C_SPB_02_2006
®
DvojradovО sЬdkovО loмiskЗ – katalЧg
Sphericall Roller Bearings – Catalogue
PREDSLOV
INTRODUCTORY REMARKS
História v˘roby valiv˘ch loÏísk AKE siaha aÏ do ãias Rakúsko–Uhorskej
monarchie. V nov‰ej histórii sa v˘roba loÏísk v rakúskych mestách Steyr
a Berndorf postupne zaãlenila do ‰truktúr renomovan˘ch svetov˘ch
v˘robcov, a to v˘roba v Steyri do ‰truktúr SKF a v Berndorfe do FAG pod názvom Algemeiner Kugellager Vetrieb - AKV, priãom v˘roba loÏísk pod
pôvodnou znaãkou AKE bola zachovaná.
History of the AKE, rolling bearing production goes far back, into times
of the Austro-Hungarian Empire. Production facilities of rolling bearings
in Steyr and Berndorf were later stepwise taken over by the world renow
bearing manufacturer SKF, which has taken over the Steyr production
facility, and FAG buying the Berndorf site. Operated under the name
Allgemeiner Kugellagervertrieb -AKV they continued in the production of
bearings, using the original AKE brand name.
C_SPB_02_2006
®
DvojradovО sЬdkovО loмiskЗ – katalЧg
Sphericall Roller Bearings – Catalogue
Obsah
Contents
Technická ãasÈ
Technical section
Kon‰trukãné vyhotovenia .........................................5
Prídavné oznaãenia .......................................................5
PresnosÈ........................................................................5
Radiálna vôºa ................................................................5
Základné rozmery .........................................................5
NaklopiteºnosÈ ..............................................................5
Klietky ..........................................................................6
Mazacie dráÏky a mazacie otvory ..................................6
Axiálne zaÈaÏenie loÏísk s upínacím puzdrom ................6
Dynamické ekvivalentné radiálne zaÈaÏenie ...................6
Statické ekvivalentné radiálne zaÈaÏenie ........................6
Constructive versions ..................................................10
Suffixes.......................................................................10
Tolerances ..................................................................10
Radial clearance..........................................................10
Dimensions.................................................................10
Misalignment..............................................................10
Cages .........................................................................11
Lubrication grooves and holes.....................................11
Axial load of bearings mounted on adapter sleeves .....11
Equivalent dynamic radial load ....................................11
Equivalent static radial load.........................................11
Mazanie loÏísk
Mazanie mazacím tukom ..............................................7
Mazanie olejom ............................................................8
Bearing lubrication
Grease lubrication.......................................................12
Oil lubrication .............................................................13
MontáÏ a demontáÏ loÏísk
MontáÏ loÏísk s valcovou dierou....................................8
MontáÏ loÏísk s kuÏeºovou dierou .................................9
DemontáÏ loÏísk ...........................................................9
Mounting and dismounting
Mounting bearings with cylindrical bore......................13
Mounting tapered bore bearings.................................14
Dismounting bearings .................................................14
Systémová ãasÈ / System section – specification tables
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dvojradové súdkové loÏiská – ne‰tandardné / Spherical roller bearings – non-standardised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dvojradové súdkové loÏiská so sÈahovacím puzdrom / Spherical roller bearings with withdrawal sleeve . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím puzdrom / Spherical roller bearings with adapter sleeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4
Technická ãasÈ
Dvojradové súdkové loÏiská
Dvojradové súdkové loÏiská sú urãené pre najväã‰ie namáhania. Z kon‰trukãného hºadiska môÏu byÈ symetrické alebo nesymetrické. Guºová kon‰trukcia obeÏnej dráhy loÏiskového vonkaj‰ieho krúÏku umoÏÀuje naklápanie symetrick˘ch dvoch radov súdkov zviazan˘ch s vnútorn˘m krúÏkom.
T˘m je zabezpeãená kompenzácia nesúosovosti úloÏn˘ch plôch a priehyb
hriadeºa.
Súdkové loÏiská sú v závislosti od rozmerov a série vyrábané v nasledovn˘ch kon‰trukãn˘ch vyhotoveniach:
Tab. 1: Radiálna vôºa súdkov˘ch valiv˘ch loÏísk s valcovou dierou
Vnútorn˘
priemer
d
Normal
max. min. max. min. max. min. max. min. max.
20
20
25
20
20
25
35
35
40
35
35
40
45
45
55
45
45
55
60
60
75
60
60
75
75
75
95
C3
C4
C5
od
mm
14
18
24
18
24
30
min.
μm
10
10
15
30
40
50
40
50
65
15
20
20
30
35
40
30
35
40
45
55
65
45
55
65
60
75
90
60
75
90
80
100
120
80
100
120
100
125
150
65
80
100
80
100
120
30
35
40
50
60
75
50
60
75
80
100
120
80
100
120
110
135
160
110
135
160
145
180
210
145
180
210
180
225
260
120
140
160
140
160
180
50
60
65
95
110
120
95
110
120
145
170
180
145
170
180
190
220
240
190
220
240
240
280
310
240
280
310
300
350
390
C vyhotovenie
LoÏiská vyhotovenia C majú centrálnu vodiacu li‰tu voºne
uloÏenú na vnútornom krúÏku, symetrické valivé elementy
zväã‰en˘ch rozmerov za úãelom zv˘‰enia kapacity únosnosti, ‰peciálnu lisovanú klietku. C vyhotovenie je typické
pre loÏiská mal˘ch a stredn˘ch rozmerov.
180
200
225
200
225
250
70
80
90
130
140
150
130
140
150
200
220
240
200
220
240
260
290
320
260
290
320
340
380
420
340
380
420
430
470
520
250
280
315
280
315
355
100
110
120
170
190
200
170
190
200
260
280
310
260
280
310
350
370
410
350
370
410
460
500
550
460
500
550
570
630
690
CA vyhotovenie
LoÏiská vyhotovenia CA majú plechovú oceºovú klietku.
Symetrické valivé elementy zväã‰en˘ch rozmerov zabezpeãujú zv˘‰enie kapacity únosnosti zaÈaÏenia. CA vyhotovenie je vhodné pre loÏiská stredn˘ch a veºk˘ch rozmerov.
355
400
130
220
220
340
340
450
450
600
600
750
MB vyhotovenie
LoÏiská vyhotovenia MB majú pevnú centrálnu vodiacu
li‰tu a masívnu hrebeÀovú klietku vedenú na vnútornom
krúÏku.
MA vyhotovenie
LoÏiská vyhotovenia MA majú pevnú centrálnu vodiacu
li‰tu a masívnu hrebeÀovú klietku vedenú na vonkaj‰om
krúÏku.
Ostatné niωie uvedené kon‰trukãné vyhotovenia súdkov˘ch loÏísk sú zobrazené v príslu‰nej kapitole v systémovej ãasti katalógu:
• valcová diera, mazacia dráÏka a mazacie otvory na vonkaj‰om krúÏku
• kuÏeºová diera s veºkosÈou kuÏeºa 1:12, 1:30, mazacia dráÏka a mazacie
otvory na vonkaj‰om krúÏku
• s upínacím puzdrom
• so sÈahovacím puzdrom
Prídavné oznaãenia
C
- modifikovaná vnútorná kon‰trukcia, únosnej‰ie prevedenie,
symetrické valivé elementy, oceºová klietka
CA
- modifikovaná vnútorná kon‰trukcia, únosnej‰ie prevedenie,
plechová oceºová klietka
CY
- modifikovaná vnútorná kon‰trukcia, únosnej‰ie prevedenie,
plechová mosadzná klietka
F2, F3 - kon‰trukãné modifikácie
K
- loÏiská s kuÏeºovou dierou 1:12
K30 - loÏiská s kuÏeºovou dierou 1:30
MA - masívna mosadzná klietka vedená na vonkaj‰om krúÏku
MB
- masívna mosadzná klietka vedená na vnútornom krúÏku
P
- rozdelen˘ vonkaj‰í krúÏok
W33 - mazacia dráÏka a mazacie otvory na vonkaj‰om krúÏku
PresnosÈ
do
Radiálna
vôºa
C2
Tab. 2: Radiálna vôºa súdkov˘ch valiv˘ch loÏísk s kuÏeºovou dierou
Vnútorn˘
priemer
d
do
Radiálna
vôºa
C2
Normal
max. min. max. min. max. min. max. min. max.
25
30
35
25
30
35
35
40
50
35
40
50
45
55
65
45
55
65
60
75
85
C3
C4
C5
od
mm
18
24
30
24
30
40
min.
μm
15
20
25
40
50
65
50
65
80
30
40
50
45
55
70
45
55
70
60
75
95
60
75
95
80
95
120
80
95
120
100
120
150
100 130
120 160
150 200
80
100
120
100
120
140
55
65
80
80
100
120
80
100
120
110
135
160
110
135
160
140
170
200
140
170
200
180
220
260
180
220
260
230
280
330
140
160
180
160
180
200
90
100
110
130
140
160
130
140
160
180
200
220
180
200
220
230
260
290
230
260
290
300
340
370
300
340
370
380
430
470
200
225
250
225
250
280
120
140
150
180
200
220
180
200
220
250
270
300
250
270
300
320
350
390
320
350
390
410
450
490
410
450
490
520
570
620
280
315
355
315
355
400
170
190
210
240
270
300
240
270
300
330
360
400
330
360
400
430
470
520
430
470
520
540
590
650
540
590
650
680
740
820
60
75
85
75
95
105
Súdkové loÏiská s valcovou a kuÏeºovou dierou sú ‰tandardne vyrábané
v normálnom stupni presnosti P0. Pre ‰peciálne uloÏenia môÏu byÈ na poÏiadanie vyrábané v triedach presnosti P6, P6X, P5, P4 a P2.
Základné rozmery
Radiálna vôºa
NaklopiteºnosÈ
Súdkové loÏiská sú ‰tandardne vyrábané s normálnou radiálnou vôºou. Na
základe poÏiadavky môÏu byÈ vyrábané s radiálnou vôºou väã‰ou ako normálna (C3, C4 atì.) alebo men‰ou ako normálna (C2).
Limitné hodnoty radiálnej vôle meranej pri nezaÈaÏenom loÏisku sú uvedené v tabuºkách 1 a 2.
Súdkové loÏiská svojou kon‰trukciou umoÏÀujú uhlové vych˘lenie medzi
vnútorn˘m a vonkaj‰ím krúÏkom bez toho, aby do‰lo k naru‰eniu ich správnej funkãnosti a menovitej Ïivotnosti. Pri normálnom zaÈaÏení a prevádzkov˘ch podmienok a pri rotujúcom vnútornom krúÏku sú povolené hodnoty vych˘lenia v závislosti od loÏiskovej rady uvedené v tabuºke 3.
Základné rozmery súdkov˘ch loÏísk sú uvedené v tabuºkovej ãasti publikácie.
5
Technická ãasÈ
Tab. 3:
LoÏisková rada
Axiálne zaÈaÏenie loÏísk s upínacím puzdrom.
Povolené uhlové vych˘lenie
stupne
1
1,5
2
1,5
1,5
2,5
1,5
2
2,5
213
222
223
230
231
232
239
240
241
Ak sú súdkové loÏiská montované na hladk˘ hriadeº s pouÏitím upínacích
puzdier bez postrannej podpory, kapacita únosnosti axiálneho zaÈaÏenia
závisí od trenia medzi hriadeºom a púzdrom.
Za predpokladu, Ïe montáÏ loÏiska bola vykonaná správne, axiálne zaÈaÏenie môÏe byÈ s dostatoãnou presnosÈou definované pomocou nasledujúceho v˘poãtu:
Fa max = 3Bd, kN
Klietky
Súdkové loÏiská mal˘ch a stredn˘ch rozmerov sú vybavené plechovou alebo masívnou mosadznou klietkou (Y). LoÏiská normálneho vyhotovenia sú
vyrábané s masívnou mosadznou alebo plechovou klietkou vedenou na valiv˘ch elementoch (M), vnútornom krúÏku (MB) alebo vonkaj‰om krúÏku
(MA).
Okienkové klietky z polyamidu 6.6 vystuÏeného sklenen˘mi vláknami sa
úspe‰ne pouÏívajú v loÏiskách mal˘ch a stredn˘ch rozmerov pri uloÏeniach,
ktor˘ch prevádzková teplota nepresiahne hodnotu +120 °C.
Veºkorozmerové loÏiská sú vyrábané s masívnou mosadznou klietkou (CA).
Mazacie dráÏky a mazacie otvory
Súdkové loÏiská, okrem rady 213, sú vyrábané s mazacou dráÏkou a mazacími otvormi na vonkaj‰om krúÏku.
Prídavné oznaãenie W33 na loÏiskách identifikuje toto
vyhotovenie. Rozmery dráÏky, priemer mazacích otvorov
a
d0
4,5
4,5
6
7,21
7,2
9,6
1,5
2
3
Series 23100
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
165... 200
210... 250
... 270
280... 400
440... 500
4,5
6
7,5
9
12
7,2
9,6
12,1
14,5
19,7
1,5
2
2,5
3
3
Series 23200
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
... 160
180... 200
215... 250
270... 320
340... 400
3
4,5
6
7,5
9
4,9
7,2
9,6
12,1
14,5
1
1,5
2
2,5
3
Pr = Fr + Y1Fa, kN, pre Fa / Fr ≤ e
Pr = 0,67Fr+ Y2Fa, kN, pre Fa / Fr> e
Hodnoty faktorov v závislosti od typu loÏiska sú uvedené v loÏiskov˘ch tabuºkách.
Statické ekvivalentné radiálne zaÈaÏenie
P0r = Fr + Y0Fa, kN
Tab. 4: Rozmery mazacích dráÏok a mazacích otvorov
250... 360
380... 420
480... 480
Dynamické ekvivalentné radiálne zaÈaÏenie
b
a ich ãíslovanie v závislosti na rozmerovej sérii loÏísk sú uvedené v tabuºke 4.
Series 23900
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
kde:
Fa max - maximálna povolené axiálne zaÈaÏenie, kN,
B
- ‰írka loÏiska, mm,
d
- vnútorn˘ priemer loÏiska, mm
Hodnoty faktoru Y0 v závislosti od typu loÏiska sú uvedené v loÏiskov˘ch tabuºkách v systémovej ãasti.
Series 23000
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
170... 210
225... 260
280... 290
310... 460
480... 540
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
12
19,7
1,5
2
2,5
3
3
Series 24100
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
180... 210
... 225
250... 270
280... 400
500... 500
3
4,9
4,5 7,2
4,5 9,6
6
9,6
9
14,5
1
1,5
2
2
3
Series 22300
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
90... 120
130... 180
190... 215
240... 260
280... 360
380... 420
3
4,9
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
12
19,7
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Series 24000
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
... 180
200... 225
240... 260
280... 480
6
50...240
3
260...440
4
1,5
2
2,5
3
Series 22200
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
85... 100
110... 160
170... 200
215... 250
270... 290
310... 400
3
4,2
3
4,9
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
0,8
1
1,5
2
2,5
3
Series 21300
Vonkaj‰í priemer
Rozmery
rozsah
d0
a
b
mm
mm
... 80
90... 180
190... 215
Poãet mazacích otvorov - v‰etky loÏiskové rady
Rozsah vnútorného priemeru [mm]
Poãet mazacích otvorov
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
460...950
6
3
3
4,5
4,2
4,9
7,2
0,8
1
1,5
Technická ãasÈ
Mazanie loÏísk
Typ a kvalita pouÏitého maziva, ako aj metóda mazania majú priamy vplyv
na bezpeãnú prevádzku a ÏivotnosÈ loÏísk. Pri mazaní loÏísk sa vyuÏívajú
nasledovné úãinky maziva:
• zniÏuje trenie medzi valiv˘mi elementmi a obeÏnou dráhou, valiv˘mi elementmi a klietkou, klietkou a vodiacimi dráÏkami krúÏkov poãas prevádzky
• chráni loÏisko pred koróziou
• do urãitej miery zniÏuje hluãnosÈ loÏiska
• rovnomerne odvádza teplo z loÏiska prostredníctvom cirkulácie maziva
Mazivá pre mazanie loÏísk musia spæÀaÈ nasledovné podmienky:
• fyzikálna a chemická stabilita
• minimálny koeficient trenia
• anti-korózne úãinky
• dobré mazacie vlastnosti
Mazací tuk po urãitej dobe stráca svoje mazacie vlastnosti. Hlavné faktory,
ktoré ovplyvÀujú ÏivotnosÈ mazacieho tuku sú:
• kvalita mazacieho tuku
• veºkosÈ loÏiska
• prevádzkové otáãky
• prevádzková teplota
• pracovné prostredie
Z tohoto dôvodu je nutné loÏiská pravidelne domazávaÈ pomocou vhodn˘ch
mazacích zariadení. Doporuãenú dæÏku domazávacieho intervalu Tr je moÏné odãítaÈ z nasledujúceho diagramu, ktor˘ urãuje hodnotu v závislosti na
prevádzkov˘ch otáãkach n a vnútorného priemeru loÏiska d. Diagram platí pre tieto prevádzkové podmienky:
• zaÈaÏenie loÏiska neprekraãuje 15% základnej dynamickej únosnosti
• je pouÏit˘ mazací tuk beÏnej kvality
• prevádzková teplota vonkaj‰ieho krúÏku je max. 70 °C.
• loÏisko je umiestnené na vodorovnom hriadeli
10 000
Pre mazanie loÏísk sa vo v‰eobecnosti pouÏívajú dva typy mazadiel:
• tekuté mazivá (oleje)
• plastické mazivá (tuky)
[min-1]
n
5000
Napriek lep‰ím charakteristikám tekut˘ch mazív, tieto nemôÏu byÈ pouÏité vo v‰etk˘ch prípadoch z dôvodu problémov utesnenia uloÏenia loÏísk.
