Chemické čerpadlo
CPKN
Uloženie v ložisku UP02 až UP06 a P08s
Návod na obsluhu/montáž
Tiráž
Návod na obsluhu/montáž CPKN
Originálny návod na obsluhu
Všetky práva vyhradené. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu výrobcu šírený, rozmnožovaný, upravovaný ani
poskytovaný tretím stranám.
Všeobecne platí: Technické zmeny vyhradené.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 18.10.2013
Obsah
Obsah
Glosár ....................................................................................................5
1
Všeobecne .............................................................................................6
1.1
Zásady ................................................................................................................ 6
1.2
Montáž nekompletných strojov ....................................................................... 6
1.3
Cieľová skupina ................................................................................................. 6
1.4
Súvisiace podklady ............................................................................................ 6
1.5
Symbolika .......................................................................................................... 6
2
Bezpečnosť ............................................................................................8
2.1
Označenie varovaní .......................................................................................... 8
2.2
Všeobecne ......................................................................................................... 8
2.3
Použitie podľa pokynov .................................................................................... 8
2.4
Kvalifikácia a školenie personálu .................................................................... 9
2.5
Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu .............................. 9
2.6
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť .............................................................. 9
2.7
Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu .......................... 10
2.8
Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne práce
.......................................................................................................................... 10
2.9
Neprípustné spôsoby prevádzky .................................................................... 10
2.10
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii .................................................... 10
3
Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia .....................................13
3.1
Kontrola dodávaného stavu .......................................................................... 13
3.2
Preprava .......................................................................................................... 13
3.3
Uskladnenie/konzervovanie ........................................................................... 14
3.4
Odoslanie späť ................................................................................................ 14
3.5
Likvidácia ......................................................................................................... 15
4
Popis čerpadla/čerpadlového agregátu ............................................16
4.1
Všeobecný popis ............................................................................................. 16
4.2
Názov ............................................................................................................... 16
4.3
Typový štítok .................................................................................................. 16
4.4
Konštrukčné usporiadanie ............................................................................. 16
4.5
Konštrukcia a princíp činnosti ....................................................................... 19
4.6
Stredná hodnota hlučnosti ........................................................................... 20
4.7
Rozsah dodávky .............................................................................................. 20
4.8
Rozmery a hmotnosti .....................................................................................20
5
Inštalácia/montáž ...............................................................................21
5.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 21
5.2
Kontrola pred začiatkom inštalácie .............................................................. 21
5.3
Inštalácia čerpadlového agregátu ................................................................. 21
5.4
Potrubia ........................................................................................................... 23
CPKN
3 z 72
Obsah
5.5
Zabudovanie/izolácia ...................................................................................... 26
5.6
Kontrola vyrovnania spojky ........................................................................... 27
5.7
Vyrovnanie čerpadla a motora ...................................................................... 28
5.8
Elektrické pripojenie ......................................................................................29
5.9
Kontrola smeru otáčania ...............................................................................31
6
Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky ...............................32
6.1
Uvedenie do prevádzky .................................................................................. 32
6.2
Medze prevádzkového rozsahu ..................................................................... 39
6.3
Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie ................................ 41
6.4
Opätovné uvedenie do prevádzky ................................................................ 41
7
Údržba/ošetrovanie ............................................................................43
7.1
Bezpečnostné predpisy .................................................................................. 43
7.2
Údržba/inšpekcia ............................................................................................ 44
7.3
Vypustenie/vyčistenie ..................................................................................... 49
7.4
Demontáž čerpadlového agregátu ............................................................... 49
7.5
Montáž čerpadlového agregátu .................................................................... 53
7.6
Doťahovacie momenty skrutiek ..................................................................... 58
7.7
Náhradné diely na sklade ............................................................................... 58
8
Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie ..................................................62
9
Súvisiace podklady ..............................................................................64
9.1
Výkres celkového usporiadania so súpisom jednotlivých dielov ................. 64
10
Vyhlásenie o zhode ES ........................................................................68
11
Prehlásenie o spoľahlivosti .................................................................69
Register hesiel .....................................................................................70
4 z 72
CPKN
Glosár
Glosár
Bazénové čerpadlá
Sacie potrubie/prívodné potrubie
Čerpadlá zakúpené a uskladnené bez ohľadu
na ich neskoršie použitie
Potrubie pripojené na sacie hrdlo
Vyhlásenie o bezpečnosti
Čerpadlo
Stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov
príslušenstva
Čerpadlový agregát
Kompletný čerpadlový agregát skladajúci sa z
čerpadla, pohonu, komponentov a dielov
príslušenstva
Vyhlásenie o bezpečnosti je vyhlásenie
zákazníka v prípade odosielania výrobku späť
výrobcovi, že čerpadlo/čerpadlový agregát boli
riadne vypustené, takže diely, ktoré prišli do
kontaktu s dopravovaným médiom,
nepredstavujú žiadnu hrozbu pre životné
prostredie ani zdravie.
Výtlačné potrubie
Potrubie pripojené na výtlačné hrdlo
Hydraulika
Časť čerpadla, v ktorom sa rýchlostná energia
transformuje na tlakovú energiu
Zásuvná jednotka
Čerpadlo bez telesa čerpadla; neúplný stroj
Procesná konštrukcia
Kompletná zásuvná jednotka sa dá
demontovať, pričom teleso čerpadla zostáva v
potrubí
CPKN
5 z 72
1 Všeobecne
1 Všeobecne
1.1 Zásady
Návod na obsluhu tvorí súčasť typových radov a vyhotovení uvedených na krycom
liste. Návod na obsluhu opisuje odborné a bezpečné použitie vo všetkých
prevádzkových fázach.
Typový štítok uvádza typový rad a konštrukčnú veľkosť, najdôležitejšie prevádzkové
údaje, číslo zákazky a číslo položky zákazky. Číslo zákazky a číslo položky zákazky
jednoznačne popisujú čerpadlo/čerpadlový agregát a slúžia na identifikáciu pri
všetkých ďalších obchodných operáciách.
Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB.
Stredné hodnoty hlučnosti (⇨ Kapitola 4.6 Strana 20)
1.2 Montáž nekompletných strojov
Pri montáži nekompletných strojov dodaných spoločnosťou KSB ste povinní
rešpektovať príslušné podkapitoly v kapitole Údržba/ošetrovanie. (⇨ Kapitola 7.5.5
Strana 57)
1.3 Cieľová skupina
Cieľovou skupinou tohto návodu na obsluhu je technicky vyškolený odborný
personál. (⇨ Kapitola 2.4 Strana 9)
1.4 Súvisiace podklady
Tabuľka 1: Prehľad súvisiacich dokumentov
Dokument
List technických údajov
Montážny výkres/technický
výkres
Schéma zapojenia
Hydraulická charakteristika
Výkres celkového usporiadania1)
Dokumentácia subdodávateľov1)
Zoznamy náhradných dielov1)
Plán potrubí1)
Súpis jednotlivých dielov1)
Montážny výkres
Obsah
Popis technických údajov čerpadla/čerpadlového
agregátu
Popis rozmerov zapojenia a montáže pre
čerpadlo/čerpadlový agregát, hmotnosti
Popis doplnkových prípojok
Charakteristiky pre dopravnú výšku, NPSH emp.,
účinnosť a príkon
Popis čerpadla formou rezov
Návody na obsluhu a ďalšia dokumentácia k
príslušenstvu a integrovaným častiam stroja
Popis náhradných dielov
Popis pomocných potrubí
Popis všetkých konštrukčných dielov čerpadla
Montáž tesnenia hriadeľa formou rezov
Pri príslušenstve a/alebo integrovaných súčastiach stroja rešpektujte zodpovedajúcu
dokumentáciu od príslušného výrobcu.
1.5 Symbolika
Tabuľka 2: Použité symboly
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
6 z 72
Ak je to dohodnuté pre rozsah dodávky
CPKN
Význam
Predpoklad pre návod na úkon
Výzva na vykonanie úkonu pri bezpečnostných pokynoch
Výsledok úkonu
Krížové odkazy
1 Všeobecne
Symbol
1.
Význam
Návod na úkon vo viacerých krokoch
2.
Upozornenie
uvádza odporúčania a dôležité upozornenia pre manipuláciu s
produktom
CPKN
7 z 72
2 Bezpečnosť
2 Bezpečnosť
!
NEBEZPEČENSTVO
Všetky upozornenia uvedené v tejto kapitole označujú nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika.
2.1 Označenie varovaní
Tabuľka 3: Znaky varovaní
Symbol
!
!
Vysvetlenie
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
VAROVANIE VAROVANIE
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo so stredným
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
POZOR
POZOR
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo, ktorého
nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkcie.
Ochrana proti explózii
Tento symbol poskytuje informácie o ochrane pred vznikom
explózií v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu podľa smernice
EÚ 94/9/ES (ATEX).
Všeobecné miesto ohrozenia
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá spôsobujúce smrť alebo zranenie.
Nebezpečné elektrické napätie
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým napätím a poskytuje
informácie na ochranu pred elektrickým napätím.
Poškodenie stroja
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
POZOR nebezpečenstvá ohrozujúce stroj a jeho funkciu.
2.2 Všeobecne
Návod na obsluhu obsahuje základné pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
ktorých dodržiavanie zaručí bezpečnú manipuláciu s čerpadlom a zároveň zabráni
vzniku zranení osôb a vecných škôd.
Musíte rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené vo všetkých kapitolách.
Pred montážou a uvedením do prevádzky si zodpovedný odborný personál/
prevádzkovateľ musí prečítať a úplne pochopiť návod na obsluhu.
Odborný personál musí mať obsah návodu na obsluhu neustále k dispozícii priamo na
mieste použitia.
Musíte rešpektovať pokyny umiestnené priamo na čerpadle a udržiavať ich v úplne
čitateľnom stave. Platí to napríklad pre:
▪ Šípku smeru otáčania,
▪ Označenie prípojok,
▪ Typový štítok.
Za dodržanie miestnych ustanovení nezohľadnených v návode na obsluhu zodpovedá
prevádzkovateľ.
2.3 Použitie podľa pokynov
Čerpadlo/čerpadlový agregát smú byť prevádzkované len v takých oblastiach
použitia, ktoré sú popísané v súvisiacich dokumentoch. (⇨ Kapitola 1.4 Strana 6)
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkuje len v technicky bezchybnom stave.
8 z 72
CPKN
2 Bezpečnosť
▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát neprevádzkuje v čiastočne zmontovanom stave.
▪ Čerpadlo smie dopravovať len médiá popísané v liste technických údajov alebo v
dokumentácii príslušného vyhotovenia.
▪ Čerpadlo nikdy neprevádzkujte bez dopravovaného média.
▪ Rešpektujte údaje o minimálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie poškodeniam kvôli
prehriatiu, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Rešpektujte údaje o maximálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie prehriatiu, poškodeniam
tesnení klzným krúžkom, kavitačným poškodeniam, poškodeniam ložísk, ...)
▪ Čerpadlo neškrťte na sacej strane (zamedzenie kavitačným poškodeniam).
▪ Iné spôsoby prevádzky, ak nie sú uvedené v liste technických údajov alebo v
dokumentácii, musia byť povolené výrobcom.
Eliminovanie predvídateľných chybných použití
▪ Nikdy neotvárajte uzatváracie mechanizmy na výtlačnej strane nad úroveň
prípustného rozsahu
– prekročenie maximálnych dopravovaných objemov uvedených v liste
technických údajov alebo v dokumentácii,
– možné kavitačné poškodenia.
▪ Nikdy neprekračujte prípustné medze použitia týkajúce sa tlaku, teploty atď.,
uvedené v liste technických údajov alebo v dokumentácii.
▪ Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny ako aj pokyny na vykonávanie úkonov
uvedené v tomto návode na obsluhu.
2.4 Kvalifikácia a školenie personálu
Personál musí preukázať primeranú kvalifikáciu na prepravu, montáž, obsluhu,
údržbu a kontrolu.
Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri preprave, montáži,
obsluhe, údržbe a kontrole musí presne stanoviť prevádzkovateľ.
Neznalosť personálu musí byť odstránená školeniami a inštruktážami vykonávanými
dostatočne vyškoleným odborným personálom. Školenia môže na základe poverenia
od výrobcu/dodávateľa v daných prípadoch vykonať aj prevádzkovateľ.
Školenia na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonávajte len pod dozorom
technického odborného personálu.
2.5 Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu
▪ Nerešpektovanie tohto návodu na obsluhu vedie k strate nárokov na záručné
plnenie a náhradu škôd.
▪ Nerešpektovanie môže spôsobiť napríklad nasledujúce ohrozenia:
– ohrozenie osôb elektrickými, tepelnými, mechanickými a chemickými
vplyvmi, ako aj explóziami,
– zlyhanie dôležitých funkcií produktu,
– zlyhanie predpísaných metód na údržbu a ošetrovanie,
– ohrozenie životného prostredia spôsobené únikom nebezpečných látok.
2.6 Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
Okrem bezpečnostných pokynov, ako aj použitia podľa pokynov uvedených v tomto
návode, platia nasledujúce bezpečnostné predpisy:
▪ Predpisy o bezpečnosti práce, bezpečnostné a prevádzkové predpisy,
▪ Predpisy na ochranu proti explózii,
▪ Bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s nebezpečnými látkami,
▪ Platné normy a zákony.
CPKN
9 z 72
2 Bezpečnosť
2.7 Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu
▪ Na mieste používania namontujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom
horúcich, studených a pohybujúcich sa častí a skontrolujte ich funkciu.
▪ Neodstraňujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom počas prevádzky.
▪ Poskytnite personálu ochranný výstroj, ktorý sa musí následne používať.
▪ Úniky (napr. na tesnení hriadeľa) nebezpečných dopravovaných médií (napr.
výbušných, jedovatých, horúcich) spôsobené netesnosťou musia byť odvedené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani životného prostredia. V tomto zmysle
dodržte platné zákonné ustanovenia.
▪ Vylúčte ohrozenie elektrickou energiou (podrobnosti k tomu nájdete v
špecifických národných predpisoch a/alebo predpisoch miestneho dodávateľa
elektrickej energie).
▪ Ak pri vypnutí čerpadla nehrozí žiadne zvýšenie potenciálneho nebezpečenstva,
osaďte pri inštalácii čerpadlového agregátu do bezprostrednej blízkosti čerpadla/
čerpadlového agregátu riadiaci prvok na NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.
2.8 Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne
práce
▪ Prestavby alebo zmeny čerpadla sú prípustné len na základe súhlasu výrobcu.
▪ Používajte výhradne originálne diely alebo diely schválené výrobcom. Pri
používaní iných dielov môže dôjsť k zániku ručenia za následky vyplývajúce
z takéhoto konania.
▪ Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom,
ktorý bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.
▪ Práce vykonávajte len na odstavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte.
▪ Teplota telesa čerpadla sa musí vyrovnať na teplotu okolia.
▪ Teleso čerpadla musí byť bez tlaku a vyprázdnené.
▪ Bezpodmienečne dodržiavajte postupy na vyradenie čerpadlového agregátu z
prevádzky popísané v návode na obsluhu. (⇨ Kapitola 6.1.12 Strana 38) (⇨ Kapitola
6.3 Strana 41)
▪ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
(⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
▪ Bezprostredne po ukončení prác znovu namontujte, resp. sfunkčnite všetky
bezpečnostné a ochranné zariadenia. Pred opätovným uvedením do prevádzky
dodržiavajte uvedené body určené pre uvedenie do prevádzky. (⇨ Kapitola 6.1
Strana 32)
2.9 Neprípustné spôsoby prevádzky
Nikdy neprevádzkujte čerpadlo/čerpadlový agregát mimo medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov, ako aj v návode na obsluhu.
Prevádzková bezpečnosť dodaného čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručená iba
pri používaní podľa pokynov. (⇨ Kapitola 2.3 Strana 8)
2.10 Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii
!
NEBEZPEČENSTVO
Pokyny tykajúce sa ochrany proti explózii uvedené v tejto kapitole musíte nutne
dodržiavať pri prevádzke v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.
V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu smú byť použité výhradne čerpadlá/
čerpadlové agregáty, ktoré sú vybavené príslušným označením a ktoré sú na to
určené podľa listu technických údajov.
Pre prevádzku čerpadlových agregátov s ochranou proti explózii podľa smernice ES
94/9/ES (ATEX) platia osobitné podmienky.
Pre tento bod rešpektujte predovšetkým odseky tohto návodu na obsluhu označené
10 z 72
CPKN
2 Bezpečnosť
vedľa uvedeným symbolom a nasledujúce kapitoly (⇨ Kapitola 2.10.1 Strana 11) až
(⇨ Kapitola 2.10.4 Strana 12) .
Ochrana proti explózii je zaručená len pri používaní v súlade s určením.
