Chemické čerpadlo
CPKN-CHs
Uloženie v ložisku UP02 až UP06 a P08s
Vyhrievateľné
Návod na obsluhu/montáž
Tiráž
Návod na obsluhu/montáž CPKN-CHs
Originálny návod na obsluhu
KSB Aktiengesellschaft
Všetky práva vyhradené. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu spoločnosti KSB šírený, rozmnožovaný,
upravovaný ani poskytovaný tretím stranám.
Všeobecne platí: Technické zmeny vyhradené.
© KSB Aktiengesellschaft Frankenthal 29.01.2013
Obsah
Obsah
Glosár ....................................................................................................5
1
Všeobecne .............................................................................................6
1.1
Zásady ................................................................................................................ 6
1.2
Montáž nekompletných strojov ....................................................................... 6
1.3
Cieľová skupina ................................................................................................. 6
1.4
Súvisiace dokumenty ........................................................................................ 6
1.5
Symbolika .......................................................................................................... 6
2
Bezpečnosť ............................................................................................8
2.1
Označenie varovaní .......................................................................................... 8
2.2
Všeobecne ......................................................................................................... 8
2.3
Použitie podľa pokynov .................................................................................... 8
2.4
Kvalifikácia a školenie personálu .................................................................... 9
2.5
Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu .............................. 9
2.6
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť .............................................................. 9
2.7
Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu .......................... 10
2.8
Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne práce
.......................................................................................................................... 10
2.9
Neprípustné spôsoby prevádzky .................................................................... 10
2.10
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii .................................................... 10
3
Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia .....................................13
3.1
Preprava .......................................................................................................... 13
3.2
Uskladnenie/konzervovanie ........................................................................... 13
3.3
Odoslanie späť ................................................................................................ 14
3.4
Likvidácia ......................................................................................................... 14
4
Popis čerpadla/čerpadlového agregátu ............................................16
4.1
Všeobecný opis ............................................................................................... 16
4.2
Názov ............................................................................................................... 16
4.3
Typový štítok .................................................................................................. 16
4.4
Konštrukčné usporiadanie ............................................................................. 16
4.5
Konštrukcia a princíp činnosti ....................................................................... 18
4.6
Stredná hodnota hlučnosti ........................................................................... 19
4.7
Rozsah dodávky .............................................................................................. 19
4.8
Rozmery a hmotnosti .....................................................................................20
5
Inštalácia/montáž ...............................................................................21
5.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 21
5.2
Kontrola pred začiatkom inštalácie .............................................................. 21
5.3
Inštalácia čerpadlového agregátu ................................................................. 21
5.4
Potrubia ........................................................................................................... 23
5.5
Ochranné zariadenia ...................................................................................... 26
CPKN-CHs
3 z 68
Obsah
5.6
Kontrola vyrovnania spojky ........................................................................... 26
5.7
Vyrovnanie čerpadla a motora ...................................................................... 27
5.8
Elektrické pripojenie ......................................................................................29
5.9
Kontrola smeru otáčania ...............................................................................30
6
Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky ...............................32
6.1
Uvedenie do prevádzky .................................................................................. 32
6.2
Medze prevádzkového rozsahu ..................................................................... 39
6.3
Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie ................................ 41
6.4
Opätovné uvedenie do prevádzky ................................................................ 41
7
Údržba/ošetrovanie ............................................................................42
7.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 42
7.2
Údržba/inšpekcia ............................................................................................ 43
7.3
Vypustenie/likvidácia ...................................................................................... 48
7.4
Demontáž čerpadlového agregátu ............................................................... 48
7.5
Montáž čerpadlového agregátu .................................................................... 51
7.6
Doťahovacie momenty skrutiek ..................................................................... 55
7.7
Náhradné diely na sklade ............................................................................... 56
8
Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie ..................................................59
9
Súvisiace podklady ..............................................................................61
9.1
Výkres celkového usporiadania so súpisom jednotlivých dielov ................. 61
10
Vyhlásenie o zhode ES ........................................................................64
11
Osvedčenie o nezávadnosti ...............................................................65
Register hesiel .....................................................................................66
4 z 68
CPKN-CHs
Glosár
Glosár
Čerpadlo
Pool-čerpadlá
Stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov
príslušenstva
Čerpadlový agregát
Čerpadlá zakúpené a uskladnené bez ohľadu
na ich neskoršie použitie
Procesná konštrukcia
kompletný čerpadlový agregát skladajúci sa z
čerpadla, pohonu, komponentov a dielov
príslušenstva
kompletná zásuvná jednotka sa dá
demontovať, pričom teleso čerpadla zostáva v
potrubí
Sacie potrubie/prívodné potrubie
Hydraulika
Časť čerpadla, v ktorom sa rýchlostná energia
transformuje na tlakovú energiu
Potrubie pripojené na sacie hrdlo
Výtlačné potrubie
Osvedčenie o nezávadnosti
Osvedčenie o nezávadnosti je vyhlásenie, že
čerpadlo/čerpadlový agregát boli riadne
vypustené, takže diely, ktoré prišli do kontaktu
s dopravovaným médiom, nepredstavujú
žiadnu hrozbu pre životné prostredie a zdravie.
CPKN-CHs
Potrubie pripojené na výtlačné hrdlo
Zásuvná jednotka
Čerpadlo bez telesa čerpadla; neúplný stroj
5 z 68
1 Všeobecne
1 Všeobecne
1.1 Zásady
Návod na obsluhu tvorí súčasť typových radov a vyhotovení uvedených na krycom
liste. Návod na obsluhu opisuje odborné a bezpečné použitie vo všetkých
prevádzkových fázach.
Typový štítok uvádza typový rad a konštrukčnú veľkosť, najdôležitejšie prevádzkové
údaje, číslo zákazky a číslo položky zákazky. Číslo zákazky a číslo položky zákazky
jednoznačne popisujú čerpadlo/čerpadlový agregát a slúžia na identifikáciu pri
všetkých ďalších obchodných operáciách.
Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB.
Stredné hodnoty hlučnosti. (⇨ Kapitola 4.6 Strana 19)
1.2 Montáž nekompletných strojov
Pri montáži nekompletných strojov dodaných spoločnosťou KSB ste povinní
rešpektovať príslušné podkapitoly v kapitole Údržba/ošetrovanie. (⇨ Kapitola 7.5.5
Strana 54)
1.3 Cieľová skupina
Cieľovou skupinou tohto návodu na obsluhu je technicky vyškolený odborný
personál.(⇨ Kapitola 2.4 Strana 9)
1.4 Súvisiace dokumenty
Tabuľka 1: Prehľad príslušných dokumentov
Dokument
List technických údajov
Montážny výkres/technický
výkres
Schéma zapojenia
Hydraulická charakteristika
Výkres celkového usporiadania1)
Dokumentácia subdodávateľov1)
Zoznamy náhradných dielov1)
Plán potrubí1)
Montážny výkres1)
Dodatková príloha2)
Zoznam súčiastok1)
Obsah
Popis technických údajov čerpadla/čerpadlového
agregátu
Popis pripojenia a montáže pre čerpadlové
agregáty/čerpadlá
Popis doplnkových prípojok
Charakteristiky pre dopravnú výšku, NPSH emp.,
stupeň účinnosti a príkon
Popis čerpadla formou rezov
Návody na obsluhu a ďalšia dokumentácia k
príslušenstvu a integrovaným častiam stroja
Popis náhradných dielov
Popis pomocných potrubí
Popis montáže tesnenia hriadeľa
Popis montáže záchytného sita na vstupe
Popis všetkých konštrukčných dielov čerpadla
1.5 Symbolika
Tabuľka 2: Použité symboly
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
2)
6 z 68
ak je dohodnutý v rozsahu dodávky
V závislosti od vyhotovenia
CPKN-CHs
Význam
Predpoklad pre návod na úkon
Výzva na vykonanie úkonu pri bezpečnostných pokynoch
Výsledok úkonu
Krížové odkazy
1 Všeobecne
Symbol
1.
Význam
Návod na úkon vo viacerých krokoch
2.
Upozornenie
uvádza odporúčania a dôležité upozornenia pre manipuláciu s
produktom
CPKN-CHs
7 z 68
2 Bezpečnosť
2 Bezpečnosť
!
NEBEZPEČENSTVO
Všetky upozornenia uvedené v tejto kapitole označujú nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika.
2.1 Označenie varovaní
Tabuľka 3: Znaky varovaní
Symbol
!
!
Vysvetlenie
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
VAROVANIE VAROVANIE
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo so stredným
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
POZOR
POZOR
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo, ktorého
nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkcie.
Ochrana proti explózii
Tento symbol poskytuje informácie o ochrane pred vznikom
explózií v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu podľa smernice
EÚ 94/9/ES (ATEX).
Všeobecné miesto ohrozenia
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá spôsobujúce smrť alebo zranenie.
Nebezpečné elektrické napätie
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým napätím a poskytuje
informácie na ochranu pred elektrickým napätím.
Poškodenie stroja
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
POZOR nebezpečenstvá ohrozujúce stroj a jeho funkciu.
2.2 Všeobecne
Návod na obsluhu obsahuje základné pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
ktorých rešpektovanie zaručí bezpečnú manipuláciu s čerpadlom a zároveň zabráni
vzniku zranení a vecných škôd.
Musíte rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené vo všetkých kapitolách.
Pred montážou a uvedením do prevádzky si zodpovedný odborný personál/
prevádzkovateľ musí prečítať a úplne pochopiť návod na obsluhu.
Odborný personál musí mať obsah návodu na obsluhu k dispozícii priamo na mieste
použitia.
Musíte rešpektovať pokyny umiestnené priamo na čerpadle a udržiavať ich v plne
čitateľnom stave. Platí to napríklad pre:
▪ šípku smeru otáčania,
▪ označenie prípojok,
▪ typový štítok.
Za dodržanie miestnych ustanovení nezohľadnených v návode na obsluhu zodpovedá
prevádzkovateľ.
2.3 Použitie podľa pokynov
Čerpadlo/čerpadlový agregát smú byť prevádzkované len v takých oblastiach
použitia, ktoré sú popísané v súvisiacich dokumentoch.
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkuje len v technicky bezchybnom stave.
8 z 68
CPKN-CHs
2 Bezpečnosť
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát neprevádzkuje v čiastočne zmontovanom stave.
▪ Čerpadlo smie dopravovať len médiá popísané v liste technických údajov alebo v
dokumentácii príslušného vyhotovenia.
▪ Čerpadlo nikdy neprevádzkujte bez dopravovaného média.
▪ Rešpektujte údaje o minimálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie poškodeniam kvôli
prehriatiu, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Rešpektujte údaje o maximálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie prehriatiu, poškodeniam
tesnení klzným krúžkom, kavitačným poškodeniam, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Čerpadlo neškrťte na sacej strane (zamedzenie kavitačným poškodeniam).
▪ Iné spôsoby prevádzky, ak nie sú uvedené v liste technických údajov alebo v
dokumentácii, musia byť povolené výrobcom.
Eliminovanie predvídateľných chybných použití
▪ Nikdy neotvárajte uzatváracie mechanizmy na výtlačnej strane nad úroveň
prípustného rozsahu
– prekročenie maximálnych dopravovaných objemov uvedených v liste
technických údajov alebo v dokumentácii,
– možné kavitačné poškodenia.
▪ Nikdy neprekračujte prípustné medze použitia týkajúce sa tlaku, teploty atď.,
uvedené v liste technických údajov alebo v dokumentácii.
▪ Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny ako aj pokyny na vykonávanie úkonov
uvedené v tomto návode na obsluhu.
2.4 Kvalifikácia a školenie personálu
Personál musí vykazovať primeranú kvalifikáciu pre montáž, obsluhu, údržbu a
inšpekciu.
Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri montáži, obsluhe,
údržbe a inšpekcii musí presne stanoviť prevádzkovateľ.
Neznalosť personálu musí byť odstránená školeniami a inštruktážami vykonávanými
dostatočne vyškoleným odborným personálom. Školenia môže na základe poverenia
od výrobcu/dodávateľa v daných prípadoch vykonať aj prevádzkovateľ.
Školenia na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonávajte len pod dozorom
technického odborného personálu.
2.5 Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu
▪ Nerešpektovanie tohto návodu na obsluhu vedie k strate nárokov na záručné
plnenie a náhradu škôd.
▪ Nerešpektovanie môže spôsobiť napríklad nasledujúce ohrozenia:
– ohrozenie osôb elektrickými, tepelnými, mechanickými a chemickými
vplyvmi, ako aj explóziami,
– zlyhanie dôležitých funkcií produktu,
– zlyhanie predpísaných metód na údržbu a ošetrovanie,
– ohrozenie životného prostredia spôsobené únikom nebezpečných látok.
2.6 Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
Okrem bezpečnostných pokynov, ako aj použitia podľa pokynov uvedených v tomto
návode, platia nasledujúce bezpečnostné predpisy:
▪ Predpisy o bezpečnosti práce, bezpečnostné a prevádzkové predpisy,
▪ Predpisy na ochranu proti explózii,
▪ Bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s nebezpečnými látkami,
▪ Platné normy a zákony.
CPKN-CHs
9 z 68
2 Bezpečnosť
2.7 Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu
▪ Na mieste používania namontujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom
horúcich, studených a pohyblivých častí a skontrolujte ich funkciu.
▪ Neodstraňujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom počas prevádzky
čerpadla.
▪ Namontujte uzemňovaciu prípojku pre kovový plášť pri elektrostatickom náboji
dopravovaného média.
▪ Poskytnite personálu ochranný výstroj, ktorý sa musí následne používať.
▪ Úniky (napr. na tesnení hriadeľa) nebezpečných dopravovaných médií (napr.
výbušných, jedovatých, horúcich) spôsobené netesnosťou musia byť odvedené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani životného prostredia. V tomto zmysle
dodržte platné zákonné ustanovenia.
▪ Vylúčte ohrozenie elektrickou energiou (podrobnosti k tomu nájdete v
špecifických národných predpisoch a/alebo predpisoch miestneho dodávateľa
elektrickej energie).
2.8 Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne
práce
▪ Prestavby alebo zmeny čerpadla sú prípustné len na základe súhlasu výrobcu.
▪ Používajte výhradne originálne diely alebo diely schválené výrobcom. Pri
používaní iných dielov môže dôjsť k zániku záruky za následky vyplývajúce z
takéhoto konania.
▪ Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné
a montážne práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným
personálom, ktorý bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na
obsluhu.
▪ Práce vykonávajte len na odstavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte.
▪ Teplota telesa čerpadla sa musí vyrovnať na teplotu okolia.
▪ Teleso čerpadla musí byť bez tlaku a vyprázdnené.
▪ Bezpodmienečne dodržiavajte postupy na vyradenie čerpadlového agregátu z
prevádzky popísané v návode na obsluhu. (⇨ Kapitola 6.1.12 Strana 38) (⇨ Kapitola
6.3 Strana 41)
▪ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať. (⇨
Kapitola 7.3 Strana 48)
▪ Bezprostredne po ukončení prác znovu namontujte, resp. sfunkčnite všetky
bezpečnostné a ochranné zariadenia. Pred opätovným uvedením do prevádzky
dodržiavajte body určené pre uvedenie do prevádzky.(⇨ Kapitola 6.1 Strana 32)
2.9 Neprípustné spôsoby prevádzky
Nikdy neprevádzkujte čerpadlo/čerpadlový agregát mimo medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov, ako aj v návode na obsluhu.