Rozhodnutie o tom, ãi pouÏiÈ mazanie olejom alebo tukom, by malo byÈ vykonané ão najskôr pri návrhu kon‰trukcie zariadenia. Pri v˘bere mazacieho
média by sa malo postupovaÈ veºmi citlivo a opatrne. Je potrebné zváÏiÈ
v‰etky prevádzkové podmienky a vlastnosti mazacieho média. NajdôleÏitej‰ie kritériá, ktoré treba maÈ na zreteli pri v˘bere spôsobu mazania ako aj
typu mazadla sú:
• veºkosÈ loÏiska
• prevádzková r˘chlosÈ
• zaÈaÏenie loÏiska
• prevádzková teplota
• prevádzkové prostredie
4000
3000
2000
1500
1000
Tr
=
60
12
0
500
20
0
400
320
300
Nasledujúca tabuºka 5 porovnáva charakteristiky tekut˘ch a plastick˘ch mazív:
Tab. 5:
Charakteristiky
r˘chlosÈ- otáãky
trenie
mazacia schopnosÈ
ÏivotnosÈ
chladiaci efekt
odstrániteºnosÈ
Tekuté mazivo
akékoºvek
nízke
v˘borná
vysoká
vysok˘
ºahko
Plastické mazivo
nízke a stredné
vysoké
dobrá
nízka
nízky
ÈaÏko
480
70
200
10
0
150
0
20
0h
0
0
0
0
00
00
100
50
20
30 40 50 60 70 80
100 120 140 160 180
220
260
300 340 360 420 460 500
d [mm]
Mazanie mazacím tukom
Mazanie tukom má v porovnaní s mazaním olejom mnoÏstvo v˘hod, preto sa mu dáva prednosÈ v‰ade tam, kde je moÏné tento spôsob mazania pouÏiÈ:
• nebezpeãie úniku maziva z uloÏenia nie je tak veºké, ako pri mazaní olejom
• dobré tesniace vlastnosti tuku
• chráni loÏisko pred koróziou
• nízke náklady na utesnenie loÏiskového priestoru
• relatívne dlhá ÏivotnosÈ s nízkymi nákladmi na údrÏbu
Pokiaº prevádzková teplota prekraãuje 70 °C, domazávací interval sa skracuje, pre kaÏd˘ch 15 °C, o ktoré je teplota vy‰‰ia neÏ 70 °C, na polovicu.
Pri teplote pod 40 °C je naopak moÏné domazávací interval zv˘‰iÈ aÏ na
dvojnásobok.
Pre loÏiskové uloÏenia na zvisl˘ch hriadeºoch doporuãujeme Tr skrátiÈ podºa diagramu na polovicu.
MnoÏstvo pouÏitého tuku by nemalo byÈ nadmerné. V opaãnom prípade by
mohol byÈ rotaãn˘ pohyb brzden˘, zv˘‰ilo by sa trenie a pracovná teplota.
Pri stanovení mnoÏstva mazacieho tuku je potrebné, v závislosti od veºkosti
voºného priestoru v domci zváÏiÈ nasledovné:
• Pri prvej montáÏi sa vnútorn˘ priestor v loÏisku naplní úplne. V prípade
normálnych otáãok loÏiska sa voºn˘ priestor v loÏiskovom domci doporuãuje naplniÈ na 1/2...3/4.
• V prípade vysok˘ch otáãok sa voºn˘ priestor v loÏiskovom domci doporuãuje naplniÈ na 1/3.
• Pokiaº to je moÏné, doporuãujeme loÏiská namazaÈ zásadne aÏ po montáÏi z dôvodu zabránenia moÏnému zneãisteniu, alebo iného znehodnotenia maziva poãas montáÏe.
Q=k*D*B
MnoÏstvo maziva Q potrebného k domazaniu loÏiska urãíme buì podºa
in‰trukcii v˘robcu zariadenia, v ktorom je loÏisko namontované, alebo podºa vzÈahu:
kde:
Q - mnoÏstvo maziva
D - vonkaj‰í priemer loÏiska [mm]
B - ‰írka loÏiska [mm]
k - koeficient závisl˘ na domazávacom intervale
7
Technická ãasÈ
Predpísaná viskozita ν1 sa potom urãí z nasledovného diagramu, ako funkcia stredného priemeru (D+d)/2 [mm] loÏiska a pracovn˘ch otáãok n loÏiska.
Tab. 6:
Mazanie olejom
Mazanie loÏísk olejom sa v prevaÏnej miere pouÏíva v t˘chto prípadoch:
• domazávacie intervaly pri mazaní tukom sú príli‰ krátke
• prevádzková teplota loÏiska je tak vysoká, Ïe nie je vhodné pouÏiÈ mazací tuk
• celé zariadenie je mazané olejom (napr. prevodovky)
Pri mazaní súdkov˘ch loÏísk sa pouÏíva mazanie v olejovom kúpeli, kedy
hladina oleja spravidla siaha do polovice v˘‰ky najniωie umiestneného valivého elementu v loÏisku v kºudnom stave, a jednak obehom oleja.
Pre mazanie valiv˘ch loÏísk sa vo v‰eobecnosti pouÏívajú minerálne alebo
syntetické oleje.
âím lep‰ie sú od seba separované kontaktné plochy olejov˘m filmom, t˘m
dlh‰ia je ÏivotnosÈ a niωie riziko opotrebovania loÏiska. Preto sa volí olej
s vy‰‰ou pracovnou viskozitou. Av‰ak oleje s vy‰‰ou viskozitou majú aj urãité nev˘hody. Vy‰‰ia viskozita oleja spôsobuje väã‰ie trenie mazacieho média. TaktieÏ sa môÏe vyskytnúÈ problém pritekania a odtekania oleja pri niωích a normálnych teplotách.
Prevádzkovú viskozitu ν mazacieho oleja môÏeme získaÈ z nasledovného
V-T diagramu, ako funkciu menovitej viskozity oleja (viskozita pri 40 °C)
a pracovnej teploty loÏiska t.
120
110
Viskozita [mm2/s]
pri 40 °C
100
[°C]
t
90
46
32
40
22
15
30
10
20
10
4
6 8 10
20
30 40
60
pracovná viskozita
8
100
10
ν1
20
]
-1
200
50
100
10
0
20
50
50
10
20
20
5 0 00
00
10
10
00
20
0
00
0
50
5
0
10 0 0 0
00
0
3
10
20
50
0
0
00
100
200
stredn˘ priemer
500
1 000
(D+d)/2 [mm]
V˘znamn˘m ukazovateºom pre vhodnosÈ pouÏitého oleja pre tvorbu olejového filmu je tzv. viskózny pomer:
κ = ν / ν1
Základn˘m predpokladom správnej montáÏe je ãistota loÏiska a montáÏneho pracoviska, aby sa predi‰lo po‰kodeniu obeÏn˘ch plôch loÏiska. Je
potrebné taktieÏ dbaÈ na vhodnosÈ rozmerov a charakteristík loÏiska, ktoré má byÈ namontované pre príslu‰né uloÏenie, správnosÈ poradia jednotliv˘ch krokov pri montáÏi, vhodnosÈ teplôt pri ohreve loÏiska pred montáÏou, veºkosÈ montáÏnych síl, mnoÏstvo pouÏitého mazacieho média,
úãelnosÈ montáÏnych a meracích zariadení nástrojov a prístrojov.
0
10
50
[mm /s]
MontáÏ a demontáÏ
68
pracovná teplota
60
5
Ak κ je men‰í ako 1, je vhodné pouÏiÈ olej s tzv. EP prísadami
0
32 20
2 50
1
70
500
2
kde:
κ - viskózny pomer
ν - prevádzková viskozita
ν1 - predpísaná viskozita
15
10 00
60 00
46 0
0
80
2
n
DôleÏité upozornenie:
Pri domazávaní sa pouÏíva rovnak˘ druh mazacieho tuku, ak˘ bol v loÏisku
pôvodne pouÏit˘. Nikdy spolu nemie‰ame rôzne tuky, pokiaº nemáme istotu,
Ïe sú vzájomne kompatibilné.
Pri zmie‰aní rôznych typov mazacích tukov môÏe dôjsÈ ku zmene ‰truktúry a zhor‰eniu vlastností v˘sledného zmie‰aného tuku.
1 000
mi
hodnoty koeficientu „k“
0,0015...0,0020
0,0020...0,0030
0,0030...0,0045
0,0045...0,0055
n[
Domazávací interval
t˘Ïdenne
mesaãne
roãne
po 2...3 rokoch
200 300
ν [mm2/s]
MontáÏ loÏísk s valcovou dierou
LoÏiská môÏu byÈ montované na hriadeº alebo do otvorov loÏiskov˘ch telies za studena alebo za tepla. MontáÏ za studena sa doporuãuje pre loÏiská men‰ích rozmerov s vnútorn˘m priemerom do 80 mm, a to za pomoci mechanick˘ch alebo hydraulick˘ch lisov. MontáÏna sila musí v oboch
prípadoch pôsobiÈ na montovan˘ loÏiskov˘ krúÏok prostredníctvom montáÏneho prípravku. Úderom kladiva priamo na loÏiskov˘ krúÏok sa musíme
v kaÏdom prípade vyh˘baÈ. MontáÏne sily nesmú byÈ prená‰ané cez valivé
elementy.
LoÏiská s valcovou dierou, ktoré sú pomerne pevne uloÏené na hriadeli,
a ktoré nemôÏu byÈ mechanicky namontované na hriadeº bez vynaloÏenia
nadmerného úsilia, je nutné montovaÈ za tepla, priãom je moÏné pouÏiÈ
nasledovné metódy ohrevu:
• v olejovom kúpeli
• v teplovzdu‰nej ohrievacej peci
• indukãn˘ ohrev
Technická ãasÈ
Vo v‰etk˘ch prípadoch ohrevu sa doporuãuje teplotu sledovaÈ. Tá by nemala
presiahnuÈ hodnotu 80 - 100 °C.
DemontáÏ loÏísk
Ak má byÈ loÏisko po demontáÏi opäÈ pouÏité, je rozumné pouÏiÈ demontáÏne zariadenie na pevne uchyten˘ loÏiskov˘ krúÏok.
Pre loÏiská s valcovou dierou je vhodné pouÏiÈ mechanické sÈahovacie zariadenia (pre malé loÏiská) resp. hydraulické tlakové zariadenia (pre veºké loÏiská).
Pokiaº sú loÏiská uloÏené priamo na kuÏeºovom hriadeli, vnútorné krúÏky
môÏu byÈ stiahnuté pomocou mechanického sÈahovacieho zariadenia.
V závislosti na rozmeroch loÏísk sa rovnako mechanické alebo hydraulické
sÈahovacie zariadenia pouÏívajú pre demontáÏ loÏísk pri uloÏeniach s upínacím púzdrom.
LoÏiská so sÈahovacím púzdrom sa demontujú pomocou sÈahovacích KM
matíc a montáÏnych kºúãov. Pri loÏiskách väã‰ích rozmerov je vhodné pouÏiÈ ‰peciálne hydraulické matice.
Pri hydraulick˘ch metódach demontáÏe je olej vstrekovan˘ medzi licované
plochy, ão umoÏní posuv licovan˘ch ãastí bez po‰kodenia ich povrchu. Pre
generovanie vysokého tlaku oleja je vhodné pouÏiÈ ‰peciálne olejové injektory (pumpy).
MontáÏ loÏísk s kuÏeºovou dierou
LoÏiská s kuÏeºovou dierou môÏu byÈ montované priamo na kuÏeºov˘ hriadeº alebo na valcov˘ hriadeº pomocou upínacích resp. sÈahovacích púzdier.
LoÏiská men‰ích rozmerov sú upevÀované pomocou poistn˘ch matíc s prípadn˘m pouÏitím upínacích púzdier.
Nemalá sila je potrebná vynaloÏiÈ na upevnenie matice loÏísk stredn˘ch rozmerov. Za t˘mto úãelom sa pouÏívajú vhodné montáÏne kºúãe.
Pre montáÏ a upevnenie loÏísk veºk˘ch rozmerov sa pouÏívajú hydraulické
lisy a hydraulické matice.
V˘sledná spoºahlivosÈ uloÏenia vnútorného krúÏku loÏiska sa kontroluje meraním redukcie radiálnej vôle loÏiska spôsobenej roztiahnutím vnútorného
krúÏku, alebo meraním axiálneho posunutia vnútorného krúÏku na hriadeli resp. púzdre.
Hodnoty redukcie radiálnej vôle loÏiska a axiálneho posuvu vnútorného
krúÏku sú uvedené v nasledujúcej tabuºke:
Tab. 7:
Vnútorn˘
priemer
d
[mm]
cez
do
Zmen‰enie
radiálnej
vôle
[mm]
min
max
30
40
50
65
80
40
50
65
80
100
0,02
0,025
0,03
0,04
0,045
100
120
140
160
180
120
140
160
180
200
200
225
250
280
315
355
400
450
500
Axiálne posunutie na kuÏeli 1:12
hriadeº
púzdro
Axiálne posunutie na kuÏeli 1:30
hriadeº
púzdro
[mm]
Minimálna prípustná
radiálna vôºa po montáÏi
loÏísk s poãiatoãnou vôºou
[mm]
Normal
C3
C4
[mm]
min
max
[mm]
min
max
min
[mm]
max
min
max
0,025
0,03
0,04
0,05
0,06
0,35
0,4
0,45
0,6
0,7
0,4
0,45
0,6
0,75
0,9
0,35
0,45
0,5
0,7
0,75
0,45
0,5
0,7
0,85
–
–
–
–
1,7
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,8
–
–
–
–
2,4
0,015
0,02
0,025
0,025
0,035
0,025
0,03
0,035
0,04
0,05
0,04
0,05
0,055
0,07
0,08
0,05
0,065
0,075
0,08
0,09
0,07
0,09
0,1
0,11
0,13
0,7
1,1
1,2
1,3
1,4
1,1
1,4
1,6
1,7
2
0,8
1,2
1,3
1,4
1,5
1,2
1,5
1,7
1,9
2,2
1,9
2,7
3
3,2
3,5
2,7
3,5
4
4,2
4,5
2
2,8
3,1
3,3
3,6
2,8
3,6
4,2
4,6
5
0,05
0,055
0,055
0,06
0,07
0,065
0,08
0,09
0,1
0,1
0,1
0,11
0,13
0,15
0,16
225
250
280
315
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,19
1,6
1,7
1,9
2
2,2
2,4
2,6
3
1,7
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,9
3,2
4
4,2
4,7
5
5,5
6
6,7
7,5
4,2
4,6
4,8
5,2
5,7
6,2
6,9
7,7
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,18
0,2
0,22
0,24
355
400
450
500
560
0,15
0,17
0,2
0,21
0,24
0,21
0,23
0,26
0,28
0,32
2,4
2,6
3,1
3,3
3,7
3,4
3,6
4,1
4,4
5
2,6
2,9
3,4
3,6
4,1
3,6
3,9
4,4
4,8
5,4
6
6,5
7,7
8,2
9,2
8,2
9
10
11
12,5
6,2
6,8
8
8,4
9,6
8,4
9,2
10,4
11,2
12,8
0,12
0,13
0,13
0,16
0,17
0,17
0,19
1,2
0,23
0,25
0,26
0,29
0,31
0,35
0,36
9
Technical section
Spherical roller bearings
Spherical roller bearings operate in arduous conditions. The spherical rollers
can be symmetrical or unsymmetrical and are self-aligning in the sphere
raceway of the outer ring. Thus, the possible misalignment of the supporting
bearings as well as shaft bending can be compensated.
Spherical roller bearings are manufactured in the following constructive
versions, depending on the bearing size and series.
MB design
These bearings have a central fixed rib and machined
cages guided on the inner ring.
MA design
These bearings have a central fixed rib and machined
cages guided on the outer ring.
C design
These bearings have a central guide rib floating on the
inner ring, symmetrical rollers with larger dimensions so
that the load carrying capacity increases. Special pressed
sheet cage. Bearings of this design are of small and
medium sizes.
CA design
These bearings have an pressed sheet cage. They also
have symmetrical rollers with lager dimensions so that the
load carrying capacity increases. This design is available
for medium and large sized bearings.
Other constructive versions of sphericall roller bearings shown below are
drawn in the particular chapter within the system section of this catalogue:
• cylindrical bore, lubrication groove and holes in the outer ring
• tapered bore (taper 1:12, 1:30), lubrication groove and holes in the
outer ring
• with adapter sleeves
• with withdrawal sleeves
Suffixes
C
- modified inner design, increased basic load, symmetrical rollers,
pressed sheet cage
CA - modified inner design, increased basic load, pressed sheet cage
CY - modified inner design, increased basicc load, symmetrical rollers,
sheet brass cage
F2, F3 - constructive modifications
K
- tapered bore bearings, taper 1:12
K30 - tapered bore bearings. taper 1:30
MA - machined brass cage guided on the outer ring
MB - machined brass cage guided on the inner ring
P
- two-piece outer ring
W33 - lubrication groove and holes in the outer ring
Tolerances
Spherical roller bearings with both cylindrical and tapered bore, are
manufactured in normal tolerance class P0. For special applications at
request these bearings can be manufactured to the tolerance classes P6,
P6X, P5, P4 a P2.
Radial clearance
Spherical roller bearings are generally manufactured with normal radial
clearance. At request, they can be manufactured with clearances larger
than normal (C3, C4 etc.) or smaller then normal (C2).
The limit values of the radial clearance measured on unloaded bearings
are given in tables 1 and 2.
10
Tab. 1: Radial clearance of spherical roller bearings with cylindrical bore
Bore
diameter
d
Radial
clearance
C2
Normal
C3
over up to
mm
14
18
18
24
24
30
min.
μm
10
10
15
max. min. max. min. max. min. max. min. max.
20
20
25
20
20
25
35
35
40
35
35
40
45
45
55
45
45
55
60
60
75
60
60
75
75
75
95
C4
C5
30
40
50
40
50
65
15
20
20
30
35
40
30
35
40
45
55
65
45
55
65
60
75
90
60
75
90
80
100
120
80
100
120
100
125
150
65
80
100
80
100
120
30
35
40
50
60
75
50
60
75
80
100
120
80
100
120
110
135
160
110
135
160
145
180
210
145
180
210
180
225
260
120
140
160
140
160
180
50
60
65
95
110
120
95
110
120
145
170
180
145
170
180
190
220
240
190
220
240
240
280
310
240
280
310
300
350
390
180
200
225
200
225
250
70
80
90
130
140
150
130
140
150
200
220
240
200
220
240
260
290
320
260
290
320
340
380
420
340
380
420
430
470
520
250
280
315
280
315
355
100
110
120
170
190
200
170
190
200
260
280
310
260
280
310
350
370
410
350
370
410
460
500
550
460
500
550
570
630
690
355
400
130
220
220
340
340
450
450
600
600
750
Tab. 2: Radial clearance of spherical roller bearings with tapered bore
Bore
diameter
d
Radial
clearance
C2
Normal
C3
over up to
mm
18
24
24
30
30
40
min.
μm
15
20
25
max. min. max. min. max. min. max. min. max.
