TM
Galea Life
Dizajn a technológia
pre va‰e dotyky
DIZAJN A FUNKCIE OVLÁDANIA
TM
Galea Life: nadãasový dizaj
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE A In One by Legrand
GaleaTM Life, rad spínaãov a zásuviek od spoloãnosti Legrand, priná‰a do vá‰ho Ïivota nov˘
pohºad na dokonalú techniku. Nadãasov˘ dizajn v kombinácii s atraktívnymi materiálmi
a farbami dokáÏe znásobiÈ eleganciu domova a podãiarknuÈ osobit˘ ‰t˘l jeho majiteºa.
02
Maximálny v˘ber:
5 krytiek x 18 rámikov =
nekoneãné moÏnosti v˘beru
n, osvedãená technológia
Obsah
4–11
Dizajn GaleaTM Life
12–13
Funkcie GaleaTM Life
14–21
In One by Legrand
22–39
Katalógové strany
Rad spínaãov a zásuviek GaleaTM Life
dáva odpoveì nielen svojím ‰t˘lom,
ale aj funkãnosÈou. Bezpeãn˘ komfort
je odpoveìou na to, po ãom ºudia túÏia.
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE A In One by Legrand
Spojenie dizajnových línií GaleaTM Life
s mechanizmom PRO21 dokazuje, že kvalita sa
vie spoji s krásou a inteligenciou. Jednoducho
povedané, GaleaTM Life je krásne inteligentná
a inteligentne krásna.
03
TM
Galea Life:
Hrajte sa s farbami
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
Chróm
Nikel ãierny
Hliník brúsený
04
Spojte kovovú eleganciu materiálu so Ïiariv˘mi
farbami a staÀte sa na chvíºu umelcom.
V˘sledkom môÏe byÈ to, ão doteraz bolo len
súãasÈou va‰ich predstáv. Objavíte doteraz
neobjavené.
âervená
05
Zelená
Modrá
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
TM
Galea Life:
UÏívajte si Ïivot naplno
6
CORIAN ® Everest
KoÏa Club
CORIAN® je registrovaná ochranná známka DuPontTM.
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
CORIAN ® Cocoa Brown
KoÏa Havana
Îivot je pln˘ kompromisov. Nie vÏdy sú v‰ak
potrebné. Ak chcete daÈ do súladu komfort,
exkluzivitu a úãelnosÈ, môÏete na ne zabudnúÈ.
Tieto kompromisy do vá‰ho Ïivota nepatria.
Rámiky z pravej koÏe, dreva alebo umelého
kameňa CORIAN® sú v˘zvou, ktorú nemoÏno
odmietnuÈ. Sú jedineãné ako vy.
Mahagón
7
Javor
âere‰Àa
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
08
Galea Life:
Jasná a jednoduchá
TM
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
Biela
ÍsÈ svojím vlastn˘m ‰t˘lom znamená nájsÈ
práve to, ão ste e‰te len hºadali. GaleaTM Life
v ‰tandardnej verzii ponúka objavovanie osobitosti v spojení s eleganciou.
Rámiky a kryty sú kombinované nadãasovo
a umoÏÀujú kombináciu podºa vlastn˘ch predstáv.
PerleÈ
Pokojne si môÏete preskú‰aÈ svoju variabilitu.
5 ‰tandardn˘ch krytiek moÏno skombinovaÈ
do mnohonásobn˘ch dizajnov˘ch variácií
a vytvoriÈ tak vlastné jedineãné dielo.
Bronz tmav˘
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
Titán
09
Hliník
Kov
Metalíza
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
Biela
Chróm
âervená
PerleÈ
Hliník brúsený
Zelená
Titán
Nikel ãierny
Modrá
10
Bronz tmav˘
Galea Life –
TM
Hliník
âere‰Àa
CORIAN
Mahagón
Vytvor si svoj svet
KoÏa Club
KoÏa Havana
CORIAN® je registrovaná ochranná známka DuPontTM.
CORIAN ® Cocoa Brown
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE DIZAJN
KoÏa
®
Drevo
Javor
CORIAN ® Everest
11
TM
Galea Life:
Buìte sami sebou
Moderná technológia v perfektnom tvare
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE FUNKCIE
GaleaTM Life vám dáva
moÏnosÈ kombinácie
mnoÏstva funkcií s najnároãnej‰ím dizajnom. Tak to
pokojne skúste. Dokonal˘
v˘sledok je vÏdy zaruãen˘.
Stmievaã tlaãidlov˘
400 W
Stmievaã tlaãidlov˘
600W
Automatick˘ spínaã
Spínaã ã.6 s orientaãn˘m osvetlením
Spínaã dvojpólov˘
Stmievaã otoãn˘
Spínaã ovládania
roliet
Termostat
âítaã elektronick˘ch
kºúãov
Kombinovaná
zásuvka RJ 11/45
Zásuvka RJ 45
Zásuvka TV/RD/SAT
12
Jednoduchá in‰talácia umoÏÀuje
poãúvanie v˘stupu z audiosúpravy v inej
miestnosti (napr. v kúpeºni alebo
kuchyni). MoÏnosÈ pouÏitia ak˘chkoºvek
reproduktorov dostupn˘ch na trhu.
Úplná in‰talácia zvukového rozvodu STEREO umoÏÀuje
poãúvanie v˘stupu z audiosúpravy v ktorejkoºvek ãasti bytu,
lokálne zvoliÈ rádiostanicu, prípadne pripojiÈ inú audiosúpravu.
Systém umoÏÀuje sledovanie dieÈaÈa a to tak, Ïe prípadn˘ zvuk
z detskej izby je prenesen˘ cez reproduktory do inej izby, kde
dôjde k automatickému preru‰eniu hudby z audiosúpravy.
SamozrejmosÈou je tieÏ centrálny, ako aj adresn˘ interkom.
Stereo FM tuner
Centrálna jednotka
Kompletn˘ rad
funkcií v krytí IP 44
Viacnásobné rámiky
Lokálny stereo ovládaã
s LCD
Modul doplnkov˘ch
funkcií
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
GALEATM LIFE FUNKCIE
Zvukov˘ rozvod STEREO: jednoduchá alebo úplná in‰talácia
13
Dvojit˘ striedav˘
prepínaã
Zásuvka 2 P +
T
Rámiky dostupné aÏ do 5-násobku
pre vodorovnú a zvislú montáÏ
MoÏnosÈ vytvárania rôznych scén, ktoré urobia b˘vanie
e‰te kraj‰ím. Pomocou jedného tlaãidla ovládanie
niekoºk˘ch sveteln˘ch okruhov, ako aj roliet.
Cel˘ dom
kdekoºvek poruke
>
Komfort v‰ade, kde vstúpite.
Len jeden dotyk pre:
Svetlo v predsieni
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Otvorenie Ïalúzií
na prízemí
14
Zapnutie svetla
v ob˘vaãke
...
Scenárová jednotka
resp.
In One by Legrand je systém ovládania elektroin‰talácie, ktor˘ umoÏÀuje jednoduch˘m priradením ovládacích prvkov (ovládanie svietidiel,
Ïalúzií...) k scenárovej jednotke vytvoriÈ rôzne
typy scenárov. Zvolen˘ scenár je následne
moÏné jednoduch˘m spôsobom zmeniÈ. Na programovanie sa nepouÏíva poãítaã.
