KATALÓG KOMPONENTOV PRE VAŠE BRÁNY
Sekcionálne brány
Krídlové brány
Zásuvné brány
Rolovacie brány
tento katalóg bol vypracovaný pre lepšiu
orientáciu v komponentoch, ktoré sú potrebné
pre správny chod Vašej garážovej brány. Nájdete
v òom všetky nevyhnutné súèiastky i doplnky.
Komponenty je možné upravova pod¾a Vašich
osobitných predstáv. Kvalita ponúkaných
produktov je zabezpeèená certifikovanými
dodávate¾mi. Vo výbere Vám taktiež radi pomôžu
naši odborní zamestnanci.
Vážení zákazníci,
Spoloènos PEMAT SLOVAKIA, s. r. o., ocenená
certifikátom kvality ISO 9001, zabezpeèuje dodávky a
montáž brán a bránových systémov, ktoré spåòajú aj tie
najvyššie nároky na mechanicko-fyzikálne vlastnosti,
bezpeènostné parametre a vïaka dizajnu, vzh¾adu a
povrchovej úprave sa stávajú neoddelite¾ným doplnkom
Vášho domu alebo priemyselného objektu.
certifikát kvality
str. 11
str. 11
str. 11-12
str. 12
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 15
str. 15
str. 16
str. 16-17
str. 17
str. 18
str. 18
str. 19
str. 20 - 21
str. 22 - 24
str. 25 - 26
KOMPONENTY KU KRÍDLOVÝM BRÁNAM
KOMPONENTY K POSUVNÝM BRÁNAM DO BOKU
PREH¼AD PONÚKANÝCH PANELOV
str. 11 - 19
KOMPONENTY K SEKÈNÝM BRÁNAM
Navíjacie kolesá
Torzné tyèe
Pružiny
Držiaky
Systém uloženia pružín nad otvor - LLS
Pánty
Kovanie
Kovanie pre RS70
Tesnenia
Hliníkové profily
Dvere
Príslušenstvo
Pohony GFA s príslušenstvom
Pohony LiftMaster s príslušenstvom
Pohony LIFE s príslušenstvom
Okienka
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 4 - 10
Štandardný zdvih
Šikmý zdvih
Zvýšený zdvih
Vertikálny zdvih
Dvojdráha s pružinou vzadu - RES70
Dvojdráha s pružinou pod stropom
Dvojdráha - Šikmá
TYPY KOVANÍ PRE SEKCIONÁLNE BRÁNY
Používa sa pri objektoch, kde je zabezpeèený dostatoèný priestor nad otvorom.
Požadované ostenie nad otvorom: min. 380 - 499 mm.
ŠTANDARDNÝ ZDVIH
str. 4
Využíva sa pri objektoch so šikmou strechou. Pohyb brány je rovnobežný so strešnou
konštrukciou.
Požadované ostenie nad otvorom: min. 500 mm.
ŠIKMÝ ZDVIH
str. 5
Zvýšený zdvih zaruèuje maximálne využitie priestoru pod stropom.
Požadované ostenie nad otvorom: min. 500 mm.
ZVÝŠENÝ ZDVIH
str. 6
Pružiny umiestnené nad otvorom
Vertikálny zdvih je špecifický posunom, ktorý kopíruje rovinu prekladu (v miernom sklone).
Požadované ostenie nad otvorom: min. 500 mm.
Pružiny umiestnené pod stropom
VERTIKÁLNY ZDVIH
str. 7
Používa sa v prípade, že horné ostenie je v rozmedzí od min. 90 mm po 229 mm.
Pri mechanickom ovládaní sa požaduje horné ostenie min. 140 mm.
DVOJDRÁHA S PRUŽINOU VZADU - RES70
str. 8
Používa sa v prípade, že horné ostenie je v rozmedzí od min. 230 mm po 379 mm
DVOJDRÁHA S PRUŽINOU POD STROPOM
str. 9
Používa sa v prípade, že ostenie nad otvorom je v rozmedzí od min. 250 mm po 300 mm.