Prevádzková bezpečnosť dodaného čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručená iba
pri používaní podľa pokynov.(⇨ Kapitola 2.3 Strana 8)
2.10 Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii
!
NEBEZPEČENSTVO
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii uvedené v tejto kapitole musíte nutne
dodržiavať pri prevádzke v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.
V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu smú byť použité výhradne čerpadlá/
čerpadlové agregáty, ktoré sú vybavené príslušným označením a ktoré sú na to
určené podľa listu technických údajov.
Pre prevádzku čerpadlových agregátov s ochranou proti explózii podľa smernice ES
94/9/ES (ATEX) platia osobitné podmienky.
Pre tento bod rešpektujte predovšetkým odseky tohto návodu na obsluhu označené
10 z 68
CPKN-CHs
2 Bezpečnosť
vedľa uvedeným symbolom a nasledujúce kapitoly (⇨ Kapitola 2.10.1 Strana 11) až(⇨
Kapitola 2.10.4 Strana 12) (⇨ Kapitola 2.10.3 Strana 12).
Ochrana proti explózii je zaručená len pri používaní v súlade s určením.
Nikdy nepracujte s hodnotami nad, resp. pod úrovňou medzných hodnôt uvedených v
liste technických údajov a na typovom štítku.
Dôrazne eliminujte neprípustné spôsoby prevádzky.
2.10.1 Označenie
Čerpadlo
Hriadeľová spojka
Motor
Označenie na čerpadle sa vzťahuje len na čerpadlo.
Príklad označenia: II 2 G c TX
Teploty prípustné pre príslušné vyhotovenie čerpadla vyplývajú z tabuľky pre
teplotné limity.(⇨ Kapitola 2.10.2 Strana 11)
Hriadeľová spojka musí mať príslušné označenie a k dispozícii musí byť vyhlásenie
výrobcu.
Motor je predmetom samostatného posúdenia.
2.10.2 Teplotné limity
V normálnom prevádzkovom stave musíte očakávať na povrchu telesa čerpadla,
tesnení hriadeľa a v oblasti uložení maximálne teploty.
Teplota na povrchu telesa čerpadla zodpovedá teplote dopravovaného média. Ak
bude čerpadlo dodatočne vyhrievané, je prevádzkovateľ zariadenia zodpovedný za
dodržanie predpísanej teplotnej triedy, ako aj stanovenej teploty dopravovaného
média (pracovná teplota).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené teplotné triedy a z toho vyplývajúce teoretické
medzné hodnoty teploty dopravovaného média (možné zvýšenie teploty v oblasti
tesnenia hriadeľa bolo zohľadnené).
Teplotná trieda uvádza, akú maximálnu teplotu smie dosiahnuť povrch čerpadlového
agregátu počas prevádzky. Aktuálne prípustnú pracovnú teplotu čerpadla nájdete v
liste technických údajov.
Tabuľka 4: Teplotné limity
Teplotná trieda podľa EN 13463-1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Maximálna prípustná teplota
dopravovaného média
maximálne 400 °C3)
280 °C
185 °C
120 °C
85 °C
len po konzultácii
s výrobcom
Teplotná trieda T5
V oblasti valivých uložení je zaručené dodržanie teplotnej triedy T5. Toto dodržanie
je zaručené pri teplote okolia 40 °C a zabezpečení riadneho stavu údržby a
prevádzkového stavu. Pri teplotách okolia vyšších ako 40 °C sa spojte s výrobcom.
Teplotná trieda T6
Dodržanie teplotnej triedy T6 v oblasti uloženia je možné len pri špeciálnom
vyhotovení.
V prípade chybnej obsluhy alebo porúch a pri nerešpektovaní predpísaných opatrení
sa môžu vyskytnúť aj podstatne vyššie teploty.
Pri prevádzke so zvýšenou teplotou, pri chýbajúcom liste technických údajov alebo
pri „pool-čepadlách“ si maximálnu prípustnú pracovnú teplotu zistite v spoločnosti
KSB.
3)
v závislosti od aktuálneho materiálového vyhotovenia
CPKN-CHs
11 z 68
2 Bezpečnosť
2.10.3 Monitorovacie zariadenia
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa smú prevádzkovať len v rámci medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov a na typovom štítku.
Ak nie je prevádzkovateľ zariadenia schopný zabezpečiť dodržanie medzných
prevádzkových hodnôt, musí zaistiť príslušné monitorovacie zariadenia.
Skontrolujte nutnosť použitia monitorovacích zariadení na zaistenie funkcie.
Ďalšie informácie o monitorovacích zariadeniach vám poskytne spoločnosť KSB.
2.10.4 Medze prevádzkového rozsahu
Minimálne množstvá uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.2.3 Strana 40) sa vzťahujú na vodu
a dopravované médiá podobné vode. Dlhšie prevádzkové fázy pri týchto množstvách
a uvádzaných dopravovaných médiách nespôsobujú žiadne dodatočné zvýšenie
teploty povrchu čerpadla. Ak však existujú dopravované médiá s odlišnými
fyzikálnymi parametrami, musíte preveriť, či nehrozí nebezpečenstvo dodatočného
zohriatia, a či preto nie je nutné zvýšenie minimálneho množstva. Pomocou
výpočtových vzorcov uvedených v časti (⇨ Kapitola 6.2.3 Strana 40) môžete zistiť, či v
dôsledku dodatočného zohriatia nemôže dôjsť k nebezpečnému zvýšeniu teploty na
povrchu čerpadla.
12 z 68
CPKN-CHs
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3.1 Preprava
NEBEZPEČENSTVO
Vyšmyknutie sa čerpadla/čerpadlového agregátu z prepravného závesu
Ohrozenie života padajúcimi dielmi!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát prepravujte len vo vodorovnej polohe.
▷ Nikdy nevešajte čerpadlo/čerpadlový agregát za voľný koniec alebo za závesné
oko motora.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti uvedené v montážnom výkrese.
▷ Rešpektujte miestne predpisy o bezpečnosti práce.
▷ Používajte vhodné a prípustné viazacie prostriedky, napr. samoupínacie
zdvíhacie kliešte.
Čerpadlo/čerpadlový agregát zaveste a prepravujte podľa obrázka.
Obr. 1: Preprava čerpadla
max. 90°
Obr. 2: Preprava kompletného čerpadlového agregátu
max. 90°
Obr. 3: Preprava čerpadla na základovej doske
3.2 Uskladnenie/konzervovanie
Pokiaľ by uvedenie do prevádzky malo nastať po dlhšom čase od dodávky,
odporúčame pre uskladnenie čerpadla/čerpadlového agregátu nasledujúce
opatrenia:
CPKN-CHs
13 z 68
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
POZOR
Poškodenie vlhkosťou, nečistotami alebo škodcami pri skladovaní
Korózia/znečistenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Pri uskladnení v exteriéri vodotesne zakryte čerpadlo/čerpadlový agregát alebo
zabalené čerpadlo/čerpadlový agregát a príslušenstvo.
POZOR
Vlhké, znečistené alebo poškodené otvory a miesta spojení
Netesnosť alebo poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Zaslepené otvory čerpadlového agregátu odkryte až počas inštalácie.
Čerpadlo/čerpadlový agregát by ste mali skladovať v suchom, chránenom priestore,
podľa možnosti pri konštantnej vlhkosti vzduchu.
Raz mesačne ručne pretočte hriadeľ, napr. pomocou ventilátora motora.
Pri správnom uskladnení je zaručená ochrana do maximálne 12 mesiacov.
Nové čerpadlá/čerpadlové agregáty sú od výrobcu vhodne ošetrené.
Pri uskladňovaní už prevádzkovaného čerpadla/čerpadlového agregátu rešpektujte
časť (⇨ Kapitola 6.3.1 Strana 41) .
3.3 Odoslanie späť
1.
Čerpadlo riadne vyprázdnite. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 48)
2.
Zásadne prepláchnite a vyčistite čerpadlo, predovšetkým pri škodlivých,
výbušných, horúcich alebo iných rizikových dopravovaných médiách.
3.
Ak boli dopravované médiá, ktorých zvyšky spôsobujú pri kontakte s vlhkosťou
vzduchu koróziu, alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový
agregát dodatočne zneutralizovať a prefúkať ho do sucha inertným plynom bez
obsahu vody.
4.
K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí byť vždy pripojené kompletne
vyplnené osvedčenie o nezávadnosti.(⇨ Kapitola 11 Strana 65)
Bezpodmienečne uveďte použité zabezpečovacie a dekontaminačné opatrenia.
UPOZORNENIE
V prípade potreby si osvedčenie o nezávadnosti môžete stiahnuť z Internetu na
nasledujúcej adrese: www.ksb.com/certificate_of_decontamination
3.4 Likvidácia
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé dopravované médiá
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovaciu kvapalinu, ako aj prípadnú zvyšnú
kvapalinu.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.
14 z 68
1.
Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.
Pri demontáži zachyťte tuky a mazacie kvapaliny.
2.
Vyseparujte materiály čerpadla, napr. na:
- kovy
- plasty
- elektronický odpad
- tuky a mazacie kvapaliny
CPKN-CHs
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3.
Likvidáciu vykonajte podľa miestnych predpisov, resp. zariadenie odovzdajte na
regulovanú likvidáciu.
CPKN-CHs
15 z 68
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.1 Všeobecný opis
▪ Chemické čerpadlo s tesnením hriadeľa
Čerpadlo na dopravu kvapalín, ktoré nesmú počas procesu vychladnúť.
4.2 Názov
Príklad: CPKN – CHs 40-200
Tabuľka 5: Vysvetlivky k názvu
Skratka
CPKN
C
Hs
40
200
Význam
Typový rad
Materiál telesa C = ušľachtilá oceľ
Vyhrievané vyhotovenie
Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]
Menovitý priemer obežného kolesa [mm]
4.3 Typový štítok
6
KSB Aktiengesellschaft
67227 Frankenthal
1
CPKN-CHs 080-200
2
3
2008
0520-5-P-10000-31
P-No. 997125086300550001
Q 115 m3/h H 25 m
n 2955 1/min
4
5
Mat-No. 01 109 223
7
ZN 3804 - D 52 x 74
Obr. 4: Typový štítok
1
Typový rad, konštrukčná veľkosť
2
3
5
7
Číslo zákazky KSB
Otáčky
Dopravná výška
4
6
Údaj špecifický pre zákazníka
(alternatívne)
Objemový prietok
Rok výroby
4.4 Konštrukčné usporiadanie
Druh konštrukcie
▪ Čerpadlo so špirálovou komorou
▪ Špirálová komora/kryt telesa, vyhrievateľné
▪ Horizontálne usporiadanie
▪ Procesná konštrukcia
▪ jednostupňové
▪ spĺňa technické požiadavky podľa normy ISO 5199
▪ rozmery a výkon podľa EN 22 858/ISO 2858
dopĺňa čerpadlá s menovitými svetlosťami DN 25, DN 200 a vyššími
Teleso čerpadla
▪ Jednoduchá špirála/dvojitá špirála, v závislosti od veľkosti
▪ radiálne delená špirálová komora
▪ Ŝpirálová komora s naliatymi nohami čerpadla
▪ špirálová komora (jednotlivo so štrbinovým krúžkom) a kryt telesa
16 z 68
CPKN-CHs
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
Tvar obežného kolesa
▪ uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami
▪ lopatky na zadnej strane odľahčujú axiálny posun
Tesnenie hriadeľa
▪ jednočinné tesnenie klzným krúžkom
▪ iné vyhotovenia tesnenia klzným krúžkom na požiadanie
▪ Obal upchávky
UPOZORNENIE
Zmena z upchávkového tesnenia na tesnenie klzným krúžkom alebo naopak je pri
použití príslušných vymeniteľných dielov možná bez dodatočných prác na telese.
Tabuľka 6: Utesnený priestor s rôznymi tesneniami hriadeľa (príklady)
Druh tesnenia
valcový utesnený priestor
normované tesnenie klzným
krúžkom
Obrázok
D00459
dvojčinné tesnenie klzným
krúžkom (back to back)
obojstranne neodľahčené
D01167
valcový utesnený priestor
(vyhrievané tesniace veko)
normované tesnenie klzným
krúžkom
UG1158271
Uloženie
Konštrukčný popis
Ložisko na strane motora:
▪ Pevné ložisko
▪ spárované guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
▪ Vôľa axiálneho pohybu rotora obmedzená na maximálne 0,5 mm
▪ Olejové mazanie
▪ alternatívne: mazanie tukom
Ložisko na strane čerpadla:
▪ Voľné ložisko
▪ Valčekové ložisko
▪ zaťažiteľné len radiálne
▪ Olejové mazanie
▪ alternatívne: mazanie tukom
Názov nosiča ložiska
Príklad: UP03
CPKN-CHs
17 z 68
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
Tabuľka 7: Názov nosiča ložiska
Názov
UP
03
Vysvetlenie
Nosič ložiska
označenie veľkosti (vzťahuje sa na rozmery utesneného
priestoru a konca hriadeľa)
Vhodnú verziu ložiska nájdete v liste technických údajov.
Použité ložiská
Tabuľka 8: Verzia ložiska
Označenie KSB
B.G
B.G.8
Označenie FAG
B-TVP-UA
B-TVP-UA 80
Označenie SKF
BECBP
BEC86P
Tabuľka 9: Štandardné uloženie
Nosič ložiska
Valivé ložisko
Strana čerpadla
NU307
NU311
NU311
NU313
NU416
NU416
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
Strana motora
2 x 7307 B.G
2 x 7311 B.G.8
2 x 7311 B.G.8
2 x 7313 B.G.8
2 x 7319 B.G
2 x 7319 B.G
4.5 Konštrukcia a princíp činnosti
1
2
6
3
4
7
5
8
9
10
Obr. 5: Rez
1
3
5
7
9
Vyhotovenie
18 z 68
Uzatváracia štrbina
Kryt telesa
Nosič ložiska
Obežné koleso
Valivé ložisko, na strane čerpadla
2
4
6
8
10
Výtlačné hrdlo
Hnací hriadeľ
Sacie hrdlo
Tesnenie hriadeľa
Valivé ložisko, na strane motora
Čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom prúdenia a radiálnym alebo
tangenciálnym výstupom prúdenia. Hydraulika je vyhotovená s vlastným uložením a
je spojená s motorom hriadeľovou spojkou.
CPKN-CHs
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
Princíp činnosti
Utesnenie
Dopravované médium vstupuje do čerpadla axiálne cez sacie hrdlo (6) a je
akcelerované rotujúcim obežným kolesom (7) do valcového prúdenia smerom von. V
rámci obrysu telesa čerpadla sa rýchlostná energia dopravovaného média
transformuje na tlakovú energiu a dopravované médium je vedené k výtlačnému
hrdlu (2), cez ktoré opúšťa čerpadlo. Uzatváracia štrbina (1) zabraňuje spätnému
prúdeniu dopravovaného média z telesa do sacieho hrdla. Hydraulika je na výtlačnej
strane obežného kolesa obmedzená krytom telesa (3), cez ktorý je vedený hriadeľ (4).
Priechod hriadeľa cez kryt je voči okoliu utesnený tesnením hriadeľa (8). Hriadeľ je
uložený vo valivých ložiskách (9 a 10), ktoré sú upnuté v nosiči ložiska (5), ktorý je
spojený s telesom čerpadla a/alebo krytom telesa.
Čerpadlo je utesnené tesnením hriadeľa.