So systémom In One by Legrand je ovládanie
elektroin‰talácie veºmi jednoduché.
Univerzálne
diaºkové
ovládanie Iâ
882 20
>
Spínaã
Ovládaã roliet, markíz a Ïalúzií
Automatick˘ spínaã
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Stmievaã
15
Vstupný videosystém
Termostat
Staãí dotyk
a ste v kraj‰om obraze
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Akú máte dnes náladu? Chcete svetlom vyjadriÈ to, ão práve
cítite? Staãí jeden spínaã a svetlá vytvoria tú pravú atmosféru.
Presne tak, ako to cítite.
Jedin˘ spínaã a tak veºa moÏností. To
dokáÏe jedine In One by Legrand . Svetelné
scény sú tu na va‰e prianie. Intímnu
atmosféru môÏu kedykoºvek vystriedaÈ
farby párty s priateºmi, rodinnej veãernej
pohody alebo pracovnej atmosféry. Tak to
skúste, je to jednoduché.
Stmievaã
16
Stmievaã zásuvky
Stolov˘ diaºkov˘ ovládaã: zapína
aÏ 6 rôznych scén (Iâ alebo RF)
Iâ diaºkov˘ ovládaã
Spínaã
Komfort svetla sa skr˘va
v jeho ovládaní. Tak preão by
ste to nemali vyskú‰aÈ.
Ovládnite svetlo na diaºku univerzálnym mulimediálnym
diaºkov˘m ovládaãom a zabávajte sa aj so svojimi blízkymi.
VyuÏiÈ môÏete v‰etky zariadenia, na ktoré si spomeniete.
âo by ste si práve teraz priali? Spoloãenské hry s deÈmi?
Stmievaã to zvládne za vás.
Samostatné prednastaviteºné
úrovne svietenia urobia presne to, ão chcete. Staãí sa rozhodnúÈ. Tak sa hrajte pod
lampou.
Iâ diaºkov˘ ovládaã:
tieÏ vhodn˘ pre TV
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Ovládnite svoj svet na diaºku
17
Príklad in‰talácie:
str. 18
VyuÏitie pri novostavbe ale
„MoÏnosÈ ovládaÈ svetlo vo va‰ej ob˘vaãke z jedného miesta a jedin˘m
dotykom. VychutnaÈ si v ‰ere podveãernú pohodu, zatiahnuÈ Ïalúzie
a v prítmí sledovaÈ napínav˘ film. Je fajn, keì je to moÏné jedin˘m
dotykom tlaãidla.
Rie‰enie pri novostavbe:
V˘hody:
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
BeÏná silová in‰talácia
s privedením N vodiãa
ku kaÏdému prvku
Vhodné pre v‰etky druhy
zaÈaÏenia
Komfort s moÏnosÈou
kedykoºvek si ho upraviÈ
MoÏnosÈ diaºkového ovládania
7756 23
7756 23
7756 49
LN
LN
LN
882 03
882 00
18
SPS/Iâ rie‰enie
PRODUKTY:
SPS/Iâ systém
Rádio systém
Stmievaã
7756 49
7756 43
Ovládaã Ïalúzií
7756 23
7756 28
Stmievaã zásuvky
882 03
882 08
Scenárová jednotka
7756 63
7756 64
bo rekon‰trukcii
V˘hody:
N
7756 28
LN
7756 64
7756 43
7756 28
LN
L
882 08
Jednoduchá in‰talácia bez
‰pinav˘ch a nepríjemn˘ch
murárskych prác
Ovládacie miesta môÏu byÈ
ºubovoºne integrované
Komfort, ktor˘ si môÏe
zákazník kedykoºvek upraviÈ
882 00
19
Radiové (RF) rie‰enie
Dia kové ovládanie
obj.ã. 882 00
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Rie‰enie pre rekon‰trukciu
Bližšie informácie
v špecializovanom katalógu
TV, telefón a internet
v ktorejkoºvek dátovej
ChytiÈ sa do siete je niekedy zábavné. In One by Legrand je sieÈ, do ktorej sa radi chytíte
aj vy. Uºahãí vám komunikáciu spojením informácií a zábavy a jednoduch˘m spôsobom
prepojí vበdom. Vy sa môÏete zabávaÈ a na‰a technika sa postará o v‰etko ostatné.
Prepojení a pritom voºní
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
Internet, televízor a telefón v kaÏdej miestnosti domu? ByÈ pripojení k svojim dátam, tlaãiarÀam alebo in˘m technick˘m
zariadeniam, kdekoºvek sa v Àom nachádzate? Celkom jednoduché. Takúto slobodu vám dáva In One by Legrand MULTIMEDIA.
20
Unikátne a jedineãné
Doprajte si voºnosÈ. Unikátna
dátová sieÈ prepojí TV, telefón,
poãítaã, tlaãiarne atì. cez
dátové zásuvky RJ 45. Vìaka
nim sa môÏete oslobodiÈ
a dopriaÈ si vÏdy práve to,
na ão pomyslíte.
Chcete pozeraÈ svoje dovolenkové fotografie
z poãítaãa na televízore v ob˘vacej
miestnosti? Je to jedna z moÏností ponúkaná
In One by Legrand MULTIMEDIA.
zásuvke RJ 45
MoÏnosÈ pripojenia televízora, poãítaãa
alebo telefónu do ktorejkoºvek dátovej
zásuvky RJ 45.
TV, telefón a internet
cez RJ 45
Tel
Jedineãné rie‰enie prenosu v‰etk˘ch
aplikácií TV, telefón alebo internet
cez RJ 45.
DIZAJN A TECHNOLÓGIA PRE VAŠE DOTYKY
In One by Legrand
TV
Internet
21
Galea™ Life spínaãe, tlaãidlá
7758 01+7714 10+7719 71
7758 05+7714 12+7714 01
7758 02+7714 15+7714 01
7758 27+7713 34+7713 01
7758 06+7712 10+7719 95
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
Obj. č.
10
7758 01
10
Spínače 10 A – 250 V
Tlačidlá 10 A – 250 V
Bal.
Obj. č.
Spínač č. 1
10
7758 11
Tlačidlo so spínacím kontaktom
7758 06
Striedavý prepínač č. 6
10
7758 13
Tlačidlo so spínacím kontaktom
a orientačným osvetlením(4)
10
7756 02
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným
osvetlením(1)
10
7758 16
Tlačidlo s prepínacím kontaktom
10
7758 20
Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným
osvetlením (nulový vodič)(2)
1
7758 18
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom
10
7758 07
Krížový prepínač č. 7
10
7758 17
Tlačidlo pre elektrické zvončeky 8-12 V(2)
(suchý kontakt)
1
7758 27
Krížový prepínač č. 7 s orientačným
osvetlením(1)
10
7758 02
Spínač dvojpólový
10
7758 03
Spínač trojpólový (400 V)
10
7758 05
Tlačidlá s časovaním
10
7757 50
Tlačidlo na ovládanie osvetlenia a ventilátora
(možnosť nastavenia dobehu)
1
7756 61
Tlačidlo so zabudovaným impulzným relé
1
7756 62
Tlačidlo s časovým relé
Sériový spínač č. 5
1
7758 25
Sériový spínač č. 5 s orientačným osvetlením
pre obidva obvody zvlášť(3)
10
7758 69
Sériový spínač č. 5 so signalizačným
osvetlením pre obidva obvody zvlášť(2)
10
7758 08
Dvojitý striedavý prepínač (5B)
10
7756 08
Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným
osvetlením pre obidva obvody zvlášť(3)
Digitálny časový spínač
1
1
1
1
1
7810
7812
7813
7814
7815
50
50
50
50
50
1
7759 62
7756 05
Dvojpólový spínač
10
7756 06
Striedavý prepínač č. 6
1
7759 64
spínač
spínač
spínač
spínač
spínač
–
–
–
–
–
biely
bronz tmavý
hliník
titán
bronz tmavý
Spínače s časovaním
Spínače 16 A – 250 V
10
Dodávaný s krytom.