25
30
35
25
30
35
35
40
50
35
40
50
45
55
65
45
55
65
60
75
85
60
75
85
75
95
105
C4
C5
40
50
65
50
65
80
30
40
50
45
55
70
45
55
70
60
75
95
60
75
95
80
95
120
80
95
120
100
120
150
100
120
150
130
160
200
80
100
120
100
120
140
55
65
80
80
100
120
80
100
120
110
135
160
110
135
160
140
170
200
140
170
200
180
220
260
180
220
260
230
280
330
140
160
180
160
180
200
90
100
110
130
140
160
130
140
160
180
200
220
180
200
220
230
260
290
230
260
290
300
340
370
300
340
370
380
430
470
200
225
250
225
250
280
120
140
150
180
200
220
180
200
220
250
270
300
250
270
300
320
350
390
320
350
390
410
450
490
410
450
490
520
570
620
280
315
355
315
355
400
170
190
210
240
270
300
240
270
300
330
360
400
330
360
400
430
470
520
430
470
520
540
590
650
540
590
650
680
740
820
Dimensions
The main dimensions of spherical rolling bearings are shown in the table
part of this catalogue.
Misalignment
Spherical roller bearings allow angular misalignment between the outer
ring and inner ring without any influence on the bearing rating life. Under
normal loads and operating conditions and when the inner ring rotates, the
values of the permissible misalignment depending on the bearing series
are given in table 3.
Technical section
Axial load for bearings mounted on adapter sleeves
Tab. 3:
Bearing series
Permissible angular misalignment
degrees
1
1,5
2
1,5
1,5
2,5
1,5
2
2,5
213
222
223
230
231
232
239
240
241
Cages
Small and medium size spherical roller bearings are fitted with pressed
sheet or machined brass cages (Y). Bearings of normal design are fitted
with machined brass or steel cages guided on the rollers (M), inner ring (MB)
or outer ring raceway (MA).
Glass-fibre reinforced polyamide 6.6 cages are successfully used for small
and medium size bearings if the operating temperature doesn’t exceed
+120°C.
Large-size bearings are fitted with machined brass cages, CA design.
If the spherical roller bearings are mounted on a smooth shaft using an
adapter sleeve, without side support, the axial load carrying capacity
depends on the friction between shaft and sleeve.
Considering that the mounting is correctly done, the permissible axial load
can be accurately enough determined using the following equation
Fa max = 3Bd, kN
Where:
Fa max - maximum permissible axial load, kN,
B
- bearing width, mm,
d
- bearing bore diameter, mm
Equivalent dynamic radial load
Pr = Fr + Y1Fa, kN, for Fa / Fr ≤ e
Pr = 0,67Fr+ Y2Fa, kN, for Fa / Fr> e
The values of the factors depending on the bearing type can be found in
bearing tables.
Equivalent static radial load
Lubrication grooves and holes
a
d0
Spherical roller bearings are provided with a lubrication
groove and holes in the outer ring, excepting those of b
series 213. Designation suffix W33 is used to identify this
feature on bearings. The dimensions of the groove, bore
diameter and their number depending on the dimension series are given
in table 4.
P0r = Fr + Y0Fa, kN
The values of the factor Y0 depending on the bearing type can be found
in bearing tables.
Tab. 4: Dimensions of lubrication grooves and holes
Series 23900
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
250... 360
380... 420
480... 480
4,5
4,5
6
7,21
7,2
9,6
1,5
2
3
Series 23100
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
165... 200
210... 250
... 270
280... 400
440... 500
4,5
6
7,5
9
12
7,2
9,6
12,1
14,5
19,7
1,5
2
2,5
3
3
Series 23200
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
... 160
180... 200
215... 250
270... 320
340... 400
3
4,5
6
7,5
9
4,9
7,2
9,6
12,1
14,5
1
1,5
2
2,5
3
Series 23000
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
170... 210
225... 260
280... 290
310... 460
480... 540
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
12
19,7
1,5
2
2,5
3
3
Series 24100
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
180... 210
... 225
250... 270
280... 400
500... 500
3
4,9
4,5 7,2
4,5 9,6
6
9,6
9
14,5
1
1,5
2
2
3
Series 22300
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
90... 120
130... 180
190... 215
240... 260
280... 360
380... 420
3
4,9
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
12
19,7
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Series 24000
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
... 180
200... 225
240... 260
280... 480
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
1,5
2
2,5
3
Series 22200
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
85... 100
110... 160
170... 200
215... 250
270... 290
310... 400
3
4,2
3
4,9
4,5 7,2
6
9,6
7,5 12,1
9
14,5
0,8
1
1,5
2
2,5
3
Series 21300
Outer diameter
Dimensions
range
d0
a
b
mm
mm
... 80
90... 180
190... 215
3
3
4,5
4,2
4,9
7,2
0,8
1
1,5
Number of lubrication holes - all series
Bore diameter range [mm]
Number of lubrication holes
50...240
3
260...440
4
460...950
6
11
Technical section
Bearing lubrication
Safe operating and long rating life of bearings depends on the lubricant
type, quality and lubrication method. Bearing lubrication is used for
following purposes:
• to reduce friction between rolling elements and raceway, rolling elements and cage, cage and guiding ribs of rings during operation
• to ensure anticorrosive protection of bearings
• to reduce nose in bearing within certain limits
• to distribute heat uniformly in contact areas and remove it outside
through lubricant circulation
Lubricants for bearing lubrication should satisfy the following
conditions:
• physical and chemical stability
• minimal coefficient of friction
• to be non-corrosive
• good lubrication capacity
There are two categories of lubricants used for bearing lubrication:
• fluid lubricants (oils)
• plastic lubricants (greases)
Grease can lose its qualities beyond certain period. Main factors that affect
operating time of lubricants are:
• lubricants quality
• size of bearing
• operating speed
• temperature
• operating area
On that ground bearing relubrication with the aid of suitable lubrication
tools is needed.
Recommended bearing relubrication interval Tr can be read from following
diagram that displays interval value depending on speed n and inner bearing
diameter d.
Diagram is valid for these conditions:
• bearing load does not exceed 15% of basic dynamic load of bearing
• normal quality of grease is used
• max. operating temperature of the outer ring reaches 70 °C.
• horizontal shaft bearing placing
10 000
[min-1]
n
5000
Although fluid lubricants have better characteristics than plastic lubricants,
they cannot be used in all cases because of sealing difficulties.
4000
3000
The decision as to whether the bearing should be lubricated with grease or
oil should be made as early as possible when designing a machine. When
selecting lubricants, much care is needed and all operating conditions and
lubricant properties should be considered. The most important criteria
when selecting a lubricant have to be as follows:
• size of bearing
• speed
• load
• bearing operating temperature
operating area
2000
1500
1000
Tr
=
60
12
0
500
20
0
400
Following table 5 shows comparison between fluid and plastic lubricants:
Tab. 5:
Characteristics
speed
friction
unctuosity
service life
cooling effect
replacement
Fluid lubricant
any value
low
excellent
long
high
easy
Plastic lubricant
low and medium
high
good
short
low
difficult
320
300
480
70
200
10
0
150
0
20
0h
0
0
0
0
00
00
100
50
Grease lubrication
Grease lubrication in comparison with oil lubrication offers more
advantages:
• it is more easily retained in the bearing
• good sealing properties of grease
• it assures anti-corrosive protection to bearing as it is water-resistant
• low expenses for sealing
• simple design
• long service life with little maintenance expenditure
The grease quantity to be supplied should not be excessive, otherwise
rotation is braked, friction increases and also operating temperature.
The quantity of grease that is to be inserted in bearing seating should be
as follows, considering the free space inside the housing:
• At the first mounting of the bearing the inner space should be fully lubricated. In case of normal speeds, 1/2…3/4 of the free space in the
housing should be lubricated.
• In case of high speeds 1/3 of the free space in the housing should be lubricated
• If the conditions allow, the bearing lubrication is strongly recommended after mounting of the bearing. It helps to avoid possible contamination or other quality deterioration of the lubricant during the mounting process.
12
20
30 40 50 60 70 80
100 120 140 160 180
220
260
300 340 360 420 460 500
d [mm]
If operating temperature exceeds 70 °C, relubrication interval Tr can be
reduced to 1/2 for every 150 C above the level 70 °C. At the operating
temperature lower then 40 °C the relubrication interval can be doubled.
At vertical shaft bearing placing the relubrication interval from the diagram
can be halved.
The grease quantity Q to be supplied can be determined using the equation:
Q = k*D*B
where:
Q
- grease quantity
D
- bearing outside diameter [mm]
B
- total bearing width[mm]
k
- coefficient depending on the relubrication interval
Technical section
The rated viscosity ν1 is determined from the following diagram with the
help of the mean bearing diameter (D+d)/2 [mm] and the operating speed
n of the bearing.
Tab. 6:
10
ν1
]
20
100
90
15
10 00
60 00
46 0
0
80
60
20
50
50
10
20
5 0 00
00
10
00
20
0
00
0
5
00
5
10 0 0 0
00
0
3
10
20
50
0
0
00
10
100
200
Mean bearing diameter
500
1 000
(D+d)/2 [mm]
The viscosity ratio
κ = ν / ν1
where:
κ - viscosity ratio
ν - operating viscosity
ν1 - rated viscosity
The basic presumption of correct mounting includes cleanness of bearing
and work area to avoid damage to the running areas of bearings,
convenience of proportions and dimensionalities of bearings to be mounted,
order of the individual work steps, heating temperatures, mounting forces
and grease quantities, mounting equipment and measuring tools.
46
32
40
10
0
Mounting and dismounting
68
50
50
is the measure of the lubricating film formation.
If κ < 1, usage of oil with EP additives is recommended.
0
32 0
22 50
1 00
1
70
20
-1
200
Spherical roller bearings oil lubrication is provided by means of oil sump
lubrication, when generally only half of the lowest rolling element should
be immersed in oil when stationary, or circulation lubrication.
Viscosity [mm2/s]
at 40 °C
5
[mm /s]
100
120
110
Operating temperature
500
2
Oil lubrication
Oil lubrication of bearings is generally provided in following cases:
• relubrication intervals needed at grease lubrication are too short
• operating temperature of bearing is so high, that grease lubrication is not
advisable
• whole machine is being supplied with oil (gearboxes)
Minerals oils and synthetic oils are generally suitable for the lubrication of
rolling bearings.
The better the contact surfaces separated by a lubricant film, the longer the
attainable fatigue life and the more safety against wear. An oil with a high
operating viscosity should be selected. High-viscosity oils, however, also
have disadvantages. Higher viscosity means more lubricant friction. Problem
in supply and drainage of the oil can occur at low and normal temperatures.
The operating viscosity ν of the lubricating oil is obtained from the following
V-T diagram as the function of the nominal viscosity (viscosity at 40 °C) and
the operating temperature t of the bearing.
[°C]
t
2
n
Caution:
It is strongly recommended to use the same kind of grease at relubrication
like originally used in bearing. Never mix different kinds of greases, unless
you are convinced about their compatibility.
Otherwise the structure of grease can be changed and quality of final
mixed product can by worsen.
1 000
mi
values for coefficient „k“
0,0015...0,0020
0,0020...0,0030
0,0030...0,0045
0,0045...0,0055
n[
Relubrication interval
weekly
monthly
yearly
after 2...3 years
22
15
30
10
20
10
4
6 8 10
20
30 40
60
Operating viscosity
100
200 300
Mounting bearings with cylindrical bore
Bearings can be mounted on shafts or into housings cold or heated. Cold
mounting of bearings is recommended for smaller bearings with a maximum
bore of approximately 80 mm. The use of mechanical or hydraulic press is
recommended. Mounting forces must be applied on the mounted bearing
ring over mounting tool in both cases. Blows with the hammer applied
directly to the bearing ring must be avoided completely. Transmission of
mounting forces by rolling elements should be avoided.
Bearings with a cylindrical bore for which tight fits on a shaft and which
cannot be pressed mechanically onto shaft without great effort, are heated
using following methods:
• oil bath
• hot air or heating oven
• induction heating devices
ν [mm2/s]
13
Technical section
A thermostatic control is advisable (temperature 80 - 100 °C).
Dismounting bearings
If the bearings are to be used again the extraction tool should be applied
to the tightly fitted bearing ring.
Fore cylindrical bored bearings mechanical extractors (for small bearings) or
hydraulic press (for large bearings) are suitable.
When the bearings are directly on the tapered seat, then inner ring is driven
off the shaft by means of mechanic extractors.
Extracting the bearings mounted on adapter sleeve is provided by
mechanical tools or oil press that press off the bearing from adapter sleeve.
Withdrawal sleeve mounted bearings are removed by means of the
extraction KM nuts and spanner (small bearings) or by hydraulic nuts.
The hydraulic method is applied to facilitate the dismounting of large- size
bearings. Oil is injected between the mating surfaces and enables the
mating parts to be moved separately without risking surface damage. Oil
injectors (pumps) are sufficient for the generation of pressure.
Mounting tapered bore bearings
Rolling bearings with a tapered bore are either fitted directly onto the
tapered shaft seat or onto a cylindrical shaft with an adapter sleeve or
a withdrawal sleeve.
Small bearings can be pressed with a locknut onto the tapered seat of the
shaft or the adapter sleeve.
Considerable forces are required to tighten the nut with medium-sized
bearings. Suitable hook spanners can be taken.
It is advisable to use a hydraulic press and hydraulic nuts for driving-up
larger bearings.
