STROPKOV, akciová spoloènos
MONTÁŽNE SCHÉMY
ZAPOJENIA DDZ, DDV,
ADRESNÉHO DDV, 2-BUS SYSTÉMU
A DEK SYSTÉMU
DEK - DOTYKOVÝ ELEKTRONICKÝ K¼ÚÈ
STROPKOV, a. s.
150
M1
M2
155
158
TIMER
STORE
M3
M1
M2
2
1
M3
3
ABC
FLASH
5
4
GHI
CHECK
PQRS
RD/P
TLAÈIDLOVÉ TABLO US - K A R A T
MNO
9
8
7
DEF
6
JKL
Hviezdoslavova 37/46
091 12 S T R O P K O V
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. : 054 / 742 34 22, 742 33 93
fax : 054 / 742 35 83, 742 33 62
http://www.tesla.sk
e-mail: [email protected]
TUV
WXYZ
0
ELEKTRICKÝ VRÁTNIK G U A R D
STROPKOV, akciová spoloènos
ZÁKLADNÉ SCHÉMY ZAPOJENIA
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
5
EV GUARD
4 FP 111 61
4 FP 111 62
Zapojenie systému DEK s OPJ 01 pre ovládanie
inverzného elektrického zámku
BZ - bytový zvonèek
5
6
5
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
1. OPJ
2. DP
3. SN
4. EZ
5. transil
2
DT 2
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
EV
Zapojenie systému DEK s OPJ 01 pre ovládanie elektrického zámku
2
DT 1
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
Dodržiavajte polaritu zapojenia dotykovej plochy (stred, okraj)
6
7
Zapojenie systému DEK s OPJ 02 pre ovládanie elektrického zámku
6
2
3
+4
_
7
OH
G
1. OPJ
2. DP
3. SN
4. EZ
5. transil
6. LED diódy
+
EV 94
4 FP 111 30/S1-31/S1
39/S1-40/S1
4 FP 111 42/S1-43/S1
45/S1-46/S1
B
A
7
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
Dodržiavajte polaritu zapojenia dotykovej plochy (stred, okraj)
4
-
+
41
L1
4 FP 672 38
SN
N
230V / 50Hz
Zapojenie pre signalizáciu bzuèiakom s DT 4 FP 210 51, 36
resp. 4 FP 110 51, 36.
Èiarkovane naznaèená možnos zapojenia byt. zvonèeka.
Obr. 1
Obr. 22
MONTÁŽ OPERAÈNO - PAMÄLOVEJ JEDNOTKY
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
Operaèno-pamäová jednotka sa musí inštalova v interiéry tak, aby bola chránená pred nepriaznivými
poveternostnými vplyvmi a na mieste najmenej dostupnom pre cudzie osoby. Je dôležité tiež pamäta na 9
PIN-ovú zásuvku, ktorá slúži na prepojenie OPJ a PC, a preto v prípade využitia možnosti pripojenia OPJ na
elektronický notebook, musí by táto zásuvka ¾ahko prístupná.
Možnosti umiestnenia OPJ:
• tlaèidlové tablo
• montážna krabica
DT 1
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
2
BZ - bytový zvonèek
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
osadenie OPJ v
montážnej krabici
DELTA typ A
osadenie OPJ v
tlaèidlovom table
Dostupné sú tlaèidlové tablá, ktoré sú dodávané aj s osadenou OPJ . OPJ je však možné osadi aj do
starších typov tlaèidlových tabiel. V prípade, že je OPJ inštalovaná v montážnej škatuly, je možné túto
škatu¾u umiestni 10 m od DP v interiéri a v elektromagneticky prijate¾nom prostredí.
DT 2
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
5
5
6
5
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
2
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
6
7
Montហdotykovej plochy
Dotyková plocha sa inštaluje na miesto v blízkosti zabezpeèených dverí s elektrickým zámkom, ktorý je
potrebné ovláda. DP sa vkladá do otvoru s priemerom 9,5 mm. Pri verzii 02 a 03 je potrebné umiestni LED
diódy v blízkosti DP tak, aby boli vidite¾né z miesta, kde stojíte pri priložení DEK-u na DP. Pri verzii 03 vhodne
umiestnite nie len LED diódy, ale aj hlasovacie tlaèidlá. Odporúèame ich umiestniL v blízkosti DP, pretože
hlasovanie musí prebehnú poèas odblokovania EZ.