Digitálny časový
Digitálny časový
Digitálny časový
Digitálny časový
Digitálny časový
Spínač s časovaním s otočným ovládačom
(0 – 15 min.) 16 A – 250 V - 2 póly
Ovládanie osvetlenia, ventilácie, kúrenia
Spínač s časovaním s otočným ovládačom
(0 – 120 min.) 16 A – 250 V – 2 póly
Ovládanie osvetlenia, ventilácie, kúrenia
Spínač na kľúč
1
7758 50
Spínač uzamykateľný 16 A – 250 V
(1)
(2)
(3)
(4)
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
22
Dodávaný
Dodávaný
Dodávaný
Dodávaný
so zelenou signálkou 0,5 mA obj. č. 7758 97
s oranžovou signálkou 1,0 mA obj. č. 7758 98
s 2 zelenými signálkami 0,5 mA obj. č. 7758 97
so zelenou signálkou 1,0 mA obj. č. 7758 90
Galea™ Life stmievaãe, automatické spínaãe
7756 54+7713 68+7719 01
7759 03+7712 60+7717 01
7756 54+7714 68+7714 01
7756 56+7715 87+7715 01
7756 52+7712 86+7712 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
Obj. č.
Otočné stmievače
Bal.
Obj. č.
1
7756 55
Otočný stmievač 40 – 400 W
1
1
1
1
7756 54
Pre žiarovky a halogénky 230 V a halogénky
MN s feromagnetickým transformátorom
Vypnutie pootočením na minimálnu hodnotu.
Otočný stmievač 420 W
7759 03
Pre žiarovky a halogénky 230 V a halogénky
MN s elektronickým transformátorom
Možnosť orientačného presvetlenia
pomocou signálky 7758 91 a krytky 7711 6x.
Možnosť spínania z druhého miesta pomocou
striedavého prepínača č.6.
Výkonový stmievač 1000 W
7759 10
100 – 1000 W pre žiarovky a halogénky 230 V
100 – 1000 VA pre halogénky MN
s feromagnetickým transformátorom
a kompenzátorom (obj. č. 401 39).
Prístroj nie je možné uložiť do viacnásobného
rámika.
Možnosť spínania z druhého miesta pomocou
striedavého prepínača č. 6.
Otočný stmievač 1 – 10 V
7759 01
Pre predníky 1 – 10 V. Možnosť orientačného
presvetlenia pomocou signálky 7758 91
a krytky 7711 6x
Možnosť spínania z druhého miesta pomocou
striedavého prepínača č. 6.
1
1
Tlačidlové stmievače
1
1
Stmievač univerzálny 40 – 400 W
Zapnutie, vypnutie pomocou jedného
tlačidla, stmievanie pomocou druhého
tlačidla (+/-). Umožňuje spínanie
a stmievanie až do 400 W či už žiaroviek,
halogénok 230 V, halogénok MN s feromagnetickým,
alebo elektronickým transformátorom. Možnosť ovládania
z druhého miesta pomocou tlačidla bez signálky alebo
striedavého prepínača č. 6
Stmievač 40 – 600 W
7756 53
Zapnutie, vypnutie pomocou jedného
tlačidla, stmievanie pomocou druhého
tlačidla (+/-). Umožňuje spínanie
a stmievanie žiaroviek a halogénok 230 V
a halogénok MN s feromagnetickým transformátorom
Možnosť ovládania z viacerých miest nepodsvietenými
tlačidlami.
7756 52
1
Automatické spínače
Automatický spínač 60 – 300 W
Umožňuje spínanie žiaroviek a halogénok
230 V. Možnosť spínania pomocou
nepodsvieteného tlačidla. Inštalácia - 2 vodiče.
Nastaviteľnosť:
Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux.
Časovanie 6 s – 6 min. Horizontálny uhol detekcie: 130°.
Automatický spínač 40 – 400 W vypínateľný
7756 56
Umožňuje spínanie žiaroviek a halogénok
230 V a halogénok MN s elektronickým
alebo feromagnetickým transformátorom.
Možnosť spínania pomocou
nepodsvieteného tlačidla. Inštalácia - 2 vodiče.
Nastaviteľnosť:
Vzdialenosť detekcie: 3–10 m.
Horizontálny uhol detekcie: max. 180°.
Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux.
Časovanie 1 s – 16 min.
Automatický spínač 1000 W vypínateľný
7756 57
Umožňuje spínanie žiaroviek a halogénok
230 V a halogénok až do 1000 W,
halogénky MN s elektronickým alebo
feromagnetickým transformátorom až do
500 VA. Možnosť spínania pomocou
nepodsvieteného tlačidla. Inštalácia - 3 vodiče.
Nastaviteľnosť:
Vzdialenosť detekcie: 3–10 m.
Horizontálny uhol detekcie: max. 180°.
Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux.
Časovanie 1 s – 16 min.
Detektor pohybu 1000 W inštalácia do podhľadu,
230 V, 50 Hz
493 33
Použitie na chodbách, toaletách,
kanceláriách...
Umožňuje spínanie žiaroviek a halogénok
230 V a halogénok až do 1000 W,
halogénky MN s elektronickým alebo feromagnetickým
transformátorom až do 500 VA. Inštalácia - 3 vodiče.
Priemer detekcie na zemi: ∅ 3,7 m (pri výške 2,4 m).
Uhol detekcie: max. 360°.
Nastaviteľná citlivosť detekcie.
Intenzita osvetlenia od 3 – 1000 lux.
Časovanie 1 s – 16 min.
23
Galea™ Life zásuvky
7757 86+7715 72+7715 01
7757 34+7770 23+7710 01
7757 89+7712 73+7712 01
7759 38+7770 95+7710 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
Obj. č.
Zásuvky 16 A – 250 V
Bal.
Krytie IP 2x
10
7759 27
10
7759 28
10
7757 34
10
502 99
T
2P+T s detskou ochranou
2P+T nezámenná
2P+
10
10
Príslušenstvo nezámennej zásuvky
(samolepiaci adaptér na vidlicu)
10
Zásuvky s prepäťovou ochranou
1
Dodávané s krytom. Signalizácia poruchy červenou
signálkou.
