3. 9. 2010
âÍSLO
16-17
ROâNÍK
16
www.petrzalskenoviny.sk
DVOJT¯ÎDENNÍK / ZADARMO
2+1
ia izza,
Akácvke 3 xePjšia)
edn ajlacn
obj
Pri izza (n cent
1 P za 1
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
ZDARMA!!!
âo ukázali letné kontroly
NK
OVI
A
Rozvoz v čase 10:00–21:30
N
Najchutnejšia pizza už aj ONLINE !!!
www.pizzacarla.sk
T-Com
Orange
T-Mobile
O2
02 / 6381 4688
0907
0902
0948
www.kvalitavody.sk
vodné filtre
a nerezové fºa‰e
Inzercia v PN
Tel.: 6383 8640
Poãas leta sa pozornosÈ samosprávy opäÈ zaostrila na t˘ch,
ão poru‰ujú v‰eobecne záväzné nariadenia (VZN, pozn. red.). V
rámci tzv. kontroln˘ch dní sa sledovalo dodrÏiavanie zákazu konzumácie alkoholu na verejn˘ch priestranstvách, pitie alkoholu
mladistv˘ch, plnenie pravidiel o drÏbe psov a re‰pektovanie
otváracej doby prevádzky letn˘ch terás.
Podºa VZN mohli byÈ terasy
v PetrÏalke otvorené do 21. h.
Z desiatich nav‰tíven˘ch prevádzok v‰ak v siedmich prípadoch
toto nariadenie nere‰pektovali.
Zv˘‰en˘ dozor poriadkovej ãin-
nosti ‰tátnej polície bol poãas
prázdnin v Sade Janka Kráºa. V
rámci kontroly dodrÏiavania zákazu pitia alkoholu na verejn˘ch
priestranstvách a kontroly konzumácie alkoholu mladistv˘mi
ho vo veãern˘ch hodinách spoloãne s príslu‰níkmi PZSR nav‰tívil osobne aj Milan Ftáãnik s
prednostom Mariánom Mi‰kaninom a vedúcou oddelenia sociálnych vecí Alenou Halãákovou.
Platí zákaz konzumácie alkoholu
na verejn˘ch priestranstvách od
‰tvrtej hodiny ráno do druhej nasledujúceho dÀa. Sad podºa skúseností polície zneuÏívajú na popíjanie alkoholu aj adolescenti.
(Pokraãovanie na 2. strane.)
Predzáhradky
Pomaly uzatvárame na‰u súÈaÏ O najkraj‰iu predzáhradku.
Ak ste do nej tú „svoju” e‰te
nestihli prihlásiÈ, môÏete tak
spraviÈ do 6. septembra. Po
uverejnení v‰etk˘ch prihlásen˘ch predzáhradok komisia vyhodnotí tú najkraj‰iu.
Te‰íme sa na va‰e ìal‰ie návrhy!
(red)
Mlynarovièova 14
MOST SNP
(od starého mesta) tel.: 02/62240036;
Trnavské mýto
tel.: 02/54430784;
(podchod)
Hodžovo nám.
tel.: 02/55565522;
(podchod)
Miletièova 1
tel.: 02/54412230;
tel.: 02/55574173;
Párièkova 5
Klemensova 1
(pri aut. stanici)
(Dunajská)
tel.: 02/55644210;
tel.: 02/52960801;
Fedinova 24
tel.: 02/62250234;
Požièiame
najviac peòazí
za najnižší
úrok
2 / SPRAVODAJSTVO
3. 9. 2010
âo ukázali letné kontroly
(Dokonãenie z 1. strany.)
V˘sledky „veãierkov“ sa nezriedka prejavia v zdevastovan˘ch laviãkách, lampách ãi smetn˘ch ko‰och. Od 1. júna 2010
pre‰la kompetencia rie‰iÈ konzumáciu alkoholu mladistv˘mi z
mesta na obce. Podºa vedúcej
sociálneho oddelenia Aleny Halãákovej, ak sa dokáÏe poÏitie alkoholu u maloletej osoby, bude
v správnom konaní jej zákonnému zástupcovi udelená pokuta
do v˘‰ky 33 eur. Ak ide o osobu
mladistvú do osemnásÈ rokov,
môÏe jej byÈ udelené pokarhanie
a v závaÏnom prípade zákaz
vstupu do pohostinstva, v ktorom jej naliali. „MládeÏ siaha po
alkohole ãoraz viac,“ kon‰tatovala A. Halãáková. Pozitívnu
zmenu v problematike podºa nej
priniesla novela zákona o ochrane pred zneuÏívaním alkoholick˘ch nápojov. Ak nájdu neplnoletú osobu, ktorá je opitá, subjekty ako PZSR, Ïelezniãná polícia, pedagógovia, alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
majú ohlasovaciu povinnosÈ ku
obci.“ Poãas kontrolného veãera
bola jednej osobe udelená bloková pokutu 10 eur za poÏívanie
alkoholu na verejnom priestranstve a u ‰tyroch mladistv˘ch sa
dychovou skú‰kou zistil alkohol.
ëal‰ie dôsledky budú pre nich
vyvodené v rámci správneho ko-
nania. Pozornosti sa nevyhli ani
voºné v˘behy psov, detské ihriská a lokalita Veºk˘ DraÏdiak. Práve pri obºúbenom jazere zaznamenali niekoºko desiatok sÈaÏností na majiteºov, ktorí svojich
‰tvornoh˘ch miláãikov pú‰Èajú
do vody. Rovnako ako v minul˘ch rokoch sa vyskytol problém
s niãením znaãky informujúcej o
zákaze kúpania psov. Samospráva ju musela opakovane osádzaÈ.
Pri kontrole psiãkárov sa nezistili
Ïiadne previnenia. Psy boli prihlásené na miestnom úrade. Ich
majitelia mali pri sebe vrecú‰ko
na exkrementy a mimo zón voºného pohybu drÏali psov riadne
na vôdzke.
Poãas kontroln˘ch dní spojili
svoje sily mestskí policajti, okrskári, in‰pektori verejného poriadku a zamestnanci miestneho
úradu. Starosta PetrÏalky ocenil
dobrú spoluprácu in‰pektorov
a príslu‰níkov PZ: „To, Ïe sme sa
s mestskou políciou dohodli na
súãinnosti t˘chto dvoch zloÏiek,
je veºmi dôleÏité, pretoÏe v praxi
to reálne funguje. Na‰ou úlohou
je starostlivosÈ o ãistotu okolo
kontajnerov˘ch stojísk a dokumentácia priestupkov t˘kajúca
sa drÏania psov, no práve pri nej
potrebujeme spoluprácu mestskej polície.“ Starosta tak komentoval fakt, Ïe in‰pektori nemajú kompetenciu udeºovaÈ pokuty. MôÏu len upozorniÈ toho,
kto poru‰uje zákon, prípadne
ohlásiÈ zisten˘ problém na miestnom úrade. Vìaka ich dennodennému monitorovaniu v‰ak
môÏe úrad efektívnej‰ie reagovaÈ na problémy vyskytujúce sa
v petrÏalskom priestore. Veliteº
okrskovej stanice MP PetrÏalka
Ján HanidÏiar dodal, Ïe len za
minul˘ rok rie‰ila polícia v mestskej ãasti okolo 19-tisíc priestupkov, väã‰ina z nich sa v‰ak net˘kala poru‰enia v‰eobecne záväzn˘ch nariadení. Najviac ich bolo
v doprave, priãom najväã‰ím
problémom ostáva parkovanie
na chodníkoch a poru‰ovanie zákazu vjazdov.
Zmyslom kontroln˘ch dní nie
je podºa petrÏalského hovorcu
represia: „Skôr sme chceli upozorniÈ na pravidlá, ktor˘ch dodrÏiavanie je v záujme v‰etk˘ch
obyvateºov PetrÏalky. Majú teda
najmä preventívny charakter.“
V jesenn˘ch mesiacoch plánuje Mâ v kontrolách pokraãovaÈ. V spolupráci s úradom sociálnych vecí a rodiny, mestskou
a ‰tátnou políciou, chce pozornosÈ sústrediÈ aj na zá‰koláctvo.
LUCIA DREVICKÁ
FOTO - AUTORKA
Samospráva pozastavila dotácie Komunitné leto v Kopãanoch
PetrÏalská samospráva doãasne pozastavila poskytovanie úãelov˘ch finanãn˘ch dotácií pre aktivity neziskov˘ch organizácií ãi
právnick˘ch osôb, ktoré pôsobia
na území mestskej ãasti. K tomuto mimoriadnemu kroku musel
pristúpiÈ úrad na základe kritického v˘voja verejn˘ch financií za
posledné tri mesiace. Odblokovanie poskytovania dotácií závisí
od ìal‰ieho v˘voja príjmov samosprávy, priãom vedenie miestneho úradu vykonáva denn˘
monitoring stavu rozpoãtu.
V príjmovej stránke rozpoãtu
sa situácia v mesiaci júl v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (jún) zlep‰ila a na úãet PetrÏalky pri‰lo zo ‰tátneho rozpoãtu 580-tisíc (jún - 91-tisíc eur)
z predpokladan˘ch 900-tisíc eur.
Z dôvodu krízového riadenia je
v t˘chto dÀoch doãasne pozastavené aj poskytovanie jednorazov˘ch finanãn˘ch v˘pomocí pre
sociálne odkázan˘ch obãanov.
O nenávratnú finanãnú dotá-
ciu poÏiadalo v roku 2009 úrad
95 subjektov v celkovej v˘‰ke
104-tisíc eur. Na základe odborného posúdenia Ïiadostí v komisiách miestneho zastupiteºstva
bolo nakoniec pridelen˘ch 25
234 eur pre 76 Ïiadateºov, ktor˘mi samospráva najãastej‰ie podporila rôzne sociálne, vzdelávacie ãi ‰portové podujatia organizované neziskov˘m sektorom na
území mestskej ãasti. Priemerná
v˘‰ka dotácie sa v minulom roku
pohybovala na úrovni 516 eur.
PetrÏalsk˘ úrad v záujme transparentného rozhodovania o pridelení dotácií zverejÀuje na svojej oficiálnej internetovej stránke
v‰etky informácie t˘kajúce sa
Ïiadateºov, dôvodoch Ïiadostí,
v˘‰ke poskytnutej dotácie ãi vyúãtovaní poskytnut˘ch financií.
Pravidlá poskytovania úãelov˘ch
dotácií definuje v‰eobecne záväzné nariadenie a jeho znenie
s formulárom Ïiadostí je moÏné
nájsÈ na www.petrzalka.sk, ãasÈ
Dotácie.
(dra)
Prázdniny na petrÏalskom
sídlisku Kopãany boli ru‰né. Obãianske zdruÏenie Ulita, ktoré tu
pôsobí uÏ takmer sedem rokov,
od‰tartovalo na sviatok detí
projekt s názvom „komunitné
leto“. Popri tradiãn˘ch aktivitách pre deti a mládeÏ, svoju
ponuku roz‰írili tak, aby sa
mohli zapojiÈ aj dospelí obyvatelia sídliska. Podstatou bolo oÏiviÈ
verejn˘ priestor, ale najmä spoloãne stráviÈ príjemné letné
chvíle. Okrem mnoÏstva hier a
‰portov˘ch turnajov, ktoré pripravovali star‰ie deti pre men‰ie, sa pustili aj do dvoch ambicióznych úloh. V priestore pod nadjazdom zorganizovali s povolením magistrátu letné filmové veãery. Prvému premietaniu
v‰ak predchádzalo nároãné upratovanie. Mladí ºudia
zo sídliska spoloãne s pracovníkmi Ulity z neho vyniesli neuveriteºn˘ch 66 100-litrov˘ch vriec odpadu.
Premietalo sa zatiaº len trikrát, podºa Petry HraÀovej
zo zdruÏenia chcú priestor na jeseÀ e‰te premaºovaÈ.
So ‰tetcom a farbami uÏ má tunaj‰ia mládeÏ skúsenosti. Poãas prázdnin sa pustili aj do revitalizácie betónovej plochy, na ktorej by chceli maÈ v budúcnosti
‰portovisko. To v tejto ãasti PetrÏalky stále ch˘ba.
„Plochu sme si zaãiatkom leta vytypovali, keì sme sa
zapojili do súÈaÏe o ihrisko. Napriek tomu, Ïe sa financie nepodarilo získaÈ, vyãistili sme ju a postupne
maºovali panelové rúry. Viac ako na estetike nám
záleÏalo na tom, aby deti získali vzÈah k miestu, kde
Ïijú,“ vysvetlila Petra. Najviac ju te‰í, Ïe z v˘sledku
veºkého letného projektu nemá radosÈ len ona: „Od
star‰ích i mlad‰ích detí boli veºmi pozitívne ohlasy.
Teraz sa te‰ím na to, ako budú mladí z Kopãian svoju
prácu pre sídliskovú komunitu prezentovaÈ na medzinárodnom stretnutí mládeÏe v Hamburgu.
(ld)
FOTO - ULITA
SÍDLISKO / INZERCIA / 3
3. 9. 2010
Prázdninovali sme v PetrÏalke
Centrum voºného ãasu na Gessayovej ulici organizovalo deväÈ
denn˘ch turnusov, v ponuke boli tradiãné Ekolentilky, Sloníãatá,
Pc-ãkári, ·porÈáci i Vodáci. Pribudol v‰ak aj tábor v˘myselníkov,
pre v‰etky zvedavé deti, ktoré sa chcú dozvedieÈ viac o svete naokolo. Popri ‰porte a hrách nech˘bali v˘lety, napríklad na Moravu, na BIO farmu pri Stupave, ãi do ãeskej zoologickej záhrady
Le‰ná.
Chvíle strávené v CVâ sú tradiãne najmä o zábave, tentoraz sa
v‰ak rozprávalo aj o váÏnych témach. Poãas prázdnin pokraãovala
zbierka ‰kolsk˘ch potrieb, v rámci
ktorej táborníci nosili svojim rovesníkom zo zaplaven˘ch obcí ‰kolské
ta‰ky, peraãníky, zo‰ity ãi farbiãky.
Do zbierky sa zapojilo pribliÏne
typická vysok˘mi horúãavami, ktor˘m sa operatívne museli prispôsobiÈ aktivity turnusov. ZástupkyÀa
riaditeºky CVâ Magda Peková by
preto aj touto cestou rada poìakovala vedúcim z denn˘ch táborov
Mgr. Milanovi Mankovi, Slávke Palu‰ovej, Lucke BeÀovej, Ing. Janke
Kuchárikovej za kvalitne a pestro
stotridsaÈpäÈ detí spolu s rodiãmi.
·kolské pomôcky v‰ak spontánne
nosili aj obyvatelia PetrÏalky.
Vìaka skúsen˘m vedúcim v
Centre nebola nuda ani v prípade
daÏìa ãi v extrémnych teplách.
Najmä prvá polovica leta bola
pripraven˘ program a za profesionálne zvládnutie záchrann˘ch
opatrení proti úpalom a prehriatiu
detí v extrémnom poãasí, od
7. hodiny do 17. hodiny nepretrÏite.
(ld)
FOTO - AUTORKA
KniÏky vy‰li opäÈ do ulíc
Mestská kniÏnica ani tento rok nesklamala svojich priaznivcov
a uÏ po ‰tvrt˘ raz rozkrútila obºúben˘ kniÏn˘ kolotoã, ktorého
cieºom je, aby kniÏky na‰li ão najviac nov˘ch ãitateºov. Po poslednej kapitole by ste ich preto mali posunúÈ priateºom alebo jednoducho zanechaÈ tam, kde ich môÏe opäÈ niekto nájsÈ. Hra sa
konãí v septembri, keì by sa mali opäÈ vrátiÈ do jednej z poboãiek miestnej kniÏnice.
VyberaÈ z titulov vyraden˘ch z
fondu kniÏnice pre multiplicitu ste
mohli kaÏdú prázdninovú stredu v
stánku pred budovou Technopolu,
v prípade zlého poãasia, vìaka
ústretovosti spoloãnosti aj priamo
v budove. Stála ponuka kniÏiek
bola opäÈ na Magio pláÏi a otvorená bola aj kniÏnica v guºometnej
veÏi bunkra BS-8 na Kopãianskej
ulici, kde vypoÏiãiavanie funguje
poãas celého roka, na rovnakom
princípe ako kolotoã. Novinkou
medzi distribuãn˘mi miestami bol
tzv. vnútorn˘ okruh na chodbách
miestneho úradu, poãas nestránkov˘ch dní.
Podºa riaditeºa miestnej kniÏnice Ing. Ernesta Husku si vìaka
letnej hre na‰lo svojich ãitateºov
pribliÏne 2500 kniÏiek. Najväã‰í
záujem bol uÏ tradiãne o detektívky a romantické príbehy, pár milovníkov fantastiky si na‰lo star‰ie
klasické sci-fi a záujmu sa te‰ili aj
cestopisy. Vìaka daru od petrÏalskej ‰koly Narnia ste v ponuke
mohli tento rok nájsÈ anglickú literatúru, detskú aj náboÏenskú.
Mnohí ãitatelia uÏ princípy hry
poznajú a ãastej‰ie ako po minulé
roky kniÏky po preãítaní vrátia, prípadne nosia darom svoje vlastné.
Toto leto v‰ak prinieslo aj negatívnu skúsenosÈ: „Po prv˘krát sa
nám, Ïiaº, stalo, Ïe sa knihy z kolotoãa objavili vo v˘kupe antikvariátov, a tak sme obmedzili poãet na
tri kusy na osobu. Pomohla aj
medializácia tohto nepríjemného
javu, následne sa títo zberatelia uÏ
neobjavili.“ Posledn˘ raz môÏete
kniÏn˘ kolotoã stretnúÈ 4. septem-
bra v âunove na podujatí Bratislavskej komunitnej nadácie Preteky kaãíc. Poãas prázdnin sa oplatilo zavítaÈ aj do novej poboãky MK
na Prokofievovej ulici. UÏ len do
5. septembra potrvá zaujímavá v˘stava o Bratislave. Náv‰tevníci ma-
jú moÏnosÈ vidieÈ hlavné mesto
zachytené na mapách od 9. storoãia aÏ po súãasnosÈ. Okrem minulosti sa v‰ak autori snaÏia poodkryÈ
aj jej budúce smerovanie. Exponáty sú v˘sledkom mnohoroãnej práce ‰ir‰ieho kolektívu popredn˘ch
slovensk˘ch architektov, archeológov, filozofov a tvoriv˘ch umelcov,
zaoberajúcich sa otázkami v˘voja
mestskej krajiny.
LUCIA DREVICKÁ
FOTO - AUTORKA
RATANOVÝ NÁBYTOK
Prvá NÁKLADNÁ taxisluÏba
v Bratislave
➥ U nás neplatíte plné kilometre!
➥ Tovar vám vynesieme aÏ domov!
➥ Ponúkame rozvoz po celej EÚ!
➥ Odvezieme aj star˘ nábytok a iné!
Nám. Hraničiarov 4/b Petržalka
NAJVÄČŠÍ VÝBER
ODBER IHNEĎ
Po - pi: 1000 -1800 h
6224 0314,
0905 874 673
NAJLEPŠIE CENY! Sobota: 900 -1300 h
www.taxikar.sk
0910 647 776
TAXI
4 / INZERCIA
3. 9. 2010
-D]\NRYpNXU]\-HVHł
‡
‡
SUHGHWLPOiGHåGRVSHOêFK
YãHREHFQpRGERUQpSUtSUDYDQDSRKRYRU\
=DStãVDDY\KUDMMD]\NRYêSRE\WY]DKUDQLþt
=iSLV±
=DþtQDPHRG
*DUDQWXMHPH9iP
ãSLþNRY~NYDOLWX
]DQDMOHSãLXFHQX
YPHVWH
Viac na www.aveducation.sk
Akadémia vzdelávania,
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
[email protected], [email protected]
➤ Máte problémy
v partnerskom vzÈahu
a v zamestnaní?
➤ Máte zdravotné
problémy?
Vyveštím vám
cez vašu dlaň
a pomocou
numerológie.
Tel.: 0905 119 230
ZASKLIEVANIE
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE – ZŠ Tupolevova 20 – BRATISLAVA, PETRŽALKA
Najniωie ceny PHM
v PetrÏalke:
95-ka:
Jurki Kopãianska - 1,209 eura
Lukoil Panónska - 1,240 eura
Diesel:
Jurki Kopãianska - 1,115 eura
Lukoil Panónska - 1,120 eura
20. september 2010
17.00 – 19.00 hod
ZŠ Tupolevova 20
Nábor nových členov je možný aj v priebehu roka denne
od pondelka do štvrtka od 17.00 do 19.00 h. alebo kedykoľvek telefonicky
Informácie: mobil non-stop 0903 325 340, 0904 323 309
e-mail: [email protected] [email protected]
ĎALŠIE VÝHODY!!!
www.natankuj.sk
LOGII
- bezrámov˘
systém
od 120 eur/m2
s montáÏou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Ponuka práce do kuchyne
Základná škola Holíčska 50, Bratislava 5
prijme do trvalého pracovného pomeru
2 pracovníčky prevádzky (pomocné sily) do kuchyne.
Bližšie informácie: p. Kállayová, vedúca ŠJ,
Tel. 63 827 103, mobil: 0907 101 084
- zľava pre cvičiacich súrodencov
- prvá platba až po vyskúšaní
- nábor detí už od 5 rokov
- nízke členské príspevky
- spoločné akcie, sústredenia, súťaže
- kvalitní tréneri (absolventi FTVŠ UK
s najvyššou trénerskou kvalifikáciou)
KADERNÍCTVO
Farba LONDA
Krátke - 11,90 eura
Polodlhé - 13,90 eura
Dlhé - 15,90 eura
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE
NECHTOV
FAREBN¯M GÉLOM
KOZMETIKA
AKCIA:
Depilácia cel˘ch nôh - 12 eur
Lepené mihalnice - 12 eur
Mestská časť Bratislava-Petržalka
MASÁÎE
ponúka na PRENÁJOM GARÁŽOVÉ MIESTA
Bližšie informácie Vám poskytnú
na tel.: 6828 6868
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
WELLNES
PEDIKÚRA
Cena - 18,30 eura
SPOĽAHLIVOSŤ * KVALITA * VÝSLEDKY
Cena za prenájom garážového miesta je 49,69 EUR/mesiac (1497 Sk/mesiac) bez DPH, ktorá sa každoročne upravuje o mieru inflácie, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR.
V prípade záujmu o prenájom garážového miesta žiadosť
s uvedením rodného čísla, prípadne IČO a telefonického
kontaktu adresujte na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie nakladania s majetkom, referát
podnikateľských činností, Kutlíkova ul. č. 17, 852 12 Bratislava 5. K žiadosti sa prikladá fotokópia osvedčenia o evidencii motorového vozidla.
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
PEDIKÚRA
Neviete čo s voľným časom,
...tak príďte na KARATE
v garážových stojiskách na Rovniankovej ul. č. 4-6
a Mlynarovičovej ul. č. 14-24 Bratislava.
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlov˘ háj,
vedºa redakcie PN)
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
1-izbov˘ byt na Jasovskej - mimoriadna ponuka!!!
56 900 eur
➥ Garsónky
od 50 000 eur
Gessayova, Holíãska, Rovniankova, ·ustekova, Nám. hraniãiarov
1-izbové byty
od 57 000 eur
Topoºãianska, BeÀadická, Jungmannova, Jasovská, Znievska,
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 74 000 eur
Topolãianska, Mamateyova, Hálova, Holíãska
➥ 3-izbové byty
od 87 000 eur
Krásnohorská, Romanova, Mamateyova, Markova, Holíãska
➥ 4-izbové byty
od 99 000 eur
Bzovícka, ·evãenkova, Medveìovej, Krásnohorská,
Holíãska, Fedinova, Mamateyova
Novostavby: 3-izbov˘ ·ustekova, 3-izbov˘ a garsónka na Vy‰ehradskej
RD 3i Gabãíkovo + garáÏ a 2i dom, celková rozloha 885 m2,
ãiastoãná rekon‰trukcia 83 000 eur/dohoda
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava - Jarovce: 2x 8,5á 166 eur/m2, IS v dosahu,
Malacky, Plaveck˘ ·tvrtok-chatová oblasÈ, Senec-TureÀ, Nová Dedinka ...
63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
Celé telo - 16 eur
Marcela - objednávky v kaderníctve
Akcia: Pri celotelovej masáÏi
akcia na kaderníctvo 10%
NOVINKA!
TURBOSOLÁRIUM
BANKOVANIE, MEDOVÁ MASÁÎ
tel.: 0903 960 923
(Kaderníctvo)
Janka mobil: 0903 191 885
Katka mobil: 0905 156 765
(Nechty)
Lenka mobil: 0907 385 932
(Kozmetika)
ªubka mobil: 0907 556 758
(Pedikúra)
Albi mobil: 0903 390 913
(MasáÏe)
Marcela - objednávky v kaderníctve
UÎ AJ PREDPOLUDNÍM!
INZERCIA / 5
3. 9. 2010
Okná na cel˘ Ïivot
● Je správne hovoriÈ o
FiberGlasse ako o novinke, keì
ide o materiál, ktor˘ sa pouÏíva uÏ desiatky rokov?
- Najskôr si povedzme nieão o
FiberGlasse. Je to kompozitn˘ materiál zloÏen˘ zo sklen˘ch vlákien a
polyesterovej Ïivice. Patrí do skupiny najpevnej‰ích, najodolnej‰ích a
najstálej‰ích materiálov. Pre jeho
pruÏnosÈ, mechanickú pevnosÈ,
chemickú odolnosÈ a termoizolaãnú schopnosÈ ho nájdeme vo viacer˘ch priemyseln˘ch odvetviach.
Fiberglassové profily sa pouÏívajú
pri v˘stavbe ciest a mostov, ale aj
na trupy lodí a automobilové karosérie. Neodmysliteºne uÏ patrí do
tzv. kozmického priemyslu, pretoÏe je nehorºav˘, teda vrcholne bezpeãn˘. Spomeniem tieÏ inú zaujímavosÈ - pouÏíva sa aj na rybárske
prúty ãi tyãe na skok o tyãi.
● Preão v‰ak FiberGlass na
okná - aÏ teraz?
- Dôvodom jeho nepouÏívania
pri v˘robe okien boli problémy pri
v˘robe tenkostenného profilu.
Dne‰né technológie - a na‰a moderná fabrika ich má - uÏ umoÏÀujú vyrobiÈ tieto profily vo vysoko
konkurenãnej cene. Ako prvá firma v Európe sme zaãali patentovanú v˘robu materiálu FiberGlass
na v˘robu okien a dverí, a to
ako kon‰trukciu okenn˘ch rámov,
ãi uÏ kompletného profilu z
FiberGlassu, alebo ako v˘stuhu do
plastov˘ch rámov namiesto doteraj‰ej oceºovej v˘stuÏe. Na‰a fabrika nie je montáÏnou fabrikou,
teda Ïiadnou skladaãkou zahraniãn˘ch profilov, ale od zaãiatku aÏ
do konca vlastnou ‰piãkovou pro-
Sedavé zamestnanie
vykompenzuje joga
Stále častejšou príčinou chronických problémov s chrbticou, krížami a s pohybovým
aparátom je dnes najmä nedostatok pohybu. V dnešnej dobe má mnoho z nás sedavé
zamestnanie a tým i veľký nedostatok prirodzeného pohybu. Väčšinou pracujeme
celý deň s počítačom a doma opäť, keď relaxujeme po celodennom zhone, len sedíme.
I mnohí doktori a fyzioterapeuti potvrdzujú, že jednou z príčin problémov s chrbticou
a bolestí chrbta je práve sedavé zamestnanie.
BOLESTI CHRBTA A PROBLÉMY
S CHRBTICOU
Iste ste sa už stretli s tým, že vás niekedy bolel chrbát alebo ste mali problém s chrbticou, či stuhnutými svalmi. Spúšťačom, či už náhlej alebo pravidelnej bolesti chrbta, môžu byť rôzne faktory –
napríklad prechladnutie krížov, svalov na chrbte,
viróza, stres alebo mentálna, či fyzická vyčerpanosť. Takisto prudší pohyb pri otočení sa, naťahovaní, dvíhaní predmetov a podobne. Nepodceňte tieto príznaky a skúste dbať viac na prevenciu,
o ktorej si dnes bližšie povieme. Častou príčinou
bolestí chrbta môže byť i nesprávne držanie tela
a jednostranná telesná záťaž, resp. nedostatok
vyváženého pohybu. Dochádza pritom ku skracovaniu a ochabovaniu niektorých svalov, narušeniu svalovej rovnováhy a tým i k väčšiemu
opotrebovávaniu kĺbov, k poruchám krvného
obehu, k nadváhe, poruchám trávenia a pod.
PREVENCIA LEPŠIA AKO LIEČBA
Opakujúce sa problémy s chrbtom netreba
podceňovať, nakoľko neskôr sa môžu zhoršiť
a priniesť nám mnoho bolestí a nepohodlia.
Oveľa jednoduchšie a príjemnejšie je zaviesť do
svojho každodenného programu jednoduchú
prevenciu. Pokiaľ máte sedavé zamestnanie ale-
bo dlhodobo jednostranne zaťažujete určité svalové partie, či chrbticu, je potrebné pravidelným
cvičením obnovovať svalovú rovnováhu. K tomuto vám dopomôžu cvičenia zo Systému Joga
v dennom živote. Jogové cvičenia prirodzene
obnovujú svalovú rovnováhu a kompenzujú jednostranné zaťaženie svalov, nakoľko uvoľňujú a
naťahujú stuhnuté a skrátené svaly. Cviky zároveň
posilňujú svaly, ktoré sú ochabnuté a automaticky, pri pravidelnom cvičení, zlepšujú držanie tela
a celkovú fyzickú ale i psychickú kondíciu a pohodu. Systém využíva aj relaxačné a dychové techniky, ktoré celkový účinok cvičení ešte prehlbujú.
PROGRAM
„JOGA PROTI BOLESTIAM CHRBTA“
Špeciálny program jogových cvičení Joga proti
bolestiam chrbta zo Systému Joga v dennom
živote je jednoduchým praktickým návodom pre
všetkých, ktorí sa usilujú o zdravie a rovnováhu.
