hliníkové okná & dvere
Obsah
strana
FENESTRA Sk® – Profil spoloènosti
2
Oh¾aduplnosť k životnému prostrediu
4
Prozákaznícka orientácia
5
Výroba a starostlivosť o procesy
6
¼udské zdroje
8
Referencie
9
Dodávatelia
10
Záruky a garancie
12
Certifikáty výrobkov
13
Porovnávacia tabu¾ka produktov
14
Produkty
ALUSMART 70HI okno
16
ALUSMART 70HI PSK sklopno-posuvné dvere
18
ALUSMART 70HI HST zdvižno-posuvné dvere
20
ALUSMART 70HI vstupné dvere
22
Klasické a moderné výplne dverí
24
Príslušenstvo
Farby a imitácie dreva
26
Typy ornamentových skiel
27
Typy k¾uèiek
28
Tieniaca technika
30
Všeobecné informácie
Tepelnoizolaèné vlastnosti
34
Úžitkové vlastnosti skiel
36
Triedy bezpeènosti – kovanie
38
Úspora energií
40
Profil spoloènosti
Spoloènosť
FENESTRA
Sk®
pôsobí
na
trhu
konštrukcie
systémového
SCHÜCO®.
Základným strategickým cie¾om èinností spoloènosti
viacerými
je spokojný zákazník, ktorému FENESTRA Sk®
developermi
vie navrhnúť a následne poskytnúť komplexné
dodávate¾a
už od roku 1997. Od svojho založenia patrí
V
medzi najvýznamnejších producentov plastových
architektonickými
a hliníkových okien. V tejto oblasti si u svojich
na významných projektoch.
služby od odborného poradenstva cez projekciu
ve¾kých
renomé
Základom spokojnosti klienta je vysoká kvalita výroby,
špeciálnych konštrukcií až po dodávku s montážou
rozhodujúceho hráèa na stavebnom trhu. Už jej
ktorej výsledkom je produkt uspokojujúci aj toho
„na k¾úè”. Z tohto dôvodu je dôraz na kvalitu nosným
názov – FENESTRA (z latinského prekladu fenestra =
najnároènejšieho zákazníka. Každodenne reaguje
ukazovate¾om riadiacej a kontrolnej èinnosti všetkých
okno) evokuje, že jej hlavná misia bude sústredená
na príležitosti a podnety, ktoré ponúka prostredie,
organizaèných zložiek spoloènosti.
na využívanie inovatívnej technológie na výrobu
èo motivuje zamestnancov k neustálemu rozvoju.
Ako jednému z prvých producentov stavebných výplní
okien tak, aby za každých okolností dokázala uchytiť
Aj to je dovôdom, preèo FENESTRA Sk® investovala
a presklených plášťov na Slovensku bol FENESTRA Sk®
pozíciu vedúceho lídra, ktorý sa bude môcť flexibilne
do
udelený certifikát riadenia kvality ISO 9001. Odvtedy
prispôsobiť všetkým požiadavkám a trendom trhu.
sú zárukou kvality a invencie.
pri
Spoloènosť FENESTRA Sk® v súèasnosti vyrába nielen
Sídlo spoloènosti, výroba a logistika sú lokalizované
preverované renomovanou spoloènosťou Bureau
komplikované originálne hliníkové fasády, ale aj
na Slovensku v Zlatých Moravciach. V roku 2002
Veritas Certification. V súèasnosti firma disponuje
štandardné a atraktívne plastové a hliníkové okná
firma získala prvé kontakty na predaj plastových
i certifikátom systému environmentálneho manažérstva
do rodinných domov a bytov. V oblasti plastových
okien do zahranièia, ktoré otvorili dvere pre export
ISO 14001 a systém manažérstva bezpeènosti práce
okien je FENESTRA Sk® od samého zaèiatku spojená
našej produkcie do viacerých krajín Európskej
ISO 18001. Vïaka spokojnosti zákazníkov, ktorí na
s profilovými systémami spoloènosti REHAU®.
únie, ako napríklad Èeská republika, Rakúsko,
základe referencií šíria dobré meno spoloènosti,
Od roku 2000 ako jedna z prvých spoloèností
Nemecko, Švajèiarsko, Taliansko atï. V súèasnosti má
FENESTRA Sk® už dlhé roky pôsobí ako seriózny
sústredených na výrobu plastových okien, zaèala
FENESTRA Sk® svoje vlastné generálne zastúpenie
producent v oblasti výroby výplní stavebných otvorov
FENESTRA Sk® spracovávať vo ve¾kej miere i hliníkové
v Èeskej republike.
s dôrazom na kvalitu a komplexnosť služieb.
obchodných
partnerov
získala
súèasnosti
sa
spolupráca
viaže
kanceláriami
najmodernejších
technológií
a
s
výroby,
ktoré
pravidelných
auditoch
je
riadenie
kvality
2
3
Oh¾aduplnosť k životnému prostrediu
ZODPOVEDNÝ
PRÍSTUP
bilanciu. Hliníkové okná a dvere sú vyrábané
FENESTRA
z materiálov Schüco®. Ak sa rozhodnete tieto
výrobky k uspokojeniu nárokov každého klienta.
dizajnom prispôsobiť každému architektonickému
príèin
okná v budúcnosti vymeniť za nové, tak existuje
Jedineèné výrobky na mieru interpretujú váš osobný
štýlu. Prinášajú nielen zvýraznenie jedineèných èàt
klimatických zmien je zvyšujúca
možnosť ich recyklácie. Schüco® svojím angažovaním
štýl. Rozmery, farby a tvary okien a dverí sú dostupné
vášho domova, ale poskytujú aj pohodlie vášmu
emisia CO2 vïaka rastúcemu
sa v recyklaèných iniciatívach A/U/F podporuje
v rôznych dizajnových a komfortných prevedeniach.
súkromnému priestoru.
myšlienku pozitívnej ekologickej bilancie.
Môžete sa rozhodnúť kombinovať rôzne varianty
Zamestnanci
vlastností vybavenia a parametrov okien, s cie¾om
iniciatívne odovzdávajú svoje odborné schopnosti,
Jedným
FRIENDLY
Prozákaznícka orientácia
z
dôležitých
dopytu po energiách.
Poslaním FENESTRA Sk® je znižovať zneèisťovanie
Sk® prináša
premyslené
HIGH-TECH
Okná a dvere od FENESTRA Sk® sa dokážu svojím
a
spolupracovníci
FENESTRA
Sk®
prírody prostredníctvom okenných riešení, ktoré
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vytvoriť si vlastný poh¾ad na harmóniu pohodlia
aby uspokojili oèakávania zákazníkov. Pristupujú
znižujú energetickú nároènosť budov. Vïaka použitiu
Výroba hliníkových okien a dverí vo FENESTRA Sk®
a tepla domova.
zodpovedne ku všetkým èinnostiam: od projektovania
profilov, skiel, kovaní a moderných tesnení prispieva
nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.
Okná a dvere sú koncipované a vyrábané precízne,
k realizácii, od prepravy k dodávke a od montáže
FENESTRA Sk® k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia.
Výrobu charakterizuje priate¾ské správanie sa voèi
aby zabezpeèovali maximálne izolaèné vlastnosti.
k záruènému a pozáruènému servisu.
Zodpovedný
prírode.
Výrazným
Zákazník a jeho individualita je najdôležitejšia
Taktiež používanie okien a dverí nemá žiadne
Tlmia hluk a ochraòujú váš domov pred vlámaním.
hygienické alebo životu škodlivé vplyvy. Ponúkajú
Zároveò spåòajú najprísnejšie parametre európskej
RECYKLOVATE¼NOSŤ
sa okenné riešenia oh¾aduplné nielen voèi životnému
certifikácie.
Možnosť prípadnej recyklácie plastových okien
prostrediu, ale i voèi zdraviu zákazníkov.
prístup
k
životnému
prostrediu
je vyjadrený aj farebnosťou loga spoloènosti.
spôsobom
znižujú
spotrebu
energií.
pre každú èinnosť spoloènosti FENESTRA Sk®.
a dverí je nevyhnutnosťou pre pozitívnu ekologickú
4
5
Výroba a starostlivosť o procesy
FRIENDLY
Výrobná hala a skladové priestory na spracovanie
píly a nárezovo obrábacie centrá, štvorhlavové
a pri výrobe minimalizuje možnosť pochybenia
plastových
rohovacie
¾udským faktorom. Výrobné zariadenia sú dodané
a
hliníkových
profilových
systémov
2
automaty,
poloautomatické
centrá
sú na ploche viac ako 20.000 m . Výrobný areál
na montáž kovania a vertikálne linky s pneumatickými
od
disponuje
zasklievacími stojanmi.
ELUMATEC, EMMEGI, SCHÜCO, PRESSTA EISELE
ktoré je zárukou výroby kvalitných okien a dverí.
Výrobné stroje sú na oddelení plánovania výroby
a ALUMA ÈS.
Moderné výrobné zariadenia umožòujú reagovať
on-line
program.
FENESTRA Sk® spåòa požiadavky noriem systému
na individuálne požiadavky zákazníkov.
Vysoká výrobná kapacita patrí svojimi technickými
manažérstva kvality. Preukazuje svoju schopnosť
Okná a dvere sú vyrábané na poèítaèmi riadenej
parametrami do európskej špièky. Okrem vysokej
trvalo poskytovať produkty, ktoré spåòajú požiadavky
technológii ako sú: CNC riadené dvojkotúèové
kapacity garantuje dokonalé spracovanie materiálov
zákazníka a príslušných predpisov. Neustále zvyšuje
špièkovým
výrobným
zariadením,
napojené
na
konštrukèný
európskych
dodávate¾ov,
akými
sú
firmy
mieru spokojnosti zákazníka a zároveò zlepšuje
systém manažérstva v spoloènosti.
Spoloènosť FENESTRA Sk® aplikovala
všetky požiadavky noriem ISO 9001:2008,
ISO
a
14001:2004,
vytvorila
OHSAS
18001:2007
dokumentovaný
systém
kvality vybraných procesov. Tento systém
implementovala
a
priebežne
udržiava.
Neustále monitorovanie, meranie a analyzovanie
procesov zabezpeèuje spätnú väzbu pre neustále
zlepšovanie ponúkaných produktov a služieb.
6
7
¼udské zdroje
Referencie
Základnou ideou našej spoloènosti je uspokojovať
Zamestnávame
predstavy zákazníka vo vysokej kvalite, v moderných
odborníkov, z ktorých sú mnohí spojení s našou
riešeniach a v dohodnutých termínoch.
spoloènosťou FENESTRA Sk® už dlhé obdobie.
Jedným zo základných predpokladov napåòania
Neustále zvyšovanie kvalifikácie a odborných znalostí
tejto idei je stabilný, vysokokvalifikovaný a tvorivý
zamestnancov je základnou filozofiou spoloènosti.
pracovný kolektív ¾udí. Snažíme sa robiť všetko preto,
Vïaka prístupu všetkých zamestnancov poèet spokojných
aby sme pracovali s tými najlepšími. Uvedomujeme
zákazníkov neustále rastie. Takmer 70% zákazníkov
si, že príbeh FENESTRA Sk® je písaný pracovnými
sa na nás obracia s dôverou vïaka pozitívnym
úspechmi jej zamestnancov.
ohlasom, o ktorých sa o FENESTRA Sk® dopoèuli.
viac
ako
200
kvalifikovaných
Spokojnosť našich zákazníkov možno vyjadriť
cez viacero budov alebo ich domovov. Vážime
si dôveru všetkých našich zákazníkov. Sme hrdí
na to, že môžeme svojimi okennými riešeniami
uspokojiť nároky na atraktívnosť, energetickú
efektívnosť a teplo domova.
8
9
Dodávatelia
Kovanie má kvalitnú povrchovú úpravu s variabilnou
SAINT-GOBAIN® prináša progres v oblasti izolaèných
schopnosťou nastavenia.
skiel a v tejto oblasti si pevne drží svoje popredné
Samozrejmosťou je splnenie funkèných požiadaviek
postavenie na slovenskom trhu.
ako sú bezpeènostné systémy chrániace váš domov
V súèasnej dobe je nemenej dôležitý samotný
DODÁVATE¼ SKLA