Normované tesnenie klzným krúžkom alebo obal upchávky
4.6 Stredná hodnota hlučnosti
Tabuľka 10: Hladina akustického tlaku na meranej ploche LpA4)5)
Potrebný
menovitý
výkon PN
[kW]
1
2
3
4
6
8
11
15
19
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
Čerpadlo
Čerpadlový agregát
2 900
min-1
1 450
min-1
960 min
760 min-1
2 900
min-1
1 450
min-1
960 min-1
760 min-1
[dB]
54
56
57
59
61
62
64
66
67
68
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
[dB]
53
55
56
58
59
61
63
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
[dB]
52
53
55
56
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
-
[dB]
63
66
68
69
71
72
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
82
83
84
84
85
[dB]
58
60
62
63
65
66
68
69
70
71
72
73
74
74
76
76
77
77
78
79
80
[dB]
56
58
60
61
62
64
65
67
68
68
70
70
71
72
73
73
74
75
75
76
-
-1
4.7 Rozsah dodávky
V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:
▪ Čerpadlo
Pohon
Hriadeľová spojka
Prvky ochrany pred
nebezpečným dotykom
Základová doska
▪ povrchovo chladený IEC trojfázový motor s rotorom na krátko
▪ elastická spojka s alebo bez redukčného puzdra
▪ ochrana spojky podľa EN 294
▪ Základová doska (podľa ISO 3661), odliata alebo zvarená, pre čerpadlo a motor v
protiskrutovom vyhotovení
▪ Oceľový U profil alebo hranený oceľový plech
Špeciálne príslušenstvo
4)
5)
▪ Jednotlivo
priemerná priestorová hodnota; podľa ISO 3744 a EN 12639 Platí v prevádzkovej oblasti čerpadla Q/Qopt = 0,8 - 1,1 a pri
prevádzke bez kavitácie. Pri záručnom plnení platí pre toleranciu merania a konštrukčnú vôľu prídavok +3 dB.
Prídavok pri prevádzke 60 Hz: 3 500 ot./min +3 dB; 1 750 ot./min +1 dB; 1 160 ot./min: ±0 dB
CPKN-CHs
19 z 68
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.8 Rozmery a hmotnosti
Údaje o rozmeroch a hmotnostiach nájdete na montážnom výkrese/rozmerovom
výkrese čerpadla/čerpadlového agregátu.
20 z 68
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
5 Inštalácia/montáž
5.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná inštalácia v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Rešpektujte miestne predpisy na ochranu proti explózii.
▷ Rešpektujte údaje v liste technických údajov a na typovom štítku čerpadla a
motora.
5.2 Kontrola pred začiatkom inštalácie
Miesto inštalácie
VAROVANIE
Inštalácia na nespevnené a nenosné základy
Zranenia a vecné škody!
▷ Dbajte na dostatočnú pevnosť betónu (min. trieda X0) betónového základu
podľa DN 1045.
▷ Čerpadlový agregát osaďte len na stuhnuté betónové základy.
▷ Čerpadlový agregát osaďte len na vodorovné a ploché povrchy.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti uvedené v montážnom výkrese.
1.
Skontrolujte konštrukčné usporiadanie zariadenia.
Konštrukčné usporiadanie zariadenia musí byť pripravené podľa rozmerov na
rozmerovom/montážnom výkrese.
5.3 Inštalácia čerpadlového agregátu
Čerpadlový agregát sa musí umiestniť v horizontálnej polohe.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené neodbornou inštaláciou
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Horizontálnou inštaláciou zabezpečte samoodvzdušnenie čerpadla.
5.3.1 Inštalácia základu
2
1
3
4
Obr. 6: Použite podkladové plechy
1
3
Rozstup základových skrutiek
Podkladový plech pri > 800 mm
2
4
Podkladový plech
Základová skrutka
✓ Základ vykazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
CPKN-CHs
21 z 68
5 Inštalácia/montáž
✓ Základ bol pripravený podľa rozmerov na technickom/montážnom výkrese.
1.
Nainštalujte čerpadlový agregát na základ a vyrovnajte ho pomocou vodováhy
na hriadeli a výtlačnom hrdle.
Prípustná odchýlka polohy: 0,2 mm/m.
2.
V prípade potreby založte na výškové vyrovnanie podkladové plechy (2).
Podkladové plechy založte vždy vľavo a vpravo, v bezprostrednej blízkosti
základových skrutiek (4), medzi základovú dosku/základový rám a základ.
Pri rozstupe základových skrutiek > 800 mm založte do stredu základovej dosky
dodatočné podkladové plechy (3).
Všetky podkladové plechy musia dosadať plocho.
3.
Založte základové skrutky (4) do pripravených dier.
4.
Zalejte základové skrutky (4) betónom.
5.
Po zatuhnutí betónu vyrovnajte základovú dosku.
6.
Rovnomerne a pevne dotiahnite základové skrutky (4).
7.
Základovú dosku zalejte nezmršťujúcim sa betónom s normálnou zrnitosťou, s
hodnotou voda - cement ≤ 0,5.
Tekutú konzistenciu dosiahnete modifikátorom tekutosti.
Dodatočná úprava betónu podľa DIN 1045.
UPOZORNENIE
Po predchádzajúcej konzultácii môžete čerpadlový agregát uložiť na tlmiče vibrácií,
čím zabezpečíte prevádzku bez vibrácií.
UPOZORNENIE
Medzi čerpadlo a sacie, resp. výtlačné potrubie môžete zaradiť kompenzátory.
5.3.2 Inštalácia bez základu
1
2
3
4
Obr. 7: Nastavenie regulačných prvkov
1, 3
4
Kontramatica
Regulačný prvok
2
Nastavovacia matica
✓ Podklad vykazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
22 z 68
1.
Nainštalujte čerpadlový agregát na regulačné prvky (4) a vyrovnajte ho
pomocou vodováhy (na hriadeli/výtlačnom hrdle).
2.
V prípade potreby dosiahnutia výškového vyrovnania uvoľnite skrutky a
kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
3.
Nastavujte nastavovacie matice (2), až kým nevyrovnáte prípadné výškové
rozdiely.
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
4.
Znovu dotiahnite kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
5.4 Potrubia
5.4.1 Napojenie potrubia
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustného zaťaženia na hrdlách čerpadla
Ohrozenie života unikajúcim horúcim, toxickým, leptavým alebo horľavým
dopravovaným médiom na miestach s netesnosťami!
▷ Čerpadlo nepoužívajte ako pevný bod pre potrubia.
▷ Potrubia zachyťte bezprostredne pred čerpadlom a napojte ich bez pnutí.
▷ Rešpektujte prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla. (⇨ Kapitola 5.4.2
Strana 24)
▷ Rozťahovanie potrubia pri zvýšení teploty kompenzujte vhodnými opatreniami.
POZOR
Chybné uzemnenie pri zváračských prácach na potrubí
Zničenie valivých ložísk (efekt jamkovej korózie, tzv. pitting)!
▷ Pri zváraní elektrickým oblúkom nikdy nepoužívajte na uzemnenie čerpadlo
alebo základovú dosku.
▷ Zamedzte prietoku prúdu cez valivé ložiská.
UPOZORNENIE
V závislosti od druhu zariadenia odporúčame zabudovanie obmedzovačov vratného
toku a uzáverov. Tieto však musia byť osadené tak, aby neobmedzovali vypúšťanie
alebo demontáž zariadenia.
✓ Sacie/prívodné potrubie do čerpadla uložte so stúpaním, na prítoku v spáde.
✓ Menovité svetlosti potrubí musia zodpovedať minimálne prípojkám na čerpadle.
✓ Aby ste zabránili zvýšeným tlakovým stratám, musíte prechodové kusy vyhotoviť
s väčšími menovitými svetlosťami s uhlom rozšírenia cca. 8°.
✓ Potrubia musíte zachytiť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.
1.
Dôkladne vyčistite, prepláchnite a prefúkajte zásobníky, potrubia a prípojky
(predovšetkým pri nových zariadeniach).
2.
Prírubové kryty na sacom a výtlačnom hrdle čerpadla musíte pred inštaláciou do
potrubného systému odstrániť.
POZOR
Okuje, okoviny a iné nečistoty v potrubiach
Poškodenie čerpadla!
▷ Odstráňte nečistoty z potrubí.
▷ V prípade potreby osaďte filter.
▷ Rešpektujte údaje uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.2.2.3 Strana 44).
3.
V prípade potreby osaďte do potrubia filter (viď obrázok: Filter v potrubí).
CPKN-CHs
23 z 68
5 Inštalácia/montáž
1
2
Obr. 8: Filter v potrubí
1
Diferenciálny manometer
2
Filter
UPOZORNENIE
Použite filter so založenou sieťou z drôteného pletiva, s priemerom drôtu 0,5 mm
až 0,25 mm, z materiálu odolného voči korózii.
Osaďte filter s trojnásobkom prierezu potrubia.
Osvedčili sa filtre v tvare klobúka.
4.
Spojte hrdlo čerpadla s potrubím.
POZOR
Agresívne umývacie prostriedky a moridlá
Poškodenie čerpadla!
▷ Druh a trvanie čistenia pri výplachovej a moriacej prevádzke prispôsobte podľa
použitého materiálu telesa a tesnení.
5.4.2 Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla
[+]
Fy
Fy
My
Fz
Fz
Prípustné výsledné sily stanovíte vždy
podľa nasledujúcich vzorcov:
Mz
Fx
Fz
Fx
Mx
Fy
Fx
Sily a momenty na hrdlách čerpadla
Údaje pre sily a momenty platia len pre statické zaťaženia potrubí. Pri prekročení je
potrebné prekontrolovanie.
Ak je potrebné výpočtové dokázanie pevnosti — hodnoty budú k dispozícii len na
základe vyžiadania.
Údaje platia pre inštaláciu s úplne zaliatou základovou doskou, priskrutkovanou na
tuhý, rovný základ.
Sily a momenty boli stanovené na základe API 610 (6. vydanie), tabuľka 2, 2-násobné
hodnoty.
24 z 68
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
Konštrukčné veľkosti
Tabuľka 11: Sily a momenty na hrdlách čerpadla
25-160
32-125
32-160
32-200
32-250
40-160
40-200
40-250
40-315
50-160
50-200
50-250
50-315
65-200
80-200
80-250
80-315
80-400
100-250
125-315
125-400
150-250
150-315
200-315
200-400
250-315
250-400
300-400
Sacie hrdlo
[N]
Výtlačné hrdlo
(N)
Sacie hrdlo
(Nm)
Výtlačné hrdlo
(Nm)
Fx
Fy
Fz
Fres
Fx
FyŤah
+
FyTlak-
Fz
Fres
Mx
My
Mz
Mx
My
Mz
1050
1350
700
900
850
1100
1100
1400
500
700
350
450
650
850
450
550
700
900
550
700
450
550
300
350
400
450
300
350
200
250
1750
1150
1400
1800
850
550
1100
700
1100
1150
850
600
550
450
300
2150
1400
1700
2200
1100
700
1350
900
1400
1450 1100
750
700
550
350
2700
3700
1750
2400
2150
2950
2750
3800
1400
1700
900
1100
1750
2150
1150
1400
1800
2200
2000 1500 1000 1150 850
2750 2100 1400 1450 1100
600
750
3700
4700
2400
3100
2950
3750
3800
4750
2150
2950
1350
1850
2700
3700
1750
2400
2800
3800
2750 2100 1400 2000 1500 1000
3450 2650 1750 2750 2100 1400
7350
4700
5700
7400
3750
2350
4700
3100
4850
5300 3850 2650 3450 2650 1750
7350
4700
5700
7400
5700
3550
7350
4700
7400
5300 3850 2650 5300 3850 2650
12000 8000 10000 12800 8000
5000 10000 6700 10450 9150 6900 4500 7500 5700 3650
13350 8700 10700 13800 10000 6150 12000 8000 12800 9550 7150 4700 9150 6900 4500
Korekčné hodnoty v závislosti od materiálu a teploty (viď nasledujúci diagram).
Korekčný súčiniteľ
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
GP240GH+N
JS1025
0,70
JL1040
0,65
0,60
1.4408
0,55
0,50
120
150
200
250
300
350
400 °C
Obr. 9: Diagram teplota – korekcia
CPKN-CHs
25 z 68
5 Inštalácia/montáž
5.4.3 Doplnkové prípojky
POZOR
Nepoužité alebo nesprávne použité doplnkové prípojky (napr. upchávková
kvapalina, výplachová kvapalina atď.)
Funkčná porucha čerpadla!
▷ Rešpektujte rozmery a polohu doplnkových prípojok uvedené v montážnom
výkrese, resp. v pláne potrubí a na štítkoch na čerpadle, ak sú k dispozícii.
▷ Používajte určené doplnkové prípojky.
5.5 Ochranné zariadenia
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry kvôli nedostatočnému vetraniu
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Zabezpečte vetranie priestoru medzi krytom telesa/tlakovým krytom a vekom
ložiska.
▷ Neuzatvárajte alebo neprekrývajte perforáciu na ochrane pred nebezpečným
dotykom (napr. izoláciou).
VAROVANIE
Špirálová komora a kryt telesa/výtlačný kryt absorbujú teplotu dopravovaného
média
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Zaizolujte špirálovú komoru.
▷ Namontujte bezpečnostné zariadenia.
POZOR
Hromadenie tepla v nosiči ložiska
Poškodenie ložiska!
▷ Nosič ložiska/lucernu nosiča ložiska a kryt telesa sa nesmú izolovať.
5.6 Kontrola vyrovnania spojky
NEBEZPEČENSTVO
Neprípustné teploty na spojke alebo uložení v dôsledku chybného vyrovnania
spojky
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Vždy zaistite korektné vyrovnanie spojky.
POZOR
Vyosenie hriadeľov čerpadla a motora
Poškodenie čerpadla, motora a spojky!
▷ Po inštalácii čerpadla a pripojení potrubia vždy vykonajte kontrolu spojky.
▷ Kontrolu spojky vykonajte aj na čerpadlových agregátoch, ktoré boli dodané na
spoločnej základovej doske.
26 z 68
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
a)
1
1
b)
A
B
A
B
A
B
A
B
1
1
2
2
Obr. 10: a) Kontrola vyrovnania spojky a b) Vyrovnanie spojky s redukčným puzdrom
1
Pravítko
2
Meradlo
✓ Ochrana spojky a príp. nášľapná ochrana sú demontované.
1.
Uvoľnite a bez pnutia dotiahnite podpernú nohu.
2.
Položte pravítko axiálne cez obe polovice spojky.
3.
Nechajte pravítko ležať a pomocou spojky pretočte rukou.
Spojka je vyrovnaná korektne, ak je všade rovnaká vzdialenosť A), resp. B) k
príslušnému hriadeľu.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie byť radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm, nielen v
pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a prítomnosti tlaku na prítoku.
4.
Skontrolujte vzdialenosť oboch polovíc spojky po obvode.
Spojka je vyrovnaná korektne, ak je vzdialenosť medzi oboma polovicami spojky
po celom obvode rovnaká.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie byť radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm, nielen v
pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a prítomnosti tlaku na prítoku.
5.7 Vyrovnanie čerpadla a motora
Po inštalácii čerpadlového agregátu a pripojení potrubí skontrolujte vyrovnanie
spojky a v prípade potreby upravte zoradenie čerpadlového agregátu (na motore).
5.7.1 Motory s nastavovacou skrutkou
1
2
3
Obr. 11: Motor s nastavovacou skrutkou
1
3
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kontramatica
2
Nastavovacia skrutka
✓ Ochrana spojky a príp. nášľapná ochrana sú demontované.
