NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR DUPLEX DK50 4x2V/M
NÁVOD NA OBSLUHU
EKOM spol. s r.o.
P r i e m ys e l n á 5 0 3 1 / 1 8
921 01 Piešťany
S l o va k r e p u b l i c
Tel.:+421 33 7967 255
Fax.:+421 33 7967 223
E-mail: [email protected]
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
1
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
OBSAH
1.
UPOZORNENIA ......................................................................................................................... 3
1.1.
Všeobecné upozornenia ...................................................................................................... 3
1.2.
Všeobecné bezpečnostné upozornenia .............................................................................. 3
1.3.
Bezpečnostné upozornenia k ochrane pred elektrickým prúdom ....................................... 3
2.
UPOZORNENIA A SYMBOLY ................................................................................................... 4
3.
SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY ......................................................................... 4
4.
INFORMÁCIE O VÝROBKU ...................................................................................................... 5
4.1.
Účel a použitie ..................................................................................................................... 5
4.2.
Popis výrobku ...................................................................................................................... 5
5.
TECHNICKÉ ÚDAJE .................................................................................................................. 6
6.
ZOSTAVENIE A MONTÁŽ ....................................................................................................... 6
7.
UVEDENIE VÝROBKU DO PREVÁDZKY ................................................................................. 7
8.
ÚDRŽBA VÝROBKU .................................................................................................................. 8
8.1.
Výmena vstupného filtra a predfiltra .................................................................................... 8
8.2.
Výmena filtračnej vložky sušiča.......................................................................................... 8
8.3.
Kontrola funkcie poistného ventilu....................................................................................... 9
8.4.
Výmena filtračnej vložky filtra .............................................................................................. 9
8.5.
Nastavenie výstupného tlaku regulátorom tlaku ................................................................ 9
8.6.
Výmena plaváku v odlučovači vody .................................................................................. 10
8.7.
Servisné intervaly .............................................................................................................. 10
9.
INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE ....................................................................... 11
10. VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE ............................................................... 11
11. PRÍLOHY .................................................................................................................................. 13
12. PNEUMATICKÁ SCHÉMA ...................................................................................................... 14
13. ZOZNAM KOMPONENTOV ..................................................................................................... 15
14. ROZSAH DODÁVKY ................................................................................................................ 16
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
2
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
1. UPOZORNENIA
1.1.




Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu je súčasťou prístroja. Je potrebné, aby bol k dispozícii vždy
v jeho blízkosti. Presné rešpektovanie tohoto návodu je predpokladom pre správne používanie
podľa určenia a správnu obsluhu prístroja.
Bezpečnosť obsluhujúceho personálu a bezporuchová prevádzka prístroja sú zaručené len pri
používaní originálnych častí prístroja. Používať sa môže len príslušenstvo a náhradné diely
uvedené v technickej dokumentácii alebo vyslovene povolené výrobcom.
Ak sa použije iné príslušenstvo, nemôže výrobca prevziať žiadnu záruku za bezpečnú prevádzku
a bezpečnú funkciu.
Na škody, ktoré vznikli používaním iného príslušenstva ako predpisuje alebo doporučuje výrobca,
sa záruka nevzťahuje.
Výrobca preberá zodpovednosť vzhľadom na bezpečnosť, spoľahlivosť a funkciu len vtedy, keď:
- inštaláciu, nové nastavenia, zmeny, rozšírenia a opravy vykonáva výrobca, alebo zástupca,
servisná organizácia poverená výrobcom.
- prístroj sa používa v súlade s návodom na inštaláciu, obsluhu a údržbu.
1.2.









Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Pri prevádzke prístroja treba rešpektovať zákony a regionálne predpisy platné v mieste
používania. V záujme bezpečného priebehu práce sú za dodržiavanie predpisov zodpovední
prevádzkovateľ a používateľ.
Originálny obal by sa mal uschovať pre prípadné vrátenie zariadenia. Len originálny obal zaručuje
optimálnu ochranu prístroja počas prepravy. Ak bude počas záručnej lehoty potrebné prístroj
vrátiť, výrobca neručí za škody spôsobené na základe chybného zabalenia.
Pred každým použitím prístroja je potrebné, aby sa používateľ presvedčil o riadnej funkcii
a bezpečnom stave prístroja.
Používateľ musí byť oboznámený s obsluhou prístroja.
Ak v priamej súvislosti s prevádzkou prístroja nastane nežiadúca udalosť, používateľ je povinný o
tejto udalosti neodkladne informovať svojho dodávateľa.
1.3.


