prvky pre vyrovnanie potenciálov
vyhotovenie
materiál
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
Iskrisko a ekvipotenciálne prípojnice
ExFS
Oddeºovacie iskrisko na vyrovnanie potenciálov
v rámci ochrany pred bleskom. SlúÏi na preklenutie
izolovan˘ch prírub a skrutkov˘ch spojov a oddelen˘ch sústav katodickej ochrany pred koróziou
v okamihu úderu blesku v prostredí s nebezpeãím
v˘buchu Ex.
Iskrisko v uzavretom kovovom púzdre s ochranou
‰peciálnym uzáverom (Ex) podºa DIN VDE 0171 §
49, s triedou zápalnosti G4 (osvedãenie o nev˘bu‰nosti FTZÚ ã. Ex93.0034).
TFS
Oddeºovacie iskrisko pre vyrovnanie potenciálov v
rámci ochrany pred bleskom. SlúÏi na preklenutie
súbehov a prepojení v normálnom stave oddelen˘ch zariadení a uzemnení v okamihu priameho
úderu blesku a na preklenutie nebezpeãn˘ch priblíÏení. Oddeºovacie iskrisko uzavreté v plastovom
púzdre s nerezov˘mi pripojovacími svorníkmi.
In‰talácia do vonkaj‰ích a vlhk˘ch priestorov a do
zeme.
≤1 kV
stried. zapaº. napätie (50 Hz) uaw:
100% impulz. zapaº. napätie (1,2/50) uas100: ≤2,2 kV
men. impulz. prúd (8/20) isn:
100 kA
stried. zapaº. napätie (50 Hz) uaw:
≤2,5 kV
100% impulz. zapaº. napätie (1,2/50) uas100: ≤4 kV
100 kA
men impulz. prúd (8/20) isn:
impulz. v˘boj. prúd (10/350) Iimp:
100 kA
TFS
ExFS s prívody 100 mm
ExFS s prívody 200 mm
ExFS s prívody 300 mm
923 023
923 060
923 061
923 062
Pripojovací strmienok k oddeºovacím
iskriskám
KFSU
Oddeºovacie iskrisko pre vyrovnanie potenciálov v
rámci ochrany pred bleskom. SlúÏi na preklenutie
súbehov a prepojení v normálnom stave oddelen˘ch zariadení a uzemnení v okamihu blízkeho
úderu blesku a na preklenutie nebezpeãn˘ch priblíÏení. Oddeºovacie iskrisko uzavreté v plastovom
púzdre s nerezov˘mi pripojovacími svorníkmi.
In‰talácia do vonkaj‰ích a vlhk˘ch priestorov a do
zeme.
IF 1 je príslu‰enstvom iskriska ExFS, umoÏÀuje
montáÏ iskrísk na izolované príruby, priemer
svorníka max. 60 mm.
IF 1
923 011
ExFS-KU
Oddeºovacie iskrisko na vyrovnanie potenciálov v
rámci ochrany pred bleskom s rovnak˘mi parametrami ako ExFS. Kovové púzdro s plá‰Èom z PVC je
odolné proti vlhkosti a prispôsobené k in‰talácii do
vonkaj‰ích a vlhk˘ch priestorov a do zeme.
Pripojovacie kábly s dæÏkou ca 1500 mm.
stried. zapaº. napätie (50 Hz) uaw:
≤2,5 kV
100% impulz. zapaº. napätie (1,2/50) uas100: ≤4 kV
men impulz. prúd (8/20) isn:
100 kA
KFSU
kat.
ã.
923 021
ExFS-KU
923 019
HSFS
Ekvipotenciálna prípojnica K12
Vysoko v˘konné iskrisko pre vyrovnanie potenciálov
v rámci ochrany pred bleskom. SlúÏi na preklenutie
súbehov a prepojení v normálnom stave oddelen˘ch
zariadení a uzemnení v okamihu blízkeho úderu blesku a na preklenutie nebezpeãn˘ch priblíÏení. Dimenzované je pre zvádzanie zvlá‰È vysok˘ch a ãast˘ch prepätí priamych úderov blesku.
Ekvipotenciálna prípojnica pre hlavné vyrovnanie
potenciálov (HOP). Oceºová hrebeÀová prípojnica
s 12 kontaktn˘mi plochami. Zaistené kontakty
s plochou 10mm2, plastov˘ plombovateºn˘ kryt.
Osadenie:
9 svoriek pre kruhové vodiãe 2,5 - 95 mm2
1 svorka pre pásikov˘ vodiã 4x30 mm
stried. zapaº. napätie (50 Hz) uaw:
≤3 kV
100% impulz. zapaº. napätie (1,2/50) uas100: ≤11 kV
men impulz. prúd (8/20) isn:
100 kA
impulz. v˘boj. prúd (10/350) Iimp:
120 kA
K12 161x57x47
563 200
Ekvipotenciálna prípojnica MS
HSFS
900 801
Ekvipotenciálna prípojnica pre hlavné vyrovnanie
potenciálov (HOP). Mosadzná prípojnica s radov˘mi kontaktn˘mi svorkami a plastov˘m krytom.
Upozornenie
Pri pouÏití iskrísk v prostredí s nebezpeãím v˘buchu je potrebné sa op˘taÈ na zastúpení na ich certifikáciu v FTZÚ.
Osadenie:
7 svoriek pre kruhové vodiãe do 25 mm2
1 svorka pre pásikov˘ vodiã Fl 30 alebo kruhov˘
vodiã Rd 10
1 svorka pre kruhov˘ vodiã Rd 8-12
MS 175x50x42
27
563 050
prvky pre vyrovnanie potenciálov
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
Ekvipotenciálna prípojnica R15
Pripojovacia svorka SAS
Ekvipotenciálna prípojnica pre hlavné vyrovnanie
potenciálov (HOP). Mosadzná prípojnica s radov˘mi kontaktn˘mi svorkami a plastov˘m plombovateºn˘m krytom.
Pripojovacia svorka SAS na vyrovnanie potenciálov
v rámci ochrany pred bleskom. Svorka s prítlaãnou
pruÏinou na pripojenie tienenia káblov na zbernicu
SN rozvádzaãa.
Osadenie:
vyhotovenie A B C
svorky pre vodiãe do 16 mm2 7 5 13
svorky pre vodiãe 16 - 95 mm2 2 3 1
svorka pre pásikov˘ vodiã Fl 30 1 1 0
SAS 1 Rd 1,5-6,5 mm
SAS 2 Rd 5,0-11,0 mm
R15 A
R15 B
R15 C
919 010
919 011
Úchyt zbernice SH 1 a SH 2
Úchyt zbernice SN na montáÏ priamo na uzemnenú
li‰tu TS 35 rozvádzaãa.