1.
Skontrolujte vyrovnanie spojky.
CPKN-CHs
27 z 68
5 Inštalácia/montáž
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice (3) na
základovej doske.
3.
Otáčajte nastavovacie skrutky (2) rukou alebo otvoreným kľúčom, až kým
nedosiahnete korektné vyrovnanie spojky.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice
(3) na základovej doske.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
6.
Znovu namontujte ochranu spojky a v prípade potreby aj nášľapnú ochranu.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
5.7.2 Motory bez nastavovacej skrutky
Výškové osové rozdiely medzi čerpadlom a motorom vyrovnajte podkladovými
plechmi.
1
Obr. 12: Čerpadlový agregát s podkladovým plechom
1
Podkladový plech
✓ Ochrana spojky a prípadne nášľapná ochrana sú demontované.
28 z 68
1.
Skontrolujte vyrovnanie spojky.
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na motore.
3.
Podkladajte pod pätky motora podkladové plechy, až kým nevyrovnáte výškové
osové rozdiely.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
6.
Znovu namontujte ochranu spojky a v prípade potreby aj nášľapnú ochranu.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
5.8 Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná elektrická inštalácia
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Pre elektrickú inštaláciu rešpektujte dodatočne aj dokument IEC 60079-14.
▷ Motory s ochranou proti explózii vždy pripájajte cez istič motora.
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!
▷ Elektrické pripojenie smie vykonať len odborný elektrikár.
▷ Rešpektujte predpisy IEC 30364 (DIN VDE 0100) a pri ochrane Ex IEC 60079
(DIN VDE 0165).
VAROVANIE
Chybné pripojenie k sieti
Poškodenie elektrickej siete, skrat!
▷ Rešpektujte technické podmienky pre pripojenie stanovené miestnym
dodávateľom elektrickej energie.
1.
Porovnajte dostupné sieťové napätie s údajmi na typovom štítku motora.
2.
Zvoľte vhodné zapojenie.
UPOZORNENIE
Odporúčame zabudovanie ochranného prvku motora.
CPKN-CHs
29 z 68
5 Inštalácia/montáž
5.8.1 Nastavenie časového relé
POZOR
Príliš dlhé prepínacie časy pri trojfázových motoroch so zapojením hviezda –
trojuholník
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Prepínacie časy medzi hviezdou a trojuholníkom udržiavajte čo najkratšie (viď
tabuľku: Nastavenie časového relé pri zapojení hviezda – trojuholník).
Tabuľka 12: Nastavenie časového relé pri zapojení hviezda – trojuholník
Výkon motora
≤ 30 kW
> 30 kW
Nastavovaný čas Y
<3s
<5s
5.8.2 Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Smer otáčania trojfázových motorov je podľa DIN VDE 0530 Časť 8 zapojený
zásadne na chod doprava (viditeľné na konci hriadeľa motora).
Smer otáčania čerpadla zodpovedá šípke smeru otáčania na čerpadle.
1.
Smer otáčania motora prestavte podľa smeru otáčania čerpadla.
2.
Rešpektujte dodanú dokumentáciu od výrobcu pre motor.
5.9 Kontrola smeru otáčania
NEBEZPEČENSTVO
Zvýšenie teploty pri dotyku s rotujúcimi a stojacimi dielmi
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Smer otáčania nikdy nekontrolujte pri suchom čerpadle.
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
VAROVANIE
Ruky, resp. cudzie predmety v telese čerpadla
Poranenia, poškodenie čerpadla!
▷ Nikdy nezasahujte rukami ani predmetmi do čerpadla.
▷ Skontrolujte vnútrajšok čerpadla na prítomnosť cudzích predmetov.
POZOR
Chybný smer otáčania pri tesnení klzným krúžkom so stanoveným smerom otáčania
Poškodenie tesnenia klzným krúžkom a netesnosť!
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
POZOR
Chybný smer otáčania motora a čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Rešpektujte šípku pre smer otáčania na čerpadle.
▷ Skontrolujte smer otáčania a v prípade potreby zmeňte zapojenie dvoch
ľubovoľných fáz, a korigujte tak smer otáčania.
Korektný smer otáčania motora a čerpadla je v smere hodinových ručičiek (pri
pohľade zo strany motora).
30 z 68
CPKN-CHs
5 Inštalácia/montáž
1.
Zapnutím a okamžitým vypnutím nechajte motor krátko nabehnúť a pritom
sledujte smer otáčania motora.
2.
Skontrolujte smer otáčania.
Smer otáčania motora sa musí zhodovať so šípkou pre smer otáčania na
čerpadle.
3.
Pri nesprávnom smere otáčania skontrolujte elektrické pripojenie motora a v
príp. potreby rozvádzač.
CPKN-CHs
31 z 68
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1 Uvedenie do prevádzky
6.1.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky
Pred uvedením čerpadlového agregátu do prevádzky musíte zabezpečiť nasledujúce
body:
▪ Čerpadlový agregát je elektricky zapojený podľa predpisov so všetkými
ochrannými zariadeniami.
▪ Čerpadlo je naplnené dopravovaným médiom. (⇨ Kapitola 6.1.4 Strana 34)
▪ Skontrolovali ste smer otáčania.(⇨ Kapitola 5.9 Strana 30)
▪ Všetky doplnkové prípojky sú pripojené a funkčné.
▪ Skontrolovali ste mazací prostriedok.
▪ Po dlhšom odstavení čerpadla/čerpadlového agregátu boli vykonané opatrenia
uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.4 Strana 41) .
6.1.2 Naplnenie mazacieho prostriedku
Ložiská mazané tukom
Ložiská mazané tukom sú už naplnené.
Ložiská mazané olejom
Nosič ložiska naplňte mazacím olejom.
Triedu oleja nájdete v časti(⇨ Kapitola 7.2.3.1.2 Strana 45)
Množstvo oleja nájdete v časti (⇨ Kapitola 7.2.3.1.3 Strana 45)
Naplnenie mazacieho oleja do regulátora hladiny oleja (len pri uložení mazanom
olejom)
✓ Regulátor hladiny oleja je naskrutkovaný do horného otvoru nosiča ložiska.
UPOZORNENIE
Ak nie je nosič ložiska vybavený regulátorom hladiny oleja, môžete hladinu oleja
skontrolovať v strede olejoznaku namontovaného naboku.
POZOR
Príliš málo mazacieho oleja v zásobníku regulátora hladiny oleja
Poškodenie ložiska!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu oleja.
▷ Zásobník naplňte vždy doplna.
▷ Zásobník musí byť vždy dostatočne naplnený.
32 z 68
CPKN-CHs
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
1
2
3
4
5
Obr. 13: Nosič ložiska s regulátorom hladiny oleja
1
3
5
Regulátor hladiny oleja
2
Uhol pripojenia regulátora hladiny 4
oleja
Nosič ložiska
Odvzdušňovacia zátka
Uzatváracia skrutka
1.
Vytiahnite odvzdušňovaciu zátku (2).
2.
Odklopte regulátor hladiny oleja (1) od nosiča ložiska (5) a pridržte ho.
3.
Cez otvor odvzdušňovacej zátky dopĺňajte olej dovtedy, kým nenatečie do uhla
pripojenia regulátora hladiny oleja (3).
4.
Zásobník regulátora hladiny oleja (1) naplňte na maximum.
5.
Zaklopte regulátor hladiny oleja (1) späť do základnej polohy.
6.
Nasaďte odvzdušňovaciu zátku (2).
7.
Po cca. 5 minútach skontrolujte hladinu oleja na priezore zásobníka regulátora
hladiny oleja (1).
Zásobník musí byť vždy dostatočne naplnený, aby bolo zabezpečené optimálne
vyrovnávanie hladiny oleja. V prípade potreby zopakujte kroky 1 – 6.
8.
Pri kontrole funkčnosti regulátora hladiny oleja (1) pomaly vypúšťajte olej na
uzatváracej skrutke (4), až kým v zásobníku nezačnú vystupovať vzduchové
bublinky.
UPOZORNENIE
Príliš vysoká hladina vedie k zvýšeniu teploty, netesnostiam alebo únikom oleja.
6.1.3 Tesnenie hriadeľa
Tesnenia hriadeľa sa dodávajú finálne namontované.
Rešpektujte pokyny na demontáž(⇨ Kapitola 7.4.6 Strana 49) (⇨ Kapitola 7.4.4 Strana
49) alebo montáž (⇨ Kapitola 7.5.3 Strana 52).
Nasávací zásobník
Dvojité tesnenie klzným
krúžkom
Externé napájanie
Pri vyhotovení s nasávacím zásobníkom ho naplňte podľa montážneho výkresu.
Pred zapnutím čerpadla zabezpečte prítok blokovacieho tlaku podľa montážneho
výkresu.
Zabezpečte prívod objemov a tlakov do čerpadla uvedených v liste technických
údajov alebo v montážnom výkrese.
CPKN-CHs
33 z 68
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1.4 Naplnenie a odvzdušnenie čerpadla
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Vnútrajšok čerpadla prichádzajúci do kontaktu s dopravovaným médiom musí
byť, vrátane utesneného priestoru a pomocných systémov, vždy naplnený
dopravovaným médiom.
▷ Zabezpečte dostatočne vysoký prívodný tlak.
▷ Zaveďte príslušné monitorovacie opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO
Porucha tesnenia hriadeľa kvôli chodu nasucho
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
Poškodenie čerpadla!
▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.
1.
Odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným médiom.
2.
Úplne otvorte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí.
3.
Úplne otvorte všetky doplnkové prípojky (upchávková kvapalina, výplachová
kvapalina atď.).
6.1.5 Finálna kontrola
1.
Odstráňte ochranu spojky a v prípade potreby nášľapnú ochranu.
2.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.(⇨
Kapitola 5.6 Strana 26)
3.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
4.
Znovu namontujte ochranu spojky a v prípade potreby aj nášľapnú ochranu.
5.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
6.1.6 Chladenie vodou
POZOR
Agresívna chladiaca voda vytvárajúca nánosy
Poškodenie čerpadla!
▷ Rešpektujte údaje o kvalite chladiacej vody.
Pre chladenie vodou rešpektujte nasledujúce údaje o kvalite:
▪ žiadne vytváranie nánosov
▪ neagresívna
▪ žiadne suspendované látky
▪ stredná tvrdosť 5 °dH (~1 mmol/l)
▪ pH > 8
▪ kondicionovaná a koróziomechanicky neutrálna
▪ vstupná teplota tE=10 až 30 °C,
výstupná teplota tA= maximálne 45 °C
34 z 68
CPKN-CHs
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1.7 Chladenie nosiča ložiska (špeciálne vyhotovenie)
Pri trvalom vyhrievaní pri odstavenom čerpadle (viac ako 185 °C) je potrebné
chladenie nosiča ložiska.
Na chladenie nosiča ložiska sú potrebné nasledujúce hodnoty:
▪ tlak chladiacej kvapaliny: maximálne 6 barov,
▪ množstvo chladiacej kvapaliny: pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Tabuľka 13: Množstvo chladiacej kvapaliny pri chladení uloženia
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08
Množstvo chladiacej kvapaliny [l/min.]
5
6
8
10
10
10
6.1.8 Vyhrievanie
POZOR
Chýbajúce ohrievacie médium
Poškodenie čerpadla!
▷ Pripravte dostatočné množstvo vhodného ohrievacieho média.
POZOR
Príliš krátka doba nahriatia
Poškodenie čerpadla!
▷ Dbajte na dostatočné prehriatie čerpadla.
POZOR
Prekročenie prípustnej teploty ohrievacieho média
Unikajúce dopravované, resp. ohrievacie médium!
▷ Rešpektujte medze použitia ohrievacích médií.
NEBEZPEČENSTVO
Príliš vysoké teploty povrchu
Nebezpečenstvo explózie!
Popáleniny!
▷ Rešpektujte prípustné teplotné triedy.(⇨ Kapitola 2.10.2 Strana 11)
CPKN-CHs
35 z 68
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Tabuľka 14: Teplotné limity pri vyhrievaní horúcou vodou, resp. teplonosným olejom
Vyhotovenie
Horúca voda/nasýtená
para
Normálne vyhotovenie;
prepojenie JL 1040 6),
tesniaci O-krúžok EPDM
Prepojenie JS 1025 7);
profilované tesnenie PTFE/leg. oceľ
Zvarený kryt telesa
Teplonosný olej
t max [°C]
pmax[bar]
t max [°C]
pmax[bar]
183
10
-
-
250
208)
300
6
300
208)
300
6
6.1.9 Zahriatie/udržiavanie teploty čerpadla/čerpadlového agregátu
POZOR
Zablokovanie čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Pred uvedením čerpadla do prevádzky ho zahrejte podľa predpisov.
Pri udržiavaní teploty/zahrievaní čerpadla/čerpadlového agregátu rešpektujte
nasledujúce body:
▪ Zahrievajte plynulo
▪ Rýchlosť zahrievania maximálne 10 °C/min. (10 K/min.)
Dopravované médiá nad
150 °C
Teplotný rozdiel
Pri čerpaní dopravovaných médií s teplotami nad 150 °C zabezpečte, aby pred
zapnutím čerpadlového agregátu došlo k dostatočnému prehriatiu čerpadla.
Pri uvádzaní do prevádzky nesmie teplotný rozdiel medzi povrchom čerpadla
a dopravovaným médiom prekročiť hodnotu 100 °C (100 K).
6.1.10 Zapnutie
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustných tlakových/teplotných limitov pri uzatvorenom sacom a
výtlačnom potrubí
Nebezpečenstvo explózie!
Únik horúcich alebo toxických dopravovaných médií!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo so zatvorenými uzatváracími mechanizmami v
sacom a/alebo výtlačnom potrubí.
▷ Čerpadlový agregát spustite len proti mierne alebo úplne otvorenému
výtlačnému šúpatku.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty kvôli chodu nasucho alebo príliš vysokému podielu plynu v
dopravovanom médiu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Čerpadlo riadne naplňte.(⇨ Kapitola 6.1.4 Strana 34)
▷ Čerpadlo prevádzkujte len v prípustnom prevádzkovom rozsahu.
6)
7)
8)
GJL-250 podľa EN 1561
GJS-400-18-LT podľa EN 1563
s výnimkou konštrukčných veľkostí 250-315, 80-400 a 200-400: pmax= 12 barov; je potrebná konzultácia s výrobcom
36 z 68
CPKN-CHs
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
POZOR
Abnormálne zvuky, vibrácie, teploty alebo netesnosti
Poškodenie čerpadla!
▷ Okamžite vypnite čerpadlo/čerpadlový agregát.
▷ Čerpadlový agregát uveďte znovu do prevádzky až po odstránení daných príčin.
✓ Potrubie na strane zariadenia je vyčistené.
✓ Čerpadlo, sacie potrubie a prípadne prípravný zásobník sú odvzdušnené a
naplnené dopravovaným médiom.
✓ Všetky plniace a odvzdušňovacie potrubia sú zatvorené.
POZOR
Spustenie proti otvorenému výtlačnému potrubiu
Preťaženie motora!
▷ Použite tlmený rozbeh.
▷ Použite reguláciu otáčok.
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
1.
Úplne otvorte uzatvárací mechanizmus v prívodnom/sacom potrubí.
2.
Zatvorte alebo len jemne otvorte uzatvárací mechanizmus vo výtlačnom
potrubí.
3.
Zapnite motor.
4.