Všeobecné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia k ochrane pred elektrickým prúdom
Zariadenie môže byť pripojené iba na riadne inštalovanú zásuvku s ochranným pripojením.
Pred pripojením prístroja sa musí skontrolovať, či sú sieťové napätie a sieťový kmitočet uvedené
na prístroji v súlade s hodnotami napájacej siete.
Pred uvedením do prevádzky treba skontrolovať prípadné poškodenia prístroja a pripájaných
vzduchových rozvodov. Poškodené pneumatické a elektrické vedenia sa musia ihneď vymeniť.
Pri nebezpečných situáciách alebo technických poruchách je potrebné prístroj ihneď odpojiť zo
siete .
Pri všetkých prácach v súvislosti s opravami a udržovaním musia byť:
- prístroj odpojený zo siete
- tlakové potrubia odvzdušnené
Prístroj môže inštalovať len kvalifikovaný odborník.
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
3
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
2. UPOZORNENIA A SYMBOLY
V návode na inštaláciu, obsluhu a údržbu, na obaloch a výrobku sa pre zvlášť dôležité údaje
používajú nasledujúce pomenovania prípadne znaky:
Upozornenia alebo príkazy a zákazy na zabránenie poškodenia zdravia alebo
vecných škôd.
Výstraha pred nebezpečným elektrickým napätím.
Čítaj návod na použitie
CE – označenie
Kompresor je ovládaný diaľkovo a môže sa spustiť bez výstrahy.
Pozor! Horúci povrch.
Pripojenie ochranného vodiča
Svorka pre ekvipotenciálne pospojovanie
Poistka
Striedavý prúd
Manipulačná značka na obale – Krehké, opatrne zaobchádzať
Manipulačná značka na obale – Týmto smerom nahor (Zvislá poloha nákladu)
Manipulačná značka na obale – Chrániť pred vlhkom
Manipulačná značka na obale – Teplota skladovania a prepravy
Manipulačná značka na obale – Obmedzené stohovanie
Značka na obale – Recyklovateľný materiál
3. SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY
Kompresor sa zo závodu zasiela v prepravnom obale. Tým je prístroj zabezpečený pred poškodením
pri preprave.
Pri preprave používať podľa možnosti vždy originálny obal kompresora. Kompresor
prepravovať nastojato, vždy zaistený prepravným fixovaním.