DVOJDRÁHA - ŠIKMÁ
str. 10
M. j.: m
kód: 1130050Z0002
kód: 1130055Z0002
kód: 1130050Z0001
kód: 1130055Z0001
Pozinkovaná Ø 51mm
L; drôt 5,0 mm
L; drôt 5,5 mm
P; drôt 5,0 mm
P; drôt 5,5 mm
M. j.: ks
Pozinkovaná Ø 95mm
M. j.: ks
Ø=3 mm kód: 19120030
Ø=4 mm kód: 19120040
Ø=5 mm kód: 19120050
M. j.: m
str. 11
L; drôt 7,0 mm kód: 1132070Z0002
L; drôt 7,5 mm kód: 1132075Z0002
L; drôt 8,0 mm kód: 1132080Z0002
P; drôt 7,0 mm kód: 1132070Z0001
P; drôt 7,5 mm kód: 1132075Z0001
P; drôt 8,0 mm kód: 1132080Z0001
Ø=3 mm kód: 19121030
Ø=4 mm kód: 19121040
Ø=5 mm kód: 19121050
kód: 1131060Z0002
kód: 1131065Z0002
kód: 1131070Z0002
kód: 1131060Z0001
kód: 1131065Z0001
kód: 1131070Z0001
M. j.: m
L; drôt 6,0 mm
L; drôt 6,5 mm
L; drôt 7,0 mm
P; drôt 6,0 mm
P; drôt 6,5 mm
P; drôt 7,0 mm
M. j.: ks
hliníková kód: 708S120
Spojka torznej tyèe
Koncovka lanka - spodná Koncovka lanka - horná
Pozinkovaná Ø 67mm
M. j.: m
M. j.: ks
Pružiny
Oce¾ové lanko
Ø=3 mm kód: 13000030
Ø=4 mm kód: 13000040
Ø=5 mm kód: 13000050
L=75 mm kód: 711A-75
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: ks
Kajlík do torznej tyèe
L=3000 mm kód: 25516-3000
Torzná tyè plná s drážkou
Torzná tyè s drážkou
L=3000 mm kód: 705GB-3000
L=3500 mm kód: 705GB-3500
L=4500 mm kód: 705GB-4500
Torzná tyè bez drážky
L=2750 mm kód: 701-2750Z
L=3500 mm kód: 701-3500Z
Torzné tyèe
M. j.: pár
M. j.: pár
M. j.: pár
Vertikálny zdvih
11-VL kód: 11600080
18-VL kód: 11600090
Zvýšený zdvih
54-HL kód: 11600050
120-HL kód: 11600060
164-HL kód: 11600110
Štandardná dráha
400/8-NL
kód: 11600010
400/12-NL kód: FF05NL12
5250/18-NL kód: 11600030
Navíjacie kolesá
kód: 1151001Z0001
kód: 1151003Z0001
kód: 1151004Z0001
kód: 1151007Z0001
M. j.: ks
H=110 mm
H=125 mm
H=150 mm
H=170 mm
H=195 mm
kód: 1154001Z0001
kód: 1154003Z0001
kód: 1154004Z0003
kód: 1154009Z
kód: 1154010Z
M. j.: ks
Boèný držiak
H=110 mm
H=125 mm
H=150 mm
H=170 mm
Stredový držiak
Držiaky
M. j.: m
L=3000 mm kód: 1078P1-3000
Výstuha pružiny 152
M. j.: m
kód: 113208500002
kód: 113209000002
kód: 113209500002
kód: 113208500001
kód: 113209000001
kód: 113209500001
Oce¾ová Ø 95 mm
L; drôt 8,5 mm
L; drôt 9,0 mm
L; drôt 9,5 mm
P; drôt 8,5 mm
P; drôt 9,0 mm
P; drôt 9,5 mm
Koncovka pružiny
¼avý - malý kód: 29950
Pravý - malý kód: 29951
M. j.: ks
M. j.: ks
Bezpeènostný držiak
M. j.: ks
str. 12
Ve¾ká kód: 1156002Z0001
Konzola pre držiak
M. j.: ks
èierna, èervená, univerzálna
Ø = 51 mm kód: 11400010
Ø = 67 mm kód: 11410010
Ø = 95 mm kód: 11420010
Ø = 152 mm kód: 11430010
¼avý - ve¾ký kód: 11550LH0
Pravý - ve¾ký kód: 11550RH0
Bezpeènostný držiak
kód: 113309500002
kód: 113310000002
kód: 113310500002
kód: 113311000002
kód: 113309500001
kód: 113310000001
kód: 113310500001
kód: 113311000001
M. j.: m
Oce¾ová Ø 152 mm
L; drôt 9,5 mm
L; drôt 10,0 mm
L; drôt 10,5 mm
L; drôt 11,0 mm