The resulting tight fit of the inner ring is measured by checking the radial
clearance reduction due to the expansion of the inner ring or by measuring
the axial drive-up distance. The values of reduction in radial clearance are
given in the following table:
Tab. 7:
Bore
diameter
d
[mm]
over up to
Reduction
of radial
clearance
[mm]
min
max
30
40
50
65
80
40
50
65
80
100
0,02
0,025
0,03
0,04
0,045
100
120
140
160
180
120
140
160
180
200
200
225
250
280
315
355
400
450
500
14
Axial dispalacement on taper 1:12
shaft
sleeve
Axial displacement on taper 1:30
shaft
sleeve
[mm]
Minimum radial clearance
after mounting, in case
of clearance group
[mm]
Normal
C3
C4
[mm]
min
max
[mm]
min
max
min
[mm]
max
min
max
0,025
0,03
0,04
0,05
0,06
0,35
0,4
0,45
0,6
0,7
0,4
0,45
0,6
0,75
0,9
0,35
0,45
0,5
0,7
0,75
0,45
0,5
0,7
0,85
–
–
–
–
1,7
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,8
–
–
–
–
2,4
0,015
0,02
0,025
0,025
0,035
0,025
0,03
0,035
0,04
0,05
0,04
0,05
0,055
0,07
0,08
0,05
0,065
0,075
0,08
0,09
0,07
0,09
0,1
0,11
0,13
0,7
1,1
1,2
1,3
1,4
1,1
1,4
1,6
1,7
2
0,8
1,2
1,3
1,4
1,5
1,2
1,5
1,7
1,9
2,2
1,9
2,7
3
3,2
3,5
2,7
3,5
4
4,2
4,5
2
2,8
3,1
3,3
3,6
2,8
3,6
4,2
4,6
5
0,05
0,055
0,055
0,06
0,07
0,065
0,08
0,09
0,1
0,1
0,1
0,11
0,13
0,15
0,16
225
250
280
315
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,19
1,6
1,7
1,9
2
2,2
2,4
2,6
3
1,7
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,9
3,2
4
4,2
4,7
5
5,5
6
6,7
7,5
4,2
4,6
4,8
5,2
5,7
6,2
6,9
7,7
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,18
0,2
0,22
0,24
355
400
450
500
560
0,15
0,17
0,2
0,21
0,24
0,21
0,23
0,26
0,28
0,32
2,4
2,6
3,1
3,3
3,7
3,4
3,6
4,1
4,4
5
2,6
2,9
3,4
3,6
4,1
3,6
3,9
4,4
4,8
5,4
6
6,5
7,7
8,2
9,2
8,2
9
10
11
12,5
6,2
6,8
8
8,4
9,6
8,4
9,2
10,4
11,2
12,8
0,12
0,13
0,13
0,16
0,17
0,17
0,19
1,2
0,23
0,25
0,26
0,29
0,31
0,35
0,36
®
S y s t О m o v З Л a s й – t a b u Љ ky
System section – specification tables
15
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
35
40
45
16
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
1,5
1,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
66
66
88
88
88
78
78
78
78
78
65
65
98
98
98
87
87
87
87
87
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
000
000
800
800
800
400
400
400
400
400
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
400
400
300
300
300
800
800
800
800
800
21307MBKW33
21307MBW33
22208C
22208CK
22208CKW33
22208MAC4F80W33
22208MB
22208MBK
22208MBKW33
22208MBW33
0,56
0,56
0,520
0,510
0,510
0,654
0,571
0,567
0,556
0,56
0,28
0,28
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
2,4
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,6
3,6
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,4
2,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
23
23
23
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
23
23
23
23
23
23
23
23
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
99
99
99
140
140
140
140
140
140
140
140
125
125
125
125
125
93
93
93
93
77
77
77
77
120
120
120
145
145
145
145
145
145
145
145
135
135
135
135
135
105
105
105
105
87,5
87,5
87,5
87,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
500
500
500
300
300
300
300
300
300
300
300
800
800
800
800
800
500
500
500
500
100
100
100
100
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
000
000
000
600
600
600
600
600
600
600
600
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
500
500
21308C
21308CK
21308CKW33
22308C
22308CK
22308CKW33
22308CW33
22308CY
22308CYK
22308CYKW33
22308CYW33
22308KMAC4F80W33
22308MBK
22308MBKW33
22308MB
22308MBW33
22209C
22209CK
22209CKW33
22209CW33
22209MBK
22209MBKW33
22209MB
22209MBW33
0,710
0,700
0,700
1,10
1,00
1,00
0,972
0,972
0,972
0,972
0,972
1,05
1,05
1,05
1,20
1,05
0,560
0,550
0,550
0,714
0,723
0,723
0,723
0,723
0,26
0,26
0,26
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,6
2,6
2,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3,9
3,9
3,9
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
1,6
1,6
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
0,3
0,3
0,3
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
3,4
2,2
2,2
2,2
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
25
25
36
36
36
36
36
36
36
36
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
120
120
120
105
165
165
165
165
150
150
150
150
135
135
135
107
190
190
190
190
175
175
175
175
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
000
000
000
600
800
800
800
800
400
400
400
400
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
300
300
300
800
000
000
000
000
500
500
500
500
21309C
21309CK
21309CKW33
21309MB
22309C
22309CK
22309CKW33
22309CW33
22309MBK
22309MBKW33
22309MB
22309MBW33
0,950
0,940
0,940
1,03
1,35
1,30
1,38
1,38
1,36
1,36
1,36
1,36
0,26
0,26
0,26
2,6
2,6
2,6
3,9
3,9
3,9
2,6
2,6
2,6
0,4
0,4
1,7
1,7
2,5
2,5
1,6
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
50
55
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
90
90
90
90
90
23
23
23
23
23
23
23
23
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
100
100
100
100
78
78
78
78
120
120
120
120
91,3
91,3
91,3
91,3
4
4
4
4
3
3
3
3
000
000
000
000
600
600
600
600
5
5
5
5
4
4
4
4
300
300
300
300
800
800
800
800
22210C
22210CK
22210CKW33
22210CW33
22210MBK
22210MBKW33
22210MB
22210MBW33
0,610
0,600
0,600
0,707
0,771
0,771
0,771
0,771
0,26
0,26
0,26
2,6
2,6
2,6
3,9
3,9
3,9
2,5
2,5
2,5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
100
100
100
100
100
100
100
100
27
27
27
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
120
120
120
190
190
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
120
120
120
120
87,5
87,5
87,5
87,5
130
130
130
220
220
211
211
211
211
211
211
220
220
220
220
220
140
140
140
140
102
102
102
102
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
600
600
600
400
400
400
400
400
400
400
400
000
000
000
000
000
800
800
800
800
600
600
600
600
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
800
800
800
500
500
500
500
500
500
500
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
600
600
600
600
21310C
21310CK
21310CKW33
22310C
22310CK
22310CKW33
22310CW33
22310CY
22310CYK
22310CYKW33
22310CYW33
22310MBK
22310MBKW33
22310MAC4F80W33
22310MB
22310MBW33
22211C
22211CK
22211CKW33
22211CW33
22211MBK
22211MBKW33
22211MB
22211MBW33
1,25
1,20
1,20
1,85
1,80
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,85
1,85
1,91
1,84
1,85
0,820
0,800
0,800
0,930
1,018
1,018
1,018
1,018
0,24
0,24
0,24
0,4
0,4
2,8
2,8
2,8
1,7
1,7
4,1
4,1
4,1
2,5
2,5
2,7
2,7
2,7
1,6
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
0,27
0,27
0,27
2,5
2,5
2,5
3,8
3,8
3,8
2,5
2,5
2,5
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
29
29
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
135
135
230
230
230
230
230
230
230
230
220
220
220
220
155
155
265
265
265
265
265
265
265
265
255
255
255
255
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
200
200
000
000
000
000
000
000
000
000
800
800
800
800
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
300
300
000
000
000
000
000
000
000
000
600
600
600
600
21311C
21311CK
22311C
22311CK
22311CKW33
22311CW33
22311CY
22311CYK
22311CYKW33
22311CYW33
22311MBK
22311MAKW33
22311MA
22311MAC4F80W33
1,65
1,60
2,35
2,30
2,30
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,44
2,44
2,49
2,44
0,24
0,24
0,4
0,4
0,4
2,8
2,8
1,7
1,7
1,7
4,1
4,1
2,5
2,5
2,5
2,7
2,7
1,6
1,6
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
17
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
55
60
65
18
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,4
1,7
2,5
1,6
0,27
0,27
0,27
2,5
2,5
2,5
3,7
3,7
3,7
2,4
2,4
2,4
–-
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
120
120
120
120
110
110
110
110
110
110
110
43
43
43
43
28
28
28
28
28
28
28
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
220
220
220
220
145
145
145
117,8
117,8
117,8
117,8
255
255
255
255
175
175
175
140,3
140,3
140,3
140,3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
800
800
800
800
400
400
400
200
200
200
200
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
600
600
600
600
500
500
500
100
100
100
100
22311MAC4W502
22311MAW502
22311MB
22311MBW33
22212C
22212CK
22212CKW33
22212MBK
22212MBKW33
22212MB
22212MBW33
2,44
2,44
2,43
2,44
1,16
1,10
1,10
1,39
1,39
1,39
1,39
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
120
120
120
120
120
120
120
120
31
31
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
31
31
31
31
31
31
31
31
31
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
150
150
270
270
270
270
270
270
270
270
260
260
260
260
260
151
180
180
180
180
165
165
165
165
180
180
320
320
320
320
320
320
320
320
310
310
310
310
310
91
220
220
220
220
200
200
200
200
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
000
000
800
800
800
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
800
000
000
000
000
800
800
800
800
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
000
000
800
800
800
800
800
800
800
800
400
400
400
400
400
800
000
000
000
000
600
600
600
600
21312C
21312CK
22312C
22312CK
22312CKW33
22312CW33
22312CY
22312CYK
22312CYKW33
22312CYW33
22312MBK
22312MBKW33
22312MAC4F80W33
22312MB
22312MBW33
21312KMB
22213C
22213CK
22213CKW33
22213CW33
22213MBK
22213MBKW33
22213MB
22213MBW33
1,95
1,90
2,95
2,85
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
2,91
3,04
3,04
3,04
2,98
3,04
2,12
1,45
1,40
1,40
1,70
1,87
1,87
1,73
1,87
0,24
0,24
0,4
0,4
2,9
2,9
1,7
1,7
4,3
4,3
2,5
2,5
2,8
2,8
1,7
1,7
0,4
1,7
2,5
1,6
0,24
0,28
0,28
0,28
2,9
2,4
2,4
2,4
4,3
3,6
3,6
3,6
2,8
2,4
2,4
2,4
0,28
2,4
3,6
2,4
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
33
33
48
48
48
48
48
48
48
48
48
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
220
220
305
305
305
305
305
305
305
305
280
290
290
360
360
360
360
360
360
360
360
330
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
400
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
200
21313C
21313CK
22313C
22313CK
22313CKW33
22313CW33
22313CY
22313CYK
22313CYKW33
22313CYW33
22313MBK
2,45
2,40
3,55
3,45
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,71
0,24
0,24
0,39
0,39
2,8
2,8
1,7
1,7
4,2
4,2
2,6
2,6
2,8
2,8
1,7
1,7
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
65
70
75
80
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,39
1,7
2,6
1,7
0,38
1,8
2,6
1,7
0,26
0,26
0,26
2,6
2,6
2,6
3,9
3,9
3,9
2,6
2,6
2,6
–-
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
140
140
140
140
140
140
140
125
125
125
125
125
125
125
48
48
48
48
48
48
48
31
31
31
31
31
31
31
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
280
280
280
280
280
280
280
180
180
180
180
145,3
145,3
145,3
330
330
330
330
330
330
330
225
225
225
225
176,7
176,7
176,7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
400
400
400
400
400
400
400
800
800
800
800
600
600
600
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
200
200
200
800
800
800
800
400
400
400
22313MBKW33
22313MA
22313MAC4F80W33
22313MAC4W502
22313MAW502
22313MB
22313MBW33
22214C
22214CK
22214CKW33
22214CW33
21314MBKW33
21314MB
21314MBW33
3,71
3,56
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
1,55
1,50
1,50
1,82
1,96
1,96
1,96
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
130
130
130
130
130
130
130
130
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
31
31
31
31
31
31
31
31
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
375
375
375
375
287
340
340
340
340
340
190
190
190
190
175
175
175
175
455
455
455
455
342
420
420
420
420
420
250
250
250
250
230
230
230
230
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
800
800
800
800
600
600
600
600
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
400
400
400
400
22314C
22314CK
22314CKW33
22314CW33
22314MBK
22314MBKW33
22314MAC4F80W33
22314MB
22314MBW33
22314MBW7
22215C
22215CK
22215CW33
22215CKW33
22215MBK
22215MBKW33
22215MB
22215MBW33
4,35
4,30
4,32
4,32
4,53
4,53
4,53
4,30
4,53
4,53
1,90
1,90
1,65
1,60
1,72
1,72
1,72
1,72
0,38
0,38
1,8
1,8
2,6
2,6
1,7
1,7
0,37
1,8
2,7
1,8
0,24
0,24
2,8
2,8
4,1
4,1
2,7
2,7
0,24
2,8
4,1
2,7
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
37
37
37
55
55
55
55
55
55
55
55
55
33
33
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2
2
280
280
280
415
415
415
415
380
380
380
380
380
210
210
360
360
360
520
520
520
520
475
475
475
475
475
275
275
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
400
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
600
600
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
000
200
200
000
000
000
000
800
800
800
800
800
400
400
21315KMBW33
21315CW33
21315CKW33
22315C
22315CW33
22315CK
22315CKW33
22315MBK
22315MBKW33
22315MAC4F80W33
22315MB
22315MBW33
22216C
22216CW33
3,75
3,55
3,50
5,28
5,25
5,28
5,15
5,60
5,60
5,60
5,60
5,26
2,05
2,05
0,23
0,23
0,23
2,9
2,9
2,9
4,4
4,4
4,4
2,9
2,9
2,9
0,38
1,8
2,6
1,7
0,38
1,8
2,6
1,7
0,38
0,25
0,25
1,8
2,6
2,6
2,6
4
4
1,7
2,6
2,6
19
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
80
85
90
20
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
210
210
210
195
195
195
195
275
275
275
275
275
275
250
250
250
250
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
600
600
600
600
600
600
400
400
400
200
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
400
400
400
400
400
400
200
200
200
000
22216CK
22216CKW33
22216CY
22216CYK
22216CYKW33
22216CYW33
22216MBK
22216MBKW33
22216MB
22216MBW33
2,05
2,05
2,12
2,12
2,12
2,12
2,07
2,07
2,07
2,14
0,25
0,25
2,6
2,6
4
4
2,6
2,6
0,24
2,8
4,1
2,7
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
150
150
150
150
150
150
150
150
150
39
39
58
58
58
58
58
58
58
58
58
36
36
36
36
36
36
36
36
36
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
310
310
450
450
450
450
410
410
410
410
410
250
250
250
250
230
230
230
230
230
400
400
550
550
550
550
500
500
500
500
500
325
325
325
325
295
295
295
295
295
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
000
000
000
000
800
800
800
800
800
400
400
400
400
200
200
200
200
200
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
000
000
600
600
600
600
400
400
400
400
400
200
200
200
200
800
800
800
800
800
21316CW33
21316CKW33
22316C
22316CK
22316CKW33
22316CW33
22316MAC4F80W33
22316MBK
22316MB
22316MBW33
22316MBKW33
22217C
22217CK
22217CW33
22217CKW33
22217MB
22217MBK
22217MBKW33
22217MBW7
22217MBW33
4,25
4,20
6,28
6,28
6,28
6,29
6,62
6,62
6,25
6,20
6,10
2,57
2,57
2,55
2,50
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
0,23
0,23
2,9
2,9
4,4
4,4
2,9
2,9
0,35
1,9
2,9
1,8
0,25
0,25
0,25
0,26
2,6
2,6
2,6
2,6
4
4
4
3,9
2,6
2,6
2,6
2,6
0,26
0,26
0,25
2,6
2,6
2,7
3,9
3,9
4
2,6
2,6
2,6
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
160
160
41
41
41
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
40
40
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
350
350
350
500
500
500
407
460
460
460
460
460
460
460
305
305
450
450
450
620
620
620
507
570
570
570
570
570
570
570
410
410
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
100
200
200
800
800
800
200
800
700
700
700
700
700
700
200
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
600
800
800
400
400
400
800
400
200
200
200
200
200
200
000
000
21317KMBW33
21317C
21317CK
22317C
22317CK
22317CKW33
22317CA
22317MBW33
22317MBK
22317MAC4F80W33
22317MB
22317MBW20
22317MBW33
22317MBKW33
22218C
22218CW33
5,78
5,10
5,00
8,59
8,50
8,50
7,64
8,50
7,44
7,44
7,22
7,44
7,25
7,20
3,40
3,25
0,22
0,22
0,22
0,33
3
3
3
2
4,5
4,5
4,5
3
2,9
2,9
2,9
2
0,22
3
4,5
2,9
0,37
1,8
2,7
1,8
0,37
0,37
0,27
0,27
1,8
1,8
2,5
2,5
2,7
2,7
3,8
3,8
1,8
1,8
2,5
2,5
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
90
95
CKW33
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,27
2,5
3,8
2,5
0,26
2,6
3,8
2,5
0,34
0,34
2
2
3
3
2
2
–-
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
52,4
52,4
52,4
52,4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
305
305
305
305
305
305
280
280
280
280
340
340
340
340
410
410
410
410
410
410
375
375
375
375
485
485
485
485
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
000
000
000
000
000
000
800
800
800
800
000
000
000
000
22218CK
22218CKW33
22218CY
22218CYK
22218CYKW33
22218CYW33
22218MBK
22218MBKW33
22218MBW33
22218MB
23218MBKW33
23218MB
23218MBK
23218MBW33
3,40
3,20
3,40
3,40
3,40
3,40
3,57
3,57
3,57
3,57
4,37
4,60
4,50
4,37
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
43
43
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
385
385
570
570
570
570
570
570
570
570
530
530
530
530
530
530
510
510
730
730
730
730
730
730
730
730
670
670
670
670
670
670
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
800
800
800
800
800
800
800
800
700
700
700
700
700
700
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
800
800
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
21318C
21318CK
22318C
22318CK
22318CW33
22318CKW33
22318CY
22318CYK
22318CYKW33
22318CYW33
22318MBK
22318MBKW33
22318MA
22318MAC4F80W33
22318MB
22318MBW33
5,80
5,70
8,70
8,70
8,60
8,50
8,70
8,70
8,70
8,70
8,80
8,80
8,80
8,80
8,69
8,80
0,22
0,22
0,36
3
3
1,9
4,5
4,5
2,8
2,9
2,9
1,8
0,36
0,36
1,9
1,9
2,8
2,8
1,8
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
340
340
340
340
340
310
310
310
310
310
310
450
450
450
450
450
415
415
415
415
415
415
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
200
200
000
000
000
000
000
000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
600
22219C
22219CK
22219CKW33
22219CW25
22219CW33
22219MBK
22219MBKW33
22219MB
22219MBW25
22219MBW33
22219MBKW33
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,32
4,32
4,24
4,32
4,10
4,00
0,24
2,8
4,2
2,8
0,26
2,6
3,8
2,5
0,26
0,26
2,6
2,6
3,8
3,8
2,5
2,5
95
95
95
95
200
200
200
200
45
45
45
67
3
3
3
3
420
385
385
620
580
530
530
800
2
1
1
1
000
800
800
700
2
2
2
2
600
400
400
200
21319CA
21319MB
21319MBK
22319C
7,43
7,15
7,00
11,3
0,22
0,22
0,22
0,35
3
3,1
3,1
1,9
4,5
4,6
4,6
2,9
3
3
3
1,8
21
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
100
22
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
165
165
165
165
165
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
52
52
52
52
52
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
46
46
46
46
46
46
46
46
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
47
47
47
73
73
73
73
73
73
73
73
73
MB
Medzné otáãky
Speed limit
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
620
620
620
620
570
570
570
570
570
570
347
355
355
355
355
800
800
800
800
740
740
740
740
740
740
534
540
540
540
540
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
200
000
000
000
000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
200
200
200
200
000
000
000
000
000
000
000
600
600
600
600
22319CK
22319CKW33
22319CW25
22319CW33
22319MBK
22319MAC4F80W33
22319MB
22319MBW25
22319MBW33
22319MBKW33
23120CW33
23120MBKW33
23120MB
23120MBK
23120MBW33
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
375
375
375
375
340
340
340
340
495
495
495
495
455
455
455
455
455
455
455
500
500
500
500
455
455
455
455
720
720
720
720
660
660
660
660
660
660
660
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
000
000
000
000
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
800
800
800
800
600
600
600
600
200
200
200
200
000
000
000
000
000
000
000
22220C
22220CK
22220CKW33
22220CW33
22220MBK
22220MB
22220MBW33
22220MBKW33
23220C
23220CK
23220CKW33
23220CW33
23220MA
23220MAK
23220MAW33
23220MAKW33
23220MBK
23220MB
23220MBW33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
460
425
425
730
730
730
730
730
670
670
670
670
640
580
580
960
960
960
960
960
880
880
880
880
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
700
700
500
500
500
500
500
400
400
400
400
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
400
200
200
000
000
000
000
000
800
800
800
800
21320CA
21320MB
21320MBK
22320C
22320CK
22320CW33
22320CKW33
22320CYW33
22320MBK
22320MBKW33
22320MA
22320MAC4F80W33
rs
min.
mm
95
CKW33
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,38
1,8
2,7
1,7
0,38
0,38
0,28
1,8
1,8
2,4
2,7
2,7
3,5
1,7
1,7
2,3
0,31
0,31
2,2
2,2
3,2
3,2
2,1
2,1
5,24
5,24
5,24
5,24
5,35
5,18
4,85
4,80
7,34
7,34
7,34
7,34
7,03
6,80
6,70
6,50
6,80
6,80
6,80
0,24
2,8
4,2
2,8
0,27
0,27
0,27
0,33
2,5
2,5
2,5
2
3,7
3,7
3,7
3
2,4
2,4
2,4
2
0,33
2
3
2
0,33
0,33
2
2
3
3
2
2
9,07
8,80
8,30
13,2
12,9
13,2
13,0
12,9
13,5
13,5
13,5
13,5
0,22
0,22
0,22
0,37
3,1
3,1
3,1
1,8
4,7
4,7
4,7
2,7
3,1
3,1
3,1
1,7
0,37
0,37
1,8
1,8
2,7
2,7
1,7
1,7
kg
11,3
11,3
11,3
11,3
10,7
10,7
10,1
10,7
10,2
10,0
5,0
4,50
4,50
4,40
4,50
–-
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,37
1,8
2,7
1,7
0,26
2,6
3,9
2,6
–-
100
100
100
215
215
73
73
3
3
670
670
880
880
1 400
1 400
1 800
1 800
22320MB
22320MBW33
110
110
110
110
110
170
170
170
170
45
45
45
45
2
2
2
2
295
295
295
295
485
485
485
485
2
2
2
2
000
000
000
000
2
2
2
2
600
600
600
600
23022MBK
23022MBKW33
23022MB
23022MBW33
3,7
3,7
3,75
3,7
110
110
110
110
110
110
110
110
110
180
180
180
180
180
180
180
180
180
56
56
56
56
56
69
69
69
69
2
2
2
2
2
2
2
2
2
450
410
410
410
410
550
550
550
550
700
640
640
640
640
900
900
900
900
2
1
1
1
1
1
1
1
1
000
800
800
800
800
200
200
200
200
2
2
2
2
2
1
1
1
1
600
400
400
400
400
600
600
600
600
23122C
23122MBK
23122MB
23122MBW33
23122MBKW33
24122CA
24122CAW33
24122CAK30
24122CAK30W33
6,26
5,30
5,29
5,55
5,50
6,82
6,85
6,9
6,80
0,3
2,3
3,4
2,2
0,3
0,3
0,3
0,39
0,39
2,3
2,3
2,3
1,7
1,7
3,3
3,3
3,3
2,6
2,6
2,2
2,2
2,2
1,7
1,7
0,39
1,7
2,6
1,7
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
53
53
53
53
53
53
53
53
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
590
590
590
590
540
540
540
540
620
570
570
570
570
570
770
770
770
770
700
700
700
700
920
840
840
840
840
840
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
800
800
800
700
700
700
700
400
200
200
200
200
200
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
400
400
400
400
200
200
200
200
800
600
600
600
600
600
22222C
22222CK
22222CKW33
22222CW33
22222MBK
22222MB
22222MBW33
22222MBKW33
23222C
23222MBK
23222MB
23222MBW20
23222MBW33
23222MBKW33
7,45
7,45
7,45
7,45
7,58
7,10
7,10
7,00
10,8
9,40
9,70
9,40
9,70
9,50
0,25
2,7
4
2,5
0,28
0,28
0,28
0,33
2,4
2,4
2,4
2
3,5
3,5
3,5
3
2,3
2,3
2,3
2
0,33
2
3
2
0,33
0,33
2
2
3
3
2
2
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
510
510
870
870
870
870
870
870
800
800
800
800
800
800
800
690
690
160
160
160
160
160
160
060
060
060
060
060
060
060
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
500
500
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
300
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
000
000
900
900
900
900
900
900
700
700
700
700
700
700
700
21322MB
21322MBK
22322C
22322CW33
22322CK
22322CKW33
22322CY
22322CYK
22322MBK
22322MBKW33
22322MB
22322MBW33
22322MA
22322MAC4F80W33
22322MAW33
12,0
11,7
18,0
18,0
17,5
17,5
17,5
17,5
18,7
18,7
17,7
18,7
18,4
18,7
18,7
0,21
0,21
0,37
0,37
3,2
3,2
1,8
1,8
4,8
4,8
2,7
2,7
3,2
3,2
1,8
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12,7
13,5
dyn.
