B E Z P E È N É
S Y S T É M Y
EUROGAS
Antikorové
ohybné vlnovcové
rúrky
a tvarovky
pre rozvody
plynu
Antikorové ohybné vlnovcové
Antikorová rúrka EUROTIS TFG
Materiál (trieda ocele) ............... AISI 316L
Hrúbka steny ............................ 0,3 mm
Hrúbka poahu ......................... 0,5 mm
Maximálny prevádzkový tlak ..... 0,5 bar
Maximálna pracovná teplota ..... 100 °C
Kód
A01-0001-0691
A01-0001-0692
A01-0001-0694
A01-0001-0697
A01-0001-0698
A01-0001-0700
A01-0001-0703
A01-0001-0704
A01-0001-0706
A01-0001-0707
A01-0001-0708
A01-0001-0710
DN
Dimenzia
Dåka
Balenie
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
5m
10 m
50 m
5m
10 m
50 m
5m
10 m
50 m
5m
10 m
50 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Rúrky EUROGAS TFG
sú certifikované pod¾a
európskej normy EN 15266
a sú vhodné na vnútorné
aj vonkajšie rozvody
plynných palív
Nevystavujte PLT rúrky pred inštaláciou pôsobeniu vonkajšieho
prostredia a vdy ich chráòte pred dlhodobým priamym slneèným
iarením. Konce rúrok sú uzatvorené proti vniknutiu cudzích telies.
Pred zaèatím prác sa uistite, e všetky èasti systému (rúrky, tesnenia, tvarovky...) sú neporušené, uloené v originálnom balení,
na suchom mieste a e neboli v kontakte s kyselinami, zásadami,
so¾ami èi inými korozívnymi látkami.
Pri odvíjaní PLT rúrky nepouívajte neprimeranú silu, aby sa
nezdeformovala (natiahnutie alebo skrátenie rúrky) a nezamotala.
Rozmery rúrok EUROGAS TFG
Minimálny dovolený polomer ohybu
meraný k osi rúrky
Di De
R min
2
DN Pripojenie
Di
[mm]
De
[mm]
Vnút. povrch
[m2/m]
12
15
20
25
12,0
15,8
19,7
26,5
15,8
20,0
25,0
33,0
0,0540
0,0702
0,0912
0,1313
1/2"
3/4"
1"
5/4"
Vonk. povrch Merný objem
[m2/m]
[l/m]
0,0568
0,0730
0,0942
0,1345
0,150
0,248
0,383
0,700
DN
12
Rmin 25 mm
15
20
25
25 mm
30 mm
45 mm
B E Z P E È N É
rúrky
S Y S T É M Y
Rúrky EUROGAS TFG je moné
ohýba vo¾ne v rukách
s ve¾mi malým polomerom ohybu
bez deformácie prierezu .
Vïaka tomu je montá rozvodov
rýchla a jednoduchá s minimom spojov
– odpadá pouitie kolien a vsuviek.
K dispozícii sú dva principiálne
odlišné spôsoby pripojenia
tvarovky na rúrku EUROGAS:
A
Ploché tesnenie
Èelná dosadacia plocha
S pouitím náradia EUROGAS.
(K dispozícii je mechanické alebo akumulátorové – s. 10)
Na rúrke sa pomocou lisu vytvorí príruba. Tesnos zabezpeèuje
ploché tesnenie, tvarovky EUROGAS majú èelnú
dosadaciu plochu.
B
Prevleèná matica
s tvarovkou
Mosadzný
fixaèný
O-krúok
Dva gumené O-krúky
Bez pouitia náradia.
Tesnos zabezpeèuje dvojica gumených O-krúkov
a prevleèná matica na tvarovke EUROGAS.
Pevnos spoja zabezpeèuje mosadzný fixaèný O-krúok.
V oboch prípadoch pouívajte vdy
výhradne tvarovky EUROGAS!
Tlakové straty [mbar/m]
Tlakové straty v rúrke EUROGAS TFG (plyn)
100
10
1
DN 12
DN 15
DN 20
DN 25
0,1
0
10
3
Prietok [m /h] 100
3
Tvarovky
A
na pripojenie pomocou
náradia EUROTIS
K dispozícii je mechanický alebo akumulátorový lis – pozri s. 10
Na rúrke sa pomocou lisu vytvorí príruba.
