15. 10. 2010
âÍSLO
20
ROâNÍK
16
www.petrzalskenoviny.sk
DVOJT¯ÎDENNÍK / ZADARMO
AKCIE
3 pizze = 4 zdarma
S
od 15.00–19.00
každá pizza na rozvoz 4 €
Sicília
S
✄
✄
i
l
í
ic
PIZZERIA
RESTAURANT
S
NESKLADUJTE!
✄
ZARÁMUJTE U NÁS!!
RÁMOVANIE OBRAZOV
v HM T esco Petržalka
✄
Sicília
Jasovská 2, 851 05 Bratislava
10% ZĽAVA
DO 30. 11.
✄
LE
ZZ
PU KY Y
➢ FO T Š I V K T Y
➢ VÝ AGÁ
➢ PL
➢
Tel .: 0905 184 015
✄
Pizzeria a Reštaurácia
0948 777 401
0948 777 402
www.pizzasicilia.webnode.sk
www.kvalitavody.sk
vodné filtre a nerezové fºa‰e
Inzercia v PN - tel.: 6383 8640
SeniorFest pln˘ záÏitkov
PetrÏalská oslava jesene Ïivota opäÈ ponúka atraktívne
podujatia pre star‰iu generáciu obyvateºov. V programe tretieho roãníka SeniorFestu, ktor˘ potrvá do 17. októbra, nájdeme náv‰tevu bunkra, stretnutie so známou hereãkou, v˘stavu,
‰portov˘ turnaj aj taneãnú zábavu.
Festival otváral starosta PetrÏalky spoloãne s riaditeºom KZP
Ladislavom Snopkom a predsedníãkou Komisie zdravotníctva a
sociálnych vecí BSK Ivetou Pl‰ekovou. Medzi seniorov zavítali aj
poslanci miestneho zastupiteºstva a obaja zástupcovia starostu
Juraj Kováã a Viera Kimerlingová. Úvodn˘ galaveãer Kytica pozdravov mal najmä hudobn˘ charakter. Dobrú atmosféru na‰tartovalo sedemãlenné zoskupenie
Akordeón. Folklórny súbor Lúãka
predviedol tradiãnú cipovaãku.
ZahanbiÈ sa v‰ak nenechali ani
deti z rusovského súboru Gerulata. Na festivalové pódium jednoznaãne patrila spevácka skupina
petrÏalsk˘ch dôchodcov Melódia. Na záver vystúpil „slovensk˘
Bocceli“ Marián Bongo. Potlesk
si nevyslúÏil len za hlasov˘ prejav, ale aj za bezprostrednosÈ a
srdeãnosÈ, ktorá je pre tohto
nevidiaceho speváka typická.
Nasledujúci deÀ otváralo
zdruÏenie SPROFA v˘stavu Súzvuky dreva. Umenie rezbárskych majstrov môÏeme poãas
celého festivalu vidieÈ v M Klube
(Zrkadlov˘ háj, prvé poschodie).
Vystavuje tu napríklad Milo‰
Straka, Matú‰ Ferienc ãi ªubomír
PitoÀák a ãasÈ z diel je urãená na
predaj. V programe SeniorFestu
bol aj veãer arteterapie, ktor˘
viedla PhDr. Jaroslava Michaloviãová v CC centre. Terapia s hlinou sa zapáãila natoºko, Ïe sa
diskutovalo aj o moÏnosti ìal‰ích
stretnutí priamo v kluboch. Veºkému záujmu sa te‰ila náv‰teva
bunkra BS-8 Hfibitov, ktor˘ sa
nachádza pri cintoríne z prvej
svetovej vojny. Poãas ‰tvrtého
dÀa festivalu ho nav‰tívila zhruba ‰esÈdesiatãlenná skupina. SúãasÈou náv‰tevy bola aj predná‰ka z histórie vojensk˘ch bunkrov.
(Pokraãovanie na 6. strane.)
2 / SPRAVODAJSTVO
15. 10. 2010
Staré Mesto vydáva
abonentské parkovacie karty
Staré Mesto zaãína vydávaÈ
roãné abonentské parkovacie
karty Starome‰Èanom - seniorom, o ktor˘ch sa starajú ich
dospelé deti, vnuci alebo iní
rodinní príslu‰níci. Pre agentúru
SITA to uviedla hovorkyÀa mestskej ãasti Alena Kopfiivová. Záujemca o túto kartu musí vyplniÈ
ÏiadosÈ, ktorú mu vydajú na
miestnom úrade na Vajanského
nábreÏí, alebo si ju môÏe stiahnuÈ z oficiálnej internetovej
stránky mestskej ãasti www.staremesto.sk. Za vydanie abonentskej karty zaplatí záujemca
10 eur, teda rovnako ako za rezidentskú. „V tejto sume sú zahr-
nuté náklady spojené s obstaraním karty, nie je to teda úhrada
za parkovanie,“ uviedla Kopfiivová.
Na abonentskej karte môÏu
byÈ uvedené najviac dve evidenãné ãísla motorov˘ch vozidiel rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí opatrujú svojich príbuzn˘ch. Karta ich
oprávÀuje na parkovanie zatiaº v
troch nov˘ch parkovacích oblastiach na území Starého Mesta na
boxoch pre rezidentov (t. j. prekríÏen˘ch). Na miestach pre rezidentov môÏu vozidlá s abonentskou parkovacou kartou stáÈ iba
vo vyhradenom ãase - poãas pracovn˘ch dní od 6.00 do 16.00 h
a cez soboty, nedele a sviatky
neobmedzene. Parkovacia karta
musí byÈ pri parkovaní umiestnená na viditeºnom mieste - z pohºadu vodiãa vºavo na spodnej
ãasti za ãeln˘m sklom automobilu.
Abonentská parkovacia karta
pre Starome‰Èana - seniora sa
podºa Kopfiivovej nevydáva na
poãkanie. V‰etky náleÏitosti vrátane fotokópií dokladov, ktoré je
potrebné priloÏiÈ k Ïiadosti, preberú pracovníci miestneho
úradu. Odtiaº Ïiadateºa následne
vyrozumejú o moÏnosti vyzdvihnúÈ si parkovaciu kartu.
(SITA)
Lip‰ic obdivuje bratov Hochschornerovcov
Koncom minulého mesiaca
takmer dve desiatky najúspe‰nej‰ích slovensk˘ch ‰portovcov medailistov z MS a ME a AMS ktorí patria do Strediska ‰tátnej
‰portovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR (S··R MV SR) prijal na pôde ministerstva v Bratislave jeho ‰éf Daniel Lip‰ic.
V centre pozornosti boli predov‰etk˘m trojnásobní olympijskí víÈazi, najslávnej‰í petrÏalskí
rodáci, bratia Peter a Pavol
Hochschornerovci. „Nechcel by
som z t˘chto ‰portovcov nikoho
zvlá‰È vyzdvihovaÈ, ale v˘kony a
v˘sledky bratov Hochschornerovcov vyvolávajú vo mne obdiv
nvestor plánovaného multifunkãného
I
komplexu Metropolis v Bratislave za
1,5 mld. eur zniÏuje objem kasín v rámci
celého projektu na dve percentá. Na tlaãovej besede to uviedol predseda predstavenstva spoloãnosti Trigranit Gábor Zászlós. Po úprave by tak herné priestory kasína
nemali zaberaÈ plochu viac ako 27-tisíc
‰tvorcov˘ch metrov, ale zhruba19-tisíc.
Podºa Zászlósa ide o reakciu na názory verejnosti, ale aj poslaneck˘ch zborov, ktoré
sa k investícii v minulosti vyjadrovali a prijali
k nej urãité stanoviská. Investor reaguje aj
na petiãiarov, ktorí bojujú proti megakasínu
a ktorí zaãiatkom septembra odovzdali v
Národnej rade SR petíciu proti v˘stavbe. Tú
dovtedy podpísalo 125 640 obãanov.
a úctu. Sú to jediní pretekári vo
vodnom slalome, ktorí vyhrali tri
olympiády za sebou a bez ‰ance
na úspech nie sú ani na ‰tvrtej,
na ktorú sa teraz chystajú. V‰etci ‰portovci, ktor˘ch sme ocenili,
patria vo svojom odvetví k
európskej alebo svetovej ‰piãke,” kon‰tatoval D. Lip‰ic. (mv)
Projekt sa teda podºa Zászlósa naìalej
pripravuje, jeho budúcnosÈ v‰ak bude závisieÈ aj od toho, ako dopadne novela zákona
o hazardn˘ch hrách. Zákon o hazardn˘ch
Ja PetrÏalãanom
tú elektriãku doveziem
V Bratislave sa teraz vynoria viacerí odborníci na dopravu (niektorí sa nimi dokonca z
veãera do rána stali). Pre laickú verejnosÈ je preto potrebné vyjasniÈ si niektoré základné pojmy.
Ak bratislavská verejnosÈ
hºadá primátora, ktor˘ bude
fundovane rozprávaÈ o tom,
Ïe v˘kon motora 169kW v autobuse MHD postaãuje a vy‰‰í
nie je potrebn˘ alebo naopak,
hºadá zlého kandidáta. ZároveÀ, ak kandidát na primátora nebude rozumieÈ nasledujúcim základn˘m axiómam,
jeho kandidatúra bude v takom prípade nezodpovedná.
Prvá základná axióma:
Bratislava je mesto na Dunaji,
nie pri Dunaji.
Z toho vypl˘va, Ïe PetrÏalka je rovnocenná súãasÈ mesta a nie nocºaháreÀ alebo
záhradkárska oblasÈ na Ahoji.
A uÏ vôbec nie, ako si niektorí fajnoví Starome‰Èania myslia, bratislavsk˘ Luník.
Druhá axióma: NDS v Bratislave je MHD. Nosn˘ dopravn˘ systém - z názvu sa dá dosÈ
vyãítaÈ, no pre lep‰ie pochopenie dopæÀam. Nosn˘m dopravn˘m systémom v niektor˘ch krajinách Ázie mohol
byÈ, alebo e‰te aj je, bicykel,
nosn˘ dopravn˘ systém v
prijatá, podºa Zászlósa sa bude zvaÏovaÈ aj
prípadn˘ posun projektu za hranice do Maìarska. Jednou z podstatn˘ch podmienok
projektu je totiÏ blízkosÈ medzinárodného
OpäÈ Metropolis
hrách, ktor˘ bol schválen˘ za minulej vlády,
dáva veºmi dobré podmienky pre tento projekt. Mnohí dokonca investora v minulosti
obviÀovali, Ïe si podmienky „vyloboval“. Investor sa v‰ak bránil a tvrdil, Ïe trh je tak
otvoren˘ viacer˘m potenciálnym hráãom.
Novela zákona sa po schválení vládou posúva do parlamentu. V prípade, ak bude predloÏená novela zákona o hazardn˘ch hrách
letiska. Ako nové miesto pre investíciu by
nebola údajne vylúãená ani maìarská obec
Rajka, podºa Zászlósa sa starosta tejto obce
údajne o projekt zaujíma.
Investor sa v‰ak nevzdáva a chce prejsÈ
do ofenzívy. V praxi by to malo znamenaÈ,
Ïe bude presviedãaÈ verejnosÈ o mnoh˘ch
v˘hodách projektu. Napríklad okrem 20-tisíc pracovn˘ch miest poãas v˘stavby ãi oko-
mestách v oblasti Texasu je
osobná automobilová doprava. NDS vo väã‰ine hlavn˘ch
miest Európy je mestská hromadná doprava.
MHD v podkategórii koºajová doprava je to, ão potrebuje Bratislava, aby sa rozvíjala. Je preto nevyhnutné daÈ
PetrÏalãanom elektriãku, daÈ
im aortu (hlavnú tepnu). Ak
ju nebude maÈ, nebude fungovaÈ cirkulácia v systéme.
UkriÏovanie praktizujú na
Filipínach. Je to taká turistická atrakcia.
V na‰ich podmienkach sa
prekriÏovaÈ môÏete v kostole
alebo v hrôze, keì si spomeniete, ako dlho pocestujete
do práce v zápche. Prirovnania ako ukriÏovanie v spojitosti s elektriãkou do PetrÏalky nie sú na mieste a sú spoloãensky necitlivé.
Doveziem PetrÏalãanom Bratislavãanom
elektriãku
symbolicky e‰te pred voºbami
a urobím v‰etko preto, aby
som im ju doviezol reálne aj
po voºbách. V elektriãke je
dosÈ miest na sedenie, v ktor˘ch môÏu sedieÈ poslanci,
ktor˘ch súãinnosÈ na to, aby
sa podarilo PetrÏalãanom
elektriãku doviezÈ, bude nevyhnutná.
ALOJZ HLINA
FOTO - archív PN
lo 9-tisíc pracovn˘ch miest v rámci komplexu po jeho dostavbe, argumentuje aj podporou a rozvojom zanedbávaného cestovného ruchu a sluÏieb. ZároveÀ sa predpokladá, Ïe vìaka projektu by sa do ‰tátnej
pokladnice dostalo roãne okolo 600 mil.
eur.
Investor sa bude preto snaÏiÈ presadzovaÈ vo verejnosti pojem „megainvestícia”
namiesto pojmu „megakasíno”. Kedy sa
zaãne s v˘stavbou komplexu, sa v súãasnosti podºa Zászlósa nedá povedaÈ. V˘stavba sa
odhaduje na tri aÏ päÈ rokov, prvé stavby,
ako napríklad ch˘bajúci akvapark ãi kongresové centrum by mohli byÈ údajne postavené do troch rokov od zaãiatku v˘stavby.
(SITA)
INZERCIA / 3
15. 10. 2010
Volebné ukriÏovanie PetrÏalky
Komunálne voºby sa nezadrÏateºne priblíÏili, koneãne sa
vyjasnili vzÈahy a spojenectvá, vízie a programy. Doprava, ako
jeden z najváÏnej‰ích problémov nielen jednotliv˘ch mestsk˘ch ãastí, ale celej Bratislavy, sa podºa predpokladov stala
v˘znamnou predvolebnou témou. Témou, na ktorej sa dajú
v˘znamne získaÈ aj v˘znamne stratiÈ „politické body“. Preto sa
k nej kandidáti chcú, a poniektorí aj musia, a budú musieÈ
vyjadriÈ. A tak PetrÏalãania dostali na v˘ber. Zo zl˘ch, hor‰ích
alebo nijak˘ch rie‰ení.
Za tridsaÈ rokov sa toho obyvatelia uÏ napoãúvali dosÈ. Sºubov
reálnych aj t˘ch menej reálnych
rie‰ení o metre, elektriãke, r˘chloelektriãke, vlaku a podobne.
LenÏe také sºuby, aké môÏu poãúvaÈ teraz, také e‰te naozaj neboli. Priam vyráÏajú dych. Rozhodne netreba oãakávaÈ, Ïe kaÏd˘ kandidát na starostu ãi primátora bude maÈ doktorát z dopravného inÏinierstva. Ale ak mu v tíme ch˘ba schopn˘ dopravn˘ inÏinier, ktor˘ by vedel kompetentne
poradiÈ, tak je dôvod na váÏne
zamyslenie sa. Ak tak˘ inÏinier je,
ale kandidát si nechce nechaÈ
poradiÈ, tak je to e‰te váÏnej‰ie.
Lebo nie je niã hor‰ie, ako keì
politik vypú‰Èa jeden nezmysel
za druh˘m. S úÏasom sa tak PetrÏalãania mohli dozvedieÈ, Ïe viac
zelenej dopravy znamená viac
kvetináãov na zastávkach, Ïe
elektriãka cez Star˘ most nemôÏe
ísÈ, lebo jeho piliere sa budú o
meter (!) nadstavovaÈ. Absolútnou perlou bolo kon‰tatovanie,
Ïe elektriãka by PetrÏalãanov
ukriÏovala. NuÏ, treba sa na tento
cirkevn˘ jav op˘taÈ RuÏinovãanov
ãi Dúbravãanov, ãi sa cítia byÈ
elektriãkou ukriÏovaní. Asi by sa
len zasmiali. Alebo moÏno rovno
preÏehnali. PetrÏalka, ktorá bola
projektovaná na dve zberné trate
a ktorá je najºudnatej‰ou ãasÈou
Slovenska, nevyhnutne koºajov˘
nosn˘ systém potrebuje. To je
fakt, nie zboÏné Ïelanie. Ak sa
totiÏ v najbliωích rokoch problém
státisícov˘ch presunov nevyrie‰i,
PetrÏalku ãaká dopravn˘ kolaps.
A tu nepomôÏe nijaké spoliehanie sa na Ïeleznice, Ïe to svojimi
investíciami o pár desiatok rokov
vyrie‰ia. Áno, eurofondy sú ãiastoãn˘m liekom na problém financovania, ale demagogické balamutenie, Ïe sa môÏu pouÏiÈ len
na vlaky a ich trate, je zvrátené.
Európska únia totiÏ dávno preferuje koºajové rie‰enia hromadnej
dopravy, no nevymedzuje sa len
na vlaky. Také úãelové zavádzanie je naozaj hodné iba ak predvolebnej kampane. Navy‰e, keì
je PetrÏalka v situácii, Ïe ak sa do
piatich rokov nosn˘ systém hromadnej dopravy skutoãne nevybuduje, ãaká ju úpln˘ dopravn˘
kolaps. Napojenie na existujúce
elektriãkové trate a dobudovanie
ìal‰ích uÏ znamená rie‰enie v
reálnej dobe a reálnych financiách. PretoÏe do konca novembra môÏe byÈ právoplatné územné rozhodnutie a zaãne sa tak
koneãne proces vydania stavebného povolenia. Bol by nezmysel
to v‰etko zastaviÈ a vrátiÈ sa na
zaãiatok. Na to uÏ nie je ãas. PetrÏalke, ale aj celej Bratislave váÏne
hrozí dopravn˘ kolaps.
teraz, ale 2,5 aÏ 3 hodiny! Podºa
dopravného prieskumu je nosn˘
systém MHD schopn˘ ubraÈ aÏ
30% dopravy. âiÏe jeho vybudovanie by zachovalo súãasn˘ stav
dopravy pri plánovanom tretinovom náraste poÏiadavky prepravy. No bez neho budú vozidlá na
mostoch a pred nimi stáÈ dlhé
hodiny v nekoneãn˘ch zápchach.
Preto je neuveriteºné, Ïe zatiaº
iba jeden jedin˘ kandidát na post
primátora Bratislavy, a to Milan
Ftáãnik, pochopil tento problém
a ponúka tézu, Ïe rozvoj MHD
zníÏi poãet áut z ciest. Je dôleÏité, Ïe minimálne predstavil svoju
tézu volebného programu v Bratislave v oblasti dopravy, ktorá
síce e‰te volá po bliωom vysvetlení, ale spolu s Alojzom Hlinom,
ktor˘ sa vyslovil za elektriãku cez
Star˘ most, sa snaÏia ponúknuÈ
konkrétnej‰ie vízie. ZaráÏa, Ïe
Magda Vá‰áryová stále nepredloÏila rie‰enie dopravy. Podºa nej
na Starom moste má byÈ dopravn˘ pás. V˘borne. Ale ak˘? Elektriãkov˘? Vlakov˘? Autobusov˘?
Automobilov˘??? Táto kandidátka dokonca sama sebe oponuje.
Na jednej strane kritizuje, Ïe
·afárikovo námestie je autobusov˘m obratiskom a bufetom, na
·afárikovho námestia. Pribudne
zeleÀ, lebo autobusové zastávky
a obratisko sa zru‰ia a nahradia
ich elektriãkové zastávky. Bez
elektriãky do PetrÏalky sa to v‰ak
zmeniÈ nedá. ªahko sa kritizuje,
ale priná‰aÈ konkrétne rie‰enia je
uÏ Èaωie. Je poºutovaniahodné,
Ïe na rozdiel od Ftáãnika pani
kandidátka nemá ani záujem komunikovaÈ s dopravn˘mi odborníkmi, ktorí sa problematike
dopravy v Bratislave venujú dlhé
roky.
Niektorí kandidáti zatiaº nepredstavili niã, prípadne zopakovali osvedãené známe frázy o
nutnosti rie‰enia dopravy ãi o v˘hodách integrovanej dopravy,
ktor˘mi v skutoãnosti nepovedali
tieÏ niã. Alebo zasnívali o viedenskej doprave v bratislavsk˘ch
podmienkach. Ach jaj. PetrÏalãania to budú maÈ naozaj ÈaÏké.
Doprava a parkovanie im totiÏ
tlaãí na päty ãoraz naliehavej‰ie,
ale ako vidieÈ, rozumn˘ch návrhov je ako ‰afranu. Napriek tomu
si myslíme, Ïe by sa nielen PetrÏalãania, ale aj Bratislavãania mali
domáhaÈ konkrétnych návrhov a
rie‰ení. Mali by sa kandidátov p˘taÈ, ako chcú tento problém rie‰iÈ
a poÏadovaÈ odborné, konkrétne
Priemerná
denná intenzita 2010
Priemerná
denná intenzita 2020
Most Lafranconi
47 300 vozidiel
69 700 vozidiel
Nov˘ most
48 200 vozidiel
70 500 vozidiel
Most Apollo
33 200 vozidiel
53 000 vozidiel
Prístavn˘ most
65 800 vozidiel
91 000 vozidiel
UÏ dnes je kapacita prepravy
cez bratislavské mosty presiahnutá. A podºa prognózy sa do roku
2020 e‰te o jednu tretinu zv˘‰i.
Ak sa v‰etky v súãasnosti pripravované zámery naplnia, zv˘‰i sa
potreba prepravy natoºko, Ïe v
roku 2020 budú vozidlá na moste stáÈ nie hodinu a pol, ako je to
druhej strane povie, Ïe na Starom
moste elektriãku nechce. Keì
je elektriãka zlá, nech povie,
ako chce prepraviÈ t˘ch ìal‰ích
300 autobusov˘ch spojov, ktoré
tam do piatich rokov pribudnú.
Pritom podºa schváleného návrhu
je súãasÈou v˘stavby nosného
systému MHD aj rekon‰trukcia
návrhy. Nech sa majú na základe
ãoho rozhodnúÈ. Nech môÏu sami posúdiÈ a vybraÈ si. Nech naozaj vyhrá ten najlep‰í.
Dr. Ing. PETER SCHLOSSER,
konzultant DOTIS Consult, s.r.o.
VLADIMÍR KOVALâÍK,
generálny riaditeº METRO
Bratislava, a. s.
4 / SPOLOâNOSË / INZERCIA
15. 10. 2010
Stra‰idielka v kniÏnici
Stáva sa vám, Ïe odloÏíte kºúãe a o pár minút ich neviete
nájsÈ? Márne hºadáte nov˘ sveter, mobil ãi diaºkové ovládanie? Netreba sa hneì desiÈ obavami z predãasnej senility,
moÏno aj u vás Ïije Za‰ívaã. O tomto zvlá‰tnom tvorovi sa dozviete na v˘stave Rozprávková krajina Vítezslavy Klimtovej,
ktorú do 15. októbra môÏete nav‰tíviÈ v poboãke PetrÏalskej
kniÏnice na Prokofievovej 5.
Figúrky ‰kriatkov a víl sú len
malou ukáÏkou z bohatej tvorby
ãeskej grafiãky, v˘tvarníãky a spisovateºky, známej najmä svojimi
lexikónmi stra‰idielok. „V˘stava
putuje po väã‰ích kniÏniciach
Slovenska a na dva t˘Ïdne sa zastavila aj u nás v PetrÏalke. Vítezslava Klimtová nielenÏe kreslí a
vyrába figúrky, ale o ohrozen˘ch
druhoch stra‰idiel aj pí‰e. Sú to
také ekologické kniÏky, ktoré hovoria, Ïe ãlovek by nemal chrániÈ
len tvory, ktoré je vidno, ale i tie,
ktoré vidno nie je,“ prezradil riaditeº Miestnej kniÏnice Ernest
Huska, ktor˘ v˘stavu otváral spoloãne so starostom PetrÏalky Milanom Ftáãnikom a poslankyÀou
za SDKÚ-DS Ivetou Pl‰ekovou.
Na otvorení nemohli ch˘baÈ
malí PetrÏalãania. Sedemroãné
deti z panelákov nás v‰ak prekvapili presvedãením, Ïe stra‰idlá
neexistujú. Z desiatich detí mal
len Radko Rutkaj skúsenosÈ s tajomnou bytosÈou: „B˘vame na
jedenástom poschodí. Raz som
mal otvorené okno a vo‰iel mi
do izby. Potichu som sledoval,
ako sa pomaly pohybuje. Vzal mi
ply‰ového spidermana a u‰iel.
Bol to Za‰ívaã! Tro‰ku som sa
bál. S maminou sme sa dohodli,
Ïe ho nabudúce chytíme, zatiaº
v‰ak nepri‰iel.“
Jedineãnú príleÏitosÈ obzrieÈ si
zblízka Za‰ívaãa, Îmolka nenápadného, Kamilkového dedka ãi
babiãku Kysºavku majú deti i
vìaka pracovníkom kniÏnice,
ktorí stra‰idielkam vytvorili dôstojné prostredie. Iste si nechceli
rozhnevaÈ Permoníka kniÏného,
s ktor˘m by mal byÈ kaÏd˘ rozumn˘ knihovník rad‰ej zadobre,
v opaãnom prípade im totiÏ
poriadne znepríjemní prácu.
Naopak t˘ch, ão sú mu sympatickí, obdaruje vzácnym kniÏn˘m
exemplárom. Priamo na v˘stave
si môÏete zakúpiÈ kniÏky alebo
omaºovánky Vítezslavy Klimtovej. Materské a základné ‰koly si
môÏu dohodnúÈ termín aj mimo
otváracích hodín kniÏnice. (ld)
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlov˘ háj,
vedºa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
Prijmeme ihneì na dohodu
na ãiastoãn˘ úväzok
ASISTENTKU
s dlh‰ou praxou
prípadne aj dôchodkyÀu.
PODMIENKY: ovládaÈ
na pouÏívateºskej úrovni
internet, Word, Excel.
Pracovisko v budove Technopolu.
