ZVL-KLF_tabulky_B
15.9.2000 12:10
Str‡nka 64
Tabu¼ky valivùch loì’sk
64
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 64
Jednoradové guľkové ložiská
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
Dvojradové naklápacie guľkové ložiská
Tabuľky valivých ložísk
Jednoradové valčekové ložiská
Dvojradové valčekové ložiská
Jednoradové ihlové ložiská
Dvojradové súdkové ložiská
Kuželíkové ložiská
Axiálne guľkové ložiská
Axiálne súdkové ložiská
Upínacie ložiská a úložné jednotky
Kĺbové ložiská
Príslušenstvo valivých ložísk
Guľky, valčeky
Špeciálne ložiská
64
65
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 66
Jednoradové
guľkové
ložiská
prevádzkové teploty v rozsahu -30 až + 110°C. Dodávku ložísk s iným plastickým mazivom je
potrebné dohodnúť s dodavateľom.
RS
2RS
RSR
2RSR
Ložiská s drážkou pre poistný krúžok
Jednoradové guľkové ložiská ako najrozšírenejší druh sú konštruované ako nerozoberateľné
a sú bez plniaceho otvoru. Optimálnou veľkosťou a počtom guliek sa dosahuje dobré primknutie
telies k obežným dráham a dosahuje sa relatívne vysoká únosnosť. Zachytávajú radiálne i axiálne
zaťaženie v oboch smeroch a sú vhodné aj pre vysoké frekvencie otáčania.
Jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné, typ E a BO, majú konštrukciu vonkajšieho krúžku
riešenú tak, že dovoľuje samostatne montovať vnútorný krúžok s klietkou a valivými telesami.
Ložiská sa vyrábajú do priemeru diery d=20 mm a sú vhodné pre menšie zaťaženia a rýchlobežné uloženia.
Na jednoduché poistenie proti axiálnemu posunutiu v telese uloženia sa vyrábajú jednoradové
guľkové ložiská s drážkou pre poistný krúžok na vonkajšom krúžka (N). V prípade, že je ložisko
dodané aj s vloženým poistým krúžkom, má označenie (NR). Ložiská s drážkou pre poistný krúžok
môžu byť dodané tiež v kombinácii s namontovanými krytmi.
Hlavné rozmery
N
Hlavné rozmery, okrem jednoradových guľkových rozoberateľných ložísk typu E a BO, zodpovedajú norme ISO 15.
Rozmery drážok pre poistné krúžky súhlasia s normou ISO 464.
NR
Klietka
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a v bežných obmenách (Z, RS, 2Z, 2RS, N) je uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Odlišnosť ložísk od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi (ods. 2.2).
Ložiská s krytmi
Jednoradové guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietku, ako je uvedené
v tabuľke. Znak materiálu (J, Y, M, F) a vyhotovenie klietky sa zväčša neuvádza.
Ložiská s plechovou oceľovou alebo mosadznou klietkou
1)
Jednoradové guľkové ložiská s krytmi na jednej alebo obidvoch stranách sa vyrábajú s krycími
plechmi (Z, 2Z, ZR, 2ZR) alebo s tesnením (RS, 2RS, RSR, 2RSR) ako nerozoberateľné.
Krycie plechy vytvárajú bezdotykové tesnenie. Tesnenia sú vyrobené z gumy navulkanizovanej
na kovovej výstuhe a pôsobia v ložisku ako veľmi účinné trecie tesnenie.
d<10mm (619/2 až 629)
16001 až 16030
6000 až 6034
6200 až 6230
6300 až 6324
6403 až 6417
E15 až E20, BO17
Ložiská s masívnou oceľovou alebo mosadznou klietkou
61926
6036 až 6040
6232 až 6240
6326 až 6330
6418
-
1) Ložisko 618/8 sa vyrába s masívnou klietkou z polyamidu (TNH)
Pre potreby zvláštnych uložení sa vyrábajú ložiská s inými druhmi klietok z rôznych materiálov:
polyamid (TNH, TNB) a textit (TB). Použitie týchto ložísk je potrebné vopred prerokovať.
Z
2Z
ZR
2ZR
Ložiská s krytmi na obidvoch stranách sú plnené vhodným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje spoľahlivé podmienky mazania po dobu trvanlivosti ložiska. Tieto ložiská sú vhodné pre
66
Presnosť
Jednoradové guľkové ložiská sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom tento znak
sa neuvádza. Medzné hodnoty pre presnosť rozmerov a chodu sú zhodné s normou ISO 199
a ISO 492. Výnimku tvoria iba jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné typu E a BO, ktorých
vonkajší priemer má medznú odchýlku D +0,01/0,00 mm.
67
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 66
Jednoradové
guľkové
ložiská
prevádzkové teploty v rozsahu -30 až + 110°C. Dodávku ložísk s iným plastickým mazivom je
potrebné dohodnúť s dodavateľom.
RS
2RS
RSR
2RSR
Ložiská s drážkou pre poistný krúžok
Jednoradové guľkové ložiská ako najrozšírenejší druh sú konštruované ako nerozoberateľné
a sú bez plniaceho otvoru. Optimálnou veľkosťou a počtom guliek sa dosahuje dobré primknutie
telies k obežným dráham a dosahuje sa relatívne vysoká únosnosť. Zachytávajú radiálne i axiálne
zaťaženie v oboch smeroch a sú vhodné aj pre vysoké frekvencie otáčania.
Jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné, typ E a BO, majú konštrukciu vonkajšieho krúžku
riešenú tak, že dovoľuje samostatne montovať vnútorný krúžok s klietkou a valivými telesami.
Ložiská sa vyrábajú do priemeru diery d=20 mm a sú vhodné pre menšie zaťaženia a rýchlobežné uloženia.
Na jednoduché poistenie proti axiálnemu posunutiu v telese uloženia sa vyrábajú jednoradové
guľkové ložiská s drážkou pre poistný krúžok na vonkajšom krúžka (N). V prípade, že je ložisko
dodané aj s vloženým poistým krúžkom, má označenie (NR). Ložiská s drážkou pre poistný krúžok
môžu byť dodané tiež v kombinácii s namontovanými krytmi.
Hlavné rozmery
N
Hlavné rozmery, okrem jednoradových guľkových rozoberateľných ložísk typu E a BO, zodpovedajú norme ISO 15.
Rozmery drážok pre poistné krúžky súhlasia s normou ISO 464.
NR
Klietka
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a v bežných obmenách (Z, RS, 2Z, 2RS, N) je uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Odlišnosť ložísk od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi (ods. 2.2).
Ložiská s krytmi
Jednoradové guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietku, ako je uvedené
v tabuľke. Znak materiálu (J, Y, M, F) a vyhotovenie klietky sa zväčša neuvádza.
Ložiská s plechovou oceľovou alebo mosadznou klietkou
1)
Jednoradové guľkové ložiská s krytmi na jednej alebo obidvoch stranách sa vyrábajú s krycími
plechmi (Z, 2Z, ZR, 2ZR) alebo s tesnením (RS, 2RS, RSR, 2RSR) ako nerozoberateľné.
Krycie plechy vytvárajú bezdotykové tesnenie. Tesnenia sú vyrobené z gumy navulkanizovanej
na kovovej výstuhe a pôsobia v ložisku ako veľmi účinné trecie tesnenie.
d<10mm (619/2 až 629)
16001 až 16030
6000 až 6034
6200 až 6230
6300 až 6324
6403 až 6417
E15 až E20, BO17
Ložiská s masívnou oceľovou alebo mosadznou klietkou
61926
6036 až 6040
6232 až 6240
6326 až 6330
6418
-
1) Ložisko 618/8 sa vyrába s masívnou klietkou z polyamidu (TNH)
Pre potreby zvláštnych uložení sa vyrábajú ložiská s inými druhmi klietok z rôznych materiálov:
polyamid (TNH, TNB) a textit (TB). Použitie týchto ložísk je potrebné vopred prerokovať.
Z
2Z
ZR
2ZR
Ložiská s krytmi na obidvoch stranách sú plnené vhodným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje spoľahlivé podmienky mazania po dobu trvanlivosti ložiska. Tieto ložiská sú vhodné pre
66
Presnosť
Jednoradové guľkové ložiská sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom tento znak
sa neuvádza. Medzné hodnoty pre presnosť rozmerov a chodu sú zhodné s normou ISO 199
a ISO 492. Výnimku tvoria iba jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné typu E a BO, ktorých
vonkajší priemer má medznú odchýlku D +0,01/0,00 mm.
67
ZVL-KLF_tabulky_B
28.11.2000 8:14
Stránka 68
Radiálna vôľa
Jednoradové guľkové ložiská dodávané bez označenia radiálnej vôle sú vyrobené s normálnou
radiálnou vôľou. Hodnoty radiálnych vôlí sú v súlade s normou ISO 5753.
Hladina vibrácií
Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií kontrolovanú
výrobcom. Ložiská v stupni presnosti P5 a vyššie majú hladinu vibrácii C6. Pre zvláštne prípady
uložení sa vyrábajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií C6, C06 a C66.
Kužeľová diera
Pre niektoré menej náročné uloženia sa môžu vyrábať niektoré veľkosti jednoradových guľkových ložísk typu 62 a 63 s kužeľovou dierou s kužeľovitosťou 1:12. Upevňovanie ložísk na valcový čap sa vykoná pomocou upínacieho puzdra alebo priamo na kužeľový čap.
Ložiská pre uloženia vo vysokých prevádzkových teplotách
Pre uloženia pracujúce pri prevádzkovej teplote až 400°C sa dodávajú jednoradové guľkové
ložiská s primerane veľkou radiálnou vôľou podľa dohodnutých technických podmienok medzi
výrobcom a zákazníkom.
Tieto ložiská majú zníženú hodnotu základnej dynamickej únosnosti v priemere o 50%
a základnej statickej únosnosti o 30% v porovnaní s ložiskami v normálnom vyhotovení. Použitie
mazacích prostriedkov sa odporúča konzultovať s dodávateľom.
Naklopiteľnosť
Pre jednoradové guľkové ložiská je prípustná len malá vzájomná naklopiteľnosť ložiskových
krúžkov, preto môže byť odchýlka súososti úložných miest len veľmi malá. Nesúososť vyvoláva
prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.
Hodnoty prípustného naklopenia pri normálnych prevádzkových podmienkach sú uvedené
v tabuľke.
Typ ložiska
618, 619, 160, 60
62, 63, 64
Zaťaženie
malé (Fr<0,15Cor)
veľké (Fr0,15Cor)
2’ až 6’
5’až 10’
5’až 10’
8’až 16’
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Jednoradové guľkové ložiská:
Pr = XFr + YFa
[kN]
Radiálna vôľa
Fa
Cor
0.025
0.04
0.070
0.13
0.25
0.5
68
normálna
Fa/Fre
e
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
0.22
0.24
0.27
0.31
0.37
0.44
X
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
X
1
1
1
1
1
1
Y
0
0
0
0
0
0
C3
Y
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
C4
e
Fa/Fre
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
Fa/Fre
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
0.31
0.33
0.36
0.41
0.46
0.54
X
1
1
1
1
1
1
X
0,46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
e
0.4
0.42
0.44
0.48
0.53
0.56
X
1
1
1
1
1
1
X
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
Y
0
0
0
0
0
0
Y
1.75
1.62
1.46
1.30
1.14
1.0
Y
0
0
0
0
0
0
Y
1.42
1.36
1.27
1.16
1.05
1.0
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 68
Radiálna vôľa
Jednoradové guľkové ložiská dodávané bez označenia radiálnej vôle sú vyrobené s normálnou
radiálnou vôľou. Hodnoty radiálnych vôlí sú v súlade s normou ISO 5753.
Hodnoty koeficientov X a Y platia za predpokladu, že budú na čape a v telese uložené v toleranciách odporúčaných pre malé a stredné zaťaženia (tabuľka 28 a 29) a že počas prevádzky
nedôjde k výraznému zmenšeniu radiálnej vôle vplyvom prevádzkovej teploty (rozdiel teploty
medzi vnútorným a vonkajším krúžkom max. 10°C).
Hladina vibrácií
Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií kontrolovanú
výrobcom. Ložiská v stupni presnosti P5 a vyššie majú hladinu vibrácii C6. Pre zvláštne prípady
uložení sa vyrábajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií C6, C06 a C66.
Kužeľová diera
Pre niektoré menej náročné uloženia sa môžu vyrábať niektoré veľkosti jednoradových guľkových ložísk typu 62 a 63 s kužeľovou dierou s kužeľovitosťou 1:12. Upevňovanie ložísk na valcový čap sa vykoná pomocou upínacieho puzdra alebo priamo na kužeľový čap.
Ložiská pre uloženia vo vysokých prevádzkových teplotách
Jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné:
Pr= Fr
Pr= 0,5 Fr + 2,5 Fa
[kN]
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Jednoradové guľkové ložiská:
Por= 0,6Fr + 0,5Fa
Pre uloženia pracujúce pri prevádzkovej teplote až 400°C sa dodávajú jednoradové guľkové
ložiská s primerane veľkou radiálnou vôľou podľa dohodnutých technických podmienok medzi
výrobcom a zákazníkom.
Tieto ložiská majú zníženú hodnotu základnej dynamickej únosnosti v priemere o 50%
a základnej statickej únosnosti o 30% v porovnaní s ložiskami v normálnom vyhotovení. Použitie
mazacích prostriedkov sa odporúča konzultovať so ZVL - ZKL TKS, s. r. o., Žilina alebo ZKL VÚVL,
a. s., Brno.
pre Fa / Fr 0,2
pre Fa / Fr > 0,2
(Por Fr)
[kN]
(Por Fr )
[kN]
Jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné:
Por= 0,9Fr + 0,3Fa
Naklopiteľnosť
Pre jednoradové guľkové ložiská je prípustná len malá vzájomná naklopiteľnosť ložiskových
krúžkov, preto môže byť odchýlka súososti úložných miest len veľmi malá. Nesúososť vyvoláva
prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.
Hodnoty prípustného naklopenia pri normálnych prevádzkových podmienkach sú uvedené
v tabuľke.
Typ ložiska
Zaťaženie
malé (Fr<0,15Cor)
veľké (Fr0,15Cor)
618, 619, 160, 60
62, 63, 64
2’ až 6’
5’až 10’
5’až 10’
8’až 16’
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Jednoradové guľkové ložiská:
Pr = XFr + YFa
[kN]
Radiálna vôľa
Fa
Cor
0.025
0.04
0.070
0.13
0.25
0.5
68
normálna
Fa/Fre
e
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
0.22
0.24
0.27
0.31
0.37
0.44
X
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
X
1
1
1
1
1
1
Y
0
0
0
0
0
0
C3
Y
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
C4
e
Fa/Fre
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
Fa/Fre
X
Y
Fa/Fr>e
X
Y
e
0.31
0.33
0.36
0.41
0.46
0.54
X
1
1
1
1
1
1
X
0,46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
e
0.4
0.42
0.44
0.48
0.53
0.56
X
1
1
1
1
1
1
X
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
Y
0
0
0
0
0
0
Y
1.75
1.62
1.46
1.30
1.14
1.0
Y
0
0
0
0
0
0
Y
1.42
1.36
1.27
1.16
1.05
1.0
69
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 70
Jednoradové guľkové ložiská
d = 2 až 17 mm
B
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
70
rS
min
Základná únosnosť
dynamická
statická
Cr
Cor
plastickým
mazivom
kN
6
10
13
16
13
16
19
15
19
19
22
16
22
24
26
26
30
30
35
28
28
32
32
37
32
32
35
35
42
35
35
40
40
47
62
2,3
4
5
5
4
5
6
5
6
6
7
4
7
7
8
8
9
14
11
7
8
10
14
12
8
9
11
14
13
8,0
10,0
12,0
16,0
14,0
17,0
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
0,10 0,279
0,15 0,645
0,20 1,168
0,30 1,875
0,20 1,079
0,30 1,875
0,30 2,838
0,20 1,470
0,30 2,838
0,30 2,838
0,30 3,282
0,20 1,550
0,30 3,282
0,30 3,668
0,30 4,557
0,30 4,557
0,60 6,047
0,60 6,047
0,60 8,072
0,30 5,094
0,30 5,094
0,60 6,905
0,60 6,905
1,00 9,759
0,30 5,594
0,30 5,594
0,60 7,718
0,60 7,718
1,00 11,310
0,3
5,999
0,3
6,001
0,6
9,534
0,6
9,534
1,0 13,565
1,1 22,000
Označenie ložiska
63000
40000
38000
35000
47000
35000
35000
42000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
28000
25000
25000
22000
25000
25000
22000
22000
20000
21000
21000
20000
20000
18000
20000
20000
18000
18000
16000
12600
Pripojovacie rozmery
Da
d
da
min
olejom
min-1
0,090
0,229
0,412
0,677
0,432
0,677
1,078
0,599
1,078
1,078
1,356
0,722
1,356
1,640
1,955
1,955
2,510
2,510
3,430
2,360
2,360
3,100
3,100
4,235
2,860
2,865
3,745
3,745
5,330
3,265
3,267
4,734
4,734
6,560
10,800
d
max
Hmotnosť
ra
max
mm
79000
50000
45000
42000
56000
42000
42000
50000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
33000
30000
30000
27000
30000
30000
27000
27000
24000
25000
25000
24000
24000
21000
24000
24000
21000
21000
19000
15000
619/2
623
624
634
619/5
625
635
619/6
626
607
627
618/8TNH
608
609
629
6000
6200
62200
6300
16001
6001
6201
62201
6301
16002
6002
6202
62202
6302
16003
6003
6203
62203
6303
6403
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
~
kg
3,2
4,2
5,6
6,2
6,6
7,0
7,2
7,8
8,2
9,0
9,2
9,8
10,
11
11
12
14
14
14
14
14
16
16
17
17
17
19
19
20
19
19
21
21
23
24
4,8
8,5
11,2
13,4
11,5
14,0
15,8
13,0
17,0
17,2
19,0
14,0
20,0
22,0
24,0
24,0
26,0
26,0
31,0
26,0
26,0
28,0
28,0
32,0
30,0
30,0
31,0
31,0
36,0
33
33
36
36
41
53
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,6
0,6
1,0
0,3
0,3
0,6
0,6
1,0
0.3
0.3
0.6
0.6
1.0
1.0
0,0004
0,0015
0,0032
0,0050
0,0025
0,0047
0,0090
0,0040
0,0080
0,0090
0,0123
0,0030
0,0150
0,0180
0,0200
0,0190
0,0310
0,0400
0,0540
0,0200
0,0220
0,0370
0,0450
0,0610
0,0270
0,0300
0,0460
0,0540
0,0850
0.0320
0.0400
0.0730
0.0830
0.1150
0.2650
71
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 72
Jednoradové guľkové ložiská
d = 20 až 50 mm
B
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
mm
20 42
42
47
47
47
52
52
72
25 47
47
47
52
52
62
62
80
30 55
55
62
62
72
90
35 62
62
72
80
100
40 68
68
80
90
110
45 75
75
85
100
120
50 80
80
90
110
130
72
Základná únosnosť
dynamická
statická
Cr
Cor
0.3
0.6
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
0.3
0.3
0.6
1.0
1.0
1.1
1.1
1.5
0.3
1.0
1.0
1.0
1.1
1.5
0.3
1.0
1.1
1.5
1.5
0.3
1.0
1.1
1.5
2.0
0.6
1.0
1.1
1.5
2.0
0.6
1.0
1.1
2.0
2.1
9.371
9.371
12.774
12.774
12.774
15.866
15.866
31.000
6.950
10.070
10.070
14.029
14.029
21.123
21.123
36.000
11.200
13.243
19.443
19.443
29.701
43.000
9.960
15.956
25.663
33.367
55.200
12.667
16.824
32.633
40.760
63.100
15.659
21.100
32.678
52.804
76.500
16.092
21.720
35.066
61.754
87.400
Označenie ložiska
olejom
min-1
4.972
4.972
6.553
6.553
6.553
7.811
7.811
15.000
4.550
5.806
5.806
7.940
7.940
10.806
10.806
19.200
7.360
8.250
11.186
11.186
15.678
23.700
7.362
10.328
15.227
19.230
31.000
9.617
11.493
19.887
24.170
36.200
12.172
15.300
20.325
31.715
44.700
13.147
16.650
23.226
37.754
52.100
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
8.0
12.0
14.0
18.0
20.6
15.0
21.0
19.0
8.0
8.0
12.0
15.0
18.0
17.0
24.0
21.0
9.0
13.0
16.0
20.0
19.0
23.0
9.0
14.0
17.0
21.0
25.0
9.0
15.0
18.0
23.0
27.0
10.0
16.0
19.0
25.0
29.0
10.0
16.0
20.0
27.0
31.0
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
17000
17000
15000
15000
15000
14000
14000
11000
14000
14000
14000
12000
12600
11000
11000
9400
12000
12000
11000
11000
10000
8400
10600
10600
9400
8400
7500
9400
9400
8400
7900
6700
8400
8400
7900
7100
6000
7900
7900
7100
6300
5600
d
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
20000
20000
18000
18000
18000
17000
17000
13000
17000
17000
17000
15000
15000
13000
13000
11000
14000
14000
13000
13000
12000
10000
12600
12600
11000
10000
8900
11000
11000
10000
9400
7900
10000
10000
9400
8400
7100
9400
9400
8400
7500
6700
16004D
6004
6204
62204
63204
6304
62304
6404
16005
16005D
6005
6205
62205
6305
62305
6405
16006
6006
6206
62206
6306
6406
16007
6007
6207
6307
6407
16008
6008
6208
6308
6408
16009
6009
6209
6309
6409
16010
6010
6210
6310
6410
20
25
30
35
40
45
50
~
kg
22
24
25
25
25
26
26
27
27
27
28
30
30
31
31
34
32
34
35
35
36
39
37
39.5
42
42
44
42
44
47
47
50
49
49
52
52
55
54
54
57
60
63
40
38
42
42
42
45
45
63
43
43
43
47
47
55
55
70
53
50
57
57
65
80
60
57
65
71
90
62
63
73
81
97
71
70
78
91
107
76
75
83
100
116
0.3
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.3
0.3
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
0.3
1.0
1.0
1.5
1.5
0.3
1.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
0.6
1.0
1.0
2.0
2.0
0.0500
0.0700
0.1080
0.1300
0.1460
0.1450
0.2000
0.3980
0.0530
0.0530
0.0820
0.1290
0.1500
0.2300
0.3200
0.5300
0.0870
0.1190
0.2000
0.2400
0.3310
0.7250
0.1110
0.1540
0.2840
0.4470
0.9540
0.1250
0.1910
0.3490
0.6250
1.12300
0.1700
0.2410
0.4040
0.8280
1.5400
0.1880
0.2600
0.4600
1.0600
1.8900
73
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 74
Jednoradové guľkové ložiská
d = 55 až 90 mm
B
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
mm
55
90
100
120
140
60 95
110
130
150
65 100
100
120
140
160
70 110
110
125
150
180
75 115
115
130
160
190
80 125
125
140
170
200
85 130
130
150
180
210
90 140
160
190
225
74
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
1.1
1.5
2.0
2.1
1.1
1.5
2.1
2.1
0.6
1.1
1.5
2.1
2.1
0.6
1.1
1.5
2.1
3.0
0.6
1.1
1.5
2.1
3.0
0.6
1.1
2.0
2.1
3.0
0.6
1.1
2.0
3.0
4.0
1.5
2.0
3.0
4.0
28.216
43.350
71.000
100.000
29.343
52.846
81.500
110.000
21.200
30.500
57.210
92.600
117.950
27.600
37.960
62.000
104.000
144.000
28.700
39.747
66.179
114.000
152.525
32.900
47.500
72.200
122.850
163.587
34.100
49.794
83.299
132.507
174.000
58.400
96.200
144.000
192.000
Označenie ložiska
olejom
min-1
21.318
29.397
44.700
61.900
23.256
35.786
52.100
69.400
19.600
25.100
40.011
59.600
78.329
25.100
30.959
43.800
63.100
104.000
26.600
33.170
49.311
76.400
112.922
31.600
39.800
53.100
86.226
124.984
32.900
42.609
63.675
96.069
136.000
49.200
70.800
108.000
158.000
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
18.0
21.0
29.0
33.0
18.0
22.0
31.0
35.0
11.0
18.0
23.0
33.0
37.0
13.0
20.0
24.0
35.0
42.0
13.0
20.0
25.0
37.0
45.0
14.0
22.0
26.0
37.0
48.0
14.0
22.0
28.0
41.0
52.0
24.0
30.0
43.0
54.0
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
7100
6700
5600
5300
6700
6000
5300
4700
6300
6300
5300
5000
4500
5600
5600
5300
4700
4000
5300
5300
5000
4200
3800
5000
5000
4700
4000
3500
4700
4700
4200
3800
3300
4500
4000
3500
3200
d
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
8400
7900
6700
6300
7900
7100
6300
5600
7500
7500
6300
6000
5300
6700
6700
6300
5600
4700
6300
6300
6000
5000
4500
6000
6000
5600
4700
4200
5600
5600
5000
4500
4000
5300
4700
4200
3800
6011
6211
6311
6411
6012
6212
6312
6412
16013
6013
6213
6313
6413
16014
6014
6214
6314
6414
16015
6015
6215
6315
6415
16016
6016
6216
6316
6416
16017
6017
6217
6317
6417
6018
6218
6318
6418
55
60
65
70
75
80
85
90
~
kg
60
62
65
68
65
67
72
73
69
70
72
76
78
74
75
77
81
85
79
80
82
86
90
84
85
90
91
95
89
90
95
98
105
96
100
103
110
84
91
110
126
88
101
118
136
96
93
111
128
146
106
103
116
138
164
111
108
122
148
174
121
118
130
158
184
126
123
140
166
190
132
150
176
205
1.0
1.5
2.0
2.0
1.0
1.5
2.0
2.0
0.6
1.0
1.5
2.0
2.0
0.6
1.0
1.5
2.0
2.5
0.6
1.0
1.5
2.0
2.5
0.6
1.0
2.0
2.0
2.5
0.6
1.0
2.0
2.5
3.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.3830
0.5970
1.3800
2.2900
0.4110
0.7710
1.7200
2.7600
0.3000
0.4370
0.9970
2.1000
3.2800
0.4330
0.6040
1.0700
2.5400
4.8500
0.4570
0.6380
1.1800
3.0600
5.7400
0.5970
0.8450
1.4000
3.6300
6.7200
0.6260
0.8920
1.8000
4.2000
7.8800
1.1700
2.1600
4.9500
11.4000
75
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 76
Jednoradové guľkové ložiská
d = 95 až 170 mm
B
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
mm
95
100
105
110
120
130
140
150
170
76
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
16.0
24.0
32.0
45.0
16.0
24.0
34.0
47.0
26.0
36.0
49.0
19.0
28.0
38.0
50.0
19.0
28.0
40.0
55.0
24.0
33.0
40.0
33.0
42.0
35.0
45.0
42.0
1.0
1.5
2.1
3.0
1.0
1.5
2.1
3.0
2.0
2.1
3.0
1.0
2.0
2.1
3.0
1.0
2.0
2.1
3.0
1.5
2.0
3.0
2.0
3.0
2.1
3.0
2.1
42.300
60.700
108.000
152.444
44.000
60.096
123.000
174.000
72.200
132.927
185.000
57.600
82.500
144.000
204.000
61.000
85.000
144.000
216.000
65.503
106.986
153.000
110.000
166.000
126.000
190.000
168.000
Označenie ložiska
olejom
min-1
41.500
54.100
81.000
117.366
43.800
54.244
92.600
141.000
65.600
104.833
153.000
56.200
72.200
117.000
178.000
63.100
79.400
117.000
196.000
67.193
99.667
133.000
108.000
150.000
126.000
181.000
171.000
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
145
145
170
200
150
150
180
215
160
190
225
170
170
200
240
180
180
215
260
180
200
230
210
250
225
270
260
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
4200
4200
3800
3300
4200
4200
3500
3200
4000
3300
3000
3800
3800
3200
2800
3300
3300
3000
2500
3200
3200
2800
3000
2500
2700
2200
2200
d
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
5000
5000
4500
4000
5000
5000
4200
3800
4700
4000
3500
4500
4500
3800
3300
4000
4000
3500
3000
3800
3800
3300
3500
3000
3200
2700
2700
16019
6019
6219
6319
16020
6020
6220
6320
6021
6221
6321
16022
6022
6222
6322
16024
6024
6224
6324
61926
6026
6226
6028
6228
6030
6230
6034
95
100
105
110
120
130
140
150
170
~
kg
100
102
107
109
105
106
112
113
113
117
119
115
118
122
124
125
128
132
134
137
138
144
148
154
159
164
179
140
137
158
186
145
142
169
201
151
178
211
165
161
188
226
175
171
203
246
172
191
216
200
236
213
256
248
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
0.8900
1.2200
2.6000
5.7200
0.9100
1.2700
3.1300
7.0700
1.5900
3.7400
8.0000
1.4600
1.9500
4.3700
9.5900
1.8000
2.1000
5.1500
12.200
1.8600
3.2600
6.2000
3.3900
7.5600
4.1600
9.8500
6.9100
77
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 78
Jednoradové guľkové ložiská s krytom
d = 3 až 25 mm
B
B
r
r
r
D
d
D
B
rS
min
mm
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
20
25
78
d
d
r
D
RS
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
r
r
r
D
2Z
Rozmery
B
r
r
D
Z
d
B
r
D d
d
2 RS
Označenie ložiska
Z, ZR
2Z, 2ZR
RS, RSR
2RS, 2RSR
kN
10
13
16
16
19
19
19
22
22
24
26
26
30
30
35
28
32
32
37
32
35
35
42
35
40
40
47
42
47
47
47
52
52
47
52
52
62
62
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
9.0
14.0
11.0
8.0
10.0
14.0
12.0
9.0
11.0
14.0
13.0
10.0
12.0
16.0
14.0
12.0
14.0
18.0
20.6
15.0
21.0
12.0
15.0
18.0
17.0
24.0
0.15
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
1.0
0.3
0.6
0.6
1.0
0.3
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
0.6
1.0
1.0
1.1
1.1
0.645
1.168
1.875
1.875
2.838
2.838
2.838
3.282
3.282
3.668
4.557
4.557
6.047
6.047
8.072
5.094
6.905
6.905
9.759
5.594
7.718
7.718
11.310
5.999
9.534
9.534
13.565
9.371
12.774
12.774
12.774
15.866
15.866
10.070
14.029
14.029
21.123
21.123
0.229
0.412
0.677
0.677
1.078
1.078
1.078
1.356
1.356
1.640
1.955
1.955
2.510
2.510
3.430
2.360
3.100
3.100
4.235
2.860
3.745
3.745
5.335
3.265
4.734
4.734
6.563
4.972
6.553
6.553
6.553
7.811
7.811
5.806
7.940
7.940
10.806
10.806
623ZR
624ZR
634ZR
625ZR
635ZR
626ZR
607ZR
627ZR
608ZR
609ZR
629ZR
6000ZR
6200ZR
62200ZR
6300ZR
6001ZR
6201ZR
62201ZR
6301ZR
6002ZR
6202Z
62202ZR
6302ZR
6003ZR
6203ZR
62203Z
6303ZR
6004ZR
6204Z
62204Z
63204Z
6304Z
62304Z
6005ZR
6205Z
62205Z
6305Z
62305Z
d
623-2ZR
624-2ZR
634-2ZR
625-2ZR
635-2ZR
626-2ZR
607-2ZR
627-2ZR
608-2ZR
609-2ZR
629-2ZR
6000-2ZR
6200-2ZR
62200-2ZR
6300-2ZR
6001-2ZR
6201-2ZR
62201-2ZR
6301-2ZR
6002-2ZR
6202-2Z
62202-2ZR
6302-2ZR
6003-2ZR
6203-2ZR
62203-2Z
6303-2ZR
6004-2ZR
6204-2Z
62204-2Z
63204-2Z
6304-2Z
62304-2Z
6005-2ZR
6205-2Z
62205-2Z
6305-2Z
62305-2Z
608RSR
609RSR
629RSR
6000RSR
6200RSR
62200RSR
6300RS
6001RSR
6201RSR
62201RS
6301RS
6002RS
6202RS
62202RS
6302RS
6003RS
6203RS
62203RS
6303RS
6004RS
6204RS
62204RS
63204RS
6304RS
62304RS
6005RS
6205RS
62205RS
6305RS
62305RS
608-2RSR
609-2RSR
629-2RSR
6000-2RSR
6200-2RSR
62200-2RSR
6300-2RS
6001-2RSR
6201-2RSR
62201-2RS
6301-2RS
6002-2RS
6202-2RS
62202-2RS
6302-2RS
6003-2RS
6203-2RS
62203-2RS
6303-2RS
6004-2RS
6204-2RS
62204-2RS
63204-2RS
6304-2RS
62304-2RS
6005-2RS
6205-2RS
62205-2RS
6305-2RS
62305-2RS
Medzná frekvencia otáčania
pre mazanie
plqstickým mazivom olejom
Z, 2Z
RS, 2RS Z
d
min
min-1
mm
40000
38000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
28000
25000
25000
22000
25000
22000
22000
20000
21000
20000
20000
18000
20000
18000
18000
16000
17000
15000
15000
15000
14000
14000
14000
12600
12600
11000
11000
24000
24000
24000
19000
17000
17000
15000
17000
15000
15000
13000
14000
13000
13000
12000
13000
12000
12000
10600
11000
10000
10000
10000
9400
9400
9400
8400
8400
7500
7500
50000
45000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
33000
30000
30000
27000
30000
27000
27000
24000
25000
24000
24000
21000
24000
21000
21000
19000
20000
18000
18000
18000
17000
17000
17000
15000
15000
13000
13000
Pripojovacie rozmery
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
20
25
Hmotnosť
db
max
da
max
Da
max
ra
~
kg
4.2
5.5
6.2
7.0
7.2
8.2
9.0
9.2
10.0
11.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
16.0
16.0
17.0
17.0
19.0
19.0
20.0
19.0
21.0
21.0
23.0
24.0
25.0
25.0
25.0
26.0
26.0
28.0
30.0
30.0
31.0
31.0
4.8
5.8
6.5
7.0
7.5
8.3
9.0
9.8
10.0
12.0
12.5
12.5
14.4
14.4
15.0
14.5
16.5
16.5
17.0
18.0
19.5
19.5
20.5
20.0
21.4
21.4
23.0
24.5
25.5
25.5
25.5
26.6
26.6
29.0
30.5
30.5
33.0
33.0
8.5
11.2
13.4
14.0
15.8
17.0
17.0
19.5
20.0
22.0
22.5
24.0
26.0
26.0
31.0
26.0
28.0
28.0
32.0
30.0
31.0
31.0
36.0
33.0
36.0
36.0
41.0
38.0
42.0
42.0
42.0
45.0
45.0
43.0
47.0
47.0
55.0
55.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
1.0
0.3
0.6
0.6
1.0
0.3
0.6
0.6
1.0
0.3
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0020
0.0040
0.0050
0.0060
0.0090
0.0100
0.0100
0.0120
0.0150
0.0180
0.0200
0.0200
0.0320
0.0400
0.0530
0.0220
0.0370
0.0450
0.0600
0.0310
0.0450
0.0540
0.0820
0.0400
0.0650
0.0830
0.1160
0.0700
0.1070
0.1300
0.1540
0.1440
0.2000
0.0810
0.1280
0.1500
0.2320
0.3200
79
ZVL-KLF_tabulky_B
20.11.2000 16:36
Stránka 80
Jednoradové guľkové ložiská s krytom
d = 30 až 100 mm
B
B
r
r
r
D
d
D
B
rS
min
mm
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
80
d
d
r
D
RS
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
r
r
r
D
2Z
Rozmery
B
r
r
D
Z
d
B
r
D d
d
2 RS
Označenie ložiska
Z, ZR
2Z, 2ZR
RS, RSR
2RS, 2RSR
kN
55
62
62
72
62
72
80
68
80
90
75
85
100
80
90
110
90
100
120
95
110
130
100
120
140
110
125
150
115
130
160
125
140
170
130
150
180
160
190
150
13.0
16.0
20.0
19.0
14.0
17.0
21.0
15.0
18.0
23.0
16.0
19.0
25.0
16.0
20.0
27.0
18.0
21.0
29.0
18.0
22.0
31.0
18.0
23.0
33.0
20.0
24.0
35.0
20.0
25.0
37.0
22.0
26.0
39.0
22.0
28.0
41.0
30.0
43.0
24.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.5
1.0
1.1
1.5
1.0
1.1
1.5
1.0
1.1
2.0
1.1
1.5
2.0
1.1
1.5
2.1
1.1
1.5
2.1
1.1
1.5
2.1
1.1
1.5
2.1
1.1
2.0
2.1
1.1
2.0
3.0
2.0
3.0
1.5
13.243
19.443
19.443
29.701
15.956
25.663
33.367
16.824
32.633
40.760
21.100
32.687
52.804
21.720
35.066
61.754
28.216
43.350
71.000
29.343
52.486
81.500
30.500
57.210
92.600
37.960
62.000
104.000
39.747
66.179
114.000
47.500
72.200
122.850
49.794
83.299
132.507
96.200
143.000
60.000
d
Medzná frekvencia otáčania
pre mazanie
plqstickým mazivom olejom
Z, 2Z
RS, 2RS Z
6006Z
6206Z
62206Z
6306Z
6007Z
6207Z
6307Z
6008Z
6208Z
6308Z
6009Z
6209Z
6309Z
6010Z
6210Z
6310Z
6011Z
6211Z
6311Z
6012Z
6212Z
6312Z
6013Z
6213Z
6313Z
6014Z
6214Z
6314Z
6015Z
6215Z
6315Z
6016Z
6216Z
6316Z
6017Z
6217Z
6317Z
6218Z
6318Z
6020Z
6006-2Z
6206-2Z
62206-2Z
6306-2Z
6007-2Z
6207-2Z
6307-2Z
6008-2Z
6208-2Z
6308-2Z
6009-2Z
6209-2Z
6309-2Z
6010-2Z
6210-2Z
6310-2Z
6011-2Z
6211-2Z
6311-2Z
6012-2Z
6212-2Z
6312-2Z
6013-2Z
6213-2Z
6313-2Z
6014-2Z
6214-2Z
6314-2Z
6015-2Z
6215-2Z
6315-2Z
6016-2Z
6216-2Z
6316-2Z
6017-2Z
6217-2Z
6317-2Z
6218-2Z
6318-2Z
6020-2Z
6006RS
6206RS
62206RS
6306RS
6007RS
6207RS
6307RS
6008RS
6208RS
6308RS
6009RS
6209RS
6309RS
6010RS
6210RS
6310RS
6011RS
6211RS
6311RS
6012RS
6212RS
6312RS
6013RS
6213RS
6313RS
6014RS
6214RS
6314RS
6015RS
6215RS
6315RS
6016RS
6216RS
6316RS
6017RS
6217RS
6317RS
6006-2RS
6206-2RS
62206-2RS
6306-2RS
6007-2RS
6207-2RS
6307-2RS
6008-2RS
6208-2RS
6308-2RS
6009-2RS
6209-2RS
6309-2RS
6010-2RS
6210-2RS
6310-2RS
6011-2RS
6211-2RS
6311-2RS
6012-2RS
6212-2RS
6312-2RS
6013-2RS
6213-2RS
6313-2RS
6014-2RS
6214-2RS
6314-2RS
6015-2RS
6215-2RS
6315-2RS
6016-2RS
6216-2RS
6316-2RS
6017-2RS
6217-2RS
6317-2RS
12000
11000
11000
10000
10600
9400
8400
9400
8400
7900
8400
7900
7100
7900
7100
6300
7100
6700
5600
6700
6000
5300
6300
5300
5000
5600
5300
4700
5300
5000
4200
5000
4700
4000
4700
4200
3800
4000
3400
4200
d
min
da
max
Hmotnosť
db
max
Da
max
ra
mm
min-1
8.253
11.186
11.186
15.678
10.328
15.227
19.230
11.493
19.887
24.017
15.300
20.323
31.715
16.650
23.266
37.745
21.318
29.397
44.700
23.256
35.786
52.100
25.100
40.011
59.600
30.959
43.800
68.100
33.170
49.311
76.400
39.800
53.100
86.226
42.609
63.675
96.069
70.800
104.000
54.000
Pripojovacie rozmery
7900
7500
7500
6700
7100
6300
5600
6300
5600
5300
5600
5300
4700
5300
4700
4200
4700
4500
3800
4500
4000
3500
4200
3500
3300
3800
3500
3200
3500
3300
2800
3300
3200
2700
3200
2800
2500
14000
13000
13000
12000
12600
11000
10000
11000
10000
9400
10000
9400
8400
9400
8400
7500
8400
7900
6700
7900
7100
6300
7500
6300
6000
6700
6300
5600
6300
6000
5000
6000
5600
4700
5600
5000
4500
4700
4200
5000
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
~
kg
34.0
35.0
35.0
36.0
39.5
42.0
42.0
44.0
47.0
47.0
49.0
52.0
52.0
54.0
57.0
60.0
60.0
62.0
65.0
65.0
67.0
72.0
70.0
72.0
76.0
75
77
81
80
82
86
85
90
91
90
95
98
100
103
106
35.0
36.7
36.7
38.9
39.5
42.0
44.0
46.0
48.0
50.6
51.5
52.5
56.0
56.5
58.0
61.8
62.5
65.0
67.0
68.0
70.2
75.0
73.0
77.0
78.0
78
82
85
83
85
93
90
92
99
95
99
103
105
108
110
50.0
57.0
57.0
65.0
57.0
65.0
71.0
63.0
73.0
81.0
70.0
78.0
91.0
75.0
83.0
100.0
84.0
91.0
110.0
88.0
101.0
118.0
93.0
111.0
128.0
103
116
138
108
121
148
118
130
158
123
140
166
150
176
142
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
2.0
2.5
2.0
2.5
1.5
0.1190
0.2010
0.2400
0.3500
0.1590
0.2900
0.4600
0.1950
0.3670
0.6350
0.2490
0.4100
0.8330
0.2640
0.4640
1.0800
0.3900
0.6110
1.3800
0.4200
0.7870
1.7200
0.4400
0.9950
2.1000
0.6180
1.0900
2.5300
0.6400
1.1900
3.0300
0.8600
1.4100
3.6200
0.8900
1.7900
4.2600
2.1600
5.1500
1.2700
81
ZVL-KLF_tabulky_B
21.11.2000 7:03
Stránka 82
Jednoradové guľkové ložiská s drážkou
na vonkajšom krúžku pre poistný krúžok
d = 12 až 50 mm
a
B
r
0.3
b
0.5
r
r
r
D D
D D
d
d
b
Rozmery
d
r0
D
B
Základná únosnosť
dynamická statická
a
b
D1
rS
Cr
Co
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie
ložiska
Pripojovacie rozmery
d
ba
r
min
mm
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
82
kN
32
32
35
35
40
40
47
42
47
52
52
72
47
52
52
62
62
80
55
62
62
72
90
62
72
80
100
68
80
90
110
75
85
100
120
80
90
110
10.0
14.0
11.0
14.0
12.0
16.0
14.0
12.0
14.0
15.0
21.0
19.0
12.0
15.0
18.0
17.0
24.0
21.0
13.0
16.0
20.0
19.0
23.0
14.0
17.0
21.0
25.0
15.0
18.0
23.0
27.0
16.0
19.0
25.0
29.0
16.0
20.0
27.0
0.66 30.15
0.66 30.15
0.60 33.17
0.60 33.17
0.60 38.10
0.60 38.10
1.00
44.60
0.60 39.75
1.00
44.60
1.10
49.73
1.10
49.73
1.10
68.81
0.60 44.60
1.00
49.73
1.00
49.73
1.10
59.61
1.10
59.61
1.50
76.81
1.00
52.60
2.00 59.61
2.00 59.61
1.10
68.81
1.50
86.79
1.00
59.61
1.10
68.81
1.50
78.81
1.50
96.80
1.00
64.82
1.10
76.81
1.50
86.79
2.00 106.81
1.00
71.83
1.10
81.81
1.50
96.80
2.00 115.21
1.00
76.81
1.10
86.79
2.00 106.81
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.46
2.06
2.46
2.46
2.46
3.28
2.06
2.46
2.46
3.28
3.28
3.28
2.08
3.28
3.28
3.28
3.28
2.06
3.28
3.28
3.28
2.49
3.28
3.28
3.28
2.49
3.28
3.28
4.06
2.49
3.28
3.28
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.90
1.35
1.35
1.35
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.70
1.90
1.90
1.90
2.70
1.90
1.90
2.70
2.70
1.90
1.90
2.70
3.10
1.90
2.70
2.70
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
6.905
6.905
7.718
7.718
9.534
9.534
13.565
9.371
12.774
15.866
15.866
31.000
10.070
14.029
14.029
21.123
21.123
36.000
13.243
19.443
19.443
29.701
43.000
15.956
25.663
33.367
55.200
16.824
32.633
40.760
63.100
21.100
32.687
52.804
76.500
21.720
35.066
61.900
22000
22000
20000
20000
18000
18000
16000
17000
15000
14000
14000
11000
14000
12600
12600
11000
11000
9400
12000
11000
11000
10000
8400
10600
9400
8400
7500
9400
8400
7900
6700
8400
7900
7100
6000
7900
7100
6300
Da
max
~
min
27000
27000
24000
24000
21000
21000
19000
20000
18000
17000
17000
13000
17000
15000
15000
13000
13000
11000
14000
13000
13000
12000
10000
12600
11000
10000
8900
11000
10000
9400
7900
10000
9400
8400
7100
9400
8400
7500
6201N
62201N
6202N
62202N
6203N
62203N
6303N
6004N
6204N
6304N
62304N
6404N
6005N
6205N
62205N
6305N
62305N
6405N
6006N
6206N
62206N
6306N
6406N
6007N
6207N
6307N
6407N
6008N
6208N
6308N
6408N
6009N
6209N
6309N
6409N
6010N
6210N
6310N
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
Príslušný
poistný krúžok
Db
min
max
mm
min-1
3.100
3.100
3.745
3.745
4.734
4.734
6.563
4.972
6.553
7.811
7.811
15.000
5.806
7.940
7.940
10.806
10.806
19.200
8.253
11.186
11.186
15.678
23.700
10.328
15.277
19.230
31.000
11.493
19.887
24.017
36.200
15.300
20.325
31.715
44.700
16.650
23.226
37.600
da
ra
min
Hmotnosť
kg
16
16
19
19
21
21
23
24
25
26
26
27
28
30
30
31
31
34
34
35
35
36
39
39.5
42
42
44
44
47
47
50
49
52
52
55
54
57
60
28
28
31
31
36
36
41
38
42
45
45
63
43
47
47
55
55
70
50
57
57
65
80
57
65
71
90
63
73
81
97
70
78
91
107
75
83
100
39
39
41
41
46
46
54
47.5
54
59
59
80
54
59
59
69
69
88
62
69
69
80
98
69
80
88
108
76
88
98
118
83
93
108
131
88
98
118
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.2
1.5
1.5
1.5
2.2
2.2
2.2
1.5
2.2
2.2
2.2
3.0
2.2
2.2
2.2
3.0
2.2
2.2
3.0
3.0
2.2
2.2
3.0
3.5
2.2
3.0
3.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
3.0
1.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.0
2.0
0.0370
0.0450
0.0300
0.0540
0.0730
0.0830
0.1150
0.0700
0.1080
0.1450
0.2000
0.398
0.0820
0.1290
0.1500
0.2300
0.3200
0.5300
0.1190
0.2000
0.2400
0.3310
0.7250
0.1540
0.2840
0.4470
0.9540
0.1910
0.3490
0.6250
1.2300
0.2410
0.4040
0.8280
1.5400
0.2600
0.4600
1.0600
R32
R32
R35
R35
R40
R40
R47
R42
R47
R52
R52
R72
R47
R52
R52
R62
R62
R80
R55
R62
R62
R72
R90
R62
R72
R80
R100
R68
R80
R90
R110
R75
R85
R100
R120
R80
R90
R110
83
ZVL-KLF_tabulky_B
21.11.2000 7:03
Stránka 84
Jednoradové guľkové ložiská s drážkou
na vonkajšom krúžku pre poistný krúžok
d = 55 až 120 mm
a
B
r
0.3
b
0.5
r
r
r
D D
D D
d
d
b
Rozmery
d
r0
D
B
Základná únosnosť
dynamická
statická
a
D1
rS
Cr
Co
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
b
Označenie
ložiska
Pripojovacie rozmery
d
ba
r
min
mm
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
84
kN
90
100
120
140
95
110
130
150
100
120
140
160
110
125
150
180
115
130
160
190
125
140
170
200
130
150
180
140
160
200
150
190
180
18.0
21.0
29.0
33.0
18.0
22.0
31.0
35.0
18.0
23.0
33.0
37.0
20.0
24.0
35.0
42.0
20.0
25.0
37.0
45.0
22.0
26.0
39.0
48.0
22.0
28.0
41.0
24.0
30.0
45.0
24.0
36.0
28.0
1.10
1.50
2.00
2.10
1.10
1.50
2.10
2.10
1.10
1.50
2.10
2.10
1.10
1.50
2.10
3.00
1.10
1.50
2.10
3.00
1.10
2.00
2.10
3.00
1.10
2.00
3.00
1.50
2.00
3.00
1.50
2.10
2.00
86.79
96.80
115.21
135.23
91.82
106.81
125.22
145.24
96.80
115.21
135.23
155.22
106.81
120.22
145.24
173.66
111.81
125.22
155.22
183.64
120.22
135.23
163.65
193.65
125.22
145.24
173.66
135.23
155.22
193.65
145.24
183.64
173.66
2.87
3.28
4.06
4.90
2.87
3.82
4.06
4.90
2.87
4.06
4.90
4.90
2.87
4.06
4.90
5.69
2.87
4.06
4.90
5.69
2.87
4.90
5.69
5.69
2.87
4.90
5.69
3.71
4.90
5.69
3.71
5.96
3.71
2.70
2.70
3.10
3.10
2.70
2.70
3.10
3.10
2.70
3.10
3.10
3.10
2.70
3.10
3.10
3.50
2.70
3.10
3.10
3.50
3.10
3.10
3.50
3.50
3.10
3.10
3.50
3.10
3.10
3.50
3.10
3.50
3.50
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
28.200
43.350
71.000
100.000
29.343
52.486
81.500
110.000
30.500
57.210
92.600
117.950
37.960
62.000
104.000
114.000
39.747
66.170
114.000
152.529
47.500
72.200
122.850
163.587
49.794
83.299
132.507
58.400
96.200
152.444
60.096
132.297
85.000
7100
6700
5600
5300
6700
6000
5300
4700
6300
5300
5000
4500
5600
5300
4700
4000
5300
5000
4200
3800
5000
4700
4000
3500
4700
4200
3800
4500
4000
3300
4200
3300
3300
Da
max
~
min
min
8400
7900
6700
6300
7900
7100
6300
5600
7500
6300
6000
5300
6700
6300
5600
4700
6300
6000
5000
4500
6000
5600
4700
4200
5600
5000
4500
5300
4700
4000
5000
4000
4000
6011N
6211N
6311N
6411N
6012N
6212N
6312N
6412N
6013N
6213N
6313N
6413N
6014N
6214N
6314N
6414N
6015N
6215N
6315N
6415N
6016N
6216N
6316N
6416N
6017N
6217N
6317N
6018N
6218N
6319N
6020N
6221N
6024N
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
Príslušný
poistný krúžok
Db
max
mm
min-1
21.318
29.397
44.700
61.900
23.256
35.786
52.100
69.400
25.100
40.011
59.600
78.329
30.959
43.800
68.100
104.000
33.170
49.311
76.400
112.922
39.800
53.100
86.226
124.984
42.609
63.675
96.069
49.200
70.800
117.366
54.244
104.833
79.400
da
ra
min
Hmotnosť
kg
60
62
65
68
65
67
72
73
70
72
76
78
75
77
81
85
80
82
86
90
85
90
91
95
91.5
95
98
96
100
109
106
117
188
84
91
110
126
88
101
118
136
93
111
128
146
103
116
138
164
108
121
148
174
118
130
158
184
123.5
140
166
132
150
186
142
178
171
98
108
131
151
103
110
141
162
108
131
148
172
118
136
162
195
123
141
172
205
136
151
185
215
141
162
195
151
172
215
162
205
195
3.0
3.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.5
3.5
3.0
3.5
3.5
3.5
3.0
3.5
3.5
4.5
3.0
3.5
3.5
4.5
3.5
3.5
3.5
4.5
3.5
3.5
4.5
3.5
3.5
4.5
3.5
4.5
4.5
1.0
1.5
2.0
2.0
1.0
1.5
2.0
2.0
1.0
1.5
2.0
2.0
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.5
1.5
2.0
2.5
1.5
2.0
2.0
0.3830
0.5970
1.3800
2.2900
0.4110
0.7710
1.7200
2.7600
0.4370
0.9970
2.1000
3.2800
0.6040
1.0700
2.5400
4.8500
0.6380
1.1800
3.0600
5.7400
0.8450
1.4000
3.6300
6.7200
0.8920
1.8000
4.2000
1.1700
2.1600
5.7200
1.2700
3.7400
2.1000
R90
R100
R120
R140
R95
R110
R130
R150
R100
R120
R140
R160
R110
R125
R150
R180
R115
R130
R160
R190
R125
R140
R170
R200
R130
R150
R180
R140
R160
R200
R150
R190
R180
85
ZVL-KLF_tabulky_B
21.11.2000 7:03
Stránka 86
Jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné
d = 10 až 20 mm
r
B
r
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
Co
D
B
rS
riS
17
20
86
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
d
r
mm
10
12
15
Základná únosnosť
dynamická
statická
Cr
d
kN
28
32
35
35
44
44
47
8.0
7.0
8.0
8.0
11.0
11.0
12.0
0.30
0.30
0.30
0.30
0.60
0.60
1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.30
0.30
0.60
6.448
6.363
8.395
8.395
10.713
14.723
15.876
min-1
2.914
3.369
4.584
4.584
6.077
8.066
9.149
25000
22000
20000
20000
16000
14000
14000
da
min
Hmotnosť
max
Da
max
mm
31000
28000
24000
24000
19000
17000
17000
E10Y
E12TNG
E15
E15Y
E17
B017
E20
10
12
15
17
20
ra
~
kg
12.0
14.0
17.2
17.2
22.0
22.0
26.0
25.5
29.0
31.8
31.8
39.0
39.0
42.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
1.0
0.0220
0.0290
0.0340
0.0340
0.0790
0.0750
0.0890
87
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
Stránka 88
Jednoradové
guľkové
ložiská
s kosouhlým
stykom
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú obežné dráhy ložiskových krúžkov konštruované tak, že spojnica ich stykových bodov s guľkami zviera s kolmicou na os ložiska ostrý
uhol, tzv stykový uhol a sú nerozoberateľné. Ložiská vo vyhotovení B a BE majú stykový uhol
α = 40°. Táto konštrukcia dovoľuje ložisku zachytávať radiálne zaťaženia, pôsobiace súčasne
s relatívne veľkým axiálnym zaťažením v jednom smere. Pre zachytenie axiálneho zaťaženia
v oboch smeroch sa montujú tieto ložiská vo dvojiciach proti sebe.