tlaèidlové tablo
so zámkovou
lištou s DP
Možnosti umiestnenia DP:
• otvor z priemerom 9,5 mm
• tlaèidlové tablo
• chránièka dotykovej plochy
EV
EV GUARD
4 FP 111 61
4 FP 111 62
6
2
3
+4
_
7
OH
G
EV 94
+
4 FP 111 30/S1-31/S1
39/S1-40/S1
4 FP 111 42/S1-43/S1
45/S1-46/S1
B
A
8
EZ
4 FN 877 01, 02, 03 2
4 FN 877 11, 12, 13, 14
osadenie DP
v blízkosti tlaèidlového
tabla - exteriér
osadenie DP
do chránièky
- exteriér
5
-
zámková lišta
4FK 151 44
s DP a LED
chránièka dotykovej
plochy
Dotykovú plochu je možné inštalova napríklad aj do
dverovej zárubne, do špeciálne upravenej chránièky alebo
do tlaèidlového tabla. Dostupné sú zámkové lišty s DP.
Takéto zámkové lišty je možné zameni za pôvodné a tým
sa neporuší estetický vzh¾ad tlaèidlového tabla.
Obr. 21
+
41
G
2
6
L1
4 FP 672 39
4 FP 672 40
SN
N
230V / 50Hz
Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4 FP 210 52, 4 FP 110 52 alebo 4 FP 110 73
Zábrana vzájomného odposluchu medzi DT ( domácimi telefónmi )
Èiarkovane naznaèená možnos zapojenia bytového zvonèeka.
Obr. 2
MONTÁŽ SYSTÉMU DEK
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
2 BZ - bytový zvonèek
4 FP 210 52
4 FP 110 52
7
(8)
PC
.............
Na to, aby došlo k
odblokovaniu elektrického
zámku je potrebný kontakt
medzi dotykovým
elektronickým k¾úèom a
dotykovou plochou.
7
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
Systém DEK ako samostatný funkèný celok
Systém DEK je schopný pracova ako samostatný funkèný celok pre ovládanie ïa¾šieho
prídavného zariadenia, ktorým môže by napr. elektrický zámok, osvetlenie ... Možností je ve¾a,
nako¾ko systém DEK je vytvorený ako viacúèelový systém.
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
..........
DT 1
Montហsystému DEK môže by vykonaná až po naprogramovaní OPJ. Pri inštalácií do uL existujúceho
systému nie je potrebný žiaden výrazný zásah, odporúèa sa však kontrola jeho stavu a funkènosti. OPJ musí
by inštalovaná tak, aby bola chránená pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. DP má však
kontakty z nehrdzavejúcej ocele, aby bolo možné jej umiestnenie v exteriéri, pod¾a potrieb užívate¾ov.
7
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
operaèno-pamäLová
jednotka
DEK
sieLový
napájaè
2
DT 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52
Pripojenie OPJ k PC je len doèasné.
Nevyhnutné je pri programovaní OPJ verzia
01. Po naprogramovaní k¾úèov do databazy
je možné OPJ odpoji a inštalova
samostatne.
8
(9)
dotyková
plocha
elektrický
zámok
Systém DEK ako súèas komunikaèného systému
EV GUARD
4 FP 111 61
4 FP 111 62
EV 94
4 FP 111 30/S1
4 FP 111 31/S1
4 FP 111 39/S1
4 FP 111 40/S1
4 FP 111 42/S1
4 FP 111 43/S1
4 FP 111 45/S1
4 FP 111 46/S1
_
7
OH
G
6
2
3
+4
_
7
OH
G
+
+
B
A
B
A
6
2
3
+4
Hlavný vchod
10
10
EV
Systém je kompatibilný s klasickými dorozumievacími a prístupovými systémami. OPJ ako aj DP sa môže
sta súèasou napr. tlaèidlového tabla bez poškodenia jeho estetického vzh¾adu a bez výrazných zásahov do
elektronickej èasti tabla.
domáce
telefóny
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
11
- + G 2 6 S2 S1 T M1M2 +
42
41
4 FP 672 41
DEK
--
--
SN
sieLový
napájaè
--
elektrický
vrátnik s DP
L1
operaèno-pamäLová
jednotka
Ved¾ajší vchod
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
PC
.............
..........