563 010
563 020
563 030
SH 1 jednostrann˘ úchyt
SH 2 jednostrann˘ úchyt
919 012
919 013
Ekvipotenciálna prípojnica MINI
Úchyt zbernice SH 3
Ekvipotenciálna prípojnica pre malé zariadenia
a lokálne vyrovnanie potenciálov. Mosadzná prípojnica s radov˘mi kontaktn˘mi svorkami bez krytu.
Plastov˘ úchyt zbernice SN na izolovanú montáÏ na
li‰tu TS 35 alebo na stenu rozvádzaãa.
SH 3 jednostrann˘ úchyt
Osadenie:
6 svoriek pre vodiãe do 16 mm2
MINI
Pripojovacia svorka AKS
Svorka na pripojenie tienenia. In‰talácia na izolované zbernice SN v rozvádzaãi napr. pri nepriamom
uzemnení tienenia.
Prierez pripojeného vodiãa 35 mm2.
563 105
Ekvipotenciálna prípojnica UP
Ekvipotenciálna prípojnica pre malé zariadenia a lokálne vyrovnanie potenciálov. MontáÏ do in‰talaãnej krabice 100x100x50 mm.
AKS
Li‰ta 18 x 3 mm na uchytenie pripojovacích svoriek. MontáÏ do úchytov SH.
563 103
SN
UzemÀovacia prípojnica
Svorka pre ochrann˘ vodiã PE. Uzemnenie nosn˘ch lí‰t v rozvádzaãoch.
SLK
472 021
Pripojovacia svorka SAS na vyrovnanie potenciálov
v rámci ochrany pred bleskom. Svorka s prítlaãnou
pruÏinou na uzemÀovanie tienenia káblov na kotviacej zbernici rozvádzaãa.
Podpera okruÏného vedenia potenciálového vyrovnania pre montáÏ na stenu. SúãasÈou podpery je
svorka na pripojenie k ekvipotenciálnej prípojnici
K12. Pripojenie vodiãov Rd 8-10 alebo Fl 40.
SAK I Rd 5 -10
SAK II Rd 8 -14
SAK III Rd 13 -18
SAK IV Rd 17 -21
SAK V Rd 19 -26
SAK VI Rd 25 -33
563 150
563 157
Pripojovacia svorka k EP s podperou
vedenia
308 403
308 404
308 405
308 406
308 407
308 408
Kotviaca li‰ta s príslu‰enstvom
Podpera okruÏného vedenia potenciálového vyrovnania na montáÏ k ekvipotenciálnej prípojnici
K12. Pripojenie vodiãov Rd 8-10 a Fl 20-30.
FeZn
Cu
910 099
Pripojovacia svorka SAK
Podpera vedenia s pripojovacou
svorkou k EP
FeZn
Cu
919 016
Svorka SLK
UzemÀovacia prípojnica pre priemyslové stavby,
montáÏ priskrutkovaním alebo prizvarením na oceºové
kon‰trukcie. Pripojenie 6 vodiãov - pásikov˘ch
vodiãov Fl 40 alebo kruhov˘ch vodiãov Rd 7-10 mm.
IN
919 015
Zbernica SN
Osadenie:
7 svoriek pre vodiãe do 16 mm2
UP
919 014
Li‰ta na uzemnenie a uchytenie pripojovacích svoriek SAK, dæÏka 1 m.
kotviaca li‰ta
úchyt
svorka PE
563 160
563 167
28
308 421
308 425
308 411
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
Materiál
DEHNALU AlMgSi
Al
St/tZn
FeZn
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
Sivá liatina
GG
liatina
PouÏíva sa na v˘robu revíznych skríÀ a krabíc
s veºk˘m mechanick˘m zaÈaÏením.
Zliatina AlMgSi sa vyznaãuje vysokou odolnosÈou
proti korózii, veºkou pevnosÈou, nízkou hmotnosÈou
a moÏnosÈou ºahkého spracovania. Súãasti vyrobené z DEHNalu sú vhodné na montáÏ na krytinu a
na omietku stien vo vnútornom i vonkaj‰om prostredí, hol˘ vodiã DEHNalu nesmie byÈ in‰talovan˘
pod omietku. Bez obmedzenia je moÏné ho spojovaÈ
so v‰etk˘mi materiálmi okrem medi. Spoje s meìou
je nutné o‰etriÈ vloÏkou z kupálového plechu.
Hromozvodné súãasti DEHN+SÖHNE, najmä potom
patentované úchyty a podpery vodiãa DEHNalu
umoÏÀujú jednoduchú a r˘chlu montáÏ. âas nevyhnutn˘ na montáÏ sa oproti montáÏi s tradiãn˘mi
materiálmi skracuje aÏ na ‰tvrtinu, priãom vzhºad
a ÏivotnosÈ vonkaj‰ej ochrany je v˘razne lep‰ia.
Úchyty
V Ïiari pozinkovaná oceº FeZn
DEHNQUICK®
V Ïiari pozinkovaná oceº je najbeÏnej‰í materiál na
vodiãe a súãasti hromozvodov. Vrstva pozinkovania je
minimálne 43 mm pre beÏné hromozvodné súãasti
alebo aÏ 70 mm pre súãasti uzemnenia. S ostatn˘mi
materiálmi je moÏné ju prepojovaÈ obdobne ako AlMgSi.
Súãasti sú vhodné tak pre vnútorné, ako aj pre vonkaj‰ie
prostredie, zem a je moÏné ich pouÏiÈ i do betónu.
Úchyty pre kruhové vodiãe Rd 6-10 umoÏÀujú
r˘chlu a pohodlnú montáÏ. PríloÏku, ktorá je
súãasÈou rady podpier vedenia, nie je moÏné stratiÈ. PouÏit˘ materiál: FeZn, Cu, nerez oceº V2A.
DEHNsnap®
Podpery a úchyty pre kruhové vodiãe Rd 8 pre
r˘chlu a jednoduchú montáÏ bez nástrojov: upevniÈ
podperu, z boku vloÏiÈ vodiã a zatlaãiÈ vieãko.
PouÏit˘ materiál: plast vo farbe sivej a medenej,
v˘‰ka podpier 16 a 36 mm. Vhodné sú hlavne do
vnútorn˘ch priestorov.
Koróziivzdorné ocele V2A a V4A
NIRO
nerez
Koróziivzdorné ocele sú materiálom do korózne
najÈaωích prostredí. Oceº V2A je urãená pre vodiãe
a nadzemné spoje, sú z nej vyrobené v‰etky úchyty,
objímky a skrutky. Oceº V4A je urãená pre vodiãe
do silno zneãisteného prostredia a do zeme. Nerez
ocele sa dajú spojovaÈ so v‰etk˘mi materiálmi bez
obmedzenia, elektrochemicky sú blízke medi.
DEHNfix®
Podpery, kde zatækacia hmoÏdinka, podpera na
stenu a úchyt tvoria jeden celok. Jednoduchá montáÏ: predv⁄taÈ otvor, uchytiÈ kruhov˘ vodiã, vloÏiÈ
podperu do otvoru a niekoºk˘mi údermi kladiva
upevniÈ. Úchyt pre kruhové vodiãe Rd 8 a 16,
v˘‰ka 30, 42 a 60 mm. Materiál: podpera plast,
príloÏka FeZn, V2A, Cu.