Vo výrobnom programe sú aj ložiská vo vyhotovení označenom AA, pri ktorých je stykový uhol
α = 26°, vo vyhotovení označenom A, pri ktorých je stykový uhol α = 25°.
40
0
72B
73B
40
0
72BETNG
73BETNG
26
0
72AA
73AA
25
0
72A
73A
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom typu A70 a A72 alebo B70 a B72 sú určené pre
vysoké frekvencie otáčania. Od bežných ložísk tejto konštrukčnej skupiny sa odlišujú vnútornou
B70
B72
88
A70
A72
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
Stránka 89
konštrukciou ložiskových krúžkov, veľkosťou stykového uhla, vyhotovením klietky a vysokým
stupňom presnosti. Ložiská sú nerozoberateľné.
Ložiská vo vyhotovení s označením CB majú stykový uhol α = 10°. Vyrábajú sa obvykle v stupni
presnosti P4, P4A a sú určené pre veľmi presné uloženia s vysokou frekvenciou otáčania, napr.
vybrusovacie elektrovretená a prístroje.
Ložiská vo vyhotovení s označením CA majú stykový uhol α = 12°.
Ložiská vo vyhotovení C majú stykový uhol α = 15°, vyrábajú sa v stupňoch presnosti P5, P5A a P4,
P4A a používajú sa prevažne pre uloženia vretien obrábacích strojov a podobných zariadení.
Ložiská vo vyhotovení AA sa vyrábajú v stupňoch presnosti P5 a P4 a sú určené pre uloženia vretien obrábacích strojov a podobných zariadení s relatívne vyšším axiálnym zaťažením.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery sú v zhode s normou ISO 15 a sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení tvorí súčasť údajov v tabuľkovej časti. Odlišnosť od
základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi (ods. 2.2).
Klietka
Ložiská typu 72 a 73 vo vyhotovení B a AA majú plechovú klietku, ktorá sa neoznačuje. Ložiská
typu 72 A 73 vo vyhotovení BE majú masívnu klietku z polyamidu zosilnenú sklenenými vláknami
(TNG).
Ložiská typu A70 a A72 určené pre vysoké frekvencie otáčania majú masívnu klietku z textitu,
vedenú na vonkajšom krúžku (TA) a ložiská typu B70 a B72 majú masívnu textitovú klietku vedenú na vnútornom krúžku (TB), okrem ložiska B7014AA, ktoré má masívnu mosadznú klietku vedenú na vnútornom krúžku (MB).
Presnosť
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom typu 72 a 73 sa bežne vyrábajú v normálnom
stupni presnosti P0, ktorý sa neuvádza. Pre náročnejšie prípady uložení sa dodávajú ložiská v stupni presnosti P6.
Ložiská typu A70, A72, B70 a B72 vo vyhotovení CA, C a AA sa vyrábajú a dodávajú v stupni presnosti P5, P5A a P4, P4A.
Typy ložísk A72 a B72 vo vyhotovení CB sa vyrábajú iba v stupni presnosti P4, P4A. Dodávky
ložísk s vyšším stupňom presnosti je potrebné prerokovať s dodávateľom.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú v súlade s normou ISO 199 a ISO 492
a sú uvedené v tabuľke 10 až 13.
Vnútorná vôľa
Obvyklý spôsob použitia jednoradových guľkových ložísk je vo dvojici, kde sa vhodná prevádzková vôľa alebo predpätie nastaví pri montáži a závisí od konštrukcie uloženia a prevádzkových
podmienok.
Združovanie ložísk do dvojíc
Ložiská vo vyhotovení A70, A72, B70 a B72 určené pre vysoké frekvencie otáčania dodáva výrobca združené vo dvojiciach.
Združená dvojica „O“
Dvojica sa vyznačuje veľkou tuhosťou voči naklopeniu a prenáša axiálne sily v oboch smeroch
vždy len jedným ložiskom. Využíva sa pri zachytávaní klopného momentu.
Schéma usporiadania dvojice je v ods. 2.2.
Združená dvojica „X“
Dvojica má rovnaké schopnosti z hľadiska prenosu axiálnych síl ako usporiadanie „O“, ale má
menšiu tuhosť pri zachytávaní klopného momentu.
Schéma usporiadania dvojice je v ods. 2.2.
89
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
Stránka 90
Združená dvojica „T“
Dvojica sa vyznačuje veľkou tuhosťou pri zachytávaní klopného momentu, ale axiálne zaťaženie
je schopná prenášať iba v jednom smere.
O
X
T
Schéma usporiadania dvojice je v ods. 2.2.
Združená dvojica sa dodáva v spoločnom balení z dôvodu, aby sa zabránilo zámene, a miesto najväčšieho radiálneho hádzania je pre potreby montáže označené ryskou na čelách krúžkov.
Vzájomná poloha krúžkov voči sebe je označená zbiehajúcimi sa čiarami v tvare „V“ na vonkajšej
valcovej ploche združenej dvojice. Ložiská sa do uloženia montujú tak, aby rysky, označujúce
miesto najväčšieho radiálneho hádzania, ležali na priamke rovnobežnej s osou hriadeľa.
Združené dvojice „X“ a „O“ sa dodávajú s axiálnym predpätím malým (L), stredným (M) a veľkým
(S). Príklad označenia takejto dvojice je B7204CBTB P4OL alebo A7201AATA P5XM.
Axiálne predpätie určíme zo vzťahu:
Fp = k Cr . 10
-2
[kN]
Fp - axiálne predpätie
Cr - radiálna základná dynamická únosnosť
k - koeficient axiálneho predpätia podľa tabuľky
Axiálne predpätie
Veľkosť
Malé
Označenie
Koeficient k
Stykový uhol α
10°
Vyhotovenie ložiska
CB
[kN]
[kN]
12°
15°
26°
CA
C
AA
L
0.4
0.5
0.7
1.2
Stredné
M
1.4
1.6
2.0
3.5
Veľké
S
2.8
3.2
4.0
7.0
Radiálna základná dynamická únosnosť dvojice Crs je:
Crs = 1,62 . Cr
[kN]
Radiálna základná statická únosnosť dvojice Cors je:
Cors =2 . Cor
[kN]
Hodnoty Cr a Cor sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Medzná frekvencia otáčania pre združenú dvojicu je nižšia, ako je v tabuľkovej časti uvedené pre
samostatné ložisko:
- dvojica s malým predpätím (L) o 20%
90
ZVL-KLF_tabulky_C
27.11.2000 16:54
Stránka 91
- dvojica so stredným predpätím (M) o 35%
- dvojica s veľkým predpätím (S) o 60%
Združovanie ložísk do trojíc a štvoríc
Pre zvláštne prípady, kedy sa vyžaduje vysoká presnosť, tuhosť, únosnosť a vysoká frekvencia
otáčok uloženia, dodávajú sa ložiská typu A70, A72, B70 a B72 združené do trojíc alebo štvoríc.
Schéma takéhoto usporiadania je uvedená v ods. 2.2.
Použitie usporiadania v trojiciach alebo štvoriciach odporúčame vzhľadom na špecifiká takýchto
prípadov prerokovať s dodávateľom.
Univerzálne združovanie ložísk
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom B70. .CTA v univerzálnom vyhotovení (U) sú
určené pre združenie vo dvojiciach, a to v usporiadaní X, O alebo T, prípadne i pre združenie do
trojíc a štvoríc. Vyrabajú sa z ľahkým predpätím (UL) pri združení X a O.
U ostatných typov ložísk je potrebné prerokovať s dodávateľom dodávky ložísk v univerzálnom
vyhotovení.
Naklopiteľnosť
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom montované vo dvojiciach sú citlivé na vzájomnú nesúososť ložiskových krúžkov.
Tolerancie úložných plôch pre ložiská s presnosťou P5 a P4 sú:
Stupeň
presnosti
Hriadeľ
Zaťaženie vnútorného krúžku
obvodové
bodové
Diera v telese
zaťaženie vonkajšieho krúžku
bodové
vodiace
voľné
ložisko
ložisko
obvodové
P5
js5
h5
JS5
H5
M5
P4
js4
h4
JS5
H5
M5
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Ložiská s uhlom styku α = 40°, vyhotovenie B a BE:
Jednotlivé ložiská:
Pr = Fr
Pr = 0,35Fr + 0,57Fa
pre Fa/Fr 1,14
pre Fa/Fr > 1,14
[kN]
[kN]
Ložiská s uhlom styku α = 26°, vyhotovenie AA
Ložiská s uhlom styku α = 25°, vyhotovenie A
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Pr = Fr
Pr = 0,41Fr + 0,87Fa
pre Fa/Fr 0,68
pre Fa/Fr > 0,68
[kN]
[kN]
pre Fa/Fr 0,68
pre Fa/Fr > 0,68
[kN]
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Pr = Fr+ 0,92Fa
Pr = 0,67Fr + 1,14Fa
Ložiská s uhlom styku α = 15°, vyhotovenie C:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Pr = Fr
Pr = 0,44Fr + YFa
pre Fa/Fr e
pre Fa/Fr > e
[kN]
[kN]
91
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
e
Y
0.38
0.40
0.43
0.46
0.47
0.50
0.55
0.56
0.56
1.47
1.40
1.30
1.23
1.19
1.12
1.02
1.00
1.00
Fa
iCor
0.015
0,029
0.058
0.087
0.12
0.17
0.29
0.44
0.58
Stránka 92
i - počet ložísk
Cor - radiálna základná únosnosť jednotlivého
ložiska z rozmerových tabuliek [kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,72Fr + Y2Fa
Fa
Cor
0.015
0,029
0.058
0.087
0.12
0.17
0.29
0.44
0.58
e
Y1
0.38
0.40
0.43
0.46
0.47
0.50
0.55
0.56
0.56
1.65
1.57
1.46
1.38
1.34
1.26
1.14
1.12
1.12
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
Y2
2.39
2.28
2.11
2.00
1.93
1.82
1.66
1.63
1.63
Ložiská s uhlom styku α = 12°, vyhotovenie CA:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Pr = Fr
Pr = 0,45Fr + YFa
Fa
iCor
0.014
0,029
0.057
0.086
0.11
0.17
0.29
0.43
0.57
92
e
Y
0.30
0.34
0.37
0.41
0.45
0.48
0.52
0.54
0.54
1.81
1.62
1.46
1.34
1.22
1.13
1.04
1.01
1.00
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
i - počet ložísk
Cor - radiálna základná únosnosť jednotlivého
ložiska z rozmerových tabuliek [kN]
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
Stránka 93
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,74Fr + Y2Fa
Fa
Cor
0.014
0,029
0.057
0.086
0.11
0.17
0.29
0.43
0.57
e
Y1
0.30
0.34
0.37
0.41
0.45
0.48
0.52
0.54
0.54
2.08
1.84
1.69
1.52
1.39
1.30
1.20
1.16
1.16
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
Y2
2.94
2.63
2.37
2.18
1.98
1.84
1.69
1.64
1.62
Ložiská s uhlom styku α = 10°, vyhotovenia CB:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Pr = Fr
Pr = 0,46Fr + YFa
e
Y
0.29
0.32
0.36
0.38
0.40
0.44
0.49
0.54
0.54
1.88
1.71
1.52
1.41
1.34
1.23
1.10
1.01
1.00
Fa
iCor
0.014
0,029
0.057
0.086
0.11
0.17
0.29
0.43
0.57
pre Fa/Fr e
pre Fa/Fr > e
[kN]
[kN]
i - počet ložísk
Cor - radiálna základná únosnosť jednotlivého
ložiska z rozmerových tabuliek [kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,46Fr + Y2Fa
Fa
Cor
0.014
0,029
0.057
0.086
0.11
0.17
0.29
0.43
0.54
e
Y1
0.29
0.32
0.36
0.38
0.40
0.44
0.49
0.54
0.54
2.18
1.94
1.76
1.63
1.55
1.42
1.27
1.17
1.16
pre Fa/Fr e
pre Fa/Fr > e
[kN]
[kN]
Y2
3.06
2.78
2.47
2.29
2.18
2.00
1.79
1.64
1.63
93
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 94
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Ak je hriadeľ uložený vo dvoch jednoradových guľkových ložiskách s kosouhlým stykom, rozloží
sa pôsobiace radiálne zaťaženie na radiálnu a axiálnu zložku. Axiálne zaťaženie jedného ložiska
závisí od zaťaženia a veľkosti stykového uhla druhého ložiska. S týmito prídavnými vnútornými
silami je potrebné uvažovať pri výpočte ložiska.
Nasledujúca tabuľka uvádza vzťahy pre rôzne usporiadanie ložísk pri pôsobení vonkajšej axiálnej
sily Ka, radiálnej sily FrA, resp. FrB. Radiálne sily pôsobia v priesečníku stykovej priamky s osou hriadeľa. (Rozmer „a“ je v tabuľkovej časti.) Vo výpočte sa uvažuje s veľkosťou sily iba v absolútnych
hodnotách. Vypočítaná sila Fa sa dosadzuje do výpočtu radiálneho ekvivalentného dynamického
zaťaženia Pr .
Ložiská s uhlom styku α
= 40°, vyhotovenie BE a B:
Por = 0,5Fr + 0,26Fa
(Por Fr)
Ložiská s uhlom styku α
α
= 25°, vyhotovenie A:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Por = 0,5Fr + 0,37Fa
(Por Fr)
[kN]
= 26°, vyhotovenie AA a
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Por = Fr + 0,74Fa
[kN]
Ložiská s uhlom styku α
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Usporiadanie
ložísk
Silové pomery
Axiálne zaťaženie ložísk
ložisko A
A
ložisko B
FrA
FrB
YA
YB
FaA = FaB Ka
FaB e FrB
Ka 0
K
F
B
Por = 0,5Fr + 0,46Fa
(Por Fr)
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
B
F
= 15°, vyhotovenie C:
FrA FrB
YA YB
[kN]
Ložiská s uhlom styku α
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
FaA FaB Ka
FaB e FrB
Ka e (FrA FrB)
A
Por = Fr + 0,92Fa
Por = 0,5Fr + 0,47Fa
(Por Fr)
= 12°, vyhotovenie CA:
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
FrA FrB
YA YB
K
A
B
FrA
FrB
YA
YB
FaA e FrA
FaB FaA Ka
B
A
F
F
(Por Fr)
= 10°, vyhotovenie CB:
[kN]
FaA e FrA
[kN]
FaB FaA Ka
Ka e (FrB FrA)
FrA FrB
YA YB
K
Por = 0,6Fr + 0,5Fa
Por = Fr + 0,97Fa
FrA FrB
YA YB
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
F
F
Por = Fr + 0,94Fa
Ložiská s uhlom styku α
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Ka 0
K
FaA FaB Ka
FaB e FrB
Ka e (FrB FrA)1)
1) Platí i pre K = 0
a
Pre ložiská so stykovým uhlom α = 40° (BE a B)
Pre ložiská so stykovým uhlom α = 26° (AA)
Pre ostatné ložiská e a Y podľa tabuliek na str. 92 až 93
94
FaB FaA Ka
Ka e (FrA FrB)1)
F
F
FaA e FrA
e = 1.14; Y = 0.57
e = 0.68; Y = 0.87
95
ZVL-KLF_tabulky_C
24.11.2000 20:04
Stránka 95
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Ložiská s uhlom styku α = 40°, vyhotovenie BE a B:
Por = 0,5Fr + 0,26Fa
(Por Fr)
[kN]
Ložiská s uhlom styku α = 26°, vyhotovenie AA a α = 25°, vyhotovenie A:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Por = 0,5Fr + 0,37Fa
(Por Fr)
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Por = Fr + 0,74Fa
[kN]
Ložiská s uhlom styku α = 15°, vyhotovenie C:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Por = 0,5Fr + 0,46Fa
(Por Fr)
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Por = Fr + 0,92Fa
[kN]
Ložiská s uhlom styku α = 12°, vyhotovenie CA:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Por = 0,5Fr + 0,47Fa
(Por Fr)
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Por = Fr + 0,94Fa
[kN]
Ložiská s uhlom styku α = 10°, vyhotovenie CB:
Jednotlivé ložiská a združené dvojice, konfigurácia „T“:
Por = 0,6Fr + 0,5Fa
(Por Fr)
[kN]
Združené dvojice, konfigurácia „O“ a „X“:
Por = Fr + 0,97Fa
[kN]
95
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 96
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
d = 10 až 50 mm
B
r
r
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
r1S
min
a
17
20
25
30
35
40
45
50
96
kN
30
32
35
35
35
42
40
40
47
47
47
47
47
47
52
52
52
52
62
62
62
62
80
80
80
90
90
85
85
100
90
90
9.0
10.0
11.0
11.0
11.0
13.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
15.0
15.0
15.0
15.0
17.0
17.0
16.0
16.0
21.0
18.0
18.0
23.0
23.0
19.0
19.0
25.0
20.0
20.0
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.10
1.00
1.00
1.10
1.10
1.00
1.00
1.50
1.10
1.10
1.50
1.50
1.10
1.10
1.50
1.10
1.10
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.60
0.30
0.30
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
13.0
14.0
12.0
16.0
16.0
18.0
13.0
18.0
15.0
20.0
20.0
15.0
21.0
21.0
23.0
23.0
17.0
24.0
27.0
19.0
27.0
27.0
35.0
23.0
34.0
27.2
39.0
25.5
37.0
43.0
27.0
39.0
6.963
7.530
8.970
8.040
8.520
13.034
10.400
11.000
15.115
13.795
14.798
14.858
13.307
15.080
17.400
18.800
16.200
15.800
24.380
25.600
20.700
22.400
36.650
37.600
36.900
48.200
44.700
39.800
38.300
58.300
42.429
39.800
Označenie ložiska
olejom
min-1
3.290
3.778
4.875
4.368
4.765
6.575
6.190
6.070
7.890
7.200
8.000
8.535
7.645
8.645
9.620
10.400
10.600
9.810
14.570
13.900
13.600
14.700
24.100
26.600
24.600
33.600
30.400
29.300
27.100
40.386
32.400
29.900
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
mm
10
12
15
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
d
21000
19000
17000
17000
17000
14000
15000
17000
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
13000
10600
12600
9400
9400
9400
10600
7100
7100
7900
6300
7100
6300
7500
5600
6000
5600
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
28000
26000
20000
20000
20000
17000
18000
20000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
16000
12600
15000
11000
11000
11000
12000
8400
8400
9400
7500
8400
7500
8900
6700
7100
7900
7200BETNG
7201BETNG
7202AA
7202B
7202BETNG
7302BETNG
7203AA
7203BETNG
7303AA
7303B
7303BETNG
7204AA
7204B
7204BETNG
7304B
7304BETNG
7205AA
7205BETNG
7305B
7305AMB
7206B
7206BETNG
7307B
7208AA
7208BETNG
7308AA
7308BETNG
7209AA
7209BETNG
7309B
7210AA
7210BETNG
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
~
kg
14.5
16.5
19.0
19.0
19.0
21.0
21.0
21.0
23.0
23.0
23.0
25.0
25.0
25.0
26.0
26.0
30.0
30.0
31.0
31.0
36.0
35.0
42.0
47.0
47.0
47.0
47.0
52.0
52.0
52.0
57.0
57.0
25.5
27.5
31.0
31.0
31.0
36.0
36.0
36.0
41.0
41.0
41.0
42.0
42.0
42.0
45.0
45.0
47.0
47.0
55.0
55.0
56.0
56.0
71.0
73.0
73.0
81.0
81.0
78.0
78.0
91.0
83.0
83.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
0.0300
0.0370
0.0500
0.0500
0.0430
0.0800
0.0700
0.0700
0.1200
0.1200
0.1070
0.1100
0.1100
0.1000
0.1500
0.1430
0.1350
0.1350
0.2400
0.2640
0.2000
0.1900
0.4800
0.3700
0.3700
0.6600
0.6600
0.4250
0.4250
0.8800
0.4800
0.4800
97
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 98
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
d = 55 až 75 mm
B
r
r
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
r1s
min
a
98
kN
21.0
29.0
22.0
23.0
33.0
24.0
35.0
25.0
37.0
37.0
1.50
2.00
1.50
1.50
2.10
1.50
2.10
1.50
2.10
2.10
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.00
1.10
1.00
1.10
1.10
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
29.5
51.0
32.0
34.0
41.0
53.0
44.5
56.0
47.0
68.0
52.628
78.742
63.400
70.800
110.000
69.400
123.000
71.000
142.485
127.615
Označenie ložiska
olejom
min-1
40.460
56.380
50.625
59.600
84.100
57.300
96.200
61.900
107.625
96.415
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
mm
55 100
120
60 110
65 120
140
70 125
150
75 130
160
160
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
d
5300
4700
5000
4500
4000
4200
3800
4200
3300
3300
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
6300
5600
6000
5300
4700
5000
4500
5000
4000
4000
7211AA
7311B
7212AA
7213AA
7313AA
7214B
7314AA
7215B
7315AA
7315B
55
60
65
70
75
~
kg
62
65
67
72
76
77
81
82
86
86
91
110
101
111
128
116
138
121
148
148
1.5
2.0
1.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
2.0
0.6300
1.4500
0.8000
1.0000
2.7100
1.1000
3.1600
1.2100
3.8800
3.8800
99
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 100
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
pre vysokú frekvenciu otáčania
B
r
r
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
r1s
min
a
mm
7
9
10
12
15
17
20
25
30
35
40
100
d = 7 až 40 mm
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
7.0
8.0
9.0
9.0
10.0
10.0
10.0
11.0
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
12.0
15.0
15.0
15.0
13.0
16.0
16.0
16.0
14.0
14.0
17.0
17.0
17.0
15.0
18.0
18.0
0.30
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.00
1.10
1.10
0.15
5.0
0.30
5.5
0.30
6.0
0.30
6.5
0.30
7.0
0.30
7.5
0.30 10.5
0.30
7.5
0.30
8.0
0.15
9.0
0.30
8.5
0.30
9.0
0.30 10.0
0.60 10.0
0.60 10.5
0.60 15.0
0.30 11.0
0.60 11.0
0.60 11.5
0.60 17.0
0.60 12.0
0.60 12.0
0.60 13.0
0.60 19.0
0.60 14.0
0.60 18.5
0.60 13.0
0.60 14.0
0.60 15.0
0.60 20.5
0.60 14.0
0.60 15.50
2.220
3.650
5.000
6.670
5.480
7.430
7.045
6.480
8.265
6.240
7.830
10.206
9.830
9.600
13.670
13.000
11.080
13.125
14.815
13.960
14.400
16.810
20.570
19.420
18.290
17.300
21.015
28.935
30.660
18.560
24.500
36.730
Označenie ložiska
olejom
min-1
0.900
1.640
2.290
2.900
2.655
3.465
3.210
3.450
4.180
3.470
4.250
5.290
5.450
5.540
7.322
6.990
6.870
7.960
8.630
8.155
9.550
10.720
12.420
11.580
12.700
12.050
14.345
18.600
20.295
14.135
17.300
23.775
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
22
26
30
30
32
32
32
35
35
35
40
40
42
47
47
47
47
52
52
52
55
62
62
62
62
62
72
72
72
68
80
80
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
94000
71000
60000
42000
56000
38000
33000
50000
33000
30000
45000
28000
28000
40000
25000
22000
25000
33000
22000
20000
22000
28000
20000
17000
17000
9400
25000
16000
16000
8400
22000
13000
d
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
140000
106000
89000
63000
84000
56000
50000
75000
50000
45000
67000
42000
42000
60000
38000
33000
38000
50000
33000
30000
30000
42000
30000
25000
25000
11000
38000
24000
24000
10000
33000
20000
A727CBTA
A729CBTA
B7200CBTB
B7200CATB
B7201CBTB
B7201CATB
AC7201ATA
B7202CBTB
B7202CATB
A7003CTA
B7203CBTB
B7203CATB
A7004CTA
B7204CBTB
B7204CATB
B7204AATB
A7005CTA
B7205CBTB
B7205CATB
B7205AATB
A7006CTA
B7206CBTB
B7206CATB
B7206AATB
A7007CTA
B7007AATB
B7207CBTB
B7207CATB
B7207CAMB
B7008AATB
B7208CBTB
B7208CATB
7
9
10
12
15
17
20
25
30
35
40
~
kg
9.2
12.0
14.0
14.0
16.0
16.0
16.0
19.0
19.0
19.0
21.0
21.0
24.0
25.0
25.0
25.0
28.0
30.0
30.0
30.0
34.0
35.0
35.0
35.0
39.5
39.5
42.0
42.0
42.0
47.0
47.0
47.0
19.5
22.5
26.0
26.0
28.0
28.0
28.0
31.0
31.0
33.0
36.0
36.0
38.0
42.0
42.0
42.0
43.0
47.0
47.0
47.0
50.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
65.0
65.0
65.0
61.0
73.0
73.0
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0134
0.0197
0.0270
0.0280
0.0350
0.0360
0.3060
0.0420
0.0420
0.0390
0.0600
0.0610
0.0680
0.0980
0.1000
0.1020
0.0800
0.1190
0.1220
0.1240
0.1160
0.1840
0.1890
0.1920
0.1550
0.1480
0.2680
0.2750
0.3230
0.1850
0.3370
0.3470
101
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 102
Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
pre vysokú frekvenciu otáčania
B
r
r
r
r
r
r
D
D
d
Rozmery
d
D
B
rS
min
r1s
min
mm
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
120
130
102
d = 45 až 130 mm
a
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
16.0
19.0
19.0
25.0
16.0
20.0
20.0
20.0
18.0
21.0
21.0
22.0
22.0
22.0
23.0
20.0
24.0
24.0
25.0
25.0
25.0
22.0
22.0
26.0
26.0
22.0
22.0
28.0
28.0
24.0
24.0
34.0
28.0
28.0
11.0
1.00
1.10
1.10
1.50
1.0
1.10
1.10
1.10
1.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.10
1.10
2.00
2.00
1.10
1.10
2.00
2.00
1.50
1.50
2.10
2.00
2.00
1.00
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.00
1.00
0.50
16.0 23.410
15.0 28.295
16.5 36.855
28.0 60.330
20.0 22.660
16.0 32.330
17.5 38.990
26.0 36.560
26.5 30.990
17.0 38.460
18.5 48.200
18.0 42.980
20.0 58.260
32.0 54.820
21.5 70.500
32.0 41.153
20.5 58.560
22.5 76.650
23.5 76.530
37.5 71.525
37.5 74.900
22.0 55.360
36.0 53.440
24.5 89.500
40.0 84.070
37.0 54.440
37.0 56.240
26.5 100.520
42.5 94.260
24.0 67.630
40.0 65.290
51.0 141.100
30.0 101.100
50.5 96.100
41.5 13.475
Označenie ložiska
olejom
min-1
18.140
20.310
24.645
38.775
18.520
23.560
27.260
25.920
25.380
29.120
34.500
33.800
42.600
39.960
54.780
36.460
47.660
60.135
61.390
58.325
62.490
50.013
49.440
73.050
68.040
52.690
55.330
86.080
80.670
62.470
61.755
120.960
103.660
101.280
19.100
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
75
85
85
100
80
90
90
90
90
100
100
110
110
110
120
110
125
125
130
130
130
125
125
140
140
130
130
150
150
140
140
180
180
180
165
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
13000
20000
12600
5600
9500
18000
12000
10600
6300
17000
11000
15000
10000
8900
8900
7900
12600
7900
7500
6700
6700
7500
6700
6700
6300
6300
6300
6300
6000
6300
4000
5300
5000
3000
3200
d
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
20000
30000
19000
6700
11000
27000
18000
16000
7500
25000
17000
22000
15000
13000
13000
12000
19000
12000
11000
10000
10000
11000
10000
10000
9400
9400
9400
9400
8900
9400
4700
7900
7500
3500
3800
A7009CTA
B7209CBTB
B7209CATB
B7309CATB
B7010AATB
B7210CBTB
B7210CATB
B7210AATB
B7011AATB
B7211CBTB
B7211CATB
B7212CBTB
B7212CATB
B7212AATB
B7213CATB
B7014AATB
B7214CBTB
B7214CATB
B7215CATB
B7215AATB
B7215AAMB
B7016CATB
B7016AATB
B7216CATB
B7216AATB
B7017AATA
B7017AAMB
B7217CATB
B7217AATB
B7018CATB
B7018AATB
B7220AATB
B7024CATB
B7024AATB
B70826AAMB
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
120
130
~
kg
49
52
52
54
57
57
57
57
62
62
62
67
67
67
72
75
77
77
82
82
82
85
85
90
90
90
90
95
95
96
98
112
128
132
138
70
78
78
91
73
83
83
83
83
91
91
101
101
101
111
103
116
116
121
121
121
118
118
130
130
123
123
140
140
132
130
168
171
168
158
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
0.2420
0.3810
0.3910
0.7710
0.4310
0.4430
0.4430
0.4470
0.3950
0.5670
0.5820
0.7350
0.7540
0.7590
0.9940
0.5970
1.0400
1.0700
1.1600
1.2600
1.3900
0.8410
0.8480
1.4100
1.4200
0.9120
1.0600
1.8000
1.8200
1.1500
1.1600
3.3200
2.1000
2.0900
0.6350
103
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 104
Dvojradové
guľkové
ložiská
s kosouhlým
stykom
Naklopiteľnosť
Ložiská tvoria veľmi tuhé uloženie a sú zvlášť citlivé na nesúososť krúžkov spôsobených montážnymi nepresnosťami.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr + 0,73Fa
Pr = 0,62Fr + 1,17Fa
pre Fa /Fr 0,86
pre Fa /Fr > 0,86
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr + 0,63Fa
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú v podstate združenej dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v konfigurácii “O”. Pri rovnakej veľkosti (d a D)
má združená dvojica menšiu celkovú šírku.
Ložisko má na jednej strane plniaci otvor. Ak prevažujú axiálne sily, pôsobiace v jednom smere,
má byť ložisko namontované tak, aby tieto sily nepôsobili proti plniacemu otvoru.
Ložiská majú konštrukciu, ktorá umožňuje uhol styku α =32°.
Vďaka tejto konštrukcii môžu prenášať klopné momenty v axiálnej rovine, takže pri nedostatku
miesta stačí pre uloženie otočnej súčasti len jedno ložisko.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a sú uvedené pre jednotlivé ložiská v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Odlišnosť
od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa ods. 2.2.
Klietky
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú klietky lisované z oceľového plechu.
Vyhotovenie sa neoznačuje.
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom sa označenie neuvádza. Pre
náročnejšie prípady uloženia sa vyrábajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6.
Medzné hodnoty presnosti rozmerov a chodu ložísk sú v tabuľkách 10 a 11 a sú zhodné s normou
ISO 199 a ISO 492.
Axiálna vôľa
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu axiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou C2 a zväčšenou axiálnou vôľou C3 a C4.
104
105
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 104
Dvojradové
guľkové
ložiská
s kosouhlým
stykom
Naklopiteľnosť
Ložiská tvoria veľmi tuhé uloženie a sú zvlášť citlivé na nesúososť krúžkov spôsobených montážnymi nepresnosťami.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr + 0,73Fa
Pr = 0,62Fr + 1,17Fa
pre Fa /Fr 0,86
pre Fa /Fr > 0,86
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr + 0,63Fa
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú v podstate združenej dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v konfigurácii “O”. Pri rovnakej veľkosti (d a D)
má združená dvojica menšiu celkovú šírku.
Ložisko má na jednej strane plniaci otvor. Ak prevažujú axiálne sily, pôsobiace v jednom smere,
má byť ložisko namontované tak, aby tieto sily nepôsobili proti plniacemu otvoru.
Ložiská majú konštrukciu, ktorá umožňuje uhol styku α
=32°.
Vďaka tejto konštrukcii môžu prenášať klopné momenty v axiálnej rovine, takže pri nedostatku
miesta stačí pre uloženie otočnej súčasti len jedno ložisko.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a sú uvedené pre jednotlivé ložiská v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Odlišnosť
od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa ods. 2.2.
Klietky
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú klietky lisované z oceľového plechu.
Vyhotovenie sa neoznačuje.
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom sa označenie neuvádza. Pre
náročnejšie prípady uloženia sa vyrábajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6.
Medzné hodnoty presnosti rozmerov a chodu ložísk sú v tabuľkách 10 a 11 a sú zhodné s normou
ISO 199 a ISO 492.
Axiálna vôľa
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu axiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou C2 a zväčšenou axiálnou vôľou C3 a C4.
104
105
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 106
Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
d = 10 až 75 mm
B
r
r
r
r
D
Rozmery
d
D
B
rS
min
a
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
106
Základná únosnosť
dynamická
statická
Cr
Cor
kN
30
30
32
35
42
40
47
47
52
52
62
62
72
72
80
80
90
85
100
90
110
100
120
110
130
120
140
125
130
14.0
14.3
15.9
15.9
19.0
17.5
22.2
20.6
22.2
20.6
25.4
23.8
30.2
27.0
34.9
30.2
36.5
30.2
39.7
30.2
44.4
33.3
49.2
36.5
54.0
38.1
58.7
39.7
41.3
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
1.00
1.00
1.10
1.00
1.10
1.00
1.10
1.10
1.50
1.10
1.50
1.10
1.50
1.10
2.00
1.50
2.00
1.50
2.10
1.50
2.10
1.50
1.50
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
20
20
22
23
27
27
31
31
34
35
40
41
47
47
54
52
58
56
64
59
73
64
80
71
86
76
94
81
84
8.410
8.410
10.000
9.440
15.800
13.100
21.500
18.100
21.500
19.600
29.900
28.200
39.800
38.300
51.100
43.800
54.000
47.300
75.000
54.100
90.900
60.700
100.000
75.000
117.000
82.500
133.000
79.400
87.400
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
olejom
min-1
5.840
5.840
7.080
7.500
11.900
10.600
16.200
15.000
18.500
18.100
26.600
27.100
36.200
37.600
47.300
43.800
59.600
51.100
73.600
58.400
96.200
66.800
108.000
85.800
128.000
94.400
147.000
98.100
110.000
d
d
plastickým
mazivom
mm
10
D
d
16000
16000
14000
13000
10600
11000
9400
9400
8400
8400
7100
7100
6000
6000
5300
5300
4700
5000
4200
4500
3800
4200
3300
3800
3200
3500
3000
3200
3200
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
19000
19000
17000
16000
12600
13000
11000
11000
10000
10000
8400
8400
7100
7100
6300
6300
5600
6000
5000
5300
4500
5000
4000
4500
3800
4200
3500
3800
3800
3200X
3200
3201
3202
3302
3203
3303
3204
3304
3205
3305
3206
3306
3207
3307
3208
3308
3209
3309
3210
3310
3211
3311
3212
3312
3213
3313
3214
3215
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
~
kg
14
14
16
19
21
21
23
25
27
30
32
35
37
41
44
46
49
51
54
56
60
62
65
67
72
72
77
77
82
25
25
27
30
36
35
41
42
45
46
55
56
65
65
71
73
81
78
91
83
100
91
110
101
118
111
128
116
121
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
1.5
0.0500
0.0500
0.0600
0.0700
0.1300
0.1000
0.1900
0.1700
0.2300
0.1900
0.3700
0.3100
0.5800
0.4800
0.7800
0.6500
1.0500
0.7000
1.4100
0.7400
1.9000
1.0500
2.4800
1.3600
3.1700
1.7600
4.0100
1.9300
2.0800
107
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 108
Dvojradové
naklápacie
guľkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyššom stupni presnosti P6.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľkách 10 a 11 a sú
zhodné s normou ISO 199 a ISO 492.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5.
Naklopiteľnosť
Hodnoty prípustnej naklopiteľnosti ložísk pri zachovaní funkčnosti sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Ložiská sú konštruované s dvoma radmi guliek a guľovou obežnou dráhou vo vonkajšom krúžku,
čo dovoľuje určité naklopenie vnútorného krúžku voči vonkajšiemu krúžku okolo stredu ložiska
bez toho, aby sa narušila funkcia ložiska. Ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo kužeľovou dierou
a sú nerozoberateľné. Schopnosť naklápania pri zachovaní funkčnosti určuje použitie ložísk v prípadoch, kde sa predpokladá určitá nesúososť dier v ložiskových telesách alebo priehyb a kmitanie hriadeľa. Vzhľadom k malému stykovému uhlu a nedokonalému primknutiu guliek k obežným
dráham nie sú vhodné pre zachytávanie väčších axiálnych síl.
Hlavné rozmery
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
d<10mm 126, 13, 23
12, 22
3°
2°3’
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,65Fr + Y2Fa
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a sú uvedené pre jednotlivé ložiská v tabuľkovej časti publikácie.
Hodnoty koeficientov e, Y1 a Y2 pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr + Y0 Fa
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a vo vyhotovení s kužeľovou dierou je uvedené
v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
[kN]
Hodnoty koeficientu Y0 sú pre jednotlivé ložiská uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Kužeľová diera
Ložiská s kužeľovou dierou majú veľkosť kužeľa 1:12. Na valcové hriadele sa ložiská s kužeľovou
dierou upevňujú pomocou upínacích puzdier. Označenie puzdier prislúchajúcich jednotlivým
ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Klietky
Ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietky, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke
(znak materiálu a vyhotovenie klietky sa väčšinou neuvádzajú).
Ložiská s plechovou
oceľovou alebo mosadznou klietkou
Ložiská s masívnou mosadznou
alebo oceľovou klietkou
d<10mm, 126
1200 až 1222
2200 až 2222
1300 až 1322
2304 až 232011)
1224 až 1230
1324
2322
1)
Ložisko 2305 sa vyrába s masívnou klietkou s plnidlom (TNGN)
108
109
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 108
Dvojradové
naklápacie
guľkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyššom stupni presnosti P6.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľkách 10 a 11 a sú
zhodné s normou ISO 199 a ISO 492.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5.