S770 27
Zásuvka 2P+ s prepäťovou
ochranou – biela
T
S712 27
Zásuvka 2P+ s prepäťovou
ochranou – bronz tmavý
1
S713 27
Zásuvka 2P+ s prepäťovou
ochranou – hliník
1
S714 27
Zásuvka 2P+ s prepäťovou
ochranou – titán
1
S715 27
Zásuvka 2P+ s prepäťovou
ochranou – perleť
T
10
T
10
T
S automatickými svorkami
TV „samček“ od 5 po 862 MHz
RD „samička“ od 87,5 po 108 MHz
SAT od 950 po 2400 MHz
7757 89
TV-RD-SAT 2400 MHz hviezda
Pre individuálnych užívateľov
Priechodzí útlm 1,5 dB
7757 90
TV-RD-SAT 2400 MHz koncová
Pre rozvody v kolektívnych budovách
Útlm 10 dB
7757 91
TV-RD-SAT 2400 MHz priebežná
Pre rozvody v kolektívnych budovách
Priechodzí útlm 1,5 dB
Zásuvka RJ 11
4 kontakty - 1 výstup
Zásuvky so zarezávacími svorkami.
Prichytenie otočením skrutkovača o 1/4 otáčky.
Zásuvka RJ 11 dvojitá
7759 39
4 kontakty - 2 výstupy
Zásuvky so zarezávacími svorkami.
Prichytenie otočením skrutkovača o 1/4 otáčky.
Zásuvka RJ 45/RJ 11 dvojitá
7757 81
1 konektor RJ 11 a 1 konektor RJ 45
kat. 6 UTP
7759 38
Zásuvky TV-RD
10
10
10
Zásuvky klasické a pre káblový rozvod.
Pre zástrčky s priemerom 9,5 mm.
7757 86
TV-RD – hviezda
Pre individuálnych užívateľov
Do 862 MHz. Priechodzí útlm 1,5 dB.
7757 87
TV-RD koncová
Pre rozvody v kolektívnych budovách
Do 862 MHz. Útlm 10 dB.
7757 88
TV-RD priebežná
Pre rozvody v kolektívnych budovách
Do 862 MHz. Priechodzí útlm 1,5 dB.
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
24
Zásuvky TV-RD-SAT
Telefónne zásuvky
10
T
1
Obj. č.
Galea™ Life dátové zásuvky
7757 61+7715 75+7715 01
7758 28+7713 75+7713 01
7757 64+7712 84+7712 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
Obj. č.
Dátové zásuvky RJ 45 kat.6
Zásuvky VDI (hlas, dáta, obrázky).
Signalizácia kontaktu pomocou dvojfarebného kódu
568 A a B a očíslované.
Zarezávacie svorky.
STP
10
7758 40
RJ 45 – 1 výstup
10
7758 41
RJ 45 – 2 výstupy
Bal.
Obj. č.
Dátové zásuvky RJ 45 kat.5e
STP
10
7757 63
RJ 45 – 1 výstup
10
7757 64
RJ 45 – 2 výstupy
UTP
UTP
10
7758 28
RJ 45 – 1 výstup
10
7758 30
RJ 45 – 2 výstupy
10
7757 61
RJ 45 – 1 výstup
10
7757 62
RJ 45 – 2 výstupy
25
Galea™ Life termostaty
7756 85+7713 19+7713 01
7758 15+7770 19+7710 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a bez rámika.
Bal.
Obj. č.
Termostaty štandardné 230 V – 50/60 Hz
Bal.
Obj. č.
Termostat s prepínacím voľným kontaktom.
8A cos ϕ = 1
4A cos ϕ = 0,6
Regulácia: 5 °C – 30 °C
1
1
1
1
1
7758 15
7756 84
7756 85
7756 86
7756 87
Termostaty pre podlahové kúrenie
230 V – 50/60 Hz
Termostat s LED 16 A – 230 V
Regulácia: 10 °C – 60 °C
Krytie IP 30
Čidlo je súčasťou dodávky.
Termostat s regulátorom - Biela
1
7758 58
Termostat s regulátorom - Biela
1
7756 88
Termostat s regulátorom - Bronz tmavý
1
7756 89
Termostat s regulátorom - Hliník
1
7756 90
Termostat s regulátorom - Titán
1
7756 91
Termostat s regulátorom - Perleť
1
7758 68
Termostat s regulátorom - Bronz tmavý
Termostat s regulátorom - Hliník
Termostat s regulátorom - Titán
Termostat s regulátorom - Perleť
Termostaty komfrot 230 V – 50/60 Hz
Termostat s rozpínacím voľným kontaktom a LED.
Nočný útlm.
8A cos ϕ = 1
4A cos ϕ = 0,6
Regulácia: 5 °C – 30 °C
26
1
7758 67
Termostat s regulátorom - Biela
1
7756 92
Termostat s regulátorom - Bronz tmavý
1
7756 93
Termostat s regulátorom - Hliník
1
7756 94
Termostat s regulátorom - Titán
1
7756 95
Termostat s regulátorom - Perleť
Termostat elektronický 230 V – 50/60 Hz
Regulácia: 5 °C – 30 °C
Presnosť regulácie: +/- 0,5 °C
1 výstup na nenapájaný prepínací kontakt
Spínacia schopnosť NN:
8A – 250 V odporová záťaž
2A – 250 V induktívna záťaž
Spínacia schopnosť MN:
1 mA - 500 VA
12 – 48 V/12 – 24 V
Galea™ Life ovládaãe roliet a markíz
7758 04+7770 14+7710 01
Galea™ Life svetelné funkcie
7758 14+7770 14+7710 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
Obj. č.
Ovládače roliet a markíz 10 A – 250 V
1
Spínač ovládania
7758 04
S mechanickým blokovaním na priame
ovládanie motorov
1
7758 14
1
1
Dvojité tlačidlo ovládania
S elektronickým blokovaním na ovládanie
motorov cez blok elektroniky
Tlačidlový ovládač uzamykateľný
2 póly – 3 polohy 1-0-2
Kľúč možno vytiahnuť v strednej polohe.
Uhol otočenia 45°. Dodávaný so zámkom
kľúčov RONIS 601.
Ovládač pre motory SOMFY (RADIO)
7756 83
Umožňuje rádiovo individuálne ovládať
max.15 motorov alebo tiež skupinu motorov
SOMFY. Systém RTS. Napájanie ovládača
pomocou batérií.
Dosah: 50 m
Inštalácia na akékoľvek miesto.
7758 55
Svetelné funkcie
Bal.
Obj. č.
1
7759 43
Orientačné svietidlo
Vybavené žiarovkou E10 5 W.
Dodávané s priehľadným difuzérom.
10
7759 46
Zelený difuzér
10
7759 47
Oranžový difuzér
10
7759 48
Červený difuzér
Núdzové orientačné svietidlo
1
7759 41
Zálohový zdroj 1 hod.
Dodávané so žiarovkou E10 – 2,2 V – 1,25 A
Svieti v prípade výpadku prúdu. Signalizácia
stavu. Vynímateľné, s možnosťou zaistenia
Napájanie 230 V 50 Hz.
1
7759 42
Náhradný modul pre núdzové svietidlo
Spínač ovládania s časovaním
1
1
1
1
1
7757
7756
7756
7756
7756
46
96
97
98
99
Možnosť nastavenia času pre vytiahnutie a zatiahnutie
žalúzií, roliet, markíz.
Dodávané s krytom.