P; drôt 9,5 mm
P; drôt 10,0 mm
P; drôt 10,5 mm
P; drôt 11,0 mm
M. j.: ks
kód: 421HZ
M. j.: ks
M. j.: ks
Stredový pánt
M. j.: ks
M. j.: ks
Boèný pánt
kód: 447DOUB
pre tiché kód: 421RZ10R
Držiak kolieska pre 193
Horný pánt
M. j.: ks
tichý kód: 25239
Držiak kolieska
M. j.: ks
L=118 mm kód: 574-60
L=193 mm kód: 575-100
Vodiace koliesko
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: ks
dvojdráha kód: 417S
oce¾ 2,5 mm kód: 25234
Horný pánt
oce¾ 2,5 mm kód: 415CZ
Stredový pánt
oce¾ 2,5 mm kód: 25333
Boèný pánt
pre LLS kód: 20075
M. j.: ks
M. j.: pár
Pánty
Montážny držiak
Podporný držiak
pre LLS kód: 25193
M. j.: ks
pre LLS kód: 25192-L/R
M. j.: ks
M. j.: ks
Boèný stenový držiak
pre LLS kód: 13041
Uhlová montážna vzpera
Držiak kladky
pre LLS kód: 25365
Kladka
pre LLS kód: 25358
Systém uloženia pružín nad otvor - LLS
M. j.: ks
str. 13
tiché kód: 25229
Koliesko
M. j.: pár
nastavite¾né kód: 25455
Brzdy
M. j.: pár
oce¾ 2,5 mm kód: 428TAI-S
Spodný pánt
M. j.: pár
pre LLS kód: 13040-L/R
Boèný kolajnicový držiak
kód: 1222001Z2380
kód: 1222001Z2630
kód: 1222001Z2880
kód: 1222001Z3130
M. j.: ks
M. j.: ks
str. 14
RES 70 kód: 576
M. j.: ks
M. j.: pár
M. j.: ks
RES 70 kód: 570-60
RES 70 kód: RX60L,RX60R
RES 70 kód: 2060B27
Kladka
Držiak kladky
M. j.: ks
Koliesko
M. j.: pár
M. j.: pár
M. j.: pár
Stredový plech
RES 70 kód: 345C
Vymedzovací krúžok kladky
RES 70 kód: 340LH,RH
Spodný pánt
RES 70 kód: 1320009Z
Horný pánt
Zadná konzola L,P
M. j.: ks
M. j.: m
Dvojitá dráha
L=2500 mm kód: 1223101Z2500
L=2500 mm kód: 1223101Z2750
M. j.: ks
L=1500 mm kód: 1225002Z
nízky preklad
L=5000 mm kód: 915VR5000
RES 70 kód: 418S,418SR
Kovanie pre RS70
kód: 1250004Z
M. j.: ks
Štvordierový plech
L=2380 mm
L=2630 mm
L=2880 mm
L=3130 mm
M. j.: m
max.7000 mm kód: 1200002Z
Vertikálny L-profil (1,5mm) Oblúk - rádius 380 mm
Profil na vrchnú gumu
M. j.: m
M. j.: m
Oblúk - rádius 300 mm
C - profil (výstuha)
max.5500 mm kód: 1260002Z
Vodiaci profil (ko¾ajnica)
max.6500 mm kód: 1241002Z
Kovanie
FF kód: 1036-36
M. j.: m
M. j.: m
kód: 1754003D
M. j.: m
kód: 1753003D
M. j.: m
Guma na boèný L-profil
kód: 1756001D
M. j.: m
Al profil - stredový
M. j.: m
max.6000 mm kód: 123010000001
AL profil - ukonèovací 100 mm
L = 6090 mm FF kód: 1040-6090
M. j.: m
M. j.: m
kód: 17650010
M. j.: m
FF kód: CKCZ0137A
kód: 17300010
M. j.: m
AL profil - ukonèovací na sekciu
kód: 1720001D
M. j.: m
Al profil - zasklievací Guma na zasklievací Al profil Al profil medzi plexi
Al profil - spodný
Al profil - horný
Hliníkové profily
M. j.: m
Na OPTO lištu pre GFA kód: 1039-52
Spodná guma
Vrchná guma
Spodná guma
Na OPTO lištu kód:14300010
Tesnenia
str. 15
kód: 158510500085
M. j.: ks
Rohová spojka
kód: 1756002D
M. j.: m
Al profil - boèný
M. j.: m
FF kód: 1037
Spodná guma
kód: OSE-PDSK-RES
M. j.: ks
M. j.: ks
Vetracia mriežka