Okamžite po dosiahnutí otáčok pomaly otvárajte uzatvárací mechanizmus vo
výtlačnom potrubí a vyregulujte na prevádzkový bod.
NEBEZPEČENSTVO
Netesnosti na utesnených miestach pri prevádzkovej teplote
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
▷ Po dosiahnutí prevádzkovej teploty a/alebo pri netesnostiach dotiahnite pri
vypnutom agregáte spojovacie skrutky prepojenia/telesa.
▷ Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
5.
Ak je dosiahnutá prevádzková teplota a/alebo pri netesnostiach dotiahnite pri
vypnutom čerpadlovom agregáte spojovacie skrutky prepojenia/telesa.
6.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
6.1.11 Kontrola tesnenia hriadeľa
Tesnenie klzným krúžkom
Obal upchávky
Tesnenie klzným krúžkom vykazuje počas prevádzky len obmedzené alebo
neviditeľné straty spôsobené netesnosťami (vo forme pary).
Tesnenia klzným krúžkom sú bezúdržbové.
Obal upchávky musí počas prevádzky mierne kvapkať.
NEBEZPEČENSTVO
Vznik nadmerných teplôt pri obaloch upchávky
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Obaly upchávky používajte len v spojení s vhodným monitorovaním teploty.
▷ Obaly upchávky musia byť nalisované odborne.
Tesniaci krúžok z čistého
grafitu
Pri vyhotovení s tesniacim krúžkom z čistého grafitu sa vždy musí vyskytovať
netesnosť.
Tabuľka 15: Hodnoty netesností pri tesniacom krúžku z čistého grafitu
Množstvo
Minimálne
Maximálne
CPKN-CHs
Hodnoty
10 cm³/min.
20 cm³/min.
37 z 68
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Nastavenie netesnosti
Pred uvedením do
prevádzky
1.
Matice veka upchávky len z ľahka dotiahnite rukou.
2.
Vodiacou mierkou skontrolujte pravouhlú a stredovú polohu veka upchávky.
⇨ Po naplnení čerpadla sa musí vyskytnúť netesnosť.
Po piatich minútach chodu
Netesnosť sa môže znížiť.
1.
Dotiahnite maticu veka upchávky o 1/6 otáčky.
2.
Následne pozorujte netesnosť päť minúť.
Príliš veľká netesnosť:
Opakujte kroky 1 a 2, až kým nedosiahnete minimálnu hodnotu.
Príliš malá netesnosť:
Trochu uvoľnite matice veka upchávky.
Žiadna netesnosť:
Okamžite vypnite čerpadlový agregát!
Uvoľnite veko upchávky a zopakujte uvedenie do prevádzky.
Kontrola netesnosti
Po nastavení sledujte netesnosť asi dve hodiny pri maximálnej teplote
dopravovaného média.
Pri minimálnom tlaku dopravovaného média skontrolujte na obale upchávky, či
existuje dostatočná netesnosť.
6.1.12 Vypnutie
✓ Uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí je a zostane otvorený.
✓ Pri čerpadlových agregátoch s dvojitým tesnením klzným krúžkom privádzajte do
priestoru tesnenia klzným krúžkom nevyhnutný tlak podľa montážneho výkresu
aj počas odstavenia.
✓ Chladiaci Quench-prítok musí byť zaistený aj pri odstavení.
1.
Uzatvárací mechanizmus vo výtlačnom potrubí musíte uzatvoriť.
2.
Vypnite motor a zabezpečte plynulé dokončenie výtoku.
UPOZORNENIE
V prípade, ak je vo výtlačnom potrubí zabudované zariadenie zabraňujúce
spätnému prietoku, môže zostať uzatvárací mechanizmus otvorený, pokiaľ existuje
dostatočný protitlak.
UPOZORNENIE
Ak nie je uzatvorenie možné, beží čerpadlo spätne.
Otáčky spätného chodu musia byť nižšie ako menovité otáčky.
Pri dlhších prestojoch:
1.
Zatvorte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí.
2.
Zatvorte doplnkové prípojky.
Pri dopravovaných médiách, ktoré sú privádzané pod vákuom, musí byť
upchávková kvapalina privádzaná na tesnenie hriadeľa aj pri prestoji.
Prívod chladiacej kvapaliny, ak je k dispozícii, zatvorte až po vychladnutí
čerpadla.
POZOR
Nebezpečenstvo zmrznutia pri dlhšom prestoji čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Vypustite čerpadlo a, keď sú k dispozícii, chladiace/vyhrievacie priestory, resp.
ich zabezpečte proti zamrznutiu.
38 z 68
CPKN-CHs
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.2 Medze prevádzkového rozsahu
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie medzí použitia vzhľadom na tlak, teplotu a otáčky
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Dodržiavajte prevádzkové údaje uvedené v liste technických údajov.
▷ Zamedzte dlhšej prevádzke proti uzatvorenému uzatváraciemu mechanizmu.
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo pri vyšších teplotách, ako sú uvedené v liste
technických údajov, resp. na typovom štítku, s výnimkou písomného súhlasu
výrobcu.
6.2.1 Teplota okolia
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty okolia
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Dodržiavajte uvedené medzné hodnoty pre prípustné teploty okolia.
Počas prevádzky dodržiavajte nasledujúce parametre a hodnoty:
Tabuľka 16: Prípustné teploty okolia
Prípustná teplota okolia
maximálne
minimálne
Hodnota
40 °C
Pozri výrobný štítok
6.2.2 Frekvencia zapínania
NEBEZPEČENSTVO
Príliš vysoká teplota povrchu motora
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie motora!
▷ Pri motoroch s ochranou proti explózii rešpektujte údaje z dokumentácie od
výrobcu pre frekvenciu zapínania.
Frekvencia zapínania je spravidla daná maximálnym zvýšením teploty motora. Vo
výraznej miere závisí od výkonnostných rezerv motora v stacionárnej prevádzke a od
pomerov pri štarte (priame zapojenie, hviezda – trojuholník, momenty zotrvačnosti
atď.). Pri predpoklade, že štarty sú rovnomerne rozložené v uvedenom časovom
intervale, môžete pri nábehu proti jemne otvorenému výtlačnému šupátku použiť
ako smernicu nasledujúce hodnoty:
Tabuľka 17: Frekvencia zapínania
Výkon motora
[kW]
do 12
do 100
nad 100
Maximálny počet zopnutí
[zopnutia/hodina]
15
10
5
POZOR
Opätovné zapnutie do dobiehajúceho motora
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Čerpadlový agregát znovu zapínajte až po zastavení rotora čerpadla.
CPKN-CHs
39 z 68
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.2.3 Objemový prietok
Pokiaľ nie sú v charakteristikách alebo v listoch technických údajov uvedené žiadne
iné údaje, platí:
▪ Krátkodobá prevádzka: Qmin9)=0,1 x Qopt 10)
▪ Trvalá prevádzka: Qmin9)=0,3 x Qopt 10)
▪ 2-pólová prevádzka: Qmax11)=1,1 x Qopt 10)
▪ 4-pólová prevádzka: Qmax11)=1,25 x Qopt10)
Údaje platia pre vodu a vode podobné dopravované médiá. Dlhšie prevádzkové fázy
pri týchto množstvách a uvádzaných dopravovaných médiách nespôsobujú žiadne
dodatočné zvýšenie teploty povrchu čerpadla. Pokiaľ sa predpokladajú dopravované
médiá s odlišnými hodnotami fyzikálnych charakteristických veličín, musíte pomocou
nasledujúcich vzorcov preveriť, či pomocou dodatočného ohrevu môže na povrchu
čerpadla dôjsť k zvýšeniu teploty. V prípade potreby zväčšite minimálny objemový
prietok.
Tabuľka 18: Legenda
Značka vzorca
c
g
H
Tf
To
Význam
Špecifická tepelná kapacita
Gravitačné zrýchlenie
Dopravná výška čerpadla
Teplota dopravovaného média
Teplota povrchu telesa
Stupeň účinnosti čerpadla v prevádzkovom
bode
Teplotný rozdiel
Jednotka
J/kg K
m/s²
m
°C
°C
°C
6.2.4 Hustota dopravovaného média
Príkon čerpadla sa mení proporcionálne s hustotou dopravovaného média.
POZOR
Prekročenie prípustnej hustoty dopravovaného média
Preťaženie motora!
▷ Rešpektujte údaje o hustote uvedené v liste technických údajov.
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
6.2.5 Abrazívne dopravované médiá
Podiely pevných látok vyššie ako v liste technických údajov sú neprípustné.
Pri čerpaní dopravovaným médií s abrazívnymi zložkami očakávajte zvýšené
opotrebenie hydrauliky a tesnenia hriadeľa. Skráťte inšpekčné intervaly v porovnaní s
bežnými intervalmi.
9)
10)
11)
minimálne prípustný objemový prietok
prevádzkový bod s najväčším stupňom účinnosti
maximálne prípustný objemový prietok
40 z 68
CPKN-CHs
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie
6.3.1 Opatrenia na vyradenie z prevádzky
Čerpadlo/čerpadlový agregát zostane nainštalovaný
✓ Je zabezpečený dostatočný prívod kvapaliny na funkčný chod čerpadla.
Pri dlhších odstaveniach zapínajte čerpadlový agregát v mesačných až
kvartálnych turnusoch a nechajte ho bežať cca. päť minút.
Zabránite tak tvorbe usadenín vo vnútri čerpadla a v bezprostrednej oblasti
prítoku do čerpadla.
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa vymontujú a uskladnia
1.
✓ Čerpadlo bolo riadne vypustené (⇨ Kapitola 7.3 Strana 48) a boli dodržané
bezpečnostné predpisy na demontáž čerpadla. (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 48)
1.
Nastriekajte vnútornú stranu telesa čerpadla konzervačnou látkou,
predovšetkým oblasť okolo medzery obežného kolesa.
2.
Konzervačnú látku nastriekajte cez sacie a výtlačné hrdlo.
Odporúčame uzatvorenie hrdiel (napr. plastovými uzávermi a i.).
3.
Na ochranu proti korózii musíte všetky obnažené časti a plochy čerpadla
naolejovať, resp. namazať tukom (olej a tuk bez obsahu silikónu, resp. vhodné
pre kontakt s potravinami).
Rešpektujte dodatočné údaje (⇨ Kapitola 3.2 Strana 13) .
Pri medziskladovaní konzervujte len konštrukčné diely z nízkolegovaných materiálov,
ktoré prišli do styku s kvapalinou. Na to môžete použiť bežne dostupné konzervačné
prostriedky. Na nanášanie/odstraňovanie je potrebné dodržať výrobcom
špecifikované pokyny.
Dodržiavajte doplňujúce pokyny a údaje.(⇨ Kapitola 3 Strana 13)
6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky
Pri opätovnom uvedení do prevádzky rešpektujte body na uvedenie do prevádzky (⇨
Kapitola 6.1 Strana 32) a medze prevádzkového rozsahu(⇨ Kapitola 6.2 Strana 39) .
Pred opätovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do prevádzky
dodatočne vykonajte opatrenia na údržbu/ošetrovanie.(⇨ Kapitola 7 Strana 42)
VAROVANIE
Chýbajúce ochranné zariadenia
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi alebo unikajúcim dopravovaným
médiom!
▷ Bezprostredne po ukončení prác znovu odborne namontujte, resp. sfunkčnite
všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia.
UPOZORNENIE
Pri odstavení dlhšom ako jeden rok sa musia vymeniť elastoméry.
CPKN-CHs
41 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
7 Údržba/ošetrovanie
7.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavaný čerpadlový agregát
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu čerpadlového agregátu.
▷ Zostavte plán údržby, ktorý zohľadní predovšetkým body mazací prostriedok,
tesnenie hriadeľa a spojka.
Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom, ktorý
bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.
VAROVANIE
Neúmyselné zapnutie čerpadlového agregátu
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi!
▷ Práce na čerpadlovom agregáte vykonávajte len pri odpojených elektrických
prípojkách.
▷ Zabezpečte čerpadlový agregát proti neželanému zapnutiu.
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia.
▷ Pri vypúšťaní dopravovaného média prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ Čerpadlá, ktoré dopravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
Zostavením plánu údržby sa dá s minimálnymi nákladmi na údržbu zabrániť drahým
opravám a zabezpečiť tak bezporuchovú a spoľahlivú činnosť čerpadla/čerpadlového
agregátu.
UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou je vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB. Kontaktné adresy nájdete v priloženom adresári:
„Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke „www.ksb.com/contact“.
Pri demontáži a montáži čerpadlového agregátu sa nesmú používať žiadne násilné
úkony či postupy.
42 z 68
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
7.2 Údržba/inšpekcia
7.2.1 Monitorovanie prevádzky
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu mazacieho prostriedku.
▷ Pravidelne kontrolujte hlučnosť chodu valivých ložísk.
POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.
POZOR
Prekročenie prípustnej teploty dopravovaného média
Poškodenie čerpadla!
▷ Dlhšia prevádzka proti uzatvorenému uzatváraciemu členu je neprípustná
(zohriatie dopravovaného média).
▷ Rešpektujte teplotné údaje v liste technických údajov a v medziach
prevádzkového rozsahu.(⇨ Kapitola 6.2 Strana 39)
Počas prevádzky dodržiavajte, resp. kontrolujte nasledujúce:
▪ Čerpadlo musí bežať vždy pokojne a bez otrasov.
▪ Pri mazaní olejom dbajte na správnu hladinu oleja.(⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 32)
▪ Skontrolujte tesnenie hriadeľa.(⇨ Kapitola 6.1.11 Strana 37)
▪ Skontrolujte netesnosti na statických tesneniach.
▪ Preverte hlučnosť chodu valivých ložísk
Vibrácie, hlučnosť, ako aj zvýšená spotreba prúdu poukazujú pri inak
rovnomerných prevádzkových podmienkach na opotrebenie.
▪ Monitorujte funkciu prípadne namontovaných doplnkových prípojok.
▪ Chladiaci systém
Minimálne raz ročne odstavte čerpadlo a dôkladne vyčistite chladiaci systém.
▪ Monitorujte rezervné čerpadlo.
Aby zostala zachovaná prevádzková pohotovosť rezervných čerpadiel, uveďte ich
raz za týždeň do prevádzky.
▪ Monitorujte teplotu uložení.
Teplota uložení nesmie byť vyššia ako 90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty uloženia
Poškodenie čerpadla!
▷ Teplota uložení čerpadla/čerpadlového agregátu nesmie byť nikdy vyššia ako
90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
CPKN-CHs
43 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
UPOZORNENIE
Po prvom uvedení do prevádzky sa na tukom mazaných valivých ložiskách môžu
vyskytnúť zvýšené teploty, ktoré sú výsledkom zábehu. Konečná teplota sa prejaví
až po určitom prevádzkovom čase (v závislosti od podmienok až do 48 hodín).
7.2.2 Inšpekčné práce
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené trením, rázmi alebo iskrami z trenia
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte deformácie a dostatočnú vzdialenosť ochrany spojky,
plastových dielov a iných krytov rotujúcich dielov od rotujúcich dielov.
7.2.2.1 Kontrola spojky
Skontrolujte pružné prvky spojky. V prípade príznakov opotrebenia príslušné diely
včas vymeňte.
7.2.2.2 Kontrola vôle v štrbinách
Na kontrolu vôlí v štrbinách je potrebné vymontovanie zásuvnej jednotky.
Pri prekročení prípustnej vôle v štrbine (pozrite si nasledujúcu tabuľku) namontujte
nový štrbinový krúžok 502.01.
Uvádzané vôle v štrbinách sa vzťahujú na priemer.
