4
3
3
M
H
z
M
I
N
I
P
R
I
J
Í
M
A
È
D
O
E
X
T
E
R
I
É
R
U
Á
N
È
A
A
K
L
È
A
U
T
Š
R
Í
N
R
I
P
R
E
C
E
P
T
/
4
/
4
3
3
Ïakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.
Odporúèame, aby ste si pred inštaláciou výrobku pozorne preèítali inštalaènú príruèku.
1
P
O
P
I
S
1A – Úvod
Prijímaè 433 model RECEPT/4/433 je vïaka
svojmu vysoko bezpeènému kódovaciemu
systému (KeeLoq ® Hopping code) urèený
pre kontrolu automatických prístupových
systémov a systémov na ochranu proti
vlámaniu. Operaèná frekvencia patrí medzi
európske harmonizované frekvencie. Kód
odoslaný vysielaèom sa mení pri každej
aktivácii, èím sa eliminuje riziko kopírovania
alebo skenovania. Špeciálny algoritmus
umožòuje udržiava vysielaè a prijímaè
synchronizované.
Prijímaè má štyri relé výstupy s NO a NO/NC
kontaktmi a môže by pripojený na rôzne typy
mechanizmov - brány, garážové dvere,
rolovacie brány, markízy, zariadenia proti
vlámaniu, osvetlenie, atï.).
Všetky prijímaèe CDVI 433 môžu uklada do
EEPRON pamäte sériové èíslo, výrobný k¾úè a
synchronizaèný algoritmus viacerých
vysielaèov. Programovanie môže by
vykonané jedným tlaèidlom cez self-learnig
(samo-uèiaci) mód. Kryt prijímaèa s ochranou
IP65 umožòuje inštaláciu do exteriéru.
Zariadenie spåòa Europske nariadenia
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335-1.
zadná strana
montážnej
krabice
V
y
h
o
t
o
v
e
n
i
e
3
È
A
S
T
I
Z
A
R
I
A
D
E
N
I
A
Prijímaè sa vyrába v nasledovnom vyhotovení:
RECEPT/4/433: Externý prijímaè so 4 relé výstupmi
2
T
E
C
H
N
I
C
K
É
P
A
R
A
M
E
T
R
E
Typ prijímaèa
Superheterodynový
Prenosov? frekvencia
433,92 MHz
Frekvencia lok?lneho oscil?tora
6.6128 MHz
Demodul?cia
AM/ASK
Lok?lny oscil?tor
VCO / PLL
Rozsah kan?lu
> 25 KHz
Medzifrekvencia
10.7 MHz
Citlivos vstupu
-115 dBm
Chybné emisie lokálneho oscilátora
< -57 dBm
Vstupná záaž:
50 Ohm
Napájanie:
12/24 V AC/DC
Prijímaè sa skladá z nasledovných èastí
•
•
•
•
•
•
1 škatula s osadenou elektronikou
1 kryt škatule
2 skrutky
2 gumenné záslepky (tesniace)
1 anténa
2 skrutky so záslepkami
S
k
r
u
t
k
y
Kryt
Záslepky
Otvory
pre vodièe
O
b
r
.
2
4
I
N
Š
T
A
L
Á
C
I
A
Spotreba:
Ustálená / 12VDC (2 relé vybudené)
15 mA / 49 mA
Ustálená / 24VDC (2 relé vybudené)
19 mA / 55 mA
Max. napätie
24VA
Poèet relé
4
Kontakty
NO, NO/NC
4
.
1
U
m
i
e
s
t
n
e
n
i
e
Umiestnenie prijímaèa je ve¾mi dôležité k
dosiahnutiu správnej funkènosti systému. Prijímaè
umiestnite ïaleko od zdrojov ovplyvòujúcich jeho
funkènos, ako napr. silné magnetické polia,
informaèné systémy, rádio emisie. Pre funkènos
systému je dôležitá aj inštalácia a umiestnenie
antény.
Kapacita pamäte
85 užívate¾. kódov
Bezpeènostný kód
Rolling code
Max. kombinácia kódov
264
Prevádzková teplota
-20°/+70°C
4
.
2
U
p
e
v
n
e
n
i
e
Stupeò ochrany krytom
IP65
Váha
130 Gr
Dajte dole kryt škatule.
Škatu¾u pripevnite pomocou priložených skrutiek.
Vonkajšie rozmery (mm)
80 x 80 x 52
8
0
4
6
5
2
8
0
8
0
0
8
O
b
r
.
3
O
b
r
.