Infolinka: 0907 133 500
ZASKLIEVANIE
LOGII
- bezrámov˘
systém
od 120 eur/m2
s montáÏou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Máme druh˘ mlieãny automat
PetrÏalãania majú k dispozícii
druh˘ mlieãny automat, ktor˘ je
pred vchodom do obchodného
centra Tesco. Automat do nepretrÏitej prevádzky spustili
29. septembra a verejnosÈ si
môÏe bez ak˘chkoºvek prekáÏok kúpiÈ chladené surové
kravské mlieko. Jeho kvalita
je monitorovaná a vyhodnocovaná kaÏd˘ deÀ. Prv˘
mlieãny automat bol otvoren˘ v júni pred petrÏalsk˘m
nákupn˘m centrom Terno,
priãom prevádzkovateº ho
musel za ‰tyri mesiace uÏ
niekoºkokrát doãasne odstaviÈ, pre váÏne po‰kodenie
zo strany neznámych vandalov. Prevádzkovateº bol
preto núten˘ prijaÈ technic-
V Matriãnom úrade Bratislava-PetrÏalka uzavreli 2. októbra
manÏelstvo:
❤ Ivan Kuboviã - Juliana Miháliková
❤ Ladislav ·varda - SoÀa Jablonická
V petrÏalsk˘ch kostoloch uzavreli v tento deÀ manÏestvo:
❤ Peter Grandtner - Ing. Lenka Michaliãková
❤ Ladislav Horváth - Diana Domanová
V kostole rímskokatolickej cirkvi na Daliborovom námestí
uzavreli 7. augusta manÏelstvo:
❤ Juraj Ba‰trnák - Andrea Feketeová
NOVINKA uÏ ãoskoro!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metodou
Kontakt v salóne
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE
NECHTOV
FAREBN¯M GÉLOM
PEDIKÚRA
ké opatrenia, ktoré zabezpeãia
non-stop monitoring oboch zariadení.
(la)
FOTO - LUCIA DREVICKA
ZOSOBÁ·ILI SA
KADERNÍCTVO
JESENNÁ AKCIA
OKTÓBER - NOVEMBER
Pedikúra - 8,50 eura
KOZMETIKA
Pernamentn˘ make-up
Oboãie - 83 eur
Horná oãná linka - 50 eur
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
MASÁÎE
Znievska 15, www.mrkretex.sk
Celé telo - 16 eur
Marcela - objednávky v kaderníctve
Akcia: Pri celotelovej masáÏi
akcia na kaderníctvo 10%
➥ 2 garsónka na Topoºãianskej ulici po ãiastoãnej rek. za v˘hodnú cenu
➥ 2 Garsónky od 50 000 eur
BeÀadicka, ·ustekova, Nám.hraniãiarov, Gessayova, Rovniankova
➥ 1-izbové byty
od 57 000 eur
BeÀadicka, Jungmannova, Jasovska, Vy‰ehradská, ·vabinského
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty od 74.000,-_:
Topolãianska, Medveìovej, ·ustekova, Mamateyova, Vilova, ·intavská
➥ 3-izbové byty
od 87 000 eur
Mánesovo námestie, Hálova, Znievska, Vilova, Budatínska, Rovniankova
➥ 4-izbové byty
od 99 000 eur
Bzovícka, Vavilovova, Vy‰ehradska, ·evãenkova, Medveìovej, Znievska,
Pifflova, ·vabinského, Holíãska
➥ Novostavby: garsónka na Vy‰ehradskej ulici, 3 izbov˘ na Krasovského ulici
Veºk˘ RD v Dun. LuÏnej luxusne zariaden˘: úÏitková plocha 250 m2 + suterén 180
m2, pozemok 10 á, bliωie informácie, fotografie a cenu poskytneme v RK.
➥ 2 generaãn˘ RD v Moste pri Bratislave: celková úÏitková plocha 200 m2, obytná plocha 120 m2, obidve ãasti sú 2 izbové s vlastnou kúpeºÀou a kuchyÀou.
Cena dohodou
➥ Stavebné pozemky: Bratislava - Jarovce: 2x 8,5á 166 eur/m2, IS v dosahu,
Malacky, Plaveck˘ ·tvrtok-chatová oblasÈ, Senec-TureÀ, Nová Dedinka...
63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
NOVINKA!
TURBOSOLÁRIUM
BANKOVANIE, MEDOVÁ MASÁÎ
tel.: 0903 960 923
Kaderníctvo
Janka mobil: 0903 191 885
Katka mobil: 0905 156 765
Nechty
Lenka mobil: 0907 385 932
Kozmetika
ªubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
MasáÏe
Marcela - objednávky v kaderníctve
UÎ AJ PREDPOLUDNÍM!
SPOLOâNOSË / INZERCIA / 5
15. 10. 2010
Tí‰ila plaã tisícov
PetrÏalãanov
V roku 1946 sa stala PetrÏalka súãasÈou Bratislavy. Vtedy sa
sem prisÈahovala aj Franti‰ka Horíneková. Vraví, Ïe zároveÀ
s vlasmi jej blednú aj spomienky. Na‰Èastie to nie je celkom
pravda. Svet marhuºov˘ch sadov a domãekov je pre generáciu
vyrastajúcu medzi panelákmi neuchopiteºn˘. Dôsledná premena prostredia z rurálneho na urbánne akoby narú‰ala lineárny
sled udalostí. Dnes len málo miest pripomína, Ïe sa história nezaãala písaÈ v˘stavbou sídliska. Preto sú svedectvá StaropetrÏalãanov také vzácne.
Pani Franti‰ka Ïila s rodinou
pri Sade Janka Kráºa. Dnes uÏ
priznáva romantiku ãasom, keì
sa Dunaj pravidelne vylieval a s
manÏelom sa ãlnkovali pred
vlastn˘m domom. Jej vá‰Àou bola motorka, s ktorou brázdila ulice starej PetrÏalky, zo v‰etkého
najrad‰ej v‰ak mala prácu v záhrade: „ªudia predt˘m ako vo‰li
do sadu, chodievali obdivovaÈ
nበzáhon. Pestovala som ovocie
i zeleninu, no obzvlá‰È rada som
mala kvety, u nás sme mali hádam v‰etky od sneÏienok aÏ po
chryzantémy.“ Táto láska jej
ostala dodnes. Matka, babiãka i
prababiãka sa napriek blíÏiacim
osemdesiatimdeviatim narodeninám stará o okolie paneláka.
Aj do ich domova, tak ako do
stoviek in˘ch, zaÈali zuby nekompromisné bagre socializmu. Jej
manÏel z domu neodi‰iel, k˘m
mu nestrhli strechu nad hlavou.
Îivotn˘ príbeh pani Franti‰ky je
v‰ak intenzívne previazan˘ s osudom celej PetrÏalky. TridsaÈ rokov pracovala v detsk˘ch jasliach.
Tie prvé otvárali v roku 1951 na
vtedaj‰ej Sedliackej ulici. „Jedného dÀa som stretla petrÏalskú
pôrodnú asistentku Majerovú.
Op˘tala sa, ãi nechcem nastúpiÈ
ako kuchárka v jasliach, ktoré
zakladajú. Do septembra muselo
byÈ v‰etko pripravené. DeÈom
sme ‰ili ko‰ieºky, varili sme, upratovali, zavárali kompóty. Netrvalo dlho a bola zo mÀa sestriãka.“
V poradí druhé jasle otvorili
na Kopãanoch. Boli t˘Ïdenné a
deti tam nosili najmä mamiãky,
ktoré pracovali v Matadorke.
„Neboli spokojní s tamoj‰ou vedúcou, tak pri‰li za mnou. Vtedy
som ani netu‰ila, kde sú nejaké
Kopãany. Posadili ma do auta a
odviezli. Hneì v prv˘ deÀ mi nik
nepri‰iel na noãnú zmenu a ostala som sama stráÏiÈ tridsaÈ detí.
Ostala som tam dva roky, k˘m
nepri‰la kontrola. PrekáÏalo im,
Ïe robím vedúcu, aj keì nemám
‰kolu. Zaãala som teda ‰tudovaÈ.
No hneì som povedala, Ïe na
Kopãanoch uÏ neostanem. Doma ma predsa ãakali tri deti, zvlá-
daÈ pri tom prácu, ‰túdium
a kaÏdodenné cestovanie z jedného konca PetrÏalky na druh˘
nebolo jednoduché.“
V jasliach na Rusovskej ulici,
mohla pani Franti‰ka viac ãasu
venovaÈ rodine a ‰túdiu. Keì
nadobudla vzdelanie, presunuli
ju opäÈ. Tentoraz na miesto, kde
zaãínala. Na Sedliacku v‰ak nastupovala uÏ ako vedúca. Ani tu
sa dlho neohriala, po narodení
‰tvrtého dieÈatka otvárala jasle
na Marxovej: „Pôvodne tam bola
záchranná sluÏba. S malou dcérkou v koãíku som zo Zadunajskej
vozila hrnce a postupne v‰etko
zariaìovala. Na ne aj najrad‰ej
spomínam, bolo to také rodinné
prostredie. Vedúcu som tam ro-
bila dvanásÈ rokov a opäÈ ma
presunuli. Z jasiel na Rusovskej sa
medziãasom stalo najväã‰ie zariadenie, v ktorom bolo sto detí.
Na konci sedemdesiatych rokov
som uÏ ozaj chcela skonãiÈ. Presvedãili ma, aby som e‰te pomohla pri zaúãaní vedúcej v Ovsi‰ti, tá v‰ak emigrovala, a tak
som zostala e‰te dva roky. Neskôr bolo treba pomôcÈ aj vedúcej na Rovniankovej. AÏ v roku
1982 som definitívne odi‰la na
dôchodok.“
Pani Franti‰ka na ãasy strávené uspávaním tisícov mal˘ch
PetrÏalãanov spomína s láskou.
„Za t˘ch tridsaÈ rokov som nemala Ïiadne Èahaãky ãi protivenstvá. Ani s rodiãmi, ani so ses-
triãkami. Minul˘ mesiac som bola
s rodinou na púti v ·a‰tíne, keì
sme vstúpili do kostola, ktosi ma
potiahol za ruku. Otoãím sa a za
mnou stojí pani. Dcéra sa jej
p˘ta, vy poznáte moju mamu?
A ona na to, veru áno, veì mi
deti vychovávala! Iste, najprv
som si ju nevedela zaradiÈ, no neskôr som si spomenula, Ïe to bola pani Hradská. Dievãatko sa volalo Marienka. Meno chlapca sa
mi aÏ tak jasne nevybavuje, moÏno to bol Rudko.“ Pani Franti‰ka
sa opäÈ ako poãas celého rozhovoru posÈaÏuje na svoju pamäÈ.
Nás v‰ak ohromí, keì povie, Ïe
deti známej z púte opatrovala
(ld)
pred ‰tyridsiatimi rokmi.
FOTO - AUTORKA
Futbal patrí späÈ do PetrÏalky!
UÏ ‰tvrt˘ rok pôsobí Ing. Marián Mi‰kanin, PhD. ako prednosta Miestneho úradu mestskej ãasti Bratislava-PetrÏalka,
kde sa usiluje o skvalitnenie ‰portovej ãinnosti. My‰lienok,
ako zefektívniÈ ‰port v najväã‰ej bratislavskej ãasti, mu v súãasnosti hm˘ri hlavou neúrekom. Jednou z nich je aj otázka
okolo najpopulárnej‰ieho ‰portu - futbalu. Neãudo, Ïe zaãiatkom roka nech˘bal pri znovuzrodení petrÏalského futbalu
pod nov˘m názvom FC PetrÏalka 1898, kde sa stal predsedom
dozornej rady.
● Renesancia petrÏalského
futbalového klubu bola len
jednou z mnoÏstva priorít,
ktoré ste si predsavzali uÏ
ako prednosta?
„Pochopiteºne, veì nie je
mysliteºné, aby tretie najväã‰ie
mesto na Slovensku zostalo pred
dvoma rokmi bez ligového futbalu. Vzhºadom na to, Ïe po
odchode b˘valej Artmedie zo
‰tadióna za Star˘m mostom, kde
sa roky písala bohatá história
klubu (Engerau Pressburg, Spartak Sklostroj, SKS PetrÏalka, ZËS
PetrÏalka, Artmedia, MFK), sa
futbalisti PetrÏalky dva roky „túlali” doslova ako bezdomovci po
Bratislave a Senci, tak napokon
bolo len otázkou ãasu kedy dôjde k znovuzrodeniu klubu FC PetrÏalka 1898. Starosta pán Ftáãnik dal dohromady funkcionárov
Polygrafu - Venglo‰ovej futbalovej akadémie, MFK PetrÏalka,
nad‰encov, akcionárov, fanú‰ikov a vznikol nov˘ nástupnícky
klub.“
● Zdá sa, Ïe najpálãivej‰ím
problémom zostáva návrat
klubu späÈ na prav˘ breh Dunaja a oprá‰iÈ nedeºÀaj‰ie
predpoludnia pre petrÏalsk˘ch futbalov˘ch fanú‰ikov...
„Rozhodne ma ako PetrÏalãana trápi, Ïe vrcholov˘ futbal na
pravom brehu Dunaja zmizol.
Na‰ou prioritou je v prvom rade
fanú‰ik a zámerom oÏiviÈ jedineãnú atmosféru tradiãného klubu a, samozrejme, vrátiÈ futbal
späÈ do PetrÏalky, kam roky patril. Tu chodili naÀ na‰i dedovia,
otcovia a chceme, aby chodili aj
synovia a vnuci. A pre na‰ich
priaznivcov je toto asi najväã‰ím
snom!“
● O tom, kde by mal byÈ
postaven˘ nov˘ ‰tadión, sa
popísalo uÏ dosÈ... Variantov
bolo tieÏ viacero. Kam sa teda presÈahuje znovuzroden˘
klub?
„Skupina najvernej‰ích sa ãoraz ãastej‰ie p˘ta na plány i ciele,
a to nielen v súvislosti s úãinkovaním klubu v I. lige, ale aj v súvislosti s v˘stavbou nového ‰tadióna. Ako v zhode s predstaviteºmi akciovej spoloãnosti zdôraznili fanú‰ikovia, bez ‰tadióna
v tejto mestskej ãasti Bratislavy,
ktor˘ by spæÀal najmodernej‰ie
kritériá, nebude oãakávan˘ záujem o futbal v bielo-ãiernych farbách. Rozhodli sme sa, Ïe futbalov˘ stánok s men‰ou kapacitou
okolo 2-tisíc ºudí sa vybuduje v
areáli b˘valej Z· Sklodowská,
kde je súãasné sídlo klubu.“
● V slovenskej metropole
sa vcelu sºubne rozrastá aj
futsal, ktor˘ skvele reprezentuje aj majstrovsk˘ tím Slovmatic. Nedávno nás práve
reprezentoval v základnej
skupine Ligy majstrov a hala
na Pasienkoch bola zaplnená.
NeuvaÏujete, aby tento populárny ‰port medzi mlad˘mi
ºudmi, zapustil väã‰ie korene
aj v PetrÏalke?
„Je zaujímavé, Ïe samotná
firma Slov-matic sídli práve v PetrÏalke, ale zápasy hrá v ‰portovej hale MladosÈ. UÏ dlh‰í ãas
uvaÏujem sadnúÈ si spoloãne s
predstaviteºmi klubu a ponúknuÈ
im alternatívu o premiestnení
klubu na prav˘ breh Dunaja. Pochopiteºne, Ïe je to zatiaº úvaha,
pretoÏe futsalov˘ klub potrebuje
adekvátnu ‰portovú halu, kde by
mohol hraÈ svoje stretnutia.“
● Men‰ia viacúãelová hala
pre viaceré kolektívne ‰porty
s kapacitou do tisíc miest je
asi potrebná pre va‰u miestnu ãasÈ ako soº. Je v plánoch
Miestneho úradu mestskej
ãasti Bratislava-PetrÏalka postaviÈ v najbliωom období
nieão podobné?
„V roku 2008 sme viedli rokovania so Slovenskou futsalovou asociáciou o moÏnosti vybudovania haly v PetrÏalke. Spomínanú halu sme plánovali
umiestniÈ do ‰kolského areálu Z·
Dudova, kde je vhodná a v súãasnosti nevyuÏívaná ãasÈ ‰kolského areálu. Táto lokalita je v˘borná aj z pohºadu rie‰enia parkovania, kde by bolo vyuÏívané
parkovisko pred dostihovou dráhou a hlavn˘ vstup do haly by
bol cez mal˘ lesík po chodníku.
BohuÏiaº, finanãná kríza na‰e
plány prekazila a investor od zámeru odskoãil. Nevzdávam sa
v‰ak tejto my‰lienky a v spolupráci so súkromn˘m sektorom
by som chcel v budúcnosti podobnú viacúãelovú men‰iu halu
v tejto lokalite vybudovaÈ.“ (ns)
6 / SPOLOâNOSË
15. 10. 2010
SeniorFest pln˘ záÏitkov
(Dokonãenie z 1. strany.)
To, Ïe aj ºudia v pokroãilom
veku môÏu aktívne ‰portovaÈ,
dokázali na pingpongovom turnaji v CVâ na Hrobákovej ulici.
SúÈaÏilo sa podºa pravidiel celoslovensk˘ch ‰portov˘ch hier seniorov. Medzi muÏmi bol v kategórii do 65 rokov najúspe‰nej‰í
Martin Mosej, do 70 Ján Tokár a
nad 70 rokov Martin Bere‰. Najúspe‰nj‰ími Ïensk˘mi hráãkami
sa stali Dagmar Starabová, Jana
Szobiová a Bohumila Pitnerová.
V samostatnom turnaji o putovn˘ pohár petrÏalského starostu
zvíÈazila Jana Szobiová.
Druh˘ t˘ÏdeÀ SeniorFestu
otváralo stretnutie s filmovou a
divadelnou hereãkou SoÀou Valentovou. ·armantná dáma náv‰tevníkom klubu Slnieãko porozprávala o svojej bohatej umeleckej kariére a Ïivotopisnej knihe,
ktorú onedlho vydá, nebála sa
v‰ak odkryÈ aj nieão zo svojho
súkromia. Celá diskusia sa preto
niesla v priateºskej a uvoºnenej
atmosfére. Hereãka známa z kultov˘ch filmov ako Perinbaba ãi
Rekviem pro panenku nám prezradila, Ïe sa v spoloãnosti PetrÏalãanov cítila veºmi príjemne:
„MúdrosÈ star‰ích vychádza z ich
skúseností. Mlad‰í ºudia by si to
mali uvedomiÈ. Som veºmi rada,
Ïe ma medzi seba pozvali, ktohovie, moÏno uÏ ãoskoro budem
do klubov seniorov chodiÈ aj ja.“
Vìaka za pestr˘ obsah festivalu patrí pracovníãkam M klubu, ktoré dokázali zorganizovaÈ
kvalitné podujatia aj napriek obmedzenému rozpoãtu. V programe druhého t˘ÏdÀa nájdeme taneãno-zábavné podujatie Nestarnúce melódie, vychádzku
starou Bratislavou, predná‰ku o
zvládaní stresu v pokroãilom veku a turnaj spoloãensk˘ch hier.
Tretí roãník uzatvorí 17. októbra
galakoncert Z úcty k Vám, na
ktorom sa predstaví Dámsky
komorn˘ orchester s dirigentkou
Elenou ·arayovou-Kováãovou.
(ld)
FOTO - AUTORKA
SPOLOâNOSË / 7
15. 10. 2010
âaro jesene
Tohtoroãná jeseÀ príjemne prekvapila bohatou úrodou ovocia.
In‰pirovala aj na‰ich Ïiakov v Z·
Turnianska 10. Netradiãné a zaujímavé dielka detí spestrili v˘stavku,
ktorú doplnili ovocím a zeleninou.
Deti priniesli zaujímavé, nápadité
plody, figúrky z ga‰tanov a v˘tvarné práce. Pri práci s prírodn˘m
materiálom sa u detí rozvíja nielen
cit pre krásu a kreativitu, ale aj
citliv˘ vzÈah k prírode a darom,
ktoré nám poskytuje na‰a matka
Zem.
MARIA ·AMOVÁ
ZMOS oceÀoval
Pri príleÏitosti 20. v˘roãia
vzniku ZdruÏenia miest a obcí v
DK Zrkadlov˘ háj oceÀovali t˘ch,
ktorí stáli pri jeho vzniku aj t˘ch,
ktorí v˘razne prispeli k jeho formovaniu na váÏenú a prospe‰nú
organizáciu. Vìaka t˘mto ºuìom sa ZMOS stal v˘znamn˘m
partnerom vlády a dokázal, Ïe
samospráva je nesmierne dôleÏit˘m ãlánkom v Ïivote ‰tátu. Medzi ocenen˘mi boli obaja predsedovia ZMOS - Miloslav Hette‰,
ktor˘ túto organizáciu v r. 1990
zakladal a bol na poste predsedu
do r. 1993, a súãasn˘ predseda
Michal S˘kora. Ocenenie dostali
aj b˘valí podpredsedovia, medzi
ktor˘mi nech˘bal ani b˘val˘ petrÏalsk˘ starosta Vladimír Bajan,
pracovníci Kancelárie ZMOS, primátori, starostovia, novinári
ìal‰í spolupracovníci. Slávnostnú
atmosféru celého podujatia podãiarklo vystúpenie skupiny La
Gioia, Jolany Foga‰ovej a Ota
Kleina s klavírnym sprievodom
Jána Salaya a legendy ãeskoslovenskej popmusic Dalibora Jandu. Pri tejto príleÏitosti sme oslovili niektor˘ch b˘val˘ch spolupracovníkov Vladimíra Bajana:
Ing. Milan Mu‰ka, v˘konn˘
podpredseda ZMOS: „Vlado
Bajan pre‰iel viacero pozícií v celej komunálnej sfére vrátane
„veºkej“ politiky. Prvé, ão uÀho
povaÏujem za veºmi, veºmi dôleÏité, je jeho skúsenosÈ a zodpovednosÈ, s akou k funkciám v komunálnej politike pristupoval.
Vlado je ãlovek, ktor˘ keì len
trochu môÏe, tak pomôÏe a nikdy nikoho nepodrazí. Je to ãlovek, ktorého si viem predstaviÈ,
ako dobrého otca mesta. Vie aj
naãúvaÈ, vie spolupracovaÈ a vie
aj rozhodnúÈ.“
Ing. Jozef Turãány, v˘konn˘ podpredseda ZMOS: „Vlado Bajan je ãlovek, ktor˘ má samosprávu v kaÏdej bunke tela,
ktor˘ má PetrÏalku v kaÏdej bunke tela a ktor˘ je pre funkciu
starostu a vlastne pre akúkoºvek
samosprávnu funkciu zroden˘.
Vlado Bajan sa v komunálnej
politike na‰iel, cíti ju, je v nej odborne zdatn˘, vie vynikajúco komunikovaÈ, vie cítiÈ a rozlí‰iÈ záujmy a zároveÀ ich vie analyticky
poskladaÈ tak, aby sa veci h˘bali
pozitívne dopredu. Som veºmi
rád, Ïe na‰e vzÈahy prerástli do
blízkych a kamarátskych. Vlado
bol a verím, Ïe aj bude, skvel˘
starosta.“
Ing. ·tefan Milovãík, primátor mesta Snina: „Vlado
Bajan za roky na‰ej spolupráce
dokázal, Ïe je nielen odborník na
samosprávu, ale predov‰etk˘m
tímov˘ hráã. VÏdy si váÏil názor
druh˘ch, nikdy za kaÏdú cenu
nepresadzoval svoj názor. Ako
dobr˘ richtár vedel, a urãite vie
dodnes, bojovaÈ za záujmy „svojho“ územia, ale vedel aj ustúpiÈ
v prospech celku, podporil návrhy, ktoré pomohli samospráve
ako takej.“
(sv)
Samospráva pomáha seniorom
Z vekového hºadiska patrí petrÏalská k najmlad‰ím samosprávam na Slovensku. Z takmer 120-tisícovej populácie má len pribliÏne 16-tisíc ºudí s vekom
nad 62 rokov. Napriek tomu samospráva venuje zv˘‰enú pozornosÈ seniorom
a snaÏí sa ich vtiahnuÈ do spoloãenského Ïivota, rozhodovania o veciach verejn˘ch. Jedineãn˘ priestor pre aktivity skôr naroden˘ch obãanov vytvára päÈ
klubov dôchodcov a tieÏ Rada petrÏalsk˘ch seniorov, ktorá tretí rok funguje
ako poradn˘ orgán starostu Milana Ftáãnika. Vìaka návrhom rady seniorov
mestská ãasÈ kaÏdoroãne smeruje verejné financie do projektov, ktoré pomáhajú seniorom vzdelávaÈ sa v cudzích jazykoch ãi v práci s internetom, vytvárajú priestor na ‰portové a kultúrne vyÏitie petrÏalsk˘ch dôchodcov. V˘davky
na podporu rôznych seniorsk˘ch aktivít sú v roku 2010 rozpoãtované na úrovni 150-tisíc eur.
KaÏd˘ petrÏalsk˘ senior dnes môÏe vyuÏívaÈ príspevok samosprávy na stravovanie a na jeden tepl˘ obed prispieva mest-
ská ãasÈ sumou 90 centov. Podºa aktuálnej ‰tatistiky tento krok vyuÏíva mesaãne
v priemere 400 seniorov. Zdravotne hen-
dikepovan˘m seniorom poskytuje petrÏalská samospráva odborné opatrovateºské
sluÏby a v tomto roku pomáha 43 profesionálnych opatrovateliek takmer 170 odkázan˘m obãanom. Ide hlavne o pomoc
pri hygienickej starostlivosti, upratovaní
domácností ãi beÏn˘ch denn˘ch nákupoch. NepretrÏitú starostlivosÈ o ÈaÏkozdravotne postihnut˘ch seniorov zabezpeãuje Stredisko sociálnych sluÏieb v
dvoch verejn˘ch zariadeniach na Mlynaroviãovej, Vavilovovej ulici, kde je k dispozícii celkom 50 modern˘ch lôÏok.
Najväã‰ia bratislavská mestská ãasÈ
podáva poãas roka pomocnú ruku osamel˘m obãanom, ktorí sa ocitli v zloÏitej
sociálnej situácii, majú nízky dôchodok,
alebo majú váÏne zdravotné problémy.
Jednorazovú finanãnú v˘pomoc môÏe získaÈ kaÏd˘ PetrÏalãan nad 55 rokov a
opodstatnenosÈ jeho Ïiadosti posúdia odborní zamestnanci sociálneho oddelenia
petrÏalského úradu. Z dôvodu úsporn˘ch
opatrení, finanãnej krízy je nenávratná
v˘pomoc v tomto roku ohraniãená sumou
od 30 do 50 eur. Príspevok je spravidla
poskytnut˘ vo forme peÀaÏn˘ch poukáÏok a táto forma pomoci prispieva nielen
k efektívnemu vyuÏitiu verejn˘ch zdrojov,
ale aj spätnej kontrole ich reálneho pouÏitia zo strany prijímateºa.