Y1
23
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
120
130
24
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
46
46
46
46
46
46
46
46
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
365
365
365
365
335
335
335
335
450
450
410
410
410
610
610
610
610
560
560
560
560
800
800
740
740
740
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
000
000
000
000
800
800
800
800
500
500
400
400
400
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
600
600
600
600
400
400
400
400
000
000
800
800
800
23024C
23024CK
23024CKW33
23024CW33
23024MBK
23024MB
23024MBW33
23024MBKW33
24024CAW33
24024CAK30W33
24024MBK30W33
24024MB
24024MBW33
4,25
4,25
4,25
4,25
4,19
4,20
4,20
4,10
5,40
5,30
5,1
5,12
5,1
0,22
3
4,6
2,8
0,24
0,24
0,24
0,32
0,32
2,8
2,8
2,8
2,1
2,1
4,2
4,2
4,2
3,1
3,1
2,8
2,8
2,8
2
2
0,32
2,1
3,1
2
120
120
120
120
120
120
120
200
200
200
200
200
200
200
62
62
62
62
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
495
495
495
495
630
630
630
770
770
770
770
1 050
1 050
1 050
1
1
1
1
1
1
1
700
700
700
700
000
000
000
2
2
2
2
1
1
1
200
200
200
200
300
300
300
23124MBK
23124MB
23124MBW33
23124MBKW33
24124MB
24124MBW33
24124MBK30W33
10,1
10,1
7,80
7,60
14,9
10,2
10,0
0,31
0,31
2,2
2,2
3,3
3,3
2,2
2,2
0,4
0,4
1,7
1,7
2,5
2,5
1,6
1,6
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
58
58
58
58
58
58
58
58
76
76
76
76
76
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
560
560
560
560
510
510
510
510
730
670
670
670
670
800
800
800
800
740
740
740
740
120
020
020
020
020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
700
700
700
700
500
500
500
500
300
100
100
100
100
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
200
200
200
200
000
000
000
000
700
500
500
500
500
22224C
22224CK
22224CW33
22224CKW33
22224MBK
22224MBKW33
22224MB
22224MBW33
23224C
23224MBK
23224MB
23224MBW33
23224MBKW33
8,70
8,70
8,70
8,60
9,30
9,30
9,04
9,30
13,1
12,2
12,0
12,0
11,8
0,29
2,3
3,5
2,3
0,29
0,29
2,3
2,3
3,5
3,5
2,3
2,3
0,29
2,3
3,5
2,3
0,35
1,9
2,9
1,8
0,37
0,37
0,37
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
1,8
1,8
1,8
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
130
130
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
200
200
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
52
52
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
340
340
340
340
230
230
230
230
230
230
730
730
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300
300
300
300
100
100
100
100
100
100
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
400
400
22324C
22324CK
22324CKW33
22324CW33
22324MAKC4F80W33
22324MBK
22324MAC4F80W33
22324MB
22324MBW33
22324MBKW33
23026C
23026CK
24,5
23,7
23,7
23,7
23,4
23,4
23,4
22,0
22,0
21,8
4,59
4,59
0,35
1,9
2,9
1,8
0,36
0,36
0,36
0,23
1,8
1,8
1,8
2,9
2,7
2,7
2,7
4,4
1,8
1,8
1,8
2,8
1
1
1
1
010
010
010
010
930
930
930
930
930
930
450
450
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–-
dyn.
Y1
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
130
140
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
130
130
130
130
130
130
130
130
130
200
200
200
200
200
200
200
200
200
52
52
52
52
52
52
69
69
69
2
2
2
2
2
2
2
2
2
450
450
410
410
410
410
530
530
530
730
730
670
670
670
670
900
900
900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
800
700
700
700
700
200
200
200
2
2
2
2
2
2
1
1
1
400
400
200
200
200
200
600
600
600
23026CKW33
23026CW33
23026MBK
23026MB
23026MBW33
23026MBKW33
24026MB
24026MBW33
24026MBK30W33
4,59
4,59
5,93
6,10
6,10
6,00
7,95
7,95
7,85
0,23
0,23
0,23
0,34
0,34
0,34
2,9
2,9
2,9
2
2
2
4,4
4,4
4,4
3
3
3
2,8
2,8
2,8
1,9
1,9
1,9
130
130
130
130
130
130
130
130
210
210
210
210
210
210
210
210
64
64
64
64
64
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
2
590
540
540
540
540
650
650
650
940
860
860
860
860
1 100
1 100
1 100
1
1
1
1
1
700
500
500
500
500
900
900
900
2
2
2
2
2
1
1
1
200
000
000
000
000
200
200
200
23126C
23126MBK
23126MB
23126MBW33
23126MBKW33
24126MB
24126MBW33
24126MBK30W33
9,70
8,66
8,55
8,55
8,30
15,1
11,0
10,8
0,28
2,4
3,6
2,5
0,3
0,3
0,3
2,3
2,3
2,3
3,3
3,3
3,3
2,2
2,2
2,2
0,37
0,37
1,8
1,8
2,7
2,7
1,8
1,8
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
80
80
80
80
80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
660
660
660
660
660
660
660
600
600
600
830
682
760
760
760
960
960
960
960
960
960
960
880
880
880
270
091
170
170
170
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
300
100
100
100
100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
200
200
200
200
200
200
200
000
000
000
700
500
500
500
500
22226C
22226CW33
22226CK
22226CKW33
22226CY
22226CYK
22226CYW33
22226MBK
22226MBKW33
22226MBW33
23226C
23226MBK
23226MB
23226MBW33
23226MBKW33
14,0
14,0
11,1
13,8
11,1
11,1
11,1
11,6
11,6
11,2
15,8
14,8
14,0
14,0
13,8
0,29
0,29
2,3
2,3
3,5
3,5
2,3
2,3
0,29
2,3
3,5
2,3
0,29
0,33
2,3
2
3,4
3
2,2
2
0,33
0,33
0,33
2
2
2
3
3
3
2
2
2
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
210
210
210
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
53
53
53
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
580
580
580
580
580
450
450
450
450
450
820
820
820
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
700
700
700
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
600
600
600
600
600
400
400
400
400
400
200
200
200
22326C
22326CK
22326CKW33
22326CW33
22326CYW502
22326MBK
22326MAC4F80W33
22326MB
22326MBW33
22326MBKW33
23028C
23028CK
23028CKW33
34,2
28,9
28,9
28,9
28,9
29,2
29,2
28,5
28,5
28,3
7,20
7,20
7,20
0,35
1,9
2,9
1,8
0,37
0,37
0,37
0,22
1,8
1,8
1,8
3
2,7
2,7
2,7
4,6
1,8
1,8
1,8
2,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
170
170
170
170
170
080
080
080
080
080
475
475
475
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–-
dyn.
Y1
25
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
140
150
26
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
min-1
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
7,20
6,20
6,55
6,55
6,00
8,45
8,35
0,22
0,22
0,22
0,32
0,32
3
3
3
2,1
2,1
4,6
4,6
4,6
3,1
3,1
2,8
2,8
2,8
2,1
2,1
11,8
10,7
10,5
10,5
10,2
18,3
13,2
13,0
0,28
2,4
3,6
2,5
0,3
0,3
0,3
2,3
2,3
2,3
3,3
3,3
3,3
2,2
2,2
2,2
0,37
0,37
1,8
1,8
2,7
2,7
1,8
1,8
22228C
22228CK
22228CKW33
22228CW33
22228MBK
22228MBKW33
22228MB
22228MBW33
22228MBKW33
23228C
23228MBK
23228MB
23228MBW33
23228MBKW33
14,4
14,4
14,4
14,4
14,5
14,5
14,0
14,0
13,8
20,8
19,2
18,5
18,5
18,2
0,26
2,6
3,9
2,5
0,29
0,29
0,29
0,33
2,3
2,3
2,3
2
3,5
3,5
3,5
3
2,3
2,3
2,3
2
0,37
0,37
0,37
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
1,8
1,8
1,8
22328C
22328CK
22328CKW33
22328CW33
22328MBK
22328MAC4F80W33
22328MB
22328MBW33
22328MBKW33
23328MAC4F80W33
23030C
23030CK
23030CKW33
23030CW33
23030MBK
23030MB
45,7
37,0
37,0
37,0
38,2
38,2
34,5
34,5
34,1
42,2
8,57
8,50
8,50
8,50
8,10
7,95
0,35
1,9
2,9
1,8
0,38
0,38
0,38
0,43
0,22
1,7
1,7
1,7
1,6
3
2,6
2,6
2,6
2,3
4,6
1,7
1,7
1,7
1,5
2,8
0,22
3
4,6
2,8
53
53
53
53
53
69
69
2
2
2
2
2
2
2
475
435
435
435
435
550
550
820
750
750
750
750
900
900
1
1
1
1
1
1
1
700
500
500
500
500
100
100
2
2
2
2
2
1
1
200
000
000
000
000
500
500
23028CW33
23028MBK
23028MB
23028MBW33
23028MBKW33
24028MBW33
24028MBK30W33
140
140
140
140
140
140
140
140
225
225
225
225
225
225
225
225
68
68
68
68
68
85
85
85
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
660
600
600
600
600
740
740
740
1 080
990
990
990
990
1 280
1 280
1 280
1
1
1
1
1
500
400
400
400
400
850
850
850
2
1
1
1
1
1
1
1
000
800
800
800
800
100
100
100
23128C
23128MBK
23128MB
23128MBW33
23128MBKW33
24128MB
24128MBW33
24128MBK30W33
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
68
68
68
68
68
68
68
68
68
88
88
88
88
88
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
730
730
730
730
670
670
670
670
670
960
880
880
880
880
1
1
1
1
080
080
080
080
990
990
990
990
990
500
380
380
380
380
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400
400
400
400
300
300
300
300
300
100
000
000
000
000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
900
900
900
900
700
700
700
700
700
400
300
300
300
300
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
225
225
225
225
225
225
102
102
102
102
102
102
102
102
102
118
56
56
56
56
56
56
360
360
360
360
240
240
240
240
240
200
520
520
520
520
480
480
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
870
870
870
870
720
720
720
720
720
700
900
900
900
900
830
830
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
000
000
000
000
000
100
500
500
500
500
400
400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
400
400
400
400
300
300
300
300
300
500
000
000
000
000
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
210
210
210
210
210
210
210
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
140
140
140
140
140
140
140
1
1
1
1
1
MBKW33
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
150
160
150
150
150
150
150
150
225
225
225
225
225
225
56
56
75
75
75
75
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
73
73
73
73
73
73
73
73
96
96
96
96
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
160
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
240
240
240
240
240
240
240
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
60
60
60
60
60
60
60
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
480
480
620
620
620
620
1
1
1
1
830
830
140
140
140
140
080
080
080
080
080
818
800
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
880
880
880
880
810
810
810
810
030
030
030
030
520
520
520
520
400
400
400
400
400
400
610
610
610
610
560
560
560
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
–-
1
1
1
1
1
1
400
400
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
800
800
400
400
400
400
23030MBW33
23030MBKW33
24030MBK30
24030MB
24030MBW33
24030MBK30W33
7,95
7,80
10,1
10,5
10,5
10,3
0,22
0,22
3
3
4,6
4,6
2,8
2,8
0,33
0,33
0,33
2,1
2,1
2,1
3,1
3,1
3,1
2
2
2
840
840
840
840
840
357
320
320
320
320
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
000
700
700
700
700
24130C
24130CA
24130CAK30
24130CAW33
24130CAK30W33
24130MBW33
23130MBK
23130MB
23130MBW33
23130MBKW33
19,4
19,5
18,9
19,5
19,1
19,9
16,0
16,3
16,3
16,0
0,37
0,4
1,8
1,7
2,7
2,5
1,8
1,6
0,4
0,4
1,7
1,7
2,5
2,5
1,6
1,6
1
1
1
1
850
850
850
850
850
750
300
300
300
300
0,32
0,32
0,32
2,1
2,1
2,1
3,2
3,2
3,2
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300
300
300
300
190
190
190
190
610
610
610
610
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400
400
400
400
200
200
200
200
000
000
000
000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
800
800
800
600
600
600
600
300
300
300
300
22230C
22230CK
22230CKW33
22230CW33
22230MBK
22230MB
22230MBW33
22230MBKW33
23230MBK
23230MB
23230MBW33
23230MBKW33
18,8
18,8
18,8
18,8
19,3
18,0
18,0
17,7
24,1
24,5
24,5
24,0
0,26
2,6
3,9
2,5
0,29
0,29
0,29
2,3
2,3
2,3
3,5
3,5
3,5
2,3
2,3
2,3
0,38
0,38
0,38
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
1,7
1,7
1,7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
110
110
110
940
940
940
940
940
940
060
060
060
060
970
970
970
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
000
000
000
000
000
000
400
400
400
400
300
300
300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
900
900
900
900
700
700
700
22330C
22330CK
22330CKW33
22330CW33
22330KMAC4F80W33
22330MBK
22330MAC4F80W33
22330MB
22330MBW33
22330MBKW33
23032C
23032CK
23032CKW33
23032CW33
23032MBK
23032MB
23032MBW33
44,6
44,6
44,6
44,6
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,1
10,4
10,4
10,4
10,4
10,6
9,70
9,70
0,35
1,9
2,9
1,8
0,38
0,38
0,38
0,22
1,7
1,7
1,7
3
2,6
2,6
2,6
4,6
1,7
1,7
1,7
2,8
0,22
0,22
3
3
4,6
4,6
2,8
2,8
27
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
160
170
28
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
560
720
720
720
970
1 320
1 320
1 320
160
160
160
160
240
240
240
240
60
80
80
80
2,1
2,1
2,1
2,1
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
109
109
109
109
109
109
109
86
86
86
86
86
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
250
250
040
250
250
250
940
1 010
930
930
930
930
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
110
110
776
110
110
110
558
640
510
510
510
510
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
104
104
104
104
80
80
80
80
80
80
80
80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
180
180
180
180
040
040
040
040
950
950
950
950
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
830
830
830
830
550
550
550
550
420
420
420
420
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
260
260
260
260
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
136
67
67
67
67
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,1
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
660
660
660
660
520
520
520
520
520
520
520
520
540
750
750
750
750
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
350
350
350
350
160
160
160
160
160
160
160
160
200
270
270
270
270
MB
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
dyn.
Y2
stat.
Y0
kg
–-
1
1
1
1
300
000
000
000
1
1
1
1
700
300
300
300
23032MBKW33
24032MB
24032MBW33
24032MBK30W33
9,50
13,3
13,3
13,0
0,22
0,32
0,32
0,32
3
2,1
2,1
2,1
4,6
3,1
3,1
3,1
2,8
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
800
600
600
600
600
24132C
24132CW33
24132CK30
24132CK30W33
24132CYK30W33
24132CYW33
24132MBW33
23132C
23132MBK
23132MB
23132MBW33
23132MBKW33
25,5
25,5
24,8
25,1
24,8
24,8
24,8
22,9
20,9
20,5
20,5
20,1
0,41
0,41
1,6
1,6
2,5
2,5
1,6
1,6
0,41
1,6
2,5
1,6
1
1
1
1
1
850
850
850
850
850
850
750
400
200
200
200
200
0,3
2,3
3,4
2,2
0,32
0,32
0,32
2,1
2,1
2,1
3,2
3,2
3,2
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
900
900
900
900
300
300
300
300
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
700
700
700
700
500
500
500
500
23232MBK
23232MB
23232MBW33
23232MBKW33
22232C
22232CK
22232CKW33
22232CW33
22232MBK
22232MB
22232MBW33
22232MBKW33
28,2
31,7
31,7
31,1
24,9
24,8
24,8
24,8
24,6
23,3
23,3
22,9
0,38
0,38
0,38
0,26
1,8
1,8
1,8
2,6
2,7
2,7
2,7
3,9
1,7
1,7
1,7
2,5
0,29
0,29
0,29
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
3,4
2,3
2,3
2,3
000
000
000
000
900
900
900
900
900
900
900
900
000
400
400
400
400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
400
800
800
800
800
22332C
22332CK
22332CKW33
22332CW33
22332MBK
22332MAC4F80W33
22332MAC4W502
22332MAW33
22332MAW502
22332MB
22332MBW33
22332MBKW33
23332MAC4F80W33
23034C
23034CK
23034CKW33
23034CW33
52,6
52,6
52,6
52,6
50,0
50,5
50,0
50,0
50,0
50,8
50,8
50,0
61,8
14,2
14,2
14,2
14,2
0,35
1,9
2,9
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
0,37
1,8
2,7
1,8
0,37
0,37
0,44
0,23
1,8
1,8
1,5
2,9
2,7
2,7
2,3
4,4
1,8
1,8
1,5
2,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–-
dyn.