Počas prepravy a skladovania chráňte kompresor pred vlhkosťou, nečistotou a extrémnymi
teplotami. Kompresory v originálnom obale sa môžu skladovať v teplých, suchých
a bezprašných priestoroch. Neskladovať v priestoroch spolu s chemickými látkami.
Podľa možnosti si obalový materiál uschovajte. Ak nie je uschovanie možné, zlikvidujte
obalový materiál šetrne k životnému prostrediu. Prepravný kartón sa môže pridať
k starému papieru.
Kompresor sa smie prepravovať len bez tlaku. Pred prepravou nevyhnutne vypustiť
tlak vzduchu z tlakovej nádrže a tlakových hadíc a vypustiť prípadný kondenzát.
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
4
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
4. INFORMÁCIE O VÝROBKU
4.1.
Účel a použitie
Bezolejový kompresor DK 50 4x2V/M - DUPLEX so sušičmi MONZUN slúži ako zdroj suchého,
čistého, bezolejového stlačeného vzduchu pre pohon pneumatických prístrojov a zariadení. Svojou
výkonnosťou, ale i hospodárnou prevádzkou je vhodný pre použitie vo veľkých dentálnych
laboratóriách, dentálnych klinikách ako autonómny zdroj tlakového vzduchu pre dýchacie zariadenia a
pre veľké oddelenia nemocníc, ako i v ďalších oblastiach zdravotníckej praxe, v potravinárskom
priemysle a všade tam, kde sa vyžaduje čistý a suchý tlakový nezávadný vzduch a kde svojim
prevedením, výkonnosťou a prevádzkovým tlakom vyhovuje daným požiadavkám.
Zariadenie je konštruované pre prostredie vnútorných priestorov, kde sa teplota vzduchu pohybuje v
rozmedzí +5°C až +35°C, relatívna vlhkosť neprekračuje 80% a absolútna vlhkosť vzduchu
neprekračuje 15 g/m3 .
Bezolejový kompresor DK 50 4x2V - DUPLEX (bez sušiča) slúži ako zdroj bezolejového stlačeného
vzduchu pre pohon pneumatických prístrojov a zariadení.
4.2.
Popis výrobku
Zostava pozostáva zo štyroch bezolejových,
piestových dvojvalcových kompresorov poháňaných
trojfázovými elektromotormi umiestnenými na dvoch
ležatých vzdušníkoch s príslušnými armatúrami pre
vstup tlakového vzduchu, spätné ventily, tlakomer,
poistné ventily, tlakový spínač a odkaľovacie ventily.
Obidva
vzdušníky
sú
mechanicky
spojené
stabilizujúcimi konzolami a na oboch oblých častiach
vzdušníkov sú prepojené priamym potrubím. Výstup
tlakového vzduchu z celej zostavy je vytvorený cez
guľový ventil s vnútorným závitom G3/4“.
Platí pre DK50 4X2V/M
Na vzdušníkoch je súčasne mechanicky uchytený
sušič vzduchu typu MONZUN s chladiacou jednotkou.
Do pneumatického rozvodu medzi agregáty
kompresorov a sušič je zaradený nový typ
pretlakového ventilu.
Pretlakový ventil (PRV) pre vzduch je určený k zabráneniu nárastu tlaku v tlakovom obvode
kompresora nad dovolenú hodnotu, čím sa zabezpečuje ochrana jednotlivých pneumatických dielov,
najmä kompresorových agregátov, pred nepriaznivými účinkami neprimeraných tlakov. PRV má
nastavený otvárací tlak na 11 bar.
Na pretlakovom ventile nie je dovolené samovoľne prestavovať otvárací tlak, vždy len
po dohode s výrobcom!
Na pretlakovom ventile nesmú byť výstupné otvory uzatvárané alebo nesmie byť
obmedzovaný výstup tlakového vzduchu cez ne.
Pri zvýšení tlaku v tlakovom obvode kompresora na hodnotu nastaveného otváracieho tlaku začne
PRV samočinne prepúšťať vzduch zo systému. Po poklese tlaku sa PRV uzatvorí.
K zvýšeniu tlaku v tlakovom obvode môže prísť len v dôsledku zväčšenia
prietokových odporov pneumatických rozvodov alebo pri poruche sušiča ( napr.
nefunkčné solenoidové ventily, zväčšený prietokový odpor sušiaceho materiálu a
pod) a preto pri opakovanom otvorení pretlakového ventila je nevyhnutná kontrola
funkcie sušiča, prípadne i jeho oprava !
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
5
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
5. TECHNICKÉ ÚDAJE














Výkonnosť kompresora:
560 l.min-1 pri pretlaku 0,5MPa.
Výkonnosť kompresora so sušičom: 480 l.min-1 pri pretlaku 0,5MPa.
Menovité napätie / frekvencia:
3 x 400 V (10%) / 50 Hz
Menovitý prúd :
14,5 A
Objem vzdušníka:
220 lit.
Pracovný tlak kompresora:
0,6 MPa  0,8 MPa.
Poistný ventil - otvárací tlak:
1,2 MPa.
Priemerná hladina zvuku
 73 dB [A] - vzdial.1m, pri 480 l.min-1 a 0,5 MPa
Hmotnosť zariadenia:
240 kg
Rozmery a tvar:
Hlavné rozmery a tvar sú znázornené na obrázku
Režim prevádzky:
trvalá prevádzka – S1
Vyhotovenie:
prístroj typu B, trieda I. (podľa STN EN 60 601-1)
Stupeň sušenia komp.:
atmosferický rosný bod - 20 oC (len pre DK50 4x2V/M)
Doporučený objem výmeny chladiaceho vzduchu: 2 297[m3/hod]
6. ZOSTAVENIE A MONTÁŽ
Po vybalení, ustavení a vyvážení kompresorovej zostavy odstrániť fixačné prvky !
Inštaláciu môže vykonávať len
kvalifikáciou zaškolený výrobcom!
kvalifikovaný
odborník
s elektrotechnickou
Vzdušníky s kompresormi a sušičom po vybalení z obalu a odskrutkovaní skrutiek z transportnej
palety postaviť na podlahu v miestnosti, v ktorej bude zariadenie prevádzkované. Na výstup
guľového ventilu s vnútorným závitom G3/4“ pripojiť rozvod tlakového vzduchu.
V prípade inštalácie zariadenia do miestnosti, ktorá má menší vstup ako sú vonkajšie rozmery
zariadenia, je potrebné pri inštalácii postupovať nasledovným spôsobom:
Demontáž elektrickej časti:

Uvolniť kryt svorkovnice X4, odpojiť vodiče od svoriek PE, N, 1, 2,...,5 a uvolniť šnúry
z príchytiek.