(an)
8 / VEªK¯ DRAÎDIAK
15. 10. 2010
Ako je to naozaj s Veºk˘m DraÏdiakom? (2. ãasÈ)
Prvú ãasÈ ãlánku (PN ã. 19) o prekládke vedenia vysokého napätia 110 kV, ktoré sa tiahne nad petrÏalsk˘mi Lúkami a jazerom
Veºk˘ DraÏdiak, sme uzavreli kon‰tatovaním, Ïe v‰etko sa zaãína
a konãí pri peniazoch (neobjavné kon‰tatovanie od ãias, keì ich
ako platidlo vyna‰li Feniãania - a to bolo dvetisíc rokov pred Kristom). Ako hovorí aforizmus, Ïe o peniazoch netreba veºa hovoriÈ, ale ich treba maÈ - skúsme ich spolu na prekládku aj hºadaÈ...
Netreba vylamovaÈ
otvorené dvere
Tento slogan vyjadruje podstatu rie‰enia vysokonapäÈového petrÏalského problému. PreloÏiÈ vedenie chcú energetici (ZSE), bratislavsk˘ magistrát i petrÏalská
mestská ãasÈ. Niet medzi nimi Ïiaden rozpor, naopak, sú v zhode.
AÏ na ten fenick˘ vynález. Tam sa
dôvody rôznia - ãi má niesÈ Èarchu
finanãn˘ch nákladov iba jeden z
trojice, teda investor (kto ním je?),
alebo sa solidárne rozdelia medzi
sebou, lebo kaÏd˘ uprednostÀuje
in˘ motív. Energetici - aby to bol
pre nich ekonomicky návratn˘ a
perspektívne ziskov˘ projekt (nová
trasa aj s nov˘mi odberateºmi). PetrÏalãania - aby sa Veºk˘ DraÏdiak
stal oficiálnym prírodn˘m kúpaliskom (a bezpeãn˘m) a jeho okolie
zónou rekreácie, ‰portu a oddychu. A napokon primátor a jeho
aparát na mestskej radnici - aby
nová trasa uÏ kore‰pondovala s
nov˘m územn˘m plánom Bratislavy a nebola prekáÏkou rozvoja
súãasn˘ch dotknut˘ch území. ZároveÀ by sa Àou malo zabezpeãiÈ
zásobovanie elektrickou energiou
v lokalitách urãen˘ch na novú v˘stavbu (napr. JuÏné mesto).
V predchádzajúcej ãasti sme
tieÏ uviedli, Ïe problémové vysokonapäÈové vedenie sa tiahne PetrÏalkou od roku 1967 a jeho prekládka bola prv˘ raz aktuálna aÏ
v roku 2002, keì uÏ bolo na Àu aj
vydané rozhodnutie o umiestnení
stavby. Prekládka sa mala zrealizovaÈ do konca roka 2005. Uveìme
vtedaj‰iu naplánovanú trasu: Z
rozvodne v Podunajsk˘ch Biskupiciach sa vedenie z ºavého brehu
tiahne ponad Dunaj, dostáva sa
na jeho prav˘ breh a vstupuje do
luÏného lesa. To je pôvodn˘, vy‰e
40-roãn˘ stav, na tomto úseku by
sa niã nezmenilo. ëalej vedenie uÏ
nemalo pokraãovaÈ do vnútornej
PetrÏalky, teda nad Veºk˘ DraÏdiak, ale v lese (na Lúkach VIII, v
blízkosti dne‰nej Vozovne DPB) sa
malo odkloniÈ doºava, prechádzaÈ
pred ãistiãkou odpadov˘ch vôd a
ísÈ ìalej cez Janíkove role, preklopiÈ sa ponad Panónsku cestu z
PetrÏalky do Rusoviec a za umel˘m
kopcom sa popri Ïelezniãnej trati
zavesiÈ na stæpy vysokého napätia z
vodnej elektrárne âunovo. Tie
mali niesÈ drôty aÏ do trafostanice
na Kopãianskej ulici. Investorom
realizácie prekládky boli energetici, mali ho finanãne zabezpeãiÈ.
Do koruny. Ani sa tomu nebránili,
keìÏe prekládka bola súãasÈou
komplexného zásobovania mesta
elektrickou energiou a Bratislava a
v nej i PetrÏalka v tom ãase preÏívali stavebn˘ boom. Pri‰iel v‰ak
24. november 2005 (v tom ãase uÏ
vrcholili práce na novom územnom pláne Bratislavy) a do platnosti vstúpilo v‰eobecné záväzné
nariadenie - VZN ã. 7/2005 hl.
mesta SR Bratislavy, ktoré v rámci
zmien a doplnkov zásobovania
elektrickou energiou zru‰ilo uÏ
odsúhlasenú prekládku a urãilo
jej novú trasu (kadiaº má ísÈ sme
uviedli v prvej ãasti ãlánku). Toºko
oãakávaná prekládka a s Àou aj
revitalizácia Veºkého DraÏdiaka
podºa urbanistickej ‰túdie tejto
zóny z roku 2004 skonãili skôr ako
zaãali...
„Aj zlé je niekedy
na nieão dobré...“
... je vyjadrenie prednostu petrÏalského Miestneho úradu Mariána
Mi‰kanina: „Nová trasa vysokonapäÈového vedenia je síce skoro raz
taká dlhá, ale je ‰etrnej‰ia k PetrÏalke a jej ìal‰iemu rozvoju, lebo
ju obchádza. Pôvodná totiÏ mala
viesÈ cez Janíkove role, na ktor˘ch
mala bratislavská Ïupa postaviÈ
multifunkãnú halu a ìal‰ie objekty. Napriek tomu, Ïe sa tento projekt zru‰il, 9-hektárov˘ pozemok
je naìalej urãen˘ na ‰port, kultúru
a oddych. Vysoké napätie a jeho
stoÏiare by sa tieÏ dot˘kali JuÏného mesta, lokality Slneãnice, kde
sa na piatich hektároch zaãína
v˘stavba 70 rodinn˘ch domov
a 192 bytov v nízkopodlaÏn˘ch
obytn˘ch domoch. Trasa stoÏiarov
mala ìalej pokraãovaÈ územím za
Panónskou cestou a ãiastoãne by
zasiahla aj 90-hektárov˘ projekt
JuÏného mesta s 20-tisíc obyvateºmi, ão je v dne‰n˘ch zámeroch
s touto lokalitou takmer nepredstaviteºné. TakÏe zru‰enie pôvodnej prekládky nevidím ako prehru
PetrÏalky. Ak by sa pôvodná prekládka vedenia vysokého napätia
110 kV na spomínan˘ch územiach
zrealizovala, stáli by sme dnes
pred oveºa väã‰ími problémami,
neÏ je problém Veºkého DraÏdiaka. Aj zlé je niekedy na nieão
dobré.“
Ak sme doteraz hovorili o trojici - energetici, bratislavsk˘ magistrát a mestská ãasÈ PetrÏalka, ktorá
by mala solidárne finanãne participovaÈ na projekte novej prekládky
vysokonapäÈového vedenia (ak
niektor˘ z nich iniciatívne nevezme
celú investíciu na seba), pridajme
k nim e‰te ìal‰ích dvoch - BSK,
teda bratislavskú Ïupu a Cresco
Group, ktor˘ je developerom jeden a pol miliardového megaprojektu, ktorí budú maÈ tieÏ úÏitok z
prekládky. A v˘znamn˘. Napr. pre
JuÏné mesto sa v súvislosti s novou
trasou postaví samostatná rozvodÀa. Aká má byÈ cena prekládky
nového vedenia? Pred tromi rokmi
ju odhadovali na 14 aÏ 15 mil. Sk,
dne‰n˘ch 500-tisíc eur. TakÏe
100-tisíc eur na jeden samosprávny ãi podnikateºsk˘ subjekt nie je
aÏ taká hrôza. LenÏe je reálne byÈ
aÏ tak˘m optimistom, keì dnes
kaÏdému z nich teãie do topánok?
TakÏe ani nie spolupodieºnictvo,
ale uÏ len spoluúãasÈ. âo je tieÏ
rozdiel, aj keì nie sakramentsk˘.
Preão tá zmena? Finanãná kríza
vari najviac zastihla odvetvie stavebníctva. Teda aj developerov.
Netreba sa viac rozpisovaÈ o
dôsledkoch, sú známe. Nie je Ïiadnym tajomstvom, Ïe svoje aktivity
v˘razne pribrzdil aj investor JuÏného mesta. Zatiaº otvára len lokalitu
Slneãnice. O megaprojekte celého
JuÏného mesta uÏ viac mlãí ako
hovorí. Potvrdzuje to aj jeho
webová stránka. Vedia to aj energetici. Ako podnikatelia si zrátali,
Rozmenené na drobné
Niekto môÏe namietnuÈ, preão
rozdeºujeme financie, ktoré si vyÏiada prekládka medzi jednotliv˘ch aktérov bez toho, aby sa na
tom sami dohodli. NuÏ preto, Ïe
to môÏe zreálniÈ projekt - nikoho
to nebude veºmi bolieÈ a kaÏd˘
ním nieão získa. A tieÏ preto, Ïe
od rokov 2002 - 2005 sa zmenila
rétorika zo strany energetikov.
„Odstránenie vedenia z pozemku
zvy‰uje hodnotu pozemku, preto
sa predpokladá, Ïe na takéto
zhodnotenie sa nemusia skladaÈ
v‰etci odberatelia elektriny, ktorí
sú súãasÈou oprávnen˘ch nákladov prevádzkovateºa energetického zariadenia. Ide v‰ak o verejn˘
záujem, preto sme od zaãiatku
vyjadrili svoj záväzok spolupodieºaÈ sa na financovaní projektu.“ To
je vyjadrenie Petra Kimijana, vedúceho mediálnej komunikácie ZSE,
z 9. septembra t. r. Vysvetlime ho:
Pozemkom, ktorého hodnota sa
zv˘‰i, je jazero Veºk˘ DraÏdiak a
jeho okolie, preto tí, ktorí z neho
nebudú maÈ priamy úÏitok, by sa
nemali na prekládku skladaÈ. A tak
energetici uÏ nie sú v pozícii investora, ktorí celú prekládku „zatiahne“, ale len spolupodieºnikom, ão
je sakramentsk˘ rozdiel. Dokonca
hovorca tejto firmy Ján Orlovsk˘ to
povedal v júli t. r. pre agentúru
SITA e‰te jasnej‰ie. „Podºa zákona
o energetike by mal prekládku financovaÈ Ïiadateº, teda PetrÏalka,
ale energetici sºúbili spoluúãasÈ.“
Ïe prekládka im musí vrátiÈ vynaloÏené náklady, teda pripojenie väã‰ieho mnoÏstva odberateºov elektriny. T˘mi odberateºmi mali byÈ
práve budúci obyvatelia JuÏného
mesta. Tí sú akosi v nedohºadne ...
To isté platí aj o budúcej rozvodni
preÀ. Povedané slovami opäÈ
hovorcu energetikov: „Náklady na
nevyuÏitú rozvodÀu by boli rovnako neúãelné.“ A tieÏ, Ïe na rok
2011 investiãn˘ plán energetikov s
prekládkou nepoãíta... Bodka.
„Tak˘to prístup energetikov
nás prekvapil, pretoÏe z na‰ej strany sme urobili v‰etko, na ãom sme
sa dohodli a ão od nás ako mestskej ãasti poÏadujú zákony. Rokovali sme s väã‰ími a drobn˘mi
majiteºmi pozemkov, cez ktoré má
viesÈ nová trasa vysokonapäÈového vedenia, zabezpeãili sme
prípravu projektu pre vydanie
územného rozhodnutia,“ vyratúva
ãasÈ úkonov prednosta petrÏalskej
mestskej ãasti Marián Mi‰kanin.
Nádejne ãi beznádejne
Túto otázku sme poloÏili starostovi PetrÏalky Milanovi Ftáãnikovi
pre dvoma t˘ÏdÀami, keì sa práve
vrátil z rokovania so ZSE. Citujme
to podstatné: „Nedávna zmena
zákona o energetike ukladá Ïiadateºovi o prekládku elektrického
vedenia, Ïe sa musí podieºaÈ na jej
financovaní. Znamená to, Ïe mestská ãasÈ alebo mesto musia prispieÈ na prekládku, a to je otvorená
otázka. Sú dve rie‰enia. Prvé:
uchádzaÈ sa o peniaze z európskych fondov, ktoré by smerovali k
revitalizácii územia Veºk˘ DraÏdiak
a jeho premenu na ‰portov˘, rekreaãn˘ a oddychov˘ priestor a v
rámci toho získaÈ aj potrebné finanãné prostriedky na prekládku.
To by bola záleÏitosÈ len mestskej
ãasti a nie je to ãasovo krátky proces. Druhé rie‰enie: zaãleniÈ do
plánov ZSE vybudovanie e‰te jednej rozvodne v blízkosti ãistiãky
odpadov˘ch vôd, ktorá by energeticky zabezpeãovala v˘stavbu PetrÏalky juÏn˘m smerom ako rozvojovú os Bratislavy, kam bude patriÈ aj
JuÏné mesto. MôÏe ísÈ o dve línie,
jednu r˘chlej‰iu a druhú pomal‰iu.
Ich v˘stavbu by v‰ak neurãovali
potreby Veºkého DraÏdiaka, ale
ãasové plány investora JuÏného
mesta. Veºk˘ DraÏdiak by sa stal v
aktuálnom ãase súãasÈou konkrétnej línie, je teda neurãit˘. Áno, potvrdilo sa, Ïe prekládka sa nezrealizuje v roku 2011. Dohodli sme
sa, Ïe ideme spoloãne ìalej a nebudeme hºadaÈ iné rie‰enia. Elektrárne tieÏ nemajú nazvy‰ peniaze,
nejdú do veºk˘ch projektov, men‰ia akcia má ‰ancu na realizáciu.
My sme nov˘ koridor vedenia vysokého napätia 110 kV z hºadiska
lokality pripravili, komunikujeme
s majiteºmi pozemkov, nebudeme
uÏ ‰pekulovaÈ o in˘ch alternatívach.“
Pol eura na PetrÏalãana
Realita Veºkého DraÏdiaka a jeho najbliωia budúcnosÈ podºa doteraz vypovedaného nepote‰í PetrÏalãanov. Ale je taká. ZloÏitá v kaÏdom kroku, v súvislostiach, v celku. âo by „mohlo byÈ a staÈ sa“,
sa posúva o ìal‰í rok. âo po Àom?
Jazero a jeho okolie ako genius
loci PetrÏalky je citlivá lokalita, aj
citlivá záleÏitosÈ pre PetrÏalãanov.
Ak by Veºk˘ DraÏdiak mohol prehovoriÈ o videnom, poãutom a zaÏitom za tri novodobé desaÈroãia,
to by bolo kadejak˘ch príbehov. Je
du‰ou PetrÏalky, jeho luÏn˘ les
pºúcami. Pre nikoho by preto nemal byÈ lacn˘m Ïánrom na obrazové ãi slovné bubliny a alarmy,
nemal by byÈ ani zneuÏívanou témou, zámienkou na zbieranie bodov, resp. hlasov, lebo aj tak˘
zámer tu od leta trãí od niekoho
ãoby ãertovo kopyto. Veºkému
DraÏdiaku nepomôÏu predvolebné
v˘kriky, zaklínania ani sºuby. UÏ
ani nie taká ãi onaká vôºa, ale to,
ãi najmä to, ão vymysleli Feniãania.
A tak tip v ich nedostatku: t˘ch
potrebn˘ch 500-tisíc eur je pol
eura na PetrÏalãana. A zaraz je po
30-roãnom prekládkovom probléme. Bez licitácií a poniÏujúceho
klaÀania sa, prosíkania. Keì PetrÏalãania premohli jamy, kaluÏe,
prach, ão je to pre nás jedna prekládka vedenia vysokého napätia
110 kV?
RUDOLF GALLO
SÍDLISKO / 9
15. 10. 2010
PetrÏalka bola 72 hodín bez kompromisu
Popri beÏn˘ch povinnostiach sú ochotní svoj ãas a energiu
investovaÈ do práce, za ktorú neÏiadajú peniaze. Ich motivácia skvalitniÈ Ïivot ãasto cudzím ºuìom, je preto pre mnoh˘ch
nepochopiteºná. âistia lesy, podieºajú sa na integrácii hendikepovan˘ch, robia spoloãnosÈ osamel˘m. V októbri sa na Slovensku po prv˘ raz uskutoãnil dobrovoºnícky maratón „72 hodín bez kompromisu“. Prostredníctvom webovej stránky si
mohol ktokoºvek vybraÈ miesto a spôsob, ak˘m sa zapojí. Poãas troch dní sa prihlásili tisícky nad‰encov, pre veºkú ãasÈ bola prvá skúsenosÈ s podobnou ãinnosÈou. V PetrÏalke sa mohli
pridaÈ k environmentálnemu, komunitnému ãi prevenãnému
projektu.
UÏ v prv˘ deÀ otvoril svoje
brány nízkoprahov˘ klub Odyseus, ktor˘ pomáha ohrozen˘m
skupinám obyvateºstva - ºuìom
pracujúcim v sexbiznise a drogovo závisl˘m. Podºa tunaj‰ej riaditeºky Stanislavy Pekaroviãovej je
poskytovanie steriln˘ch striekaãiek zásadn˘m bodom v prevencii ‰írenia HIV a hepatitídy typu
C. Vo svojej v˘zve teda Ïiadali
o pomoc pri balení potrebného
materiálu: „Ochrana ºudí injekãne uÏívajúcich drogy je ochrana
verejného zdravia. Skúsenosti zo
zahraniãia, napríklad z Ukrajiny
ãi Ruska, hovoria, Ïe hneì ako
prepukne epidémia HIV medzi
skupinou injekãn˘ch uÏívavateºov, tak sa nedá uÏ zastaviÈ, len
spomaliÈ. ·íri sa ìalej aj medzi
ºudí, ktorí drogy nikdy neuÏívali
injekãne.“ Odyseus nav‰tívil jeden dobrovoºník, ktor˘ u nich
strávil tri hodiny.
Vìaka nev‰ednému maratónu zaÏili v˘borné podujatie deti
z Kopãian. Organizácia INEX Slovakia podporujúca mládeÏnícku
mobilitu a OZ Ulita, ktoré na sídlisku dlhodobo pôsobí, pre ne
pripravili pestré popoludnie plné
hier, ktoré prilákalo deti i dospel˘ch. Spoloãne vytvorili zástavu a
siedmi dobrovoºníci zo zahraniãia im pomohli zrekon‰truovaÈ
poliãky na knihy.
DvadsaȉesÈroãn˘ Peter Topoºsk˘ sa zas rozhodol vyãistiÈ lesík pri dostihovej dráhe: „B˘vam
odtiaºto tridsaÈ metrov, ãasto
sem chodím so psom. Niekto
vyhodí alobal od cigariet, in˘ ser-
vítku, kaÏd˘ má pocit, Ïe k neporiadku prispieva len zanedbateºne. Takto v‰ak uvaÏuje väã‰ina
ºudí a podºa toho to vyzerá. Je tu
bordel a bolo s t˘m treba nieão
spraviÈ,“ povedal nám priamo na
mieste. Na akcii 72 hodín bez
kompromisu sa spolupodieºal
ako koordinátor MládeÏe pre vedu a techniku. Napriek tomu, Ïe
sa v PetrÏalke nájde pomerne
veºké mnoÏstvo ºudí deklarujúcich svoj pozitívny vzÈah k prostrediu, na v˘zvu vyzbieraÈ odpadky v obºúbenej oddychovej zóne
zareagovala len jedna záujemkyÀa, paradoxne obyvateºka Chorvátskeho Grobu: „Vo ‰tvrok veãer som sa zo správ dozvedela o
maratóne. Pozrela som si jednotlivé projekty, mala som záujem
robiÈ nieão súvisiace so Ïivotn˘m
prostredím.“ Petra má s dobrovoºníctvom bohaté skúsenosti,
hovorí, Ïe Slováci si neváÏia prírodu, svoje prostredie vnímajú
ako miesto, ktoré síce vyuÏívajú,
no necítia k nemu záväzky. Dvaja mladí ºudia vyzbierali poãas
‰tyroch hodín pätnásÈ igelitiek
odpadkov. Na‰li aj väã‰ie kusy,
detsk˘ koãík, dosky ãi káble, ktoré odniesli ku kontajneru. Najviac ich prekvapila zbierka zaváran˘ch uhoriek.
Z posledného projektu, ktor˘
sa poãas troch dní v na‰ej mestskej ãasti zrealizoval, budú maÈ
e‰te dlho radosÈ deti z M· Haanova. Po letnej v˘mene okien
ostal v areáli drobn˘ stavebn˘
odpad, ktor˘ bolo treba odstrániÈ. Zakladateºka zdruÏenia INEX
Mária ëurianová zorganizovala
upratovaciu brigádu, na ktorej sa
vysádzali kríky, ãi maºovali znaãky na chodník. Tie pomôÏu deÈom pri dopravnej v˘chove. Revitalizácia záhrady je v˘sledkom
práce 35 nad‰encov, okrem rodiãov detí, pri‰li aj mladí ºudia a
opäÈ nech˘bali dobrovoºníci zo
zahraniãia.
O svojich skúsenostiach z
dobrovoºníckej práce nám
povedali dve mladé PetrÏalãanky:
Hana (13 ): Moja mama zaloÏila INEX. S dobrovoºníctvom
mám teda skúsenosti od detstva.
Beriem to ako súãasÈ Ïivota,
ktorá ma baví. Dnes to bola zábava. Super bolo, Ïe som tu mala kamo‰ky, nebolo to len o robote, ale aj o upevnení vzÈahov.
Rada robím rekon‰trukcie, keì
sa staré zniãené veci môÏu opraviÈ a vyzerá to dobre. Rada tieÏ
chodím do Integry, kde pracujeme s postihnut˘mi ºuìmi. Do dobrovoºníctva vás nik nemôÏe nútiÈ, ãlovek musí chcieÈ pomáhaÈ.
Sandra (13): Hanka je moja
spoluÏiaãka a kamarátka. Toto je
moja prvá dobrovoºnícka akcia,
uÏ sme sa aj dohovorili na tom,
Ïe pôjdem aj do Integry pomáhaÈ pripravovaÈ Mikulá‰a. Dobrovoºnícka práca je potrebná,
myslím, Ïe by sa toho dalo urobiÈ
omnoho viac. Je v˘borné, Ïe
existujú organizácie, ktoré sa jej
venujú.
Podºa Márie ëurianovej je na
Slovensku dobrovoºníctvo stále
problematické: „ªudia ho veºmi
nevnímajú. Ak sa predsa chcú
zapojiÈ, z práce ãi zo ‰koly ich
ãasto nechcú uvoºniÈ. Aj tento
projekt je jeden z t˘ch, ão by mal
zv˘‰iÈ povedomie o dobrovoºníctve na Slovensku.“
LUCIA DREVICKÁ
FOTO - OZ Ulita,
OZ Odyseus, LD
Posledn˘ deÀ
otvoren˘ch dverí
DesaÈ kandidátov na starostu
O hlasy petrÏalsk˘ch voliãov sa v komunálnych voºbách
chcú uchádzaÈ 10 kandidáti na post starostu, priãom ‰iesti
majú podporu politick˘ch strán a hnutí, ‰tyria budú kandidovaÈ ako nezávislí kandidáti. Úradujúci starosta Milan Ftáãnik
svoj post nebude obhajovaÈ, pretoÏe 27. novembra 2010 sa
bude uchádzaÈ o dôveru Bratislavãanov na post primátora
hlavného mesta SR. O 35 kresiel v petrÏalskom zastupiteºstve
bude vo volebnej súÈaÏi bojovaÈ 177 kandidátov. Nového starostu a poslancov najväã‰ej bratislavskej mestskej ãasti bude
môcÈ voliÈ takmer 103-tisíc voliãov. Novembrové voºby sú v˘nimoãné v tom, Ïe volebné právo môÏu vyuÏiÈ nielen obãania
Slovenskej republiky, ale aj cudzinci, ktorí sú v mestskej ãasti
prihlásení na trval˘ pobyt.
PredloÏené kandidaãné listiny,
úplnosÈ petiãn˘ch hárkov preverí
miestna volebná komisia a najneskôr do 13. októbra oboznámi
politické strany, kandidátov o ich
zákonnej registrácii pre úãasÈ v
komunálnych voºbách. PetrÏalãania môÏu predkladaÈ svoje
volebné námietky, podnety priamo miestnej komisii, alebo organizaãnému oddeleniu miestneho
úradu ([email protected]). Samospráva upozor-
Àuje jednotliv˘ch kandidátov, Ïe
vylepovanie letákov na stæpoch
verejného osvetlenia, zastávkach
MHD, terasách ãi fasádach budov je prísne zakázané. V mestskej ãasti sú vyãlenené ‰tyri verejné priestranstva, kde je moÏné
vylepovaÈ plagáty - Námestie
hraniãiarov, Nobelovo námestie,
Mlynaroviãova a Jantárová ulica.
Miestna samospráva spustila
prípravy na novembrové komunálne voºby a v snahe zv˘‰iÈ in-
formovanosÈ verejnosti o voºbách zriadila na internetovej
stránke www.petrzalka.sk tematick˘ link - Voºby do orgánov samosprávy. Na stránke sú uvedené v‰etky dôleÏité informácie o
príprave i priebehu novembrov˘ch volieb. Voliãi si 27. novembra 2010 (sobota) okrem petrÏalského starostu a poslancov
miestneho zastupiteºstva zvolia
Kandidáti na starostu
mestskej ãasti Bratislava-PetrÏalka:
Ing. Vladimír Bajan - nezávisl˘
Mgr. Denis Barna - nezávisl˘
Mgr. Juraj Kováã - nezávisl˘
Mgr. Oliver KríÏ - nezávisl˘
Bc. Roman Futo - koalícia SDª a Strana zelen˘ch
Ing. Viera Kimerlingová - koalícia KDH, KDS
Ing. Marián Mi‰kanin, PhD. - koalícia SMER-SD, Strana Zelen˘ch Slovenska, HZD, SNS
MUDr. Iveta Pl‰eková - koalícia SDKÚ-DS, SaS, Most-Hid, OKS
Mária S˘korová - ªudová strana Na‰e Slovensko
Ing. TomበWeissensteiner - Európska demokratická strana
PetrÏalské deti majú 50 ihrísk
Rodiãia petrÏalsk˘ch detí majú v súãasností k dispozícii
50 modern˘ch verejn˘ch detsk˘ch ihrísk, priãom ‰tyri z nich
budú definitívne dokonãené do konca októbra. Nové bezpeãné ihriská sú v˘sledkom trojroãného projektu, ktor˘ realizovala mestská ãasÈ v aktívnej súãinnosti s rodiãmi a obãianskymi
zdruÏeniami. Do tohtoroãnej III. etapy revitalizácie ihrísk bolo
zaraden˘ch 17 lokalít a z petrÏalského verejného rozpoãtu
bolo na ich obnovu vynaloÏen˘ch viac ako 270-tisíc eur. Detské ihriská vìaka ojedinelému projektu v slovenskej samospráve získali nielen nové, bezpeãné hracie prvky, pieskovisko
ãi oplotenie, ale sú na nich osadené aj moderné sedacie dosky,
laviãky a odpadkové ko‰e.