AGC GLASS EUROPE®
komfort ovládania pomocou elektrického impulzu,
AGC Glass Europe® so sídlom v Bruseli je najväèším
alebo biometrickej kontroly. Vo všetkých oblastiach
výrobcom plochého skla na svete. Zahròuje 36
sú vám odborníci GU®pripravení poskytnúť podrobné
výrobných liniek umiestnených v Európe (18),
informácie
Severnej Amerike (3) a v Ázii (15). AGC Glass Europe®
z h¾adiska bezpeènosti.
a
vyriešiť
požiadavky
investorov
v súèasnosti zamestnáva približne 14.000 osôb.
a projektantov na profesionálnej úrovni.
AGC Glass Europe® pôsobí v stavebníctve (zasklenie
DODÁVATE¼ SKLA SAINT-GOBAIN®
okien,
SAINT-GOBAIN®má prevádzky vo viac ako 50 krajinách
interiéru...), automobilovom a v solárnom priemysle.
na celom svete. Patrí medzi 100 najvýkonnejších
Spoloènosť je zameraná na zákazníka a orientovaná
svetových
na trhy a ich konkrétne potreby.
priemyselných
korporácií
a
pýši
sa
vonkajšie
fasády,
dekoratívne
sklá
do
pracovnou silou viac než 200.000 pracovníkov.
AGC Glass Europe® sa riadi vlastným mottom „Glass
V
SAINT-GOBAIN® vyrába
Unlimited“, ktoré vyjadruje filozofiu ponuky firmy.
GLASSOLUTIONS izolaèné sklá pod ochrannými
A to, že vyrábané sklo ako materiál odpovedá
známkami CLIMALIT®, CLIMAPLUS® a CLIMATOP®.
rastúcim požiadavkám na pohodlie, úsporu energie,
SAINT-GOBAIN®ako výrobca, spracovate¾ a distribútor
bezpeènosť, zdravie a estetiku.
stavebných materiálov (sklo, keramika, plast, liatina,
Nové vyvíjané produkty skla vznikajú z neutíchajúceho
atï.) pretavuje suroviny na pokrokové výrobky
vývoja a výskumu špièkových sklárskych technológií.
so Schüco® intenzívne spolupracuje.
DODÁVATE¼ KOVANIA GU®
(GRETSCH-UNITAS)
Schüco® je popredný dodávate¾ plášťov budov
Znaèku GU® výrobcovia okien a verejnosť registruje
materiály.
zameraných
ako
DODÁVATE¼ HLINÍKOVÝCH
PROFILOV SCHÜCO®
klimatické zmeny a znižovanie zásob energetických
surovín. S podnikovou koncepciou Energy3 (energiu
Schüco® je lídrom na trhu. To znamená, že je svetový
šetriť - energiu získavať - energiu riadiť), spoloènosť
inovátor, ktorý ponúka najlepšie riešenia. Neustále
Schüco® nastolila inovatívny energetický koncept.
je na trhu o krok vpred pred ostatnými dodávate¾mi.
FENESTRA Sk® pri výrobe hliníkových okien a dverí
na
budúcnosť
a
je
považovaný
seriózneho,
zabehnutého
a solárne riešenia. Firma Schüco®, založená v roku
GU® je špecialistom na atypické kovania a HIGH-TECH
1951, so svojimi viac než 5.000 zamestnancami
novinky pre najnároènejších.
a
78
V skupine GU® (Gretsch-Unitas) – spoloènosti, ktorá
štátoch, ponúka najmodernejšiu okennú a fasádnu
už viac ako 100 rokov pôsobí v spomínanej oblasti,
technológiu, efektívne solárne riešenia a individuálne
je táto pridaná hodnota prirodzenou súèasťou
poradenstvo pre architektov, projektantov, investorov
firemnej filozofie. Systémy od spoloènosti GU®
a stavebníkov.
spåòajú nároèné požiadavky kladené na moderné
Okrem kvality riešení a technológií ponúkaných
kovanie. Jedná sa o kovanie, vhodné pre všetky typy
firmou Schüco® možno o tejto firme vyhlásiť, že je
dverí, bez oh¾adu na funkèné požiadavky a tradiène
pripravená prevziať zodpovednosť. Schüco® ponúka
využívaný materiál.
podnikmi
vo
vyše
èlen
dodávate¾a,
od ktorého dostanú viac ako len kovanie. Znaèka
partnerskými
ako
každodenného použitia a vyvíja inovatívne nové
za svetoznámeho odborníka na okná, dvere, fasády
12.000
súèasnosti
odpovede na naliehavé výzvy doby: postupujúce
10
11
Záruky a garancie
Vyrábame okná z nemeckého profilového systému Schüco®.
Certifikáty a vyhlásenia o zhode sú podmienkou
Výrobné fázy sa uskutoèòujú v súlade s európskymi
Schüco® už viac ako šesť desaťroèií vyvíja a vyrába profilové systémy pre okná, fasády
uvedenia výrobku na trh. Na hliníkové profily Schüco®
certifikáciami ISO 9001 – systém riadenia kvality,
a dvere. S inovaèným myslením, s väzbou na prax a tradiène vysokými nárokmi na kvalitu.
a hliníkové okná a dvere sú vydané certifikáty od ift
ISO 14001 – systém riadenia ochrany životného
Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH
prostredia a ISO 18001 – systém riadenia bezpeènosti.
2-roèná záruka
2
roky
Certifikáty výrobkov
Poskytujeme štandardnú záruènú dobu na žalúzie, rolety, sieťky a parapetné dosky (ïalej
len príslušenstvo) zakúpené od FENESTRA Sk® a to na:
-
stálosť farby voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu príslušenstva
z plastu
-
bezchybnú funkciu kovania okien a dverí pri dodržaní podmienok správnej montáže
-
montáž okien, dverí a príslušenstva
a ïalších. Certifikáty potvrdzujú súlad hliníkových
profilov
Schüco®
s
príslušnými
štandardnými
Všetky
hliníkové
okná
a
dvere
vyrobené
európskymi normami. Vyhlásenia o zhode deklarujú
z hliníkového profilu Schüco® spåòajú s náskokom
zákazníkovi zhodu s ustanoveniami smernice Rady
európske normatívne štandardy. Výrobky zo Schüco®
Európskych spoloèenstiev 89/106/EHS.
svojimi nadštandardnými kvalitatívnymi vlastnosťami
vytvárajú tlak na sprísòovanie príslušných platných
európskych noriem.
5-roèná záruka
rokov
na stálosť farieb okien voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
kašírovaných profilov hliníkových okien a dverí
-
proti korózii k¾uèiek vchodových dverí
-
proti zaroseniu medzi tabu¾ami izolaèného skla s dištanèným rámikom
thei
is
w eis
regendich
Na ch we
it, Schlag
hlässigke
7-roèná záruka
ig e
h a ft
en
t
Prüf beri cht
01
0
R01
-PR
25-P
2 5-PR
025
02
Nr. 11-0 020
01))
e-01
-de02-d
1-- 0
(PB -C0 1-02
06
Grundlagen
99
6+A1:2010
: 19 ssifi
gen
EN 14351-1:200
K
ndla V 1627 d Kla
national KG
un
Gru
N
Prüfnormen:
SCHÜCO Inter 1-15
r
V E ngen
1
6
te
Auftraggebe
br
e
DIN deru
EN 1026:2000-0 6
3
or
e S
Karolinenstraß
e in
vom
835/
Anf ung
EN 1027:2000-0 06
ic h 0 8 -1
feld
1 15
er
Biele
t
tl
9
:2000zi
21
3360
h
12211
EN
FasNr.
de nationale
243
ta c
L
d
nd
icht li 1995
chlan
Entsprechen
eutsschla
Deut
Gu 211
fber
W uft
5
DIN EN)
Prü 10. Ju
:
sungen (z.B.
in d
2062
ärts öffnend
N r .:
wärts
vom
211
ausw
d ur
r.
llung
gelig
N
Darste
la c
r, einflü
ntür,
ßentü
r
Auße
P
icht z 1999kt
st hl
G
fber
ode
Produ
626
, äs
N rüf
Prü 2. Mär
al K
mit
1 20
B s
r. be
90.SI
tion
ter
r. 21
vom
ed ig
ADS
a
s
N
g
n
ht
99
chnun
ic Bezei
e
11 ric
Fe
tern
ie ke
5
rn
z 19
fber
mm
nahmni 1999
n it
2300
nde rlichte
O In ße 1-1
Prü 2. Mär
x
(
ng
e
mm
C
u ,
1130
P 00 ht
llu (BxH)
m
Au
Ü
e
n S
maß
9. Ju
vom
Ste
Außen
B
CH enstra
g
hem nd Ob
ftr
1
S
che 3 vom
h
er
e
tli
sk ch
c
ld
ag
eb
A 45
lin
u
ch
45
fe
hm
ru
um
inium
01 5
rä la
ge
guta 955 21 ial
tragg
ilen
ngna. NovemAlum
EN 12519
Karo 9 Biele
einb nte
DIN
Auf
llu
Mater
t
nach
b
e
r.
ft gr
te
che
äche
N
-0 -P
gsflä
e
er
0
ngsfl
eS
m 20
e, eg
e / Öffnung
eite
sseit
lüglign Seit
ngss
Pr
336
tlich 734 vo
R
2
if
Öffnu
co
ch
e
seite
Schü
M en
o
ta
0
Belas
241498,
z1w0 laste
gu 25
du
5 27tungs
ec d
3- 01
8
g,, Safematic
Be
elung
rg
kt
gelun
und1:20tv
Nr. 2003
2569
e
errieg
verrie
d
h ic
fachv
1
ÜCO
ze
Mehr
an h
40, SCH
e840,
Ein + Afesn
I
I,
r. 21
berBeschläge
SC
r, 2398
ic
er,
l
Le
ände
bänd
SCHÜCO
H, 5H.H 0S,
hn
tztürb
67,
ht N t 2002
5
0
is the
n oh0n6e ntüre mm oya
2299
Aufsa
ic
6
te
ste
is
e
P
6
7
K
/
ßleis
eß
H
1)
un
/
us
g
fber
ch it
ro tu
I/
ÜCO
556
graOnR 5AK
nde Schließlei
:20 e roC
Prü 8.Aug
g
Au du ng
33 aro Ü C
dlakte1-1 Auß pÜ
90 PL.SI, SCH
K.H / 70H
1 30 durchgehe
re / 6
du
e ,W
ADS
n
A
,
m
21
und,
s
s
ro
H
5
k
tü
5
rbund
ß
d
vo
P
-V
-Verb
ff-Ve
0.1
D 60 lin O
Nr.
tstoff
B i
/6
en tde rele
ststo
2006
ng ßel nS 65
ÜCO
Kuns
.HI,
Gru 143 r un SruC
Be
icht bruar
e u 9 e n In
ea de
.HIr. AK / 7 H
m
0S.H
Aluminium-Kun
EPDM, SCH
ta va
u
I
er
5
34,
ya
7
ng
E
ie
N
te
6
A
2846
fb
elle
o
/
a
il
s
.H
0
s
E chnnu ifiz Rd
Schw
83 und
n rs
683
s nte
in ts Bie st te
ß
on
Prü 20. Fe
M, SCHÜCO
l Sd 0g N/ 7 / 70D 0BS H.HI,,
gen te 86l: vierseitig,
n
itig, 2246
ei e
rt
sp t
(B
Er
flü ch ele ra rn
m
de
7
.HI+
.H
284633, EPD ÜCO
ra
ei
I
terla SFlüge
0
K
und
/
Bez F t-Ze ter u Roya- ul nSrt7
S
3
A
vo
83
7
x
D
g
2468
un
B
eise
.H
22
2246
S
s
,
/
ngen
ß
rh
s
ru an
K
e
H
shinw
ge la fe e at
eitig,
I
e
seitig
W
B
ns 1 bi
Dichtu
M, SCH
1
if ns 20) o
75
ST
S
eit
)
ngya v 70
Verwendung
ktio
Rahmen: dreis
ch ds
/ 70 ie0AK.H 75.HI+ .HI /
, 284609, EPD
Lu bnis
-0
S
ru ngs l S
lig nd ld 1- ion
u
unten
Fe M3 ieR
5 B S 70
nisse könen
l
A
stru 1, Seite
B
is
6
ontal
Ergeb
e
zonta
d
S
u
0
lten
ya
7
horiz
S
on
e
S
90
lu
ftd
u fä
K
e
Die ermitte
5B
1 5 al
(Q ifiz aR
AW
cho601 l S 7 w .HeIig/t eitoyai-l
Schwheelle:
)
-d
mals Grundlaage
n h
rt
m
kR am .1 / 7
D
/ AWL.HI /
ur
.S
und Nebenfalle
7 oya shin70s z Ihig
Anl
K
vom Hersteller
tg ig
pt1
ch ögzu1
nen
L
/
Ze berw 03R
r
99
Haup
enen
S
in
tf
ru
(in
r
S
S
G
llereig
en
S
17
m
ch
k Be
gl
eh
I+
5
it
ke
re
a7s5.H
gescerhloss
einb
iu
Ü 16
sfä du/ 7n5d
ge für den herste ITT-Bericht
and
Sc
un m
S 6 WS 70 .HI
01
51
lä
8
der haften weite e
8
tigke
Rnodya
Schließzust
k
Sptu
m
ro
ng B
enden
.1
it
W
l
b
ül
1
3
enfass
C
er
ng
P
te
A
ip
s
G
S
a
samm
A
hla
sc
5
m
e ya
im
/
fu
s
üb
-K
4
sig
n. Die Festle
b
pf
Prü
igen ge
S 7ten orgV
rw RoSy Lleis
best rReLn .HI / S 75 B
14
m
04
ei
verwendet werde den Produktun
gr
01
Die den E Aussa alitäts der vo
e
Ve r ift- ollya
k
e hne 1n0V5 S 65zieh 0 RLP
gelten
W
2
N
x
ns
eit
R eic l Sde AW beS e7n be I / A
eg
n
qu
st
S
gungen der
ine
men
W
E
ten.
22
De nereeozya
1
I
11
er
S
Ergebnis ht ke s- und schafte n.
te
st
99-1
3e
en
1999sind zu beach
n
7:19
5 ./ I /seAnWin d h7ri5e im
7
e Rb mäß6rm
id
norm
io
b
lic
h
1220
5
.H
hm
0
n
en
g
a
ng
o
EN
kt
4
L
r
c
r e S o .Hlas en / S
tu n Eig keit
9
tü
c
dic
ac er
ch
ffm
4
strunach
ngna Gül
N1
SL D S
tn 0
leis deässig
de nAgW
d I bes den n