Mechanicky uvolniť plastový žľab zo vzdušníka s motormi M3, M4.

Uvolniť vodiče zo svorkovníc motorov M3, M4.
Demontáž mechanickej časti

Odpojiť tlakové hadice od motorov M3, M4.

Povoliť prevlečné matice so zárezným krúžkom na oboch oblých stranách vzdušníkov a odpojiť
PE prepojovacie rúrky  22 mm.

Povoliť skrutky na spojovacích konzolách na stranách vzdušníkov a konzoly odpojiť.
Montáž zariadenia:

Oddelené vzdušníky umiestniť na určené miesto a opačným postupom ako bola vykonaná
demontáž, vykonať montáž mechanických a elektrických častí.

Pripojiť na výstup guľového ventilu so vnútorným závitom G3/4“ rozvod tlakového vzduchu.

Pripojiť elektrický prívod požadovaných parametrov k vstupným svorkám ističa FA1 a mostíkom
PE a N.
Pretlakový ventil je namontovaný do tlakového rozvodu kompresorov pred riadiaci ventil (3) sušiča. V
prípade dodatočnej montáže (obr.1) je nutné nahradiť T-kus G3/8“ X-kusom (kríž) s redukciou G3/8“1/4“ a tesnením Cu, 4KA-078.
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
6
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
2
1
3
1. Pretlakový ventil
2. Sušič
3.Riadiaci ventil
Obr.1
Pri dodatočnej montáži pretlakového ventila je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia
uvedené v odseku Údržba výrobku
Pri pripojení zariadenia k rozvodnej sústave TN-S neprepájať navzájom nulovacie
mostíky PE a N !
7. UVEDENIE VÝROBKU DO PREVÁDZKY
Po zostavení a pripojení zariadenia na elektrickú sieť 3 x 400V+N+PE uviesť do polohy I oba ističe
FA5 a FA6. Potom zapnúť vypínač tlakového spínača SP, kedy sa všetky štyri kompresory uvedú
automaticky do činnosti, dva ihneď (M1, M2) a dva po časovom oneskorení 1-2 sek. nastavenom na
KT1. Ako hlavný vypínač sa môže ďalej používať vypínač tlakového spínača SP. Po prvom pripojení
kompresora k sieťovému napätiu sa tlak v spoločnom vzdušníku zvyšuje až po hodnotu vypínacieho
tlaku SP (8 bar), kedy sa kompresory samočinne vypnú. V ďalších cykloch pracujú kompresory v
automatickom režime, t.j. podľa spotreby tlakového vzduchu sú kompresory zapínané (pri 0,6 MPa) a
vypínané tlakovým spínačom SP.
Po dlhšom chode kompresorov resp. kedy sa zvýši teplota povrchu motorov nad 40oC sa teplotnými
spínačmi ST1 ( ST2 ) zopnú automaticky chladiace ventilátory EV1 a EV2 ( EV3 a EV4 ) čím sa
zabezpečí chladenie kompresorových agregátov i počas ich prestávky. Po znížení teploty snímaného
motora - priestoru pod cca 35oC sa príslušné ventilátory opäť vypnú. Ventilátory EV1 a EV2 ( EV3 a
EV4 ) sú vždy spínané i súčasne s motormi kompresorov M1 a M2 ( M3 a M4 ).
Takto nainštalované kompresory počas ďalšej činnosti nevyžadujú žiadnu obsluhu. V ďalšom režime
pracujú kompresory už samočinne.
Na vzdušníku umiestnený tlakový spínač má vopred nastavenú tlakovú hodnotu. Túto
hodnotu nie je dovolené meniť prestavovaním tlakového spínača.
Nie je dovolené prestavovať poistný ventil na iný pretlak !
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
7
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
8. ÚDRŽBA VÝROBKU
Zariadenie je konštruované a vyrobené tak, aby jeho údržba bola minimálna. Pre riadnu a spoľahlivú
činnosť kompresora je potrebné však vykonávať práce podľa nasledujúceho popisu.
Pred začatím vykonávania prác týkajúcich sa údržby kompresora je nutné
skontrolovať, či je možné odpojiť kompresor od spotrebiča, aby tým nevznikla
možnosť poškodenia alebo ohrozenia života osoby využívajúcej daný spotrebič !
Ďalej uvedené práce môže na pracovisku vykonať len zaškolený pracovník nasledovným spôsobom :
V prípade predchádzajúcej činnosti kompresora môže mať hlava, valec, tlaková
hadica medzi hlavou a vzdušníkom vysokú teplotu – nedotýkať sa uvedených častí !
8.1.
Výmena vstupného filtra a predfiltra
(Obr. 2)
Pri
pravidelnej
prevádzke
kompresora je nutné
vymeniť
filtre uložené vo veku skrine
kompresorových agregátov .
Vo veku kľukovej skrine kompresora sa
nachádza vstupný filter (1) a predfilter (3).
Výmena vstupného filtra:
 Rukou vytiahnuť gumenú zátku (2).
 Použitý a znečistený filter (1) vybrať.
 Vložiť nový filter a nasadiť gumenú zátku.
Výmena predfiltra:
 Rukou vytiahnuť predfilter (3).
 Vymeniť za nový a vložiť späť.
Obr.2
Pred začatím vykonávania prác vypnúť hlavný istič do polohy “0“ a počkať, kým sa
dokončí regenerácia sušiča – vzduch prestane vychádzať z výstupných
solenoidových ventilov.
8.2.
Výmena filtračnej vložky sušiča
(Obr.3)
Pri pravidelnej prevádzke zariadenia je potrebné
1-krát ročne vymeniť filtračnú vložku uloženú
v hornej hlavici sušiča.