Predstavuje účinnú prevenciu tak pri problémoch s chrbticou a svalmi chrbta ako aj pri sedavom zamestnaní. Tento program vznikol na
základe dlhodobej spolupráce autora Systému
Paramhans Svámí Mahéšvaránandu s lekármi a
fyzioterapeutmi. Využíva sa preto i v rehabilitácii. Pozostáva z 8 dielov cvičení, ktoré obsahujú
FiberGlass je nehorºav˘, a ohÀovzdorn˘, jeho mimoriadne vyuÏitie
vidím práve pri obnove bytového
domu (pri komplexnom zatepºovaní), a to pri v˘mene schodiskov˘ch
okien ãinÏiakov, resp. ich kopilitov.
Schodiská sú predsa únikové v˘chody. A nie v‰etky doteraz pouÏívané a vymieÀané okná na nich
majú práve vlastnosÈ ohÀovzdornosti a nehorºavosti.
● Keì sa rozhodujeme pre
konkrétnu automobilovú znaãku, potom je to zvyãajne pomer: cena - v˘kon. âo platí pri
oknách a dverách?
- Uviedol som viaceré vlastnosti
a prednosti FiberGlassu. Ak mám
v˘robok, ktor˘ je tvarovo a
kon‰trukãne stabiln˘ pri teplotách
od mínus 60 stupÀov aÏ po plus
280 stupÀov Celzia, v˘robok, ktor˘ je ekologicky ãist˘, prírodn˘ a
recyklovateºn˘ (sklo je predsa z kameÀa) a neuvoºÀujú sa z neho
Ïiadne chemické splodiny, v˘robok, pri ktorom odpadajú obavy,
Ïe sa po piatich ãi desiatich rokoch
deformuje, krúti a prestáva tesniÈ,
ale naopak, Ïe je stabiln˘ a jeho
ÏivotnosÈ sa rovná priemernému
ºudskému Ïivotu, potom by tak˘to
v˘robok nemal byÈ ani najdrah‰í,
ale ani najlacnej‰í, ale prístupn˘.
Okná z FiberGlassu do na‰ich
bytov, panelákov, rodinn˘ch domov a podnikateºsk˘ch objektov
sú cenovo medzi oknami z hliníka
ãi dreva a oknami z plastu vydarenou investíciou pre kaÏdého na
cel˘ Ïivot.
(red)
✄
✄
✄
druh materiálu sa rozhodnúÈ: ãi pre klasické a ãasom preverené
„teplé“ drevo, ãi pre pevnostne stabiln˘, ale vzhºadovo nie veºmi
lákav˘ a chladn˘ aÏ „neosobn˘“ hliník, ãi pre uÏ v‰adeprítomn˘
plast (PVC) s jeho cenovo dostupn˘mi plusmi, ale aj vlastnostn˘mi mínusmi, alebo... Je tu totiÏ ìal‰í, ‰tvrt˘ materiál - FiberGlass.
Ako „‰tvrt˘ rozmer“ na iné okná, dvere a ìal‰ie stavebno-kon‰trukãné a fasádne vyuÏitie. Slovko INÉ, pokiaº ide o FiberGlass,
je zvlá‰È dôleÏité. Bliωie uÏ v rozhovore s jeho v˘robcom a dodávateºom, majiteºom firmy Jánom PAUSCHEKOM.
dukciou so v‰etk˘mi kvalitatívnymi
certifikátmi.
● MoÏno porovnaÈ okná z
FiberGlassu - ich rámy - napríklad s oknami, ktoré sa najviac
a najãastej‰ie pouÏívajú, teda
rámy z plastu?
- Tu niet ão porovnávaÈ. Fyzikálne parametre FiberGlassu sú
mimoriadne odli‰né a urãujú
rozdielnosÈ kon‰trukcie a „správanie sa“ okna ako finálneho produktu.
● Uveìte v‰ak to podstatné...
- K˘m plastové okno tvoria tri
druhy materiálov s rôznymi vlastnosÈami (najmä ich rozÈaÏnosÈ) plast, v˘stuÏ z ocele a sklená
v˘plÀ, potom okno, ktoré tvorí
rám z FiberGlassu a sklená v˘plÀ
sa „správajú“ ako jeden celok. Sú
zo skla. Mne preto mimoriadne
imponuje jeho vlastnosÈ, Ïe
„FiberGlassové“ okno pôsobí ako
v˘born˘ izolant, keìÏe nepodlieha
teplotn˘m v˘kyvom vonkaj‰ieho
prostredia. Je teplotne stabilné. V
horúãavách akoby chladilo, v mrazoch zasa hrialo. Nielen to, ale je
moÏné zadováÏiÈ si ho doslova v
akomkomºvek farebnom vyhotovené vrátane imitácií dreva - drevokoloru. Tu farby nenechajú na
pochybách nikoho z nás, sú tie isté
aké pouÏíva automobilka Mercedes na svojich autách. Okrem toho
je farba opraviteºná, ão sa pri dlhej
Ïivotnosti urãite hodí. A keìÏe
✄
ratislavská firma SAMAT KOVOIZOSPOL, s. r. o., prichádza
na trh s novinkou, ktorá záujemcom o stavebné v˘robky B
najmä okná a dvere, poprehadzuje hodnotov˘ rebríãek pre ak˘
✄
✄
Pozývame Vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V JOGACENTRE
4. september 2009 (sobota)
začiatok o 9.00 a o 14.00
Zistíte, ako vám cvičenia zo Systému Joga v dennom živote môžu pomáhať pri
bolestiach chrbta, kĺbov, pri prekonávaní stresu a únavy. Ukážeme vám, ako
môžete zvýšiť svoju koncentráciu, posilniť imunitný systém a pomôcť si pri
astme či alergiách...
Čaká vás 3, resp. 4 hod. zaujímavý program, v ktorom vám predstavíme základy
jogových cvičení, relaxácie a dychových techník. Môžete prísť na ranný blok
od 9.00 - 12:00 alebo na jeho opakovanie popoludní od 14.00 - 18:00.
Pohostíme vás čajom aj ľahkým občerstvením. Tešíme sa na vás.
JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
podrobný program nájte na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava
relaxačné, naťahovacie i posilňovacie jogové
cvičenia. Cvičebné zostavy sa naučíte v kurzoch
pod vedením skúsených cvičiteľov a neskôr ich
môžete používať denne i doma. Zameriavajú sa
predovšetkým na obnovenie správnej funkcie
chrbtice, zmierňujú alebo pomáhajú úplne odbúrať bolesť a napätie v chrbte. Zvyšujú takisto
celkovú kondíciu a kapacitu svalov chrbta a pružnosť chrbtice pri zaťažení. Sú preto vhodné pre
všetkých, ktorí trpia bolesťami chrbta, majú sedavé zamestnanie, nedostatok denného pohybu
alebo nadmerný stres.
ŠPECIÁLNY PROGRAM PRE PEDAGÓGOV
V Jogacentre na Budatínskej ulici v Petržalke
bude prebiehať aj špeciálny kurz pre pedagógov.
Náročná profesia pedagóga často prináša veľké
psychické vypätie a vyčerpanosť, ktoré sa následne môžu prejaviť aj na zhoršenom fyzickom zdraví. V kurze budú predstavené nenáročné jogové
cvičenia zo Systému Joga v dennom živote, ktoré
prinášajú fyzický i mentálny odpočinok, odbúravajú stres a nervozitu, podporujú schopnosť ľahšie a s nadhľadom riešiť zložité situácie. Cvičenia
prinášajú vnútornú harmóniu a vyrovnanosť,
zlepšujú koncentráciu a pamäť, a môžu zlepšiť aj
kvalitu spánku.
KURZY JOGY
Ponúkame Vám – Kurzy jogy pre začiatočníkov
i pokročilých, Jogu proti bolestiam chrbta, Jogu
pre deti, Kurz pre pedagógov, Kurz meditácie a
ďašie programy. Informácie o kurzoch – ROZPIS
HODÍN, CENY a ZAMERANIA nájdete na
www.JogavDennomZivote.sk/bratislava. Prihlásiť alebo informovať sa môžete telefonicky,
e-mailom alebo osobne priamo v Jogacentre
na Budatínskej 20 (počas stránkových hodín).
Mobil: 0908 127 537
E-mail: [email protected]
6 / SÍDLISKO
3. 9. 2010
Primátor pre obãanov
Cestou na cintorín v Sláviãom údolí ma pri jeho vchode
prekvapila h⁄stka 20-30 fotografov a filmárov. ZvedavosÈ
mi nedala, nuÏ som sa pristavil pri nich v oãakávaní, aká
v˘znamná osobnosÈ príde,
keì sú tu toºkí „paparazzi“.
Bude to celebrita, politik
alebo idú pochovávaÈ niekoho v˘znamného?
Pri‰iel nenápadn˘ mlad˘
muÏ s manÏelkou a dvoma
deÈmi. Postavil sa k nar˘chlo
postavenému „kecpultu“ so
zástavou s logom Bratislavského hradu a zaãal hovoriÈ.
Predstavil sa ako Alojz Hlina a
oznámil, Ïe kandiduje na primátora Bratislavy. Bez zbytoãn˘ch formalít, jednoduchou
reãou rozpovedal príbeh, ktor˘ ho ovplyvnil, aby sa rozhodol zmeniÈ to, ão bráni Bratislave byÈ pokojn˘m a spravodliv˘m mestom. Netradiãné
miesto - vchod na cintorín - si
vybral, aby zdôraznil otras-
Noãn˘ beh Bratislavou
Na noãn˘ beh Bratislavou River Park Night Run 2010 sa prihlásilo uÏ takmer tisíc beÏcov.
Noãn˘ beh Bratislavou ‰tartuje
v rámci Európskeho t˘ÏdÀa mobility 18. septembra o 20.30 h
z námestia v River Parku. Na
beÏcov ãaká upravená sedemkilometrová traÈ. PobeÏí sa po
zrekon‰truovanej nábreÏnej
promenáde, lávkou mosta
Apollo, ìalej po petrÏalskej hrádzi, Viedenskej ceste, lávke Nového mosta, Hviezdoslavovom
námestí do cieºa na Hlavnom
námestí. Organizátori na 26.
septembra pripravujú premiérovo aj Bratislava Ladies run, netradiãné beÏecké podujatie pre
Ïeny. SúÈaÏiÈ sa bude aj o Bratislavskú Lady 2010.
Minuloroãnú premiéru noãného behu absolvovalo vy‰e tisíc beÏcov, tento rok sú organizátori pripravení na dvojnásobné ãíslo. ·tart garantujú prv˘m
2000 platne zaregistrovan˘m
beÏcom. KaÏd˘ úãastník behu
dostane úãastnícke triãko, poukaz na 20% zºavu na nákup
znaãkového ‰portového tovaru,
beÏeck˘ ãip na meranie ãasu,
obãerstvenie na trati aj v cieli a
tieÏ medailu. Tí, ktorí v on-line
prihlá‰ke uvedú svoje mobilné
ãíslo, dostanú po dobehnutí do
cieºa SMS správu s dosiahnut˘m
ãasom. KaÏd˘ z úãastníkov behu bude zaraden˘ do tomboly
o vecné ceny. SúãasÈou podujatia je aj bohat˘ sprievodn˘
program.
(SITA)
nosÈ svojho záÏitku. Uviedol
tragick˘ prípad, keì priãinením mestsk˘ch orgánov pani
Neumüllerová, obyvateºka
bytu v budove b˘valej bratislavskej Luxorky, musela ÏiÈ v
poslednom období pred skonom bez vody, tepla, elektriny, plynu a moÏnosti pouÏívaÈ
hygienické zariadenie. Alojz
Hlina sa ako sused usiloval
pomáhaÈ jej zo v‰etk˘ch síl,
ale zabrániÈ nezvratnému
osudu uÏ nemohol. A vtedy sa
rozhodol, Ïe treba zmeniÈ
vzÈah mesta k jeho obyvateºom. Netreba sºubovaÈ veºké
stavby, projekty, vízie a podobne, z ktor˘ch sa aj tak realizujú len máloktoré. Treba
zmeniÈ správanie kompetentn˘ch voãi obãanovi, aby kaÏd˘
v tomto meste, v Bratislave,
mal moÏnosÈ ÏiÈ a doÏiÈ svoje
dni dôstojne. To je hlavná
my‰lienka jeho vystúpenia,
ktorá mi utkvela v pamäti.
Koºko podobn˘ch osudov
by sme na‰li aj v na‰ej PetrÏalke? Chránime prírodu, stromy, vtáky, chceme parkoviská,
ihriská, zdravotné zariadenia,
akvaparky, ‰portoviská a tak
ìalej. Zdá sa mi v‰ak, Ïe mal˘,
obyãajn˘, normálny ãlovek je
kdesi bokom, v úzadí. Nevie
sa o Àom a ani on nevie o
„veºk˘ch problémoch“, ktoré
sºubuje vyrie‰iÈ kaÏd˘ uchádzaã o verejnú funkciu.
Preto mi je nesmierne sympatické, Ïe odrazu je tu nezávisl˘ kandidát na primátora
mesta Bratislavy, ktorého nevybrala a netlaãí Ïiadna politická strana.
Je to obãan, ktor˘ by chcel
jednoducho prispieÈ k tomu,
aby sme boli ºudskej‰í, ohºaduplnej‰í, tolerantnej‰í, jednoducho, aby sme boli dobrí
Bratislavãania.
Nájde nasledovateºa aj v
PetrÏalke!?
MÁRIO MIKULIâ,
PetrÏalãan z Peãnianskej
Na Divokej vode budú
opäÈ Preteky kaãíc
Bratislava bude uÏ po tretíkrát
patriÈ k mestám, ktoré majú
Preteky kaãíc. Benefiãné podujatie pripravila na sobotu 4. septembra o 12.00 h Komunitná
nadácia Bratislava v Areáli vodn˘ch ‰portov Divoká voda v
âunove. Na trati vo vodnom kanáli budú súÈaÏiÈ umelé kaãice v
pretekoch jednotlivcov aj firiem.
Záujemcovia symbolickou kúpou
za tri eurá podporia niektorú z
ôsmich neziskov˘ch organizácií.
Svoj príspevok môÏu adresovaÈ
t˘mto organizáciám: Detsk˘
fond Slovenskej republiky, Domka - zdruÏenie saleziánskej mládeÏe, Rodinné centrum Pre‰porkovo, MaãkySOS, Obãianske
zdruÏenie Bol raz jeden ãlovek,
Obãianske zdruÏenie ªudia proti
rasizmu, SOS/BirdLife Slovensko
alebo Komunitná nadácia Bratislava. V˘ÈaÏok z podujatia bude
pouÏit˘ na podporu aktivít, ktor˘m sa organizácie venujú - nízkoprahové centrum Mixklub, celoroãné mládeÏnícke aktivity,
pestrá ãinnosÈ centra pre rodiny
s deÈmi, pomoc pouliãn˘m maãkám, vytváranie tolerantnej a
multikultúrnej spoloãnosti, podpora mentálne postihnut˘ch ºudí, ochrana a v˘skum voºne Ïijúceho vtáctva a jeho biotopov. V
prípade Komunitnej nadácie Bratislava pôjdu získané peniaze na
konkrétne programy, ktoré nadácia pripravuje uÏ niekoºko rokov. Organizácia bude môcÈ
opäÈ podporiÈ desiatky letn˘ch
aktivít mlad˘ch ºudí v programe
BUDATKO
BUDATKO POZ¯VA
POZ¯VA
DeÀ dobrovoºníctva
DeÀ dobrovoºníctva 2010 sa
uskutoãní v piatok, 10. septembra v ãase od 10. do 19. h.
V na‰om centre MC Budatko
by sme radi vymaºovali cviãebÀu
a záchod, vyãistili a upratali herÀu (poum˘vali okná) - dezinfikovali hraãky a pripravili miestnosti
na ìal‰iu sezónu.
Kto môÏe prísÈ? KaÏd˘, kto je
ochotn˘ pridaÈ ruku k dielu. Ak
sa nám dopredu nahlásite pote‰í
nás to, ale môÏete prisÈ aj bez
ohlásenia.
·kola rodinn˘ch financií pomáha v‰etk˘m, ão majú záujem
získavaÈ správne vedomosti a
znalosti, aby mohli robiÈ dobré
rozhodnutia o svojich financiách,
o svojom rodinnom ãi osobnom
rozpoãte. Tento prv˘ vzdelávací
komunitn˘ program pre sociálne
slab‰ie a znev˘hodnené vrstvy
spoloãnosti, Ïeny v domácnostiach a matky na materskej dovolenke zabezpeãuje zvy‰ovanie
finanãnej gramotnosti na Slovensku.
Témy ·koly rodinn˘ch finacií:
Îivotné istoty a peniaze, Osobn˘
a rodinn˘ rozpoãet, Ako komunikovaÈ s finanãnou in‰titúciou,
Ako zhodnocovaÈ svoje peniaze,
Úvery.
Prv˘ cyklus pre maximálne
15 úãastníãok sa zaãne 14. 9. a
skonãí sa 9. 10. ·kola rodinn˘ch
financií trvá 16 hodín. S lektorkou sa stretnete kaÏd˘ utorok od
16.30 -18. h a cez soboty v ãase
od 9.30 - 11.30 h. Zmeny ãasov
si môÏete dohodnúÈ na prvom
stretnutí.
Druh˘ cyklus pre maximálne
15 úãastníãok sa zaãne 12.10. a
skonãí sa 6.11. ·kola rodinn˘ch
financií trvá 16 hodín v rovnak˘ch ãasoch.
A zaãiatkom sezóny v MC
Budatko bude 5.9. o 16.30 h na
koneãnej autobusovej zastávky
99 Hºadanie pirátskeho pokladu.
Vyz˘vame v‰etk˘ch pirátov, aby
sa dobre obudli a nezabudli si
repelent!
(upr)
Nové knihy v kniÏnici
Beletria pre dospel˘ch:
Jana Benková: Lekcia od princeznej - román pre Ïeny.
Eva Urbaníková: Svet mi je dlÏn˘ - román pre Ïeny.
Traci Hardingocvá: Draãie kráºovné - 2. ãasÈ mystickej trilógie.
J.D.Salinger: DeväÈ poviedok - psychologické poviedky v˘borného rozprávaãa.
Gustáv Murín: Návrat do budúcnosti - hrdina knihy sa vracia po
dvadsiatich rokoch emigrácie.
young4BA, rozvíjaÈ my‰lienku
darcovstva prostredníctvom Klubu darcov, vìaka ktorému sú
podporované nápady neformálnych skupín mal˘ch aj veºk˘ch
Bratislavãanov, alebo obºúben˘
filantropick˘ projekt Daruj knihu
pre znev˘hodnené deti. Majitelia najr˘chlej‰ích kaãíc získajú originálne ceny. Uskutoãnia sa aj
raftové preteky zamestnancov firiem, ktoré podujatie a jeho zámer podporujú. PlaviÈ sa bude aj
posádka dvoch hercov doplnená
vyÏrebovan˘mi záujemcami spomedzi náv‰tevníkov. Poãas celého podujatia je pripraven˘ program pre deti aj dospel˘ch - detské divadielko, skladanie lodiãiek
a kaãiek, maºovanie na tvár, hry
o prírode, kniÏn˘ kolotoã, v˘robky chránenej dielne a podobne.
Informácie o moÏnostiach, ako
sa zapojiÈ do pretekov moÏno
nájsÈ na stránkach:
www.pretekykacic.sk
a www.knb.sk. (SITA)
Odborné a náuãno-populárne knihy:
Matú‰ Kuãera: Svätopluk - celistvá história kaÏdodenného Ïivota,
v ktorom sa Svätopluk pohyboval.
Juraj Dolník: V‰eobecná jazykoveda - opis a vysvetºovanie jazyka.
Stanley Bradleay: Jak se doÏít 140 let - kaÏd˘ môÏe ovplyvniÈ
svoje zdravie, psychiku, vzÈahy.
Andrea Pokorná: Komunikace se seniory - problematika komunikácie a ìal‰ie interakcie so seniormi.
Milan Schavel: Sociálna prevencia - sociálne problémy a potreba
skvalitniÈ ãinnosti sociálnej práce.
Jifií Lapáãek: Poãítaã pre seniorov - od základov Windows, Word,
Excel, Internet.
William Ury: Síla a moc pozitivního nesouhlasu - ako povedaÈ NIE
a napriek tomu sa dohodnúÈ.
·árka Miková: Typologie osobnosti u dûtí - jej vyuÏitie vo v˘chove a vzdelávaní.
Ladislav Janiga: Tatry z oblakov - turistick˘ sprievodca.
Detské knihy:
Nikolaj Nosov: Nevedko na Mesiaci - nové dobrodruÏstvá kratuºkov v Slneãnom meste.
Markus Zusak: Zlodejka kníh - strhujúci príbeh deväÈroãnej Liesel
v adoptívnej rodine poãas roku 1939 v Nemecku.
Hana Lamková: Katka a ·klbko - veselé príbehy o dievãatku
Katke a jej kamarátovi psíkovi ·klbkovi.
Markus Grolik: Súkromn˘ detektív Perry Panter a návrat múmie
- nové dobrodruÏstvá.
Becca Fitzpatricková: Zavrhnut˘ - fantazijn˘ príbeh o zakázanej
láske a zavrhnutom anjelovi.
Kristin Earhart: Smie‰kove prázdniny - nov˘ príbeh z Veºkej
jablkovej farmy.
SÍDLISKO / INZERCIA / 7
3. 9. 2010
Rozmiestnenie kontajnerov na ‰atstvo Humana
Jednota Jasovská ul.
Chodník Jasovská ul. pri Modrej kolibe
Trhovisko Braník
Zdravotné stredisko Streãnianska ul.
Terasa Holíãska ul. 13,15
Kostol Sv. rodiny
Dom kultúry Zrkadlov˘ háj
Hrobáková ul. - Osuského ul., chodník pri parkovisku taxi
Dostihová dráha Starohájska pri vchode
po‰ta Mamateyova ul.
terasa Mlynaroviãova ul. 24
chodník vedºa parkoviska LIDL v Ovsi‰ti
Jednota Ovsi‰te
Tesco Expres Blagoevova ul.
Roh âerny‰evskej ul. - Farského ul.
Vlastenecké nám.
Billa Zadunajská cesta
Samo‰ka Vilová ul.
Zbern˘ dvor âapajevova ul.
Zdravotné stredisko Fedinova ul.
Cik-cak centrum Jirásková ul.
·evãenkova ul. 21
Nám. hraniãiarov parkovisko pod terasou
Kontajnery na ‰atstvo
Na zaãiatku augusta pribudli
v PetrÏalke kontajnery na ‰atstvo. Spoznáte ich podºa typicky
‰edej farby a loga medzinárodného hnutia HUMANA People to
People. Jeho cieºom je prispieÈ
k zberu pouÏit˘ch textílií, odevov
a obuvi, ktoré môÏu následne
pomôcÈ ºuìom v rozvojov˘ch
krajinách. Umiestnenie kontajnerov je trvalé.
Pracovníãka organizácie M.
Urbanová nás informovala, Ïe
PetrÏalãania o túto moÏnosÈ
charity prejavili veºk˘ záujem a
kontajnery sú takmer nepretrÏite
plné. Momentálne sa dorie‰uje
tlaã nálepiek, ktoré budú jasne
oznaãovaÈ ich úãel.
(lud)
FOTO - AUTORKA
Aktivity Centra voºného ãasu
Zbierka pokraãuje!
Zbierka ‰kolsk˘ch potrieb pre Ïiakov zo zaplaven˘ch oblastí pokraãuje do 10. septembra, a preto
vyz˘vame aj rodiãov, ktor˘ch deti nav‰tevujú základné a materské ‰koly, aby ju podporili (‰kolské
ta‰ky, peraãníky, zo‰ity, farbiãky, ‰tetce, perá atì.,
nie o‰atenie). Nedívajme sa neãinne na ne‰Èastie
in˘ch, ukáÏme na‰u spolupatriãnosÈ s postihnut˘mi. ·kolské pomôcky môÏete nosiÈ aj do Centra
voºného ãasu na Gessayovej ã. 6 od 9. do 17. h
denne. www.cvcgessayova.eu, tel.: 6231 5979.
Zápis
Nepreme‰kajte zápis do krúÏkov, ktoré organizuje petrÏalské CVâ Gessayova. Je z ãoho vyberaÈ, v ponuke sú ‰portové, umelecké, prírodovedné i poãítaãové. Ak navy‰e odovzdáte vzdelávací
poukaz do 25. septembra, máte zºavu. V prípade,
Ïe sa va‰e dieÈa nevie rozhodnúÈ, vezmite ho na
DeÀ otvoren˘ch dverí 10. septembra (14.30
- 18.30 h), poãas ktorého si môÏe vyskú‰aÈ vitráÏe,
tanec alebo ‰achovú simultánku. Viac informácií:
www.cvcgessayova.sk.
(upr)
Ilustraãné FOTO - archív PN
w’—•ˆ…˜09ˆ04—ˆ66ë4–63Œ 3
“’WŒ:„P¹ 0904 185 682
8 / KRIMIFÓRUM
3. 9. 2010
Kolízie na cestách a ão s t˘m súvisí (2)
Kriminálna polícia sa obracia na obãanov
so ÏiadosÈou o pomoc pri pátraní po t˘chto
hºadan˘ch osobách. Akékoºvek informácie
oznámte na najbliωom policajnom útvare
alebo na telefónnom ãísle 158, prípadne na
e-mail [email protected]
S policajtom alebo bez neho?
Od prvého júnového dÀa
vstúpili do Ïivota motoristov nové pravidlá ovplyvÀujúce rie‰enie
‰kodovej udalosti. Cieºom úpravy príslu‰n˘ch zákonov je v prvom rade snaha zabezpeãiÈ
jednoduch‰í prístup osôb po‰koden˘ch pri dopravn˘ch nehodách k náhrade ‰kody, ale aj
ur˘chliÈ zdrÏanie úãastníkov kolízie ãakaním na políciu, ktorá nie
vÏdy sa musí dostaviÈ na miesto
udalosti.
V prvej ãasti, ktorú sme uviedli predchádzajúcimi riadkami,
sme sa zamerali na rozdiel medzi
‰kodovou udalosÈou a dopravnou nehodou, ktoré majú spoloãné iba to, Ïe vozidla sa dostali
do vzájomnej kolízie. Ako sme
spomenuli, nie kaÏdá dopravná
kolízia vykazuje znaky dopravnej
nehody, takÏe limitujúcou hranicou medzi ‰kodovou udalosÈou
a dopravnou nehodou je popri
v˘slovnej dohode úãastníkov na
zavinení dopravnej nehody, najmä v˘‰ka hmotnej ‰kody na zúãastnen˘ch vozidlách. Po uzavretí poistnej zmluvy poisÈovateº vydá poistníkovi tlaãivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode
alebo ‰kodovej udalosti (Správa
o nehode). K dispozícií sú aj v
poboãkách jednotliv˘ch poisÈovní, a to v mnohoãlenn˘ch jazykov˘ch verziách. Správu o nehode
by mal maÈ kaÏd˘ vodiã vo svojej
automobilovej v˘bave, aj keì zo
zákona mu takáto povinnosÈ nevypl˘va. Na druhej strane má
v‰ak kaÏd˘ úãastník ‰kodovej
udalosti zo zákona povinnosÈ
vyplniÈ a podpísaÈ tlaãivo zavedené na zabezpeãenie náhrady
vzniknutej ‰kody. Pri beÏnej cest-
kolízie v prípade ‰kodovej udalosti políciu privolajú alebo nie,
záleÏí len od ich dohody. Pri takomto rozhodovaní v‰ak netreba
ZOLTÁN SZABÓ, 68-roãn˘ z Bratislavy.
POPIS OSOBY: je 170 cm vysok˘, strednej
postavy, má ‰edo-zelené oãi.
Na menovaného vydal Okresn˘ súd v Bratislave
príkaz na zatknutie pre preãin ublíÏenia na zdraví.
PETER KUNÍK, 62-roãn˘ z
Bratislavy.
POPIS OSOBY: je 175-180 cm vysok˘, strednej
postavy, má pre‰edivené vlasy a fúzy. Na menovaného vydal Okresn˘ súd Bratislava III príkaz na zatknutie
pre trestn˘ ãin úverového podvodu.
MARTIN ËA·K¯, 56-roãn˘ z Bratislavy.
POPIS OSOBY: je 175 cm vysok˘, ‰tíhlej postavy,
má svetlohnedé vlasy. Nosí okuliare.
Na menovaného vydal Okresn˘ súd Bratislava II
príkaz na zatknutie pre trestn˘ ãin podvodu.
VÁCLAV LAKSAR, 44-roãn˘ z Bratislavy.
POPIS OSOBY: je 175 cm vysok˘, ‰tíhlej postavy,
má svetlohnedé vlasy a ‰edo-zelené oãi. Na menovaného vydal Okresn˘ súd Bratislava I príkaz na
dodanie do v˘konu trestu odÀatia slobody, pre spáchanie trestného ãinu poru‰ovania domovej slobody.
KtoÏe sa to rozãuºuje nad nedostatkom parkovacích miest?
FOTO - (jgr)
nej kontrole polícia od vodiãa
predmetné tlaãivo vyÏadovaÈ nebude. Problém sa v‰ak objaví v
momente, ak ho nebude maÈ v
prípade, Ïe sa stane úãastníkom
‰kodovej udalosti. Ak sa totiÏ neurobí zadosÈ litere zákona, ‰kodová udalosÈ sa berie ako dopravná nehoda, ku ktorej treba
volaÈ políciu a to so v‰etk˘m, ão
je s tak˘mto úkonom spojené.
O tom, ãi úãastníci dopravnej
zabudnúÈ, Ïe nie kaÏd˘ pozná
ceny za opravu po‰kodeného vozidla. Laick˘ odhad sa neskôr
môÏe prejaviÈ ako ‰kodová udalosÈ na vlastnej peÀaÏenke. Nebezpeãné môÏu byÈ aj následky
kolízie na prv˘ pohºad neviditeºné, ako aj iné riziká, napríklad
nezaplatené povinné zmluvné
poistenie úãastníka kolízie. TakÏe otázka - s policajtom alebo
bez neho - zostáva otvorená.
Z BLOKU OKRESNEJ POLÍCIE
Kradne sa v‰etko
V predajni na Jiráskovej ulici Jaroslav H.
