OBSAH
ODPÁJAâE A ODPÍNAâE VN NA VONKAJ·IU MONTÁÎ
Odpínaãe OJC, OVE
................................................................................................
Úseãníky typu UE 6, UVE
................................................................................................ 12
Odpájaãe a odpínaãe OTE
................................................................................................ 15
Odpájaãe typu OMD, OZT, OMDI, OZTI
................................................................................................ 19
Príslu‰enstvo - Elektromotorické pohony
................................................................................................ 23
Poistkové spodky
................................................................................................ 29
Úseãníky a odpínaãe pre práce pod napätím
................................................................................................ 31
1
2
ODPÍNAâE TYPU OJC, OVE
- na spínanie vonkaj‰ích vedení vn do hodnoty menovitého prúdu
- vzduchové zhá‰acie komory OVE, vákuové zhá‰acie komory - OJC
- vyhovujú:
EN 60694,STN EN 60 694, (354205)
EN 60 265-1, STN EN 60 265-1
- izolátory:
epoxidové
- pracovná poloha:
- vodorovná
- zvislá
- v˘‰ka stæpa:
9; 10,5; 12 m
- ovládanie:
- ruãné (ovládacia páka uzamykateºná v obidvoch krajn˘ch polohách) - tiahlom
- elektromotorické (elektromotorick˘ pohon typ MPUO) - tiahlom, s moÏnosÈou diaºkového ovládania
- rám vedenia spæÀa v‰etky poÏiadavky na dimenzovanie nosnej kon‰trukcie v zmysle STN (âSN) 35 4212, ãl. 37 a STN (âSN) 33 3301 83, ãl. 1.13
TECHNICKÉ ÚDAJE
OJC 25
OVE 25
25 kV
25 kV
200 A, 400 A
200 A, 400 A
40 kA
40 kA
16 kA
16 kA
10 A
10 A
10 A
-
400 A
400 A
10 kA
8 kA 50 x
50 Hz
50 Hz
Menovité napätie
Menovit˘ prúd
Menovit˘ dynamick˘ prúd
Men. Krátkodob˘ prúd 1s
Kapacitn˘ vypínací prúd
Vypínací prúd nezaÈaÏeného transformátora
Vypínací prúd uzatvorenej sluãky
Maximálny zapínací prúd
Menovitá frekvencia
Poãet cyklov zap vyp
pozri graf na str. 4
Max. sklon vedenia
30°
30°
10°
10°
105 kg
115 kg
775 mm, 3,1 cm/kV
775 mm, 3,1 cm/kV
II. - IV.
II. - IV.
Mechanická ÏivotnosÈ
3000 cyklov vyp. zap.
3000 cyklov vyp. zap.
Doba Ïivotnosti
30 rokov
30 rokov
Max. vyboãenie vedenia
HmotnosÈ
Povrchová cesta
- stupeÀ zneãistenia
2
ODPÍNAâE TYPU OJC, OVE
Typové oznaãenie
Menovité napätie, kV
Menovit˘ prúd, A*
Menovit˘ vyp. prúd, A pri cos j=0,7
Vyhotovenie
OJC 25 P0, OVE 25 P0
25
200
200
betónov˘ stæp, jednozáves
OJC 25 P1, OVE 25 P1
25
400
400
betónov˘ stæp, jednozáves
OJC 25 P2, OVE 25 P2
25
200
200
betónov˘ stæp, dvojzáves
OJC 25 P3, OVE 25 P3
25
400
400
betónov˘ stæp, dvojzáves
OJC 25 P4, OVE 25 P4
25
200
200
dreven˘ stæp, jednozáves
OJC 25 P5, OVE 25 P5
25
400
400
dreven˘ stæp, jednozáves
OJC 25 P6, OVE 25 P6
25
200
200
dreven˘ stæp, dvojzáves
OJC 25 P7, OVE 25 P7
25
400
400
dreven˘ stæp, dvojzáves
* rozdiel je iba v type kotevnej svorky
ZameniteºnosÈ vzduchov˘ch zhá‰acích komôr typu NPAK pouÏívan˘ch na odpínaãoch typu OVE 25 za vákuové je moÏná.