Odskrutkovať na hornom telese (4) zátku (1) otočením
doľava
Vymeniť filtračnú vložku (2).
Vyčistiť sitko (3), ak treba. Po vybratí sitka je možné
skontrolovať, príp. vymeniť náplň sušiča (pri veľkom
znečistení náplne, ak sa rozpadá, alebo sušič nesuší).
Obr.3
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
8
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU

8.3.
DK 50 4x2V/M
Zátku nasadiť na teleso a utiahnuť rukou doprava.
Kontrola funkcie poistného ventilu
(Obr. 4)
Poistný ventil je u výrobcu nastavený na povolený
maximálny tlak, je preskúšaný a označený. Nastavenú
hodnotu je zakázané meniť!



Skrutku poistného ventilu otočiť vľavo o niekoľko otáčok, až
poistný ventil odfúkne .
Poistný ventil nechať len krátko voľne vyfúknuť.
Skrutku otáčať vpravo (v zmysle hod. ručičiek) až po doraz,
ventil musí byť teraz opäť zatvorený.
Poistný ventil sa nesmie používať na odtlakovanie
tlakovej nádrže. Môže to ohroziť jeho funkciu
8.4.
Obr. 4
Výmena filtračnej vložky filtra
(ak je súčasťou výrobku) (Obr. 5)
Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak
vzduchu vo vzdušníku na nulu a odpojiť zariadenie
od elektrickej siete.