(48) z Bardejova dostal chuÈ vypiÈ si dobr˘
trúnok. ChuÈ zaplatiÈ za fºa‰u v‰ak absentovala, ão malo za následok nedobrovoºn˘ presun na políciu. * Podobne skonãil aj
Franti‰ek T. (32) z PetrÏalky, ktor˘ rovnako ako jeho kolega z mokrej ‰tvrte chcel
získaÈ alkohol za pánboh zaplaÈ. * Na Nobelovom námestí pochytil smäd aj Milana
M. (42) z Galanty. Ani tomu sa fºa‰u z
predajne nepodarilo preniesÈ, ako pozornosÈ si v‰ak vyslúÏil zamreÏovan˘ v˘hºad z
policajnej cely. * S cezpoºn˘mi zlodejmi sa
v uplynulom období roztrhlo vrece. Tovar
za vy‰e 506 eur si vybrala Dana V. (31) z
Brna v obchodnom centre na Einsteinovej
ulici. Neobyãajnú podnikavosÈ ohodnotili
policajti ako obyãajnú krádeÏ. * Pavol K.
(30) z Levíc bol skromnej‰í. Bez zaplatenia
si chcel odniesÈ nákup iba za necel˘ch 73
eur. Nebolo to po prv˘krát, takÏe namiesto domov putoval za mreÏe. * Na Veºkom
Zemníku si Karol ·. (15) z PetrÏalky chcel
zarybárãiÈ, na ãom by nebolo niã zlé, keby
vlastnil rybársky lístok. Mal ão vysvetºovaÈ.
* Necel˘ch sedem eur chcela u‰etriÈ Jana
B. (41) z PetrÏalky, ktorá si v predajni na
Jantárovej ceste skryla potraviny do ta‰ky.
Nepriznanie nákupu ju priviedlo aÏ na
políciu. * Priam na to isté miesto sa dostala aj Irena J. (31) taktieÏ z PetrÏalky, ktorá
dostala chuÈ na slaninu v hodnote 2,04
eur. Ani v tomto prípade nebola nákupná
ta‰ka t˘m najlep‰ím miestom na skrytie
kradnutého tovaru. V oboch prípadoch
i‰lo o opakujúce sa krádeÏe. * Opakovane
kradli v obchodoch aj Janka M. (43) z PetrÏalky, Mária Z. (45) z Bratislavy a Janka
H. (54) z PetrÏalky, ako aj Peter W. z Bratislavy * Pomocou skrutkovaãa Viktor M.
(31) z Dúbravky vypáãil dvere v byte na
Medveìovej ulici. Po‰kodenej Anne H.
(50) ukradol fotoaparát Olympus s príslu‰enstvom za 150 eur. Na dotyãnej adrese
sa mu zrejme zapáãilo, pretoÏe o pár dní
vo‰iel cez otvoren˘ oblok do bytu na prvom poschodí. Odcudzil PDA MIO spolu
s nabíjaãkou, fotoaparát Sony, hotovosÈ
v obálke, kapsiãku zn. Husky, zväzok kºúãov a DEK kºúã, USB kºúã a rôzne iné
drobnosti, ãím po‰kodenému Andrejovi
G. (28) vznikla ‰koda za 836 eur.
Experti na cestách
Jazda motorov˘m vozidlom bez prís-
Viete, Ïe...
... novela zákona o zbraniach a
strelive, ktorá nadobudla úãinnosÈ
28. júla 2010, zakazuje nakupovanie zbraní a streliva prostredníctvom zmluvy na diaºku? Podobn˘
zákaz platí aj na prevod vlastníctva
zbraní a streliva tak˘mto spôsobom.
lu‰n˘ch dokladov sa zrejme stáva národn˘m ‰portom. Hrie‰nikom vôbec neprekáÏa, Ïe ich vodiãsk˘ preukaz je doãasne v
policajnej úschove, z ãoho je zrejmé, Ïe
majú uloÏen˘ zákaz ãinnosti viesÈ akékoºvek motorové vozidlá. Patria medzi nich aj
Bratislavãania Peter K. (20), Branislav F.
(28), Ladislav C. (27), Monika O. (41) a
Martina M. (19). Pozadu nezostali ani
PetrÏalãania, ktorí sa na dôvaÏok k jazde
aktivizovali alkoholom - Karol CH. (38)
nafúkal 1,30 mg/l. O nieão menej, 0,70
mg/l, nafúkal ªubomír V. (55), dychová
skú‰ka s pozitívnym v˘sledkom dopadla aj
u tretieho hrdinu z PetrÏalky Marka L.
(21). Bez vodiãského preukazu, na‰Èastie
aj bez alkoholu si chceli zajazdiÈ aj Rudolf
B. (25) z PetrÏalky a Martin â. (27) z Lipovej. * Priam expertom na jazdu bez dokladov je v‰ak Marek R. (36) z Bratislavy,
ktor˘ má uloÏen˘ zákaz viesÈ motorové
vozidlo súdom Bratislava III do novembra
2010, súdom Bratislava I do marca 2011
a petrÏalsk˘m súdom do októbra 2015.
... od zaãiatku tohto roka do
22. augusta 2010 vzniklo na Slovensku 7417 poÏiarov, ktoré spôsobili priame materiálne ‰kody
predbeÏne vyãíslené na 32 239
083 eur? Pri poÏiaroch pri‰lo o Ïivot 23 osôb a 158 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu
vlaÀaj‰ka je poãet poÏiarov niωí o
642, pozitívom je aj zníÏenie poãtu usmrten˘ch o jedenásÈ osôb.
Pavol prezradil, Ïe ide o pervitín, ktor˘
chceli spoloãne vyfajãiÈ. * Aj Richard ·.
(35) vydal policajtom skladaãku, o ktorej
povedal, Ïe je to pervitín. * Na nesprávnom mieste v nesprávny ãas boli zo svojho pohºadu Peter M. (27) a Matej M. (27)
z PetrÏalky.
Pri DraÏdiaku dobrovoºne vydali policajtom su‰enú rastlinu - marihuanu. *
Marihuanu mala skr˘vaÈ aj ‰katuºka, ktorú na Kopãianskej ulici vydal policajtom
Martin G. (18). * Na Úderníckej ulici TomበK. (36) pri‰iel dobrovoºne o jednu
striekaãku s obsahom bielej kry‰talickej
látky, ktorá sa dostala do rúk úradn˘ch. *
Jednu striekaãku vydala na Panónskej
ceste aj Irena J. (31), ktorá v‰ak o jej ãírom
obsahu tvrdila, Ïe je to voda. Náv‰teve na
polícii sa v‰ak nevyhla ani ona. V‰etci boli
kontrolovaní z PetrÏalky a v‰etci mali policajtom ão-to povedaÈ.
V prípade jednotliv˘ch skutkov ide o
osoby podozrivé zo spáchania trestného
ãinu alebo o osoby, proti ktor˘m bolo
vznesené obvinenie.
Drogoví ‰tamgasti
Na Mlynaroviãovej ulici kontrolovali
policajti Pavla G. (27) a Jakuba B. (32). Po
vyzvaní, aby dobrovoºne vydali papierové
skladaãky s obsahom bieleho prá‰ku im
koniec koncov veºa moÏností nezostalo.
Stranu pripravil:
Jaroslav Gründler,
[email protected]
SÍDLISKO / INZERCIA / 9
3. 9. 2010
Detské su‰ienky Sunarka Úspechy ·peciálnej Z· na Îehrianskej
Extra jemné
NA·A SÚËAÎ
SÚËAÎ
Detské su‰ienky Sunarka sú urãené deÈom od
skonãeného 6. mesiaca veku v rámci zmie‰anej stravy. Obsahujú v‰etky dôleÏité vitamíny a päÈ najv˘znamnej‰ích minerálnych látok (vápnik, Ïelezo,
zinok, meì, jód), ktoré detsk˘ organizmus v tomto
veku potrebuje.
Zlep‰ujú trávenie dieÈaÈa a zároveÀ posilÀujú
jeho imunitn˘ systém a obranyschopnosÈ. Sú bez
konzervaãn˘ch látok a syntetick˘ch farbív. Detské
su‰ienky podávané samostatne sú r˘chlou a ºahkou
desiatou.
Deti si ich zamilovali pre ich lahodnú chuÈ, jemnosÈ a v˘bornú rozpustnosÈ. Sú vhodné aj pre deti
v pred‰kolskom veku.
Novinky Sunarka Extra jemné a Sunarka s príchuÈou medu a banánov.
Viac informácií na www.sunar.cz
Otázka: Komu sú urãené su‰ienky SUNARKA?
Svoje odpovede po‰lite na kore‰pondenãnom lístku, alebo
mailom na adresu na‰ej redakcie (Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, resp. [email protected]) do 13. septembra.
Traja vyÏrebovaní dostanú su‰ienky.
Kto vyhral? Zo správnych odpovedí na otázku z PN
ã. 14-15 sme vyÏrebovali t˘chto v˘hercov:
Zuzana Medová, Gessayova 47
Alena Storová, Bradáãova 2
Anna Illa, Osuského 42
V‰etk˘m blahoÏeláme. Kontaktujte, prosím, telefonicky
redakciu, aby ste sa dohodli na termíne, kedy si po ceny
môÏete prísÈ.
Taneãné ‰túdio
EtnoDance
Na úspe‰né vystúpenia na‰ich
Ïiakov na Európskej ‰peciálnej
olympiáde v Ríme a Svetovej
‰peciálnej olympiáde v ·anghaji
nadviazala Mária Lakato‰ová
svojím víÈazstvom v preskoku v
rámci Európskych ‰peciálnych
gymnastick˘ch hier v Luxemburgu, ktoré sa konali koncom mája
tohto roka. Celoroãn˘ poctiv˘
tréning sa urãite oplatil. Okrem
toho získala 7. miesto v cviãení
na kladine. V˘borné umiestnenie
dosiahla aj napriek únavnému
cestovaniu autobusom, ktor˘
mal oneskoren˘ príchod pre povodne. SúãasÈou olympiády bolo
mnoÏstvo sprievodn˘ch podujatí, ktoré zanechali v úãastníkoch veºké emocionálne záÏitky.
Na‰i Ïiaci sa aktívne zúãastnili
aj na Národnej letnej ‰peciálnej
olympiáde v Bratislave, ktorá sa
konala 18. júna. V na‰ej ‰kole
sme zorganizovali súÈaÏ v bocce.
Na akcii sa zúãastnili 4 ‰tvorãlenné druÏstvá a 6 dvojãlenn˘ch
druÏstiev z celého Slovenska. V
kategórii ‰tvorãlenn˘ch druÏstiev
v zloÏení Kristína a Nikola Lakato‰ové, Simona ·kopová a Samuel Nízner sme zvíÈazili, v kategórii dvojãlenn˘ch druÏstiev získali dvojice Róbert Rigó a Mária
Lakato‰ová druhé miesto a Jakub Jankovich a Simona ·kopová ‰ieste miesto.
Vynikajúce umiestnenia na‰ich Ïiakov na ‰peciálnych olympiádach sú v˘sledkom viacroãnej
starostlivosti vedenia ·peciálnej
základnej ‰koly na Îehrianskej
ulici v PetrÏalke nielen o materiálne vybavenie pre jednotlivé
‰porty, ale aj v‰estrannej pomoci
pedagógom pri pravidelnej príprave na uvedené podujatia poãas
celého ‰kolského roku.
Mgr. Mária Králiková,
uãiteºka a trénerka
Diaºnica likviduje úrodu
Zadunajská ãasÈ diaºnice D2 je uÏ roky t⁄Àom v oku obyvateºov mestskej ãasti Bratislava - Jarovce. Diaºnica spája mestskú
ãasÈ s PetrÏalkou a centrom mesta, no i napriek tomu je spoplatnená. Jej predãasné uÏívanie sa skonãilo v roku 2008 a z dôvodu nadmerného hluku nie je zatiaº skolaudovaná. Poãas v˘datn˘ch daÏìov diaºniãná kanalizácia nezvládla odvádzaÈ daÏìovú
vodu. Vyvierala na povrch a zaplavila priºahlé pole s dozretou
úrodou. Miestnemu poºnohospodárovi zniãila voda z diaºnice D2
viac ako polovicu úrody. Nespokojní obãania sa rozhodli zorganizovaÈ petiãnú akciu za zastavenie nelegálneho uÏívania spomenutého úseku diaºnice aÏ dovtedy, k˘m nebude riadne skolaudovaná. Poãas prvého t˘ÏdÀa podpísala petíciu viac ako ‰tvrtina
obyvateºov mestskej ãasti. „Národná diaºniãná spoloãnosÈ a ministerstvo dopravy nás dlhodobo ignorujú a dúfame, Ïe petíciou
ukáÏeme zdvihnut˘ prst,“ informoval Jozef Uhler, ãlen petiãného
v˘boru.
(upr)
www.bdosuskeho.sk
sídliace na Haanovej 10,
v Bratislave - PetrÏalke,
otvára 13. 9. 2010
nov˘ semester.
Pripravili sme pre Vás kurzy etno tancov pod vedením kvalifikovan˘ch lektorov. Bru‰né tance, ‰panielske flamenco, cigánske
tance, flamenco pre deti od 8 rokov, ale aj dynamick˘ taneãn˘
program na formovanie postavy - belly dance for fitness. Taneãnou novinkou bude kurz indického muzikálového tanca bollywood a belly dance for fantasy. Príìte si vyskú‰aÈ ktor˘ tanec
Vám bude najviac vyhovovaÈ. Otvorené hodiny zadarmo:
Pondelok 6. septembra 1800 - 1900 h - Bollywood
1900 - 2000 h - Belly dance for fitness
Utorok 7. septembra
1800 - 1900 h - Bru‰n˘ tanec
1900 - 2000 h - Flamenco
Prihlasovanie: [email protected],
Tel.: 0911 200 079
Aktuálny rozvrh, info: www.etnodance.sk
SPOLOČNOSŤ PRE
ROZVOJ BÝVANIA
Rontgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
GaráÏové státia na predaj uÏ od 11 900 € - tel.: 0918 942 355
Poradenstvo má stále zelenú
Definitívne stop odÈahovke na Macharovej
Na mimoriadnom zasadnutí petrÏalsk˘ch poslancov sa malo
hovoriÈ najmä o Programov˘ch prioritách na‰ej mestskej ãasti
na roky 2007-2010. Napokon poslanci tento bod presunuli aÏ
na septembrové zasadnutie, keìÏe správu treba doplniÈ.
dzajúce uznesenia a prijaÈ jedno,
ktoré bude jasné. Skonkretizoval
ho jej stranícky kolega, 1. vicestarosta Juraj Kováã. Jeho návrh,
Preto sa najdôleÏitej‰ím bodom rokovania stalo rie‰enie vyuÏitia parkoviska na Macharovej.
Ako na úvod povedal prednosta
MÚ Marián Mi‰kanin, keìÏe doteraz na rokovaniach poslancov
nevzi‰lo Ïiadne relevantné rozhodnutie, treba túto kauzu definitívne dorie‰iÈ. Milan Ftáãnik
pripomenul, Ïe zmluvu s Car Towingom uzavrel preto, Ïe parkovisko na Macharovej bolo nevyuÏité a z jeho prenájmu by mestská ãasÈ získala aspoÀ nejaké financie. Keì poslanci rozhodli,
aby zmluvu vypovedal, neexistoval Ïiadny konkrétny investiãn˘
zámer, na základe ktorého by
mohol zmluvu vypovedaÈ. Naopak, podmienky, ktoré poslanci
Car Towingu stanovili, boli pre
prenajímateºa prijateºné a sºúbil
ich splniÈ. No, v praxi tak nespravil (napr. nesplnil podmienku, Ïe
aby táto plocha slúÏila ako verejné parkovisko s osvetlením, napokon poslanci schválili. Michal
Novota (KDH) sa zaujímal, ão to
bude stáÈ a kde na to zoberieme,
s odÈahovaním zaãne aÏ po vybudovaní novej príjazdovej cesty,
odÈahujú viac áut, ako znela dohoda). Iveta Pl‰eková (SDKÚ-DS)
navrhla zru‰iÈ v‰etky predchá-
keìÏe vybudovanie parkoviska
nie je vôbec lacn˘ ‰pás. Juraj Kováã vysvetlil, Ïe 3500 eur na projektovú dokumentáciu je v rozpoãte uÏ vyãlenen˘ch a financie
na samotné vybudovanie parkoviska bude musieÈ nájsÈ nov˘
poslaneck˘ zbor. Rastislav Pavlík
(SDKÚ-DS) dodal, Ïe pre poslancov musí byÈ prvorad˘ názor a
vôºa obãanov, ktorí sa v tomto
prípade vyjadrili jednoznaãne.
Stanislav Janota (KDH) na záver
pripomenul, Ïe v budúcnosti
bude potrebné nájsÈ v PetrÏalke
plochu, kde by sa sústreìovali
„petrÏalské“ odtiahnuté autá.
Poslanci potom schválili vyhlásenie verejnej obchodnej súÈaÏe na predaj pozemku - parc.
ã. 3662/20 vo v˘mere 516 ‰tvorcov˘ch metrov. TieÏ schválili
prevod vlastníctva nebytového
priestoru na Jasovskej 27 spoloãnosti RB Kredit, s.r.o., a nebytového priestoru na Haanovej 40
Tenisovej ‰kole PetrÏalka.
SILVIA VNENKOVÁ
FOTO - archív PN
âo by ste mali vedieÈ o referende
Prezident Slovenskej republiky Ivan Ga‰paroviã na základe
právoplatnej petície obãanov vyhlásil na 18. septembra 2010 (sobota) referendum, v ktorom budú môcÈ obãania odpovedaÈ na
‰esÈ otázok. Ako sa petrÏalská samospráva pripravuje na septembrové v‰eºudové hlasovanie, ão by o referende mali obãania
vedieÈ? To sú základné otázky, na ktoré vám ponúka konkrétne
odpovede tlaãov˘ tajomník miestneho úradu ªubomír Andrassy.
- PetrÏalsk˘ miestny úrad distribuoval v druhej polovici augusta
oficiálne oznámenia o mieste a
ãase konania referenda. Viac ako
102-tisíc informaãn˘ch tlaãív distribuovalo do po‰tov˘ch schránok
60 brigádnikov. KeìÏe poãas dovolenkového obdobia bolo problematické dostaÈ sa do kaÏdého
bytového domu k po‰tov˘m
schránkam, pripú‰Èame, Ïe sa môÏu vyskytnúÈ prípady, keì niektor˘m PetrÏalãanom neboli doruãené tieto oznámenia. V tak˘chto
prípadoch sa môÏu obãania osobne, alebo telefonicky (68 286 822
- Denisa Paulenová) obrátiÈ na oddelenie organizaãn˘ch vecí a
miestny úrad im dodatoãne poskytne základné informácie o konaní referenda, hlavne o tom, kde sa
nachádza jednotlivé referendové
okrsky.
Takmer 102-tisíc oprávnen˘ch
PetrÏalãanov bude môcÈ odpovedaÈ na ‰esÈ referendov˘ch otázok
(viì. tabuºka) v 55 okrskoch, priãom jeden okrsok je vytvoren˘ na
pribliÏne 2-tisíc obãanov. Tu je
potrebné obyvateºov mestskej
ãasti upozorniÈ na fakt, Ïe v referende je skoro o polovicu okrskov
menej, ako to bolo napríklad v júnov˘ch parlamentn˘ch voºbách. Je
to dané t˘m, Ïe pri v‰etk˘ch voºbách sa vytvára voliãsk˘ okrsok na
tisíc a pri referende na aÏ 2-tisíc
oprávnen˘ch obãanov. Preto je
dôleÏité, aby sa kaÏd˘ PetrÏalãan
presvedãil, kde konkrétne, v akej
‰kole sa jeho okrsok, urãen˘ podºa
miesta trvalého pobytu, nachádza.
Právo zúãastniÈ sa na referende
má kaÏd˘ PetrÏalãan, ktor˘ v deÀ
jeho konania dov⁄‰i 18 rokov a je
‰tátnym obãanom Slovenskej republiky. Pri referende je dôleÏité
tieÏ zdôrazniÈ, Ïe neplatí moÏnosÈ
voºby po‰tou, ako to bolo pri parlamentn˘ch voºbách.
Referendové miestnosti sa otvoria 18. septembra o 7. h a PetrÏalãania si budú môcÈ uplatniÈ svoje obãianske právo do 20. h. PetrÏalãania, ktorí sa v sobotu budú
zdrÏiavaÈ mimo mestskej ãasti a
chcú sa na referende zúãastniÈ,
musia si v Námietkovej kancelárii
osobne ãi prostredníctvom poverenej osoby vyzdvihnúÈ hlasovací
preukaz, a tak budú môcÈ hlasovaÈ, v ktoromkoºvek okrsku na Slovensku. Kancelária je zriadená na
I. poschodí miestneho úradu na
Kutlíkovej ulici a posledn˘ deÀ na
získanie preukazu je 16. septem-
ber (‰tvrtok) do 15.30 h. Na Námietkovú kanceláriu sa môÏu obracaÈ obãania aj so svojimi otázkami, pripomienkami ãi námetmi.
Mestská ãasÈ zriadila na svojej
webovej stránke www.petrzalka.sk odkaz REFERENDUM.
(sv)
REFERENDOVÉ OTÁZKY
1. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom zru‰ila povinnosÈ fyzick˘ch osôb a právnick˘ch
osôb platiÈ úhradu za sluÏby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovensk˘m rozhlasom?
2. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom roz‰írila moÏnosÈ prejednaÈ konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na v‰etky
priestupky podºa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
ústavn˘m zákonom zníÏila poãet poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na 100 s úãinnosÈou od nasledujúceho
volebného obdobia?
4. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom ustanovila, Ïe orgány verejnej moci môÏu obstarávaÈ osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40-tisíc eur?
5. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
ustanovila moÏnosÈ voliÈ poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s t˘m, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom vyÀala osoby poverené v˘konom verejnej moci z
moÏnosti uplatniÈ právo na odpoveì podºa tlaãového
zákona?
KaÏd˘ ‰tvrtok v ãase od 14. do
17. h poskytnú odborní pracovníci
PetrÏalskej poradne pre matky a
osamel˘ch ºudí záujemcom bezplatné poradenstvo v oblasti rodinného
práva ãi v sociálnej agende. Rady
môÏu vyuÏiÈ nielen osamelé matky
ãi otcovia s deÈmi, ale aj seniori, dlhodobo nezamestnaní ãi mladiství,
ktorí boli prepustení z ústavnej v˘chovy. PoradÀa pôsobí na Osuského
ulici 1/A. V súãasností môÏu obyvatelia PetrÏalky vyuÏívaÈ bezplatné
sluÏby, poradenstvo ìal‰ích troch
poradní - poradne zdravia, mediaãnej a obãianskej poradne. PetrÏalská
poradÀa zdravia (sídlo - Osuského
1/A) poskytuje kaÏd˘ pondelok,
stredu a piatok bezplatné vy‰etrenia
na rôzne civilizaãné ochorenia, ale
aj poradenstvo v oblasti zdravého
Ïivotného ‰t˘lu. Mediaãná poradÀa
(sídlo - Miestny úrad, Kutlíkova 17)
je primárne zameraná na pomoc pri
rie‰ení rôznych rodinn˘ch, susedsk˘ch ãi pracovno-právnych sporov
s vyuÏitím mediácie, preferuje cestu
urovnania sporov mimosúdnou dohodou.
Obãianska poradÀa (sídlo Miestny úrad, Kutlíkova 17) z dôvodu finanãnej krízy pôsobí v tomto
roku v ‰etriacom reÏime. Znamená
to, Ïe PetrÏalãania si konzultácie s
odborn˘mi spolupracovníci poradne
musia dohodnúÈ telefonicky na ãísle
0949/830 465, alebo mailom na adrese [email protected]
PoradÀa poskytuje rady v majetkovoprávnych sporoch, sociálnej oblasti ãi pri dediãskom konaní.
(dra)
Zjednodu‰en˘ prístup
Zasielanie krátkych textov˘ch
správ (SMS) o vybavení oficiálne podan˘ch úradn˘ch záleÏitostí v˘razne
zjednodu‰ujú dennú komunikáciu
medzi miestnou samosprávou a
verejnosÈou. Za prv˘ch 18 mesiacov
od spustenia pilotného petrÏalského projektu bolo prostredníctvom
e-mailu odoslan˘ch 3112 správ,
ktoré informujú Ïiadateºov o vybavení ich spisu zo strany miestneho
úradu. Informaãné správy sú zasielané t˘m PetrÏalãanom, ktorí pri
podaní Ïiadosti uvedú ãíslo mobilného telefónu, na ktoré poÏadujú
zaslaÈ správu o vybavení ich podania, skonãení správneho konania.
Îiadateº si v priebehu piatich
pracovn˘ch dní od doruãenia SMS
správy môÏe osobne vyzdvihnúÈ
rozhodnutie, poÏadovanú dokumentáciu na vecne príslu‰nom odbornom útvare miestnej samosprávy. V prípade, Ïe poãas tejto lehoty
nie je spis prevzat˘, úrad ho za‰le
po‰tou na adresu uvedenú v Ïiadosti. Doteraj‰ie skúsenosti so zasielaním krátkych textov˘ch správ naznaãujú, Ïe táto, pre obãana bezplatná sluÏba, je prioritne vyuÏívaná
na oddelení územného, stavebného
konania (cca 1/3 zaslan˘ch správ), ãi
na referátoch, ktoré gestorujú
oblasÈ investiãnej a podnikateºskej
ãinnosti.
(la)
PRÍLOHA / 11
3. 9. 2010
Medicína i práca starostu mi umoÏÀujú pomáhaÈ in˘m
V poslednom ãísle PN mi ãitateºka, pani Lenhardová, poloÏila niekoºko otázok v súvislosti s mojou kandidatúrou na
petrÏalskú starostku. Rada jej, aj ostatn˘m PetrÏalãanom,
odpovedám.
cer˘ch faktorov. Od stavu Ïivotného prostredia, od kvality b˘vania, ale aj stravovania, od bezproblémovej dopravy do práce, od
Hodnoty
Mojím svetom a najväã‰ou
záºubou je pre mÀa moja rodina.
V‰etko, ão spolu robíme, ma
napæÀa ‰Èastím. Spolu s manÏelom zaÏívame spoloãné radosti v˘lety, hry, cestovanie aj beÏné
starosti na‰ich dvoch ‰koláãok.
Práca
Po maturite na ‰portovom
gymnáziu som sa rozhodla pre
medicínu. Po ‰túdiu na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave som pracovala ako sekundárna lekárka
na oddelení TBC a pºúcnych chorôb, kde som získala atestáciu
z interného lekárstva. Neskôr
som si urobila atestáciu aj zo
v‰eobecného lekárstva.
Dnes je medicína pre mÀa
omnoho viac ako len Ïivobytím.
Neviem si predstaviÈ Ïivot bez
ºudí, ktorí potrebujú pomoc. UÏ
siedmy rok robím praktickú
lekárku pre dospel˘ch v PetrÏalke. ZároveÀ som konateºkou
Polikliniky ·ustekova, s. r. o. Poliklinika je totiÏ spoloãnosÈ dvadsiatichdvoch lekárov, ktorí si
priestory zdravotníckeho zariadenia spolu prenajali od Bratislavského samosprávneho kraja.
Bola to moja snaha, aby polikliniku nedostali finanãné a iné
skupiny, ktoré by si z nej robili
len „dojnú kravu“ a ãasÈ lekárov
by z finanãn˘ch dôvodov odi‰la
(príklad in˘ch zariadení).
Politika
Do politiky som vstupovala
v hektickom roku 1994 po voºbách do Národnej rady. HZDS
vtedy vyhralo a zaãalo perma-
nentne valcovaÈ demokraciu a
v‰etky hodnoty, za ktoré sme v
roku 1989 stáli na námestiach.
Nemohla a nevedela som vtedy
zostaÈ bokom. Za jediné správne
rie‰enie, ako dosiahnuÈ zmeny k
lep‰iemu, som povaÏovala vstup
do aktívnej politiky. Bola som
ãlenkou vtedaj‰ej Demokratickej
strany, ktorá sa neskôr zlúãila s
SDKÚ. Ciele a hodnoty oboch
strán sú mi veºmi blízke a ich
spojenie doteraz povaÏujem za
správny krok.
Spoloãne zrealizujme
na‰e sny aj potreby
Moje skúsenosti z komunálnej politiky, ‰tátnej správy a starostlivosti o mlad˘ch aj star‰ích
ºudí v ambulancii chcem vyuÏiÈ
ako starostka mestskej ãasti PetrÏalka. Viem, Ïe zdravie a spokojnosÈ ãloveka sa odvíjajú od via-
trávenia voºného ãasu. Správnym
návykom musíme uãiÈ deti uÏ v
matersk˘ch a základn˘ch ‰kolách. SpokojnosÈ na‰ich uãiteºov
a ostatn˘ch zamestnancov ‰kôl,
kvalita jedální, moderné prostredie v ‰kolách, to sú faktory,
ktoré ovplyvÀujú vzdelávanie
na‰ich detí. Deti i mladí musia
maÈ priestor na ‰portovanie a
hry. Rodiãia pocit, Ïe ich deti nemusia len sedieÈ doma. Aj preto
som v tomto volebnom období
presadzovala opravy ‰kôl: v˘meny okien, zateplenie striech, v˘menu kuchynsk˘ch spotrebiãov
v ‰kolách a ‰kôlkach (mali 20 a
viac rokov), zv˘‰enie plotov v
troch ‰kôlkach, kde chodili narkomani. Podporila som cyklotrasy, nehlasovala som za zahusÈovacie projekty, pomáhala obãanom z okolia Zadunajskej i Macharovej pri rie‰ení ich problé-
mov. Ale niekedy ide aj o drobnosti, ktoré ºuìom v˘razne vedia
pomôcÈ. Napr. umiestnenie zábradlia ku schodom na ·ustekovej pri zastávke autobusu (oproti
saleziánom). Ale bolo toho oveºa
viac a PetrÏalské noviny o tom
pravidelne informovali.
Okolie Malého aj Veºkého
DraÏdiaka, Chorvátskeho ramena, nábreÏie Dunaja a ‰kolské
areály sú ideálne na voºnoãasové
aktivity pre v‰etky vekové skupiny. Nie je to len miesto pre stavebné záujmy na úkor zelene.