Spínač ovládania – biely
Spínač ovládania – bronz tmavý
Spínač ovládania – hliník
Spínač ovládania – titán
Spínač ovládania – perleť
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
27
Galea™ Life
Galea™ Life
zvukov˘ rozvod
zásuvky pre reproduktory
7756 69+7713 01
7756 66+7713 49+7713 01
7757 84+7714 25+7714 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
Bal.
Obj. č.
Zvukový rozvod
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou
skrutiek alebo západiek.
Inštalácia jednoduchá
Inštalačná krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Dodávaná so sivým krytom.
1
7756 69
Stereo FM tuner 2x1 W 16 Ohm.
Automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc.
Vstup: Ø 3,5 mm jack
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
Bal.
Obj. č.
Stereo reproduktorové zásuvky
Dodávané bez krytky. Pre vodiče od 0,75 do 4 mm.
Automatické svorky. Pre pripojenie akýchkoľvek
reproduktorov 8 alebo 16 Ohm.
1
7757 84
Dvojitá reproduktorová zásuvka
1
7757 85
Jednoduchá reproduktorová zásuvka
Reproduktory
1
673 22
1
047 96
Napájanie do podhľadu 230 V/15 V – 3,5 W
Reproduktor 6,5“ (230 mm)
1
673 29
Modulárne napájanie 230 V/15 V – 15 W,
5 modulov, inštalácia do rozvádzača
100 W - 8 Ohm
Biely
2“ (80 mm) „spot“ typ reproduktor
Inštalácia pre viac izieb
Inštalačná krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou
40 mm.
1
7756 66
Centrálna jednotka
Vstup: Ø 3,5 mm jack. Spotreba 1,5 W
Dodávané s 230 V/15 V – 60 W modulárnym
napájačom pre inštaláciu do rozvádzača
(obj. č. 047 96).
1
7756 67
Lokálny stereo ovládač s LCD
1 ks pre každú izbu
Stereo 2 x 1,5 W pre 8 Ohm a 16 Ohm
reproduktory
Vstup: Ø 3,5 mm jack
Možnosť nastavenia: zvuk, výšky, hĺbky,
centrálny intercom, budík
Spotreba 5 W.
1
7756 68
Modul doplnkových funkcií
Funkcie:
- Rádiový prijímač s voličom kanálov
- Modul sledovania dieťaťa
- Centrálny, skupinový a adresný interkom
Pripojenie k lokálnemu ovládaču
obj. č. 7756 67
1
673 27
2 W - 16 Ohm
Biely
Bližšie informácie
v špecializovanom katalógu
28
Galea™ Life
zvukov˘ rozvod STEREO
Inštalácia zvukového rozvodu STEREO – jednoduchá
možnosť 1
Umožňuje počúvanie výstupu z audiosúpravy v inej miestnosti (napr. v kúpeľni alebo kuchyni). Možnosť pripojenia
akýchkoľvek reproduktorov dostupných na trhu.
F
L
230 V
-
15 V
+
Reproduktory
Inštalácia napájania na lištu DIN do
rozvádzača
MožnosÈ 1
(napájanie do rozvádzaãa)
MožnosÈ 2
(napájanie
do podhºadu)
možnosť 2
F
L
230 V
KúpeºÀa
FM
Stereo FM
Turner
(obj. ã. 7756 69)
Vstupná hala
.
AUX
+
KuchyÀa
15 V
Inštalácia napájania
do podhľadu
Detská
izba
Obývacia miestnosÈ
SpálÀa
Stereo FM tuner (obj. č. 7756 69)
Inštálácia zvukového rozvodu STEREO pre viac izieb
Umožňuje počúvanie výstupu z audiosúpravy v ktorejkoľvek časti
bytu, lokálne zvoliť rádiostanicu, prípadne pripojiť inú
audiosúpravu. Systém umožňuje sledovanie dieťaťa a to tak, že
prípadný zvuk z detskej izby je prenesený cez reproduktory
do inej izby, kde dôjde k automatickému prerušeniu hudby
z audiosúpravy. Samozrejmosťou je tiež centrálny, ako aj adresný
interkom.
Rozboãovacia krabica
Reproduktory
Reproduktory
7756 67
Reproduktory
7756 66
Centrálna jednotka
(obj. č. 7756 66)
KúpeºÀa
Napájanie
7756 67
Vstupná hala
Prepojenie –
Jack
Kuchyňa
7756 68
Reproduktory
7756 67
Detská izba
Obývacia
miestnosť
775668
7756 67
Spálňa
Lokálny stereo Modul doplnkových
funkcií
ovládač s LCD
(obj. č. 7756 67) (obj. č. 7756 68)
29
INKA
vstupn˘ systém Galea™ Life NOV
vstupn˘ systém Galea™ Life
farebn˘ vstupn˘ videosystém - 1 byt
farebn˘ vstupn˘ videosystém - 1 byt
Schéma zapojenia
Video vstupný systém obj. č. 3660 21
+
3660 21 (pozri obsah sady)
Bal.
1
Obj. č.
Vstupný videosystém
Digitálna technológia, 2 vodičové zapojenie.
Sady obsahujú všetko potrebné pre úplnú inštaláciu.
Prevodník obj. č. 036 48 umožňuje obojstranné.
ovládanie rôznych scenárov z/do In One by Legrand
do/z vstupného systému.
Video vstupný systém - 1 byt
3660 21 Obsah sady:
• 1 zapustený vonkajší panel, brúsený hliník,
podsvietená menovka
• 1 inštalačná krabica pre vonkajší panel
• 1 video hands free vnútorný telefón s farebným
displejom. Hliníkový rámik je súčasťou balenia.
• 1 inštalačná krabica pre vnútorný telefón
• 1 napájací zdroj
• 1 zámok
Prídavný videotelefón
1
Systém umožňuje pripojiť max. 2 video na jedno
tlačidlo.
Prídavný videotelefón
7757 82 Prídavný videotelefón (inšt. krabica, hliníkový kryt
a rámik sú súčasťou balenia)
In One by Legrand Prevodník
1
036 48 Umožňuje prepojenie medzi 2 vodičmi
a In One by Legrand systémom
Spustenie predvoleného scenára po stlačení tlačidla na
vonkajšom vstupnom paneli.
Ovládanie zámku pomocou prvkov In One by Legrand .
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
30
=
12 V
250 mA
max. 30
230V
Galea™ Life hotelové systémy, technické detektory
7759 54+7713 54+7713 01
7757 45+7713 19+7713 01
7757 41+7713 43+7713 01
7757 42+7770 43+7710 01
Výberová tabuľka krytov (str. 34), rámikov (str. 38)
S kovovou montážnou doskou, montáž pomocou skrutiek alebo západiek.
Dodávané bez krytu a rámika.
Bal.
10
10
Obj. č.
Hotelový kartový spínač
„Hotel card system“
Obj. č.
1
7757 41
Detektor zatopenia
Detekuje prítomnosť vodivej kvapaliny (voda...)
Umiestnenie sondy (výška nad podlahou)
určuje prah alarmu.
Spotreba: v normálnom stave 0,1 mA
pri alarme 25 mA
Dodávaný so sondou na kábli 2 m
1
7757 42
Detektor plynu (metán)
Detekuje prítomnosť metánu (zemný plyn)
Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB
vo vzdialenosti 1 m.