kód: 1511001A
M. j.: ks
Haspra
kód: 632L
M. j.: ks
Príslušenstvo
Magnetický spínaè
kód: 1034P
M. j.: pár
kód: 1034LOCK
M. j.: ks
K¾uèka - gu¾a
Lišty na zámky
Zámok s krycou lištou
èierna
kód: 650-40BL
chrómová kód: 650-40CR
zlatá
kód: 650-40GO
M. j.: m
M. j.: m
max. 5950 mm kód: CKCZ0569 max. 5950 mm kód: CKCZ0545
Spodný prechodový profil
kód: 30B20-3000-S
M. j.: ks
L=3000 mm; 30x30x2
Perforovaný uholník
M. j.: pár
str. 16
L=495 mm kód: 1421001A0080
L=615 mm kód: 1421002A0080
Boèný plech
kód: 1034GRIP
M. j.: ks
niklová, mosadzná kód: FAB
M. j.: ks
K¾uèky
FAB vložka
M. j.: m
max. 2500 mm kód: 1034N
kód: CKCZ0638
M. j.: ks
L = 3210; 3550; 4130; 5130; 5950 mm
Pántový profil
M. j.: ks
M. j.: ks
U - profil
kód: OSE-PDSK-RES
kód: 1034FL
Profil s límcom
Magnetický spínaè - sada
Brano na dvere
Dvere
M. j.: ks
M. j.: ks
Spojovacia krabica
kód: 1.113 782
M. j.: ks
Vysielaè - Prijímaè
M. j.: ks
kód: 1.114 125-010 - 1.114 135-060
M. j.: ks
M. j.: ks
Elektronika
GFA kód: T810
Boèný motor GFA s riadením
full automatic 230V kód: SE 5.24-25
full automatic 400V kód: SE 9.24
TOTMAN
230V kód: TSE 5.24
Pohony GFA s príslušenstvom
Madlo
jednostranné kód: 634
8m reaz kód: 725V
M. j.: ks
M. j.: ks
Reazová prevodovka
Zaisovací krúžok
na hriade¾ kód: 1065
Montážne šróby
s maticou kód: 1062B
M. j.: m
kód: 185000100001
M. j.: ks
OPTO lišta - riadenie
Strunový doraz
Krátky kód: 12700010
Dlhý kód: 25041-L,R
kód: 1.113 739
M. j.: ks
Špirálový kábel
M. j.: m
50 m kód: 40014220
Reaz k motoru
M. j.: ks
obojstranné kód: 639BL
Madlo
kód: NES
M. j.: ks
Núdzový otváraè NES
M. j.: ks
kód: 5701001Z6316
Šróby do sekcie
M. j.: ks
kód: 30004631
str. 17
Spojka reaze
M. j.: ks
stropný motor kód: 3171-80119
Tlaèítko - impulz
kód: ASEC
M. j.: ks
Núdzový otváraè ASEC
M. j.: ks
s maticou kód: 1006B
Spojovacie šróby kovania
kód: GEBOX
M. j.: ks
Box pre elektroniku
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: ks
Elektronika
4-kanálový kód: VIP 4
2-kanálový kód: VIP 2
PROBO kód: RG1R 24P
Dia¾kový ovládaè
Dia¾kový ovládaè
Stropný motor
kód: DIXES
M. j.: ks
kód: DES
M. j.: ks
70 Nm kód: PROBO PR 70
120 Nm kód: PROBO PR 120
Klávesnica
K¾úèový spínaè
Pohony LIFE s príslušenstvom
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: ks
PR70 kód: 5RI1160000
PR120 kód: 5RI1170000
Motorèek
kód: FAS R1E
M. j.: ks
M. j.: ks
reazová do 2500 mm
reazová do 3000 mm
reazová do 3500 mm
remeòová do 2500 mm
remeòová do 3000 mm
str. 18
kód: PRC25
kód: PRC3X
kód: PRC35
kód: PRB25
kód: PRB3X
Ko¾ajnica k motoru
kód: VISIO
M. j.: pár
Fotobunky
4-kanálový kód: FIDO 4G
2-kanálový kód: FIDO 2G
Externý prijímaè
Dia¾kový ovládaè
Dia¾kový ovládaè
kód: LM8002E
M. j.: ks
kód: LM3800A
M. j.: ks
M. j.: ks
Externý prijímaè
Dia¾kový ovládaè
3-kanálový kód: 94335E
Boèný motor
Pohony LiftMaster s príslušenstvom