Zelené plochy musia maÈ aj dobrú kvalitu, nielen kvantitu. Zaujíma ma Ïivot na‰ich star‰ích spoluobãanov, sluÏby, ktoré im a ich
rodinám poskytujeme. Aj seniorsk˘ vek je moÏné preÏiÈ aktívne
a zaujímavo. Rozm˘‰ºam nad
priestorom - seniorparkom, kde
mladí aj star‰í sú navzájom v
kontakte, vidia na seba, ale navzájom sa nevyru‰ujú ani neobmedzujú. Viem, Ïe najväã‰ou boºaãkou celého mesta je doprava,
u nás v PetrÏalke najmä parkovanie. Mojou snahou nebude len
budovaÈ obrovské parkovacie
domy, ale v kaÏdej lokalite drobnej‰ími zásahmi premieÀaÈ vhodné miesta na parkoviská bez zásahov do zelene a stromov. Ale
predov‰etk˘m, nesmieme PetrÏalku zahusÈovaÈ.
PetrÏalãania potrebujú aj nové kúpalisko - ãi aÏ plaváreÀ,
ch˘ba nám dobr˘ futbalov˘ ‰tadión, v zimnom období nemáme
klzisko, je potrebné sa stále venovaÈ sa ãistote a poriadku.
Len spolu to môÏeme zaãaÈ
pripravovaÈ a dokáÏeme ão najviac aj vybudovaÈ. Pre vás, pre
nás v‰etk˘ch, pre PetrÏalku.
IVETA PL‰EKOVÁ,
kandidátka na starostku
za SDKÚ-DS
Získali sme dotáciu
PetrÏalská samospráva získala
20-tisíc eur, ktoré e‰te poãas letn˘ch mesiacov pouÏije na rekon‰trukciu - zateplenie objektu doãasného núdzového b˘vania pre osamel˘ch rodiãov s deÈmi ãi t˘rané Ïeny. Mestská ãasÈ môÏe vìaka nenávratnej dotácii z ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny pokraãovaÈ
v modernizácii objektu na Vavilovovej ulici napriek váÏnym vplyvom
svetovej finanãnej krízy na samosprávne rozpoãty. Projekt prispeje
k zníÏeniu energetickej nároãnosti
miestneho sociálneho zariadenia
vìaka novému termoizolaãnému
plá‰Èu. Zmluvu medzi rezortom práce a petrÏalsk˘m úradom podpísala
exministerka Viera Tomanová a starosta Milan Ftáãnik.
PetrÏalka pristúpila k modernizácii objektu núdzového b˘vania v roku 2009, keì získala nenávratné
finanãné prostriedky zo ‰tátneho
rozpoãtu vo v˘‰ke takmer 70-tisíc
eur. Vìaka mimoriadnym mimorozpoãtov˘m príjmom z ministerstva
práce mohla mestská ãasÈ modernizovaÈ vybavenie strediska sociálnych
sluÏieb o nové polohovacie a zdvíhacie postele, uzamykateºné ‰atníkové skrine, ãi kreslá pre kardiakov,
zdravotne hendikepovan˘ch obãanov. Z úãelovej minuloroãnej dotácie bolo 35-tisíc eur vyuÏit˘ch na v˘menu okien, ãím sa podarilo miestnemu úradu odstrániÈ havarijn˘ stav
objektu, zabránilo sa v˘razn˘m únikom tepla. Úãelové dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sú dnes jedin˘m zdrojom mimorozpoãtov˘ch príjmov obcí a miest
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré môÏu byÈ pouÏité na ‰ir‰iu
modernizáciu sociálnych zariadení a
objektov núdzového b˘vania. Bratislavská samospráva totiÏ nemôÏe
ãerpaÈ pre takéto projektové zámery a investiãné aktivity finanãné prostriedky z fondov Európskej únie.
(an)
Nové pravidlá podávania sÈaÏností Menej novorodencov
Nové pravidlá pre podávanie
sÈaÏností ãi petícií vstúpili do platnosti od 1. augusta na základe
parlamentom schválenej novely
zákona. PetrÏalská samospráva zareagovala na túto skutoãnosÈ úpravou vlastn˘ch, intern˘ch zásad smerníc. Z hºadiska verejnosti sa pri
vybavovaní sÈaÏností i petícií menia
hlavne pravidlá ich podávania a registrácie. SÈaÏnosÈ môÏe podaÈ
fyzická i právnická osoba písomne,
ústne i elektronickou po‰tou, ale
kaÏd˘ podnet musí byÈ osobne
podpísan˘ sÈaÏovateºom, ãi v prípade právnickej osoby konateºom.
Ak sÈaÏnosÈ nie je podpísaná,
miestny úrad vyzve predkladateºa,
aby ju do 10 dní pri‰iel osobne
podpísaÈ a v prípade, Ïe sa tak
nestane, odloÏí ju bez vybavenia.
O tomto kroku samosprávy je sÈa-
Ïovateº písomne vyrozumen˘. PetrÏalka pre zjednodu‰enie podávania
sÈaÏností zriadila osobitn˘ mailov˘
kontakt - [email protected]
a pre lep‰iu, nezávislú kontrolu ich
evidencie vytvorila centrálny register sÈaÏností. KaÏdá sÈaÏnosÈ musí
byÈ vybavená do 60 pracovn˘ch
dní. V prípade, Ïe zamestnanec
miestneho úradu nevybaví sÈaÏnosÈ v zákonn˘ch lehotách, sÈaÏnosÈ nesprávne pre‰etrí, môÏe vyvodiÈ prednosta úradu voãi nemu
osobnú zodpovednosÈ s finanãnou
sankciou aÏ do v˘‰ky 650 eur. Petícia môÏe byÈ podaná kaÏd˘ pracovn˘ deÀ v podateºni miestneho
úradu (Kutlíkova 17), priãom kaÏdá petícia musí obsahovaÈ údaje o
ãlenoch petiãného v˘boru i osobe,
ktorá v mene v˘boru vystupuje,
koná. V prípade, Ïe petiãné hárky
obsahujú nezrovnalosti, úrad vyzve
petiãn˘ v˘bor, aby ich do 30 dní
odstránil, inak sa petícia nebude
pre‰etrovaÈ. Ak z obsahu petície
vypl˘va, Ïe jej vybavenie neprislúcha petrÏalskej samospráve, postúpi sa do 10 pracovn˘ch dní príslu‰nej in‰titúcii (napr. magistrát,
dopravn˘ podnik, obvodn˘ úrad
a pod.) na vecné rie‰enie. KaÏd˘
petiãn˘ hárok musí byÈ oãíslovan˘
s ãitateºne vypísan˘m menom, adresou a podpisom podporovateºa.
Kontrolu prijímania, evidencie i
praktického vybavovania podan˘ch petícií vykonáva miestny kontrolór, ktor˘ kaÏdoroãne predkladá
zastupiteºstvu informatívnu správu
o vybavovaní doruãen˘ch petícií, o
dodrÏiavaní základného ústavného
práva obãanov zo strany petrÏalského miestneho úradu.
(an)
Najväã‰ia bratislavská mestská
ãasÈ sa v posledn˘ch ‰tyroch rokoch v˘raznej‰ie rozrástla aj o nov˘ch, mlad˘ch PetrÏalãanov. KaÏdoroãn˘ nárast poãtu novorodencov (od roku 2007) sa mierne spomalil aÏ v roku 2010. Za prv˘ch
sedem mesiacov tohto roka sa v
petrÏalskej pôrodnici narodilo o
301 detí menej ako v minulom roku (rok 2010 - 1455 detí, rok
2009 - 1756 detí). Mestská ãasÈ sa
tak dostala na úroveÀ pôrodnosti
v roku 2007. Rodiãia dnes pri urãení krstného mena dieÈaÈa najãastej‰ie pouÏívajú chlapãenské meno Jakub, Samuel ãi Vratko. V prípade dievãensk˘ch mien ide hlavne o meno Ema, Natália, Sofia.
V minulosti mali najväã‰iu frekvenciu mená Ján, Jozef, Mária a
Anna. âoraz ãastej‰ie sa objavujú
aj „exotické“ krstné mená. Pri
chlapcoch ide napríklad o meno
Mathias, Salvador, pri dievãensk˘ch menách Jessica, Franceska.
·kôlky sú pre nadchádzajúci
‰kolsk˘ rok 2010/2011 naplnené
na 100% a od septembra ich bude nav‰tevovaÈ 2263 detí v 98 triedach. KeìÏe z dôvodu aktuálnych
kapacitn˘ch moÏností nie je moÏné umiestniÈ 197 detí mlad‰ích
ako 3 roky, samospráva pristúpila
k roz‰íreniu existujúcich ‰kôl o tri
triedy. Samospráva zároveÀ plánuje otvoriÈ 3 aÏ 7 nov˘ch tried
v zrekon‰truovanej budove na Fedinovej ulici (objekt b˘valej materskej ‰koly). Vìaka t˘mto opatreniam bude môcÈ v blízkej budúcnosti nav‰tevovaÈ petrÏalské
pred‰kolské zariadenia 2400 detí.
(dra)
3. 9. 2010
12 / PRÍLOHA
PetrÏalãania odovzdali viac
ako 4-tisíc ton odpadu
Viac ako 4-tisíc ton odpadu
odovzdali obyvatelia najväã‰ej
bratislavskej mestskej ãasti za
prv˘ch 15 mesiacov od otvorenia
prvého petrÏalského zberného
dvora. PetrÏalãania za prv˘ch
sedem mesiacov roku 2010
naplnili 60 kontajnerov (cca 330
ton) stavebn˘m odpadom a 200
veºkokapacitn˘ch nádob (cca
1000 ton) objemn˘m odpadom.
Zbern˘ dvor bol otvoren˘ v apríli
2009 a je situovan˘ v areáli
Miestneho podniku verejnoprospe‰n˘ch sluÏieb (VPS) na âapajevovej ulici. Do pristaven˘ch veºkokapacitn˘ch kontajnerov môÏe verejnosÈ bezplatne uloÏiÈ
men‰í stavebn˘, objemn˘ odpad
(napr. skrine, postele, okenné rámy a pod.) ãi staré elektrospotrebiãe. Spoplatnené je v˘luãne
odoberanie
opotrebovan˘ch
pneumatík z osobn˘ch vozidiel,
a to za v˘kupnú cenu, ktorá je
dnes na úrovni 1,50 eura za kus.
Od zaãiatku augusta sú v areáli
dvora umiestené aj dva kontajnery na pouÏité ‰atstvo, textil ãi
obuv.
V˘stavba zberného dvora bola financovaná v˘luãne z miestneho rozpoãtu a celkové náklady
sa dostali na 75-tisíc eur. SluÏby
dvora môÏu vyuÏívaÈ obyvatelia
od pondelka do soboty, v ãase
od 8. do 18. h. V prípade, Ïe
PetrÏalãan privezie odpad mimo
prevádzkov˘ch hodín, jeho uloÏenie do pristaven˘ch nádob
umoÏní stála stráÏna sluÏba. Prevádzkovateºom zariadenia je
Miestny podnik verejnoprospe‰-
n˘ch sluÏieb, ktor˘ pri spracovaní odpadu spolupracuje s mestskou spoloãnosÈou OLO, a. s., a
autorizovan˘mi spracovateºmi.
Otvorením dvora plní samospráva jednu zo svojich priorít v
oblasti ochrany prírody a zároveÀ t˘mto aktívnym krokom
chce prispieÈ k zv˘‰eniu poriadku
a ãistoty na verejn˘ch priestranstvách. Do zbern˘ch nádob je
prísne zakázané umiestÀovaÈ
komunálny a biologick˘ rozloÏiteºn˘ odpad (napr. lístie, tráva,
uhynuté zvieratá).
(an)
Základné informácie pre verejnosÈ:
PetrÏalsk˘ zbern˘ dvor - areál VPS, âapajevova ul. 6
Kontakty: tel. 02/63 820 158, www.mpvps.sk
Prevádzkové hodiny - pondelok aÏ sobota, 8. - 18. h
Povolen˘ odpad - stavebn˘, objemn˘ odpad, elektrospotrebiãe,
‰atstvo, obuv
Zakázan˘ odpad - lístie, tráva, konáre stromov, uhynuté zvieratá
Spoplatnená sluÏba - odovzdanie star˘ch pneumatík (1,50 eur/ks.)
Zaãal sa nov˘ ‰kolsk˘ rok
Po dvojmesaãn˘ch letn˘ch prázdninách sa 2. septembra opäÈ otvorili brány jedenástich petrÏalsk˘ch
základn˘ch ‰kôl a do ‰kolsk˘ch lavíc zasadlo takmer ‰tyritisíc Ïiakov. UÏ dnes sa v‰ak kaÏd˘ ‰tudent
Prázdniny
te‰í na to, kedy si bude môcÈ opäÈ vychutnávaÈ
voºné dni. Pre lep‰iu orientáciu v organizácii ‰kolského roku 2010/2011 vám priná‰ame tabuºkov˘
prehºad jednotliv˘ch ‰kolsk˘ch prázdnin.
(an)
Posledn˘ deÀ vyuãovania
pred zaãiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Zaãiatok vyuãovania
po prázdninách
28. október 2010
(‰tvrtok)
29. október - 2. november
2. november 2010
(streda)
Vianoãné
22. december 2010
(streda)
23. december - 7. január
10. január 2011
(pondelok)
Polroãné
28. január 2011
(piatok)
31. január 2011
(pondelok)
1. február 2011
(utorok)
18. február 201
(piatok)
21. február - 25. február
28. február 2011
(pondelok)
Veºkonoãné
20. apríl 2011
(streda)
21. apríl - 26. apríl
27. apríl 2011
(streda)
Letné
30. jún 2011
(‰tvrtok)
1. júl - 2. september
5. september 2011
(pondelok)
Jesenné
Jarné Bratislavsk˘,
Trnavsk˘,
Nitriansky kraj
Jesenné upratovanie
Samospráva reaguje na pretrvávajúci záujem PetrÏalãanov o plo‰né upratovanie spoloãn˘ch priestorov domov, pivníc ãi verejn˘ch priestranstiev v
okolí panelákov. Od 13. septembra do konca novembra tohto roka preto budú rozmiestnené veºkokapacitné kontajnery v 120 lokalitách mestskej ãasti.
Na urãené miesta budú kontajnery pristavené kaÏd˘ pondelok, stredu a následne je ich odvoz naplánovan˘ na koniec
t˘ÏdÀa. PetrÏalsk˘ úrad Ïiada vodiãov,
aby nevhodn˘m parkovaním nebránili
manipulácii s kontajnerom. Zberné nádo-
by sú urãené v˘luãne pre objemn˘, stavebn˘ odpad (napr. staré stoliãky, skrine,
postele, um˘vadla) a zakázané je umiestÀovaÈ do nich biologick˘ odpad, resp.
odpad obsahujúci ‰kodlivé látky (napr.
oleje, batérie, Ïiarivky, elektrické zariade-
V PetrÏalke by ste uÏ nemali zablúdiÈ
Mnohí náv‰tevníci PetrÏalky
mali problém orientovaÈ sa v
tomto najväã‰om sídlisku z dôvodu ch˘bajúceho komplexného
informaãno-orientaãného systému. Pri pohºade do minulosti zistíme, Ïe informaãn˘ orientaãn˘
systém bol v PetrÏalke zrealizovan˘ v roku 1992, na základe
projektu spracovaného b˘val˘m
útvarom dopravného inÏinierstva
Bratislava. Cel˘ systém bol vytvoren˘ z hliníkového materiálu a
bol urãen˘ pre orientáciu motoristov, pe‰ích a cyklistov. Pôvodne in‰talovan˘ informaãno-orientaãn˘ systém mal 81 orientaãn˘ch bodov, t.j. miest na území
PetrÏalky, kde boli umiestnené
stæpiky s informaãn˘mi tabuºami.
Kon‰trukcia existujúceho systému bola veºmi subtílna a hliníkov˘ materiál bol predmetom ãast˘ch krádeÏí. Preto súãasné vedenie úradu neodporuãilo dopæÀaÈ existujúci systém, ale postupne vytvoriÈ nov˘, modernej‰í a
trvácnej‰í informaãno-orientaãn˘
systém.
V roku 2008 miestny úrad
zabezpeãil vypracovanie novej
projektovej dokumentácie a o
rok neskôr bol na základe vykonaného prieskumu trhu vybran˘
dodávateº pre realizáciu projektu
a osadenia nového informaãno-
nia). Za odloÏenie odpadu mimo zbernej
nádoby hrozí obãanovi sankcia vo v˘‰ke
33 eur. Harmonogram rozmiestnenia
kontajnerov je uverejnen˘ na oficiálnej
stránke samosprávy - www.petrzalka.sk.
Bezplatná sluÏba je urãená v˘luãne pre
fyzické osoby a umiestnenie odpadu zo
strany právnick˘ch osôb, podnikateºov je
zakázané. Obãan môÏe v prípade zistenia
poru‰enia zákazu podaÈ aj anonymn˘
podnet na petrÏalskej Zelenej linke - 6828
6853. Voãi subjektu, ktor˘ poru‰í záväzné pravidlá, zaãne viesÈ úrad správne konanie s moÏnosÈou uloÏenia pokuty do
v˘‰ky 6638 eur. Spoloãn˘ „zelen˘ pro-
orientaãného systému v na‰ej
mestskej ãasti. V rámci projektovej dokumentácie bolo navrhnut˘ch cca 50 bodov informaãného
orientaãného systému. Vzhºadom na pridelené finanãné prostriedky bola realizácia navrhnut˘ch orientaãn˘ch bodov rozdelená na tri etapy, z ktor˘ch k
dne‰nému dÀu boli zrealizované
dve. Projektová dokumentácia
sa priebeÏne upravuje podºa
potreby k aktuálne rie‰enej etape. V roku 2009 bolo z projektovej dokumentácie zrealizovan˘ch
20 bodov informaãného systému
a v tomto roku bolo zrealizovan˘ch ìa‰ích19 bodov. Celkovo je
v mestskej ãasti osaden˘ch 39
nov˘ch orientaãn˘ch bodov, ktor˘ch náklady na realizáciu dosiaº
predstavujú celkom 24 311,35
eura. Skonãenie inovácie informaãného systému je plánované v
roku 2011, keì bude skonãená
tretia etapa. Pri realizácii nov˘ch
informaãn˘ch bodov bol star˘ informaãn˘ systém odstránen˘. Do
budúcnosti navrhujeme e‰te rozmiestniÈ na území PetrÏalky aj informaãné tabule s mapou mestskej ãasti a i‰lo by o 8 tak˘chto
nosiãov.
MARIÁN MI·KANIN,
prednosta MÚ
FOTO - archív PN
jekt“ mestskej ãasti a spoloãnosti OLO,
a.s., patrí k najucelenej‰ím v rámci mesta
a jeho v˘sledkom je zvy‰ovanie ãistoty
a poriadku na verejn˘ch priestranstvách.
V prípade, Ïe obãan nestihne vyuÏiÈ jesenné rozmiestÀovanie kontajnerov, nadrozmern˘ odpad môÏe bezplatne umiestniÈ v zbernom dvore na âapajevovej ulici.
Zv˘‰iÈ ãistotu v okolí stojísk pomáha aj ich
zastre‰enie ãi uzamykanie. Mestská ãasÈ
preto uÏ tretí rok podporuje takéto aktivity vlastníkov nehnuteºností nenávratn˘m
príspevkom do v˘‰ky 830 eur. Záujem
o získanie dotácie dosiaº prejavilo 60 bytov˘ch domov.
(dra)
PRÍLOHA / 13
3. 9. 2010
revádzka niektor˘ch letn˘ch terás bude môcÈ byÈ predæÏená do 22. h. Pre agentúru SITA to uviedol starosta
P
Milan Ftáãnik. Ide o reakciu na v˘sledky pravideln˘ch kontrol
dodrÏiavania v‰eobecne záväzného nariadenia, podºa ktorého môÏe byÈ vonkaj‰ie letné sedenie k dispozícii do 21. h.
Niektoré letné terasy
budú fungovaÈ dlh‰ie
To sa v mnoh˘ch prípadoch
nepozdáva nielen prevádzkovateºom, ale ani náv‰tevníkom.
Vedenie mestskej ãasti sa tak
rozhodlo urobiÈ kompromis a
niektor˘m prevádzkam predæÏiÈ
otváracie hodiny. O predæÏenie
v‰ak musí poÏiadaÈ prevádzkovateº a nemôÏe ísÈ o prevádzku, na
ktorú miestny úrad zaznamená
sÈaÏnosti obãanov. V PetrÏalke
funguje v súãasnosti zhruba 60
prevádzok, viac ako 90-percent
sa nachádza priamo pod obytn˘mi domami. Samospráva
kaÏdé leto zaeviduje niekoºko
desiatok ãi stoviek sÈaÏností na
poru‰ovanie noãného pokoja.
Letné terasy v PetrÏalke fungujú do 30. septembra. Podºa
starostu si predmetné v‰eobecne
záväzné nariadenie o letn˘ch
terasách Ïiada komplexnej‰iu
úpravu. V nej by boli zadefinované nové pravidlá pre obe strany,
teda mestskú ãasÈ aj prevádzkovateºov zariadení s vonkaj‰ími
sedeniami. Do nov˘ch pravidiel
by sa tieÏ malo dostaÈ právo
mestskej ãasti „zo dÀa na deÀ“
zru‰iÈ povolenie na dlh‰iu prevádzku, ak by sa zaãali mnoÏiÈ
na Àu sÈaÏnosti. Takúto zmenu
v‰eobecne záväzného nariadenia
by v‰ak museli schváliÈ poslanci.
Podºa Ftáãnika by sa materiál do
miestneho zastupiteºstva mohol
dostaÈ na jeseÀ tohto roka. Nové
pravidlá by sa tak t˘kali aÏ budúcoroãnej sezóny.
(SITA)
Petiãná iniciatíva
za revitalizáciu jazera DraÏdiak
Jazero DraÏdiak je obºúbená lokalita, kde mnoho obyvateºov
PetrÏalky trávi svoj voºn˘ ãas. DostupnosÈ jazera priamo v centre
sídliska a osvieÏujúca voda láka v lete bez rozdielu deti aj dospel˘ch. Chybiãkou krásy je nedobudovaná sociálna infra‰truktúra:
ch˘bajú laviãky, odpadkové ko‰e, ale napríklad aj spevnen˘
chodník okolo jazera. UÏ samotn˘ pohyb po nespevnenom povrchu je problematick˘ pre rodiãov s koãíkmi a pre star‰ích ºudí. Na
DraÏdiaku tieÏ ch˘bajú slu‰né toalety a prebaºovacie pulty pre
matky s deÈmi, ktoré by mali byÈ samozrejmosÈou.
Dôvod tohto nemilého stavu je
jednoduch˘: ponad vodnú plochu
sa tiahne vedenie vysokého napätia. Preto sa DraÏdiak nemôÏe staÈ
oficiálnym kúpaliskom a mestská
ãasÈ nemôÏe zaãaÈ s jeho revitalizáciou. Pritom na tento úãel by sa
dali pouÏiÈ finanãné zdroje z fondov Európskej únie (operaãn˘ program sociálna infra‰truktúra, kapitola obnova sídel). Îiaº, ne‰Èastné
elektrické vedenie komplikuje celú
situáciu. A tak je kúpanie na DraÏdiaku moÏné len na vlastné riziko,
ão si mnohí ani neuvedomujú.
Vedenie mestskej ãasti sa s
t˘mto problémom zaoberá uÏ veºmi dlho a rokovania o prekládke
elektrick˘ch drôtov trvajú uÏ niekoºko rokov. Mestská ãasÈ sa bezpochyby snaÏí situáciu aspoÀ ãiastoãne rie‰iÈ: pribudlo zopár laviãiek, odpadkov˘ch ko‰ov a zá-
chranná sluÏba. Napriek tomu ide
viac o plátanie súãasného stavu
ako o systémové rie‰enie. A tak je
najkraj‰ia vodná plocha v PetrÏalke
vlastne nelegálne kúpalisko bez
upraven˘ch pláÏí, ‰portovísk a sociálnych zariadení. Obãianske
zdruÏenie MLADÁ PETRÎALKA
rozbehlo poãas leta petiãnú iniciatívu pod názvom ZACHRÁ≈ME
DRAÎDIAK. Hlavná poÏiadavka
petície je jasná: prekládka vedenia
vysokého napätia. Potom by sa
DraÏdiak mohol koneãne staÈ oficiálnym letn˘m kúpaliskom a jeho
revitalizácii by niã nestálo v ceste.
Celkovou revitalizáciou sa myslí
vybudovanie spevneného chodníka okolo jazera (promenáda s laviãkami a odpadkov˘mi ko‰mi),
‰portovísk (pláÏov˘ futbal a volejbal) a vybudovanie sociálneho zázemia (toalety, prebaºovacie pulty,
prezliekarne).
Aj po celkovej revitalizácií by
v‰ak kúpanie na DraÏdiaku malo
zostaÈ bezplatné. Jeho prevádzku
by si zobrala na svoje plecia mestská ãasÈ. Petícia s názvom ZACHRÁ≈ME DRAÎDIAK tieÏ poÏaduje zastavenie akejkoºvek v˘stavby na brehu jazera. Obãania PetrÏalky si zaslúÏia skultúrnenú
vodnú plochu, ktorá by si zároveÀ
zachovala svoj prírodn˘ ráz. Poãas
leta sa nám podarilo na DraÏdiaku
vyzbieraÈ 1380 podpisov a pokraãujeme ìalej. ëakujem v‰etk˘m,
ktorí nás podporili.
OLIVER KRÍÎ
Priority pomohli rozvoju PetrÏalky
Pomoc mlad˘m rodinám
Miestna samospráva napriek
mimoriadnym ‰etriacim opatreniam poskytla aj v tomto roku
pribliÏne 60 petrÏalsk˘m mlad˘m
rodinám, ktoré sa nachádzajú v
hmotnej núdzi, finanãnú v˘pomoc na nákup ‰kolsk˘ch pomôcok. Ide o aktívny krok, ktor˘m
mestská ãasÈ jednorazovo pomáha rodinám pri septembrovom
nástupe ‰kolopovinn˘ch detí do
‰kolsk˘ch lavíc. Úãelová finanãná
v˘pomoc môÏe byÈ pouÏitá v˘luãne na nákup ‰kolsk˘ch pomôcok (zo‰ity, knihy, perá, ceruzky
a pod.) a jej v˘‰ka sa bude z
dôvodu prijat˘ch ‰etriacich rozpoãtov˘ch opatrení pohybovaÈ
na úrovni 30 eur. O nenávratnú
finanãnú v˘pomoc, ktorá je poskytnutá z petrÏalského verejného
rozpoãtu, môÏu poÏiadaÈ rodiãia
nezaopatren˘ch detí v prípade,
Ïe sa ocitli v zloÏitej sociálnej situácii, hmotnej núdzi.
Okrem jednorazového prís-
pevku zo strany miestnej samosprávy môÏe úrad poskytnúÈ na
základe v˘nosu ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR
zákonn˘m zástupcom, rodiãom
dieÈaÈa tieÏ dotáciu na nákup
‰kolsk˘ch potrieb ãi denné stravovanie v ‰kolsk˘ch jedálÀach.
V prípade nákupu pomôcok ide
o sumu 16,60 eura, denná stravná dávka je na úrovni 0,90 (‰kôlky a I. stupeÀ Z·) ãi 0,94 eura
(II. stupeÀ Z·). Finanãn˘ príspevok na stravu vyuÏívalo v predchádzajúcom ‰kolskom roku kaÏd˘ mesiac v priemere 110 ‰kolopovinn˘ch detí a tento stav sa
oãakáva aj v nadchádzajúcom
roku. Od septembra by do ‰kolsk˘ch lavíc jedenástich petrÏalsk˘ch základn˘ch ‰kôl malo zasadnúÈ 4003 Ïiakov, priãom ‰kolské brány prekroãí po prv˘ raz
585 prvákov, ão je oproti minulému roku nárast o 125 detí. (an)
Ilustraãné FOTO - archív PN
Na koniec augusta zvolal starosta Milan Ftáãnik mimoriadne
MZ, na ktoré predloÏil aj správu o plnení programov˘ch priorít
petrÏalskej samosprávy. Programové priority schválili na zaãiatku
volebného obdobia poslanci ako dohodu starostu a zastupiteºstva o hlavn˘ch cieºoch na toto volebné obdobie, ktoré mali
zabezpeãiÈ rozvoj mestskej ãasti. Aké závery prijalo mimoriadne
zastupiteºstvo, to uÏ je otázka pre starostu Milana Ftáãnika.
- Pred otvorením zastupiteºstva som mal tradiãnú poradu s
predsedami poslaneck˘ch klubov, ktorí ma poÏiadali, aby som
materiál stiahol z programu, pretoÏe chcú o Àom vecne diskutovaÈ v kluboch a chcú, aby sa k takému v˘znamnému dokumentu
vyjadrili aj odborné komisie zastupiteºstva. KeìÏe sme priority
pripravovali spoloãne, tak má
vznikaÈ aj ich odpoãet, preto
som túto poÏiadavku akceptoval
a tak sa vytvoril priestor na dopracovanie správy.
● PetrÏalská samospráva
je jedinou mestskou ãasÈou,
kde sa starosta a poslanci
zhodli na takomto koncepãnom dokumente. Myslíte si,
Ïe jeho existencia mala pozitívny vplyv na rozvoj PetrÏalky, podarilo sa ním prepojiÈ
starostu, úrad a poslancov?
- Urãite áno. Programové
priority zadefinovali spoloãné
ciele, ktoré vychádzali z volebného programu starostu a poslan-
cov a vytvorili tak základnú zhodu napriek tomu, Ïe poslanci a ja
sme boli zvolení za celkom odli‰né politické zoskupenia. Myslím
si, Ïe priority pomohli rozvoju
PetrÏalky najmä t˘m, Ïe sa nám
ºah‰ie hºadala zhoda pri prijímaní rozpoãtu o tom, kam nasmerovaÈ rozvojové peniaze. Vìaka
písanému dokumentu bolo moÏné tieÏ kontrolovaÈ, ako sa nám
napæÀanie prijat˘ch zámerov darí. To, ão sa nám nepodarilo urobiÈ, spôsobil najmä nedostatok
finanãn˘ch prostriedkov vyvolan˘ finanãnou a hospodárskou
krízou, ale v niektor˘ch prípadoch aj neochota mesta vyjsÈ na‰im potrebám v ústrety. To, ão sa
nám podarilo urobiÈ, pomohlo
pozitívne zmeniÈ tvár PetrÏalky a
skvalitniÈ Ïivot jej obyvateºom.