Tesnos zabezpeèuje ploché tesnenie,
tvarovky EUROGAS majú èelnú dosadaciu plochu.
Pouívajte vdy výhradne tvarovky EUROGAS!
Ploché tesnenie
Èelná dosadacia plocha
Príslušenstvo EUROGAS TFG (plyn)
1
2
EUROGAS matica TFG s tesnením
n poniklovaná mosadz
n závit ISO 228 G
n špeciálne sedlo pre
lisovanú dosadaciu
plochu na rúrke
n ploché tesnenie NBR
Kód
A02-0010-1828
A02-0010-1829
A02-0010-1830
A02-0010-1831
EUROGAS matica TFG s tesnením redukovaná
n poniklovaná mosadz
n závit ISO 228 G
n špeciálne sedlo pre
lisovanú dosadaciu
plochu na rúrke
n ploché tesnenie NBR
Priemer rúrky
Závit matice
Balenie
Kód
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
A02-0010-1890
A02-0010-1891
A02-0010-1892
Kód
Priemer rúrky
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Závit matice
1/2"
3/4"
1"
5/4"
Závit matice
Balenie
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
10 ks
10 ks
10 ks
EUROGAS náhradné ploché tesnenie NBR
n pre redukované matice a tvarovky
n hrúbka 4 mm
n pod¾a európskej normy
EN 682 pre plyn
EUROGAS náhradné ploché tesnenie NBR
n hrúbka 2 mm
n pod¾a európskej normy
EN 682 pre plyn
A04-0010-1923
A04-0010-1924
A04-0010-1925
A04-0010-1926
Priemer rúrky
12 mm (1/2")
15 mm (3/4")
20 mm
(1")
Balenie
Kód
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
A04-0010-1962
A04-0010-1964
A04-0010-1963
Priemer rúrky
Závit matice
Balenie
12 mm (1/2")
15 mm (3/4")
20 mm
(1")
3/4"
1"
5/4"
10 ks
10 ks
10 ks
3
EUROGAS spojka redukovaná s vonkajším závitom TFG
Na spojenie dvoch rúrok EUROGAS
n mosadz
¶ závit ISO 228 G B
· èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
Príklad pouitia:
Spojenie dvoch rúrok EUROGAS TFG
s rozdielnym priemerom
1
Kód
A03-0010-1953
A03-0005-1954
A03-0005-1955
4
Priemer rúrky
Závit
Balenie
12 mm (1/2")
15 mm (3/4")
20 mm
(1")
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
10 ks
5 ks
5 ks
3
B E Z P E È N É
S Y S T É M Y
Univerzálne príslušenstvo EUROTIS UNI
5
4
EUROTIS vsuvka UNI
Na spojenie dvoch rúrok EUROGAS
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· 2× závit ISO 228 G B
EUROTIS spojka s vonkajším závitom UNI
Na spojenie dvoch rúrok EUROGAS
n mosadz
¶ závit ISO 228 G B
· èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
Kód
A03-0010-0773
A03-0010-0774
A03-0005-0775
A03-0005-0776
Balenie
10 ks
10 ks
5 ks
5 ks
4
Kód
A03-0010-1384
A03-0010-1385
A03-0005-1386
A03-0005-1387
1 2
Závit
Balenie
G 3/4"– 2×G 1/2"– R 3/4"
1 ks
5
Príklad pouitia:
Spojenie dvoch rúrok EUROGAS TFG
s rovnakým priemerom
Kód
A03-0001-0809
Závit
Balenie
G 3/4"– 3×G 1/2"– R 3/4"
1 ks
Závit
Balenie
G 1/2"– G 1/2"– G 1/2"
G 1/2"– G 1/2"– G 3/4"
G 1/2"– G 3/4"– G 3/4"
G 3/4"– G1/2"– G3/4"
G 3/4"– G 3/4"– G 3/4"
G 1"– G 1"– G 1"
G 5/4"– G 5/4"– G 5/4"
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Kód
A03-0001-0812
A03-0001-0813
A03-0001-0814
Závit
G 1/2"– R 1/2"
G 3/4"– R 3/4"
G 3/4"– R 1/2"
ro
v
TF ky
A EU U
Tv (aq RO p
T o
a u
be rov a) n IS
z
z t ky a na o
p
e
sú sn oz ly vo rn
po en naè no do en
u ia en in inš i
(p é š
i
e
kú te¾n rec U tal talá !