Pomocou adaptéra je moÏné dodatoãne vybaviÈ doteraz dodávané odpínaãe typu OVE 25 vákuov˘mi zhá‰acími komorami. Pri v˘mene
vákuovej komory je potrebná aj v˘mena pevného a pohyblivého pomocného kontaktu.
OVE
3
ODPÍNAâE TYPU OJC, OVE
Rozmerové náãrty
OJC 25
OJC
‰tandard
L= 1710 mm
Spínacia schopnosÈ odpínaãa OVE 25
OVE 25
Fázová rozteã: 800 mm
Pozn.: Iná po dohode s v˘robcom.
4
ODPÍNAâE TYPU OJC, OVE
Zostava OJC 25 na stæpe
Zostava odpínaãa (úseãníka) s pólmi nad sebou (vhodné na montáÏ na priehradov˘ stoÏiar s vodiãmi nad sebou).
L - podºa poÏiadavky zákazníka
- Platí pre OJC 25, OVE 25, UE 6, UVE 25
5
ODPÁJAâE a ODPÍNAâE
na vonkaj‰iu montáÏ
MontáÏna zostava diaºkovo ovládaného odpínaãa
6
ODPÍNAâE TYPU OJC, OVE
Trojpólov˘ odpínaã OJC s poistkov˘m spodkom
7
ODPÍNAâE TYPU OJC - Î
- na spínanie vonkaj‰ích vedení vn do hodnoty menovitého prúdu
- vyhovujú: EN 60694, STN EN 60 694, (354205)EN 60 265-1, âSN 35 4205
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie
25 kV, 38,5 kV
Menovit˘ prúd
400 A, 630 A, 1000 A
Menovit˘ dynamick˘ prúd
40 kA
Men. krátkodob˘ prúd 1s
16 kA
Kapacitn˘ vypínací prúd
10 A
Vypínací prúd nezaÈaÏeného transformátora
10 A
Maximálny zapínací prúd
10 kA
Menovit˘ vypínací prúd
400 A, 630 A, 1000 A
Mechanická ÏivotnosÈ
3000 cyklov vyp. zap.
Doba Ïivotnosti
30 rokov
HmotnosÈ
32, 40 kg
8
ODPÍNAâE TYPU OJC - Î
Odpínaã OJC - Î 38,5/400 - 10
9
ODPÍNAâE TYPU UVE - Î
Disconnecting switches - type UVE - Î
- na spínanie vonkaj‰ích vedení vn do hodnoty menovitého vypínacieho prúdu
- vyhovujú: EN 60694, STN EN 60 694, (354205)EN 60 265-1, âSN 35 4205
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie
25 kV, 38,5 kV
Menovit˘ prúd
400 A, 630 A, 1000 A, 2000 A
Vypínací prúd
33 A
Maximálny prierez vodiãa
120 mm
HmotnosÈ
25 kg, 33 kg
Menovit˘ dynamick˘ prúd
40 kA
Menovit˘ tep. prúd 1s
16 kA
Doba Ïivotnosti
30 rokov
10
ODPÁJAâE TYPU UVE - Î
Hriadel vlavo
Jednopólov˘ odpájaã UVE - Î 25/400 - 10
11
ÚSEâNÍKY TYPU UE 6, UVE
- na odpojenie alebo pripojenie úseku, odboãiek vonkaj‰ieho vzdu‰ného a kábelového vedenia vn alebo prípojok transformátorov vn/nn
- vyhovujú:
EN 60694, STN EN 60694 (35 4205), âSN 35 4205, STN 35 4212, âSN 35 4212
- izolátory:
epoxidové
- pracovná poloha:
