PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 90
Na náv‰teve
Klenot v obývačke
Hoci sme boli pripravení na nevšedný luster v navštívenom bungalove, pri prvom
vzhliadnutí jeho veľkorysých rozmerov nám doslova padla sánka. Elegantnému
interiéru dodával zástup trblietavých krištáľov punc luxusu.
90
4/2011
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 91
4/2011
91
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 92
Pôdorys do tvaru L vytvára ideálne
zázemie na veºkorysú terasu s vírivkou,
prístupnú z kaÏdej obytnej miestnosti.
Vzorne upraven˘ anglick˘ trávnik v˘borne
dopæÀa podlaha z exotickej dreviny.
Pohºad na vstupnú ãasÈ do rodinného
domu s praktick˘m prechodom „suchou
nohou“ aÏ do zadnej záhradnej ãasti
s terasou. Po zotmení mení fasáda vìaka
bodovému osvetleniu v podhºade
a podlahe svoj vzhºad.
DaÏdiv˘ veãer vytvoril ideálnu kulisu pre
trblietajúce sa kry‰táliky, ktoré prechádzali
vari cel˘m farebn˘m spektrom.
T
oto je prvé spoločné bydlisko mladého páru.
Prechádzajúc z jedného podnájmu do druhého, nakoniec zakotvili vo vlastnom, nie
však hocijakom domove. Po kúpe pozemku
a najviac vyhovujúceho katalógového projektu nastal čas na ich optimálnu adaptáciu na predstavy domácich. Tejto náročnej úlohy spolu s komplexným
návrhom a realizáciou celého interiéru na mieru sa
ujal interiérový dizajnér Peter Benko.
Neodškriepiteľná
dominanta
S myšlienkou veľkolepého krištáľového stropu prišiel majiteľ, ktorého oslovilo riešenie nemenovanej
92
4/2011
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 93
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 94
K leskl˘m tmav˘m plochám podlahy a TV
steny vystupuje ako farebn˘ kontrast
snehobiela anilínová koÏa na sedaãke
a kreslách. Na pozadí krémovej tapety
s jemn˘m metalick˘m vzorom sa dobre
vyníma obruba kozuba z bieleho Corianu.
hotelovej haly. Konkrétnu podobu domácej verzie luxusného stropného svietidla taktiež zveril s plnou dôverou do rúk dizajnéra. Ten s radosťou privítal nové
možnosti tvorivej realizácie v takom veľkom rozsahu.
Do nôt mu hral fakt, že okrem výroby nábytku na mieru
sa venuje aj LED technológii. Pri návrhu sa najviac „zapotil“ nad vysokou nosnosťou konštrukcie a nenápadným vzhľadom, ktorý by dovolil plne vyznieť zaveseným krištáľom. Výborný nápad bolo osadenie 5 cm
hrubej podhľadovej dosky z vysokoleštenej ocele so
zrkadlovým efektom. Pri pohľade na krištáľový skvost
násobí jeho hĺbku.
94
4/2011
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 95
Na stenu medzi vstupom a jedálensk˘m
kútom pouÏili nápadnej‰iu tapetu ako
v ostatnom priestore. Pekne s Àou ladí aj
záves s príbuzn˘m dekorom.
Pohovka ponúka sediacemu
‰irokospektrálny prehºad o dianí
v otvorenom priestore. V zábere je
jedálensk˘ kút s v˘hºadom do záhrady aÏ
po na mieru vyrobenú ãiernobielu kuchyÀu
z dielne Benalex.
Luster v číslach
Jedinečné svietidlo nás ohúrilo nielen svojím
vzhľadom, ale i parametrami. O veľkorysosti
svedčí rozmer 720 x 180 cm, ktorý tromfol už
len počet sklenených, ručne brúsených
kameňov. Tipovali by ste, že je ich až
14 500 kusov?! Vážia okolo 620 kg a samotná
konštrukcia, ktorá ich nesie, má 550 kg.
O svetelné efekty sa stará 105 teplobielych
3 W LED Cree svietidiel, ktoré spolu nahradia
jednu 800 W žiarovku. Do podhľadu museli
vyrezať vodným lúčom približne 1 900 otvorov
pri dodržaní pravidelného rastra 6 x 6 cm. Do
nich potom osadili LED svietidlá a na oceľové
lanká zavesili krištálové kamene v rôznych
výškach. Ich efektnú priestorovú štruktúru rozihráva vlnovka, vytvorená z kameňov väčšej
veľkosti. Pre zaujímavosť: Vešanie jednotlivých
krištáľov trvalo štyrom ľuďom vrátane oboch
majiteľov 25 hodín.
Peter BENKO
autor a realizátor interiéru
www.benalex.sk
„Tento projekt som prežíval, akoby som zariaďoval vlastné bývanie. Keďže sme si s majiteľmi názorovo sadli a zistili, že máme veľmi
podobný vkus, vedel som pri návrhu interiéru
ľahšie odhadnúť, po čom túžia. Ešte v čase hrubej stavby sme si načrtli ich víziu o dizajne
a funkčnosti domu. Investori mali požiadavku
na luxusné moderné bývanie s prvkami neobaroka. Do tejto náročnejšej kategórie spadá kuchynská linka vo vysokom lesku v kombinácii
s hĺbkovo frézovaným Corianom. Najväčšia
výzva bol však luster v obývačke. Predstavu
o ňom mi majiteľ načrtol a dotvorenie s realizáciou nechal už na mňa. Bodku za týmto projektom predstavuje efektné osvetlenie celého interiéru aj exteriéru domu pomocou LED
technológií.“
4/2011
95
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 96
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 97
Televízny panel oddeºuje kuchyÀu od
ob˘vaãky. V priestore varnej zóny nás
zaujal digestor integrovan˘ do pracovnej
dosky. Pri varení sa automaticky vysunie
do optimálnej v˘‰ky. Toto efektné rie‰enie
nezaÈaÏuje reprezentatívny priestor
klasickou hmotou digestora.