rb
KG
DIN
st
Gültigkeit
Kon
01
Luftdurchl
te
0
m
tellu it der ten
h
V
e duk S 7e / KBauSf .H
h
na
S
en
h
l
e
n
EinE
7
d
0
en
li
H
und
c
p
m
m
a
er
th
Daten
m
EN n
nn
it
nd
ar
N
AW Sert70ils eise d un niert
na
liche
na
Pro
Die genannten
eit
bu
ds
- che
Se
liege utacht ültigke gena PrüfDS S 7 0
en sich
10
rie
W we hw n efi .
1
bezieh
io
e
W
is
B
A
en
G
t
.
ebniss
er
ä
1
A
e
s
2
G
d
ta
h
c
ie je a
zelerg
nd
a
na
L fl die
edgeprüften/ 22 fäh
s ss
D
re
20
ic
I/
nm
Die ert ihre r der obmen od
rß
und
auf den
bi
Nr
1
-11
rien D sich zelningiu
02
99-1
rn 15
1999
pr
/A
ausschließlich
fre
ch
ie . Die
de lten Be s- t
.H
10 ig
7:
g
m e e pa ere chlie
filse
036
verli it eine n (Nort nach EN 12208:19
00-0
Probekörper
te 1g
nu das
of
Pro
19
RL
AEinluen G ystemunegsitbe/Sdung n ge hepn /rtfe
ra
lti
i
RL
beschriebenen
:1 keit
227
EN
gehthei
In aße
: 20
endic
tigke
l
ile
gilt so lange
n
nd
ip ve
n fte kic
99 b
Schlagreg
ndla
n S nßds
99
70
Nr. ss
eise
eria
KlassifizieruMng
se
Gü
356
HD
t- lie
Gru hte).
we ha /chtl ie
d
ne
inw
e
ec ndert ist und gdie
CO str
12
sk
o
Mat
N
wei
CO
lo
9- ei
-1
DS
G
Produkt unverä
70
SifcAhnw ie Anehnskcipaupre wie d gen.IN E
ls ingsh tt „Hin
öff nen d
beric
HÜ itssch
rä
h sich nicht geän11 W
20
1
r
HÜ nen
eld I / A DS
b o n D nt a re SC
d dre
n
EN un
lichu erkbla
ts
ff
ig
eiteit
o.g. GrundlagenaErgeb
nis nis kann fte
/A in
8:
d
lef
SC roli
fent
riffs igke
hür / se len en snbaacruh s die nteglleenen gherhe
är ts ö ffne nd
.H
19
14 lag
/A
C dla
ift-M von ift
ie
der n
dert haben. Das entspr
0
P
w
a
eröf
Ang gfäh n its- dreF tung ona ngA
rs
c
ic
echen
s
d
lu
V
n
s
in
r
i
7
e
ö
B
e
last
t
S
a
n
:2 s
35 en
K
he
da
D
u ,
age h e
tung
ft
in
e nen
Wind ende
.
ä
99
ti Pu5 re
E rüfn
n
Tra vo rhte
in
ch
gilt utzutngbei
00 t
e ng
1-1
nasemm Ve ete
ar
dsfäh
R Beach
, e usw ärts öff
rrmiep denn)fasusnrldang ikats ig- der Fa
09 ADS 70 H
it
12 unter
E N1 o
rw002-08
Es Bigkei
n der ProduBktnorm lrstan
r
gs
s
en hten“. /AC:2
ich htu
gunge
6
ke
Wide
ve
n
ti
v
1
S
o
E
s
la
un
Festle
n
t
if
r
2
ic
E
:2
e
s
r
s
Herste
e
ig ffn
E N 02 rm
tü
K
rr
1
ic 9-11
a inw rts
. J se erantwortung des ea
h eit Sy füerime ur 3. ert Fertun- g
zu 0:199
-0
N
00
33 üco
kürz
vo
fest Ö
fber
EN N 1 102 6:2 en:
ä
Eigenv
DS
en tür,
ns
r itige
nach EN 1221
8
elicrh s(B
geS am14d8z 6ätsz ele
er S
n. Diese
ung
6+
e
a
1
n
toß
unge
Prü
A
werde
h
ß
h
w
7
r
2
as
S
la
0
agen
e
d
n
E
n
,
h
s
n
3
ic
he
gl
pr
1 0 :2
A1
lers
S 50D0ie rund Nzur. h2t u rmitgeitäat erks Gurc erf nu
licht
11
uaübertr
Sc üco
Ver
t
Au ßen ntür aus
EN N 1 22 46 00 00-0
he 2)
Dar den.
uc
:2
im ertung ermög
d üb h
tarm r wal K
g/Bew
am
e
11 -1 0-0 6
en eric onfo
4
n
ht nd 28
Prüfun
rlic n
h
,
GCO
e
m
5
E
es
r
e
01
u
h
er
r
weiter
n
e
ic
d
g
6
2
c
ll
n
1
ze
h
o nfo tioe o m urc s
w
:2
fä n
ge über
N ffe
li
Ü ge T-Ber t-M
A uß ntü
e
ste
S
su nts 46 08 :20 :20 6
0
t insg
keine 2Aussa
im- un
Ge bsta
01 und
o ad d ntr Fre r d en
tre kräft CH
00
e
Sy
d s if KteKrn
ge lige
ng pre 09 :20 00 03
fass
qualitätsbest
zu
A
e m
n ko e
e
IT
n S
- Su
gsß
g
D
ll
in
u
um
n
-1
lü
leistun
ie
ä
ie
2
u
1ß
e In
ar en ch :20 04 -0 1
ts
d
lt
ge
eis
na
chaften der vorlieke
läBege
s d kte tä ßig rste ok
re it
inf ge elige Au
07
ste (z en 0 -0 6
R
Gem ÜCd O
mende Eigens
Inha Nachw
1 Besch
insbesonE
lag the
4
;
e
da du uali lmä r He im d
c
en
e
o
lü
6
.B
uktion
d
e
f
-0
h
it
S
H
ll
ch
b
h
is
e
e
S dic
e
un . D e n 6
genden Konstr und AlterungsDer eiten
na
n hm
rch
pro n Q ge n
1. Ein iflüg elig
SC
rh
Ba tv. ert
EN
we
S
du it
ug d gsenh
g
llung
WitterungsIN ati
Prü K
ilung
ne e rem
de
90
in gen ng
uft igke
- 1)
dere
tt
n
n
ge
te
e
ru
g
iß
.
L
berück
d
n
rte
S
m
la
h
e
u
ta
o
o
in m
n n
te fs la
n nicht
nhei
n
e
2 Zw iflü
kb
EN ona
ilie
en
he
Rose
13
läss
nd ch
so
Beu
un ndu “.
ift
gs
de
Mon
ile te c
einflüsse wurde
Bra alte
nd
m
hhe ewachs ift R
Lä zifis sDec achtlic g
en
2
de
d r
Be
ny
e m, w
) le
un ding rwe nen
.
g en
e
rh
nz
-ruc
1
n
tfa
2011
tra
n
ll
t.
st
h
ut
3
gä
w
k
o
sp
ve
Fa
ch
sichtig
b
en , D
15
lu ft
ge
G 1 Auf
er
10. Augu
lage
ic „Be Ve tati
da rt.
sZ
in
ise
a h ha
du
bru ung
iu
E
sle ip
nd eder
ussa
ng
rund
ntl
hungshinwe
:2
Str ensc
ur n
tie
Ein mm
ite l.-I
4. min
Pro
Veröffentlic
und
rsta it g e
2 G rteilu und A
5A
ffe n die e z ume
00
he
eig
r
eu
s
ide ke ne
2
ng
gensbis
kblatt "Werbung
rö
is k
e
W hig ch
e- s3 B ebni
1)
n)
1ndla t in
. (F Es gilt das ift-Merentationen".
nz- n
Ve gelt we fdo
Alu
rg
fä n S nd en
Ve
eite
ärm ng
sGru ss
in
07
ere alte
4E
W hga ient
l
ge u ast
6S
nd
H mit ift-Prüfdokum
sen
ht d
Es d H t Prü geben
rl
Diffaverh
D rw
rc iz
ria
)
1, (8
rsta it
ich g
mfa
kann als Kurzfa
h
ue
Nic ffen tz
du eff
en
K3
Ze sun
un n if ange
n ie
n (FH)
ide igke
Das Deckblatt werden.
age
ate
r
Da
ko
ac
su
Dipl. ng.
Dipl.-I
W
klim
tre chu
W fäh gen st
m
Anl
CE ergla rck,, M. Eng.,
ock,
g en erm du
zu
vo en aben pas en: g de en n 2
-Stock
bis
ge dla
sung verwendet
en
ue salls
V
r ob Ang
Michael Breckl
amt
n aft
in
r
sa e fü vom itte ng
m eit
m
insges
ch
lt
t d
de
st
Da ktion g
u
e
W
h
h
S
umfas
a
n
te
is
sh
S
en h
n
v m rd
s
lt
(FH)
ss h
rm n
Laborleiter
Der Nachweis
Nic ffen
nd 3
Ra
fte
fun rüfu
in
hl, Dipl. Ing.
stt
r Bas edingt In r Sy t 42 nfa nsc
d
No ahre
g erw me en He en
p
tre keit e
ge n
np
ha
e
Robert Krippa
sb
f de
e
rf
Dichtheit & Windla
b
21 Seiten.
zu
no ung en nfa he rste Erg weis
ve reng ssc
tun ilie ach
De sam mm seig
hig a
*)au derung
ktingenieur
g
is
d
Fä Freig
en
eis am n n 37 Produ(FH)
Sp kun ung
ge usa ng 1-1
)b B
G rm en et sse rste ller ebn e
än
r
C3
e
r L ktf
ült sin de w n ll a is
;C tr ) d tu 5
Eig
zu
wir mm
Ing. ile
M
d
bis
(C ;-4
D
l.-Baute
5
1 Z eis 143 t de rodu chaft
eit
e
r e d e ls s
ss
ig
he
un3)
P att
L
R w (-1
h P
m 0 icherh
hu g
, Dip
z ie
k d z ge rde en reig G e
s
he
4 ,S
43
D rüfi hia
hsc n
EN ersic en igen rippahle zu
a ele ge eit u b lte n. ITT en run kön
Hö reite
ng
rc mu
ic ng s
re
B
eru
t K eueris
ea nd Die -B en dla hth e S
Du h e m
be uss rge nan
se er
ert
rd
im 2006
Üb zeln gob
n, To
d
e
c
ni
w
b
fo rfüllt
e
c
rm
c
p
n
he
1
n
re
2
s
W
K
n
n
R
e
h
n
n
r
o ge in Tü
hte P Fe ric zu 4
c h n te
A e
ein tu tn
n
it ieu we
ng
osen mbe
e/
P las hri lie iss n
k rüfinentHrumss
& r
ftu
n. ro stl ht fte
eis uP
in
ift R Septe
ss
Lü
in pa
W
o rod sif eb ßlic e Da
du eha
ise
ste
gseZe
3 L rod ift
in
Kla
12.
m
ktd .g. uk izie en h bez te
sc
P
ftra en
we
d
em
ig
dla
Au zog che
np
en
u ert Gru t u ru en au ie n u
er,
llg yste
H)
hin
st
be anis it
H)
(F
F nte ha n nv ng Pro f de hen nd
Eig
4 A W-S dere ngs
D
n
g. (F -Ing.
ch igke
LI
ip
Eig estl r B ben dla erä gilt be n g sic Ein
on ndu
be
l.-In
t ngsMe Fest
l.
l.
s
g
a
ip
ei
n
e
rt
e
e
e
-In
ip rh
d
D
le e g a .
e d s o kö e h e
Dhe
nd ng
hu
np
rer,
g.
5 B erw
Prü rs ü nve un chtu Das n s ert la rp prü
ac
/W
sla llera
n
,igSer,ic
V
Keh r
e
ic
ft
g
n
g
e
rw
re
e
(F
is
n
k
ra
b
r.
e
e n E h
e
g
ft
fu
To G ur be
eite
un rste
ss
H
istia
le eine ng ertra ntw n d g e rge nic t un e d Die n/
ha
)
Chr fstellenl Türen,scal enie - & Ü
is
i
Kla
mm He
er nts b h d as
sc
/B
3
m
o
ti
m
A
g
g
s
a
tu
n
rü
P
e
n Bes äß
ntru
g en n us ew en rtu Pro p nis t g die
. P ktin ng
Eig
i. A du ieru
ift Ze
d end de gs- sag ert we ng du rec ka eän
türe d em
en hen ß g
Pro rtifiz
re en Eig un e un rd de k he nn e ere
uß c ma
Ze lle
ert
sic infllüü W Ko en d q üb g e en s H tnormnde
H)
c
.
r A pre gs
e
W
it
ste
. (F
Ve htig sse teru ns sch uali r w rmö Die ers in r
ng
t fü ents gan
e/
tr
h
l.-I
t.t
ss
wu ng uk aft täts eite gli se telich is
E rö
Dip
t n e urc
Kla
rd s- tio en be re cht
m s g ffe
gil achw s D
hl,
en un n; de sti
D it if ilt d ntlic
pa er
p
N hte
a
tnic d A ins r v msu s P a s
h
Kri nleit
Lic
rt
ht lte bes orlie
Inn ng Dec rüüfd ift- ung
be telle
1)
ru
b
o
o
M
1
v
h
erü n n- alt erw kbla oku e sh
D
. R rüfs
2)
01
rk
c k gsi. A . P ile
2 9 er N
eim r 2
en tt me bla inw
3)
nh be
Stv ute
e
de kan nta tt
S e ac
H)
se m
Ba
t w n ti "W ise
ite hw
. (F
Ro pte
ng
n. eis
erd als one erb
ift . Se
l.-I
se n K u n " . un
um
14
ng
Dip
. rz
r,
g
hu
fa
fa
ac
hre
ss
sKe
erw
t in
b
n
a
Ü
sg
sti
&
hri
es
sg
C
n
.
am
i. V iter ieru
t
e ifiz
10-roèná záruka
Poskytujeme desaťroènú záruku na:
-
stálosť farieb okien voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu profilov
hw
ei
s
ss
Klasse 4
Klasse E 750
Klasse C4
*)
e3
lass
dsk
tan
ers
id
W
Kl
as
se
Kl
4
as
se
E
Kl
as
10
s
50
e
Kl
C
as
4
se
/B
Kl
1
as
4
se
4
420
9/
02-0
rt
Ze lle
ste
19
L
/7
spôsobené zneèistením.
3
Uvedené záruky sa nevzťahujú na zmeny vzh¾adu produktov alebo zmeny funkènosti
/ 11-03
Ve-Prü-1443-de
/ 505
vo farbe RAL okien a dverí.
pa
ac
V
16 e-P
.1
1
za normálnych podmienok ovplyvnená. Taktiež nebudú ovplyvnené fyzikálno-mechanické
em
st r
Sy tü
W- n
LI uße
A
rokov
nsc
E
20
er
eis ende
m e te m b
p
nah
chw emm
ng 2. Se
Na uchh
ll u
N
sa na vnútorné plochy tabúl nachádzajúcich sa v medzisklennej dutine, nebude
vlastnosti daného typu izolaèného skla.
10
it bei
-0
rokov
dsfähigke
08
7
Poskytujeme sedemroènú záruku na to, že prieh¾adnosť izolaèného skla, vzťahujúca
an
t, Widerst
Luftdurc
Windlast
rü
.2 -14
01 4
10 6-d
1.1 e
0.2 /
01
1
5
-
12
13
Porovnávacia tabu¾ka produktov
HLINÍKOVÉ OKNÁ
A VSTUPNÉ DVERE
Dizajn krídla
Rozmery
Tesnenie
Farby
a povrchová
úprava
hranaté (Z tvar)
Poèet komôr
Izolaèná pena v komorách (krídlo, rám)
Stavebná håbka rámu
Stavebná håbka krídla
Poh¾adová šírka rám+krídlo
Poh¾adová šírka 2 krídel bez ståpika
Poh¾adová šírka 2 krídel so ståpikom
Poèet (medzi rámom a krídlom)
Farba tesnenia
Kovanie
ALUSMART 70HI
okno
ALUSMART 70HI
vstupné dvere
strana 16 – 17
strana 22 – 23