- vodorovná
- zvislá
- v˘‰ka stæpa:
9; 10,5; 12 m
- ovládanie:
- ruãné (ovládacia páka uzamykateºná v obidvoch krajn˘ch polohách) - tiahlom
- elektromotorické (elektromotorick˘ pohon typ MPUO) - tiahlom, s moÏnosÈou diaºkového ovládania
- rám vedenia spæÀa v‰etky poÏiadavky na dimenzovanie nosnej kon‰trukcie v zmysle STN 35 4212, ãl. 37 a STN 33 3301 83, ãl. 1.13)
TECHNICKÉ ÚDAJE
UE 6
UVE 25
UVE 38,5
Menovit˘ dynamick˘ prúd
40 kA
40 kA
40 kA
Men. Krátkodob˘ prúd 1s
16 kA
16 kA
16 kA
Kapacitn˘ vypínací prúd
6,3 A
6,3 A
8,5 A
Menovitá frekvencia
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Max. sklon vedenia
30°
30°
30°
Max. vyboãenie vedenia
10°
10°
10°
HmotnosÈ
85 kg
105 kg
125 kg
Povrchová cesta
625 mm, 2,5 cm/kV
775 mm, 3,1 cm/kV
981 mm, 2,55 cm/kV
- stupeÀ zneãistenia
II. - III.
II. - IV.
II. - III.
Doba Ïivotnosti
30 rokov
30 rokov
30 rokov
12
Section switches - type UE6 and UVE
Typové oznaãenie
Menovité
napätie, kV
Menovit˘
prúd, A
*
Menovit˘
zap. prúd, kA
(max. hodn.)
ÚSEâNÍKY TYPU UE 6, UVE
Menovit˘
vyp. prúd, A
pri cos j=0,7
Vyhotovenie
UE 6 P0, UVE 25 P0
25
200
6,3
33
betónov˘ stæp, jednozáves
UE 6 P1, UVE 25 P1
25
400
6,3
33
betónov˘ stæp, jednozáves
UE 6 P2, UVE 25 P2
25
200
6,3
33
betónov˘ stæp, dvojzáves
UE 6 P3, UVE 25 P3
25
400
6,3
33
betónov˘ stæp, dvojzáves
UE 6 P4, UVE 25 P4
25
200
6,3
33
dreven˘ stæp, jednozáves
UE 6 P5, UVE 25 P5
25
400
6,3
33
dreven˘ stæp, jednozáves
UE 6 P6, UVE 25 P6
25
200
6,3
33
dreven˘ stæp, dvojzáves
UE 6 P7, UVE 25 P7
25
400
6,3
33
dreven˘ stæp, dvojzáves
UVE 38,5 P0
38,5
200
3,15
17
betónov˘ stæp, jednozáves
UVE 38,5 P1
38,5
400
3,15
17
betónov˘ stæp, jednozáves
UVE 38,5 P2
38,5
200
3,15
17
betónov˘ stæp, dvojzáves
UVE 38,5 P3
38,5
400
3,15
17
betónov˘ stæp, dvojzáves
UVE 38,5 P4
38,5
200
3,15
17
dreven˘ stæp, jednozáves
UVE 38,5 P5
38,5
400
3,15
17
dreven˘ stæp, jednozáves
UVE 38,5 P6
38,5
200
3,15
17
dreven˘ stæp, dvojzáves
UVE 38,5 P7
38,5
400
3,15
17
dreven˘ stæp, dvojzáves
* rozdiel je iba v type kotevnej svorky
13
ÚSEâNÍKY TYPU UE 6, UVE
Section switches - type UE6 and UVE
Rozmerové náãrty
UE 6
‰tandard
L= 1710 mm
Fázová rozteã: 800 mm
UVE 25 / UVE 38,5
‰tandard
L= 1710 mm
Pozn.: Iná fázová rozteã po dohode s v˘robcom.