Y1
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
170
170
170
170
170
170
170
170
170
260
260
260
260
260
260
260
260
67
67
67
67
90
90
90
90
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
109
109
109
109
109
109
109
88
88
88
88
88
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
86
86
86
86
86
86
86
86
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
170
170
170
170
170
170
170
360
360
360
360
360
360
360
120
120
120
120
120
120
120
4
4
4
4
4
4
4
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
680
680
680
680
880
880
880
880
1
1
1
1
1
1
1
1
170
170
170
170
610
610
610
610
280
280
280
280
280
029
029
280
990
990
990
990
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
230
230
230
230
230
672
672
230
650
650
650
650
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
460
460
460
460
460
460
460
460
340
340
170
170
170
170
080
080
080
080
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
320
320
320
320
320
320
320
320
120
120
750
750
750
750
610
610
610
610
1
1
1
1
1
1
1
850
850
850
850
690
690
690
2
2
2
2
2
2
2
590
590
590
590
380
380
380
MB
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,23
0,23
0,23
2,9
2,9
2,9
4,4
4,4
4,4
2,8
2,8
2,8
0,34
0,34
0,34
2
2
2
3
3
3
2
2
2
–-
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
000
000
000
000
1
1
1
1
1
1
1
1
600
600
600
600
300
300
300
300
23034MBK
23034MB
23034MBW33
23034MBKW33
24034MBK30
24034MB
24034MBW33
24034MBK30W33
14,3
13,4
13,4
13,3
17,5
17,7
17,7
17,2
1
1
1
1
1
24134C
24134CA
24134CAW33
24134CAK30
24134CAK30W33
24134K30MBW33
24134MBW33
23134C
23134MBK
23134MB
23134MBW33
23134MBKW33
27,3
26,4
26,4
27,3
26,0
27,9
28,4
27,3
21,4
22,3
22,3
22,0
1,8
1,7
1,7
1,7
2,7
2,6
2,6
2,6
1,8
1,7
1,7
1,7
1
1
1
1
1
000
000
000
000
000
800
800
700
500
500
500
500
0,37
0,39
0,39
0,39
1
1
1
1
1
750
750
750
750
750
650
650
300
100
100
100
100
0,3
0,37
0,37
0,31
2,3
1,8
1,8
2,2
3,4
2,7
2,7
3,2
2,2
1,8
1,8
2,1
0,31
0,31
2,2
2,2
3,2
3,2
2,1
2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
600
600
600
600
300
400
400
400
23234C
23234CA
23234CAK
23234CAKW33
23234CAW33
23234CK
23234CKW33
23234CW33
23234MBW33
23234MBKW33
22234C
22234CK
22234CKW33
22234CW33
22234MBK
22234MB
22234MBW33
22234MBKW33
35,7
37,2
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
37,8
37,2
31,7
31,7
31,7
31,7
30,4
28,9
28,9
28,4
0,35
0,35
1,9
1,9
2,9
2,9
1,8
1,8
1
1
1
1
1
1
1
1
900
900
900
900
900
900
900
900
850
850
200
200
200
200
100
100
100
100
0,36
0,36
0,27
1,9
1,9
2,5
2,8
2,8
3,7
1,8
1,8
2,5
0,3
0,3
0,3
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
3,4
2,2
2,2
2,2
900
900
900
900
850
850
850
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
200
100
100
100
22334C
22334CK
22334CKW33
22334CW33
22334MBK
22334MAC4F80W33
22334MB
65,3
65,3
65,3
65,3
59,0
59,0
62,2
0,33
2
3
2
0,37
1,8
2,7
1,8
29
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
170
180
30
MB
Medzné otáãky
Speed limit
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
min-1
kg
–-
850
850
1 300
1 100
1 100
1 700
22334MBW33
22334MBKW33
23936MBW33
62,2
60,2
7,88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200
200
200
700
700
700
700
500
500
500
500
24036MB
24036MBW33
24036MBK30W33
23036C
23036CK
23036CKW33
23036CW33
23036MBK
23036MB
23036MBW33
23036MBKW33
950
950
950
950
950
950
950
600
600
600
400
400
400
400
750
600
000
000
000
500
500
500
500
400
400
400
400
170
170
180
360
360
250
120
120
52
4
4
2,1
1 690
1 690
452
2 380
2 380
830
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
100
100
100
74
74
74
74
74
74
74
74
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1 030
1 030
1 030
870
870
870
870
800
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
900
900
900
500
500
500
500
380
380
380
380
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
118
118
118
118
118
118
118
96
96
96
96
96
96
96
118
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
460
460
460
460
460
460
460
260
260
260
160
160
160
160
193
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
590
590
590
590
590
590
590
110
110
110
940
940
940
940
962
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
86
112
112
112
86
86
86
86
86
86
86
86
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
791
420
420
420
210
210
210
210
110
110
110
110
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
395
330
330
330
870
870
870
870
720
720
720
720
1 200
750
750
750
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
180
180
180
380
380
380
126
126
126
4
4
4
1 900
1 900
1 900
2 700
2 700
2 700
850
850
850
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
900
900
900
300
300
300
300
100
100
100
100
700
700
700
700
700
700
700
200
200
200
100
100
100
100
600
olej
oil
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 100
1 100
1 100
dyn.
e
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,37
0,37
1,8
1,8
2,7
2,7
1,8
1,8
22,9
23,2
23,0
19,8
18,7
18,7
18,7
17,2
17,6
17,6
17,0
0,36
0,36
0,36
0,24
1,9
1,9
1,9
2,8
2,8
2,8
2,8
4,2
1,9
1,9
1,9
2,8
0,24
0,24
0,24
2,8
2,8
2,8
4,2
4,2
4,2
2,8
2,8
2,8
24136C
24136CAK30W33
24136CAW33
24136CW33
24136CK30
24136CK30W33
24136CYW33
23136C
23136CKW33
23136CW33
23136MBK
23136MB
23136MBW33
23136MBKW33
24136K30MBW33
33,7
33,0
33,0
33,7
33,0
33,4
33,0
30,6
30,2
30,2
28,2
28,4
28,4
28,0
33,3
0,4
1,7
2,5
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
0,4
1,7
2,5
1,6
0,3
2,3
3,4
2,2
0,32
0,32
0,32
0,4
2,1
2,1
2,1
1,7
3,1
3,1
3,1
2,5
2,1
2,1
2,1
1,6
22236CKC3W33
23236MBK
23236MBW33
23236MBKW33
22236C
22236CK
22236CKW33
22236CW33
22236MBK
22236MB
22236MBW33
22236MBKW33
32,1
50,1
40,8
40,1
33,1
33,1
33,1
33,1
31,7
30,4
30,4
29,4
0,25
2,7
4
2,7
0,36
0,36
0,26
1,9
1,9
2,6
2,8
2,8
3,9
1,8
1,8
2,5
0,29
0,29
0,29
2,3
2,3
2,3
3,5
3,5
3,5
2,3
2,3
2,3
22336MBK
22336MAC4F80W33
22336MB
72,5
72,5
69,0
0,37
1,8
2,7
1,8
–-
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
Medzné otáãky
Speed limit
tuk
grease
kN
kN
min-1
min-1
1 900
1 900
2 700
2 700
850
850
1 100
1 100
22336MBW33
22336MBKW33
863,5
1 200
1 600
23938MBW33C3
850
850
850
200
200
200
200
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
600
600
600
600
400
400
400
400
24038MB
24038MBW33
24038MBK30W33
23038C
23038CK
23038CKW33
23038CW33
23038MBK
23038MB
23038MBW33
23038MBKW33
24,8
24,3
24,0
19,8
18,4
18,4
18,4
19,8
18,6
18,6
18,0
100
100
100
100
670
670
670
670
600
600
1
1
1
1
400
400
400
400
900
900
900
900
800
800
23138MBK
23138MB
23138MBW33
23138MBKW33
24138CA
24138CAK30
24138CAK30W33
24138CAW33
24138MBW33
24138MBK30W33
37,0
35,6
35,6
35,0
41,6
41,5
41,5
41,5
41,8
41,2
850
750
750
750
750
100
100
100
100
000
000
000
000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
000
000
000
000
400
400
400
400
300
300
300
300
23238C
23238MBK
23238MB
23238MBW33
23238MBKW33
22238C
22238CK
22238CKW33
22238CW33
22238MBK
22238MB
22238MBW33
22238MBKW33
52,4
46,5
48,9
48,9
48,1
40,0
40,0
40,0
40,0
36,8
37,7
37,7
37,2
1
1
1
1
000
000
000
000
22338MBK
22338MB
22338MBW33
22338MBKW33
23940MBW33
180
180
180
380
380
126
126
190
190
260
52
2,1
447
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
100
100
100
75
75
75
75
75
75
75
75
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1 080
1 080
1 080
900
900
900
900
830
830
830
830
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
980
980
980
610
610
610
610
470
470
470
470
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
104
104
104
104
128
128
128
128
128
128
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
320
320
320
320
680
680
680
680
540
540
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
290
290
290
290
000
000
000
000
750
750
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
120
120
120
120
120
92
92
92
92
92
92
92
92
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
750
341
610
610
610
330
330
330
330
220
220
220
220
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
880
132
640
640
640
040
040
040
040
870
870
870
870
190
190
190
190
400
400
400
400
132
132
132
132
5
5
5
5
2
2
2
2
060
060
060
060
2
2
2
2
920
920
920
920
750
750
750
750
200
280
60
583
1 015
1 100
2,1
HmotnosÈ
Weight
stat.
C0r
mm
200
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
dyn.
Cr
rs
min.
4
4
MB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
olej
oil
1 400
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,37
0,37
1,8
1,8
2,7
2,7
1,8
1,8
0,34
0,34
0,34
0,23
2
2
2
2,9
3
3
3
4,4
2
2
2
2,9
0,26
0,26
0,26
2,6
2,6
2,6
3,9
3,9
3,9
2,6
2,6
2,6
0,33
0,33
0,33
0,4
2
2
2
1,7
3
3
3
2,5
2
2
2
1,6
0,41
0,41
1,7
1,7
2,5
2,5
1,6
1,6
0,35
1,9
2,9
1,8
0,36
0,36
0,36
0,26
1,9
1,9
1,9
2,6
2,8
2,8
2,8
3,9
1,8
1,8
1,8
2,5
0,29
0,29
0,29
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
3,4
2,3
2,3
2,3
83,0
84,8
84,8
83,0
0,37
0,37
0,37
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
1,8
1,8
1,8
11,5
0,2
3,4
5,1
3,3
kg
69,0
68,2
–-
8,06
31
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
200
220
32
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
109
109
109
109
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
112
112
112
112
112
112
112
140
140
140
140
200
200
310
310
200
200
200
200
200
200
200
200
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,24
0,24
2,8
2,8
4,2
4,2
2,8
2,8
0,35
0,35
1,9
1,9
2,9
2,9
1,9
1,9
0,4
0,4
1,7
1,7
2,5
2,5
1,6
1,6
0,35
0,35
0,29
0,29
1,9
1,9
2,3
2,3
2,9
2,9
3,4
3,4
1,8
1,8
2,3
2,3
–-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
560
560
560
560
560
560
350
350
350
350
780
780
780
780
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
880
880
880
880
880
880
760
760
760
760
005
005
005
005
100
100
100
100
100
100
000
000
000
000
850
850
850
850
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
500
500
500
500
500
500
350
350
300
300
100
100
100
100
23040C
23040CK
23040CKW33
23040CW33
23040CAW33
23040CAKW33
23040MBK
23040MBKW33
23040MB
23040MBW33
24040MBK30
24040MBK30W33
24040MB
24040MBW33
22,5
22,5
22,5
22,5
23,5
23,5
22,0
22,0
22,0
22,0
29,6
29,6
29,6
29,6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
370
370
370
105
105
105
105
400
400
400
400
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
460
460
460
877
877
877
877
385
385
385
385
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
000
000
000
000
560
560
560
560
1
1
1
1
1
1
1
400
400
400
300
300
300
300
750
750
750
750
23140CA
23140CAW33
23140CAKW33
23140MBK
23140MBKW33
23140MB
23140MBW33
24140MBK30
24140MB
24140MBW33
24140MBK30W33
43,2
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
53,7
53,7
51,5
51,5
110
110
4
4
1 620
1 620
2 590
2 590
900
900
1 200
1 200
23240MBK
23240MB
58,1
58,1
360
360
360
360
360
360
360
360
128
128
98
98
98
98
98
98
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
620
620
250
250
140
140
140
140
2
2
2
2
1
1
1
1
590
590
020
020
716
716
716
716
750
750
1 100
1 100
900
900
900
900
1
1
1
1
1
1
1
1
000
000
400
400
200
200
200
200
23240MBW33
23240MBKW33
22240CAW33
22240CAKW33
22240MBK
22240MBKW33
22240MB
22240MBW33
58,5
58,5
45,0
45,0
44,7
44,7
44,7
44,7
200
200
200
200
420
420
420
420
138
138
138
138
5
5
5
5
1
1
1
1
910
910
910
910
2
2
2
2
750
750
750
750
670
670
670
670
900
900
900
900
22340MBK
22340MB
22340MBW33
22340MBKW33
96,3
96,3
95,0
95,0
0,36
0,36
1,8
1,8
2,8
2,8
1,8
1,8
220
300
60
2,1
458
948
1 100
1 500
23944MBW33
12,3
0,18
3,7
5,6
3,7
220
220
340
340
90
90
3
3
1 155
1 155
2 053
2 053
1 104
1 104
1 400
1 400
23044CW33
23044CKW33
30,5
30,5
0,24
0,24
2,8
2,8
4,2
4,2
2,8
2,8
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
1:12
d
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
220
240
260
280
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
220
220
220
220
220
220
220
220
340
340
340
340
340
340
340
340
90
90
90
90
90
118
118
118
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
090
090
025
025
025
190
190
190
1
1
1
1
1
2
2
2
890
890
730
730
730
098
098
098
220
220
220
220
220
370
370
370
370
370
120
120
120
120
150
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
455
455
455
455
588
2
2
2
2
1
220
220
220
220
220
220
400
400
400
400
400
400
108
108
108
108
144
144
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
485
485
485
485
850
850
2
2
2
2
2
2
220
220
240
460
460
320
145
145
60
5
5
2,1
240
240
240
240
360
360
360
360
92
92
118
128
240
240
240
240
240
260
400
400
440
440
440
360
260
MB
1
1
1
1
1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
0,24
0,24
2,8
2,8
4,2
4,2
2,8
2,8
0,24
0,24
0,34
0,34
2,8
2,8
2
2
4,2
4,2
3
3
2,8
2,8
1,9
1,9
–-
104
104
004
004
004
750
750
750
1
1
1
1
1
1
1
1
400
400
300
300
300
000
000
000
23044CAW33
23044CAKW33
23044MB
23044MBW33
23044MBKW33
24044MBW33
24044MBK30W33
24044MB
31,0
31,0
25,1
31,5
31,5
39,5
39,5
40,0
380
380
380
380
660
900
900
900
900
530
1
1
1
1
200
200
200
200
700
23144MBK
23144MB
23144MBW33
23144MBKW33
24144MBW33
55,6
55,6
54,5
54,5
65,4
0,3
0,3
0,41
2,3
2,3
1,6
3,4
3,4
2,5
2,2
2,2
1,6
483
483
483
483
899
899
850
850
850
850
600
600
1
1
1
1
100
100
100
100
800
800
22244MBK
22244MB
22244MBW33
22244MBKW33
23244MBW33
23244MBKW33
63,0
63,0
63,0
63,0
82,5
82,5
0,29
0,29
0,35
0,35
2,3
2,3
1,9
1,9
3,4
3,4
2,9
2,9
2,3
2,3
1,8
1,8
2 263
2 263
478
3 272
3 272
1 041
700
700
1 000
950
950
1 300
22344MBKW33
22344MBW33
23948MBW33
117,4
119,8
13,3
0,36
0,36
0,17
1,8
1,8
4
2,8
2,8
5,9
1,8
1,8
3,9
3
3
3
4
1
1
1
1
015
015
362
362
1
1
2
2
065
065
590
590
1 000
1 000
750
750
1
1
1
1
23048KMB
23048MB
24048MBK30W33
24048MBW33
32,1
33,2
42,5
43,2
0,23
0,23
0,32
0,32
2,9
2,9
2,1
2,1
4,4
4,4
3,1
3,1
2,8
2,8
2,1
2,1
128
128
120
120
160
75
4
4
4
4
4
2,1
1
1
1
1
2
545
545
815
815
370
867
1
1
2
2
3
1
580
580
701
701
837
687
900
900
750
750
560
850
1
1
1
1
200
200
000
000
750
1 100
23148KMB
23148MBW33
22248MBK
22248MB
23248MBK
23952MBW33
62,8
64,4
85,2
85,2
100,5
23,6
0,3
0,3
2,3
2,3
3,4
3,4
2,2
2,2
0,19
3,6
5,3
3,5
400
104
4
1 380
2 533
850
1 100
23052MB
260
260
440
440
144
180
4
4
2 025
2 505
3 391
4 554
750
500
1 000
670
23152MB
24152MBW33
89,5
112,9
0,42
1,6
2,5
1,6
260
260
280
480
480
380
130
130
75
5
5
2,1
2 090
2 090
866
3 249
3 249
1 749
630
630
900
800
800
1 200
22252MBW33
22252MBKW33
23956MBW33
104,7
102,6
27,8
0,29
0,29
0,18
2,3
2,3
3,7
3,4
3,4
5,6
2,3
2,3
3,7
280
420
106
4
1 430
2 571
750
1 000
23056MB
300
300
000
000
48,0
51,0
33
Dvojradové súdkové loÏiská / Spherical roller bearings
rs
rs
d
D
d
1:12
1:12
B
C
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
D
B
CKW33
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
rs
min.
mm
280
300
320
340
360
34
MB
Medzné otáãky
Speed limit
dyn.
Cr
stat.