3
3


70 mm
80 mm
127 mm
183 mm
210 mm
2
èierna
70 mm
70 mm
147 mm
176 mm
250 mm
2
èierna
(RAL 9016) biela farba


(RAL 9006) strieborná farba

(RAL 7016) antracitovo sivá farba
ALUSMART 70HI PSK ALUSMART 70HI HST
sklopno-posuvné
zdvižno-posuvné
dvere
dvere
Dizajn krídla
hranaté (Z tvar)
Poèet komôr
Izolaèná pena v komorách (krídlo, rám)
Stavebná håbka rámu
Stavebná håbka krídla
Poh¾adová šírka rám+krídlo
Poh¾adová šírka 2 krídel bez ståpika
Poh¾adová šírka 2 krídel so ståpikom
Poèet (medzi rámom a krídlom)
Farba tesnenia
strana 18 – 19
strana 20 – 21


3
3


70 mm
80 mm
127 mm
183 mm
210 mm
2
èierna
160 mm
70 mm
127 mm
107,5 mm
(RAL 9016) biela farba



(RAL 9006) strieborná farba




(RAL 7016) antracitovo sivá farba


(RAL 8019) tmavohnedá farba


(RAL 8019) tmavohnedá farba


na výber iné farby povrchovej úpravy


na výber iné farby povrchovej úpravy


imitácia dreva zlatý dub


imitácia dreva zlatý dub


imitácia dreva orech


imitácia dreva orech
√





na výber iné imitácie dreva
Izolaèné
vlastnosti
HLINÍKOVÉ SKLOPNO-POSUVNÉ
A ZVIŽNO-POSUVNÉ DVERE
Typ zasklenia
Ug=1,1 s hliníkovým dištanèným
rámikom
Ug=1,1 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Ug=0,6 s hliníkovým dištanèným
rámikom
Ug=0,6 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Ug=0,5 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Zvuková izolácia (dB)
Rozmery
Tesnenie
Farby
a povrchová
úprava
na výber iné imitácie dreva
Tepelná izolácia celého okna (Uw):
1,5
1,7
1,4
1,7
1,1
1,4
1,1
1,4
1,0
1,3
34 - 47 dB
do 42 dB
Skryté pánty - štandard bez príplatku

x
Vidite¾né pánty - štandard bez príplatku
x

K¾uèka s minimalizovanou rozetou

x
K¾uèka - iný typ
x

Hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie sú u okien závislé od ve¾kosti a vyhotovenia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na jednokrídlové
okno s rozmerom 1230 x 1480 mm.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na jednokrídlové vstupné dvere s rozmerom 1230 x 2180 mm.
Iné ve¾kosti a vyhotovenia môžu vykazovať odlišné stavebno-fyzikálne hodnoty. Presné výpoèty na príslušný rozmer výrobku
sú súèasťou dodávky.
Izolaèné
vlastnosti
Kovanie
Typ zasklenia
Ug=1,1 s hliníkovým dištanèným
rámikom
Ug=1,1 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Ug=0,6 s hliníkovým dištanèným
rámikom
Ug=0,6 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Ug=0,5 s kompozitným dištanèným
rámikom (Swisspacer)
Zvuková izolácia (dB)
x
2
èierna
Tepelná izolácia celého okna (Uw):
1,4
1,7
1,3
1,6
0,96
1,3
0,91
1,2
0,83
1,2
34 - 47 dB
do 42 dB
Skryté pánty - štandard bez príplatku
x

