MAJSTRI STAVEBNEJ
TECHNOLÓGIE
CENNÍK
Ceny produktov zverejnené v cenníku sú len informatívne,
aktuálne ceny si overte priamo v kancelárii na tel. è. 0903 238 536
Uvedené tovary sú certifikované štátnou skušobòou
S KTC – 105 Bratislava
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
Odd. 1. FEB – stavebné materiály
STAVEBNÉ MATERIÁLY
názov tovaru
FEBMIX D.H.
Dávkovanie: 20 g/50 kg cementu
Certifikovaný plastifikátor do mált a betónu, práškový
* zmes živíc a dispergátorov, minimalizuje so¾né výkvety
* nahrádza vápno a zlepšuje spracovate¾nos,
kvalitu a trvanlivos
* vysoká úspora materiálových, dopr. a skladovacích nákladov
* zlepšuje odolnos proti mrazu do –2°C
FEBMIX ADMIX
Dávkovanie: 140–280ml /50 kg cementu
Tekutý, vlastnosti ako FEBMIX D.H.
FEBOND PVA
Dávkovanie: 20 l/100 kg cementu
Vhodné na vytváranie podlahových poterov, lepiaca prímes
do cementu, umožní pripojenie starého betónu k novému
* vlastnosti podobné ako FEBOND SBR
* množstvo rôznych oblastí použitia v stavebníctve
FEBOND SBR
Dávkovanie: 10 l/50 kg cementu
Prísada do cementu a mált s antikoróznym úèinkom
* zvyšuje vodovzdornos, oteruvzdornos
* pôsobí proti vztlakovej vode
* spo¾ahlivá viazacia látka použite¾ná i pri oprave betónu
* zvyšuje odolnos proti mrazu
FEBSPEED
Dávkovanie: 5l /100 kg cementu
Kvapalný urých¾ovaè tuhnutia do betónov, mált, omietok,
vyrovnávajúcich poterov, skracuje dobu tuhnutia až 4-krát
FEBSPEED PLUS
Dávkovanie: 2 kg/100 kg cementu
Bezchloridový práškový akcelerátor tuhnutia a ochrana proti
mrazu do železobetónov, betónov a cementových mált
* zároveò zvyšuje vodovzdornos, tuhos, pevnos
v tlaku a v ahu
* zlepšuje tvarovate¾nos
WINTAMIX
Dávkovanie: 5 l až 10 l/100 kg cementu
Bezchloridový urých¾ovaè tuhnutia a ochrana proti mrazu
* vhodný do mált a betónov
* bezchloridový
* ekonomický
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
101
102
103
104
105
20
20
20
20
20
106
5l
123
124
127
107
108
109
g
g
g
g
g
5l
25 l
1l
5l
25 l
205 l
1 až 25
26 až 75
76 až 150
151 až 249
súdok–250
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 sud
1 sud
8
4
1
1
ks
ks
ks
ks
1,00
0,93
0,84
0,76
0,68
27,50
26,50
125,00
4,90
24,50
119,50
970,00
110
111
112
113
2,5 l
5l
25 l
205 l
3,83
6,50
29,00
198,50
119
1 kg
20 ks
4,00
116
117
118
5l
25 l
205 l
4 ks
1 ks
1 ks
7,00
22,00
149,00
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
Odd. 1. FEB – stavebné materiály
STAVEBNÉ MATERIÁLY
názov tovaru
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
HYSEAL SYSTÉM – POVRCHOVO APLIKOVATE¼NÁ KRYŠTALICKÁ
HYDROIZOLÁCIA PRE BETÓN A MALTU, ODOLNOS VOÈI SOLIAM
HYSEAL SLURRY – možnos aplikácie priamo na povrch,
ako suspenzia, alebo prášok
Spotreba: 1 kg na m2 a vrstvu
* chráni betón a armovanie proti korózii
* efektívny proti pozitívnemu i negatívnemu tlaku vody
* netoxický, môže sa použi v styku s vodou
114
HYSEAL RENDER – hydroizolaèná omietka, zabraòuje výronom soli
Spotreba: 10 kg na m2 pri hrúbke 4,5 mm
* zmiešaný s vodou tvorí poter na podlahy alebo sanaènú omietku
* zmiešaný s Hyseal slurry vhodný na murovanie
115
a utesòovanie betónu
BRUSCRETE – POLYMÉROM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVANÁ,
PRUŽNÁ VODOIZOLAÈNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA
* spotreba: 1,8 kg na m2 a vrstvu