Nikdy nepracujte s hodnotami nad, resp. pod úrovňou medzných hodnôt uvedených v
liste technických údajov a na typovom štítku.
Dôrazne eliminujte neprípustné spôsoby prevádzky.
2.10.1
Čerpadlo
Hriadeľová spojka
Motor
Označenie
Označenie na čerpadle sa vzťahuje len na čerpadlo.
Príklad označenia: II 2 G c TX
Teploty prípustné pre príslušné vyhotovenie čerpadla vyplývajú z tabuľky pre
teplotné limity. (⇨ Kapitola 2.10.2 Strana 11)
Hriadeľová spojka musí mať príslušné označenie a k dispozícii musí byť vyhlásenie
výrobcu.
Motor je predmetom samostatného posúdenia.
2.10.2
Teplotné limity
V normálnom prevádzkovom stave musíte očakávať na povrchu telesa čerpadla,
tesnení hriadeľa a v oblasti uložení maximálne teploty.
Teplota na povrchu telesa čerpadla zodpovedá teplote dopravovaného média. Ak
bude čerpadlo dodatočne vyhrievané, je prevádzkovateľ zariadenia zodpovedný za
dodržanie predpísanej teplotnej triedy, ako aj stanovenej teploty dopravovaného
média (pracovná teplota).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené teplotné triedy a z toho vyplývajúce teoretické
medzné hodnoty teploty dopravovaného média (možné zvýšenie teploty v oblasti
tesnenia hriadeľa bolo zohľadnené).
Teplotná trieda uvádza, akú maximálnu teplotu smie dosiahnuť povrch čerpadlového
agregátu počas prevádzky. Aktuálne prípustnú pracovnú teplotu čerpadla nájdete v
liste technických údajov.
Tabuľka 4: Teplotné limity
Teplotná trieda podľa EN 13463-1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Maximálna prípustná teplota
dopravovaného média
maximálne 400 °C2)
280 °C
185 °C
120 °C
85 °C
len po konzultácii
s výrobcom
Teplotná trieda T5
V oblasti valivých uložení je zaručené dodržanie teplotnej triedy T5. Toto dodržanie
je zaručené pri teplote okolia 40 °C a zabezpečení riadneho stavu údržby a
prevádzkového stavu. Pri teplotách okolia vyšších ako 40 °C sa spojte s výrobcom.
Teplotná trieda T6
Dodržanie teplotnej triedy T6 v oblasti uloženia je možné len pri špeciálnom
vyhotovení.
V prípade chybnej obsluhy alebo porúch a pri nerešpektovaní predpísaných opatrení
sa môžu vyskytnúť aj podstatne vyššie teploty.
Pri prevádzke so zvýšenou teplotou, pri chýbajúcom liste technických údajov alebo
pri „pool-čepadlách“ si maximálnu prípustnú pracovnú teplotu zistite v spoločnosti
KSB.
2)
v závislosti od aktuálneho materiálového vyhotovenia
CPKN
11 z 72
2 Bezpečnosť
2.10.3
Monitorovacie zariadenia
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa smú prevádzkovať len v rámci medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov a na typovom štítku.
Ak nie je prevádzkovateľ zariadenia schopný zabezpečiť dodržanie medzných
prevádzkových hodnôt, musí zaistiť príslušné monitorovacie zariadenia.
Skontrolujte nutnosť použitia monitorovacích zariadení na zaistenie funkcie.
Ďalšie informácie o monitorovacích zariadeniach vám poskytne spoločnosť KSB.
2.10.4
Medze prevádzkového rozsahu
Minimálne množstvá uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.2.3.1 Strana 40) sa vzťahujú na
vodu a dopravované médiá podobné vode. Dlhšie prevádzkové fázy pri týchto
množstvách a uvádzaných dopravovaných médiách nespôsobujú žiadne dodatočné
zvýšenie teploty na povrchu čerpadla. Ak sa však používajú dopravované médiá
s odlišnými fyzikálnymi parametrami, musíte preveriť, či nehrozí nebezpečenstvo
dodatočného zohriatia na vyššiu teplotu a či preto nie je nutné zvýšenie
minimálneho množstva. Pomocou výpočtového vzorca uvedeného v časti (⇨ Kapitola
6.2.3.1 Strana 40) môžete stanoviť, či v dôsledku dodatočného zohriatia nedôjde k
nebezpečnému zvýšeniu teploty na povrchu čerpadla.
12 z 72
CPKN
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
3.1 Kontrola dodávaného stavu
1.
Pri odovzdávaní tovaru skontrolujte každú baliacu jednotku, či nie je
poškodená.
2.
Pri škodách vzniknutých pri preprave stanovte presnú škodu, zdokumentujte ju
a obratom ju písomne oznámte spoločnosti KSB, resp. dodávateľovi alebo
poisťovni.
3.2 Preprava
NEBEZPEČENSTVO
Vyšmyknutie sa čerpadla/čerpadlového agregátu z prepravného závesu
Ohrozenie života padajúcimi dielmi!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát prepravujte len v predpísanej polohe.
▷ Nikdy nevešajte čerpadlo/čerpadlový agregát za voľný koniec alebo za závesné
oko motora.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti a ťažisku.
▷ Rešpektujte miestne platné predpisy o bezpečnosti práce.
▷ Používajte vhodné a prípustné prostriedky na uchopenie bremena, napr.
samoupínacie zdvíhacie kliešte.
Čerpadlo/čerpadlový agregát, resp. zásuvnú jednotku zaveste a prepravujte podľa
obrázka.
Obr. 1: Preprava zásuvnej jednotky
Obr. 2: Preprava čerpadla
CPKN
13 z 72
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
≤ 90 °
Obr. 3: Preprava kompletného čerpadlového agregátu
≤ 90 °
Obr. 4: Preprava čerpadla na základovej doske
3.3 Uskladnenie/konzervovanie
Pokiaľ by uvedenie do prevádzky malo nastať po dlhšom čase od dodávky,
odporúčame pre uskladnenie čerpadla/čerpadlového agregátu nasledujúce
opatrenia:
POZOR
Poškodenie vlhkosťou, nečistotami alebo škodcami pri skladovaní
Korózia/znečistenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Pri uskladnení v exteriéri vodotesne zakryte čerpadlo/čerpadlový agregát alebo
zabalené čerpadlo/čerpadlový agregát a príslušenstvo.
POZOR
Vlhké, znečistené alebo poškodené otvory a miesta spojení
Netesnosť alebo poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Zaslepené otvory čerpadlového agregátu odkryte až počas inštalácie.
Čerpadlo/čerpadlový agregát by ste mali skladovať v suchom, chránenom priestore,
podľa možnosti pri konštantnej vlhkosti vzduchu.
Raz mesačne ručne pretočte hriadeľ, napr. pomocou ventilátora motora.
Pri správnom uskladnení je zaručená ochrana do maximálne 12 mesiacov.
Nové čerpadlá/čerpadlové agregáty sú od výrobcu vhodne ošetrené.
Pri uskladňovaní už prevádzkovaného čerpadla/čerpadlového agregátu rešpektujte
časť (⇨ Kapitola 6.3.1 Strana 41) .
3.4 Odoslanie späť
14 z 72
1.
Čerpadlo riadne vyprázdnite. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
2.
Zásadne prepláchnite a vyčistite čerpadlo, predovšetkým pri škodlivých,
výbušných, horúcich alebo iných rizikových dopravovaných médiách.
3.
Ak boli dopravované médiá, ktorých zvyšky spôsobujú pri kontakte s vlhkosťou
vzduchu koróziu, alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový
agregát dodatočne zneutralizovať a prefúkať ho do sucha inertným plynom bez
obsahu vody.
CPKN
3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
4.
K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí byť vždy pripojené kompletne
vyplnené vyhlásenie o nezávadnosti.
Bezpodmienečne uveďte použité zabezpečovacie a dekontaminačné opatrenia.
(⇨ Kapitola 11 Strana 69)
UPOZORNENIE
V prípade potreby môžete vyhlásenie o nezávadnosti prevziať z internetu na
nasledujúcej adrese: www.ksb.com/certificate_of_decontamination
3.5 Likvidácia
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.
1.
Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.
Pri demontáži zachyťte tuky a mazacie kvapaliny.
2.
Vyseparujte materiály čerpadla, napr. na:
- kovy
- plasty
- elektronický odpad
- tuky a mazacie kvapaliny
3.
Likvidáciu vykonajte podľa miestnych predpisov, resp. zariadenie odovzdajte na
regulovanú likvidáciu.
CPKN
15 z 72
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.1 Všeobecný popis
▪ Chemické čerpadlo s tesnením hriadeľa
Čerpadlo na čerpanie agresívnych kvapalín v chemickom a petrochemickom
priemysle.
4.2 Názov
Príklad: CPKN - C1 F 40-160
Tabuľka 5: Vysvetlivky k názvu
Skratka
CPKN
C1
F
Význam
Konštrukčná séria
Materiál telesa, napr. C1 = ušľachtilá oceľ
Doplnkové označenie, napr. F = príruby odlišné od
štandardu
Menovitý priemer výtlačného hrdla [mm]
Menovitý priemer obežného kolesa [mm]
40
160
4.3 Typový štítok
6
KSB Aktiengesellschaft
67227 Frankenthal
1
2008
CPKN-C1.V 080-160
0520-5-P-10000-31
P-No. 997125086300550001
Q 115 m3/h H 25 m
n 2955 1/min
2
3
4
5
Mat-No. 01 109 223
7
ZN 3804 - D 52 x 74
Obr. 5: Výrobný štítok (príklad)
1
3
5
7
Konštrukčná séria, konštrukčná
veľkosť (⇨ Kapitola 4.2 Strana 16)
Č. zákazky KSB a číslo položky
zákazky
Otáčky
Dopravná výška
4
Údaj špecifický pre zákazníka
(alternatívne)
Objemový prietok
6
Rok výroby
2
4.4 Konštrukčné usporiadanie
Druh konštrukcie
▪ Čerpadlo so špirálovou komorou
▪ Horizontálne usporiadanie
▪ Procesná konštrukcia
▪ Jednostupňové
▪ Spĺňa technické požiadavky podľa ISO 5199
▪ Rozmery a výkon podľa ISO 2858
dopĺňa čerpadlá s menovitými svetlosťami DN 25, DN 200 a vyššími
Teleso čerpadla
▪ Jednoduchá špirála/dvojitá špirála, v závislosti od konštrukčnej veľkosti
▪ Radiálne delená špirálová komora
▪ Ŝpirálová komora s naliatymi nohami čerpadla
16 z 72
CPKN
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
▪ Ŝpirálová komora (jednotlivo s rozširovacou podložkou) a kryt telesa
Tvar obežného kolesa
▪ Uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami
▪ Zadné lopatky znižujú axiálny posun
Tesnenie hriadeľa
▪ Obal upchávky
▪ Bežne dostupné jednotlivé a dvojité tesnenia klzným krúžkom
preferované:
▪ Normované tesnenia klzným krúžkom podľa EN 12756 vyhotovenie K
UPOZORNENIE
Zmena z upchávkového tesnenia na tesnenie klzným krúžkom alebo naopak je pri
použití príslušných vymeniteľných dielov možná bez dodatočných prác na telese.
možné:
▪ Bežné vložkové tesnenia (Cartridge)
alternatívne:
▪ Vyhotovenie bez ochranného puzdra hriadeľa s „mokrým hriadeľom“
Tabuľka 6: Utesnený priestor s rôznymi tesneniami hriadeľa (príklady)
Druh tesnenia
kónický utesnený priestor (kryt
A)
normované tesnenie klzným
krúžkom
Obrázok
D00458
valcový utesnený priestor
normované tesnenie klzným
krúžkom
D00459
vložkové tesnenie
D00460
dvojčinné tesnenie klzným
krúžkom (back to back)
obojstranne neodľahčené
D01167
Uloženie
ložisko na strane pohonu:
▪ Pevné ložisko
CPKN
17 z 72
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
▪ Spárované guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
▪ Vôľa axiálneho pohybu rotora obmedzená na maximálne 0,5 mm
▪ Olejové mazanie
▪ Alternatívne: mazanie tukom
Ložisko na strane čerpadla:
▪ Voľné ložisko
▪ Valčekové ložisko
▪ Zaťažiteľné len radiálne
▪ Olejové mazanie
▪ Alternatívne: mazanie tukom
Názov nosiča ložiska
Príklad UP03
Tabuľka 7: Názov nosiča ložiska
Názov
UP
03
Použité ložiská
Vysvetlenie
Nosič ložiska
označenie veľkosti (vzťahuje sa na rozmery utesneného
priestoru a konca hriadeľa)
Tabuľka 8: Verzia ložiska
Označenie KSB
B.G
B.G.8
Označenie FAG
B-TVP-UA
B-TVP-UA 80
Označenie SKF
BECBP
BEC86P
Tabuľka 9: Štandardné uloženie
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
18 z 72
CPKN
Valivé ložisko
na strane čerpadla
NU307
NU311
NU311
NU313
NU416
NU416
na strane pohonu
2 x 7 307 B.G
2 x 7 311 B.G.8
2 x 7 311 B.G.8
2 x 7 313 B.G.8
2 x 7 319 B.G
2 x 7 319 B.G
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.5 Konštrukcia a princíp činnosti
Obr. 6: Rez
1
3
5
7
9
Uzatváracia štrbina
Kryt telesa
Nosič ložiska
Obežné koleso
Valivé ložisko, na strane čerpadla
2
4
6
8
10
Výtlačné hrdlo
Hnací hriadeľ
Sacie hrdlo
Tesnenie hriadeľa
Valivé ložisko, na strane pohonu
Vyhotovenie
Čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom prúdenia a radiálnym alebo
tangenciálnym výstupom prúdenia. Hydraulika je vyhotovená s vlastným uložením a
je spojená s motorom hriadeľovou spojkou.
Princíp činnosti
Dopravované médium vstupuje do čerpadla axiálne cez sacie hrdlo (6) a je
akcelerované rotujúcim obežným kolesom (7) smerom von. V rámci obrysu telesa
čerpadla sa rýchlostná energia dopravovaného média transformuje na tlakovú
energiu a dopravované médium je vedené k výtlačnému hrdlu (2), cez ktoré opúšťa
čerpadlo. Uzatváracia štrbina (1) zabraňuje spätnému prúdeniu dopravovaného
média z telesa do sacieho hrdla. Hydraulika je na výtlačnej strane obežného kolesa
obmedzená krytom telesa (3), cez ktorý je vedený hriadeľ (4). Priechod hriadeľa cez
kryt je voči okoliu utesnený tesnením hriadeľa (8). Hriadeľ je uložený vo valivých
ložiskách (9 a 10), ktoré sú upnuté v nosiči ložiska (5), ktorý je spojený s telesom
čerpadla a/alebo krytom telesa.
Utesnenie
Čerpadlo je utesnené tesnením hriadeľa (normované tesnenie klzným krúžkom alebo
upchávková šnúra).
CPKN
19 z 72
4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
4.6 Stredná hodnota hlučnosti
Tabuľka 10: Hladina akustického tlaku na meranej ploche LpA3)4)
Potrebný
menovitý
výkon PN
[kW]
Čerpadlo
960 min-1
760 min-1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
Čerpadlový agregát
1450 min-1 2900 min-1
[dB]
[dB]
52
53
55
56
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
-
53
55
56
58
59
61
63
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
[dB]
960 min-1
760 min-1
54
56
57
59
61
62
64
66
67
68
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
[dB]
56
58
60
61
62
64
65
67
68
68
70
70
71
72
73
73
74
75
75
76
-
1450 min-1 2900 min-1
[dB]
[dB]
58
60
62
63
65
66
68
69
70
71
72
73
74
74
76
76
77
77
78
79
80
63
66
68
69
71
72
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
82
83
84
84
85
4.7 Rozsah dodávky
V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:
▪ Čerpadlo
Pohon
Hriadeľová spojka
Prvky ochrany pred
nebezpečným dotykom
Základová doska
▪ Povrchovo chladený IEC trojfázový motor s rotorom na krátko
▪ Elastická spojka s alebo bez redukčného puzdra
▪ Ochrana spojky
▪ Základová doska (podľa ISO 3661), odliata alebo zvarená, pre čerpadlo a motor v
protiskrutovom vyhotovení
▪ Oceľový U profil alebo hranený oceľový plech
Špeciálne príslušenstvo
▪ Jednotlivo
4.8 Rozmery a hmotnosti
Údaje o rozmeroch a hmotnostiach nájdete na montážnom alebo technickom výkrese
čerpadla/čerpadlového agregátu.
3)
4)
Priemerná priestorová hodnota; podľa normy ISO 3744 a EN 12639. Platí v prevádzkovej oblasti čerpadla Q/Qopt = 0,8 – 1,1
a pri prevádzke bez kavitácie. Pri záruke platí pre toleranciu merania a konštrukčnú vôľu prídavok +3 dB.