re é p ho NI ác c
i
ni
i
e re v dy, sa e T e sú
d
aj
F
v
so odu su odá G ozn
lá , p vk va (g a
r.
ly y... jú as) èen
n, ),
é
Kód
10 ks
10 ks
5 ks
5 ks
EUROTIS nástenka UNI
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· vonkajší závit ISO 228 G B
¸ vnútorný závit ISO 228 G
EUROTIS T−kus UNI
Na spojenie troch
rúrok EUROGAS
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· 3× závit ISO 228 G B
A03-0001-0807
A03-0001-0806
A03-0001-0805
A03-0001-0804
A03-0001-0803
A03-0001-1560
A03-0001-1561
Balenie
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
EUROTIS rozde¾ovaè 3/4" UNI – 3 okruhy
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha pre ploché tesnenie
· 3× závit ISO 228 G B
¸ vnútorný závit ISO 228 G
¹ vonkajší kue¾ový
závit ISO 7 R
EUROTIS rozde¾ovaè 3/4" UNI – 2 okruhy
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha pre ploché tesnenie
· 2× závit ISO 228 G B
¸ vnútorný závit ISO 228 G
¹ vonkajší kue¾ový závit ISO 7 R
Kód
Závit
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
1
Príklad pouitia:
Spojenie dvoch rúrok EUROGAS TFG
(pre rozdielne priemery sa
na jednej strane pouije
redukovaná matica)
A03-0001-0808
Priemer rúrky
Balenie
1 ks
1 ks
1 ks
Tv
a
1
Závit
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
5
Univerzálne príslušenstvo EUROTIS UNI
6
8
EUROTIS vsuvka prechodová s vonkajším závitom UNI
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· závit ISO 228 G B
¸ kue¾ový závit ISO 7 R
Kód
A03-0010-0781
A03-0010-0782
A03-0005-0783
A03-0005-0784
Závit
Balenie
G 1/2"– R 1/2"
G 3/4"– R 3/4"
G 1"– R 1"
G 5/4"– R 5/4"
10 ks
10 ks
5 ks
5 ks
7
EUROTIS vsuvka prechodová s vnútorným závitom UNI
n poniklovaná mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· vonkajší závit ISO 228 G B
¸ vnútorný kue¾ový závit ISO 7 Rp
Kód
A03-0010-0789
A03-0010-0790
A03-0005-0791
A03-0005-0792
Závit
Balenie
G 1/2"– Rp 1/2"
G 3/4"– Rp 3/4"
G 1"– Rp 1"
G 5/4"– Rp 5/4"
10 ks
10 ks
5 ks
5 ks
9
EUROTIS vsuvka prechodová s vonkajším závitom
redukovaná UNI
n mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· závit ISO 228 G B
¸ kue¾ový závit ISO 7 R
Kód
A03-0010-0797
A03-0005-0798
A03-0005-0799
Závit
Balenie
G 3/4"– R 1/2"
G 1"– R 3/4"
G 5/4"– R 1"
10 ks
5 ks
5 ks
1
EUROTIS redukcia prechodová UNI
n mosadz
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· vonkajší závit ISO 228 G B
¸ vnútorný kue¾ový závit ISO 7 Rp
Kód
A03-0010-0800
A03-0005-0801
A03-0005-0802
6 7
1
Príklad pouitia:
Pripojenie rúrok EUROGAS TFG
na vnútorný závit
iných systémov
Závit
Balenie
G 3/4"– Rp 1/2"
G 1"– Rp 3/4"
G 5/4"– Rp 1"
10 ks
5 ks
5 ks
8 9
Príklad pouitia:
Pripojenie rúrok EUROGAS TFG
na vonkajší závit
iných systémov
10
EUROTIS prechod na medenú rúrku UNI
¶ èelná dosadacia plocha pre ploché tesnenie
· mosadzná vsuvka so závitom ISO 228 G B
¸ mosadzný O-krúok na medenú rúrku
¹ mosadzná prevleèná matica
Príklad pouitia:
Pripojenie rúrok EUROGAS TFG
na medenú rúrku
1
Kód
A03-0001-1581
A03-0001-1582
A03-0001-1583
A03-0001-1584
A03-0001-1585
A03-0001-1586
A03-0001-1587
6
Priemer rúrky
Závit
Medená rúrka
Balenie
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 5/4"
15 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
28 mm
28 mm
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
10
B E Z P E È N É
B
S Y S T É M Y
Tvarovky
Prevleèná matica
s tvarovkou
na pripojenie bez
náradia EUROTIS
Mosadzný
fixaèný
O-krúok
Dva gumené O-krúky
Tesnos zabezpeèuje dvojica gumených O-krúkov
a prevleèná matica na tvarovke EUROGAS.