Zoznam ihrísk urãen˘ch pre
modernizáciu vytvorila samospráva na základe záverov internetovej diskusie, do ktorej sa na
jeseÀ roku 2007 zapojila takmer
stovka PetrÏalãanov. Mestská
ãasÈ na základe aktuálnych podnetov zvaÏuje, Ïe v roku 2011
roz‰íri poãet detsk˘ch plôch o
ihrisko v lokalite Kopãany.
V záujme efektívneho vyuÏívania verejn˘ch financií úrad pri
realizácii projektu otvorene spolupracoval s neziskov˘m sektorom, jednotlivcami, ktorí sa priamo podieºali na obnove ihrísk.
Samospráva predpokladá, Ïe
spolupráca s rodiãmi sa premietne aj do ìal‰ieho obdobia. Pôjde
napríklad o ich zapojenie do prevádzky, vyuÏitia ihriska ãi udrÏiavania ãistoty v jeho okolí. V budúcom roku by mala mestská
ãasÈ vynaloÏiÈ pribliÏne 100-tisíc
eur na revíziu hracích prvkov,
kosenie trávy ãi beÏnú údrÏbu
primátora hlavného mesta SR
a poslancov bratislavského mestského zastupiteºstva. KampaÀ,
ktorá je priamo spojená s presviedãaním voliãov o podpore
jednotliv˘ch kandidátov na starostu, primátora ãi poslancov sa
zaãne 10. novembra a skonãí sa
2 dni pred voºbami (25. novembra).
(la)
do priestoru ihrísk sa nesmú
vodiÈ domáce zvieratá (pes, maãka) ãi nosiÈ ostré predmety, nádoby zo skla. Osoba, ktorá poru‰í záväzné pravidlá môÏe byÈ
sankcionovaná do v˘‰ky 33 eur.
Zásady prevádzky obnoven˘ch
verejn˘ch detsk˘ch ihrísk prikazujú prevádzkovateºovi (Miestny
podnik verejnoprospe‰n˘ch sluÏieb PetrÏalka) vykonávaÈ pravidelnú údrÏbu plôch - kosenie
Októbrov˘ deÀ otvoren˘ch
dverí petrÏalského starostu urobil bodku za ‰tvorroãn˘m projektom, ktor˘ otvoril miestnu samosprávu pre kaÏdého PetrÏalãana.
Symbolickú bodku za úspe‰n˘m
projektom petrÏalského starostu
vyuÏili 8 PetrÏalãania a prv˘ októbrov˘ ‰tvrtok zavítali do kancelárie M. Ftáãnika bez toho, aby
mal vopred dohodnut˘ termín,
ãas spoloãného stretnutia.
Projekt otvoren˘ch starostovsk˘ch dverí funguje v petrÏalskej
samospráve od mája 2007 a prv˘m náv‰tevníkom bol 82-roãn˘
Ladislav Puss. Za 40 mesiacov vyuÏilo túto atypickú formu komunikácie 396 obyvateºov mestskej
ãasti, priãom najviac - 23 PetrÏalãanov - zavítalo do kancelárie
starostu v marci.
V ostatn˘ch dvoch rokoch sa
záujem zo strany obãanov zv˘‰il
v porovnaní s rokom 2007 a
2008 takmer o polovicu. Dni otvoren˘ch dverí najãastej‰ie (178)
vyuÏili obyvatelia, ktorí chceli
získaÈ viac informácií o moÏnostiach získania nájomného, obecného bytu. Druhou najdiskutovanej‰ou témou (102 obãanov)
bola otázka udrÏiavania ãistoty a
poriadku.
(la)
SúÈaÏ o najkraj‰iu predzáhradku
V minul˘ch dÀoch sme uzatvorili va‰e ãitateºské, hlasovanie za najkraj‰iu predzáhradku. Va‰e hlasy urãili päÈ,
ktoré sa dostali do finále - predzáhradka na Dubnickej 4,
Fedinovej 10 - 12, Jiráskovej 8 - 10, Rovniankovej 16 a
Wolkrovej 17. Z nich komisia v zloÏení: Jana Jecková, oddelenie Ïivotného prostredia MÚ, ªubomír Andrassy, hovorca
mestskej ãasti, a Silvia Vnenková, PetrÏalské noviny, vyberie tú „naj“, ktorá dostane aj vecné ocenenie. O víÈazovi
vás budeme informovaÈ v nasledujúcom ãísle PetrÏalsk˘ch
novín.
(red)
Harmonogram pristavenia
veºkokapacitn˘ch kontajnerov
ihrísk. Pravidlá vyuÏívania obnoven˘ch ihrísk stanovuje záväzné
nariadenie a náv‰tevn˘ poriadok.
Poriadok definuje základn˘ okruh
pravidiel správania sa náv‰tevníkov, priãom na kaÏdom ihrisku
platí prísny zákaz fajãenia, konzumácie alkoholick˘ch nápojov,
trávy, prehrabávanie pieskoviska, doãisÈovanie ihriska. Okrem
toho prevádzkov˘ denník obsahuje údaje o v˘sledkoch pravideln˘ch kontrol technického
stavu jednotliv˘ch hracích prvkov.
(dra)
FOTO - archív PN
Dátum:
DeÀ
Miesto pristavenia
18.10.2010
18.10.2010
18.10.2010
18.10.2010
18.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
streda
streda
streda
streda
streda
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
streda
streda
streda
streda
streda
Hrobákova 13
Gessayova medzi 33-47
Gessayova medzi 21-23
Gessayova medzi 10-20
Nám. hraniãiarov medzi 10-20
Nám. hraniãiarov medzi 1-13
Lachova medzi 8-10
Lachova medzi 26-28
Furdekova 2-4
Furdekova 10
Furdekova 17-19
Haanova 11-21
Haanova 16-26
Mlynaroviãova medzi 14-24
Mlynaroviãova 3-7
·ustekova 12-14-16-18
·ustekova 9-15
·ustekova 25-31
Blagoevova medzi 12-14
Bulíkova 15-17
PRÍLOHA / 11
15. 10. 2010
Pre nedostatok peÀazí ostanú mnohé projekty nedorie‰ené
Mesto Bratislava necháva pre
nedostatok peÀazí mnohé dôleÏité projekty nedorie‰ené. Rozhodli
o tom mestskí poslanci schválením zmeny rozpoãtu mesta na
rok 2010. Jedn˘m z nedorie‰en˘ch projektov zostáva napríklad
Star˘ most, ktor˘ je v havarijnom
stave. V rámci úsporn˘ch opatrení sa totiÏ zníÏilo o viac ako polovicu pôvodn˘ch ‰esÈ miliónov eur
urãen˘ch na nosn˘ dopravn˘ systém, ktorého súãasÈou by mala
byÈ aj elektriãka do PetrÏalky a
rie‰enie mosta. Suma pritom zah⁄Àala len projektové práce a uÏ v
minulosti sa hovorilo, Ïe je nepostaãujúca. Po schválení úpravy
zostalo na nosn˘ dopravn˘ systém nieão vy‰e 2,4 mil. eur. Poslanec a zároveÀ starosta PetrÏalky
Milan Ftáãnik v‰ak upozornil, Ïe
aj podºa slov splnomocnenca
primátora pre dopravné systémy
Tomá‰a Fabora nebude táto
suma staãiÈ ani na zaplatenie
prác, ktoré sa v rámci sanácie stavu mosta uÏ vykonali. Primátor
Andrej ëurkovsk˘ ako predkladateº materiálu sa k tejto problematike nevyjadril.
Reakcie sa nedoãkali ani vyjadrenia poslanca Pavla Minárika.
Ten najprv skon‰tatoval, Ïe okrem
Starého mosta zostáva nedorie‰ená aj Stará radnica. Pôvodne sa
uvaÏovalo, Ïe pre nedostatok
peÀazí budú rekon‰trukãné práce
pozastavené, situácia je v‰ak iná.
V rekon‰trukcii sa pokraãuje,
pretoÏe zastavenie stavby by bolo
údajne e‰te nákladnej‰ie. Aktuálne práce by sa mali podºa schváleného návrhu zaplatiÈ v roku
2011. Poslanec Minárik sa „obul“
aj do Zimného ‰tadióna Ondreja
Nepelu. Podºa neho mesto na jeho rekon‰trukciu pre budúcoroãn˘ hokejov˘ ‰ampionát vyãlenilo
v‰etko, ão malo v rezerve, napriek tomu sa budú musieÈ
niektoré práce hradiÈ v roku 2011
a priestory na ‰tadióne sa budú
prenajímaÈ ako holopriestory.
„Obetovali sme v‰etko,“ povedal
Minárik. Podºa neho by bolo
lep‰ie, keby mesto ãasÈ financií
vyãlenilo aj na iné projekty. MoÏno je v‰ak podºa neho mesto
„ochotné aj sa zloÏiÈ“, budúci rok
bude preÀ a odsunuté projekty
podºa Minárika veºmi nároãn˘.
V˘razné krátenie sa v‰ak dotkne
napríklad aj dopravného podniku. Podºa Ftáãnika to vyzerá tak,
Ïe v najbliωom ãase sa nebudú
nakupovaÈ Ïiadne nové autobusy
ãi trolejbusy. Zmena rozpoãtu
hlavného mesta súvisí s krízou,
v˘padkom podielov˘ch daní, ale
aj s t˘m, Ïe mestu sa nepodarilo
predaÈ majetok v takom objeme,
ako si pôvodne naplánovalo. V˘padok dane z príjmov fyzick˘ch osôb v roku 2010 vo v˘‰ke
9,1 mil. eur chce mesto vykryÈ
sãasti úsporami z minulého roka,
ãasÈ chce zapojiÈ do rozpoãtu
mesta cez finanãné operácie a
ãasÈ chce vykryÈ rezervn˘m fondom. KeìÏe mesto nepredalo ani
v‰etok majetok pôvodne urãen˘
na predaj, oãakáva sa, Ïe v rozpoãte bude maÈ preto o vy‰e
29 mil. eur menej. Poslanci schválili zníÏenie beÏn˘ch príjmov, ako
aj kapitálov˘ch príjmov a v˘davkov. ZároveÀ schválili pouÏitie
fondu rozvoja b˘vania na zaplatenie rekon‰trukcie elektriãkovej
trate na KríÏnej. Z fondu tak
ubudne 3,44 mil. eur.
(SITA)
Na‰e deti trpia civilizaãn˘mi ochoreniami
PetrÏalka ako jediná samospráva na Slovensku má v rukách
relevantn˘ prieskum zdravotného stavu svojich detí v základn˘ch ‰kolách. Na vzorke 1500 detí z celkového poãtu 4900 vykonali pracovníci poradne zdravia prieskum a zistili veºmi zaujímavé, no nepote‰iteºné fakty.
Na‰e deti nie sú úplne zdravé.
Zaãínajú trpieÈ civilizaãn˘mi
ochoreniami vo veºmi nízkom veku. Prieskum ukázal, Ïe na‰e deti
veºa sedia pri televízore a poãítaãi a málo sa pohybujú. Len asi
45 minút denne. A to je pre
tento vek typická pohybová aktivita! Len ich treba k nej viesÈ a
vytvoriÈ im na pohyb priestor.
KaÏd˘ rodiã by mal pouvaÏovaÈ
nad ‰portov˘mi aktivitami svojho
dieÈaÈa, prihlásiÈ ho do krúÏku
priamo v ‰kole, alebo Centrách
voºného ãasu ãi kluboch. A nemáme ich v PetrÏalke málo. Samospráva by mala zasa vytváraÈ
moÏnosti ‰portovania pre celé
rodiny. Zatiaº na to priestor v PetrÏalke máme, chce to len nápady a peniaze.
Polovica ná‰ho zdravia je v‰ak
strava. Darmo sa budeme viac
pohybovaÈ, ak sa budeme zle
stravovaÈ. Preto by kaÏd˘ rodiã
mal dbaÈ na to, aby jeho dieÈa
raÀajkovalo. RaÀajky sú základ
zdravia. Desiata by mala byÈ nesladká, tak ako aj nápoj do ‰koly.
Najväã‰ou chybou je vynechan˘
obed v ‰kolskej jedálni. Je to vyváÏená strava, odporúãaná odborníkmi. Îiadne vysmáÏané
‰peciality ãi r˘chloobãerstvenie.
Prieskum tieÏ ukázal, Ïe na‰e deti konzumujú viac umel˘ch vitamínov ako prirodzen˘ch (ovocie,
zelenina). Je to v rodine. Musia
vidieÈ dobré návyky u rodiãov,
star˘ch rodiãov... to je najlep‰ia
cesta.
V ‰kolsk˘ch jedálÀach sa musia snaÏiÈ variÈ zdravo, ale aj kvalitne.
Na‰e deti trpia viac ako slovensk˘ priemer nadváhou. Stra‰-
né slovo v detskom veku. Majú
vy‰‰í krvn˘ tlak, hlavne chlapci.
To sú civilizaãné ochorenia, na
ktor˘ch sa okrem genetiky najviac podieºa Ïivotn˘ ‰t˘l. Veºa
jedla, sladkostí, sladk˘ch nápojov, málo pohybu a stres. AÏ
‰tvrtina detí priznala, Ïe Ïije v
strese. Je to na nás v‰etk˘ch, aby
sme v˘sledky tohto prieskumu
brali váÏne. Samospráva, rodiãia,
uãitelia, ale aj odborníci a lekári.
IVETA PL·EKOVÁ,
predsedníãka sociálnozdravotnej komisie pri BSK
Ilustraãné FOTO - archív PN
Ad: Rezidenãné parkovanie
Statická doprava (parkovanie)
patrí dnes medzi jeden z najváÏnej‰ích problémov v PetrÏalke.
Pri v˘stavbe PetrÏalky v 70. rokoch nikto nepoãítal s prudk˘m
nárastom automobilovej dopravy. Podºa odhadov tak dnes v
na‰ej mestskej ãasti ch˘ba pribliÏne 30-tisíc parkovacích miest.
Problém je o to vypuklej‰í, Ïe
v PetrÏalke parkuje mnoho ºudí,
ktorí tu Ïijú len v podnájme. T˘m
Ïe v PetrÏalke nemajú trval˘ pobyt, platia v‰etky miestne dane a
poplatky niekde inde. Nie je
dlhodobo únosné, aby sa z daní
80-tisíc ºudí rie‰ilo parkovanie
pre 130-tisíc ºudí. Navy‰e si treba
uvedomiÈ, Ïe bezplatné parkovacie miesto k prenajatému bytu
nie je beÏn˘ ‰tandard nikde na
svete. Domnievam sa, Ïe vo vnútornej ãasti sídliska a pod domami (v zóne) by malo byÈ parkovanie po 17.00 h bezplatné len
pre obyvateºov s trval˘m pobytom v PetrÏalke. Ostatní by si
museli priplatiÈ a vykompenzovaÈ
tak v˘padok miestnej dane. Alebo by mali aj inú moÏnosÈ: nechaÈ svoje auto zaparkované na
záchytnom parkovisku v okrajo-
v˘ch ãastiach PetrÏalky a k prenajatému bytu by sa dopravili
hromadnou dopravou.
Netvrdím, Ïe rezidenãné parkovanie vyrie‰i v‰etky problémy
so statickou dopravou v PetrÏalke. Ale je to urãit˘ základ a dá
sa na Àom stavaÈ. Z vyzbieran˘ch
peÀazí by sa mohli budovaÈ nové
plochy, alebo aj skvalitniÈ sieÈ
hromadnej dopravy. Tento systém je ‰tandardne pouÏívan˘ v
mnoh˘ch hlavn˘ch mestách Európy. Problém parkovania v PetrÏalke je ãasovaná bomba a treba
ho zaãaÈ rie‰iÈ. JURAJ RYBÁR
Samospráva zastavila
v˘rubové konanie
Starosta Milan Ftáãnik podpísal rozhodnutie, ktor˘m miestna
samospráva zastavila konanie vo
veci v˘rubu drevín medzi Veºk˘m
a Mal˘m DraÏdiakom. Priamo
ide o konanie, ktoré je spojené s
vybudovaním technickej a dopravnej infra‰truktúry pre celomestsk˘ oddychov˘ park v bratislavskej PetrÏalke. M. Ftáãnik
akceptoval krok bratislavského
magistrátu, ktor˘ vzal ÏiadosÈ o
v˘rub stromov späÈ, pretoÏe
chce do projektu zapracovaÈ zásadné pripomienky obyvateºov,
dotknut˘ch in‰titúcií. Ide hlavne
o vypustenie v˘stavby protihlukového valu pozdæÏ Kutlíkovej
ulice, ão sa následne premietne
do v˘razne niωieho rozsahu v˘rubu drevín z dôvodu praktickej
realizácie projektu.
(an)
Racionalizácia ‰kôl
Bratislavsk˘ samosprávny kraj
zlúãi niekoºko stredn˘ch ‰kôl.
Rozhodnutie prijali krajskí poslanci. Cieºom zmeny siete ‰kôl je
zabezpeãiÈ rovnováhu medzi kapacitami stredn˘ch ‰kôl a potrebami vypl˘vajúcimi z poãtu absolventov základn˘ch ‰kôl, ako aj
postupná koncentrácia odborného vzdelávania zriaìovaním
centier odborného vzdelávania
a prípravy pre jednotlivé odvetvia
priemyslu. ZluãovaÈ sa bude
v Bratislave Gymnázium Haanova s Gymnáziom Pankúchova do
Gymnázia Pankúchova pre trval˘
pokles Ïiakov prihlásen˘ch na
‰túdium na Haanovej. Stredná
priemyselná ‰kola stavebná na
DrieÀovej sa zlúãi so Strednou
odbornou ‰kolou geodetickou
na Vazovovej do samostatného
právneho subjektu Stredná priemyselná ‰kola stavebná a geodetická so sídlom na DrieÀovej.
Zlúãi sa aj Stredná odborná ‰kola
so ‰kolsk˘m internátom na
Raãianskej so Strednou odbornou ‰kolou vo Vlãom hrdle do
samostatného právneho subjektu Stredná odborná ‰kola chemická so sídlom vo Vlãom hrdle,
ktorej súãasÈou bude aj ‰kolsk˘
internát na Raãianskej. ·kolsk˘
internát na Vranovskej 2 sa zlúãi
so Strednou odbornou ‰kolou na
Vranovskej 4, ktorej súãasÈou je
aj ‰kolsk˘ internát, do samostatného právneho subjektu na
Strednú odbornú ‰kolu technickú na Vranovskej 4 so ‰kolsk˘m
internátom. Jednotlivé zmeny by
sa mali uskutoãniÈ do 1. júla
2011 tak, aby nebolo naru‰ené
vyuãovanie. Majetok vyraden˘ch
‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení bude
povaÏovan˘ za prebytoãn˘, aÏ
keì tak rozhodnú riaditelia ‰koly
alebo ‰kolsk˘ch zariadení.
(SITA)
15. 10. 2010
12 / INZERCIA
âo sa t˘ka v‰etk˘ch, môÏu rie‰iÈ len v‰etci!
Pred voºbami ãastej‰ie ako inokedy opakujú stranícki matadori
nám obãanom, Ïe ãlovek je najdôleÏitej‰í objekt demokracie. V ‰u‰Èav˘ch baleniach nám autoritatívne predkladajú svoje „pravdy“ a
Aj dnes má verejnosÈ vystupovaÈ v úlohe divákov a nie úãastníkov. Cieºom tejto chytrej propagandy je robiÈ z ºudí hlúpe, nevedomé, neinformované, pasívne a
poslu‰né bábky, zatiaº ão sa im
podsúva pocit úãasti na verejnom
dianí. Ak si to ãlovek uvedomí, nemusí robiÈ niã a vo svojej bezmocnosti rezignuje. Alebo sa s t˘m
pokúsi nieão urobiÈ. Tú druhú
moÏnosÈ si vybralo viac ako tridsaÈ
PetrÏalãanov a svoje sily spojili v
obãianskej iniciatíve Nezávislá PetrÏalka.
nie stranícke triãká - naão sú nám
potom politické strany?
âo je to osobnosÈ? To, ão tvorí
z ãloveka vedca, politika, herca
alebo murára. Táto definícia v‰ak
neberie do úvahy, na rozdiel od
charakteru, ostatné vlastnosti ãloveka. V praxi to znamená, Ïe
osobnosÈou je napr. aj nemravn˘
politik. Teda nie v tom, ão máme,
ale v tom, ão sme, je na‰a osobnosÈ. Koºko politick˘ch - komunálnych osobností poznáme?
Preão sa nezatrasie politická
kariéra rôznofarebn˘ch straníkov,
ktorí klamú a podvádzajú, lebo z
postu ich funkcie im je to dovolené? Karel âapek povedal, Ïe kráºovstvo klamárov nie je tam, kde
sa klame, ale tam, kde sa klamstvo
akceptuje. Urobme v‰etko preto,
aby kráºovstvo klamárov nebolo
v PetrÏalke.
Z dobov˘ch dokumentov je
známe, Ïe uÏ Praslovania mali samosprávne zriadenie, v ktorom
bola kaÏdá obec samostatnou politickou jednotkou. Naz˘valo sa to
demokaraãija - ão znamená riadiÈ
domov. âlenovia OI Nezávislá PetrÏalka sa pokúsia aj o naplnenie
tejto vízie. KaÏd˘, kto má chuÈ sa
pripojiÈ, respektíve kto sa chce podeliÈ o svoj názor na riadenie vecí
verejn˘ch s ostatn˘mi, má moÏnosÈ na adrese:
[email protected]
GABA BELANOVÁ
V˘zva signatárov Obãianskej iniciatívy Nezávislá PetrÏalka:
dúfajú, Ïe ãlovek ani nezistí, Ïe sa
mení na konzumenta ich sºubov.
Volebné programy a dialógy nahrádzajú ºudov˘mi veselicami, v
médiách prepierajú ‰pinavú bielizeÀ a potom ju nanovo obhadzujú
bahnom, pretoÏe stále platia dve
zásady, ktoré ãlovek rozumn˘ vyuÏíval celé tisícroãia: Rozdeºuj a panuj a potom Chlieb a hry, ktoré
mali uspokojovaÈ ºud a odvracaÈ
jeho pozornosÈ od aktuálnych
problémov.
E‰te predt˘m hºadali odpovede na tieto otázky:
Ak nám predstavitelia politick˘ch strán zdôrazÀujú, Ïe komunálna politika je iná ako tá „veºká“, Ïe je predsa jedno, ãi jamu
zasype ãerven˘, modr˘ alebo bezfarebn˘ politik - naão sú nám potom politické strany?
Ak nezmieriteºné politické strany úãelovo vytvoria pred komunálnymi voºbami koalície s presviedãaním, Ïe ide predsa o osobnosti a
w’—•ˆ…˜ˆ—ˆë–Œ
“’WŒ:„P¹
Samospráva = nezávislosÈ
(synonymick˘ slovník slovenského jazyka)
poverení obãania - a nie h⁄stka straníkov a dobrodruhov!
✔ DosÈ bolo zákulisn˘ch hier politick˘ch strán
a presadzovania ich záujmov na úkor správnych
rie‰ení! PetrÏalãania sú a chcú zostaÈ suverénni
a zvrchovaní!
✔ Vieme, ão je pre PetrÏalãanov dobré. Vieme,
Ïe sú schopní rozhodovaÈ o sebe sami!
✔ Neveríme sºubom politick˘ch strán - po
voºbách strácajú platnosÈ a nahradia ich pokyny
straníckych centrál ãi koaliãné dohody!
✔ Nechceme byÈ rukojemníkmi straníckych
záujmov! Motorom samosprávy musia byÈ záujmy obyvateºov!
✔ O PetrÏalke, jej prioritách a rie‰ení jej
problémov musia rozhodovaÈ PetrÏalãania - nimi
✔ VráÈme PetrÏalke nezávislosÈ a PetrÏalãanom sebavedomie!
✔ Prevezmime rozhodovanie o nás do vlastn˘ch rúk!
✔ Po‰lime politick˘ch nominantov do zabudnutia!
✔ Budujme modernú PetrÏalku zaloÏenú na
aktívnom obãianskom princípe, spolupatriãnosti
a spoluzodpovednosti!
✔ Urobme spolu z PetrÏalky to pravé miesto
na spokojn˘ Ïivot pre v‰etk˘ch - bez rozdielu veku, vierovyznania, pohlavia, politického a iného
zm˘‰ºania ãi sociálneho postavenia.
Ü
Preto
Ü
ª©ª¤ê¦¦¤ê¦££ê Nꪩ¡ªê¢¦©ê¦¦ª
†mrpe|wxrgÎÓÓphvdŽqh
uln°shgrÊÑphvldfry
vdrgsrŽ›wd}n°sqhmfhq|
DARČEKOVÉ PREDMETY - RATANOVÝ NÁBYTOK
Bratislava, nám. hraničiarov 4/B, tel.: 02/ 62 24 03 14
h¢rwyruhqµfkgyhu›nd·gµ
¬wyuwrnrgÊÐáÓÓgrÊÒáÓÓ
(huq|¬hyvn“krÍÏáudwlvodyd
PRÍLOHA / INZERCIA / 13
15. 10. 2010
ZMOS bojoval aj za PetrÏalku
ZdruÏenie miest a obcí Slovenska intenzívne rokovalo s vládou o tom, ako pomôcÈ miestnej samospráve prekonaÈ vplyvy
finanãnej krízy. V predsedníctve zdruÏenia zastupuje bratislavské mestské ãasti aj petrÏalsk˘ starosta Milan Ftáãnik. Osobne
sa zúãastnil na poslednom zasadnutí Rady ZMOS-u, kde primátori a starostovia prijali spoloãné stanovisko, ktor˘m akceptovali podanú ruku vlády v otázke poskytnutia mimoriadnej úãelovej dotácie 50 mil. eur. Dotácia preklenie situáciu, ktorá je zapríãinená nízkym v˘berom daní z príjmov v tomto roku a financie pomôÏu samosprávam naplniÈ svoje povinnosti vo vzÈahu
k ºuìom.