Prídavok pri prevádzke 60 Hz: 3500 1/min. +3 dB; 1750 1/min. +1 dB, 1160 1/min ±0 dB
20 z 72
CPKN
5 Inštalácia/montáž
5 Inštalácia/montáž
5.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná inštalácia v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Rešpektujte miestne predpisy na ochranu proti explózii.
▷ Rešpektujte údaje v liste technických údajov a na typovom štítku čerpadla a
motora.
5.2 Kontrola pred začiatkom inštalácie
Miesto inštalácie
VAROVANIE
Inštalácia na nespevnené a nenosné montážne plochy
Zranenia a vecné škody!
▷ Dbajte na dostatočnú pevnosť betónu v tlaku podľa triedy C12/15 v triede
expozície XC1 podľa normy EN 206-1.
▷ Montážna plocha musí byť zatuhnutá, plochá a vodorovná.
▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti.
1.
Skontrolujte konštrukčné usporiadanie zariadenia.
Konštrukčné usporiadanie zariadenia musí byť pripravené podľa rozmerov na
rozmerovom/montážnom výkrese.
5.3 Inštalácia čerpadlového agregátu
Čerpadlový agregát sa musí umiestniť v horizontálnej polohe.
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené neodbornou inštaláciou
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Horizontálnou inštaláciou zabezpečte samoodvzdušnenie čerpadla.
5.3.1
Inštalácia základu
1
L
2
3
Obr. 7: Použite podkladové plechy
L
2
Vzdialenosť medzi základovými
skrutkami
Podkladový plech pri (L) > 800 mm
1
Podkladový plech
3
Základová skrutka
✓ Základ preukazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
✓ Základ bol pripravený podľa rozmerov na technickom/montážnom výkrese.
CPKN
21 z 72
5 Inštalácia/montáž
1.
Čerpadlový agregát nainštalujte na základ a vyrovnajte ho pomocou vodováhy
na hriadeli a výtlačnom hrdle.
Prípustná odchýlka polohy: 0,2 mm/m.
2.
V prípade potreby založte na výškové vyrovnanie podkladové plechy (1).
Podkladové plechy založte vždy vľavo a vpravo, v bezprostrednej blízkosti
základových skrutiek (3), medzi základovú dosku/základový rám a základ.
Pri vzdialenosti medzi základovými skrutkami (L) > 800 mm založte do stredu
základovej dosky dodatočné podkladové plechy (2).
Všetky podkladové plechy musia dosadať plocho.
3.
Základové skrutky (3) založte do pripravených dier.
4.
Základové skrutky (3) zalejte betónom.
5.
Po zatuhnutí betónu vyrovnajte základovú dosku.
6.
Rovnomerne a pevne dotiahnite základové skrutky (3).
7.
Základovú dosku zalejte nezmršťujúcim sa betónom s normálnou zrnitosťou, s
hodnotou voda-cement ≤ 0,5.
Tekutú konzistenciu dosiahnete aplikáciou fluidizačného prostriedku.
Dodatočnú úpravu betónu vykonajte podľa DIN 1045.
UPOZORNENIE
Po predchádzajúcej konzultácii môžete čerpadlový agregát uložiť na tlmiče vibrácií,
čím zabezpečíte prevádzku bez vibrácií.
UPOZORNENIE
Medzi čerpadlo a sacie, resp. výtlačné potrubie môžete zaradiť kompenzátory.
5.3.2
Inštalácia bez základu
1
2
3
4
Obr. 8: Nastavenie regulačných prvkov
1, 3
4
Kontramatica
Regulačný prvok
2
Nastavovacia matica
✓ Podklad vykazuje nevyhnutnú pevnosť a kvalitu.
22 z 72
1.
Nainštalujte čerpadlový agregát na regulačné prvky (4) a vyrovnajte ho
pomocou vodováhy (na hriadeli/výtlačnom hrdle).
2.
V prípade potreby dosiahnutia výškového vyrovnania uvoľnite skrutky a
kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
3.
Nastavujte nastavovacie matice (2), až kým nevyrovnáte prípadné výškové
rozdiely.
4.
Znovu dotiahnite kontramatice (1, 3) na regulačných prvkoch (4).
CPKN
5 Inštalácia/montáž
5.4 Potrubia
5.4.1
Napojenie potrubia
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustného zaťaženia na hrdlách čerpadla
Ohrozenie života unikajúcim horúcim, toxickým, leptavým alebo horľavým
dopravovaným médiom na miestach s netesnosťami!
▷ Čerpadlo nepoužívajte ako pevný bod pre potrubia.
▷ Potrubia musíte upevniť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.
▷ Rešpektujte prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla. (⇨ Kapitola 5.4.2
Strana 24)
▷ Rozťahovanie potrubia pri zvýšení teploty kompenzujte vhodnými opatreniami.
POZOR
Chybné uzemnenie pri zváračských prácach na potrubí
Zničenie valivých ložísk (efekt jamkovej korózie, tzv. pitting)!
▷ Pri zváraní elektrickým oblúkom nikdy nepoužívajte na uzemnenie čerpadlo
alebo základovú dosku.
▷ Zamedzte prietoku prúdu cez valivé ložiská.
UPOZORNENIE
Inštalácia zariadení zamedzujúcich spätný prietok a uzatváracích mechanizmov sa
odporúča podľa druhu zariadenia a čerpadla. Tieto však musia byť osadené tak, aby
neobmedzovali vypúšťanie alebo demontáž čerpadla.
✓ Sacie/prívodné potrubie uložte smerom do čerpadla pri sacom režime so
stúpaním, pri prítokovom režime v spáde.
✓ Pred sacou prírubou je k dispozícii vyrovnávacia trasa s dĺžkou zodpovedajúcou
minimálne dvojnásobku priemeru sacej príruby.
✓ Menovité svetlosti potrubí musia zodpovedať minimálne prípojkám na čerpadle.
✓ Aby ste zabránili zvýšeným tlakovým stratám, musíte prechodové kusy vyhotoviť
s väčšími menovitými svetlosťami s uhlom rozšírenia cca 8°.
✓ Potrubia musíte zachytiť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.
POZOR
Okuje, okoviny a iné nečistoty v potrubiach
Poškodenie čerpadla!
▷ Odstráňte nečistoty z potrubí.
▷ V prípade potreby osaďte filter.
▷ Rešpektujte údaje uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.2.2.3 Strana 46) .
1.
Dôkladne vyčistite, prepláchnite a prefúkajte zásobníky, potrubia a prípojky
(predovšetkým pri nových zariadeniach).
2.
Prírubové kryty na sacom a výtlačnom hrdle čerpadla musíte pred inštaláciou do
potrubného systému odstrániť.
3.
Vo vnútri čerpadla skontrolujte prítomnosť cudzích telies, prípadne ich
odstráňte.
4.
V prípade potreby osaďte do potrubia filter (viď obrázok: Filter v potrubí).
CPKN
23 z 72
5 Inštalácia/montáž
1
2
Obr. 9: Filter v potrubí
1
Diferenciálny manometer
2
Filter
UPOZORNENIE
Použite filter so založenou sieťou z drôteného pletiva 0,5 mm x 0,25 mm (veľkosť
oka x priemer drôtu) z materiálu odolného voči korózii.
Osaďte filter s trojnásobkom prierezu potrubia.
Osvedčili sa filtre v tvare klobúka.
5.
Hrdlo čerpadla spojte s potrubím.
POZOR
Agresívne umývacie prostriedky a moridlá
Poškodenie čerpadla!
▷ Druh a trvanie čistenia pri výplachovej a moriacej prevádzke prispôsobte podľa
použitého materiálu telesa a tesnení.
Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla
5.4.2
[+]
Fy
Fy
My
Fz
Fz
Prípustné výsledné sily stanovíte vždy
podľa nasledujúcich vzorcov:
Mz
Fx
Fz
Fx
Mx
Fy
Fx
Prípustné sily a momenty na hrdlách
čerpadla
Údaje pre sily a momenty platia len pre statické zaťaženia potrubí. Pri prekročení je
potrebné prekontrolovanie.
Ak je potrebné výpočtové dokázanie pevnosti, sú hodnoty k dispozícii len na základe
vyžiadania.
Údaje platia pre inštaláciu s úplne zaliatou základovou doskou, priskrutkovanou na
tuhý, rovný základ.
24 z 72
CPKN
5 Inštalácia/montáž
Konštrukčné veľkosti
Tabuľka 11: Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla
25-160
25-200
32-125
32-160
32-200
32-250
40-160
40-200
40-250
40-315
50-160
50-200
50-250
50-315
65-160
65-200
65-250
65-315
80-160
80-200
80-250
80-315
80-400
100-200
100-250
100-315
100-400
125-250
125-315
125-400
150-250
150-315
150-400
150-500
200-250
200-315
200-400
200-500
250-315
250-400
250-500
300-400
300-500
350-400
350-500
Sacie hrdlo
[N]
Výtlačné hrdlo
[N]
Sacie hrdlo
[Nm]
Výtlačné hrdlo
[Nm]
Fx
Fy
Fz
Fres
Fx
FyŤah
+
FyTlak-
Fz
Fres
Mx
My
Mz
Mx
My
Mz
1050
700
850
1100
500
350
650
450
700
550
450
300
400
300
200
1350
900
1100
1400
700
450
850
550
900
700
550
350
450
350
250
1750
1150
1400
1800
850
550
1100
700
1100
1150
850
600
550
450
300
2150
1400
1700
2200
1100
700
1350
900
1400
1450 1100
750
700
550
350
2700
1750
2150
2750
1400
900
1750
1150
1800
2000 1500 1000 1150
850
600
3700
2400
2950
3800
1700
1100
2150
1400
2200
2750 2100 1400 1450 1100
750
3700
2400
2950
3800
2150
1350
2700
1750
2800
2750 2100 1400 2000 1500 1000
4700
3100
3750
4750
2950
1850
3700
2400
3800
3450 2650 1750 2750 2100 1400
7350
4700
5700
7400
3750
2350
4700
3100
4850
5300 3850 2650 3450 2650 1750
5700 7400 5700
8000 10450 5700
3550
3550
7350
7350
4700
4700
7400
7400
5300 3850 2650 5300 3850 2650
7500 5700 3650 5300 3850 2650
7350 4700
10000 6700
12000 8000 10000 12800 8000
5000 10000 6700 10450 9150 6900 4500 7500 5700 3650
13350 8700 10700 13800 10000 6150 12000 8000 12800 9550 7150 4700 9150 6900 4500
13350 8700 10700 13800 10700 6700 13350 8700 13800 9550 7150 4700 9550 7150 4700
Korekčné hodnoty v závislosti od materiálu a teploty (viď nasledujúci diagram).
CPKN
25 z 72
5 Inštalácia/montáž
Korekčný súčiniteľ
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
GP240GH+N
JS1025
0,70
JL1040
0,65
0,60
1.4408
0,55
0,50
120
150
200
250
300
350
400 °C
Obr. 10: Diagram teplota – korekcia
5.4.3
Doplnkové prípojky
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry zmiešavaním nekompatibilných kvapalín v
pomocných potrubiach.
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Dbajte na kompatibilitu upchávkovej/chladiacej kvapaliny a dopravovaného
média.
VAROVANIE
Nepoužité alebo nesprávne použité doplnkové prípojky (napr. upchávková
kvapalina, výplachová kvapalina atď.)
Nebezpečenstvo poranenia unikajúcim dopravovaným médiom!
Nebezpečenstvo popálenia!
Funkčná porucha čerpadla!
▷ Rešpektujte počet, rozmery a polohu doplnkových prípojok uvedených v
montážnom výkrese, resp. v pláne potrubí a na štítkoch na čerpadle, ak sú k
dispozícii.
▷ Používajte určené doplnkové prípojky.
5.5 Zabudovanie/izolácia
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry kvôli nedostatočnému vetraniu
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Zabezpečte vetranie priestoru medzi krytom telesa/tlakovým krytom a vekom
ložiska.
▷ Neuzatvárajte alebo neprekrývajte perforáciu na ochrane pred nebezpečným
dotykom (napr. izoláciou).
VAROVANIE
Špirálová komora a kryt telesa/výtlačný kryt absorbujú teplotu dopravovaného
média
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Zaizolujte špirálovú komoru.
▷ Namontujte bezpečnostné zariadenia.
26 z 72
CPKN
5 Inštalácia/montáž
POZOR
Hromadenie tepla v nosiči ložiska
Poškodenie ložiska!
▷ Nosič ložiska/lucernu nosiča ložiska a kryt telesa sa nesmú izolovať.
5.6 Kontrola vyrovnania spojky
NEBEZPEČENSTVO
Neprípustné teploty na spojke alebo uložení v dôsledku chybného vyrovnania
spojky
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Vždy zaistite správne vyrovnanie spojky.
POZOR
Vyosenie hriadeľov čerpadla a motora
Poškodenie čerpadla, motora a spojky!
▷ Po inštalácii čerpadla a pripojení potrubia vždy vykonajte kontrolu spojky.
▷ Kontrolu spojky vykonajte aj na čerpadlových agregátoch, ktoré boli dodané na
spoločnej základovej doske.
a)
b)
1
1
A
B
A
B
A
B
A
B
1
1
2
2
Obr. 11: Kontrola vyrovnania spojky: a) spojka, b) spojka s redukčným puzdrom
1
Pravítko
2
Meradlo
✓ Ochrana spojky a rámy ochrany spojky (ak sú nainštalované) sú demontované.
1.
Uvoľnite a bez pnutia dotiahnite podpernú nohu.
2.
Položte pravítko axiálne cez obe polovice spojky.
3.
Nechajte pravítko ležať a spojku pretočte ďalej rukou.
Spojka je vyrovnaná správne, ak je všade po obvode rovnaká vzdialenosť A,
resp. B k príslušnému hriadeľu.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie mať hodnotu radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm,
nielen v pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a aktívnom prívodnom
tlaku.
4.
Skontrolujte vzdialenosť (rozmer je uvedený v montážnom výkrese) oboch
polovíc spojky po obvode.
Spojka je vyrovnaná správne, ak je vzdialenosť medzi polovicami spojky po
celom obvode rovnaká.
Odchýlka oboch polovíc spojky smie mať hodnotu radiálne a axiálne ≤ 0,1 mm,
nielen v pokojnom stave, ale aj pri prevádzkovej teplote a aktívnom prívodnom
tlaku.
CPKN
27 z 72
5 Inštalácia/montáž
5.
Pri správnom vyrovnaní znovu namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany
spojky.
5.7 Vyrovnanie čerpadla a motora
Po inštalácii čerpadlového agregátu a pripojení potrubí skontrolujte vyrovnanie
spojky a v prípade potreby upravte zoradenie čerpadlového agregátu (na motore).
5.7.1
Motory s nastavovacou skrutkou
1
2
3
Obr. 12: Motor s nastavovacou skrutkou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kontramatica
1
3
2
Nastavovacia skrutka
✓ Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky sú demontované.
1.
Kontrola vyrovnania spojky
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice (3) na
základovej doske.
3.
Otáčajte nastavovacie skrutky (2) rukou alebo otvoreným kľúčom, až kým
nedosiahnete správne vyrovnanie spojky a kým nebudú všetky pätky motora
úplne dosadať.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou (1) na motore a kontramatice
(3) na základovej doske.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
28 z 72
6.
Ochranu spojky a prípadne rám ochrany spojky znovu namontujte.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
CPKN
5 Inštalácia/montáž
5.7.2
Motory bez nastavovacej skrutky
Výškové osové rozdiely medzi čerpadlom a motorom vyrovnajte podkladovými
plechmi.
1
Obr. 13: Čerpadlový agregát s podkladovým plechom
1
Podkladový plech
✓ Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky sú demontované.
1.
Kontrola vyrovnania spojky
2.
Uvoľnite skrutky so šesťhrannou hlavou na motore.
3.
Podkladajte pod pätky motora podkladové plechy, až kým nevyrovnáte výškové
osové rozdiely.
4.
Znovu dotiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou.
5.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
VAROVANIE
Otvorená rotujúca spojka
Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi hriadeľmi!
▷ Čerpadlový agregát prevádzkujte s ochranou spojky.
Ak spoločnosť KSB nedodá túto ochranu spojky na výslovné požiadanie
objednávateľa, musí ju zabezpečiť prevádzkovateľ.
▷ Pri výbere ochrany spojky rešpektujte príslušné smernice.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo vznietenia iskrami z trenia
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Materiál ochrany spojky vyberte tak, aby sa pri mechanickom kontakte netvorili
žiadne odletujúce iskry (viď DIN EN 13463-1).
6.
Namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
7.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
5.8 Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO
Neodborná elektrická inštalácia
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Pre elektrickú inštaláciu rešpektujte dodatočne aj dokument IEC 60079-14.