14
ODPÁJAâE a ODPÍNAâE
TYPU OTE
- slúÏia na viditeºné odpojenie zariadenia vn vo vonkaj‰ích transformovniach, distribuãn˘ch sieÈach
- menovit˘ kmitoãet:
50 Hz
- stupeÀ krytia:
IP 00 (STN EN 60 529)
- izolátory:
epoxidové
- ovládanie:
- ruãné (moÏnosÈ uzamknutia obidvoch krajn˘ch polôh)
- elektromotorické
Odpájaãe OTE 25/400 - 31
- kontaktné spínacie prístroje, ktoré vo vypnutej polohe zaisÈujú bezpeãnú odpájaciu vzdialenosÈ v súlade
s poÏiadavkami stanoven˘mi na odpájaãe technickou normou
- vyhovujú: EN 60129, STN EN60129(35 4210), âSN 35 4210
EN 60694, STN EN 60694(35 4205), âSN 35 4205
STN 35 4211
Odpínaãe OTE 25/400 - 32
- vyhovujú: EN 6065-1, STN EN 60265-1, (35 4211)
- schopnosÈ spínaÈ nezaÈaÏené transformátory
- prístroj je moÏné osadiÈ:
- zvodiãmi prepätia na prívode, alebo na v˘vode prístroja
- poistkov˘m spodkom PS 25 a pouÏiÈ ako ochranu pred skratom. Kontakty poistkového spodku sú urãené
pre tavné vloÏky podºa IEC 282-1 (STN 35 4720, âSN 35 4720-1) s priemerom vieãka j = 45 mm a dæÏkou D = 442 mm.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typové oznaãenie
Menovité
napätie, kV
Menovit˘
prúd, A
Men. prúd
poistky, A
Men. krátkodob˘
prúd 1s, kA
Men. dyn.
prúd, kA
OTE 25/400-31
OTE 25/400-32
OTE 25/400-52
OTE 25/400-31 s PS 25
25
25
25
25
400
400
400
400
100
16
16
16
16
40
40
40
40
5
5
-
62
63
65
87
OTE 25/400-32 s PS 25
25
400
100
16
40
5
88
OTE 25/400-52 s PS 25
25
400
100
16
40
5
90
15
Men. vyp. prúd
nezaÈ. transformátorov, A
HmotnosÈ,
kg
ODPÁJAâE a ODPÍNAâE
TYPU OTE
Vonkaj‰í odpájaã OTE 25/400 - 31 so zvodiãom prepätia HDA 24 na v˘vode
Typ
kg
B
C
D
E
F
H
K
L
M
N
R
S
OTE 25/400-31
62
1070
980
423
670
400
1000
550
1570
500
60
∅18
40
Vonkaj‰í odpájaã OTE 25/400 - 31 s PS 25 a so zvodiãom prepätia na prívode
Typ
kg
B
C
D
E
F
H
K
L
M
N
R
S
U
Z
OTE 25/400-31 s PS 25
87
1070
980
423
1187
400
1000
550
1570
500
60
∅18
40
560
443
16
ODPÁJAâE a ODPÍNAâE
TYPU OTE
Zostava OTE s ruãn˘m pohonom
L - podºa poÏiadavky zákazníka
17
ODPÁJAâE a ODPÍNAâE
TYPU OTE
Aplikácia OTE so zvodiãom + PS 25 na dvojit˘ stæp
18
ODPÁJAâE TYPU
OMD, OZT, OMDI, OZTI
- jednopólové odpájaãe na Ïelezniãnú trakciu a trakciu MHD
- vyhovujú:
EN 60 129,STN EN 60 129,(354210) âSN 35 4210
EN 60 694,STN EN 60 694,(354205) âSN 35 4205
STN 34 1500
- moÏnosÈ dvojitej izolácie
- epoxidové izolátory
- ovládanie:
- ruãn˘m pohonom
- elektromotorické - pohon MPÎ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typové oznaãenie
OZT 3/1000
OMD 3/1000
OZT 3/2000
OMD 3/2000
OZT 3/3000
OMD 3/3000
Typové oznaãenie
OZT 3/1000
OMD 3/1000
OZT 3/2000
OMD 3/2000
OZT 3/3000
OMD 3/3000
Menovité
napätie, kV
Menovit˘
prúd, A
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Men. krátkodob˘
prúd 1s, kA
1000
1000
2000
2000
3150
3150
Men. dyn.