Spotreba: v normálnom stave 120 mA
Pri alarme 164 mA
1
7757 43
Spína obvod vložením hotelovej karty.
Max. šírka karty 54 mm.
7759 54
Prístroj vybavený prepínacím kontaktom
10 A Dodávaný so zelenou signálkou 0,5 mA
Elektronický hotelový kartový spínač.
7759 55 Prístroj vybavený prepínacím kontaktom
Detektory technických alarmov
Bal.
1
1
Detektor plynu (propán, bután)
Detekuje prítomnosť propánu a butánu
Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB
vo vzdialenosti 1 m.
Spotreba: v normálnom stave 112 mA
pri alarme 145 mA
Napájanie
7757 45
Transformátor 230 V
Výstup 12 V 4 VA
Pre spotrebu vyššiu ako 4 VA použiť
transformátor LEXIC obj. č. 042 37.
Príslušenstvo
7757 44
Prenášač alarmu
Na prenesenie signálu z detektorov
Svetelná a zvuková signalizácia 85 dB
vo vzdialenosti 1 m.
Prenáša alarmový signál zopnutím suchého
kontaktu 6 A.
Spotreba: v normálnom stave 52 mA
pri alarme 137 mA.
Prenášač nesmie byť inštalovaný v tej istej
miestnosti ako detektor plynu.
A
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
31
Galea™ Life IP 44, v˘vod káblov, záslepky
7710 21+7710 01
7758 52+7710 01
7759 29+7710 01
7713 78+7713 01
Výberová tabuľka rámikov (str. 38)
Bal.
Obj.č.
Rad prístrojov v krytí IP44
Bal.
Obj.č.
Dodávané s bielym krytom. Inštalácia do inštalačnej
krabice ∅ 60 mm a v krytí IP 44.
Dodávané s krytom.
10
7770 78
Záslepka – kryt biely
Striedavý prepínač č. 6
1
7712 78
Záslepka – kryt bronz tmavý
7710 21
Sériový spínač č. 5
1
7713 78
Záslepka – kryt hliník
10
7710 22
Dvojitý striedavý prepínač 5B
1
7714 78
Záslepka – kryt titán
10
7710 23
Tlačidlo
1
7715 78
Záslepka – kryt perleť
10
7710 24
Krížový prepínač č. 7
10
7759 29
Zásuvka 2P+
10
7758 52
Spínač č. 1
10
7710 20
10
Iné funkcie
T
Dodávané bez krytu.
10
7759 85
Vývod káblov s 5 svorkami
(5 vodičov 2,5 mm)
10
7759 86
Vývod káblov bez svoriek
Set IP 44
Obsahuje kryt, plus tesnenie zabezpečujúce krytie
IP44. Mechanizmus nie je súčasťou balenia
1
7710 26 Set IP44 pre automatický spínač 7756 57
alebo 7756 21
1
7711 53 Set IP44 pre spínač obj.č. 7758 04 alebo tlačidlo ovládania žalúzií, markíz a roliet obj.č. 7758 14
1
7711 50 Set IP44 pre presvetlené spínače (krytka 7710 34)
Objednávacie čísla červené: nové výrobky
32
Záslepky
Galea™ Life signálky, krabice
7758 99
7710 96
Náhradné signálky
Bal.
Obj.č.
10
7758 93
Signálka + kazeta 230 V, 1 mA neónová
10
7758 94
Signálka + kazeta 230 V, 0,5 mA zelená
10
7758 95
Signálka + kazeta 230 V, 1 mA oranžová
10
7758 96
Signálka + kazeta 8-12 V, 15 mA zelená
10
7758 90
7710 97
Bal.
Obj.č.
10
7758 00
10
7710 96
7758 97
7710 97
5
Signálka náhradná 230 V, 1 mA oranžová
10
7758 99
Signálka náhradná 8-12 V, 15 mA zelená
10
7758 92
Signálka náhradná E 10, 230 V, 3W
10
898 40
Žiarovka náhradná E 10, 230 V, 5W
10
7758 91
Signálka náhradná pre obj.č. 7759 03,
7759 01
Krabica pre vodorovnú montáž – 2
prístroje
Signálka náhradná 230 V, 0,5 mA zelená
7758 98
Krabica pre vodorovnú montáž – 1
prístroj
Signálka náhradná 230 V, 1 mA zelená
10
Inštalácia na kryty obj.č. 777X 11
Obsahuje symboly:
Disk 1: zvonček, osvetlenie, červený
alebo priehľadný piktogram
Disk 2: kľúč, ventilátor, zásuvka, pivnica
Disk 3: schody smerom nahor alebo nadol
Disk 4: TV, PC, Hi-Fi, kúrenie
Krabice pre povrchovú montáž
5
10
Súprava piktogramov pre signalizačné kryty
7710 98
Krabica pre vodorovnú montáž – 3
prístroje
10
7761 84
Priechodky pre krabice
10
7761 85
Priechodky pre viacnásobnú montáž
33
Galea™ Life
v˘berová tabuºka krytov
KRYTY (obj. č.)
PRÍSTROJE
Bronz
tmavý
Hliník
7770 10
7712 10
7770 44
Biela
Titán
Perleť
7713 10
7714 10
7715 10
1(1)
7712 44
7713 44
7714 44
7715 44
1(1)
7770 46
7712 46
7713 46
7714 46
7715 46
1(1)
7770 48
7712 48
7713 48
7714 48
7715 48
1(1)
7710 34
7712 34
7713 34
7714 34
7715 34
1(1)
7770 11
7712 11
7713 11
7714 11
7715 11
1(1)
Obj. č.
Bal.
OSVETLENIE – SPÍNAČE A TLAČIDLÁ (str. 22)
Spínač č. 1
7758 01
Striedavý prepínač č. 6
7758 06
Krížový prepínač č. 7
7758 07
Striedavý prepínač č. 6 16 A
7756 06
Tlačidlo so spínacím kontaktom
7758 11
Tlačidlo s prepínacím kontaktom
7758 16
Spínač č. 1
7758 01
Striedavý prepínač č. 6
7758 06
Krížový prepínač č. 7
7758 07
Striedavý prepínač č. 6 16 A
7756 06
Tlačidlo so spínacím kontaktom
7758 11
Tlačidlo s prepínacím kontaktom
7758 16
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením
7756 02
(piktogram svietidla)
(piktogram zvončeka)
(piktogram schodiska)
Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením
(nulový vodič)
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením
7758 20
7758 27
Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným
osvetlením
7758 13
Tlačidlo pre elektrické zvončeky 8-12 V
7758 17
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením
7756 02
Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením
(nulový vodič)
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením
7758 20
7758 27
Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným
osvetlením
7758 13
Tlačidlo pre elektrické zvončeky 8-12 V
7758 17
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením
7756 02
Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením
7710 10
pre slabozrakých
- piktogram svietidla
- BIELA
7710 11
pre slabozrakých
- piktogram kľúča
- BIELA
7758 20
(nulový vodič)
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením
7758 27
10
Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným
osvetlením
7758 13
Tlačidlo pre elektrické zvončeky 8-12 V
7758 17
Sériový spínač č. 5
7758 05
Dvojitý striedavý prepínač (5B)
7758 08
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom
7758 18
Sériový spínač č. 5 s orientačným osvetlením
pre obidva okruhy
Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným
osvetlením
(1) Kryt biely - Bal. 10 ks
34
7770 12
7712 12
7713 12
7714 12
7715 12
1(1)
7710 79
7712 79
7713 79
7714 79
7715 79
1(1)
7758 25
7756 08
Sériový spínač č. 5 so signalizačným osvetlením
pre obidva okruhy
pre slabozrakých
- piktogram zvončeka - BIELA
7710 12
7758 69
Galea™ Life
v˘berová tabuºka krytov
KRYTY (obj. č.)