Vidite¾né pánty - štandard bez príplatku

x
K¾uèka s minimalizovanou rozetou
x
x
K¾uèka - iný typ


Uvedené hodnoty sa vzťahujú na sklopno-posuvné a zdvižno-posuvné dvere s rozmermi 3000 x 2200 mm.
Iné ve¾kosti a vyhotovenia môžu vykazovať odlišné stavebno-fyzikálne hodnoty. Presné výpoèty na príslušný rozmer výrobku
sú súèasťou dodávky.
14
15
ALUSMART 70HI okno
Hliníkovým oknom FENESTRA ALUSMART 70HI si môžete vytvoriť
vlastný
príbeh
moderného
dizajnu
a
pohodlia
každodenným
používaním.
ALUSMART 70HI chráni váš dom alebo byt svojim inovatívnym
skrytým mechanickým kovaním Schüco AvanTec®. Svojimi vlastnosťami
prispieva k zvýšenej bezpeènosti vášho domova. Okrem ochrany toho
najcennejšieho èo máte, vám ALUSMART 70HI poskytuje vynikajúce
tepelno-izolaèné a zvukovo-izolaèné vlastnosti vïaka optimalizovaným
systémom tesnenia a viackomorovým stredovým tesnením.
Váš priestor domova môže byť zaplavený svetlom a slnkom vïaka
úzkym poh¾adovým šírkam okenného profilu. Okno FENESTRA
ALUSMART 70HI vám dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru plnú
pohodlia.
FRIENDLY
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Schüco® AWS 70 HI
HIGH-TECH trojkomorový systém s kompozitným
a viackomorovým EPDM tesnením èiernej farby
zvyšujúce tepelnú izoláciu
Nadèasový dizajn s ve¾mi ¾ahkým ovládaním
Håbka trojkomorového rámu 70 mm
Håbka trojkomorového krídla 80 mm
Systém s dvoma tesneniami, viackomorové
kompozitné tesnenie
Hlavné komory krídla a rámu vyplnené
efektívnou izolaènou penou
Tepelná izolácia Uw od 1,1 do 1,5 W/(m2.K)
Zvuková izolácia 34 - 47 dB
Prievzdušnosť: Trieda 4
Vodotesnosť: Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5
Izolaèné trojsklo CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Na výber aj balkónové dvere s hliníkovým
prahom
Štandardne skryté kovanie Schüco AvanTec®
zvyšujúce tesnosť krídla k rámu
Na výber viaceré farby, štandard: biela,
strieborná, antracitovo sivá a tmavohnedá
Pod¾a požiadavky viaceré imitácie dreva,
štandard: zlatý dub, orech
Jednostrannou imitáciou dreva
na okne môžete vytvoriť
harmóniu dizajnu exteriéru
a interiéru vášho domova.
Obojstrannou imitáciou dreva
na okne vytvoríte jedineèný
nádych dizajnu prírodného
materiálu.
Na výber aj štandardná biela
farba, ak uprednostòujete
èisté jednoduché línie okien
a dverí.
Pre zvýšenie tepelno-izolaèných
vlastností okna máte na výber
aj trojsklo s kompozitným
SS dištanèným rámikom pre
efektívnu izoláciu.
Štandardnou sivou farbou
môžete posunúť architektúru
vášho domova na jedineènú
úroveò.
Základným
predpokladom
efektívnej izolácie okna je
úèinné prerušenie tepelného
mosta.
Balkónové dvere môžete mať
s
bezbariérovým
prahom
poskytujúcim pohodlný prechod
aj pre najmenších i najstarších.
Skryté kovanie zvyšuje tepelno-izolaèné vlastnosti vášho
domova a odbúraním pántov
je v súlade s trendom èistých
a minimalistických línií dizajnu
okien.
16
17
ALUSMART 70HI PSK sklopno-posuvné dvere
Sklopno-posuvný systém ALUSMART 70HI PSK vás pozýva na dotyk
s náladou plnou svetla, harmónie a pokojných chví¾.
ALUSMART 70HI PSK, vaše okno do okolitého prostredia, má dve
základné pozície otvorenia. Prvou je poloha sklopného otvorenia
s možnosťou plynulého dotyku s èerstvosťou vonkajšieho vzduchu.
Druhou pozíciou je posunutie krídla v celej jeho šírke na stranu,
s otvoreným pozvaním atmosféry vône slneèných lúèov.
Paralelný posuvný systém ALUSMART 70HI PSK vám prinesie nielen
komfortné ovládanie chodu krídla, ale aj vysokú úroveò bezpeènosti
v obidvoch pozíciách vïaka bezpeènostným prvkom kovania.
FRIENDLY
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Schüco® AWS 70 HI
HIGH-TECH kompozitné a viackomorové EPDM
tesnenie èiernej farby zvyšujúce tepelnú izoláciu
Optimálna kombinácia sklopne otvárate¾ného
okna a posuvným spôsobom otvorenie na celú
plochu skla dverí
Nadèasový dizajn s ve¾mi ¾ahkým posuvným
ovládaním
Håbka trojkomorového rámu 70 mm
Håbka trojkomorového krídla 80 mm
Systém s dvoma tesneniami, viackomorové
kompozitné tesnenie
Hlavné komory krídla a rámu vyplnené
efektívnou izolaènou penou
Tepelná izolácia Uw od 1,1 do 1,5 W/(m2.K)
Zvuková izolácia 34 - 47 dB
Prievzdušnosť: Trieda 4
Vodotesnosť: Trieda 9A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5
Izolaèné dvojsklo CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4
Ug = 1,1 W/(m2.K), na výber aj izolaèné trojsklo
Ergonomicky predåžená k¾uèka - vysoký komfort
ovládania
Štandardne nútené ovládanie - ¾ahkosť ovládania
ve¾kých a ťažkých krídel
Na výber viaceré farby, štandard: biela,
strieborná, antracitovo sivá a tmavohnedá
Pod¾a požiadavky viaceré imitácie dreva,
štandard: zlatý dub, orech
Krídla paralelného posuvného systému s nosnosťou 200 kg
sú v dizajnovej harmónii s rámom, v ktorom sú osadené.
Krídla zvonka èisto a plošne lícujú s rámom a zvnútra
s prítlakom zaisťujú efektívnu tesnosť.
Posuvný systém je v štandardnej výbave s núteným
ovládaním, ktorého výhodou je ¾ahkosť ovládania ve¾kých
a ťažkých prvkov. Vysoký komfort ovládania zabezpeèujú
ložiskové uzávery.
K dispozícii je nastavite¾ná regulácia prítlaku a jednoduché
nastavenie výšky krídla. Predåžená k¾uèka je ergonomicky
tvarovaná vo farbách biela, èierna, strieborná. Spodná
krycia lišta je vo farbe výrobku.
18
19
ALUSMART 70HI HST zdvižno-posuvné dvere
Na posuvný systém ALUSMART 70HI HST sa môžete vždy spo¾ahnúť,
ako na tichého spoloèníka poskytujúceho bezbariérovú vo¾nosť
pohybu
medzi
miestnosťami
vášho
domova,
terasy,
záhrady
a pod. Dokáže vniesť do vášho príbytku atmosféru tepla slneèných lúèov
a zároveò po otvorení spojiť harmóniu vášho vo¾ného èasu v miestnosti
s energiou pokoja prírody.
Svojím moderným dizajnom sa dokáže zaèleniť do architektúry
vášho domova a vïaka inovatívnej konštrukcii je úèinne odolný voèi
deformácii rámu v dôsledku vysokých teplotných rozdielov. Zároveò
dosahuje vysokú mieru bezpeènosti. Pohyblivé dvere majú výbornú
tesnosť proti hnanému dažïu, vetru a inému nepriaznivému poèasiu.
Posuvný systém ALUSMART 70HI HST sa stane aj vïaka svojej ¾ahkej
a tichej prevádzke neoddelite¾nou súèasťou vášho pohodlia.
FRIENDLY
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Schüco® ASS 70 HI
HIGH-TECH trojkomorový systém s kompozitným
a viackomorovým EPDM tesnením èiernej farby
zvyšujúce tepelnú izoláciu
Bezbariérový prechod po odsunutí krídla s malými
šírkami rámov pre väèšiu otvorenosť voèi svetlu zvonka
Nadèasový dizajn s ve¾mi ¾ahkým posuvným
ovládaním
Håbka trojkomorového rámu 160 mm
Håbka trojkomorového krídla 70 mm
Systém s dvoma dorazovými tesneniami
s prídavnými plastovými dutými komorami pre
lepšiu tepelnú izoláciu
Komory krídla vyplnené efektívnou izolaènou penou
Tepelná izolácia Uw = 1,2 W/(m2.K)
Zvuková izolácia do 42 dB
Prievzdušnosť: Trieda 4
Vodotesnosť: Trieda E900
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C4 / B4
Izolaèné trojsklo CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Ergonomicky predåžená k¾uèka - vysoký komfort
a ¾ahkosť ovládania ve¾kých presklení
Tichý chod krídel a ochrana proti vlámaniu
stabilným kovaním a konštrukciou
Na výber viaceré farby, štandard: biela,
strieborná, antracitovo sivá a tmavohnedá
Pod¾a požiadavky viaceré imitácie dreva,
štandard: zlatý dub, orech
Izolaèné mostíky s penovými výplòami v profiloch krídel
a v ráme zaruèujú tú výbornú tepelnú izoláciu. Minimálne
poh¾adové šírky umožòujú maximálne rozmery krídel,
èím prinášajú ve¾kú transparentnosť. Ve¾kou výhodou
je plochý prah pre vysoký komfort a bezbariérový prechod.
Progresívna technika vodiacich vozíkov dbá o ¾ahký a tichý
chod krídel. Premyslené detaily kovania spolu s predåženou
k¾uèkou umožòujú ¾ahké ovládanie aj ve¾kých a ťažkých
krídel. Ochrana proti vlámaniu je zaruèená kompaktnou
konštrukciou, ako aj stabilnými kovaniami.
20
21
ALUSMART 70HI vstupné dvere
Hliníkové dvere FENESTRA ALUSMART 70HI vám dokážu odpovedať,
èi je možné spojiť perfektný dizajn vstupných dverí s bezpeènosťou.
Tieto dvere sa dokážu nielen vèleniť do dizajnu vášho domova,
ale aj splniť každodenné nároky na stabilitu a záťaž.
ALUSMART 70HI dvere sú mimoriadne stabilné a tvarovo stále
aj pri najsilnejšom mechanickom namáhaní. Sú odolné voèi korózii
ako i nepriaznivým poveternostným vplyvom. Hliníkové dvere splnia
vašu túžbu po optimálnej funkènosti a zvýšenej ochrany pred vlámaním.
FENESTRA ALUSMART 70HI dvere svojou dlhou životnosťou, stabilitou
a ¾ahkým chodom splnia aj pri ve¾kých rozmeroch váš sen o bezpeènom
bývaní.
FRIENDLY
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Schüco® ADS 70 HI
HIGH-TECH trojkomorový systém s kompozitným
a viackomorovým EPDM tesnením èiernej farby
zvyšujúce tepelnú izoláciu
Jedno a dvojkrídlové, otvárané dnu alebo von
s celoobvodovým krídlom
Efektívna tesnosť krídla proti vetru a hnanému
dažïu
Håbka trojkomorového rámu 70 mm
