katalog_2012
8.2.2012 9:14
Stránka 75
Ocele pre spracovanie plastov
UDDEHOLM HOLDAX
CHARAKTERISTIKA
POUŽITIE
Cr - Mo legovaná nástrojová oceº, dodávaná v zu‰ºachtenom stave s nasledovn˘mi charakteristick˘mi vlastnosÈami:
• vynikajúca opracovateºnosÈ vìaka obsahu síry
• dobrá húÏevnatosÈ
• dobrá odolnosÈ proti deformácii
• rovnomerná tvrdosÈ v priereze polotovaru
• rámy a oporné ãasti pre formy na plasty a formy na tlakové liatie
• formy pre plasty a gumu nenároãné na kvalitu povrchu
• kon‰trukãné diely
Typické chemic.
zloÏenie %
Normy
Stav pri dodaní
C
0,4
Si
0,4
Mn
1,5
S
0,07
Cr
1,9
Mo
0,2
W-Nr. 1.2312, STN 19520
Zu‰ºachtená na 290-330 HB (30-35 HRC)
TEPELNÉ SPRACOVANIE
Materiál je predurãen˘ na pouÏitie v stave, v akom je dodávan˘. ëal‰ie objemové tepelné spracovanie neodporúãame. Miestne je moÏné zv˘‰iÈ povrchovú tvrdosÈ indukãn˘m kalením alebo kalením plameÀom na ca 50 HRC.
Ihneì po kalení je potrebné popú‰ÈaÈ.
NITRIDOVANIE A KARBONITRIDOVANIE
VLASTNOSTI
MEDZA KLZU A PEVNOSË V ËAHU
Závisí od pevnosti, na akú je materiál zu‰ºachten˘ z oceliarne
PevnosÈ v Èahu, Rm
800-1100 N/mm2
Medza klzu v Èahu, Rp0,2
750-950 N/mm2
Pri teplote 200°C sú tieto hodnoty asi o 100 N/mm2 niωie
MEDZA KLZU V TLAKU
Závisí od pevnosti, na akú je materiál zu‰ºachten˘ z oceliarne
Medza klzu v tlaku, Rc0,2
850-1000 N/mm2
Nitridaãná vrstva zvy‰uje odolnosÈ povrchu proti opotrebovaniu a erózii a sãasti aj proti korózii.Najlep‰ie v˘sledky
moÏno dosiahnuÈ t˘mto postupom:
• hrubé opracovanie
• popú‰Èanie na odstránenie napätí na 550°C
• presné opracovanie
• nitridovanie
Nitridaãn˘
proces
V plyne
V plazme
Karbonitridácia
• v plyne
• v soli
Teplota
procesu
°C
510
510
510
480
480
480
âas
procesu
v hod.
10
30
60
10
30
60
580
580
2,5
1
Hæbka Tvrd. povrchu
nitridácie nitrid.vrstvy
v mm
HV
0,2
750
0,3
750
0,4
750
0,2
750
0,25
750
0,35
750
0,25
0,15
600
650
Uddeholm HOLDAX - ·tandardn˘ rozmerov˘ sortiment
77
Download

Prospekt - uddeholm.sk