▷ Motory s ochranou proti explózii vždy pripájajte cez istič motora.
CPKN
29 z 72
5 Inštalácia/montáž
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!
▷ Elektrické pripojenie smie vykonať len odborný elektrikár.
▷ Rešpektujte predpisy IEC 60364 a pri ochrane pred explóziou normu EN 60079.
VAROVANIE
Chybné pripojenie k sieti
Poškodenie elektrickej siete, skrat!
▷ Rešpektujte technické podmienky pre pripojenie stanovené miestnym
dodávateľom elektrickej energie.
1.
Porovnajte dostupné sieťové napätie s údajmi na typovom štítku motora.
2.
Zvoľte vhodné zapojenie.
UPOZORNENIE
Odporúčame zabudovanie ochranného prvku motora.
Nastavenie časového relé
5.8.1
POZOR
Príliš dlhé prepínacie časy pri trojfázových motoroch so zapojením hviezda trojuholník
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Prepínacie časy medzi hviezdou a trojuholníkom udržiavajte čo najkratšie:
Tabuľka 12: Nastavenie časového relé pri zapojení hviezda – trojuholník
Výkon motora
≤ 30 kW
> 30 kW
5.8.2
Nastavovaný čas Y
<3s
<5s
Uzemnenie
NEBEZPEČENSTVO
Statický náboj
Nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Na uzemňovaciu prípojku určenú na tento účel pripojte vyrovnanie potenciálu.
▷ Vyrovnanie potenciálu čerpadlového agregátu zaistite až do základu.
5.8.3
Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Smer otáčania trojfázových motorov je podľa DIN 60034-8 zapojený zásadne na
chod doprava (viditeľné na konci hriadeľa motora).
Smer otáčania čerpadla zodpovedá šípke smeru otáčania na čerpadle.
30 z 72
1.
Smer otáčania motora nastavte podľa smeru otáčania čerpadla.
2.
Rešpektujte dodanú dokumentáciu od výrobcu pre motor.
CPKN
5 Inštalácia/montáž
5.9 Kontrola smeru otáčania
NEBEZPEČENSTVO
Zvýšenie teploty pri dotyku s rotujúcimi a stojacimi dielmi
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Smer otáčania nikdy nekontrolujte pri suchom čerpadle.
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
VAROVANIE
Ruky v telese čerpadla
Poranenia, poškodenie čerpadla!
▷ Nikdy nezasahujte do čerpadla rukami ani predmetmi, kým nie je odstránené
elektrické pripojenie agregátu čerpadla a kým nie je zabezpečené proti
opätovnému zapnutiu.
POZOR
Chybný smer otáčania pri tesnení klzným krúžkom so stanoveným smerom otáčania
Poškodenie tesnenia klzným krúžkom a netesnosť!
▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.
POZOR
Chybný smer otáčania pohonu a čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Rešpektujte šípku pre smer otáčania na čerpadle.
▷ Skontrolujte smer otáčania a v prípade potreby skontrolujte elektrické
zapojenie a nastavte správne smer otáčania.
Správny smer otáčania motora a čerpadla je v smere hodinových ručičiek (pri pohľade
zo strany pohonu).
1.
Zapnutím a okamžitým vypnutím nechajte motor krátko nabehnúť a pritom
sledujte smer otáčania motora.
2.
Skontrolujte smer otáčania.
Smer otáčania motora sa musí zhodovať so šípkou pre smer otáčania na
čerpadle.
3.
Pri nesprávnom smere otáčania skontrolujte elektrické pripojenie motora a v
príp. potreby rozvádzač.
CPKN
31 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.1 Uvedenie do prevádzky
6.1.1
Predpoklady na uvedenie do prevádzky
Pred uvedením čerpadlového agregátu do prevádzky musíte zabezpečiť nasledujúce
body:
▪ Čerpadlový agregát je elektricky zapojený podľa predpisov so všetkými
ochrannými zariadeniami.
▪ Čerpadlo je naplnené dopravovaným médiom. (⇨ Kapitola 6.1.4 Strana 34)
▪ Skontrolovali ste smer otáčania. (⇨ Kapitola 5.9 Strana 31)
▪ Všetky doplnkové prípojky sú pripojené a funkčné.
▪ Skontrolovali ste mazací prostriedok.
▪ Po dlhšom odstavení čerpadla/čerpadlového agregátu boli vykonané opatrenia
uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.4 Strana 41) .
6.1.2
Naplnenie mazacieho prostriedku
Ložiská mazané tukom
Ložiská mazané tukom sú už naplnené.
Ložiská mazané olejom
Nosič ložiska naplňte mazacím olejom.
Triedu oleja nájdete v časti (⇨ Kapitola 7.2.3.1.2 Strana 46)
Množstvo oleja nájdete v časti (⇨ Kapitola 7.2.3.1.3 Strana 47)
Naplnenie mazacieho oleja do regulátora hladiny oleja (len pri uložení mazanom
olejom)
✓ Regulátor hladiny oleja je naskrutkovaný do horného otvoru nosiča ložiska.
UPOZORNENIE
Ak nie je nosič ložiska vybavený regulátorom hladiny oleja, môžete hladinu oleja
skontrolovať v strede olejoznaku namontovaného naboku.
POZOR
Príliš málo mazacieho oleja v zásobníku regulátora hladiny oleja
Poškodenie ložiska!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu oleja.
▷ Zásobník naplňte vždy doplna.
▷ Zásobník musí byť vždy dostatočne naplnený.
32 z 72
CPKN
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
1
2
3
4
5
Obr. 14: Nosič ložiska s regulátorom hladiny oleja
1
3
Regulátor hladiny oleja
Prípojné koleno regulátora hladiny
oleja
Nosič ložiska
5
2
4
Odvzdušňovacia zátka
Uzatváracia skrutka
1.
Vytiahnite odvzdušňovaciu zátku (2).
2.
Odklopte regulátor hladiny oleja (1) od nosiča ložiska (5) a pridržte ho.
3.
Cez otvor odvzdušňovacej zátky dopĺňajte olej dovtedy, kým nenatečie do
prípojného kolena regulátora hladiny oleja (3).
4.
Zásobník regulátora hladiny oleja (1) naplňte na maximum.
5.
Zaklopte regulátor hladiny oleja (1) späť do základnej polohy.
6.
Nasaďte odvzdušňovaciu zátku (2).
7.
Po cca. 5 minútach skontrolujte hladinu oleja na priezore zásobníka regulátora
hladiny oleja (1).
Zásobník musí byť vždy naplnený, aby sa umožnilo vyrovnávanie hladiny oleja. V
prípade potreby zopakujte kroky 1 – 6.
8.
Pri kontrole funkčnosti regulátora hladiny oleja (1) pomaly vypúšťajte olej na
uzatváracej skrutke (4), až kým v zásobníku nezačnú vystupovať vzduchové
bublinky.
UPOZORNENIE
Príliš vysoká hladina vedie k zvýšeniu teploty, netesnostiam alebo únikom oleja.
6.1.3
Tesnenie hriadeľa
Tesnenia hriadeľa sa dodávajú finálne namontované.
Rešpektujte pokyny na demontáž (⇨ Kapitola 7.4.6 Strana 51) alebo na montáž
(⇨ Kapitola 7.5.3 Strana 55) .
Nasávací zásobník
Dvojité tesnenie klzným
krúžkom
Externé napájanie
Pri vyhotovení s nasávacím zásobníkom ho naplňte podľa montážneho výkresu.
Pred zapnutím čerpadla zabezpečte prítok blokovacieho tlaku podľa montážneho
výkresu.
Zabezpečte prívod objemov a tlakov do čerpadla uvedených v liste technických
údajov alebo v montážnom výkrese.
CPKN
33 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Naplnenie a odvzdušnenie čerpadla
6.1.4
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry zmiešavaním nekompatibilných kvapalín v
pomocných potrubiach.
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Dbajte na kompatibilitu upchávkovej/chladiacej kvapaliny a dopravovaného
média.
NEBEZPEČENSTVO
Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Vnútrajšok čerpadla prichádzajúci do kontaktu s dopravovaným médiom musí
byť, vrátane utesneného priestoru a pomocných systémov, vždy naplnený
dopravovaným médiom.
▷ Zabezpečte dostatočne vysoký prívodný tlak.
▷ Zaveďte príslušné monitorovacie opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO
Porucha tesnenia hriadeľa v dôsledku nedostatočného mazania
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
Poškodenie čerpadla!
▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.
1.
Čerpadlo a sacie potrubie odvzdušnite a naplňte ich dopravovaným médiom.
2.
Úplne otvorte uzatvárací prvok v sacom potrubí.
3.
Úplne otvorte všetky doplnkové prípojky (upchávková kvapalina, výplachová
kvapalina atď.).
6.1.5
Finálna kontrola
1.
Demontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
2.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
(⇨ Kapitola 5.6 Strana 27)
3.
Skontrolujte funkčnosť spojky/hriadeľa.
Spojka/hriadeľ sa musia dať ľahko pretáčať rukou.
4.
Znovu namontujte ochranu spojky, príp. rámy ochrany spojky.
5.
Skontrolujte vzdialenosť medzi spojkou a ochranou spojky.
Spojka a ochrana spojky sa nesmú dotýkať.
6.1.6
Chladenie vodou
POZOR
Agresívna chladiaca voda vytvárajúca nánosy
Poškodenie čerpadla!
▷ Rešpektujte údaje o kvalite chladiacej vody.
Pri chladení vodou rešpektujte nasledujúce údaje o kvalite:
▪ bez vytvárania nánosov
▪ neagresívna
▪ žiadne suspendované látky
▪ stredná tvrdosť 5 °dH (~1 mmol/l)
34 z 72
CPKN
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
▪ pH > 8
▪ kondicionovaná a koróziomechanicky neutrálna
▪ vstupná teplota tE = 10 až 30 °C,
výstupná teplota tA = maximálne 45 °C
6.1.7
Chladenie tesnenia hriadeľa
POZOR
Tlak pary dopravovaného média nad úrovňou atmosférického tlaku
Poškodenie tesnenia hriadeľa/čerpadla!
▷ Zabezpečte chladenie tesnenia hriadeľa.
▷ Zabezpečte dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny (podľa tabuľky).
UPOZORNENIE
V závislosti od dopravovaného média, presúvania tlaku a materiálu tesnenia
hriadeľa sa môže meniť hranica, pri ktorej tlak pary dopravovaného média stúpa
nad hodnotu atmosférického tlaku (napr. horúca voda).
Tabuľka 13: Chladenie tesnenia hriadeľa5)
Nosič ložiska
Množstvo chladiacej kvapaliny v l/min. pri teplote dopravovanej
kvapaliny
Normálne vyhotovenie
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
6.1.8
do 250 °C
3
4
5
5
6
7
do 400 °C
4
5
6
6
7
8
Vyhotovenie „K“
do 250 °C
3
4
4
5
5
6
do 400 °C
4
5
5
6
6
7
Vyhrievanie
Priestor medzi tlakovým krytom a lucernou nosiča ložiska sa v prípade potreby môže
použiť ako výhrevná komora. Do tohto priestoru sa môže priviesť horúca voda, para
alebo teplonosný olej, predovšetkým v spojení s vnútornou cirkuláciou.
NEBEZPEČENSTVO
Príliš vysoké teploty povrchu
Nebezpečenstvo explózie!
Popáleniny!
▷ Rešpektujte prípustné teplotné triedy. (⇨ Kapitola 2.10.2 Strana 11)
POZOR
Chýbajúce ohrievacie médium
Poškodenie čerpadla!
▷ Pripravte dostatočné množstvo vhodného ohrievacieho média.
5)
nie je možné pri kónickom utesnenom priestore „A“
CPKN
35 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
POZOR
Príliš krátka doba nahriatia
Poškodenie čerpadla!
▷ Dbajte na dostatočné prehriatie čerpadla.
POZOR
Prekročenie prípustnej teploty ohrievacieho média
Unikajúce dopravované, resp. ohrievacie médium!
▷ Rešpektujte medze použitia ohrievacích médií.
Tabuľka 14: Teplotné limity pri vyhrievaní horúcou vodou, resp. teplonosným olejom
Vyhotovenie
Horúca voda/nasýtená
para
Normálne vyhotovenie;
prepojenie JL 1040 6),
tesniaci O-krúžok EPDM
Prepojenie JS 1025 7);
profilované tesnenie PTFE/leg. oceľ
Zvarený kryt telesa
Teplonosný olej
tmax [°C]
pmax[bar]
tmax [°C]
pmax[bar]
183
10
-
-
250
20
300
6
300
20
300
6
Zahriatie/udržiavanie teploty čerpadla/čerpadlového agregátu
6.1.9
POZOR
Zablokovanie čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Pred uvedením čerpadla do prevádzky ho zahrejte podľa predpisov.
Pri udržiavaní teploty/zahrievaní čerpadla/čerpadlového agregátu rešpektujte
nasledujúce body:
▪ Zahrievajte plynulo
▪ Rýchlosť zahrievania maximálne 10 °C/min. (10 K/min.)
Dopravované médiá nad
150 °C
Teplotný rozdiel
Pri čerpaní dopravovaných médií s teplotami nad 150 °C zabezpečte, aby pred
zapnutím čerpadlového agregátu došlo k dostatočnému prehriatiu čerpadla.
Pri uvádzaní do prevádzky nesmie teplotný rozdiel medzi povrchom čerpadla
a dopravovaným médiom prekročiť hodnotu 100 °C (100 K).
6.1.10
Zapnutie
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie prípustných tlakových/teplotných limitov pri uzatvorenom sacom a/
alebo výtlačnom potrubí
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo so zatvorenými uzatváracími prvkami v sacom a/
alebo výtlačnom potrubí.
▷ Čerpadlový agregát spustite len proti mierne alebo úplne otvorenému
uzatváraciemu prvku na výtlačnej strane.
6)
7)
GJL-250 podľa EN 1561
GJS-400-18-LT podľa EN 1563
36 z 72
CPKN
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty kvôli chodu nasucho alebo príliš vysokému podielu plynu v
dopravovanom médiu
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Čerpadlo riadne naplňte. (⇨ Kapitola 6.1.4 Strana 34)
▷ Čerpadlo prevádzkujte len v prípustnom prevádzkovom rozsahu.
POZOR
Abnormálne zvuky, vibrácie, teploty alebo netesnosti
Poškodenie čerpadla!
▷ Okamžite vypnite čerpadlo/čerpadlový agregát.
▷ Čerpadlový agregát uveďte znovu do prevádzky až po odstránení daných príčin.
✓ Potrubie na strane zariadenia je vyčistené.
✓ Čerpadlo, sacie potrubie a prípadne prípravný zásobník sú odvzdušnené
a naplnené dopravovaným médiom.
✓ Všetky plniace a odvzdušňovacie potrubia sú zatvorené.
POZOR
Spustenie proti otvorenému výtlačnému potrubiu
Preťaženie motora!
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
▷ Použite tlmený rozbeh.
▷ Použite reguláciu otáčok.
1.
Úplne otvorte uzatvárací prvok v prívodnom/sacom potrubí.
2.
Zatvorte alebo len jemne pootvorte uzatvárací prvok vo výtlačnom potrubí.
3.
Zapnite motor.
4.
Okamžite po dosiahnutí otáčok pomaly otvárajte uzatvárací prvok vo výtlačnom
potrubí a vyregulujte na prevádzkový bod.
POZOR
Vyosenie hriadeľov čerpadla a spojky
Poškodenie čerpadla, motora a spojky!
▷ Ak je dosiahnutá prevádzková teplota, skontrolujte spojku pri vypnutom
čerpadlovom agregáte.
5.
Skontrolujte vyrovnanie spojky a v prípade potreby ju vyrovnajte znovu.
6.1.11
Tesnenie klzným krúžkom
Obal upchávky
Kontrola tesnenia hriadeľa
Tesnenie klzným krúžkom vykazuje počas prevádzky len obmedzené alebo
neviditeľné straty spôsobené netesnosťami (vo forme pary).
Tesnenia klzným krúžkom sú bezúdržbové.
Obal upchávky musí počas prevádzky mierne kvapkať.
NEBEZPEČENSTVO
Vznik nadmerných teplôt pri obaloch upchávky
Nebezpečenstvo explózie!
▷ Obaly upchávky používajte len v spojení s vhodným monitorovaním teploty.
▷ Obaly upchávky musia byť nalisované odborne.
CPKN
37 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Upchávka z čistého grafitu
Pri vyhotovení s tesniacimi krúžkami upchávky z čistého grafitu sa vždy musí
vyskytovať netesnosť.
Tabuľka 15: Hodnoty netesností upchávky z čistého grafitu
Množstvo
Minimálne
Maximálne
Hodnoty
10 cm³/min.
20 cm³/min.
Nastavenie netesnosti
Pred uvedením do
prevádzky
1.