Pevnos spoja zabezpeèuje mosadzný fixaèný O-krúok.
Pouívajte vdy výhradne tvarovky EUROGAS!
Spájacie sady a prechody s O−krúkami EUROGAS TFG (plyn)
EUROGAS spájacia sada s O−krúkami TFG
n dva páry tesniacich gumených O-krúkov
n 2×mosadzný fixaèný O-krúok
n mosadzná vsuvka
n 2×mosadzná prevleèná matica*
EUROGAS prechod na medenú rúrku s O−krúkami TFG
n dva tesniace gumené O-krúky
n mosadzný fixaèný O-krúok
n mosadzná prevleèná matica na rúrku EUROTIS*
n mosadzný O-krúok na medenú rúrku
n mosadzná prevleèná matica na medenú rúrku
* Nie je totoná s maticou EUROGAS TFG
Kód
A03-0001-1862
A03-0001-1864
A03-0001-1866
A03-0001-1868
* Nie je totoná s maticou EUROGAS TFG
Priemer rúrky
Závit
Balenie
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
EUROGAS prechod s O−krúkami TFG – vonkajší závit
n dva tesniace gumené O-krúky
n mosadzný fixaèný O-krúok
n prevleèná mosadzná matica*
n mosadzná vsuvka so závitom ISO 228 G B
* Nie je totoná s maticou EUROGAS TFG
Kód
A03-0001-1507
A03-0001-1497
A03-0001-1511
A03-0001-1515
Kód
A03-0001-1723
A03-0001-1724
A03-0001-1727
A03-0001-1728
A03-0001-1731
A03-0001-1732
A03-0001-1734
Priemer rúrky
Závit
Medená rúrka
Balenie
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 5/4"
15 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
28 mm
28 mm
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
EUROGAS prechod s O−krúkami TFG – vnútorný závit
n dva tesniace gumené O-krúky
n mosadzný fixaèný O-krúok
n prevleèná mosadzná matica*
n mosadzná vsuvka so závitom ISO 228 G
* Nie je totoná s maticou EUROGAS TFG
Priemer rúrky
Závit
Balenie
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Príklad pouitia:
Pripojenie rúrok EUROGAS TFG
na vnútorný závit
iných systémov
Kód
A03-0001-1508
A03-0001-1503
A03-0001-1512
A03-0001-1516
Priemer rúrky
Závit
Balenie
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 5/4"
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Príklad pouitia:
Pripojenie rúrok EUROGAS TFG
na vonkajší závit
iných systémov
7
Príslušenstvo EUROGAS
Ochranné a upevòovacie prvky EUROGAS
EUROGAS gu¾ový protipoiarny ventil V.A.I.T.