● Dá sa oãakávaÈ, Ïe opatrenie vlády pomôÏe rozpoãtom
samospráv? Ako sa úãelová dotácia môÏe premietnuÈ vo fungovaní na‰ej mestskej ãasti?
- My sme na septembrovom
miestnom zastupiteºstve zniÏovali
v˘davky rozpoãtu pred vplyvom
krízy, a preto, Ïe bude niωí v˘nos
daní z príjmov fyzick˘ch osôb. Ak
by nebola úãelová dotácia od vlády SR, museli by sme zníÏiÈ v˘davky o ìal‰ích 267-tisíc eur, ãiÏe museli by sme siahnuÈ na peniaze
‰kolám, na peniaze na údrÏbu zelene, ako aj na dotácie neziskov˘m
organizáciám a katolíckej cirkvi,
ako to bolo v pôvodnom návrhu.
Tieto poloÏky poslanci vypustili, lebo uÏ bola známa informácia, Ïe
vláda sa rozhodla pomôcÈ samo-
správe. Aj ja som hlasoval na Rade
ZMOS za to, aby sme túto pomoc
prijali, lebo nám naozaj pomôÏe.
● Niektorí poslanci kritizujú
vedenie miestneho úradu za
nedostatoãne razantné ‰etrenie na strane v˘davkov. Myslíte si, Ïe prijaté opatrenia boli
dostatoãné?
- To môÏe povedaÈ iba ãlovek,
ktor˘ nerozumie komunálnej politike. KaÏd˘ krok, ktor˘m ‰etríme
verejné zdroje, musia schváliÈ
poslanci, lebo to je v kompetencii
zastupiteºstva. Pri diskusiách bolo
vidieÈ, Ïe poslancom sa pred
voºbami do ‰etrenia veºmi nechce.
Som veºmi rád, Ïe napokon prijali
návrhy úradu, aby sme ‰etrili v
prvom rade od seba, na beÏnom
chode samosprávy, aby sme ne‰kr-
tali poloÏky, ktoré súvisia so zatepºovaním ‰kôl, revitalizáciou detsk˘ch ihrísk ãi v˘stavbou ‰portovísk pre petrÏalsk˘ch tínedÏerov.
● A ão ‰etrenie od seba,
v úrade?
- Zaãnime priamo odo mÀa. UÏ
druh˘ rok sme sa s poslancami
dohodli, Ïe nebude Ïiadna odmena pre starostu ani pre mojich
zástupcov. V˘razne pritom ‰etríme
aj na odmeÀovaní zamestnancov,
ktor˘m poslanci zníÏili prostriedky
na odmeny takmer na nulu uÏ zaãiatkom roka. Preto sme teraz navrhovali ‰etriÈ na prevádzkov˘ch
nákladoch miestneho úradu a na
prevádzke miestnych podnikov.
Ak nás niekto kritizuje, Ïe sme
e‰te mali zobraÈ zamestnancom,
nechce vidieÈ to, Ïe ak chceme
maÈ vo verejnej správe zamestnan˘ch odborníkov, tak ich musíme
zaplatiÈ. Z tohto dôvodu vyjadrenia niektor˘ch poslancov vnímam
ako povinn˘ tanec v predvolebnom období. Doteraz sme sa tomu dokázali vyhnúÈ, ale zdá sa, Ïe
pre nich je dôleÏitej‰ie zviditeºnenie vlastnej osoby, ako zodpovedné manaÏovanie mestskej ãasti aÏ
do konca volebného obdobia.
ªUBOMÍR ANDRASSY
Rezidenãné parkovanie najskôr na budúci rok
Viaceré médiá priniesli informácie, ktoré sa t˘kajú vyuÏitia rezidenãného parkovania v podmienkach bratislavskej samosprávy.
Ako sa na projekt zv˘hodneného parkovania pre majiteºov vozidiel, ktorí majú trval˘ pobyt v PetrÏalke, pozerá miestna samospráva? To je ‰ir‰ia otázka, na ktorú ponúka odpoveì tlaãov˘
tajomník úradu ªubomír Andrassy.
- Súãasné vedenie samosprávy
sa otázkou statickej dopravy, rie‰enia problémov spojen˘ch s parkovaním zaoberá dlhodobo a
mestská ãasÈ vychádza z koncepcie, ktorú prijali poslanci v tomto
volebnom období na základe ‰ir‰ej
odbornej aj laickej diskusie. Na
prvom mieste musím zdôrazniÈ,
Ïe rezidenãné parkovanie nerie‰i
zásadn˘ problém. Problém, Ïe v
PetrÏalke ch˘ba viac ako 20-tisíc
miest urãen˘ch na parkovanie
osobn˘ch vozidiel, pretoÏe pri
v˘stavbe mestskej ãasti sa poãítalo
s jedn˘m parkovacím miestom na
5 bytov a dnes je pomer jedno auto jeden byt. Projekt rezidenãného
parkovania rie‰i len „efektívnej‰ie“ vyuÏitie parkovacích miest z
hºadiska ºudí, ktorí sú v mestskej
ãasti prihlásení na trval˘ pobyt.
Takáto forma vyuÏívania existujúcich parkovísk totiÏ stavia na prvé
miesto PetrÏalãanov a aÏ v ìal‰om
slede sa odpovedá na otázku, kde
budú parkovaÈ tí, ão majú v mestskej ãasti len prechodn˘ pobyt,
v Bratislave pracujú, alebo ‰tudujú.
Spravidla ide o pomer 8 ku 2, to
znamená, Ïe z 10 parkovacích
miest 8 slúÏi pre „domácich“ a
dve miesta pre náv‰tevníkov.
Druha rovina je spojená s nastavením pravidiel na realizáciu
projektu. To znamená, Ïe verejnosÈ musí poznaÈ odpoveì na
otázku, koºko rezidenãn˘ch kariet
môÏe dostaÈ jedna rodina, aká bude ich cena, kto zabezpeãí vymoÏitelnosÈ pravidiel rezidenãného parkovania. V tejto oblasti sa in‰pirujeme takmer 20-roãn˘mi skúsenosÈami z Prahy. Praha v Starom
Meste vydáva jednu rezidenãnú
kartu na rodinu za obstarávaciu
cenu, ão je roãn˘ poplatok na
úrovni okolo 25 eur. Cena za druhú alebo tretiu kartu je uÏ komerãná a pohybuje sa na úrovni
300 aÏ 500 eur za rok. OdÈah vozidiel, ktoré stoja na mieste pre
rezidenãné parkovanie, vykonáva
mestská polícia za úãasti súkromnej odÈahovej spoloãnosti a aby
bol systém vymoÏiteºn˘, auto nedisciplinovaného ‰oféra je odtiahnuté do 30 minút od nahlásenia
priestupku.
Projekt rezidenãného parkovania je v podmienkach slovenskej
samosprávy stále v plienkach a aj
skúsenosti zo Starého Mesta ukazujú, Ïe pred spustením projektu
musia byÈ pravidlá dobre nastavené a hlavne verejnosÈ musí maÈ o
projekte ão najviac informácií. Ak
by sme mali odhadnúÈ termín
moÏného spustenia projektu v
podmienkach mestskej ãasti, tak
druhá polovica budúceho roku je
reálny termín. O tomto termíne
hovorím aj preto, lebo o definitívnom spustení projektu budú musieÈ rozhodnúÈ miestni poslanci a
to aÏ tí, ão vzídu z novembrov˘ch
komunálnych volieb. No a nesmieme zabúdaÈ ani na v˘znam informaãnej kampane, ktorá, aby mala
svoj v˘znam, musí trvaÈ minimálne
dva aÏ tri mesiace. Preto sa právom objavujú aj názory, Ïe najprv
je potrebné tak˘to citliv˘ projekt
otestovaÈ v jednej mikrolokalite
PetrÏalky a aÏ potom ho premietnuÈ na celú mestskú ãasÈ. No a
samospráve by urãite pomohla aj
novela cestného zákona, ktorou
by Národná rada SR dala mestám
viac kompetencií, právomocí pri
urãovaní pravidiel pri rie‰ení parkovacích politík. Vzorom nám
môÏe byÈ legislatíva zo susedného
Rakúska ãi âeskej republiky.
DôleÏitá poznámka na záver.
Rezidenãné parkovanie vytvára
moÏnosÈ pre pohodlnej‰ie, lep‰ie
zapakovanie auta pred domom,
kde máte trval˘ pobyt, ale urãite
nikomu nezaruãí, Ïe tam na sto
percent zaparkuje a uÏ vôbec nie,
Ïe bude stáÈ rovno pred vchodom
do domu.
(sv)
1. PetrÏalská ‰arkaniáda
âo:
Veºká súÈaÏ ‰arkanov od v˘myslu sveta
Kto:
malí, veºkí, mladí, starí
Kategórie: ➥ jednotlivci
➥ rodiny
➥ partie
➥ triedy
V kaÏdej kategórii náv‰tevníci a úãastníci ‰arkaniády vyhodnotia troch víÈazov, ktorí získajú zaujímavé vecné ceny. VíÈazné
‰arkany budú vystavené v priestoroch nemocnice na Antolskej.
Vyvrcholením petrÏalskej ‰arkaniády bude stavba a maºovanie
najväã‰ieho ‰arkana na Slovensku. Na chvost si môÏu deti napísaÈ svoje tajné Ïelania.
Kedy: sobota 6. novembra od 14.00 h
na lúke pred Kauflandom
V prípade nepriaznivého poãasia bude iba vyhodnotenie ‰arkanov v CC centre na Jiráskovej.
Organizátor: Obãianska iniciatíva Nezávislá PetrÏalka
Prihláste uÏ teraz svojho ‰arkana (meno, adresa, kontakt,
kategória) na: [email protected]
V Jarovciach dvaja nezávislí
V Jarovciach sa budú v novembrov˘ch komunálnych voºbách
o kreslo starostu uchádzaÈ dvaja
nezávislí kandidáti. Pre agentúru
SITA to uviedla zapisovateºka
miestnej volebnej komisie Dagmar
Îideková. Post starostu mestskej
ãasti bude obhajovaÈ úradujúci
starosta Pavel ·kodler, jeho protikandidátkou bude Hilda Mitterpachová. Voliãi si v komunálnych voºbách budú vyberaÈ aj poslancov
do 7-ãlenného miestneho zastupiteºstva. Z 12 kandidátov je ‰esÈ
nezávisl˘ch a ‰esÈ straníckych nominantov. Koalícia SDKÚ-DS a
Most Híd nominovala troch kandidátov. Dvoch kandidátov na poslanca má Nezávislé fórum, jedného kandidáta postavila koalícia
Smer-SD, Strana zelen˘ch Slovenska, Slobodné fórum, Hnutie za
demokraciu a Obãianski kandidáti.
(SITA)
Zaãala sa v˘stavba Slneãníc
SpoloãnosÈ Cresco Popper Investment zaãala s v˘stavbou zóny
Slneãnice ako prvej etapy zóny C
v rámci projektu JuÏné mesto
(South City). Pre agentúru SITA to
uviedla marketingová manaÏérka
spoloãnosti L˘dia Halífiová. V blízkosti hrádze a luÏn˘ch lesov by tak
malo vyrásÈ 70 rodinn˘ch domov a
takmer dvesto bytov. „Slneãnice sú
jedin˘m komplexn˘m projektom s
ponukou rodinn˘ch domov v kombinácii s nízkopodlaÏn˘mi bytov˘mi
domami v Bratislave. Do PetrÏalky
sa tak po dlhom ãase vráti segment
rodinnej zástavby, ktor˘ tam kedysi
prevládal,“ povedal projektov˘ manaÏér Matej Ceconík. SúãasÈou tejto
zóny majú byÈ aj kaviarne a obchody v prízemn˘ch ãastiach vilov˘ch
domov. Skonãenie zóny Slneãnice
sa predbeÏne odhaduje na rok
2012. Zóna Slneãnice ako prvá etapa zóny C by mala byÈ vybudovaná
medzi cestou do Rusoviec a petrÏalskou hrádzou, smerom na Jarovce.
Zóna Slneãnice je prvou ãasÈou projektu novej mestskej ‰tvrte JuÏné
mesto, ktorá okrem obytnej ãasti
bude obsahovaÈ ìal‰ie rezidenãné,
relaxaãné aj obchodné ‰tvrte. Projekt celkovo poãíta s vybudovaním
20-tisíc parkovacích miest, z ãoho
80 percent sa bude nachádzaÈ pod
zemou alebo v parkovacích domoch.
(SITA)
15. 10. 2010
14 / INZERCIA
Kandidáti na poslancov do Mestského zastupiteºstva
hlavného mesta SR Bratislavy
za PetrÏalku hodnú honoru - tretie najväã‰ie mesto na Slovensku
Alena
Kri‰tofiãová
Ján
Hanko
SDKÚ-DS
SDKÚ-DS
Narodila som sa v roku
1956 v Bratislave. Vy‰tudovala som Vysokú ‰kolu ekonomickú, som vydatá, mám dve
dospelé deti a s rodinou Ïijeme uÏ 30 rokov v PetrÏalke.
Od ‰túdia aÏ po dne‰ok ma
cel˘m Ïivotom sprevádza
ekonomika.
UÏ desaÈroãie sa venujem
komunálnej politike, v súãasnosti som poslankyÀa Mestského zastupiteºstva hlavného mesta SR Bratislavy za
mestskú ãasÈ Bratislava-PetrÏalka, kde som aj podpredsedníãkou komisie finanãnej
stratégie.
Ekonomika má len dve strany - má daÈ a dal. Je prostá akéhokoºvek sociálneho rozmeru. Îivotom ma v‰ak sprevádzajú - solidarita a efektívnosÈ.
Pri rozhodovaní nemoÏno vidieÈ len pragmatick˘ moment, ale aj sociálny
aspekt. A to je nadmieru potrebné zvlá‰È v dne‰nej dobe.
UÏ 60 rokov je môj Ïivot spät˘
s PetrÏalkou. Vy‰tudoval som Vysokú ‰kolu ekonomickú - fakultu
obchodu, som Ïenat˘ a mám dve
dospelé deti. V súãasnosti pracujem vo vrcholovej funkcii nadnárodného koncernu zaoberajúceho
sa predajom papiera.
·estnásÈ rokov aktívne pôsobím
v komunálnej politike a uÏ tretie
funkãné obdobie som poslancom
Mestského zastupiteºstva hlavného mesta SR Bratislavy za mestskú
ãasÈ Bratislava-PetrÏalka, kde som
v súãasnosti aj predsedom poslaneckého klubu SDKÚ-DS. Svoje
dlhoroãné skúsenosti chcem vyuÏiÈ
na to, aby sa definitívne zaãalo s rie‰ením komplexného systému MHD a statickej
dopravy v PetrÏalke, ale aj v celej Bratislave. Bratislava je hlavn˘m mestom Slovenska a v tomto duchu sa musíme o Àu aj staraÈ. V súãasnosti je dôleÏité tieÏ
napomáhaÈ v‰etk˘m podnetom t˘kajúcich sa voºnoãasov˘ch aktivít detí, ale aj ich
rodiãov.
OBâIANSKE ZDRUÎENIE INTEGRASA
vás poz˘va na priateºské
FUTBALOVÉ STRETNUTIE
V¯BER RÓMOV
proti
V¯BERU VLÁDNEJ KOALÍCIE
SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS a OKS
16. 10. 2010 o 15.00 h (sobota)
na ihrisku Z· Budatínska ulica, PetrÏalka
Slávnostn˘ v˘kop: MUDr. Iveta Pl‰eková,
kandidátka na starostku PetrÏalky
Rozhodcovia: pod kontrolou
ministerky spravodlivosti Lucie ÎitÀanskej
Îeláme príjemn˘ ‰portov˘ záÏitok
pri najlep‰om gulá‰i
Akciu moderuje herec Marek Ëapák
Vstup voºn˘
ëakujem obãanom PetrÏalky, ktorí ma podporili svojimi
podpismi, a tak mi umoÏnili uchádzaÈ sa o priazeÀ v‰etk˘ch PetrÏalãanov ako kandidát na starostu PetrÏalky.
Juraj Kováã
KRIMIFÓRUM / INZERCIA / 15
15. 10. 2010
Preventívna akcia policajtov zameraná na bezpeãnosÈ deti
VidieÈ a byÈ viden˘
Projekt Ministerstva vnútra SR
a Prezídia Policajného zboru „VidieÈ a byÈ viden˘“, ktorého cieºom je zviditeºniÈ úãastníkov cestnej premávky, najmä deti a skôr
naroden˘ch, od‰tartoval v apríli
2007. Pravda, nie je to iba o policajtoch, nestaãí rozdaÈ reflexné
prvky, robiÈ osvetu, vysvetºovaÈ
detiãkám cieº tohto, urãite nie
najlacnej‰ieho úsilia zníÏiÈ poãet
m⁄tvych chodcov. Je potrebné aj
priãinenie druhej strany - t˘ch,
ktor˘m sú tieto pomôcky urãené.
Reflexné doplnky zvy‰ujú sveteln˘ kontrast oproti pozadiu a
predlÏujú vzdialenosÈ viditeºnosti. OdráÏajú svetlo tak, Ïe chodci
sú pre vodiãov motorov˘ch vozidiel viditeºní a registrovaní aÏ na
vzdialenosÈ 200 metrov. T˘m sa
zvy‰uje vzdialenosÈ a ãas na to,
aby si vodiã uvedomil nebezpeãenstvo a mohol zodpovedn˘m
spôsobom s väã‰ou ãasovou rezervou reagovaÈ. ByÈ viden˘ na
ceste je nevyhnutnosÈou a reflexné prvky na obleãení, bicykli,
kolieskov˘ch korãuliach ãi na
koãíku môÏu zachrániÈ Ïivot.
Z osemnásÈtisíc reflexn˘ch pásov
urãen˘ch pre Bratislavsk˘ kraj, sa
do ná‰ho okresu pred tromi rokmi dostalo 2250 kusov. StretnúÈ
sa s nimi mohli chodci na priechodoch a v blízkosti základn˘ch
‰kôl, kde ich rozdávali petrÏalskí
policajti z poriadkovej polície.
Získali ich aj pred‰koláci a ‰koláci v Rusovciach i Jarovciach, ale
aj veriaci v ãunovskom kostole,
kam sa dostali zásluhou du‰pastiera Policajného zboru. VidieÈ
takéto aktivity je vÏdy dobré.
Viete, Ïe ...
... v súvislosti s likvidáciou poÏiarov kaÏdoroãne
dôjde v Slovensku pri v˘kone sluÏby k zraneniu aÏ
troch desiatok hasiãov? Hoci v poslednom období
Îiaº, ão nebolo vidieÈ, boli reflexné pomôcky, ktoré vo väã‰ine
prípadov adresáti vyuÏili na v‰etko moÏné, len nie na to, na ão
boli urãene - na ochranu vlastn˘ch Ïivotov. Deti sa veºmi skoro stávajú úãastníkmi cestnej
premávky. BohuÏiaº, stávajú sa
tieÏ úãastníkmi dopravn˘ch nehôd. Na to by nemali zabúdaÈ
predov‰etk˘m rodiãia, ktorí by
obleãenie, ‰kolskú ta‰ku a doplnky dieÈaÈa, mali vybaviÈ reflexn˘mi a fluorescenãn˘mi bezpeãnostn˘mi prvkami. V utorok 19.
októbra, medzi siedmou a ôsmou hodinou rannou, sa s policajtmi na ru‰n˘ch bratislavsk˘ch
kriÏovatkách v blízkosti ‰kôl budeme môcÈ opäÈ stretnúÈ. V na‰om okrese budú reflexné prvky poãas preventívno-dopravnej
akcie „VidieÈ a byÈ viden˘ - zníÏenie detskej úrazovosti”, rozdávaÈ
pri Z· Prokofievova 5.
(jgr)
v˘jazdy k poÏiarom predstavujú len 27% z celkového poãtu v˘jazdov, likvidácia poÏiarov predstavuje v
reálnom Ïivote zv˘‰ené nebezpeãenstvo. ·tatistiky
Hasiãského a záchranného zboru od roku 2000 aÏ
dodnes neevidujú Ïiadne smrteºné zranenia hasiãov.
ALBUM AROGANTNÉHO PARKOV
ANIA
PARKOVANIA
T˘mto si dovoºujem informovaÈ zodpovedn˘ch pracovníkov
Miestneho úradu v PetrÏalke o prístavbe - nájazdu na chodník na
Vy‰ehradskej ulici oproti domom ãísiel 35 a ìalej. P˘tam sa preão
na túto nelegálnu prístavbu nereagujú kompetentné orgány?
Majitelia vozidiel, ktorí tam pravidelne parkujú, si upravujú chodníky podºa vlastn˘ch potrieb. Na prístavbách, ktoré sú neodborne urobené, sa niãia aj pneumatiky cestn˘ch vozidiel, najmä auRastislav Gemersk˘, PetrÏalka
tobusov. Doãkáme sa nápravy?
Výhodný nákup v predajniach MIRAN!
Bravčové stehno
Bravčové karé s kosťou
Bravčové karé bez kosti
Bravčové plece
Bravčové rebro
Bravčová slanina
Pangasius
Kuracie prsia chladené
Morčacie prsia chladené
Malokarpatská saláma
Presburg saláma
Bravčová šunka
Debrecínka
Šunka zlatá guľatá
Ovarové ramienko
Tlačenka
Jaternice, krvavnice
Pečeňový syr
Domáca klobása
Údené bavorské koleno
Údené vykostené koleno
Údené stehno
3,98 €
3,98 €
4,98 €
3,65 €
2,75 €
1,60 €
2,39 €
4,90 €
5,90 €
4,99 €
4,99 €
5,30 €
4,98 €
4,30 €
3,98 €
3,29 €
2,65 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,65 €
4,30 €
119,90 Sk
119,90 Sk
150,02 Sk
109,95 Sk
82,84 Sk
48,20 Sk
72 Sk
147,61 Sk
177,74 Sk
150,32 Sk
150,32 Sk
159,66 Sk
150,02 Sk
129,54 Sk
119,90 Sk
99,11 Sk
79,83 Sk
99,41 Sk
99,41 Sk
99,41 Sk
109,95 Sk
129,54 Sk
Údená krkovička bez kosti
Údený gazdovský bok
Údené lahôdkové rebro
4,30 € 129,54 Sk
4,65 € 140,08 Sk
2,75 € 82,84 SK
Kvalita za rozumnú cenu! www.miran.sk
Tešíme sa na vašu návštevu!
NÁJDETE NÁS V PREDAJNIACH:
Námestie hraničiarov č. 9
Mánesovo nám. č. 7
Pribišova č. 4
6231 1904
6224 5051
6531 6916
16 / SPOLOâNOSË / INZERCIA
15. 10. 2010
Téma - Alzheimerova choroba
Slovenská Alzheimerova spoloãnosÈ,
Mlynaroviãova 21, Bratislava-PetrÏalka
vás v sobotu 23. októbra od 8.30 do
12.00 h srdeãne poz˘va na predná‰kové
dopoludnie pre príbuzn˘ch na tému:
✍ SpôsobilosÈ na právne úkony u chor˘ch na Alzheimerovu chorobu (predná‰ajúca: JUDr. Zuzana Stavrovská)
Nutradefense bliωie materskému mlieku
NA·A SÚËAÎ
SÚËAÎ
Dojãenie je najlep‰í spôsob v˘Ïivy
dojãiat. Materské mlieko hrá nezastupiteºnú úlohu v Ïivote kaÏdého z nás. Su‰ená mlieãna v˘Ïiva Nutradefense predstavuje horúcu novinku na trhu detskej
v˘Ïivy. Nutradefense má unikátne zloÏenie - sú v Àom obsiahnuté látky, ktoré sú prirodzene prítomné v materskom
mlieku. Preto v sebe zah⁄Àa okrem základn˘ch zloÏiek - bielkovín, sacharidov,
tukov, vitamínov a minerálnych látok ìal‰ie 3 v˘znamné zloÏky:
➥ Prebiotickú vlákninu GOS
➥ Omega 3 a omega 6 nenas˘tené
mastné kyseliny DHA a ARA
➥ Nukleotidy
Nutradefense 2 je urãen˘ na v˘Ïivu
dojãiat od skonãeného 6. mesiaca.
Nutradefense 3 je urãen˘ na v˘Ïivu
dojãiat od skonãeného 10. mesiaca.
Nutradefense 4 je urãen˘ na v˘Ïivu
dojãiat od skonãeného 18. mesiaca.
Otázka: Aké zloÏky obsahuje Nutradefense?
Svoje odpovede po‰lite na kore‰pondenãnom lístku, alebo mailom na
adresu na‰ej redakcie (Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, resp. [email protected]) do 22. októbra. Traja vyÏrebovaní dostanú nápoj Sunárek.
Kto vyhral? Zo správnych odpovedí na otázku z PN ã. 19 sme vyÏrebovali:
ªubomíra Sláviková, Vy‰ehradská 8,
Kvetoslava Koneãná, Zadunajská cesta 1,
Izabela Macuráková, Znievska 18
V‰etk˘m blahoÏeláme. Kontaktujte, prosím, telefonicky redakciu, aby
ste sa dohodli na termíne, kedy si po ceny môÏete prísÈ.
✍ VyuÏitie spomienok v starostlivosti
o ãloveka s Alzheimerovou chorobou reminiscenãná terapia (predná‰ajúca:
Mgr. Katarína Karoºová)
Viac informácií nájdete na:
www.alzheimer.sk
(upr)
Mostovku uÏ odstránili
Zo Starého mosta uÏ odviezli posledné
panely betónovej mostovky. Práce na odstránení celej betónovej mostovky i‰li podºa stanoveného plánu a trvali 5 t˘ÏdÀov.
Termín dokonãenia neohrozilo ani poãasie, pretoÏe sa mostovka nemohla rozoberaÈ za daÏìa. Jej odstránením sa most
odºahãil o 1200 ton.
Celkovo z neho odviezli 400 kusov
betónov˘ch panelov, ktoré i‰li na ekologickú recykláciu. KaÏd˘ deÀ bolo napílen˘ch a odvezen˘ch zhruba 25 kusov panelov. Najviac sa ich odváÏalo v smere do
PetrÏalky, aby bola doprava v Starom
Meste ão najmenej zaÈaÏená prácami na
moste.
(jm)
SIMPLY CLEVER
ZIMNÁ SERVISNÁ
PREHLIADKA OD 18. 10.