Tabuľka 19: Vôle v štrbinách medzi obežným kolesom a telesom, resp. obežným
kolesom a štrbinovým krúžkom
Menovitý priemer výtlačného hrdla
DN 25 až DN 200
od DN 250
CPKN-CHs
0,6 mm + 0,1
0,75 mm + 0,1
Tieto hodnoty platia pre teplotný rozsah do 250 °C, nad 250 °C sa štrbina zväčšuje o
0,1 až 0,2 mm.
UPOZORNENIE
Pri prekročení uvedenej vôle v štrbine o viac ako 1 mm (vzhľadom na priemer)
vymeňte predmetné diely, resp. obnovte pôvodnú vôľu štrbiny použitím
rozširovacej podložky.
Je potrebná konzultácia so spoločnosťou KSB.
7.2.2.3 Vyčistenie filtra
POZOR
Nedostatočný prívodný tlak kvôli upchatému filtru v sacom potrubí
Poškodenie čerpadla!
▷ Znečistenie filtra monitorujte vhodnými opatreniami (napr. diferenciálny
manometer).
▷ Čistite filter vo vhodných intervaloch.
44 z 68
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
7.2.3 Mazanie a výmena mazacích prostriedkov valivých ložísk
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte stav mazacieho prostriedku.
7.2.3.1 Mazanie olejom
Valivé ložiská sú spravidla mazané minerálnym olejom.
7.2.3.1.1 Intervaly
Tabuľka 20: Intervaly na výmenu oleja
Teplota na mieste uloženia
Prvá výmena oleja
do 70 °C
po 300 prevádzkových
hodinách
po 300 prevádzkových
hodinách
po 300 prevádzkových
hodinách
70 °C – 80 °C
80 °C – 90 °C
Všetky ďalšie výmeny
oleja12)
po 8 500 prevádzkových
hodinách
po 4 200 prevádzkových
hodinách
po 2 000 prevádzkových
hodinách
7.2.3.1.2 Trieda oleja
Tabuľka 21: Trieda oleja
Označenie
Mazací olej CLP46
podľa DIN 51517
alebo
HD 20W/20 SAE
Symbol podľa
DIN 51502
□
Vlastnosti
Kinematická viskozita
pri 40 °C
Bod vzplanutia (podľa
Clevelanda)
Bod tuhnutia
(Pourpoint)
Teplota použitia13)
46 ±4 mm²/s
+175 °C
-15 °C
Vyššia ako
prípustná teplota
ložiska
7.2.3.1.3 Množstvo oleja
Tabuľka 22: Množstvo oleja
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
12)
13)
Množstvo oleja [l]
0,3
0,5
0,5
1,5
1,4
4,5
minimálne raz ročne
Pre teploty okolia nižšie ako -10 °C zabezpečte vhodný druh mazacieho oleja. Konzultácia s výrobcom.
CPKN-CHs
45 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
7.2.3.1.4 Výmena oleja
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé mazacie kvapaliny
Ohrozenie životného prostredia a osôb!
▷ Pri vypúšťaní mazacích kvapalín prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.
1
2
3
Obr. 14: Regulátor hladiny oleja s nosičom ložiska
1
3
Regulátor hladiny oleja
Nosič ložiska
2
Uzatváracia skrutka
✓ Pripravte si vhodnú nádobu na použitý olej.
1.
Postavte nádobu pod uzatváraciu skrutku.
2.
Vyskrutkujte uzatváraciu skrutku (2) na konzole ložiska (3) a vypustite olej.
3.
Po vyprázdnení konzoly ložiska (3) znovu naskrutkujte uzatváraciu skrutku (2).
4.
Znovu doplňte olej.(⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 32)
7.2.3.2 Mazanie tukom
Ložiská sú pri dodaní vybavené vysokokvalitným tukom obohateným lítiom.
7.2.3.2.1 Intervaly
Dodatočné namazanie ložísk sa vykonáva pomocou mazacej hlavice, pozrite si
nasledujúci obrázok.
2
1
Obr. 15: Poloha mazacích hlavíc
1
46 z 68
Mazacia hlavica
CPKN-CHs
2
Mazacia hlavica
7 Údržba/ošetrovanie
POZOR
Znečistená mazacia hlavica
Znečistenie mazacieho tuku!
▷ Pred dodatočným namazaním vyčistite tukovú mazaciu hlavicu.
Dodatočné namazanie
▪ po cca. 5000 hodinách prevádzky
▪ minimálne však 1x ročne
▪ Potrebné množstvo tuku(⇨ Kapitola 7.2.3.2.3 Strana 47)
Výmena tuku
▪ Po 16 000 hodinách prevádzky
▪ najneskôr po 2 rokoch
▪ Potrebné množstvo tuku(⇨ Kapitola 7.2.3.2.3 Strana 47)
Pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach (napr. vysoká teplota prostredia,
vysoká vlhkosť vzduchu, prašné ovzdušie, agresívna priemyselná atmosféra)
kontrolujte ložiská skôr primerane danej situácii a v prípade potreby ich vyčistite
a premažte.
7.2.3.2.2 Trieda tuku
Tabuľka 23: Trieda tuku podľa DIN 51825
Základ
saponifikácie
Trieda NLGI
Lítium
2 až 3
Penetrácia po
valchovaní pri 25 °C
mm/10
220-295
Bod odkvapnutia
Teplota rozsahu
použitia
≥ 175 °C
-30 °C až 120 °C
7.2.3.2.3 Množstvá tuku
Tabuľka 24: Množstvá tuku na dodatočné namazanie a pre novú náplň
Uloženie
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08
Dodatočné namazanie
Uloženie na strane
čerpadla
7,5 g/8,5 cm³
12,5 g/14 cm³
12,5 g/14 cm³
17,5 g/20 cm³
35 g/40 cm³
35 g/40 cm³
Uloženie na strane
pohonu
15 g/17 cm³
25 g/28 cm³
25 g/28 cm³
35 g/40 cm³
70 g/80 cm³
70 g/80 cm³
Nová náplň
Ložisko + veko na
strane čerpadla
cca. 10 g/11 cm³
cca. 25 g/28 cm³
cca. 25 g/28 cm³
cca. 40 g/45 cm³
cca. 80 g/90 cm³
cca. 80 g/90 cm³
Ložisko + veko na
strane pohonu
cca. 30 g/33 cm³
cca. 60 g/67 cm³
cca. 60 g/67 cm³
cca. 80 g/90 cm³
cca. 205 g/225 cm³
cca. 205 g/225 cm³
7.2.3.2.4 Výmena tuku
POZOR
Miešanie tukov s rôznym základom saponifikácie
Zmena mazacích vlastností!
▷ Vyumývajte ložisko dočista.
▷ Intervaly dodatočného namazania upravte podľa použitého tuku.
✓ Na výmenu tuku musíte čerpadlo demontovať.(⇨ Kapitola 7.4 Strana 48)
1.
Dutiny ložiska vyplňte tukom len spolovice.
2.
Dutiny vo veku ložiska vyplňte tukom do približne 1/3.
CPKN-CHs
47 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
7.3 Vypustenie/likvidácia
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé dopravované médiá
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovaciu kvapalinu, ako aj prípadnú zvyšnú
kvapalinu.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.
Ak boli prepravované kvapaliny, ktorých zvyšky spôsobujú s vlhkosťou vzduchu
koróziu, alebo pri kontakte s kyslíkom vzplanú, musíte čerpadlo/čerpadlový agregát
vypláchnuť, neutralizovať a vysušiť vyfúkaním inertným plynom neobsahujúcim vodu.
Na vypustenie dopravovaného média použite prípojku 6B (viď schému zapojenia).
7.4 Demontáž čerpadlového agregátu
7.4.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
VAROVANIE
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Opravy/údržbu nechajte vykonať špeciálne vyškoleným personálom.
VAROVANIE
Horúce povrchy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
Zásadne rešpektujte bezpečnostné predpisy a upozornenia.(⇨ Kapitola 7 Strana 42)
Pri prácach na motore rešpektujte ustanovenia príslušného výrobcu motora.
Pri demontáži a montáži rešpektujte výkres celkového usporiadania.(⇨ Kapitola 9.1
Strana 61)
V prípade poškodenia je k dispozícii náš servis.
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte bez dostatočnej prípravy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Vypnite čerpadlový agregát podľa predpisov. (⇨ Kapitola 6.1.12 Strana 38)
▷ Zatvorte uzatváracie mechanizmy v sacom a výtlačnom potrubí.
▷ Vypustite čerpadlo a uvoľnite z neho tlak. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 48)
▷ Zatvorte prípadné doplnkové prípojky.
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
7.4.2 Príprava čerpadlového agregátu
48 z 68
1.
Prerušte prívod elektrického prúdu (napr. odpojením motora).
2.
Demontujte dostupné prídavné prípojky.
3.
Odstráňte ochranu spojky.
4.
Ak je namontované, demontujte redukčné puzdro spojky.
5.
Pri mazaní olejom vypustite olej.(⇨ Kapitola 7.2.3.1.4 Strana 46)
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
7.4.3 Demontáž motora
UPOZORNENIE
Pri čerpadlových agregátoch s redukčným puzdrom môže motor zostať na
vymontovanie zásuvnej jednotky naskrutkovaný na základovej doske.
1.
Odpojte motor.
2.
Uvoľnite upevňovacie skrutky motora zo základovej dosky.
3.
Odsunutím motora rozpojte čerpadlo a motor.
VAROVANIE
Spadnutie motora
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zabezpečte motor zavesením alebo podoprením.
7.4.4 Demontáž zásuvnej jednotky
✓ Pri vyhotovení bez spojky s redukčným puzdrom je motor demontovaný.
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
1.
V prípade potreby zabezpečte nosič ložiska 330 pred spadnutím, napr.
podoprením alebo zavesením.
2.
Uvoľnite podpernú nohu 183 zo základovej dosky.
3.
Uvoľnite skrutkový spoj 731.01/.02.
4.
Odstráňte obtokovú rúru 710.02.
5.
Uvoľnite šesťhrannú maticu 920.01 na špirálovej komore.
6.
Vytiahnite zásuvnú jednotku zo špirálovej komory.
7.
Vyberte a zlikvidujte tesniaci krúžok 411.10.
8.
Odložte zásuvnú jednotku na čisté a rovné miesto.
7.4.5 Demontáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 48) až(⇨ Kapitola 7.4.4
Strana 49) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite maticu obežného kolesa 922 (pravý závit!).
2.
Stiahnite obežné koleso 230 sťahovákom.
3.
Odložte obežné koleso 230 na čisté a rovné miesto.
4.
Vyberte z hriadeľa 210 tesné perá 940.1.
5.
Vyberte a zlikvidujte tesniace krúžky 411.31/411.32.
7.4.6 Demontáž tesnenia hriadeľa
7.4.6.1 Demontáž tesnenia klzným krúžkom – valcový kryt telesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 48) až (⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 49) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
CPKN-CHs
49 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
1.
Odskrutkujte šesťhranné matice 920.02 a zasuňte tesniaci kryt 471 (ak je
namontovaný) až po odstrekovací krúžok 507.01.
2.
Demontujte kryt telesa 161 s tesniacim krúžkom 412.01.
3.
Odstráňte a zlikvidujte tesniaci krúžok 412.01.
4.
Stiahnite z hriadeľa 210 kompletné tesnenie klzným krúžkom 433 s ochranným
puzdrom hriadeľa 524.01, tesniacim krytom 471 a odstrekovacím krúžkom
507.01.
7.4.6.2 Demontáž obalu upchávky
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 48) až(⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 49) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite šesťhranné matice 920.02 na veku upchávky 452 a demontujte veko
upchávky.
2.
Odstráňte upchávkový krúžok 454.01 a odkvapkávací plech 463.01.
3.
Odstráňte kryt telesa 161 s tesniacim krúžkom 412.01 a obalom upchávky
461.01.
4.
Odstráňte z obalu upchávky tesniace krúžky 461.01, a ak je namontovaný aj
uzatvárací krúžok 458.01.
5.
Stiahnite plášť 680.
6.
Stiahnite z hriadeľa 210 ochranné puzdro hriadeľa 524.01 a odstrekovací krúžok
507.01.
7.4.7 Demontáž ložiska
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 48) až(⇨ Kapitola 7.4.6
Strana 49) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Nosič ložiska sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Na prírube lucerny nosiča ložiska 344 odskrutkujte šesťhranné matice 920.04.
2.
Demontujte lucernu nosiča ložiska 344.
3.
Uvoľnite imbusovú skrutku v náboji spojky.
4.
Stiahnite sťahovákom polovicu spojky z hriadeľa čerpadla.
5.
Odstráňte tesné pero 940.02.
6.
Uvoľnite skrutky 914.02 a odstráňte veko ložiska na strane motora 360.02, ako aj
tesniaci krúžok 400.02.
7.
Uvoľnite skrutky 914.01 a odstráňte veko ložiska na strane čerpadla 360.01, ako
aj tesniaci krúžok 400.01.
8.
Opatrne vyrazte hriadeľ 210 s guľôčkovým ložiskom s kosouhlým stykom 320.02
a vnútorný krúžok valčekového ložiska 322.01 na stranu pohonu.
9.
Pri mazaní tukom odstráňte kotúč 550.25.
10. Odstráňte oporný kotúč 550.23 guľôčkového ložiska s kosouhlým stykom 320.02
z nosiča ložiska 330.
11. Vymontujte valčekové ložisko 322.01 (klietka valčekového ložiska) z nosiča
ložiska 330.
12. Pri mazaní tukom odstráňte kotúč 550.24.
13. Vyhnite poistný plech 931.01 za kruhovou maticou s výrezmi 920.21 na hriadeli
210.
14. Odskrutkujte kruhovú maticu s výrezmi 920.21 (pravý závit!) a odstráňte poistný
plech 931.01.
15. Zohrejte guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.02, ako aj vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 na 80 °C a stiahnite ich z hriadeľa 210.
16. Zlikvidujte tesniace krúžky 400.01/.02.
50 z 68
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
7.5 Montáž čerpadlového agregátu
7.5.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
POZOR
Neodborná montáž
Poškodenie čerpadla!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát zmontujte pri rešpektovaní noriem platných pre
strojárstvo.
▷ Vždy používajte originálne náhradné diely.
Poradie
Tesnenia
Montáž čerpadla vykonávajte len na základe príslušného výkresu celkového
usporiadania.
▪ Ploché tesnenia
– Zásadne používajte nové ploché tesnenia, pritom presne dodržte hrúbku
starého tesnenia.
– Namontujte ploché tesnenia z materiálov bez obsahu azbestu alebo grafitu
zásadne bez pomoci mazadiel (napr. medený tuk, grafitová pasta).
▪ Tesniace O-krúžky
– V žiadnom prípade nesmiete používať tesniace O-krúžky zlepené
z metrového tovaru.
POZOR
Kontakt tesniaceho krúžku s grafitom alebo podobnými prostriedkami
Unikanie dopravovaného média!
▷ Nepotierajte tesniaci krúžok grafitom ani podobnými prostriedkami.
▷ Použite živočíšne tuky alebo mazacie prostriedky na báze silikónu, resp. PTFE.
▪ Montážne pomôcky
– Pri demontáži plochých tesnení sa podľa možností vyhnite použitiu
montážnych pomôcok.
– Ak budete aj napriek tomu potrebovať montážne pomôcky, použite bežné
kontaktné lepidlo (napr. „Pattex“).
– Lepidlo naneste len bodovo a v tenkej vrstve.