Povoliť poistku na filtri potiahnutím dolu.
Pootočiť kryt filtra doľava a vytiahnuť.
Pootočiť držiak filtra doľava a vytiahnuť.
Vymeniť filter, nový filter osadiť späť do telesa a zaistiť
držiakom filtra pootočením doprava.
Nasadiť kryt filtra a zaistiť otočením doprava až sa zaistí
poistka.
Obr.5
8.5.
Nastavenie výstupného tlaku regulátorom tlaku
(ak je súčasťou výrobku) (Obr. 5)
Nastavenie je potrebné vykonať pri natlakovaných vzdušníkoch a vypnutých
agregátoch (t.j.v prestávke chodu, bezprostredne po vypnutí agregátov).
.
Ovládaciu ružicu regulátora povytiahnúť a otáčaním nastaviť výstupný tlak kompresora. Výstupný
tlak nastaviť o 0,2 bar vyšší ako je požadovaný (vyplýva z konštrukcie regulátora) pre prevádzku
kompresora.
Po nastavení tlaku ovládaciu ružicu zaistiť proti samovoľnému pootočeniu zatlačením.
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
9
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
8.6.
Výmena plaváku v odlučovači vody
(Obr. 6)
Pri pravidelnej prevádzke sušiča je potrebné vymeniť plavák v odlučovači vody.
A) Uvoľniť tlak.
B) Demontovať nádobku odlučovača.
C) Vytiahnuť separátor kondenzátu.
D) Uvoľniť maticu plaváku na spodnej strane nádobky.
E) Vytiahnuť opotrebovaný plavák odlučovača a vymeniť za nový.
F) Plavák zaistiť maticou na spodnej strane nádobky.
G) Vložiť naspäť separátor kondenzátu podľa obrázka.
H) Nádobku odlučovača nasunúť späť a zaskrutkovať.
I) Nádobka je zaistená až v bode symbolu.
C
B
A
D
G
F
H
E
I
Obr. 6
Odlučovač vody
WS010BBFX
8.7.
Objednávacie číslo
025200119
Plavák
EF1
Objednávacie číslo
025200146
Servisné intervaly
Upozornenie!
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie opakovaných skúšok zariadenia minimálne
1x za 24 mesiacov (EN 62353) alebo v intervaloch, ktoré určujú príslušné národné právne
predpisy. O výsledkoch skúšok musí byť vykonaný záznam (napr.: podľa EN 62353, Príloha G)
spolu s metódami merania.
Tab.1
Servisná činnosť
Skontrolovať poistný ventil
Preskúšanie tesnosti spojov
a kontrolná prehliadka zariadenia
Kontrola činnosti spätných ventilov ,
solenoidných ventilov
Výmena vstupného filtra a predfiltra
Výmena filtračnej vložky sušiča
Obrázok
Obr.4
-
Po 2000 hodín alebo po 2 rokoch
Obr.2
Obr.3
Výmena filtračnej vložky filtra
Obr.5
Výmena adsorbentu v sušiči
-
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
Časový interval (hod)
1 x ročne
10
Pri generálnej oprave sušiča alebo kompr. agregátu
avšak min po 4000h
1 x za 2 roky alebo po 5000 hodinách
1 x ročne
1 x za 1 rok alebo keď tlaková strata presiahne
0,1MPa
Po 4000h alebo po 4 rokoch resp. pri generálnej
oprave sušiča
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
Výmena plaváku v odlučovači vody
Vykonať „Opakovanú skúšku“
podľa EN 62353
DK 50 4x2V/M
Obr.6
1 x ročne
-
1 x za 2 roky
9. INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE
Záručné a mimozáručné opravy zabezpečuje výrobca, alebo dodávateľská organizácia.
Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch môže vykonávať len zaškolený pracovník servisnej služby!
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na prístroji zmeny, ktoré však neovplyvnia
podstatné vlastnosti prístroja.
10. VYHĽADÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE
Pred začatím práce odpojte zariadenie od elektrickej siete !
Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch môže vykonávať len zaškolený pracovník servisnej služby!
Tab. 2
PORUCHA
Žiadny z kompresor.
agregátov sa
nerozbieha
MOŽNÁ PRÍČINA
SPÔSOB ODSTRÁNENIA
Chýba sieťové napätie
Vypnutý hlavný istič v rozvode
Kontrola napätia v sieti
Uvoľnená svorka v rozv. skrinke dotiahnuť
Kontrola hlavnej elektr. prípojky poškodenú vymeniť
Prerušený prívod elektr. energie
Prekontrolovať svorky a funkciu
