rozvodnice
obsah
Merlin Gerin
kryty prístrojov v krytí IP30
Mini Opale
F/2
plastové rozvodnice v krytí IP40
Mini Pragma
Pragma C,D
F/2
F/4
kovovo-plastové rozvodnice v krytí IP31 resp. IP41
Pragma F
Pragma UP (IP40)
F/6
F/8
plastové rozvodnice v krytí IP65
Kaedra
F/9
F/1
rozvodnice
kryty prístrojov Mini Opale
plastové rozvodnice Mini Pragma
krytie IP30, IP40, kapacita do 36 modulov
funkcia
technické údaje
F/2
Kryty prístrojov Mini Opale s 1 radom s 2 aÏ
8 modulmi s krytím IP30 sa pouÏívajú na
zakrytie resp. zaplombovanie malého poãtu
modulárnych prístrojov. Plastové rozvodnice
Mini Pragma s 1 aÏ 3 radmi, 4 aÏ 36
modulmi s krytím IP40 sa pouÏívajú
predov‰etk˘m na umiestnenie
a prepojenie modulárnych prístrojov
koncov˘ch rozvodov nízkeho napätia.
v súlade s normou: EN 60 439-3,
EN 60 529, EN 50-102, IEC 695-2-1;
t menovit˘ prúd In:
y do 4 modulov: 50 A,
y 6 aÏ 36 modulov: 63 A;
t menovité izolaãné napätie Ui: 400 V;
t menovité impulzné v˘drÏné napätie Uimp:
4 kV (1,2/50 µs);
t izolácia triedy 2;
t krytie:
y IP30-Mini Opale,
y IP40-Mini Pragma,
t materiál: izolaãn˘, samozhá‰av˘;
t prevádzková teplota
y minimálna: -25 °C,
y maximálna: +70 °C;
t poÏiarna a tepelná odolnosÈ
y 650 °C/30 s - Mini Opale, Mini Pragma,
y 960 °C/30 s - drÏiaky svorkovníc Mini
Pragma;
t mechanická odolnosÈ
y proti nárazom: IK07,
y dvere: 5000 operácií;
t farba:
y biela RAL 9003 – Mini Opale, Mini
Pragma,
t prevedenie
y Mini Opale: povrchová montáÏ bez dverí,
y Mini Pragma: povrchová aj zapustená
montáÏ, priehºadné i plné dvere s
pravoºavou montáÏou,
t
y
t
y
t
y
y
y
y
y
y
t
vybavenie (súãasÈou dodávky)
Mini Opale:
li‰ta DIN,
2 svorkovnice s drÏiakmi (od 6 modulov),
upevÀovacie skrutky,
vstavaná záslepka;
Mini Pragma:
li‰ty DIN,
2 svorkovnice s drÏiakmi,
vstavaná záslepka,
popisovací ‰títok,
zátky dvojitej izolácie (povrchová montáÏ),
kartón na uºahãenie in‰talácie (zapustená
montáÏ);
doplnky (nie sú súãasÈou dodávky):
prídavné svorkovnice,
kryty svorkovníc,
záslepky neobsaden˘ch pozícií,
zámok,
sada na montáÏ do dut˘ch prieãok,
tesniace membrány pre káble;
parametre svorkovníc
poãet
otvorov
4
8
16
22
32
dæÏka
(mm)
85
85
202
202
202
poãet otvorov s prierezom
10 mm2
16 mm2
2
2
4
4
8
8
11
11
16
16
Merlin Gerin
rozvodnice
kryty prístrojov Mini Opale
plastové rozvodnice Mini Pragma
krytie IP30, IP40, kapacita do 36 modulov
katalógové ãísla
typ
poãet
radov
kapacita
v moduloch
18 mm
poãet svorkovníc
x poãet otvorov
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
10
2x4
2x4
13392
13394
13396
13398
Mini Opale
1
2
4
6
8
Mini Pragma - povrchová montáÏ
1
1
1
1
1
2
3
Mini Opale
4
6
8
12
18
24
36
2x4
2x4
2x8
2x4+2x8
2 x 16
2 x 16
2 x 22
plné dvere
priehºadné dvere
13376
13377
13378
13379
13380
13912
13913
13366
13367
13368
13369
13370
13922
13923
10/20
16
12
8
6
5
4
13371
13372
13373
13374
13375
13932
13933
13301
13302
13303
13304
13305
13942
13943
16
12
10
8
4
5
4
Mini Pragma - zapustená montáÏ
1
1
1
1
1
2
3
Mini Pragma
4
6
8
12
18
24
36
2x4
2x4
2x8
2x4+2x8
2 x 16
2 x 16
2 x 22
doplnky rozvodníc Mini Pragma
typ
dæÏka
poãet
otvorov
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
85
85
202
202
202
4
8