* vhodný na vodoizoláciu a povrchovú úpravu betónu,
140
muriva a väèšiny ostatných stavebných materiálov
* odolnos voèi benzínu, nafte, kyseline so¾nej,
chloridu vápenatému a odmrazovacím soliam
RENDAMIX
Dávkovanie: 1-2 l / 100 kg cementu
Plastizujúca prísada do mált a omietok
s vodovzdornými a spevòujúcimi vlastnosami
* zlepšenie odolnosti voèi presakovaniu vody
* bráni priechodu hydroskopických solí
WATERPLUG
* rýchlotvrdnúca malta na vyplnenie aktívnych
presakujúcich miest v betóne a murive
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
25 kg
vrece
53,50
25 kg
vrece
40,00
20 kg
dvojzložkový
obal
50,50
121
128
129
130
2,5 l
5l
25 l
205 l
8 ks
4 ks
1 ks
1 sud
4,00
8,00
33,00
164,00
145
5 kg
1 ks
25,00
!
Odd. 2. FEB – impregnaèné materiály
IMPREGNAÈNÉ MATERIÁLY
názov tovaru
AHPWS
Spotreba: 1 l / 2 až 4 m2
Vysokoúèinný bezfarebný impregnátor proti vlhkosti
* vhodný pri poréznych povrchoch stavieb
* paropriepustný
* použitie: drevo, kov a ostatné stavebné materiály
* možnos prida priamo do mált
* efektívna životnos viac ako 10 rokov
* injektážny impregnátor proti vlhkosti
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
201
202
203
FEBSILICON
Spotreba: 1 l / 3 až 6 m2
Bezfarebná silikónová povrchovo nanášaná ochrana proti vode
* prenikne hlboko, až 30 cm pod povrch, tvorí kremíkovú bariéru
* paropriepustný
* udržiava èistý povrch, chráni pred vyblednutím
207
* tepelno–izolaèné vlastnosti
208
* minimálna životnos náteru až 10 rokov
209
* injektážny impregnátor proti vlhkosti
– spotreba: 5 l / 3 až 6 bm pri hrúbke muriva 40 cm
2,5 l
5l
25 l
4 ks
2 ks
1 ks
5l
25 l
200 l
2 ks
1 ks
1 ks
12,50
25,00
85,00
27,50
105,50
576,50
Odd. 3. FEB – samolepiace hydroizolaèné bitumenové pásky
SAMOLEPIACE HYDROIZOLAÈNÉ BITUMENOVÉ PÁSKY
názov tovaru
È.
jedn.
cena/ks v Sk
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
AQUA HYBAND PÁSKA
dåžka 10 m
Tvarovate¾ná vodovzdorná hliníková fólia s vrstvou bitumenu s vysokou pri¾navosou a dlhou životnosou
Aby sa zvýšila pri¾navos k mimoriadne prašným a poréznym povrchom, pred aplikáciou použite AQUA
HYBAND PRIMER
Mnohostranná využite¾nos, napr.:
* pokrývanie, utesòovanie a opravy striech okolo komínov, atï
* opravy a utesòovanie ž¾abov
* tesnenie okolo vývodov, krytov a pod.
* výplò hrebeòa šikmej strechy
* oprava a ochrana potrubí
* utesòovanie štrbín v autách, vleèkách,…
"
301
302
303
304
305
306
307
10 m x šírka
x 50 mm
x 75 mm
x 100 mm
x 150 mm
x 225 mm
x 300 mm
x 450 mm
12 ks
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks
2 ks
1 ks
5,00
7,50
10,00
14,83
22,50
29,50
44,50
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
Odd. 4. AQUASEAL – hydroizolaèné náterové látky
HYDROIZOLAÈNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
názov tovaru
AQUA HYBAND PRIMER
Spotreba: pod¾a poréznosti materiálu
(asi 1 l/ 6 až 11 m2)
Základný penetraèný a súèasne hydroizolaèný náter
pre porézne povrchy stavieb
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
1l
5l
25 l
6
2
1
6,83
28,50
135,50
404
405
406
5l
25 l
200 l
2
1
sud
19,50
50,00
298,50
407
408
5l
25 l
2
1
21,00
66,50
5 kg
25 kg
2 ks
1 ks
28,50
129,50
413
414
415
25 m
80 m
50 m
1 ks
1 ks
1 ks
59,50
111,50
70,00
AQUASEAL HYPRUFE
Spotreba: 1 l / 2 až 3 m2
Bitumenovo–kauèuková latexová emulzia.