Håbka trojkomorového krídla 70 mm
Systém s dvoma efektívnymi tesneniami
Komory rámu vyplnené efektívnou izolaènou
penou
Tepelná izolácia dverí Ud = 1,3 - 1,7 W/(m2.K)
Zvuková izolácia do 42 dB
Prievzdušnosť: Trieda 2
Vodotesnosť: Trieda 4A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C2
Znížený hliníkový prah s prerušeným tepelným
mostom
Dvojdielne 3 kusy 3D pántov štandardne
vo výbave
Štandardne trojbodové bezpeènostné
uzatváranie, na výber rôzne prevedenia
Na výber viaceré farby, štandard: biela,
strieborná, antracitovo sivá a tmavohnedá
Pod¾a požiadavky viaceré imitácie dreva,
štandard: zlatý dub, orech
Povrchovú úpravu dverí je
môžné prispôsobiť dizajnu
vašich okien, ktoré presvedèivo
imitujú vzh¾ad dreva.
Tri dvojdielne nastavite¾né
bezpeènostné pánty zvyšujú
tesnosť a presnú zatvárate¾nosť,
èím sa stávajú aktívnym prvkom
ochrany vášho domova.
Nízky hliníkový prah dverí
zvyšuje mieru bezbariérovosti
prechodu pre deti, starších
a hendikepovaných ¾udí. Dvere
sú stále efektívne v ochrane
pred nepriaznivým poèasím.
Trojbodový automatický zámok
(iné prevedenia zámku pod¾a
požiadavky) prináša najvyššiu
tesnosť dverí a vysnívané
pohodlie otvárania / zatvárania
¾ahkým pohybom.
22
23
Klasické a moderné výplne dverí
UKÁŽKY ZO ŠIROKÉHO SORTIMENTU VÝPLNÍ
Standard Plus Zora
Standard Plus Tara
Elite Vaduz
Elite Moskva
Elegance Cetina
Elite London
Moderna Pag Fab
Elite Lisabon
UKÁŽKY ZO ŠIROKÉHO SORTIMENTU VÝPLNÍ
Elite Dublin
Future Biokovo
Future Kozjak
Future Psunj
Future Hvar
Vizual HU
Future Erdut
Vizual IT
24
25
Farby a imitácie dreva
Typy ornamentových skiel
Môžete si vybrať z viacerých alternatív farebnosti
Na zdôraznenie elegancie vášho domu a na vytvorenie intímnej atmosféry máme v ponuke aj dekoratívne sklá.
vašich
Odporúèame využitie dekoratívnych skiel v priestoroch, v ktorých je potrebné obmedzenie vidite¾nosti
nových
okien.
Buï
sa
vydáte
cestou
typickej avšak stále atraktívnej sivej farby, alebo
zvonka – napríklad kúpe¾òa alebo prízemie rodinného domu.
sa rozhodnete pre jednoduché èisté línie vašich
bielych okien.
Pre nároènejších existuje možnosť vybrať si buï
z rôznych fascinujúcich odtieòov sivej farby, alebo
z fólie, ktorá príjemne a verne imituje farbu
dreva. Všetky povrchové úpravy sú odolné proti
poveternostným vplyvom.
Záleží len na vašom rozhodnutí, akú atmosféru vášho
priestoru si výberom farby vytvoríte!
SGG Master ligne
SGG Master care
SGG Maris
SGG Master lens
SGG Altdeutsch
SGG Silvit
SGG Chinchila
SGG Master point
SGG Master ray
SGG Satinato
SGG Kathedral
SGG Madera
ŠTANDARDNÉ FARBY A IMITÁCIE DREVA
Zlatý dub
Orech
RAL 9006 strieborná
RAL 7016 antracitovo šedá
RAL 9016 biela
RAL 8019 tmavo hnedá
Na výber viaceré farby a imitácie dreva pod¾a požiadavky.
26
27
Typy k¾uèiek
NADÈASOVOSŤ. UNIVERZÁLNOSŤ. EXKLUZÍVNOSŤ.
Rovnako ako u ostatných èastiach okna a dverí i k¾uèky musia spåòať
najvyššie požiadavky z h¾adiska funkènosti a dizajnu.
Z toho dôvodu Schüco vyvinul rad k¾uèiek z ve¾mi kvalitného hliníku
s jednotnými atraktívnymi prvkami dizajnu vhodnými do všetkých typov
miestností.
¼ahko ovládate¾né rukoväte majú nadèasový tvar èistých línií.
Exkluzívnosť k¾uèiek je podporená aj štandardným vysoko kvalitným
skrytým kovaním a minimalistickou rozetou. Prednosťou k¾uèiek
je splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany a predchádzaniu
úrazom.
Vïaka
nadèasovosti
funkèného
dizajnu
získali
Schüco
k¾uèky
rešpektované ocenenie iF-Award 2006.
OKENNÉ K¼UÈKY
K¼UÈKY VSTUPNÝCH DVERÍ
farba: biela
farba: elox
farba: biela
farba: elox
farba: èierna
farba: nerez
farba: èierna
farba: nerez
K¼UÈKY ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE
farba: elox
(k¾uèka-gu¾a)
farba: bronz
farba:
biela
farba:
elox
farba:
èierna
MADLÁ
farba:
nerez
farba: nerez
K¼UÈKY SKLOPNO-POSUVNÉ DVERE
farba:
biela
farba:
elox
farba:
èierna
farba:
nerez
28
29
Tieniaca technika
Úspora nákladov
Roletové
systémy
sú
vynikajúcim
nástrojom dosiahnutia úspor pri neustále
sa zvyšujúcich cien za energie.
Nižšie náklady na vykurovanie v zimných
mesiacoch a v letných mesiacoch nižšie
náklady na klimatizovanie.
CLASSIC - PREDOKENNÁ ROLETA
S VIDITE¼NÝM BOXOM
Roletový systém urèený väèšinou pre dodatoènú montáž.
Lamelový pancier je navíjaný do hliníkového boxu
umiestneného na exteriérovej strane. Tento systém
umožòuje tiež vytvorenie tzv. dvojrolety bez obmedzenia šírky.
Možnosťou je integrácia rolovacej siete priamo do roletového
boxu.
Ochrana proti slnku
V letných horúcich dòoch kedy sa z vášho
príbytku stáva neznesite¾ný "skleník", vám
pomôžu predokenné rolety MINIROL®.
Elektricky ovládané rolety môžu byť
automaticky zatienené napríklad pri
urèitej intenzite slneèného svitu.
Roleta je zložená z lamiel, ktoré sa po stranách pohybujú
vo vodiacich lištách a v hornej èasti sa rolujú do vidite¾ného
boxu. Ochrana proti nadvihnutiu lamiel je vyriešená závesnými
pružinami.
Vodiace lišty: extrudovaný hliník rozmeru 53 x 22 mm (GL100)
na oboch stranách tesniace a stieracie tesnenie
Roletový box: valcovaný hliníkový plech rozmeru od 125 mm
do 205 mm vo farbách pod¾a ponuky
Bezpeènosť a ochrana majetku
Je dokázané, že predokenné rolety sú
výrazným pomocným prvkom v ochrane
vášho domova pred nepozvanými ¾uïmi.
V prípade odchodu na dovolenku
jednoducho spustíte rolety, èím výrazne
zvýšite ochranu Vášho obydlia.
Elegancia a pestrosť farieb
Rolety sú významným dekoratívnym
prvkom vášho obydlia. Môžete si vybrať
z viacerých možností ich farebného
prevedenia: imitácie dreva alebo možnosť
lakovania v akejko¾vek farbe vzorkovníka
RAL.
Ochrana pred nepriaznivým poèasím
Roletové systémy spo¾ahlivo ochránia
vaše okná pred silným vetrom, dažïom,
snehom alebo inými nepriaznivými
poveternostnými vplyvmi.
Ovládanie popruhom, šnúrou
alebo k¾ukou
Každý typ ovládania – popruh, šnúra,
k¾uka - má svoje špecifické výhody.
Popruh sa omnoho lepšie drží v ruke,
avšak musí byť vyvedený z boxu priamo.
Šnúru je možné bez akýchko¾vek
problémov viesť napr. skrz stenu
a to za použitia bowdenu. Držanie
je menej pohodlné.
Použitie popruhu, alebo šnúry nie je
vždy výhodné, pohodlné alebo žiadúce.
Pre tieto prípady je tu priame ovládanie
k¾ukou. K¾uka prináša oproti popruhu
a šnúre urèité pohodlie najmä pri väèších
rozmeroch roliet.
Motorické ovládanie s možnosťou
dia¾kového ovládania
Najpohodlnejším a najelegantnejším
riešením ovládania roletových systémov
vhodným pre všetky typy a ve¾kosti
roliet je použitie špeciálnych trubkových
pohonov. V tomto prípade si môžete
vybrať rôzne moderné prvky a funkcie,
ktoré spríjemòujú samotné používanie
roliet. Moderné prvky: dia¾kové ovládanie,
centrálne alebo skupinové ovládanie,
k¾úèové spínaèe, slneèné èi veterné èidlá,
programovate¾né hodiny a mnoho ïalších.
CENTRÁLNY
OVLÁDAÈ I-R TIMER
PLUS
-
týždenné hodiny s rádiovým vysielaèom
program umožòuje nastaviť rôzne èasy otvárania,
zatvárania, blokovania
funkcia ASTRO vyťahovanie rolety pod¾a
nastavenia, pohyb roliet v závislosti od východu
a západu slnka
dovolenkový program: roleta sa sama pohybuje
v náhodnom èase
automatická zmena letného i zimného èasu
a možnosť pripojenia slneèného èidla
DIA¼KOVÝ OVLÁDAÈ
PÄŤKANÁLOVÝ
S DISPLEJOM I-R- MULTI
SEND PLUS
-
multifunkèný 5 kanálový prenosný ovládaè
s možnosťou nastavenia každého kanálu
samostatne plus centrálny kanál
manuálne / automatické ovládanie s možnosťou
vypnutia automatiky
možnosť nastavenia medzi polohy jednotlivo
pre každý kanál
funkcia veèernej astrofunkcie: vyťahovanie rolety
pod¾a nastavenia, spúšťanie pri západe slnka
dovolenkový program: roleta sa sama pohybuje
v nadefinovanom èase
FASADE - PREDOKENNÁ ROLETA
SO ZAOMIETATE¼NÝM BOXOM
Ideálne a najelegantnejšie riešenie na trhu urèené
predovšetkým pre novostavby a rekonštruované objekty.
Box rolety je zaomietate¾ný a odizolovaný priamo v stene
nad okenným otvorom, vïaka èomu nie je vôbec vidite¾ný.
Tento systém umožòuje tiež vytvorenie tzv. dvojrolety
bez obmedzenia šírky.
Možnosťou je integrácia rolovacej siete priamo do roletovej
krabice.
Vodiace lišty: extrudovaný hliník rozmeru 53 x 22 mm (GL100)
na oboch stranách tesniace a stieracie tesnenie
Roletový box: valcovaný hliníkový plech rozmeru od 137 mm
do 205 mm vo farbách pod¾a ponuky
MONO - NADOKENNÁ ROLETA
Roletový systém s boxom umiestneným smerom do miestnosti
medzi oknom a hornou stranou otvoru.
Montáž tohto plastového boxu je realizovaná ešte pred
samotným osadením okenného rámu.
Roletový box je zateplený polystyrénovou vložkou a vybavený
revíznym krytom.
Jednoduchší variant ob¾úbeného systému so zaomietacím
boxom, pretože tu tiež nie je box z exteriéru vôbec vidite¾ný.
Vodiace lišty: extrudovaný plast rozmeru 61 x 33 mm (GLP511)
na oboch stranách tesniace tesnenie
Roletový box: zostavený zo štyroch PVC dielov rozmeru
175,5 mm a 214,5 mm vo farbách pod¾a ponuky
30
31
Tieniaca technika