● Ktoré v˘sledky za uplynulé ‰tyri roky povaÏujete za
najdôleÏitej‰ie?
- Za tri najv˘znamnej‰ie
v˘sledky tohto volebného obdobia povaÏujem v˘menu okien na
v‰etk˘ch základn˘ch a matersk˘ch ‰kolách zriaden˘ch mestskou ãasÈou vrátane nevyhnutn˘ch opráv striech, projekt revitalizácie 50 verejn˘ch detsk˘ch
ihrísk a zavedenie elektronick˘ch
aukcií v rámci otvorenej samosprávy. V˘mena okien a oprava
striech na jednej strane znamenajú lep‰ie podmienky pre vzdelávanie a v˘chovu petrÏalsk˘ch
detí a na druhej strane dlhodobé
zníÏenie spotreby tepla na úrovni viac ako 30%, ãiÏe tento projekt moÏno chápaÈ aj ako protikrízové opatrenie. Celkové náklady naÀ sú takmer 5 miliónov
eur. Revitalizácia 50 verejn˘ch
detsk˘ch ihrísk znamená zlep‰enie kvality verejného priestoru
najmä pre matky s deÈmi. Na
to sme za 4 roky dali takmer
800-tisíc eur. Zavedenie elektronick˘ch aukcií ako základného
nástroja verejného obstarávania
znamená v˘znamnú úsporu verejn˘ch zdrojov (len v roku 2009
u‰etrila mestská ãasÈ viac ako
450-tisíc eur) a takisto je to dôleÏité protikrízové a protikorupãné
opatrenie. MoÏno povedaÈ, Ïe
otvorenosÈ a transparentnosÈ sa
stali súãasÈou na‰ej práce, a to je
tieÏ v˘sledok prijat˘ch programov˘ch priorít.
ªUBOMÍR ANDRASSY
3. 9. 2010
14 / DOPRAVA
Ad: Územné rozhodnutie...
Územné rozhodnutie na nosn˘
systém MHD stále nie je
SpoloãnosÈ METRO Bratislava poÏiadala o územné rozhodnutie na Nosn˘ systém MHD, jeho prvú ãasÈ ·afárikovo námestie - Bosákova e‰te vo februári tohto roka. Rozhodnutie
dodnes spoloãnosÈ nemá. Odklad vydania územného rozhodnutia tak v˘razne brzdí spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, a t˘m aj práce na rekon‰trukcii Starého mosta. Tie je nevyhnutné vykonaÈ v ão najkrat‰om ãase. Havarijn˘
stav Starého mosta ohrozuje lodnú dopravu po Dunaji.
Územné rozhodnutie je spolu
s projektovou dokumentáciou
nevyhnutné na realizáciu Nosného systému MHD, jeho prvej ãasti ·afárikovo námestie - Bosákova, ktorej súãasÈou je aj rekon‰trukcia Starého mosta. Ten je
podºa odborného posudku od
mája v havarijnom stave, ão si
vyÏiadalo zastavenie akejkoºvek
dopravy po Àom a okamÏité zaãatie sanaãn˘ch prác. Generálny
riaditeº METRA, Vladimír Kovalãík: „Vyhlásenie havarijného stavu znamenalo okamÏité odºahãenie a následné odstavenie
v‰etk˘ch sietí. Nikto si predsa
nedovolí zahrávaÈ sa so zdravím
a Ïivotom obyvateºov. Chceme
postupovaÈ ìalej, no uÏ príli‰
dlho ãakáme na územné rozhodnutie a ãas je proti nám. Verím,
Ïe sa práve táto stavba nestane
súãasÈou predvolebného boja
niektor˘ch kandidátov na post
primátora Bratislavy ãi starostu
PetrÏalky.“
SpoloãnosÈ METRO Bratislava
poÏiadala mestskú ãasÈ PetrÏalka
o vydanie územného rozhodnutia e‰te 16. februára 2010. AÏ o
vy‰e dva mesiace Mâ PetrÏalka
doruãila rozhodnutie o preru‰ení
územného konania pre poÏiadavku o doplnenie dokladov.
Úrad to urobil aÏ po 60 dÀoch,
ãím nedodrÏal zákonnú lehotu.
METRO Bratislava doklady do
dvoch t˘ÏdÀov doplnilo. Ústne
pojednávanie sa uskutoãnilo
14. júla 2010. Medzit˘m sa
vlastníci bytov a nebytov˘ch
priestorov na Rovniankovej 14
prihlásili za úãastníkov konania,
po zamietnutí ich Ïiadosti Stavebn˘m úradom Mâ PetrÏalka sa
odvolali na Krajsk˘ stavebn˘
úrad. Územné konanie muselo
byÈ preru‰ené, ãaká sa na jeho
rozhodnutie.
Nejde v‰ak o jedinú ÏiadosÈ,
ktorá vydanie územného rozhodnutia zdrÏala. SúãasÈou dokumentácie k územnému rozhodnutiu je aj rozhodnutie o v˘rube stromov na úseku od Starého mosta po Bosákovu ulicu.
„Dané územie bolo uÏ v minulosti urãené na dopravnú infra‰truktúru, ale za 20 rokov neãinnosti stihlo na mieste vyrásÈ niekoºko náletov˘ch drevín. Je nutné zdôrazniÈ, Ïe nejde o v˘rub
nejakého parku alebo lesa,“ pripomína Vladimír Kovalãík. V súãasnosti sa lehota na vydanie
rozhodnutia o v˘rube predæÏila o
‰tyri mesiace, pretoÏe úãasÈ v danom konaní ohlásili ìal‰í úãastníci z radov obyvateºov z rôznych
mestsk˘ch ãastí. Vo svojej Ïiadosti oznaãili ochranu t˘chto
drevín za prioritnej‰iu ako Nosn˘
systém MHD. O oprávnenosti
nárokov rozhodne Obvodn˘
úrad Ïivotného prostredia v Bratislave.
Star˘ most je od mája v havarijnom stave, ão si vyÏiadalo zastavenie akejkoºvek dopravy po
Àom a okamÏité zaãatie sanaãn˘ch prác. „Vyhlásenie havarijného stavu znamenalo okamÏité
zaãatie prác, museli sme ihneì
zaãaÈ s odºahãovaním mosta.
Bratislavské vodárne, Západoslovenská energetika, ãi SPP sa postavili mimoriadne zodpovedne k
rie‰eniu tohto stavu. Po oznámení havarijného stavu ihneì odstavili svoje siete cez tento most
a zaãali s ich odstraÀovaním. My
sme odstránili váhadlo a asfalt,
ão bolo viac ako 200 ton. Teraz
sa pripravujeme na odstraÀovanie betónovej mostovky,“ hovorí
Kovalãík. V‰etky práce, ktoré
METRO Bratislava na Starom
moste v súãasnosti robí, súvisia s
odstraÀovaním havarijného stavu. Ten stále ohrozuje lodnú dopravu po Dunaji, preto je nutné
bezodkladne zaãaÈ s prácami na
jeho odstránení aj pred vydaním
územného rozhodnutia.
Mgr. JANA MURÍNOVÁ,
hovorkyÀa METRO
Bratislava, a. s.
PetrÏalská samospráva veºmi
striktne odmieta zavádzajúcu
politizáciu a úãelovú dezinformáciu verejnosti zo strany spoloãnosti METRO ohºadom územného konania na nosn˘ dopravn˘ systém MHD. Nielen spoloãnosÈ METRO, ale aj súãasné vedenie hlavného mesta mali 8 rokov na to, aby základné dokumenty t˘kajúce sa nosného systému spracovali, získali pre nich
potrebné zákonné rozhodnutia a
projekt zaãali realizovaÈ. KaÏd˘
manaÏér i laik vie, Ïe mestská
ãasÈ ako správny orgán musí dodrÏiavaÈ zákonné termíny a pre
„neãinnosÈ“ mestsk˘ch organizácií nie je moÏné prehliadaÈ,
ignorovaÈ práva in˘ch. O zákonnom a plne legitímnom preru‰ení konania zo strany petrÏalského úradu (prenesen˘ v˘kon ‰tátnej správy, kde je moÏné konaÈ
len v rámci zákonn˘ch kompetencií a moÏností) boli zástupcovia spoloãnosti i ostatní úãastníci konania informovaní poãas
posledného ústneho konania.
Ak v správnom konaní (územné konanie, konanie o v˘rube
drevín) poÏiadajú obãania, ne‰tátne in‰titúcie, obãianske spolky o úãasÈ v konaní, stavebn˘
úrad musí takúto poÏiadavku
vyhodnotiÈ a rozhodnúÈ o ich
uznaní za úãastníkov, alebo vylúãení z konania. V právnom ‰táte
sa v‰ak kaÏdá strana proti rozhodnutiu prvostupÀového orgánu (mestská ãasÈ) môÏe odvolaÈ
a v tomto prípade tak aj vylúãení
úãastníci urobili. Preto v zmysle
stavebného zákona musela
mestská ãasÈ preru‰iÈ územné
konanie aÏ do rozhodnutia odvolacieho orgánu - Krajského
stavebného úradu. Tento krok je
plne v súlade so zákonom, re‰pektovaním práv obãanov, ktorí
sa k tak dôleÏitému projektu pre
PetrÏalku i samotné mesto chcú
vyjadriÈ. Je preto zaráÏajúce, ak
spoloãnosÈ METRO spochybÀuje
vo svojich vyhláseniach zákonnosÈ a právo priamych, ale aj
moÏn˘ch - potenciálnych úãastníkov konania. ª. ANDRASSY
Elektriãky sú menej hluãné ako autobusy
Projekt elektriãky do PetrÏalky, ktor˘ ãaká od 15. februára
na petrÏalskom stavebnom úrade na územné rozhodnutie, prinesie cestujúcim mnoÏstvo v˘hod. Okrem vy‰‰ej r˘chlosti a kapacity aj niωiu záÈaÏ na Ïivotné prostredie a niωiu hluãnosÈ.
Novú elektriãkovú traÈ, ako aj
vozidlá nemoÏno porovnávaÈ s
t˘m, ão je dnes v premávke. Na
hluãnosÈ elektriãiek má vplyv
mnoho súvislostí. Hlavne v‰ak
kon‰trukcia vozidiel a ich podvozkov, ako aj kon‰trukcia koºajovej trate.
Väã‰ina elektriãkov˘ch tratí v
Bratislave vykazuje 75 dB (decibelov). Zatrávnenie trate zníÏi
hluãnosÈ cca o 10 dB - napr. Záhradnícka ul. vykazuje 65 dB. Moderné nízkopodlaÏné elektriãky
podºa v˘robcu (Bombardier) dosahujú max. hluãnosÈ 70 dB.
Elektriãky pri ‰peciálnom zakrytom podvozku dosahujú hluãnosÈ 62 dB. V Prahe na Podûbradskej ulici na ‰peciálne odhluãnenej trati v˘sledky meraní
ukazujú hodnotu 59 dB a vzniká
tam opaãn˘ problém, Ïe chodci
elektriãku nepoãujú a hrozia tam
kolízie. HluãnosÈ priemerného
autobusu MHD v strednej Európe sa pohybuje okolo 105 dB.
Na základe sÈaÏnosti obãana v
Lond˘ne dopravca uskutoãnil
meranie vozidla Volvo, ktoré vykázalo hluãnosÈ 92 dB. Podºa
‰túdie poºskej technickej univerzity pre modern˘ autobus MAN
bola nameraná hodnota hluku
88 dB. Niektorí obãania PetrÏalky
sa obávajú vy‰‰ej hluãnosti elektriãky, ako dosahujú súãasné autobusy. Dokonca to prezentujú
v médiách ako fakt. Ako vidieÈ,
táto obava je neopodstatnená.
Ing. TOMÁ· FABOR,
splnomocnenec primátora
pre dopravné systémy
Ilustraãné FOTO - archív PN
TEPLO / 15
3. 9. 2010
kutoãnosÈ: Od roku 1989 doteraz vzrástla cena tepla pre obyvateºov Slovenska viac ako tridsaÈnásobne - konkrétne v PeS
trÏalke z 21 Sk/GJ na cca 721 Sk/GJ v súãasnosti a predstavuje najväã‰iu poloÏku v nákladoch na b˘vanie. Centrálnym dodávateºom tepla
a teplej úÏitkovej vody v PetrÏalke je nadnárodná spoloãnosÈ Dalkia, a.s. UÏ desiaty rok sa stará o prenajat˘ mestsk˘ majetok - 23 kotolní, 178 v˘menníkov˘ch staníc, 62 kilometrov primárnych a 50 km
sekundárnych rozvodov v hodnote vy‰e 30 miliónov eur. Aká je
súãasnosÈ, ale tieÏ aká by mala byÈ petrÏalská „tepelná“ budúcnosÈ,
o tom v rozhovore s prv˘m zástupcom petrÏalského starostu Jurajom Kováãom a obchodn˘m riaditeºom Dalkia, a. s., Vojtechom
âervenkom.
● Struãná správa: Nová vláda
chce privatizovaÈ tepelné hospodárstvo. Ide o ‰esÈ teplární, medzi nimi aj bratislavskú. Médiá
bunto‰ia, Ïe ten, kto ich kúpi,
bude chcieÈ r˘chlu návratnosÈ
vloÏen˘ch investícií, preto cena
tepla porastie. P˘tajú sa aj médiami ovplyvnení PetrÏalãania,
ão by to znamenalo pre PetrÏalku.
J. Kováã: Absolútne niã. V zásade sa privatizuje ‰tátny majetok,
Bratislavská teplárenská, a. s., je tak˘m majetkom, no nemá niã spoloãné s PetrÏalkou. Tepelné hospodárstvo v PetrÏalke je majetkom
obce - mesta Bratislavy, ktor˘ má v
správe na‰a mestská ãasÈ a tá ho
dlhodobo prenajala spoloãnosti Dalkia, a. s. V roku 2009 nadobudol
úãinnosÈ nov˘ zákon o Bratislave,
ktor˘ umoÏÀuje bezodplatne previesÈ majetok mesta na mestské
ãasti. Preto som predloÏil v na‰om
miestnom zastupiteºstve návrh, aby
sa majetok tepelného hospodárstva
v PetrÏalke dostal do jej vlastníctva.
Îiaº, okrem poslancov SDKÚ nik
ìal‰í zaÀ nehlasoval. ·koda. E‰teÏe
v spoloãnosti Dalkia, a. s., máme seriózneho a zodpovedného partnera.
● MôÏete struãne zadefinovaÈ doteraj‰ích 10 „dalkiáckych“
rokov?
V. âervenka: V zmysle platn˘ch
noriem zabezpeãujeme tepeln˘
komfort obyvateºom obytn˘ch domov a ìal‰ích objektov - ‰kôl, úradov, firiem. Profesionálnou starostlivosÈou a permanentnou modernizáciou zhodnocujeme prenajat˘ obecn˘ majetok. Od ná‰ho vstupu v roku
2000 sme do opráv a investícií
nasmerovali vy‰e 44,4 milióna eur.
Z v˘znamn˘ch aktivít ide o v˘menu
a prepojenie potrubn˘ch rozvodov,
hydraulické vyregulovanie primárnych a sekundárnych rozvodov,
plo‰nú in‰taláciu centrálneho riadiaceho systému s automatickou reguláciou v˘stupn˘ch parametrov, dobudovanie systému merania vyrobeného a dodaného tepla a teplej vody, in‰taláciu tzv. rekuperátorov
dymov˘ch spalín, v˘menu horákov
a ìal‰ie. V‰etky tieto opatrenia na
strane v˘roby a distribúcie tepla
priamo priná‰ajú úspory odberateºom. Veºk˘ priestor na zniÏovanie
nákladov, resp. na dosiahnutie úspor vidíme na strane spotreby, teda
vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov k úsporn˘m opatreniam.
● Kritériom úspe‰nosti podnikateºa je zisk. Dalkia, a. s., v‰ak
pri kaÏdej príleÏitosti zdôrazÀuje, aby si PetrÏalãania obnovili
svoj bytov˘ fond, ão najskôr zateplili strechy a obvodové múry,
vymenili otvorové v˘plne, hydraulicky si vyregulovali tepelnú
rensk˘m spoloãnostiam zisk cca
3 percentá z celkového obratu.
J. Kováã: Na porovnanie: Farmaceutické firmy ho majú vy‰e 30-percentn˘...
V. âervenka: Aj keby nebola
cenová regulácia, teplárenské spoloãnosti by sa nemohli správaÈ bezbreho. ÚãtovaÈ si zisk na úrovni
10 - 15 percent, ktor˘ je v in˘ch ako
v energetick˘ch odvetviach obvykl˘,
by obyvatelia uÏ sotva reálne uniesli, a kde niet dopytu, tam je márna
akákoºvek ponuka, ão by znamenalo podnikateºskú likvidáciu. Hoci je
v˘roba tepla prirodzen˘m monopolom, má tieÏ svojich konkurentov.
Energetika je behom na dlhé trate a
v nej centrálna v˘roba a distribúcia
Ako ìalej, Dalkia?
sústavu domu, osadili meraãe v
bytoch s jasn˘m cieºom - racionalizovaÈ spotrebu tepla s maximálnou úspornosÈou. Nie je v
tom rozpor? Nebolo by pre v˘robcu tepla v˘hodnej‰ie, keby
spotrebitelia míÀali ão najviac,
ba aÏ plytvali?
J. Kováã: Poìme na to inak.
A z iného ko‰a. Pred rokom 1989
stál kubík vody 60 halierov. Po Àom
nastali privatizaãné a trhové zmeny
bez dotácií s reálnymi nákladmi.
Reakcia ºudí bola pochopiteºná. Zaãali vodou ‰etriÈ. TrÏby vodárensk˘m spoloãnostiam v˘razne klesli,
ibaÏe fixné náklady na prevádzku,
opravy a rekon‰trukcie im zostali,
ba ìalej narastali. Ocitli sa v hlbokej
ekonomickej strate. Kompenzovali
to vy‰‰ou cenou dodávok vody a
stoãného, takÏe dnes stojí kubík
vody v prepoãte eura na koruny 56 Sk.
● Má to znamenaÈ, Ïe sa neoplatí ‰etriÈ? Predsa: minie sa
menej a platí sa viac...?!
J. Kováã: Postupne sa vygeneruje optimálna cena medzi nákladmi,
spotrebou, teda trhová cena, ktorá
je pre podnikateºa z hºadiska zisku
e‰te zaujímavá a pre spotrebiteºa
e‰te dostupná. DôleÏité slovo má
centrálny regulátor - ÚRSO, ktor˘
má stráÏiÈ túto cenovú únosnosÈ.
V. âervenka: Platí to aj pre teplo. Cenová regulácia zabezpeãuje
rovnaké pravidlá pre v‰etk˘ch v˘robcov tepla. ÚRSO garantuje teplá-
tepla predstavuje ekonomicky najv˘hodnej‰í, ekologicky najãistej‰í a
najbezpeãnej‰í zdroj na uspokojovanie energetick˘ch potrieb obyvateºstva. Pôsobíme v Ïivotnom prostredí, ako nadnárodná firma poznáme
globálne problematiku rôznych typov vykurovania aj s ich dôsledkami.
Pokles spotreby v tepelnom hospodárstve, t.j. úspor obyvateºstva kompenzujeme in˘mi aktivitami. Napríklad zabezpeãujeme komplexnú
správu budov, poskytujeme rôzne
energetické a multitechnické sluÏby a i.
● PetrÏalka nemá priemyselné parky ako iné mestá, nie je
v nej sústredená v˘znamná ‰tátna ani regionálno-samosprávna
administratíva, tak ako v ostatn˘ch bratislavsk˘ch mestsk˘ch
ãastiach, hoci vzdelanosÈ a vysoká odborná kvalifikovanosÈ jej
obyvateºov je na Slovensku bezkonkurenãná. Väã‰ina PetrÏalãanov sa stále dennodenne presúva za prácou na druh˘ breh
Dunaja.
J. Kováã: Te‰íme sa z podnikateºov, ktorí tu udrÏujú a vytvárajú
nové pracovné príleÏitosti a Dalkia,
a. s., je takou firmou. V PetrÏalke
ako v sídle spoloãnosti centralizuje
viaceré ãinnosti pre celé Slovensko úãtovníctvo, investiãnú a mzdovú
agendu. Vo v˘robn˘ch, distribuãn˘ch a administratívnych útvaroch
zamestnáva vy‰e tristo ºudí. A sú to
zväã‰a domáci, PetrÏalãania. To
nemenej podstatné, Ïe nezotrváva
len pri ‰tandardn˘ch ãinnostiach,
ale hºadá nov˘ priestor do blízkej i
vzdialenej‰ej energetickej budúcnosti PetrÏalky. Globálne oteplenie
otvára nové témy komfortu b˘vania
a pracovn˘ch podmienok. UÏ nepostaãuje len vykurovaÈ byty a iné
objekty - ‰koly, úrady, firmy, ale aj
ich ochladzovanie. âasÈ vlastníkov si
tento komfort rie‰i individuálne,
ibaÏe pohºad na lodÏie a obvodové
múry okolo okien so zabudovan˘mi
‰katuºami ako klimatizaãn˘mi zariadeniami nie je príÈaÏliv˘, skôr naopak. Nám ide o klimatizáciu v ‰ir‰om
rozsahu a z jedného zdroja. Ten, kto
centrálne dodáva teplo, by centrálne dodával aj chlad. A Dalkia s tak˘mito prevádzkami skúsenosÈ má.
V. âervenka: V tejto chvíli by
som volil istú opatrnosÈ - ãasovú,
technickú i realizaãnú, hoci v niektor˘ch európskych konglomeráciách sa tak˘to projekt uÏ uskutoãÀuje. Tak, ako existuje v˘menníková stanica na teplo, existovala
by aj v˘menníková stanica chladu. V
dome potom treba prispôsobiÈ
spôsob distribúcie oboch t˘chto
médií zodpovedajúcim spôsobom.
Tieto úpravy sú v‰ak finanãne
nároãné a keì sa stane tak˘to projekt reálnym aj u nás, potom bude
treba rátaÈ aj s finanãn˘m podielom
koneãn˘ch spotrebiteºov, ão by
mohlo byÈ dotované rôznymi európskymi grantmi. Napokon, Európska
únia má medzi svojimi prioritami
energetickú efektívnosÈ, zniÏovanie
emisií, kde centrálne systémy v˘roby
tepla a aj chladu hrajú prím.
● V rodinnom rozpoãte platieb je spotreba teplej vody druhou najvy‰‰ou poloÏkou. Drah˘
je plyn na jej ohrev, drahá je aj
voda. ·etriaci syndróm tak zasiahol obyvateºov, Ïe spotreba
teplej vody je uÏ len na úrovni
základnej hygieny.
J. Kováã: Zvykne sa hovoriÈ, Ïe
kam nechodí slnko, tam chodí
lekár... a to môÏe platiÈ aj o vode. V
diskusiách a ìal‰ích zámeroch hºadá
Dalkia, a. s., spolu s petrÏalskou
samosprávou odpoveì aj na tento
problém, pretoÏe teplo na prípravu
teplej úÏitkovej vody predstavuje
takmer jednu tretinu celkového
potrebného tepla na zabezpeãenie
teplotného komfortu v bytoch. Aby
sa aÏ toºko ne‰etrilo teplou vodou,
treba zníÏiÈ náklady na jej v˘robu.
Ponúkajú sa netradiãné zdroje energie, najmä slneãné kolektory. Ich
kúpu a in‰taláciu ãiastoãne dotuje
‰tát a z nameran˘ch mesaãn˘ch
hodnôt globálneho solárneho Ïiarenia poãas jedného kalendárneho
roku vypl˘va, Ïe PetrÏalka je vhodná
na vyuÏívanie slneãnej energie.
V. âervenka: VyuÏiÈ slneãné
kolektory individuálne, teda v petrÏalsk˘ch rodinn˘ch domoch nie je
problém. Ëaω‰ie je je ich vyuÏitie v
panelákoch, kde je potrebné urobiÈ
technické opatrenia, aby sa teplo
dodané z kolektorov zmie‰alo s teplom dodávan˘m z plynovej kotolne.
ëal‰ím predpokladom úspe‰nej in‰talácie solárnych kolektorov je posúdenie potrebnej plochy t˘chto
ãlánkov, t.j. plochy strechy. Napr.
pri mnohobytov˘ch, najmä 12-poschodov˘ch bodov˘ch objektoch
bude efektivita vyuÏitia solárnej
energie a ekonomika realizácie diskutabilná.
● Ako potom ìalej?
V. âervenka: BudúcnosÈ vidíme
v ‰ir‰om vyuÏívaní obnoviteºn˘ch
zdrojov energie. Napr. uÏ spomínané solárne tepelné ãlánky, sme ako
pilotn˘ projekt realizovali v spolupráci s Mâ PetrÏalka na streche
základnej ‰koly Tupolevova 20, kde
je in‰talovan˘ch 70 panelov. Takto
vyrobené teplo sa dodáva do susediacej v˘menníkovej stanice, ktorá
zásobuje okolité obytné domy. Oãakáva sa, Ïe aÏ 25% potreby tepla na
prípravu teplej vody pôjde z tohto
zdroja vyuÏívajúceho slneãné lúãe.
Po roãnej prevádzke sa uskutoãní
detailné zhodnotenie a v prípade
zaujímav˘ch v˘sledkov by sme pristúpili k ìal‰ím aplikáciám.
● Také mrazy tu neboli aspoÀ
15 rokov! Tohtoroãn˘ chladn˘
január oberie rodiny na kúrení
o 20 aÏ 50 eur! Domácnosti naãrú hlb‰ie do peÀaÏeniek! - oznamovali vo februári médiá. Bude
to naozaj tak?
V. âervenka: V roku 2009 dodala Dalkia, a. s., PetrÏalãanom
energie - teplo a teplú úÏitkovú vodu - v celkovom objeme 1 milión
557-tisíc gigajoulov. SkutoãnosÈ ku
koncu tohtoroãného augustu s
predpokladom normálnych teplôt
do konca roka 2010 predstavuje
prognózovanú celkovú spotrebu
1 milión 596-tisíc gigajoulov. Rozdiel necel˘ch 39-tisíc gigajoulov
znamená zanedbateºné 2-percentné zv˘‰enie.
● Zbytoãné stra‰enia?
V. âervenka: Sú neopodstatnené. Ak sa nezmení do konca roka
cena plynu, potom celková cena
tepla za rok 2010 by mala byÈ aj pri
väã‰om objeme spotreby tepla o
nieão niωia, ako to bolo v roku
2009, pretoÏe cena plynu odsúhlasená ÚRSO na tento rok je o nieão
niωia, ako bola cena za vlaÀaj‰í rok.
J. Kováã: To platí, keì hovoríme
o celej PetrÏalke, a nie o jednotliv˘ch panelákoch. V bytov˘ch domoch, v ktor˘ch majú osadené pomerové meraãe alebo meradlá,
môÏu maÈ po vyúãtovaní jedni vysoké preplatky a druhí zasa vysoké
nedoplatky. Ale to uÏ súvisí s pomerom medzi základnou zloÏkou (plochou bytu) a spotrebnou zloÏkou
(nameranou spotrebou na meraãoch), ktor˘ si vlastníci odsúhlasili
na schôdzi a tieÏ s fenoménom prestupu tepla, keì ‰tandardne vykurovan˘ byt odovzdáva teplo cez
steny nevykurovanému alebo len
temperovanému susednému bytu.
V tom Dalkia, a. s., niã nezmôÏe, to
je záleÏitosÈ domu, jeho vlastníkov
a ich pravidiel.
RUDOLF GALLO
FOTO - AUTOR
16 / INZERCIA
3. 9. 2010
Star˘ most sa zbavuje betónu
Z bratislavského Starého mosta zmizli uÏ prvé kusy betónovej mostovky. Práce na odstraÀovaní havarijného stavu sa tak
opäÈ posunuli o kus dopredu. Ide o predposlednú fázu v rámci
rie‰enia havarijného stavu Starého mosta, tou poslednou bude odplavenie a odvezenie oceºovej kon‰trukcie, aby sa mohla diagnostikovaÈ a repasovaÈ. Predpokladáme, Ïe v novembri
tak zostanú nad hladinou Dunaja len ‰tyri holé piliere. T˘m
bude havarijn˘ stav kompletne sanovan˘ a na rad príde samotná rekon‰trukcia mosta tak, aby mohol slúÏiÈ Nosnému
systému MHD.
vebn˘m úradom sa odvolali na
Krajsk˘ stavebn˘ úrad, ako aj na
Obvodn˘ úrad Ïivotného prostredia. Územné konanie muselo
byÈ preru‰ené, ãaká sa na rozhodnutia.
V t˘chto dÀoch odstraÀujeme
betónovú mostovku, ktorá pred
dvadsiatimipiatimi rokmi nahradila drevenú a odvtedy zname-
mosta sa odváÏa na ekologickú
recykláciu. Kon‰trukcia mosta
tak bude na jeseÀ o 1200 ton
odºahãená a bude pripravená na
ìal‰ie sanaãné kroky. Poãas jesene ju pravdepodobne rozdelíme
na 7 ãastí, ktoré predstavujú jednotlivé mostné polia a preloÏíme
po jednej na breh do prístavu.
Navy‰e, aÏ po odstránení mos-
Pôvodne most Franti‰ka Jozefa, po 1. svetovej vojne ·tefánikov most, po 2. Most âervenej
armády, je najstar‰ím mostom
cez Dunaj v Bratislave. Dostavali
ho v rovnakom období ako Eiffelovu veÏu v ParíÏi, v roku 1889.
Na jeho otvorení sa zúãastnil aj
vtedaj‰í rakúsky cisár Franti‰ek
Jozef I. Zub ãasu, posypová soº a
nadmerná záÈaÏ spravili svoje.