C0r
tuk
grease
kN
kN
min-1
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
MBKW33
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
min-1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
–-
kg
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
–-
280
280
430
430
140
140
4
4
1 748
1 748
3 471
3 471
560
560
750
750
24056MBK30W33
24056MBW33
67,8
67,8
0,33
0,33
2
2
3
3
2
2
280
280
280
280
460
460
460
460
146
146
180
180
5
5
5
5
2
2
2
2
246
246
540
540
3
3
4
4
987
987
773
773
670
670
400
400
900
900
530
530
23156MBKW33
23156MBW33
24156MBW33
24156MBK30W33
93,3
96,4
119,3
117,4
0,3
0,3
0,39
0,39
2,3
2,3
1,7
1,7
3,4
3,4
2,6
2,6
2,2
2,2
1,7
1,7
280
280
300
300
300
320
320
320
320
340
340
360
500
500
460
460
460
480
480
480
480
520
520
480
130
130
118
118
160
121
121
160
160
133
133
90
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
3
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
164
164
747
747
189
808
808
318
318
178
178
306
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
2
461
461
184
184
313
471
471
755
755
074
074
792
600
600
750
750
560
700
700
530
530
670
670
560
750
750
1 000
1 000
750
950
950
670
670
900
900
700
22256MBW33
22256MBKW33
23060MBKW33
23060MBW33
24060MBW33
23064MBW33
23064MBKW33
24064MBW33
24064MBK30W33
23068MBKW33
23068MBW33
23972MBW33
110,5
108,3
69,7
71,8
96,6
77,8
76,9
102,4
100,8
99,3
102,4
46,2
0,28
0,28
0,23
0,23
0,35
0,23
0,23
0,33
0,33
0,24
0,24
0,17
2,4
2,4
2,9
2,9
1,9
2,9
2,9
2,1
2,1
2,8
2,8
4,1
3,6
3,6
4,4
4,4
2,9
4,4
4,4
3,1
3,1
4,2
4,2
6
2,4
2,4
2,8
2,8
1,9
2,8
2,8
2
2
2,8
2,8
4
360
540
134
5
2 317
4 518
630
850
23072CAKW33
106,1
0,23
2,9
4,4
2,8
Dvojradové súdkové loÏiská, ne‰tandardné
Spherical Roller Bearings, non-standardized
rs
rs
d
D
1:12
d
B
PMB
Hriadeº
Shaft
Rozmery
Dimensions
d
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
D
B
162
220
240
220
220
220
240
260
250
310
62
73
80
73
73
73
80
86
80
110
dyn.
Cr
rs
min.
mm
100
130
130
131,796
131,796
131,796
140
140
144,475
169
CW33
3
2
3
2
2
2
3
3
2
3
312
500
572
470
470
470
482
663
625
1 228
Medzné otáãky
Speed limit
stat.
C0r
kN
100
130
130
131,796
131,796
131,796
140
140
144,475
169
tuk
grease
479
995
104
020
020
020
030
288
310
970
rs
CKW33
Oznaãenie loÏiska
HmotnosÈ
Bearing designation Weight
olej
oil
min-1
kN
1
1
1
1
1
1
1
1
MBW33
dyn.
e
min-1
1
1
1
1
1
1
400
100
100
100
100
100
950
950
900
1 200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
700
400
400
400
400
400
300
300
200
400
–-
kg
25120MB
25326C
25126MBK
25226C
25226CW33
25226CY
28228PMB
25128MBK
25129C
25134C/C3
5,44
11,4
15,3
11,2
11,2
11,2
19,9
19,9
16,5
36,3
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
–-
0,31
0,33
0,31
0,31
2,2
2
2,2
2,2
3,3
3
3,3
3,3
2,2
2
2,2
2,2
0,26
0,26
0,33
2,6
2,6
2
3,9
3,9
3
2,
2,5
2
rs
rs
r1s
B1
d
B1
d
D
D
b1
b
Hriadeº
Shaft
B
B
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Rozmery
Dimensions
d
mm
44,998
49,987
57,15
59,985
66,675
87,312
89,154
89,98
92,075
100
100
110
100
61,93
42,877
48,48
59,9
74,61
78
100,03
107,34
112,71
147,8
38,15
B
44,998
49,987
57,15
59,985
66,675
87,312
89,154
89,98
92,075
100
100
110
100
61,93
42,877
48,48
59,9
74,61
78
100,03
107,34
112,71
147,8
38,15
D
85
90
100
110
127
152,4
152,4
189,97
152,4
165
180
180
180
120
85
80
90
130
120
180
160
200
230
87,3
B
40,08
38,76
42,06
44,45
55,58
69,85
69,85
75,54
69,85
65
82
82
82
31
59,1
23
23
75,92
31
46
40
155,58
64
73,3
B1
52
69
69
69
23
69,85
73
31
85,75
116
102,4
53
168,28
56
rs
min.
r1s
min.
2
2,5
3,5
3,5
3
3,5
2
2
3
2
1,5
1,1
2
2
2
2,1
2
2,1
2
2
2,5
2
2
1,5
1,1
1,1
1,5
1,5
2
2
2,1
3
1,5
1,5
1,1
1,5
1,5
2
2
2,1
3
1,5
b
5
5
5
22,3
15,8
15,8
15,8
22,2
22,2
25,4
22,2
25,4
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
Oznaãenie loÏiska
Bearing Designation
dyn.
Ca
kN
129
125
157
173
257
357
357
476
357
309,2
436
448,7
436
158
131,5
88
100
190
158
536
305
590
660
58
–A22177M
A22196M
A23225M
A24236M
A23262M
A22343M
A22351M
A22354M
A22362M
26120MB
26220CP
26122CAW33
26220CP
SB1 000 2-7/16
SB1 000 1-11116
SB1 000 1-1/2
SB1 000 1-15/16
SB1 000 2-15/16
SB1 000 2-7/16
SB1 000 3-15/16
SB1 000 3-7/16
SB1 000 4-7/15VSB
SB1 000 4-15/16VSB
ZMC2108
stat.
C0a
kN
170
167
218
231
356
584
584
614
584
459,2
627
740,6
627
195
188
98
120
250
195
904,5
410
770
1 700
69
HmotnosÈ
Weight
kg
0,99
1,00
1,36
1,82
3,25
5,46
5,32
10,22
5,10
5,08
9,36
7,53
9,36
2,95
1,16
0,93
1,23
3,22
2,95
8,31
5,74
11,80
18,00
1,70
Obr.
Fig.
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
5
7
7
7
7
7
7
8
8
9
35
Dvojradové súdkové loÏiská so sÈahovacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with withdrawal sleeve
rs
d2 d1
d
B2
B1
D
B
CK+H
Hriadeº
Shaft
MBK+H
Rozmery
Dimensions
d1
d
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
D
B
rs
min.
d2
80
90
90
85
100
100
90
110
110
100
120
120
110
130
130
120
140
140
125
150
130
160
160
140
170
170
150
180
180
160
160
190
190
170
200
200
180
180
215
215
180
200
200
240
240
180
200
23
23
33
23
25
36
23
27
40
25
29
43
28
31
46
31
33
48
31
51
31
37
55
33
39
58
36
41
60
40
52,4
43
64
43
45
67
46
60,3
47
73
56
53
69,8
50
80
46
62
1,1
1,5
1,5
1,1
1,5
1,5
1,1
2
2
1,5
2
2
1,5
2,1
2,1
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
2,1
2,1
2
2,1
2,1
2
3
3
2
2
3
3
2,1
3
3
2,1
2,1
3
3
2
2,1
2,1
3
3
2
2
58
58
58
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
92
92
98
98
98
105
105
105
110
110
110
120
120
120
120
125
125
125
130
130
130
130
145
145
145
145
145
145
155
B1
B2
36
36
46
39
39
50
42
42
55
45
45
59
47
47
62
50
50
65
52
68
55
55
73
59
59
78
63
63
82
65
86
56
86
68
68
90
71
97
71
97
81
77
105
77
105
72
88
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
mm
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
36
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
100
100
100
100
100
110
110
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
120
dyn.
Cr
stat.
C0r
kN
kN
88
99
140
93
120
165
100
120
190
120
135
230
145
150
270
180
220
305
180
375
190
280
415
210
310
410
250
350
460
305
340
385
570
310
385
570
340
455
425
730
410
540
570
510
870
335
495
98
120
145
105
135
190
120
130
220
140
155
265
175
180
320
220
290
360
225
455
250
360
520
275
400
500
325
450
570
410
485
510
730
415
530
740
455
660
580
960
640
700
840
690
1 160
560
770
Dvojradové súdkové loÏiská so sÈahovacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with withdrawal sleeve
Medzné otáãky
Speed limit
tuk
grease
min-1
4 800
4 500
4 300
4 500
4 000
3 800
4 000
3 600
3 400
3 800
3 200
3 000
3 400
3 000
2 800
3 000
2 800
2 800
2 800
2 400
2 800
2 400
2 200
2 600
2 200
1 800
2 400
2 200
1 700
2 200
1 500
2 000
1 800
2 000
1 800
1 500
2 000
1 500
1 700
1 500
1 800
1 700
1 200
1 500
1 400
1 800
1 700
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
SÈahovacie púzdro
Withdrawal sleeve
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
dyn.
e
min-1
–-
6
6
5
6
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
22208CK
21308CK
22308CK
22209CK
21309CK
22309CK
22210CK
21310CK
22310CK
22211CK
21311CK
22311CK
22212CK
21312CK
22312CK
22213CK
21313CK
22313CK
22214CK
22314CK
22215CKW33
21315CKW33
22315CKW33
22216CKW33
21316CKW33
22316MBKW33
22217CKW33
21317CK
22317MBKW33
22218CKW33
23218MBK
21318CK
22318CKW33
22219MBKW33
21319MBK
22319MBKW33
22220MBKW33
23220MAKW33
21320MBK
22320CKW33
23122MBKW33
22222MBKW33
23222MBKW33
21322MBK
22322CKW33
23024MBKW33
23124MBKW33
300
000
600
000
300
000
300
800
500
000
300
000
500
000
800
000
800
600
800
200
800
200
000
400
000
400
200
800
200
000
000
800
400
600
400
000
600
000
200
000
400
200
600
000
900
400
200
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
kg
H308
H308
H2308
H309
H309
H2309
H310
H310
H2310
H311
H311
H2311
H312
H312
H2312
H313
H313
H2313
H314
H2314
H315
H315
H2315
H316
H316
H2316
H317
H317
H2317
H318
H2318
H318
H2318
H319
H319
H2319
H320
H2320
H320
H2320
H3122
H322
H2322
H322
H2322
H3024
H3124
0,699
0,889
1,22
0,798
1,19
1,58
0,903
1,50
2,16
1,15
1,95
2,72
1,49
2,29
3,33
1,86
2,86
4,01
2,22
5,20
2,43
4,33
6,20
3,08
5,23
7,38
3,68
6,18
8,65
4,57
6,19
7,07
10,2
5,56
8,56
11,9
6,49
8,65
9,99
15,2
7,75
9,18
12,2
13,9
20,2
6,03
10,2
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
2,2
2,6
1,6
2,3
2,6
1,7
2,6
2,8
1,7
2,5
2,8
1,7
2,5
2,9
1,7
2,4
2,8
1,7
2,6
1,8
2,8
2,9
1,8
2,6
2,9
2,6
2,6
3
1,8
2,5
2
3
1,9
2,6
3,1
1,8
2,5
2
3,1
1,8
2,3
2,4
2
3,2
1,8
2,8
2,2
3,2
3,9
2,5
3,4
3,9
2,5
3,9
4,1
2,5
3,8
4,1
2,5
3,7
4,3
2,5
3,6
4,2
2,6
3,9
2,6
4,1
4,4
2,6
4
4,4
4
3,9
4,5
2,7
3,8
3
4,5
2,8
3,8
4,6
2,7
3,7
3
4,7
2,7
3,3
3,5
3
4,8
2,7
4,2
3,3
2,1
2,6
1,6
2,2
2,6
1,6
2,5
2,7
1,6
2,5
2,7
1,6
2,4
2,8
1,7
2,4
2,8
1,7
2,6
1,7
2,7
2,9
1,7
2,6
2,9
2,6
2,6
2,9
1,8
2,5
2
2,9
1,8
2,5
3
1,7
2,4
2
3,1
1,7
2,2
2,3
2
3,2
1,8
2,8
2,2
–-
0,31
0,26
0,4
0,3
0,26
0,4
0,26
0,24
0,4
0,27
0,24
0,4
0,27
0,24
0,4
0,28
0,24
0,39
0,26
0,38
0,24
0,23
0,38
0,25
0,23
0,25
0,26
0,22
0,37
0,27
0,34
0,22
0,36
0,26
0,22
0,38
0,27
0,33
0,22
0,37
0,3
0,28
0,33
0,21
0,37
0,24
0,31
37
Dvojradové súdkové loÏiská so sÈahovacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with withdrawal sleeve
rs
d2 d1
d
B2
B1
D
B
CK+H
Hriadeº
Shaft
MBK+H
Rozmery
Dimensions
d1
d
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
D
B
rs
min.
d2
215
215
260
200
210
230
230
280
210
225
250
250
300
225
250
270
270
320
240
270
290
290
340
260
280
310
310
360
280
300
320
320
380
290
320
340
340
400
310
340
360
360
420
340
340
370
400
400
58
76
86
52
64
64
80
93
53
68
68
88
102
56
80
73
96
108
60
86
104
80
114
67
88
110
86
120
74
96
112
86
126
75
104
120
92
132
82
112
128
98
138
90
90
120
108
144
2,1
2,1
3
2
2
3
3
4
2
2,1
3
3
4
2,1
2,1
3
3
4
2,1
2,1
3
3
4
2,1
2,1
4
4
4
2,1
3
4
4
4
2,1
3
4
4
5
2,1
3
4
4
5
3
3
4
4
4
155
155
155
155
165
165
165
165
165
180
180
180
180
180
195
195
195
195
190
210
210
210
210
200
220
220
220
220
210
230
230
230
230
220
240
240
240
240
240
250
250
250
250
260
260
280
280
280
B1
B2
dyn.
Cr
stat.
C0r
kN
kN
88
112
112
80
92
92
121
121
82
97
97
131
131
87
111
111
139
139
93
119
147
119
147
101
122
154
122
154
109
131
161
131
161
112
141
169
141
169
120
150
176
150
176
126
126
161
161
186
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
30
30
35
35
35
560
670
930
410
540
660
760
080
435
600
670
880
240
480
800
810
030
400
560
930
180
950
520
680
990
340
080
690
800
160
420
110
900
830
320
610
220
060
880
370
620
250
910
155
025
455
485
850
800
1 020
1 230
670
860
960
1 170
1 450
750
990
990
1 380
1 720
830
1 320
1 190
1 610
1 940
970
1 510
1 830
1 420
2 160
1 170
1 650
2 120
1 610
2 380
1 380
1 940
2 330
1 720
2 700
1 470
2 290
2 640
1 870
2 920
1 560
2 460
2 590
2 020
2 750
2 053
1 730
2 380
2 483
2 899
mm
110
115
125
135
140
150
160
170
180
200
38
110
110
110
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
120
120
120
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
190
190
190
190
190
200
200
200
200
200
220
220
220
220
220
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dvojradové súdkové loÏiská so sÈahovacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with withdrawal sleeve
Medzné otáãky
Speed limit
tuk
grease
min-1
1 700
1 100
1 100
1 700
1 500
1 700
1 100
1 100
1 500
1 400
1 300
1 000
1 000
1 400
1 300
1 200
1 000
1 000
1 300
1 200
900
1 100
900
1 200
1 100
850
1 100
850
1 100
1 100
750
1 100
850
1 100
1 100
750
1 000
750
1 100
1 100
750
1 100
670
1 100
1 000
900
850
600
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
SÈahovacie púzdro
Withdrawal sleeve
HmotnosÈ
Weight
olej
oil
dyn.
e
min-1
–-
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22224CKW33
23224MBKW33
22324MBKW33
23026MBKW33
23126MBKW33
22226CKW33
23226MBKW33
22326MBKW33
23028MBKW33
23128MBKW33
22228MBKW33
23228MBKW33
22328MBKW33
23030MBKW33
23130MBKW33
22230MBKW33
23230MBKW33
22330MBKW33
23032MBKW33
23132MBKW33
23232MBKW33
22232MBKW33
22332MBKW33
23034MBKW33
23134MBKW33
23234MBKW33
22234MBKW33
22334MBKW33
23036MBKW33
23136MBKW33
23236MBKW33
22236MBKW33
22336MBKW33
23038MBKW33
23138MBKW33
23238MBKW33
22238MBKW33
22338MBKW33
23040CAKW33
23140CAKW33
23240MBKW33
22240CAKW33
22340MBKW33
23044CKW33
23044MBKW33
23144MBKW33
22244MBKW33
23244MBKW33
1
1
1
1
200
500
500
200
000
200
500
400
000
800
700
300
300
800
700
600
300
300
700
600
200
500
200
600
500
100
400
100
500
400
000
400
100
400
400
000
300
000
500
400
000
400
900
400
300
200
100
800
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
kg
H3124
H2324
H2324
H3026
H3126
H3126
H2326
H2326
H3028
H3128
H3128
H2328
H2328
H3030
H3130
H3130
H2330
H2330
H3032
H3132
H2332
H3132
H2332
H3034
H3134
H2334
H3134
H2334
H3036
H3136
H2336
H3136
H2336
H3038
H3138
H2338
H3138
H2338
H3040
H3140
H2340
H3140
H2340
H3044
H3044
H3144
H3144
H2344
11,2
15,0
25,0
8,85
12,0
17,5
18,4
32,9
9,16
14,5
18,1
23,8
39,7
11,7
21,5
23,2
30,6
49,7
14,7
27,8
40,2
30,6
59,1
19,3
30,4
47,4
36,8
70,4
23,8
37,5
51,4
38,9
79,5
25,5
45,8
60,7
48,0
95,6
32,6
55,6
72,4
57,1
108,9
40,8
41,8
69,2
77,7
99,2
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
2,3
1,8
1,8
2,9
2,3
2,3
2
1,8
3
2,3
2,3
1,8
1,7
3
2,1
2,3
1,8
1,7
3
2,1
1,8
2,3
1,8
2,9
2,2
1,9
2,3
1,8
2,8
2,1
1,9
2,3
1,8
2,6
2
1,9
2,3
1,8
2,8
1,9
1,9
2,3
1,8
2,8
2,8
2,3
2,3
1,9
3,5
2,7
2,7
4,4
3,3
3,5
3
2,7
4,6
3,3
3,5
2,7
2,6
4,6
3,2
3,5
2,7
2,6
4,6
3,2
2,7
3,4
2,7
4,4
3,2
2,8
3,4
2,7
4,2
3,1
2,8
3,5
2,7
3,9
3
2,8
3,4
2,7
4,2
2,9
2,9
3,4
2,8
4,2
4,2
3,4
3,4
2,9
2,3
1,8
1,8
2,8
2,2
2,3
2
1,8
2,8
2,2
2,3
1,8
1,7
2,8
2,1
2,3
1,7
1,7
2,8
2,1
1,7
2,3
1,8
2,8
2,1
1,8
2,2
1,8
2,8
2,1
1,8
2,3
1,8
2,6
2
1,8
2,3
1,8
2,8
1,9
1,8
2,3
1,8
2,8
2,8
2,2
2,3
1,8
–-
0,29
0,37
0,36
0,23
0,3
0,29
0,33
0,37
0,22
0,3
0,29
0,37
0,38
0,22
0,32
0,29
0,38
0,38
0,22
0,32
0,38
0,29
0,37
0,23
0,31
0,36
0,3
0,37
0,24
0,32
0,36
0,29
0,37
0,26
0,33
0,36
0,29
0,37
0,24
0,35
0,35
0,29
0,36
0,24
0,24
0,3
0,29
0,35
39
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
rs
G1
d d1
B3
G D
B
B4
CK+AH
Hriadeº
Shaft
MBK+AH
Rozmery
Dimensions
d1
d
D
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
B
rs
min.