ALUCOVER – VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ
ŽALÚZIA
PRIMASET – PEVNÁ SIEŤ PROTI HMYZU
Vonkajšie hliníkové žalúzie patria k najpopulárnejšiemu
spôsobu exteriérového tienenia. Sú ob¾úbené nielen
u projektantov moderných administratívnych budov
a polyfunkèných objektov, ale svoje uplatnenie nájdu aj na
projektoch rodinných domov, kde sú výrazným dizajnovým
doplnkom dotvárajúcim charakter stavby. Vhodným
naklopením lamiel žalúzie regulujeme intenzitu svetla
v miestnosti, a tým dosiahneme vysoký stupeò zatienenia,
èím ovplyvníme teplotu v interiéroch budov.
V ponuke sú dve lamely v tvare písmena „C“ a „Z“, ktoré
sú vedené v boèných hliníkových vodiacich lištách. K dispozícii
je možnosť umiestniť ich priamo nad preklady okien, kedy
sú vo vytiahnutom stave schované, alebo ich doplniť o ochranné
krycie plechy. Viacero typov ovládania môže byť doplnené
senzormi na svetlo a vietor.
biela
RAL 9003
slonová kosť
RAL 1015
Okenné siete PRIMASET predstavujú najúèinnejšiu ochranu
interiéru proti hmyzu a sú neodmyslite¾ným doplnkom
nielen obytných, ale aj kancelárskych a výrobných priestorov.
Jednoduchá montáž a demontáž na okenný rám z interiéru
z nich robí elegantný, pritom však vysoko funkèný doplnok
každého okna.
strieborná
RAL 9006
PRIMASET – SIEŤOVÉ DVERE
strieborná
RAL 9007
èervená
RAL 3000
bronz
VSR 780
hnedá
RAL 8014
ISO SYSTEM – INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ
ŽALÚZIA
Sieťové dvere sa vyrábajú vo viacerých modifikáciách.
Montáž na rám alebo do ostenia poskytuje široké možnosti
ich využitia.
Extrudovaný profil zabezpeèuje tuhosť sieťových dverí.
V štandarde je integrovaný samozatvárací pánt.
Žalúzie nachádzajú svoje uplatnenie v interiéroch budov,
kde nastavením sklonu lamiel umožòujú zatienenie interiéru
miestnosti a súèasne plnia funkciu ochrany pred teplom.
Žalúzie IHT sú najvyh¾adávanejším technickým variantom
pomerom cena - výkon. Žalúzia je zložená z kvalitných
železných, plastových a textilných komponentov spolu
so štandardne vysokou kvalitou hliníkových lamiel. Lamely
sa zhotovujú z flexibilnej hliníkovej zliatiny so špeciálnou
farebnou povrchovou úpravou vypa¾ovaním svetlo stálym
lakom odolným voèi poškodeniu. Ovládanie žalúzie je ve¾mi
jednoduché pomocou retiazky, ktorou sa lamely žalúzie
naklápajú a vyťahujú. Výhodou je jednoduchá montáž a ¾ahká
obsluha a údržba.
Štandardné farebné vyhotovenia pevných a otváravých sietí.
00 biela
SD1/SD3/SS2
01 dub zlatý
SD3
02 hnedá
SD1/SD3/SS2
04 èerešna
SD3
05 bronz
SD3
32
33
Tepelnoizolaèné vlastnosti
Naše myšlienky zamerané na budúcnosť a ich
Okno-dverový systém SCHÜCO AWS/ADS 70 HI
presadenie sa orientujú na ekologické, ekonomické,
je
funkèné a dizajnové kritériá. Vyzretou ponukou
tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu. Pokrokovosť
produktov
a
služieb
vytvárame
pre
našich
zákazníkov ideálne podmienky pre vhodný výber.
Nad optimálnymi oknami sa spravidla zamýš¾ame
len raz: pri renovácii alebo pri výstavbe domu.
Dôležitými kritériami pri tomto sú dizajn, komfort
vysokokvalitný
hliníkový
systém
spåòajúci
a inovatívnosť sú jeho nosnými charakteristikami.
Presvedèia
a
svojim
výkonovými
technologickým
parametrami,
náskokom
ktoré
zatláèajú
do úzadia doterajšie okenno-dverové systémy.
bývania, úspora nákladov vïaka úèinnej tepelnej
izolácii. S našimi oknami a ich ve¾mi dobrej tepelnej
bývania, ale aj o zníženie úètov za vykurovanie
Okno s tepelnoizolaènými
vlastnosťami osadené
v jednovrstvovom murive
a chladenie. Èím lepšie je izolovaný obvodový
Jednovrstvové murivo spolu s optimálne tepelne
plášť budovy, tým menej energie potrebujete
izolovaným okenným systémom vytvorí ve¾mi zdravé
na vykurovanie interiéru. Naše okná sú vhodné
a príjemné obytné prostredie.
izolácii zostane teplo tam, kam patrí.
Tento fakt sa postará nielen o príjemný komfort
pre nízkoenergetické domy, pasívne domy a obnovu
starej výstavby.
Energeticky efektívnymi oknami okrem toho aktívne
Jednovrstvové murivo
Kontaktný zatep¾ovací systém
prispievate k šetreniu nášho životného prostredia.
Jednovrstvové murivo je overené a potvrdené svojou
Profily SCHÜCO sa harmonicky zaèlenia do fasády
Vïaka
dlhou tradíciou. Pripomína monolit. Je jednoduché,
s ideálnymi tepelnoizolaènými vlastnosťami.
robustné a menej rizikové z h¾adiska porúch
Poloha osadenia okna ako aj jeho prevedenie priamo
na rozdiel od systémov skladajúcich sa z viacerých
ovplyvòujú (vylepšujú alebo zhoršujú) teplotechnické
materiálov. Na druhej strane však má svoje limity
vlastnosti výplne otvorov. Osadzovací detail ako
z
aj poloha osadenia výplne otvoru v ostení priamo
jedineènej
stabilite
môžu
byť
okenné
profily štíhlejšie a okenné plochy väèšie. Výsledkom
sú pridané solárne energetické zisky.
Súèinite¾ prechodu tepla U:
Prechod tepla stavebnou konštrukciou: èím je hodnota U nižšia, tým sú tepelné straty menšie.
Pod¾a platného nariadenia o energetickej úspornosti je v novostavbách na dodržiavanie požadovanej celkovej
h¾adiska
energetickej
viacvrstvovým systémom.
nároènosti
oproti
ovplyvòuje povrchovú teplotu výrobkov.
energetickej bilancie spravidla potrebná vysoká tepelnoizolaèná schopnosť okna.
Vývoj tepelnotechnických požiadaviek na budovy na bývanie
34
35
Úžitkové vlastnosti skiel
V oblasti budov sa stále ešte skrýva ve¾ký potenciál.
DIZAJN. Ornamentové sklá zachytávajú svetlo a vytvárajú zvláštne efekty. Ich výborná priesvitnosť zabezpeèuje
Výzva sa nazýva úspora tepelnej energie vïaka lepšej tepelnej izolácii. Izolaèné dvojsklo alebo trojsklo spojuje
v miestnostiach optimálnu úroveò svetla a zároveò chráni pred nežiaducimi poh¾admi. Tieto sklá sa okrem
transparentnosť štandardného skla s výhodami špièkového tepelnoizolaèného skla.
atraktívneho vzh¾adu dajú kombinovať aj s bezpeènosťou: môžu byť tvrdené alebo vrstvené. Takto spåòajú
Moderné zasklenia v sebe spájajú optimálnu tepelnú izoláciu s vynikajúcou transparentnosťou a vïaka svojej
bezpeènostné požiadavky. Vhodné sú pre všetky aplikácie v komerèných a rezidenèných priestoroch (kancelárie,
vynikajúcej tepelnej izolácie sa hodia pre novostavby a rekonštrukcie.
obchody, hotely a reštaurácie) a ich využitie je takmer neobmedzené.
Tieto výrobky tvoria èíre sklá, na ktoré je nanesený tenký povlak zložený z materiálov drahých kovov metódou
katódového rozprašovania na èíre sklo.
RÁMIKY SKIEL
Tento povlak má vlastnosti nízkej emisivity, ktorý odráža infraèervené lúèe späť do miestností.
Spojenie
dvoch
tabú¾
izolaèného
skla
je
prostredníctvom dištanèných rámikov.
Výhody izolaèného skla
Tradiène je toto spojenie vytvorené hliníkovým
PLANITHERM®ULTRA N
s nevidite¾nou tepelno izolaènou
vrstvou z uš¾achtilého kovu
SGG
Neutrálny vzh¾ad
Zvýšenie pohodlia
vysušený vzduch
alebo uš¾achtilý
plyn
Nízke náklady na vykurovanie
Prestup svetla a získavanie tepla
rámikom. Avšak hliník je dobrý vodiè tepla, a preto
je ako efektívnejšia alternatíva ponúkaný tzv. teplý
rámik.
vnútro
TEPLÝ RÁMIK
Teplý rámik eliminuje prestup tepla po celom obvode
Energetická reflexia
Energia
vyžiarená do
exteriéru
pokovenie (vrstva striebra)
Priamy prestup
slneèného
žiarenia
Energia
vyžiarená do
interiéru
Solárny faktor
Ti: 80%
g: 63%
skla a tým vylepšuje energetickú bilanciu budovy.
Tento dištanèný rámik je tepelne optimalizovaný
+20°C
hodnota Ug: 1,1 W/m2K
tým, že je vyrobený z kompozitného plastu, ktorý
má mimoriadne efektívne izolaèné vlastnosti.
Prínosy teplého rámiku v izolaènom skle:
-
zvýšenie
povrchovej
teploty
povrchu
skla
na okraji zasklenia
-
OCHRANA PROTI HLUKU. S našimi oknami bude vaše bývanie príjemné. Vïaka zabudovaniu zvukovo
izolaèných skiel možno dosiahnuť optimálnu zvukovú izoláciu.
Používa sa tam, kde sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu v blízkosti frekventovaných ciest, železníc, letísk
obmedzenie
alebo
vylúèenie
kondenzácie
vodných pár na okraji zasklenia
-
zníženie celkového súèinite¾a prestupu tepla
oknom Uwindow
a pod. Zvukovoizolaèné sklo je lepené sklo so špeciálnou PVB fóliou, ktorá pôsobí ako tlmiè medzi dvomi tabu¾ami
skla. Takýmto vrstvením sa odstraòuje problém kritickej frekvencie a zabraòuje sa vibráciám.
SGG
SWISSPACER®
OCHRANA PROTI VLÁMANIU. Vrstvené bezpeènostné sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých tabú¾ skla
a jednej alebo viacerých fólií PVB (polyvinyl butyral). Keï dôjde k rozbitiu skla, èrepy zostanú prichytené k fólii.
Teplý okraj
Zloženie skla musí byť nato¾ko bezpeèné, aby zabránilo vlámaniu alebo zraneniu. V závislosti na zložení a poète PVB
Vysúšací prostriedok
(molekulové sito)
fólií a ostatných faktoroch sú k dispozícii rôzne úrovne ochrany, ktoré spåòajú požiadavky oh¾adom:
-
ochrany osôb pred rizikom úrazu (úlomky rozbitého skla)
-
ochrany tovaru a zabezpeèenie proti vlámaniu v súkromných domoch, obchodoch a kanceláriách
-
ochrany proti strelám
-