Naklopiteľnosť
Hodnoty prípustnej naklopiteľnosti ložísk pri zachovaní funkčnosti sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Ložiská sú konštruované s dvoma radmi guliek a guľovou obežnou dráhou vo vonkajšom krúžku,
čo dovoľuje určité naklopenie vnútorného krúžku voči vonkajšiemu krúžku okolo stredu ložiska
bez toho, aby sa narušila funkcia ložiska. Ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo kužeľovou dierou
a sú nerozoberateľné. Schopnosť naklápania pri zachovaní funkčnosti určuje použitie ložísk v prípadoch, kde sa predpokladá určitá nesúososť dier v ložiskových telesách alebo priehyb a kmitanie hriadeľa. Vzhľadom k malému stykovému uhlu a nedokonalému primknutiu guliek k obežným
dráham nie sú vhodné pre zachytávanie väčších axiálnych síl.
Hlavné rozmery
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
d<10mm 126, 13, 23
12, 22
3°
2°3’
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,65Fr + Y2Fa
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a sú uvedené pre jednotlivé ložiská v tabuľkovej časti publikácie.
Hodnoty koeficientov e, Y1 a Y2 pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr + Y0 Fa
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a vo vyhotovení s kužeľovou dierou je uvedené
v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
[kN]
Hodnoty koeficientu Y0 sú pre jednotlivé ložiská uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Kužeľová diera
Ložiská s kužeľovou dierou majú veľkosť kužeľa 1:12. Na valcové hriadele sa ložiská s kužeľovou
dierou upevňujú pomocou upínacích puzdier. Označenie puzdier prislúchajúcich jednotlivým
ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Klietky
Ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietky, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke
(znak materiálu a vyhotovenie klietky sa väčšinou neuvádzajú).
Ložiská s plechovou
oceľovou alebo mosadznou klietkou
Ložiská s masívnou mosadznou
alebo oceľovou klietkou
d<10mm, 126
1200 až 1222
2200 až 2222
1300 až 1322
2304 až 232011)
1224 až 1230
1324
2322
1)
Ložisko 2305 sa vyrába s masívnou klietkou s plnidlom (TNGN)
108
109
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 110
Dvojradové naklápacie guľkové ložiská
d = 6 až 60 mm
B
B
r
r
r
r
r
r
D
d
D
D
d
d
K
Rozmery
d
D
B
rs
mm
6
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
110
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
19
30
32
35
35
40
47
52
52
62
62
62
72
72
72
72
80
90
90
85
85
100
100
90
90
110
100
100
110
110
130
6.0
14.0
10.0
11.0
14.0
12.0
14.0
15.0
18.0
24.0
16.0
20.0
19.0
27.0
17.0
23.0
18.0
23.0
33.0
19.0
23.0
25.0
36.0
20.0
23.0
27.0
21.0
25.0
22.0
28.0
31.0
0.30
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.10
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.50
1.50
1.10
1.10
1.50
1.50
1.10
1.10
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.150
7.280
5.590
7.410
7.610
7.930
9.950
12.100
12.400
24.200
15.600
15.300
21.200
31.200
15.900
21.600
19.000
29.600
44.900
21.600
23.400
37.700
54.000
22.900
23.400
43.600
26.500
26.500
30.200
33.800
57.200
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
0.240
1.580
1.260
1.740
1.810
2.030
2.660
3.350
3.480
6.560
4.730
4.550
6.310
8.740
5.110
6.680
6.560
9.810
13.300
7.360
8.100
12.800
16.500
8.100
8.410
14.100
10.000
10.000
11.700
12.600
20.700
Pripojovacie rozmery
27000
25000
24000
21000
21000
17000
14000
12600
12600
10000
11000
11000
9400
8400
9400
9400
7900
7100
6700
7500
7500
6300
6000
7100
7100
5600
6300
6300
5600
5600
4700
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
32000
30000
28000
25000
25000
20000
17000
15000
15000
12000
13000
13000
11000
10000
11000
11000
9400
8400
7900
8900
8900
7500
7100
8400
8400
6700
7500
7500
6700
6700
5600
126
2200
1201
1202
2202
1203
1204
1205
2205
2305TNGN
1206
2206
1306
2306
1207
2207
1208
1308
2308
1209
2209
1309
2309
1210
2210
1310
1211
2211
1212
2212
1312
6
10
12
15
1203K
1204K
1205K
2205K
2305KTNGN
1206K
2206K
1306K
2306K
1207K
2207K
1208K
1308K
2308K
1209K
2209K
1309K
2309K
1210K
2210K
1310K
1211K
2211K
1212K
2212K
1312K
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
~
K
Príslušné
upínacie
púzdro
Koeficienty
e
Y1
Y2
Y0
1.90
1.00
1.90
1.90
1.30
2.10
2.30
2.30
1.50
1.30
2.600
1.600
2.500
1.400
2.700
1.700
2.900
2.600
1.500
3.000
2.100
2.500
1.500
3.100
2.200
2.700
3.200
2.300
3.400
2.300
2.800
2.90
1.50
2.90
2.90
2.00
3.20
3.60
3.60
2.30
2.10
4.000
2.500
3.800
2.200
4.200
2.600
4.400
4.100
2.300
4.600
3.200
3.900
2.300
4.900
3.400
4.100
5.000
3.500
5.300
3.500
4.300
2.00
1.00
2.00
2.00
1.30
2.20
2.40
2.40
1.50
1.40
2.700
1.700
2.600
1.500
2.900
1.800
3.000
2.700
1.500
3.100
2.200
2.700
1.600
3.300
2.300
2.800
3.400
2.400
3.600
2.400
2.900
kg
8.2
14
16
19
19
21
25
30
30
31
35
35
36
36
42
42
47
47
47
52
52
52
52
57
57
60
62
62
67
67
72
17
26
18
31
31
36
42
47
47
55
57
57
65
65
65
65
73
81
81
78
78
91
91
83
83
100
91
91
101
101
118
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
0.0090
0.0470
0.0400
0.0490
0.0600
0.0730
0.1200
0.1410
0.1630
0.3350
0.2200
0.2600
0.3870
0.5000
0.3230
0.4030
0.4170
0.7150
0.9250
0.4650
0.5450
0.9570
1.2300
0.5250
0.5900
1.2100
0.7050
0.8100
0.9000
1.0900
1.9600
0.0710
0.1180
0.1380
0.1580
0.3270
0.2160
0.2540
0.3810
0.4890
0.3170
0.3960
0.4110
0.7040
0.9030
0.4590
0.5330
0.9420
1.2000
0.5150
0.5770
1.1900
0.6930
0.7920
0.8850
1.0700
1.9300
H203
H204
H205
H305
H2305
H206
H306
H306
H2306
H207
H307
H208
H308
H2308
H209
H309
H309
H2309
H210
H310
H310
H211
H311
H212
H312
H312
0.34
0.65
0.34
0.33
0.49
0.31
0.27
0.27
0.43
0.47
0.250
0.400
0.260
0.440
0.230
0.370
0.220
0.240
0.430
0.210
0.310
0.250
0.420
0.200
0.290
0.240
0.200
0.280
0.190
0.280
0.230
111
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 112
Dvojradové naklápacie guľkové ložiská
d = 65 až 150 mm
B
B
r
r
r
r
r
r
D
d
D
D
d
d
K
Rozmery
d
D
B
1)
B1
rs
min
mm
65 120
120
70 125
150
75 130
130
160
160
80 140
140
85 150
180
180
90 160
160
190
95 170
170
200
200
100 180
180
215
215
110 200
200
240
240
120 215
260
130 230
140 250
150 270
1)
112
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
23.0
31.0
31.0
51.0
25.0
31.0
37.0
55.0
26.0
33.0
28.0
41.0
60.0
30.0
40.0
64.0
32.0
43.0
45.0
67.0
34.0
46.0
47.0
73.0
38.0
53.0
50.0
80.0
42.0
55.0
46.0
50.0
54.0
48.0
52.0
55.0
45.0
62.0
48.0
54.0
56.0
1.50
1.50
1.50
2.10
1.50
1.50
2.10
2.10
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.10
2.10
3.00
3.00
2.10
2.10
3.00
3.00
2.10
2.10
3.00
3.00
2.10
3.00
3.00
3.00
3.00
31.200
43.600
44.200
111.000
39.000
44.200
79.300
124.000
39.700
48.800
48.800
97.500
140.000
57.200
70.200
153.000
63.700
83.200
133.000
165.000
68.900
97.500
143.000
190.000
88.400
124.000
163.000
216.000
119.000
196.000
126.000
159.000
171.000
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
12.300
16.500
17.100
37.600
15.500
17.800
29.900
43.000
16.800
20.000
20.300
37.600
51.100
23.300
28.700
57.300
27.100
34.100
51.100
64.300
29.300
40.600
58.400
77.900
38.300
52.100
70.800
94.400
52.100
90.900
59.600
72.200
85.800
Pripojovacie rozmery
5300
5300
5000
3800
4700
4700
3800
3500
4500
4500
4000
3300
3200
3800
3800
3000
3500
3500
3000
2800
3300
3300
2800
2700
3000
3000
2700
2500
2800
2500
2700
2500
2400
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
6300
6300
6000
4500
5600
5600
4500
4200
5300
5300
4700
4000
3800
4500
4500
3500
4200
4200
3500
3300
4000
4000
3300
3200
3500
3500
3200
3000
3300
3000
3200
3000
2800
1213
2213
2214
2314
1215
2215
1315
2315
1216
2216
1217
1317
2317
1218
2218
2318
1219
2219
1319
2319
1220
2220
1320
2320
1222
2222
1322
2322
1224
1324
1226
1228
1230
1213K
2213K
65
70
1215K
2215K
1315K
2315K
1216K
2216K
1217K
1317K
2317K
1218K
2218K
2318K
1219K
2219K
1319K
2319K
1220K
2220K
1320K
2320K
1222K
2222K
1322K
2322K
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
~
K
Príslušné
upínacie
púzdro
Koeficienty
e
Y1
Y2
0.170
0.280
0.270
0.380
0.180
0.250
0.220
0.380
0.160
0.250
0.170
0.220
0.370
0.170
0.270
0.380
0.170
0.270
0.230
0.380
0.170
0.270
0.240
0.380
0.170
0.280
0.220
0.370
0.190
0.240
0.190
0.200
0.190
3.700
2.200
2.400
1.700
3.600
2.500
2.800
1.700
3.900
2.500
3.700
2.900
1.700
3.800
2.400
1.700
3.700
2.400
2.800
1.700
3.600
2.400
2.700
1.700
3.600
2.300
2.800
1.700
3.300
2.700
3.300
3.100
3.200
5.700
3.500
3.700
2.600
5.600
3.900
4.400
2.600
6.100
3.900
5.700
4.500
2.700
5.800
3.600
2.600
5.700
3.600
4.300
2.600
5.600
3.600
4.100
2.600
5.600
3.500
4.400
2.700
5.100
4.100
5.000
4.800
5.000
Y0
kg
72
72
77
81
82
82
86
86
90
90
95
98
98
100
100
103
107
107
109
109
112
112
113
113
122
122
124
124
132
134
144
154
164
111
111
116
138
121
121
148
148
130
130
140
166
166
150
150
176
158
158
186
186
168
168
201
201
188
188
226
226
203
246
216
236
256
1.5
1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
1.1500
1.4600
1.5200
3.9000
1.3600
1.6200
3.5600
4.7200
1.6700
2.0100
2.0700
4.9800
6.7100
2.5200
3.2000
7.9600
3.1000
3.9500
6.6900
9.2100
3.7000
4.7200
8.3000
11.7000
5.1500
6.8400
11.8000
17.3000
6.7500
15.5000
8.3000
10.9000
13.8000
1.1300
1.4300
1.3400
1.5800
3.5100
4.6100
1.6400
1.9700
2.0400
4.9100
6.5500
2.4800
3.1300
7.7700
3.0500
3.8500
6.5900
8.9900
3.6400
4.6100
8.1900
11.4000
5.0700
6.6800
11.7000
16.9000
H213
H313
H215
H315
H315
H2315
H216
H316
H217
H317
H2317
H218
H318
H2318
H219
H319
H319
H2319
H220
H320
H320
H2320
H222
H322
H322
H2322
3.900
2.300
2.500
1.800
3.800
2.600
3.000
1.700
4.100
2.600
3.900
3.000
1.800
3.900
2.500
1.800
3.900
2.500
2.900
1.800
3.800
2.500
2.800
1.700
3.800
2.400
3.000
1.800
3.400
2.800
3.400
3.300
3.400
Rozmer B1 udáva šírku ložiska meranú cez guľky, ak vyčnievajú z ložiska
113
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 114
Jednoradové
valčekové
ložiská
Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú ložiská aj s plastovými prípadne mosadznými klietkami
s možnosťou postriebrenia, ktorých dodávku je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.
Typ ložiska
Ložiská s plechovou
oceľovou klietkou
Ložiská s masívnou
plastovou klietkou
s plnidlom
Ložiská s masívnou
mosadznou alebo
oceľovou klietkou
/800 až /1800
80 až 80
48
22 až 40
36, 80
22 až 30
26 až 30
18 až 30
07, 08, 10, 14
18 až 30
13, 17 až 24
Veľkosť ložiska
Ložiská sú rozoberateľné a vyrábajú sa v niekoľkých konštrukčných vyhotoveniach.
Vyhotovenie NU má valčeky vedené medzi nákružkami na vonkajšom krúžku, N medzi nákružkami na vnútornom krúžku. Obe vyhotovenia dovoľujú vzájomné axiálne posunutie krúžkov
oboma smermi.
NU/NUP29
NU10
NU/NJ/NUP/N2
NU/NJ/NUP/N2E
NU/NJ/NUP22
NU/NJ/NUP22E
NU/NJ/NUP/N3
NU/NJ/NUP/N3E
NU/NJ/NUP23
NU/NJ/NUP23E
05 až 28
09, 15
05 až 07, 10, 11, 13, 14, 19
09, 15, 17
05 až 24
07, 12, 13, 15
09
04 až 24
40 až 20
04 až 17
04 až 17
NU/NJ/NUP/N4
06 až 12, 14 až 16
-
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyššom stupni presnosti P6, P5 a P4.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľkách 10 a 11 a sú
zhodné s normou ISO 199 a ISO 492.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5. Hodnoty radiálnych vôlí sú zhodné s normou ISO 5753 a sú uvedené v tabuľke 24.
Hladina vibrácií
E
ETNG
Vyhotovenie NJ má dva vodiace nákružky na vonkajšom krúžku a jeden na vnútornom krúžku, čo
umožňuje prenášať obmedzené axiálne sily v jednom smere.
Vyhotovenie NUP má naviac oproti vyhotoveniu NJ pridaný plochý príložný krúžok tvoriaci druhé
oporné čelo na vnútornom krúžku, čo umožňuje ložisku prenášať obmedzené axiálne sily v oboch
smeroch. Axiálne vedenie v oboch smeroch sa dá dosiahnúť použitím tvarových príložných krúžkov HJ pre ložiská vo vyhotovení NJ a v jednom smere pre ložiská vo vyhotovení NU.
Jednoradové valčekové ložiská majú v porovnaní s rovnako veľkými jednoradovými guľkovými
ložiskami vyššiu únosnosť a sú vhodné pre uloženia s veľkým radiálnym zaťažením, vysoké frekvencie otáčania a vtedy, keď sa vyžaduje pevné uloženie oboch krúžkov.
Hlavné rozmery
Bežne vyrábané jednoradové valčekové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií kontrolovanú
výrobcom. Ložiská v stupni presnosti P5 a P4 majú hladinu vibrácii C6. Pre zvláštne prípady uložení sa vyrábajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií C6.
Ložiská s tvarovými príložnými krúžkami
Tvarové príložné krúžky typu HJ10, HJ2, HJ2E, HJ3, HJ3E a HJ4 je možné použiť pre ložiská v konštrukčnom vyhotovení NJ a NU.
Príklady označovania ložísk:
NJ10 + HJ10 = NH10
NU10 + HJ10 = NUJ10
NJ2 + HJ2 = NH2
NU2 + HJ2 = NUJ2
NJ3 + HJ3 = NH3
NU3 + HJ3 = NUJ3
NJ4 + HJ4 = NH4
NU4 + HJ4 = NUJ4
Vyobrazenie jednotlivých základných konštrukčných vyhotovení a kombinácií je v tabuľkovej časti
publikácie.
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Klietky
Ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietku takú, ako je uvedené v tabuľke. Znak materiálu a vyhotovenie klietky sa u ložísk s plechovou oceľovou klietkou a u ložísk NU29 a NUP29
s masívnou klietkou neuvádza.
114
NH
NUJ
115
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 114
Jednoradové
valčekové
ložiská
Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú ložiská aj s plastovými prípadne mosadznými klietkami
s možnosťou postriebrenia, ktorých dodávku je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.
Typ ložiska
Ložiská s plechovou
oceľovou klietkou
Ložiská s masívnou
plastovou klietkou
s plnidlom
Ložiská s masívnou
mosadznou alebo
oceľovou klietkou
/800 až /1800
80 až 80
48
22 až 40
36, 80
22 až 30
26 až 30
18 až 30
07, 08, 10, 14
18 až 30
13, 17 až 24
Veľkosť ložiska
Ložiská sú rozoberateľné a vyrábajú sa v niekoľkých konštrukčných vyhotoveniach.
Vyhotovenie NU má valčeky vedené medzi nákružkami na vonkajšom krúžku, N medzi nákružkami na vnútornom krúžku. Obe vyhotovenia dovoľujú vzájomné axiálne posunutie krúžkov
oboma smermi.
NU/NUP29
NU10
NU/NJ/NUP/N2
NU/NJ/NUP/N2E
NU/NJ/NUP22
NU/NJ/NUP22E
NU/NJ/NUP/N3
NU/NJ/NUP/N3E
NU/NJ/NUP23
NU/NJ/NUP23E
05 až 28
09, 15
05 až 07, 10, 11, 13, 14, 19
09, 15, 17
05 až 24
07, 12, 13, 15
09
04 až 24
40 až 20
04 až 17
04 až 17
NU/NJ/NUP/N4
06 až 12, 14 až 16
-
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyššom stupni presnosti P6, P5 a P4.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľkách 10 a 11 a sú
zhodné s normou ISO 199 a ISO 492.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5. Hodnoty radiálnych vôlí sú zhodné s normou ISO 5753 a sú uvedené v tabuľke 24.
Hladina vibrácií
E
ETNG
Vyhotovenie NJ má dva vodiace nákružky na vonkajšom krúžku a jeden na vnútornom krúžku, čo
umožňuje prenášať obmedzené axiálne sily v jednom smere.
Vyhotovenie NUP má naviac oproti vyhotoveniu NJ pridaný plochý príložný krúžok tvoriaci druhé
oporné čelo na vnútornom krúžku, čo umožňuje ložisku prenášať obmedzené axiálne sily v oboch
smeroch. Axiálne vedenie v oboch smeroch sa dá dosiahnúť použitím tvarových príložných krúžkov HJ pre ložiská vo vyhotovení NJ a v jednom smere pre ložiská vo vyhotovení NU.
Jednoradové valčekové ložiská majú v porovnaní s rovnako veľkými jednoradovými guľkovými
ložiskami vyššiu únosnosť a sú vhodné pre uloženia s veľkým radiálnym zaťažením, vysoké frekvencie otáčania a vtedy, keď sa vyžaduje pevné uloženie oboch krúžkov.
Hlavné rozmery
Bežne vyrábané jednoradové valčekové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií kontrolovanú
výrobcom. Ložiská v stupni presnosti P5 a P4 majú hladinu vibrácii C6. Pre zvláštne prípady uložení sa vyrábajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií C6.
Ložiská s tvarovými príložnými krúžkami
Tvarové príložné krúžky typu HJ10, HJ2, HJ2E, HJ3, HJ3E a HJ4 je možné použiť pre ložiská v konštrukčnom vyhotovení NJ a NU.
Príklady označovania ložísk:
NJ10 + HJ10 = NH10
NU10 + HJ10 = NUJ10
NJ2 + HJ2 = NH2
NU2 + HJ2 = NUJ2
NJ3 + HJ3 = NH3
NU3 + HJ3 = NUJ3
NJ4 + HJ4 = NH4
NU4 + HJ4 = NUJ4
Vyobrazenie jednotlivých základných konštrukčných vyhotovení a kombinácií je v tabuľkovej časti
publikácie.
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Klietky
Ložiská majú v základnom vyhotovení spravidla klietku takú, ako je uvedené v tabuľke. Znak materiálu a vyhotovenie klietky sa u ložísk s plechovou oceľovou klietkou a u ložísk NU29 a NUP29
s masívnou klietkou neuvádza.
114
NH
NUJ
115
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 116
Ložiská bez vnútorného krúžka
Axiálna dynamická únosnosť
Pre uloženia, kde je obmedzený priestor pre zabudovanie ložísk, sa dodávajú jednoradové valčekové ložiská bez vnútorného krúžka označené RNU. Obežnú dráhu vnútorného ložiskového krúžka tvorí priamo kalený a brúsený čap.
Ložiská s nákružkami na oboch stranách môžu okrem radiálneho zaťaženia prenášať aj obmedzené axiálne zaťaženie. Vzhľadom k tomu, že dovolené zaťaženie ložísk v axiálnom smere závisí
od mnohých činiteľov, ktoré nie je možné postihnúť jednoduchým výpočtom, majú nasledujúce
vzťahy informatívny charakter.
Axiálna únosnosť v tomto prípade nie je limitovaná únavou materiálu ale únosnosťou mazacieho
filmu v stykovej ploche medzi čelom valčeka a vodiacim nákružkom a mazacími podmienkami
a prevádzkovou teplotou a možnosťou ochladzovania ložiska. Pri bežných pracovných podmienkach, kedy rozdiel teploty ložiska a okolia nepresahuje 60°C, pri miernom prestupe tepla
(0,5mWmm-2 °C-1), pri pomere viskozity 1,5 (ods. 4.2.1) je možné vypočítať maximálne prípustné axiálne zaťaženie s dostatočnou presnosťou z rovnice:
Fa max RNU
0,5 Cor . 104
n (d D)
0,05 Fr
[kN]
- pre mazanie olejom
Tolerancia rozmeru na čape je spravidla “g6” pre normálnu radiálnu vôľu, ”f6” pre zväčšenú radiálnu vôľu a “h5” pre zmenšenú radiálnu vôľu. Odchýlky kruhovitosti a valcovitosti “obežnej dráhy “
v tomto prípade čapu nesmú byť väčšie, ako sú odchýlky pre stupeň presnosti IT3. Drsnosť povrchu pre túto plochu má byť Ra = 0,2 a pre menej náročné uloženia Ra = 0,4.
Fa max 0,35 Cor . 104
n (d D)
0,03 Fr
[kN]
- pre mazanie plastickým mazivom
Hodnoty základných únosností Cr a Cor uvedené v tabuľkovej časti, platia pre ložiská RNU za
predpokladu, že tvrdosť na povrchu čapu bude v rozsahu 59 až 65 HRC. S klesajúcou hodnotou
tvrdosti klesajú aj hodnoty únosnosti Cr, ktorú je potrebné upraviť násobením koeficientom fh
z nasledujúcej tabuľky. Minimálna hĺbka prekalenia čapu po obrúsení je závislá od priemeru valčekov a veľkosti zataženia a má byť 1 až 3 mm.
Tvrdosť HRC
Koeficient fh
58
0.9
56
0.8
54
0.7
51
0.6
48
0.5
45
0.4
40
0.3
35
0.25
30
0.2
Naklopiteľnosť
Vzájomná naklopiteľnosť krúžkov jednoradových valčekových ložísk je veľmi malá. Prípustné hodnoty naklopenia sú uvedené v tabuľke.
Typ ložiska
Zaťaženie
malé (Fr<0,1Cor)
veľké (Fr0,1Cor)
NU10, NU2, NU3, NU4
NU29, NU22, NU23
1)
Vyhotovenia NJ, NUP, N
všetkých rozmerových skupín
2’ až 3’
1’ až 3’
1’ až 2’
5’ až 7’
3’ až 4’
3’ až 4’
Famax - maximálne prípustné axiálne zaťaženie
Cor - radiálna základná statická únosnosť
Fr - radiálne zaťaženie ložiska
n - frekvencia otáčania
d - priemer diery ložiska
D - vonkajší priemer ložiska
[kN]
[kN]
[kN]
[min-1]
[mm]
[mm]
Hodnoty Fa max , vypočítané podľa uvedených rovníc platia za predpokladu pôsobenia stálej axiálnej sily. Pri prerušovanom alebo nárazovom zaťažení môže byť prípustné axiálne zaťaženie
zväčšené dvoj- až trojnásobne vzhľadom na vypočítanú hodnotu.
Pre spoľahlivú funkciu ložiska je dôležité, aby Fa/Fr 0,4.
Výpočty a postupy zvláštnych prípadov odporúčame konzultovať so ZVL - ZKL TKS, s. r. o., Žilina
a ZKL VÚVL, a. s., Brno.
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
1)
Por = Fr
[kN]
Menšie hodnoty z dvojice čísel platia pre ložiská šírkového radu 2 a vyššieho.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
116
[kN]
117
ZVL-KLF_tabulky_C
27.11.2000 16:55
Stránka 117
Axiálna dynamická únosnosť
Ložiská s nákružkami na oboch stranách môžu okrem radiálneho zaťaženia prenášať aj obmedzené axiálne zaťaženie. Vzhľadom k tomu, že dovolené zaťaženie ložísk v axiálnom smere závisí
od mnohých činiteľov, ktoré nie je možné postihnúť jednoduchým výpočtom, majú nasledujúce
vzťahy informatívny charakter.
Axiálna únosnosť v tomto prípade nie je limitovaná únavou materiálu ale únosnosťou mazacieho
filmu v stykovej ploche medzi čelom valčeka a vodiacim nákružkom a mazacími podmienkami
a prevádzkovou teplotou a možnosťou ochladzovania ložiska. Pri bežných pracovných podmienkach, kedy rozdiel teploty ložiska a okolia nepresahuje 60°C, pri miernom prestupe tepla
(0,5mWmm-2 °C-1), pri pomere viskozity 1,5 (ods. 4.2.1) je možné vypočítať maximálne prípustné axiálne zaťaženie s dostatočnou presnosťou z rovnice:
Fa max 0,5 Cor . 104
n (d D)
0,05 Fr
[kN]
- pre mazanie olejom
Fa max 0,35 Cor . 104
n (d D)
0,03 Fr
[kN]
- pre mazanie plastickým mazivom
Famax - maximálne prípustné axiálne zaťaženie
Cor - radiálna základná statická únosnosť
Fr - radiálne zaťaženie ložiska
n - frekvencia otáčania
d - priemer diery ložiska
D - vonkajší priemer ložiska
[kN]
[kN]
[kN]
[min-1]
[mm]
[mm]
Hodnoty Fa max , vypočítané podľa uvedených rovníc platia za predpokladu pôsobenia stálej axiálnej sily. Pri prerušovanom alebo nárazovom zaťažení môže byť prípustné axiálne zaťaženie
zväčšené dvoj- až trojnásobne vzhľadom na vypočítanú hodnotu.
Pre spoľahlivú funkciu ložiska je dôležité, aby Fa/Fr 0,4.
Výpočty a postupy zvláštnych prípadov odporúčame konzultovať s dodávateľom.
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr
[kN]
117
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 118
Jednoradové valčekové ložiská
d = 20 až 40 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
B
r
r
r
r
D
b
r
d
r
r
d E
D
r
r
d d
r
D d
d
D d
d
D
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
N
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
E
d2 b
max
b1
s
1)
NU
NJ
NUP
pr.k.
HJ
N
mm
20 47 14.0
25 52 15.0
52 15.0
52 15.0
52 18.0
62 17.0
62 17.0
62 17.0
80 21.0
30 62 16.0
62 16.0
62 20.0
72 19.0
72 19.0
72 19.0
90 23.0
32 65 21.0
35 72 17.0
72 17.0
72 17.0
72 23.0
72 23.0
80 21.0
80 21.0
80 31.0
100 25.0
40 80 18.0
80 18.0
80 23.0
80 30.16
90 23.0
90 23.0
90 23.0
90 33.0
110 27.0
1)
118
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.50
1.00
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.50
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.10
1.10
1.10
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
1.5
0.6
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
1.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
27.0
32.0
31.5
31.5
32.0
35.0
34.0
34.0
38.8
38.5
37.5
38.5
42.0
40.5
40.5
45.0
38.5
43.8
44.0
44.0
43.8
44.0
46.2
46.2
46.2
53.0
50.0
49.5
50.0
49.3
53.5
52.0
52.0
52.0
58.0
40.0
45.0
30.0
35.0
34.9
34.9
3
3
3
3
6.75
7.25
6.00
6.00
54.0
39.3
38.3
38.3
4
4
4
8.00
7.00
7.00
53.5
55.5
42.2
41.4
4
4
8.25
7.00
62.0
46.6
45.1
45.1
51.4
5 9.50
5 8.50
5 8.50
7 11.50
48.1
48.3
48.3
4
4
4
68.2
51.2
51.2
6 11.00
6 9.50
83.0
70.0
59.9
54.6
54.1
8 13.00
5 9.00
5 8.50
77.5
80.0
59.0
57.7
57.7
7 12.50
7 11.00
7 11.00
92.0
65.8
8 13.00
46.5
53.0
62.5
61.8
64.0
8.00
7.00
7.00
1.4
1.5
1.4
1.4
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.4
1.6
1.4
1.4
1.4
1.5
1.6
1.5
1.4
1.4
1.6
1.6
1.4
1.4
2.7
1.5
1.5
1.4
1.6
3.0
1.4
1.4
1.4
2.9
1.5
NU204
NJ204
NU205
NJ205
NU205E
NJ205E
NU205ETNG NJ205ETNG
NU2205
NJ2205
NU305
NJ305
NU305EMAS NJ305EMAS
NU305ETNG NJ305ETNG
NU405
NJ405
NU206
NJ206
NU206ETNG NJ206ETNG
NU2206
NJ2206
NU306
NJ306
NU306E
NJ306E
NU306ETNG NJ306ETNG
NU406
NJ406
NU22/32ETNG
NU207
NJ207
NU207E
NJ207E
NU207ETNG NJ207ETNG
NU2207
NJ2207
NU2207ETNG NJ2207ETNG
NU307
NJ307
NU307E
NJ307E
NU2307EMAS NJ2307EMAS
NU407
NJ407
NU208
NJ208
NU208E
NJ208E
NU2208
NU5208M
NU308
NJ308
NU308E
NJ308E
NU308ETNG NJ308ETNG
NU2308EMAS NJ2308EMAS
NU408
NJ408
NUP204
NUP205
NUP205E
NUP205ETNG
NUP2205
NUP305
NUP305EMAS
NUP305ETNG
N204
N205
HJ204
HJ205
HJ205E
N205ETNG HJ205E
NUP206
NUP206ETNG
NUP2206
NUP306
NUP306E
NUP306ETNG
NUP406
N206
HJ206
N206ETNG HJ206E
N305
HJ305
HJ305E
N305ETNG HJ305E
N306
HJ306
HJ306E
N306ETNG HJ306E
HJ406
NUP207
N207
NUP207E
NUP207ETNG N207ETNG
NUP2207
NUP2207ETNG
NUP307
N307
NUP307E
NUP2307EMAS
NUP407
N407
NUP208
N208
NUP208E
HJ207
HJ207E
HJ207E
NUP308
N308
NUP308E
NUP308ETNG N308ETNG
NUP2308EMAS
NUP408
N408
HJ308
HJ308E
HJ308E
HJ307
HJ307E
HJ407
HJ208
HJ208E
HJ408
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
min
13.900
10.200
15.800
12.600
29.300
25.600
29.300
25.600
22.400
19.600
27.600
21.500
43.000
36.200
43.000
36.200
43.800
34.100
21.500
17.800
39.100
35.500
31.600
29.300
36.200
31.000
53.100
46.400
53.100
46.400
59.600
48.200
51.100
50.100
31.600
27.100
51.100
48.200
51.100
48.200
48.200
47.300
64.300
64.300
43.000
36.200
66.800
61.900
92.600
92.600
75.000
64.300
42.200
37.600
54.100
50.100
57.300
56.200
57.000
98.100
55.200
48.200
84.100
77.900
84.100
77.900
119.000 123.000
92.600
79.400
14000
12600
12600
12600
12600
10000
10000
10000
8400
10600
10600
10600
8900
8400
8400
7100
10000
9400
8900
8900
9400
8900
7900
7500
7100
6300
7900
7900
7900
7500
7100
6700
6700
6300
5600
Pripojovacie rozmery
Hmotnosť
d
~
lož.
da
da
db
dc
dd
Da Db ra
rb
min max min min max max min max max
mm
17000
15000
15000
15000
15000
12000
12000
12000
10000
12600
12600
12600
10600
10000
10000
8400
12000
11000
10600
10600
11000
10600
9400
8900
8400
7500
9400
9400
9400
8900
8400
7900
7900
7500
6700
20
25
30
32
35
40
pr.k.
kg
25
30
30
30
30
31
31
31
32
35
35
35
36
36
36
39
35
42
42
42
42
42
42
42
42
44
47
47
47
48
47
47
47
47
50
25.5
30.5
30
30
30.5
33
32
32
38
37
37
37
39
37.5
37.5
41
37
42
42
42
42
42
44
44
44
52
48
47
48
–
51
50
50
50
55
29
34
34
34
34
37
37
36
39
40
40
40
44
43
43
47
39
46
46
46
46
46
48
48
48
55
52
51
52
51.5
55
54
54
54
60
32
37
37
37
37
40
40
39
40
44
43
44
48
47
47
53
43
50
50
50
50
50
53
53
53
62
56
56
56
61
60
60
60
68
39
43
44
51
52
52
54
60
60
60
62
66
81
68
75
77
90
42
47
47
47
47
55
55
55
73
57
57
57
65
65
65
80
60
65
65
65
65
65
71
71
71
90
73
73
73
72
81
81
81
81
97
42
47
47
55
55
56
57
64
64
64
65
71
86
72
81
81
95
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
0.1100
0.1300
0.1280
0.1280
0.1600
0.2400
0.2550
0.2370
0.5650
0.2000
0.1980
0.2600
0.3600
0.3570
0.3570
0.7500
0.3090
0.2900
0.2920
0.2920
0.4000
0.3850
0.4800
0.4660
0.7510
1.0000
0.3700
0.3800
0.7380
0.7380
0.6600
0.6700
0.8290
1.0000
1.3000
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.08
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
0.13
0.05
0.05
0.09
0.08
0.08
0.14
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
119
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 120
Jednoradové valčekové ložiská
d = 45 až 60 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
B
r
r
r
r
D
b
r
d
r
r
d E
D
r
r
d d
r
D d
d
D d
d
D
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
N
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
E
d2 b
max
b1
s
1)
NU
NJ
NUP
N
pr.k.
HJ
mm
45
85
85
85
85
85
85
100
100
100
120
50 90
90
90
90
110
110
110
110
130
55 100
100
100
100
120
120
140
60 110
110
110
130
130
150
1)
120
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
19.00
19.00
19.00
23.00
23.00
30.16
25.00
25.00
36.00
29.00
20.00
23.00
23.00
30.16
27.00
27.00
40.00
40.00
31.00
21.00
21.00
25.00
33.34
29.00
29.00
33.00
22.00
28.00
36.50
31.00
46.00
35.00
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
1.1
1.1
1.1
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.1
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
1.1
1.1
1.1
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
1.1
1.1
1.1
2.1
2.0
2.0
2.1
1.5
1.5
2.0
2.1
2.1
2.1
55.00 75.0
54.50
54.50 76.5
54.50
54.50
55.52
58.50 86.5
58.50
58.50
64.50 100.5
59.50
60.40
59.50
60.46
65.00 95.0
65.00 97.0
65.00
65.00
70.80 110.8
66.50 88.5
66.00
66.50
66.90
70.50 104.5
70.50
77.20 117.2
73.50 97.5
73.50
72.38
77.00 113.0
77.00
83.00 127.0
59.6 5
59.1 5
59.1 5
65.0 7
64.6 7
72.8 8
64.6 5
71.9 8
71.4 8
80.0 9
71.5 6
71.0 6
78.4 9
77.7 9
86.4 10
79.0 6
85.3 9
93.1 10
9.50 1.5
8.50 1.4
8.50 1.4
1.6
1.6
4.0
12.50 1.4
11.50 1.4
2.9
13.50 1.5
9.00 1.6
1.6
1.6
4.5
14.00 1.5
13.00 1.5
3.0
3.0
14.50 2.0
11.00 1.6
9.50 1.6
1.6
4.5
15.00 1.5
14.00 1.5
16.60 3.0
11.00 1.6
1.6
4.5
15.50 1.5
4.5
16.50 2.0
NU209
NJ209
NUP209
NU209E
NJ209E
NUP209E
NU209ETNG NJ209ETNG NUP209ETNG
NU2209E
NJ2209E
NUP2209E
NU2209ETNG NJ2209ETNG NUP2209ETNG
NU5209M
NU309
NJ309
NUP309
NU309E
NJ309E
NUP309E
NU2309E
NJ2309E
NUP2309E
NU409
NJ409
NUP409
NU210E
NJ210E
NUP210E
NU2210
NJ2210
NUP2210
NU2210E
NJ2210E
NUP2210E
NU5210M
NU310
NJ310
NUP310
NU310ETNG NJ310ETNG NUP310ETNG
NU2310
NJ2310
NUP2310
NU2310EMAS NJ2310EMAS NUP2310EMAS
NU410
NJ410
NUP410
NU211
NJ211
NUP211
NU211E
NJ211E
NUP211E
NU2211
NJ2211
NUP2211
NU5211M
NU311
NJ311
NUP311
NU311E
NJ311E
NUP311E
NU411
NJ411
NUP411
NU212
NJ212
NUP212
NU2212
NJ2212
NUP2212
NU5212M
NU312
NJ312
NUP312
NU2312
NJ2312
NUP2312
NU412
NJ412
NUP412
N209
HJ209
HJ209E
N209ETNG HJ209E
N309
HJ309
HJ309E
N409
HJ409
HJ210E
N310
HJ310
N310ETNG HJ310E
N410
N211
HJ410
HJ211
HJ211E
N311
N411
N212
HJ311
HJ311E
HJ411
HJ212
N312
HJ312
N412
HJ412
43.800
61.900
61.900
76.400
76.400
89.100
70.800
102.000
139.000
104.000
64.300
63.100
84.100
92.600
87.400
117.000
123.000
168.000
139.000
56.200
85.800
76.400
119.000
108.000
136.000
139.000
66.800
98.100
150.000
121.000
168.000
168.000
7500
7500
7500
7100
7100
6700
6300
6000
5600
5300
6700
7100
6700
6300
5600
5300
5600
5000
4700
6300
6300
6300
5600
5300
4700
4500
5600
5600
5300
4700
4700
4200
Hmotnosť
d
~
lož.
da
da
db
dc
dd
Da Db ra
rb
min max min min max max min max max
mm
min
41.100
60.700
60.700
79.400
79.400
117.700
61.900
98.000
147.000
90.900
65.600
66.800
90.900
128.000
79.400
114.000
126.000
178.000
114.000
56.200
90.900
82.500
171.000
100.000
128.000
128.000
68.100
112.000
211.000
114.000
174.000
158.000
Pripojovacie rozmery
8900
8900
8900
8400
8400
7900
7500
7100
6700
6300
7900
8400
7900
7500
6700
6300
6700
6000
5600
7500
7500
7500
6700
6300
5600
5300
6700
6700
6300
5600
5600
5000
45
50
55
60
pr.k.
kg
52
52
52
52
53
53
52
52
52
55
57
57
57
58
60
60
60
60
63
62
62
62
64
65
65
68
67
69
69
72
72
73
53
53
53
53
53
56
56
56
62.7
57
58
57
63
63
63
63
68
65
64.5
65
67
67
71
71
69.5
75
75
77
57
57
57
57
57
57
60
60
60
66
61
62
61
62
67
67
67
67
73
68
68
68
69
72
72
79
75
74
74
79
79
85
61
61
61
61
61
66
66
66
75
66
66
66
74
74
74
74
82
73
73
73
80
80
88
80
79
87
87
95
74
74
84
99
93
95
109
86
102
115
95
110
124
78
78
78
78
76
76
91
91
91
107
83
83
83
81
100
100
100
100
116
91
91
91
90
110
110
126
101
101
99
118
118
136
78
78
90
103
99
100
114
91
108
120
101
117
130
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
0.4300
0.4500
0.4250
0.5500
0.5200
0.7970
0.8700
0.8900
1.3600
1.6500
0.4900
0.5800
0.5900
0.8770
1.1500
1.1300
0.1700
1.8300
2.0000
0.6400
0.6600
0.7800
1.2000
1.4500
1.3800
2.5000
0.8200
1.0500
1.5900
1.8500
2.7000
3.0000
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.18
0.06
0.15
0.14
0.23
0.08
0.08
0.19
0.18
0.30
0.11
0.22
0.34
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
121
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 122
Jednoradové valčekové ložiská
d = 65 až 80 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
B
r
r
r
r
D
b
r
d
r
r
d E
D
r
r
d d
r
D d
d
D d
d
D
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
N
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
E
d2 b
max
b1
s
1)
NU
NJ
NUP
N
pr.k.
HJ
mm
65 120
120
120
140
140
140
160
70 125
125
125
150
150
150
180
75 130
130
130
130
160
160
190
80 125
140
140
140
140
170
200
1)
122
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
23.00
31.00
38.10
33.00
33.00
48.00
37.00
24.00
31.00
39.69
35.00
51.00
51.00
42.00
25.00
25.00
31.00
41.28
37.00
55.00
45.00
22.00
26.00
33.00
33.00
44.45
39.00
48.00
1.5
1.5
1.7
2.1
2.1
2.1
2.1
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
3.0
1.1
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
3.0
1.5
1.5
1.7
2.1
2.1
2.1
2.1
1.5
1.5
2.2
2.1
2.1
2.1
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
3.0
79.600
79.600
80.420
83.500
82.500
83.500
89.300
84.500
84.500
84.840
90.000
90.000
89.000
100.000
88.500
88.500
88.500
89.014
95.500
95.500
104.500
91.500
95.300
95.300
95.300
95.280
103.000
110.000
105.6 85.6 6
11.00
121.5 92.2 10 17.00
90.7 10 15.50
99.9 11 18.00
110.5 90.5 7 12.50
130.0 99.2 10 17.50
152.0 112.0 12 20.00
116.5 94.9 7 12.50
94.6 7 11.00
139.5105.6 11 18.50
160.5 117.0 13 21.50
125.3102.2 8
13.50
147.0 113.1 11 19.50
170.0123.8 13 22.00
1.6
1.6
4.5
1.5
1.5
4.5
2.0
1.6
1.6
4.5
1.5
4.1
4.1
2.0
1.6
1.6
2.1
4.5
1.5
4.5
2.0
1.2
2.0
2.5
2.5
5.0
1.5
2.0
NU213
NU2213
NU5213
NU313
NU313E
NU2313
NU413MAS
NU214
NU2214
NU5214M
NU314
NU2314
NU2314EMAS
NU414
NU215
NU215E
NU2215E
NU5215M
NU315
NU2315
NU415
NU1016
NU216
NU2216
NU2216E
NU5216M
NU316
NU416M
NJ213
NJ2213
NUP213
NUP2213
N213
HJ213
NJ313
NJ313E
NJ2313
NJ413MAS
NJ214
NJ2214
NUP313
NUP313E
NUP2313
NUP413MAS
NUP214
NUP2214
N313
HJ313
HJ313E
NJ314
NJ2314
NJ2314EMAS
NJ414
NJ215
NJ215E
NJ2215E
NUP314
N314
NUP2314
NUP2314EMAS
NUP414
N414
NUP215
N215
NUP215E
NUP2215E
NJ315
NJ2315
NJ415
NUP315
NUP2315
NUP415
N214
HJ413
HJ214
HJ314
HJ414
HJ215
HJ215E
N315
HJ315
N415
HJ415
NJ216
NJ2216
NUP216
NUP2216
N216
HJ216
NJ316
NJ416M
NUP316
NUP416M
N316
N416M
HJ316
HJ416
79.40
117.00
139.00
131.00
181.00
192.00
181.00
79.40
117.00
178.00
147.00
215.00
282.00
224.00
96.20
131.00
162.00
196.00
178.00
266.00
261.00
66.80
106.00
147.00
196.00
185.00
192.00
299.00
5300
5300
4700
4500
4200
4500
3800
5600
5000
4700
4200
4200
3800
3300
4700
4500
4500
4500
3800
3800
3200
5000
4500
4500
4200
4200
3500
3000
Hmotnosť
d
~
lož.
da
da
db
dc
dd
Da Db ra
rb
min max min min max max min max max
mm
min
82.500
136.000
196.000
128.000
178.000
203.000
174.000
82.500
139.000
261.000
144.000
233.000
310.000
215.000
96.200
147.000
196.000
299.000
178.000
287.000
251.000
76.400
114.000
178.000
246.000
282.000
192.000
293.000
Pripojovacie rozmery
6300
6300
5600
5300
5000
5300
4500
6700
6000
5600
5000
5000
4500
4000
5600
5300
5300
5300
4500
4500
3800
6000
5300
5300
5000
5000
4200
3500
65
70
75
80
80
pr.k.
kg
72
77 81
72
77 81
77
- 83
76
78 85
76
77 84
76
78 85
78
83 91
77
82 86
77
82 86
81.5
- 87
81
85 92
81
85 92
81
84 91
85
93 102
82
85 90
82
85 90
82
85 90
85.5
- 91
86
93 97
86
93 97
90
98 107
85
90 94
90
92 97
90
92 97
90
92 97
91.5
- 98
99
97 105
95 105 112
87
87
94
93
94
101
92
92
101
101
100
114
96
96
96
107
107
119
104
104
104
116
125
103
119
108
127
149
114
137
158
125
144
167
111
111
108
128
128
128
146
116
116
112
138
138
138
164
121
121
121
117
148
148
174
118
130
130
130
126
158
184
110
126
115
135
156
120
145
164
130
153
174
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
1.0500
1.4500
1.88
2.2500
2.3500
3.2500
3.6000
1.1500
1.5000
2.2200
2.7500
5.2500
4.2100
5.2500
1.2500
1.3000
1.6500
2.4100
3.2500
4.8500
6.2500
0.9900
1.5000
1.9500
2.0500
2.9100
3.9000
7.3000
0.13
0.29
0.27
0.43
0.16
0.34
0.61
0.17
0.16
0.40
0.80
0.21
0.49
0.80
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
123
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 124
Jednoradové valčekové ložiská
d = 85 až 105 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
B
r
r
r
r
D
b
r
d
r
r
d E
D
r
r
d d
r
D d
d
D d
d
D
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
N
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
E
d2
max
b
b1
s
1)
NU
NJ
NUP
N
pr.k.
