034 6966 111
© Tieto návody alebo časti z nich sú chránené autorským právom a smú sa rozmno ova alebo roz irova iba s písomným súhlasom výrobcu.
Vždy na Vašej strane
Download

Návod na inštaláciu a údržbu - e