Matice veka upchávky len zľahka dotiahnite rukou.
2.
Vodiacou mierkou skontrolujte pravouhlú a stredovú polohu veka upchávky.
⇨ Po naplnení čerpadla sa musí vyskytnúť netesnosť.
Po piatich minútach chodu
VAROVANIE
Voľné rotujúce konštrukčné diely
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Nedotýkajte sa rotujúcich konštrukčných dielov.
▷ Práce vykonávajte pri bežiacom čerpadlovom agregáte vždy s maximálnou
opatrnosťou.
Netesnosť sa môže znížiť.
1.
Dotiahnite matice veka upchávky o 1/6 otáčky.
2.
Následne pozorujte netesnosť päť minúť.
Príliš veľká netesnosť:
Opakujte kroky 1 a 2, až kým nedosiahnete minimálnu hodnotu.
Príliš malá netesnosť:
Trochu uvoľnite matice veka upchávky.
Žiadna netesnosť:
Okamžite vypnite čerpadlový agregát!
Uvoľnite veko upchávky a zopakujte uvedenie do prevádzky.
Kontrola netesnosti
Po nastavení sledujte netesnosť asi dve hodiny pri maximálnej teplote
dopravovaného média.
Pri minimálnom tlaku dopravovaného média skontrolujte na obale upchávky, či
existuje dostatočná netesnosť.
6.1.12
Vypnutie
✓ Uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí je a zostane otvorený.
✓ Pri čerpadlových agregátoch s dvojitým tesnením klzným krúžkom privádzajte do
priestoru tesnenia klzným krúžkom nevyhnutný tlak podľa montážneho výkresu
aj počas odstavenia.
✓ Chladiaci Quench-prítok musí byť zaistený aj pri odstavení.
1.
Uzatvárací mechanizmus vo výtlačnom potrubí musíte uzatvoriť.
2.
Vypnite motor a zabezpečte plynulé dokončenie výtoku.
UPOZORNENIE
Ak je vo výtlačnom potrubí zabudovaný obmedzovač vratného toku, môže zostať
uzatvárací prvok otvorený, ak sa zohľadňujú a dodržiavajú predpisy o zariadeniach.
UPOZORNENIE
Ak nie je uzatvorenie možné, beží čerpadlo spätne.
Otáčky spätného chodu musia byť nižšie ako menovité otáčky.
38 z 72
CPKN
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
Pri dlhších prestojoch:
1.
Zatvorte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí.
2.
Zatvorte doplnkové prípojky.
Pri dopravovaných médiách, ktoré sú privádzané pod vákuom, musí byť
upchávková kvapalina privádzaná na tesnenie hriadeľa aj pri prestoji.
Prívod chladiacej kvapaliny, ak je k dispozícii, zatvorte až po vychladnutí
čerpadla.
POZOR
Nebezpečenstvo zmrznutia pri dlhšom prestoji čerpadla
Poškodenie čerpadla!
▷ Vypustite čerpadlo a, keď sú k dispozícii, chladiace/vyhrievacie priestory, resp.
ich zabezpečte proti zamrznutiu.
6.2 Medze prevádzkového rozsahu
NEBEZPEČENSTVO
Prekročenie medzí použitia vzhľadom na tlak, teplotu, dopravované médium a
otáčky
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúceho alebo toxického dopravovaného média!
▷ Dodržiavajte prevádzkové údaje uvedené v liste technických údajov.
▷ Nikdy nečerpajte dopravované médiá, pre ktoré nie je čerpadlo dimenzované.
▷ Zamedzte dlhšej prevádzke proti uzatvorenému uzatváraciemu mechanizmu.
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlo pri vyšších teplotách, tlakoch alebo otáčkach,
ako sú uvedené v liste technických údajov, resp. na typovom štítku, s výnimkou
písomného súhlasu výrobcu.
6.2.1
Teplota okolia
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty okolia
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Dodržiavajte uvedené medzné hodnoty pre prípustné teploty okolia.
Počas prevádzky dodržiavajte nasledujúce parametre a hodnoty:
Tabuľka 16: Prípustné teploty okolia
Prípustná teplota okolia
maximálne
minimálne
6.2.2
Hodnota
40 °C
Pozri výrobný štítok
Frekvencia zapínania
NEBEZPEČENSTVO
Príliš vysoká teplota povrchu motora
Nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodenie motora!
▷ Pri motoroch s ochranou proti explózii rešpektujte údaje z dokumentácie od
výrobcu pre frekvenciu zapínania.
Frekvencia zapínania je spravidla daná maximálnym zvýšením teploty motora. Vo
výraznej miere závisí od výkonnostných rezerv motora v stacionárnej prevádzke a od
pomerov pri štarte (priame zapojenie, hviezda – trojuholník, momenty zotrvačnosti
CPKN
39 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
atď.). Pri predpoklade, že štarty sú rovnomerne rozložené v uvedenom časovom
intervale, platia pri nábehu proti jemne otvorenému výtlačnému šupátku
nasledujúce hodnoty ako smernice:
Tabuľka 17: Frekvencia zapínania
Výkon motora
[kW]
do 12
do 100
nad 100
Maximálny počet zopnutí
[zopnutia/hodina]
15
10
5
POZOR
Opätovné zapnutie do dobiehajúceho motora
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!
▷ Čerpadlový agregát znovu zapínajte až po zastavení rotora čerpadla.
6.2.3
6.2.3.1
Dopravované médium
Objemový prietok
Pokiaľ nie sú v charakteristikách alebo v listoch technických údajov uvedené žiadne
iné údaje, platí:
▪ Krátkodobá prevádzka: Qmin8) = 0,1 × Qopt 9)
▪ Trvalá prevádzka: Qmin8) = 0,3 × Qopt9)
▪ 2-pólová prevádzka: Qmax10) = 1,1 × Qopt9)
▪ 4-pólová prevádzka: Qmax10) = 1,25 × Qopt9)
Údaje platia pre vodu a vode podobné dopravované médiá. Dlhšie prevádzkové fázy
pri týchto množstvách a uvádzaných dopravovaných médiách nespôsobujú žiadne
dodatočné zvýšenie teploty povrchu čerpadla. Pokiaľ sa predpokladajú dopravované
médiá s odlišnými hodnotami fyzikálnych charakteristických veličín, musíte pomocou
nasledujúcich vzorcov preveriť, či pomocou dodatočného ohrevu môže na povrchu
čerpadla dôjsť k zvýšeniu teploty. V prípade potreby zväčšite minimálny objemový
prietok.
×
×
×
Tabuľka 18: Legenda
Značka vzorca
c
g
H
Tf
TO
8)
9)
10)
Význam
Špecifická tepelná kapacita
Gravitačné zrýchlenie
Dopravná výška čerpadla
Teplota dopravovaného média
Teplota povrchu telesa
Stupeň účinnosti čerpadla v prevádzkovom
bode
Teplotný rozdiel
Najnižší prípustný objemový prietok
Objemový prietok v prevádzkovom bode s najväčším stupňom účinnosti
Najvyšší prípustný objemový prietok
40 z 72
CPKN
Jednotka
J/kg K
m/s²
m
°C
°C
K
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
6.2.3.2
Hustota dopravovaného média
Príkon čerpadla sa mení proporcionálne s hustotou dopravovaného média.
POZOR
Prekročenie prípustnej hustoty dopravovaného média
Preťaženie motora!
▷ Rešpektujte údaje o hustote uvedené v liste technických údajov.
▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.
6.2.3.3
Abrazívne dopravované médiá
Podiely pevných látok vyššie ako v liste technických údajov sú neprípustné.
Pri čerpaní dopravovaným médií s abrazívnymi zložkami očakávajte zvýšené
opotrebenie hydrauliky a tesnenia hriadeľa. Skráťte inšpekčné intervaly v porovnaní s
bežnými intervalmi.
6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie
6.3.1
Opatrenia na vyradenie z prevádzky
Čerpadlo/čerpadlový agregát zostane nainštalovaný
✓ Je zabezpečený dostatočný prívod kvapaliny na funkčný chod čerpadla.
Pri dlhších odstaveniach zapínajte čerpadlový agregát v mesačných až
kvartálnych turnusoch a nechajte ho bežať cca. päť minút.
Zabránite tak tvorbe usadenín vo vnútri čerpadla a v bezprostrednej oblasti
prítoku do čerpadla.
Čerpadlo/čerpadlový agregát sa vymontujú a uskladnia
1.
✓ Čerpadlo bolo riadne vypustené (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49) a boli dodržané
bezpečnostné predpisy na demontáž čerpadla. (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49)
1.
Nastriekajte vnútornú stranu telesa čerpadla konzervačnou látkou,
predovšetkým oblasť okolo medzery obežného kolesa.
2.
Konzervačný prostriedok nastriekajte cez sacie a výtlačné hrdlo.
Odporúča sa následné uzatvorenie hrdiel (napr. plastovými vekami alebo
podobnými uzávermi).
3.
Na ochranu proti korózii musíte všetky obnažené časti a plochy čerpadla
naolejovať, resp. namazať tukom (olej a tuk bez obsahu silikónu, resp. vhodné
pre kontakt s potravinami).
Rešpektujte dodatočné údaje (⇨ Kapitola 3.3 Strana 14) .
Pri medziskladovaní konzervujte len konštrukčné diely z nízkolegovaných materiálov,
ktoré prišli do styku s kvapalinou. Na to môžete použiť bežne dostupné konzervačné
prostriedky. Na nanášanie/odstraňovanie je potrebné dodržať výrobcom
špecifikované pokyny.
Dodržiavajte doplňujúce pokyny a údaje. (⇨ Kapitola 3 Strana 13)
6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky
Pri opätovnom uvedení do prevádzky rešpektujte body na uvedenie do prevádzky
(⇨ Kapitola 6.1 Strana 32) a medze prevádzkového rozsahu (⇨ Kapitola 6.2 Strana 39) .
Pred opätovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do prevádzky
dodatočne vykonajte opatrenia na údržbu/ošetrovanie. (⇨ Kapitola 7 Strana 43)
CPKN
41 z 72
6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
VAROVANIE
Chýbajúce ochranné zariadenia
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi alebo unikajúcim dopravovaným
médiom!
▷ Bezprostredne po ukončení prác znovu odborne namontujte, resp. sfunkčnite
všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia.
UPOZORNENIE
Pri odstavení dlhšom ako jeden rok sa musia vymeniť elastoméry.
42 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
7 Údržba/ošetrovanie
7.1 Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO
Vznik iskier pri údržbe
Nebezpečenstvo výbuchu!
▷ Rešpektujte miestne bezpečnostné predpisy.
▷ Údržbu čerpadiel/čerpadlových agregátov s ochranou proti explózii vykonávajte
vždy mimo oblastí, v ktorých hrozí nebezpečenstvo vznietenia ovzdušia a
výbuchu.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavaný čerpadlový agregát
Nebezpečenstvo explózie!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu čerpadlového agregátu.
▷ Zostavte plán údržby, ktorý zohľadní predovšetkým body mazací prostriedok,
tesnenie hriadeľa a spojka.
Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom, ktorý
bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.
VAROVANIE
Neúmyselné zapnutie čerpadlového agregátu
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi!
▷ Zabezpečte čerpadlový agregát proti neželanému zapnutiu.
▷ Práce na čerpadlovom agregáte vykonávajte len pri odpojených elektrických
prípojkách.
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia.
▷ Pri vypúšťaní dopravovaného média prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
VAROVANIE
Nedostatočná stabilita
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Pri montáži/demontáži zabezpečte čerpadlo/čerpadlový agregát/diely čerpadla
proti preklopeniu alebo spadnutiu.
Zostavením plánu údržby je možné s minimálnymi nákladmi na údržbu predísť
drahým opravám a zabezpečiť tak bezporuchovú a spoľahlivú činnosť čerpadla,
čerpadlového agregátu a dielov čerpadla.
UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.
CPKN
43 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
Pri demontáži a montáži čerpadlového agregátu sa nesmú používať žiadne násilné
úkony ani postupy.
7.2 Údržba/inšpekcia
7.2.1
Monitorovanie prevádzky
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Pravidelne kontrolujte hladinu mazacieho prostriedku.
▷ Pravidelne kontrolujte hlučnosť chodu valivých ložísk.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavané tesnenie hriadeľa
Nebezpečenstvo výbuchu!
Únik horúcich toxických dopravovaných médií!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Nebezpečenstvo popálenia!
Nebezpečenstvo požiaru!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu tesnenia hriadeľa.
NEBEZPEČENSTVO
Neodborne udržiavaná jednotka uzatváracieho tlaku
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
Únik horúcich alebo toxických dopravovaných médií!
▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu jednotky uzatváracieho tlaku.
▷ Monitorujte uzatvárací tlak.
POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.
▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.
POZOR
Prekročenie prípustnej teploty dopravovaného média
Poškodenie čerpadla!
▷ Dlhšia prevádzka proti uzatvorenému uzatváraciemu členu je neprípustná
(zohriatie dopravovaného média).
▷ Rešpektujte teplotné údaje v liste technických údajov a v medziach
prevádzkového rozsahu. (⇨ Kapitola 6.2 Strana 39)
Počas prevádzky dodržiavajte, resp. kontrolujte nasledujúce:
▪ Čerpadlo musí pracovať vždy pokojne a bez otrasov.
▪ Pri mazaní olejom dbajte na správnu hladinu oleja. (⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 32)
44 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
▪ Skontrolujte tesnenie hriadeľa. (⇨ Kapitola 6.1.11 Strana 37)
▪ Skontrolujte netesnosti na statických tesneniach.
▪ Preverte hlučnosť chodu valivých ložísk
Vibrácie, hlučnosť, ako aj zvýšená spotreba prúdu poukazujú pri inak
rovnomerných prevádzkových podmienkach na opotrebenie.
▪ Monitorujte funkciu prípadne namontovaných doplnkových prípojok.
▪ Chladiaci systém
Minimálne raz ročne odstavte čerpadlo a dôkladne vyčistite chladiaci systém.
▪ Monitorujte rezervné čerpadlo.
Aby zostala zachovaná prevádzková pohotovosť rezervných čerpadiel, uveďte ich
raz za týždeň do prevádzky.
▪ Monitorujte teplotu uložení.
Teplota uložení nesmie byť vyššia ako 90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
POZOR
Prevádzka mimo prípustnej teploty uloženia
Poškodenie čerpadla!
▷ Teplota uložení čerpadla/čerpadlového agregátu nesmie byť nikdy vyššia ako
90 °C (meraná zvonku na nosiči ložiska).
UPOZORNENIE
Po prvom uvedení do prevádzky sa na tukom mazaných valivých ložiskách môžu
vyskytnúť zvýšené teploty, ktoré sú výsledkom zábehu. Konečná teplota sa prejaví
až po určitom prevádzkovom čase (v závislosti od podmienok až do 48 hodín).
7.2.2
Inšpekčné práce
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty spôsobené trením, rázmi alebo iskrami z trenia
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte deformácie a dostatočnú vzdialenosť ochrany spojky,
plastových dielov a iných krytov rotujúcich dielov od rotujúcich dielov.
7.2.2.1
Kontrola spojky
Skontrolujte pružné prvky spojky. Pri príznakoch opotrebenia vymeňte príslušné diely
včas a skontrolujte vyrovnanie.
7.2.2.2
Kontrola vôle v štrbinách
Na kontrolu vôlí v štrbinách musíte vymontovať zásuvnú jednotku. (⇨ Kapitola 7.4.4
Strana 50)
Pri prekročení prípustnej vôle v štrbine (viď nasledujúcu tabuľku) namontujte novú
rozširovaciu podložku 502.01.
Uvádzané rozmery štrbín sa vzťahujú na priemer.
Tabuľka 19: Vôle v štrbinách medzi obežným kolesom a telesom, resp. obežným
kolesom a štrbinovým krúžkom
Menovitý priemer
výtlačného hrdla
vrátane DN 65
DN 80 až DN 200
od DN 250
CPKN
CPKN-S1/-S2
0,40 mm + 0,1
0,50 mm + 0,1
0,65 mm + 0,1
CPKN-C1/-C1.V/-C3.1/-C3.2
CPKN-E
0,60 mm + 0,1
0,60 mm + 0,1
0,75 mm + 0,1
45 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
Tieto hodnoty platia pre teplotný rozsah do 250 °C, nad 250 °C sa štrbina zväčšuje o
0,1 až 0,2 mm.
UPOZORNENIE
Pri prekročení uvedenej vôle v štrbine o viac ako 1 mm (vzhľadom na priemer)
vymeňte predmetné diely, resp. obnovte pôvodnú vôľu štrbiny použitím
rozširovacej podložky.
Je potrebná konzultácia so spoločnosťou KSB.
7.2.2.3
Vyčistenie filtra
POZOR
Nedostatočný prívodný tlak kvôli upchatému filtru v sacom potrubí
Poškodenie čerpadla!