Meì Cu
Cu
Elektrotechnická meì je najlep‰í materiál na vodiãe
a súãasti hromozvodov. Vyniká vodivosÈou a vysokou odolnosÈou proti korózii. Spoje medi a ostatn˘ch materiálov s v˘nimkou nerez ocele vyÏadujú
vloÏku z kupálového plechu a spojovací materiál
z bronzu, mosadze alebo nerez ocele.
DEHNgrip®
Systém bezskrutkov˘ch úchytov a podpier s oceºovou pruÏinou umoÏÀuje veºmi r˘chlu a jednoduchú montáÏ: upevniÈ úchyt/podperu a zatlaãiÈ
kruhov˘ vodiã. Úchyt pre kruhové vodiãe Rd 8,
v˘‰ka 20 a 32 mm, materiál V2A.
Plast
K
plast
Plast odoln˘ poveternostn˘m vplyvom na‰iel najväã‰ie uplatnenie najmä ako podpera zachytávacieho vedenia so záÈaÏou z mrazuvzdorného betónu
na rovné strechy a na strechách s krytinou z polyetylénovej fólie. Plastové podpery sú vhodné najmä
do vnútorn˘ch prostredí a prostredí s mal˘m
mechanick˘m zaÈaÏením.
Kruhové vodiãe „Rd“
Vodiãe FeZn
Hol˘ vodiã pre zachytávacie, uzemÀovacie vedenie,
zvody, vodiã s izoláciou pre skryté zvody a spojenia v prechodoch zem/stena - vzduch.
Tlakov˘ odliatok pozinkovan˘
ZG
PouÏíva sa predov‰etk˘m v masívnych podperách
vedenia, skú‰obn˘ch svorkách a v súãastiach na
uzemnenie. Súãasti je moÏné in‰talovaÈ aj pod
omietkou a v zemi.
Rd 8
Rd 10
Rd 8/11 s izoláciou
Rd 10/13 s izoláciou
âerven˘ bronz
RG
TG
liatina
kat.
ã.
PouÏíva sa predov‰etk˘m v masívnych podperách
vedenia, skú‰obn˘ch svorkách a v súãastiach na
pospojovanie.
800 008
800 010
800 108
800 110
Vodiãe AlMgSi
Hol˘ vodiã pre zachytávacie vedenie a zvody, vodiã
s izoláciou pre skryté zvody a spojenia v prechodoch stena - vzduch.
Temperovaná liatina
PouÏíva sa predov‰etk˘m v masívnych podperách
vedenia, skú‰obn˘ch svorkách a v súãastiach na
pospojovanie a uzemnenie.
Rd 8 polotvrd˘
Rd 8 mäkk˘
Rd 8/11 mäkk˘ s izoláciou
29
840 008
840 018
840 118
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
Vodiãe Cu
Súãasti pre zemniãe
Hol˘ vodiã pre zachytávacie vedenia a zvody. Vodiã
s izoláciou pre skryté zvody a spojenia v prechodoch zem/stena - vzduch.
Spojovacia svorka
Rd 8 mäkk˘
Rd 8 polotvrd˘
Rd 8/10 s Pb-plá‰Èom
kat.
ã.
Svorky typu SR podºa STN. PouÏívajú sa k spojovaniu drôtov armatúry s kruhov˘m alebo pásikov˘m
uzemÀovacím vodiãom, Rd 6-10 alebo Fl 30.
Svorka umoÏÀuje vytvoriÈ kríÏové, paralelné
a T-spoje.
830 008
830 038
830 018
Nerez oceº V2A a V4A
FeZn
FeZn
Hol˘ vodiã pre zachytávacie, uzemÀovacie vedenie,
zvody, a spojenia v prechodoch zem/stena - vzduch.
308 025
308 026
Maxi MV
Rd 8 V2A
Rd 10 V2A
Rd 8 V4A
Rd 10 V4A
860 908
860 910
860 008
860 010
Svorky typu SR podºa STN. Univerzálna svorka
dimenzovaná pre potreby spojovania uzemÀovacích vodiãov. PouÏíva sa k spojovaniu drôtov
armatúry s hæbkov˘mi zemniãmi Rd 20-25 alebo
kruhov˘m uzemÀovacím vodiãom Rd 8-16. Svorka
umoÏÀuje vytvoriÈ kríÏové, paralelné a T-spoje.
Páskové vodiãe „Fl“
Vodiã FeZn
FeZn
Fe bez pozinku
Vodiã pre uzemÀovacie a pospojovacie vedenie;
spojenia v prechodoch zem/stena - vzduch je nutné
antikorózne o‰etriÈ.
Fl 30 30x4
Klinová svorka
Bezskrutkové svorky typu SR podºa STN. PouÏíva
sa k spojovaniu drôtov armatúry s kruhov˘m alebo
pásikov˘m uzemÀovacím vodiãom, Rd 6-10 alebo
Fl 30. Svorka umoÏÀuje vytvoriÈ kríÏové, paralelné
a T-spoje bez potreby kºúãa.
801 304
Vodiãe V2A a V4A
Vodiãe vhodné pre uzemÀovacie a pospojovacie
vedenia.
Fl 30 V2A 30x3,5
Fl 30 V4A 30x3,5
FeZn pre Rd a Fl
FeZn iba pre Rd 10
860 900
860 335
Svorky typu SR podºa STN. Univerzálna svorka
dimenzovaná pre potreby spojovania uzemÀovacích vodiãov. PouÏíva sa k spojovaniu uzemÀovacích vodiãov Rd 7-10/Fl 30.
Vodiã urãen˘ prevaÏne pre pospojovanie.
831 225
FeZn
Laná S
Svorky typu SR podºa STN. Univerzálna svorka
dimenzovaná pre potreby spojovania uzemÀovacích vodiãov. PouÏíva sa k spojovaniu uzemÀovacích vodiãov Rd 8-10/Fl 30. Svorka umoÏÀuje
vytvoriÈ kríÏové, paralelné a T-spoje.
801 050
832 739
832 192
830 028
FeZn
FeZn s dostiãkou
Lano Aldrey
Lano s prameÀmi z AlMgSi a oceºovou du‰ou pre
zachytávacie vedenie a zvody.
Aldrey 35 mm2
Aldrey 50 mm2
308 320
SVP
Laná pouÏívané pre zachytávacie vedenie, zvody,
pospojenie a uzemnenie.
FeZn 10
Cu 9
Cu 10,5
Cu/PB 9/11,4 Pb-plá‰È
308 001
308 010
SV
Vodiã Cu
Fl 20 20x2,5
308 041
308 040
308 060
308 070
Dilataãn˘ pásik
SlúÏi na preklenutie dilataãn˘ch ‰pár základov˘ch
zemniãov. Al-pásik 40x5 mm, dæÏka 235 mm.