1
2
Nakoniec umiestnite priložené záslepky na otvory,
èím sa ochránia hlavièky skrutiek.
5
R
O
Z
L
O
Ž
E
N
I
E
D
P
S
6
T
X
P
R
O
G
R
A
M
O
V
A
N
I
E
U
k
l
a
d
a
n
i
e
d
o
p
a
m
ä
t
e
JP1
K1
K2
1415
K3
Stlaète tlaèidlo P1 na prijímaèi a držte ho stlaèené
kým sa rozsvieti èervená led DL1.
Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo A na vysielaèi,
relé sa krátko zopne. DL1 stále svieti, poèas tejto
doby stlaète znovu tlaèidlo P1, rozsvieti sa DL2.
Uvo¾nite P1 a stlaète tlaèidlo B. DL2 stále svieti,
poèas tejto doby stlaète znovu tlaèidlo P1, rozsvieti
sa DL3. Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo C na
vysielaèi, relé sa krátko zopne. DL3 stále svieti,
poèas tejto doby stlaète znovu tlaèidlo P1, rozbliká
sa DL4. Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo D na
vysielaèi, relé sa krátko zopne.
P1
K4
DL1
DL2
DL3
DL4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 12 24
ch1
ch2
ch3
ch4
Prijímaè využíva sekvenèný spôsob zapamätávania
tlaèidiel vysielaèov. Konkrétne tlaèidlo na vysielaèi
môže ovláda len jedno konkrétne relé na prijímaèi.
ac / dc
O
b
r
.
4 V tomto prípade tlaèidlo vysielaèa A aktivuje relé K1
a tlaèidlo B vysielaèa aktivuje relé K2, tlaèidlo C
aktivuje relé K3 a tlaèidlo D aktivuje K4.
5
.
1
K
o
n
t
a
k
t
y
svorka 1 = Kontakt NO Relay1
svorka 2 = Kontakt C Relay1
svorka 3 = Kontakt NO Relay2
svorka 4 = Kontakt C Relay2
svorka 5 = Kontakt NC Relay2
svorka 6 = Kontakt NO Relay3
svorka 7 = Kontakt C Relay3
svorka 8 = Kontakt NO Relay4
svorka 9 = Kontakt C Relay4
svorka 10 = Kontakt NC Relay4
svorka 11 = Vstup napájanie (-)
svorka 12 = Vstup napájanie +12 Vac/dc
svorka 13 = Vstup napájanie +24 Vac/dc
svorka 14 = (+) Anténa
svorka 15 = GND Anténa
Tlaèidlá môžu by k relé priraïované aj v inom
poradí a kombinácii, vždy však len jedno tlaèidlo k
jednému relé kontaktu.
P
L
N
Á
P
A
M
Ä

Pokia¾ sa pokúšate uloži nový vysielaè a pamä
prijímaèa je plná (t.j. zapamätaných je 85
vysielaèov), objaví sa sekvencia 3 bliknutí led DL3 a
DL4 a operácia nebude uskutoènená.
Funkcia relé 1 až 3 je spínacieho charakteru, t.j.
stlaèením príslušného tlaèidla vysielaèa sa relé zopne
na cca. 1 sekundu.
5
.
2
K
o
n
f
i
g
u
r
á
c
i
a
r
e
l
é
K
4
Pri zasunutom jumperi
a po stlaèení tlaèidla
vysielaèa zostáva relé K4 v zopnutom stave až do
ïalšieho stlaèenia príslušného tlaèidla na vysielaèi.
Pri nezasunutom jumperi sa relé zopne na cca. 1
sekundu a vypne sa.
JP1 = ZASUNUTÝ
K4 riadené
prepínanie
JP1=NEZASUNUTÝ
K4 impulzný
mód
3
Stlaète tlaèidlo P1 na prijímaèi a držte ho stlaèené kým
sa rozsvieti èervená led DL1. Stlaète P1 znovu trikrát,
rozbliká sa DL4. Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo D
na vysielaèi. Led DL3 a DL4 trikrát bliknú. Tlaèidla D je
deaktivované (vymazané).
7
P
O
D
P
O
R
O
V
A
N
É
V
Y
S
I
E
L
A
È
E
Prijímaè typ RECEPT/4/433 môže by použitý s
nasledovnými typmi vysielaèov:
• ERP - vysielaè s RFID pr?veskom
• PR2, PR4 vysielaè
• PROMI 10 RF klávesnica
R
E
S
E
T
Stlaète tlaèidlo P1 a držte ho stlaèené kým sa
rozsvieti èervené led DL1. Uvolnite tlaèidlo a stlaète
ho znovu. Držte stlaèené, kým èervená led DL3 a
zelená led DL4 trikrát bliknú.