16
22
32
13575
13576
13577
13578
13579
5
dæÏka
farba
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
zelená
ãervená
modrá
zelená
ãervená
modrá
13582
13584
13586
13583
13585
13587
5
biela RAL 9003
13229
typ
rozvodnice
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
1 rad
2 a 3 rady
14180
13315
200
1
13360
10
(mm)
svorkovnice
typ
(mm)
kryt svorkovnice
85
85
85
202
202
202
záslepka
Osadená rozvodnica
typ
sada
na 50
modulov
(18 mm)
zámok
sada na montáÏ do dut˘ch prieãok
Merlin Gerin
F/3
rozvodnice
plastové rozvodnice Pragma C, D
krytie IP40, kapacita do 72 modulov
funkcia
Plastové rozvodnice Pragma C so 4 radmi
po 12 moduloch v krytí IP40, ìalej plastové
rozvodnice Pragma D s 2 aÏ 4 radmi po 18
moduloch v krytí IP40 sa pouÏívajú
predov‰etk˘m na umiestnenie a prepojenie
modulárnych prístrojov koncov˘ch rozvodov
nízkeho napätia.
technické údaje
t v súlade s normou: EN 60 439-3,
EN 60 529, EN 50-102, IEC 695-2-2;
t menovit˘ prúd In:
y Pragma C: 90 A,
y Pragma D: 90 A pre 1 a 2 rady, 125 A pre
3 a 4 rady;
t menovité izolaãné napätie Ui: 400 V;
t menovité impulzné v˘drÏné napätie Uimp:
4 kV (1,2/50 µs);
t izolácia triedy 2;
t krytie:
y IP40 - Pragma C, D,
t materiál: izolaãn˘, samozhá‰av˘;
t prevádzková teplota
y minimálna: -5 °C,
y maximálna: +40 °C;
t poÏiarna a tepelná odolnosÈ: 650 °C/30 s;
t mechanická odolnosÈ
y proti nárazom: IK07,
y dverí: 5000 operácií;
t farba:
y slonová kosÈ RAL 9001 – Pragma C, D
krytie IP40,
t prevedenie
y Pragma C, D krytie IP40: povrchová
aj zapustená montáÏ, priehºadné aj plné
dvere s pravoºavou montáÏou,
vybavenie (súãasÈou dodávky):
li‰ty DIN,
2 svorkovnice s drÏiakmi,
5 modulov˘ch záslepiek na rad,
popisovací ‰títok s krycou fóliou,
zátky dvojitej izolácie (povrchová montáÏ),
kartón na uºahãenie in‰talácie (zapustená
montáÏ);
t doplnky (nie sú súãasÈou dodávky):
y prídavné svorkovnice,
y krytie svorkovníc,
y záslepky neobsaden˘ch pozícií,
y zámok;
t parametre svorkovníc
F/4
t
y
y
y
y
y
y
poãet
otvorov
4
8
16
22
32
dæÏka
(mm)
85
85
202
202
202
poãet otvorov s prierezom
10 mm2
16 mm2
2
2
4
4
8
8
11
11
16
16
Merlin Gerin
rozvodnice
plastové rozvodnice Pragma C, D
krytie IP40, kapacita do 72 modulov
katalógové ãísla
typ
poãet
radov
kapacita
v moduloch
18 mm
poãet svorkovníc
x poãet otvorov
Pragma C - povrchová montáÏ
4
48
2 x 32
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
plné dvere
priehºadné dvere
10904
10914
1
10924
10934
1
10952
10953
10954
10962
10963
10964
1
10972
10973
10974
10982
10983
10984
1
Pragma C - zapustená montáÏ
4
48
2 x 32
Pragma D - povrchová montáÏ
2
3
4
Pragma D
36
54
72
2 x 22
2 x 32
2 x 32
Pragma D - zapustená montáÏ
2
3
4
36
54
72
2 x 22
2 x 32
2 x 32
doplnky rozvodníc Pragma C, D
typ
dæÏka
poãet
otvorov
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
85
85
202
202
202
4
8
16
22
32
13575
13576
13577
13578
13579
5
dæÏka
farba
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
zelená
ãervená
modrá
zelená
ãervená
modrá
13582
13584
13586
13583
13585
13587
5
(mm)
svorkovnice
typ
(mm)
Svorkovnice
Kryty svorkovníc
kryt svorkovnice
85
85
85
202
202
202
záslepka
typ
12 modulov
18 modulov
slonová kosÈ