DO 30. 11. 2010 IBA ZA 4,90 €
Spoznajte zimu z tej príjemnejšej
stránky. Príďte na zimnú servisnú
prehliadku Škoda a vďaka našej
profesionálnej starostlivosti bude
vaše vozidlo na zimnú sezónu skvelo
pripravené. V prípade nájdenia poruchy
vám ponúkneme opravu za prekvapivo
výhodné ceny. Nenechajte si taktiež
ujsť zvýhodnenú ponuku Škoda
originálnych dielcov a príslušenstva.
PREKVAPUJÚCA
ZIMNÁ PONUKA
ŠkodaService®
ŠkodaOriginálne dielce®
ŠkodaOriginálne príslušenstvo®
Váš autorizovaný servisný partner Škoda:
PORSCHE BRATISLAVA
Dolnozemská 7
851 04 Bratislava
Tel.: 02/49 262 900
www.porscheinterauto.sk
PORSCHE BRATISLAVA
Vajnorská 162
831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 262 400
www.porscheinterauto.sk
SERVIS / INZERCIA / 17
15. 10. 2010
âO KDE KEDY âO KDE KEDY âO KDE KEDY âO KDE KEDY?
DK ZRKADLOV¯ HÁJ,
Rovniankova 3
16.10. 19.00 h - Veãer moderného tanca, úãinkujú: taneãné divadlo Bralen a hosÈ programu Bohemia Balet Praha.
17.10. 15.00 h - Z úcty k vám závereãn˘ galakoncert III. roãníka
festivalu SENIORFEST, úãinkuje
Dámsky komorn˘ orchester, diriguje E. ·arayová-Kováãová.
20.10. 18.00 h - Denis Lacho tour
- koncert úspe‰ného finalistu prvej
âesko-Slovenskej SuperStar.
21.10. 19.00 h - Folklórne zrkadlenie - Na dachu ja - vystúpenie
folklórneho súboru ·ari‰an z Pre‰ova.
23.10. 19.00 h - 6. Rusínska zábava v Bratislave, úãinkujú: Kapela
Junior z Kamienky, folklórny súbor
Ruthenia.
KLUB ZA ZRKADLOM,
Rovniankova 3
22.10.18.00 h - The Swell Season,
koncert skupiny, ktorej jadro tvoria Ír Glen Hansard a âe‰ka Markéta Irglová s projekciou filmu
Once a predkapelou Longital.
DOM KULTÚRY LÚKY,
Vígºa‰ská 1
16.10. 19.00 h - Nájden˘ straten˘
raj, divadelné predstavenie divadla
Agapé.
17.10. 15.00 h - Nedeºn˘ ãaj o tretej, do tanca hrá Simax.
22.10. 19.00 h - Music Club - Paronymia (alternative).
24.10. 15.00 h - Nedeºn˘ ãaj o tretej, do tanca hrá Prova.
29.10. 19.00 h - Music Club - No
Follow (rock), Silverspoon (britpop).
CC CENTRUM,
Jiráskova 3
26.,27.10. 14.00 h - ·perkárska
dielniãka - v˘roba originálnych
‰perkov z drôtu, korálikov a prírodn˘ch materiálov.
21.10. 18.00 h - Mommetum Musicum - cyklus komorn˘ch koncer-
tov. Tri orie‰ky pre Richarda Rikkona. Úãinkujú: Richard Rikkon - klavír a Ïiaci zo ZU· Jána Albrechta,
Topoºãianska ul. Hoda Jahanpour violoãelo, Bronislava Kováãiková spev, Zuzana âulenová - tanec,
Ondrej Bajan - spev, skupina Randevous - spev, komorn˘ orchester
ZU·.
KLUB 22,
Jiráskova 3
19.10. 16.30 h - Pre ‰ikovné ruãiãky - kalendár 6 - 12.
20.10. 9.00 h - âarbaniãky - farebné stromy.
26.10. 16.30 h - Pre ‰ikovné ruãiãky - halloweenske masky.
27.10. 9.00 h - âarbaniãky - tekvicové lampá‰iky.
29.10. 10.00 h - Halloween pre
deti.
M KLUB,
Rovniankova 3
19.10. 10.00 h - Kvety jesene kreatívne podujatie pre deti M·.
20.10. 14.00 h - Nebezpeãenstvo
osobnej zmeny - v˘chovno-vzdelávacie podujatie pre Ïiakov Z·.
21.10. 14.00 h - Slovenské hrady
a zámky - v˘chovno-vzdelávacie
podujatie pre Ïiakov Z·.
22.10. 11.00 h - S vetrom opreteky - tvorivé dielne pre mentálne
postihnutú mládeÏ.
24.10. 14.00 h - Harmatance - taneãno-zábavné popoludnie pre
mentálne postihnutú mládeÏ a
dospel˘ch.
25.10. 14.00 h - Je ãas povedaÈ
nie! V˘chovno-vzdelávacie podujatie s protidrogovou tematikou
pre Ïiakov Z·.
26.10. 15.00 h - Nestarnúce melódie - taneãno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Saturn.
28.10. 10.00 h - DoÏinkujeme
a hodujeme - kreatívne podujatie
pre deti M· zamerané na ºudové
zvyky.
29.10. 10.00-12.00 h - Dvere dokorán ku hrám - prázdninové podujatie pre deti.
KLUB DETÍ SLNIEâKO,
Furdekova 6/a
▲ Rozprávkové stredy
20.10. 14.00 h - âiernobiela rozprávka
27.10. 10.00 a 14.00 h - O Modrej ãiapoãke
ARTKINO ZA ZRKADLOM,
Rovniankova 3
17.-18.10. 20.10 h - Zahraj to
znovu, Sam, r. H. Ross, USA, 1972,
86 min. Woody Allen a Diane Keaton ako protagonisti slávnej komédie o milostn˘ch vzÈahoch, ktorá
vznikla podºa rovnomennej Allenovej divadelnej hry.
24.-25.10. 20.10 h - Katka, r. H.
Tfie‰tíková, âR, 2010, 90 min. Film
nekorunovanej kráºovnej ãeského
dokumentu mapuje ‰trnásÈ rokov
v Ïivote mladej narkomanky a jej
márny zápas so závislosÈou.
27.10. 18.10 h - Svetlá v súmraku,
r. A. Kaurismäki, Fín./Fr. /Nem.,
2006, 80 min. Príbehom osamelého noãného stráÏnika, ktorého
jednotvárny Ïivot naru‰í krásna a
chladná Ïena, uzatvára najv˘znamnej‰ia postava súãasného fínskeho filmu svoju trilógiu o Ïivotn˘ch stroskotancoch.
27.10. 20.10 h - Zmluva s vrahom,
r. A. Kaurismäki, Fín./·véd./Fr.
/V.B./Nem., 1990, 80 min. V Lond˘ne nakrútená tragikomédia známeho fínskeho tvorcu ÈaÏí z vyuÏívania kli‰é klasick˘ch gangstersk˘ch filmov a osudov˘ch romancí.
31.10. 20.10 h - Nech vojde ten
prav˘, r. T. Alfredson, ·védsko,
2008, 114 min. Viac neÏ päÈdesiatimi oceneniami na festivaloch po
celom svete ovenãen˘ netradiãn˘,
poetick˘ upírsky horor.
KINO LÚKY
Vígºa‰ská 1
▲ Predstavenia v nedeºu
17. 10. 19.30 h - Zmluva s vrahom, r. A. Kaurismäki, Finsko
/·vedsko, 1990, 80 min, MP 15.
Takmer paródia na klasické gangsterky a osudové romance. S vyni-
SLOVENSKÁ KVALITA
Kabáty
€
uÏ od 33
PREDAJNÁ AKCIA
KABÁTOV
DK Zrkadlov˘ háj, Rovniankova 3,
u
18. 10. (pondelok)
Ku kabát
ºa
e
‰
o
k
+
od 1000 - 1800 h
oblek
9€
len za 4
www.peknekabaty.sk
Stála podniková predajÀa - ISTROPOLIS, Trnavské M˘to
Otváracie hodiny: pon.-pia. 10.00 - 18.00 h a sobota 9.00 - 12.00 h
kajúcim ironick˘m nadhºadom a
osobit˘m zmyslom pre humor.
Téma ãloveka, ktor˘ si v bezv˘chodiskovej situácii objedná svoju
vraÏdu a neskor‰ie si to predsa len
rozmyslí..., no, celkom podaren˘
trapas!
24.10. 19.30 h - UÏívaj si, ako
sa len dá ! r. W. Allen, USA, 2009,
92 min., MP 12. Presláven˘ reÏisér
nakrútil svoj jubilejn˘ 40. film na
svojich obºúben˘ch miestach, v
New Yorku. Hrdinami tejto romantickej komédie sú v˘stredn˘
ºudomil a mladá naivná deva. Ako
sr‰ne sa k nim dosypú jej rodiãia,
aby ich od seba oddelili. A zábava
sa zaãína...
31.10. 19.30 h - 66 sezón, r. P.
Kerekes, SR, 2004, 80 min. ªudské
stretnutia, ktoré sa odohrali poãas
66 sezón v jednej starej plavárni.
Obrazové spomienky plné rozprávaãsk˘ch potuliek a pestr˘ch Ïivotn˘ch príbehov. Sugestívnych a strhujúcich.
FILMOV¯ KLUB LÚKY
Vígºa‰ská 1
▲ Predstavenia v utorok
19.10. 19.30 h - Adamove jablká,
r. A. T. Jensen, Dán., 2005, 94 min.,
MN 15, sl. tit. Neonacistu Adama
v rámci konzultaãnej sluÏby po‰lú
na miestnu faru. Tu mu kÀaz Ivan
dá za úlohu upiecÈ jablkov˘ koláã z jabæk zo stromu, ktor˘ rastie pred
kostolom. Na jablkách sa v‰ak uÏ
podpísali vtáci, ãervy aj slnko. Ivan
verí, Ïe to ich testuje diabol. Adam
verí, Ïe to je Boh, keìÏe zlo hádam ani neexistuje. Medzinárodne
úspe‰ná komédia o boji medzi
dobrom a zlom.
26. 10. 19.30 h - Zahraj to znova,
Sam, r. H. Ross, USA, 1972, 86
min., MN 15. Allana (hrá ho W.
Allen) opustí manÏelka a on sa
snaÏí dvoriÈ inej. Samozrejme si
necháva- ale i nenecháva dobre a
„dobre„ poradiÈ. Ako kedy - a ako
od koho...a niekedy práve naopak.
NuÏ, tak to v Ïivote chodí...
Zmena programu vyhradená
Inzerujte v PN
PLOŠNÁ INZERCIA
Základná cena: 1 cm2 - 2 eurá
K cenám plošnej inzercie účtujeme 19% DPH
OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA
RÔZNE
✔ Vodoin‰talatér.
Tel.: 0904 307 824
✔ RNDr. uãí M, Aj, Dg.
Tel.: 0948 006 959
✔ Maºovanie.
Tel.: 0903 174 236
✔ Pedikúra, manikúra.
Bulíkova 19.
Tel.: 0907 216 405, 6224 8919
✔ Elektroin‰talatéri-elektroin‰talácie komplet (aj betón).
Tel.: 0905 340 188
✔ Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Predám RD vo V. Úºanoch
35 km od BA.
Tel.: 0902 278 765
Prenajmem garáÏ na ·intavskej.
Tel.: 0904 173 558
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpim obrazy od v˘zn. slov.
a in˘ch maliarov, staroÏitn˘
nábytok, hodiny, porcelán a
iné. Platím okamÏite.
Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
Adr. POBOX 3,
91311 Trenã. Stankovce
Kúpime byt v PetrÏalke aj zadlÏen˘.
Tel: 0915 122 656
Kúpime byt v PetrÏalke.
Tel.: 0908 114 047
Hºadám 4-izbov˘ byt v lokalite Wolkrova, Pifflova, âerny‰evského, Vavilovova alebo Farského do 105-tisíc eur.
Tel.: 0905 727 178
RENOVÁCIA
VANÍ
jeden riadok - 1 euro
akrylátovými vložkami
KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA:
Tel.: 0905 252 497
www.plastrekon.sk
jeden riadok - 2 eurá
Vydavateº: Mestská ãasÈ Bratislava - PetrÏalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateº: Vydavateºstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4,
851 02 Bratislava,
fax: 6383 8640,
6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] ·éfredaktorka:
Silvia Vnenková, tel. ãíslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18, oddelenie
neperiodickej tlaãe a tlaãovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAâ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v PetrÏalke, Jarovciach, Rusovciach a âunove zabezpeãuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenãné ãíslo: EV 3214/09, ISSN 1338-1997
18 / PARKOVANIE
15. 10. 2010
To na‰e parkovanie petrÏalské... (4. ãasÈ - záver)
V troch pokraãovaniach PN ã. 9, 10, 13 sme sa zhovárali s prv˘m
zástupcom starostu Jurajom Kováãom o problémoch parkovania v
PetrÏalke. Hovorili sme o tom, kde a ako sú zaparkované autá.
Uviedli sme poãet parkovacích miest a koºko ich e‰te potrebujeme.
Naãrtli sme niektoré systémové rie‰enia - od klasického parkovacieho domu cez atypick˘ parkovací dom nad existujúcou kriÏovatkou
aÏ po automatizovan˘ parkovací dom na ‰títovej stene paneláka.
Hºadali sme moÏnosti lep‰ieho vyuÏitia existujúcich parkovísk a vytvárania nov˘ch, ale tieÏ ak˘m prínosom sú platené parkovacie
miesta a ãi rezidenãnému parkovaniu patrí taká budúcnosÈ, akú mu
niektorí prikladajú. Nበseriál uzatvárame ‰tvrt˘m rozhovorom, aj
keì téma parkovania je, pokiaº ide o PetrÏalku, bez konca...
● Pre‰li sme v‰etky moÏnosti
parkovania, alebo e‰te nieão
zostalo v zálohe?
- Zásadn˘ch uÏ vari niet, sú v‰ak
alternatívy v rie‰eniach, ktoré sme
uviedli. Napríklad závisia od toho,
kde sa umiestÀuje parkovací dom
alebo parkovisko. Pre PetrÏalku sú
na niektor˘ch miestach vhodné aj
jednopodlaÏné parkovacie domy.
Tam, kde to terén umoÏÀuje a parkovisko je mierne pod úrovÀou okolitého terénu, sa dá vybudovaÈ platen˘ parkovací dom, ktor˘ sa zastre‰í
a na jeho plochej streche s miernou
vstupovou a v˘stupovou rampou sa
postaví otvorené, verejné a bezplatné parkovisko. Jednoduch˘m stavebn˘m rie‰ením sa dosiahne dvojnásobné vyuÏitie pôvodného parkoviska. Nie sú to veºké investície ako
pri viacpodlaÏnom parkovacom dome, ktor˘m sa navy‰e mnohí obyvatelia bránia, ak sa má nachádzaÈ
v blízkosti ich panelákov. Preto jednopodlaÏné parkovacie domy by sa
preto mohli staÈ blízkou realitou.
● Niekdaj‰iu petrÏalskú pra‰nosÈ odstránila sídlisková zeleÀ.
Hlavn˘ architekt Bratislavy prof.
·tefan ·lachta, ktor˘ je tieÏ PetrÏalãan, vidí moÏnosti práve v
nich, presnej‰ie pod nimi - v podzemnom parkovaní. Necel˘ch
30 km2 PetrÏalky nenatiahneme,
len rok ão rok zvy‰ujeme jej zahustenie ìal‰ími objektmi a - automobilmi. Ak má PetrÏalka nejak˘ vlastn˘ kapitál, tak ho má
pod zemou.
- V t˘chto vnútorn˘ch blokoch
bohat˘ch na trávnatú, kríãkovú a
stromovú zeleÀ sú umiestnené ‰koly
a niekdaj‰ie jasle a materské ‰koly,
detské ihriská a pieskoviská. PetrÏalãania sú preto mimoriadne citliví na
tieto priestory, vyrastali v nich ich
deti a vyrastajú uÏ aj deti ich detí,
nedovolia v nich, na‰Èastie, Ïiadne
zásahy a zmeny. Podzemné parkoviská by pri zachovaní zelene t˘mto
oddychov˘m, relaxaãn˘m a ‰portov˘m plochám urãite neublíÏili, naopak, konkrétnu lokalitu by „prevzdu‰nili“, keìÏe cesty a chodníky a
iné plochy by sa uvoºnili od prehusteného povrchového parkovania.
Lebo parkuje sa kadekde, uÏ priamo
pred vchodmi do panelákov, ba takmer v nich. Parkujúce autá prekáÏajú sanitkám, hasiãsk˘m a havarijn˘m
vozidlám pri r˘chlom a úãinnom zásahu, pretoÏe nemajú voºn˘ prístup
na miesta nehôd, havárií, k poskytnutiu prvej pomoci, teda tam, kde je
ohrozen˘ ºudsk˘ Ïivot a majetok.
Projekt podzemného parkovania vo
vnútroblokov˘ch priestoroch by bol
síce finanãne nároãnej‰í, ale o to
efektívnej‰í, pretoÏe tieto bloky sú
urbanistick˘m základom PetrÏalky.
Veºké mnoÏstvo áut by sa presunulo
z ulíc do podzemia. Tak˘to projekt
je ‰etrn˘ k Ïivotnému prostrediu, ba
ho revitalizuje, viem si naÀ predstaviÈ finanãné prostriedky aj z fondov Európskej únie.
auto, lebo ho niekto ukradol, je
mimoriadne nepríjemné, pre niekoho aÏ tragické. Nepríjemne je
tieÏ hoci „len“ vykradnutie auta.
PetrÏalka je tieÏ neslávna aj vyhoren˘mi autami, spolu s Ko‰icami je na ãele takého podpaºaãstva. âo s t˘m?
- S t˘m posledn˘m mestská ãasÈ
niã nezmôÏe, nevidí do ºudí a ani do
tzv. podnikateºsk˘ch vzÈahov, v ktor˘ch sa vyrovnávajú úãty automobilov˘m podpaºaãstvom. To je záleÏitosÈ in˘ch orgánov. Podpaºaãi v‰ak
nepriamo po‰kodzujú aj iné autá,
ak hasiãi vãas nezasiahnu a poÏiar
sa roz‰íri na ìal‰ie autá. Ale poìme
k „autiãkárom“. KaÏd˘ majiteº auta
by si mal urobiÈ vlastn˘ koeficient
bezpeãnosti parkovania, teda finanãnej hodnoty auta k cene parkovania zaÀ. Kto má drah‰ie, resp. luxusnej‰ie auto a parkuje na voºnom,
otvorenom a nechránenom priestranstve, vystavuje sa nebezpeãenstvu odcudzenia ãi vykradnutia aj
napriek tomu, Ïe má platené parko-
mienka na vyhováranie sa.
- Je pravdou, Ïe pozemky na
území PetrÏalky sú vo vlastníctve
hlavného mesta. My sme v‰ak súãasÈou Bratislavy, preto odmietam
akékoºvek majetkové, teda aj pozemkové licitovanie na - toto je
„na‰e“ a toto zasa „ich“. Mesto je
integrálny celok. Nádejam sa preto,
Ïe po komunálnych voºbách, a s
nov˘m primátorom, nech uÏ ním
bude ktokoºvek, bude iná reã. PetrÏalka má dosÈ miest na postavenie
parkovacích domov. A teraz k peniazom. KaÏd˘ dá nieão... V jednotliv˘ch petrÏalsk˘ch lokalitách (Lúky,
Dvory, Háje...) sa urãia vhodné
miesta na v˘stavbu nov˘ch parkovacích miest. KeìÏe najvhodnej‰ími
sú v petrÏalsk˘ch podmienkach parkovacie domy, treba získaÈ na ich
vybudovanie súhlas miestnych obyvateºov. A nielen súhlas, ale aj istú
finanãnú participáciu majiteºov áut
zakúpením si budúceho parkovacieho miesta v parkovacom dome.
Magistrát zasa poskytne pozemok
● IbaÏe niektorí odborníci namietajú, Ïe PetrÏalka nemá vyhovujúce podmienky na stavby
do hæbky a zdôvodÀujú to ‰trkov˘m podloÏím a vysokou spodnou vodou.
- Nemal som na mysli podzemné
parkovanie s niekoºk˘mi podlaÏiami,
to by bolo naozaj technologicky nároãné, ale uvaÏoval som o jednoduchom parkovaní len pod úrovÀou
zeme. Ak by to v istej lokalite dovolili podmienky, potom by mohlo byÈ
navy‰e e‰te jedno podzemné podlaÏie - a dosÈ! A ãi sa to dá? Neteoretizujme... Predsa stredom PetrÏalky
sa tiahnu pozostatky stavby nosného dopravného systému vyhæbené
pred 30 rokmi. Sú pod úrovÀou terénu niekoºko metrov a doteraz ich
nik nevidel zatopené vodou. A to sa
vyhæbené plochy nachádzajú iba niekoºko desiatok metrov od Chorvátskeho ramena. Len kto nájde na takéto rie‰enie parkovania pod zemou komunálnu, finanãnú, podnikateºskú, ale aj politickú odvahu?
● Parkovanie je neodmysliteºne spojené aj s jeho bezpeãnosÈou. NenájsÈ zaparkované
vacie miesto. V parkovacích domoch sú parkovacie miesta alebo
garáÏe relatívne bezpeãné. A napriek tomu, hoci to znie neuveriteºne, v star‰ích parkovacích domoch
b˘vajú na najvy‰‰ích poschodiach
vykrádané garáÏe, a nie autá. Parkovací dom a garáÏ bez kamerového bezpeãnostného systému sú pre
zlodejov lákadlom aj preto, Ïe v garáÏi nájdu aj nieão iné ako auto. Nejedna garáÏ totiÏ plní funkciu skladu
osobn˘ch a bytov˘ch vecí. Novopostavené parkovacie domy tieto problémy nemajú, disponujú kvalitn˘m
bezpeãnostn˘m systémom. Najbezpeãnej‰ie sú automatizované parkovacie domy, v nich sú autá ako v trezore.
● Poìme do finále a prejdime od úvah - ão, ako a kde k tvrdej realite - za ão, za koºko a od
koho. Mestská ãasÈ PetrÏalka nevlastní Ïiadny pozemok na budovanie otvoren˘ch parkovísk,
ale tieÏ parkovacích domov. Po
ìal‰ie: ak by aj boli pozemky,
kto to v‰etko zafinancuje? Predsa kríza... pre niekoho skutoãnosÈ, pre iného len vhodná zá-
za prijateºnú cenu. Na v˘stavbu parkovacích domov sa dajú pouÏiÈ aj
tzv. PPP projekty. Súkromn˘ investor po dohode s mestskou ãasÈou
postaví parkovacie domy, v ktor˘ch
si obãania prenajmú garáÏové miesta za akceptovateºnú cenu. A mestská ãasÈ dá záruku, Ïe parkovací
dom bude prenajat˘ na 100% (v
prípade neprenajat˘ch miest platí
parkovanie mestská ãasÈ). Na tomto
základe si investor vykalkuluje návratnosÈ projektu. Po vrátení investícií investor odovzdá parkovací dom
mestskej ãasti, ktorá ho bude ìalej
prevádzkovaÈ. Takto by sa dali vybudovaÈ parkovacie domy, ktoré by
len únosne zaÈaÏili kaÏdoroãné rozpoãty PetrÏalky. Vyrie‰ia sa váÏne
dopravné problémy a získa nov˘
majetok pre PetrÏalku.
● V poslednom ãase sa hºadá
záchrana v rezidenãnom parkovaní. Je ono t˘m v‰eliekom?
- Nie je v‰eliekom. Síce priná‰a
prvky racionalizácie a systému do
súãasného parkovacieho chaosu, do
rovnak˘ch práv v‰etk˘ch obãanov
v‰ak vná‰a akési nadpráva istej skupiny obyvateºov. Vo v‰eobecnosti
projekt rezidenãného parkovania
pomôÏe zlep‰iÈ parkovanie pre obãanov PetrÏalky s trval˘m pobytom.
Ak chce byÈ v‰ak PetrÏalka otvorenou mestskou ãasÈou, a nie uzatvoren˘m táborom, musí byÈ ústretová
a tolerantná ku v‰etk˘m bez ohºadu
na to, kto odkiaº do nej pri‰iel a ãím
v nej je. Mám na mysli nájomníkov v
panelákoch, a t˘ch je v PetrÏalke uÏ
vari pätina, ak nie ‰tvrtina, mám na
mysli tieÏ náv‰tevníkov, ktorí prichádzajú do PetrÏalky za prácou alebo
za rodinou, priateºmi, známymi. O
to viac musí byÈ rie‰enie rezidenãného parkovania v PetrÏalke veºmi
citlivé. Ale aj efektívne vyuÏité. Zoberme si príklad bratislavského Starého Mesta, kde rezidenãné parkovanie zavádzajú, a nie naj‰Èastnej‰ie. Parkovacie miesto je vyhradené
24 hodín len pre drÏiteºov preukazov rezidenãného parkovania a keì
chce náv‰tevník Starého Mesta v
Àom predpoludním zaparkovaÈ, potom nemá kde. A to napriek tomu,
Ïe rezidenãné parkovacie miesta sú
voºné, lebo majitelia áut s trval˘m
bydliskom v Starom Meste odi‰li na
svojich autách do práce do inej
mestskej ãasti, v ktorej zaberajú
miesta obyvateºom majúcim trvalé
bydlisko v tejto mestskej ãasti. Je to
zaãarovan˘ kruh.
● Ak˘ má byÈ teda úspe‰n˘
projekt rezidenãného parkovania?
- Tak˘, ktor˘ má logické a nediskriminaãné náleÏitosti. Po prvé: musí byÈ ãasovo obmedzen˘ - napr. od
16. hodiny predchádzajúceho dÀa
do 8. hodiny nasledujúceho dÀa
platia na parkovanie rezidenãné
preukazy, zvy‰n˘ ãas môÏu na parkovisku parkovaÈ aj autá bez preukazu a zadarmo. Po druhé: kaÏd˘
byt v lokalite, kde je rezidenãné parkovanie, si môÏe za symbolickú sumu zakúpiÈ len jeden parkovací
preukaz (aj ten, ktor˘ nemá majiteºa
auta). Po tretie: ìal‰í preukaz si
môÏe vlastník bytu dokúpiÈ uÏ len
za komerãnú cenu. Po ‰tvrté: treba
zváÏiÈ ãi preukazy na rezidenãné
parkovanie sa vydajú len na konkrétne auto, teda e‰pézetku, alebo
bude prenosn˘ s pouÏitím podºa
potreby aj pre iné autá. Po piate:
podºa lokality sa na rezidenãné parkovanie vyãlení taká plocha parkovacích miest, aby aj tí, ão nemajú trval˘ pobyt v PetrÏalke, mali moÏnosÈ
zaparkovaÈ. Po ‰ieste: treba vybudovaÈ odÈahové miesto v PetrÏalke (nie
to na Macharovej ulici!), kde sa
umiestnia nesprávne zaparkované
autá. A napokon po siedme, ãomu
treba predísÈ: nekomplexn˘m a necitliv˘m nastavením projektu rezidenãného parkovania sa situácia v
parkovaní zlep‰í v PetrÏalke len pre
niekoºk˘ch, ale e‰te viac sa skomplikuje pre väã‰inu. A to predsa nechceme!