tlakového spínača - poškodený vymeniť
Nespína tlakový spínač
Kontrola napätia v sieti
Prerušený prívod elektr. energie k
motoru
Niektorý
z kompresorov.
agregátov sa
nerozbieha (svieti
svetelná signalizácia) Prerušené vinutie motora,
poškodená tepelná ochrana
Zadretý piest alebo iná pohyblivá
časť (mechanické poškodenie
pohyblivých častí)
Únik vzduchu z pneumatického
rozvodu
Kompresorové
agregáty sa spínajú
často aj bez odberu
vzduchu
Netesnosť spätných ventilov
Po skončení regenerácie únik cez
solenoidové ventily
Netesnosť tlakového spínača
a poistného ventilu
Výkonnosť
Netesnosti na kompresor. agregáte
niektorých kompres.
agregátov je znížená, Opotrebené piestne krúžky
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
11
Kontrola funkcie, stykača, časového relé
( 3 a viac agregátov), tepelného relé (3
agregáty nad sebou) -poškodené
vymeniť
Uvoľnené svorky na svorkovnici motorasvorky dotiahnuť, poškodené, ulomené
vymeniť
Motor vymeniť
Poškodené časti vymeniť
Kontrola pneum. rozvodu – uvoľnený
spoj utesniť
Spätné ventily odskúšať a prečistiťpoškodený vymeniť
Vyčistiť- poškodený vymeniť
Preskúšať funkčnosť, vyčistiť, –
poškodené vymeniť
Kontrola tesnosti spojov agregátu –
uvoľnený spoj utesniť
Opotrebené piestne krúžky vymeniť
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
cyklus chodu sa
predlžuje
Niektorý z kompres.
agregátov je hlučný
(klepanie, kovové
zvuky)
Vysoká okolitá
teplota vzduchu
vypínanie
kompresorov
(prehrievanie)
Sušiaca jednotka
nesuší
DK 50 4x2V/M
Poškodené tesnenie medzi hlavou
valca a ventilovou doskou
Vymeniť tesnenie,- dotiahnuť
Znečistený vstupný filter a predfilter
Znečistené filtre nahradiť novými
Poškodené ložisko čapu piesta,
ojnice, ložisko motora
Poškodené ložisko vymeniť
Uvoľnená (prasknutá) gumová
pružina závesu
Poškodenú pružinu nahradiť novou
Nedostatočné odvetranie miestnosti
Zabezpečiť vhodné podmienky okolia
s kompresorom
Nepracujú chladiace ventilátory
Chybné ventilátory- vymeniť
kompres. agregátov alebo chladiča
Chybný teplotný spínač- vymeniť
Nízky prevádzkový tlak
Nefunkčný solenoidový ventil
Upchatá / nesprávna tryska
regeneračného vzduchu
Nefunkčný ventilátor chladiča
Chybné časové relé prepínania
Z komôr uniká biela tekutina
Znečistené filtre v sušiči
Sušiaca jednotka je
hlučná alebo vydáva
nepríjemný zvuk
Chybný solenoidový ventil
Poškodená tlmiaca hmota v
nádobke na kondenzát
Poškodená tlaková hadica
Zmenšiť odber vzduchu, skontrolovať
výkonnosť zdroja, tesnosť spojov, stav
spotrebičov
Ventil opraviť alebo vymeniť
Trysku vyčistiť alebo použiť správnu
veľkosť trysky (napr. po zmenšení
počtu agregátov v regáli alebo po
rozšírení kompresora o regál
s ďalšími agregátmi)
Ventilátor vymeniť
Skontrolovať nastavenie časového relé
alebo relé vymeniť
Vymeniť sušiacu látku a spodný
doskový filter
Pretesniť a skontrolovať tesnosť (za
chodu do tlaku)
Vymeniť vstupný aj výstupný filter
v komore, príp. aj náplň ak sa rozpadá
alebo je veľmi prašná
Ventil vymeniť
Tlmiacu hmotu alebo nádobku vymeniť
Tlakovú hadicu vymeniť
Po odstránení poruchy a po spätnej montáži sušiča je potrebné vypustiť zo vzdušníkov zachytený
kondenzát, vzdušníky vysušiť a vykonať regeneráciu sušiča najlepšie nepretržitým chodom
kompresora pri tlaku okolo 0,7 MPa po dobu aspoň 1 hodiny a vykonať kontrolu sušenia vzduchu.
Fyzikálne vlastnosti adsorbentu sušiča sa používaním menia a je potrebná jeho
výmena podľa servisného intervalu (tab. 1). Súčasne sa doporučuje výmena
adsorbentu pri generálnej oprave sušiča.
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
12
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
11. PRÍLOHY
prepojovacia rúra
900
1120 mm
970 mm
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
13