Dostatok prirodzeného svetla získava
spoloãenská zóna z veºkoplo‰n˘ch
presklení a ‰tyroch stre‰n˘ch okien.
·t˘lová v˘nimka v ãisto modernom interiéri
sú vysoké staroÏitné hodiny.
Pohºad pod veºkolep˘m lustrom je
fascinujúci. Obrovské mnoÏstvo ruãne
brúsen˘ch kri‰táºov skla rôznej veºkosti
e‰te násobí zrkadlov˘ odraz antikorového
podhºadu. Pre zaujímavosÈ: Rozdiel medzi
ruãne brúsen˘mi a odlievan˘mi kameÀmi
spoznáte podºa v˘razného lomu svetla
s trblietav˘m efektom.
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 98
Hoci v kuchyni dominuje ãierna, jej
vysokolesklé plochy násobia priestor
a v˘sledn˘ efekt pôsobí nadmieru
elegantne.
Luxusná kuchyňa
V obývačke stojí za zmienku aj kozub s lemom
z bieleho, hĺbkovo frézovaného Corianu. Rovnakým
dekorom je upravená aj zástena v kuchyni s jednotným materiálovým vyhotovením spolu s pracovnou
doskou. Zaujímavo je vyriešený symbolický predel
medzi kuchyňou a spoločenskou zónou – prienikom
televíznej steny s kuchynskou linkou. Samotná kuchyňa je symbióza najmodernejších materiálov, nadštandardnej výbavy, LED technológií a praktických
detailov. Svedčí o tom aj kovanie Servo-line s elektrickou podporou otvárania vo všetkých skrinkách
98
4/2011
Zaujali nás dizajnové úchytky Touch-in.
K praktick˘m vynálezom patrí automatické
rozsvietenie interiéru skriniek, zásuviek
a v˘suvov súãasne s ich otvorením.
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 99
denná spoloãenská ãasÈ domu
komunikaãné, technické
a hygienické priestory
noãná a intímna ãasÈ domu
relaxaãná ãasÈ domu
Legenda k pôdorysu:
1 – vstupná hala 7,13 m2
2 – garáÏ 29,97 m2
3 – toaleta 2,85 m2
4 – ob˘vacia izba s kuchyÀou 56,10 m2
5 – chodba 8,84 m2
6 – technická miestnosÈ/sklad 2,06 m2
7 – kúpeºÀa 10,30 m2
8 – hosÈovská izba 13,12 m2
9 – pracovÀa 13,04 m2
10 – spálÀa 17,89 m2
11 – ‰atník 10,46 m2
12 – sklad 10,48 m2
10
11
9
8
7
5
6 3
4
12
1
2
Nenápadn˘ LED pásik pod horn˘mi
skrinkami dosahuje dvoj- aÏ trojnásobok
intenzity neónového svetla.
Podãiarkuje ‰truktúru zásteny vyfrézovanú
do bieleho Corianu.
Za zmienku stojí aj LED podsvietenie
sklenen˘ch políc za ob˘vaãkovou stenou.
4/2011
99
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 100
·atník vedºa spálne ponúka praktické
vybavenie: ‰ikmé police na topánky,
závesné systémy i miesto na drobnosti ãi
prehºadne uloÏené kravaty.
RadosÈ vyberaÈ si.
SpálÀa. ktorej niã nech˘ba. Pohodlnej
posteli s bielym ãalúnen˘m ãelom
z rovnakého materiálu ako sedaãka
v ob˘vaãke robí spoloãnosÈ toaletn˘ stolík
so ‰t˘lov˘m kreslom. Na stenu pred ním
ãoskoro pribudne nástenné zrkadlo.
a výsuvoch. Po takomto ľahučkom otvorení sa ich
vnútro navyše automaticky rozsvieti.
Svetelná mágia
Celý interiér sprevádza gres v antracitovej farbe
s vysokým leskom. Prechádzajúc cez spoločenskú
zónu, hrá všetkými farbami vďaka odrazu premenlivého lomu svetla na krištáľoch obrovského lustra.
V každej miestnosti je individuálne riešené zabudované LED osvetlenie. Najviac dala realizátorom za-
100
4/2011
PB4_11_2:PB7_08_1
2/15/11
8:46 AM
Stránka 101
Veºkorysú sprchovaciu hlavicu s prez˘vkou
tropick˘ dáÏì dopæÀa klasická ruãná
sprcha.
Kúpeºna v ruÏovo-bielej kombinácii pôsobí
veºmi jemne a osvieÏujúco. Aby zrkadlová
skrinka príli‰ nevyãnievala ponad
um˘vadlo, je zasekaná do obvodovej
steny. Jej otváranie zjednodu‰uje rovnako
ako v horn˘ch kuchynsk˘ch skrinkách
kovanie so servomotorom.
Príruãná toaleta prístupná zo vstupnej haly
sa nesie v rovnakej farebnosti ako
spoloãenská zóna.
brať realizácia šatníka, kde sú teplobiele LED diódové lišty osadené vo všetkých policiach. Aby mohli
nenápadne odviesť kabeláž od každej osvetľujúcej
lišty, vyfrézovali na bočniciach políc špeciálne
ukryté drážky.
To, že realizátor projektu je skutočný odborník na
hru so svetlom, dokazuje aj exteriérová kombinácia
rôznych typov osvetlenia. Po zotmení dokážu úplne
zmeniť vzhľad domu.
Inéz BÚCI
Foto: Robo HUBAČ a Vladimír VAVREK
4/2011
101
Download

Klenot v obývačke (Pekné bývanie)