– Nikdy nepoužívajte sekundové lepidlo (kyánakrylátové lepidlo).
– Pred montážou natrite lícované miesta jednotlivých dielov, ako aj skrutkové
spoje grafitom alebo podobným prostriedkom.
Doťahovacie momenty
Všetky skrutky dotiahnite pri montáži podľa predpisov.(⇨ Kapitola 7.6 Strana 55)
7.5.2 Montáž ložiska
✓ Jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nahrejte guľôčkové ložiskom s kosouhlým stykom 320.02 a vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 v olejovom kúpeli na teplotu 80 °C.
2.
Nasuňte guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.02 a vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 na hriadeľ 210 až nadoraz.
UPOZORNENIE
Guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom sa musia montovať v usporiadaní do O.
Párovo sa smú montovať len guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom od jedného
výrobcu.
CPKN-CHs
51 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
3.
Hákovým kľúčom pritiahnite kruhovú maticu s výrezmi 920.21 bez poistného
plechu 931.01.
4.
Nechajte vychladnúť guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.01 na cca. 5 °C
na hodnotu teploty okolia.
5.
Dotiahnite kruhovú maticu s výrezmi 920.21 a následne ju znovu odskrutkujte.
6.
Niekoľkými tampónmi naneste na dosadaciu plochu poistného plechu 931.01 a
kruhovej matice s výrezmi 920.21 vhodný mazací prostriedok (napr.
Molykote ...).
7.
Nasaďte poistný plech 931.01.
8.
Dotiahnite kruhovú maticu s výrezmi 920.21.
9.
Ohnite poistný plech 931.01.
10. Do nosiča ložiska osaďte poistný krúžok 932.01/932.02.
11. Pri mazaní tukom nasaďte kotúč 550.24.
12. Nasaďte valčekové ložisko 322.01 (klietka valčekového ložiska) do nosiča
ložiska.
13. Nasaďte oporný kotúč 550.23 guľôčkového ložiska s kosouhlým stykom 320.02
do nosiča ložiska 330.
14. Pri mazaní tukom nasaďte kotúč 550.25.
15. Pri mazaní tukom naplňte ložisko a veko ložiska tukom.
Mazanie tukom(⇨ Kapitola 7.2.3.2 Strana 46)
16. Predmontovaný hriadeľ 210 s guľôčkovým ložiskom s kosouhlým stykom 320.02
a vnútorný krúžok valčekového ložiska 322.01 opatrne zasuňte do nosiča ložiska
330 zo strany pohonu.
17. Namontujte veko ložiska 360.01 na strane čerpadla s tesniacim krúžkom 400.01,
dbajte na radiálny tesniaci krúžok hriadeľa 421.01.
18. Namontujte veko ložiska 360.02 na strane motora s tesniacim krúžkom 400.02,
dbajte na radiálny tesniaci krúžok hriadeľa 421.02.
19. Nasaďte lucernu nosiča ložiska 344.
20. Na prírube nosiča ložiska 330 naskrutkujte šesťhranné matice 920.04.
21. Nasaďte tesné perá 940.02.
22. Nasuňte na koniec hriadeľa náboj spojky.
23. Zaistite náboj spojky nastavovacou skrutkou.
24. Nasaďte odstrekovací krúžok 507.01, ak je k dispozícii.
7.5.3 Montáž tesnenia hriadeľa
7.5.3.1 Tesnenie klzným krúžkom
Pri montáži tesnenia klzným krúžkom zásadne rešpektujte nasledujúce:
▪ Montáž tesnenia klzným krúžkom vykonajte podľa montážneho výkresu.
▪ Pracujte čisto a dôkladne.
▪ Prvky ochrany pred dotykom odstráňte až bezprostredne pred montážou.
▪ Zamedzte poškodeniam tesniacich plôch alebo tesniacich krúžkov.
▪ Po nasadení protikrúžku skontrolujte plánparalelnosť s časťou telesa.
▪ Povrch ochranného puzdra hriadeľa musí byť bezchybne čistý a hladký, montážna
hrana musí byť zrazená.
▪ Pri nasúvaní rotujúcej jednotky na ochranné puzdro hriadeľa zabráňte vhodnými
opatreniami poškodeniu povrchu ochranných puzdier hriadeľa.
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 51) až(⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely tesnenia klzným krúžkom 433 sa
nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
52 z 68
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nasuňte odstrekovací krúžok 507.01, ak je namontovaný, na hriadeľ 210 na
strane čerpadla.
2.
Pomocou šesťhrannej matice 920.02 pevne naskrutkujte tesniaci kryt 471 so
založeným tesniacim krúžkom a protikrúžkom tesnenia klzným krúžkom na
kryte telesa 161.
3.
Nasaďte kryt telesa 161 s tesniacim krúžkom 412.01 do prepojenia 344 a dávajte
pritom pozor na tesniaci krúžok 411.11.
4.
Namontujte rotujúcu jednotku tesnenia klzným krúžkom 433 na ochranné
puzdro hriadeľa 524.01 (rešpektujte vzdialenosť B - pozri dodatkovú prílohu pre
tesnenie klzným krúžkom).
5.
Nasuňte predmontované tesnenie klzným krúžkom 433 a ochranné puzdro
hriadeľa 524.01 na hriadeľ 210.
7.5.3.2 Montáž obalu upchávky
a)
b)
l
da
l
da
d1
d1
Obr. 16: Priestor obalu upchávky a) s uzatváracím krúžkom b) bez uzatváracieho
krúžku
Tabuľka 25: Priestor upchávky
Nosič
ložiska
Priestor upchávky
Prierez upchávky
Ø d1
Ø da
l
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
35
45
55
70
80
100
51
65
75
95
105
132
53
64
64
79
79
102
8x8
10 x 10
10 x 10
12,5 x 12,5
12,5 x 12,5
16 x 16
Tesniace
krúžky
4 krúžky a
1 uzatvárací
krúžok
alebo
6 krúžkov
Pri upchávkach z čistého grafitu pozri doplnkový návod na obsluhu.
Zásadne používajte predlisované tesniace krúžky.
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 51) až (⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom
montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Upnite kryt telesa 161 do zveráka.
2.
Nasuňte základné puzdro 456.01.
3.
Založte prvý tesniaci krúžok tak, aby styčná plocha ležala vodorovne.
4.
Pridržte tesniaci krúžok a do priestoru upchávky nasuňte ochranné puzdro
hriadeľa 524 so zrazenou hranou zo strany čerpadla.
CPKN-CHs
53 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
5.
Mierne zväčšite vnútorný priemer tesniaceho krúžku ochranným puzdrom
hriadeľa jeho presúvaním sem a tam a stiahnite ochranné puzdro hriadeľa 524.
Založte uzatvárací krúžok 458, ak je k dispozícii (viď obrázok hore).
Každý nasledujúci tesniaci krúžok založte s posunutím o 90° voči
predchádzajúcemu tesniacemu krúžku. Úkon zväčšovania sa opakuje.
Po založení posledného tesniaceho krúžku zostane ochranné puzdro 524 v
priestore upchávky.
6.
Založte upchávkový krúžok 454.01, diera musí smerovať nadol.
7.
Nasuňte veko upchávky 452 a jemne ho rukou dotiahnite oboma šesťhrannými
maticami 920.02, dbajte pritom na kotúče 550.01.
8.
Nasaďte plášť 680.
9.
Namontujte kompletný kryt telesa 161 s ochranným puzdrom hriadeľa 524 a
dávajte pritom pozor na tesniaci krúžok 411.11.
7.5.4 Montáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti(⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 51) až(⇨ Kapitola 7.5.3
Strana 52) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie/tesnenie klzným krúžkom ako aj jednotlivé diely sa
nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
✓ Otvor obežného kolesa, hriadeľ a drážky pre tesné perá sú čisté a bez ostrín.
1.
Nasaďte tesné perá 940.01 do drážky na hriadeli.
2.
Založte tesniaci krúžok 411.32.
3.
Natrite uloženie obežného kolesa vhodným mazacím prostriedkom.
4.
Nasuňte obežné koleso 230 na hriadeľ 210.
5.
Založte tesniaci krúžok 411.31.
6.
Pevne naskrutkujte maticu obežného kolesa 922 na hriadeľ 210.(⇨ Kapitola 7.6.2
Strana 55)
7.5.5 Montáž zásuvnej jednotky
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
✓ Pokyny a kroky uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 51) až (⇨ Kapitola 7.5.4
Strana 54) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
✓ Zásuvná jednotka bez spojky – spojku namontujte podľa pokynov od výrobcu.
54 z 68
1.
V prípade potreby zabezpečte zásuvnú jednotku proti spadnutiu, napr.
podoprením alebo zavesením a zasuňte ju do špirálovej komory 102 s novým
plochým tesnením 411.10.
2.
Dotiahnite maticu 920.01 na špirálovej komore.
3.
Namontujte obtokovú rúru 710.02 so skrutkovým spojom 731.01/.02.
4.
Upevnite podpernú nohu 183 upevňovacou skrutkou do základovej dosky.
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
7.5.6 Montáž motora
UPOZORNENIE
Pri vyhotoveniach s redukčným puzdrom odpadajú kroky 1. a 2.
1.
Odsunutím motora spojte čerpadlo a motor.
2.
Upevnite motor na základovú dosku.
3.
Vyrovnajte čerpadlo.(⇨ Kapitola 5.7 Strana 27)
4.
Pripojte motor (viď dokumentáciu od výrobcu).
7.6 Doťahovacie momenty skrutiek
7.6.1 Doťahovacie momenty skrutiek
Skrutkové spoje (902.01/920.01) medzi špirálovou komorou a lucernou nosiča ložiska
dotiahnite momentovým kľúčom.
Tabuľka 26: Doťahovacie momenty skrutkových spojov
Materiál
Závrtná
skrutka/
šesťhranná
matica
C35E+Qt/C 35
A4-70/A4-70
1.7709+QT/1.7258+QT
1.6772/1.6722
Obrázok
pečiatky
Závrtná
skrutka/
šesťhranná
matica14)
YK/Y
A4-70/A4-70
GA/G
Doťahovacie momenty [Nm]
Lucerna nosiča
ložiska15)
A
Nový závit
16)
M10
M12
M16
M20
40
100
-
-15 %17)
-20 %17)
Nový závit
34
85
-
32
80
-
30
55
155
200
16)
-15 %17)
-20 %17)
25,5
46,7
131,7
170
24
44
124
160
B
A
Nový závit 16)
47
80
190
330
30
55
155
200
B
-15 %17)
39,9
68
161,5
280,5
25,5
46,7
131,7
170
A
B
-20 %17)
37,6
64
152
264
24
44
124
160
7.6.2 Doťahovacie momenty skrutiek, matica obežného kolesa
Maticu obežného kolesa (922) dotiahnite nasledujúcimi momentmi:
Tabuľka 27: Doťahovacie momenty matice obežného kolesa
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
Doťahovací moment
[Nm]
80
125
200
300
520
1000
Rozmer kľúča
[mm]
22
27
32
41
55
60
Maticu obežného kolesa dotiahnite po 20 až 30 minútach po montáži znovu.
14)
15)
16)
17)
Skrutkový spoj bez pečiatky považujte za materiálový pár C35/E+QT/C 35.
A: z húževnatého materiálu – okrem JL 1040; B: z materiálu JL 1040
Základom stanovenia týchto hodnôt je súčiniteľ trenia μ = 0,12.
Po viacnásobnom doťahovaní závitov a pri dobrom mazaní sa hodnoty znížia o 15 – 20 %.
CPKN-CHs
55 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
7.7 Náhradné diely na sklade
7.7.1 Objednávanie náhradných dielov
Pre objednávanie rezervných a náhradných dielovsú potrebné nasledujúce údaje:
▪ Typový rad
▪ Konštrukčná veľkosť
▪ Číslo zákazky KSB
▪ Materiálové vyhotovenie
▪ Rok výroby
Všetky údaje nájdete na typovom štítku. (⇨ Kapitola 4.3 Strana 16)
Ďalej sú potrebné údaje:
▪ Názov dielu
▪ Č. dielu
▪ Počet náhradných dielov
▪ Adresa príjemcu
▪ Typ zásielky (nákladný tovar, pošta, spešnina, letecká zásielka)
Názov súčiastky a č. súčiastky nájdete vo výkrese celkového usporiadania. (⇨ Kapitola
9.1 Strana 61)
7.7.2 Zameniteľnosť dielov čerpadla
Diely s rovnakým číslom vo zvislom stĺpci sú zameniteľné.
UPOZORNENIE
Špirálová komora 102 a obežné koleso 230 sa nedajú zamieňať medzi
konštrukčnými veľkosťami.
Tabuľka 28: Zameniteľnosť dielov čerpadla
56 z 68
Hriadeľ
Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
Valčekové ložisko
Nosič ložiska
Lucerna nosiča ložiska
Odstrekovací krúžok
Ochranné puzdro hriadeľa
Matica obežného kolesa
Tesnenie klzným krúžkom
Tesniace veko
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Základné puzdro
Uzatvárací krúžok
Obal upchávky
210
320.02
322.01
330
344
507.01
524.01
922
433
471.01
452.01
545.01
456.01
458.01
461.01
2
1
2
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Podperná noha
2
1
2
3
2
3
2
Kryt telesa
183
25-160
32-125
32-160
32-200
40-160
40-200
50-160
161
UP02
Konštrukčná veľkosť
Nosič ložiska
Názov dielu
Č. dielu
CPKN-CHs
7 Údržba/ošetrovanie
Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
Valčekové ložisko
Nosič ložiska
Lucerna nosiča ložiska
Odstrekovací krúžok
Ochranné puzdro hriadeľa
Matica obežného kolesa
Tesnenie klzným krúžkom
Tesniace veko
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Základné puzdro
Uzatvárací krúžok
Obal upchávky
320.02
322.01
330
344
507.01
524.01
922
433
471.01
452.01
545.01
456.01
458.01
461.01
3
5
5
6
5
7
5
5
7
9
10
8
10
11
10
12
13
13
14
15
16
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
6
3
6
6
7
6
7
5
5
6
7
8
6
7
8
6
10
10
11
10
11
13
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
Podperná noha
3
6
6
7
6
7
5
5
6
9
10
8
9
10
8
12
12
13
12
14
15
Kryt telesa
Hriadeľ
UP06
P08s
210
UP05
183
UP04
50-200
32-250
40-250
40-315
50-250
50-315
65-200
80-200
80-250
80-315
80-400
100-250
125-315
125-400
150-250
150-315
200-315
200-400
250-315
250-400
300-400
161
UP03
Konštrukčná veľkosť
Nosič ložiska
Názov dielu
Č. dielu
7.7.3 Odporúčané náhradné diely na sklade pre dvojročnú prevádzku podľa DIN
24296
Tabuľka 29: Počet odporúčaných náhradných dielov na sklade
Č. súč.
Počet čerpadiel (vrátane náhradných čerpadiel)
Názov súčiastky
2
210
230
320.02
Hriadeľ
Obežné koleso
Guľôčkové ložisko s kosouhlým
stykom (súprava)
322.01
Valčekové ložisko
502.01
Rozširovacia podložka
524.01
Ochranné puzdro hriadeľa
Tesnenia pre teleso čerpadla
(súprava)
Spojka, prenosové prvky
(súprava)
Pri vyhotovení s tesnením klzným krúžkom:
CPKN-CHs
3
4
5
6 až 7
2
2
2
8 až 9
2
2
3
10 a viac
20 %
20 %
25 %
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
4
1
2
2
6
2
2
2
8
2
3
3
8
2
3
3
9
3
4
4
12
25 %
50 %
50 %
150 %
1
1
2
2
3
4
30 %
57 z 68
7 Údržba/ošetrovanie
Č. súč.