PRÍSTROJE
Bronz
tmavý
Hliník
7770 15
7712 15
7713 15
7714 15
7715 15
1(1)
Biela
Obj. č.
Titán
Perleť
Bal.
OSVETLENIE - SPÍNAČE A TLAČIDLÁ (pokračovanie) (str. 22)
Spínač dvojpólový
7758 02
Spínač dvojpólový 16 A
7756 05
Spínač trojpólový (400 V)
7758 03
Tlačidlo s orientačným osvetlením a menovkou
7758 13
7770 17
7712 17
7713 17
7714 17
7715 17
1(1)
Tlačidlá s časovaním
7757 50
7756 61
7810 59
7812 59
7813 59
7814 59
7815 59
1
7770 57
7712 57
7713 57
7714 57
7715 57
1
7756 62
Spínač s časovaním 0 – 15 min.; 16 A; 250 V
7759 62
Spínač s časovaním 0 – 120 min.; 16 A; 250 V
7759 64
Spínač na kľúč
7758 50
7770 19
7712 19
7713 19
7714 19
7715 19
10
Stmievač otočný 400 W
7756 54
7710 68
7712 68
7713 68
7714 68
7715 68
1
Stmievač otočný 420 W
7759 03
Stmievač otočný 1 - 10 V
7759 01
7770 60
7712 60
7713 60
7714 60
7715 60
1
Stmievač otočný 420 W
7759 03
Stmievač otočný 1 - 10 V
7759 01
Stmievač výkonový 1000 W
7759 10
Stmievač tlačidlový univerzálny 400 W
7756 52
Stmievač tlačidlový 600 W
7756 53
OSVETLENIE – STMIEVAČE (str. 23)
(kryt stmievača presvetlený)
7711 66
7711 67
7711 68
7711 69
7711 70
1
7770 59
7712 59
7713 59
7714 59
7715 59
1
7710 86
7712 86
7713 86
7714 86
7715 86
1
7710 88
7712 88
7713 88
7714 88
7715 88
1
7710 87
7712 87
7713 87
7714 87
7715 87
1
7770 14
7712 14
7713 14
7714 14
7715 14
1
OSVETLENIE – AUTOMATICKÉ SPÍNAČE (str. 23)
Automatický spínač 60 - 300 W
7756 55
Automatický spínač vypínateľný 40 - 400 W
7756 56
Automatický spínač vypínateľný 1000 W
7756 57
OVLÁDANIE ROLIET A MARKÍZ (str. 27)
Spínač ovládania roliet
7758 04
Tlačidlo ovládania roliet dvojité
7758 14
Uzamykateľný ovládač roliet
7758 55
7770 19
7712 19
7713 19
7714 19
7715 19
10
Ovládač pre systém RTS Somfy
7756 83
7770 61
7712 61
7713 62
7714 62
7715 62
1
Tuner FM stereo 2 x 1 W 16 Ohm
7756 69
-
-
-
-
-
Centrálna jednotka
7756 66
7710 49
7712 49
7713 49
7714 49
7715 49
1
Lokálny ovládač stereo s LCD displejom
7756 67
7710 50
7712 50
7713 50
7714 50
7715 50
1
Modul doplnkových funkcií
7756 68
7710 51
7712 51
7713 51
7714 51
7715 51
1
Zásuvka pre reproduktory dvojitá
7757 84
7710 25
7712 25
7713 25
7714 25
7715 25
1
Zásuvka pre reproduktory jednoduchá
7757 85
7710 00
7712 00
7713 00
7714 00
7715 00
1
ZVUKOVÝ ROZVOD – STEREO (str. 28)
(1) Kryt biely - Bal. 10 ks
35
Galea™ Life
v˘berová tabuºka krytov
KRYTY (obj. č.)
PRÍSTROJE
Biela
Obj. č.
Bronz
tmavý
Hliník
Titán
Perleť
Bal.
OSVETLENIE, ROLETY
Spínač 1 x 2500 W SPS
7756 35
7710 71
7712 71
7713 71
7714 71
7715 71
1
Spínač 300 W Radio
7756 17
7810 85
7812 85
7813 85
7814 85
7815 85
1
Spínač 2 x 1000 W SPS
7756 34
7710 70
7712 70
7713 70
7714 70
7715 70
1
Stmievač 300 W SPS
7756 49
Stmievač 600 W SPS
7756 38
7710 90
7712 90
7713 90
7714 90
7715 90
1
Stmievač 600 W Radio
7756 43
Automatický spínač 1000 W SPS
7756 21
7710 87
7712 87
7713 87
7714 87
7715 87
1
Individuálny ovládač roliet SPS
7756 23
Individuálny ovládač roliet Radio
7756 28
7710 65
7712 65
7713 65
7714 65
7715 65
1
Skupinový ovládač roliet SPS
7756 26
7770 82
7712 82
7713 82
7714 82
7715 82
1
Skupinový ovládač roliet Radio
7756 31
Scenárová jednotka SPS
7756 63
7710 16
7712 16
7713 16
7714 16
7715 16
1
Prídavný blok svetelných funkcií SPS
7756 39
7756 64
7810 29
7812 29
7813 29
7814 29
7815 29
1
Scenárová jednotka Radio
Termostat programovateľný SPS
7756 51
7810 83
7812 83
7813 83
7814 83
7815 83
1
Termostat programovateľný Radio
7756 65
7719 00
7719 10
7719 20
7719 30
7719 40
1
7770 95
7712 95
7713 95
7714 95
7715 95
1(1)
7770 75
7712 75
7713 75
7714 75
7715 75
1(1)
7770 84
7712 84
7713 84
7714 84
7715 84
1
R
7710 72
7712 72
7713 72
7714 72
7715 72
1(1)
R
7710 73
7712 73
7713 73
7714 73
7715 73
1(1)
7759 27
7770 27
7712 27
7713 27
7714 27
7715 27
1(1)
7759 28
7770 28
7712 28
7713 28
7714 28
7715 28
1(1)
7757 34
7770 23
Rámik pre programovateľné termostaty
ZÁSUVKY TELEFÓNNE A DÁTOVÉ (str. 24-25)
Zásuvka RJ 11
7759 38
Zásuvka RJ 11 dvojitá
7759 39
Zásuvka VDI RJ 45/RJ 11
7757 81
Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 5e – 1 výstup
7757 61
Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 5e – 2 výstupy
7757 62
Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 6 – 1 výstup
7758 28
Zásuvka RJ 45 UTP, kat. 6 – 2 výstupy
7758 30
Zásuvka RJ 45 STP, kat. 5e – 1 výstup
7757 63
Zásuvka RJ 45 STP, kat. 5e – 2 výstupy
7757 64
Zásuvka RJ 45 STP, kat. 6 – 1 výstup
7758 40
Zásuvka RJ 45 STP, kat. 6 – 2 výstupy
7758 41
ZÁSUVKY TELEVÍZNE (str. 24)
Zásuvka TV-RD hviezda
7757 86
Zásuvka TV-RD koncová
7757 87
Zásuvka TV-RD priebežná
7757 88
Zásuvka TV-RD-SAT hviezda
7757 89
Zásuvka TV-RD-SAT koncová
7757 90
Zásuvka TV-RD-SAT priebežná
7757 91
T (str. 24)
Zásuvka 2P+T
Zásuvka 2P+T s detskou ochranou
Zásuvka 2P+T nezámenná
TV
SAT
TV
ZÁSUVKY 2P+
(1) Kryt biely - Bal. 10 ks
36
10
Galea™ Life
v˘berová tabuºka krytov
KRYTY (obj. č.)