n pripojenie 2×1/2"
¶ èelná dosadacia plocha
pre ploché tesnenie
· vonkajší závit ISO 228 G B
¸ vonkajší závit ISO 228 G B
alebo
vnútorný závit ISO 7 Rp
Kód
A08-0001-2859
A08-0001-2860
EUROGAS ochranná rúrka
n ochrana rozvodov plynu
n vysoká mechanická odolnos
n stupeò samozhášania V0
n vysoká odolnos proti
agresívnym
chemikáliám
Závit
Balenie
1/2" M – M
1/2" M – F
1 ks
1 ks
n protipoiarna ochrana – ak je armatúra vystavená teplote
nad 100 °C, tepelný bezpeènostný prvok automaticky uzavrie
prietok plynu a zabráni tým monosti výbuchu
n nadprietoková poistka – bezpeènostný uzáver automaticky preruší
prietok pri porušení, roztrhnutí resp. mechanickom poškodení
3
plynovej hadice alebo ak je prietok plynu vyšší ako 1,6 m /h
n vysoká poiarna odolnos – min. 0,5 h pri 650 °C (ak protipoiarna
ochrana zablokuje prietok plynu, je potrebné ventil vymeni)
n detská poistka – ochrana proti neúmyselnému otvoreniu,
pri otváraní je nutné zatlaèi na uzáver a súèasne ho otáèa do¾ava
Kód
A09-0050-0015
A09-0025-0020
A09-0025-0025
A09-0025-0032
Vnútorný priemer
Na rúrku
Balenie
18,2 mm
24,2 mm
32 mm
41 mm
1/2"
3/4"
1"
5/4"
50 m
25 m
25 m
25 m
EUROGAS objímka „KLIK“
n s kombiskrutkou M8×80
n vysoká odolnos proti poiaru
Maximálna vzdialenos objímok (m)
Kód
A09-0002-1803
A09-0002-1804
A09-0002-1805
A09-0002-1806
DN
Na rúrku
Balenie
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
1/2"
3/4"
1"
5/4"
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
Fixácia rúrky
bez pouitia
skrutkovaèa
12
15
20
25
Vo¾né vedenie
V kanáli / nike
1,2
3
1,2
3
1,8
3
1,8
3
EUROGAS plastová rozperka
n nehor¾avá
n nylon
EUROGAS ochranná lepiaca páska
n šírka 38 mm, dåka 33 m
n hrúbka 0,25 mm
n PVC
n nehor¾avá
n pracovná teplota 0 – 105 °C
Kód
Kód
Šírka
Dåka
Balenie
A07-0001-1873
38 mm
33 m
1 ks
Príklad pouitia:
Prekrytie tvaroviek a èastí rúrok,
z ktorých bol kvôli montái
odstránený poah, ochrana proti korózii
8
DN
A09-0050-1929
A09-0050-1930
DN
Balenie
12 – 15 mm
20 – 25 mm
50 ks
50 ks
Príklad pouitia:
Vystredenie PLT rúrky
v oce¾ovej chránièke
napr. pri prechode cez stenu
alebo v nebezpeènom prostredí
B E Z P E È N É
S Y S T É M Y
Náradie EUROTIS
Montáne sady a náhradné príslušenstvo
EUROTIS montány kufor VKGIT 60 DB
n ruèný lis 60 DB
pre rúrky 3/8"– 5/4"
n driak 60 DB
1/2" (voda)
3/4" (voda, plyn)
n rezák TGL 3/8" – 1"
n 1/2" matice s tesnením
pre vodu a solár (20 ks)
n 3/4" matíc s tesnením
pre vodu a solár (20 ks)
Kód
EUROTIS montány kufor PROFI AKU 60 DB
n akumulátorový lis 60 DB
pre rúrky 3/8"– 5/4"
n AKU batéria 12 V
n nabíjaèka AKU batérie
n driak 60 DB
3/8" (voda)
1/2" (voda)
n driak 60 DB
1/2" (plyn)
3/4" (voda, plyn)
n driak 60 DB
1" (voda, plyn)
5/4" (voda, plyn)
Balenie
1 ks
A06-0001-2298
EUROTIS montány kufor BLACK AKU 60 DB