Most sa nachádza v siedmom
stupni po‰kodenia v sedembodovej stupnici. âiÏe v tom najhor‰om. Prv, neÏ boli hotové
v‰etky byrokratické úkony potrebné na územné rozhodnutie,
ãi stavebné povolenie na rekon‰trukciu mosta a v˘stavbu NS
MHD, si Star˘ most jednoducho
povedal, Ïe uÏ nevládze. Pre havarijn˘ stav sme museli okamÏite
zaãaÈ s prácami na odºahãení
mosta. Kedy sa zaãne samotná
rekon‰trukcia mosta ako jeden
z krokov v˘stavby NS MHD, to
zatiaº môÏeme iba odhadovaÈ.
PrieÈahy a ob‰trukcie v územnom konaní predæÏili proces minimálne o ‰tyri mesiace. SpoloãnosÈ METRO Bratislava poÏiadala
o vydanie územného rozhodnutia e‰te vo februári. Ústne pojednávanie sa uskutoãnilo v júli a vyzeralo to, Ïe územné rozhodnutie je na dosah. Medzit˘m sa
rôzni aktivisti a obãania prihlásili
za úãastníkov konania, a to v sa-
nala znaãne vy‰‰ie zaÈaÏenie pre
kon‰trukciu mosta. Jeden betónov˘ panel za druh˘m, kaÏd˘
váÏiaci okolo troch ton, celkovo
ich zo Starého mosta ubudne asi
400. V‰etok betón zo Starého
tovky je moÏné stav oceºovej
kon‰trukcie zodpovedne a kvalifikovane posúdiÈ. Z najnov‰ích
posudkov vypl˘va, Ïe reálna
zvy‰ková ÏivotnosÈ mosta je minimálna a nedá sa presne urãiÈ
motnom územnom konaní, ako
aj v konaní o v˘rube náletov˘ch
drevín. Vo svojej Ïiadosti oznaãili
ochranu t˘chto drevín za prioritnej‰iu ako Nosn˘ systém MHD.
Po zamietnutí ich Ïiadosti sta-
pre nízku spoºahlivosÈ nosn˘ch
prvkov v dôsledku starnutia a
korózie. Priehradová rozoberateºná oceºová kon‰trukcia mala
pôvodne slúÏiÈ maximálne 10 rokov, odborn˘ posudok kon‰tatuje, Ïe fyzická a morálna ÏivotnosÈ
mostnej sústavy je dávno vyãerpaná. V návrhoch rie‰ení dominuje nevyhnutnosÈ opráv a odporúãanie demontácie v ão najkrat‰om ãase.
No sanaãné opatrenia nie sú
jediné, ão na Starom moste musíme urobiÈ. Zopár recesistov povaÏuje zrejme za vtipné preliezaÈ
v noci zábrany a rôznym spôsobom sÈaÏovaÈ robotníkom prácu.
Namazanie tmavou vazelínou
nepomohlo, preto budeme musieÈ naÈahaÈ ostnat˘ drôt, aby
sme ìal‰ím neÏelan˘m náv‰tevám predi‰li. Naozaj by sme neãakali, Ïe v dne‰nej dobe sa
bude musieÈ akokoºvek pouÏiÈ
ostnat˘ drôt. Ale most v dne‰nom stave predstavuje nebezpeãenstvo a ºudia po Àom jednoducho pobehovaÈ nemôÏu. A to
ani recesisti, ktorí akosi pozabudli, Ïe na moste je in‰talovan˘
kamerov˘ systém.
Rekon‰trukcia Starého mosta
patrí do prvej ãasti budovania
nosného dopravného systému.
Rovnako ako vybudovanie elektriãky zo ·afárikovho námestia
po Bosákovu ulicu v PetrÏalke.
Problémom je v‰ak stále neskonãené územné konanie, ktoré sa
minimálne na tri mesiace zabrzdilo. S t˘m sa posúva aj termín,
k˘m cez Star˘ most koneãne
prejde prvá elektriãka. Sme v‰ak
optimisti a veríme, Ïe by sa tak
mohlo staÈ uÏ v lete roku 2012.
Ing. VLADIMÍR KOVALâÍK,
generálny riaditeº METRO
Bratislava, a. s.
SPOLOâNOSË / INZERCIA / 17
3. 9. 2010
âO KDE KEDY âO KDE KEDY âO KDE KEDY âO KDE KEDY?
KLUB ZA ZRKADLOM,
Rovniankova 3
8.9. 20.00 h - Vldimír Mi‰ík a
ETC, koncert legendárneho ãeského speváka a jeho formácie
ETC.
KLUB 22,
Jiráskova 3
16.9.18.00 h - Hovory o zdraví predná‰ka.
20.9.10.00 h - Cviãme v rytme cviãenie mamiãiek s deÈmi.
DOM KULTÚRY LÚKY,
Vígºa‰ská 1
17.9. 18.30 h - Music Club Folk-Session vol.2, Peter Janku,
Nany.
19.9. 15.00 h - Nedeºn˘ ãaj o
tretej, do tanca hrá Roland Live.
M KLUB,
Rovniankova 3
6.9.14.00 h - V rí‰i umelcov kreatívne podujatie pre Ïiakov
Z·.
8.9. 10.00 h - Zlatá brána otvorená - kreatívne podujatie pre
deti M·.
9.9. 14.00 h - Na náv‰teve u
babky korenárky - kreatívne podujatie pre Ïiakov Z·.
11.9. 14.00 h - Skús to s nami v˘tvarno-tvorivé dielne s vyuÏitím rôznych v˘tvarn˘ch techník.
14.9. 15.00 h - Nestarnúce me-
CC CENTRUM,
Jiráskova 3
7. 9. 14.00-17.00 h - DeÀ otvoren˘ch dverí - prezentácia kurzov, krúÏkov a tvoriv˘ch dielní
KZP v novom ‰kolskom roku
2010/2011.
lódie - taneãno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou
Diadém.
FILMOV¯ KLUB LÚKY,
Vígºa‰ská 1
▲ Predsatvenia v utorok
14.9. 19.30 h - Biela stuha, r.:
M. Haneke, Nem., Rakúsko, Fr.,
Tal., 2009, MP 12, 144 min. Sugestívny film o veºmi zvlá‰tnych
nehodách v rakúskej dedinke na
zaãiatku 20. storoãia.Veºmi realistická snímka, ktorá ne‰etrí nikoho z celého radu zvlá‰tnych
postáv. V‰etko je dusivo utajované, zahaºujúce ústrednú záhadu aÏ do posledn˘ch minút filmu.
KONKURZY DO SÚBOROV
HÁJENKA detsk˘ folklórny sú-
Chcete sa staÈ vychovávateºom
budúceho vodiaceho psa?
V˘cviková ‰kola pre vodiacich
psov ÚNSS hºadá dobrovoºníkov
nad 18 rokov, ktor˘ch úlohou bude pripraviÈ ‰teniatku radostné
detstvo plné zábavy s t˘m, Ïe ho
nauãí, ão je dovolené a ão zakázané v beÏnom Ïivote s ºuìmi. Vychovávateº umoÏní psíkovi postupne spoznávaÈ svet ºudí, a tak ho
pripraví na zodpovednú prácu vodiaceho psa. Ak sa chcete podieºaÈ
na vytvorení takého skvelého pomocníka, ak˘m je vodiaci pes, neváhajte a kontaktujte nás na telefónnych ãíslach: 0948 888 522,
0911 119 397, alebo mailom: [email protected] Viac informácií o v˘chove nájdete na:
http://guidedog.unss.sk/sk/ktochce-pomoct/spolupraca.php.
ZOSOBÁ·ILI SA
V Matriãnom úrade Bratislava-PetrÏalka uzavreli 26. júna
manÏelstvo:
❤ Ing. Kirill Zajcev - Renáta Mesiariková
❤ Robert Vittek - Rita Kulacsová
❤ Mgr. Marek Mikos - Zora ·ándorová
❤ Martin âerveÀák - Zuzana ªubocká
❤ Vladimír Gulበ- Andela Bo‰njak
V kostole rímskokatolíckej cirkvi, FarnosÈ sv. Rodiny uzavreli
v tento deÀ manÏelstvo:
❤ Ing. Emil Plie‰ovsk˘ - Lenka Bôto‰ová
V Evanjelickom farskom úrade, Streãnianska 15 uzavreli v
tento deÀ manÏelstvo:
❤ Ing. Peter Pollák - Ing. Miriam Bartková
❤ Peter Janãár - Ivica Kulaviaková
V Matriãnom úrade Bratislava-PetrÏalka uzavreli 31. júla
manÏelstvo:
❤ Vojtech Dorozló - Ing. Ivana Kuãerová
bor pre dievãatá a chlapcov vo
veku od 6 do 9 rokov.
JARABINKA detská ºudová hudba pre dievãatá a chlapcov vo veku od 7 do 10 rokov, ktorí hrajú
na pí‰Èalky a sláãiky (priniesÈ
hudobn˘ nástroj) 21. september
od 17.00 do 18.30 h v Z· Tupolevova 20, boãn˘ vchod do telocviãne
LÚâKA detsk˘ folklórny súbor
pre dievãatá a chlapcov vo veku
od 6 do 9 rokov 17. september o
16. h v Z· Budatínska 61, zadn˘
vchod do telocviãne
POLENO mládeÏnícky folklórny
súbor pre dievãatá a chlapcov vo
veku od 13 rokov 28. a 30. september od 18. do 20. h v Gymnáziu Pankúchova 6, zadn˘
vchod do telocviãne
Na konkurzy si prineste cviãky.
FotosúÈaÏ
bratislavskej ZOO
Bratislavská zoo spolu so spoloãnosÈou Photo Academy vyhlásila letnú fotosúÈaÏ. Zaãala sa uÏ
20. júla, ale uzávierka je aÏ 31.
septembra 2010. Vyhodnotenie
súÈaÏe sa uskutoãní 11. októbra
na webe. Fotografia musí byÈ dielom autora a musí byÈ realizovaná
v zoologickej záhrade v Bratislave.
SúÈaÏí sa v dvoch kategóriách:
Najkraj‰í zvierací portrét a Najvtipnej‰ia fotografia zo zoo. Fotografia nesmie byÈ star‰ia ako jeden
rok, nesmie byÈ poãítaãovo manipulovaná v zmysle koláÏe a montáÏe. KaÏd˘ autor môÏe do súÈaÏe
zaslaÈ do kaÏdej kategórie maximálne 3 súÈaÏné fotografie - a to
na e-mailovú adresu: [email protected], ìal‰ie podmienky a
informácie nájdete na www.photoacademy.sk.
(primulaceae)
❤ Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. - Marcela Kurucová
❤ Patrik Zimmermann - Helga Zifãáková
❤ Ing. Anton Bracjun - Veronika Molnárová
❤ MUDr. Muhanad Hamdan Mohamed ADAM - Veronika
·varcová
V kostole rímskokatolíckej cirkvi na Betliarskej uzavreli v
tento deÀ manÏelstvo:
❤ Stephen David Charles Colton - Zuzana VrÈová
V Matriãnom úrade Bratislava-PetrÏalka uzavreli 21. augusta
manÏelstvo:
❤ ªudovít Gálka - Mgr. Jana Daneková
❤ Branislav Vrábel - Jana Kleinová
❤ Ing. Marián HreÀo - Bc. Lenka HriÀáková
❤ Vojtech Slovik - Jana O‰ustová
❤ Ljuben Hagara - Zuzana Sloviková
V kostole rímskokatolíckej cirkvi na Betliarskej uzavreli v
tento deÀ manÏelstvo:
❤ Matej Krafãík - Hana Kráºová
RÔZNE
✔ Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
✔ DlaÏby, obklady, jadrá.
Tel.: 0944 256 469
✔ Vodoin‰talatér.
Tel.: 0904 307 824
Hºadám 4-izbov˘ byt v lokalite Wolkrova, Pifflova, âerny‰evského, Vavilovova alebo Farského do 105-tisíc eur.
Tel.: 0905 727 178
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpim obrazy od v˘zn. slov.
a in˘ch maliarov, staroÏitn˘
nábytok, hodiny, porcelán a
iné. Platím okamÏite.
Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
Adr. POBOX 3,
91311 Trenã. Stankovce
Kúpime byt v PetrÏalke aj
zadæÏen˘.
Tel: 0915 122 656
Kúpime byt v PetrÏalke.
Tel.: 0908 114 047
Vymením prerobenú obecnú
garzónku na Znievskej za 3-4
izb. byt v PetrÏalke aj zadæÏen˘.
Tel.: 0903 300 080
Predám ‰teniatka mopsa.
Tel.: 0904 286 343
Revoluãné lieãenie aj závaÏn˘ch ochorení.
Tel.: 0949 134 911
Maliarske a natieraãské práce,
stierkovanie.
Tel.: 0905 257 454
Inzerujte v PN
PLOŠNÁ INZERCIA
Základná cena: 1 cm2 - 2 eurá
K cenám plošnej inzercie účtujeme 19% DPH
OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA
jeden riadok - 1 euro
KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA:
jeden riadok - 2 eurá
Vydavateº: Mestská ãasÈ Bratislava - PetrÏalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateº: Vydavateºstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4,
851 02 Bratislava,
fax: 6383 8640,
6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] ·éfredaktorka:
Silvia Vnenková, tel. ãíslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18, oddelenie
neperiodickej tlaãe a tlaãovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAâ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v PetrÏalke, Jarovciach, Rusovciach a âunove zabezpeãuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenãné ãíslo: EV 3214/09, ISSN 1338-1997
18 / SPOLOâNOSË
3. 9. 2010
Za v‰etko vìaãím plávaniu
·estnásÈroãná PetrÏalãanka Patrícia Sãasnárová reprezentuje na‰u krajinu na medzinárodn˘ch plaveck˘ch súÈaÏiach
pre telesne postihnut˘ch. V roku 2008 získala tretie miesto na
Majstrovstvách Európy. Najbliωou métou je kvalifikácia na
paralympiádu, ktorá sa uÏ o dva roky koná v Lond˘ne. So
sympatickou PetrÏalãankou sme sa porozprávali o nároãn˘ch
tréningoch, ale aj radosti z úspechu, ktor˘ ju posúva ìalej.
● Kedy si zaãala s plávaním?
- Kvôli postihnutiu som zaãala
uÏ ako veºmi malá. Chodila som
na Základnú ‰kolu na Nobelovom námestí, kde si telocvikár
v‰imol, Ïe mám talent. Mamine
povedal, Ïe by bol hriech, ak by
sme ho ìalej nerozvíjali. V treÈom roãníku som teda prestúpila
do ‰koly pre telesne postihnuté
deti na Mokrohájskej, ktorá má
svoj plaveck˘ klub ·K ALTIUS. Na
skutoãne profesionálnej úrovni
sa v‰ak plávaniu venujem len
posledné tri roky.
● Vy‰‰ia úroveÀ zrejme
predpokladá veºa úsilia a
odopieranie si vecí, ktoré tvoji rovesníci pokladajú za samozrejmé...
- V bazéne som od ‰iestej
ráno do pol ôsmej, potom idem
do ‰koly, o piatej je posilÀovÀa a
po nej opäÈ tréning aÏ do ôsmej.
Naozaj mi teda veºa voºného
ãasu neostáva. Priznám sa, Ïe
bolo aj obdobie, keì som s t˘m
chcela skonãiÈ. Mala som pätnásÈ, pri‰la puberta, ráno sa mi
nechcelo vstávaÈ a bola som
poriadne odporná aj na maminu. To ma v‰ak uÏ pomaly prechádza. Veºk˘ podiel má na tom
moja trénerka Ing. Daniela ·ípo‰ová. V mene nás v‰etk˘ch by
som jej chcela poìakovaÈ za trpezlivosÈ. Urãite by sme ju nemenili za nikoho iného, práve jej
zásluhou sme tam, kde sme.
● Postoj k plávaniu sa iste
zmenil s prv˘mi úspechmi. Na
ão si najviac hrdá?
- Najviac si váÏim medailu z
Majstrovstiev Európy 2008, kde
som získala tretie miesto. Vtedy
som sa vlastne po prv˘krát dostala do rankovej listiny. DôleÏit˘
bol aj minul˘ rok. V novembri
som si na World Games v Indii
zlep‰ila svoj osobn˘ rekord. Myslím, Ïe som tro‰ku spy‰nela, keì
mi po prv˘ raz povedali, Ïe som
postúpila v listine z tridsiatehotretieho na ‰trnáste miesto. Vtedy som prestala nad plávaním
váhaÈ a rozm˘‰ºaÈ, ãi sa mi ráno
chce, alebo nechce vstávaÈ.
● Práve si sa vrátila z Celosvetov˘ch hier telesne postihnutej mládeÏe IWAS v Olomouci. Ako sa ti darilo?
- Skonãila som na ‰tvrtom
mieste v prsiach na sto metrov.
Súperi boli dosÈ silní, no takí
vÏdy boli a budú. SnaÏím sa to
braÈ ako motiváciu.
● VenovaÈ sa ‰portu profesionálne si nevyÏaduje len
veºké úsilie, ale aj nemalé
peniaze. Ako to ide so sponzormi?
- Doteraz veºa vecí hradil zväz
a klub. No kríza neobi‰la ani ich.
Okrem cesty je nutné zaplatiÈ aj
‰tartovné na súÈaÏiach. Niekedy
to teda vyjde pekne draho. Napríklad na súÈaÏ v Indii sme
potrebovali tisícpäÈsto eur. No sú
aj ìal‰ie v˘davky. Ak plávate
profesionálne, nemôÏete si kupovaÈ obyãajné plavky. Stále sa
v‰ak nájdu dobrí ºudia, napríklad
na Olomouc mi prispeli úplne
neznámi darcovia. Mamina rozposlala maily svojim kamarátom
a tí ich poslali ìalej. AspoÀ touto
cestou by som im rada poìakovala, a samozrejme aj t˘m, ão
prispeli na cestu do Indie. NebyÈ
ich, zrejme by som sa tam nikdy
nedostala.
● Aké sú tvoje plány do
budúcnosti?
- Z t˘ch krátkodob˘ch ma uÏ
onedlho ãakajú men‰ie medzinárodné preteky Slovakia Cup,
ktoré budú 18. a 19. septembra
na Pasienkoch. Najväã‰ím snom
v‰ak je spomínaná kvalifikácia na
paralympiádu v Lond˘ne. V dos-
pelosti by som sa rada stala trénerkou plávania pre hendikepované deti, no na to potrebujem
vysokú ‰kolu. Veºa ãasu mi na
uãenie neostáva, azda to ãasom
doÏeniem. Teraz mám jedineã-
nú príleÏitosÈ cestovaÈ po svete a
spoznávaÈ nov˘ch, zaujímav˘ch
ºudí. A za to v‰etko vìaãím
hlavne plávaniu.
LUCIA DREVICKÁ
FOTO - AUTORKA
Diskusia o sade potrvá len do 10. septembra
Mestská ãasÈ nechce pristúpiÈ k druhej etape revitalizácie Sadu
Janka Kráºa bez diskusie s verejnosÈou. Poãas oficiálneho otvorenia v˘stavy v OC Aupark to opakovane zdôraznil starosta PetrÏalky Milan Ftáãnik. Verejnú prezentáciu moÏnej podoby sadu
uviedol spoloãne so zástupkyÀou spoloãnosti Aupark Máriou
Jurítkovou a architektom Ing. Zoltánom Balkom, ktor˘ na objednávku petrÏalskej samosprávy projekt revitalizácie spracoval.
pripú‰Èa, Ïe sa nemusí podariÈ
získaÈ potrebné prostriedky naraz,
v takom prípade by sa realizácia
rozdelila do dvoch samostatn˘ch
projektov. K nej by pravdepodobne mohlo dôjsÈ v roku 2012.
V˘stave v Auparku predchá-
Náv‰tevníci centra sa v‰ak
okrem budúcnosti dozvedia viac aj
o histórii sadu. Tá spolu s fenoménom Dunaja bola podºa Balka
hlavnou in‰piráciou pri voºbe nov˘ch architektonick˘ch prvkov,
medzi ktor˘mi je aj chodník literátov, bludisko, slneãné hodiny ãi
dobudovanie ch˘bajúcich symbolov zverokruhu. Architekt navrhuje
upraviÈ aj amfiteáter, ktor˘ sa nachádza v blízkosti nového mosta.
Po jeho rekon‰trukcii by mohol byÈ
vyuÏívan˘ na pikniky, ale aj svadby
ãi men‰ie kultúrne podujatia. Prvá
etapa revitalizácie prebehla v rokoch 2005-2006 a bola zameraná
na zeleÀ. Druhá etapa rie‰i najmä
parkovú infra‰truktúru, mobiliár a
drobné architektonické prvky, ktoré by v‰ak podºa Balka nemali byÈ
v konflikte s celkov˘m charakterom parku.
Miestny úrad predpokladá, Ïe
projekt bude moÏné realizovaÈ
dzala verejná diskusia, ktorá sa uskutoãnila na zaãiatku júla v CC
centre. Z. Balko na nej podrobne
predstavil projektov˘ zámer a reagoval na otázky obãanov. Zaãiatok
leta sa v‰ak zrejme podpísal na
vìaka zdruÏeniu petrÏalsk˘ch verejn˘ch financií a zdrojov z fondov
EÚ. Celkové náklady sa odhadujú
na 1,7 milióna eur. Mestská ãasÈ
dosiaº vynaloÏila na projektové prípravy sumu 13 200 eur. Starosta
nízkej úãasti verejnosti. KeìÏe
zásahy do historického parku sú
citlivou témou pre mnoh˘ch Bratislavãanov, môÏu sa so svojimi námetmi do 10. septembra obrátiÈ
na petrÏalskú samosprávu. „V˘sledky diskusie chceme vyhodnotiÈ
do konca mesiaca. Ozvali sa mi aj
autori b˘valej podoby sadu, ktorí
majú tieÏ svoje pripomienky.
Budeme sa zaoberaÈ kaÏd˘m návrhom od obãanov a ak bude záujem, stanoviská k nim zverejním,“
prisºúbil M. Ftáãnik.
Priamo na v˘stave v Auparku,
ktorá potrvá do 5. septembra, je
umiestnená ‰katuºa, do ktorej sa
môÏu pripomienky vhadzovaÈ.
ëal‰ou moÏnosÈou, ako sa do diskusie aktívne zapojiÈ, je posielaÈ
návrhy na adresu [email protected], alebo na po‰tovú adresu
Miestny úrad, Kutlíková 17, 852
12 Bratislava s oznaãením obálky
Sad Janka Kráºa.
Obrazovú prezentáciu projektu
revitalizácie si môÏete pozrieÈ na
stránke PetrÏalskej samosprávy
www.petrzalka.sk.
(ld)
FOTO - AUTORKA
SPOLOâNOSË / 19
3. 9. 2010
kusií o tvorbe zákonov o rodine, oslovovala poslancov a lobovala za matky, ktoré sa v zloÏit˘ch Ïivotn˘ch obdobiach musia
pot˘kaÈ s paragrafmi a byrokraciou. Od júna nájdete pani ªubicu v novootvorenej bezplatnej PetrÏalskej poradni pre
matky a osamel˘ch ºudí urãenej v‰etk˘m, ão sa v ÈaÏkej
situácii nemajú o koho oprieÈ.
- Právne a psychologické poradenstvo pre nezamestnan˘ch,
seniorov, mladistv˘ch, ktor˘ch
prepustili z ústavnej v˘chovy,
t˘rané Ïeny, osamel˘ch otcov aj
pre slobodné mamiãky. Okrem
mÀa je pravidelne k dispozícii
kolega Mgr. Daniel Koneãn˘ a v
prípade zloÏitej‰ích situácií spo-
● Preão ste sa rozhodli
zaãaÈ s poradenstvom?
- Fórum osamel˘ch matiek
som zakladala v roku 2003, pretoÏe som sa hnevala na cel˘ svet.
Po rozvode som ostala sama s
dvoma deÈmi a rozãuºovali ma
v‰etky zákonné úpravy a normy,
ktoré v tom ãase existovali. Spojila som sa s dvoma Ïenami, ktoré mali podobné problémy. Jedna bola vdova a druhá slobodná
mamiãka. V Úrade BSK sme na‰li
podporu a rok po na‰om vzniku
sme otvárali poradÀu.
● Po niekoºk˘ch rokoch
ste v‰ak svoju ãinnosÈ zastavili. Preão?
- UÏ krátko po otvorení sme
zistili, Ïe na‰a práca má skutoãne opodstatnenie. KaÏd˘ rok
sme rie‰ili pribliÏne dvesto individuálnych prípadov. Volali nám
zúfalí ºudia z celého Slovenska. V
roku 2006 sa v‰ak zmenilo
právne prostredie. Aj keì sa nás
vtedaj‰í zákon o sociálnoprávnej
ochrane a kuratele net˘kal, ministerstvo práce nás vymazalo zo
zoznamov bez toho, aby to vopred avizovalo. Dotácie na na‰u
lupracujeme s psychologiãkou a
právnou kanceláriou. Riadime sa
zásadou, Ïe samotné rie‰enie je
na klientovi. My mu môÏeme len
pomôcÈ zorientovaÈ sa v ÈaÏkej
Ïivotnej situácii. V prípade, Ïe nechce, nemusí uviesÈ svoje meno.
● PoradÀu ste otvárali v
júni. Majú ºudia záujem o va‰e sluÏby?
- Informácia o nás sa postupne ‰íri. V poslednom ãase nás zaãali ãastej‰ie nav‰tevovaÈ osamelo Ïijúci star‰í muÏi. Zväã‰a sa
potrebovali zorientovaÈ vo svojej
samote a trápili ich vzÈahy s deÈmi. UÏ z minul˘ch skúseností
viem, Ïe muÏi hºadajú skôr psychologickú podporu ako právnu
pomoc. RadiÈ muÏom je odli‰né
ako radiÈ Ïenám. Chcú poãuÈ veci na rovinu a preferujú, ak sa
povedia nahlas moÏné príãiny
problémov. Najmä tí star‰í ãasto
cítia, Ïe ich vnímanie vzÈahov
môÏe byÈ skreslené, no ãasto
nevedia definovaÈ, v ãom.
akladateºka Fóra osamel˘ch matiek Ing. ªubica Hole‰ová pomohla uÏ stovkám ºudí, ktorí prestávali veriÈ, Ïe
Z
na ich problémy existuje rie‰enie. Aktívne vstupovala do dis-
● Platia nejaké ‰pecifiká aj
pre osamelé matky?
- V‰eobecn˘ vzorec neexistuje. Stretla som sa s matkami,
ktoré okrem právnej a psychologickej pomoci potrebovali poradiÈ aj v beÏn˘ch Ïivotn˘ch úkonoch. âasto v‰ak prichádzajú
vzdelané a sebestaãné Ïeny, kto-
PoradÀa pre osamel˘ch
ãinnosÈ boli samozrejme stopnuté a napokon sme boli nútení
poradÀu zavrieÈ. UÏ vtedy nám
PetrÏalka ponúkla priestory, no
nemali sme zdroje na zabezpeãenie jej beÏného chodu. Rada
by som povedala, Ïe teraz pokraãujeme tam, kde sme pred
tromi rokmi skonãili, no fakticky
zaãíname od zaãiatku.
● Aké sluÏby poskytujete
v petrÏalskej poradni?
ré si nevedia rady so ‰pecifick˘m
problémom, napríklad s vymoÏiteºnosÈou alimentov. Psychologické poradenstvo vyhºadávajú
najmä ãerstvo rozvedené Ïeny.
T˘m, Ïe som túto etapu sama
preÏila, dôverne poznám ich
my‰lienkové aj citové pochody.
● S akou situáciou sa musí
mamiãka ãerstvo po rozvode
vyrovnaÈ?
- V manÏelstve b˘vajú rozdelené úlohy. Îena b˘va po rozpade manÏelstva postavená pred
skutoãnosÈ, Ïe musí bojovaÈ o
deti a vybavovaÈ na súdoch potrebné papiere. Doteraz mala
partnera, s ktor˘m sa mohla poradiÈ o váÏnych rozhodnutiach,
zrazu je na ne sama. Má na v˘ber z dvoch moÏností. Jedna je
zosypaÈ sa a rodinu likvidovaÈ
svojimi psychick˘mi stavmi. Druhou moÏnosÈou je postaviÈ sa na
vlastné nohy a robiÈ veci za
dvoch. V takom nároãnom období potrebuje najmä dodaÈ od-
vahu, a tú ãasto získa poznaním,
Ïe podobn˘mi situáciami pre‰li aj
iné Ïeny. Poradenstvo je preto
zvlá‰È dôleÏité pre rozvádzajúce
sa matky.
● Na Slovensku sa osamel˘m ºuìom dobre neÏije. Podpora od ‰tátu je ãasto veºmi
nízka. MôÏeme ãakaÈ v tomto
smere posun?
- Dúfam, pretoÏe v okolit˘ch
krajinách sú rodinné prídavky na
normálnej v˘‰ke a nie sú odvíjané od daÀového bonusu. Ten sa
priznáva len zamestnan˘m Ïenám. Invalidky, alebo Ïeny na
materskej dovolenke ho nemajú
a sú odkázané na minimálne prídavky. Okolité krajiny o‰etrujú
podporu rodiny lep‰ou politikou.
Dúfam, Ïe sa situácia ãoskoro
zmení aj u nás.
PetrÏalská poradÀa pre matky
a osamel˘ch ºudí je otvorená
kaÏd˘ ‰tvrtok od 14. do 17. h na
Osuského ulici 1/A. Od septembra otvára kurzy: Arteterapeutick˘ skupinov˘ v˘cvik (kaÏd˘ párny
utorok, 16. - 17. h) a Kurz efektívnej komunikácie (kaÏd˘ nepárny utorok, 17.-18. h). Oba kurzy
sú pod vedením psychologiãky.
NastúpiÈ na kurz moÏno aj poãas
jeho trvania.
Objednávky:
[email protected],
[email protected],
tel. ã: 0903/314136 (len SMS),
alebo osobne v poradni.
LUCIA DREVICKÁ
FOTO - ARCHÍV LH
BlahoÏeláme, ·kvareninovci!
OpäÈ sa rozhorela vatra SNP
PetrÏalãania si po ‰tvrt˘ raz
symbolick˘m zapálením „partizánskej“ vatry pripomenuli odkaz Slovenského národného povstania.