▷ Znečistenie filtra monitorujte vhodnými opatreniami (napr. diferenciálny
manometer).
▷ Čistite filter vo vhodných intervaloch.
7.2.3
Mazanie a výmena mazacích prostriedkov valivých ložísk
NEBEZPEČENSTVO
Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo explózie!
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!
▷ Pravidelne kontrolujte stav mazacieho prostriedku.
7.2.3.1
Mazanie olejom
Valivé ložiská sú spravidla mazané minerálnym olejom.
7.2.3.1.1 Intervaly
Tabuľka 20: Intervaly na výmenu oleja
Teplota na mieste uloženia
Prvá výmena oleja
do 70 °C
po 300 prevádzkových
hodinách
po 300 prevádzkových
hodinách
po 300 prevádzkových
hodinách
70 °C – 80 °C
80 °C – 90 °C
Všetky ďalšie výmeny
oleja11)
po 8 500 prevádzkových
hodinách
po 4 200 prevádzkových
hodinách
po 2 000 prevádzkových
hodinách
7.2.3.1.2 Trieda oleja
Tabuľka 21: Trieda oleja
Označenie
Mazací olej CLP46
podľa DIN 51517
alebo
HD 20W/20 SAE
11)
minimálne raz ročne
46 z 72
CPKN
Symbol podľa
DIN 51502
□
Vlastnosti
Kinematická viskozita
pri 40 °C
Bod vzplanutia (podľa
Clevelanda)
46 ±4 mm²/s
+175 °C
7 Údržba/ošetrovanie
Označenie
Symbol podľa
DIN 51502
Vlastnosti
Bod tuhnutia
(Pourpoint)
Teplota použitia12)
-15 °C
Vyššia ako
prípustná teplota
ložiska
7.2.3.1.3 Množstvo oleja
Tabuľka 22: Množstvo oleja
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
Množstvo oleja [l]
0,3
0,5
0,5
1,5
1,4
4,5
7.2.3.1.4 Výmena oleja
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce tekuté mazadlá
Ohrozenie životného prostredia a osôb!
▷ Pri vypúšťaní mazacích kvapalín prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Zachyťte a zlikvidujte tekuté mazadlá.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.
1
2
3
Obr. 15: Regulátor hladiny oleja s nosičom ložiska
1
3
Regulátor hladiny oleja
Nosič ložiska
2
Uzatváracia skrutka
✓ Pripravte si vhodnú nádobu na použitý olej.
12)
1.
Postavte nádobu pod uzatváraciu skrutku.
2.
Vyskrutkujte uzatváraciu skrutku (2) na konzole ložiska (3) a vypustite olej.
3.
Po vyprázdnení konzoly ložiska (3) znovu naskrutkujte uzatváraciu skrutku (2).
4.
Znovu doplňte olej. (⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 32)
Pre teploty okolia nižšie ako -10 °C zabezpečte vhodný druh mazacieho oleja. Konzultácia s výrobcom.
CPKN
47 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
7.2.3.2
Mazanie tukom
Ložiská sú pri dodaní vybavené vysokokvalitným tukom obohateným lítiom.
7.2.3.2.1 Intervaly
Dodatočné namazanie ložísk sa vykonáva pomocou mazacej hlavice, pozrite si
nasledujúci obrázok.
2
1
Obr. 16: Poloha mazacích hlavíc
1
Mazacia hlavica
2
Mazacia hlavica
POZOR
Znečistená mazacia hlavica
Znečistenie mazacieho tuku!
▷ Pred dodatočným namazaním vyčistite tukovú mazaciu hlavicu.
Dodatočné namazanie
▪ po cca. 5000 hodinách prevádzky
▪ minimálne však 1x ročne
▪ Potrebné množstvo tuku (⇨ Kapitola 7.2.3.2.3 Strana 48)
Výmena tuku
▪ Po 16 000 hodinách prevádzky
▪ najneskôr po 2 rokoch
▪ Potrebné množstvo tuku (⇨ Kapitola 7.2.3.2.3 Strana 48)
Pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach (napr. vysoká teplota prostredia,
vysoká vlhkosť vzduchu, prašné ovzdušie, agresívna priemyselná atmosféra)
kontrolujte ložiská skôr primerane danej situácii a v prípade potreby ich vyčistite
a premažte.
7.2.3.2.2 Trieda tuku
Tabuľka 23: Trieda tuku podľa DIN 51825
Základ
saponifikácie
Trieda NLGI
Lítium
2 až 3
Penetrácia po
valchovaní pri 25 °C
mm/10
220-295
Bod odkvapnutia
Teplota rozsahu
použitia
≥ 175 °C
-30 °C až 120 °C
7.2.3.2.3 Množstvá tuku
Tabuľka 24: Množstvá tuku na dodatočné namazanie a pre novú náplň
Uloženie
UP02
UP03
48 z 72
Dodatočné namazanie
Uloženie na strane
čerpadla
7,5 g/8,5 cm³
12,5 g/14 cm³
CPKN
Uloženie na strane
pohonu
15 g/17 cm³
25 g/28 cm³
Nová náplň
Ložisko + veko na
strane čerpadla
cca. 10 g/11 cm³
cca. 25 g/28 cm³
Ložisko + veko na
strane pohonu
cca. 30 g/33 cm³
cca. 60 g/67 cm³
7 Údržba/ošetrovanie
Uloženie
UP04
UP05
UP06
P08
Dodatočné namazanie
Uloženie na strane
čerpadla
12,5 g/14 cm³
17,5 g/20 cm³
35 g/40 cm³
35 g/40 cm³
Uloženie na strane
pohonu
25 g/28 cm³
35 g/40 cm³
70 g/80 cm³
70 g/80 cm³
Nová náplň
Ložisko + veko na
strane čerpadla
cca. 25 g/28 cm³
cca. 40 g/45 cm³
cca. 80 g/90 cm³
cca. 80 g/90 cm³
Ložisko + veko na
strane pohonu
cca. 60 g/67 cm³
cca. 80 g/90 cm³
cca. 205 g/225 cm³
cca. 205 g/225 cm³
7.2.3.2.4 Výmena tuku
POZOR
Miešanie tukov s rôznym základom saponifikácie
Zmena mazacích vlastností!
▷ Vyumývajte ložisko dočista.
▷ Intervaly dodatočného namazania upravte podľa použitého tuku.
✓ Na výmenu tuku musíte čerpadlo demontovať. (⇨ Kapitola 7.4 Strana 49)
1.
Dutiny ložiska vyplňte tukom len spolovice.
2.
Dutiny vo veku ložiska vyplňte tukom do približne 1/3.
7.3 Vypustenie/vyčistenie
VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!
▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.
▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.
▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.
Ak sa prepravujú kvapaliny, ktorých zvyšky s vlhkosťou vzduchu spôsobujú koróziu
alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový agregát vypláchnuť,
neutralizovať a vysušiť vyfúkaním inertným plynom bez obsahu vody.
Na vypustenie dopravovaného média použite prípojku 6B (viď schému zapojenia).
7.4 Demontáž čerpadlového agregátu
7.4.1
Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
VAROVANIE
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Opravy/údržbu nechajte vykonať špeciálne vyškoleným personálom.
VAROVANIE
Horúce povrchy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
CPKN
49 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!
▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.
Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a upozornenia. (⇨ Kapitola 7 Strana 43)
Pri prácach na motore rešpektujte ustanovenia príslušného výrobcu motora.
Pri demontáži a montáži rešpektujte výkres celkového usporiadania. (⇨ Kapitola 9.1
Strana 64)
V prípade poškodenia je k dispozícii náš servis.
NEBEZPEČENSTVO
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte bez dostatočnej prípravy
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Vypnite čerpadlový agregát podľa predpisov. (⇨ Kapitola 6.1.12 Strana 38)
▷ Zatvorte uzatváracie mechanizmy v sacom a výtlačnom potrubí.
▷ Vypustite čerpadlo a uvoľnite z neho tlak. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 49)
▷ Zatvorte prípadné doplnkové prípojky.
▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
Príprava čerpadlového agregátu
7.4.2
1.
Prerušte prívod energie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.
2.
Demontujte dostupné prídavné prípojky.
3.
Odstráňte ochranu spojky.
4.
Ak je namontované, demontujte redukčné puzdro spojky.
5.
Pri mazaní olejom vypustite olej. (⇨ Kapitola 7.2.3.1.4 Strana 47)
7.4.3
Demontáž motora
UPOZORNENIE
Pri čerpadlových agregátoch s redukčným puzdrom môže motor zostať na
vymontovanie zásuvnej jednotky naskrutkovaný na základovej doske.
VAROVANIE
Spadnutie motora
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zabezpečte motor zavesením alebo podoprením.
1.
Odpojte motor.
2.
Uvoľnite upevňovacie skrutky motora zo základovej dosky.
3.
Odsunutím motora rozpojte čerpadlo a motor.
7.4.4
Demontáž zásuvnej jednotky
✓ Pri vyhotovení bez spojky s redukčným puzdrom je motor demontovaný.
50 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
1.
Prípadne zabezpečte nosič ložiska 330 pred spadnutím, napr. podoprením alebo
zavesením.
2.
Uvoľnite podpernú nohu 183 zo základovej dosky.
3.
Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou 920.01 na špirálovej komore.
4.
Vytiahnite zásuvnú jednotku zo špirálovej komory.
5.
Vyberte a zlikvidujte tesniaci krúžok 411.10.
6.
Odložte zásuvnú jednotku na čisté a rovné miesto.
7.4.5
Demontáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.4
Strana 50) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite maticu obežného kolesa 922 (pravý závit!).
2.
Stiahnite obežné koleso 230 sťahovákom.
3.
Odložte obežné koleso 230 na čisté a rovné miesto.
4.
Vyberte z hriadeľa 210 tesné perá 940.01.
5.
Vyberte a zlikvidujte tesniace krúžky 411.31/411.32.
7.4.6
Demontáž tesnenia hriadeľa
7.4.6.1
Demontáž tesnenia klzným krúžkom – valcový kryt telesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Odskrutkujte šesťhranné matice 920.02 a zasuňte tesniaci kryt 471 (ak je
namontovaný) až po odstrekovací krúžok 507.01.
2.
Demontujte kryt telesa 161 s tesniacim krúžkom 412.01.
3.
Odstráňte a zlikvidujte tesniaci krúžok 412.01.
4.
Stiahnite z hriadeľa 210 kompletné tesnenie klzným krúžkom 433 s ochranným
puzdrom hriadeľa 524.01, tesniacim krytom 471 a odstrekovacím krúžkom
507.01.
7.4.6.2
Demontáž tesnenia klzným krúžkom – kónický kryt telesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Stiahnite z hriadeľa puzdro hriadeľa 524.01 s obežnou jednotkou tesnenia
klzným krúžkom 433.
2.
Demontujte kryt telesa 161 s pevným krúžkom tesnenia klzným krúžkom 433.
3.
Demontujte odstrekovací krúžok 507.01.
4.
Vytlačte pevný krúžok tesnenia klzným krúžkom 433 z krytu telesa 161.
CPKN
51 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
7.4.6.3
Demontáž obalu upchávky
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.5
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zásuvná jednotka sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Uvoľnite šesťhranné matice 920.02 na veku upchávky 452 a demontujte veko
upchávky.
2.
Odstráňte upchávkový krúžok 454.01 a odkvapkávací plech 463.01.
3.
Odstráňte kryt telesa 161 s tesniacim krúžkom 412.01 a obalom upchávky
461.01.
4.
Odstráňte z obalu upchávky tesniace krúžky 461.01, a ak je namontovaný aj
uzatvárací krúžok 458.01.
5.
Stiahnite plášť 680.
6.
Stiahnite z hriadeľa 210 ochranné puzdro hriadeľa 524.01 a odstrekovací krúžok
507.01.
7.4.7
Demontáž ložiska
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 49) až (⇨ Kapitola 7.4.6
Strana 51) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Nosič ložiska sa nachádza na čistom a rovnom montážnom mieste.
1.
Na prírube lucerny nosiča ložiska 344 odskrutkujte šesťhranné matice 920.04.
2.
Demontujte lucernu nosiča ložiska 344.
3.
Uvoľnite inbusovú skrutku v náboji spojky.
4.
Stiahnite sťahovákom polovicu spojky z hriadeľa čerpadla.
5.
Odstráňte tesné perá 940.02.
6.
Uvoľnite skrutky 914.02 a odstráňte veko ložiska 360.02 na strane pohonu, ako
aj tesniaci krúžok 400.02.
7.
Uvoľnite skrutky 914.01 a odstráňte veko ložiska na strane čerpadla 360.01, ako
aj tesniaci krúžok 400.01.
8.
Opatrne vyrazte hriadeľ 210 s guľôčkovým ložiskom s kosouhlým stykom 320.02
a vnútorný krúžok valčekového ložiska 322.01 na stranu pohonu.
9.
Odstráňte oporný kotúč 550.23 guľôčkového ložiska s kosouhlým stykom 320.02
z nosiča ložiska 330.
10. Pri mazaní tukom odstráňte kotúč 550.25.
11. Vymontujte valčekové ložisko 322.01 (klietka valčekového ložiska) z nosiča
ložiska 330.
12. Pri mazaní tukom odstráňte kotúč 550.24.
13. Vyhnite poistný plech 931.01 za kruhovou maticou s výrezmi 920.21 na hriadeli
210.
14. Odskrutkujte kruhovú maticu s výrezmi 920.21 (pravý závit!) a odstráňte poistný
plech 931.01.
VAROVANIE
Po zohrievaní konštrukčných dielov na montáž/demontáž sú povrchy horúce.
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Noste teplovzdorné ochranné rukavice.
▷ Z nebezpečnej oblasti odstráňte zápalné látky.
15. Zohrejte guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.02, ako aj vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 na 80 °C a stiahnite ich z hriadeľa 210.
16. Zlikvidujte tesniace krúžky 400.01/.02.
52 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
7.5 Montáž čerpadlového agregátu
7.5.1
Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!
▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.
POZOR
Neodborná montáž
Poškodenie čerpadla!
▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát zmontujte pri rešpektovaní noriem platných pre
strojárstvo.
▷ Vždy používajte originálne náhradné diely.
Poradie
Tesnenia
Montáž čerpadla vykonávajte len na základe príslušného výkresu celkového
usporiadania.
▪ Ploché tesnenia
– Zásadne používajte nové ploché tesnenia, pritom presne dodržte hrúbku
starého tesnenia.
– Montujte ploché tesnenia z materiálov neobsahujúcich azbest alebo z grafitu
úplne bez pomoci mazacích prostriedkov (napr. mazací tuk na meď, pasta na
grafit).
▪ Tesniace krúžky
– V žiadnom prípade nesmiete používať tesniace O-krúžky zlepené
z metrového tovaru.
POZOR
Kontakt tesniaceho krúžku s grafitom alebo podobnými prostriedkami
Unikanie dopravovaného média!
▷ Nepotierajte tesniaci krúžok grafitom ani podobnými prostriedkami.
▷ Použite živočíšne tuky alebo mazacie prostriedky na báze silikónu, resp. PTFE.
▪ Montážne pomôcky
– Pri demontáži plochých tesnení sa podľa možností vyhnite použitiu
montážnych pomôcok.
– Ak budete aj napriek tomu potrebovať montážne pomôcky, použite bežné
kontaktné lepidlo (napr. „Pattex“).
– Lepidlo naneste len bodovo a v tenkej vrstve.
– Nikdy nepoužívajte sekundové lepidlo (kyánakrylátové lepidlo).
– Pred montážou natrite lícované miesta jednotlivých dielov, ako aj skrutkové
spoje grafitom alebo podobným prostriedkom.
Doťahovacie momenty
Všetky skrutky dotiahnite pri montáži podľa predpisov.
7.5.2
Montáž ložiska
✓ Jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
CPKN
53 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
VAROVANIE
Po zohrievaní konštrukčných dielov na montáž/demontáž sú povrchy horúce.
Nebezpečenstvo popálenia!
▷ Noste teplovzdorné ochranné rukavice.
▷ Z nebezpečnej oblasti odstráňte zápalné látky.
1.
Nahrejte guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.02 a vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 v olejovom kúpeli na teplotu cca. 80 °C.
2.
Nasuňte guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.02 a vnútorný krúžok
valčekového ložiska 322.01 na hriadeľ 210 až na doraz.
UPOZORNENIE
Guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom sa musia montovať v usporiadaní do O.
Párovo sa smú montovať len guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom od jedného
výrobcu.
3.
Hákovým kľúčom dotiahnite maticu s výrezmi 920.21 bez poistného plechu
931.01.
4.
Nechajte vychladnúť guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom 320.01 na teplotu o
cca. 5 °C vyššiu, ako je teplota okolia.
5.