PRÍSTROJE
Bronz
tmavý
Hliník
7770 43
7712 43
7713 43
7714 43
7715 43
1
Biela
Obj. č.
Titán
Perleť
Bal.
TECHNICKÉ DETEKTORY (str. 31)
Detektor zatopenia
7757 41
Detektor plynu (metán)
7757 42
Detektor plynu (propán a bután)
7757 43
Prenášač alarmu
7757 44
Napájanie pre detektory
7757 45
7770 19
7712 19
7713 19
7714 19
7715 19
10
Hotelový kartový spínač
7759 54
7770 54
7712 54
7713 54
7714 54
7715 54
1(1)
Hotelový kartový spínač - elektronický
7759 55
7710 74
7712 74
7713 74
7714 74
7715 74
1
Termostat elektronický
7758 68
7770 53
7712 53
7713 53
7714 53
7715 53
1
Termostat – kryt biely
7758 15
Termostat – kryt bronz tmavý
7756 84
Termostat – kryt hliník
7756 85
Termostat – kryt titán
7756 86
Termostat – krytka perleť
7756 87
Termostat s LED – kryt biely
7758 67
Termostat s LED – kryt bronz tmavý
7756 92
Termostat s LED – kryt hliník
7756 93
Termostat s LED – kryt titán
7756 94
Termostat s LED – kryt perleť
7756 95
7770 19
7712 19
7713 19
7714 19
7715 19
10
7770 85
7712 85
7713 85
7714 85
7715 85
1(1)
HOTELOVÉ SYSTÉMY (str. 31)
KÚRENIE (str. 26)
Termostat pre podlahové vykurovanie
7758 58
– kryt biely
Termostat pre podlahové vykurovanie
– kryt bronz tmavý
7756 88
Termostat pre podlahové vykurovanie
– kryt hliník
7756 89
Termostat pre podlahové vykurovanie
– kryt titán
7756 90
Termostat pre podlahové vykurovanie
– kryt perleť
7756 91
INÉ (str. 32)
Vývod káblov s 5 svorkami
7759 85
Vývod káblov bez svoriek
7759 86
Núdzové orientačné osvetlenie
7759 41
7770 41
7712 41
7713 41
7714 41
7715 41
1
Orientačné svietidlo
7759 43
7770 19
7712 19
7713 19
7714 19
7715 19
10
(1) Kryt biely - Bal. 10 ks
37
Galea™ Life
v˘berová tabuºka rámikov
1 prístroj
2 prístroje
2 prístroje
3 prístroje
3 prístroje
Bal.
Biela
7710 01
7710 02
7710 06
7710 03
7710 07
10(2)
Bronz tmavý
7712 01
7712 02
7712 06
7712 03
7712 07
2(3)
Hliník
7713 01
7713 02
7713 06
7713 03
7713 07
2(3)
Titán
7714 01
7714 02
7714 06
7714 03
7714 07
2(3)
Perleť
7715 01
7715 02
7715 06
7715 03
7715 07
2(3)
Červená
7719 01
7719 02
7719 06
7719 03
7719 07
1
Modrá
7719 11
7719 12
7719 16
7719 13
7719 17
1
Zelená
7719 21
7719 22
7719 26
7719 23
7719 27
1
Chróm
7719 31
7719 32
7719 36
7719 33
7719 37
1
Nikel čierny
7719 41
7719 42
7719 46
7719 43
7719 47
1
Hliník brúsený
7719 51
7719 52
7719 56
7719 53
7719 57
1
Javor
7719 61
7719 62
7719 66
7719 63
7719 67
1
Čerešňa
7719 71
7719 72
7719 76
7719 73
7719 77
1
Mahagón
7719 81
7719 82
7719 86
7719 83
7719 87
1
CORIAN®
Cocoa Brown(1)
7717 01
7717 02
7717 06
7717 03
7717 07
1
CORIAN®
Everest1)
7717 11
7717 12
7717 16
7717 13
7717 17
1
Koža Havana
7719 90
7719 91
7719 93
7719 92
7719 94
1
Koža Club
7719 95
7719 96
7719 98
7719 97
7719 99
1
(1) Možnosť objednania ďalších dizajnov CORIAN®- Oyster; Canyon; Moss; Macadam; Gray Fieldstone; Flint; Fossie; Gray Savannah;
CORIAN® registrovaná známka DuPontTM
(2) Balenie rámiku pre 3 prístroje: 2 ks.
(3) Balenie rámiku pre 1 prístroj: 5 ks.
38
Galea™ Life
v˘berová tabuºka rámikov
4 prístroje
4 prístroje
5 prístrojov
5 prístrojov
Bal.
Biela
7710 04
7710 08
7710 05
7710 09
1
Bronz tmavý
7712 04
7712 08
7712 05
7712 09
1
Hliník
7713 04
7713 08
7713 05
7713 09
1
Titán
7714 04
7714 08
7714 05
7714 09
1
Perleť
7715 04
7715 08
7715 05
7715 09
1
Červená
7719 04
7719 08
7719 05
7719 09
1
Modrá
7719 14
7719 18
7719 15
7719 19
1
Zelená
7719 24
7719 28
7719 25
7719 29
1
Chróm
7719 34
7719 38
7719 35
7719 39
1
Nikel čierny
7719 44
7719 48
7719 45
7719 49
1
Hliník brúsený
7719 54
7719 58
7719 55
7719 59
1
Javor
7719 64
7719 68
7719 65
7719 69
1
Čerešňa
7719 74
7719 78
7719 75
7719 79
1
Mahagón
7719 84
7719 88
7719 85
7719 89
1
CORIAN®
Cocoa Brown(1)
7717 04
7717 08
7717 05
7717 09
1
CORIAN®
Everest(1)
7717 14
7717 18
7717 15
7717 19
1
(1) Možnosť objednania ďalších dizajnov CORIAN®- Oyster; Canyon; Moss; Macadam; Gray Fieldstone; Flint; Fossie;
Gray Savannah;
CORIAN® registrovaná známka DuPontTM
39
GA012009
Legrand Slovensko, s. r. o.
Plus Centrum
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
fax: +421 2 32 15 36 09
e-mail: [email protected]
poboãka Ko‰ice
Alvinczyho ul. 12, 040 01 Ko‰ice
tel.: +421 55 32 60 320
fax: +421 55 32 60 321
e-mail: [email protected]
www.legrand.sk
Download

Galea - Mega Svietidla