840 035
840 050
Al
308 050
KríÏová svorka
Poznámka
V‰etky vodiãe sú pouÏitelné na základe zmeny ã. 4
âSN 34 1390 a STN 34 1390.
Svorky a objímky typu SR pre prepojenie a pripojenie uzemÀovacieho vedenia Rd 8-12,5/Fl 40 k hæbkovému zemniãu.
KríÏová svorka
30
610 010
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
UzemÀovacie svorky na potrubí
Hæbkové zemniãe DEHN
Svorka na potrubí typu ST podºa STN v ÈaÏkom
vyhotovení. UzemÀovacie vedenie Rd 7-10/Fl 30 sa
k potrubiu pripojí pomocou svoriek KS alebo
pomocou príchytiek.
Tyãové zemniãe so samolícovacími koncami.
Prednosti: kon‰tantn˘ prierez i v mieste spojenia,
kon‰tantn˘ zemn˘ odpor, korózna stálosÈ, univerzálne pouÏitie, jednoduchá montáÏ.
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
potrubie
Vyhotovenie:
typ S - ‰tandardn˘ zemniã s olovenou väzbovou
guliãkou, materiál: FeZn, alebo oceº potiahnutá meìou
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/2”
3”
410 038
410 012
410 034
410 100
410 114
410 112
410 134
410 200
410 212
410 300
typ Z - zemniã s trojit˘mi prírubov˘mi ãapmi, s
vysokou pevnosÈou v Èahu, materiál: FeZn
typ AZ - zemniã s odsaden˘mi dvojit˘mi prírubov˘mi ãapmi, materiál: oceº V4A
dæÏka tyãe 1500 alebo 1000 mm
UzemÀovacie body
S FeZn
S FeZn
S Fe/Cu
Z FeZn
Z FeZn
AZ V4A
Do‰tiãka s osou vytvára bod, na ktor˘ je do bednenia vyvedené armovanie. Do‰tiãka je vybavená
závitom M10 alebo M12 a plastov˘m vieãkom,
pouÏíva sa k spojovaniu drôtov armatúry so zvodov˘m alebo uzemÀovacím vedením. In‰taluje sa
do bednenia pred zaliatím základu. Typ K je
doplnen˘ ochrann˘m krúÏkom.
typ M
typ M
typ K
typ K
závit M12
závit M10
závit M12
závit M10
MontáÏne príslu‰enstvo uºahãujúce zatækanie zemniãa do zeme.
478 011
478 800
478 200
478 210
liatina/Zn
liatina/Zn
Rd 20
Rd 25
620 001
625 001
Pripojovacie svorky a objímky
Svorka typu SR podºa STN prispôsobená pre
uzemÀovacie body.
Svorky a objímky typu SR pre pripojenie uzemÀovacieho vedenia k hæbkovému zemniãu.
478 131
478 139
liatina
liatina
FeZn
FeZn
Cu
V4A
UzemÀovacia priechodka
K prepojeniu vonkaj‰ej a vnútornej uzemÀovacej sústavy vo vodotesn˘ch základoch do hrúbky 600 mm.
priechodka
620 150
625 150
619 157
620 151
625 151
620 902
Zatækací hrot
Pripojovacia svorka
FeZn
nerez
Rd 20
Rd 25
Rd 20
Rd 20
Rd 25
Rd 20
Rd 20
Rd 25
Rd 20
Rd 25
Rd 20
Rd 20
620 016
625 016
620 015
625 015
620 017
620 915
478 600
V˘vody uzemnenia
Svorky k zachytávacím tyãiam,
k v˘vodom uzemnenia, svorky skú‰obné
V˘vody uzemnenia typu OT podºa STN. Tyãe FeZn
so zosilnen˘m a izolovan˘m prechodom zemvzduch Rd 16/10.
Svorky typu SZ slúÏia na prepojenie vedenia a zachytávacích tyãí alebo v˘vodov uzemnenia. Veºmi
pouÏívané sú ako svorky skú‰obné.
1250/1000
1500/1000
Rozsah svorky Rd 7-10/Rd 16
SZ otvorená objímka
SZ uzavretá objímka
SZ FeZn
SZ Cu
SZ nerez
Cu/FeZn
450 000
450 011
459 000
459 007
459 019
460 507
V˘vody uzemnenia typu OT podºa STN. Tyã Cu
s príchytkou pre dve skrutky KS na jednej strane.
Rozsah svorky Rd 7-10/Rd 7-10
FeZn
Cu
nerez
Cu/FeZn
459 003
459 037
459 029
460 517
Cu
Rozsah svorky Rd 8-10/Fl 30
nerez
Cu/FeZn
459 039
460 557
480 022
480 021
V˘vod uzemnenia
V˘vody uzemnenia typu OT podºa STN. Nerezová
tyã V4A bez úpravy Rd 16.
nerez
1500
104 905
V˘vod uzemnenia
1500
479 157
31
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
Skú‰obné a spojovacie svorky
Meracia krabica
SZ/SP
Plastová in‰talaãná krabica k in‰talácii pod omietku
a do betónu s nerezov˘m krytom, so skú‰obnou
svorkou. Pripojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 8-10 mm.
Svorka do dvoch skrutiek pre spojenie kruhov˘ch
a pásikov˘ch vodiãov Rd 7-10/Fl 30-40. Vyhotovenie dvojdielne bez do‰tiãky.
FeZn
Cu
liatina
Fl 30/Fl 30
krabica
Súãasti pre zvody, podpery vedenia
PV 01-06, PV 17
454 100
454 107
455 000
DEHNfix®
SZ/SP
Podpery vedenia do muriva typu PV 01 (Rd 8)
alebo DOT (Rd 16) podºa STN pre zachytávacie
tyãe, ochranné trúbky a v˘vody uzemnenia.
Svorka do dvoch skrutiek pre spojenie kruhov˘ch
a pásikov˘ch vodiãov Rd 7-10/Fl 30-40.
Vyhotovenie trojdielne s do‰tiãkou.
FeZn
V˘‰ka 30 mm/dæÏka hmoÏdinky 90 mm pre murivo
s tepelnou izoláciou.
454 000
SZ/SP
sivá, FeZn
sivá, nerez
hnedá, Cu
Svorka pre viacej ako dve skrutky pre spojenie kruhov˘ch a pásikov˘ch vodiãov Rd 7-10/Fl 30-40.
Vyhotovenie s izolátorom a spojkou.
FeZn
sivá, FeZn
sivá, nerez
hnedá, Cu
Svorka pre viacej ako dve skrutky pre spojenie kruhov˘ch a pásikov˘ch vodiãov Rd 7-10/Fl 30-40.
Vyhotovenie pre vodiãe Cu/FeZn s ochrann˘m
plá‰Èom z PVC.