Dotiahnite maticu s výrezmi 920.21 a následne ju znova odskrutkujte.
6.
Niekoľkými tampónmi naneste na dosadaciu plochu medzi poistným plechom
931.01 a maticou s výrezmi 920.21 vhodný mazací prostriedok
(napr. Molykote…).
7.
Nasaďte poistný plech 931.01.
8.
Dotiahnite maticu s výrezmi 920.21.
9.
Ohnite poistný plech 931.01.
10. Do nosiča ložiska osaďte poistný krúžok 932.01/932.02.
11. Pri mazaní tukom nasaďte podložku 550.24.
12. Nasaďte valčekové ložisko 322.01 (klietka valčekového ložiska) do nosiča
ložiska.
Obr. 17: Montáž ložiska
13. Pri mazaní tukom nasaďte podložku 550.25.
14. Nasaďte oporný kotúč 550.23 guľôčkového ložiska s kosouhlým stykom 320.02
do nosiča ložiska 330.
15. Pri mazaní tukom naplňte ložisko a veko ložiska tukom.
Mazanie tukom (⇨ Kapitola 7.2.3.2 Strana 48)
16. Predmontovaný hriadeľ 210 s guľôčkovým ložiskom s kosouhlým stykom 320.02
a vnútorný krúžok valčekového ložiska 322.01 opatrne zasuňte do nosiča ložiska
330 zo strany pohonu.
17. Namontujte veko ložiska 360.01 na strane čerpadla s tesniacim krúžkom 400.01,
dbajte na radiálny tesniaci krúžok hriadeľa 421.01.
54 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
18. Namontujte veko ložiska 360.02 na strane motora s tesniacim krúžkom 400.02,
dbajte na radiálny tesniaci krúžok hriadeľa 421.02.
19. Nasaďte lucernu nosiča ložiska 344.
20. Na prírube nosiča ložiska 330 naskrutkujte šesťhrannú maticu 920.04.
21. Nasaďte tesné perá 940.02.
22. Nasuňte na koniec hriadeľa náboj spojky.
23. Zaistite náboj spojky nastavovacou skrutkou.
24. Nasaďte odstrekovací krúžok 507.01, ak je k dispozícii.
7.5.3
Montáž tesnenia hriadeľa
7.5.3.1
Tesnenie klzným krúžkom
Pri montáži tesnenia klzným krúžkom zásadne rešpektujte nasledujúce body:
▪ Montáž tesnenia klzným krúžkom vykonajte podľa montážneho výkresu.
▪ Pracujte čisto a dôkladne.
▪ Prvky ochrany pred nebezpečným dotykom pre klzné plochy odstráňte až
bezprostredne pred montážou.
▪ Zabráňte poškodeniam tesniacich plôch alebo tesniacich O-krúžkov.
▪ Po nasadení stacionárneho krúžku tesnenia klzným krúžkom skontrolujte
plánparalelnosť s časťou telesa.
▪ Povrch ochranného puzdra hriadeľa musí byť bezchybne čistý a hladký, montážna
hrana musí byť zrazená.
▪ Pri nasúvaní rotujúcej jednotky na ochranné puzdro hriadeľa zabráňte vhodnými
opatreniami poškodeniu povrchu ochranného puzdra hriadeľa.
Montáž tesnenia klzným krúžkom – valcový kryt telesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 53) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely tesnenia klzným krúžkom 433 sa
nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nasuňte odstrekovací krúžok 507.01, ak je namontovaný, na hriadeľ 210 na
strane čerpadla.
2.
Pomocou šesťhrannej matice 920.02 pevne naskrutkujte tesniace veko 471 so
založeným tesniacim O-krúžkom a pevným krúžkom tesnenia klzným krúžkom
na kryte telesa 161.
3.
Nasaďte kryt telesa 161 s tesniacim O-krúžkom 412.01 do prepojenia 344 a
dávajte pritom pozor na tesniaci krúžok 411.11.
4.
Namontujte rotujúcu jednotku tesnenia klzným krúžkom 433 na ochranné
puzdro hriadeľa 524.01 (rešpektujte vzdialenosť B - pozrite si dodatkovú prílohu
pre tesnenie klzným krúžkom).
5.
Nasuňte predmontované tesnenie klzným krúžkom 433 a ochranné puzdro
hriadeľa 524.01 na hriadeľ 210.
Montáž tesnenia klzným krúžkom – kónický kryt telesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 53) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely tesnenia klzným krúžkom 433 sa
nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
CPKN
55 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
1.
Nasuňte odstrekovací krúžok 507.01, ak je namontovaný, na hriadeľ 210 na
strane čerpadla.
2.
Opatrne zatlačte pevný krúžok tesnenia klzným krúžkom 433 s tesniacim Okrúžkom do krytu telesa 161.
3.
Kryt telesa 161 so založeným pevným krúžkom tesnenia klzným krúžkom
nasaďte do prepojenia 344.
4.
Namontujte rotujúcu jednotku tesnenia klzným krúžkom 433 a, ak je
namontovaný, rozperný krúžok na ochranné puzdro hriadeľa 524.01
(rešpektujte vzdialenosť B – pozrite si dodatkovú prílohu pre tesnenie klzným
krúžkom).
5.
Nasuňte predmontované tesnenie klzným krúžkom 433 a ochranné puzdro
hriadeľa 524.01 na hriadeľ 210.
7.5.3.2
Montáž obalu upchávky
a)
b)
l
da
l
da
d1
d1
Obr. 18: Priestor obalu upchávky a) s uzatváracím krúžkom b) bez uzatváracieho
krúžku
Tabuľka 25: Priestor upchávky
Nosič
ložiska
Ø d1
Priestor upchávky
Ø da
l
Prierez upchávky
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
35
45
55
70
80
100
51
65
75
95
105
132
53
64
64
79
79
102
8x8
10 x 10
10 x 10
12,5 x 12,5
12,5 x 12,5
16 x 16
Tesniace
krúžky
4 krúžky a
1 uzatvárací
krúžok
alebo
6 krúžkov
Pri upchávkach z čistého grafitu pozri doplnkový návod na obsluhu.
Zásadne používajte predlisované tesniace krúžky.
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.2
Strana 53) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie, ako aj jednotlivé diely sa nachádzajú na čistom a rovnom
montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
56 z 72
1.
Upnite kryt telesa 161 do zveráka.
2.
Nasuňte základné puzdro 456.01.
3.
Založte prvý tesniaci krúžok tak, aby styčná plocha ležala vodorovne.
4.
Pridržte tesniaci krúžok a do priestoru upchávky nasuňte ochranné puzdro
hriadeľa 524 so zrazenou hranou zo strany čerpadla.
5.
Mierne zväčšite vnútorný priemer tesniaceho krúžku ochranným puzdrom
hriadeľa jeho presúvaním sem a tam a stiahnite ochranné puzdro hriadeľa 524.
Založte uzatvárací krúžok 458, ak je k dispozícii (viď obrázok hore).
Každý nasledujúci tesniaci krúžok založte s posunutím o 90° voči
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
predchádzajúcemu tesniacemu krúžku. Úkon zväčšovania sa opakuje.
Po založení posledného tesniaceho krúžku zostane ochranné puzdro 524 v
priestore upchávky.
6.
Založte upchávkový krúžok 454.01, diera musí smerovať nadol.
7.
Nasuňte veko upchávky 452 a jemne ho rukou dotiahnite oboma šesťhrannými
maticami 920.02, dbajte pritom na kotúče 550.01.
8.
Nasaďte plášť 680.
9.
Namontujte kompletný kryt telesa 161 s ochranným puzdrom hriadeľa 524 a
dávajte pritom pozor na tesniaci krúžok 411.11.
7.5.4
Montáž obežného kolesa
✓ Kroky a pokyny uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.3
Strana 55) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Zmontované uloženie/tesnenie klzným krúžkom ako aj jednotlivé diely sa
nachádzajú na čistom a rovnom montážnom mieste.
✓ Všetky vymontované diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
✓ Otvor obežného kolesa, hriadeľ a drážky pre tesné perá sú čisté a bez ostrín.
1.
Nasaďte tesné perá 940.01 do drážky na hriadeli.
2.
Založte tesniaci krúžok 411.32.
3.
Natrite uloženie obežného kolesa vhodným mazacím prostriedkom.
4.
Nasuňte obežné koleso 230 na hriadeľ 210.
5.
Založte tesniaci krúžok 411.31.
6.
Pevne naskrutkujte maticu obežného kolesa 922 na hriadeľ 210. (⇨ Kapitola 7.6.2
Strana 58)
7.5.5
Montáž zásuvnej jednotky
VAROVANIE
Spadnutie zásuvnej jednotky
Pomliaždenie rúk a nôh!
▷ Zaveste alebo podoprite nosič ložiska na strane čerpadla.
✓ Pokyny a kroky uvedené v časti (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 53) až (⇨ Kapitola 7.5.4
Strana 57) sú dodržané, resp. vykonané.
✓ Poškodené alebo opotrebené diely nahraďte originálnymi náhradnými dielmi.
✓ Tesniace plochy sú vyčistené.
✓ Zásuvná jednotka bez spojky: Spojku namontujte podľa pokynov od výrobcu.
1.
V prípade potreby zabezpečte zásuvnú jednotku proti spadnutiu, napr.
podoprením alebo zavesením a zasuňte ju do špirálovej komory 102 s novým
plochým tesnením 411.10.
2.
Dotiahnite maticu 920.01 na špirálovej komore.
3.
Upevnite podpernú nohu 183 upevňovacími skrutkami do základovej dosky.
7.5.6
Montáž motora
UPOZORNENIE
Pri vyhotoveniach s redukčným puzdrom odpadajú kroky 1. a 2.
CPKN
57 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
1.
Posunutím motora spojte čerpadlo a motor.
2.
Upevnite motor na základovú dosku.
3.
Vyrovnajte čerpadlo a motor. (⇨ Kapitola 5.7 Strana 28)
4.
Pripojte motor (viď dokumentáciu od výrobcu).
7.6 Doťahovacie momenty skrutiek
7.6.1
Doťahovacie momenty skrutiek
Skrutkové spoje (902.01/920.01) medzi špirálovou komorou a lucernou nosiča ložiska
dotiahnite momentovým kľúčom.
Tabuľka 26: Doťahovacie momenty skrutkových spojov
Materiál
Závrtná
skrutka/
šesťhranná
matica
C35E+Qt/C 35
A4-70/A4-70
1.7709+QT/1.7258+QT
1.6772/1.6722
Obrázok
pečiatky
Závrtná
skrutka/
šesťhranná
matica13)
YK/Y
A4-70/A4-70
GA/G
Doťahovacie momenty [Nm]
Lucerna nosiča
ložiska14)
A
Nový závit
15)
M10
M12
M16
M20
40
100
-
-15 %16)
-20 %16)
Nový závit
34
85
-
32
80
-
30
55
155
200
7.6.2
15)
-15 %16)
-20 %16)
25,5
46,7
131,7
170
24
44
124
160
B
A
Nový závit 15)
47
80
190
330
30
55
155
200
B
-15 %16)
39,9
68
161,5
280,5
25,5
46,7
131,7
170
A
B
-20 %16)
37,6
64
152
264
24
44
124
160
Doťahovacie momenty skrutiek, matica obežného kolesa
Maticu obežného kolesa (922) dotiahnite nasledujúcimi momentmi:
Tabuľka 27: Doťahovacie momenty matice obežného kolesa
Nosič ložiska
UP02
UP03
UP04
UP05
UP06
P08s
Doťahovací moment
[Nm]
80
125
200
300
520
1000
Rozmer kľúča
[mm]
22
27
32
41
55
60
Maticu obežného kolesa dotiahnite po 20 až 30 minútach po montáži znovu.
7.7 Náhradné diely na sklade
7.7.1
Objednávanie náhradných dielov
Na objednávanie rezervných a náhradných dielov sú potrebné nasledujúce údaje:
▪ Typový rad
13)
14)
15)
16)
Skrutkový spoj bez pečiatky považujte za materiálový pár C35/E+QT/C 35.
A: z húževnatého materiálu – okrem JL 1040; B: z materiálu JL 1040
Základom stanovenia týchto hodnôt je súčiniteľ trenia μ = 0,12.
Po viacnásobnom doťahovaní závitov a pri dobrom mazaní sa hodnoty znížia o 15 – 20 %.
58 z 72
CPKN
7 Údržba/ošetrovanie
▪ Konštrukčná veľkosť
▪ Číslo zákazky KSB
▪ Materiálové vyhotovenie
▪ Rok výroby
Všetky údaje nájdete na typovom štítku. (⇨ Kapitola 4.3 Strana 16)
Ďalej sú potrebné tieto údaje:
▪ Názov dielu
▪ Č. dielu
▪ Počet náhradných dielov
▪ Dodacia adresa
▪ Typ zásielky (nákladný tovar, pošta, spešnina, letecká zásielka)
Názov dielu a č. dielu nájdete vo výkrese celkového usporiadania. (⇨ Kapitola 9.1
Strana 64)
7.7.2
Odporúčané náhradné diely na sklade pre dvojročnú prevádzku podľa DIN
24296
Tabuľka 28: Počet odporúčaných náhradných dielov na sklade
Č. súč.
Počet čerpadiel (vrátane náhradných čerpadiel)
Názov súčiastky
2
210
230
320.02
Hriadeľ
Obežné koleso
Guľôčkové ložisko s kosouhlým
stykom (súprava)
322.01
Valčekové ložisko
502.01
Rozširovacia podložka
524.01
Ochranné puzdro hriadeľa
Tesnenia pre teleso čerpadla
(súprava)
Spojka, prenosové prvky
(súprava)
Pri vyhotovení s tesnením klzným krúžkom:
433
Tesnenie s klzným krúžkom,
kompletné
Pri vyhotovení s obalom upchávky:
456.01
Základné puzdro
461.01
Obal upchávky (súprava)
7.7.3
3
4
5
6 až 7
2
2
2
8 až 9
2
2
3
10 a viac
20 %
20 %
25 %
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
4
1
2
2
6
2
2
2
8
2
3
3
8
2
3
3
9
3
4
4
12
25 %
50 %
50 %
150 %
1
1
2
2
3
4
30 %
1
1
2
2
2
3
25 %
1
4
1
4
2
6
2
6
2
6
3
8
30 %
100 %
Zameniteľnosť dielov čerpadla
Diely s rovnakým číslom vo zvislom stĺpci sú zameniteľné.
UPOZORNENIE
Špirálová komora 102 a obežné koleso 230 sa nedajú zamieňať medzi
konštrukčnými veľkosťami.
CPKN
59 z 72
7 Údržba/ošetrovanie
Tabuľka 29: Zameniteľnosť dielov čerpadla
17)
Obal upchávky
Uzatvárací krúžok
Základné puzdro
Upchávkový krúžok
Veko upchávky
Tesniaci kryt
Tesnenie klzným krúžkom
Matica obežného kolesa
Ochranné puzdro hriadeľa17)
Odstrekovací krúžok
Rozširovacia podložka
Lucerna nosiča ložiska
Nosič ložiska
330
344
502.01
507.01
524.01
922
433
471.07
452.01
454.01
456.01
458.01
461.01
2
3
1
2
3
2
3
2
3
6
6
7
6
7
4
5
6
4
5
6
5
9
9
10
8
9
10
8
9
10
8
12
13
14
11
12
13
2
3
1
2
3
2
3
3
3
5
5
6
5
7
4
5
6
5
5
7
6
8
9
10
8
9
10
9
10
11
10
12
12
14
13
13
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
3
2
3
2
3
6
6
7
6
7
4
5
6
4
5
6
5
7
7
8
6
7
8
6
7
8
6
10
11
12
9
10
11
25
25
1
1
1
2
2
3
3
6
5
5
4
7
7
8
8
9
10
11
12
9
12
27
13
14
14
15
16
15
16
18
18
18
17
19
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
v závislosti od tesnenia klzným krúžkom
60 z 72
Valčekové ložisko
Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
Hriadeľ
Podperná noha
Kryt telesa
322.01
UP05
320.02
UP04
210
UP03
183
UP02
Č. súč.
161
25-160
25-200
32-125
32-160
32-200
40-160
40-200
50-160
50-200
32-250
40-250
40-315
50-250
50-315
65-160
65-200
65-250
80-160
80-200
80-250
100-200
65-315
80-315
80-400
100-250
100-315
100-400
125-250
125-315
125-400
150-250
150-315
150-400
150-500
200-250
200-315
200-400
Nosič ložiska
Konštrukčná veľkosť
Názov súčiastky
CPKN
200-500
250-315
250-400
250-500
300-400
300-500
350-400
350-500
17)
210
320.02
322.01
330
344
502.01
507.01
524.01
922
433
471.07
452.01
454.01
456.01
458.01
461.01
P08s
183
UP06
161
CPKN
Obal upchávky
Uzatvárací krúžok
Základné puzdro
Upchávkový krúžok
Veko upchávky
Tesniaci kryt
Tesnenie klzným krúžkom
Matica obežného kolesa
Ochranné puzdro hriadeľa17)
Odstrekovací krúžok
Rozširovacia podložka
Lucerna nosiča ložiska
Nosič ložiska
Valčekové ložisko
Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
Hriadeľ
Podperná noha
Kryt telesa
Nosič ložiska
Konštrukčná veľkosť
7 Údržba/ošetrovanie
Názov súčiastky
Č. súč.