Starosta Milan Ftáãnik v slávnostnom príhovore zv˘raznil neopísateºn˘ v˘znam protifa‰istického,
protihitlerovského odboja, ale aj
kaÏdého boja za mier, slobodu a
demokraciu. „Odkaz hrdinsk˘ch
bojov je potrebné odovzdávaÈ
hlavne mladej generácií. Nám sa
to v PetrÏalke darí a to vìaka aktivitám nad‰encom zo zdruÏenia
ZachráÀme petrÏalské bunkre. To
je najlep‰ia cesta, ako vzdaÈ úctu
t˘m, ão slobodu pre nás vybojovali, ale je to tieÏ aj cesta, ako nauãiÈ
mlad˘ch ºudí tolerancií a pokore,“
zdôraznil M. Ftáãnik. Úãastníci podujatia si spoloãne s predsedom
SZPB Pavlom Seãkárom i podpredsedom strany SMER Du‰anom
âaploviãom uctili minútou ticha
pamiatku priamych úãastníkov
povstania aj 2. svetovej vojny. Tradíciu organizovania „partizánskej“
vatry pri príleÏitosti SNP priniesla
do petrÏalského verejného Ïivota
okresná organizácia strany SMER sociálna demokracia.
(la)
Pri mojej práci vedúcej oddelenia sociálnych vecí sa ãasto stretávam so smutn˘mi prípadmi ºudsk˘ch osudov, ale aj
s radostn˘mi situáciami. A
práve o takej sa chcem podeliÈ s PetrÏalãanmi. V na‰ich
kluboch dôchodcov sa kaÏdodenne, okrem soboty a nedele, stretávajú seniori a v kruhu
priateºov si okrem in˘ch aktivít zvyknú osláviÈ aj svoje narodeniny, meniny, v˘roãia. V
jednom z klubov, konkrétne
na Vy‰ehradskej, bola veºká
slávnosÈ. V piatok 20. augusta
v Kostole Svätej rodiny si na
veãernej slávnostnej om‰i
obnovili po neuveriteºn˘ch
50 rokoch trvajúceho krásneho manÏelského spoluÏitia,
manÏelsk˘ sºub Anastázia a
Ján ·kvareninovci. Svoj krásny
manÏelsk˘ Ïivot majú popretkávan˘ spevom. Pán ·kvarenina je ãlenom cirkevného speváckeho zboru v Kostole Svätej rodiny a spolu s manÏelkou e‰te spievajú v na‰om petrÏalskom súbore Melódia,
ktor˘ sídli v Klube dôchodcov
na Vy‰ehradskej ulici.
No a práve v klube, v kruhu
svojich spoluspeváãok a spe-
vákov, si pospomínali na mladosÈ, spievalo sa, jedlo, bolo
veselo.
A tak mi je pote‰ením aj
v mene ná‰ho oddelenia sociálnych vecí zaÏelaÈ v‰etko
najlep‰ie úÏasn˘m manÏelom
k ich 50. v˘roãiu sobá‰a a do
ìal‰ích rokov veºa, veºa zdravia, ‰Èastia a pote‰enia z detí
a vnúãeniec. Ich dlh˘ spoloãn˘
Ïivot nech je nám ostatn˘m
vzorom. E‰te raz manÏelia
·kvareninovci - ÎIVIÓ.
Mgr. ALENA HALâÁKOVÁ,
vedúca odd. soc. vecí MÚ
20 / KONTAKT
3. 9. 2010
Kto koho zavádza?
Reakcia na ãlánok z PN ã. 13
Zelene máme dosÈ! Len je zle rozmiestnená!
Predstavte si niekoho, kto koncom sedemdesiatych rokov dostal
podnikov˘ byt. V beÏnom paneláku, v PetrÏalke. Niã v˘nimoãné. Jeho dom je v‰ak v˘nimoãn˘ v tom,
Ïe je súãasÈou areálu údrÏbárskeho strediska na samom okraji sídliska, uprostred zelene. SkutoãnosÈ, Ïe kvôli jeho v˘stavbe boli
vyrúbané stovky stromov, ho vtedy
vôbec netrápila. Ani to, Ïe ìal‰ích
stotisíc PetrÏalãanov podobné
‰Èastie nemalo. Navy‰e, ãasÈ plánovan˘ch budov údrÏbárskeho
strediska sa nikdy nepostavila, a
tak dom ná‰ho ‰Èastlivca ostal obklopen˘ zo ‰tyroch strán hájom. A
keìÏe pozemok okolo tohto domu bol hneì na zaãiatku oploten˘
tak, ako bolo potrebné pre celé
údrÏbárske stredisko, mal zrazu
nበ‰Èastlivec okolo seba skoro
hektár pozemku, ktor˘ ãasom zaãal vyhlasovaÈ za svoj, aj keì mu
vlastne vôbec nepatril. MoÏno aj
preto, Ïe bol zamestnancom podniku, ktor˘ bytovku staval a on
sám si v nej vybral ten najlep‰í byt.
Samozrejme, spolu so susedmi sa
o pozemok tro‰ku aj staral - teda
aspoÀ o jeho malú ãasÈ okolo domu , rovnako ako sa veºká ãasÈ PetrÏalãanov stará o priestor pred
svojím vchodom. Väã‰ina pozemku aj s kusom devastovaného lesa
v‰ak po desaÈroãia fungovala ako
smetisko. To v‰ak ná‰ho ‰Èastlivca
netrápi, ani mu to nebráni v tom,
aby v‰ade rozhlasoval, ako vzorne
sa o cel˘ pozemok stará a ako ho
zveºaìuje. Keì v deväÈdesiatych
rokoch byt od podniku odkupuje,
snaÏí sa podvodom prisvojiÈ si za
cenu bytu aj cel˘ pozemok okolo
domu. To sa v‰ak vtedy nepodarilo. Pre‰lo ìal‰ie desaÈroãie a mesto
Bratislava, ktorému pozemok v
skutoãnosti patril, jednu jeho ãasÈ
predalo. Samozrejme iba tú, na
ktorej je les so smetiskom a ktorá
s plnohodnotn˘m uÏívaním bytov
v dome nijako nesúvisí. Ná‰ho
‰Èastlivca, ktor˘ síce stále vlastní
svoj byt v tomto dome, ale v skutoãnosti uÏ nejak˘ ãas b˘va v novej
vile v blízkosti Bratislavy, to v‰ak
na‰tve. Nezákonn˘m spôsobom
vstúpi do vlastníckeho práva novému majiteºovi pozemku, na v‰etky
strany pí‰e protesty s klamliv˘mi
argumentmi, nájde si pár pomocníkov a zorganizuje petíciu s nepravdiv˘mi a zavádzajúcimi tvrdeniami. Bez ohºadu na skutoãnosÈ,
Ïe nov˘ majiteº s ním aj s ostatn˘mi obyvateºmi z okolia ochotne a
otvorene rokoval, Ïe im ponúkol
mnoÏstvo investícií do zveºadenia
ich spoloãného priestoru.
Asi je na mieste otázka, o ão
ná‰mu ‰Èastlivcovi vlastne v skutoãnosti ide? MoÏno dostaÈ preã z
územia nového majiteºa pozemku,
investora, ktor˘ svojimi financiami,
za ktoré odkúpil mestské pozemky, priamo prispel na chod mesta
(napr. nákup nov˘ch autobusov,
rekon‰trukciu ciest, ‰kôl a pod.).
Investora, ktor˘ chcel zveºadenie
územia v okolí jeho pozemkov financovaÈ v˘luãne z vlastn˘ch zdrojov. MoÏno súbeÏne s t˘m pokraãovaÈ v naliehaní na Mâ, aby zo
svojich prostriedkov (teda z prostriedkov v‰etk˘ch PetrÏalãanov)
opravila asi 230 m dlh˘ úsek prístupovej cesty, vedúcej k jeho domu. Následne moÏno ÏiadaÈ o priradenie pozemkov okolo jeho domu k územiu Lesoparku DraÏdiaky
s t˘m, Ïe za peniaze mesta (a teda
v‰etk˘ch Bratislavãanov) sa zrekultivuje lesík aj ostatné plochy v okolí jeho domu. Cena jeho bytu t˘m
samozrejme stúpne a na záver
moÏno na bytovke zrealizuje dvoj-
podlaÏnú nadstavbu, ktorú uÏ
dnes plánuje. Byty urãite predá s
veºmi zaujímav˘m ziskom, veì na
znaãnú ãasÈ ich hodnoty mu úpravou okolia a opravou infra‰truktúry prispeje mesto i Mâ. Zdá sa, Ïe
iniciatíve, za ktorú sa nበ‰Èastlivec
skr˘va, nejde ani tak o záchranu
zelene, ako o realizáciu vlastného
zámeru za peniaze v‰etk˘ch PetrÏalãanov. Takto asi vyzerá druhá
strana príbehu jedného bytového
domu na Kutlíkovej ulici. K nemu
pripájam aj struãnú a vecnú reakciu na invektívy, ktoré autorka
ãlánku „Zelene máme dosÈ! Len je
zle rozmiestnená!“ publikovala v
PN ã.13, zo dÀa 25.6.2010:
Les: Pozemok, na ktorom sa
nachádza fragment lesa, je uÏ viac
ako 30 rokov urãen˘ na v˘stavbu a
ani v súãasnom územnom pláne
nie je evidovan˘ ako zeleÀ. LenÏe
podobne ako priºahl˘ les, ktor˘
ako zeleÀ evidovan˘ je, je v dezolátnom stave. Napriek tomu investor od zaãiatku deklaroval záujem
tento fragment lesa zachovaÈ a
zrekultivovaÈ ho na park. PovaÏuje
ho za jednu z hlavn˘ch hodnôt no-
vého obytného prostredia, ktoré
tu hodlá vytvoriÈ. Spomínaná „starostlivosÈ“ obyvateºov o pozemok
s rozlohou 4750 m2 vyzerala asi
tak, Ïe v lete 2009 bolo investorom pri jeho ãistení vyvezen˘ch
33 m3 komunálneho odpadu a viac
ako 50 m3 rastlinného odpadu.
Odkup pozemku: Rámcov˘
zámer v˘stavby jedného bytového
domu, prezentovan˘ investorom
pri Ïiadosti o odkup pozemkov,
vychádzal z platného územného
plánu, umoÏÀujúceho novou v˘stavbou zv˘‰iÈ jestvujúcu podlaÏnú
plochu v bloku max. o 15%. Pozemky sú v‰ak v území, ktoré má
okolo seba kompletnú mestskú infra‰truktúru a jeho hustota obyvateºov je napriek tomu niekoºkonásobne niωia ako priemerná hustota v PetrÏalke. Cena 4000 Sk/m2
bola v tom ãase beÏnou cenou, za
ktorú mesto predávalo svoje pozemky. Tu je potrebné opätovne
zdôrazniÈ, Ïe investor nikdy nemal
a nemá v úmysle zastavaÈ plochu
vzrastlej zelene s v˘merou takmer
3000 m2, ão predstavuje asi 30%
z celkovej plochy jeho pozemkov.
Z tohto pohºadu bola teda skutoãná kúpna cena vyuÏiteºn˘ch pozemkov e‰te oveºa vy‰‰ia. Okrem
toho bol investor uÏ pred kúpou
pozemkov vlastníkom budovy a
ìal‰ích nehnuteºností v areáli b˘valého údrÏbárskeho strediska, a
len ÈaÏko by preto mesto mohlo
predaÈ pozemky pod nimi niekomu inému.
V˘stavba na pozemku: V súlade s územn˘m plánom poÏiadal
investor asi rok po odkupe o vydanie územného rozhodnutia pre
jednopodlaÏnú, sãasti dvojpodlaÏnú drevenú montovanú stavbu
s podlaÏnou plochou cca 800 m2.
V‰etky ostatné stavby na jeho pozemkoch boli predmetom návrhu
na zmenu územného plánu, ktor˘
na základe schválenej urbanistickej ‰túdie podal na bratislavsk˘
magistrát. A tieÏ predmetom
8 mesiacov trvajúcich rokovaní
s iniciátormi petície, s ktor˘mi sa
snaÏil nájsÈ kompromisné rie‰enie.
Oplotenie: Po tom, ão investor
dospel k záveru, Ïe iniciátori petície nemajú záujem na korektnej
dohode, upozornil ich, Ïe nevidí
dôvod, aby im naìalej umoÏÀoval
vstup na jeho pozemok a Ïe na
jeho hranici, aj s dôvodu pokraãujúceho zneãisÈovania a vandalizmu, postaví plot. KeìÏe miestny
úrad mu nie celkom v súlade so
zákonom odmietol daÈ súhlas na
v˘stavbou beÏného drôteného
oplotenia, aby zabránil ìal‰ím ‰kodám, zrealizoval aspoÀ doãasne
mobilné oplotenie. Toto bolo v
priebehu niekoºk˘ch t˘ÏdÀov viackrát po‰kodené a zniãené a na to,
aby vôbec e‰te plnilo svoju funkciu, museli byÈ jeho po‰kodené
dielce na niekoºk˘ch miestach prichytené k jestvujúcim stromom.
Informaãn˘ text na tabuºkách
umiestnen˘ch na plote, nie je tieÏ
niãím neobvykl˘: „Súkromn˘ pozemok. Vstup zakázan˘“ a „Objekt stráÏen˘ bezpeãnostnou sluÏbou“.
Lesopark DraÏdiak: Pozemok,
na ktorom je fragment lesa, ako aj
okolité zastavané územie boli od
zaãiatku v˘stavby sídliska PetrÏalka, tak v súãasnom i predchádzajúcom územnom pláne urãené ako
„viacpodlaÏná bytová zástavba“ a
nejestvoval Ïiaden dôvod ich do
územia Lesoparku DraÏdiak zahrnúÈ. Spomínan˘ projektov˘ manaÏér je jedn˘m z najskúsenej‰ích záhradn˘ch architektov a záhradníkov na Slovensku a bol spracovateºsk˘m tímom prizvan˘ na spoluprácu v záujme ur˘chlenia projektovej a procesnej prípravy aÏ v
priebehu prác. To, ktoré územie
bude súãasÈou Lesoparku DraÏdiak, v‰ak bolo urãené uÏ dávno
predt˘m.
Na záver: Na procese zmeny
územného plánu pre svoje pozemky pracuje investor uÏ takmer dva
roky. Vypracovanú ‰túdiu prezentoval primátorovi Bratislavy, plánovaciemu odboru magistrátu,
starostovi PetrÏalky, poslancom v
stavebnej komisii petrÏalského
zastupiteºstva, pracovníkom plánovacieho oddelenia miestneho
úradu a nakoniec aj obyvateºom
dvoch priºahl˘ch bytoviek a poslancom za tento volebn˘ obvod. V
projekte zohºadnil pripomienky
obyvateºov, získal v‰etky potrebné
kladné stanoviská vrátane ÎP. V˘ruby stromov, o ktoré poÏiadal
(ale nezrealizoval), vyplynuli v˘luãne z poÏiadavky iniciátorov petície
odsunúÈ jednopodlaÏn˘ objekt ão
najviac od ich bytovky. Zaviazal sa
tieÏ k investíciám zlep‰ujúcim jestvujúce prostredie - rekon‰trukcia
prístupovej cesty a kriÏovatky, v˘stavba nového verejného osvetlenia a oplotenia, v˘stavba dvoch
nov˘ch detsk˘ch ihrísk, rekultivácia lesíka na park...
Autorka uvedeného ãlánku
pí‰e, Ïe „majetok mesta obrazne
povedané patrí jeho obyvateºom“.
S t˘m sa, samozrejme, nedá nesúhlasiÈ. Ona v‰ak podºa v‰etkého
v tomto prípade myslela iba t˘ch
z bytovky na Kutlíkovej ulici.
BORIS HRBÁ≈, Hrobákova 8
KONTAKT / 21
3. 9. 2010
TAK SI MYSLÍM
Vstali noví bojovníci
Stánky na zastávke
B˘vame v PetrÏalke uÏ veºa
rokov a túÏime po tom, aby PetrÏalka bola stale kraj‰ia. Veºa sa
tu v posledn˘ch rokoch zlep‰ilo,
ale myslíme si, Ïe je potrebné na
niektoré veci okolo nás aj upozorniÈ, hlavne vtedy, keì sa dlhodobo nerie‰ia. Ide o dva stán-
ky pri zastávke MHD Bulíkova na Mamateyovej.
V minulosti sa vyuÏívali, ale uÏ
asi rok sú nefunkãné. Pôsobia
nekultúrne, ‰patia okolie a vlastník sa o tieto objekty absolútne
nestará.
Ing. JÁN MAJLING
Takto vyzerá schodisko na nadchode na Jasovskej ulici
v PetrÏalke. Tento stav pretrváva uÏ niekoºko rokov a hlavne
v zimnom období je skoro nepriechodn˘. Je to prístupová
cesta od Braníka k obchodom na terasách, po‰te a aj k potravinám. Bolo by dobre tejto veci venovaÈ patriãnú pozornosÈ,
pretoÏe úraz visí vo vzduchu.
PetrÏalãan
Terasa, po ktorej sa ÈaÏko chodí
Chodíme po terase na
Lachovej ulici uÏ desiatky
rokov. Zatiaº bez problémov. Odhliadnuc od toho, Ïe keì pr‰í, preskakujeme kaluÏe. Niektorí
star‰í ºudia, ãi Ïeny v
ihliãkov˘ch topánkach ich
obchádzajú. Majú kde,
terasa je dosÈ ‰iroká. No,
mala by som sa správnej‰ie vyjadriÈ - mali kde!
PretoÏe prednedávnom
nastal na terase pred
Luigi pubom stavebn˘
ruch. Majiteº re‰taurácie
sa rozhodol roz‰íriÈ svoje
priestory. Na úkor terasy.
Predchádzajúce roky bola
re‰taurácia stavebne roz‰írená, zväã‰en˘ vnútorn˘
priestor na úkor cca jedného metra, práve ten, kde sa
ºudia schovávali pred daÏìom a
siln˘m vetrom. Obyvatelia tejto
ãasti vedia, ak˘ siln˘ vie byÈ.
Zobrali sme to ako malú nutnosÈ. Preão robiÈ prieky podnikateºom.
Minul˘ rok bola pred re‰tauráciou postavená malá terasa so
slneãníkmi na posedenie vonku
pred pubom. DosÈ ne‰Èastne,
pretoÏe nechali voºn˘ priechod
iba jeden meter medzi terasou a
pubom a do toho sa otvárali
dvere do pubu.
Tento rok postavili iba malé,
asi dvojmetrové posedenie pozdæÏ re‰taurácie. Na na‰u radosÈ,
pretoÏe to neprekáÏalo nikomu.
Doãasne, to sme v‰ak nevedeli.
Dnes je pred pubom ãul˘ stavebn˘ ruch. Majiteº sa rozhodol
roz‰íriÈ svoj priestor a stavia prístre‰ok. Zaberá celú terasu a vynechal iba dva a pol metra pre
chodcov.
Vìaka za laviãky
Chcela by som sa poìakovaÈ v mene cyklistov, ale najmä korãuliarov za in‰taláciu dvoch laviãiek na prístupovom chodníku k na‰ej
obºúbenej a frekventovanej hrádzi (pri benzínovej pumpe Agip) na
Dolnozemskej ulici. Je to dôleÏité najmä z hºadiska bezpeãnosti,
keìÏe korãuliari a cyklisti musia prechádzaÈ cez zebru so semafór-
Pohybuje sa tu veºa ºudí, deti
s bicyklami, matky s koãíkmi,
s nákupn˘mi ta‰kami... Keì si
niekto myslí, Ïe je to dostatoãn˘
priestor na pohyb, nech sa ide
pozrieÈ. Zákonite musí niekto
v protismere uhnúÈ tomu druhému, aby sa nezrazili. ªudia, chodiaci okolo sa otáãajú, krútia nesúhlasne hlavami, kto si toto vymyslel. A rozhorãujú sa nad
nezmyselnosÈou stavby.
Zaujímalo by nás, kto dal na
takúto stavbu súhlas.
Je to zvlá‰tne, pretoÏe
keì i‰lo o opravu schodov
a teãúcej terasy - strechy
garáÏí umiesten˘ch pod
Àou, vtedy patrila terasa
majiteºom domov prislúchajúcich k terase. Teraz,
keì sa zuÏuje priestor pre
chodcov na terase, nie je
uÏ potrebn˘ súhlas Ïiadneho obyvateºa domov na
terase? MoÏno sa m˘lim
a terasa patrí Bytovému
druÏstvu PetrÏalka a, samozrejme, potom majú
právo rozhodovaÈ o tom,
ãi dajú súhlas na takúto
stavbu. Alebo moÏno
miestnemu úradu. TieÏ
majú právo. Ale aj tak si
myslím, Ïe ten, kto dáva
súhlas na v˘stavbu „nieãoho“,
mal by si preveriÈ na mieste, o ão
konkrétne ide, pretoÏe v tomto
prípade stavba skomplikovala
prechádzanie po terase. Najväã‰í
problém je v‰ak v tom, Ïe terasa
nie je rovná a kaluÏe sa tvoria aj
tu. Pripadá mi to ako chodníky,
ktoré sú síce pre ºudí, ale parkujú tam autá a dvaja ºudia vedºa
seba tam neprejdú. Ako napr.
slepá Lachova ulica. A nepomôÏete si.
A. SIKOVÁ
mi. Tu sa najmä korãuliari môÏu prezuÈ a oddychnúÈ si, bezpeãne
prejsÈ cez zebru. ëakujeme za to mestskej ãasti Bratislava-PetrÏalka,
najmä prednostovi Mi‰kaninovi. ëakujeme mu aj za ústretovosÈ pri
vysadení predzáhradiek, magnólie, tují, za v˘menu vonkaj‰ích ãrepníkov a obnovu laviãiek nájomného domu na Medveìovej 21. Uskutoãnilo sa to v krátkom ãase za aktívnej úãasti vedúceho odboru
ÎP, pracovníãok ÎP paní Kollárovej, Jeckovej a pracovníkov VPS.
MÁRIA NEME·OVÁ
Ej, veru. Vstali! Tentoraz v‰ak
nie z románovej stariny, ale z
personálnych ro‰ád na ministerstve vnútra a na polícii. Niã nové
pod slovensk˘m slnkom, tak to
bolo v ãase minulom i v dávnej‰ie minulom. KaÏd˘ z úradujúcich ministrov vrátane najnov‰ieho sa národu a vlasti prezentoval
ako nezmieriteºn˘ bojovník proti
zloãinu vo v‰etk˘ch jeho fazónach. A odvolával a vymenovával
a vymenovaní odvolávali a vymenovávali. Je zrejmé, Ïe odbornosÈ a v˘slednica práce nie sú aÏ
také rozhodujúce, kariérny rast
policajtov je nateraz podºa v‰etkého iba priamo úmern˘ adekvátnej politickej zá‰tite. V opaãnej eventualite by asi v tak˘ch
rozmeroch nedochádzalo k opakovan˘m v˘menám riadiacich
policajtov, ktorí sa just, vÏdy po
voºbách, rozhodnú na vlastnú
ÏiadosÈ opustiÈ sluÏobné rady,
alebo sú bez dlhej di‰puty jednoducho „odídení“. Pri absencii
oãividného neplnenia si povinností a disciplinárnych previnení
má poslu‰n˘ funkcionársky jedinec definitívu s v˘hºadom na jedno volebné obdobie, v prípade
neohrozenia politick˘mi ãistkami
aj na dlh‰ie. Vyzerá to tak, Ïe obmena policajn˘ch (Ïiaº, nielen
t˘chto) kádrov bude na na‰om
politickom javisku opakujúcou sa
záleÏitosÈou e‰te dlh˘ ãas. Z pochopiteºn˘ch dôvodov - víÈaz má
vÏdy nielen pravdu, ale aj copyright na rozum. AspoÀ toto sa
obãan dozvedá, aj keì nie vÏdy
vidí, po kaÏd˘ch parlamentn˘ch
voºbách bez ohºadu na to, kto sa
postavil na vydolovan˘ zlat˘ stupienok. Ozbrojené prepady, násilie, korupcia, vraÏdy, horiace
autá a stupÀujúci sa strach v na‰ich uliciach, lúpeÏe na poãkanie, extrémizmus a iné podoby
zloãinu, s ktor˘m sa denne stretávame, odmeny vern˘m v podobe vedúcich postov nezlikvidujú.
V reálnom boji proti kriminalite
nepomôÏu ani elastické ‰tatistiky, s ktor˘mi sa dá pracovaÈ k
spokojnosti svojej i nadriaden˘ch. Pravda, za to, Ïe nejeden
trestn˘ prípad sa ututlá, Ïe sa
vyskytne trestnoprávna nedotknuteºnosÈ vyvolen˘ch, Ïe zlodeji a podvodníci v bielych golieroch sú stále váÏení obãania, alebo Ïe mafiánov strach netrápi a
moÏno aj preto sú v obºube cteného kmotra z ºadovej plochy,
za to policajti zväã‰a nemôÏu.
Tak si myslím, Ïe k˘m na strane polície po kaÏd˘ch voºbách
vstanú noví bojovníci, zloãin si
svoje pozície upevÀuje pomocou
osvedãen˘ch kádrov. Bez politického kádrovania.
JAROSLAV GRÜNDLER
22 / SPOLOâNOSË / INZERCIA
nvestor Vበsprávca s.r.o. Ïiada na parcelách ã. 148 a 149, k. ú. PetrÏalka o schválenie investiãného zámeru: Polyfunkãn˘ objekt Lachova - FurI
dekova.
Dokedy chceme
PetrÏalku zahusÈovaÈ?
Polyfunkãná budova má maÈ 7 nadzemn˘ch podlaÏí (jedno ustupujúce) a dve
podzemné podlaÏia. Má slúÏiÈ na b˘vanie,
obchody, sluÏby a statickú dopravu. Dopravné napojenie by malo byÈ z Lachovej
ulice. Navrhovan˘ objekt v˘razne zhor‰í
kvalitu b˘vania v tejto lokalite. UÏ v minulosti do‰lo k zahusteniu tohto územia.
Charakter zástavby zóny tvorí viac ako
80% bytová v˘stavba a obãiansku
vybavenosÈ tvoria dve ‰kôlky a jedna základná ‰kola. Z hºadiska regulácie ide o stabilizované územie.
Daná lokalita je zároveÀ nadmerne
zaÈaÏená z hºadiska dopravy. Frekvencia
vozidiel je vysoká, Lachova slúÏi aj ako
spojnica Furdekovej a Nám. hraniãiarov,
napriek tomu Ïe boli vybudované tri
spomaºovacie retardéry.
Kapacita kriÏovatky Lachova - Furdekova musela byÈ zabezpeãená svetelnou
signalizáciou. Statická doprava je nevyhovujúca, obyvatelia sú nútení parkovaÈ
na najrôznej‰ich spevnen˘ch a nespevnen˘ch plochách. Na parkovanie sa vyuÏívajú aj chodníky. Parkuje sa aj na neupraven˘ch plochách parciel 148 a 149. Obojsmerná premávka nie je plynulá a vodiãi si
na mnoh˘ch miestach musia dávaÈ vzá-
jomnú prednosÈ v jazde. ëal‰ím negatívom je zhor‰enie svetlo-technick˘ch podmienok objektov Lachova 3,5,7,11,13,15,
17,19, ako aj zamedzenie bezpeãného
prístupu ku kontajnerov˘m stojiskám.
V prípade povolenia v˘stavby dôjde
k v˘rubu stromov (18 ihliãnat˘ch a 2 listnaté), ktoré zlep‰ujú Ïivotné prostredie
v tejto lokalite uÏ 30 rokov.
UÏ pred desiatimi rokmi bola spísaná
petícia za vybudovanie pozemného parkoviska na t˘chto parcelách s prístupov˘mi komunikáciami na zástavky MHD.
PozdæÏ pe‰ích chodníkov sa poÏadovala
vybudovaÈ drobná architektúra (laviãky)
a zeleÀ.
Komisia územného plánu pri Mâ PetrÏalka, ako aj oddelenie územného plánu
a dopravy stanoviskom starostu dala zamietavé stanovisko k investiãnému zámeru. Z vy‰‰ie uveden˘ch dôvodov, aby sa
ani v budúcnosti nerealizovala v˘stavba,
obyvatelia pristúpili k petiãnej akcii. Petíciu podpísalo uÏ vy‰e 400 obyvateºov danej lokality a zásadne nesúhlasíme s v˘stavbou uvedeného objektu.
Za petiãn˘ v˘bor
Ing. TOMÁ· FABOR,
poslanec MZ za PetrÏalku
BD Blagoeova 6-8
3. 9. 2010
Regionálna politika a mládeÏ
Mlad˘ ãlovek dosiahne 18 rokov a
zrazu sa má rozhodnúÈ, koho voliÈ v regionálnych voºbách a do ak˘ch funkcií.
Mal by vedieÈ, aké majú politici práva a
povinnosti, v ãom by nám mohli pomôcÈ a ãi vôbec môÏeme nejakú pomoc
od nich oãakávaÈ, ak˘m spôsobom s nimi komunikovaÈ? Tieto a mnoho ìal‰ích
otázok si kládli ‰tudenti Gymnázia Pankúchova 6 pred nedávnymi regionálnymi
voºbami. Chceli vedieÈ, ako sú na tom
s t˘mito vedomosÈami ich spoluÏiaci,
a preto vypracovali dotazník s otázkami
typu: Vie‰, kto je predsedom BSK? Zaujíma‰ sa o regionálnu politiku? âo by si
sa sp˘tal politika atì. Odpovede z vy‰e
100 dotazníkov boli skoro identické neviem, nezaujímam sa... Trochu nás to
zarazilo, keìÏe to boli 16- a 17-roãní
‰tudenti, ktorí onedlho budú maÈ právo
voliÈ, a boli sme zvedaví na situáciu u na‰ich priateºov z deviatich európskych
krajín, s ktor˘mi uÏ od roku 2002 spolupracujeme a tvoríme medzinárodnú federáciu FACE - Fédération d’Associations de jeunes Citoyens Européens.
Je to organizácia zdruÏujúca mlad˘ch
ºudí, ktorí sa zaujímajú o Ïivot v Európskej únii, o v‰etko, ão môÏe ovplyvniÈ ich
budúcnosÈ. KeìÏe v˘sledky z ich dotazníkov boli veºmi podobné, rozhodli sme
sa vytvoriÈ projekt pod názvom Regionálna politika a mládeÏ a prostredníc-
tvom medzinárodnej spolupráce na
tomto projekte umoÏniÈ spoznaÈ mlad˘m ºuìom z Portugalska, ·panielska,
Francúzska, Anglicka, Luxemburska, Nemecka, Rakúska, Poºska a Maìarska európske regióny, ich hlavné úlohy a ich
predstaviteºov.