Rd 6-10/Rd 16
Rd 16/Rd 7-10
Rd 6-10/Fl 30
Rd 6-10/Rd 7-10
sivá, FeZn
sivá, nerez
hnedá, Cu
460 117
460 417
460 147
309 037
Plastová podpera vedenia typu PV 01-06 alebo PV
17 podºa STN s vnútorn˘m závitom M6 alebo M8
pre kruhové vodiãe Rd 8. V˘‰ka 36 mm (16 mm).
sivá
sivá
hnedá
hnedá
385 203
385 202
385 207
M6
M8
M6
M8
204 003
204 004
204 027
204 037
DÜBELsnap
ES
Plastová podpera vedenia typu PV 01-06 alebo PV
17 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8. Vyhotovenie DEHNsnap s v˘‰kou 16 mm s hmoÏdinkou
8x40 mm.
Svorka SZ/SP do dvoch skrutiek pre spojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 8.
309 008
309 087
sivá
hnedá
SkriÀa pre skú‰obné svorky
SlúÏi na in‰taláciu skú‰obnej svorky v skryt˘ch
zvodoch. PouÏívajú sa do chodníkov, stien a podhºadov. Vyhotovenie je liatinové alebo plastové,
s alebo bez skú‰obnej svorky.
liatina bez skú‰obnej svorky
liatina so skú‰obnou svorkou
plast bez skú‰obnej svorky
252 000
252 009
252 007
DEHNsnap®
Svorka do dvoch skrutiek pre spojenie kruhov˘ch
vodiãov Rd 7-10. Vyhotovenie trubiãkové so
4 skrutkami.
odliatok FeZn Rd 8/Rd 8
ãerven˘ bronz Rd 8/Rd 8
250 100
250 101
250 107
V˘‰ka 42 mm/dæÏka hmoÏdinky 60 mm.
SZ/SP
odliatok FeZn Rd 8/Rd 8
odliatok FeZn Rd 8-10/Rd 8-10
Cu
Rd 8/Rd 8
250 010
250 011
250 017
V˘‰ka 60 mm/dæÏka hmoÏdinky 60 mm.
453 100
SZ/SP
Cu/FeZn
Cu/FeZn
Cu/FeZn
Cu/FeZn
476 010
204 015
204 227
DEHNgrip®
Nerezové podpery typu PV 01-06 alebo PV 17
podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8.
V˘‰ka 32 mm (20 mm).
549 000
549 001
549 100
nerez
nerez
32
s otvorom 7,8 mm
so závitom M6
207 029
207 039
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
PV/SJ/DOT
Zachytávacia tyã
Podpera vedenia do muriva typu PV 01 - PV 06
podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 13-16. Vhodná
pre uchytenie zachytávacích tyãí, ochrann˘ch trubiek a v˘vodov uzemnenia.
Zachytávacie tyãe ZT AlMgSi Rd 16 so zúÏen˘m koncom Rd 10 s dæÏkou 1000 mm do podstavcov s klinom.
nerez
v˘‰ka 28 mm
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
275 019
1500
2000
2500
3000
103 210
103 220
103 230
103 240
Podpera vedenia pre pásikové vodiãe
Zachytávacia tyã
Podpera vedenia typu PV 41-43 podºa STN pre
pásikové vodiãe Fl 30 bez upevÀovacích prvkov.
FeZn
Zachytávacie tyãe ZT AlMgSi Rd 16 so zúÏen˘m
koncom Rd 10 s dæÏkou 1000 mm do podstavcov
so závitom M16.
284 030
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
Podpera vedenia pre pásikové vodiãe
Podpera vedení typu PV 41- 43 podºa STN pre pásikové vodiãe Fl 30 s vrutom 5 x 35 mm.
FeZn
nerez
plast siv˘
Betónov˘ podstavec pre ZT z mrazuvzdorného betónu s upevÀovacím klinom. Uchytenie zachytávaãov
Rd 16 aÏ do dæÏky 3000 m (dva podstavce).
286 030
286 139
277 130
betón
Podpera typu PV 41-43 podºa STN pre pásikové
vodiãe Fl 30 s prítlaãnou skrutkou.
Podstavec
‰írka 6 mm
‰írka 6 mm
‰írka 11 mm
277 230
277 237
277 240
betón
betón
Krytky pod podpery vedenia na zafixovanie ich polohy a zakrytie vyv⁄tan˘ch otvorov.
V˘‰ka 10 mm, priemer 31 mm.
plast
102 000
102 001
d = 440 mm
102 050
Priechodka
276 006
276 007
Plastová priechodka pre priechod zachytávaãov
alebo vodiãov Rd 8-16/Fl 30 plochou strechou.
Súãasti pre zachytávacie zariadenie
plast
Zachytávacia tyã
552 030
Priechodka
Zachytávacie tyãe ZT Rd 16 do podstavcov s klinom.
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
1000
1500
d = 350 mm
d = 245 mm
Plastová podloÏka pod podstavec na ochranu
stre‰nej fólie.
V˘‰ka 5 mm, priemer 37 mm.
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
AlMgSi
nerez V2A
nerez V2A
Cu
Cu
102 010
PodloÏka
276 000
plast siv˘
plast hned˘
d = 337 mm
Betónov˘ podstavec pre ZT z mrazuvzdorného
betónu s vnútorn˘m závitom M16.
Upevnenie zachytávacích tyãí Rd 16 mm s vnútorn˘m závitom.
Krytky a di‰tanãné podloÏky
FeZn
103 211
103 221
103 231
Podstavec
Podpera vedenia pre pásikové vodiãe
FeZn
Cu
FeZn
1500
2000
2500
Plastová priechodka pre priechod kruhov˘ch
vodiãov Rd 8 strechou s krytinou z rovn˘ch alebo
vlnit˘ch ta‰iek.
104 100
104 150
104 200
104 250
104 300
104 903
104 905
104 107
104 157
plast
552 010
Priechodka
Vodotesná priechodka múrmi a ploch˘mi strechami s hrúbkou 100 - 600 mm. Priechod vodiãa je
realizovan˘ svorníkom so závitom M12.
nerez
nerez
nerez
nerez
33
hr. 100-200
hr. 200-300
hr. 300-400
hr. 400-600
478 310
478 320
478 330
478 340
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
SPANNsnap
UNIsnap
Podpera vedenia na hrebenáãe typu PV 15 podºa
STN s úchytom DEHNsnap pre kruhové vodiãe
Rd 8 s prítlaãnou nerezovou pruÏinou upravujúcou
rozsah 180 - 280 mm. Vhodná pre ta‰kovú krytinu.
V˘‰ka 36 mm (16 mm).
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap. Univerzálne
pouÏitie pre rôzne krytiny. V˘‰ka 36 mm (16 mm).
nerez/plast siv˘
nerez/plast hned˘
nerez/plast siv˘
dæÏka 205 mm
nerez/plast hned˘ dæÏka 205 mm
Cu/plast hned˘
dæÏka 205 mm
204 249
204 247
204 179
204 924
204 177
PV 22
SPANNgrip
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové
vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap s prítlaãnou ãeºusÈou. V˘‰ka 16 mm (36 mm), vhodná pre lepenku, ‰indele a eternitové ta‰ky do hrúbky 4 mm.