EV
elektrický
zámok
Odblokovanie elektrického zámku
230V / 50Hz
N
Zapojenie pre dva vchody ( pre 2 EV ).
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 2
Obr. 3
Elektrický zámok je možné ovláda
pomocou dotykového k¾úèa alebo
ovládacím tlaèidlom na domácom
telefóne, ktorý je umiestnený v byte
nájomníka.
Po priložení dotykového k¾úèa k dotykovej ploche sa vytvorí vodivé spojenie, èím nastane prenos dát z
dotykovej plochy do operaènej jednotky. V operaèno-pamäLovejjednotke sa pomocou riadiaceho procesoru
v registraènej pamäti vyh¾adá v databáze oprávnenie daného elektronického k¾úèa a po vyhodnotení
oprávneného vstupu sa aktivujú obvody pre ovládanie elektrického zámku a následne je elektrický zámok
uvo¾nený.
Obr. 20
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DEK SYSTÉMU
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
4 FP 210 52
4 FP 110 52
DT 1
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
Prepojilen pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Pøepojit jenom pøi
EV GUARD-DEK verze 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52
Dotykov.
port
DT 2
JP4
8
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
2
BZ - bytový zvonèek
8
(9)
8
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
2
JP1 R3
R2
R1
è h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
8
(9)
+_
+
EV
EV GUARD
4 FP 111 61
4 FP 111 62
_
7
OH
G
EV 94
EV
4 FP 111 71,72/ 1,2
6
2
3
+4
4 FP 111 30/S1
4 FP 111 31/S1
4 FP 111 39/S1
4 FP 111 40/S1
4 FP 111 42/S1
4 FP 111 43/S1
4 FP 111 45/S1
4 FP 111 46/S1
+
B
A
10
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
11
- + G 2 6 S2 S1 T M1M2 +
42
41
L1
Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4 FP 110 52, 4 FP 110 37,
4 FP 110 73 zábrana vzájomného odposluchu medzi DT, alebo 4 FP 210 52,
4 FP 210 37.Èiarkovane naznaèené zapojenie bytového zvonèeka.
Obr. 19
4 FP 672 41
SN
230V / 50Hz
N
Zapojenie, ktoré umožòuje aj vzájomnú komunikáciu medzi DT
( EV pri tejto komunikácií je odpojený )
Obr. 4
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
5
5
DT 1
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 2
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 3
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
5
5
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
8
EV GUARD
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 4
4 FP 210 36, 51
4 FP 110 36, 51
PrepojiL len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Pøepojit jenom pøi
EV GUARD-DEK verze 2
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DEK SYSTÉMU
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
è h r
XC1
JP3
_
4 FP 111 64
EV
6
2
3
+4
OPJ
JP2
+
_
+
_
7
OH
G
D
C
B
A
EV 94
4 FP 111 32/S1, 41/S1,
44/S1, 47/S1
EV
9
4 FP 111 71,72/1,2
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
4
-
+
41
L1
4 FP 672 38
SN
N
230V / 50Hz
Zapojenie 4 - tlaè. EV s DT 4 FP 210 51, 36 resp. 4 FP 110 51, 36
( sign. bzuèiakom ). Zapojenia bytových zvonèekov pod¾a obr. 1.
Obr. 5
Zapojenie DEK SYSTÉMU s DT 4 FP 210 51, 36 resp. 4 FP 110 51, 36
( sign. bzuèiakom ). Zapojenia bytových zvonèekov naznaèené èiarkovane.