Počet čerpadiel (vrátane náhradných čerpadiel)
Názov súčiastky
2
433
Tesnenie s klzným krúžkom,
kompletné
Pri vyhotovení s obalom upchávky:
456.01
Základné puzdro
461.01
Obal upchávky (súprava)
58 z 68
CPKN-CHs
3
4
5
1
1
2
2
1
4
1
4
2
6
2
6
6 až 7
2
2
6
8 až 9
3
3
8
10 a viac
25 %
30 %
100 %
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
A
Príliš nízky objemový prietok čerpadla
B
Preťaženie motora.
C
príliš vysoký tlak čerpadla
D
zvýšená teplota uloženia
E
netesnosť na čerpadle
F
príliš veľká netesnosť na tesnení hriadeľa
G
Čerpadlo beží nepokojne.
H
neprípustné zvýšenie teploty v čerpadle
Tabuľka 30: Pomôcka pri odstraňovaní porúch
A B C D E
X
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
18)
Odstránenie 18)
Znovu nastavte prevádzkový bod
Skontrolujte nečistoty v zariadení
Montáž nového obežného kolesa 19)
Zvýšte otáčky (turbína, spaľovací stroj)
Odvzdušnite, resp. naplňte
X X Čerpadlo, resp. potrubie, nie sú úplne
odvzdušnené, resp. nie sú naplnené
Prívod alebo obežné koleso je upchané Odstráňte usadeniny v čerpadle a/alebo
potrubí
Tvorba vzduchových bublín v potrubí
Zmeňte potrubie
Namontujte odvzdušňovací ventil
X X Príliš vysoká sacia výška/ NPSHKorigujte hladinu kvapaliny
Nainštalujte čerpadlo nižšie
zariadenie(prítok) príliš nízky
Úplne otvorte uzatvárací mechanizmus v
prívodnom potrubí
Prípadne zmeňte prívodné potrubie, ak sú
hodnoty odporu v prívodnom potrubí príliš
vysoké
Skontrolujte zabudované sitá/sací otvor
Dodržte prípustnú rýchlosť poklesu tlaku
Nasávanie vzduchu na tesnení hriadeľa Vyčistite kanál blokovacej kvapaliny, prípadne
priveďte cudziu blokovaciu kvapalinu, resp.
zvýšte jej tlak.
Vymeňte tesnenie hriadeľa
Nesprávny smer otáčania
Zmeňte zapojenie 2 fáz na prívode el. prúdu
Príliš nízke otáčky 19)
X
19)
G H Možná príčina poruchy
Čerpadlo prepravuje proti príliš
vysokému tlaku
- pri prevádzke s frekvenčným
meničom
- pri prevádzke bez frekvenčného
meniča
Obežné koleso
Protitlak čerpadla je menší, ako bol
uvedený v objednávke
Vyššia hustota alebo viskozita
dopravovaného média, ako bola
uvedená v objednávke
Veko upchávky je dotiahnuté príliš
alebo šikmo
Príliš vysoké otáčky
Porucha tesnenia
- Zvýšte napätie/frekvenciu na frekvenčnom
meniči v prípustnom rozsahu.
- Skontrolujte napätie
Opotrebené súčiastky vymeňte
Presne nastavte prevádzkový bod
Pri sústavnom preťažení prípadne osústružte
obežné koleso 19)
Konzultácia s výrobcom
zmeniť
Znížte otáčky 19)
Vymeňte tesnenie medzi špirálovou komorou
a výtlačným krytom
Na odstránenie porúch dielov pod tlakov musíte uvoľniť tlak z čerpadla.
Konzultácia s výrobcom.
CPKN-CHs
59 z 68
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
A B C D E
F
X
X
X
G H Možná príčina poruchy
Opotrebené tesnenie hriadeľa
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
18)
Odstránenie 18)
Vymeňte tesnenie hriadeľa
Skontrolujte výplachovú/upchávkovú
kvapalinu
Vznik rýh alebo drsnosť na ochrannom Vymeňte ochranné puzdro hriadeľa/puzdro
puzdre hriadeľa/puzdre hriadeľa
hriadeľa
Vymeňte tesnenie hriadeľa
Čerpadlo beží nepokojne
Korigujte nasávacie pomery
Vyrovnajte čerpadlo
Vyvážte obežné koleso
Zvýšte tlak na sacom hrdle čerpadla
Agregát je zle vyrovnaný
Vyrovnajte
Nadmerné upnutie čerpadla alebo
Skontrolujte pripojenia potrubí a upevnenie
rezonančné vibrácie v potrubiach
čerpadla, príp. zmenšite vzdialenosti medzi
príchytkami potrubia
Upevnite potrubia materiálom tlmiacim
vibrácie
Príliš málo, príliš veľa alebo nevhodný Doplňte, odpustite, resp. vymeňte mazací
mazací prostriedok
prostriedok
Nie je dodržaná spojková vzdialenosť
Korigujte vzdialenosť podľa montážneho
výkresu
Chod na dve fázy
Vymeňte chybné poistky
Skontrolujte prípojky elektrických vedení
Nevyvážený rotor
Vyčistite obežné koleso
Znovu vyvážte obežné koleso
Ložisko je poškodené
Vymeňte
X Príliš malý objemový prietok
Zvýšte minimálny objemový prietok
Chyba v prívode cirkulačnej kvapaliny Zväčšite voľný prierez
Na odstránenie porúch dielov pod tlakov musíte uvoľniť tlak z čerpadla.
60 z 68
CPKN-CHs
9 Súvisiace podklady
9 Súvisiace podklady
9.1 Výkres celkového usporiadania so súpisom jednotlivých dielov
524.01
902.19
920.19 731.01
412.01
322.01
903.16/.17
710.02
411.11 411.16/.17
400.01 902.04
672
550.23
400.02
920.04
320.02
411.10 901.31
330
932.02
914.01
731.02
411.18
903.18
344
903.38
411.38
914.02
102
920.21
360.02
902.18
920.18
210
230
922
501.01
561.01
940.02
421.02
931.01
903.06
411.06
902.02
920.02
901.04
930.01
914.04
638
183
731.03 731.08
411.32
932.01 903.46
360.01
161
903.01
411.46
411.01
421.01
940.01
507.01
561.02 902.01
411.31
920.01
Obr. 17: Výkres celkového usporiadania
a)
550.01
920.02
463.01 902.02
458.01 452.01 680
411.15 471.01
b)
c)
902.02
920.02
561.03
456.01 454.01
461.01
648
524.01
433.02
Obr. 18: Vyhotovenie s: obal upchávky (a), tesnenie klzným krúžkom s valcovým krytom telesa (b), tesnenie klzným
krúžkom s vyhrievaným krytom telesa (c)
CPKN-CHs
61 z 68
9 Súvisiace podklady
636.02
360.01
400.01
322.01
507.01
421.01
550.24
932.02
932.01
550.23
320.02
550.25
914.01
400.02
360.02
636.03
931.01
914.02
421.02
920.21
Obr. 19: Vyhotovenie s mazaním tukom
Tabuľka 31: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
Názov dielu
Špirálová komora
161
Kryt telesa
183
Podperná noha
210
Hriadeľ
230
320.02
322.01
330
330
Obežné koleso
Guľôčkové ložisko s kosouhlým
stykom
Valčekové ložisko
Nosič ložiska
Nosič ložiska, kompletný
344
Lucerna nosiča ložiska
360.01/02
Veko ložiska
421.01/02
Radiálny tesniaci krúžok
20)
21)
22)
23)
Rozsah dodávky
s tesniacim krúžkom 411.01/.06/.18/.38, tesniacim krúžkom
411.1020), štrbinovým krúžkom 502.0121), ryhovaným kolíkom
561.01, skrutkovým spojom 731.01, závrtnou skrutkou
902.01/.18/.19, uzatváracou skrutkou 903.01/.06/.38, maticou
920.01/.18/.19
s tesniacim krúžkom 411.11/.1622)/.1722), tesniacim O-krúžkom
412.01, podložkou 550, ryhovaným kolíkom 561.02, skrutkovým
spojom 731.03/.08, závrtnou skrutkou22) 902.02, uzatváracou
skrutkou 903.16/.17, maticou 920.02
so skrutkou so šesťhrannou hlavou 901.0423), pružnou podložkou
930.01
s maticou s výrezmi 920.21, poistným plechom 931.01, tesným
perom 940.01/.02
s tesniacim krúžkom 411.32
s plochým tesnením 400.01/.02, tesniacim krúžkom 411.46,
odvzdušňovacou zátkou 672, uzatváracou skrutkou 903.46, vekom
ložiska 360.01/.02, tesniacim krúžkom hriadeľa 421.01/.02,
oporným kotúčom 550.23, regulátorom hladiny oleja 638,
inbusovou skrutkou 914.01/.02, poistným krúžkom 932.01/.02
so skrutkovým spojom 731.01/.02, závrtnou skrutkou 902.04,
odtláčacou skrutkou 901.31, maticou 920.04
s plochým tesnením 400.01/.02, tesniacim krúžkom hriadeľa
421.01/.02, inbusovou skrutkou 914.01/.02
Tesniaci krúžok 411.10 v závislosti od teploty použitia
voliteľné
Nie je uvedené na výkrese
na nosiči ložiska UP02, skrutka s valcovou hlavou 914.04; pri dodávke náhradných dielov objednávať osobitne.
62 z 68
CPKN-CHs
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
433.01
471.01
452.01
454.01
456.01
458.01
461.01
463.01
502.0121)
507.01
524.01
638
710.02
922
Názov dielu
Tesnenie klzným krúžkom,
kompletné
Tesniace veko
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Základné puzdro
Uzatvárací krúžok, delený
Obal upchávky
Odkvapkávací plech
Štrbinový krúžok
Odstrekovací krúžok
Ochranné puzdro hriadeľa
Regulátor hladiny oleja
Obtoková rúra
Matica obežného kolesa
CPKN-CHs
Rozsah dodávky
s tesniacim krúžkom 411.15, ryhovaným kolíkom 561.03
s ryhovaným kolíkom 561.01
s tesniacim krúžkom 411.32
so skrutkovým spojom 731.01/.02, tesniacim krúžkom 411.18/.38
s tesniacim krúžkom 411.31
63 z 68
10 Vyhlásenie o zhode ES
10 Vyhlásenie o zhode ES
Výrobca:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Nemecko)
Výrobca týmto vyhlasuje, že čerpadlo/čerpadlový agregát:
CPKN, CPKNO, CPKN-CHs
Číslo zákazky KSB: ...................................................................................................
▪ zodpovedá všetkým ustanoveniam podľa nasledujúcich smerníc v aktuálne platnom znení:
– smernica 2006/42/ES „Stroje“
Výrobca ďalej vyhlasuje, že:
▪ boli použité nasledujúce harmonizované medzinárodné normy:
– ISO 12100-1/A1, ISO 12100-2/A1,
– ISO 14121-1,
– EN 809/A1
▪ Aplikované národné technické normy a špecifikácie, predovšetkým:
– DIN EN ISO 5199
Pegnitz, 29. 12. 2009
...........................................................
Meno
Funkcia
Osoba zodpovedná za zostavenie technických podkladov
KSB Aktiengesellschaft
Bahnhofplatz 1
91257 Pegnitz (Nemecko)
64 z 68
CPKN-CHs
11 Osvedčenie o nezávadnosti
11 Osvedčenie o nezávadnosti
Typ
Číslo zákazky/
Položka čísla zákazky24)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Dátum dodania
................................................................................................................................
Oblasť použitia:
................................................................................................................................
Dopravované médium24):
................................................................................................................................
Hodiace sa označte krížikom24):
⃞
rádioaktívne
⃞
výbušné
⃞
leptavé
⃞
jedovaté
⃞
zdraviu škodlivé
⃞
biologicky nebezpečné
⃞
ľahko zápalné
⃞
bezpečné
Dôvod odoslania späť24):
................................................................................................................................
Poznámky:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Čerpadlo/príslušenstvo bolo pred odoslaním/prípravou starostlivo vyprázdnené, ako aj vyčistené zvonku aj zvnútra.
V prípade čerpadiel bez tesnenia hriadeľa bol rotor vymontovaný z čerpadla na vyčistenie.
⃞
⃞
Ďalšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia nie sú pri ďalšej manipulácii potrebné.
Sú nevyhnutné nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa preplachovacích médií, zvyškových
kvapalín a zneškodnenia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a odoslanie je v súlade so zákonnými ustanoveniami.
....................................................................
Miesto, dátum a podpis
24)
.......................................................
Adresa
.......................................................
Firemná pečiatka
Povinné polia
CPKN-CHs
65 z 68
Register hesiel
Register hesiel
Á
Ň
Abrazívne dopravované médiá 40
Náhradné diely na sklade 57
Naplnenie a odvzdušnenie 34
Názov 16
Nekompletné stroje 6
B
Bezpečnosť 8
Ó
Č
Číslo zákazky 6
Ď
Demontáž 48
Doťahovacie momenty skrutiek 55
Druh konštrukcie 16
F
Obal upchávky 37
Objednávanie náhradných dielov 56
Objemový prietok 40
Oblasti použitia 8
Odoslanie späť 14
Ochrana proti explózii 10, 21, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37,
39, 42, 43, 44, 45
Ochrana proti výbuchu 28, 29
Opätovné uvedenie do prevádzky 41
Osvedčenie o nezávadnosti 65
P
Filter 23, 44
Finálna kontrola 34
Frekvencia zapínania 39
CH
Poruchy 59
Potrubia 23
Použitie podľa pokynov 8
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť 9
Preprava 13
Princíp činnosti 18
Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla 24
príslušné dokumenty 6
Chladenie vodou 34
Chybné spôsoby použitia 9
Ŕ
Í
Regulátor hladiny oleja 32
Rozsah dodávky 19
Rýchlosť zahrievania 36
H
Hlučnosť chodu 43
Inštalácia
bez základu 22
Inštalácia základu 21
Inštalácia/montáž 21
S
Smer otáčania 30
Spojka 44
Stredné hodnoty hlučnosti 19
K
Konštrukcia 18
Kontrola vyrovnania spojky 27
Konzervovanie 14, 41
Ť
Teplota uložení 43
Teplotné limity 11
Teplotný rozdiel 36
Tesnenie hriadeľa 17
Tesnenie klzným krúžkom 37
Tesniaci krúžok z čistého grafitu 37
Tvar obežného kolesa 17
Typový štítok 16
Ľ
Likvidácia 14
M
Mazanie olejom
Intervaly 45
Množstvo oleja 45
Trieda oleja 45
Mazanie tukom
Intervaly 46
Trieda tuku 47
Monitorovacie zariadenia 12
66 z 68
Ú
Údržba 42
Udržiavanie teploty 36
Uloženie 14, 17
Uskladnenie 41
Uvedenie do prevádzky 32
CPKN-CHs
Register hesiel
V
Z
Vôle v štrbinách 44
Vyhrievanie 36
Výkres celkového usporiadania 61
Vypnutie 38
Vyradenie z prevádzky 41
Zahrievanie 36
Zameniteľnosť dielov čerpadla 56
Zapnutie 37
CPKN-CHs
67 z 68
2730.84/5-SK (01325365)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

CPKN-CHs Návod na obsluhu/montáž