Podpera vedenia na hrebenáãe typu PV 15 podºa
STN s úchytom DEHNgrip pre kruhové vodiãe Rd 8
s prítlaãnou nerezovou pruÏinou upravujúcou
rozsah 180 - 280 mm. Vhodná pre ta‰kovú krytinu.
nerez/plast siv˘
nerez
Cu
v˘‰ka 32 mm
v˘‰ka 32 mm
206 249
206 247
PV 22
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap so vzpierkou
z tvarovateºného Al. V˘‰ka 36 mm, vhodná na ta‰ky
so zámkom.
PV 15
Podpera vedenia na hrebenáãe typu PV 15 podºa
STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s nastaviteºn˘m
rozsahom 180 - 280 mm a polohovacím úchytom
DEHNsnap. Vhodná pre ta‰kovú krytinu.
V˘‰ka 36 mm (16 mm).
nerez/plast siv˘
nerez/plast hned˘
Cu/ plast hned˘
Al/plast siv˘
Al/plast hned˘
nerez/plast siv˘
nerez/plast hned˘
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap. V˘‰ka
16 mm (36 mm), rozsah ãeºustí 4-6 mm, pouÏiteºná na krytinu z ploch˘ch ta‰iek, plechy a kovové
kon‰trukcie.
206 819
206 817
Podpera vedenia PV 22 podºa STN pre kruhové
vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNgrip a nastaviteºnou
polohou pre svah i hrebeÀ. V˘‰ka 20 mm, vhodná
pre lepenku, ‰indele a eternitové ta‰ky.
nerez/plast siv˘
nerez/plast hned˘
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNgrip a s prítlaãnou
ãeºusÈou. V˘‰ka 20 mm (32 mm), univerzálne
pouÏitie pre rôzne rovné krytiny z dosiek a ta‰iek.
206 339
Podpery vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNgrip. Univerzálne
pouÏitie pre rôzne krytiny.
V˘‰ka 32 mm (20 mm).
dæÏka 205 mm
dæÏka 335 mm
dæÏka 475 mm
204 069
204 079
PV 22
UNIgrip
nerez
nerez
nerez
204 049
204 059
PLATTENsnap
PV22
nerez
204 170
204 171
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap. V˘‰ka
16 mm (36 mm), vhodná na krytinu z ploch˘ch
ta‰iek (bobrovky).
Podpera vedenia na hrebenáãe typu PV 15 podºa
STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s nastaviteºn˘m
rozsahom 180 - 280 mm a polohovacím úchytom
DEHNgrip. Vhodná pre ta‰kovú krytinu.
V˘‰ka 32 mm (20 mm).
v˘‰ka 32 mm
v˘‰ka 32 mm
dæÏka 205 mm
dæÏka 205 mm
ZIEGELsnap
204 129
204 913
204 127
PV 15
nerez
Cu
204 089
nerez
nerez
rozsah 2 - 8 mm
rozsah 8 - 18 mm
206 389
206 399
PV 22
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNgrip vzpierkou
upravenou pre zavesenie na late. V˘‰ka 40 mm
(28 mm), vhodná pre krytinu z ta‰iek.
206 309
206 319
206 329
nerez
Cu
34
dæÏka 173,5 mm
dæÏka 173,5 mm
206 359
206 357
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
PV 22
MontáÏna doska
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové
vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap. V˘‰ka 36 mm
pre montáÏ pod krytinu z ta‰iek so zámkom.
ZákladÀa pre podpery vedenia PV 21 podºa STN na
ploché strechy. Univerzálne pouÏitie betónové,
lepenkové a plechové strechy a kon‰trukcie. Svorník M8 slúÏi k uchyteniu napr. DEHNsnapu s vnútorn˘m závitom M8.
nerez/ plast siv˘
dæÏka 90 mm
nerez/ plast hned˘ dæÏka 90 mm
204 229
204 239
FeZn
plast siv˘
PV 22
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNgrip. V˘‰ka 40 mm
pre montáÏ pod krytinu z ta‰iek so zámkom.
d = 100 mm
d = 40 mm
297 015
297 025
Svorky, príchytky
MV
nerez
dæÏka 107,5 mm
206 349
Univerzálna dvojdielna svorka SU podºa STN. UmoÏÀuje kríÏové, paralelné a T-spojenie kruhov˘ch
vodiãov Rd 8-10. Vyhotovenie so skrutkou M10
s ‰esÈhrannou hlavou a závitom v spodnom diele.
FLEXIsnap
Podpera vedenia typu PV 22 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8 s úchytom DEHNsnap s nastaviteºnou vzpierkou. V˘‰ka 36 mm, vhodná pre krytinu z ta‰iek so zámkom.
nerez/plast siv˘
nerez/plast hned˘
FeZn
Al
nerez
Cu
204 937
204 938
390 050
390 051
390 059
390 057
MV
FB
Univerzálna dvojdielna svorka SU podºa STN. UmoÏÀuje kríÏové, paralelné a T-spojenie kruhov˘ch vodiãov
Rd 8-10. Vyhotovenie so skrutkou M10 a maticou.
Podpera vedenia typu PV 21 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8. Plastová kon‰trukcia so záÈaÏou
z mrazuvzdorného betónu, univerzálne pouÏitie na
ploché strechy.
FB
FeZn
Al
Cu
253 015
390 060
390 061
390 067
Svorka
Príchytka
Príslu‰enstvo FB. Uchytenie podpier FB na
‰ikm˘ch strechách.
Jednodielna univerzálna príchytka typu SP podºa
STN so skrutkou M10 s pologuºatou hlavou a maticou. UmoÏÀuje pripojenie kruhov˘ch vodiãov
Rd 6-10 k objímkam a kon‰trukciám.
plast
253 025
DrÏiak/Adaptér
FeZn
nerez
Cu
Príslu‰enstvo FB. Upevnenie rôznych vodiãov na
podperách FB.
390 150
390 159
390 157
MMV
pre vedenie Rd 10
pre vedenie Fl 30
253 023
253 021
Univerzálna dvojdielna svorka SU podºa STN je vytvorená z dvoch univerzálnych príchytiek.
UmoÏÀuje kríÏové, paralelné a T-spojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10 alebo ich pripojenie
k objímkam ãi kon‰trukciám.
FB2
Podpera vedenia typu PV 21 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8. Plastová kon‰trukcia s dvojit˘m
úchytom so záÈaÏou z mrazuvzdorného betónu,
univerzálne pouÏitie na ploché strechy.
FB2
FeZn
nerez
Cu
Cu/FeZn
253 050
Svorka univerzálna
Dvojdielna svorka typu SS/SP/SZ podºa STN je vytvorená zo základovej dosky a dvoch univerzálnych
príchytiek. UmoÏÀuje paralelné a T-spojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10 alebo ich pripojenie
k objímkam ãi kon‰trukciám.