Obr. 18
DVOJVODIÈOVÝ DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - 2 - BUS GUARD
Schéma zapojenia pre 2-BUS GUARD
max. poèet DT v systéme 2-BUS: 100
8
max. poèet EV v systéme 2-BUS:
max. vzdialenos medzi EV a DT: 100 m
BUS1
BUS2
BZVBZV+
DT2
4 FP 110 83
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
4 FP 110 83
Použitý domáci telefón:
Použitý sieový napájaè: 4 FP 672 49
Použitý elektrický vrátnik: EV a TT 2-BUS
2
4
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
DT 1
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
2
4
BUS1
BUS2
BZVBZV+
8
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 4
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
EV GUARD
6
6
TESLA
BUS1
BUS2
NAPNAP+
BUS1
BUS2
NAPNAP+
_
7
OH
G
KZKZ+
EZ_OUT
EZ_IN
D
C
B
A
TESLA
Elektrický vrátnik Elektrický vrátnik
2-BUS
2-BUS
Tlaèidlové tablo
2-BUS
KZKZ+
EZ_OUT
EZ_IN
EV 94
4 FP 111 32/S1, 41/S1,
44/S1, 47/S1
Pozn.: EV ved¾ajší adresa "2"
Pozn.: EV hlavný adresa "1"
Elektrický zámok
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
4
_
N
0 +
L
230V/50Hz
9
EZ
Elektrický zámok
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
SieLový napájaè
4 FP 672 49
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
5
4
0 +
_
N
SieLový napájaè
4 FP 672 49
6
2
3
+4
EV
TESLA
Elektrický vrátnik
Elektrický vrátnik
2-BUS
2-BUS
Tlaèidlové tablo
2-BUS
5
4 FP 111 64
2
TESLA
5
DT 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
Zvonèekové tlaèidlo
4 FK 461 02
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 3
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
Zvonèekové tlaèidlo
4 FK 461 02
DT1
4 FP 110 83
5
5
L
-
G
2
6
L1
230V/50Hz
4 FP 672 39
4 FP 672 40
Obr. 17
+
41
SN
N
230V / 50Hz
Zapojenie 4 - tlaè. EV s DT ( elektroakust. sign. ) 4 FP 210 52 resp.
4 FP 110 52, alebo 4 FP 110 73 so zábranou vzájomného odposluchu
Zapojenia bytových zvonèekov pod¾a obr. 2.
Obr. 6
DVOJVODIÈOVÝ DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - 2 - BUS GUARD
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
7
Bloková schéma zapojenia pre 2-BUS GUARD
7
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 1
4 FP 210 52
4 FP 110 52
DT 3
2
4 FP 210 52
4 FP 110 52
7
7
4 FP 210 52
4 FP 110 52
vchod k bytom na 4 poschodí
2
4
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
Zvonèekové tlaèidlo
pri dverách do bytu
EV ved¾ajší + TT 2-BUS GUARD
DTH 49
7
6
4
3
2
1(Z)
A(D)
T
DT 2
2-BUS - dvojvodièový dorozumievací systém
DTH - hlavný domáci telefón
DTV - ved¾ajší domáci telefón
EVH - hlavný elektrický vrátnik
EVV - ved¾ajší elektrický vrátnik
SN - sieový napájaè
EZ - elektrický zámok
DTH 50
TT - tlaèidlové tablo
2
4
DTV 2
2
DT 4
DTV 1
2
vchod k bytom na 3 poschodí
2
2
2
TESLA
4
4 FP 210 52
4 FP 110 52
10
EV GUARD
EV
6
2
3
+4
D
C
B
A
4 FP 111 32/S1, 41/S1,
44/S1, 47/S1
4 FP 111 64
6
2
3
+4
_
7
OH
G
EV 94
EV GUARD
11
DTV 3
2
EV
SN
2
EV ved¾ajší+TT 2-BUS GUARD
DTH 2
DTV 1
2
vchod k bytom na 2 poschodí
2
2
SN
TESLA
4
_
7
OH
G
2
DTH 1
2
EV Hlavný
2-BUS GUARD
D
C
B
A
11
DTV 2
EZ
4
2
4 FP 111 64
EZ
EV ved¾ajší+TT 2-BUS GUARD
DTH 3
2
4
SN
2
DTV 3
2
TESLA
EV ved¾ajší+
TT 2-BUS GUARD
2
Hlavný vchod
EV ved¾ajší+
TT 2-BUS GUARD
vchod z terasy
vchod od garáži
TESLA
2
2
TESLA
2
TESLA
EV 94
4 FP 111 32/S1, 41/S1,
44/S1, 47/S1
EZ
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
2 4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
11
4
2
EZ
4
4
TESLA
zadný vchod
L1
4
SN
230V / 50Hz
N
Zapojenie 4 - tlaè. EV pre dva vchody.
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 6.
Obr. 7
4
2
SN
SN
- + G 2 6 S2 S1 T M1M2 +
42
41
4 FP 672 41
4
2
EV ved¾ajší
2-BUS GUARD
EZ
2
4
SN
Obr. 16
EZ
4
2
SN
EZ
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA ADRESNÉHO DDV
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
4 FP 210 54
4 FP 110 54
4 FP 672 49
Pri pouLití adresného videotelefónu
4 FP 110 79 (na sieLové napájanie)
nie je potrebný externý napájaè 24V/1A.