HJ
mm
85
90
95
100
105
1)
124
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
150
150
150
180
210
160
160
190
190
225
225
170
170
170
200
200
240
180
180
180
215
215
250
190
190
225
260
28.0
36.0
49.21
41.0
52.0
30.0
52.4
43.0
43.0
54.0
54.0
32.0
43.0
55.56
45.0
45.0
55.0
34.0
46.0
60.32
47.0
73.0
58.0
36.0
65.1
49.0
60.0
2.0
2.0
2.1
3.0
4.0
2.0
2.1
3.0
3.0
4.0
4.0
2.1
2.1
2.5
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
3.0
4.0
2.0
2.0
2.1
3.0
4.0
2.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
2.1
2.1
3.0
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
3.0
4.0
101.800
100.500
102.000
108.000
113.000
107.000
107.218
115.000
113.500
123.500
123.500
113.500
113.500
113.520
121.500
121.500
133.500
120.000
120.000
121.005
129.500
127.500
139.000
126.800
126.520
135.000
144.500
133.8 109.2 8 14.00 2.0
2.0
5.5
156.0 119.0 12 20.50 2.0
127.7 14 24.00 2.5
143.0 115.3 9 15.00 2.0
6.0
165.0 126.5 12 21.00 2.0
124.2 12 18.50 2.0
139.1 14 24.00 2.5
139.1 14 24.00 2.5
151.5 122.2 9 15.50 2.0
3.0
6.0
173.5
2.0
1.9
2.5
160.0 129.2 10 17.00 2.0
3.0
7.0
185.5 142.4 13 22.50 2.0
4.9
155.9 16 27.00 2.5
168.8 136.5 10 17.50 2.0
7.0
195.0 148.8 13 22.50 4.5
162.0 16 27.00 2.5
NU217
NJ217
NU2217E
NJ2217E
NU5217M
NU317
NJ317
NU417
NJ417
NU218
NJ218
NU5218M
NU318
NJ318
NU318E
NJ318E
NU418
NJ418
NU418MAS
NJ418MAS
NU219
NJ219
NU2219
NJ2219
NU5219M
NU319
NJ319
NU319EM
NJ319EM
NU419M
NJ419M
NU220
NJ220
NU2220
NJ2220
NU5220M
NU320
NJ320
NU2320EMAS NJ2320EMAS
NU420
NJ420
NU221
NJ221
NU5221M
NU321
NJ321
NU421
NJ421
NUP217
NUP2217E
N217
HJ217
NUP317
NUP417
NUP218
N317
HJ317
HJ417
HJ218
N218
NUP318
NUP318E
NUP418
NUP418MAS
NUP219
NUP2219
N318
NUP319
NUP319EM
NUP419M
NUP220
NUP2220
N319
N219
HJ318
HJ318E
HJ418
HJ418
HJ219
N220
HJ220
NUP320
N320
NUP2320EMAS
NUP420
NUP221
N221
HJ320
NUP321
NUP421
HJ321
HJ421
N321
HJ420
HJ221
121.000
220.000
211.000
215.000
362.000
147.000
237.000
233.000
316.000
391.000
391.000
162.000
233.000
335.000
256.000
329.000
430.000
178.000
261.000
304.000
299.000
596.000
473.000
200.000
362.000
341.000
531.000
4200
3800
3800
3300
3000
4000
3500
3200
3000
2700
2700
3800
3800
3300
3200
2800
2500
3500
3500
3200
2800
2500
2400
3300
3000
2700
2200
Hmotnosť
d
~
lož.
da
da
db
dc
dd
Da Db ra
rb
min max min min max max min max max
mm
min
131.000
261.000
316.000
215.000
362.000
158.000
355.000
242.000
329.000
406.000
406.000
181.000
282.000
511.000
266.000
362.000
447.000
203.000
322.000
473.000
310.000
694.000
501.000
224.000
573.000
362.000
562.000
Pripojovacie rozmery
5000
4500
4500
4000
3500
4700
4200
3800
3500
3200
3200
4500
4500
4000
3800
3300
3000
4200
4200
3800
3300
3000
2800
4000
3500
3200
2700
85
90
95
100
105
pr.k.
kg
95
95
98
98
105
100
103
103
103
110
110
107
107
110
109
109
115
112
112
116.5
113
113
120
117
121.5
119
125
99
98
103
108
105
111
110
117
117
111
111
119
119
125
117
117
125
123
130
122
132
135
104
103
105
110
115
109
110
117
116
125
125
116
116
117
124
124
136
122
122
124
132
130
141
129
130
137
147
111
110
121
129
117
128
127
140
140
124
124
135
135
151
131
131
145
144
158
138
150
164
131
174
140
162
149
170
157
182
166
192
-
140
140
135
166
190
150
144
176
176
205
205
158
158
153
186
186
220
168
168
162
201
201
230
178
171
211
240
138
-162
147
172
155
178
165
190
175
199
-
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
2.0
2.0
2.5
3.0
1.9000
2.5200
3.6900
4.5000
8.7000
2.3000
4.4800
5.4000
5.5000
11.7000
11.7000
2.8000
3.8500
5.6500
6.2000
6.5000
13.5000
3.4000
4.6500
6.4900
7.7000
12.5000
14.0000
4.0000
7.9400
8.7500
19.0000
0.25
0.57
0.89
0.31
0.65
0.60
1.05
1.05
0.35
0.45
0.91
1.55
0.51
1.00
1.65
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
125
ZVL-KLF_tabulky_C
20.11.2000 16:56
Stránka 126
Jednoradové valčekové ložiská
d = 110 až 150 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
B
r
r
r
r
D
b
r
d
r
r
d E
D
r
r
d d
r
D d
d
D d
d
D
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
N
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
E
d2
max
b
b1
s
1)
NU
NJ
NUP
N
pr.k.
HJ
mm
110
120
130
140
150
1)
126
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
200
200
200
240
240
280
180
215
215
215
260
260
310
200
230
230
280
250
250
300
225
270
270
270
320
38.0
53.0
69.85
50.0
50.0
65.0
28.0
40.0
58.0
76.2
55.0
86.0
72.0
33.0
40.0
79.38
58.0
42.0
82.55
62.0
35.0
45.0
45.0
88.9
65.0
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
4.0
2.0
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
5.0
2.0
3.0
4.0
4.0
3.0
4.0
4.0
2.1
3.0
3.0
2.3
4.0
2.1
2.1
4.0
3.0
3.0
4.0
1.1
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
6.0
1.1
3.0
4.0
4.0
3.0
4.0
4.0
1.5
3.0
3.0
2.3
4.0
132.500 178.5143.1
132.500
132.951
143.000 207.0 157.5
143.000
155.000
173.4
135.000
143.500 191.5 154.5
143.500
145.140
154.000
170.5
154.000
170.000
188.0
148.000
156.000 204.0 167.0
155.000
167.000
182.3
169.000 221.0 181.0
168.460
180.000
198.4
169.500
182.000
194.7
182.000
193.7
181.544
193.000
212.3
11 18.50 2.5
5.0
7.0
14 23.00 2.7
2.9
17 29.50 2.7
2.0
11 19.00 2.5
5.4
7.0
14 23.50 2.7
6.4
17 30.50 2.7
2.0
11 19.00 2.5
8.0
14 23.00 2.9
11 19.00 2.5
10.0
15 26.00 2.7
2.0
12 20.50 2.4
12 19.50 2.4
10.0
15 26.50 2.7
NU222
NU2222
NU5222M
NU322
NU322E
NU422
NU1024
NU224
NU2224
NU5224M
NU324
NU2324EMAS
NU424
NU1026
NU226
NU5226M
NU326E
NU228
NU5228M
NU328
NU1030
NU230
NU230E
NU5230M
NU330
NJ222
NJ2222
NUP222
NUP2222
N222
HJ222
NJ322
NJ322E
NJ422
NUP322
NUP322E
NUP422
N322
HJ322
NJ224
NJ2224
NUP224
NUP2224
HJ422
N224
NJ324
NUP324
NJ2324EMAS NUP2324EMAS
NJ424
NUP424
HJ224
HJ324
HJ424
NJ226
NUP226
N226
HJ226
NJ326E
NJ228
NUP326E
NUP228
N228
HJ326E
HJ228
NJ328
NUP328
HJ328
NJ230
NJ230E
NUP230
NUP230E
HJ230
HJ230E
NJ330
NUP330
HJ330
237.000
341.000
464.000
391.000
447.000
584.000
131.000
261.000
369.000
482.000
447.000
810.000
736.000
162.000
271.000
511.000
619.000
310.000
596.000
619.000
192.000
369.000
447.000
736.000
681.000
3200
3200
3000
2500
2400
2100
3300
3000
3000
2700
2400
2100
1900
3200
2700
2500
2000
2500
2200
2000
2700
2200
2200
2000
1900
Hmotnosť
d
~
lož.
da
da
db
dc
dd
Da Db ra
rb
min max min min max max min max max
mm
min
271.000
422.000
736.000
414.000
492.000
631.000
168.000
299.000
473.000
794.000
473.000
981.000
810.000
203.000
322.000
841.000
694.000
369.000
981.000
708.000
251.000
455.000
552.000
1260.000
779.000
Pripojovacie rozmery
3800
3800
3500
3000
2800
2500
4000
3500
3500
3200
2800
2500
2200
3800
3200
3000
2400
3000
2700
2400
3200
2700
2700
2400
2200
110
120
130
140
150
pr.k.
kg
122
122
128
124
124
130
128
132
132
140
134
134
144
138
144
149
148
154
162
158
159
164
164
174
168
125
125
135
135
140
131
138
138
145
145
155
143
150
155
160
166
165
170
170
185
135
135
137
145
145
157
138
146
146
149
156
156
172
151
158
159
169
171
173
182
173
184
184
187
195
145
145
160
160
175
157
157
172
172
192
169
186
182
198
196
196
213
175
204
188
201
218
-
188
188
180
226
226
260
171
203
203
194
246
246
286
191
216
207
262
236
225
282
213
256
256
243
302
182
211
196
208
255
-
2.0
2.0
3.0
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
4.0
2.0
2.5
3.0
3.0
2.5
3.0
3.0
2.0
2.5
2.5
5.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
4.0
1.0
2.5
2.0
3.0
2.5
3.0
3.0
1.5
2.5
2.5
2.0
3.0
4.6500
6.9500
10.0000
10.5000
11.0000
20.0000
2.4500
5.6500
8.5500
11.8000
13.0000
24.5000
28.0000
3.7500
6.5000
13.8000
17.0000
8.2500
17.1000
20.0000
4.8500
10.5000
11.0000
22.9000
27.0000
0.62
1.17
2.16
0.72
1.40
2.60
0.84
1.65
1.00
2.05
1.35
1.30
2.37
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
127
ZVL-KLF_tabulky_C
28.11.2000 8:16
Stránka 128
Jednoradové valčekové ložiská
d = 160 až 1180 mm
B
B
r
r
r
D
d F
B
r
r
r
d F
D
b
r
r
r
D
r
r
d
r
D d
d d
d
D d
d
b
NU
NJ
NUP
Rozmery
d
D
HJ
Označenie ložiska
B
r1s
rs
min min
F
d2
b b1
max
s
1)
NU
NJ
NUP
N
pr.k.
HJ
mm
160 290
290
170 260
310
310
180 280
320
320
200 310
360
220 340
240 360
440
440
260 400
480
280 420
300 460
460
320 480
360 540
540
380 560
400 600
600
720
600 800
850 1120
900 1180
950 1250
1000 1320
1060 1400
1180 1540
1)
128
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická otáčania pre mazanie
Cor
plastickým olejom
Cr
mazivom
-1
kN
48.0 3.00
98.42 2.50
42.0 2.10
52.0 4.00
104.77 3.20
46.0 2.10
52.0 4.00
86.0 4.00
51.0 2.10
58.0 4.00
56.0 3.00
56.0 3.00
72.0 5.00
72.0 5.00
65.0 4.00
130.0 5.00
65.0 4.00
74.0 5.00
74.0 5.00
74.0 4.00
82.0 6.00
82.0 6.00
82.0 5.00
90.0 5.00
148.0 5.00
185.0 6.00
118.0 5.00
155.0 8.00
165.0 8.00
175.0 10.00
185.0 10.00
195.0 10.00
206.0 10.00
3.0
6.3
2.1
4.0
6.3
2.1
4.0
4.0
2.1
4.0
3.0
3.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
4.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
195.000
193.634
193.000
207.000
205.483
205.000
217.000
218.000
229.000
243.000
250.000
270.000
295.000
295.000
296.000
320.000
316.000
340.000
340.000
360.000
480.000
480.000
425.000
450.000
450.000
480.000
650.000
925.000
982.000
1032.000
1090.000
1155.000
1280.000
207.4 12
228.8
230.8
230.5
258.2
315.0
357.6
423.0
470
20.00 2.5
10.0
3.0
12 20.00 2.9
10.0
3.6
12 20.00 2.9
12 29.00 6.9
4.2
14 23.00 2.9
4.1
4.1
4.0
16 25.90 4.0
2.0
4.3
5.0
4.5
19 36.00 4.5
5.0
5.0
21 39.50 5.0
6.0
19.6 42.6 5.0
5.0
16.0
12.0
15.0
17.0
17.0
17.0
20.0
21.0
NU232M
NU5232M
NU1034
NU234M
NU5234M
NU1036
NU236M
NU2236M
NU1040
NU240E
NU1044
NU1048
NU248
NUJ248
NU1052
NU2252
NU1056
NU1060
NUJ1060
NU1064
NU1072
NU1076
NU1080
NU3080
NU2280
NU29/600
NU29/850
NU29/900
NU29/950
NU29/1000
NU29/1060
NU29/1180
NJ232M
NUP232M
HJ232
NJ234M
NUP234M
HJ234
NJ236M
NJ2236M
NUP236M
NUP2236M
HJ236
HJ2236
NJ240E
NUP240E
HJ240E
NJ248
NH248
HJ248
NUP1052
NJ1060
NH1060
HJ1060
NH1072
HJ1072
NUJ1080
HJ1080
NUP29/600
NUP29/850
NUP29/900
NUP29/950
NUP29/1000
NUP29/1060
NUP29/1180
511.000
764.000
276.000
607.000
891.000
329.000
631.000
736.000
383.000
779.000
501.000
531.000
944.000
944.000
643.000
1760.000
681.000
891.000
891.000
909.000
1076.000
1076.000
1166.000
1470.000
2255.000
3410.000
2230.000
3760.000
4220.000
4577.000
4920.000
5410.000
6310.000
2000
1900
2200
1900
1800
2100
1800
1800
1900
1500
1700
1600
1300
1300
1400
1100
1300
1200
1200
1100
950
950
850
840
760
710
560
380
300
300
300
280
250
d
da
min
da
max
Hmotnosť
db
min
dc
min
Da
max
ra
max
rb
max
mm
min
631.000
1310.000
376.000
750.000
1470.000
447.000
794.000
1060.000
531.000
1000.000
694.000
764.000
1280.000
1280.000
962.000
2900.000
1020.000
1310.000
1310.000
1390.000
1753.000
1753.000
1982.000
2330.000
4900.000
5960.000
4853.000
8740.000
9810.000
11452.000
11600.000
12800.000
15300.000
Pripojovacie rozmery
2400
2200
2700
2200
2100
2500
2100
2100
2200
1800
2000
1900
1600
1600
1700
1400
1600
1400
1400
1300
1100
1100
1000
1000
910
840
700
450
400
370
350
330
300
160
174
186
170 179
188
197
180 189
198
198
200 212
218
220 234
240 254
258
258
260 278
280
280 296
300 318
318
320 336
360 382
382
380 400
400 422
422
426
600 614
850 878
900 928
950 978
1000 1036
1060 1096
1180 1216
~
lož.
pr.k.
kg
180
190
195
196
207
208
220
227
240
260
293
293
280
309
311
325
325
355
390
390
420
435
435
460
644
920
977
1027
1085
1150
1275
197
199
197
211
211
209
220
221
233
246
254
275
298
298
300
324
320
344
344
364
410
410
430
455
455
485
654
930
987
1041
1095
1160
1285
210
223
233
233
261
316
316
360
360
427
675
952
1011
1066
1122
1189
1316
276
261
248
293
279
268
302
302
298
342
326
346
422
422
382
460
404
442
442
464
518
518
540
578
578
694
750
1092
1152
1220
1284
1364
1504
2.5
5.0
2.0
3.0
5.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
2.5
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
14.7000 1.50
28.9000
7.9000
16.6000 1.70
35.5000
10.5000
19.5000 1.80
31.2000 1.90
14.0000
28.4000 2.70
18.5000
20.0000
50.5000
50.5000 4.68
29.0000
90.0000
32.5000
43.6000
43.6000 5.63
48.5000
67.5000
67.5000 10.00
71.0000
89.0000 10.50
150.5000
350.0000
173.0000
430.0000
500.0000
597.0000
720.0000
850.0000
1050.0000
Prípustný axiálny posuv zo strednej polohy
129
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 130
Dvojradové
valčekové
ložiská
Radiálne vôle
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou sa vyrábajú so zmenšenou radiálnou vôľou a so vzájomne
nezameniteľnými krúžkami C1NA a C2NA. Znaky C1NA a C2NA sa spojujú so znakmi pre stupeň presnosti P5 a P4, napr. P5 + C1NA sa označuje P51NA. Hodnoty radiálnych vôlí sú uvedené v tabuľke 25. Ložiská NNU49 sa vyrábajú s normálnou radiálnou vôľou. Dodávku ložísk
s väčšou radiálnou vôľou C3 je potrebné prerokovať s dodávateľom.
Naklopiteľnosť
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou nie sú vhodné pre použitie v uloženiach, kde nie je zabezpečená vzájomná súososť vnútorných a vonkajších ložiskových krúžkov.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Dvojradové valčekové ložiská konštrukčného vyhotovenia NN majú dva rady valčekov vedených
troma nákružkami na vnútornom krúžku. Vonkajší krúžok je bez nákružkov, a preto tieto ložiská
nemôžu prenášať axiálne sily. Dvojradové valčekové ložiská typu NN30K sa bežne vyrábajú
s kužeľovou dierou s kužeľovitosťou 1:12 (K). Na základe predchádzajúcej dohody môžu byť tieto
ložiská dodávané i s valcovou dierou. Dvojradové valčekové ložiská sa vyznačujú veľkou tuhosťou
a používajú sa prevažne pre uloženia pracovných vretien obrábacích strojov a obdobných zariadení. Dvojradové valčekové ložiská typu NNU49 majú tri vodiace nákružky na vonkajšom krúžku
a hladký vnútorný krúžok. Ložiská môžu prenášať iba radiálne zaťaženie. Ložiská typu NNU4920
a NNU4924 sa tiež dodávajú združené do dvojíc podľa technických podmienok TPF 11322-80.
Takto združená dvojica ložísk plní v uložení funkciu štvorradových valčekových ložísk a je vhodná
pre uloženie valcov valcovacích stolíc, rovnačiek, atď.
Por = Fr
[kN]
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery valčekových ložísk uvedených v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Označovanie
Označenie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Odlišnosť vyhotovenia ložiska od základného sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608 (odst. 2.2).
Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku
Všetky veľkosti dvojradových valčekových ložísk s kužeľovou dierou typu NN30K je možné dodávať s drážkou a mazacími otvormi na vonkajšom krúžku (W33). Toto vyhotovenie ložiska umožňuje privádzať mazivo priamo do ložiska medzi dva rady valčekov, čím sa dosiahne lepšie mazanie ložísk a vyššia prevádzková spoľahlivosť.
Klietky
Valčekové ložiská sa bežne vyrábajú s masívnou mosadznou klietkou, ktorá sa spravidla neoznačuje. Ložiská NNU49 sa vyrábajú s masívnou mosadznou klietkou (M), ktorá sa označuje.
Presnosť
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou sa vyrábajú len vo vysokých stupňoch presnosti P5 a P4.
Medzné hodnoty pre presnosť rozmerov a chodu pre stupne presnosti P5 a P4 sú v tabuľkách 12
a 13.
Ložiská NNU49 a NN39 sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti. Dodávku ložísk v presnosti P6
je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.
130
131
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 130
Dvojradové
valčekové
ložiská
Radiálne vôle
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou sa vyrábajú so zmenšenou radiálnou vôľou a so vzájomne
nezameniteľnými krúžkami C1NA a C2NA. Znaky C1NA a C2NA sa spojujú so znakmi pre stupeň presnosti P5 a P4, napr. P5 + C1NA sa označuje P51NA. Hodnoty radiálnych vôlí sú uvedené v tabuľke 25. Ložiská NNU49 sa vyrábajú s normálnou radiálnou vôľou. Dodávku ložísk
s väčšou radiálnou vôľou C3 je potrebné prerokovať s dodávateľom.
Naklopiteľnosť
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou nie sú vhodné pre použitie v uloženiach, kde nie je zabezpečená vzájomná súososť vnútorných a vonkajších ložiskových krúžkov.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Dvojradové valčekové ložiská konštrukčného vyhotovenia NN majú dva rady valčekov vedených
troma nákružkami na vnútornom krúžku. Vonkajší krúžok je bez nákružkov, a preto tieto ložiská
nemôžu prenášať axiálne sily. Dvojradové valčekové ložiská typu NN30K sa bežne vyrábajú
s kužeľovou dierou s kužeľovitosťou 1:12 (K). Na základe predchádzajúcej dohody môžu byť tieto
ložiská dodávané i s valcovou dierou. Dvojradové valčekové ložiská sa vyznačujú veľkou tuhosťou
a používajú sa prevažne pre uloženia pracovných vretien obrábacích strojov a obdobných zariadení. Dvojradové valčekové ložiská typu NNU49 majú tri vodiace nákružky na vonkajšom krúžku
a hladký vnútorný krúžok. Ložiská môžu prenášať iba radiálne zaťaženie. Ložiská typu NNU4920
a NNU4924 sa tiež dodávajú združené do dvojíc podľa technických podmienok TPF 11322-80.
Takto združená dvojica ložísk plní v uložení funkciu štvorradových valčekových ložísk a je vhodná
pre uloženie valcov valcovacích stolíc, rovnačiek, atď.
Por = Fr
[kN]
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery valčekových ložísk uvedených v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Označovanie
Označenie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Odlišnosť vyhotovenia ložiska od základného sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608 (odst. 2.2).
Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku
Všetky veľkosti dvojradových valčekových ložísk s kužeľovou dierou typu NN30K je možné dodávať s drážkou a mazacími otvormi na vonkajšom krúžku (W33). Toto vyhotovenie ložiska umožňuje privádzať mazivo priamo do ložiska medzi dva rady valčekov, čím sa dosiahne lepšie mazanie ložísk a vyššia prevádzková spoľahlivosť.
Klietky
Valčekové ložiská sa bežne vyrábajú s masívnou mosadznou klietkou, ktorá sa spravidla neoznačuje. Ložiská NNU49 sa vyrábajú s masívnou mosadznou klietkou (M), ktorá sa označuje.
Presnosť
Valčekové ložiská s kužeľovou dierou sa vyrábajú len vo vysokých stupňoch presnosti P5 a P4.
Medzné hodnoty pre presnosť rozmerov a chodu pre stupne presnosti P5 a P4 sú v tabuľkách 12
a 13.
Ložiská NNU49 a NN39 sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti. Dodávku ložísk v presnosti P6
je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.
130
131
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 132
Dvojradové valčekové ložiská
d = 100 až 630 mm
B
B
r
r
d F
D
d E
NNU
D
B
E
rs
min
mm
140 40
165 40
300 60
320 60
420 106
480 121
520 133
540 134
650 157
850 218
1.1
1.1
3.5
3.5
5.0
5.0
6.0
6.0
8.0
8.0
278
298
384
438
473
493
596
1) Prípustný axiálny posuv
132
D
NN
Rozmery
100
120
220
240
280
320
340
360
440
630
r
r
r
D
d
B
r
F
s
1)
d E
D
d
NN..K
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
tukom
s valcovou
dierou
kN
min-1
113.0 1.7
119
215
134.5 1.7
168
304
2.0
299
668
2.0
316
750
6.7 1100 2000
8.0 1360 2510
9.0 1680 3100
9.0 1740 3350
13.0 2460 4920
704.0 5.0 3910 10200
3800
3200
1800
1600
1300
1200
1100
1000
750
470
olejom
Pripojovacie rozmery
Da
Da
d
da
min min
max
Hmotnosť
ra
max
NNU4920M
NNU4924M
NN3944
NN3948
NN3056K
NN3064K
NN3068K
NN3072K
NN3088K
NNU49/630
K
s kužeľovou
dierou
mm
4700
4000
2200
2000
1600
1400
1300
1200
890
600
~
100
120
220
240
280
320
340
360
440
630
kg
106
126
129 134
153 159
298
338
362
382
468
388
442
477
497
602
402
462
498
518
622
1
1
*
*
3
3
4
4
5
*
1.92
2.81
12.00
13.00
363.00
49.60
74.20
99.00
105.00
169.40
* Pripojovacie rozmery je nutné prekonzultovať s dodávateľom ložísk
133
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 134
Jednoradové
ihlové
ložiská
Priemer čapu
Fw
Tolerancia priemeru
vnútornej obežnej
dráhy
Radiálna vôľa
zmenšená
k5
normálna
do 80 mm
nad 80 mm
zväčšená
do 65 mm
nad 65 mm
h5
g6
g6
f6
Odchýlky kruhovitosti a valcovitosti obežnej dráhy nesmú byť väčšie, ako sú odchýlky pre stupeň
presnosti IT3. Hodnoty základných únosností Cr a Cor, uvedené v rozmerových tabuľkách , platia
pre ložiská bez vnútorných krúžkov za predpokladu, že tvrdosť vnútornej obežnej dráhy na čape
bude v rozsahu 59 až 65 HRC. S klesajúcou tvrdosťou obežnej dráhy klesajú hodnoty únosnosti
a tabuľkovú hodnotu Cr je potrebné násobiť koeficientom ft (tabuľka 7). Minimálna hĺbka zakalenej vrstvy po obrúsení má byť 1 až 3 mm podľa veľkosti ložiska a zaťaženia. Drsnosť povrchu
obežnej dráhy má byť pre bežné prípady uloženia Ra = 0,2, pre menej náročné uloženia Ra = 0,4.
Naklopiteľnosť
Jednoradové ihlové ložiská majú ihlové valčeky vedené v axiálnom smere nákružkami vonkajšieho krúžka, pričom vnútorný krúžok je hladký (priechodný) ako u jednoradových valčekových
ložísk vyhotovenia NU. Z toho vyplýva, že tieto ložiská nemôžu prenášať axiálne zaťaženia.
Jednoradové ihlové ložiská majú malú výšku prierezu a relatívne vysokú únosnosť, takže sú vhodné zvlášť pre uloženia s obmedzeným priestorom v radiálnom smere. Ložiská majú drážku a mazacie otvory na obvode vonkajšieho krúžka. Jednoradové ihlové ložiská sa vyrábajú bez klietky.
Ložiská bez klietky (V) majú plný počet ihlových valčekov, v dôsledku toho vyššiu únosnosť, avšak
nižšiu medznú frekvenciu otáčania v porovnaní s rovnako veľkými ložiskami s klietkou. Ložiská sa
dodávajú tiež bez vnútorného krúžka (RNA). V takomto prípade je vnútorná obežná dráha vytvorená priamo na čape.
Vzájomná naklopiteľnosť krúžkov jednoradových ihlových ložísk je malá. Prípustné hodnoty
naklopenia sú do 2’.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr
[kN]
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery jednoradových ihlových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Označovanie
Označovanie jednoradových ihlových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových
tabuľkách. Odlišnosť ložísk od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi (odst.2.2).
Presnosť
Jednoradové ihlové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni
presnosti P6. Dodávku týchto ložísk je však potrebné vopred prerokovať. Medzné odchýlky presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 10.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané jednoradové ihlové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje.
Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zväčšenou radiálnou vôľou (C3). Hodnoty
radiálnych vôlí sú uvedené v tabuľke 26.
Ložiská bez vnútorných krúžkov
Pre uloženia, kde je obmedzený zastavovací priestor, sa dodávajú jednoradové ihlové ložiská bez
vnútorného krúžka (RNA). Ihlové valčeky týchto ložísk sa odvaľujú priamo po kalenom brúsenom
čape. Tolerancie priemerov vnútornej obežnej dráhy pre jednoradové ihlové ložiská bez vnútorného krúžka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
134
135
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 134
Jednoradové
ihlové
ložiská
Priemer čapu
Fw
Tolerancia priemeru
vnútornej obežnej
dráhy
Radiálna vôľa
zmenšená
k5
normálna
do 80 mm
nad 80 mm
zväčšená
do 65 mm
nad 65 mm
h5
g6
g6
f6
Odchýlky kruhovitosti a valcovitosti obežnej dráhy nesmú byť väčšie, ako sú odchýlky pre stupeň
presnosti IT3. Hodnoty základných únosností Cr a Cor, uvedené v rozmerových tabuľkách , platia
pre ložiská bez vnútorných krúžkov za predpokladu, že tvrdosť vnútornej obežnej dráhy na čape
bude v rozsahu 59 až 65 HRC. S klesajúcou tvrdosťou obežnej dráhy klesajú hodnoty únosnosti
a tabuľkovú hodnotu Cr je potrebné násobiť koeficientom ft (tabuľka 7). Minimálna hĺbka zakalenej vrstvy po obrúsení má byť 1 až 3 mm podľa veľkosti ložiska a zaťaženia. Drsnosť povrchu
obežnej dráhy má byť pre bežné prípady uloženia Ra = 0,2, pre menej náročné uloženia Ra = 0,4.
Naklopiteľnosť
Jednoradové ihlové ložiská majú ihlové valčeky vedené v axiálnom smere nákružkami vonkajšieho krúžka, pričom vnútorný krúžok je hladký (priechodný) ako u jednoradových valčekových
ložísk vyhotovenia NU. Z toho vyplýva, že tieto ložiská nemôžu prenášať axiálne zaťaženia.
Jednoradové ihlové ložiská majú malú výšku prierezu a relatívne vysokú únosnosť, takže sú vhodné zvlášť pre uloženia s obmedzeným priestorom v radiálnom smere. Ložiská majú drážku a mazacie otvory na obvode vonkajšieho krúžka. Jednoradové ihlové ložiská sa vyrábajú bez klietky.
Ložiská bez klietky (V) majú plný počet ihlových valčekov, v dôsledku toho vyššiu únosnosť, avšak
nižšiu medznú frekvenciu otáčania v porovnaní s rovnako veľkými ložiskami s klietkou. Ložiská sa
dodávajú tiež bez vnútorného krúžka (RNA). V takomto prípade je vnútorná obežná dráha vytvorená priamo na čape.
Vzájomná naklopiteľnosť krúžkov jednoradových ihlových ložísk je malá. Prípustné hodnoty
naklopenia sú do 2’.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr
[kN]
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery jednoradových ihlových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Označovanie
Označovanie jednoradových ihlových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových
tabuľkách. Odlišnosť ložísk od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi (odst.2.2).
Presnosť
Jednoradové ihlové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni
presnosti P6. Dodávku týchto ložísk je však potrebné vopred prerokovať. Medzné odchýlky presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 10.
Radiálne vôle
Bežne vyrábané jednoradové ihlové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje.
Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zväčšenou radiálnou vôľou (C3). Hodnoty
radiálnych vôlí sú uvedené v tabuľke 26.
Ložiská bez vnútorných krúžkov
Pre uloženia, kde je obmedzený zastavovací priestor, sa dodávajú jednoradové ihlové ložiská bez
vnútorného krúžka (RNA). Ihlové valčeky týchto ložísk sa odvaľujú priamo po kalenom brúsenom
čape. Tolerancie priemerov vnútornej obežnej dráhy pre jednoradové ihlové ložiská bez vnútorného krúžka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
134
135
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 136
Jednoradové ihlové ložiská
d = 20 až 50 mm
B
B
r
r
r
r
r
D
d F
D
NA
RNA
Rozmery
d
D
B
F
rs
min
1)
s
mm
20
25
30
35
40
50
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
42
47
55
62
68
72
80
22
22
25
27
28
22
30
d
D
F
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
28
34
40
46
52
58
62
2
2
2
2
2
2
2
30.4
36.2
44.7
52.1
55.2
43.5
59.6
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
NA
olejom
3800
3300
2600
2400
2100
1900
1800
Hmotnosť
ra
max
mm
5600
5000
4200
3500
3200
2800
2700
NA4004V
NA4005V
NA4006V
NA4007V
NA4008V
NA4910V
NA4010V
~
NA
RNA
RNA
min-1
55.2
65.6
89.1
114
128
116
153
Pripojovacie rozmery
da
Da
d
da
min max
max
RNA4004V
RNA4005V
RNA4006V
RNA4007V
RNA4008V
RNA4910V
RNA4010V
20
25
30
35
40
50
kg
24
28
34
39.5
44
54
54
26 38
32 43
38 50
44 57
49 63
56.5 68
59 75
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
0.176
0.200
0.311
0.419
0.495
0.373
0.687
0.124
0.134
0.202
0.272
0.306
0.260
0.440
1) Prípustný axiálny posuv
136
137
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 138
Dvojradové
súdkové
ložiská
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a vo vyhotovení s kužeľovou dierou je uvedené
v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Kužeľová diera
Ložiská s kužeľovou dierou majú veľkosť kužeľa 1:12, u typu 240 je veľkosť kužela 1:30 (K30). Na
valcové hriadele sa ložiská s kužeľovou dierou upevňujú pomocou upínacích puzdier. Označenie
puzdier prislúchajúcich jednotlivým ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku
Dvojradové súdkové ložiská majú dva rady súdkov so spoločnou guľovou dráhou vo vonkajšom
krúžku. Táto konštrukcia umožňuje vzájomné naklopenie krúžkov. Môžu súčasne prenášať veľké
Pre dosiahnutie lepšieho mazania a vyššej spoľahlivosti dvojradových súdkových ložísk majú určité konštrukčné vyhotovenia, označené W33, po obvode vonkajšieho krúžku drážku a mazacie
otvory. Všetky typy a veľkosti dvojradových súdkových ložísk sa dodávajú okrem základného
vyhotovenia tiež vo vyhotovení W33.
Klietka
Ložiská majú materiál a vyhotovenie klietky také, ako je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Ložiská s prídavným označením J a E majú plechovú oceľovú klietku, ložiská s prídavným znakom
M majú masívnu klietku.
Presnosť
Dvojradové súdkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa
neoznačuje. Dodávku ložísk s vyšším stupňom presnosti je potrebné prekonzultovať s dodávateľom.
M
J
EJ
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5. Hodnoty radiálnych vôlí sú zhodné s normou ISO 5753 a sú uvedené v tabuľke 27.
radiálne aj axiálne zaťaženie v oboch smeroch. Ložiská sa vyrábajú s valcovou aj kužeľovou dierou. Tieto ložiská sú vhodné pre uloženia, kde pôsobia veľké zaťaženia a je potrebné zabezpečiť
naklopiteľnosť.
CM
Naklopiteľnosť
Ložiská sa môžu vyklápať zo strednej polohy bez toho, že by došlo k narušeniu ich správnej funkcie. V tabuľke sú uvedené dovolené hodnoty vyklopenia podľa typu ložiska.
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
239, 230, 231, 222
223
232
1°30’
2°
2°30’
CJ
Tepelné spracovanie
Ložiská sú špeciálne tepelne spracované, čo im dovoľuje, že ich pracovná teplota môže byť až
180 °C bez toho, aby došlo k neprípustným rozmerovým zmenám.
138
139
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 138
Dvojradové
súdkové
ložiská
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 15 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení a vo vyhotovení s kužeľovou dierou je uvedené
v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Kužeľová diera
Ložiská s kužeľovou dierou majú veľkosť kužeľa 1:12, u typu 240 je veľkosť kužela 1:30 (K30). Na
valcové hriadele sa ložiská s kužeľovou dierou upevňujú pomocou upínacích puzdier. Označenie
puzdier prislúchajúcich jednotlivým ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku
Dvojradové súdkové ložiská majú dva rady súdkov so spoločnou guľovou dráhou vo vonkajšom
krúžku. Táto konštrukcia umožňuje vzájomné naklopenie krúžkov. Môžu súčasne prenášať veľké
Pre dosiahnutie lepšieho mazania a vyššej spoľahlivosti dvojradových súdkových ložísk majú určité konštrukčné vyhotovenia, označené W33, po obvode vonkajšieho krúžku drážku a mazacie
otvory. Všetky typy a veľkosti dvojradových súdkových ložísk sa dodávajú okrem základného
vyhotovenia tiež vo vyhotovení W33.
Klietka
Ložiská majú materiál a vyhotovenie klietky také, ako je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Ložiská s prídavným označením J a E majú plechovú oceľovú klietku, ložiská s prídavným znakom
M majú masívnu klietku.
Presnosť
Dvojradové súdkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa
neoznačuje. Dodávku ložísk s vyšším stupňom presnosti je potrebné prekonzultovať s dodávateľom.
M
J
EJ
Radiálne vôle
Bežne vyrábané ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady
uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou vôľou C2 alebo zväčšenou radiálnou vôľou C3, C4
a C5. Hodnoty radiálnych vôlí sú zhodné s normou ISO 5753 a sú uvedené v tabuľke 27.
radiálne aj axiálne zaťaženie v oboch smeroch. Ložiská sa vyrábajú s valcovou aj kužeľovou dierou. Tieto ložiská sú vhodné pre uloženia, kde pôsobia veľké zaťaženia a je potrebné zabezpečiť
naklopiteľnosť.
CM
Naklopiteľnosť
Ložiská sa môžu vyklápať zo strednej polohy bez toho, že by došlo k narušeniu ich správnej funkcie. V tabuľke sú uvedené dovolené hodnoty vyklopenia podľa typu ložiska.
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
239, 230, 231, 222
223
232
1°30’
2°
2°30’
CJ
Tepelné spracovanie
Ložiská sú špeciálne tepelne spracované, čo im dovoľuje, že ich pracovná teplota môže byť až
180 °C bez toho, aby došlo k neprípustným rozmerovým zmenám.