KF
Podpera vedenia typu PV 21 podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 8. Dvojdielna plastová kon‰trukcia,
univerzálne pouÏitie na ploché strechy s fóliovou
krytinou.
KF
390 250
390 259
390 257
390 267
FeZn
nerez
Cu
253 030
35
390 350
390 359
390 357
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
KS
Svorka na anténne stoÏiare
Pripojovacia svorka typu SP podºa STN v jednodielnom vyhotovení so skrutkou M 10. Vhodná pre pripojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10 k objímkam
a kon‰trukciám.
Nastaviteºná svorka typu ST/SP podºa STN pre kruhové vodiãe Rd 7-10 umoÏÀuje pripojenie zachytávacieho vedenia k anténnym stoÏiarom. Dvojdielna
kon‰trukcia z nerezového pásika a liatinovej hlavice.
FeZn
Cu
nerez
FeZn/nerez
FeZn/nerez
301 000
301 007
301 009
rozsah 1-3”
rozsah 1-6”
540 020
540 050
Svorka na potrubie RV
Svorka univerzálna
Svorka na potrubie typu ST podºa STN pre kruhové
vodiãe Rd 7-10 s nastavovacími otvormi podºa priemeru odkvapov˘ch a vzduchotechnick˘ch potrubí.
Zachytávacie vedenie sa pripojí pomocou svoriek
KS alebo pomocou univerzálnych príchytiek.
Svorka typu SS/SP/SZ vytvorená z dvoch svoriek KS
so skrutkami M10 a rozostupom 22 mm. UmoÏÀuje
paralelné a T-spojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10
alebo ich pripojenie k objímkam ãi kon‰trukciám.
FeZn
Cu
302 000
302 007
Priemer potrubia d = 60 - 100 mm.
FeZn
Al
nerez
Cu
Svorka univerzálna
Svorka typu SS/SP/SZ vytvorená z dvoch svoriek KS
so skrutkami M10 a rozostupom 30 mm. UmoÏÀuje
paralelné a T-spojenie kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10
alebo ich pripojenie k objímkam ãi kon‰trukciám.
FeZn
Cu
Priemer potrubia d = 60 - 150 mm.
FeZn
Al
nerez
Cu
302 010
302 017
Svorka pripojovacia
Svorka typu SP alebo PV 32 podºa STN. SlúÏi k prieãnemu i pozdæÏnemu pripojeniu kruhov˘ch vodiãov
Rd 7-10 k plechom a kovov˘m kon‰trukciám.
liatina/Zn
rozsah 1 - 12 mm
ãerven˘ bronz rozsah 1 - 12 mm
Pripojovacia svorka k odkvapov˘m Ϻabom pre kruhové vodiãe Rd 6-10. Zvody je moÏné viesÈ prieãne
i pozdæÏne, dovolené zaoblenie plechu d=16-22 mm.
371 009
371 007
FeZn
Cu
Cu/FeZn
Svorka typu SP alebo PV 32 podºa STN. SlúÏi
k prieãnemu i pozdæÏnemu pripojeniu kruhov˘ch
vodiãov Rd 7-10 k plechom a kovov˘m nosníkom
a kon‰trukciám.
rozsah 1 - 12 mm
rozsah 8 - 18 mm
rozsah 18 - 35 mm
423 020
423 021
423 029
423 027
Svorka odkvapová
Svorka pripojovacia
liatina/Zn
liatina/Zn
liatina/Zn
423 010
423 011
423 019
423 017
339 060
339 067
339 167
Spojka
SlúÏi k pripojeniu kruhov˘ch vodiãov Rd 6-10 ku
kovov˘m plá‰Èom, atikám a fasádam.
370 014
370 018
370 035
Al
Cu
377 005
377 017
PV 32
Prepojka
Podpera vedenia PV 32 podºa STN/svorka typu SP
pre kruhové vodiãe Rd 7-10. SlúÏi k pozdæÏnemu
pripojeniu vedenia k prehybom plechovej krytiny.
Kompenzuje dôsledky teplotnej dæÏkovej rozÈaÏnosti voºne uloÏeného dlhého vedenia. ëalej slúÏi
k prepojeniu plechov˘ch plá‰Èov a fasád a k pripojeniu vedenia. Kruhové vodiãe Rd 6-10 sa upevnia
pomocou svoriek KS.
FeZn
Al
Cu
nerez
rozsah 0,7 - 8 mm
rozsah 0,7 - 8 mm
rozsah 0,7 - 8 mm
rozsah 0,7 - 8 mm
365 030
365 031
365 037
365 039
Al
Cu
377 006
377 027
PV 32
Prepojovacie lano
Podpera vedenia PV 32 podºa STN/svorka typu SP
pre kruhové vodiãe Rd 7-10. SlúÏi k prieãnemu
a pozdæÏnemu pripojeniu vedenia k prehybom plechovej krytiny.
PruÏné izolované lano Cu 16 mm2 s káblov˘mi okami z Al na prepojenie plechov˘ch plá‰Èov a fasád
a pripojenie vedenia.
FeZn
rozsah 1 - 6 mm
ãerven˘ bronz rozsah 1 - 6 mm
lano
lano
365 000
365 007
36
l = 300 mm
l = 500 mm
377 310
377 510
bleskozvody a uzemÀovaãe
Izolovan˘ hromozvod DEHN-ISO-COMBI
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
ISO-COMBI predstavuje stavebnicov˘ systém oddialeného závesného hromozvodu na ochranu nástavieb na rozsiahlych ploch˘ch strechách.
Prvky DEHN-ISO-COMBI
kat.
ã.
Podporn˘ stoÏiar 51 x 4 mm
Rozsiahle nástavby, ako napr. klimatizaãné, chladiarenské a vetracie jednotky b˘vajú rôznym spôsobom in‰talované na strechách. Izolované zachytávacie zariadenia majú za úlohu zachytiÈ blesk a vonkaj‰ími zvodmi ho
odviesÈ do uzemnenia. T˘m je „vo vnútri“ izolovanej zachytávacej sústavy
dosiahnut˘ priestor chránen˘ pred priamym úderom blesku zodpovedajúci
zóne ZBO 0B podºa IEC 61312-1.
plast biely
plast biely
dæÏka 3000 mm
dæÏka 4500 mm
105 110
105 111
Izolaãn˘ stoÏiar 30 x 3 mm
plast biely
Bezpeãnostné a montáÏne pokyny:
Vyhotovenie musí zodpovedaÈ v˘kresovej dokumentácii alebo údajom
poskytnut˘m projektantom. Nutné uchytenia a ukotvenia na stavebn˘ch
prvkoch je potrebné prejednaÈ so stavebn˘m dozorom.