V tom prípade je pamä úplne vymazaná.
8
T
X
M
A
Z
A
N
I
E
Z
m
a
z
a
n
i
e
j
e
d
n
é
h
o
v
y
s
i
e
l
a
è
a
Maza je možné len jednotlivé tlaèidla vysielaèa, nie
vysielaè ako celok. Je možné deaktivova-vymaza
len niektoré z naprogramovaných tlaèidiel jedného
vysielaèa a ponecha ostatné funkèné. Ak chcete
vymaza kompletne celý vysielaè, je potrebné
postupne deaktivova všetky tlaèidlá.
Dôležité je maza tlaèidlo na tej pozícii relé, ku
ktorému bolo tlaèidlo priradené pri programovaní (pri
mazaní musí by rozsvietená led toho relé, ktoré tlaèidlo
zopína).
Príklad: tlaèidlo A - relé K1, tlaèidlo B - relé K2,
tlaèidlo C - relé K3, tlaèidlo D - relé K4
Stlaète tlaèidlo P1 na prijímaèi a držte ho stlaèené
kým sa rozsvieti èervená led DL1. Uvo¾nite tlaèidlo
P1 a stlaète tlaèidlo A na vysielaèi. Led DL3 a DL4
trikrát bliknú. Tlaèidlo
A je deaktivované
(vymazané).
Stlaète tlaèidlo P1 na prijímaèi a držte ho stlaèené, kým
sa rozsvieti èervená led DL1. Stlaète P1 ešte raz,
rozsvieti sa DL2. Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo B
na vysielaèi. Led DL3 a DL4 trikrát bliknú. Tlaèidla B je
deaktivované(vymazané).
Stlaète tlaèidlo P1 na prijímaèi a držte ho stlaèené kým
sa rozsvieti èervená led DL1. Stlaète P1 znovu dvakrát,
rozsvieti sa DL3. Uvo¾nite tlaèidlo P1 a stlaète tlaèidlo C
na vysielaèi. Led DL3 a DL4 trikrát bliknú. Tlaèidla C je
9
Z
O
B
R
A
Z
E
N
I
E
P
O
È
T
U
Z
A
P
A
M
A
T
ÄN
Ý
C
H
T
X
Je možné zobrazi poèet vysielaèov zapamätaných
v pamäti prijímaèa.
Stlaète tlaèidlo P1 a držte ho stlaèené kým sa
rozsvieti a zhasne led DL1. Potom tlaèidlo P1
uvo¾nite, zaène sekvencia 7 bliknutí led DL3 a DL4.
Táto sekvencia predstavuje poèet zapamätaných
vysielaèov vyjadrených v binárnej anotácii. Sledujte
v akom poradí Led blikajú a k poradiu priraïte
príslušné hodnoty pod¾a toho, èi blikla DL4(zelená)
alebo DL3 (èervená).
Pod¾a tabu¾ky dole a príkladu je možné zisti
príslušné decimálne èíslo:
Led (poradie bliknutí)
hodnota DL4
hodnota DL3
1°
1
0
2°
2
0
3°
4
0
4° 5° 6° 7°
8 16 32 64
0 0
0 0
Led sekvencia: DL3, DL3, DL4, DL4, DL3, DL3, DL3.
Èíslo:
0 + 0 + 4 + 8 + 0 + 0 + 0 =12
Prijímaè má uložených v pamäti 12 vysielaèov.
Záruèn? doba na tento v?robok je 24 mesiacov, ktoré zaè?naj? plyn? dátumom výroby. Poèas tejto doby, ak
výrobok nepracuje správne z dôvodu chybnej súèiastky, výrobok bude opravený alebo nahradený pod¾a
uváženia výrobcu. Záruka sa nevzahuje na kryt prijímaèa. Servis je zabezpeèovaný vo výrobnom závode.
R
Y
S
,
M
a
r
t
i
n
è
e
k
o
v
a
3
,
8
2
1
0
9
B
R
A
T
I
S
L
A
V
A
2
t
e
l
.
0
2
5
3
4
1
2
9
2
3
,
f
a
x
0
2
5
3
4
1
7
0
9
6
,
e
m
a
i
l
:
r
y
s
@
r
y
s
.
s
k
4
w
w
w
.
r
y
s
.
s
k
Download

433 MHz Mini prijímač do exteriéru - inštalačná príručka