RUDOLF GALLO
FOTO - archív PN
KULTÚRA / 19
15. 10. 2010
Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
PRES¯PACIE
PRES¯PACIE HODINY
Súzvuky uÏ majú víÈazov
V DK Zrkadlov˘ háj vyvrcholil
21. roãník autorskej súÈaÏe PetrÏalské súzvuky Ferka Urbánka. Literárne poãiny zaãínajúcich ãi stále
neuznan˘ch spisovateºov prichádzali na adresu Miestnej kniÏnice z celého Slovenska. Porotcovia
museli napokon vybraÈ z 354 diel
tie, ktoré si zaslúÏia väã‰iu pozornosÈ. Neºahkej úlohy oceniÈ najlep‰ích zo 152 autorov sa spoloãne zhostili spisovateº Daniel Hevier
a publicista Stanislav Hochel.
SúÈaÏné kategórie boli opäÈ rozdelené podºa veku autorov a literárnej formy - poézie a prózy. ·peciálne ocenenie riaditeºa MK PetrÏalka sa v‰ak tentoraz udeliÈ nepodarilo. Ako sme sa dozvedeli,
príspevky t˘kajúce sa petrÏalskej
témy pri‰li do súÈaÏe len tri, ani
jeden v‰ak svojou kvalitou nezaujal. Stanislava Hochela sme sa op˘tali, ako hodnotí celkovú úroveÀ
roãníka: „Porotcom PetrÏalsk˘ch
súzvukov, ãi vôbec literárnej súÈa-
Ïe, som bol po prv˘ raz, a teda nemám veºmi s ãím porovnávaÈ.
Domnievam sa v‰ak, Ïe príspevky
jednoducho zodpovedali Gaussovej krivke normálneho v˘skytu men‰ia ãasÈ kvalitn˘ch príspevkov,
veºa sivého priemeru a potom veci,
ktoré do takejto súÈaÏe jednoducho nepatria - slohové práce, imitácie módnych Ïánrov, ver‰ovaãky
ãi rurálne prózy sÈa z 19. storoãia.
Ale to je v poriadku, zrno bez pliev
neexistuje.“ A ktor˘ príspevok
urobil na porotcu najväã‰í dojem?
„Bola to poviedka autorky Evy
Zádorovej - VráÈ ma! zruãne napísaná, solídne vypointovaná, pohybujúca sa na hranici reality a tajomstva.“ Slávnostn˘m vyhodnotením súÈaÏe sprevádzal riaditeº
ZU· v KrasÀanoch Ulrich Ulmann.
VíÈazi si svoje ceny prevzali z rúk
riaditeºa miestnej kniÏnice Ernesta
Husku a starostu PetrÏalky Milana
Ftáãnika.
(ld)
FOTO - AUTORKA
Kocúrkovo bilancuje
DvadsaÈ rokov vydávaÈ na Slovensku
nezávisl˘ a e‰te k
tomu humoristickosatirick˘ ãasopis, to
je naozaj „o hubu“. OtváraÈ si ústa
v ãasoch, ktoré pripomínajú zlatú
horúãku a kovbojské maniere na
americkom kontinente, ako ich
poznáme zo star˘ch pi‰toºníckych
filmov, je takmer opováÏlivé. LenÏe
vydavateº, v˘tvarník a karikaturista
Milan Stano dokázal Kocúrkovo
nepretrÏite udrÏaÈ pri Ïivote od
19. júna 1990.
A pri príleÏitosti jeho jubilea vydal vo svojom vydavateºstve ·túdio
humoru, satiry atì. aÏ 256-stranovú kniÏku s názvom Kocúrkovo a
jeho príbeh. Ide v‰ak len o prv˘ diel
z rokov 1990 - 1992. A má byÈ nielen dokumentom doby, v akej ãasopis vznikal, ale aj poctou v‰etk˘m
prispievateºom, spolupracovníkom
a ãitateºom, bez podpory ktor˘ch
by Kocúrkovo nemohlo preÏiÈ. V
knihe sa nachádza mnoÏstvo karikatúr a ilustrácií, ktoré boli uverejÀované v ãasopise. A okrem textov
autora sa k nemu vyjadrujú aj známe i menej známe osobnosti. No
a, pochopiteºne, je plná ukáÏok
anekdot, aforizmov a vtipn˘ch
floskúl.
Vybrali sme niekoºko z nich: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden
chudobn˘ slovensk˘ minister. - Kde
bolo, tam bolo, bol raz jeden dobre
situovan˘ slovensk˘ uãiteº. - Sme
asi národ druhov - predt˘m nám
vládli súdruhovia a teraz dobrodruhovia. - Z hºadiska vládnucich byrokracií sú v‰etky iniciatívy ºudu protiústavné. - U nás nie je sloboda
tlaãe, ale sloboda klamania. - Rozdiel medzi totalitou a demokraciou
je v tom, Ïe za totality sa nesmelo
slobodne hovoriÈ, pretoÏe vás vÏdy
niekto poãúval, zatiaº ão v demokracii môÏete slobodne hovoriÈ, ale
nikto vás nepoãúva. - UÏ sa zdalo,
Ïe nám na lep‰ie dni svitá, svitanie
v‰ak skonãilo v boji o korytá.
Pripadá vám to v˘sostne aktuálne? V Kocúrkove to uverejnili uÏ
v roku 1991. Preto vám túto knihu
odporúãam.
FILOMÉNA FRAXINUSOVÁ
Tak si tu v
PetrÏalke Ïijeme. S˘to. Teda
aspoÀ to tak
vyzerá. Len si
pozrite poãet kulinárskych relácií na takmer v‰etk˘ch televíznych staniciach
na‰ich aj zahraniãn˘ch, môÏeme len slintaÈ a vyberaÈ si
(menej zábavné to b˘va v
spojení práve so zábavou, lebo sa bavia akurát tak úãastníci pri varení a prestretom
stole).
Op˘tala som sa profesionálnych kuchárov, ão oni na
to, ãi takéto programy ich
dobrému menu v˘razne prospievajú, veì máloktoré povolanie (aÏ na politikov a kriminálnikov) sa takto intenzívne
zviditeºÀuje. Oni na to, Ïe to
síce propaguje kulinárske
umenie a pribliÏuje aj menej
známe aÏ exotické jedlá a
recepty, ale obrazoví kuchári
(o amatérskych ani nehovoriac) niekedy nere‰pektujú
základné hygienické pravidlá
a iné zásady, ktoré sa majú v kuchyni, ale aj pri stolovaní dodrÏiavaÈ, ão teda na druhej strane
zavádza verejnú mienku a nasmerúva na nesprávne návyky.
Îe sa máme s˘to, to potvrdzuje aj mnoÏstvo súÈaÏí vo va-
rení na rozmanit˘ch podujatiach.
UÏ pomaly v kaÏdej dedine a v
kaÏdom meste organizujú takéto
zápolenie druÏstiev. Nedávno
(9. októbra) sa na âapá‰i pri Lábe konala po ‰iesty rok súÈaÏ vo
varení gulá‰u, kde sa o ten najlep‰í pokú‰alo aÏ 27 tímov, z
toho ãasÈ tradiãne pochádzala
z Bratislavy (je tam kaÏd˘ rok
veselo). Predt˘m (2. októbra) na
14. roãníku tieÏ populárnych
slávností kapusty DeÀ zelá v Stupave sa 19 druÏstiev pustilo do
súÈaÏného varenia najchutnej‰ej
Vernárske posedenie
Pod Kráºovou hoºou na v˘chodnom okraji Nízkych Tatier sa nachádza obec Vernár. Prvá zmienka o jeho zaloÏení sa datuje do roku 1295.
Obyvatelia sa zaoberali chovom
oviec, dobytkom, drevorúbaãstvom,
uhliarstvom a furmanãením. Okolité lesy boli ideálnou moÏnosÈou na
rozvíjanie t˘chto remesiel, ale aj na
v˘robu dreveného uhlia, ktoré sa
pálilo v okolit˘ch lesoch. Dedina je
obkolesená hust˘mi lesmi, vrchmi,
prírodnou romantikou a v súãasnosti je zameraná hlavne na turistiku.
Najväã‰í rozmach zaznamenala v
70. rokoch, keì v nej Ïilo okolo
1200 obyvateºov. V ìal‰ích rokoch
sa ich poãet zniÏoval aj z dôvodu
stavebnej uzávery. Preto je dnes
Vernár najmä turistickou oblasÈou.
K dispozícií je aj lyÏiarske stredisko s
tromi vlekmi a technick˘m zasneÏovaním. Obec sa nachádza na území
národn˘ch parkov Slovensk˘ raj
a Nízke Tatry, takÏe o náv‰tevníkov
v kaÏdom roãnom období nemá
núdzu. Medzi viacer˘mi zdruÏeniami v obci pôsobí i folklórna skupina
Vernár, ktorá reprezentuje dedinu
na viacer˘ch festivaloch, folklórnych a in˘ch podujatiach. Svoju ãin-
kapustnice - ani tu nech˘bali
„pa‰tekári“, ako Záhoráci hovoria obyvateºom z Krásavice na
Dunaji. Toto je v‰ak aktívnej‰í
prístup ku gastronómii ako
sedieÈ alebo leÏaÈ pred televíznou obrazovkou. Mi‰ko Hrdop˘‰ko, ktor˘ je síce za kaÏdú
srandu, no predsa len
pred televíznym i kolektívnym
varením
uprednostÀuje vlastnú kuchyÀu. Tam je
sviatoãn˘m kráºom s
vlastn˘mi nápadmi,
ktoré premieÀa do
praxe, a uÏíva si to.
Keì sme pre‰li k tejto
téme, hneì (pochopiteºne ako prv˘) vyrukoval s vtipom.
Chlapík privolá ãa‰níãku v re‰taurácii a
hovorí jej: „âo poviete
tej muche v polievke?“ A ona sa nenechá rozhodiÈ, s vyrovnan˘m hlasom kon‰tatuje: „Niã, aj tak by
mi nerozumela.“ Ja
vám Ïelám, aby ste si
rozumeli s kaÏd˘m a
aby ste si pri kulinárskych ochutnávkach
(ãi uÏ ako kuchári alebo konzumenti) nepokazili Ïalúdky a uÏ
vôbec nie dobrú náladu. No a
nezabúdajte ani doma na starú
múdrosÈ: Kde sa dobre varí, tam
sa dobre darí.
Va‰a Dá‰a
Kresba - Natália Murat-Oravcová
nosÈ zaãala v roku 1952 zásluhou
miestnych Ïien, ktor˘ch prvé nahrávky vysielal Ko‰ick˘ rozhlas.
Vedúci skupiny Vladimír ·ifra svojím choreografick˘m cítením podchytil desiatky ºudí rôzneho veku
i povolania, ºudí, upísan˘ch nielen
ºudovému umeniu, ale aj láske k
svojmu rodisku.
âasom sa k ním pridruÏili ìal‰í ãlenovia a v roku 1963 zaloÏili pod
vedením vedúceho pána Harniãára
folklórnu skupinu. Hoci obec bola
v minulosti súãasÈou Gemera a Horehronia, zvyky a folklór skupiny sa
viaÏu hlavne k t˘mto regiónom.
Folklórna skupina pravidelne vystupuje na folklórnych slávnostiach
v dedine. V tomto roku sa uskutoãnil tretí roãník t˘chto slávností.
V rámci veãera autentického
folklóru sa 15. októbra o 19. hodine predstaví v DK Zrkadlov˘ háj
folklórna skupina z obce Vernár
s ºudovou hudbou pod vedením
Ondreja ·ifru a hosÈom ·tefanom
Molotom. Na záver programu bude
spoloãenské posedenie pri ºudovej
hudbe a zabíjaãkov˘ch ‰pecialitách.
JÁN DEBNÁR
FOTO - archív súboru
20 / ·PORT
15. 10. 2010
Slov-Matic je medzi ‰estnástimi najlep‰ími
Slovensk˘ futsalov˘ tím Slov-Matic FOFO Bratislava, ktor˘ má
sídlo v PetrÏalke, si v domácom prostredí vybojoval postup do
elitnej fázy UEFA Futsal Cup-u 2010/2011. Miestenka medzi 16 najlep‰ích tímov v Európe v‰ak stála úradujúceho majstra SR nemálo
síl aj nervov.
Slovinského súpera FC Oplast
Kobarid zdolali Bratislavãania v
prvom zápase tesne 2:1 gólom v
poslednej sekunde a v druhom súboji sa s macedónskym tímom
KMF Îelezarec Skopje tieÏ vytrápili, keì úvodn˘ gól zaznamenali aÏ
v 28. min a víÈazstvo 4:1 potvrdili v
závereãn˘ch minútach duelu. „Neãakal som, Ïe sa na postup aÏ tak
nadrieme. Slovinského aj macedónskeho majstra som nespoznáplynul˘ víkend odoU
hrali dievãatá BK PetrÏalka peknú porciu 13 zápasov. Marta Páleníková: „Prvé
súÈaÏné vystúpenie druÏstva
mlad‰ie mini bolo plné prekvapení. Hlavne pre nové dievãatá, ktoré chodia na basketbal iba 3 t˘Ïdne.
SúÈaÏili po prv˘ raz
Prvykrát zaÏili atmosféru
zápasu, boli prekvapené verdiktmi rozhodcov, ktorí im
spolu so mnou trpezlivo vysvetlovali pravidlá, niektoré sa
aj 4 x za zápas p˘tali, na ktor˘
kô‰ majú strieºaÈ. Hráãky, ktoré hrajú 2. rok, prvykrát museli zobraÈ na seba zodpovednosÈ a ÈahaÈ druhé spoluhráãky. Myslím, Ïe pod Èarchou
zodpovednosti sa im to e‰te
nepodarilo. Ale vidieÈ 20 dievãat, ktoré zaãínajú maÈ rady
basketbal - je pre rodiãov, trénerov a star˘ch rodiãov veºká
radosÈ.” Kadetky sa zúãastnili
v Budape‰ti na 2. roãníku turnaja MKB Leasing poriadanom pre 15-roãné basketbalistky. V skupine A odohrali
3 a nakoniec obsadili 6. miesto. Turnaj vyhrala Trinta Moskva pred Vasasom Csata a
Slovankou basket Praha.
(mp)
val, hrali oveºa lep‰ie a koncentrovanej‰ie oproti tomu, ako som ich
videl na videozáznamoch,” povedal nám tréner Slov-Maticu Ján Janík a pokraãoval: „V prvom meraní
síl sme v˘hru doslova vydreli, o deÀ
neskôr v druhom dueli sme nepremenili viacero vynikajúcich ‰ancí a
podarilo sa nám skórovaÈ aÏ z ôsmej príleÏitosti.” Po t˘chto dvoch
stretnutiach si hráãi slovensk˘ch
Oranjes natoºko zregenerovali sily,
Ïe sa vypli k v˘bornému v˘konu
proti najÈaωiemu súperovi v bratislavskej 1. skupine, portugalskému
Sportingu Lisabon. Obaja súperi
predviedli nádherné futsalové divadlo a bez preháÀania moÏno tento duel oznaãiÈ za sviatok tohto
‰portu v slovenskom prostredí.
Slov-Matic síce prehral 1:2, ale veºa
nech˘balo a mohol pokojne aj poraziÈ renomované portugalské
muÏstvo. K postupu ho priviedol
ako kapitán Ladislav Mikita. Ten síce ani v jednom zo spomenut˘ch
nároãn˘ch duelov neskóroval, na
palubovke bol v‰ak veºmi nebezpeãn˘. „Sme veºmi ‰Èastní, Ïe sme
si uÏ po dvoch zápasoch vybojovali
postup. Veºká vìaka za to patrí
ná‰mu majiteºovi Martinovi Grendárovi, ktor˘ pre nás dlhodobo vytvára vynikajúce podmienky na prípravu,” zdôraznil tridsaÈdvaroãn˘
Mikita. V elitnej fáze UEFA Futsal
Cupu sa Slov-matic predstaví tretíkrát v histórii (predt˘m v nej hral
v rokoch 2007 a 2008). Mená troch
súperov ako aj dejisko, kam sa
vyberie, spoznal slovensk˘ majster
na Ïrebovaní vo ‰vajãiarskom Nyone, ktoré sa uskutoãnilo v utorok
12. októbra. Samotné zápasy v ‰tyroch skupinách, z ktor˘ch do závereãného turnaja Final Four postúpia len víÈazi, sú na programe v termíne 20. - 28. novembra.
(mv)
V FC PetrÏalka 1898 zaviali nové vetry
Najväã‰ím prekvapením po tretine tohto roãníka I. futbalovej ligy je FC PetrÏalka 1898. Zatiaº mu patrí v˘borné 2. miesto, najviac v‰ak te‰í, Ïe zverenci trénera Vladimíra Goffu
produkujú dobr˘ odu‰evnen˘ kombinaãn˘ futbal okorenen˘
ãastej‰ou streºbou.
FC PetrÏalka 1898 sa veºmi
r˘chlo etabloval v prvej lige, darí
sa mu aj v Slovenskom pohári,
kde sa prebojoval uÏ do 3. kola,
v ktorom nastúpi 19. októbra na
pôde úspe‰ného corgoÀligového
nováãika Zlat˘ch Moraviec. Najviac v‰ak te‰í, Ïe priemerná domáca náv‰teva je viac ako tisíc
divákov na zápas. „Podarilo sa
nám poskladaÈ ambiciózne muÏstvo z mlad˘ch a talentovan˘ch
hráãov z celého Slovenska. VáÏia
si moÏnosÈ hraÈ druhú najvy‰‰iu
slovenskú súÈaÏ. Viacerí sú mladí, celú kariéru majú e‰te iba
pred sebou, preto ich na tréningoch povzbudzujeme a tvrdo s
nimi pracujeme na odstránení
nedostatkov. Celkovo sme v I. lige i v SP pohári neprehrali uÏ desaÈ zápasov v rade. Pre muÏstvo
je to pekná odmena za vynaloÏené úsilie, sme v‰ak v strehu, lebo
máme pred sebou ìal‰ie nároãné stretnutia, po reprezentaãnej
prestávke nás poriadne preverí
dvojzápas vonku, najprv v Moldave a potom v Trenãíne, ktor˘
je jasne na ãele,“ hovorí tréner
Vladimír Goffa. Poãas poslednej
dvojt˘ÏdÀovej reprezentaãnej
prestávky PetrÏala prehrala v prípravnom zápase v Nitre 0:1. Domácim, ktorí nechali najskúsenej‰ích okolo Hodúra odpoãívaÈ,
bola vyrovnan˘m partnerom a
opäÈ sa presvedãila, Ïe pri sústredenom v˘kone sa dá hraÈ vyrovnaná partia aj s favorizovan˘m
súperom. Táto prehra síce naru‰ila sériu úspe‰n˘ch zápasov,
na‰Èastie nie v majstrovskom ãi
pohárovom súboji.
Fanú‰ikov FC v‰ak najviac zaujíma, kedy sa vráti do PetrÏalky.
V klube v t˘chto dÀoch pracujú
na koncepcii v˘stavby nového
‰tadióna s kapacitou 3100 divákov. Ak to v‰etko pôjde podºa
plánu, tak PetrÏalka by uÏ mala
hrávaÈ v novom roãníku znova
na pravom brehu Dunaja. Nov˘
‰tadión bude v areáli b˘valej základnej ‰koly v Ovsi‰ti. Bude maÈ
kryté tribúny, kompletné sociálne, klubové zázemie a dostatok
parkovacích plôch. Funkcionári
robia v‰etky zásadné kroky, vedúce k naplneniu ich predstáv a
Ïelaní fanú‰ikov. „Peniaze na
realizáciu projektu ‰tadióna na
Sklodowskej ulici máme schválené mestsk˘m zastupiteºstvom.
Veríme, Ïe s podporou v‰etk˘ch
zainteresovan˘ch vlastn˘ stánok
do 1. júla 2011 postavíme,” povedal Vladimír Kondrlík, sám jeden z akcionárov FC PetrÏalka
1898. Klub pracuje na profesionálnej úrovni, v mnohom predbehol b˘val˘ MFK. Znova vydáva
bulletiny, má kvalitnú a aktuálnu
internetovu stránku, hodnotné
tlaãové besedy, myslí na divákov
a tieÏ aj na b˘val˘ch trénerov a
hráãov, ktorí kedysi obliekali dres
PetrÏalky. Na ‰tadióne v Prievoze
majú svoje miesto niekdaj‰í dlhoroãn˘ tréner Eugen Kasana, b˘valí hráãi Milan Stehlík, ·tefan
Mrva, Karol Sedlár, ªubomír Zrubec, Peter Ferenczi a Marian Pochaba je ãlenom predstavenstva.
Je to zásluha celého vedenia PetrÏalky na ãele s predsedom
predstavenstva Jozefom Venglo‰om ml. V petrÏalskom klube
teda zaviali nové vetry, hráãom,
trénerom a funkcionárom treba
zatlieskaÈ za doteraj‰ie vynaloÏené úsilie a podporiÈ ich v ìal‰om
napredovaní.
MILAN VALKO
VyuÏite poslednú ‰ancu na pekn˘ víkend
Dostihová sezóna sa pomaly konãí a ak ste tento
rok neboli v prekrásnom prírodnom areáli Závodiska v Starom
háji, máte na to
poslednú
moÏnosÈ. Obzvlá‰È teraz, keì jeseÀ zafarbila prírodu, stromy a kríky v‰etk˘mi farbami. Navy‰e ani posledné dvoje dostihy nebudú ochudobnené o mnoÏstvo sprievodn˘ch podujatí.
Deti sa povozia na mal˘ch ‰portov˘ch koníkoch, Ïeny si môÏu nechat poradiÈ od skúse-
n˘ch vizáÏistiek kozmetickej firmy Oriflame
a ostatní sa môÏu zahriaÈ pri chutnom horúcom gulá‰i.
Predposledn˘ dostihov˘ deÀ sezóny 2010
sa ponesie v znamení slovenského chovu.
Turfové popoludnie 17. októbra sa zaãína uÏ
o 13. hodine a jeho najv˘znamnej‰ími poloÏkami budú Memoriál RNDr. Juraja Gressnera
pre trojroãné a star‰ie kone na 2000 metrov
a Memoriál Adolfa a Richarda Weissovcov
pre dvojroãné kone na 1600-metrovej trati.
O dva t˘Ïdne neskôr, 31.10. o 12. hodine sa
priaznivci dostihov rozlúãia so sezónou
tradiãnou Odvetnou cenou, rovinou prvej
kategórie pre najmlad‰í roãník. Zaujímavá
bude aj steeplechase Veºká jesenná cena na
päÈ kilometrov, do ktorej mieri aj niekoºko
úãastníkov slávnej Veºkej Pardubickej.
Budú to teda dva posledné dostihové víkendy, ktor˘mi sa tohtoroãná dostihová
sezóna uzavrie.
Príìte si naãerpaÈ pozitívnu energiu, napätie a vzru‰enie z dostihov aj krásne záÏitky
z prírody na dlhú studenú zimu. V areáli Závodiska v Starom háji sa na vás te‰ia. Urãite
neobanujete a urobíte nieão aj pre svoje
zdravie!
K tomu vám i va‰im priateºom pomôÏe aj
uverejnen˘ kupón na voºn˘ vstup na oba
mítingy.
V.K.
M·K stále ãaká
na víÈazstvo
V III. Bratislavskej futbalovej lige odohrali uÏ deväÈ kôl
a jedin˘m muÏstvom, ktoré
e‰te nevyhralo, je M·K Iskra
PetrÏalka. Doma na Polygrafe
s v˘nimkou prehry s Dunajskou LuÏnou 1:4 aspoÀ doteraz remizovalo, vonku v piatich stretnutiach nezískalo ani
bod. âo na to prezident klubu
a kapitán muÏstva Tomá‰
Lojdl? „Veºmi uÏ potrebujeme
vyhraÈ, verím, Ïe to príde ão
najskôr. Ch˘ba nám skutoãn˘
strelec, preto sa trápime
v koncovke, forma muÏstva je
kolísavá, raz zahráme celkom
slu‰ne, inokedy vyhoríme. Potrebovali by sme aj trocha
‰portového ‰Èastia ako naposledy doma proti Svätému
Juru, nad ktor˘m sme si zaslúÏili vyhraÈ. Na‰a situácia nie je
e‰te kritická, ale treba uÏ
zaãaÈ ãím skôr naplno bodovaÈ, lebo jar v tejto súÈaÏi je
vÏdy Èaωia ako jeseÀ. Verím,
Ïe v ostávajúcich ‰tyroch jesenn˘ch kolách zaberieme a
vyhrabeme sa z posledného
miesta v tabuºke.“
(mv)
Prehliadka
cyklistick˘ch nádejí
Cyklistick˘ klub GMproCYCLING team a obãianske
zdruÏenie BudúcnosÈ nádejí
usporiada v sobotu 23. októbra o 13. h 6. kolo Slovenského
pohára v cyklokrose a I. roãník
podujatia ·port áno, drogy
nie. ·tart je pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici v
PetrÏalke. Podmienkou úãasti
je platná licencia SZC na rok
2010 a zaplaten˘ ‰tartovn˘
poplatok. Na pretekoch Slovenského pohára sa zúãastnia
mlad‰í a star‰í Ïiaci, kadeti,
Ïeny, juniorky, juniori Elit,
muÏi B, masters A, B, C a D. V
I. roãníku ·port áno, drogy nie
so zaãiatkom o 12.15 h ‰tartujú dievãenské a chlapãenské
druÏstvá petrÏalsk˘ch základn˘ch ‰kôl zloÏené z pretekárov naroden˘ch v rokoch
1998, 1999 a 2000 z kaÏdého
roãníka po jednom ‰tartujúcom. TraÈ pretekov bude na
‰trkovej ceste a trávnatej
ploche v okolí budovy Technopolu. Prihlá‰ky na preteky
v cyklokrose treba písomne
zasielaÈ na adresu Jozef
Kováã, ·umavská 36, 821 08
Bratislava, alebo e-mailom
[email protected]
(mv)
KONTAKT / INZERCIA / 21
15. 10. 2010
Boli sme poslancami Európskeho parlamentu
V‰etko sa to zaãalo e‰te v
decembri minulého roku, keì sa
na na‰ej ‰kole konala prvá ãasÈ
súÈaÏe vyhlásenej Európskou komisiou a venovanej roku 2010 Roku chudoby a sociálnemu vylúãeniu. KaÏdá trieda na‰ej ‰koly
si vyÏrebovala jednu krajinu Európskej únie, ktorú ‰tudenti mali
následne prezentovaÈ svojim
spoluÏiakom a uãiteºskému zboru práve z hºadiska rie‰enia
problému chudoby. Po triednom
kole sa uskutoãnilo ‰kolské, ktoré malo vysokú úroveÀ. Mnohé
prezentácie pôsobili veºmi emotívne. Forma projektov bola ºubovoºná, videli sme prezentácie,
plagáty, filmy, hrané scénky
alebo vytvorené webstránky.