ochrany proti výbuchom
Kovová fólia
zabraòujúca úniku plynu
Dvojsklo
Trojsklo
36
37
Triedy bezpeènosti - kovanie
Denne sa dozvedáme informácie o vlámaniach
tesnení a tým zaruèuje tesnosť a èisté línie bez
Na obrázku budovy sú zobrazené druhy stupòov
a krádežiach do domov a bytov. Každý z nás si vie
akýchko¾vek rušivých prvkov. To znamená, že všetky
bezpeènostných tried. Reálne aplikovanie stupòov
predstaviť, ako spomínané narušenie súkromia
èasti kovania predovšetkým pánty a prevodovka
bezpeènosti objektov je závislé od požiadaviek
ovplyvní pohodu pokojného bývania.
sú nevidite¾ne zabudované do vnútra konštrukcie
zákazníka.
Rozlišujeme 6 stupòov bezpeènosti. Vo všeobecnosti
do priestoru medzi rámom a krídlom. Vysoký
už trieda odolnosti proti vlámaniu RC 2 poskytuje
komfort ovládania zabezpeèujú ložiskové uzávery.
užívate¾ovi vyšší stupeò ochrany objektu a nie je
V štandardnej výbave OS okna sú nastavite¾né všetky
jednoduché vlámať sa cez takéto okná alebo dvere,
uzatváracie body a poistka proti chybnej manipulácii.
pretože je k tomu potrebné adekvátne náradie
Z interiérovej strany je vidite¾ná iba dizajnová k¾uèka,
a dostatoèný èas. Štatisticky je najviac vlámaní cez
terasové dvere a pivnièné okná. Bezpeènosť domu
je taká, aký bezpeèný je najslabší prvok v dome. Preto
treba dbať na to, aby boli okná a dvere rovnako
bezpeèné. Bezpeènosť proti vlámaniu sa u okien
dosahuje použitím kovania s uzatváracími bodmi,
ktoré zachádzajú do uzatváracích platnièiek na ráme.
Ïalej je dôležité použiť uzamykate¾nú k¾uèku, ktorá
bráni tomu, aby vlamaè rozbil èasť presklenia a otvoril
si okno pomocou k¾uèky. Neodmyslite¾ná súèasť okien
aj praktické výhody pri údržbe a èistení okna. Ïalšími
výhodami tohto kovania je, že je ¾ahko ovládate¾né
a nenároèné na nastavenie. Je možné ho použiť
do hmotnosti okenného krídla až 130 kg a uhla
Štatistický preh¾ad miest
vniknutia cez okno
RC 2
pozostávajúce z viacerých navzájom zlepených tabú¾
Rozbitie skla a následné otvorenie
13%
Otvorenie sklopeného okna
10%
69%
skla pomocou fólie, ktorá bráni jednoduchému
Otvorené alebo nezaistené okno
3%
rozbitiu skla. V koneènom dôsledku je rozhodujúce,
Rozbité sklo a vniknutie
2%
Nadvihnutie profilu na strane pántu
1%
kovania a zasklenia. Izolaèné dvojsklo a trojsklo
RC 1
otvorenia do 90°.
Vypáèený profil na strane k¾uèky
okna do jedného celku. Jedná sa hlavne o montáž
bezpeènosť
èo je nielen dizajnovo prijate¾nejšie, ale má to
odolných proti vlámaniu je aj bezpeènostné zasklenie
akým spôsobom sú namontované všetky súèasti
Základná
Vyrezané sklo a otvorenie
1%
Odvàtaný rám a otvorenie
1%
Skúšanie výrobkov sa
vykonáva pod¾a
DIN V ENV 1627
je vlepené, alebo je zabezpeèená zasklievacia lišta
proti vytlaèeniu. Rovnako ako pri dverách, tak
aj pri oknách je dôležitá montáž samotného okna
do stavebného otvoru. Systém otvarávo-sklopného
Schéma základného kovania Schuco AvanTec
kovania spåòa najprísnejšie požiadavky trhu z poh¾adu
bezpeènosti,
komfortu
ovládania
a
špièkovej
technickej úrovne.
Schüco AvanTec – celoobvodové kovanie
Je to systémové nerezovo-hliníkové skryté kovanie
s osvedèenou kvalitou a funkènosťou od nemeckej
Štandardný uzáver
Bezpeènostný uzáver
firmy Schüco®. Skryté kovanie neprerušuje rovinu
38
39
Úspory energií
V súèasnej dobe sa kladie ve¾ký dôraz na energeticky
zástavbe ako aj pri energetickej sanácii budov. Okná
KVALITNEJŠIA MONTÁŽ
úsporné riešenia budov s dlhodobou životnosťou
sa svojimi funkciami výraznou mierou podie¾ajú
Neprofesionálna montáž môže dobré technické
Jednotlivé zložky tohto systému plnia rozlièné
použitých materiálov, nízkymi stavebnými nákladmi
na tvorbe vnútorného prostredia a rozhodujúcou
parametre kvalitného okna zredukovať a ve¾mi èasto
funkcie. Vonkajšie paropriepustné tesnenie chráni
a ekonomickou prevádzkou.
mierou na energetických stratách objektov.
sa stáva, že tepelno a zvukovoizolaèné vlastnosti
pred poveternostnými vplyvmi a zároveò odvetráva
Surovín bude stále menej a energie budú drahšie.
Investíciou
okna nie sú po montáži rovnaké ako vlastnosti výplne
pripájaciu škáru, aby sa zabránilo kondenzácii vodnej
Treba znižovať množstvo emisií.
plášťa vašej budovy bude väèšia úspora energie.
okenného
pary a tvorbe plesní. Stredové tesnenie plní funkciu
Obnovite¾ná, pre životné prostredie vyhovujúca a klímu
S našimi výrobkami aktívne prispejete k pozitívnej
že práve v oblasti tepelných mostov, ktoré vznikajú
tepelnej a zvukovej izolácie.
šetriaca energia predstavuje pre budúce generácie
energetickej bilancii a chránite životné prostredie.
pri
Vnútorné
bezpeèné a dodatoèné zásobovanie energiou.
Pomocou vhodne vyvinutej konštrukcie profilov,
ku kondenzácii vodných pár a vzniku plesní.
vnútornú klímu od vonkajšej a zároveò chráni
Šetrenie
tesnení, zasklenia alebo komponentov pre pasívne
Kvalitu okna teda výrazne ovplyvòuje riešenie jeho
stredové
domy sa vám podarí udržať teplo vo vnútri domov.
styku s murivom. Okenné konštrukcie prenášajú
Tento systém zabezpeèuje požadované parametre
všetky sily pôsobiace na stavebnú konštrukciu,
pripojovacej škáry pod¾a hesla „vnútri tesnejšie ako
t. j. vietor, vlastná váha okna, pohyb stavby.
vonku“.
Dôležitým predpokladom na správnu funkènosť okna
Ak si chcete naozaj správne vybrať, neostáva vám niè
je správne osadenie vo všetkých rovinách. Ak nie
iné, ako navštíviť naše obchodno predajné miesto
sú tieto postupy splnené, môže sa okno samovo¾ne
osobne a presvedèiť sa na vlastnej koži o prístupe
otvárať alebo zatvárať. Následkom nedostatoèného
a fundovaných odpovediach na vaše otázky.
energiou
a
jej
optimálne
využívanie
je rozhodujúce pri novostavbách, pri stavaní v existujúcej
do
tepelnej
izolácie
obvodového
otvoru.
osadzovaní
Každodenná
okien,
prax
dochádza
dokazuje,
najèastejšie
paronepriepustné
tesnenie
pred
tesnenie
vlhkosťou
z
odde¾uje
interiéru.
ukotvenia môže vzniknúť deformácia okenného
rámu, èo spôsobí netesnosť a zlú obsluhu okna
poèas celej životnosti. Z užívate¾ského h¾adiska bude
dochádzať k nedoliehaniu okenného krídla následne
Pred renováciou: staré drevené okná. Najmä cez okná sa
stráca ve¾a tepla (na obrázku èervená).
Po renovácii: energetické straty cez nové okná sú znížené
na minimum.
ENERGETICKY EFEKTÍVNE STAVANIE SO SYSTÉMOM
Požaduje sa nový spôsob myslenia – systémové myslenie, ktoré by odrážalo jednotlivé súvislosti jednak v bytovej,
ako aj v nebytovej výstavbe. Izolované posudzovanie jednotlivých aspektov už nie je efektívne, ak chceme vážnym
a úèinným spôsobom sledovať také ciele, ako „zdvojnásobenie energetickej produktivity až do roku 2020 v porovnaní
s rokom 1990“, prípadne „energeticky výhodnej výstavby ako príspevku k ochrane zemskej klímy“.
Do roku 2020 by mala byť znížená energetická spotreba o 20 %. Od roku 2021 by mali byť nové budovy stavané
v štandarde nulových budov. Spotrebovaná energia by mala pochádzať z obnovite¾ných zdrojov umiestnených
v blízkosti budovy.
Celosvetové požiadavky na znižovanie strát energie sa v posledných rokoch výrazne prejavujú aj v zavádzaní nových
okenných konštrukcií umožòujúcich výrazné energetické úspory. Európsky trend trhu okien už nieko¾ko rokov
smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizolaèným a zvukovoizolaèným vlastnostiam okien.
V súèasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolaèných hodnôt rámov a sklených
výplní. A to znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov.
k netesnostiam, infiltrácií chladného vzduchu alebo
vnikaniu vody poèas hnaného dažïa.
Ukotvenie okenného rámu do ostenia a parapetného
múru nie je ¾ubovô¾ou montážneho pracovníka,
ale sú dané montážnym predpisom. Kotviace body
rešpektujú rozmiestnenie ståpikov a prieènikov, teda
vodorovných a zvislých deliacich prvkov a dodržiavajú
minimálne odstupy od nich.
Klasická montáž okna s použitím poly-uretánovej
peny ako tepelnej a zvukovej izolácie a následným
nanesením omietky už nespåòa súèasné požiadavky
na pripojovaciu škáru.
Použitie systému tesniacich pások na vnútornú
Rovné ostenie s použitím okenných pások
1 – exteriérová paropriepustná fólia
a vonkajšiu stranu pripájacej škáry pomôže znížiť
2 – interiérová paronepriepustná fólia
energetické straty a dlhodobo chráni stredové
3 – lepidlo
tesnenie pred vonkajšími a vnútornými vplyvmi.
4 – PU pena
Hrúbky rámov (plast, hliník) sa už dnes bežne používajú nad 80 mm; zo skiel sa èoraz viac používajú trojsklá.
40
41
FENESTRA Sk, spol. s r.o. centrála
Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
tel.: +421 37 64 03 611, fax: +421 37 64 03 610
infolinka: 0800 222 555
e-mail: [email protected], web: www.fenestrask.eu
Informácie a obrázky v tomto katalógu sú len na informaèné úèely. Z toho dôvodu si FENESTRA Sk® vyhradzuje právo
akejko¾vek zmeny z technických alebo obchodných dôvodov.
1069280
Download

Katalóg hliníkových okien a dverí