prúd, kA
31,5
31,5
40
40
50
50
80
80
100
100
125
125
HmotnosÈ bez uzemÀovaãa, kg
HmotnosÈ s uzemÀovaãom, kg
17,5
17,5
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
OMDI, OZTI
- parametre ako OMD, OZT
- hmotnosÈ 24 kg
- pevné prívody
pripájacie praporce: - horizontálne
- vertikálne
19
Men. vyp. prúd
nezaÈ. transformátorov, A
10
10
10
10
10
10
pri t,
ms
2,5
7,5
2,5
7,5
2,5
7,5
ODPÁJAâE TYPU
OMD, OZT, OMDI, OZTI
Rozmerové náãrty
OMDZ, OZTZ,
OZT - ELTRA
OMDI, OZTI
OMDI, OZTI
Ovládanie mimo osi odpájaãa
(pre star‰ie kon‰trukcie náhrada 2GZ, 3GS)
Ovládanie v osi odpájaãa
20
ODPÁJAâE TYPU
OMD, OZT, OMDI, OZTI
Odpájaã OMDI, OZTI s ruãn˘m pohonom
Odpájaã OMDZ, OZTZ s ruãn˘m pohonom
L - podºa poÏiadavky zákazníka
OZTI
L - podºa poÏiadavky zákazníka
OZTZ s izolovan˘m zemnením
21
ODPÁJAâE TYPU
OMD, OZT, OMDI, OZTI
Odpájaã OZTZ s elektromotorick˘m pohonom MPÎ pre Ïelezniãnú trakciu
ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
V objednávke je potrebné uviesÈ:
- typ odpájaãa (OMD, OMDZ, OZT, OZTZ, OMDI, OZTI)
- menovité napätie (3,6 kV)
- menovit˘ prúd (1000, 2000, 3150 A)
- pripájacie praporce (vertikálne, horizontálne; typ A, B, C)
- dæÏka tiahla
- pohon (ruãn˘; elektromotorick˘ MPÎ), uviesÈ typ montáÏe
(stæp alebo stoÏiar)
- izolácia (dvojitá, alebo bez)
Pozn.:
Odpájaãe aj pohonné jednotky moÏno objednaÈ aj samostatne.
L - podºa typu stoÏiara
Otvor pre kºuku núdzového ovládania vo v˘‰ke cca 1,5 m
22
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
ELEKTROMOTORICK¯ POHON MPÎ
pre odpájaãe typu OMD, OZT, UVE-Î, OJC-Î - odpínaãe
- materiál skrine: plast, kov
- prvky na ovládacom paneli: vaãkov˘ spínaã s vratnou polohou VYP/ZAP, hlavn˘ istiã
- ìal‰ie ovládacie prvky: koncové spínaãe, pripájacia svorkovnica, dvern˘ spínaã, termostat, vykurovacie teleso
- dvern˘ spínaã:
- zabezpeãuje, aby bolo moÏné pohon diaºkovo ovládaÈ iba pri zatvoren˘ch dverách.
- slúÏi ako ochrana proti náhodnej manipulácii (spínaã VYP/ZAP je pri otvoren˘ch dverách vyraden˘ z funkcie)
je potrebné druhou rukou zatlaãiÈ dvern˘ spínaã.
- je rie‰en˘ ako sklopn˘, ão umoÏÀuje najmä pri opravách a revíziách, vyradenie diaºkového ovládania aj pri zatvoren˘ch dverách.