RAL 9001
13670
13750
typ
rozvodnice
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
Pragma C, D
13665
100
sada
10 ks
zámok
Merlin Gerin
F/5
rozvodnice
kovovo-plastové rozvodnice Pragma F
krytie IP30, IP41, kapacita do 144 modulov
funkcia
Kovovo-plastové rozvodnice Pragma F
s 1 aÏ 6 radmi po 24 moduloch na
povrchovú montáÏ a s 2 aÏ 6 radmi po 24
moduloch na zapustenú montáÏ v krytí IP30,
IP41 sa pouÏívajú predov‰etk˘m na
umiestnenie a prepojenie modulárnych
prístrojov koncov˘ch rozvodov nízkeho
napätia.
technické údaje
t v súlade s normou: EN 60 439-3,
EN 60 529, EN 50-102, IEC 695-2-2;
t menovit˘ prúd In: 160 A;
t menovité izolaãné napätie Ui: 400 V;
t menovité impulzné v˘drÏné napätie Uimp:
4 kV (1,2/50 µs);
t izolácia triedy 1;
t krytie
y bez dverí: IP30,
y s dverami: IP41(dvere je nutné dokúpiÈ
ako doplnok);
t materiál:
y plastov˘ kryt – izolaãn˘, samozhá‰av˘,
y kovová vaÀa;
t prevádzková teplota
y minimálna: -5 °C,
y maximálna: +40 °C;
t poÏiarna a tepelná odolnosÈ: 750 °C/5 s;
t mechanická odolnosÈ pred nárazom
y povrchová montáÏ: IK08,
y zapustená montáÏ: IK07,
t mechanická odolnosÈ dverí: 5000 operácií;
farba:
slonová kosÈ RAL 9001;
prevedenie:
povrchová aj zapustená montáÏ,
bez dverí, priehºadné aj plné dvere;
vybavenie (súãasÈ dodávky):
li‰ty DIN,
2 svorkovnice s drÏiakom,
8 modulov˘ch záslepok
- 2 ks pre 1 aÏ 3 radovú rozvodnicu,
- 4 ks pre 4 aÏ 6 radovú rozvodnicu;
y popisovací ‰títok s krycou fóliou pre kaÏd˘
rad;
t parametre svorkovnice: 30 otvorov
(14 x 10 mm2 + 15 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2),
dæÏka 250 mm;
t doplnky (nie sú súãasÈou dodávky):
y priehºadné aj plné dvere,
y krycí plech pln˘,
y svorkovnice s drÏiakom,
y zámok,
y izolovaná svorkovnica Distribloc.
F/6
t
y
t
y
y
t
y
y
y
Merlin Gerin
rozvodnice
kovovo-plastové rozvodnice Pragma F
krytie IP30, IP41, kapacita do 144 modulov
katalógové ãísla
typ
poãet
radov
kapacita
v moduloch
18 mm
poãet svorkovníc
x poãet otvorov
Pragma F - povrchová montáÏ
1
2
3
4
5
6
24
48
72
96
120
144
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 30
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
bez dverí
13811
13812
13813
13814
13815
13816
1
13832
13833
13834
13835
13836
1
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
Pragma F - zapustená montáÏ
2
3
4
5
6
Pragma F - povrchová montáÏ
48
72
96
120
144
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 30
doplnky rozvodníc Pragma F
typ
poãet
radov
dvere
1
2
3
4
5
6
Pragma F - zapustená montáÏ
plné
priehºadné
13841
13842
13843
13844
13845
13846
13851
13852
13853
13854
13855
13856
1
krycí plech pln˘
1
typ
dæÏka
(mm)
13871
1
poãet
otvorov
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
30
13876
sada 2 ks
/10 sád
13877
1
svorkovnice s drÏiakom
Distribloc
250
zámok
svorkovnice Distribloc
viì doplnky k istiãom NG125
Merlin Gerin
F/7
rozvodnice
kovovo-plastové rozvodnice Pragma UP
krytie IP40 kapacita do 48 modulov
funkcia
Kovovo-lastová rozvodnica na zapustenú
montáÏ s krytím IP40 slúÏi predov‰etk˘m na
in‰taláciu modulárnych prístrojov na istenie,
ochranu, ovládanie obvodov, ãasové
programovanie, signalizáciu a meranie.