n akumulátorový lis 60 DB
n nabíjaèka AKU Batérie
n driak 60 DB
3/8" (voda)
1/2" (voda)
n driak 60 DB
1/2" (plyn)
3/4" (voda, plyn)
n driak 60 DB
1" (voda, plyn)
5/4" (voda, plyn)
n rezák TGL 3/8" – 5/4"
Kód
1 ks
EUROTIS rezák TGL 3/8"– 1"
n pre rúrky DN 10 – DN 20
Kód
A06-0001-0892
Kód
1 ks
Kód
Pre lis
A06-0001-1343
A06-0001-2365
BLACK
PROFI
Balenie
1 ks
1 ks
EUROTIS rezák TGL 35 3/8"– 5/4"
n pre rúrky DN 10 – DN 25
Rozmer
Balenie
3/8"– 1"
1 ks
EUROTIS lis 60 DB 3/8"– 5/4"
n pre rúrky DN 10 – DN 25
A06-0001-2395
Balenie
EUROTIS náhradná AKU batéria 12V
pre akumulátorový lis 60 DB
Balenie
A06-0001-2298
Kód
A06-0001-1833
Kód
Rozmer
3/8"– 5/4"
A06-0001-0893
Balenie
1 ks
EUROGAS driak 60 DB
n poniklovaná mosadz
Rozmer
3/8"– 5/4"
Balenie
1 ks
Kód
A06-0001-2292
A06-0001-0876
Rozmer
Pouitie
Balenie
1/2" a 3/4"
1" a 5/4"
plyn / voda aj plyn
voda aj plyn / voda aj plyn
1 ks
1 ks
9
Vytvorenie dosadacej plochy
na rúrkach EUROGAS
Pouitie
automatického
nástroja
Pouitie
ruèného lisu
Rezákom EUROTIS
prerete rúrku
medzi vlnkami.
Rezákom EUROTIS
prerete rúrku
medzi vlnkami.
Navleète správne orientovanú maticu na rúrku.
Rúrku vlote do driaka
tak, aby z neho vyènievali
dve vlnky.
Navleète správne orientovanú
maticu na rúrku. Rúrku vlote
do driaka tak, aby z neho
vyènievali dve vlnky.
Vlote driak s rúrkou
do adaptéra; jeho polohu
môete nastavi krúkom.
Stlaèením tlaèidla
sa automaticky vytvorí
dosadacia plocha.
Vlote driak s rúrkou
do lisu a nieko¾kými údermi
na piest vytvorte na rúrke
dosadaciu plochu (prírubu).
Vyberte driak z adaptéra
a starostlivo skontrolujte
úplnos, rovinnos a hladkos dosadacej plochy.
Vyberte driak z lisu
a starostlivo skontrolujte
úplnos, rovinnos a hladkos
dosadacej plochy.
Správne vytvorená
dosadacia plocha
Príklady chybne vytvorených
dosadacích plôch
Dosadacia plocha nie je rovná
Zle odrezaná rúrka
Nedostatoèné
zalisovanie
Chybný alebo deformovaný koniec rúrky sa musí odreza a lisovanie zopakova.
(V prípade nedostatoèného zalisovania postaèuje dolisovanie – zopakova proces lisovania.)
10
Oválna
dosadacia plocha
B E Z P E È N É
S Y S T É M Y
Pouitie systému EUROGAS
Vnútorné rozvody plynu
Vonkajšie rozvody plynu
s maximálnym pracovným pretlakom 0,5 bar
s maximálnym pracovným pretlakom 0,5 bar
Od hlavného uzáveru plynu (plynomeru) a po miesto pripojenia
koncového zariadenia (spotrebièa).
Vonkajší rozvod plynu systémom EUROGAS môe by vedený
pod zemou i nad zemou.
Vnútorné rozvody plynu môu by vedené ako:
a) vo¾né rozvody
b) rozvody v konštrukciách (v stenách, v podlahe)
c) rozvody v šachtách, kanáloch, inštalaèných krabiciach a pod.
Pri vnútorných inštaláciách plynu so systémom EUROGAS
je nutné postupova v súlade s STN 1775 a TPP 704 01
a podnikovou normou výrobcu PTN 704 04.