G
G1
B3
B4
1,1
1,5
1,5
1,1
1,5
1,5
1,1
2
2
1,5
2
2
1,5
2,1
2,1
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
2,1
2,1
2
2,1
2,1
2
3
3
2
2
3
3
2,1
3
3
2
2,1
2,1
3
3
2
2
2,1
2,1
3
3
M45x1,5
M45x1,5
M45x1,5
M50x1,5
M50x1,5
M50x1,5
M55x2
M55x2
M55x2
M60x2
M60x2
M60x2
M65x2
M65x2
M65x2
M75x2
M75x2
M75x2
M80x2
M80x2
M80x2
M85x2
M85x2
M85x2
M90x2
M90x2
M90x2
M95x2
M95x2
M95x2
M180x2
M180x2
M100x2
M100x2
M105x2
M105x2
M105x2
M110x2
M110x2
M110x2
M110x2
M110x2
M120x2
M115x2
M120x2
M125x2
M120x2
M125x2
6
6
7
6
6
7
7
7
9
7
7
10
8
8
11
8
8
12
8
8
12
8
8
12
8
8
12
9
9
13
9
10
9
14
10
10
16
11
10
11
10
16
11
13
11
11
11
16
29
29
40
31
31
44
35
35
50
37
37
54
40
40
58
42
42
61
43
43
64
45
45
68
48
48
71
52
52
74
53
63
53
79
57
57
85
64
59
73
59
90
68
82
68
82
68
98
32
32
43
34
34
47
38
38
53
40
40
57
43
43
61
45
45
64
47
47
68
49
49
72
52
52
75
56
56
78
57
67
57
83
61
61
89
68
63
77
63
94
72
91
72
86
72
102
mm
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
40
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
95
95
95
95
95
105
105
105
105
105
105
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
80
90
90
85
100
100
90
110
110
100
120
120
110
130
130
120
140
140
125
150
150
130
160
160
140
170
170
150
180
180
160
160
190
190
170
200
200
165
180
180
215
215
180
180
200
200
240
240
23
23
33
23
25
36
23
27
40
25
29
43
28
31
46
31
33
48
31
35
51
31
37
55
33
39
58
36
41
60
40
52,4
43
64
43
45
67
52
46
60,3
47
73
56
69
53
69,8
50
80
dyn.
Cr
stat.
C0r
kN
kN
88
99
140
93
120
165
100
120
190
120
135
230
145
150
270
180
220
305
180
250
375
190
280
415
210
310
410
250
350
460
305
340
385
570
310
385
570
355
340
455
425
730
410
550
540
570
510
870
98
120
145
105
135
190
120
130
220
140
155
265
175
180
320
220
290
360
225
310
455
250
360
520
275
400
500
325
450
570
410
485
510
730
415
530
740
540
455
660
580
960
640
900
700
840
690
1 160
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
Medzné otáãky
Speed limit
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
tuk
grease
olej
oil
min-1
min-1
–-
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
6
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
22208CK
21308CK
22308CK
22209CK
21309CK
22309CK
22210CK
21310CK
22310CK
22211CK
21311CK
22311CK
22212CK
21312CK
22312CK
22213CK
21313CK
22313CK
22214CK
21314CK
22314CK
22215CKW33
21315CKW33
22315CKW33
22216CKW33
21316CKW33
22316MBKW33
22217CKW33
21317CK
22317MBKW33
22218CKW33
23218MBK
21318CK
22318CKW33
22219MBKW33
21319MBK
22319MBKW33
23120MBK
22220MBKW33
23220MAKW33
21320MBK
22320CKW33
23122MBKW33
24122CAK30W33
22222MBKW33
23222MBKW33
21322MBK
22322CKW33
800
500
300
500
000
800
000
600
400
800
200
000
400
000
800
000
800
800
800
600
400
800
400
200
600
200
800
400
200
700
200
500
200
800
000
800
500
000
000
500
700
500
800
200
700
200
500
400
300
000
600
000
300
000
300
800
500
000
300
000
500
000
800
000
800
600
800
400
200
800
200
000
400
000
400
200
800
200
000
000
800
400
600
400
000
800
600
000
200
000
400
600
200
600
000
900
Upínacie púzdro
Adapter sleeve
HmotnosÈ
Weight
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
kg
AH308
AH308
AH2308
AH309
AH309
AH2309
AH310
AH310
AH2310
AH311
AH311
AH2311
AH312
AH312
AH2312
AH313
AH313
AH2313
AH314
AH314
AH2314
AH315
AH315
AH2315
AH316
AH316
AH2316
AH317
AH317
AH2317
AH318
AH3218
AH318
AH2318
AH319
AH319
AH3219
AH3120
AH320
AH3220
AH320
AH2320
AH3122
AH24122
AH3122
AH3222
AH322
AH2322
0,600
0,790
1,13
0,659
1,05
1,46
0,737
1,34
2,01
0,961
1,76
2,55
1,29
2,09
3,15
1,65
2,65
3,85
1,78
3,28
4,77
1,91
3,81
5,68
2,42
4,57
6,70
2,90
5,43
7,87
3,66
5,07
6,16
9,28
4,53
7,53
10,9
5,05
5,38
7,27
8,88
14,0
6,26
7,53
8,04
10,2
12,4
18,9
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
2,2
2,6
1,6
2,3
2,6
1,7
2,6
2,8
1,7
2,5
2,8
1,7
2,5
2,9
1,7
2,4
2,8
1,7
2,6
2,9
1,8
2,8
2,9
1,8
2,6
2,9
2,6
2,6
3
1,8
2,5
2
3
1,9
2,6
3,1
1,8
2,2
2,5
2
3,1
1,8
2,3
1,7
2,4
2
3,2
1,8
3,2
3,9
2,5
3,4
3,9
2,5
3,9
4,1
2,5
3,8
4,1
2,5
3,7
4,3
2,5
3,6
4,2
2,6
3,9
4,4
2,6
4,1
4,4
2,6
4
4,4
4
3,9
4,5
2,7
3,8
3
4,5
2,8
3,8
4,6
2,7
3,2
3,7
3
4,7
2,7
3,3
2,6
3,5
3
4,8
2,7
2,1
2,6
1,6
2,2
2,6
1,6
2,5
2,7
1,6
2,5
2,7
1,6
2,4
2,8
1,7
2,4
2,8
1,7
2,6
2,9
1,7
2,7
2,9
1,7
2,6
2,9
2,6
2,6
2,9
1,8
2,5
2
2,9
1,8
2,5
3
1,7
2,1
2,4
2
3,1
1,7
2,2
1,7
2,3
2
3,2
1,8
–-
0,31
0,26
0,4
0,3
0,26
0,4
0,26
0,24
0,4
0,27
0,24
0,4
0,27
0,24
0,4
0,28
0,24
0,39
0,26
0,23
0,38
0,24
0,23
0,38
0,25
0,23
0,25
0,26
0,22
0,37
0,27
0,34
0,22
0,36
0,26
0,22
0,38
0,31
0,27
0,33
0,22
0,37
0,3
0,39
0,28
0,33
0,21
0,37
41
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
rs
G1
d d1
B3
G D
B
B4
CK+AH
Hriadeº
Shaft
MBK+AH
Rozmery
Dimensions
d1
d
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
D
B
rs
min.
180
180
200
200
215
215
260
200
200
210
210
230
230
280
210
210
225
225
250
250
300
225
225
250
250
270
270
320
240
240
270
270
290
290
340
260
260
280
280
310
310
360
280
280
300
300
320
380
46
60
62
80
58
76
86
52
69
64
80
64
80
93
53
69
68
85
68
88
102
56
75
100
80
73
96
108
60
80
109
86
104
80
114
67
90
109
88
110
86
120
100
74
118
96
112
126
2
2
2
2
2,1
2,1
3
2
2
2
2
3
3
4
2
2
2,1
2,1
3
3
4
2,1
2,1
2,1
2,1
3
3
4
2,1
2,1
2,1
2,1
3
3
4
2,1
2,1
2,1
2,1
4
4
4
2,1
2,1
3
3
4
4
G
G1
B3
B4
dyn.
Cr
kN
kN
13
13
12
13
12
13
17
14
14
12
14
12
15
19
14
14
14
14
14
15
20
15
15
15
15
15
17
24
16
15
15
16
20
16
24
17
16
16
16
24
16
24
16
17
16
19
24
26
60
73
75
93
75
90
105
67
83
78
94
78
98
115
68
83
83
99
83
104
125
72
90
115
96
96
114
135
77
95
124
103
124
103
140
85
106
125
104
134
104
146
116
92
134
116
140
154
64
82
79
102
79
94
109
71
93
82
104
82
102
119
73
93
88
109
88
109
130
77
101
126
101
101
119
140
82
106
135
108
130
108
146
90
117
136
109
140
109
152
127
98
145
122
146
160
335
450
495
630
560
670
930
410
530
540
650
660
760
080
435
550
600
740
670
880
240
480
620
080
800
810
030
400
560
720
250
930
180
950
520
680
880
280
990
340
080
690
030
800
460
160
420
900
560
800
770
050
800
020
230
670
900
860
100
960
170
450
750
990
990
280
990
380
720
830
140
840
320
190
610
940
970
320
110
510
830
420
160
170
610
230
650
120
610
380
900
380
590
940
330
700
mm
115
125
135
145
150
160
170
42
115
115
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
125
125
135
135
135
135
135
135
135
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
170
120
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
M130x2
M125x2
M130x2
M130x2
M125x2
M135x2
M135x2
M140x2
M135x2
M140x2
M140x2
M140x2
M145x2
M145x2
M150x2
M145x2
M150x2
M150x2
M150x2
M155x3
M155x3
M160x3
M155x3
M160x3
M165x3
M160x3
M165x3
M165x3
M170x3
M170x3
M170x3
M180x3
M180x3
M180x3
M180x3
M180x3
M180x3
M180x3
M190x3
M190x3
M190x3
M190x3
M190x3
M190x3
M190x3
M200x3
M200x3
M200x3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
stat.
C0r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
Medzné otáãky
Speed limit
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
tuk
grease
olej
oil
min-1
min-1
–-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23024MBKW33
24024CAK30W33
23124MBKW33
24124MBK30W33
22224CKW33
23224MBKW33
22324MBKW33
23026MBKW33
24026MBK30W33
23126MBKW33
24126MBK30W33
22226CKW33
23226MBKW33
22326MBKW33
23028MBKW33
24028MBK30W33
23128MBKW33
24128MBK30W33
22228MBKW33
23228MBKW33
22328MBKW33
23030MBKW33
24030MBK30W33
24130CAK30W33
23130MBKW33
22230MBKW33
23230MBKW33
22330MBKW33
23032MBKW33
24032MBK30W33
24132CK30W33
23132MBKW33
23232MBKW33
22232MBKW33
22332MBKW33
23034MBKW33
24034MBK30W33
24134CAK30W33
23134MBKW33
23234MBKW33
22234MBKW33
22334MBKW33
24036MBK30W33
23036MBKW33
24136CK30W33
23136MBKW33
23236MBKW33
22336MBKW33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
500
700
000
700
100
100
700
200
500
900
700
100
100
500
100
400
850
300
000
000
400
100
850
300
200
000
000
300
000
850
200
900
100
900
200
000
750
100
850
100
850
900
100
700
100
750
850
400
000
200
300
200
500
500
200
600
000
200
200
500
400
000
500
800
100
700
300
300
800
400
100
700
600
300
300
700
300
100
600
200
500
200
600
300
000
500
100
400
100
200
500
950
1 400
1 000
1 100
Upínacie púzdro
Adapter sleeve
HmotnosÈ
Weight
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
kg
AH3024
AH24024
AH3124
AH24124
AH3124
AH3224
AH2324
AH3026
AH24026
AH3126
AH24126
AH3126
AH3226
AH2326
AH3028
AH24028
AH3128
AH24128
AH3128
AH3228
AH2328
AH3030
AH24030
AH24130
AH3130
AH3130
AH3230
AH2330
AH3032
AH24032
AH24132
AH3132
AH3232
AH3132
AH2332
AH3034
AH24034
AH24134
AH3134
AH3234
AH3134
AH2334
AH24036
AH3036
AH24136
AH3136
AH3236
AH2336
4,85
5,95
8,55
11,0
9,55
13,1
23,4
6,93
8,69
9,38
11,9
14,9
15,4
30,3
7,01
9,26
11,5
14,2
15,1
20,0
36,4
8,95
11,3
20,7
17,8
19,5
26,2
45,9
11,6
15,3
28,1
23,3
35,2
26,1
54,7
15,7
20,0
29,2
25,4
42,0
31,8
65,5
26,1
19,8
36,7
32,2
45,4
74,0
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
2,8
2,1
2,2
1,7
2,3
1,8
1,8
2,9
2
2,3
1,8
2,3
2
1,8
3
2,1
2,3
1,8
2,3
1,8
1,7
3
2,1
1,7
2,1
2,3
1,8
1,7
3
2,1
1,7
2,1
1,8
2,3
1,8
2,9
2
1,7
2,2
1,9
2,3
1,8
1,9
2,8
1,7
2,1
1,9
1,8
4,2
3,1
3,3
2,5
3,5
2,7
2,7
4,4
3
3,3
2,7
3,5
3
2,7
4,6
3,1
3,3
2,7
3,5
2,7
2,6
4,6
3,1
2,5
3,2
3,5
2,7
2,6
4,6
3,1
2,5
3,2
2,7
3,4
2,7
4,4
3
2,6
3,2
2,8
3,4
2,7
2,8
4,2
2,5
3,1
2,8
2,7
2,8
2
2,2
1,6
2,3
1,8
1,8
2,8
1,9
2,2
1,8
2,3
2
1,8
2,8
2,1
2,2
1,8
2,3
1,8
1,7
2,8
2
1,6
2,1
2,3
1,7
1,7
2,8
2
1,6
2,1
1,7
2,3
1,8
2,8
2
1,7
2,1
1,8
2,2
1,8
1,9
2,8
1,6
2,1
1,8
1,8
–-
0,24
0,32
0,31
0,4
0,29
0,37
0,36
0,23
0,34
0,3
0,37
0,29
0,33
0,37
0,22
0,32
0,3
0,37
0,29
0,37
0,38
0,22
0,33
0,4
0,32
0,29
0,38
0,38
0,22
0,32
0,41
0,32
0,38
0,29
0,37
0,23
0,34
0,39
0,31
0,36
0,3
0,37
0,36
0,24
0,4
0,32
0,36
0,37
43
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
rs
G1
d d1
B3
G D
B
B4
CK+AH
Hriadeº
Shaft
MBK+AH
Rozmery
Dimensions
d1
d
Radiálna únosnosÈ
Radial load rating
D
B
rs
min.
290
290
320
320
340
340
400
310
340
340
360
360
420
100
75
104
128
120
92
132
82
112
140
128
98
138
2,1
2,1
3
3
4
4
5
2,1
3
3
4
4
5
G
G1
B3
B4
dyn.
Cr
18
18
20
18
25
18
26
19
21
18
25
19
30
118
96
125
146
145
112
160
102
134
158
153
118
170
131
102
131
159
152
117
167
108
140
171
160
123
177
1 080
830
1 320
1 540
1 610
1 220
2 060
880
1 370
1 400
1 620
1 250
1 910
mm
180
190
44
180
180
180
180
180
180
180
190
190
190
190
190
190
stat.
C0r
kN
190
190
190
190
190
190
190
200
200
200
200
200
200
M200x3
Tr205x4
Tr210x4
M200x3
Tr210x4
Tr210x4
Tr210x4
Tr215x4
Tr220x4
Tr210x4
Tr220x4
Tr220x4
Tr220x4
kN
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
980
470
290
750
640
870
920
560
460
385
590
020
750
Dvojradové súdkové loÏiská s upínacím púzdrom
Spherical Roller Bearings with adapter sleeve
Medzné otáãky
Speed limit
Oznaãenie loÏiska
Bearing designation
tuk
grease
olej
oil
min-1
min-1
–-
850
100
100
600
750
000
750
100
100
560
750
100
670
1 100
1 400
1 400
800
1 000
1 300
1 000
1 500
1 400
750
1 000
1 400
900
24038MBK30W33
23038MBKW33
23138MBKW33
24138MBK30W33
23238MBKW33
22238MBKW33
22338MBKW33
23040CAKW33
23140CAKW33
24140MBK30W33
23240MBKW33
22240CAKW33
22340MBKW33
1
1
1
1
1
1
Upínacie púzdro
Adapter sleeve
HmotnosÈ
Weight
Súãinitele únosnosti
Load rating factors
dyn.
e
kg
AH24038
AH3038
AH3138
AH24138
AH3238
AH2238
AH2338
AH3040
AH3140
AH24140
AH3240
AH2240
AH2340
27,5
21,3
39,9
45,5
54,0
41,5
89,4
27,3
48,99
56,6
65,18
49,68
102,54
dyn.
Y1
dyn.
Y2
stat.
Y0
2
2,6
2
1,7
1,9
2,3
1,8
2,8
1,9
1,7
1,9
2,3
1,8
3
3,9
3
2,5
2,8
3,4
2,7
4,2
2,9
2,5
2,9
3,4
2,8
2
2,6
2
1,6
1,8
2,3
1,8
2,8
1,9
1,6
1,8
2,3
1,8
–-
0,34
0,26
0,33
0,41
0,36
0,29
0,37
0,24
0,35
0,4
0,35
0,29
0,36
45
Poznámky / Notes
46
Autorizovanщ predajca
Authorized distributor
Download

AKE katalog SL3