- súãasÈou pohonu je aj kºuka na núdzové ovládanie
- uzamykanie skrine: visiacim zámkom, alebo vstavan˘m zámkom ºubovoºného tvaru.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovné napätie
220 V DC/AC
Zdvihová sila
3,5 kN
Pracovn˘ zdvih (nastaviteºn˘)
max. 190 mm
Doba otvárania, zatvárania
3-5s
Krytie
IP 54 (STN EN 60 529)
HmotnosÈ
29 kg
23
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
Rozmerov˘ náãrt MPÎ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SkriÀa pohonu
Elektromotorick˘ pohon 220 V DC, AC
Prevodovka
Núdzové ovládanie
Páka núdzového ovládania
Upchávková v˘vodka GP 29x24
Svorkovnica
Vykurovacie teleso 30 W EH1
Termostat kúrenia T
Koncov˘ spínaã 1/1 SK1, SK2
Dvern˘ spínaã 1/1 SK3
Vaãkov˘ spínaã s vratnou poloho
VYP/ZAP SA1
13 Relé KA1, KA2
14 Istiã FA1
15 Ventilátor
24
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
NAPÁJANIE :
OVLÁDANIE :
230 V AC
230 V AC
Schéma pohonu MPÎ pre striedav˘ motor
25
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
Schéma pohonu MPÎ pre jednosmern˘ motor
26
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
3. ELEKTROMOTORICKÉ POHONY MPUO
pre odpínaãe OJC, OVE a úseãníky UE 6, UVE
- je moÏné ním nahradiÈ doteraz pouÏívané ruãné ovládania
- hlavn˘ vypínaã má tri polohy: 1 - vypnuté
2 - ruãné ovládanie
3 - diaºkové ovládanie
(poloha VYP. uzamykateºná)
- núdzové ovládanie - ruãné
- moÏnosÈ diaºkového ovládania
- dobíjanie akumulátorov
- ohrev vnútorného priestoru skrine
- uzamykanie ovládacej páky
- po zasunutí kºuky ovládacej páky nie je moÏné miestne ani diaºkovo ovládaÈ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie:
57 V AC (transformáciou z 25kV)
Pracovné napätie:
24 V DC
Pracovn˘ zdvih:
170 mm
Doba otvárania, zatvárania:
3-5s
Krytie:
IP 54 (STN EN 60 529)
Temperovanie:
5 °C
Teplota okolia:
- 30 °C aÏ + 50 °C
27
PRÍSLU·ENSTVO Elektromotorické pohony
Elektromotorick˘ pohon MPUO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
SkriÀa pohonu
Elektromotorick˘ pohon 24 V DC
Prevodovka
Núdzové ovládanie
Páka núdzového ovládania
Uzamykanie polohy
Upchávková v˘vodka GP 13,5x12
Svorkovnica
Vykurovacie teleso
Termostat kúrenia
Ventilátor kúrenia
Koncov˘ spínaã
Spínaã núdzového ovládania
Dvern˘ spínaã
Akumulátor 12 V, 15 Ah
Prepínaã reÏimu
Tlaãidlo ZAP/VYP
Hlavn˘ istiã
Istiã kúrenia
Istiã dobíjania
23 Mechanické poãítadlo zdvihov
HmotnosÈ: 70 kg
28
External fuse base
VONKAJ·IE POISTKOVÉ SPODKY
Vonkaj‰í poistkov˘ spodok
Typ PS-E 25/100
Poistkové spodky sú urãené k montáÏi poistiek vn. PouÏívajú sa najmä v miestach prechodu vzdu‰ného vedenia na káblové vedenie
alebo pre pripojenie transformátora.
Vonkaj‰í poistkov˘ spodok PS-E 25/100 môÏe byÈ vyroben˘ s podpern˘mi izolátormi z cykloalyfatickej Ïivice alebo so zvodiãom prepätia.
Základn˘ rám je vyroben˘ z nerezového oh˘baného plechu. Prúdovodná dráha je z elektrolytickej medi galvanicky postriebrená.
Poistkové spodky sú urãené pre poistky podºa IEC 282-1 s priemerom vieãka 45 mm a dæÏkou D= 442 mm.