230V
7
6
4
3
2
1(Z)
1234
4 FP 110 81
Adresný videotelefón
1234
4 FP 110 79
230V
Adresný videotelefón
+
-
DT 1
4 FP 672 49
+
1234
1234
4 FP 110 79
4 FP 210 54
4 FP 110 54 DT 2
4 FN 877 03
3
4
EV GUARD
EZ
4 FP 111 64
EZ
0
230V
0
+
-
4 FP 111 32/S1,
4 FP 111 41/S1,
4 FP 111 44/S1,
4 FP 111 47/S1
+
-
10
T
A
B
C
D
10
6
2
3
+4
L
1
L
1
VD
+B
G
IN
Z1
Z2
VD
+B
G
IN
Z1
Z2
Adresný videovrátnik
4 FP 111 56, 57, 58
CN3
CN3
EZ
2
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11, 12, 13, 14
11
Adresný tlaèidlový blok
4 FN 230 05, 10
Adresné tlaèidlové tablo
4 FP 830 3XX, 4XX, 5XX
- + G 2 6 S2 S1 T M1M2 +
42
41
Adresný tlaèidlový blok
4 FN 230 05, 10
Adresné tlaèidlové tablo
4 FP 830 3XX, 4XX, 5XX
Montážna schéma - maximálna zostava s možnosou
pripojenia druhého vrátnika a pripojenia adresného DT
Obr. 15
DT 3
7
6
4
3
2
1(Z)
DT 4
4 FP 210 54
4 FP 110 54
Pri pouLití 3 DT môLme zapojiL
do systému DT 4 FP 110 53
4 FP 672 49
Adresný videovrátnik
4 FP 111 56, 57, 58
7
6
4
3
2
1(Z)
T
A
B
C
D
D
C
B
A
EV 94
4 FP 672 49
10
_
7
OH
G
4 FN 877 03
Adresný audio DT
4 FP 210 54
4 FP 110 54
T
A
B
C
D
11
EV
1
2
230V
Adresný videotelefón
4 FP 110 81
4 FP 110 80
Adresný videotelefón
230V
10
T
A
B
C
D
7
6
4
3
2
1(Z)
230V
10
L1
4 FP 672 41
SN
230V / 50Hz
N
Zapojenie 4 - tlaè. EV s viactlaèidlovými DT, ktoré umožòuje
aj vzájomnú komunikáciu medzi DT
( EV pri tejto komunikácií je odpojený )
Obr. 8
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDV
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
230V/50Hz
5+n-2
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
2
~
{
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
na ved¾ajší
DT1
4+n-1
5+n-1
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
4+n
5+n
_
XC1 XC2
6
+4
3
2
{
5
6
7
DVT1
XC1
XC2
XC3
230V/50Hz
_
è
m
OH
G
+
{
B
A
4 FP 672 37
Svorka 4 DT
na MPO
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
6+n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
~
DT2
4 FP 210 51, 36
4 FP 110 51, 36
5
2
L
b
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
XC3
n-poèet DT
BZ-bytový zvonèek
Napájanie pre osvietenie menoviek musí byL
realizované vLdy na príslušnom bloku kde je
tlaèidlo pre podsvietenie.
TT 85/S1
4 FP 830 08/S1-14/S1
TT GUARD
4 FP 830 207 - 232
SN
L1
na ved¾ajší
DT2
1
2
0
N
na MPO
230V AC
4 FN 877 03
EL. zámok
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14
{
L
b
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
DVT2
XC1
XC2
XC3
max. 60V/100mA
I1
I2
TP
TP
+
SieLový napájaè
4 FP 672 38
_
L
VD
N
_ +41
Z1
Z2
0
EZ
4
230V/50Hz
Zapojenie pre signalizáciu bzuèiakom s DT 4 FP 210 51, 36 resp.
4 FP 110 51, 36.
Èiarkovane naznaèená možnos zapojenia bytového zvonèeka.
Obr. 9
EVV
4 FP 111 33, 34, 35
Montážna schéma zapojenia dvoch nezávislých videotelefónov.