424
* ochrana proti vode na betóne, tehlách
425
* dlážky: vytváranie sendvièových membrán
426
v novostavbách
* izolácia interiérových a exteriérových stien
* pojivo pri pripevòovaní drevených blokov, lepeniek, polystyrénu
* základ pre stierku
5l
25 l
205 l
2 ks
1 ks
sud
AQUASEAL FAST DRYING
Spotreba: 1 l / 1 až 1,5 m2 a vrstva
Rýchloschnúca paropriepustná hydroizolácia
* vhodná i na vlhký povrch, skorá odolnos voèi dažïu
* dlhodobá ochrana
* ekonomická výhodnos
AQUAREFLECT – ALUMINIUM PAINT
Spotreba: 1 l / 6 až 8 m2
Vodovzdorný paropriepustný bitumenovo–hliníkový náter na strechy
* odráža slneèné lúèe a obmedzuje sálanie tepla
* chráni strechu pred škodlivými úèinkami tepla
411
a UV–lúèov
412
* atraktívna povrchová úprava natretých plôch
FABRIC
– sieovina zo sklenných vlákien. Šírka 1 m.
Nie je to náter, ale spevòujúca súèas zosilneného systému
strešnej hydroizolácie (vytvorenej rôznou kombináciou
hydroiz. náterov a FABRIC-u).
Príklad:
– 1 x PRIMER
– 2 x bitumenový náter
– 1 x sieovina FABRIC
– 1 x reflexný náter
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
401
402
403
AQUASEAL SOLVENT FREE
Spotreba: 1 l / 1,6 m2 a vrstva
Hydroizolaèný náter na báze vody na podlahy, strechy atï.
* paropriepustný
* jednoduché použitie
* dlhodobá ochrana
* ekonomická výhodnos
C04
16,50
68,00
378,00
#
Odd. 4. AQUASEAL – hydroizolaèné náterové látky
HYDROIZOLAÈNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
názov tovaru
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
CEILCOTE ZR
Spotreba: 1 l / 6,4 m2 a 1 l / 127 bm armovania ∅ 16 mm, vrstva
Jednozložkový základný zinkový náter na oce¾ na základe
epoxidovej živice
427
* chráni oce¾ a železobetónové konštrukcie pred chloridmi
* poskytuje jednoznaènú ochranu oce¾ových komponentov
pred koróziou
1l
6 ks
22,00
PAS PARAELAST V 60 S35 / 7,5
429
7,5 m
–
34,10
PAS PARABIT V 60 S35 / 10
430
10 m
–
17,50
Odd. 5. FEB – hydroizolaèné tmely
HYDROIZOLAÈNÉ TMELY
názov tovaru
AQUASEAL ROOF FIX & SEAL
Spotreba: 1,6 m2 / 5 l pri hrúbke 3 mm
Elastomerické a vodoizolaèné tesnenie u opráv
s kritickým pohybom na strechách
* opravy lemov, dilataèných spojov, hrotov, trhlín, puklín...