MôÏu byÈ vyrobené v jedno alebo trojpólovom prevedení.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie:
25 kV
Menovit˘ prúd
do 100 A
Typ a rozmer
podºa DIN 43625 a IEC 282-1
Pre menovit˘ prúd 100 A môÏe byÈ pouÏitá poistka s maximálnym stratov˘m v˘konom 180 W
29
VONKAJ·IE POISTKOVÉ SPODKY
30
ÚSEâNÍKY a ODPÍNAâE
na vonkaj‰iu montáÏ pre práce pod napätím
Úseãníky a odpínaãe pre práce pod napätím sa pouÏívajú na odpájanie resp. odpínanie úsekov, odboãiek vonkaj‰ieho vzdu‰ného alebo
kábelového vedenia vn alebo prípojok transformátorov 25kV a 38,5kV sietí a svojím technick˘m rie‰ením umoÏÀujú vykonávaÈ opravy,
revízie, údrÏbu resp. aj v˘menu prístroja bez preru‰enia dodávky elektrickej energie. Toto rie‰enie spoãíva v tom,
Ïe vedenie je kotvené na samostatnej konzole.
Prístroj je vybaven˘ pripájacími svorníkmi, na ktor˘ch sú pripojené ‰peciálne svorky, ktoré moÏno odpájaÈ resp. pripájaÈ izolovanou
tyãou. Pri opravách, revíziách, údrÏbe a v˘mene prístrojov (úseãník, odpínaã) sa premostí vedenie, izolovanou tyãou sa z plo‰iny urãenej
pre práce pod napätím odpoja svorky. Prístroj je bez napätia a je moÏné na Àom vykonaÈ potrebné práce (viì obr. 1).
ëal‰ou moÏnosÈou je pouÏitie t˘chto prístrojov (úseãník, odpínaã) pre práce pod napätím pri v˘mene star˘ch s pouÏitím ‰peciálnej
montáÏnej stoliãky, priãom vedenie zostane kotvené na ráme vedenia pôvodného odpájaãa (viì obr. 2).
Pre práce pod napätím sú urãené prístroje UE6 PPN (obr.3), UVE PPN (obr.4), OVE PPN (obr.5), OJC PPN (obr.6). Tieto prístroje majú
fázovú rozteã 500 mm, ostatné parametre sa oproti pôvodn˘m prístrojom nemenia.
31
4 - závesn˘ izolátor
5 - konzola vedenia PPN
6 - svorky
7 - pripájací t⁄À
32
8 - Al + Fe lano
9 - vodiã SAX 120
ÚSEâNÍKY a ODPÍNAâE
3 - nosn˘ kríÏ
obr. 1
2 - rám prístroja
na vonkaj‰iu montáÏ pre práce pod napätím.
1 - stæp
1 - stæp
2 - rám prístroja
3 - nosn˘ kríÏ
4 - závesn˘ izolátor
5 - svorky
6 - pripájací t⁄À
33
7 - montáÏna stoliãka
9 - Al + Fe lano
obr. 2
ÚSEâNÍKY a ODPÍNAâE
10 - vodiã SAX 120
na vonkaj‰iu montáÏ pre práce pod napätím.
8 - rám vedenia pôvodného prístroja
ÚSEâNÍKY a ODPÍNAâE
na vonkaj‰iu montáÏ pre práce pod napätím
obr. 3
Trojpólov˘ úseãník UE6-PPN
obr. 4
Trojpólov˘ úseãník UVE-PPN
34
ÚSEâNÍKY a ODPÍNAâE
na vonkaj‰iu montáÏ pre práce pod napätím
obr. 5
Trojpólov˘ odpínaã OVE-PPN
obr. 6
Trojpólov˘ odpínaã OJC-PPN
35
CERTIFIKÁTY
36
Download

ODPÁJAâE A ODPÍNAâE VN NA VONKAJ·IU MONTÁÎ