14
12
15
16
17
18
17
18
17
16
17
15
15
18
18
18
4
5
6
6
7
7
8
7
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
5
5
5
5
12
10
11
12
13
14
13
14
28
21
22
23
22
24
26
26
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
v závislosti od tesnenia klzným krúžkom
61 z 72
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
VAROVANIE
Neodborné odstránenie porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
Nebezpečenstvo poranenia!
▷ Pri akomkoľvek odstraňovaní porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
rešpektujte príslušné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu, resp. v
dokumentácii výrobcu príslušenstva.
Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú popísané v nasledujúcej tabuľke, je potrebná
konzultácia so zákazníckym servisom spoločnosti KSB.
A
Príliš nízky objemový prietok čerpadla
B
Preťaženie motora.
C
príliš vysoký tlak čerpadla
D
zvýšená teplota uloženia
E
netesnosť na čerpadle
F
príliš veľká netesnosť na tesnení hriadeľa
G
Čerpadlo beží nepokojne.
H
neprípustné zvýšenie teploty v čerpadle
Tabuľka 30: Pomoc pri odstraňovaní porúch
A B C D E
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
19)
G H Možná príčina poruchy
Čerpadlo prepravuje proti príliš
vysokému tlaku.
Odstránenie 18)
Znovu nastavte prevádzkový bod.
Skontrolujte výskyt nečistôt v zariadení.
Namontujte väčšie obežné koleso. 19)
Zvýšte otáčky (turbína, spaľovací stroj).
Odvzdušnite, resp. naplňte.
✘ ✘ Čerpadlo, resp. potrubia nie sú úplne
odvzdušnené, resp. nie sú naplnené.
Prívod alebo obežné koleso je upchaté. Odstráňte usadeniny v čerpadle alebo potrubí.
Tvorba vzduchových bublín v potrubí. Zmeňte potrubie
Namontujte odvzdušňovací ventil
✘ ✘ Príliš vysoká sacia výška/NPSHKorigujte hladinu kvapaliny
Čerpadlo nainštalujte nižšie
zariadenie(prítok) príliš nízky
Úplne otvorte uzatvárací mechanizmus v
prívodnom potrubí
Prípadne zmeňte prívodné potrubie, ak sú
hodnoty odporu v prívodnom potrubí príliš
vysoké
Skontrolujte zabudované sitá/sací otvor
Dodržte prípustnú rýchlosť poklesu tlaku
Nasávanie vzduchu na tesnení hriadeľa. Vyčistite kanál blokovacej kvapaliny, prípadne
priveďte cudziu blokovaciu kvapalinu, resp.
zvýšte jej tlak.
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Nesprávny smer otáčania
Skontrolujte elektrické pripojenie motora a v
príp. potreby rozvádzač.
Príliš nízke otáčky 19)
✘
✘
18)
F
- pri prevádzke s frekvenčným
meničom
- pri prevádzke bez frekvenčného
meniča
Obežné koleso
Protitlak čerpadla je menší, ako bol
uvedený v objednávke.
- Zvýšte napätie/frekvenciu na frekvenčnom
meniči v prípustnom rozsahu.
- Skontrolujte napätie
Vymeňte opotrebené súčiastky.
Presne nastavte prevádzkový bod
Pri sústavnom preťažení prípadne osústružte
obežné koleso19)
Pred odstránením porúch dielov pod tlakom musíte z čerpadla uvoľniť tlak.
Konzultácia s výrobcom.
62 z 72
CPKN
8 Poruchy Príčiny a ich odstraňovanie
A B C D E
✘
G H Možná príčina poruchy
Vyššia hustota alebo viskozita
dopravovaného média, ako bola
uvedená v objednávke.
✘
Veko upchávky je dotiahnuté príliš
pevne alebo šikmo
Príliš vysoké otáčky
✘
Porucha tesnenia
✘
✘ ✘
F
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘ ✘
✘ ✘
✘
✘
✘
✘ ✘
✘
✘
✘
✘
18)
Odstránenie 18)
Konzultácia s výrobcom.
Zmeňte.
Znížte otáčky. 19)
Vymeňte tesnenie medzi špirálovou komorou
a výtlačným krytom.
Opotrebené tesnenie hriadeľa
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Skontrolujte výplachovú/upchávkovú
kvapalinu.
Vznik rýh alebo drsnosť na ochrannom Vymeňte ochranné puzdro hriadeľa/puzdro
puzdre hriadeľa/puzdre hriadeľa
hriadeľa.
Vymeňte tesnenie hriadeľa.
Čerpadlo beží nepokojne
Korigujte nasávacie pomery
Vyrovnajte čerpadlo
Vyvážte obežné koleso
Zvýšte tlak na sacom hrdle čerpadla
Agregát je zle vyrovnaný
Vyrovnajte.
Nadmerné upnutie čerpadla alebo
Skontrolujte pripojenia potrubí a upevnenie
rezonančné vibrácie v potrubiach
čerpadla, v príp. potreby zmenšite
vzdialenosti medzi príchytkami potrubia.
Potrubia upevnite prostredníctvom materiálu
tlmiaceho vibrácie.
Príliš málo, príliš veľa alebo nevhodný Doplňte, odpustite, resp. vymeňte mazací
mazací prostriedok
prostriedok.
Nie je dodržaná spojková vzdialenosť
Korigujte vzdialenosť podľa montážneho
výkresu.
Chod na dve fázy
Vymeňte chybné poistky.
Skontrolujte prípojky elektrických vedení.
Nevyvážený rotor
Vyčistite obežné koleso.
Znovu vyvážte obežné koleso.
Ložisko je poškodené
Vymeňte.
✘ Príliš nízky objemový prietok
Zvýšte minimálny objemový prietok.
Chyba v prívode cirkulačnej kvapaliny Zväčšite voľný prierez.
Pred odstránením porúch dielov pod tlakom musíte z čerpadla uvoľniť tlak.
CPKN
63 z 72
9 Súvisiace podklady
9 Súvisiace podklady
9.1 Výkres celkového usporiadania so súpisom jednotlivých dielov
230
102
903.03
411.03
524.01
412.01
903.02
411.02
411.11
344
411.10 901.31
914.01
400.01
902.04
322.01
672
920.04
330
550.23
932.02
400.02
320.02
914.02
903.18
411.18
920.21
360.02
903.04
411.04
210
903.16/.17
411.16/.17
940.02
421.02
922
931.01
502.01
561.01
901.04
930.01
914.04
D00462
903.01
411.01
161
411.31
903.18
411.18
411.32
940.01
638
561.02
902.01
920.01
360.01
507.01
421.01
932.01 903.46
411.46
Obr. 19: Výkres celkového usporiadania, štandardné vyhotovenie (s olejovým mazaním)
64 z 72
CPKN
183
9 Súvisiace podklady
550.01
920.02
463.01 902.02
458.01 452.01 680
a)
b)
411.15
c)
471.01
902.02
920.02
561.03
456.01 454.01
461.01
648
561.03
433.02
524.01
524.01
433.02
Obr. 20: Vyhotovenie s obalom upchávky (a), tesnenie klzným krúžkom s kónickým krytom telesa (b), tesnenie
klzným krúžkom s valcovým krytom telesa (c)
636.02
360.01
400.01
322.01
507.01
421.01
550.24
932.02
932.01
550.23
320.02
550.25
914.01
400.02
360.02
636.03
931.01
914.02
421.02
920.21
Obr. 21: Vyhotovenie s mazaním tukom
Tabuľka 31: Súpis jednotlivých dielov
Č. dielu
102
161
20)
21)
pozostáva z
102
411.01/.03/.1020)
502.0121)
902.01
903.01/.03
920.01
161
Názov dielu
Špirálová komora
Tesniaci krúžok
Štrbinový krúžok
Závrtná skrutka
Uzatváracia skrutka
Šesťhranná matica
Kryt telesa
Tesniaci krúžok 411.10 (a 411.15 pri vyhotovení s tesnením klzným krúžkom) v závislosti od teploty použitia. Pri dodávke
náhradných dielov objednávať osobitne.
Len pri CPKN-S
CPKN
65 z 72
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
183
210
230
320.02
322.01
330
330
344
360.01/02
421.01/02
433.01
471.01
452.01
454.01
456.01
458.01
461.01
463.01
22)
23)
24)
25)
26)
pozostáva z
411.11/.16/.17
412.0122)
902.02
903.16/.17
920.02
183
901.0424)
930.01
210
920.21
931.01
940.01/.02
230
411.32
412.0620)
320.02
322.01
330
330
360.01/.02
400.01/.02
411.46
421.01/.02
550.23
63825)
672
903.46
914.01/.02
932.01/.02
550.24/.2526)
636.02/.0326)
344
412.0122)
561.02
903.18
902.04
901.31
920.04
411.18
360.01/02
400.01/.02
914.01/.02
421.01/02
433.0123)
471.01
411.1520)
561.03
452.01
454.01
456.01
458.01
461.01
463.01
Názov dielu
Tesniaci krúžok
Tesniaci O-krúžok
Závrtná skrutka23)
Uzatváracia skrutka
Šesťhranná matica
Podperná noha
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Pružná podložka
Hriadeľ
Matica s výrezmi
Poistný plech
Tesné pero
Obežné koleso
Tesniaci krúžok
Tesniaci O-krúžok
Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom
Valčekové ložisko
Nosič ložiska
Nosič ložiska, kompletný
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Tesniaci krúžok
Radiálne tesnenie hriadeľa
Oporný kotúč
Regulátor hladiny oleja
Odvzdušňovacia zátka
Uzatváracia skrutka
Inbusová skrutka
Poistný krúžok
Podložka
Mazacia hlavica
Lucerna nosiča ložiska
Tesniaci O-krúžok
Ryhovaný kolík
Uzatváracia skrutka
Závrtná skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Šesťhranná matica
Tesniaci krúžok
Veko ložiska
Ploché tesnenie
Inbusová skrutka
Radiálne tesnenie hriadeľa
Kompletné tesnenie klzným krúžkom
Tesniace veko23)
Tesniaci krúžok
Ryhovaný kolík
Veko upchávky
Upchávkový krúžok
Základné puzdro
Uzatvárací krúžok
Upchávková šnúra
Odkvapkávací plech
Odpadá pri vyhotovení s kónickým utesneným priestorom
Nie je uvedené na výkrese
na nosiči ložiska UP02, skrutka s valcovou hlavou 914.04
odpadá pri mazaní tukom
Len pri mazaní tukom
66 z 72
CPKN
9 Súvisiace podklady
Č. dielu
502.0121)
507.01
524.01
638
922
pozostáva z
502.01
561.01
507.01
524.01
411.32
638
922
411.31
Názov dielu
Štrbinový krúžok
Ryhovaný kolík
Odstrekovací krúžok
Ochranné puzdro hriadeľa
Tesniaci krúžok
Regulátor hladiny oleja
Matica obežného kolesa
Tesniaci krúžok
CPKN
67 z 72
10 Vyhlásenie o zhode ES
10 Vyhlásenie o zhode ES
Výrobca:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Nemecko)
Výrobca týmto vyhlasuje, že produkt:
CPKN, CPKNO, CPKN-CHs
Číslo zákazky KSB: ...................................................................................................
▪ zodpovedá všetkým ustanoveniam podľa nasledujúcich smerníc v aktuálne platnom znení:
– Čerpadlo/čerpadlový agregát: smernica 2006/42/ES „Stroje“
Výrobca ďalej vyhlasuje, že:
▪ boli použité nasledujúce harmonizované medzinárodné normy:
– ISO 12100,
– EN 809.
▪ Aplikované národné technické normy a špecifikácie, predovšetkým:
– DIN EN ISO 5199
Splnomocnenec pre zostavenie technických podkladov:
Meno
Funkcia
Adresa (firma)
Adresa (č. ulice)
Adresa (PSČ obec) (krajina)
Vyhlásenie o zhode ES bolo vystavené:
Miesto, dátum
..............................27).............................
Meno
Funkcia
Firma
Adresa
27)
Podpísané, a tým právoplatné prehlásenie o zhode sa dodá s výrobkom.
68 z 72
CPKN
11 Prehlásenie o spoľahlivosti
11 Prehlásenie o spoľahlivosti
Typ:
Číslo zákazky/
Položka čísla zákazky28):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Dátum dodania:
................................................................................................................................
Oblasť použitia:
................................................................................................................................
Dopravované médium28):
................................................................................................................................
Hodiace sa označte krížikom28):
⃞
rádioaktívne
⃞
výbušné
⃞
leptavé
⃞
jedovaté
⃞
zdraviu škodlivé
⃞
biologicky nebezpečné
⃞
ľahko zápalné
⃞
bezpečné
Dôvod odoslania späť28):
................................................................................................................................
Poznámky:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Výrobok/príslušenstvo boli pred odoslaním/prípravou starostlivo vyprázdnené, ako aj vyčistené zvonku aj zvnútra.
Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok neobsahuje nebezpečné chemikálie, biologické ani rádioaktívne látky.
V prípade čerpadiel bez tesnenia hriadeľa bol rotor vymontovaný z čerpadla na vyčistenie.
⃞
⃞
Ďalšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia nie sú pri ďalšej manipulácii potrebné.
Sú nevyhnutné nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa preplachovacích médií, zvyškových
kvapalín a zneškodnenia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a odoslanie je v súlade so zákonnými ustanoveniami.
....................................................................
Miesto, dátum a podpis
28)
.......................................................
Adresa
.......................................................
Firemná pečiatka
Povinné polia
CPKN
69 z 72
Register hesiel
Register hesiel
Á
Abrazívne dopravované médiá 41
B
Medze prevádzkového rozsahu 39
Monitorovacie zariadenia 12
Montáž
Montáž na základ 21
Ň
Bezpečnosť 8
Číslo zákazky 6
Náhradné diely na sklade 59
Naplnenie a odvzdušnenie 34
Názov 16
Nekompletné stroje 6
Ď
Ó
Demontáž 50
Doplnkové prípojky 26
Dopravované médium
Hustota 41
Doťahovacie momenty skrutiek 58
Druh konštrukcie 16
F
Obal upchávky 37
Objednávanie náhradných dielov 58
Objemový prietok 40
Oblasti použitia 8
Odoslanie späť 14
Ochrana proti explózii 10, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35,
36, 37, 39, 43, 44, 45, 46
Ochrana proti výbuchu 28, 29
Opätovné uvedenie do prevádzky 41
Filter 23, 46
Finálna kontrola 34
Frekvencia zapínania 39, 40
P
Č
Popis produktu 16
Poruchy 62
Potrubia 23
Použitie podľa pokynov 8
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť 9
Preprava 13
Princíp činnosti 19
Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla 24
H
Hlučnosť chodu 44, 45
Hodnoty netesností 38
CH
Chladenie vodou 34
Chybné spôsoby použitia 9
Ŕ
Regulátor hladiny oleja 32
Rozsah dodávky 20
Rýchlosť zahrievania 36
Í
Inštalácia
bez základu 22
Inštalácia/montáž 21
S
Konštrukcia 19
Konzervovanie 14, 41
Smer otáčania 31
Spojka 45
Stredné hodnoty hlučnosti 20
Súvisiace dokumenty 6
Ľ
Ť
K
Teplota uloženia 45
Teplotné limity 11
Teplotný rozdiel 36
Tesnenie hriadeľa 17
Tesnenie klzným krúžkom 37
Tvar obežného kolesa 17
Typový štítok 16
Likvidácia 15
M
Mazanie olejom
Intervaly 46
Množstvo oleja 47
Trieda oleja 46
Mazanie tukom
Intervaly 48
Trieda tuku 48
70 z 72
Ú
Údržba 44
CPKN
Register hesiel
Výkres celkového usporiadania 64
Vypnutie 38
Vyradenie z prevádzky 41
Vyrovnanie spojky 27
Udržiavanie teploty 36
Uloženie 14, 17
Upchávka z čistého grafitu 38
Uskladnenie 41
Uvedenie do prevádzky 32
Z
V
Zahrievanie 36
Zameniteľnosť dielov čerpadla 59
Zapnutie 37
Vôle v štrbinách 45
Vyhlásenie o nezávadnosti 69
Vyhrievanie 35, 36
CPKN
71 z 72
2730.8/06-SK (01316157)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

CPKN Návod na obsluhu/montáž