Základné zásady vedenia rozvodu plynu
v budovách
l V spoloèných priestoroch bytových domov, administratívnych
a iných budovách sa odporúèa vies rozvod plynu v minimálnej
výške 1,8 m
l Vo¾ne vedené rozvody musia ma priamy vertikálny alebo horizontálny smer.
l Rozvod musí by dostatoène ukotvený tak, aby nedošlo k priehybom v dôsledku vlastnej hmotnosti rúrok (pozri tabu¾ku).
l Rozvody môu by inštalované v stenách, stropoch èi podlahách
v horizontálnom alebo vertikálnom smere (nie v šikmo).
l O rozvode plynu musí by vedená presná a aktuálna dokumentácia skutoèného vyhotovenia.
l Pri rozvodoch v podlahe, nad podlahou, v kútoch a rohoch sa
odporúèa dodranie týchto vzdialeností:
a ) 100 mm od stropu,
b ) 100 mm od podlahy,
c ) 100 mm od rohov stien,
d ) 200 mm od rámu (zárubne) dverí,
e ) 100 mm od steny pri vedení v podlahe.
l Plynová inštalácia musí by vyhotovená tak, aby obsahovala
èo najmenší poèet spojov.
Pripojenie spotrebièov na rozvod plynu
l Pre pripojenie spotrebièov pomocou PLT rúrok platia tie isté
zásady ako pre kovové potrubia.
l Rúrky PLT EUROGAS sa nesmú poui na priame pripojenie:
a) spotrebièov, ktoré nie sú ukotvené do stavebnej konštrukcie,
b) spotrebièov, ktoré nie sú ukotvené tesne pred pripojením na
pripájacie hrdlo spotrebièa,
c) prenosných spotrebièov bez ukotvenia,
d) spotrebièov, s ktorými sa manipuluje.
l V prípadoch a) a d) sa musia spotrebièe pripoji k rozvodu
z rúrok PLT EUROGAS pomocou flexibilných hadíc pod¾a ustanovení TPP 704 01.
l Plynová flexibilná hadica je súèasou plynového rozvodu a nie
súèasou spotrebièa! (pozri TPP 704 01)
Vonkajšie rozvody plynu môu by vyhotovené:
a) v podzemnej šachte, kanáliku a pod.
b) vo výkope s podsypom, obsypom a zásypom pod¾a poiadaviek
na rozvod plynu ustanovených v TPP 702 01. Pri vedení potrubia v zemi musia by dodrané najmenšie vzdialenosti od ostatných vedení pod¾a STN 73 6005.
c) nad zemou v stavebných konštrukciách, šachtách, kanáloch
a pod. za predpokladu, e bude zabezpeèená ochrana proti
pôsobeniu UV iarenia, atmosférických vplyvov, mechanického
poškodenia a pod.
d) pod omietkou vonkajšej steny, avšak musia by uloené do chránièky napr. korugovanej rúrky. Aspoò jeden koniec chránièky
nesmie by utesnený a musí by vyvedený do miesta, kde je
moné vykona kontrolu tesnosti. Prechod stropmi a podlahami
rieši TPP 704 01.
Pri vonkajších inštaláciách plynu so systémom EUROGAS je nutné
postupova v súlade s STN 1775 a TPP 704 01, podnikovou normou výrobcu PTN 704 04 a v nadväznosti na STN 386 420 priemyselné plynovody.
Poiadavky výrobcu EUROTIS
l Na dosiahnutie tesnosti spoju s tesnením na závit sa musia poui
materiály, ktoré sú schválené dodávate¾om systému EUROGAS
(pozri PTN 70404 s. 9).
l Pred pouitím komponentov systému EUROGAS sa musí skontrolova neporušenos ich obalu.
l Na základe STN EN 15266 sú všetky komponenty systému oznaèené a z oznaèenia musí by zrejmé e sú urèené na plyn.
l Rúrky PLT EUROGAS nesmú by skladované vo vonkajšom
prostredí, musí by zabránené najmä tomu, aby rúrky neboli vystavené priamemu slneènému iareniu.
l Na zabránenie vniknutia cudzích telies a neèistôt do vnútornej
èasti rúrky PLT EUROGAS sú konce rúrok vybavené plastovými
vieèkami dodanými výrobcom.
l Dodávate¾ systému EUROGAS garantuje tesnos spoja iba v prípade pouitia originálnych komponentov a originálneho náradia
systému EUROGAS prípadne komponentov písomne schválených
dodávate¾om systému – pre plynové inštalácie pouívajte iba originálne tesnenia (z NBR) dodávané výrobcom systemu EUROGAS.
11
Download

rúrky Antikorové a tvarovky EUROGAS pre rozvody plynu pre