138
139
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 140
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr + Y1Fa
Pr = 0,67Fr + Y2Fa
pre Fa/Fr e
pre Fa/Fr > e
[kN]
[kN]
Hodnoty koeficientov e, Y1 a Y2 pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por = Fr + Y0Fa
[kN]
Hodnoty koeficientu Y0 sú pre jednotlivé ložiská uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
140
141
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 142
Dvojradové súdkové ložiská
d = 40 až 95 mm
B
B
r
B
r
r
B
r
b
a
r
r
D
d
D
d
r
r
r
r
D
d
D
d
d
d D
D
B
M
Rozmery
d
D
B
a
rs
min
b
mm
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
142
J
KM
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
90
100
110
120
130
130
140
140
125
150
150
130
130
160
160
140
140
140
170
170
150
150
150
180
180
160
160
160
160
190
190
170
170
200
33
36
40
43
46
46
48
48
31
51
51
31
31
55
55
33
33
33
58
58
36
36
36
60
60
40
40
40
52.4
64
64
43
43
67
1.5
1.5
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
1.5
2.1
2.1
1.5
1.5
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.1
2.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
8.3
8.3
5.5
5.5
5.5
8.3
8.3
5.5
5.5
5.5
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
5.5
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
100
116
156
173
213
209
230
222
153
297
289
157
157
304
295
186
168
154
359
349
206
186
171
383
377
209
222
257
303
443
437
257
259
473
KJ
W33
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
108
132
180
200
237
230
268
252
180
342
330
191
191
368
354
240
208
197
425
411
261
223
214
456
447
265
272
335
412
532
520
321
329
566
Pripojovacie rozmery
4000
3800
3300
2800
2800
2800
2700
2700
2800
2400
2400
2700
2700
2200
2200
2400
2400
2400
2200
2200
2200
2200
2200
2000
2000
2000
2000
2000
1900
1900
1900
2000
2000
1800
Da
da
min max
ra
max
mm
4700
4500
4000
3300
3300
3300
3200
3200
3300
3000
3000
3200
3200
2800
2800
3000
3000
3000
2800
2800
2800
2800
2800
2500
2500
2500
2500
2500
2400
2400
2400
2500
2500
2200
22308J
22309J
22310J
22311J
22312J
22312M
22313J
22313M
22214J
22314J
22314M
22215J
22215CJ
22315J
22315M
22216CJ
22216J
22216M
22316J
22316M
22217CJ
22217J
22217M
22317J
22317M
22218M
22218J
22218CM
23218M
22318J
22318M
22219J
22219M
22319M
22308KJ
22309KJ
22310KJ
22311KJ
22312KJ
22312KM
22313KJ
22313KM
22214KJ
22314KJ
22314KM
22215KJ
22215CKJ
22315KJ
22315KM
22216CKJ
22216KJ
22216KM
22316KJ
22316KM
22217CKJ
22217KJ
22217KM
22317KJ
22317KM
22218KM
22218KJ
22218CKM
23218KM
22318KJ
22318KM
22219KJ
22219KM
22319KM
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Hmotnosť
~
K
Príslušné
upínacie
puzdro
Príslušné
sťahovacie
puzdro
0.98
1.37
1.86
2.35
3.03
3.20
3.23
3.62
1.64
4.24
4.40
1.72
1.72
5.29
5.54
2.16
2.16
2.23
6.47
6.44
2.79
2.74
2.79
7.20
7.50
3.58
3.48
3.48
4.57
8.42
9.14
4.23
4.36
10.10
H2308
H2309
H2310
H2311
H2312
H2312
H2313
H2313
H314
H2314
H2314
H315
H315
H2315
H2315
H316
H316
H316
H2316
H2316
H317
H317
H317
H2317
H2317
H318
H318
H318
H2318
H2318
H2318
H319
H319
H2319
AH2308
AH2309
AH2310X
AH2311X
AH2312X
AH2312X
AH2313
AH2313
AH314
AH2314X
AH2314X
AH315
AH315
AH2315X
AH2315X
AH316
AH316
AH316
AH2316X
AH2316X
AH317X
AH317X
AH317X
AH2317X
AH2317X
AH318X
AH318X
AH318X
AH3218X
AH2318X
AH2318X
AH319X
AH319X
AH2319X
Príslušná
Koeficienty
sťahovacia
matica
e
Y1
Y2
Y0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.350
2.350
2.540
2.540
4.200
2.600
2.600
4.400
4.400
2.600
2.600
4.500
4.000
3.800
2.766
2.766
4.000
4.000
3.700
2.700
2.700
3.700
3.800
3.700
3.000
2.600
2.600
3.700
3.600
2.700
1.600
1.600
1.600
1.600
1.550
1.550
1.670
1.670
2.800
1.720
1.720
2.900
2.900
1.670
1.670
3.000
2.700
2.500
1.755
1.755
2.700
2.650
2.500
1.800
1.800
2.500
2.500
2.500
2.000
1.700
1.700
2.500
2.400
1.800
kg
47
52
60
65
72
72
76
76
77
81
81
82
82
86
86
90
90
90
91
91
95
95
95
98
98
100
100
100
100
103
103
107
107
109
81
91
100
110
118
118
128
128
116
138
138
121
121
148
148
130
130
130
158
158
140
140
140
166
166
150
150
150
150
176
176
158
158
186
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
1.00
1.40
1.90
2.40
3.10
3.27
3.31
3.70
1.67
4.35
4.50
1.76
1.76
5.40
5.65
2.20
2.20
2.28
6.60
6.57
2.84
2.80
2.84
7.40
7.70
3.65
3.55
3.55
4.70
8.58
9.30
4.31
4.44
10.30
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM13
KM15
KM15
KM16
KM16
KM16
KM17
KM17
KM17
KM17
KM18
KM18
KM18
KM18
KM18
KM19
KM19
KM19
KM19
KM19
KM20
KM20
KM20
KM20
KM20
KM20
KM21
KM21
KM21
0.420
0.420
0.420
0.420
0.410
0.410
0.380
0.380
0.240
0.370
0.370
0.230
0.230
0.380
0.380
0.220
0.240
0.260
0.370
0.370
0.240
0.240
0.260
0.370
0.370
0.260
0.260
0.260
0.330
0.370
0.370
0.260
0.270
0.370
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.630
1.800
1.800
2.800
1.800
1.800
3.000
3.000
1.761
1.761
3.000
2.835
2.600
1.840
1.840
2.700
2.800
2.600
1.900
1.900
2.600
2.600
2.600
2.000
1.800
1.800
2.600
2.500
1.800
143
ZVL-KLF_tabulky_D
27.11.2000 17:06
Stránka 144
Dvojradové súdkové ložiská
d = 100 až 150 mm
B
B
r
B
r
B
r
b
a
r
r
r
r
r
r
D
d
D
d
r
D
d
D
d
d
d D
D
B
M
Rozmery
d
D
B
a
rs
min
b
mm
100
110
120
130
140
150
144
J
KM
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
3.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
3.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
3.0
3.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
2.0
2.1
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
3.0
3.0
4.0
4.0
4.5 8.3
4.5 8.3
4.5 8.3
4.5 8.3
6.0 11.1
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6.0
3.0
3.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
3.0
4.5
6.0
6.0
7.5
4.5
6.0
6.0
7.5
9.0
4.5
4.5
7.5
7.5
9.0
9.0
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
11.1
5.5
5.5
8.3
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
5.5
8.3
11.1
11.1
13.9
8.3
11.1
11.1
13.9
16.7
8.3
8.3
13.9
13.9
16.7
16.7
190
300
345
290
390
563
267
390
354
376
365
502
662
299
287
430
447
439
564
808
782
367
474
525
636
904
380
540
605
755
993
419
711
668
874
1102
1200
W33
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
294
386
450
375
532
686
407
600
541
491
474
706
801
494
467
648
593
580
803
1003
962
579
752
726
948
1125
633
865
822
1105
1268
697
1124
920
1302
1478
1660
Pripojovacie rozmery
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
kN
150 37
180 46
180 46
180 46
180 60.3
215 73
170 45
180 56
180 56
200 53
200 53
200 70
240 80
180 46
180 46
200 62
215 58
215 58
215 76
260 86
260 86
200 52
210 64
230 64
230 80
280 93
210 53
225 68
250 68
250 88
300 102
225 56
250 80
270 73
270 96
320 108
320 108
KJ
2400
1900
2200
1900
1700
1700
2200
1700
1700
1700
1700
1500
1500
1600
1600
1500
1600
1600
1400
1400
1400
1500
1400
1500
1300
1300
1400
1300
1400
1200
1200
1300
1200
1300
1100
1100
1140
Da
da
min max
ra
max
mm
3200
2400
2800
2400
2000
2000
3000
2000
2000
2000
2000
1800
1800
1900
1900
1800
1900
1900
1700
1700
1700
1800
1700
1800
1600
1600
1700
1600
1700
1500
1500
1600
1500
1600
1400
1400
1460
23020M
22220J
22220CJ
22220M
23220M
22320M
23022M
23122CJ
23122M
22222J
22222M
23222M
22322M
23024J
23024M
23124M
22224J
22224M
23224M
22324J
22324M
23026M
23126M
22226M
23226M
22326M
23028M
23128M
22228M
23228M
22328M
23030M
23130M
22230M
23230M
22330M
22330CM
100
22220KJ
22220CKJ
22220KM
23220KM
22320KM
23022KM
23122CKJ
23122KM
22222KJ
22222KM
23222KM
22322KM
23024KJ
23024KM
23124KM
22224KJ
22224KM
23224KM
22324KJ
22324KM
23026KM
23126KM
22226KM
23226KM
22326KM
23028KM
23128KM
22228KM
23228KM
22328KM
23030KM
23130KM
22230KM
23230KM
22330KM
110
120
130
140
150
Hmotnosť
~
K
Príslušné
upínacie
puzdro
Príslušné
sťahovacie
puzdro
4.87
5.10
5.26
6.71
12.70
3.7
5.32
5.65
7.35
7.41
9.62
17.90
4.37
4.24
8.09
9.10
9.22
11.90
21.40
23.50
6.12
8.82
11.50
14.10
28.00
6.65
10.50
14.70
18.60
35.40
8.01
15.90
18.10
23.90
42.70
H320
H320
H320
H2320
H2320
H322
H3122
H3122
H322
H322
H2322
H2322
H3024
H3024
H3124
H3124
H3124
H2324
H2324
H2324
H3026
H3126
H3126
H2326
H2326
H3028
H3128
H3128
H2328
H2328
H3030
H3130
H3130
H2330
H2330
AH320X
AH320X
AH320X
AH3220X
AH2320X
AH3022X
AH3122X
AH3122X
AH3122X
AH3122X
AH3222X
AH2322X
AH3024X
AH3024X
AH3124X
AH3124X
AH3124X
AH3224X
AH2324X
AH2324X
AH3026X
AH3126X
AH3126X
AH3226X
AH3226X
AH3028X
AH3128X
AH3128X
AH3228X
AH3228X
AH3030X
AH3130X
AH3130X
AH3230X
AH2330X
Príslušná
Koeficienty
sťahovacia
matica
e
Y1
Y2
Y0
4.000
3.700
4.200
3.500
2.900
2.600
3.700
3.200
3.100
3.500
3.500
2.700
2.600
3.900
3.900
3.100
3.400
3.500
2.700
2.800
2.700
3.800
3.100
3.300
2.700
2.700
3.900
3.200
3.500
2.700
2.500
4.000
3.100
3.400
2.700
2.600
2.700
2.600
2.400
2.800
2.300
1.900
1.700
2.500
2.100
2.000
2.300
2.300
1.800
1.700
2.600
2.600
2.000
2.300
2.300
1.800
1.700
1.700
2.500
2.100
2.200
1.700
1.800
2.600
2.100
2.300
1.800
1.700
2.600
2.000
2.200
1.800
1.700
1.800
kg
115
112
112
112
112
113
125
120
120
122
122
122
124
128
128
130
132
132
132
134
134
138
140
144
144
148
148
152
154
154
158
159
162
164
164
168
168
135
168
168
168
168
201
152
170
170
188
188
188
226
171
171
190
203
203
203
246
246
191
200
216
216
262
200
213
236
236
282
213
238
256
256
302
302
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
2.60
5.00
5.00
5.36
6.90
13.00
3.75
5.50
5.83
7.50
7.56
9.90
18.20
4.50
4.37
8.33
9.30
9.42
12.30
21.90
24.00
6.30
9.10
11.70
14.60
28.60
6.87
10.80
15.00
19.20
36.20
8.25
16.40
18.50
24.60
43.60
41.70
KM22
KM22
KM22
KM22
KM22
KM22
KM24
KM24
KM24
KM24
KM25
KM25
KM26
KM26
KM26
KM26
KM26
KM27
KM27
KM27
KM28
KM28
KM28
KM29
KM29
KM30
KM30
KM30
KM31
KM31
KM32
KM33
KM33
KM33
KM33
0.240
0.270
0.240
0.270
0.350
0.370
0.260
0.310
0.310
0.280
0.280
0.360
0.370
0.250
0.250
0.320
0.290
0.290
0.360
0.360
0.360
0.250
0.300
0.290
0.360
0.370
0.250
0.300
0.290
0.360
0.380
0.250
0.320
0.290
0.370
0.380
0.370
2.800
2.600
2.800
2.500
1.900
1.800
2.600
2.200
2.200
2.400
2.400
1.900
1.800
2.700
2.700
2.100
2.400
2.400
1.900
1.900
1.900
2.600
2.200
2.300
1.900
1.800
2.700
2.200
2.400
1.900
1.800
2.700
2.100
2.300
1.800
1.800
1.800
145
ZVL-KLF_tabulky_D
28.11.2000 8:19
Stránka 146
Dvojradové súdkové ložiská
d = 160 až 200 mm
B
B
r
B
r
B
r
b
a
r
r
r
r
r
r
D
d
D
d
r
D
d
D
d
d
d D
D
B
M
Rozmery
d
Co
D
B
170
180
190
200
146
KJ
Základná únosnosť
Medzná frekvencia
dynamická statická
otáčania pre mazanie
a
b
Cr
rs
W33
Označenie ložiska
r
mm
160
J
KM
min-
kN
240
270
290
60
86
80
2.1
2.1
3.0
290
290
340
260
260
280
310
310
310
360
280
280
300
300
320
320
320
380
290
290
320
340
340
340
400
400
310
310
340
360
360
360
420
104
104
114
67
90
88
86
110
110
120
74
100
96
118
86
112
112
126
75
100
104
92
120
120
132
132
82
109
112
98
128
128
138
3.0
3.0
4.0
2.1
2.1
2.1
4.0
4.0
4.0
4.0
2.1
2.1
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.1
2.1
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
2.1
2.1
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.5 8.3
6.0 11.1
7.5 13.9
7.5
7.5
9.0
6.0
4.5
6.0
7.5
7.5
7.5
9.0
6.0
4.5
6.0
6.0
9.0
7.5
7.5
12.0
6.0
4.5
7.5
9.0
9.0
9.0
12.0
12.0
6.0
6.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0
13.9
13.9
16.7
11.1
8.3
11.1
13.9
13.9
13.9
16.7
11.1
8.3
11.1
11.1
16.7
13.9
13.9
22.3
11.1
8.3
13.9
16.7
16.7
16.7
22.3
22.3
11.1
11.1
16.7
16.7
16.7
16.7
22.3
1
Pripojovacie rozmery
Hmotnosť
d
da
puzdro
matica e
min max
max
Y1
mm
kg
496
784
814
848
1238
1141
1200
1100
1200
1500
1400
1500
23032M
23132M
22232M
23032KM
23132KM
22232KM
160
1144
1100
1246
618
840
826
921
1230
1280
1402
725
1020
957
1250
943
1305
1360
1542
759
1070
1126
1040
1460
1550
1750
1920
880
1205
1236
1164
1620
1710
1823
1860
1169
1682
1047
1580
1352
1310
1900
1880
1966
1229
1960
1539
2400
1383
2080
2110
2127
1311
2060
1838
1550
2360
2420
2545
2710
1800
2150
2006
1756
2560
2760
2648
1000
1000
1000
1100
1100
1000
1100
940
1100
940
1000
1150
940
700
1000
890
890
890
940
1100
890
940
840
840
840
840
890
1050
840
890
790
790
790
1300
1300
1300
1400
1400
1300
1400
1200
1400
1200
1300
1500
1200
850
1300
1100
1100
1100
1200
1400
1100
1200
1000
1000
1000
1000
1100
1300
1000
1100
940
940
940
23232CM
23232M
22332M
23034M
24034CM
23134M
22234M
23234M
23234CM
22334M
23036M
24036CM
23136M
24136CJ
22236M
23236M
23236CM
22336M
23038M
24038CM
23138M
22238M
23238M
23238CM
22338M
22338CM
23040CM
24040CM
23140M
22240M
23240M
23240CM
22340M
23232CKM
23232KM
22332KM
23034KM
174
174
178
170 179
182
182
188
188
188
188
180 189
192
194
194
198
198
198
198
190 202
202
204
208
208
208
212
212
200 212
212
214
218
218
218
222
24034CK30M
23134KM
22234KM
23234KM
23234CKM
22334KM
23036KM
24036CK30M
23136KM
22236KM
23236KM
23236CKM
22336KM
23038KM
24038CK30M
23138KM
22238KM
23238KM
23238CKM
22338KM
22338CKM
23040CKM
24040CK30M
23140KM
22240KM
23240KM
23240CKM
22340KM
169 228
172 258
174 276
276
276
322
248
248
268
293
292
293
342
268
268
286
286
302
302
302
362
278
278
306
322
322
322
378
378
298
298
326
342
342
342
398
Príslušné
upínacie
Da
Príslušná
sťahovacie
ra
Y2
Príslušné
Koeficienty
sťahovacia
K
~
Y0
puzdro
2.0
2.0
2.5
10.30
20.80
23.40
10.00
20.20
22.90
H3032
H3132
H3132
AH3032
AH3132
AH3132
KM34
KM36
KM36
0.240
0.320
0.300
2.800
2.100
2.300
4.100
3.100
3.300
2.700
2.000
2.200
2.5
2.5
3.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.5
3.0
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
31.00
31.00
51.90
13.40
17.50
22.40
29.00
37.70
37.70
62.00
17.60
23.00
28.40
27.70
30.50
39.80
39.80
71.40
18.80
24.00
35.50
37.40
48.50
48.50
84.10
84.10
23.80
30.5
43.70
45.00
58.40
58.40
95.40
30.10
30.10
50.80
13.00
17.00
21.70
28.40
36.70
36.70
58.70
17.10
22.0
27.50
H2332
H2332
H2332
H3034
AH3232
AH3232
AH2332
AH3034
AH24034
AH3134
AH3134
AH3234
AH3234
AH2334
AH3036
AH24036
AH3136
KM36
KM36
KM36
KM36
KM36
KM38
KM38
KM38
KM38
KM38
KM38
KM38
KM40
AH2236
AH3236
AH3236
AH2336
AH3038
AH24038
AH3138
AH2238
AH3238
AH3238
AH2338
AH2338
AH3040
AH24040
AH3140
AH2240
AH3240
AH3240
AH2340
KM40
KM40
KM40
KM40
HML41T
KM40
HM42T
HM42T
HM42T
HM42T
HM42T
HM42T
HML43T
HM42T
HM44T
HM44T
HM44T
HM44T
HM44T
0.360
0.360
0.380
0.250
0.320
0.320
0.300
0.340
0.370
0.370
0.260
0.340
0.320
0.370
0.290
0.310
0.360
0.370
0.250
0.320
0.330
0.290
0.320
0.360
0.310
0.360
0.250
0.340
0.330
0.290
0.320
0.360
0.360
1.900
1.900
1.800
2.700
2.100
2.100
2.300
2.000
1.900
1.800
2.600
2.000
2.100
1.800
2.400
2.200
1.900
1.800
2.700
2.100
2.100
2.300
2.100
1.900
2.200
1.900
2.700
2.000
2.000
2.300
2.100
1.900
1.900
2.800
2.800
2.600
3.800
3.100
3.100
3.200
3.000
2.800
2.600
3.700
2.900
2.900
2.700
3.500
3.200
2.800
2.600
3.800
3.100
3.000
3.300
3.200
2.800
3.200
2.800
4.000
3.000
3.000
3.300
3.200
2.800
2.700
1.800
1.800
1.700
2.600
2.100
2.100
2.160
2.000
1.800
1.700
2.500
1.900
2.000
1.800
2.300
2.100
1.900
1.700
2.500
2.100
2.000
2.200
2.100
1.800
2.100
1.900
2.700
2.000
2.000
2.200
2.100
1.900
1.800
29.80
38.60
38.60
69.90
18.30
22.0
34.40
36.60
47.10
47.10
80.50
82.50
23.40
29.00
42.40
44.10
56.7
56.7
93.40
H3134
H3134
H2334
H2334
H2334
H3036
H3136
H3136
H2336
H2336
H2336
H3038
H3138
H3138
H2338
H2338
H2338
H2338
H3040
H3140
H3140
H2340
H2340
H2340
147
ZVL-KLF_tabulky_D
28.11.2000 8:21
Stránka 148
Dvojradové súdkové ložiská
d = 220 až 340 mm
B
B
r
B
r
B
r
b
a
r
r
r
r
r
r
D
d
D
d
r
D
d
D
d
d
d D
D
B
M
Rozmery
d
D
B
a
rs
min
b
mm
220
240
260
280
300
320
340
148
J
KM
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
90
90
118
120
108
144
144
145
92
92
118
128
120
160
155
104
104
140
144
144
130
174
165
75
106
140
146
130
176
175
175
118
160
140
192
121
176
150
208
133
180
190
224
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
6.0
2.1
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.5
7.5
6.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0
7.5
7.5
6.0
9.0
12.0
12.0
12.0
9.0
9.0
6.0
9.0
9.0
12.0
12.0
12.0
6.0
9.0
6.0
9.0
12.0
12.0
12.0
12.0
9.0
12.0
12.0
12.0
9.0
12.0
12.0
12.0
12.0
9.0
12.0
12.0
13.9
13.9
11.4
16.7
16.7
16.7
16.7
22.3
13.9
13.9
11.1
16.7
22.3
22.3
22.3
16.7
16.7
11.1
16.7
16.7
22.3
22.3
22.3
11.1
16.7
11.1
16.7
22.3
22.3
22.3
22.3
16.7
22.3
22.3
22.3
16.7
22.3
22.3
22.3
22.3
16.7
22.3
22.3
1020
1057
1340
1476
1378
1967
2040
2111
1080
1073
1500
1685
1663
2302
2438
1460
1350
1915
2095
2240
1945
2707
2755
840
1439
2080
2179
2012
2844
3138
3300
1784
2561
2352
3348
1890
3019
2698
3876
2269
3055
3448
4429
W33
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
1900
1863
2420
2468
2075
3138
3750
3126
2320
1950
2990
2864
2559
3710
3689
2700
2410
3730
3030
2700
3033
4428
4222
1900
2694
3650
3904
3204
4767
4886
5600
3239
4488
3809
5569
3514
5386
4426
6523
4207
6135
6098
7558
Pripojovacie rozmery
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
kN
340
340
340
370
400
400
400
460
360
360
360
400
440
440
500
400
400
400
440
440
480
480
540
380
420
420
460
500
500
580
580
460
500
540
540
480
540
580
580
520
520
580
620
KJ
790
790
900
750
790
710
710
750
750
750
800
710
750
630
670
670
670
700
630
670
670
600
600
670
630
700
600
630
560
560
600
560
530
560
500
530
500
530
450
500
560
450
420
Da
da
min max
Hmotnosť
ra
max
mm
940
940
1200
890
940
840
840
890
890
890
1000
840
890
750
790
790
790
900
750
790
790
710
710
790
750
900
710
750
670
670
750
670
630
670
600
630
600
630
530
600
700
530
500
23044CM
23044M
24044CM
23144M
22244M
23244M
23244CM
22344M
23048CM
23048M
24048CM
23148M
22248M
23248M
22348M
23052CM
23052M
24052CM
23152M
23152CM
22252M
23252M
22352M
23956M
23056M
24056CM
23156M
22256M
23256M
22356M
22356CM
23060M
23160M
22260M
23260M
23064M
23164M
22264M
23264M
23068M
24068CM
23168M
23268M
23044KM
24044CK30M
23144KM
22244KM
23244KM
22344KM
23048KM
24040CK30M
23148KM
22248KM
23248KM
22348KM
23052KM
24052CK30M
23152KM
22252KM
23252KM
22352KM
23056KM
24056CK30M
23156KM
22256KM
23256KM
22356KM
22356CKM
23060KM
23160KM
22260KM
23260KM
23064KM
23164KM
22264KM
23264KM
23068KM
24068CK30M
23168KM
23268KM
220 234
234
234
238
238
238
238
242
240 254
254
254
258
258
258
262
260 278
278
278
278
278
282
282
288
280 292
298
298
302
302
302
308
308
300 318
322
322
322
320 338
342
342
342
340 362
362
362
368
~
Príslušné
upínacie
puzdro
Príslušné
sťahovacie
puzdro
0.60
38.1
53.20
61.70
79.60
H3044
H3144
H3144
H2344
AH3044
AH24044
AH3144
AH2244
AH2344
HML47T
HM46T
HM48T
HM48T
HM48T
126.00
H2344
AH2344
HM48T
35.40
41.00
65.60
83.20
108.00
154.00
H3048
AH3048
AH24048
AH3148
AH2248
AH2348
AH2348
HML52T
HM50T
HM52T
HM52T
HM52T
HM52T
49.20
63.00
90.80
H3052
H3152
AH3052
AH24052
AH3152
HML56T
HM54T
HM58T
108.00
140.00
192.00
H3152
H2352
H2352
AH2252
AH2352
AH2352
HM58T
HM58T
HM58T
52.90
67.50
96.90
112.00
150.00
235.00
223.00
73.60
128.00
142.00
192.00
78.80
166.00
173.00
242.00
106.00
138.00
210.00
300.00
H3056
AH3056
AH24056
AH3156
AH2256
AH2356
AH2356
AH2356
AH3060
AH3160
AH2260
AH3260
AH3064
AH3164
AH2264
AH3264
AH3068
AH24068
AH3168
AH3268
HML60T
HM58T
HM62T
HM62T
HM62T
HM62T
HM62T
HML64T
HM66T
HM66T
HM66T
HML69T
HM70T
HM70T
HM70T
HML73T
HM3072
HM74T
HM74T
K
Príslušná
Koeficienty
sťahovacia
matica
e
Y1
Y2
Y0
3.900
3.800
3.100
3.000
3.400
2.600
2.600
2.800
4.200
4.100
3.100
3.000
3.400
2.500
2.800
4.000
3.900
2.900
2.900
3.100
3.300
2.600
2.900
5.700
3.900
3.000
3.000
3.500
2.600
2.900
3.200
3.800
3.100
3.600
2.700
4.000
3.000
3.600
2.600
3.900
3.000
3.000
2.600
2.500
2.500
2.000
2.000
2.200
1.700
1.700
1.800
2.800
2.600
2.000
1.900
2.300
1.700
1.800
2.700
2.600
1.900
1.900
2.000
2.200
1.700
1.900
3.700
2.600
2.000
2.000
2.300
1.800
1.900
2.100
2.500
2.000
2.400
1.800
2.600
1.900
2.300
1.700
2.550
2.000
1.900
1.700
kg
326
326
326
352
382
382
382
438
346
346
346
382
422
422
478
382
382
382
422
422
458
458
512
368
402
402
438
478
478
522
522
442
478
518
518
462
518
558
558
498
498
558
592
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
3.0
4.0
4.0
4.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
31.50
31.50
39.0
54.80
63.00
82.00
83.00
128.00
34.00
35.50
42.50
67.60
85.00
111.00
157.00
50.70
50.70
64.50
93.60
93.60
110.00
144.00
196.00
26.40
54.50
68.50
100.00
114.00
154.00
239.00
227.00
75.80
132.00
145.00
198.00
81.20
171.00
177.00
249.00
109.00
140.00
216.00
310.00
H3148
H3148
H2348
H2348
H3156
H3156
H2356
H2356
H2356
H3060
H3160
H3160
H3260
H3064
H3164
H3164
H3264
H3068
H3168
H3268
0.260
0.260
0.330
0.330
0.290
0.370
0.370
0.350
0.250
0.250
0.330
0.320
0.290
0.380
0.340
0.250
0.250
0.350
0.330
0.330
0.290
0.380
0.340
0.180
0.250
0.330
0.320
0.280
0.360
0.330
0.310
0.250
0.320
0.270
0.370
0.250
0.330
0.270
0.370
0.250
0.330
0.330
0.370
2.600
2.600
2.100
2.000
2.400
1.800
1.900
1.900
2.800
2.700
2.100
2.100
2.300
1.800
1.900
2.700
2.500
1.900
2.000
2.000
2.300
1.800
2.000
3.800
2.700
2.000
2.100
2.400
1.900
2.000
2.000
2.700
2.100
2.500
1.800
2.700
2.000
2.500
1.800
2.700
2.000
2.000
1.800
149
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 150
Dvojradové súdkové ložiská
d = 360 až 850 mm
B
B
r
B
r
r
B
r
b
a
r
r
D
d
D
d
r
r
r
r
D
d
D
d
d
d D
D
B
M
Rozmery
d
D
B
a
rs
min
b
mm
360
380
400
420
440
460
480
500
530
560
600
630
800
850
150
J
KM
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
540
600
560
620
680
600
600
650
720
620
700
650
720
790
680
760
650
790
670
720
830
780
820
870
920
1150
1220
134
192
135
194
240
148
200
200
256
150
224
157
226
280
163
240
128
248
128
167
264
185
195
200
212
258
272
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.5
6.0
7.5
5.0
7.5
5.0
6.0
7.5
6.0
6.0
6.0
7.5
7.5
7.5
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
2362
3625
2413
3734
5160
2863
3735
4041
5801
2949
4940
3210
5300
6815
3483
5717
2900
6118
2930
3754
6741
4436
5000
5500
6273
8617
9608
KJ
W33
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Označenie ložiska
plastickým
mazivom
s valcovou
dierou
d
olejom
s kužeľovou
dierou
min-1
4457
6554
4702
6974
8922
5494
7790
7579
10120
5853
9217
6411
8380
12030
6997
10950
6430
11770
6680
7779
12893
9236
10437
12900
13361
19648
22080
Pripojovacie rozmery
450
420
420
400
380
400
450
380
350
380
350
350
330
320
330
320
500
300
470
300
280
280
280
260
240
180
160
Da
da
min max
Hmotnosť
ra
max
mm
530
500
500
470
480
470
560
450
420
450
420
420
400
380
400
380
630
350
600
350
330
330
330
300
300
220
200
23072M
23172M
23076M
23176M
23276M
23080M
24080CM
23180M
23280M
23084M
23184M
23088M
23188M
23288M
23092M
23192M
23996CCM
23196M
239/500CCM
230/500M
231/500M
230/530M
230/560M
230/600CM
230/630M
230/800M
230/850M
23072KM
23172KM
23076KM
23176KM
23276KM
23080KM
23180KM
23280KM
23084KM
23184KM
23088KM
23188KM
23288KM
23092KM
23192KM
23196KM
230/500KM
231/500KM
230/530KM
230/560KM
230/630KM
230/800KM
230/850KM
360 382
382
380 402
402
471
400 422
422
428
428
420 442
448
440 468
468
476
460 488
496
480 502
516
500 522
528
536
530 558
560 588
600 633
630 666
800 836
850 886
~
Príslušné
upínacie
puzdro
Príslušné
sťahovacie
puzdro
112.00
221.00
118.00
233.00
370.00
150.00
H3072
H3172
H3076
H3176
H3276
H3080
AH3072
AH3172
AH3076
AH3176
AH3276
AH3080
265.00
450.00
159.00
350.00
182.00
366.00
592.00
210.00
433.00
H3180
H3280
H3084
H3184
H3088
H3188
H3288
H3092
H3192
488.00
H3196
228.00
577.00
294.00
372.00
H30/500
H31/500
H30/530
H30/560
481.00
911.00
1080.00
H30/630
H30/800
K
Príslušná
Koeficienty
sťahovacia
matica
e
Y1
Y2
Y0
4.000
3.000
4.200
3.100
2.700
4.000
3.400
3.100
2.700
4.300
3.000
4.100
3.100
2.700
4.200
3.000
5.800
3.100
3.900
4.300
3.000
4.200
4.200
4.200
4.500
4.500
4.500
2.700
2.000
2.700
2.100
1.800
2.700
2.200
2.100
1.750
2.800
2.000
2.700
2.000
1.800
2.800
2.000
3.800
2.100
3.900
2.900
2.000
2.800
2.800
2.800
2.900
3.000
3.000
kg
518
578
538
598
581
578
578
622
692
598
672
622
692
754
652
724
628
754
648
692
794
752
792
838
884
1114
1184
4.0
4.0
4.0
2.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
4.0
6.0
4.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
115.00
228.00
122.00
240.00
375.00
155.00
205.00
273.00
464.00
164.00
361.00
188.00
378.00
610.00
216.00
447.00
130
503.00
133
235.00
595.00
303.00
383.00
405
495.00
939.00
1110.00
HML77T
HM80T
HML82T
HM84T
HM84T
HML86T
0.240
0.320
0.240
0.310
0.370
0.240
0.30
AH3180
HM88T
0.310
AH3280
HM88T
0.370
AH3084
HML90T
0.240
AH3184
HM92T
0.320
AH3088X HML94T
0.240
AH3188X
HM96T
0.310
AH3288X HM96T
0.370
AH3092X HML98T
0.230
AH3192X
HM102T
0.320
0.170
AH3196X
HM106
0.310
0.170
AH30/500X HML108T 0.230
AH31/500X HL110T
0.320
AH30/530 HML112T 0.230
AH30/560 HML118T 0.230
0.220
AH30/630 HM30/630 0.220
AH30/800 HM30/800 0.220
0.220
2.800
2.000
2.900
2.100
1.800
2.800
2.300
2.200
1.800
2.900
2.100
2.900
2.100
1.800
2.900
2.100
3.900
2.200
4.000
3.000
2.100
3.000
3.000
2.900
3.000
3.100
3.100
151
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 152
Kuželíkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom sa označenie neuvádza. Pre
uloženia náročné na presnosť alebo pracujúce s vysokou frekvenciou otáčania sa dodávajú ložiská s vyšším stupňom presnosti P6, P6X a P5. Dodávku ložísk v presnosti P6X a P5 je potrebné
vopred prerokovať.
Vnútorná vôľa
Jednoradové kuželíkové ložiská sa montujú obvykle vo dvojiciach, v ktorých sa požadovaná vôľa,
prípadne predpätie nastavuje pri montáži. Veľkosť vôle alebo predpätia sa určuje podľa požiadaviek uloženia.
Naklopiteľnosť
Úložné plochy pre tieto ložiská musia byť súosé, iba s veľmi malými odchýlkami, pretože dovolená naklopiteľnosť krúžkov je veľmi malá. Pri bežných prevádzkových podmienkach je naklopiteľnosť - pri malom zaťažení (Fr < 0,1Cor) 1’ až 1,5’
- pri veľkom zaťažení (Fr 0,1Cor) 2’ až 4’
Jednoradové kuželíkové ložiská
Konštrukcia s veľkým počtom kuželíkov v jednom rade umožňuje týmto ložiskám dosahovať vysokú únosnosť v radiálnom i axiálnom smere. Axiálne zaťaženie sa môže uskutočňovať len v jednom
smere a jeho veľkosť závisí od veľkosti stykového uhla. Ložiská s väčším stykovým uhlom (typ 313
a 323B) sú vhodné pre väčšie axiálne sily.
Uloženie s jednoradovými kuželíkovými ložiskami tvorí spravidla dvojica ložísk z dôvodu obojsmerného zachytenia axiálneho zaťaženia.
Ložiská sa vyrábajú v konštrukčnom vyhotovení s vyššími úžitkovými parametrami s označením A.
Okrem ložísk vyrábaných v metrickej sústave sa tiež vyrábajú ložiská v palcových rozmeroch.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
Pr = 0,4Fr + YFa
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
Hlavné rozmery metrických jednoradových kuželíkových ložísk sú zhodné s normou ISO 355.
Hlavné rozmery jednoradových kuželíkových ložísk v palcových rozmeroch sú podľa normy
AFBMA Standard 19 (USA) z roku 1974.
Hodnoty koeficientov e a Y pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Ak je hriadeľ uložený vo dvoch jednoradových kuželíkových ložiskách, vzniká pri radiálnom
zaťažení prídavná vnútorná axiálna sila. Veľkosť zaťaženia jedného ložiska je závislá od zaťaženia
a stykového uhla druhého ložiska. S prídavnými vnútornými silami v uložení je potrebné uvažovať
pri výpočte. V tabuľke sú uvedené vzťahy pre rôzne usporiadanie ložísk pri pôsobení vonkajšej
axiálnej sily Ka, radiálnej sily FrA, FrB zaťažujúce ložisko A a B.
Radiálne sily pôsobia v priesečníku stykovej čiary s osou ložiska (rozmery “a”, ”s” sú v tabuľkovej
časti publikácie) a vo výpočte sa uvažujú ako kladné aj vtedy, keď majú opačný smer ako na obrázku.
Vypočítaná sila Fa sa dosadzuje do výpočtu radiálneho ekvivalentného dynamického zaťaženia.
Označovanie
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Hlavné rozmery
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Podľa rozmerového plánu ISO 355 pozostáva označovanie jednoradových kuželíkových ložísk
s metrickými rozmermi z písmenových a číslicových znakov s týmto vyjadrením
T - druh ložiska
2, 3, 4, 5, 7 - uhlový rad ložiska
B, C, D, E, F, G - priemerový rad ložiska
B, C, D, E - šírkový rad ložiska
000 - priemer diery v mm
Pre orientáciu zákazníkov aj výrobcov sa ponecháva v tabuľkovej časti publikácie doterajšie
označovanie a označenie podľa ISO.
Označenie ložísk v palcových rozmeroch zodpovedá spôsobu obvyklému u väčšiny výrobcov
týchto ložísk. Číslom pred zlomkovou čiarou sa označuje vnútorný krúžok s kuželíkmi a klietkou,
číslom za zlomkovou čiarou sa označuje vonkajší krúžok ložiska.
Por = 0,5Fr + Y0Fa
(Por Fr)
[kN]
Hodnoty koeficienta Y0 sú pre jednotlivé ložiská uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Klietka
Jednoradové kuželíkové ložiská majú klietku lisovanú z oceľového plechu, ktorá sa neoznačuje.
V prípade prídavného znaku J2 sa označuje nová konštrukcia klietky.
152
153
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 152
Kuželíkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom sa označenie neuvádza. Pre
uloženia náročné na presnosť alebo pracujúce s vysokou frekvenciou otáčania sa dodávajú ložiská s vyšším stupňom presnosti P6, P6X a P5. Dodávku ložísk v presnosti P6X a P5 je potrebné
vopred prerokovať.
Vnútorná vôľa
Jednoradové kuželíkové ložiská sa montujú obvykle vo dvojiciach, v ktorých sa požadovaná vôľa,
prípadne predpätie nastavuje pri montáži. Veľkosť vôle alebo predpätia sa určuje podľa požiadaviek uloženia.
Naklopiteľnosť
Úložné plochy pre tieto ložiská musia byť súosé, iba s veľmi malými odchýlkami, pretože dovolená naklopiteľnosť krúžkov je veľmi malá. Pri bežných prevádzkových podmienkach je naklopiteľnosť - pri malom zaťažení (Fr < 0,1Cor) 1’ až 1,5’
- pri veľkom zaťažení (Fr 0,1Cor) 2’ až 4’
Jednoradové kuželíkové ložiská
Konštrukcia s veľkým počtom kuželíkov v jednom rade umožňuje týmto ložiskám dosahovať vysokú únosnosť v radiálnom i axiálnom smere. Axiálne zaťaženie sa môže uskutočňovať len v jednom
smere a jeho veľkosť závisí od veľkosti stykového uhla. Ložiská s väčším stykovým uhlom (typ 313
a 323B) sú vhodné pre väčšie axiálne sily.
Uloženie s jednoradovými kuželíkovými ložiskami tvorí spravidla dvojica ložísk z dôvodu obojsmerného zachytenia axiálneho zaťaženia.
Ložiská sa vyrábajú v konštrukčnom vyhotovení s vyššími úžitkovými parametrami s označením A.
Okrem ložísk vyrábaných v metrickej sústave sa tiež vyrábajú ložiská v palcových rozmeroch.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr = Fr
Pr = 0,4Fr + YFa
pre Fa /Fr e
pre Fa /Fr > e
[kN]
[kN]
Hlavné rozmery metrických jednoradových kuželíkových ložísk sú zhodné s normou ISO 355.
Hlavné rozmery jednoradových kuželíkových ložísk v palcových rozmeroch sú podľa normy
AFBMA Standard 19 (USA) z roku 1974.
Hodnoty koeficientov e a Y pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Ak je hriadeľ uložený vo dvoch jednoradových kuželíkových ložiskách, vzniká pri radiálnom
zaťažení prídavná vnútorná axiálna sila. Veľkosť zaťaženia jedného ložiska je závislá od zaťaženia
a stykového uhla druhého ložiska. S prídavnými vnútornými silami v uložení je potrebné uvažovať
pri výpočte. V tabuľke sú uvedené vzťahy pre rôzne usporiadanie ložísk pri pôsobení vonkajšej
axiálnej sily Ka, radiálnej sily FrA, FrB zaťažujúce ložisko A a B.
Radiálne sily pôsobia v priesečníku stykovej čiary s osou ložiska (rozmery “a”, ”s” sú v tabuľkovej
časti publikácie) a vo výpočte sa uvažujú ako kladné aj vtedy, keď majú opačný smer ako na obrázku.
Vypočítaná sila Fa sa dosadzuje do výpočtu radiálneho ekvivalentného dynamického zaťaženia.
Označovanie
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Hlavné rozmery
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Podľa rozmerového plánu ISO 355 pozostáva označovanie jednoradových kuželíkových ložísk
s metrickými rozmermi z písmenových a číslicových znakov s týmto vyjadrením
T - druh ložiska
2, 3, 4, 5, 7 - uhlový rad ložiska
B, C, D, E, F, G - priemerový rad ložiska
B, C, D, E - šírkový rad ložiska
000 - priemer diery v mm
Pre orientáciu zákazníkov aj výrobcov sa ponecháva v tabuľkovej časti publikácie doterajšie
označovanie a označenie podľa ISO.
Označenie ložísk v palcových rozmeroch zodpovedá spôsobu obvyklému u väčšiny výrobcov
týchto ložísk. Číslom pred zlomkovou čiarou sa označuje vnútorný krúžok s kuželíkmi a klietkou,
číslom za zlomkovou čiarou sa označuje vonkajší krúžok ložiska.
Por = 0,5Fr + Y0Fa
(Por Fr)
[kN]
Hodnoty koeficienta Y0 sú pre jednotlivé ložiská uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Klietka
Jednoradové kuželíkové ložiská majú klietku lisovanú z oceľového plechu, ktorá sa neoznačuje.
V prípade prídavného znaku J2 sa označuje nová konštrukcia klietky.