Ak dosiahne zachytávacie zariadenie v˘‰ku nad 4,5 m, je potrebné vykonaÈ
dodatoãné mechanické opatrenia ako napr. prieãne vystuÏenia alebo ìal‰ie
uchytenie v rohov˘ch bodoch.
VeºkosÈ mreÏe zachytávacieho vedenia musí byÈ urãená tak, aby sa v‰etky
chránené nástavby ocitli v chránenom priestore zachytávacieho zariadenia,
zóne ZBO 0B.
dæÏka 3000 mm
105 011
Spojovacia trubka
Prepojenie podporn˘ch stoÏiarov s adaptérom.
Al
dæÏka 160 mm
105 120
Adaptér
Uchytenie podporn˘ch stoÏiarov do betónového
podstavca alebo do univerzálnej svorky.
oceº/plast
Poãet nutn˘ch zvodov (ukotvenia pouÏité ako zvody) je dan˘ obvodom
zachytávacieho zariadenia. Obvod v metroch delen˘ ãíslom 10 udáva
minimálny poãet zvodov. V kaÏdom prípade je potrebné pouÏiÈ minimálne
2 zvody.
V prípade, Ïe ukotvenie slúÏi zároveÀ ako zvod, je potrebné napínacie
skrutky preklenúÈ mostíkom schopn˘m viesÈ bleskov˘ prúd.
Zachytávacie zariadenie je potrebné v rohoch ukotviÈ v jednom alebo viacero bodoch alebo podoprieÈ kon‰trukciou objektu, tak aby sa zamedzilo
posunutiu zachytávacieho zariadenia po streche.
105 130
Adaptér
Nastavenie uhlu sklonu podporn˘ch stoÏiarov aÏ
10° a uchytenie do betónového podstavca alebo do
univerzálnej svorky.
nerez
105 009
Podstavec
Podstavec z mrazuvzdorného betónu so závitom.
Odstup zachytávacieho zariadenia od vodiv˘ch súãastí strechy musí zodpovedaÈ najmen‰ím vzdialenostiam uveden˘ch v IEC 61024-1, minimálne
v‰ak 0,5 m.
V˘‰ka podporn˘ch stoÏiarov môÏe byÈ upravovaná priamo na mieste
montáÏe.
Pri kladení podstavcov na mechanicky chúlostivé stre‰né fólie je potrebné
pouÏiÈ podloÏku, napr. z rovnakého materiálu ako strecha. Ak je známa
zná‰anlivosÈ stre‰nej fólie, je moÏné vyuÏiÈ i podloÏku kat. ã. 102050.
betón
d = 350 mm
102 000
Univerzálna svorka
Uchytenie a napínanie lán.
vyhotovenie so zachytávaãom Rd 10 s dæÏkou 1 m
liatina
Kovové spojovacie trúbky sa pripevnia na podporn˘ch stoÏiaroch pomocou nitov (s priemerom 5 mm).
105 071
vyhotovenie s napínacím okom
liatina
105 070
V˘loÏník
Zaistenie odstupu zachytávacieho vedenia, upevnenie na podpornom stoÏiari.
plast
106 005
Objímka
Upevnenie podporn˘ch stoÏiarov.
nerez
105 150
Objímka
Upevnenie izolaãn˘ch stoÏiarov.
nerez
105 050
Uholník
Uchytenie napínacích lán.
nerez
37
105 060
bleskozvody a uzemÀovaãe
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
vyhotovenie rozmery
materiál
mm
kat.
ã.
Di‰tanãn˘ diel
DEHNdistance
Úprava odstupu podporného stoÏiaru od chráneného zariadenia v rozsahu 195 mm.
Podpery vedenia prispôsobené ta‰kovej krytine
Klöber alebo Braas. ZaisÈujú bezpeãn˘ odstup zachytávacieho vedenia od kovov˘ch a elektrick˘ch
in‰talácií umiestnen˘ch v podkroví.
nerez
105 069
Hák
‰pecifikácia prvkov DEHNdistance
typ K - podpery pre krytinu Klöber
typ B - podpery pre krytinu Braas
materiál podpier - plast
Upevnenie napínacích lán a lán zachytávacieho vedenia.
FeZn
105 061
podpera K
ãervená
podpera K
hnedá
podpera K
sivá
podpera B
ãervená
podpera B
hnedá
podpera B
ãierná
zachytávací hrot nerez
drÏiak
plast
uholník
nerez
Napínacia skrutka
Upevnenie a vypnutie napínacích lán Rd 4.
FeZn
105 042
Napínacia skrutka
Upevnenie a vypnutie lán zachytávacieho vedenia
s prierezom 50 mm2.
FeZn
105 041
Prepojovací pásik
PruÏn˘ pásik s dvomi káblov˘mi okmi na prepojenie plechov˘ch plá‰Èov a fasád a vyrovnanie dilataãn˘ch zmien.
UpevÀovacia sada I
K jednému lanu Aldrey zachytávacieho vedenia patrí:
- 1 lanové oká
- 4 lanové svorky
- 1 skrutka M12
- 1 matica M12
- 2 podloÏky
sada I
Cu
Al
K jednému napínaciemu lanu patrí:
- 1 lanové oká
- 3 lanové svorky
- 1 skrutka M8 x 25
- 1 matica M8
- 2 podloÏky
105 083
BLITZDUCTOR,
DEHNbloc,
DEHNguard,
DEHNport,
DEHNventil,
DEHNALU,
DEHNgrip,
DEHNfix,
DEHNQUICK,
DEHNsnap
Lano zachytávacieho vedenia
840 050
Napínacie lano
Rd 4 mm, dæÏka 50 m
105 180
FeZn
377 007
377 015
DôleÏité upozornenie:
Odporúãame Vám skontrolovaÈ, ãi v˘robok DEHN
vyhovuje predpokladanému nasadeniu. Aplikácia,
pouÏitie a spracovanie v˘robkov prebiehajú mimo
na‰u kontrolu a sú plne vo Va‰ej zodpovednosti.
Prípadné záruky sa vzÈahujú len na v˘robky. NevzÈahujú sa na ‰kody vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, chybnou montáÏou a neoprávnenou
manipuláciou (viì dodacie a záruãné podmienky).
UpevÀovacia sada II
Aldrey 35 mm2
35 mm2
40 mm2
Úpln˘ a detailní prehºad v‰etk˘ch v˘robkov vrátane technick˘ch údajov nájdete v hlavnom katalógu UE (v nemeckej a anglickej verzii).
105 082
sada II
106 010
106 020
106 030
106 050
106 060
106 070
106 001
106 005
105 060
Príchytka
sú registrované obchodné znaãky firmy
Uchytenie zvodu na izolátorovej trúbke.
DEHN+SÖHNE GMBH + CO.KG
nerez
390 159
UpevÀovacia doska
Upevnenie podporn˘ch stoÏiarov vo vnútri zachytávacieho zariadenia.
FeZn
200x200
105 090
38
Download

Vonkajšia ochrana.pdf