Práve ‰tudentom 5. D sa podarilo s ich webstránkou ‰kolské kolo vyhraÈ. S t˘mito aktivitami sa
‰kola zapojila do súÈaÏe Euroscola a boli sme milo prekvapení,
keì sme sa dostali medzi osem
‰kôl zo Slovenska, ktor˘m bolo
umoÏnené nav‰tíviÈ Európsky
parlament v Strasbourgu a staÈ
sa na jeden deÀ jeho poslancami.
Cel˘ pobyt bol financovan˘
Európskym parlamentom a zúãastnili sa na Àom najúspe‰nej‰í
Ïiaci, ktorí pre‰li vedomostn˘m
testom o EÚ v anglickom jazyku.
Do parlamentu mohlo ísÈ iba
24 Ïiakov, ale do ·trasburgu
mohli ísÈ aj ìal‰ích 18, ktorí sa
zapojili do Euroscoly a v teste
skonãili na ìal‰ích miestach. Tí
v‰ak namiesto náv‰tevy Európskeho parlamentu podnikli v˘let
na neìalek˘ hrad a do okolia
·trasburgu.
Prv˘ deÀ pobytu sme sa zoznámili so ·trasburgom z vyhliadkovej lode. Mesto nám pripomínalo Bratislavu - centrum ohraniãené riekou, mnoÏstvo mal˘ch
uliãiek a domãekov... V centre
dominuje rímskokatolícka katedrála Notre-Dame-de-Strasbourg
postavená sãasti v románskom a
sãasti v gotickom slohu, z ktorej
sa odkr˘va krásny v˘hºad na
mesto.
Najniωie ceny PHM
v PetrÏalke:
95-ka:
Jurki Kopãianska - 1,209 eura
Lukoil Panónska - 1,209 eura
Diesel:
Jurki Kopãianska - 1,105 eura
Lukoil Panónska - 1,120 eura
www.natankuj.sk
V niektor˘ch situáciách bol
problém dohovoriÈ sa, keìÏe
Francúzi, ako praví národovci,
uprednostÀujú svoj jazyk a v
nemãine alebo angliãtine nie sú
veºmi ochotní komunikovaÈ.
Mnohí z nás si kúpili suveníry,
najÏiadanej‰ie boli bociany ako
symboly Alsaského regiónu.
francúz‰tine. Osadenstvo sály
malo k dispozícii slúchadlá s
moÏnosÈou v˘beru jazyka, stôl
s hlasovacím zariadením a mikrofón, ktor˘ zohral svoju úlohu
pri ankete so zamestnancami
Európskeho parlamentu, do ktorej sa zapojila aj na‰a spoluÏiaãka Mareková.
zadaného problému a vypracovaÈ referát, ktor˘ potom odznel v
hlavnej zasadacej sále. Táto ãasÈ
bola doplnená diskusiou a hlasovaním. Po tejto ãasti nasledovalo
finále hry Eurogame, kde do finále postúpili ‰tyri tímy, v nich aj
dvaja Ïiaci na‰ej ‰koly - Krajãík a
Piskla. Ich úlohou bolo správne
ëal‰í deÀ bol dÀom D pre
t˘ch, ktorí sa te‰ili na náv‰tevu
Európskeho parlamentu, ktor˘
bol hlavn˘m cieºom ná‰ho pobytu vo Francúzsku. Po príchode
do parlamentu sme boli podrobení bezpeãnostnej prehliadke,
oboznámení so základn˘mi informáciami a rozdelení do pracovn˘ch skupín, ktoré sa lí‰ili oznaãením. Po uvítacej reãi a predstavení Európskeho parlamentu,
ako jedného z orgánov Európskej únie, nasledovala prezentácia kaÏdej ‰koly. Ja som prezentovala na‰u ‰kolu. Program prebiehal striedavo v angliãtine a vo
Po obede sme sa pustili do
hry Eurogame, v ktorej 4-ãlenné
mnohonárodnostné skupiny odpovedali na otázky t˘kajúce sa
Európskej únie, priãom kaÏdá
bola v jazyku jedného z ãlensk˘ch ‰tátov. Potom sa ‰tudenti
rozdelili do v˘borov, v ktor˘ch
prerokovávali rôzne témy, napr.
budúcnosÈ EÚ, demokratizácia
Európy, environmentálne problémy alebo chudoba. KaÏd˘ v˘bor si zvolil predsedu a zapisovateºa, ktor˘ch anglick˘ jazyk bol
na vysokej úrovni. Nasledovala
diskusia, poãas ktorej mali ãlenovia v˘boru dospieÈ k rie‰eniu
zodpovedaÈ na otázky t˘kajúce
sa v‰eobecn˘ch vedomostí o EÚ,
alebo otázok zameran˘ch na
hudbu. Po skonãení finále víÈaznému druÏstvu predstavitelia EÚ
odovzdali odmeny. Celé podujatie v Európskom parlamente sa
skonãilo hymnou EÚ za prezentácie vlajok jednotliv˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ. V tej chvíli urãite
kaÏd˘ cítil hrdosÈ na vlastnú krajinu. V‰etci úãastníci zasadnutia
získali certifikáty Euroscoly, ktoré
podpísal predseda Európskeho
parlamentu Jerzy Buzek.
LUCIA RUSNÁKOVÁ
FOTO - AUTORKA
Obmedzen˘ v˘beh pre psy
V dne‰n˘ch dÀoch sa na voºnom v˘behu psov medzi Gessayovou ulicou a ramenom Dunaja objavili oranÏové kolíky
a zaãali po Àom jazdiÈ nákladné autá a hæbiÈ jamy. Radi by sme
sa dozvedeli, ãi je táto aktivita spojená uÏ v˘stavbou napr.
PetrÏalka City ãi inou v˘stavbou a kde bude potom moÏn˘
voºn˘ v˘beh psov poãas v˘stavby.
Za psiãkárov z PetrÏalky Erika Pave‰icová Moricová
Odpovedali nám z MÚ: PetrÏalka patrí k mestsk˘m ãastiam,
kde majú majitelia psov najviac
plôch urãen˘ch na voºn˘ v˘beh
ich ‰tvornohého miláãika. Aj napriek tomuto kon‰tatovaniu, keì
máme v mestskej ãasti sedem
v˘behov˘ch plôch, si odborní pracovníci úradu uvedomujú, Ïe
mnoh˘m, hlavne skôr naroden˘m
PetrÏalãanom, robí problém ísÈ so
psíkom na tieto vyhradené plochy. Situáciu môÏe skomplikovaÈ
aj pripravovan˘ projekt PetrÏalka
City, ktor˘ sa bude postupne realizovaÈ na miestach, ktoré dosiaº
boli vyuÏívane okrem iného aj
petrÏalsk˘mi psiãkármi. Konkrétne ide aj o lokalitu medzi Chorvátskym ramenom a Gessayovou
ulicou. Mestská ãasÈ pri pripomienkovaní projektu konzultovala s investorom aj otázky, ktoré
priamo súvisia s uchovaním priestoru pre voºn˘ pohyb psov. Miestny úrad bol ubezpeãen˘, Ïe
v tomto priestore investor poãíta
s vytvorením plôch, ktoré budú
slúÏiÈ psiãkárom.
TAK SI MYSLÍM
Maliãkosti
Väã‰ina z nás sa vie te‰iÈ aj
z maliãkostí. Napríklad zo svojej v˘platy. In˘ch zasa pote‰í
spraviÈ radosÈ rodinke, poãetn˘m poãestn˘m známym ãi
priateºom svojich priateºov.
Jeden nikdy nevie, ão sa môÏe
v zajtraj‰ku prihodiÈ a dobr˘
priateº je hodn˘ viac ako zázraãné vrecú‰ko. Zatrasie‰ a sypú sa peniaÏky. Alebo protisluÏby. Pomocná ruka je vÏdy
dobrá. Ruka, ktorá ruku um˘va. Alebo umyje zajtra, potom ãi e‰te neskôr.
Kde sú priatelia, tam je bohatstvo, tvrdil uÏ starorímsky
pisateº Plautus, ktorému sa
pripisuje autorstvo asi 130 komédií. Koºko fra‰iek, a za aké
honoráre, si na svoje radodajné triko pripísali richtári, sa
asi nikdy nedozvieme. Skartovanie dokumentov o prideºovaní chyÏí, mlãanie a zahmlievanie alebo utajovanie neznámych chudobn˘ch, ktorí
za lacn˘ peniaz fajnové príbytky prijali, sa prirodzene
deje v mene ãloveãej lásky
a úcty k blíÏnemu svojmu.
A keì sa nieão prevalí, vÏdy je
tu moÏnosÈ spáchaÈ bohumil˘
ãin pln˘ humanitného cítenia.
Slovenská fra‰ka nie je komédia.
Slovenská fra‰ka je tragédia.
Dozrieva ãas vína.
Vraj in víno veritas.
MoÏno. Skôr v‰ak utopená.
V maliãkostiach, s ktor˘mi sa
denne stretávame. Kariéra
a karieristi, pre‰ívanie straníckych kabátov, ºúty boj o v˘slnie na malom komunálnom
obláãiku politického neba. A
zlyhania bez trestu. Tu sa
netrochári, tu neplatí trikrát
a dosÈ, pretoÏe politika je
umenie nemoÏného a nie
dajaká primitívna zlodejãina v
supermarkete.
Od prv˘ch komunálnych
volieb v roku 1990, keì k volebn˘m urnám pri‰lo zhruba
64 percent voliãov, úãasÈ postupne klesá. Pred ‰tyrmi rokmi sa na voºbách do samosprávnych orgánov zúãastnilo
necel˘ch 48 percent z vy‰e
‰tyroch miliónov zaregistrovan˘ch voliãov. Nezáujem
spravovaÈ veci verejné a ãi
prejav rezignácie obãana? Aj
to je cesta, ako sa môÏe v komunálnej politike presadiÈ
hocikto. Staãí pár sºubov a
podpora správnych poãestn˘ch známych.
Tak si myslím, Ïe príãina
a dôsledok sú spojené nádoby.
JAROSLAV GRÜNDLER
ZATEPĽOVANIE A OBNOVA
PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV
Spoločnosť PS STAVBY sa zaoberá komplexnou obnovou panelových bytových
domov so zameraním na technické riešenia znižujúce energetickú spotrebu budov.
BD Bradáčova 5
BD Jasovská 2-4
BD Hálova 8-10
BD Gessayova 18-20
PORADENSTVO | PROFESIONALITA | ODBORNOSŤ | SKÚSENOSTI
02/4564 0592
www.psstavby.sk
USMERNÍ
PORAD≈A / 23
15. 10. 2010
âerpanie neplateného voºna
Mám v úmysle pokraãovaÈ v ‰túdiu externe na vysokej ‰kole
a nechcela by som sa v zamestnaní upísaÈ. Potrebujem poradiÈ,
ako môÏem ãerpaÈ na ‰túdium neplatené voºno a ão to pre mÀa
Eva B., PetrÏalka
znamená. ëakujem.
Neviete si v nieãom rady, sekírujú a preháÀajú vás z miesta na
miesto pre zbytoãné potvrdenia,
overovania a dokladovanie? NemôÏete sa dovolaÈ pravdy? Máte starosti, ste v koncoch a neviete kam,
kedy a na koho sa obrátiÈ o radu?
Napí‰te nám. Máte zlé skúsenosti v
styku so ‰tátnymi alebo komunálnymi úradmi a ich úradníkmi? Chcete
o nich informovaÈ svojich spoluobãanov, aby sa vyvarovali podobn˘ch
záÏitkov? Myslíte si, Ïe je to zbytoãné, Ïe jednoducho to tak je a
nikto si s problémom neporadí?
Hºadáte správnu odpoveì na
problematické otázky, s ktor˘mi si
neviete rady? Potrebujete pomôcÈ
pri rie‰ení nerie‰iteºného ãi nájsÈ
správnu cestu v spleti kºukat˘ch
právnych a byrokratick˘ch predpisov? Pokladáte svoje pracovnoprávne vzÈahy za sporné, nepoznáte
práva a povinnosti zamestnávateºov
a zamestnancov? Máte naru‰ené
vzÈahy, ktoré upravuje rodinné
alebo obãianske právo? Sme tu pre
vás. Radi vám poradíme, pomôÏeme a nasmerujeme na správnu cestu. Na obálku nezabudnite napísaÈ
heslo „Právny servis“, do obálky
nevkladajte Ïiadne originálne doklady. Redakcia si vyhradzuje právo
v˘beru odpovedí podºa naliehavosti
daného problému. Právny servis je
bezplatn˘, na otázky odpovedáme
len v tejto rubrike, osobné konzultácie nie sú moÏné. Otázky zasielajte
na adresy:
PetrÏalské noviny
Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
alebo na e-mail:
[email protected]
[email protected]
Ako je vám zrejme známe, so
zamestnávateºom sa môÏete na
svojom externom ‰túdiu dohodnúÈ.
Dohodou sa zamestnávateº zaväzuje umoÏniÈ zamestnancovi zv˘‰enie
kvalifikácie poskytovaním pracovného voºna, náhrady mzdy a úhrady ìal‰ích nákladov spojen˘ch so
‰túdiom. Protihodnotou je tu v‰ak
záväzok zamestnanca zotrvaÈ po
skonãení ‰túdia u zamestnávateºa
urãit˘ ãas v pracovnom pomere
alebo mu uhradiÈ náklady spojené
so ‰túdiom, a to aj vtedy, keì zamestnanec skonãí pracovn˘ pomer
pred skonãením ‰túdia. Celková
dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekroãiÈ
päÈ rokov, najvy‰‰ia suma úhrady
vynaloÏen˘ch nákladov zasa tri
‰tvrtiny celkovej sumy vynaloÏen˘ch nákladov. V prípade, ak za-
JE DOBRÉ VEDIEË
Ministerstvo ‰kolstva, vedy,
v˘skumu a ‰portu SR vydalo
optrenie, ktor˘m sa ustanovuje
suma maximálneho roãného
‰kolného na akademick˘ rok
2011/2012 pre ‰tudijné programy v externej forme ‰túdia.
Opatrenie, ktoré nadobúda úãinnosÈ 15. októbra 2010, nájdu
záujemcovia na internetovej
stránke ministerstva, resp. moÏno doÀ nazrieÈ priamo na menovanom ministerstve.
Keì je v ‰tudijnom programe
mestnanec splní svoj záväzok iba
sãasti, povinnosÈ nahradiÈ náklady
sa pomerne zníÏi.
KeìÏe sa takouto dohodou nechcete zamestnávateºovi „upísaÈ“,
zostáva vám na predná‰ky a skú‰ky
iba pokúsiÈ sa ãerpaÈ dovolenku
alebo pracovné voºno bez náhrady
mzdy. Ani v jednom prípade to
v‰ak nie je aÏ také jednoduché, ako
by sa na prv˘ pohºad videlo. V
zmysle príslu‰n˘ch ustanovení Zákonníka práce ãerpanie dovolenky
urãuje zamestnávateº po prerokovaní so zamestnancom podºa plánu
dovoleniek stanoveného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyãerpaÈ
Externé ‰túdium a roãné ‰kolné
uskutoãÀovanom v externej forme ‰túdia spojen˘ prv˘ stupeÀ
a druh˘ stupeÀ do jedného
celku, suma maximálneho roãného ‰kolného sa ustanovuje
ako priemer sumy maximálneho
roãného ‰kolného na akademick˘ rok 2011/2012 pre ‰tudijné
programy prvého stupÀa uskutoãÀované v externej forme ‰túdia a sumy maximálneho roãného ‰kolného na akademick˘ rok
2011/2012 pre ‰tudijné programy druhého stupÀa uskutoãÀo-
vané v externej forme ‰túdia.
Ak sa ‰tudijn˘ program uskutoãÀuje v kombinácii dvoch ‰tudijn˘ch odborov, suma maximálneho roãného ‰kolného sa ustanovuje ako:
a) priemer sumy maximálneho roãného ‰kolného na akademick˘ rok 2011/2012 pre ‰tudijné programy uskutoãÀované
v externej forme ‰túdia príslu‰ného stupÀa v jednotliv˘ch ‰tudijn˘ch odboroch, ak ide o medziodborové ‰túdium alebo
b) suma maximálneho roãného ‰kolného na akademick˘ rok
2011/2012 pre ‰tudijné programy uskutoãÀované v externej
forme ‰túdia v príslu‰nom stupni
v hlavnom ‰tudijnom odbore, ak
je jeden zo ‰tudijn˘ch odborov
hlavn˘ a druh˘ vedºaj‰í.
Konkrétne sumy maximálneho roãného ‰kolného na akademick˘ rok 2011/2012 pre ‰tudijné programy uskutoãÀované
v externej forme ‰túdia sú uvedené v prílohe opatrenia.
Opravy a zmeny do troch rokov od zápisu do katastra
nych orgánov, ktoré ich návrhy a
Ïiadosti o opravu chyby zamietnu.
Katastrálne orgány v tomto prípade konajú v súlade so zákonom. Ak
by obãanom vyhoveli a opravili
údaje ROEP-u ako verejnej listiny
zapísanej do katastra nehnuteºností, dopustili by sa závaÏného poru‰enia zákona, nakoºko katastrálne
orgány nemôÏu meniÈ prostredníctvom tohto právneho in‰titútu
právne vzÈahy zaloÏené rozhodnutiami in˘ch orgánov verejnej moci.
Po uplynutí trojroãnej lehoty od zápisu ROEP-u do katastra nehnuteºností sa totiÏ moÏno domáhaÈ
urãenia vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré boli predmetom
konania o obnove evidencie niektor˘ch pozemkov a právnych
vzÈahov k nim iba na súde.
Pre obãanov je teda veºmi dôleÏité, aby moÏnosÈ opravy chybn˘ch
údajov vyuÏili uÏ poãas samotnej
prípravy ROEP-u, alebo aby sa jeho
zmeny domáhali v lehote troch
rokov od zápisu do katastra nehnuteºností, ãím sa vyhnú zbytoãn˘m
problémom a nedorozumeniam.
Doc. JUDr. PAVOL KANDRÁâ, CSc.
Keì ROEP robí problémy
Ombudsman pomôÏe?
Podnet verejnému ochrancovi
práv, v ktorom sa namieta konanie,
rozhodovanie alebo neãinnosÈ orgánov verejnej správy v pôsobnosti VOP má svoje náleÏitosti. Musí
byÈ zrejmé, akej veci sa t˘ka, proti
ktorému orgánu verejnej správy
smeruje a ãoho sa podávateº domáha. V záujme ur˘chlenia preskúmavania podnetu je vhodné doloÏiÈ kópie v‰etk˘ch dokladov, ktoré
podávateº podnetu má k dispozícii
a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
Podnety moÏno podávaÈ na adresu
Kancelária VOP, Nevädzová 5,
P. O. Box 1 820 04 Bratislava 24,
faxom na ã. 4828 7203, e-mailom:
[email protected] ãi webov˘m formulárom www.vop.gov.sk.
LISTÁRE≈
LISTÁRE≈
spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pokiaº sa poskytuje
dovolenka v niekoºk˘ch ãastiach,
musí byÈ aspoÀ jedna ãasÈ najmenej dva t˘Ïdne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateºom nedohodne
inak. In˘mi slovami - záleÏí na úlohách, ale aj na benevolencii zamestnávateºa, ãi s tak˘mto spôsobom ãerpania dovolenky bude súhlasiÈ. Svoje úskalia má vo va‰om
prípade aj ìal‰ia moÏnosÈ. Zamestnávateº je povinn˘ poskytnúÈ zamestnancovi pracovné voºno v prípadoch ustanoven˘ch zákonom,
ale môÏe mu poskytnúÈ pracovné
voºno aj z in˘ch váÏnych dôvodov
nad rámec t˘chto prípadov. Ustanovenie § 141 Zákonníka práce
upravuje rôzne druhy prekáÏok v
práci na strane zamestnanca. Sú to
prekáÏky, pri ktor˘ch sa poskytuje
pracovné voºno s náhradou mzdy
alebo prekáÏky na strane zamestnanca, pri ktor˘ch sa poskytuje
pracovné voºno bez náhrady mzdy.
Zvlá‰tnosÈou medzi t˘mito prekáÏ-
kami je tzv. „neplatené voºno“. Za
obdobie takto poskytnutého pracovného voºna nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale - na druhej
strane - jeho rozsah Zákonník práce nelimituje. Znamená to, Ïe pracovné voºno môÏe zamestnávateº
poskytnúÈ na niekoºko hodín, ale aj
na viac mesiacov. O neplatené voºno je potrebné poÏiadaÈ písomne
v dostaãujúcom predstihu, aby mal
zamestnávateº moÏnosÈ vyjadriÈ sa
k Ïiadosti. Poskytnutie neplateného
voºna spravidla nie je zamestnávateºom podmienené dokladovaním
na ão bolo vyuÏité. Aj v tomto prípade v‰ak záleÏí len na dobrej vôli
zamestnávateºa, ãi a ako vyjde zamestnancovi v ústrety, napríklad aj
parciálnym nadrábaním poskytnutého voºna. Podot˘kam, Ïe spoºahnúÈ sa na takto poskytnuté voºno
môÏe priná‰aÈ aj problémy. MôÏe
to byÈ zru‰enie súhlasu zamestnávateºa s jeho poskytovaním, ale aj
iné, napríklad zamestnancovi sa
poãas obdobia, v ktorom ãerpá
pracovné voºno bez náhrady mzdy
preru‰uje povinné nemocenské
poistenie.
V konaní o obnove evidencie
niektor˘ch pozemkov a právnych
vzÈahov k nim sa zostavuje a schvaºuje register obnovenej evidencie
pozemkov - zauÏívan˘ pod skratkou ROEP. Jeho zmyslom je najmä
premietnuÈ do katastra nehnuteºností vlastnícke práva k pozemkom, ktoré sú vymedzené plo‰ne
vlastníckymi vzÈahmi alebo drÏbou
a doteraz neboli v katastri nehnuteºností zapísané. Ide o mimoriad-
ne komplikovan˘ proces, o ãom
svedãí viacero podnetov, s ktor˘mi
sa na verejného ochrancu práv podávatelia obrátili.
Prvou moÏnosÈou opravy je podanie námietok spolu s ich odôvodnením komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnym vzÈahom k nim v lehote 30 dní odo dÀa
doruãenia v˘pisu z návrhu registra,
ak ide o úãastníkov konania, ktor˘m sa v˘pis doruãuje, alebo do
30 dní odo dÀa uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych
úãastníkov alebo úãastníkov konania, ktor˘m v˘pis z návrhu registra
nebolo moÏné doruãiÈ, alebo ich
pobyt alebo sídlo nie je známe.
Námietky posúdi komisia, ktorá ich
spolu so svojím stanoviskom predloÏí správnemu orgánu na rozhodnutie. Z dikcie zákona vypl˘va, Ïe
preskúmavanie rozhodnutia o námietkach je zverené do právomoci
súdov. O zmene údajov schválené-
ho registra, ak schválen˘ register
obsahuje údaje o pozemkoch a
právnych vzÈahov k nim, ktoré sú
v rozpore s údajmi, ktoré boli podkladom na jeho zostavenie, rozhoduje do troch rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteºností správny orgán príslu‰n˘ na
konanie o obnove evidencie niektor˘ch pozemkov a právnych vzÈahov k nim. Konanie o zmene údajov registra nemoÏno zaãaÈ, ak do‰lo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu. T˘m
nie je dotknuté právo na zaãatie
konania podºa Obãianskeho súdneho poriadku. Ten ustanovuje, Ïe
návrhom na zaãatie obãianskeho
súdneho konania sa moÏno domáhaÈ, aby súd rozhodol, okrem iného aj o urãení, ãi tu právny vzÈah
alebo právo je, alebo nie je, ak je
na tom naliehav˘ právny záujem.
Podávatelia vo svojich podnetoch
ãasto namietajú postup katastrál-
facebook
vlado bajan
Domov
Profil
Úãet
▼
Ja Like PetrÏalka
Niektorí ‰pekulujú o tom, ão je nezávislosÈ
v mojom prípade. Jednoducho som pochopil a zaÏil na vlastnej koÏi, Ïe starosta
a poslanci môÏu slobodne a v prospech veci konaÈ len vtedy, ak nedovolia za seba
rozhodovaÈ straníckym kádrom - na to totiÏ majú právo len obyvatelia. Bol som ãlenom
strany, pôsobil som aj ako nezávisl˘ s podporou ‰irokého spektra strán. Skúsenosti
aj ºudia okolo mÀa ma presvedãili, Ïe najúprimnej‰ie je ísÈ do toho sám za seba.
Kveta: Nalinkla som sa na túto
stránku, pretoÏe aj Ja like PetrÏalka!
Rástla som s Àou a dnes som hrdá
na to, Ïe je mojím domovom!
Peter: Ak sa Starome‰Èan pozrie
na svoju mestskú ãasÈ zvrchu,
uvidí strechy. Ak sa pozriem ja,
vidím síce panelové domy, ale
na mnoh˘ch miestach sa strácajú
v zeleni luÏn˘ch lesov a odzrkadºujú
vo vodách jazier ãi Chorvátskeho
ramena. RadosÈ pozrieÈ...
Ja like Petrzalka!
Otília: Ja like Petrzalka!
A uvedomujem si to kaÏdé ráno,
keì pijem kávu a pozerám sa z okna
kuchyne na Chorvátske rameno...
Marek: PetrÏalka je dobré miesto,
do ktorého sa narodili moje deti.
Ja like PetrÏalka!
Zuzana: Ja like PetrÏalka!
Download

akcie - Petržalské Noviny