152
153
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Usporiadanie
ložísk
Stránka 154
Silové pomery
Axiálne zaťaženie ložísk
ložisko A
FrA
FrB
YA
YB
ložisko B
FaA = FaB Ka
0,5 FrB
FaB YB
FaA FaB Ka
0,5 FrB
FaB YB
0,5 FrA
FaA YA
FaB FaA Ka
Ka 0
a
rA
FrA FrB
YA YB
rB
FrA FrB
Ka 0,5 YA YB
FrA FrB
YA YB
a
rA
rB
FrA FrB
Ka 0,5 YA YB
1)
FrA
FrB
YA
YB
0,5 FrA
FaA YA
Ka 0
FaB FaA Ka
a
rA
rB
FrA FrB
YA YB
FrB FrA
Ka 0,5 YB YA
1)
154
FaB FaA Ka
FaA FaB Ka
0,5 FrB
FaB YB
FrA FrB
YA YB
a
rB
0,5 FrA
FaA YA
rA
FrB FrA
Ka 0,5 YB YA
1)
Platí i pre Ka = 0
155
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 156
Jednoradové kuželíkové ložiská
d = 17 až 45 mm
aa
2s
ab
3s
3s
1s
a
a
b
b
a
a
a
Rozmery
d
D
B
C
T
r1s
min
r2s
min
r3s
min
a
25
30
32
35
40
45
156
kN
47
42
47
52
52
47
52
62
62
62
62
55
62
62
62
72
72
72
58
62
72
72
80
80
80
68
80
80
90
90
90
90
90
90
75
85
85
100
100
100
100
100
14
15
14
15
21
15
15
17
17
17
24
17
16
16
20
19
19
27
17
18
17
23
21
21
31
19
18
23
23
23
23
33
33
33
20
19
23
25
25
25
36
36
12.0
12.0
12.0
13.0
18.0
11.5
13.0
15.0
15.0
13.0
20.0
13.0
14.0
14.0
17.0
16.0
14.0
23.0
13.0
14.0
15.0
19.0
18.0
15.0
25.0
14.5
16.0
19.0
20.0
20.0
17.0
27.0
27.0
27.0
15.5
16.0
19.0
22.0
22.0
18.0
30.0
30.0
15.25
15.00
15.25
16.25
22.25
15.00
16.25
18.25
18.25
18.25
25.25
17.00
17.25
17.25
21.25
20.75
20.75
28.75
17.00
18.00
18.25
24.25
22.75
22.75
32.75
19.00
19.75
24.75
25.25
25.25
25.25
35.25
35.25
35.25
20.00
20.75
24.75
27.25
27.25
27.25
38.25
38.25
1.0
0.6
1.0
1.5
1.5
0.6
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
0.6
1.0
1.5
1.5
0.6
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
plastickým
mazivom
mm
17
20
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
11
10
11
11
13
12
12
13
13
20
15
13
14
14
15
15
23
20
14
15
15
17
16
26
20
15
17
18
18
19
29
22
27
27
17
18
20
21
21
32
25
31
25.1
22.8
25.1
30.4
43.8
24.2
29.9
43.8
39.8
36.2
57.3
35.5
39.3
40.6
50.1
53.1
46.4
76.4
39.8
43.0
46.4
64.3
65.6
57.3
94.4
48.2
55.2
70.8
84.3
82.5
76.4
114.0
104.2
104.0
57.3
61.9
73.6
107.0
104.0
92.6
144.0
131.0
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
STN
d
ISO
olejom
min-1
22.8
29.0
26.1
29.9
45.5
28.7
33.5
42.1
38.3
39.1
60.7
43.8
42.8
44.7
59.6
53.1
50.1
85.8
48.2
53.1
51.1
76.4
69.4
63.1
110.0
64.3
60.7
85.5
93.2
94.4
85.8
141.0
136.6
144.0
79.4
70.8
90.9
118.0
117.0
104.0
181.0
174.0
10000
9000
8900
8400
8400
8400
7500
6900
7100
6700
6700
7100
6500
6700
6700
5600
5300
5600
7100
6300
5300
5300
5000
4700
4700
5300
4700
4700
4500
4500
4000
4200
4100
4200
4700
4500
4500
4000
4000
3800
3800
3800
da
db
max min
Da
min
Hmotnosť Koeficienty
Da
max
Db
min
aa
min
ab ra
min max ~
mm
13000
13000
12000
11000
11000
11000
10000
9200
9400
8900
8900
9400
8700
8900
8900
7500
7100
7500
9400
8400
7100
7100
6700
6300
6300
7100
6300
6300
6000
6000
5300
5600
5400
5600
6300
6000
6000
5300
5300
5000
5000
5000
30303AJ2
32004AX
30204A
30304A
32304A
32005AX
30205A
30305A
30305AJ2
31305A
32305A
32006AX
30206A
30206AJ2
32206A
30306A
31306AJ2
32306A
320/32AX
32007AX
30207A
32207A
30307A
31307AJ2
32307A
32008AX
30208A
32208A
30308A
30308AJ2
31308A
32308A
32308BA
32308BAJ2
32009AX
30209A
32209A
30309A
30309AJ2
31309A
32309A
32309BAJ2
T2FB017
T3CC020
T2DB020
T2FB020
T2FD020
T4CC025
T3CC025
T2FB025
T2FB025
T7FB025
T2FD025
T4CC030
T3DB030
T3DB030
T3DC030
T2FB030
T7FB030
T2FD030
T4CC032
T4CC035
T3DB035
T3DC035
T2FB035
T7FB035
T2FE035
T3CD040
T3DB040
T3DC040
T2FB040
T2FB040
T7FB040
T2FD040
T5FD040
T5FD040
T3CC045
T3DB045
T3DC045
T2FB045
T2FB045
T7FB045
T2FD045
T5FD045
17
20
25
30
32
35
40
45
e
Y
Y0
0.290
0.370
0.350
0.300
0.300
0.430
0.370
0.300
0.300
0.830
0.300
0.430
0.370
0.370
0.370
0.320
0.830
0.320
0.450
0.450
0.370
0.370
0.320
0.830
0.320
0.380
0.370
0.370
0.350
0.350
0.830
0.350
0.540
0.540
0.390
0.410
0.410
0.350
0.350
0.830
0.350
0.540
2.100
1.600
1.700
2.000
2.000
1.400
1.600
2.000
2.000
0.700
2.000
1.400
1.600
1.600
1.600
1.900
0.700
1.900
1.300
1.300
1.600
1.600
1.900
0.700
1.900
1.600
1.600
1.600
1.700
1.700
0.700
1.700
1.100
1.100
1.500
1.500
1.500
1.700
1.700
0.700
1.700
1.100
1.200
0.900
1.000
1.100
1.100
0.800
0.900
1.100
1.100
0.400
1.100
0.800
0.900
0.900
0.900
1.100
0.400
1.100
0.700
0.700
0.900
0.900
1.100
0.400
1.100
0.900
0.900
0.900
1.000
1.000
0.400
1.000
0.600
0.600
0.800
0.800
0.800
1.000
1.000
0.400
1.000
0.600
kg
25
25
26
27
27
30
31
33
33
33
33
35
37
37
37
38
39
38
38
40
43
43
43
43
43
45
48
48
50
50
50
50
50
50
50
53
53
56
56
55
56
55
23
25
26
27
27
31
31
32
32
32
32
36
36
36
36
37
37
37
38
41
42
42
44
44
44
46
47
47
49
49
49
49
49
49
51
52
52
54
54
54
54
54
39
36
39
43
43
40.5
43
53
53
46
53
47.5
52
52
52
61
55
61
50
54
61
61
68
61
68
60
68
68
76
76
70
76
70
70
66
73
73
85
85
78
85
76
41
37
41
45
45
42
46
55
55
55
55
49
56
56
56
65
65
65
52
56
65
65
71
71
71
62
73
73
81
81
81
81
81
81
69
78
78
91
91
91
91
91
42
39
43
47
47
44
48
57
57
59
57
52
57
57
58.5
66
68
66
55
59
67
68.5
74
76
74
65
75.5
75
82
82
86
82
85
85
72
80
81.5
92
92
95
93
94
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
4
3.5
3
3
3
5
5
4
3
3
4
4.5
6.5
5.5
4
4
3
5
4.5
7.5
7.5
4.5
3.5
5.5
5
5
8
8
8
8
4.5
4.5
5.5
5
5
9
8
8
1
0.6
1
1
1
0.6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.140
0.102
0.136
0.179
0.267
0.117
0.167
0.288
0.265
0.271
0.404
0.181
0.252
0.252
0.320
0.419
0.390
0.628
0.196
0.243
0.361
0.480
0.551
0.520
0.827
0.290
0.452
0.594
0.773
0.773
0.776
1.120
1.110
0.990
0.355
0.527
0.641
1.040
1.040
1.030
1.530
1.540
157
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 158
Jednoradové kuželíkové ložiská
d = 50 až 75 mm
aa
2s
ab
3s
3s
1s
a
a
b
b
a
a
a
Rozmery
d
D
B
C
T
r1s
min
r2s
min
r3s
min
a
55
60
65
70
75
158
kN
80
90
90
110
110
110
110
90
100
100
120
120
120
95
110
110
130
130
130
130
100
110
120
120
120
140
140
140
110
125
125
150
150
150
115
130
130
130
160
160
160
20
20
23
27
27
40
40
23
21
25
29
29
43
23
22
28
31
31
46
46
23
34
23
31
41
33
33
48
25
24
31
35
35
51
25
25
31
41
37
55
55
15.5
17.0
19.0
23.0
19.0
33.0
33.0
17.5
18.0
21.0
25.0
21.0
35.0
17.5
19.0
24.0
26.0
22.0
37.0
37.0
17.5
26.5
20.0
27.0
32.0
28.0
23.0
39.0
19.0
21.0
27.0
30.0
25.0
42.0
19.0
22.0
27.0
31.0
31.0
45.0
45.0
20.00
21.75
24.75
29.25
29.25
42.25
42.25
23.00
22.75
26.75
31.50
31.50
45.50
23.00
23.75
29.75
33.50
33.50
48.50
48.50
23.00
34.00
24.75
32.75
41.00
36.00
36.00
51.00
25.00
26.25
33.25
38.00
38.00
54.00
25.00
27.25
33.25
41.00
40.00
58.00
58.00
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1.5
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
plastickým
mazivom
mm
50
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
18
20
21
23
35
27
33
20
21
22
25
38
29
21
22
25
26
41
31
39
23
26
24
28
30
28
44
33
24
26
29
30
47
36
25
28
30
32
32
38
47
59.6
70.8
81.0
121.0
102.0
174.0
156.0
76.4
81.0
102.0
136.0
117.0
200.0
81.0
94.4
126.0
162.0
136.0
228.0
200.0
81.0
136.0
112.0
150.0
191.0
185.0
150.0
261.0
98.1
121.0
155.0
211.0
178.0
293.0
104.0
128.0
162.0
196.0
242.0
341.0
304.0
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
STN
d
ISO
olejom
min-1
87.4
87.4
102.0
141.0
114.0
224.0
212.0
108.0
96.2
128.0
162.0
136.0
256.0
119.0
117.0
162.0
188.0
158.0
299.0
293.0
123.0
207.0
136.0
200.0
267.0
220.0
178.0
331.0
147.0
153.0
203.0
251.0
211.0
398.0
158.0
165.0
220.0
299.0
287.0
464.0
464.0
4500
4200
4200
3800
3300
3300
3200
4000
3800
3800
3300
3000
3300
3800
3300
3300
3000
2800
2800
2500
3300
3800
3000
3000
3000
2800
2800
2800
3300
3000
2800
2700
2700
2700
3000
2800
2800
2800
2500
2400
2000
da
db
max min
Da
min
Hmotnosť Koeficienty
Da
max
Db
min
aa
min
ab ra
min max ~
mm
6000
5600
5600
5000
4500
4500
4400
5300
5000
5000
4500
4000
4500
5000
4500
4500
4000
3800
3800
3300
4500
5300
4000
4000
4000
3800
3800
3800
4500
4000
3800
3500
3500
3500
4000
3800
3800
3800
3300
3200
2700
32010AX
30210A
32210A
30310A
31310A
32310A
32310BA
32011AX
30211A
32211A
30311A
31311A
32311A
32012AX
30212A
32212A
30312A
31312A
32312A
32312B
32013AX
33113A
30213A
32213A
33213A
30313A
31313A
32313A
32014AX
30214A
32214A
30314A
31314A
32314A
32015AX
30215A
32215A
33215A
30315A
32315A
32315B
T3CC050
T3DB050
T3DC050
T2FB050
T7FB050
T2FD050
T5FD050
T3CC055
T3DB055
T3DC055
T2FB055
T7FB055
T2FD055
T4CC060
T3EB060
T3EC060
T2FB060
T7FB060
T2FD060
T5FD060
T4CC065
T3DE065
T3EB065
T3EC065
T3EE065
T2GB065
T7GB065
T2GD065
T4CC070
T3EB070
T3EC070
T2GB070
T7GB070
T2GD070
T4CC075
T4DB075
T4DC075
T3EE075
T2GB075
T2GD075
T5GD075
50
55
60
65
70
75
e
Y
Y0
0.420
0.420
0.420
0.350
0.830
0.350
0.540
0.410
0.410
0.410
0.350
0.830
0.350
0.430
0.410
0.410
0.350
0.830
0.350
0.540
0.460
0.390
0.410
0.410
0.390
0.350
0.830
0.350
0.440
0.420
0.420
0.350
0.830
0.350
0.460
0.440
0.440
0.430
0.350
0.350
0.540
1.400
1.400
1.400
1.700
0.700
1.700
1.100
1.500
1.500
1.500
1.700
0.700
1.700
1.400
1.500
1.500
1.700
0.700
1.700
1.100
1.300
1.500
1.500
1.500
1.500
1.700
0.700
1.700
1.400
1.400
1.400
1.700
0.700
1.700
1.300
1.400
1.400
1.400
1.700
1.700
1.100
0.800
0.800
0.800
1.000
0.400
1.000
0.600
0.800
0.800
0.800
1.000
0.400
1.000
0.800
0.800
0.800
1.000
0.400
1.000
0.600
0.700
0.800
0.800
0.800
0.900
1.000
0.400
1.000
0.800
0.800
0.800
1.000
0.400
1.000
0.700
0.800
0.800
0.800
1.000
1.000
0.600
kg
55
58
58
62
61
62
62
61
63
63
67
67
67
66
69
69
73
72
73
73
71
74
75
75
75
80
78
80
77
80
80
85
83
85
82
85
85
85
91
91
90
56
57
57
60
60
60
60
62
64
64
65
65
65
67
69
69
72
72
72
72
72
72
74
74
74
77
77
77
77
79
79
82
82
82
82
84
84
84
87
87
87
71
78
78
94
85
94
83
80
87
87
103
92
103
85
95
95
112
103
112
99
90
96
105
105
102
121
109
121
98
108
108
129
118
129
103
113
113
111
138
138
128
74
83
83
100
100
100
100
83
91
91
110
110
110
88
101
101
118
118
118
118
93
103
111
111
111
128
128
128
103
116
116
138
138
138
108
121
121
121
148
148
148
77
86.5
85
102
104
102
103
86
94
95
111
113
111
91
105.5
104
120
123
120
122
97
106
113
115
115
130
132
130
105
118
119
140
141
140
110
124
121
125
149
149
150
4
3
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
6
4
4
6
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
6
4
4
7
4.5
4.5
5.5
6
10
9
9
5.5
4.5
5.5
6.5
10.5
10.5
5.5
4.5
5.5
7.5
11.5
11.5
11.5
5.5
7.5
4.5
5.5
9
8
13
12
6
5
6
8
13
12
6
5
6
10
9
13
12.5
1
1
1
2
2
2
2
1
1.5
1.5
2
2
2
1
1.5
1.5
2
2
2
2
1
1
1.5
1.5
1.5
2
2
2
1.5
1.5
1.5
2
2
2
1
1.5
1.5
1.5
2
2
2
0.395
0.602
0.667
1.320
1.290
2.010
1.990
0.592
0.759
0.915
1.710
1.630
2.500
0.632
0.967
1.270
2.090
2.030
3.070
3.160
0.675
1.300
1.230
1.660
2.060
2.550
2.450
3.770
0.893
1.370
1.730
3.070
3.010
4.550
0.955
1.470
1.820
2.300
3.720
5.620
5.600
159
ZVL-KLF_tabulky_D
27.11.2000 17:12
Stránka 160
Jednoradové kuželíkové ložiská
d = 80 až 140 mm
r2s
aa
T
C r
3s
r3s
B
ab
r1s
D
d
d b Db
Da d a
ra
ra
a
Rozmery
d
D
B
C
T
r1s
min
r2s
min
r3s
min
a
85
90
95
100
105
110
120
130
140
160
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
plastickým
mazivom
mm
80
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
STN
d
ISO
olejom
min-1
kN
da
db
max min
Da
min
Hmotnosť Koeficienty
Da
max
Db
min
aa
min
ab ra
min max ~
mm
125
130
140
140
130
130
150
150
150
150
29
37
26
33
29
36
28
36
36
49
22.0
29.0
22.0
28.0
22.0
29.5
24.0
30.0
30.0
37.0
29.00
37.00
28.25
35.25
29.00
36.00
30.5
38.5
38.50
49.0
1.5
2.0
2.5
2.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
27
31
29
32
28
26
30
34
34
37
131.0
190.0
144.0
181.0
136.0
195.0
181.0
212.4
237.0
278.0
207.0
300.0
178.0
251.0
215.0
319.0
207.0
290.2
293.0
418.0
2800
3200
2800
2800
2800
3000
2700
2400
2700
2200
3800
4200
3800
3800
3800
4000
3500
3300
3500
3200
32016AX
33116A
30216A
32216A
32017AX
33017A
30217A
32217A
32217AJ2
33217A
T3CC080
T3DE080
T3EB080
T3EC080
T4CC085
T2CE085
T3EB085
T3EC085
T3EC085
T3EE085
80
140
140
150
160
160
145
145
170
170
150
150
180
180
160
160
190
190
170
170
200
200
180
215
215
200
210
32
39
45
30
40
32
39
32
43
32
39
34
46
35
43
36
50
38
47
38
53
38
40
58
45
45
24.0
32.5
35.0
26.0
34.0
24.0
32.5
27.0
37.0
24.0
32.5
29.0
39.0
26.0
34.0
30.0
43.0
29.0
37.0
32.0
46.0
29.0
34.0
50.0
34.0
34.0
32.00
39.0
45.00
32.50
42.50
32.00
39.00
34.50
45.50
32.00
39.00
37.00
49.00
35.00
43.00
39.00
53.00
38.00
47.00
41.00
56.00
38.00
43.50
61.50
45.00
45.00
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.5
2.5
3.0
3.0
2.5
2.5
3.0
3.0
2.5
3.0
3.0
2.5
2.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
2.5
2.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.0
2.5
2.5
2.0
2.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
30
28
36
31
37
31
29
33
38
33
29
37
41
35
31
37
44
37
33
39
46
40
43
52
43
46
150.0
223.0
265.0
185.0
251.0
174.0
228.0
214.0
310.0
178.0
234.0
266.0
348.0
205.0
260.0
293.0
393.0
246.0
300.0
304.0
433.0
254.0
339.0
462.0
330.0
335.0
228.0
370.0
420.0
242.0
355.0
280.0
385.0
272.0
437.0
261.0
400.0
346.0
496.0
337.0
445.0
387.0
570.0
390.0
520.0
402.0
630.0
430.0
452.0
685.0
560.0
580.0
2700
2800
2800
2400
2400
2700
2700
2000
2700
2800
2500
2500
2500
2600
2400
2400
2400
2500
2200
1800
2200
2400
1600
1600
2100
1700
3500
3800
3800
3200
3200
3500
3500
2900
3500
3800
3300
3300
3300
3400
3200
3200
3200
3300
3000
2500
3000
3200
2200
2200
2800
2200
32018AX
33018A
33118A
30218A
32218A
32019AX
33019A
30219A
32219A
32020AX
33020A
30220A
32220A
32021AX
33021A
30221A
32221A
32022AX
33022A
30222A
32222A
32024AX
30224A
32224A
32026AX
32028AX
T3CC090
T2CE090
T3DE090
T3FB090
T3FC090
T4CC095
T2CE095
T3FB095
T3FC095
T4CC100
T2CE100
T3FB100
T3FC100
T4DC105
T2DE105
T3FB105
T3FC105
T4DC110
T2DE110
T3FB110
T3FC110
T4DC120
T4FB120
T4FD120
T4EC130
T4DC140
90
85
95
100
105
110
120
130
140
e
Y
Y0
kg
87
89
90
90
92
92
96
96
96
96
87
89
90
90
92
93
95
95
95
95
112
114
122
122
117
117
132
130
130
128
118
121
130
130
123
123
140
140
140
140
120
126
132
134
125
125
141
142
142
144
6
6
4
4
6
6
5
5
5
7
7
8
6
7
7
6.5
6
8.5
8.5
12
1
1.5
2
2
1
1
2
2
2
2
1.320
1.930
1.750
2.290
1.410
1.730
2.14
2.850
2.850
3.690
0.420
0.420
0.420
0.420
0.440
0.290
0.420
0.420
0.420
0.420
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
2.100
1.400
1.400
1.400
1.400
0.800
0.800
0.800
0.800
0.700
1.100
0.800
0.800
0.800
0.800
99
99
101
102
102
105
103
107
107
109
109
114
114
116
116
120
120
120
121
125
125
130
135
135
140
150
99
99
100
100
100
104
104
110
110
109
110
112
112
115
116
117
117
120
121
122
122
130
132
132
140
150
124
124
130
138
138
130
130
148
148
134
134
155
155
143
143
163
163
152
150
171
171
162
187
184
178
186
131
131
140
150
150
136
136
158
158
141
141
168
168
150
150
178
178
160
159
188
188
170
203
203
190
200
134
135
144
150
152
139
139
159
161
144
144
168
171
154
153
178
178
163
160
187
190
173
201
204
192
202
6
6
7
5
5
6
6
5
5
6
6
5
5
6
6
8
6
6
6
8
6
6
9
9
8
8
8
6.5
10
6
8.5
8
6.5
7
10
8
6.5
8
10
9
9
9
10
9
10
9
10
9
9
11.5
11
11
1.5
1.5
2
2
2
1.5
1.5
2
2
1.5
1.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.780
2.250
3.200
2.710
3.600
1.870
2.340
3.160
4.320
1.940
2.470
3.810
5.210
2.510
3.06
4.940
6.380
3.090
3.870
5.320
7.560
3.320
6.330
9.420
5.050
5.260
0.420
0.270
0.400
0.420
0.420
0.440
0.280
0.420
0.420
0.460
0.280
0.420
0.420
0.440
0.280
0.420
0.420
0.430
0.290
0.440
0.440
0.460
0.440
0.440
0.440
0.460
1.400
2.200
1.500
1.400
1.400
1.400
2.100
1.400
1.400
1.300
2.100
1.400
1.400
1.400
2.100
1.400
1.400
1.400
2.100
1.400
1.400
1.300
1.400
1.400
1.400
1.300
0.800
1.200
0.800
0.800
0.800
0.800
1.200
0.800
0.800
0.700
1.100
0.800
0.800
0.700
1.200
0.800
0.800
0.800
1.200
0.800
0.800
0.700
0.800
0.800
0.800
0.700
161
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 162
Jednoradové kuželíkové ložiská v palcových rozmeroch
d = 15,875 až 38,100 mm
r
T
T
C
T
r
r
B
D
r
B
d D
D
d
d D
D d
s
d D
d
r
s
C
r
C
Rozmery
d
D
D1
B
C
C1
T
T1
r1s r2s s
min min
mm
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
15.875
42.863
14.288
9.525
14.288
1.5
16.000
47.000
21.000 16.000
21.000
17.462
39.878
14.605 10.670
19.050 45.237
21.986
1.3
olejom
Označenie
ložiska
vnútorne
vonkajšie
min-1
Pripojovacie rozmery
da
db
max min
Da
Da
min
max min
Db
aa
ab
ra
min
min
max max
rb
mm
17.3
18.6
9500
14000
1.00 2.00 6.00
36.9
40.6
8400
11000
13.843
1.30 1.30 4.80
21.1
21.5
10000
13000
16.637 12.065
15.494
1.30 1.30 5.60
25.6
26.6
8900
12000
16.637 12.065
15.494
1.20 1.20 5.30
28.7
29.9
8400
11000
22.000 45.000 51.5 16.637 12.065 3.000 15.494 6.429 1.20 1.20 5.40
28.7
29.9
8400
11000
25.400 50.292
14.732 10.668
14.224
1.30 1.30 3.30
24.6
28.7
7500
10000
50.292
14.732 10.668
14.224
1.30 1.30 3.30
24.6
28.7
7500
10000
59.930
23.114 18.288
23.368
0.80 1.57 5.10
44.7
66.8
5600
7500
26.988 50.292
14.732 10.668
14.224
3.56 1.30 3.30
24.6
28.7
7500
10000
29.000 50.292
14.732 10.668
14.224
3.60 1.20 3.20
25.6
33.5
7100
9400
30.000 62.000 68.5 18.100 15.536 3.556 17.250 5.270 1.00 1.50 3.30
44.7
44.7
6700
8900
30.162
64.292
21.433 16.670
21.433
1.57 1.57 3.30
44.7
59.6
5600
7500
31.750
59.131
16.764 11.811
15.875
4.75 1.30 2.90
31.6
38.3
6700
8900
62.000
19.050 14.288
18.161
4.75 1.30 5.20
47.3
58.4
6300
8400
34.925 65.088
18.288 13.970
18.034
4.75 1.30 3.70
43.0
53.1
5600
7500
73.025
35.000 60.000
24.608 19.050
16.764 11.938
23.813
15.875
3.56 2.36 6.60
4.75 1.30 2.50
57.3
31.6
76.4
42.2
5300
6300
6700
8400
38.000 63.000
17.000 13.500
17.000
1.50 1.50 2.30
42.2
55.2
6700
8900
38.100
18.288 13.970
18.034
2.30 1.10 5.00
49.2
60.7
5600
7500
65.088
1.5
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
plastickým
mazivom
kN
45.237
r
K-11590/
K-11520
K-HM81649/
K-HM81610
K-LM11749/
K-HM11710
K-LM11949/
K-LM11910
K-LM12749/
K-LM12710
K-LM12749/
K-LM12712B
K-L44643/
K-L44610
K-L44643/
K-L44610/
K-L44600LA
K-M84249/
K-M84210
K-L44649/
K-L44610
K-L45449/
K-L45410
K-JXC25640CB/
K-JXC25640D
K-M86649/
K-M86610
K-LM67048/
K-LM67010
K-15123/
K-15245
K-LM48548/
K-LM48510
PLC65-3
K-L68149/
K-L68111
K-JL69349/
K-JL69310
K-LM29749/
K-LM29710
Hmot- Odchýlky rozmerov
nosť
∆dmp
∆Dmp
~
Koeficienty
∆Ts
max min max min max min e
kg
Y
Y0
µm
22.5 24.5 34.5 35
39.5 2
4.5
1.5
1.5
0.063 +13
23
22
36
39
43
2
4
1
1.5
0.199
23
24
33.5 35
37
2
3
1
1
0.186 +13
0 +15
0 +200 0 0.290 2.100 1.200
25
25.5 38
38.5 41
3
3
1
1
0.121 +20
0 +25
0 +356 0 0.300 2.000 1.100
26
27.5 38
38.5 42.5 3
3
1.2
1.2
0.119 +13
0
0 +15 +200 0 0.310 1.960 1.000
26
27.5 -
-
1.2
3.5
1.3
-
0.129 -13
0
0 -15 +200 0 0.310 1.960 1.100
33
32
43.5 43.5 47
2
3.5
1
1
0.128 +13
0 +25
0 +200 0 0.370 1.600 0.900
33
32
43.5 43.5 -
2
-
1
1
0.130 +13
0 +25
0 +200 0 0.370 1.600 0.900
33
32
46
53
56
3
4.5
0.6
1
0.327 +13
0 +25
0 +200 0 0.550 1.100 0.600
33
38
43.5 45
47
3
3.5
3
1
0.120 +20
0 +25
0 +356 0 0.370 1.600 0.900
34
40
43.5 45
47
3
3.5
3
1
0.113 +13
0 +15
0 +200 0 0.370 1.600 0.900
34.5 37
-
-
59
1.15 1.7
1.5
-
0.269
0 -12 +20
0 +200 0 0.370 1.600 0.900
38
38
51
56.5 60
3
4.5
1
1
0.341 +13
0 +25
0 +200 0 0.550 1.100 0.600
38
44.5 51
52
55
3
4
3
1
0.180 +13
0 +25
0 +356 0 0.410 1.500 0.800
38
43.5 54
55
58
4
3.5
3
1
0.248 +13
0 +25
0 +203 0 0.350 1.700 0.900
42
47
57
58
61
3
4
3
1
0.244 +20
0 +25
0 +356 0 0.380 1.600 0.900
43
40
45
46
62
52
64
54
68
56
3
3
3
3.5
5
3
2
1
0.495 +13
0 +25
0 +200 0 0.370 1.600 0.900
0.176
0 -20
0 -25 +356 0 0.420 1.400 0.800
41
49
56.5 57
60
1.5
3.5
1.5
1.5
0.204 +13
0 +25
0 +200 0 0.420 1.440 0.790
58
62
4
4
2.3
1.3
0.240 +13
0 +25
0 +200 0 0.330 1.800 1.000
42.5 46
60
46
0 +25
0 -13
0 +200 0 0.700 0.900 0.500
0 -25 +200 0 0.550 1.100 0.600
Ložisko K-LM67048/K-LM67010 má aj označenie PLC 64-8
162
163
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 164
Jednoradové kuželíkové ložiská v palcových rozmeroch
d = 39,688 až 146,05 mm
r
T
T
C
T
r
r
B
D
r
B
d D
D
d
d D
D d
s
d D
d
r
s
C
r
C
Rozmery
d
D
D1
B
C
C1
T
T1
r1s r2s s
min min
mm
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
plastickým
mazivom
kN
olejom
Označenie
ložiska
vnútorne
vonkajšie
min-1
Pripojovacie rozmery
da
db
max min
Da
Da
min
max min
Db
aa
ab
ra
min
min
max max
rb
mm
39.688 80.167
30.391 23.813
29.370
0.80 3.20 11.10
81.0
104.0
4200
5600
40.000 80.000
22.403 17.826
21.000
0.80 1.30 6.00
70.8
73.6
4700
6300
40.100
67.975
18.000 13.500
17.500
3.60 1.50 3.60
47.3
59.6
5300
7100
44.450 83.058
25.400 19.050
23.813
3.56 3.2
6.10
59.6
87.4
4200
5600
45.242
77.788
19.842 15.8
19.842
1.0
1.0
2.3
59.6
77.9
4900
6500
50.000 82.000
21.500 17.0
21.500
3.0 0.5
5.3
75.2
104.0
4500
6000
50.800 101.600
36.068 29.988
34.925
0.80 3.2 12.70
123.0
162.0
3200
4200
57.15
127.000
44.450 34.925
44.450
3.5 3.3
9.4
228.0
276.0
3000
4000
65.000 110.000
28.000 22.500
28.000
3.00 2.5
4.00
133.0
188.0
3300
4500
88.900 152.400
39.688 30.162
39.688
6.40 3.3 35.0
230.0
344.0
2000
3000
89.974 146.975
40.000 32.500
40.000
7.00 3.5 31.0
243.0
365.0
2400
3300
90.000 145.000
34.000 27.000
35.000
6.00 2.5 33.0
213.0
315.0
2200
3200
146.05 193.675
28.575 23.020
28.575
5.8 1.5 34.0
181.0
390.0
1700
2200
164
r
K-3386/
K-3320
K-344A/
K-322
K-LM300849/
K-LM300811
K-25580/
K-25521
LM603049/
LM603011
K-JLM104948/
K-JLM104910
K-529/
K-522
K-65225/
K-65500
K-JM511946/
K-JM511910
K-HM518445/
K-HM518410
K-HM218248/
K-HM218210
K-JM718149/
K-JM718110
K-36691/
K-36620
Hmot- Odchýlky rozmerov
nosť
∆dmp
∆Dmp
~
Koeficienty
∆Ts
max min max min max min
kg
e
Y
Y0
µm
48
47
68
70
75
3
4
0.6
3
0.704 +13
0 +25
0 +200 0 0.270 2.200 1.200
48
47
68
73
75
3
4
0.6
1
0.514 +13
0 +25
0 +203 0 0.270 2.200 1.200
45
52
58
61
63
4
4
0.6
1.5
0.230 +13
0 +25
0 +200 0 0.350 1.700 1.000
53
56.5 71
74
73
5
4.5
3
3
0.541 +13
0 +25
0 +200
0 0.330 1.800 1.000
50
57
71
72
74
4.5
5.5
1
1
0.378 +13
0 +25
0 +100
0 0.430 1.410 0.770
55
60
76
77
78
4
4.5
3
0.5
0.410 -12
0 -18
0 +100
0 0.310 1.09701.080
61
63.5 87
89.5 94
6
7.5
0.6
3
1.220 +13
0 +25
0 +200
0 0.280 2.100 1.200
71
80
104 107 119
10
10
3.5
3.3
2.790 +13
0 +25
0 +200
0 0.490 1.200 0.700
71
77
93
96
9.5
3
2.5
1.050 -15
0 -15
0 +200
0 0.390 1.500 0.900
98
112
124
135 142 6
10
3.5
2.880 +25
0 +25
0 +200
0 0.440 1.360 0.740
99
112
128 133 141
7.5
3.5
2.590 +25
0 +25
0 +200
0 0.330 1.800 0.990
99
111
126 131
8
2.5
2.150 +25
0 +25
0 +200
0 0.440 1.350 0.740
6.5
1.5
2.310 +25
0 +25
0 +356 -254 0.37 1.6
155 162 176
101 9.5
6
140 6
182 187 6
0.9
165
ZVL-KLF_tabulky_D
20.11.2000 16:58
Stránka 166
Štvorradové kuželíkové ložiská
d = 160 až 630 mm
T
A
r2s
r
D
d
Rozmery
d
D
T
r1s
min
r2s
min
A
mm
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
500
525
530
630
166
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
145
160
180
180
200
218
218
250
250
290
290
325
218
325
325
355
355
400
450
450
515
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.5
2.5 34.25
2.5
37.75
2.5 42.5
2.5 42.5
2.5
47.5
3.0
51.75
3.0
51.75
4.0 59.75
4.0 59.75
4.0 69.25
4.0 69.25
5.0
77.5
3.0
51.75
5.0
77.5
5.0
77.5
5.0 84.75
5.0 84.75
6.0 95.0
6.0 106.5
6.0 106.5
7.5 125.0
Označenie ložiska
Hmotnosť
Koeficienty
e
Y1
Y2
Y0
0.45
0.46
0.45
0.47
0.44
0.45
0.48
0.44
0.47
0.44
0.47
0.44
0.43
0.46
0.48
0.44
0.46
0.47
0.45
0.45
0.44
1.5
1.5
1.5
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
1.6
1.5
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.5
1.5
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.1
2.3
2.1
2.3
2.2
2.3
2.3
2.2
2.1
2.3
2.2
2.1
2.2
2.2
2.3
1.5
1.5
1.5
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
1.5
1.4
1.4
1.5
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
plastickým olejom
mazivom
kN
240
260
280
290
310
340
360
400
420
460
480
520
480
540
560
600
620
720
780
780
920
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
799
990
1147
1170
1415
1682
1704
2234
2267
2908
2958
3523
2170
3583
3645
4338
4422
5387
6663
6663
8730
min-1
1724
2140
2494
2597
3112
3766
3923
5082
5294
6755
7036
8529
5992
8868
9202
10633
11052
14325
17558
17558
24230
710
630
590
540
500
420
400
330
320
290
260
240
240
220
200
190
180
140
126
120
94
kg
940
840
780
720
670
560
530
450
420
380
340
320
320
290
260
250
240
190
170
160
126
36032
36034
36036
36038
36040
36044
36048
36052
36056
36060
36064
36068
36972
36072
36076
36080
36084
360/500
360/525
360/530
360/630
23.6
30.0
40.5
42.5
51.5
71.6
76.3
111
117
169
177
241
113
253
263
339
351
504
713
693
1090
167
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 168
Axiálne
guľkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyšších stupňoch presnosti P6 a P5.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 20.
Naklopiteľnosť
Ložiská vyžadujú dodržnie tolerancie pre súososť úložných plôch, lebo nesúososť spôsobuje
zvýšené napätie pri styku guliek s obežnými dráhami. Preto tam, kde nie je možné zabezpečiť
dodržanie podmienok súososti, sa neodporúča používať axiálne guľkové ložiská.
Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
P a = Fa
[kN]
Minimálne axiálne zaťaženie
Z hľadiska konštrukcie sa axiálne guľkové ložiská členia na jednosmerné a obojsmerné.
Jednosmerné axiálne guľkové ložiská pozostávajú z dvoch plochých krúžkov s obežnými dráhami
a guliek vedených klietkou. Krúžky majú rovné úložné plochy, a preto musia byť podopreté tak,
aby boli všetky guľky rovnomerne zaťažené. Ložiská prenášajú axiálne zaťaženie len v jednom
smere. Radiálne sily nemôžu prenášať.
Obojsmerné axiálne guľkové ložiská majú dve klietky s guľkami medzi stredným hriadeľovým
krúžkom a dvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Hriadeľový krúžok má
obežné dráhy na oboch stranách a upevňuje sa na čape. Ložiská sú schopné prenášať len axiálne
sily v oboch smeroch.
Ložiská do vonkajšieho priemeru D = 150 mm sa vyrábajú v novom konštrukčnom vyhotovení
a majú vyššie úžitkové parametre.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 104 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Pri vyšších frekvenciách otáčania vzniká nebezpečie preklzávania guliek medzi obežnými dráhami krúžkov v dôsledku odstredivých síl, a to vtedy, ak klesne axiálne zaťaženie Fa pod dovolenú
hodnotu. Dovolenú hodnotu Fa vypočítame z rovnice:
n ax
Fa min M m
1000
2
[kN]
Fa min - minimálne axiálne zaťaženie
[kN]
nmax - maximálna frekvencia otáčania
[min-1]
M - koeficient minimálneho axiálneho zaťaženia
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
Ak je axiálne zaťaženie menšie ako Fa min , alebo počas prevádzky dochádza k odľahčeniu ložiska,
napr. jedného radu guliek v obojsmernom ložisku, resp. jedného ložiska pri použití dvojice jednosmerných axiálnych ložísk, je potrebné zabezpečiť minimálne zažťaženie, napr. pomocou
pružín.
Axiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Poa = Fa
[kN]
Klietka
Axiálne guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení konštrukciu klietky, ako je uvedené v tabuľke. Označenie materiálu a vyhotovenie sa neuvádza.
Ložiská s plechovou oceľovou klietkou
Ložiská s masívnou mosadznou alebo oceľovou klietkou
51100 až 51144
51200 až 51236
51305 až 51324
1)
51405 až 51418
52202 až 52232
52305 až 52324
1)
52405 až 52418
51148 až 511/1000
51238 až 51260
51326 až 51330
51420 až 51430
52420
1) Ložiská 51408 a 52408 sa vyrábajú s masívnou klietkou z polyamidu s plnidlom (TNGN)
Prípadné požiadavky zákazníkov pre zvláštne prípady konštrukcie a materiálu klietky sa musia
vopred konzultovať s dodávateľom.
168
169
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 168
Axiálne
guľkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Dodávajú sa
tiež ložiská pre náročnejšie druhy uložení vo vyšších stupňoch presnosti P6 a P5.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 20.
Naklopiteľnosť
Ložiská vyžadujú dodržnie tolerancie pre súososť úložných plôch, lebo nesúososť spôsobuje
zvýšené napätie pri styku guliek s obežnými dráhami. Preto tam, kde nie je možné zabezpečiť
dodržanie podmienok súososti, sa neodporúča používať axiálne guľkové ložiská.
Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
P a = Fa
[kN]
Minimálne axiálne zaťaženie
Z hľadiska konštrukcie sa axiálne guľkové ložiská členia na jednosmerné a obojsmerné.
Jednosmerné axiálne guľkové ložiská pozostávajú z dvoch plochých krúžkov s obežnými dráhami
a guliek vedených klietkou. Krúžky majú rovné úložné plochy, a preto musia byť podopreté tak,
aby boli všetky guľky rovnomerne zaťažené. Ložiská prenášajú axiálne zaťaženie len v jednom
smere. Radiálne sily nemôžu prenášať.
Obojsmerné axiálne guľkové ložiská majú dve klietky s guľkami medzi stredným hriadeľovým
krúžkom a dvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Hriadeľový krúžok má
obežné dráhy na oboch stranách a upevňuje sa na čape. Ložiská sú schopné prenášať len axiálne
sily v oboch smeroch.
Ložiská do vonkajšieho priemeru D = 150 mm sa vyrábajú v novom konštrukčnom vyhotovení
a majú vyššie úžitkové parametre.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 104 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Pri vyšších frekvenciách otáčania vzniká nebezpečie preklzávania guliek medzi obežnými dráhami krúžkov v dôsledku odstredivých síl, a to vtedy, ak klesne axiálne zaťaženie Fa pod dovolenú
hodnotu. Dovolenú hodnotu Fa vypočítame z rovnice:
n ax
Fa min M m
1000
2
[kN]
Fa min - minimálne axiálne zaťaženie
[kN]
nmax - maximálna frekvencia otáčania
[min-1]
M - koeficient minimálneho axiálneho zaťaženia
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
Ak je axiálne zaťaženie menšie ako Fa min , alebo počas prevádzky dochádza k odľahčeniu ložiska,
napr. jedného radu guliek v obojsmernom ložisku, resp. jedného ložiska pri použití dvojice jednosmerných axiálnych ložísk, je potrebné zabezpečiť minimálne zažťaženie, napr. pomocou
pružín.
Axiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Poa = Fa
[kN]
Klietka
Axiálne guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení konštrukciu klietky, ako je uvedené v tabuľke. Označenie materiálu a vyhotovenie sa neuvádza.
Ložiská s plechovou oceľovou klietkou
Ložiská s masívnou mosadznou alebo oceľovou klietkou
51100 až 51144
51200 až 51236
51305 až 51324
1)
51405 až 51418
52202 až 52232
52305 až 52324
1)
52405 až 52418
51148 až 511/1000
51238 až 51260
51326 až 51330
51420 až 51430
52420
1) Ložiská 51408 a 52408 sa vyrábajú s masívnou klietkou z polyamidu s plnidlom (TNGN)
Prípadné požiadavky zákazníkov pre zvláštne prípady konštrukcie a materiálu klietky sa musia
vopred konzultovať s dodávateľom.
168
169
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 170
Jednosmerné axiálne guľkové ložiská
d = 10 až 70 mm
d
d
r
d
r
H
r
r
D
D
D
Rozmery
d
D
d1
D1
H
rs
min
mm
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
170
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
24
26
28
13
30
35
35
40
42
47
52
60
47
52
60
70
52
62
68
80
60
68
78
90
65
73
85
100
70
78
78
90
105
120
85
110
100
115
95
105
125
150
11
13
16
17
18
19
21
22
26
27
27
27
32
32
32
32
37
37
37
37
42
42
42
42
47
47
47
47
52
52
57
57
57
57
62
62
67
67
72
72
72
73
9
9
9
12
9
12
10
14
11
15
18
24
11
16
21
28
12
18
24
32
13
19
26
36
14
20
28
39
14
22
16
25
35
48
17
35
27
36
18
27
40
60
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.1
0.6
1.0
1.0
1.1
0.6
1.0
1.0
1.1
0.6
1.0
0.6
1.0
1.1
1.5
1.0
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
2.0
10.0
10.4
10.6
15.8
11.4
16.2
15.0
22.4
18.1
27.6
35.5
55.2
18.8
29.3
43.0
72.2
20.0
39.1
55.2
87.4
27.1
43.8
69.4
112.0
27.6
46.4
79.4
131.0
28.7
47.3
34.8
69.4
119.0
207.0
41.4
123.0
75.0
128.0
43.0
76.4
147.0
251.0
Označenie ložiska
olejom
min-1
9.09
10.40
11.90
16.50
14.40
18.80
19.60
26.10
27.10
36.20
42.20
55.20
31.60
43.80
55.20
81.00
38.30
58.40
73.60
100.00
51.10
70.80
94.40
133.00
57.30
81.00
117.00
158.00
63.10
87.40
77.90
123.00
174.00
251.00
94.40
192.00
150.00
211.00
110.00
162.00
251.00
369.00
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
24
26
28
32
30
35
35
40
42
47
52
60
47
52
60
70
52
62
68
80
60
68
78
90
65
73
85
100
70
78
78
90
105
120
85
110
100
115
95
105
125
150
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
7900
7500
7100
6000
7100
5600
6300
5000
5300
4500
3800
3200
5000
4000
3300
2700
4700
3500
2800
2200
4200
3200
2700
2000
4000
3000
2400
1900
3800
2800
3300
2500
1900
1600
3200
1900
2400
1800
2800
2200
1700
1200
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
10600
10000
9400
7900
9400
7500
8400
6700
7100
6000
5000
4200
6700
5300
4500
3500
6300
4700
3800
3000
5600
4200
3500
2700
5300
4000
3200
2500
5000
3800
4500
3300
2500
2100
4200
2500
3200
2400
3800
3000
2200
1600
51100A
51101A
51102A
51202A
51103A
51203A
51104A
51204A
51105A
51205A
51305A
51405A
51106A
51206A
51306A
51406A
51107A
51207A
51307A
51407A
51108A
51208A
51308A
51408ATNGN
51109A
51209A
51309A
51409A
51110A
51210A
51111A
51211A
51311A
51411A
51112A
51312A
51213A
51313A
51114A
51214A
51314A
51414A
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Koeficient minimálneho
axiálneho zaťaženia M
~
kg
19
21
23
25
25
28
29
32
35
38
41
46
40
43
48
54
45
51
55
62
52
57
63
70
57
62
69
78
62
67
69
76
85
94
75
90
86
95
85
91
103
118
15
17
20
22
22
24
26
28
32
34
36
39
37
39
42
46
42
46
48
53
48
51
55
60
53
56
61
67
58
61
64
69
75
81
70
80
79
85
80
84
92
102
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
0.02
0.02
0.02
0.05
0.03
0.05
0.04
0.08
0.06
0.12
0.180
0.34
0.07
0.14
0.27
0.53
0.08
0.22
0.39
0.79
0.12
0.27
0.55
1.14
0.15
0.32
0.69
1.47
0.16
0.39
0.24
0.61
1.34
2.64
0.29
1.43
0.77
1.57
0.36
0.81
2.06
5.48
0.001
0.002
0.002
0.004
0.003
0.004
0.004
0.008
0.006
0.015
0.020
0.035
0.008
0.018
0.030
0.085
0.012
0.032
0.050
0.120
0.018
0.047
0.095
0.190
0.025
0.060
0.130
0.350
0.035
0.082
0.040
0.110
0.270
0.650
0.066
0.350
0.170
0.450
0.110
0.210
0.540
1.600
171
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 172
Jednosmerné axiálne guľkové ložiská
d = 75 až 150 mm
d
d
r
d
r
H
r
r
D
D
D
Rozmery
d
D
d1
D1
H
rs
min
mm
75 100
110
135
80 105
115
170
85 110
125
150
90 120
155
190
100 135
170
210
110 145
190
230
120 155
210
250
130 170
225
270
140 240
150 190
172
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
77
77
77
82
82
83
87
88
88
92
93
93
102
103
103
112
113
113
122
123
123
132
134
134
144
152
19
27
44
19
28
68
19
31
49
22
50
77
25
55
85
25
63
95
25
70
102
30
75
110
80
31
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
2.1
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5
2.1
1.0
1.5
3.0
1.0
2.0
3.0
1.0
2.1
4.0
1.0
2.1
4.0
2.1
1.0
43.8
77.9
185.0
44.7
79.4
316.0
45.5
96.2
224.0
59.9
233.0
383.0
85.8
251.0
447.0
87.4
304.0
492.0
89.1
348.0
531.0
119.0
369.0
631.0
414.0
123.0
Označenie ložiska
olejom
min-1
119.00
171.00
310.00
123.00
181.00
482.00
133.00
215.00
376.00
165.00
406.00
619.00
228.00
464.00
779.00
251.00
584.00
909.00
271.00
708.00
1040.00
355.00
779.00
1280.00
962.00
398.00
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
100
110
135
105
115
170
110
125
150
120
155
187
135
170
205
145
187
225
155
205
245
170
220
265
235
188
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
2700
2200
1600
2700
2000
890
2700
1900
1300
2200
1100
790
2000
1060
750
1900
890
670
1600
790
630
1400
750
560
710
1300
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
3500
3000
2100
3500
2700
1200
3500
2700
1800
3000
1500
1060
2700
1400
1000
2500
1200
890
2100
1060
840
1900
1000
750
940
1800
51115A
51215A
51315A
51116A
51216A
51416
51117A
51217A
51317A
51118A
51318
51418
51120A
51320
51420
51122A
51322
51422
51124
51324
51424
51126
51326
51426
51328
51130
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
Koeficient minimálneho
axiálneho zaťaženia M
~
kg
90
96
111
95
101
133
100
109
123
108
129
149
121
142
165
131
158
181
141
173
197
154
186
213
199
174
85
89
99
90
94
117
95
101
111
102
116
131
114
128
145
124
142
159
134
157
173
146
169
187
181
166
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.5
1.0
2.0
2.5
1.0
2.0
3.0
1.0
2.0
3.0
2.0
1.0
0.42
0.86
2.68
0.43
0.95
7.97
0.46
1.29
3.66
0.68
3.88
11.20
0.99
5.11
15.00
1.08
7.87
20.20
1.16
10.90
25.50
1.87
13.30
32.00
15.90
2.20
0.120
0.270
0.760
0.150
0.350
2.700
0.180
0.430
1.200
0.260
1.500
4.100
0.340
2.000
6.200
0.420
2.800
9.000
0.530
4.100
13.000
0.650
6.200
18.000
8.000
0.950
173
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 174
Jednosmerné axiálne guľkové ložiská
d = 160 až 1000 mm
d
d
r
d
r
H
r
r
D
D
D
Rozmery
d
D
d1
D1
H
rs
min
mm
160 200 198 162
225 222 163
170 215 213 172
240 237 173
180 225 222 185
250 247 183
190 240 237 193
270 267 194
200 250 247 203
280 277 204
220 270 267 223
240 300 297 243
300 420 415 304
320 440 435 325
340 420 416 344
360 440 436 364
420 500 495 424
1000 1180 1175 1005
174
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
1.0
1.5
1.1
1.5
1.1
1.5
1.1
2.0
1.1
2.0
1.1
1.5
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
5.0
126.0
276.0
158.0
282.0
165.0
304.0
185.0
355.0
188.0
355.0
192.0
261.0
584.0
614.0
419.0
430.0
490.0
1377.0
Označenie ložiska
olejom
min-1
422.00
722.00
511.00
750.00
562.00
858.00
631.00
1020.00
656.00
1020.00
722.00
926.00
2240.00
2495.00
1780.00
1880.00
2255.00
11595.00
Pripojovacie rozmery
d
plastickým
mazivom
kN
31
51
34
55
34
56
37
62
37
62
37
45
95
95
64
65
65
140
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
1300
890
1200
840
1100
840
1060
750
1060
750
1000
840
500
470
600
560
530
210
da
min
Hmotnosť
Da
max
ra
max
mm
1800
1200
1600
1100
1500
1100
1400
1000
1400
1000
1300
1100
670
630
790
750
710
280
51132
51232
51134
51234
51136
51236
51138
51238
51140
51240
51144
51148
51260
51264
51168
51172
51184
511/1000
160
170
180
190
200
220
240
300
320
340
360
420
1000
Koeficient minimálneho
axiálneho zaťaženia M
~
kg
184
199
197
212
207
222
220
238
230
248
250
276
372
392
388
408
470
1110
176
186
188
198
198
208
210
222
220
232
240
264
348
368
372
392
450
1070
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
1.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
4.0
2.33
6.67
3.31
8.28
3.48
8.85
4.06
11.90
4.24
12.40
4.62
7.55
43.10
45.50
20.30
21.80
25.00
270.00
1.200
3.200
1.500
4.600
1.900
5.500
2.400
7.500
3.100
9.500
4.600
6.500
40.000
48.000
19.000
22.000
30.000
720.000
175
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 176
Obojsmerné axiálne guľkové ložiská
d2 = 10 až 140 mm
d
d
D
r
r
r
r
B
r
H
D
D
d
Rozmery
d2
D
d3
D1
H
B
rs
min
r1s
min
mm
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
100
140
176
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
32.0 17
40.0 22
60.0 27
47.0 27
52.0 27
70.0 32
52.0 32
60.0 32
80.0 37
62.0 37
68.0 37
68.0 42
78.0 42
90.0 42
73.0 47
85.0 47
100.0 47
78.0 52
90.0 57
105.0 57
120.0 57
110.0 62
100.0 67
115.0 67
105.0 72
125.0 72
150.0 73
110.0 77
135.0 77
115.0 82
170.0 83
125.0 88
150.0 88
189.5 93
155.0 93
209.5 123
224.5 163
22
26
45
28
34
52
29
38
59
34
44
36
49
65
37
52
72
39
45
64
87
64
47
65
47
72
107
47
79
48
120
55
87
135
88
123
90
5
6
11
7
8
12
7
9
14
8
10
9
12
15
9
12
17
9
10
15
20
15
10
15
10
16
24
10
18
10
27
12
19
30
19
27
20
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
1.5
1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
2.0
1.0
1.5
1.0
2.1
1.0
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
0.3
0.3
0.6
0.3
0.3
0.6
0.3
0.3
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
15.8
22.4
55.2
27.6
35.5
72.2
29.3
43.0
87.4
39.1
55.2
43.8
69.4
112.0
46.4
79.4
131.0
47.3
69.4
91.5
156.0
95.0
75.0
128.0
76.4
147.0
251.0
77.9
185.0
79.4
316.0
96.2
224.0
383.0
233.0
348.0
276.0
Označenie
ložiska
olejom
min-1
16.5
26.1
55.2
36.2
42.2
81.0
43.8
55.2
100.0
58.4
73.6
70.8
94.4
133.0
81.0
117.0
158.0
87.4
123.0
174.0
251.0
192.0
150.0
211.0
162.0
251.0
369.0
171.0
310.0
181.0
482.0
215.0
376.0
619.0
406.0
708.0
722.0
Pripojovacie rozmery
d2
plastickým
mazivom
kN
32
40
60
47
52
70
52
60
80
62
68
68
78
90
73
85
100
78
90
105
120
110
100
115
105
125
150
110
135
115
170
125
150
190
155
210
225
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
6000
5000
3200
4500
3800
2700
4000
3300
2200
3500
2800
3200
2700
2000
3000
2400
1900
2800
2500
1900
1600
1900
2400
1800
2200
1700
1200
2200
1600
2000
890
1900
1300
790
1100
790
890
da
max
Hmotnosť
Da
max
ra
max
rb
max
mm
7900
6700
4200
6000
5000
3500
5300
4500
3000
4700
3800
4200
3500
2700
4000
3200
2500
3800
3300
2500
2100
2500
3200
2400
3000
2200
1600
3000
2100
2700
1200
2500
1800
1060
1500
1060
1200
52202A
52204A
52405A
52205A
52305A
52406A
52206A
52306A
52407A
52207A
52307A
52208A
52308A
52408ATNG
52209A
52309A
52409A
52210A
52211A
52311A
52411A
52312A
52213A
52313A
52214A
52314A
52414A
52215A
52315A
52216A
52416
52217A
52317A
52418
52318
52324
52232
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
100
140
Koeficient minimálneho
axiálneho zaťaženia M
~
kg
15
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
55
55
55
60
65
65
70
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
120
160
22
28
39
34
36
46
39
42
53
46
48
51
55
60
56
61
67
61
69
75
81
80
79
85
84
92
102
89
99
95
117
101
111
131
116
157
186
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.5
1.0
2.0
1.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
0.3
0.3
0.6
0.3
0.3
0.6
0.3
3.0
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.08
0.15
0.63
0.23
0.33
1.00
0.27
0.49
1.44
0.42
0.71
0.54
1.06
2.03
0.62
1.29
2.71
0.71
1.12
2.51
4.70
2.68
1.36
2.90
1.48
3.90
9.71
1.57
4.83
1.69
14.00
2.34
6.43
19.60
6.60
17.20
12.20
0.004
0.008
0.035
0.015
0.020
0.085
0.018
0.030
0.120
0.032
0.050
0.047
0.095
0.190
0.060
0.130
0.350
0.082
0.110
0.270
0.650
0.350
0.170
0.450
0.210
0.540
1.600
0.270
0.760
0.350
2.700
0.430
1.200
4.100
1.500
4.100
3.200
177
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 178
Axiálne
súdkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 20.
Naklopiteľnosť
Axiálne súdkové ložiská majú veľký počet nesymetrických súdkov s dobrým primknutím k obežným dráham hriadeľového a telesového krúžku, a preto sú vhodné na zachytávanie veľkého axiálneho zaťaženia i určitého radiálneho zaťaženia pri relatívne vysokej frekvencii otáčania. Ložiská
sú rozoberateľné, čo možno využiť pri montáži.
Vnútorná konštrukcia ložiska si vyžaduje mazanie olejom. Výnimku tvoria podmienky, kedy ložisko pracuje pri veľmi nízkej frekvencii otáčania.
Ložiská sa vyrábajú vo viacerých vyhotoveniach, ako je uvedené na obrázku. Dodávku ložísk vo
vyhotovení „J“ je potrebné vopred prekonzultovať s dodávateľom.
Guľová obežná dráha telesového krúžku ložiska umožňuje pri bežných prevádzkových pomeroch
(Pa 0,1Ca) naklopenie zo strednej polohy bez toho, aby došlo k porušeniu správnej funkcie ložiska o hodnoty, ako sú uvedené v tabuľke.
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
292
293
294
2°
2°3’
3°
Konštrukcia uloženia
Pripojovacie rozmery, uvedené v tabuľkovej časti publikácie, sú vhodné pre ložiská, kde zaťaženie Pa 0,1Ca. Pri väčšom zaťažení je vhodné ložiskové krúžky podoprieť po celej čelnej ploche,
to znamená da = d1 a Da = D1.
Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pa = Fa + 1,2Fr
J
EM
(Fr 0,55Fa)
[kN]
EJ
Minimálne axiálne zaťaženie
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 104 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Klietka
Axiálne súdkové ložiská vo vyhotovení „M“ majú mosadzné klietky vedené pomocou oceľového
puzdra na hriadeľovom krúžku.
Ložiská vo vyhotovení „J“ majú plechovú oceľovú klietku vedenú na hriadeľovom krúžku.
Ložiská vo vyhotovení „J“ sú zameniteľné s ložiskami s masívnou mosadznou klietkou. Ak sa má
nahradiť ložisko s masívnou mosadznou klietkou v uložení, kde je hriadeľový krúžok opretý na
hriadeli o čelo oceľového puzdra, ktoré vedie klietku, ložiskom vo vyhotovení „J“, je potrebné vložiť medzi hriadeľový krúžok a pôvodné osadenie na hriadeli rozperný krúžok, ako je znázornené
na obrázku.
178
Pri vyššej frekvencii otáčania vzniká u axiálnych súdkových ložísk nebezpečie preklzávania valivých telies medzi obežnými dráhami v dôsledku pôsobenia odstredivých síl v tých prípadoch, keď
klesne axiálne zaťaženie Fa pod dovolenú hodnotu. Na výpočet dovolenej hodnoty Fa min sa používa vzťah:
Ca
n ax
o
Fa min 1,8 Fr M m
2000
1000
Fa min - minimálne axiálne zaťaženie
Fr
- radiálne zaťaženie ložiska
Coa - axiálna základná statická únosnosť
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
nmax - maximálna frekvencia otáčania
M - koeficiet minimálneho axiálneho zaťaženia
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
2
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[min-1]
179
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 178
Axiálne
súdkové
ložiská
Presnosť
Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje.
Medzné hodnoty odchýlok presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v tabuľke 20.
Naklopiteľnosť
Axiálne súdkové ložiská majú veľký počet nesymetrických súdkov s dobrým primknutím k obežným dráham hriadeľového a telesového krúžku, a preto sú vhodné na zachytávanie veľkého axiálneho zaťaženia i určitého radiálneho zaťaženia pri relatívne vysokej frekvencii otáčania. Ložiská
sú rozoberateľné, čo možno využiť pri montáži.
Vnútorná konštrukcia ložiska si vyžaduje mazanie olejom. Výnimku tvoria podmienky, kedy ložisko pracuje pri veľmi nízkej frekvencii otáčania.
Ložiská sa vyrábajú vo viacerých vyhotoveniach, ako je uvedené na obrázku. Dodávku ložísk vo
vyhotovení „J“ je potrebné vopred prekonzultovať s dodávateľom.
Guľová obežná dráha telesového krúžku ložiska umožňuje pri bežných prevádzkových pomeroch
(Pa 0,1Ca) naklopenie zo strednej polohy bez toho, aby došlo k porušeniu správnej funkcie ložiska o hodnoty, ako sú uvedené v tabuľke.
Typ ložiska
Prípustné naklopenie
292
293
294
2°
2°3’
3°
Konštrukcia uloženia
Pripojovacie rozmery, uvedené v tabuľkovej časti publikácie, sú vhodné pre ložiská, kde zaťaženie Pa 0,1Ca. Pri väčšom zaťažení je vhodné ložiskové krúžky podoprieť po celej čelnej ploche,
to znamená da = d1 a Da = D1.
Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pa = Fa + 1,2Fr
J
EM
(Fr 0,55Fa)
[kN]
EJ
Minimálne axiálne zaťaženie
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery ložísk sú zhodné s normou ISO 104 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Označovanie
Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti publikácie.
Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi uvedenými v ods. 2.2.
Klietka
Axiálne súdkové ložiská vo vyhotovení „M“ majú mosadzné klietky vedené pomocou oceľového
puzdra na hriadeľovom krúžku.
Ložiská vo vyhotovení „J“ majú plechovú oceľovú klietku vedenú na hriadeľovom krúžku.
Ložiská vo vyhotovení „J“ sú zameniteľné s ložiskami s masívnou mosadznou klietkou. Ak sa má
nahradiť ložisko s masívnou mosadznou klietkou v uložení, kde je hriadeľový krúžok opretý na
hriadeli o čelo oceľového puzdra, ktoré vedie klietku, ložiskom vo vyhotovení „J“, je potrebné vložiť medzi hriadeľový krúžok a pôvodné osadenie na hriadeli rozperný krúžok, ako je znázornené
na obrázku.
178
Pri vyššej frekvencii otáčania vzniká u axiálnych súdkových ložísk nebezpečie preklzávania valivých telies medzi obežnými dráhami v dôsledku pôsobenia odstredivých síl v tých prípadoch, keď
klesne axiálne zaťaženie Fa pod dovolenú hodnotu. Na výpočet dovolenej hodnoty Fa min sa používa vzťah:
Ca
n ax
o
Fa min 1,8 Fr M m
2000
1000
Fa min - minimálne axiálne zaťaženie
Fr
- radiálne zaťaženie ložiska
Coa - axiálna základná statická únosnosť
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
nmax - maximálna frekvencia otáčania
M - koeficiet minimálneho axiálneho zaťaženia
(hodnoty sú v tabuľkovej časti publikácie)
2
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[min-1]
179
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 180
Ak je vonkajšie axiálne zaťaženie ložiska príliš malé, alebo počas prevádzky dochádza k odľahčeniu, napr. vo dvojici ložísk, je potrebné vytvoriť axiálne zaťaženie, napr. pružinami. Ak pôsobí
súčasne aj radiálne zaťaženie, musí byť dodržaná podmienka:
Fr 0,55Fa
Axiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Poa = Fa + 2,7Fr
(Fr 0,55Fa)
[kN]
Koeficient statickej bezpečnosti pre axiálne súdkové ložiská musí byť so 4.
180
181
ZVL-KLF_tabulky_E
27.11.2000 17:16
Stránka 182
Axiálne súdkové ložiská
d = 60 až 180 mm
d1
d
rs
B1
A
rs
B1
B2
H
h
rs
rs
D1
D
H
d1
D1
H
ra
ra
B1
B2
B3
h
A
rs
db
Da
Da
J, EJ
B
ra
ra
D1
D
Rozmery
D
B
B3
Db
da
da
A
h
M, EM
d
d1
d
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
Medzná frekvencia
otáčania
pre mazanie olejom
Označenie ložiska
Pripojovacie rozmery
d
min
mm
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
182
min-1
kN
130
140
150
160
170
170
180
190
210
190
190
230
210
250
225
270
240
280
250
300
270
320
280
340
300
360
42
45
48
51
54
54
58
60
67
48
48
73
54
78
58
85
60
85
60
90
67
95
67
103
73
109
118
128
137
146
155
155
164
174
193
176
176
212
194
229
205
247
219
257
229
276
248
306
258
324
277
342
88.0
96.5
102.0
109.0
116.0
116.0
125.0
130.0
144.5
143.0
143.0
160.0
157.5
172.0
170.0
188.0
183.0
197.5
193.0
211.5
207.0
226.0
215.0
240.0
231.0
255.0
28.0
30.0
32.0
34.5
36.0
36.0
38.0
31.0
31.0
37.0
55.5
15.0 39.5
16.0 42.5
17.0 45.5
18.0 48.0
19.0 51.0
19.0
21.0 55.0
22.0 57.0
24.0 64.0
16.0 45.5
16.0
26.0 69.0
18.0 51.0
29.0 74.0
19.0 55.0
31.0 81.0
20.0 57.0
31.0 81.0
20.0 57.0
32.0 86.0
23.0 64.0
34.0 91.0
23.0 64.0
37.0 99.0
25.0 69.0
39.0 105.0
35.5
38.0
42.0
44.5
46.5
46.5
49.0
42.0
42.0
50.5
72.0
20
21
23
24
24
24
28
29
32
23
23
35
26
37
28
41
29
41
29
44
32
45
32
50
35
52
38
42
44
47
50
50
54
56
62
64
64
69
70
74
76
81
82
86
87
92
92
99
96
104
103
110
1.5
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
3.0
2.0
2.0
3.0
2.1
4.0
2.1
4.0
2.1
4.0
2.1
4.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
287
340
371
429
464
570
527
578
705
442
570
817
560
934
628
1086
675
1130
697
1276
807
1461
833
1624
984
1803
809
973
1071
1254
1367
1430
1570
1784
2127
1415
1760
2601
1831
2996
2071
3538
2311
3750
2425
4270
2812
4806
2948
5376
3525
6021
2400
2200
2000
2000
1900
2000
1800
1700
1500
1600
1800
1400
1400
1300
1300
1200
1300
1200
1200
1100
1100
1000
1100
940
1000
890
29412M
29413M
29414M
29415M
29416M
29417M
29418M
29420M
29322M
29422M
29324M
29424M
29326M
29426M
29328M
29428M
29330M
29430M
29332M
29432M
29334M
29434M
29336M
29436M
da
min
db
max
Da
max
Hmotnosť
Db
min
ra
max
mm
29412J
29413J
29414J
29415J
29416J
29416EJ
29417J
29322J
29322EJ
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
29326J
29426J
130
140
150
160
170
180
~M
Koeficienty minimálneho
axiálneho zaťaženia
J
kg
90 67
100
74
105 79
115 84
120 88
120 88
130
97
135
150
145 117
145 117
165
160
180
170 140
195 148
185
205
195
220
210
230
220
245
235
260
109
118
126
134
141
141
153
161
178
165
165
196
184
212
198
229
211
239
222
257
239
274
248
291
266
307
140
150
160
170
180
180
190
200
200
235
280
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.5
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.5
4.0
2.5
4.0
2.5
4.0
2.60
3.30
4.00
4.90
5.80
6.90
8.10
11.80
5.50
14.50
7.60
18.10
9.30
22.50
11.00
24.20
11.50
29.40
15.20
35.50
16.00
43.70
20.30
52.00
2.47
3.22
3.98
4.74
5.57
5.80
6.64
5.40
5.40
8.65
21.80
0.080
0.100
0.140
0.180
0.250
0.250
0.300
0.370
0.600
0.250
0.250
0.800
0.360
1.100
0.520
1.600
0.680
2.000
0.900
2.500
1.100
3.000
1.400
3.800
1.600
4.700
183
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 184
Axiálne súdkové ložiská
d = 190 až 380 mm
M, EM
J, EJ
Rozmery
d
D
H
d1
D1
B
B1
B2
B3
h
A
rs
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
Medzná frekvencia
otáčania
pre mazanie olejom
Označenie
ložiska
Pripojovacie rozmery
d
min
mm
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
184
kN
320
380
340
340
400
360
420
340
380
440
360
420
480
380
440
520
420
480
540
440
500
580
540
620
500
560
520
670
670
78
115
85
85
122
85
122
60
85
122
60
95
132
60
95
145
73
109
145
73
109
155
122
170
85
122
85
175
175
308
360
325
325
380
345
400
330
365
420
350
405
460
370
423
495
405
460
515
430
482
555
520
590
485
540
505
640
640
246.0
27.0 74.0
270.0
41.0 111.0
261.0
29.0 81.0
261.0 54.5 29.0
77.4
284.0
43.0 117.0
280.0
29.0 81.0
305.0
43.0 117.0
283.0
19.0 57.0
300.0
29.0 81.0
321.0
43.0 117.0
302.0
19.0 57.0
325.0
32.0 91.0
346.0
48.0 127.0
323.0
19.0 57.0
345.0
32.0 91.0
380.0
52.0 140.0
355.0
21.0 69.0
375.0
37.0 105.0
398.0
52.0 140.0
375.0
21.0 69.0
395.0
37.0 105.0
430.0
55.0 149.0
424.0
41.0 117.0
452.0
61.0 164.0
420.0
25.0 81.0
444.0
41.0 117.0
440.0
27.0 81.0
510.0
63.0 168.0
510.0
63.0 168.0
38
55
41
41
59
41
58
30
41
59
30
45
64
30
46
68
38
50
70
38
53
75
59
82
44
59
42
85
85
110
117
116
116
122
125
132
130
135
142
139
148
154
150
158
166
162
168
175
172
180
191
192
201
194
202
202
222
222
4.0
5.0
4.0
4.0
5.0
4.0
6.0
2.1
4.0
6.0
2.1
5.0
6.0
2.1
5.0
6.0
3.0
5.0
6.0
3.0
5.0
7.5
5.0
7.5
4.0
5.0
4.0
7.5
7.5
1115
1960
1299
1340
2208
1340
2257
770
1341
2340
801
1777
2730
847
1778
3227
1025
2182
3217
1065
2183
3889
2644
4346
1402
2654
1545
4600
4700
min-1
4013
6607
4740
4969
7508
7969
7968
3450
5185
8416
3654
6820
9871
3952
7103
11844
4665
8504
11854
4925
8854
14694
10554
16413
6596
11031
7511
18300
19100
940
840
890
890
790
840
750
890
790
750
890
750
670
840
710
630
750
630
600
710
630
560
560
500
630
560
600
470
470
da
min
db
max
Hmotnosť
Db
min
Da
max
ra
max
mm
190
29338M
29438M
29340M
200
29340J
29440M
29344M
29444M
29248M
29348M
29448M
29252M
29352M
29452M
29256M
29356M
29456M
29260M
29360M
29460M
29264M
29364M
29464M
29368M
29468M
29272M
29372M
29276M
29476M
29476EM
220
240
260
280
300
320
340
360
380
~M
Koeficienty minimálneho
axiálneho zaťaženia
J
kg
250
275
265
265
290
285
310
285
300
330
305
330
360
325
350
390
355
380
410
375
400
435
430
465
420
450
440
510
510
224
350
283
325
300
300
343
320
364
311
340
383
331
374
419
351
394
453
386
429
471
406
449
507
484
451
461
504
480
587
587
3.0
4.0
3.0
3.0
4.0
3.0
5.0
2.0
3.0
5.0
2.0
3.0
5.0
2.0
4.0
5.0
2.5
4.0
5.0
2.5
4.0
6.0
4.0
6.0
3.0
4.0
3.0
6.0
6.0
24.80
60.00
30.80
28.9
69.00
32.80
74.00
16.70
35.30
79.00
18.50
48.50
105.00
19.50
52.50
132.00
30.50
74.00
140.00
32.90
77.00
175.00
103.00
218.00
51.80
107.00
52.80
254.00
254.00
2.000
5.700
2.400
2.400
6.800
3.100
8.000
1.300
4.400
10.000
1.500
5.700
13.000
1.700
7.000
18.000
2.600
8.500
20.000
2.800
10.000
28.000
14.000
34.000
4.900
15.000
6.200
44.000
44.000
185
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:02
Stránka 186
Axiálne súdkové ložiská
d = 400 až 800 mm
M, EM
J, EJ
Rozmery
d
D
H
d1
D1
B1
B2
h
A
rs
Základná únosnosť
dynamická statická
Ca
Coa
Označenie ložiska
Medzná frekvencia
otáčania
pre mazanie olejom
Pripojovacie rozmery
d
min
mm
400
420
440
500
530
600
630
800
186
kN
540
620
650
730
680
780
670
750
800
900
850
1360
85 526 460.0 27.0
132 596 494.0 44.0
140 626 520.0 48.0
185 700 546.0 67.0
145 655 546.0 49.0
206
745 576.0 74.0
103 654 574.0 33.0
150 725 611.0 51.0
160 772 648.0 54.0
180 850 731.0 64.5
132 820 724.0 42.0
335 1300 1040.0 120.0
81.0 42
127.0 64
135.0 68
178.0 89
140.0 70
199.0 100
99.0 55
144.0 74
154.0 76
171.0 87
127.0 67
324.0 162
212
225
235
244
245
260
268
280
295
335
338
462
4.0
6.0
6.0
7.5
6.0
9.5
5.0
6.0
7.5
7.5
6.0
15.0
1602
2573
3142
5649
3072
6278
2404
4216
5130
6800
4250
16340
7899
11055
13146
22400
13368
24650
12124
18655
22730
31500
22500
72364
29280M
29380M
29384M
29484M
29388M
29488M
292/500M
293/500M
293/530M
293/600EM
292/630EM
294/800M
min-1
mm
600
500
450
420
450
400
470
400
380
330
350
220
400
420
440
500
530
600
630
800
da
min
Da
max
Hmotnosť
ra
max
Koeficienty minimálneho
axiálneho zaťaženia
~
kg
460
498
523
560
548
592
578
613
651
735
730
1055
500
557
585
643
614
684
622
680
724
815
789
1200
3.0
5.0
5.0
6.0
5.0
8.0
4.0
5.0
6.0
6.0
5.0
12.0
55.30
150.00
170.00
323.00
190.00
407.00
101.00
220.00
286.00
390.00
211.00
2010.00
7.000
24.000
26.00
64.000
34.000
83.000
16.000
46.000
64.000
120.000
44.000
740.000
187
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:03
Stránka 188
Upínacie
ložiská
a úložné
jednotky
Medzná frekvencia otáčania
Tento parameter je v rozhodujúcej miere závislý od uloženia na hriadeli a od veľkosti tolerancie
priemeru hriadeľa je spracovaná závislosť uvedená v tabuľkovej časti.
Upínacie ložiská sú jednoradové guľkové ložiská s dvojitým tesnením na obidvoch stranách.
Vonkajší krúžok má guľový povrch, a preto sa môže v telese s rovnakou guľovou úpravou plochy
naklopiť. Tým môže vyrovnávať prípadné nesúososti. Vnútorný krúžok ložiska je širší ako vonkajší
a na hriadeľ sa upevňuje:
- pomocou výstredníkového upínacieho krúžku, konštrukčné vyhotovenie označené UA,
- skrutkami, konštrukčné vyhotovenie označené UC.
Ložiská sú pri výrobe naplnené plastickým mazivom na celú dobu životnosti ložiska. Konštrukcia
telesa dovoľuje aj prípadné domazávanie pomocou mazacej hlavice.
Ložiská sú vhodné pre uloženie krátkych hriadeľov a pre uloženia, kde sú malé tepelné dilatácie,
ktoré sa kompenzujú axiálnou vôľou v ložiskách alebo poddajnosťou konštrukcie, na ktorej sú
upevnené ložiskové telesá.
Materiál upínacích telies je šedá liatina alebo oceľový plech a z hľadiska konštrukcie môžu byť
telesá stojaté - označenie SG, SA alebo prírubové - označenie FG, FM, FB, FE. V upínacom telese
je guľová dutina v ktorej je ložisko a spolu tvoria jeden celok, ktorý umožňuje ekonomické riešenie s jednoduchou konštrukciou uloženia. Uplatňujú sa predovšetkým v poľnohospodárskych
strojoch, dopravných zariadeniach, potravinárskych strojoch a podobne.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery upínacích ložísk zodpovedajú norme ISO 2264, ložiskových telies ISO 3228
a výstredníkových upínacích krúžkov ISO 3145.
Označovanie
Označovanie upínacích ložísk, príslušných upínacích telies a kompletných jednotiek je v tabuľkovej časti publikácie.
Klietka
Ložiská majú klietky lisované z oceľového plechu, ktoré sa neoznačujú.
Presnosť
Ložiská majú jednotnú toleranciu priemeru diery H6. Táto tolerancia zabezpečuje pri opracovaní
hriadeľa v tolerančnom poli h v každom prípade posuvné uloženie. Na výrobu hriadeľa spravidla
postačujú tolerancie h8 až h11. Pre väčšie zaťaženie a vyššie frekvencie otáčania je potrebné zvoliť tolerancie h6, h7.
Radiálna vôľa
Bežne vyrábané upínacie ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje a jej veľkosť
a rozsah je rovnaký, ako pre jednoradové guľkové ložiská zhodných rozmerov.
Dodávku ložísk s inou veľkosťou radiálnej vôle je treba vopred prerokovať s dodávateľom.
188
189
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:03
Stránka 188
Upínacie
ložiská
a úložné
jednotky
Medzná frekvencia otáčania
Tento parameter je v rozhodujúcej miere závislý od uloženia na hriadeli a od veľkosti tolerancie
priemeru hriadeľa je spracovaná závislosť uvedená v tabuľkovej časti.
Upínacie ložiská sú jednoradové guľkové ložiská s dvojitým tesnením na obidvoch stranách.
Vonkajší krúžok má guľový povrch, a preto sa môže v telese s rovnakou guľovou úpravou plochy
naklopiť. Tým môže vyrovnávať prípadné nesúososti. Vnútorný krúžok ložiska je širší ako vonkajší
a na hriadeľ sa upevňuje:
- pomocou výstredníkového upínacieho krúžku, konštrukčné vyhotovenie označené UA,
- skrutkami, konštrukčné vyhotovenie označené UC.
Ložiská sú pri výrobe naplnené plastickým mazivom na celú dobu životnosti ložiska. Konštrukcia
telesa dovoľuje aj prípadné domazávanie pomocou mazacej hlavice.
Ložiská sú vhodné pre uloženie krátkych hriadeľov a pre uloženia, kde sú malé tepelné dilatácie,
ktoré sa kompenzujú axiálnou vôľou v ložiskách alebo poddajnosťou konštrukcie, na ktorej sú
upevnené ložiskové telesá.
Materiál upínacích telies je šedá liatina alebo oceľový plech a z hľadiska konštrukcie môžu byť
telesá stojaté - označenie SG, SA alebo prírubové - označenie FG, FM, FB, FE. V upínacom telese
je guľová dutina v ktorej je ložisko a spolu tvoria jeden celok, ktorý umožňuje ekonomické riešenie s jednoduchou konštrukciou uloženia. Uplatňujú sa predovšetkým v poľnohospodárskych
strojoch, dopravných zariadeniach, potravinárskych strojoch a podobne.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery upínacích ložísk zodpovedajú norme ISO 2264, ložiskových telies ISO 3228
a výstredníkových upínacích krúžkov ISO 3145.
Označovanie
Označovanie upínacích ložísk, príslušných upínacích telies a kompletných jednotiek je v tabuľkovej časti publikácie.
Klietka
Ložiská majú klietky lisované z oceľového plechu, ktoré sa neoznačujú.
Presnosť
Ložiská majú jednotnú toleranciu priemeru diery H6. Táto tolerancia zabezpečuje pri opracovaní
hriadeľa v tolerančnom poli h v každom prípade posuvné uloženie. Na výrobu hriadeľa spravidla
postačujú tolerancie h8 až h11. Pre väčšie zaťaženie a vyššie frekvencie otáčania je potrebné zvoliť tolerancie h6, h7.
Radiálna vôľa
Bežne vyrábané upínacie ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje a jej veľkosť
a rozsah je rovnaký, ako pre jednoradové guľkové ložiská zhodných rozmerov.
Dodávku ložísk s inou veľkosťou radiálnej vôle je treba vopred prerokovať s dodávateľom.
188
189
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:03
Stránka 190
Upínacie ložiská
d = 20 až 40 mm
a
a
S
S
S
s
s
1
1
UA
UD
UC
Rozmery
d
D
B
C
rs
d1
min
max
S
Ca
30
35
40
190
Označenie
ložiska
kN
47
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
31.4
44.4
34.1
31.0
27.7
48.4
38.1
35.7
30.3
51.1
42.9
38.9
34.0
56.3
49.2
43.7
39.5
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.1
1.1
1.1
0.6
1.1
1.1
1.1
1.1
0.6
1.1
38.0
38.0
45.0
45.0
56.5
56.5
60.0
60.0
Hmotnosť
12.7
17.5
14.3
7.5
7.5
7.5
18.3
15.9
8.0
8.0
8.0
18.8
17.5
8.5
9.5
8.5
21.4
19.0
9.0
11.0
9.0
4.1
4.1
4.1
4.8
4.8
5.3
5.3
5.9
5.9
12.77
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
19.4
19.4
19.4
19.4
19.4
25.6
25.6
25.6
25.6
25.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
6.56
7.90
7.90
7.90
7.90
7.90
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
UC204
UA205
UC205
UD205
UE205
US205
UA206
UC206
UD206
UE206
US206
UA207
UC207
UD207
UE207
US207
UA208
UC208
UD208
UE208
US208
US
Medzná frekvencia otáčania
pre mazanie tukom
Tolerancia priemeru hriadeľa
h6
mm
20
25
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
UE
h7
h8
h9
h11
-1
kg
min
0.146
0.230
0.170
0.126
0.180
0.150
0.360
0.280
0.195
0.280
0.210
0.550
0.410
0.278
0.420
0.330
0.700
0.550
0.360
0.570
0.450
8500
7100
7100
5300
4500
4500
3800
3200
3200
1300
1000
1000
850
710
710
7100
7100
6300
6300
4500
4500
4000
4000
3200
3200
2800
2800
1000
1000
890
890
710
710
630
630
6300
6300
5300
5300
4000
4000
3300
3300
2800
2800
2200
2200
890
890
750
750
630
630
530
530
5300
5300
4700
4700
3300
3300
3000
3000
2200
2200
1900
1900
750
750
670
670
530
530
470
470
4700
4700
3000
3000
1900
1900
670
670
470
470
191
ZVL-KLF_tabulky_E
27.11.2000 17:17
Stránka 192
Stojaté úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 25 až 40 mm
A1
A1
A1
H1
N
H
D
D
m
d
D
d
H1
H2
A
SGA
A
SG
E
L
Rozmery
d
D
L
E
H
H1
H2
A
A1
N
N1
30
35
40
Základná únosnosť
Označenie
dynamická statická
Cor
Cr
úložnej
jednotky
Hmotnosť
telesa
ložiska
~
m
mm
25
A
SGC
kN
52
52
62
62
72
72
80
80
130
130
155
155
160
160
175
175
102
102
118
118
128
128
133
133
70.5
70.5
84.0
84.0
93.0
93.0
100.0
100.0
36.5
36.5
42.9
42.9
47.6
47.6
49.2
49.2
14
14
17
17
19
19
19
19
34
34
39
39
44
44
50
50
22
22
24
24
29
29
32
32
17
17
20
20
20
20
20
20
12
12
15
15
15
15
15
15
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
32.6
32.6
kg
7.90
7.90
11.20
11.20
15.20
15.20
19.80
19.80
SGA205
SGC205
SGA206
SGC206
SGA207
SGC207
SGA208
SGC208
SG205
SG205
SG206
SG206
SG207
SG207
SG208
SG208
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
UA208
UC208
0.74
0.68
1.20
1.12
1.60
1.46
1.95
1.80
Pri použití ložísk typu UE do telies SG je označenie úložnej jednotky SGE
Pri použití ložísk typu US do telies SG je označenie úložnej jednotky SGS
192
193
ZVL-KLF_tabulky_E
27.11.2000 17:22
Stránka 194
Štvorcové prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
Oválne prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 25 až 40 mm
d = 25 až 40 mm
A
A3
N
A
A1
A1
A
A1
D
EL
d
D
m
D
L
E
A
A1
A2
A3
N
mm
25 52
52
30 62
62
35 72
72
40 80
80
95
95
108
108
118
118
130
130
70.0
70.0
82.5
82.5
92.0
92.0
101.5
101.5
45.9
38.8
50.1
42.2
52.8
45.9
57.9
53.5
29.5
29.5
31
31
33.5
33.5
36.5
36.5
13
13
13
13
14
14
14
14
19.0
19.0
20.0
20.0
20.5
20.5
23.0
23.0
12
12
12
12
15
15
15
15
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
32.6
32.6
Pri použití ložísk typu UE do telies FG je označenie úložnej jednotky FGE
Pri použití ložísk typu UD do telies FG je označenie úložnej jednotky FGD
Pri použití ložísk typu US do telies FG je označenie úložnej jednotky FGS
194
0.83
0.77
1.20
1.12
1.55
1.41
2.05
1.90
A2
m
A2
C
Rozmery
ložiska
d
D
L
H
E
A
A1
A2
N
m
mm
FGA205
FGC205
FGA206
FGC206
FGA207
FGC207
FGA208
FGC208
d
m
A2
H
kg
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
19.8
19.8
d D
m
A2
FGC
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická jednotky
úložnej
telesa
Cr
Cor
jednotky
kN
D
EL
d
m
A2
FGA
m
D
m
A2
FG
Rozmery
d
A
A1
N
D
E
L
A
A1
A1
FG205
FG205
FG206
FG206
FG207
FG207
FG208
FG208
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
UA208
UC208
25 52
52
30 62
62
35 72
72
40 80
80
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická jednotky
úložnej
telesa
Cr
Cor
jednotky
kN
123
123
142
142
156
156
172
172
70
70
83
83
92
92
102
102
99.0
99.0
116.5
116.5
130.0
130.0
143.8
143.8
45.9
38.8
50.1
42.2
53.3
46.4
58.9
54.2
29.5
29.5
31.0
31.0
33.5
33.5
37.0
37.0
13
13
13
13
14
14
14
14
12
12
12
12
14
14
15
15
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
32.6
32.6
ložiska
kg
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
19.8
19.8
0.64
0.58
1.08
1.00
1.45
1.31
1.75
1.60
FMA205
FMC205
FMA206
FMC206
FMA207
FMC207
FMA208
FMC208
FM205
FM205
FM206
FM206
FM207
FM207
FM208
FM208
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
UA208
UC208
Pri použití ložísk typu UE do telies FM je označenie úložnej jednotky FME
Pri použití ložísk typu UD do telies FM je označenie úložnej jednotky FMD
Pri použití ložísk typu US do telies FM je označenie úložnej jednotky FMS
195
ZVL-KLF_tabulky_E
27.11.2000 17:22
Stránka 194
Štvorcové prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
Oválne prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 25 až 40 mm
d = 25 až 40 mm
A
A3
N
A
A1
A1
A
A1
D
EL
d
D
m
D
L
E
A
A1
A2
A3
N
mm
25 52
52
30 62
62
35 72
72
40 80
80
95
95
108
108
118
118
130
130
70.0
70.0
82.5
82.5
92.0
92.0
101.5
101.5
45.9
38.8
50.1
42.2
52.8
45.9
57.9
53.5
29.5
29.5
31
31
33.5
33.5
36.5
36.5
13
13
13
13
14
14
14
14
19.0
19.0
20.0
20.0
20.5
20.5
23.0
23.0
12
12
12
12
15
15
15
15
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
32.6
32.6
Pri použití ložísk typu UE do telies FG je označenie úložnej jednotky FGE
Pri použití ložísk typu UD do telies FG je označenie úložnej jednotky FGD
Pri použití ložísk typu US do telies FG je označenie úložnej jednotky FGS
194
0.83
0.77
1.20
1.12
1.55
1.41
2.05
1.90
A2
m
A2
C
Rozmery
ložiska
d
D
L
H
E
A
A1
A2
N
m
mm
FGA205
FGC205
FGA206
FGC206
FGA207
FGC207
FGA208
FGC208
d
m
A2
H
kg
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
19.8
19.8
d D
m
A2
FGC
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická jednotky
úložnej
telesa
Cr
Cor
jednotky
kN
D
EL
d
m
A2
FGA
m
D
m
A2
FG
Rozmery
d
A
A1
N
D
E
L
A
A1
A1
FG205
FG205
FG206
FG206
FG207
FG207
FG208
FG208
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
UA208
UC208
25 52
52
30 62
62
35 72
72
40 80
80
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická jednotky
úložnej
telesa
Cr
Cor
jednotky
kN
123
123
142
142
156
156
172
172
70
70
83
83
92
92
102
102
99.0
99.0
116.5
116.5
130.0
130.0
143.8
143.8
45.9
38.8
50.1
42.2
53.3
46.4
58.9
54.2
29.5
29.5
31.0
31.0
33.5
33.5
37.0
37.0
13
13
13
13
14
14
14
14
12
12
12
12
14
14
15
15
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
32.6
32.6
ložiska
kg
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
19.8
19.8
0.64
0.58
1.08
1.00
1.45
1.31
1.75
1.60
FMA205
FMC205
FMA206
FMC206
FMA207
FMC207
FMA208
FMC208
FM205
FM205
FM206
FM206
FM207
FM207
FM208
FM208
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
UA208
UC208
Pri použití ložísk typu UE do telies FM je označenie úložnej jednotky FME
Pri použití ložísk typu UD do telies FM je označenie úložnej jednotky FMD
Pri použití ložísk typu US do telies FM je označenie úložnej jednotky FMS
195
ZVL-KLF_tabulky_E
24.11.2000 20:21
Stránka 196
Trojuholníkové lisované prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 25 až 35 mm
A1
H1
E H
A1
A
A
A1
D
H2
d
H2 D
m
A2
N
Rozmery
d
D
H
E
H1
H2
A
A1
A2
N
m
mm
25 52
52
30 62
62
35 72
72
FBA
60
60
71
71
81
81
26.9
19.8
30.1
22.2
32.3
24.1
9.0
9.0
9.5
9.5
10.0
10.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
8.8
8.8
10.5
10.5
10.5
10.5
M8
M8
M10
M10
M10
M10
FBC
Základná únosnosť Hmot. Označenie telesa
dynamická statická ložiska telesa s ložiskom
úložnej
telesa
Cr
Cor
jednotky
14.0
14.0
19.4
19.4
25.6
25.6
Pri použití ložísk typu UE do telies FB je označenie úložnej jednotky FBE
Pri použití ložísk typu UD do telies FB je označenie úložnej jednotky FBD
Pri použití ložísk typu US do telies FB je označenie úložnej jednotky FBS
196
A2
kN
99.5 76.0 34.5
99.5 76.0 34.5
112.5 90.5 38.5
112.5 90.5 38.5
122.0 100.0 45.0
122.0 100.0 45.0
m
m
A2
FB
d
H2 D
ložiska
kg
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
0.36
0.30
0.58
0.50
0.81
0.67
FBA205
FBC205
FBA206
FBC206
FBA207
FBC207
FB205
FB205
FB206
FB206
FB207
FB207
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
ZVL-KLF_tabulky_E
24.11.2000 20:21
Stránka 197
Okrúhle lisované prírubové úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 20 až 35 mm
A
A1
A1
EH
D
H2
H1 D
d
Rozmery
D
H
E
H2
A
A1
A2
N
m
mm
20
25
30
35
A2
FEA
91.0 71.5
95.0 76.0
95.0 76.0
112.7 90.5
112.7 90.5
122.0 100.0
122.0 100.0
55
60
60
71
71
81
81
18.3
26.9
19.8
30.1
22.2
32.3
24.1
8.0
8.5
8.5
8.7
8.7
9.5
9.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
8.7
8.7
8.7
10.5
10.5
10.5
10.5
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
FEC
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická ložiska
úložnej telesa
Cr
Cor
jednotky
kN
47
52
52
62
62
72
72
d
m
A2
A2
FE
d
H1 D
m
m
N
A
A1
12.7
14
14
19.4
19.4
25.6
25.6
ložiska
kg
6.5
7.9
7.9
11.2
11.2
15.2
15.2
0.27
0.40
0.35
0.65
0.55
0.86
0.86
FEC204
FEA205
FEC205
FEA206
FEC206
FEA207
FEC207
FE204
FE205
FE205
FE206
FE206
FE207
FE207
UC204
UA205
UC205
UA206
UC206
UA207
UC207
Pri použití ložísk typu UE do telies FE je označenie úložnej jednotky FEE
Pri použití ložísk typu UD do telies FE je označenie úložnej jednotky FED
Pri použití ložísk typu US do telies FE je označenie úložnej jednotky FES
197
ZVL-KLF_tabulky_E
24.11.2000 20:21
Stránka 198
Stojaté plechové úložné jednotky s upínacím ložiskom
d = 25 až 35 mm
A1
H
A1
D
H1 N
H2
E
L
Rozmery
d
D
A
A1
E
L
H
H1
H2 N
d D
d
A
A
A
A
SA
SAD
SAE
SAS
Cr
Cor
kN
52 32
62 38
72 42
21.5 86 108 56.6 28.6 4 11.2 14
23.8 95 119 66.3 33.3 4 11.2 19.4
27
106 130 78.2 39.7 5 11.2 25.6
V úložných jednotkách typu SAD sú použité ložiská UD
V úložných jednotkách typu SAE sú použité ložiská UE
V úložných jednotkách typu SAS sú použité ložiská US
198
d D
A1
Základná únosnosť Hmot. Označenie
dynamická statická ložiska telesa telesa s ložiskom
mm
25
30
35
A1
kg
7.9
11.2
15.2
0.13
0.18
0.23
SA205 SAD205 SAE205 SAS205
SA206 SAD206 SAE206 SAS206
SA207 SAD207 SAE207 SAS207
ZVL-KLF_tabulky_E
27.11.2000 17:23
Stránka 200
Kĺbové
ložiská
Kĺbové ložiská sú radiálne klzné ložiská pozostávajúce z jedného vnútorného a jedného vonkajšieho krúžku, ktoré majú guľové funkčné plochy. Ložiská sú určené predovšetkým pre uloženia, kde pôsobia veľké radiálne zaťaženia pri pomalom naklápaní alebo kývaní, a pre uloženia, kde
má byť zabezpečená priestorová nastaviteľnosť dvoch súčastí. Okrem radiálného zaťaženia môžu
ložiská zachytávať aj axiálne zaťaženia určitej veľkosti v obidvoch smeroch.
Kĺbové ložiská sa vyrábajú z ložiskovej ocele. Krúžky sú kalené, brúsené a prípadne fosfátované.
Kĺbové ložiská vyžadujú minimálnu obsluhu. Pri prvej montáži sa ložiská naplnia mazivom
a domazávajú sa v určitých časových intervaloch podľa prevádzkových podmienok. Pre mazanie
kĺbových ložísk sú vhodné predovšetkým plastické mazivá s prísadou EP alebo MoS2.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery kĺbových ložísk typu GE zodpovedajú medzinárodnej norme ISO 6124/1 a ložísk
typu GEW s rozšíreným vnútorným krúžkom medzinárodnej norme ISO 6124/2 (STN 02 3516).
Označovanie
Označenie kĺbových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerovej tabuľke a pozostáva z označenia typu (GE alebo GEW) a veľkosti (číslica udáva priemer diery v mm), napr GE30.
Obmeny základného vyhotovenia (radiálna vôľa, tesnenie, zmena rozmerov) sa označujú prídavnými znakmi podľa STN 02 4608 (okrem znaku E), umiestnenými za základným označením.
znak: E - fosfátovaný povrch ložiska, napr. GE30E.
Presnosť
Kĺbové ložiská sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti, ktorý sa neoznačuje. Hodnoty odchýlok
zodpovedajú medzinárodnej norme ISO 6125.
Radiálna vôľa
Kĺbové ložiská sa bežne vyrábajú s normálnou radiálnou vôľou, ktorá sa neoznačuje. Hodnoty
radiálnych vôlí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Priemer diery
Radiálna vôľa
C2
nad
do
min
normálna
max
min
200
min
max
82
100
120
82
100
120
124
150
180
µm
mm
12
20
35
C3
max
20
35
60
10
12
15
40
50
60
40
50
60
ZVL-KLF_tabulky_E
24.11.2000 20:21
Stránka 201
Výpočet radiálneho ekvivalentného zaťaženia, prípustného statického zaťaženia, výpočet základnej trvanlivosti ložísk bez domazávania a s domazávaním je uvedený v odbornej publikácii
č. 324-82/94-S.
201
ZVL-KLF_tabulky_E
20.11.2000 17:03
Stránka 202
Kĺbové ložiská
d = 14 až 60 mm
r
r
r
r
GE
GEW
Rozmery
d
D
B
C
d1
d2
r1s
min
r2s α
min
mm
14
15
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
202
Radiálna vôľa
normálna
min
26
26
28
35
35
42
42
47
47
52
55
55
62
62
68
75
75
85
90
12
12
12
16
20
20
25
22
22
32
25
25
28
40
32
35
50
40
44
9
9
9
12
12
16
16
18
18
18
20
20
22
22
25
28
28
32
36
25
30.5
37
46
57
-
22
22
22
29
29
35.5
35.5
40.7
40.7
44
47
47
53
53
60
66
66
74
80
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
8
8
8
9
4
7
4
6
4
4
6
4
7
4
7
6
4
7
6
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
Označenie
ložiska
Hmotnosť
Pripojovacie rozmery
da
d
da
min
max
Da
max
Da
min
ra
max
rb
max
23
23
23
31
31
38
38
43
43
47
50
50
57
57
63
70
70
80
84
21
21
21
28
28
33
33
38
38
41
44
44
50
50
56
61
61
70
73
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
max
µm
°
Základná únosnosť
dynamická statická
Cr
Cor
kN
60
82
82
82
82
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
17
17
17
30
30
48
48
62
62
67
80
80
100
100
127
156
156
190
245
85
85
85
146
146
240
240
310
310
335
400
400
500
500
640
780
780
950
1220
GE15EX2
GE15E
GE15EX1
GE20E
GEW20E
GE25E
GEW25E
GE30E
GE30E-2RS
GEW32E
GE35E
GE35E-2RS
GE40E
GEW40E
GE45E
GE50E
GEW50E
GE55E
GE60E
kg
mm
0.025
0.025
0.031
0.061
0.070
0.110
0.120
0.140
0.140
0.200
0.220
0.220
0.300
0.340
0.400
0.540
0.560
0.700
1.000
14
15
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
18
18
18
23
24
28
29.5
33
33
36
39
39
44
44
49
54
56
60
65
18
18
18
24
26
29
31.5
34
34
38
40
40
45
45
50
56
58
62
66
203
ZVL-KLF_tabulky_F
27.11.2000 17:25
Stránka 204
Príslušenstvo
valivých
ložísk
Do kategórie príslušenstva sú zahrnuté strojové súčiastky, ktoré slúžia na upevnenie valivých
ložísk na hriadeli alebo v diere telesa.
Upínacie puzdrá
Upínacie puzdrá sa používajú na upevnenie dvojradových naklápacích guľkových ložísk a dvojradových súdkových ložísk s kužeľovou dierou (K) na valcové hriadele. Materiál upínacích puzdier
je oceľ s pevnosťou v ťahu 400 až 600 MPa.
Hlavné rozmery upínacích puzdier sú uvedenú v tabuľkovej časti a zodpovedajú norme ISO
2982-1.
Označenie upínacích puzdier spolu s maticami a poistkami je v tabuľkovej časti. O priradení puzdier k jednotlivým ložiskám s kužeľovou dierou sú informácie uvedené v príslušnej časti venovanej dvojradovým naklápacím ložiskám a dvojradovým súdkovým ložiskám.
Pripojovacie rozmery pre ložiská s upínacími puzdrami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
204
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 205
aa
da db
d0 Da
Menovitý
priemer
Typ upínacieho puzdra
H2
H3
H23
H30
H31
H32
Rozmerová skupina ložísk
d
d0
db
min
02
aa
min
db
min
22
aa
min
03
db
min
32
aa
min
23
db
min
30
aa
min
db
min
31
aa
min
127
137
147
158
168
179
189
199
210
231
251
171
292
313
334
355
375
7
8
8
8
8
8
8
9
10
12
11
13
12
12
13
14
14
117
128
138
149
160
170
180
191
202
212
233
254
276
296
318
338
360
380
7
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
22
db
min
32
aa
min
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
17 23
20 28
25 33
30 38
35 43
40 48
45 53
50 60
55 64
60 70
60 75
65 80
70 85
75 90
80 95
90 106
100 116
110
115
125
135
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
300
320
340
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
6
7
7
-
23
28
33
39
44
50
55
60
65
70
75
80
85
91
96
108
118
-
5
5
5
5
5
8
10
19
8
8
10
12
12
12
10
8
6
-
8
6
6
8
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
6
7
9
-
24
30
35
40
45
50
56
61
66
72
76
82
88
94
100
110
121
131
142
152
163
174
185
195
206
216
236
257
278
299
18
19
17
17
21
22
20
18
18
22
21
20
11
6
2
11
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
11
11
12
11
8
8
15
14
10
18
21
24
22
19
25
28
32
39
-
-
-
321
343
-
12
13
-
Pripojovacie rozmery da min, Da max a ra max sú uvedené v rozmerových tabuľkách dvojradových
naklápacích guľkových a dvojradových súdkových ložísk.
205
ZVL-KLF_tabulky_F
27.11.2000 17:26
Stránka 206
Sťahovacie puzdrá
Sťahovacie puzdrá sa používajú na upevnenie dvojradových súdkových ložísk s kužeľovou dierou
(K) na valcové hriadele. Materiál puzdier je oceľ s pevnosťou v ťahu 400 až 600 MPa.
Hlavné rozmery sťahovacích puzdier zodpovedajú norme ISO 2982-2.
Označenie sťahovacích puzdier a príslušných sťahovacích matíc, ktoré je potrebné zvlášť objednať, je uvedené v tabuľkovej časti.
Informácie o priradení sťahovacích puzdier k jednotlivým dvojradovým súdkovým ložiskám
s kužeľovou dierou sú uvedené v príslušnej časti venovanej týmto ložiskám.
Pripojovacie rozmery pre ložiská so sťahovacími puzdrami (damin , Damax , ramax) sú zhodné ako pre
ložiská bez sťahovacích puzdier a sú uvedené v príslušnej tabuľkovej časti publikácie.
Upínacie a sťahovacie kruhové matice
Upínacie a sťahovacie matice sa používajú pre upevnenie vnútorných ložiskových krúžkov na upínacích puzdrach alebo priamo na čape. Sťahovacie matice slúžia na demontáž dvojradových súdkových ložísk s kužeľovou dierou upevnených pomocou sťahovacieho puzdra. Materiál pre kruhové matice je oceľ s minimálnou pevnosťou v ťahu 410 MPa.
Hlavné rozmery upínacích a sťahovacích matíc uvedených v tabuľkovej časti zodpovedajú norme
ISO 2982-2.
Upínacie matice sa vyrábajú v normálnom vyhotovení (typ KM) a v presnom vyhotovení (typ
KMA) a sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie. Pri určovaní parametru axiálneho hádzania čela
sa postupuje podľa nasledujúcej tabuľky.
Označenie veľkosti matice
nad
do
Medzné hodnoty axiálneho hádzania
funkčného čela
KM
KMA
mm
10
20
25
30
10
20
25
30
40
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,025
0,03
0,03
0,04
0,05
Poistné podložky
Podložky slúžia na zaistenie upínacích kruhových matíc a vyrábajú sa z ocele s minimálnou pevnosťou v ťahu 274 MPa. Hlavné rozmery podložiek sú uvedené v tabuľkovej časti publikácie
a zodpovedajú norme ISO 2982.
Poistné krúžky pre ložiská s drážkou na vonkajšom krúžku.