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
12. PNEUMATICKÁ SCHÉMA
LEGENDA
1. KOMPRESOR M1-M4
2. FILTRAČNÁ VLOŽKA
3. CHLADIČ
4. 5. ADSORPČNÝ SUŠIČ
6. TRYSKA
7. SOLENOID VENTIL VÝSTUPNÝ
8. VZDUŠNÍK
9. TLAKOVÝ SPÍNAČ
10. POISTNÝ VENTIL
11. TLAKOMER
12. VENTILÁTOR KOMPRESORA
EV1 – EV4
13. VENTILÁTOR SUŠIČA EV
14. 15. RIADIACI VENTIL
16. SPÄTNÝ VENTIL
17. VÝSTUPNÝ VENTIL
18. SOLENOID. VENTIL REGENERÁCIE
19. PRETLAKOVÝ VENTIL
20. ODLUČOVAČ VODY
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
14
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
13. ZOZNAM KOMPONENTOV
Označ.
Názov
Typ
BOX
Rozvodná krabica
DOMINO
1
FA5
Istič trojpólový
C / 25A / 3
1
FA6
Istič jednopólový
B / 4A / 1
1
KM1-KM4
Stykač
C9, 230V
4
FA1-FA4
Tepelné nadprúd. relé
6,3A
4
SB
Tlačidlo
MTX-10-TB / 230V
1
HA
Signalizácia
typ 210 300 00
1
PH
Počítadlo prevádzkových hodín - M1-M4
230V, 50Hz
1
KT1
Časové relé-motory
MCR
1
KT2
Časové relé-sušič
MCR
1
KT3, KT4
Časové relé-regenerácia
MCR
2
KA
Relé
4p,230V/6A
1
X1
Svorkovnica U, V, W
RSDPS10
3
X2, X3
Svorkovnice
RSDPS10
4
X4
Svorkovnice
6336.30 11 pol.
1
M1, M2
Elektromotory 1
1,5kW, 400V, 50 Hz
2
M3, M4
Elektromotory 2
1,5kW, 400V, 50 Hz
2
EV1-EV4
Ventilátory
4715MS
4
EV5-EV6
Ventilátory - sušič
4715MS
2
SP
Tlakový spínač
MDR 2/11
1
ST1, ST2
Tepelný spínač
RH 2452
2
YV2
Riadiaci ventil
SMTDAF ½“
1
YV1, YV3
Solenoidový ventil sušiča – OUT
21M0AV25
2
YV4- YV6
Solenoidový ventil sušiča – regenerácia
EV210A, NC
3
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
15
ks
01/2013
NÁVOD NA OBSLUHU
DK 50 4x2V/M
14. ROZSAH DODÁVKY
DK50 4x2V/M
DK50 4x2V
Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu
Filtračná vložka sušiča
1x
1x
1x
2x
...........................................................
...........................................................
NP-DK50 nx2V/M
AF40P-060S
025200079
Balenie základného vybavenia kontroloval
.......................................................................
Dátum výroby
.......................................................................
Podpis
.......................................................................
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
16
01/2013
ELEKTRICKÁ SCHÉMA DK50 4x2V
3/N/PE ~ 400/230V 50..60Hz
Elektrická sieť TN-S (TN-C-S)
Electrický predmet Tr. 1
Typ B
SP
N
PE
L3
L2
L1
p>
HA
Cu 5G x 2,5
1
BOX
PE
V
W
Tlakový spínač
Tlakový spínač
SP 6-8
bar
SP 5
- 7 bar
Časové relé
Časové relé MCR-08
KT1
- 1 sek.
KT1 - 1 sek.
KT2 -- 50
50 sek.
KT2
sek.
KT3 - 120 sek.
KT3
120
sek.
KT4 - 240 sek.
KT4 - 240 sek.
BOX
N
U
2
X1
FA5
3
5
1
A1
T
2
4
6
2
18
15
KT3
KT2
KT1
FA6
1
A2
A1
T
16
18
15
T
A2
A1
T
16
18
15
T
PH
KT4
A2
A1
T
16
18
15
T
T
SB
KA
A2
42 44 32 34 22 24 12 14
5
A2 41 31 21 11 A1
6
0000
16
1
2
X2
1
2
KT1
KT2
TL
Un
TL
Un
IZ
ZP
IZ
ZP
MON
AST
MON
AST
t
t
a
a
txa
txa
X3
KT3
KT4
TL
Un
Un
TL
IZ
ZP
IZ
ZP
MON
AST
MON
AST
t
t
a
txa
PE
N
a
txa
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
1. V kompresore DK50 4 x 2V bez sušièa MONZUN
KM1
A1
1
3
5
03
A2
2
4
6
04
N
KM2
A1
1
3
5
03
A2
2
4
6
04
N
98
1
3
5
03
A2
2
4
6
04
N
FA1
97
KM3
A1
KM4
A1
1
3
5
03
A2
2
4
6
04
nie sú použitéDK50
KT2, 4x2V
KT3, KT4
prvky vnie
èasti
1. V kompresore
bezasušiča
súSUŠIÈ
použitéKT2, KT3,
KT4 a prvky v časti SUŠIČ
N
FA2
FA4
FA3
95 1
3
5
97
95
1
3
5
97
95
1
3
5
97
95 1
3
5
96 2
4
6
98
96
2
4
6
98
96
2
4
6
98
96 2
4
6
PE N
4
5
X4
PE PE N
N
YV1
YV2
1
2
3
X4
SUŠIÈ
SUŠIČ
N
PE
44
40°C
ST1
150°C
W1
V2
V1
U2
43
U1
EV1
W2
150°C
44
43
V1
U1
W1
V2
M1
U2
EV2
W2
150°C
44
43
V1
U1
W1
V2
M2
U2
43
V1
U1
W1
W2
V2
M3
40°C
150°C
44
U2
EV3
ST2
YV4
YV5
YV6
YV3
EV5
EV6
W2
M4
DK50 4 x 2V DUPLEX
NP-DK50 4x2V-M-SK-14_01-2013
EV4
12. 12. 2012 (Odch. 759/2012, Zm. è. 762/2012)
17
01/2011
Download

NP-DK50_4x2V-M-SK-14_01-2013.pdf