Zá‰titu nad na‰im projektom prevzal
Pavol Fre‰o, predseda BSK. V‰etky na‰e
stretnutia, bolo ich 12, sa konali pod
zá‰titou v˘znamn˘ch politikov, ako boli
napr. Pat Cox, Romano Prodi, Jerzy Buzek atì.
Finanãná podpora z grantu EÚ programu MládeÏ v akcii nám umoÏnila
pripraviÈ stretnutie v t˘Ïdni od 11. do
16, júla. Chceli sme, aby kaÏdá krajina
pripravila prezentáciu regiónu, v ktorom
Ïijú jeho priatelia, napr. Slovensko o Luxembursku, Portugalsko o Rakúsku,
Nemecko o Maìarsku atì. Na stretnutiach s predstaviteºmi bratislavského,
brnianskeho a gyŒrskeho regiónu kládli
na‰i ‰tudenti mnoÏstvo zaujímav˘ch otázok, ktoré si vopred pripravili pre v‰etk˘ch rovnaké, aby odpovede mohli porovnaÈ a urobiÈ anal˘zu regionálnych
problémov, nezamestnanosti, moÏnosti
uplatnenia sa mlad˘ch na trhu práce
atì. Anal˘za bude zverejnená v broÏúre,
ktorá bude vydaná ako v˘sledn˘ produkt
projektu.
Mgr. Eva Ku‰teková
BD Gessayova 18-20
BD Jasovská 2-4
ZATEPĽOVANIE A OBNOVA PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV
Spoločnosť PS STAVBY sa zaoberá komplexnou obnovou panelových bytových domov so zameraním na technické
riešenia znižujúce energetickú spotrebu budov.
Realizujeme:
Zatepľovanie fasád
Zatepľovanie a rekonštrukcie striech
Rekonštrukcie lodžií, balkónov
Komplexné obnovy konštrukcie schodísk - copilitov
Odstraňovanie systémových porúch
Výmenu okien a dverí
Elektroinštalácie, stúpacie rozvody
Výmenu výťahov
SKÚSENOSTI | ODBORNOSŤ | REFERENCIE
PS STAVBY, s.r.o.
Šamorínska 52
821 06 Bratislava
[email protected]
Tel.: +421 2 4564 0592
Fax: +421 2 4564 0593
Mob.: +421 903 615 280
www.psstavby.sk
USMERNÍ
PORAD≈A / 23
3. 9. 2010
Obãianstvo bez problémov
Neviete si v nieãom rady, sekírujú a preháÀajú vás z miesta na
miesto pre zbytoãné potvrdenia,
overovania a dokladovanie? NemôÏete sa dovolaÈ pravdy? Máte starosti, ste v koncoch a neviete kam,
kedy a na koho sa obrátiÈ o radu?
Napí‰te nám. Máte zlé skúsenosti v
styku so ‰tátnymi alebo komunálnymi úradmi a ich úradníkmi? Chcete
o nich informovaÈ svojich spoluobãanov, aby sa vyvarovali podobn˘ch
záÏitkov? Myslíte si, Ïe je to zbytoãné, Ïe jednoducho to tak je a
nikto si s problémom neporadí?
Hºadáte správnu odpoveì na
problematické otázky, s ktor˘mi si
neviete rady? Potrebujete pomôcÈ
pri rie‰ení nerie‰iteºného ãi nájsÈ
správnu cestu v spleti kºukat˘ch
právnych a byrokratick˘ch predpisov? Pokladáte svoje pracovnoprávne vzÈahy za sporné, nepoznáte
práva a povinnosti zamestnávateºov
a zamestnancov? Máte naru‰ené
vzÈahy, ktoré upravuje rodinné
alebo obãianske právo? Sme tu pre
vás. Radi vám poradíme, pomôÏeme a nasmerujeme na správnu cestu. Na obálku nezabudnite napísaÈ
heslo „Právny servis“, do obálky
nevkladajte Ïiadne originálne doklady. Redakcia si vyhradzuje právo
v˘beru odpovedí podºa naliehavosti
daného problému. Právny servis je
bezplatn˘, na otázky odpovedáme
len v tejto rubrike, osobné konzultácie nie sú moÏné. Otázky zasielajte
na adresy:
Máme z manÏelstva dve deti, ktoré sa narodili v Bratislave.
Po presÈahovaní sa za manÏelom do âeskej republiky sme v
roku 1999 zaÏiadali o ‰tátne obãianstvo âR, ale ponechali sme
si aj slovenské obãianstvo. V súãasnej dobe Ïijem vo vlastnom
byte v Bratislave a taktieÏ v Bratislave pracujem. Do âR sa vraciam poãas osobného voºna na sobotu a nedeºu. V âesku mám
trval˘ pobyt, pretoÏe deti (21 a 22) tam e‰te b˘vajú a ‰tudujú.
Platí im, teraz podºa nového zákona, slovenské obãianstvo,
alebo im ostane iba obãianstvo âR? Máme to niekde nahlásiÈ,
aby sme sa vyhli nepríjemnostiam?
Eva A., Pfierov
Novela zákona o ‰tátnom obãianstve Slovenskej republiky,
ktorá nadobudla úãinnosÈ 17. júla 2010, ustanovuje stratu ná‰ho
‰tátneho obãianstva ex lege (zo
zákona) ako dôsledok nadobudnutia cudzieho ‰tátneho obãianstva na základe v˘slovného prejavu vôle. Ak˘ bude jej ìal‰í
osud, nechajme na rozhodnutí
politikov. Podstatné je, Ïe novela
zákona nemá retroaktívne úãinky (spätnú pôsobnosÈ). Prakticky
to znamená, Ïe ak ste nadobudli
cudzie ‰tátne obãianstvo pred jej
úãinnosÈou, nestrácate ‰tátne
obãianstvo Slovenskej republiky.
D.â. (chello.sk): Nemyslím
si, Ïe podanie Ïaloby by pre
vás predstavovalo ideálny
spôsob rie‰enia naãrtnutého
problému. Podºa toho, ão ste
napísali, vzájomné vzÈahy nie
sú tak váÏne naru‰ené, aby
ste ich museli rie‰iÈ súdnou
cestou. Odporúãam vyuÏiÈ
moÏnosÈ mediácie, ktorá je
alternatívou súdu za predpokladu, Ïe obe strany majú
záujem dospieÈ ku kladnému
v˘sledku. Zoznam mediátorov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR
(www.justice.gov.sk).
Opatrením Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli s úãinnosÈou od
Kúpa pozemku zastavaného domom
Ako dôchodkyÀa som predala svoj väã‰í byt a kúpila som si
dvojgarsónku na Topoºãianskej ulici. Nikto ma neinformoval,
Ïe pozemok pod domom nie je odkúpen˘. Dozvedela som sa
to aÏ z letáku, ktor˘ vám posielam. Vidí sa mi nespravodlivé,
Ïe ja si musím po ‰tyroch rokoch b˘vania kúpiÈ pozemok
za 229,23 eura. Cena sa mi vidí premr‰tená, pôvodn˘ majiteº
má m2 za 0,166 eura, my ostatní musíme zaplatiÈ 49,790 eura.
Chcem sa sp˘taÈ, ãi je to podºa zákona správne od bytového
druÏstva.
Eva H.
Pokiaº ide o predmet otázky,
bytové druÏstvo je v tom nevinne. Leták je podpísan˘ spoloãnosÈou, ktorá na základe mandátnej zmluvy s mestom Bratislava zabezpeãuje pre vlastníkov
bytov a nebytov˘ch priestorov
predmetné prevody. Je pravda,
Ïe imperatívny text ponuky môÏe navodiÈ dojem, Ïe kúpa po-
zemku zastavaného domom je
povinnosÈou kaÏdého vlastníka
byu.
V prípade, ak nemáte záujem
alebo potrebné financie na odkúpenie pozemku pod bytov˘m
domom (ide o adekvátny podiel
v akom vlastníte podiel na spoloãn˘ch ãastiach a spoloãn˘ch
zariadeniach domu), nemusíte
ponuku na odkúpenie akceptovaÈ. Ako vlastník bytu máte právo, nie v‰ak povinnosÈ, poÏiadaÈ
o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku. Ak tak neurobíte
niã sa nestane, nevznikajú vám
Ïiadne povinnosti (záväzky) voãi
t˘m, ktorí si pozemok odkúpili
(napríklad povinnosÈ platiÈ za
uÏívanie zastavaného pozemku
a pod.). V takomto prípade v
zmysle § 23 ods. 5 zákona
ã. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytov˘ch priestorov v
znení neskor‰ích predpisov (ìalej
zákon), vzniká pri prevode bytu
k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu - bezodplatné vecné bremeno podºa
§ 151n Obãianskeho zákonníka.
1. júla 2010 ustanovené nové
sumy Ïivotného minima. Za
Ïivotné minimum fyzickej
osoby alebo fyzick˘ch osôb,
ktor˘ch príjmy sa posudzujú
spoloãne, sa povaÏuje suma
alebo úhrn súm 185,38 eura
mesaãne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 129,31 eura mesaãne, ak ide o ìal‰iu
spoloãne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 84,61 eura mesaãne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieÈa alebo
o nezaopatrené dieÈa. Zákon
ã. 601/2003 Z. z. o Ïivotnom
minime ustanovuje Ïivotné
minimum ako spoloãensky
uznanú minimálnu hranicu
príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Vecné bremená obmedzujú
vlastníka nehnuteºnej veci v
prospech niekoho iného tak, Ïe
je povinn˘ nieão trpieÈ (v na‰om
prípade stavbu na pozemku),
nieãoho sa zdrÏaÈ alebo nieão
konaÈ. Ceny zastavan˘ch pozemkov pod bytov˘m domom sú
stanovené v súlade s ustanovením § 18a zákona.
Pri prevode alikvotnej ãasti
pozemku zastavaného bytov˘m
domom, ak sa byt prevádza do
vlastníctva podºa vy‰‰ie citovaného zákona, vypoãítaná cena
pozemku platí pre v‰etk˘ch
vlastníkov bytov pri prvom prevode vlastníctva bytu na nájomcu.
Vy‰‰ia suma je aktuálna pre
v‰etk˘ch, ktorí vlastníctvo k bytu
nadobudli kúpou od pôvodného
vlastníka - prvonadobúdateºa.
Rokovanie obecného zastupiteºstva a obãan
PetrÏalské noviny
Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
alebo na e-mail:
[email protected]
[email protected]
Potrebujete pomoc
S právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv sa v prípade
potreby obãania môÏu stretnúÈ
kaÏd˘ pracovn˘ deÀ v ãase od
8. do 16. h v sídle ombudsmana
na Nevädzovej 5. v BratislaveRuÏinov. Na verejného ochrancu
práv sa môÏe obrátiÈ kaÏd˘, kto
sa domnieva, Ïe orgánom verejnej správy Slovenskej republiky
boli poru‰ené základné práva
a slobody. Ombudsman pomôÏe
v prípadoch, ktoré sú v jeho
kompetencii, ale ani ostatní neodídu bez poskytnutia rady, ako
majú ìalej vo svojej veci postupovaÈ. Na prijatie nie je potrebné vopred sa objednaÈ.
LISTÁRE≈
LISTÁRE≈
JEDNOU VETOU
Obãania vo svojich podnetoch
pomerne ãasto namietajú, Ïe na
zasadnutiach obecného zastupiteºstva im nebolo umoÏnené vystúpiÈ v diskusii, vyjadriÈ sa k prerokúvan˘m otázkam alebo prípadne im nebolo umoÏnené interpelovaÈ poslancov. TaktieÏ namietajú, Ïe o moÏnosti prednesenia
príspevku do diskusie rozhodujú
poslanci hlasovaním, priãom sa
stáva, Ïe na základe tohto hlasovania im slovo neudelia.
Podºa ãlánku 30 ods. 1 Ústavy
SR obãania majú právo zúãastÀovaÈ sa na správe verejn˘ch vecí
priamo alebo slobodnou voºbou
svojich zástupcov. Pod termín „verejné veci“ je moÏné zahrnúÈ veci
verejného v˘znamu, na správe
ktor˘ch sa môÏu obãania ústavou
urãen˘mi spôsobmi podieºaÈ. Veci
verejného záujmu sú aj predmetom v˘konu územnej samosprávy
podºa ãl. 67 Ústavy a obyvatelia
obcí sa na ich správe podieºajú
buì na zhromaÏdeniach obyvateºov obcí, miestnym referendom,
alebo prostredníctvom orgánov
obcí. Formu realizácie ústavného
práva úãasti obyvateºov obce na
veciach verejn˘ch upravuje zákon
ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích predpisov.
Rokovania obecného zastupiteºstva sú zásadne verejné a návrh
programu rokovania sa oznamuje
a zverejÀuje na úradnej tabuli
aspoÀ tri dni pred zasadnutím
obecného zastupiteºstva alebo, ak
ide o mimoriadne zasadnutie,
aspoÀ 24 hodín pred jeho konaním. Podrobné pravidlá upravuje
rokovací poriadok. Podºa vy‰‰ie
uvedeného zákona, ak na rokovaní poÏiada o slovo poslanec NR SR,
zástupca vlády alebo ‰tátneho
orgánu, slovo sa mu udelí. MôÏe
sa udeliÈ aj ktorémukoºvek obyvateºovi obce. Z uvedeného ustanovenia vypl˘va, Ïe na udelenie
slova nie je podºa zákona právny
nárok. Napriek tomu si dovolím
vyjadriÈ názor, Ïe právo obãanov
vystúpiÈ na rokovaní obecného
zastupiteºstva a vyjadriÈ sa k prerokovávan˘m veciam by nemalo byÈ
ponechané na svojvôli, prípadne
na subjektívnych dôvodoch poslancov obecného zastupiteºstva.
Ide o legitímnu poÏiadavku aj
vzhºadom na to, Ïe podºa ãlánku
2 ods. 1 Ústavy SR ‰tátna moc pochádza od obãanov. Neobstojí ani
argumentácia, Ïe automatické
právo na vystúpenie obãanov by
mohlo spôsobiÈ „zavalenie“ zasadnutí obecného zastupiteºstva nepodstatn˘mi príspevkami a byÈ
prekáÏkou kon‰truktívneho rie‰enia obecn˘ch záleÏitostí. Práve
ponechanie priestoru na vyjadrenie názorov obãanov ku konkrétnym problémom môÏe priniesÈ
in˘, prospe‰n˘ pohºad na veci,
ktoré sa obãanov bytostne t˘kajú
a dokonca môÏe byÈ prostriedkom
na zamedzenie izolovanosti rozhodovania obecného zastupiteºstva
pri spravovaní obecn˘ch záleÏitostí. Z tohto pohºadu je zákon
ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích predpisov
veºmi dôleÏit˘m právnym predpisom, prostredníctvom zmeny
ktorého by mohlo byÈ v budúcnosti upravené aj právo obãana vyjadriÈ sa na zasadnutí obecného zastupiteºstva k prerokúvan˘m veciam.
Doc. JUDr. PAVOL KANDRÁâ, CSc.
24 / ·PORT
3. 9. 2010
Goffa: Je úÏasné trénovaÈ takéto muÏstvo
Futbalisti FC PetrÏalka 1898 patria zatiaº medzi príjemné prekvapenia druhej najvy‰‰ej súÈaÏe, I. ligy. Zaujímavé je, Ïe prvého víÈazstva sa síce doãkali aÏ vo 4. kole, ale podstatné je, Ïe zbierajú cenné
body a v tabuºke po 7. kole boli na peknom ‰tvrtom mieste. Naposledy zbierali body po remíze 1:1 na pôde RuÏomberka B.
FC PetrÏalka 1898 vrátil prvú ligu
po piatich rokoch na útuln˘ ‰tadión
v Prievoze. B˘val˘ Rapid tam hrával
v sobotu predpoludním, nástupca
Artmedie v nedeºu o 10.30 hodine a
tento krok povaÏujeme za veºmi
vydaren˘, lebo zápasy nav‰tevuje
oveºa viac divákov, ako stretnutia
b˘valého MFK na Pasienkoch v CorgoÀ lige. Posledn˘ domáci súboj s
Michalovcami sledovalo uÏ 1040 divákov! „Som milo prekvapen˘ z toho, koºko ºudí chodí na futbal a koºko sa skutoãne aktívne zapája do
povzbudzovania. Fanú‰ikovia sú
skvelí, lep‰í ako sme dokonca ãakali. Touto cestou sa im chcem poìakovaÈ. Vo 4. kole proti Luãencu nás
doslova dotlaãili za prv˘m víÈazstvom. Z troch bodov vybojovali
hráãi dva a oni jeden. Skvelé je aj to,
Ïe stoja presne za laviãkou a teda
prená‰ajú energiu na nás a my následne na hráãov,” povedal tréner FC
PetrÏalka 1898 Vladimír Goffa. Neb˘va zvykom, aby si zostupujúci tím
z CorgoÀ ligy pripísal prvé víÈazstvo
v druhej najvy‰‰ej súÈaÏi aÏ vo ‰tvrtom kole. Tím FC PetrÏalka 1898 bol
v‰ak pred zaãiatkom nového roãníka I. ligy v odli‰nej situácii, pretoÏe z
kádra, ktor˘ skonãil posledn˘ medzi
elitou, zostal len TomበJenão,
Radoslav Augustín a Martin Mikuliã.
Miesta po ostatn˘ch zabrali mladíci.
Aj preto zo zaãiatku sa PetrÏalãania
museli boriÈ s nástrahami nároãnej
súÈaÏe. Najprv proti nováãikovi z
Moldavy doma hrali 1:1, keì Johancsik vyrovnával päÈ minút pred
koncom. V ìal‰om kole s Trenãínom znova v Prievoze vypili kalich
horkosti do dna, lebo súper im strelil víÈazn˘ gól v poslednej minúte. V
Púchove sa zopakovala rovnaká
situácia s t˘m rozdielom, Ïe domáci
vyrovnali na 1:1 v nadstavenom ãase. A vo 4. kole to pri‰lo. PetrÏalka
zdolala Luãenec 2:1, prehrávala síce
0:1, ale v druhom polãase gólmi Johancsika a vlastného Jenãíka obrátila v˘sledok vo svoj prospech.
V 5. kole PetrÏalka remizovala v Dolnom Kubíne 2:2, keì v‰etky ‰tyri
góly padli uÏ v prvom polãase.
Tréner PetrÏalky Vladimír Goffa
uÏ proti Michalovciam mohol poãítaÈ s triom hráãov, ktorí za FK v novej sezóne v súÈaÏnom zápase neodohrali e‰te ani minútu. Mikuliã vydrÏal na ihrisku cel˘ zápas, M. Luhov˘ druh˘ polãas a R. Jendri‰ek pri‰iel
z taktického hºadiska na poslednú
minútu. PetrÏalka uÏ tradiãne prehrávala, ale v druhom polãase po
v˘bornom v˘kone strelila tri góly a
dosiahla najvy‰‰ie víÈazstvo v tomto
roãníku. „SnaÏíme sa hraÈ jednoduch˘ kombinaãn˘ futbal, ãím trpí na‰a obrana, no chceme, aby sa na‰a
hra páãila najmä divákom. S hráãmi
pracujem na báze partnerstva, spo-
lupráce a vzájomnej radosti z hry.
SnaÏím sa ich motivovaÈ, ísÈ im
osobn˘m príkladom a pôsobiÈ na
nich pozitívne. Rozkazy, tresty ãi pokuty u mÀa rozhodne neexistujú,”
hovorí V. Goffa. âo teda môÏeme
ãakaÈ od mladého petrÏalského tímu v ìal‰ích kolách? „V‰etci v klube máme radosÈ z celkového progresu muÏstva. Áno, na zaãiatku súÈaÏe sme sa bavili o záchrane a stále
musíme byÈ v strehu. NemôÏu nás
ukolísaÈ dve víÈazstvá a ani dobré
v˘kony. Väã‰ina na‰ich hráãov pri‰la
z niωích súÈaÏí, prípadne z mládeÏníckych kategórií. K spokojnosti máme vyrie‰enú obranu, rozhodne potrebujeme popracovaÈ na stredovej
formácii a útoku, kde potrebujeme
väã‰iu konkurenciu aj kvalitu. Po zápase s Michalovcami som povedal,
Ïe je úÏasné trénovaÈ takéto muÏstvo, ktoré sa nikdy nevzdáva. UÏ
trikrát za sebou sme totiÏ za dve minúty otoãili zápas. Je teda v tomto
klube na ãom stavaÈ, a to je v mojej
práci najdôleÏitej‰ie,“ zdôraznil V.
Goffa. Mimochodom, PetrÏalka
proti Michalovciam prv˘ raz nastúpila v nov˘ch ãierno-bielych dresoch. Pred zápasom jeden z nich
dostal aj starosta PetrÏalky Milan
Ftáãnik, ktor˘ bol medzi iniciátormi
obnovenia petrÏalského futbalového klubu. ëal‰ou dobrou správou
je, Ïe odchovanec klubu a jeho ikona Martin Mikuliã podpísal novú
roãnú zmluvu a Ïe PetrÏalka vyhrala
v 1. kole Slovenského pohára vo
Vrábºoch 1:0 gólom najlep‰ieho
strelca tímu Augustína z pokutového kopu.
MILAN VALKO
Halák na PetrÏalku nikdy nezabudne
Zaãiatkom augusta Zlat˘ puk
2010 napísal na brehu petrÏalského
jazera Veºk˘ DraÏdiak svoju trinástu
kapitolu. V˘sledky prestíÏnej hokejovej ankety vyhlásili v hoteli Bonbón a jednou z hviezd bol brankár
Jaroslav Halák. Uplynulá sezóna
tohto skvelého brankára sa niesla v
znamení viacer˘ch úspechov, no aj
nutnosti preniesÈ sa cez krivdu a
prekvapujúcu v˘menu v rámci zámorskej NHL. NáplasÈou sa mu stalo
opätovné víÈazstvo v ankete Zlat˘
puk v kategórii najlep‰í brankár.
Vedenie Montrealu Canadiens v
júni napriek v˘born˘m v˘konom v
play off Haláka vymenilo do St.
Louis Blues za dvojicu málo známych útoãníkov Larsa Ellera a Iana
Schultza. Ako to zná‰al slovensk˘
AKCIE
brankár? „V Ïivote nie je v‰etko
férové a ãlovek si niekedy musí vytrpieÈ viac, ako by mal. Ja v‰ak budem
vÏdy tvrdiÈ, Ïe v‰etko zlé je na nieão
dobré. V mojom prípade to, Ïe som
nedostával ‰ance a do brány som sa
dostal len sem-tam, ma nejako vyburcovalo, aby som e‰te tvrd‰ie trénoval. SnaÏil som sa chytaÈ ão najlep‰ie v kaÏdom jednom zápase, v
ktorom som dostal príleÏitosÈ,” vyjadril sa Halák na margo krivdy poãas jeho pôsobenia v Montreale. V
percentuálnej úspe‰nosti zákrokov
najlep‰í brankár vo vyraìovacej ãasti
profiligy si v tíme nového zamestnávateºa zarobí poãas ‰tyroch rokov
15 miliónov dolárov. Okrem omnoho vy‰‰ieho zárobku získal tieÏ post
tímovej jednotky. Aj v novom muÏ-
S
3 pizze = 4 zdarma
od 15.00–19.00
každá pizza na rozvoz 4 €
Sicília
S
stve by Halák chcel zaÏiÈ ão moÏno
najdlh‰iu sezónu. „St. Louis má
mladé muÏstvo a cieº bude jednoznaãne úãasÈ v play off. Keì sa tam
uÏ dostaneme, bude to aj záleÏitosÈ
‰Èastia, ãi nám sadne to druhé muÏstvo a jeho hern˘ ‰t˘l. V‰etko uÏ potom bude závisieÈ od t˘chto okolností,” uviedol Halák. Na budúci rok
sa v Bratislave a Ko‰iciach uskutoãní
historicky prv˘ seniorsk˘ ‰ampionát
A-kategórie v ére samostatnosti Slovenska a pre Haláka predstavuje
úãasÈ na nich veºkú dilemu. „Teraz
som pre‰iel do nového muÏstva a
urãite by som rád dosiahol úspech s
klubom, no je veºmi ÈaÏké rozhodnúÈ sa, ãi uprednostniÈ majstrovstvá
sveta. Îelám si aj klubov˘ úspech,"
dodal Halák.
(mv)
i
l
í
ic
PIZZERIA
RESTAURANT
S
Pizzeria a Reštaurácia
Sicília
Jasovská 2, 851 05 Bratislava
0948 777 401
0948 777 402
www.pizzasicilia.webnode.sk
www.pizzasicilia.webnode.sk
OpäÈ na dostihy
Na dostihovej dráhe v Starom háji sa zaãína jesenná ãasÈ
dostihovej sezóny. Prekrásny, v‰etk˘mi farbami h˘riaci areál
sºubuje tak ako vÏdy napínavé dostihy i mnoÏstvo zaujímavého programu.
Prvá septembrová nedeºa bude patriÈ predov‰etk˘m prekáÏkov˘m dostihom. Na programe je uÏ 36. roãník Veºkej
starohájskej steeplechase na 5000 metrov a dve zápolenia
cez prútené prekáÏky s vysok˘m poãtom záujemcov. Zaujímavé v‰ak budú aj rovinové zápolenia a na svoje si prídu aj
priaznivci klusákov.
Ak teda nemáte e‰te program na víkend, vyuÏite posledné príjemné chvíle v kruhu rodiny a doplÀte ich nádherou
jesennej pírody i u‰ºachtil˘mi koÀmi.
(vk)
Futbal sa musí vrátiÈ
na prav˘ breh Dunaja
V prvej polovici minulého mesiaca sa uskutoãnila hodnotná
tlaãová konferencia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ).
Pri tejto príleÏitosti sme sa jeho predsedu Ladislava Bernera
op˘tali, ako to vyzerá s ihriskami v PetrÏalke, kde ich niekedy
bolo jedenásÈ a teraz je k dispozícii iba jedno na Polygrafe,
ãi M·K Iskra PetrÏalka dohrá tento roãník III. ligy a aké novinky zväz pripravil pred zaãiatkom novej sezóny.
„Pre mÀa je skutoãne najsmutnej‰ie to, Ïe v Bratislave
máme tri ãi ‰tyri pekne vybudované ihriská, ktoré chátrajú na
ãele s Teheln˘m poºom. To isté
platí o ‰tadióne v PetrÏalke, kde
hrávala niekdaj‰ia Artmedia,
nevyuÏit˘ je aj ‰tadión v Podunajsk˘ch Biskupiciach. Pokiaº
mám informácie, tak nov˘ klub
FC PetrÏalka 1898 chce v krátkom ãase postaviÈ nov˘ ‰tadión v
tejto mestskej ãasti, jednoducho
futbal sa musí vrátiÈ tam, kde
patrí a kde zapustil korene. Viac
aktuálne to v‰ak zrejme bude po
novembrov˘ch komunálnych
voºbách. Dobré je aspoÀ to, Ïe
mládeÏ tohto klubu trénuje vo
dvoch ‰kolách na pravom brehu
Dunaja. M·K Iskra PetrÏalka sa
prihlásil do III. ligy, v Z· Budatínska má vybudovan˘ vlastn˘
stánok s umel˘m trávnikom.
Máme od tohto klubu ÏiadosÈ,
aby sme mu vy‰li v ústrety pri
nákupe kefy, ktorú potrebuje na
úpravu umelej plochy. VV BFZ
M·K urãite finanãne pomôÏe
s t˘m, Ïe keì budeme organizovaÈ Zimn˘ turnaj, tak by sme mu
odrátali tieto finanãné prostriedky za prenájom ihriska.“ L. Berner uviedol a naznaãil ìal‰ie ciele
BFZ. „Pred sebou máme niekoºko programov, ktoré chceme
postupne rie‰iÈ. Je to úprava stanov a ich zosúladenie so stanovami Slovenského futbalového
zväzu (SFZ), zabezpeãenie pravidelnej lekárskej starostlivosti hráãov amatérskeho futbalu, reagovaÈ na podnety a návrhy na usporiadanie súÈaÏí, aby sa viac prihliadalo na ekonomiku klubov,
zastaviÈ likvidáciu futbalov˘ch
ihrísk v Bratislave, vybudovaÈ nové sídlo BFZ s futbalov˘m ihriskom, ktoré by slúÏilo najmä na
prípravu a stretnutia seniorsk˘ch
a mládeÏníckych v˘berov BFZ.
Kuriozitou súãasného stavu v
BFZ je skutoãnosÈ, Ïe hoci nov˘m
predsedom BFZ je Ladislav Berner, na rokovania v˘konného v˘boru SFZ (VV SFZ) s hlasom rozhodujúcim stále chodí b˘val˘
predseda Andrej Machoviã, ktor˘ navy‰e nemá vyrie‰ené záleÏitosti okolo protokolárneho odovzdania funkcie. „Som priz˘van˘
na rokovania v˘konného v˘boru,
môÏem si v‰etko vypoãuÈ, ale
nemám právo hlasovaÈ,” dodal
L. Berner. Ku skonãeniu tejto
anomálie by malo prísÈ aÏ po
konferencii SFZ, ktorá sa bude
konaÈ 25. septembra. Za zmienku tieÏ stojí, Ïe funkcionári BFZ
sprevádzkovali zaãiatkom futbalovej sezóny 2010/2011 nov˘
v˘sledkov˘ a ‰tatistick˘ SMS systém, v ktorom rozhodca po
skonãení zápasu krátkou SMS
správou za‰le v˘sledok stretnutia. Ten sa automaticky zapí‰e
do informaãného systému BFZ
a je ihneì zverejnen˘ na jeho
internetovej stránke spolu s aktualizovanou tabuºkou. Podºa
tvorcov tohto systému v˘hodou
oproti klasickému nahlasovaniu
je predov‰etk˘m r˘chlosÈ, okamÏitá aktuálnosÈ, automatizácia,
úspora nákladov, komplexnosÈ a
dvojitá kontrola. SprávnosÈ v˘sledkov sa totiÏ bude aj naìalej
overovaÈ kontrolou zápisov, z
ktor˘ch sa následne urobí zápasová ‰tatistika. MILAN VALKO
Download

2+1 - Petržalské Noviny