technické údaje
v súlade s normou: STN EN 60 439-3,
STN EN 60 695-2-1;
t menovit˘ prúd In: do 63 A;
t menovité izolaãné napätie Ui: 400 V;
t menovité impulzné v˘drÏné
napätie Uimp: 4 kV (1,2/50 µs);
t izolácia triedy 2;
t krytie: IP40;
t materiál: izolaãn˘, samozhá‰av˘;
t prevádzková teplota: -25 °C aÏ +60 °C;
t poÏiarna a tepelná odolnosÈ
k rozvodnice pre modulárne
prístroje: 650 °C,
t mechanická odolnosÈ: IK09;
t farba: biela RAL 9010;
t prevedenie: zapustená montáÏ, dvere
s pravoºavou montáÏou:
k priehºadné dvere;
t parametre svorkovnic:
t
dodávané s rozvodnicou
nulová/zemniaca svorkovnica
typ
poãet
radov
2
2
16 otvorov (12x4 mm +4x2,5 mm )
24 otvorov (18x4 mm2+6x2,5 mm2)
poãet radov
1
2
3
4
2
-
2
2
2
-
kapacita
v moduloch
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
12
24
36
48
10935
10396
10937
10938
1
1
1
1
Pragma UP
1
2
3
4
Pragma UP - zapustená montáÏ
F/8
Merlin Gerin
rozvodnice
plastové rozvodnice Kaedra
krytie IP65, kapacita do 72 modulov
funkcia
Plastová rozvodnica na povrchovú montáÏ s
krytím IP65 slúÏi predov‰etk˘m na in‰taláciu
modulárnych prístrojov na istenie, ochranu,
ovládanie obvodov, ãasové programovanie,
signalizáciu a meranie.
technické údaje
v súlade s normou: STN EN 60 439-3,
STN EN 60 695-2-1;
t menovit˘ prúd In: do 125 A;
t menovité izolaãné napätie Ui: 400 V;
t menovité impulzné v˘drÏné
napätie Uimp: 4 kV (1,2/50 µs);
t izolácia triedy 2;
t krytie: IP65;
t materiál: izolaãn˘, samozhá‰av˘;
t prevádzková teplota: -25 °C aÏ +60 °C;
t poÏiarna a tepelná odolnosÈ
k rozvodnice pre modulárne
prístroje: 650 °C,
t mechanická odolnosÈ: IK09;
t farba: svetlo‰edá RAL 7035;
t
Mini rozvodnice
a rozvodnice Kaedra
t
typ
poãet
radov
prevedenie: povrchová montáÏ, dvere
s pravoºavou montáÏou:
k priehºadné dvere;
t parametre svorkovnic:
poãet
otvorov
4
8
16
22
32
dæÏka
(mm)
85
85
202
202
202
poãet otvorov s priemerom
10 mm2
16 mm2
2
2
4
4
8
8
11
11
16
16
kapacita
v moduloch
poãet svorkovníc
x poãet otvorov
katalógové
ãísla
poãet
kusov
v balení
3
4
6
8
8
1x4
2x4
2x4
4x4
2x8
13956
13441
13442
13443
13444
1
1
1
1
1
12
18
24
36
36
54
72
2x8
2 x 16
2 x 22
2 x 32
2 x 32
4 x 22
4 x 32
13491
13432
13433
13434
13435
13436
13437
1
1
1
1
1
1
1
Minikaedra
1
1
1
1
1
Kaedra
1
2
3
4
Merlin Gerin
F/9
rozvodnice
F/10
Merlin Gerin
Download

Systém Multi9 Merlin Gerin