* rozažnos až 700 %
* trvácnos pri UV–žiarení
BITUMEN ROOF REPAIR MASTIC
Spotreba: 1 l / 0,7 m2 pri hrúbke 1,5 mm
Vodotesniaci netuhnúci bitumenový tmel, vhodný pri práci
v suchých podmienkach pred použitím vodoizolaèných náterov
* utesòuje štrbiny v strechách a odkvapoch
INSTANT ROOF REPAIR MASTIC
Spotreba: 1 l / 0,3 m2 a 3 mm–ovú vrstvu
Tmel vhodný i na okamžité núdzové opravy, použite¾ný
aj v mokrých podmienkach
* vodovzdorné opravy striech, odkvapov, šind¾ov, puklín
* suchá, ve¾mi trvácna oprava
* vhodný pre pohotovostné, ale i generálne opravy
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
501
318 ml
12 ks
7,17
502
1l
6 ks
8,42
506
507
1l
2,5 l
12 ks
4 ks
9,00
20,50
Odd. 5. Stavebné lepidlá
DOMÁCI SERVIS
názov tovaru
KVK ŠTANDARD KLEBER
KVK MAGNUM KLEBER
KVK ŠPECIAL KLEBER
KVK FLEX KLEBER
KVK ŠKÁROVACIA HMOTA BIELA
KVK ŠKÁROVACIA HMOTA ŠEDÁ
KVK ŠKÁROVACIA HMOTA BIELA
KVK ŠKÁROVACIA HMOTA ŠEDÁ
CEMENT
$
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
510
25 kg
1 ks
4,00
511
25 kg
1 ks
5,20
512
25 kg
1 ks
6,80
513
25 kg
1 ks
8,40
520
5 kg
1 ks
3,00
521
5 kg
1 ks
3,00
530
20 kg
1 ks
10,00
531
20 kg
1 ks
8,50
540
25 kg
1 ks
3,00
%
Odd. 6. FEB – domáci servis
DOMÁCI SERVIS
názov tovaru
DAMP BLOCK
Spotreba: 1 l / 6 m2 a vrstva
Izolácia proti vlhkosti v interiéroch, úèinný
proti pliesòam stien
* úplne utesní interiérové povrchy stien a stropov a zabrání
znehodnoteniu náterov a dekorácií presakujúcou vlhkosou
* biela farba, vysoko adhezívna a dlhodobá ochrana
GRIP
Ve¾mi pevné viacúèelové lepidlo, i na vypåòanie štrbín
* vhodné na všetky druhy „superpevných“ spojov
* vhodné na všetky druhy stavebných materiálov
(kov, sklo, tehla, betón,…)
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
È.
jedn.
cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH
615
616
1l
2,5 l
6 ks
4 ks
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
SK
VYBERTE SI SPRÁVNY
VÝROBOK
9,00
20,50
oprava a výmena
lemovania múrov
a komínov
+
C04
SK
oprava štrbín, prasklín
a bublín v krytine
hydroizolaèný systém
AQUASEAL
617
310 ml
12 ks
3,00
tesnenie presahov
strešnej krytiny
oprava a tesnenie
zasklených plôch
oprava štrbín
v odkvapoch
a odkvapových rúrach
ošetrenie vnútorných
škvàn od prevlhnutia
ochrana proti vlhkosti
pre vonkajšie steny
pripevòovanie / lepenie
strešnej krytiny
inštalácia nepriepustnej
vodovzdornej vrstvy
v stenách a dlážke
ochranné vrstvy
pre kovy
kryštalická hydroizolácia
pivníc proti tlakovej vode
a priesakom
&
Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH
'
Odd. Množstevné rabaty
Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105
+
C04
SK
MNOŽSTEVNÉ RABATY
Vzahujú sa na celý sortiment tovarov uvedených v cenníku, okrem maltového
plastifikátora FEBMIX D.H. U tohoto tovaru sú rabaty uvedené priamo.
Skupina
Predaj v eurách
Výška z¾avy
A
B
C
D
E
nákup tovaru do 330,- eur
nákup tovaru od 331 do 1660,- eur
nákup tovaru od 1661 do 3320,- eur
nákup tovaru od 3321 do 9958,- eur
nákup tovaru nad 9958,- eur
–
3%
5%
7%
10 %
Autorizovaný dovozca výrobkov Feb na Slovensko
TITAN AT, s.r.o., obchodno-stavebná spoloènos
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036
tel/fax: 02/4342 2598
mobil: 0903 238 536
email: [email protected]
TITAN AT, s.r.o.
poboèka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel./fax: 054/ 752 01 43
mobil: 0915 948 324
www.titan-at.sk
Firma je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka èíslo: 29666/B
Platný od 1.1.2012
Download

stiahni - ttitan.sk