Poistné krúžky sa používajú na jednoduché axiálne upevnenie ložísk s drážkou na vonkajšom
krúžku (N) v telesách. Materiál poistných krúžkov je pružinová oceľ. Hlavné rozmery poistných
krúžkov zodpovedajú norme ISO 464.
Poistné krúžky sa označujú číslom vyjadrujúcim vonkajší priemer ložiska D a číslom vyjadrujúcim
minimálnu šírku poistného krúžku f, napr. krúžok 52/1,02.
V praxi sa používa tiež obchodné označovanie s udaním typu krúžku R a vonkajšieho priemeru
ložiska v mm, napr. R52.
V tabuľkovej časti sú uvedené poistné krúžky pre jednoradové guľkové ložiská typu 60, 62, 63
a 64 vo vyhotovení N.
Poistné krúžky sa vo výnimočných prípadoch používajú aj pre ložiská iných konštrukčných skupín,
ich dodávka sa musí vopred prerokovať s dodávateľom. Poistné krúžky sa dodávajú samostatne.
206
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 207
Upínacie puzdrá
d0 = 20 až 75 mm
a
d0
d
dz D
l
Rozmery
d0
d
dz
D
L
a
~
Označenie
puzdra vrátane
matice a
poistenia
Príslušné súčasti
matica
poistenie
~
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Hmotnosť
kg
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
75
75
75
80
80
80
85
85
85
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M30x1.5
M30x1.5
M30x1.5
M35x1.5
M35x1.5
M35x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M45x1.5
M45x1.5
M45x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M55x2
M55x2
M55x2
M60x2
M60x2
M60x2
M65x2
M65x2
M65x2
M75x2
M75x2
M75x2
M80x2
M80x2
M80x2
M85x2
M85x2
M85x2
38
38
38
45
45
45
52
52
52
58
58
58
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
98
98
98
105
105
105
110
110
110
26
29
35
27
31
38
29
35
43
31
36
46
33
39
50
35
42
55
37
45
59
38
47
62
40
50
65
43
55
73
46
59
78
50
63
82
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
17
17
17
18
18
18
H205
H305
H2305
H206
H306
H2306
H207
H307
H2307
H208
H308
H2308
H209
H309
H2309
H210
H310
H2310
H211
H311
H2311
H212
H312
H2312
H213
H313
H2313
H215
H315
H2315
H216
H316
H2316
H217
H317
H2317
KM5
KM5
KM5
KM6
KM6
KM6
KM7
KM7
KM7
KM8
KM8
KM8
KM9
KM9
KM9
KM10
KM10
KM10
KM11
KM11
KM11
KM12
KM12
KM12
KM13
KM13
KM13
KM15
KM15
KM15
KM16
KM16
KM16
KM17
KM17
KM17
MB5
MB5
MB5
MB6
MB6
MB6
MB7
MB7
MB7
MB8
MB8
MB8
MB9
MB9
MB9
MB10
MB10
MB10
MB11
MB11
MB11
MB12
MB12
MB12
MB13
MB13
MB13
MB15
MB15
MB15
MB16
MB16
MB16
MB17
MB17
MB17
0.070
0.075
0.087
0.099
0.109
0.126
0.125
0.142
0.165
0.174
0.189
0.224
0.227
0.248
0.280
0.274
0.303
0.362
0.308
0.345
0.420
0.346
0.394
0.481
0.401
0.458
0.557
0.707
0.831
1.050
0.882
1.030
1.280
1.020
1.180
1.450
207
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 208
Upínacie puzdrá
d0 = 80 až 180 mm
a
d0
d
dz D
l
Rozmery
d0
d
dz
D
L
a
~
Označenie
puzdra vrátane
matice a
poistenia
Príslušné súčasti
matica
poistenie
~
mm
80
85
90
100
110
115
125
135
140
150
160
170
180
208
Hmotnosť
kg
90
90
90
95
95
95
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
130
130
130
140
140
140
150
150
150
160
160
160
170
170
170
180
180
180
190
190
190
200
200
200
M90x2
M90x2
M90x2
M95x2
M95x2
M95x2
M100x2
M100x2
M100x2
M110x2
M110x2
M110x2
M110x2
M120x2
M120x2
M120x2
M130x2
M130x2
M130x2
M140x2
M140x2
M140x2
M150x2
M150x2
M150x2
M160x3
M160x3
M160x3
M170x3
M170x3
M170x3
M180x3
M180x3
M180x3
M190x3
M190x3
M190x3
M200x3
M200x3
M200x3
120
120
120
125
125
125
130
130
130
145
145
145
145
145
155
155
155
165
165
165
180
180
180
195
195
190
210
210
200
220
220
210
230
230
220
240
240
240
250
250
62
65
86
55
68
90
58
71
97
81
63
77
105
72
88
112
80
92
121
82
97
131
87
111
139
93
119
147
101
122
154
109
131
161
112
141
169
120
150
176
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
26
26
26
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
H218
H318
H2318
H219
H319
H2319
H220
H320
H2320
H3122
H222
H322
H2322
H3024
H3124
H2324
H3026
H3126
H2326
H3028
H3128
H2328
H3030
H3130
H2330
H3032
H3132
H2332
H3034
H3134
H2334
H3036
H3136
H2336
H3038
H3138
H2338
H3040
H3140
H2340
KM18
KM18
KM18
KM19
KM19
KM19
KM20
KM20
KM20
KM22
KM22
KM22
KM22
KML24
KM24
KM24
KML26
KM26
KM26
KML28
KM28
KM28
KML30
KM30
KM30
KML32
KM32
KM32
KML34
KM34
KM34
KML36
KM36
KM36
KML38
KM38
KM38
KML40
KM40
KM40
MB18
MB18
MB18
MB19
MB19
MB19
MB20
MB20
MB20
MB22
MB22
MB22
MB22
MBL24
MB24
MB24
MBL26
MB26
MB26
MBL28
MB28
MB28
MBL30
MB30
MB30
MBL32
MB32
MB32
MBL34
MB34
MB34
MBL36
MB36
MB36
MBL38
MB38
MB38
MBL40
MB40
MB40
1.190
1.370
1.690
1.370
1.560
1.920
1.490
1.690
2.150
2.250
1.930
2.180
2.740
1.930
2.640
3.190
2.850
3.660
4.600
3.160
4.340
5.550
3.890
5.520
6.630
5.210
7.670
9.140
5.990
8.360
10.200
6.830
9.500
11.300
7.450
10.800
12.600
9.190
12.100
13.900
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 209
Sťahovacie puzdrá
d0 = 35 až 95 mm
dz
l
d0 d
l1
z
h
Rozmery
d0
Označenie
puzdra
d
dz
l
l1
h
z
Príslušná Hmotnosť
sťahovacia
matica
~
~
mm
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
kg
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
90
95
95
100
100
100
M45x1.5
M45x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M55x2
M55x2
M60x2
M60x2
M65x2
M65x2
M75x2
M75x2
M80x2
M80x2
M85x2
M85x2
M90x2
M90x2
M95x2
M95x2
M100x2
M100x2
M100x2
M105x2
M105x2
M110x2
M110x2
M110x2
30
40
32
44
35
50
37
54
40
57
42
61
44
65
46
69
48
72
52
75
53
63
80
57
85
59
75
90
32
43
34
47
38
53
40
57
43
61
45
64
47
68
49
72
52
75
56
78
57
67
83
61
89
63
77
94
6
7
6
7
7
8
7
9
8
10
8
11
8
12
8
12
8
12
9
13
9
10
14
10
15
10
12
15
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
8
AH308
AH2308
AH309
AH2309
AH310X
AH2310X
AH311X
AH2311X
AH312X
AH2312X
AH313
AH2313
AH314
AH2314X
AH315
AH2315X
AH316
AH2316X
AH317X
AH2317X
AH318X
AH3218X
AH2318X
AH319X
AH2319X
AH320X
AH3220X
AH2320X
KM9
KM9
KM10
KM10
KM11
KM11
KM12
KM12
KM13
KM13
KM15
KM15
KM16
KM16
KM17
KM17
KM18
KM18
KM19
KM19
KM20
KM20
KM20
KM21
KM21
KM22
KM22
KM22
0.093
0.129
0.112
0.163
0.138
0.236
0.162
0.257
0.194
0.299
0.256
0.399
0.290
0.466
0.326
0.536
0.367
0.602
0.431
0.676
0.465
0.578
0.777
0.537
0.888
0.586
0.768
1.000
209
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 210
Sťahovacie puzdrá
d0 = 100 až 180 mm
dz
l
d0 d
l1
z
h
Rozmery
d0
Označenie
puzdra
d
dz
l
l1
h
z
Príslušná Hmotnosť
sťahovacia
matica
~
~
mm
100
105
110
115
125
135
145
150
160
170
180
210
kg
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
180
190
190
190
190
190
M125x2
M120x2
M125x2
M125x2
M140x2
M140x2
M130x2
M130x2
M135x2
M135x2
M140x2
M140x2
M145x2
M145x2
M150x2
M150x2
M155x3
M155x3
M160x3
M165x3
M165x3
M165x3
M170x3
M180x3
M180x3
M180x3
M180x3
M190x3
M190x3
M190x3
M190x3
M200x3
M200x3
M200x3
M200x3
Tr205x4
Tr210x4
Tr210x4
Tr210x4
Tr210x4
68
68
82
98
75
105
60
75
90
105
67
78
98
115
68
83
104
125
72
96
114
135
77
103
124
140
85
104
134
146
92
116
105
140
154
96
125
112
160
145
72
72
86
102
79
109
64
79
94
109
71
82
102
119
73
88
109
130
77
101
119
140
82
108
130
146
90
109
140
152
98
122
110
146
160
102
131
117
167
152
11
11
12
16
12
17
13
12
14
17
14
12
15
19
14
14
15
20
15
15
18
24
16
16
20
24
17
16
24
24
17
19
17
24
26
17
19
18
26
25
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
14
14
AH3122
AH3122X
AH3222X
AH2322X
AH3124
AH2324
AH3024X
AH3124X
AH3224X
AH2324X
AH3026X
AH3126X
AH3226X
AH2326X
AH3028X
AH3128X
AH3228X
AH2328X
AH3030X
AH3130X
AH3230X
AH2330X
AH3032
AH3132
AH3232
AH2332
AH3034
AH3134
AH3234
AH2334
AH3036
AH3136
AH2236
AH3236
AH2336
AH3038
AH3138
AH2238
AH2338
AH3238
KM25
KM24
KM25
KM25
KM28
KM28
KM26
KM26
KM27
KM27
KM28
KM28
KM29
KM29
KM30
KM30
KM31
KM31
KM32
KM33
KM33
KM33
KM34
KM36
KM36
KM36
KM36
KM38
KM38
KM38
KM38
KM40
KM40
KM40
KM40
HML41T
HM42T
HM42T
HM42T
HM42T
1.280
0.786
1.060
1.350
1.670
2.470
0.737
0.948
1.310
1.610
0.907
1.080
1.580
1.970
0.996
1.260
1.810
2.340
1.120
1.750
2.210
0.000
2.010
3.180
4.020
4.690
2.400
3.410
3.410
5.230
2.800
4.160
3.670
5.290
5.940
3.280
4.730
4.150
6.530
5.800
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 211
Upínacie a sťahovacie kruhové matice
d = M10 x 0,75 až M200 x 3
B
b
30°
t
d1 d
D
Rozmery
d0
D
d1
B
b
t
Označenie
matice
KM
KMA
Príslušná
poistná
podložka
Hmotnosť
~
mm
M10x0.75
M12x1
M15x1
M17x1
M20x1
M25x1.5
M30x1.5
M35x1.5
M40x1.5
M45x1.5
M50x1.5
M55x2
M60x2
M65x2
M70x2
M75x2
M80x2
M85x2
M90x2
M95x2
M100x2
M105x2
M110x2
M115x2
M120x2
M125x2
M130x2
M135x2
M140x2
M150x2
M160x3
M170x3
M180x3
M190x3
M200x3
kg
18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92
98
105
110
120
125
130
140
145
150
155
160
165
175
180
195
210
220
230
240
250
13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85
90
95
102
108
113
120
126
133
137
138
148
149
160
160
171
182
193
203
214
226
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12
13
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
24
25
26
27
28
29
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
18
18
18
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
KM0
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM14
KM15
KM16
KM17
KM18
KM19
KM20
KM21
KM22
KM23
KM24
KM25
KM26
KM27
KM28
KM30
KM32
KM34
KM36
KM38
KM40
KMA5
KMA6
KMA7
KMA8
KMA9
KMA10
KMA11
KMA12
KMA13
KMA14
KMA15
KMA16
KMA17
KMA18
KMA20
KMA21
KMA22
KMA24
KMA25
KMA26
MB0
MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MB7
MB8
MB9
MB10
MB11
MB12
MB13
MB14
MB15
MB16
MB17
MB18
MB19
MB20
MB21
MB22
MB23
MB24
MB25
MB26
MB27
MB28
MB30
MB32
MB34
MB36
MB38
MB40
0.004
0.007
0.010
0.013
0.019
0.025
0.043
0.053
0.085
0.120
0.150
0.160
0.170
0.200
0.240
0.290
0.400
0.450
0.560
0.660
0.700
0.840
0.970
1.010
1.080
1.190
1.250
1.550
1.600
2.030
2.590
2.800
3.070
3.390
3.690
211
ZVL-KLF_tabulky_F
27.11.2000 17:27
Stránka 212
Poistné podložky
d1 = 10 až 200 mm
f2
60°
B
d3
f1
d2
M
d1
Rozmery
d1
Označenie
podložky
d2
d3
B
~
~
f1
f2
M
~
mm
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
160
170
180
190
200
212
Hmotnosť
100ks
kg
13.5
17.0
21.0
24.0
26.0
32.0
38.0
44.0
50.0
56.0
61.0
67.0
73.0
79.0
85.0
90.0
95.0
102.0
108.0
113.0
120.0
126.0
133.0
137.0
138.0
148.0
149.0
160.0
160.0
171.0
182.0
193.0
203.0
214.0
226.0
21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98
104
112
119
126
133
140
145
154
159
164
170
175
185
192
205
217
232
242
252
262
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
18
18
20
20
20
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
18
18
18
8.5
10.5
13.5
15.5
18.5
23.0
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
52.5
57.5
62.2
66.5
71.5
76.5
81.5
86.5
91.5
96.5
100.5
105.5
110.5
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
145.0
154.0
164.0
174.0
184.0
194.0
MB0
MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MB7
MB8
MB9
MB10
MB11
MB12
MB13
MB14
MB15
MB16
MB17
MB18
MB19
MB20
MB21
MB22
MB23
MB24
MB25
MB26
MB27
MB28
MB30
MB32
MB34
MB36
MB38
MB40
0.130
0.200
0.260
0.320
0.350
0.640
0.780
1.040
1.230
1.520
1.600
1.960
2.530
2.900
3.340
3.560
4.640
5.240
6.230
6.700
7.650
8.260
9.400
10.800
10.500
11.800
11.300
14.400
14.200
15.500
22.200
24.700
16.800
27.800
29.300
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 213
Poistné krúžky pre valivé ložiská s drážkou na vonkajšom krúžku
d1 = 32 až 200 mm
g
f
D2 D
e
r2
Rozmery
1)
D
D2
max
e
max
f
max
1)
g
max
Hmotnosť Obchodné
100ks
označenie
r2
min
mm
32
35
40
42
47
52
55
62
68
72
75
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
145
150
160
170
180
190
200
1)
~
Označenie príslušného
jednoradového guľkového ložiska
typu
60
62
63
64
kg
36.7
39.7
44.6
46.3
52.7
57.9
60.7
67.7
74.6
78.6
81.6
86.6
91.6
96.5
101.6
106.5
116.5
121.6
129.7
134.7
139.7
149.7
154.7
159.7
169.7
182.9
192.9
202.9
212.9
3.25
3.25
3.25
3.25
4.04
4.04
4.04
4.04
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.84
4.85
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
9.6
9.6
9.6
9.6
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.287
0.313
0.356
0.371
0.521
0.578
0.609
1.03
1.36
1.44
1.50
1.60
1.70
2.67
2.77
2.91
3.20
3.35
5.99
6.24
6.48
6.98
7.23
7.48
7.98
12.4
13.2
13.9
14.6
R32
R35
R40
R42
R47
R52
R55
R62
R68
R72
R75
R80
R85
R90
R95
R100
R110
R115
R120
R125
R130
R140
R145
R150
R160
R170
R180
R190
R200
6002N 6201N
6003N 6202N
6203N
6004N
6005N 6204N
6205N
6006N
6007N 6206N
6008N
6207N
6009N
6010N 6208N
6209N
6011N 6210N
6012N
6013N 6211N
6014N 6212N
6015N 6213N
6302N
6303N
6304N
6305N 6403N
6306N 6404N
6307N 6405N
6308N 6406N
6309N 6407N
6310N 6408N
6311N
6214N
6215N 6312N
6216N 6313N
6217N
6314N
6218N 6315N
6219N 6316N
6220N 6317N
6221N 6318N
6026N 6222N 6319N
6016N
6017N
6018N
6019N
6020N
6021N
6022N
6024N
6409N
6410N
6411N
6412N
6413N
6414N
6415N
6416N
Rozmer D2 a g platí pre poistný krúžok nasadený do ložiska
213
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 214
Valivé
telieska
Guľky
Guľky ako súčasť valivých ložísk sa vyrábajú z rovnakých materiálov ako ložiskové krúžky. Tvrdosť
materiálu po spracovaní je 61 až 65 HRC.
Guľky s priemerom Dw = 3,175 až 17,462 mm sa dodávajú v stupňoch presnosti 10, 16, 20, 28, 40
a 100 a guľky s priemerom Dw = 18,256 až 33,338 mm v stupňoch presnosti 16, 20, 28, 40 a 100
podľa normy ISO 3290.
Dodávku guliek inej presnosti prípadne z iného materiálu je potrebné vopred konzultovať.
V každom stupni presnosti sa guľky toho istého menovitého priemeru Dw triedia do skupín podľa
strednej triediacej odchýlky od menovitého priemeru guliek v dávke (trojuholník) Dwm. Každá skupina sa balí oddelene a označuje sa v dokumentácii a na obale hodnotou strednej odchýlky menovitého priemeru v dávke v µm, napr.:
Guľka 6-40+4
To znamená, že guľka má menovitý priemer 6 mm, stupeň presnosti 40, má skutočný priemer
6,003 až 6,005 mm.
Medzné odchýlky priemeru a tvaru. Medzná drsnosť povrchu.
Stupeň
presnosti
Dw
nad
do
Dwm
DwL
max
VDws
max
max
Ra
max
µm
mm
3
5
10
0,25
0,25
0,25
12
12
25
5
5
9
0,13
0,25
0,5
0,08
0,13
0,25
0,08
0,13
0,25
0,012
0,020
0,025
16
20
28
0,25
0,25
0,25
25
38
38
10
10
12
0,8
1
1,4
0,4
0,5
0,7
0,4
0,5
0,7
0,032
0,040
0,050
40
100
200
0,25
0,25
0,25
50
120
150
16
40
60
1
2,5
5
1
2,5
5
0,080
0,125
0,200
Dw
Dwm
VDwL
VDwS
Ra
214
2
5
10
- menovitý priemer guľky
- medzná odchýlka stredného priemeru guliek ako samostatných súčastí
- rozptyl priemeru guliek v dávke
- rozptyl jednotlivého priemeru guľky
- odchýlka kruhovitosti (hranatosť)
- drsnosť povrchu
ZVL-KLF_tabulky_F
27.11.2000 17:28
Stránka 215
Guľky
DW = 1 až 33,338 mm
Dw
Menovitý
priemer
Hmotnosť
1000ks
Menovitý
priemer
Hmotnosť
1000ks
Dw
~
Dw
~
mm
1
1.150
2.381
2.450
3.175
3.969
4.762
5
5.556
5.953
6
6.35
6.747
7.144
7.938
8.5
8.731
9.525
10
10.319
10.5
11.112
11.45
11.906
palce
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
5/16
11/32
3/8
13/32
7/16
15/32
kg
mm
palce
kg
0.004
0.006
0.055
0.060
0.132
0.257
0.444
0.514
0.705
0.867
0.887
1.050
1.260
1.50
2.06
2.52
2.73
3.55
4.11
4.51
4.723
5.64
6.160
6.930
12.7
13.494
13.875
14.288
15.081
15.875
16.669
17.462
18.256
19.05
19.844
20.638
21.431
22.225
23.019
23.812
24.606
25.400
26.988
28.575
30.162
31.75
33.338
1/2
17/32
5/8
9/16
19/32
5/8
21/32
11/16
23/32
3/4
25/32
13/16
27/31
7/8
29/32
15/16
31/32
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
8.42
10.10
10.97
12.00
14.10
16.40
19.10
21.90
25.00
28.40
32.10
36.20
40.00
45.10
50.20
55.50
61.20
67.30
80.80
96.00
113.00
132.00
152.00
215
ZVL-KLF_tabulky_F
27.11.2000 17:30
Stránka 216
Valčeky
Valčeky sa vyrábajú s vypuklým obrysom valivej plochy (znak B sa neuvádza) alebo vo vyhotovení s priamkovým obrysom so zaobleným zakončením smerom k obidvom čelám (ZB).
Po vyrobení z ložiskovej ocele majú valčeky tvrdosť 60 až 65 HRC.
Valčeky sa bežne dodávajú v stupni presnosti III (02 3685). Dodávku valčekov iných rozmerov prípadne z iných druhov materiálu ako je uvedené v tabuľkovej časti katalógu je potrebné vopred
prerokovať.
V každom stupni presnosti sa valčeky toho istého menovitého priemeru Dw a menovitej dĺžky Lw
triedia podľa strednej triediacej odchýlky menovitého priemeru a menovitej dĺžky.
Príklad označovania valčekov, ktorý sa uvádza v dokumentácii a na obaloch :
Krátky valček 8x12ZB III+2/-3
To znamená, že valček má menovitý priemer 8 mm a menovitú dĺžku 12 mm vo vyhotovení ZB,
stupeň presnosti III, má skutočný priemer 8,001 až 8,003 a skutočnú dlžku 11,994 až 12,000.
Medzné súradnice zaoblenia valčekov
Menovitý rozmer
r
Medzné rozmery súradníc zaoblenia
rs max
rs min
mm
mm
0,3
0,5
0,8
0,2
0,3
0,5
0,5
0,8
1,2
1
1,5
2
0,7
1,1
1,5
1,5
2,1
2,7
Medzné odchýlky rozmerov, tvaru a polohy. Medzná drsnosť povrchu.
Stupeň
presnosti
Dw
nad
do
Dwmp
VdwL
VDwp
max
VDwmp
Vypuklosť
Ra
max
max
max
max
µm
mm
I.
18
18
26
+10,25/-16,25
+10,25/-16,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,3
0,4
0,3
0,5
2
2
0,08
0,08
II.
18
18
26
+10,25/-16,25
+10,25/-16,25
1
1
0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
1
2
2
0,16
0,16
III.
18
18
26
+11/-17
+11/-17
2
2
1
1
1
1,5
1
1
2
2
0,16
0,16
IV.
18
18
26
0/-45
0/-45
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
0,32
0,32
Dw
Dwmp
VDwL
VDwp
VDwmp
Ra
216
- menovitý priemer krátkeho valčeka
- medzná odchýlka priemeru valčekov ako samostatných súčastí
- rozptyl priemeru valčekov v dávke
- rozptyl jednotlivého priemeru valčekov
- hranatosť
- kužeľovitosť
- drsnosť povrchu valcovej plochy
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 217
Odchýlky rozmerov a tvaru, okrem kužeľovitosti a vypuklosti platia v strednom reze valčekov
Stupeň
presnosti
Lw
nad
do
Lws
VLwL
Sw
Ra
max
Vypuklosť
čela
max
max
max
µm
mm
I.
-
15
26
15
26
40
+2/-7
+2/-7
+2,5/-7,5
3
3
5
3
3
5
2
2
3
0,08
0,08
0,08
II.
15
15
40
+3/-15
+3/-15
6
6
6
6
3
5
0,16
0,16
III.
26
26
40
+10/-20
+10/-20
6
6
6
6
3
5
0,16
0,32
IV.
10
18
30
10
18
30
40
0/-32
0/-32
0/-32
0/-50
10
10
15
20
16
20
25
30
3
3
5
5
0,63
0,63
0,63
0,63
Lw
Lws
VLwL
Sw
Ra
- menovitá dĺžka krátkeho valčeka
- medzné odchýlky dĺžky valčekov ako samostatných súčastí
- rozptyl dĺžky valčekov v dávke
- hádzanie čela
- drsnosť plochy čela
217
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 218
Valčeky
DW = 3 až 22 mm
Dw
Lw
Rozmery
Dw x Lw
r
mm
Hmotnosť
100ks
Rozmery
~
Dw x Lw
kg
mm
8x8
8x10
8x12
8x16
3x5
3.175x4.400
3.5x5
0.3
0.3
0.3
0.027
0.027
0.037
4x6
4x8
4.5x4.5
0.3
0.3
0.3
0.058
0.078
0.068
5x6
5x8
5x10
5.349x9.520
5.350x9.5
5.5x5.5
5.5x8
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.091
0.121
1.52
0.166
0.150
0.100
0.146
6x6
6x8
6x10
6x12
6.350x6.350
6.350x12
6.5x6.5
6.5x9
6.5x11
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.130
1.78
0.219
0.261
0.158
0.296
0.166
0.230
0.258
7x7
7x10
7x14
7.350x14
7.5x7.5
7.5x9
7.5x11
7.5x17
7.5x19
7.5x22
7.5x25.5
7.937x6.350
7.937x7.937
7.950x6.350
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.3
0.206
0.296
0.417
0.463
0.254
0.310
0.374
0.583
0.652
0.757
0.884
0.241
0.302
0.240
218
Hmotnosť
100ks
Rozmery
~
Dw x Lw
kg
mm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.308
0.391
0.465
0.627
9x9
9x10
9x13
9x14
0.5
0.5
0.5
0.5
0.440
0.496
0.450
0.680
15x17
15x22
15x24
15x25
15x30
15x32
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
2.340
3.000
3.300
3.440
4.130
4.390
10x10
10x11
10x14
10x15
10x16
10x20
10x30
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.600
0.670
0.850
9.200
0.980
1.225
1.830
16x16
16x17
16x24
16x27
16x35
16x47
16.200x50
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
2.480
2.660
3.730
4.230
5.500
7.370
7.490
17x17
17x24
17x34
1.0
1.0
1.0
2.970
4.200
5.900
11x11
11x12
11x15
11x16
11x18
11x22
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.810
0.890
1.100
1.180
1.330
1.620
18x18
18x19
18x26
18x30
18x36
1.0
1.0
0.8
1.0
1.0
3.570
3.770
5.100
5.960
7.150
12x12
0.8
1.040
13x13
13x20
0.8
0.8
1.330
2.040
19x19
19x20
19x28
19x32
1.0
1.0
1.0
1.0
4.160
4.440
6.100
7.030
14x13.800
14x14
14x15
14x20
14x22
14x26
14x28
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.650
1.650
1.800
2.380
2.640
3.100
3.340
20x20
20x30
20x40
1.0
1.0
1.0
4.850
7.300
9.770
21x21
21x22
21x42
1.0
1.0
1.0
5.600
9.940
11.200
15x15
15x16
0.8
0.8
2.040
2.200
22x22
22x24
1.0
1.0
6.400
7.110
r
Hmotnosť
100ks
r
~
kg
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 219
Valčeky
DW = 22 až 53 mm
Dw
Lw
Rozmery
Dw x Lw
r
mm
Hmotnosť
100ks
Rozmery
~
Dw x Lw
kg
mm
22x34
22x44
22x48
1.0
1.0
1.0
10.000
12.900
14.200
23x23
23x34
1.0
1.0
7.400
11.200
24x24
24x26
24x36
24x40
24x52
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
8.400
9.100
12.600
14.100
18.100
25x25
25x36
1.5
1.5
9.500
13.700
26x26
26x40
26x48
26x55
1.5
1.5
1.5
1.5
10.700
16.400
19.800
22.600
27x48
1.5
21.400
28x28
28x30
28x32
28x44
28x56
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
13.300
14.300
15.300
21.000
26.900
30x30
30x33
30x48
30x63
1.5
1.5
1.5
1.5
16.300
18.000
26.200
34.600
32x32
32x52
32x64
1.5
1.5
1.5
19.900
32.400
40.000
34x34
34x55
2.0
2.0
23.900
38.700
r
Hmotnosť
100ks
Rozmery
~
Dw x Lw
kg
mm
38x38
38x62
2.0
2.0
33.300
55.000
40x40
2.0
38.900
42x42
2.0
45.400
45x45
2.0
55.800
48x48
48x52
2.0
2.0
67.700
73.700
53x53
2.0
91.000
Hmotnosť
100ks
r
~
kg
219
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 220
Špeciálne
valivé
ložiská
Okrem normalizovaných ložísk v základnom a odlišnom vyhotovení, uvedených v tomto katalógu, sa vyrábajú aj špeciálne valivé ložiská. Spravidla majú nenormalizované rozmery a nie je ich
možné začleniť do normalizovaných radov, používajú iné materiály a sú účelovo určené pre
použitie v strojoch a zariadeniach na miestach, kde konštrukcia nedovoľuje použiť normalizované ložiská.
1. Jednoradové valčekové ložiská typu VL
Valčekové ložiská typu VL sú určené prevažne pre uloženie textilných vretien. Hlavné rozmery
ložísk nezodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Ložiská majú plechové mosadzné klietky (znak Y sa neuvádza). Pre tieto ložiská sa predpokladá
postupný prechod na plastové klietky (TNG) ako štandardné vyhotovenie, pretože niektoré vlastnosti plastov, ako je veľká pružnosť, nízka merná hmotnosť a dobré klzné vlastnosti predurčujú
tieto materiály pre klietky moderných valivých ložísk. Klietky z týchto materiálov sú vhodné pre
teploty od -30°C do +110°C. Ložiská VL10 až VL25 je možné dodávať aj s masívnou mosadznou
klietkou (M).
Statická a dynamická únosnosť je stanovená pre obežnú dráhu hriadeľa s menovitým priemerom
zodpovedajúcim menovitému priemeru d s odchýlkou 0 až -0,015 mm, ovalitou a kužeľovitosťou
max. 2 µm, drsnosti povrchu max. Ra=0.08 a tvrdosti HRC=61 až 65.
Označovanie
Označovanie ložísk je uvedené v rozmerovej tabuľke.
Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie
Pr=Fr
[kN]
Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie
Por=Fr
220
[kN]
ZVL-KLF_tabulky_F
20.11.2000 17:04
Stránka 222
Špeciálne jednoradové guľkové ložiská typu VL
d = 7,8 až 25
Rozmery
d
d1
D
B
B1
rs
min
mm
21.7
14
16
18
20
25
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie
Cr
tukom
Coa
18
18
20
22
22
22
26
26
30
30
35
36
40
48
9
9
10
12
12
10.2
14
14
14
14
17
17
19
19
11.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
4.22
4.3
5.31
6.81
7.50
7.50
11.00
12.10
12.30
13.60
16.50
17.10
20.30
24.60
Hmotnosť
Klietka
min
3.10
2.87
3.48
4.55
5.21
5.21
7.79
8.91
8.47
10.00
12.30
14.40
17.40
22.80
28000
34000
24000
21000
30000
30000
18000
25000
15000
22000
13000
12600
12000
9400
Rozmery
Označenie
ložiska
33000
39000
28000
25000
35000
35000
21000
30000
18000
27000
16000
15000
14000
11000
0.011
0.012
0.014
0.021
0.020
0.021
0.032
0.031
0.043
0.042
0.073
0.076
0.107
0.155
J
TNG
J
J, M
TNG
TNG
J, M
TNG
J, M
TNG
J, M
M
M
M
Odchýlka rozmerov
1)
d
∆dmp
max min
mm
µm
olejom
-1
kN
7.8
8.1
8.8
10
12
Základná únosnosť
dynamická statická
7.8
8.1
8.8
10
12
14
16
18
20
25
VL 7.8
VL 8.1
VL 8.8
VL 10
VL 10E
VL 10ZETNG
VL 12
VL 12E
VL 14
VL 14E
VL 16
VL 18
VL 20
VL 25
+28
+10
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+20
0
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
2)
∆Dmp
max min
∆BS
max min
+10 0
+70 -30
+100 0
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+70 -30
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1) Tolerancia kružnice vpísanej valivým telesám
2) Príložné krúžky majú ∆Dmp -150/ - 50 µm
222
223
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 224
2. Jednoradové guľkové ložiská s pružnými krúžkami typu LGVZ
Jednoradové guľkové ložiská s pružnými krúžkami typu LGVZ plnia v uložení inú funkciu ako
ložiská v obvyklých uloženiach, a preto sa od nich vyžadujú špecifické vlastnosti ako od ložísk
bežnej konštrukcie. Ide hlavne o pružné ložiskové krúžky umožňujúce prevádzkovú ovalitu
a tomu zodpovedajúcu klietku, malý prierez a vysokú presnosť rozmerov a chodu najmä vonkajšieho krúžku. Ložiská sú určené predovšetkým pre uloženie vlnových reduktorov otáčok v harmonických prevodovkách pre roboty a manipulátory.
Hlavné rozmery
Hlavné rozmery jednoradových guľkových ložísk s pružnými krúžkami nezodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.
Označovanie
Označenie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerovej tabuľke. Prídavné označenie
predstavuje označenie rozsahu ovalnosti (K1, K2) a niektorého znaku podľa STN 02 4608, najmä
radiálnej vôle. Príklad označenia: LGVZ160120K1 C3
Prevádzková oválnosť
Ložiská s pružnými krúžkami majú vnútorný a vonkajší krúžok podstatne menší v porovnaní
s obdobne veľkými ložiskami bežnej konštrukcie, čo umožňuje prevádzkovú oválnosť O. Hodnoty
prevádzkovej oválnosti vnútorného krúžku O=(dmax-dmin)/2 sú uvedené v rozmerovej tabuľke.
Ložiská v základnom vyhotovení sú určené pre normálny rozsah oválnosti. Veľkosť rozsahu oválnosti v základnom vyhotovení sa neoznačuje. Odlišný rozsah oválnosti sa označuje znakmi K1
a K2.
Prevádzková teplota
Ložiská sú určené pre prevádzkové teploty do 95°C, krátkodobe do 110°C. Prevádzková teplota
je limitovaná materiálom klietky a použitým mazivom. Požiadavku na vyššiu prevádzkovú teplotu
je potrebné konzultovať s dodávatel’om.
224
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 225
Špeciálne jednoradové guľkové ložiská s pružnými krúžkami typu LGVZ
d = 37 až 120 mm
B
rs
r1s
D2 d2
d dk Dk D
Rozmery
d
D
B
rs
r1s
min
min min
D2
d2
Dk
dk
O
max
max
min
max
Dynamická
únosnosť
Cr
min
mm
37 50 8
45 60 9
60 80 12
76 100 15
90 120 18
120 160 24
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.1 47.9
0.1 57.5
0.15 76.6
0.2 95.9
0.2 115.1
0.4 153.2
39.5
47.7
64.1
80.5
95.5
128.0
47.0
40.4
56.5
48.8
75.4
65.4
94.5
82.0
113.3
97.94
151.0 130.4
0.66
0.8
1.0
1.2
1.6
2.0
0.4
0.5
0.7
0.8
1.2
1.5
Medzná frekvencia Označenie
otáčania pre
ložísk
mazanie olejom
1)
Hmotnosť
2)
-1
kN
min
8.25
11.4
17.8
25.6
39.8
61.9
7100
6000
4500
3500
3000
2200
9400
7900
6000
4700
3800
3000
LGVZ5037
LGVZ6045
LGVZ8060
LGVZ10076
LGVZ12090
LGVZ160120
0.03
0.05
0.10
0.20
0.37
0.89
1) Trvale
2) Krátkodobo
225
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 226
3. Ložiskové jednotky
3.1. Dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje a prístrojovú techniku
Ložiská pre textilné stroje sú konštruované pre vysokú frekvenciu otáčania a pomerne malé
zaťaženie, tzn., že sa vyznačujú vysokou presnosťou rozmerov a chodu, čo zaručuje ich vysokú
úžitkovú hodnotu a spoľahlivosť prevádzky. Ložiská tvoria nerozoberateľný celok skladajúci sa
z hriadeľa a valcového puzdra, uloženého otočne vo dvoch radoch guliek. Ľahké jednostranné
klietky z plastu sú vedené na valivých telesách. Obežné dráhy na hriadeli a v telese sú vyrobené
vo vysokom stupni presnosti. Proti vnikaniu nečistôt je na obidvoch stranách účinné dotykové
alebo bezdotykové tesnenie. Ložiská sú naplnené kvalitným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje kvalitné mazanie spravidla po celú dobu životnosti ložiska. V niektorých prípadoch sú ložiská prispôsobené i pre domazávanie. Ložisko tvori kompletnú úložnú jednotku umožňujúcu jednoduchú montáž a obsluhu.
Ložiská pre prístrojovú techniku sa vyznačujú tiež vysokou presnosťou rozmerov a chodu, pracujú spravidla pri nižšej prevádzkovej frekvencii otáčania ako ložiská v textilných strojoch.
3.2 Dvojradové ložiská pre vodné čerpadlá výbušných motorov
Ložiská pre vodné čerpadlá výbušných motorov tvoria nerozoberateľný celok skladajúci sa z hriadeľa a valcového puzdra uloženého v dvoch radoch guliek alebo v jednom rade guliek a jednom
rade valčekov. Guľky alebo valčeky sú uložené v ľahkých jednostranných plastových klietkach.
Obežné dráhy na hriadeli a vo valcovom puzdre sa vyrábajú vo vysokom stupni presnosti. Proti
vnikaniu nečistôt na obidvoch stranách je účinné dotykové tesnenie. Ložiská sú naplnené kvalitným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje dostatočné mazanie po celú dobu životnosti ložiska. Ložisko tvorí kompletnú úložnú jednotku, umožňujúcu jednoduchú montáž a ľahkú obsluhu.
3.3. Dvojradové guľkové ložiská pre uloženie stredu bicykla
Ložiská pre uloženie stredu bicykla tvoria nerozoberateľný celok pozostávajúci z oceľového
cementovaného a kaleného hriadeľa a valcového puzdra z ložiskovej ocele prípadne zo zliatiny
AL alebo tiež z polyamidu plneného skleneným vláknom. Obežné dráhy pre dva rady guliek sú
vytvorené brúsením priamo na hriadeli a vo valcovom puzdre. Guľky sú uložené v ľahkých jednostranných plastových klietkach. Proti vnikaniu nečistôt je na oboch stranách gumové dotykové
tesnenie. Ložiská sú naplnené kvalitným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje spoľahlivé mazanie po celý čas životnosti ložiska.
Prednosťou týchto ložísk je, že nevyžadujú žiadnu údržbu a pri montáži nie je potrebné nastavo226
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 227
vanie vôle ako u klasických uložení, pretože optimálna vôľa je vymedzená priamo pri výrobe
ložísk.
Na upnutie ložísk do náboja rámu bicykla sa používajú misky vyrobené z pozinkovanej ocele
alebo plastu. Pravá miska tvorí jeden celok s dvojradovým guľkovým ložiskom, ľavá miska je samostatná a podopiera ložisko len radiálne. Pri takomto konštrukčnom riešení je zostava (kompakt)
univerzálne použiteľná pre bicykle s rôznou dĺžkou náboja rámu v rozsahu 66 až 71 mm.
3.4 Generátory vĺn
Generátor vĺn spolu s pružným a tuhým ozubeným kolesom tvoria hlavné komponenty harmonickej prevodovky. Tieto komponenty predstavujú v súčasnej dobe vrchol konštrukcie a technológie výroby harmonických prevodoviek. Okrem použitia v robotoch a manipulátoroch nájdu
uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká kinetická presnosť a malý mŕtvy chod prevodu
v príslušnom zariadení pri kompaktnosti a jednoduchosti konštrukcie, napr. pri stavbe obrábacích
strojov, v zdravotníckej technike a pod.
227
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 228
Prehľad ďalších špeciálnych valivých ložísk
Jednoradové guľkové ložiská
Pre potreby priemyslu, najmä automobilového, leteckého a priemyslu zaoberajúceho sa výrobou
transportných zariadení boli vyvinuté a vyrábajú sa ložiská, ako sú zobrazené na obrázku.
Jednoradové guľkové ložiská s krúžkami lisovanými z plechu
Používané v agregátoch motorových vozidiel, najmä pre uloženie stĺpika riadenia.
Spojkové ložiská
Používajú sa v automobilovom priemysle pre uloženie spojok osobných a nákladných automobilov.
228
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 229
Dvojradové guľkové ložiská
Používajú sa v leteckom a v automobilovom priemysle pre uloženie hriadeľov prevodových skríň
a uloženie kolies osobných automobilov
Jednoradové valčekové ložiská
Používajú sa v automobilovom a leteckom priemysle.
Jednoradové valčekové ložiská pre nápravy koľajových vozidiel
Používajú sa pre uloženia náprav osobných a nákladných železničných vagónov, motorových
vozov a lokomotív. Ložiská majú masívnu mosadznú klietku vedenú na valčekoch, alebo je klietka
vedená na nákružkoch vonkajšieho krúžku. V tomto prípade má klietka mazacie drážky. Vnútorné
krúžky a vonkajšie polocelky sú vzájomne zameniteľné. Bližšie informácie sú v publikácií, ktorú
vydala KLF - ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto.
229
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 230
Viacradové valčekové ložiská
Používajú sa pre zachytenie zvlášť veľkých radiálnych síl s obmedzenými zástavbovými rozmermi,
najmä v hutníckom priemysle, pre uloženia valcov valcovacích stolíc. Pri týchto ložiskách sú krúžky opatrené mazacími otvormi pre zaistenie prístupu maziva do všetkých radov valčekov.
Dvojradové súdkové ložiská
Používajú sa pre zvláštne uloženia, ako uloženie výstupného hriadeľa prevodovky pre pohon
domiešavača betónu, kde ložisko má polyamidovú klietku, pre uloženie pohonu bubna domiešavača betónu, kde ložisko má masívnu mosadznú klietku a širší vonkajší krúžok, ktorý je delený.
Dvojradové súdkové a jednoradové valčekové, delené ložiská
Dvojradové súdkové sú konštruované pre uloženie čapov konvertorov s cieľom umožniť výmenu
bez demontáže ostatných konštrukčných prvkov, nadväzujúcich na ložisko z obidvoch strán hriadeľa.
Jednoradové valčekové patria do radu delených valčekových ložísk určených pre uloženie valcov
valcovacích stolíc. Účelom delenia je umožniť montáž a demontáž bez rozoberania ďalších konštrukčných prvkov na čape.
230
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 231
Jednoradové a dvojradové kuželíkové ložiská
Používajú sa prevažne v automobilovom priemysle a v oblasti ťažkého strojárstva.
Dvojradové kuželíkové ložiská
Používajú sa pre uloženie valcov valcovacích stolíc a iných zariadení vo valcovniach ocele.
Vyrábajú sa s axiálnou vôľou, ktorej veľkosť je stanovená podľa prevádzkových podmienok.
Ložiská so skríženými valčekmi
Ložiská so skríženými valčekmi štandardného vyhotovenia sú kompaktné dvojkrúžkové ložiská
s krížovým usporiadaním valčekov v obežnej dráhe medzi vnútorným a vonkajším krúžkom.
Valčeky sú vo väčšine prípadov oddelené separátormi z plastickej hmoty, prípadne celistvou alebo
segmentovou klietkou. Stykový uhol obežných dráh je spravidla 45°. Ložiská sú dodávané s vôľou
alebo predpätím, závisí to od prípadu použitia. Krúžky ložísk sú opatrené dierami pre upevňovacie skrutky. Vnútorný priestor býva chránený gumovým tesnením, ktoré zabraňuje nadmernému
úniku plastického maziva z ložiska a vniknutiu makronečistôt do ložiska.
Vyrábajú sa s vonkajším priemerom od 300 do 2500 mm, s vnútorným alebo vonkajším ozubením, resp. bez ozubenia pre uloženia stavebných a zemných strojov, robotov a manipulátorov,
obrábacích strojov, banských kombajnov, raziacich štítov, veterných elektrární, rotačných pecí,
mlynomiešačov.
231
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 232
Veľkorozmerové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom a dvojradové
guľkové ložiská s kosouhlým stykom
Ložiská vhodné pre trvale otáčajúce sa zariadenia ale i pre stroje s cyklickým charakterom práce stredných veľkostí, ako sú rýpadlá a žeriavy. Pre vyššie frekvencie otáčania sa vyrábajú ložiská s celistvou
alebo segmentovou klietkou. Majú pomerne nízky moment trenia. Tuhosť uloženia s použitím guľkových ložísk je nižšia ako u ložísk so skríženými valčekmi. Majú spravidla stykový uhol 45°.
Vyrábajú sa s vonkajším priemerom od 300 do 2650 mm s vnútorným alebo vonkajším ozubením,
resp. bez ozubenia.
Obojsmerné axiálne valčekové a kuželíkové ložiská
Používajú sa pre zachytenie veľkých axiálných síl v uložení valcov valcovacích stolíc ale tiež tam,
kde je vyžadovaná vysoká tuhosť v axiálnom smere, hlavne v uložení stolov karuselov.
Valčekové priamočiaré vedenie (VVP)
Tieto vedenia sú vhodné všade tam, kde sa vyžaduje presný priamočiary pohyb s malými pasívnymi odpormi a vysoká tuhosť sústavy pri relatívne veľkých zaťažujúcich silách. Priamočiare vedenia tvoria integrovaný úložný celok s dierami pre upevnenie do pripojovacej súčiastky a so stieračmi, ktoré chránia funkčné plochy pred znečistením.
Výhodou týchto priamočiarych valivých vedení je okrem malých pasívnych odporov, vysokej tuhosti, presnosti chodu a únosnosti, plynulý chod i pri veľmi malých rýchlostiach (0,5 mm. min-1).
Uvedené vlastnosti umožňujú použiť tieto valivé jednotky v presných obrábacích a tvarniacich
strojoch s numerickým riadením.
232
ZVL-KLF_tabulky_F
24.11.2000 20:30
Stránka 233
Bližšie informácie o špeciálnych ložiskách poskytujú odborné firemné publikácie.
Použitie špeciálnych valivých ložísk a ložísk PLC sa odporúča, najmä v náročnejších prípadoch uloženia, prerokovať po stránke technickej s dodávatel’om.
233
Download

Tabuºky valiv ch loÎísk - loziska