Obr. 14
4 FP 110 78
DT1
4 FP 210 51, 36
4 FP 110 51, 36
è
m
5
4 FP 110 78
4+n-2
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDV
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
4+n-2
3
4
230V AC
5
6
7
DVT1
XC1
5
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
5
2
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
4+n-1
5+n-1
XC2
DT 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
XC3
1
2
3
4
DT 1
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
4 FP 110 72
N
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
DT
2
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
4+n
5+n
6+n
4 FP 110 75
è
m
L
b
è
m
L
b
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
Svorka 4 DT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
_
G1
TT 85
4 FP 830 08/S1-14/S1
~
L1
1
2
0
~
6
+4
3
2
_
7
OH
G
+
B
A
XC1 XC2 XC4 XC3
TT 85 s KZ
4 FP 830 241/S1-246/S1
TT GUARD
n- poèet DT
TT GUARD s KZ
BZ- bytový zvonèek
4 FP 830 207 - 232
4 FP 832 201 - 222
Pri zapojení TTsKZ modul kodovaèa
zapájame samostatne pod¾a návodu
v príbale výrobku.
EL. zámok
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14
4 FN 877 03
5
_
max. 60V/100mA
+ G 2 6
41
N
L
SieLový napájaè
4 FP 672 39, 40
230V/50Hz
EVV
I1
I2
TP
TP
+
_
VD
EZ
Z1
Z2
0
4 FP 672 46
5+n-2
SN
4 FP 111 33, 34, 35
Základná montážna schéma zapojenia videosystému.
Obr. 13
.
Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4 FP 210 52, 4 FP 110 52, alebo
4 FP 110 73 - zábrana vzájomného odposluchu medzi DT
Èiarkovane naznaèená možnos zapojenia bytového zvonèeka.
Obr. 10
MONTÁŽNA SCHÉMA ZAPOJENIA DDZ
MONTÁŽNA SCHÉMA
SCHÉMA ZAPOJENIA
ZAPOJENIA DDZ
DDZ
MONTÁLNA
6+n-2
4+n-2
2
5+n-2
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
6+n-1
7+n-1
Hlavný vchod
Svorka 4 DT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
_
G1
TT 85
4 FP 830 08/S1-14/S1
DT 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
2
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
4+n-1
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
6+n
7+n
8+n
6
+4
3
2
8+n
Ved¾ajší vchod
6
+4
3
2
_
_
7
OH
G
+
7
OH
G
+
B
A
B
A
XC1 XC2 XC4 XC3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
_
5
2
_
TAMP
TAMP
Svorka 4 DT
EZ1
EZ1
G1
XC4 XC3 XC1 XC2
Svorka 4 DT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
NV
_
+12V
G1
BZ- 4 FN 605 11,13
17,19
4+n
5+n
6+n
6
+4
3
2
_
7
OH
G
+
B
A
XC1 XC2 XC4 XC3
TT 85 s KZ
TT GUARD
4 FP 830 241/S1-246/S1
4 FP 830 207 - 232
TT GUARD
TT GUARD s KZ
4 FP 830 207 - 232
n- poèet DT
4 FP 832 201 - 222
TT GUARD s KZ
4 FP 832 201 - 222
BZ- bytový zvonèek
TT 85
4 FP 830 08/S1-14/S1
EL. zámok
4 FN 877 01,02,03
4 FN 877 11,12,13,14
EL. zámok
4 FN 877 01,02,03,
4 FN 877 11,12,13,14
11
_
+ G 2 6 S2 S1 T M1M2 +
41
42
Pri zapojení TTsKZ modul kodovaèa
zapájame samostatne pod¾a návodu
v príbale výrobku
N
BZ-bytový zvonèek
4 FP 830 241/S1-246/S1
L
SieLový napájaè
4 FP 672 41
5
_
+ G 2 6
41
230V/50Hz
Zapojenie tlaèidlových tabiel pre dva vchody.
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 10.
Obr. 11
N
n-poèet DT
TT 85 s KZ
L
SieLový napájaè
4 FP 672 39,40
230V/50Hz
Zapojenie tlaèidlového tabla doplnené o kódovacie zariadenie.
Obr. 12
~
DT 2
4 FP 210 52
4 FP 110 52
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
5
5+n-1
2
~
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
7
DT 1
4 FP 210 52
4 FP 110 52, 73
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
~
DT 1
4 FP 210 52
4 FP 110 52
7+n-2
~
7
6
4
3
2
1(Z)
D
T
7
Download

Montážne schémy DDZ - TESLA STROPKOV, as