kód: 99045244
M. j.: pár
kód: 99045194
M. j.: set
Garážové - Sunray
Garážové - Wagon Wheel
kód: 101932
M. j.: ks
str. 19
kód: 99045176
M. j.: ks
Garážové - Cathedral
Garážové - Stockton
kód: 99045288
M. j.: ks
Garážové - Cascade
kód: 99045252
M. j.: ks
kód: 2410
M. j.: ks
Garážové - Waterford
Garážové - Clear
kód: 99035930;99035942
M. j.: ks
Priemyselné - èierne
Okienka
U - profil
Profil s límcom
Krabica ER UNI
Podzemný motor ERGO
Odblok pre motor
M. j.: m
M. j.: ks
Šróby do sekcie
kód: 5701001Z6316
M. j.: ks
kód: ER4 UNI DL
M. j.: ks
Vetracia mriežka
kód: 1511001A
M. j.: ks
M. j.: ks
na podzemný motor kód: ERG na ERGO ER4 kód: AMA2
M. j.: m
max. 5950 mm kód: CKCZ0569 max. 5950 mm kód: CKCZ0545
M. j.: ks
strieborná, zlatá, biela,
mosadzná kód: k¾uèka
K¾uèka
M. j.: ks
M. j.: ks
M. j.: pár
Haspra - ve¾ká
ve¾ká kód: haspra
Haspra - malá
malá kód: haspra
M. j.: ks
stredné kód: nožièky
kód: doraz
M. j.: pár
kód: zámok
M. j.: ks
Nožièky proti vetru
Gumené dorazy
Protikus na zámok
zadlabávací kód: k¾uèka
Zámok zadlabávací
KOMPONENTY KU KRÍDLOVÝM BRÁNAM
FAB vložka
M. j.: ks
str. 20
pre ERGO ER4 kód: AER1
180° otváranie
M. j.: m
max. 2500 mm kód: 1034N
Pántový profil
M. j.: ks
strieborná, zlatá, biela,
mosadzná kód: k¾uèka
K¾uèka - gula
M. j.: ks
zlatá, strieborná kód: FAB
kód: 99045252
M. j.: ks
kód: 99045194
M. j.: set
Garážové - Sunray
kód: 101932
M. j.: ks
Garážové - Stockton
kód: 2410
M. j.: ks
Garážové - Waterford
Garážové - Clear
kód: 99035930;99035942
M. j.: ks
Priemyselné - èierne
Okienka
kód: 99045244
M. j.: pár
str. 21
kód: 99045176
M. j.: ks
Garážové - Cathedral
Garážové - Wagon Wheel
kód: 99045288
M. j.: ks
Garážové - Cascade
oce¾ové
kód: N00009 903101A0
M. j.: ks
kód: N00008 888701A0
M. j.: ks
Madlo
Madlo
Nastavite¾né rameno
na spodný profil
kód: N00011 913401A0
M. j.: ks
do ohybu
kód: N00008 889301A0
M. j.: ks
oce¾ový
Záslepka pre spodný panel
Vodiaci profil
Doraz do ko¾ajnice
PVC
M. j.: ks
M. j.: ks
zasadené do panelu
kód: N00011 915101A0
kód: N00011 915001A0
kód: 000010 909601A0
M. j.: pár
Stredový pánt
do ohybu
nad otvor
štandardné
spodná
kód: N00008 889101A0
M. j.: ks
Držiak ko¾ajnice
Držiak ko¾ajnice
kód: 000001 816104B0
M. j.: pár
Vodiaci profil
kód: N00011 919101B0
M. j.: m
kód: N00011 915301C0
M. j.: m
Vodiaci profil
hliníkový max. 6000 mm
hliníkový max. 6000 mm
kód: N00008 889601A0
M. j.: ks
R = 500 mm
Hliníkový oblúk
kód: N00007 881901A0
M. j.: ks
M. j.: ks
kód: N00011 915201A0
do ohybu
Držiak ko¾ajnice
kód: N00008 889601B0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Spodný profil na panel
Obvodový profil na panel
str. 22
kód: N00008 889601A0
M. j.: ks
PVC
Tvarovate¾ný oblúk
kód: N00008 890201A0
M. j.: ks
PVC
Doraz 1 panelu
kód: N00008 889001B0
M. j.: ks
do spodného profilu
Plastová záslepka
M. j.: m
1- hr. 20 mm; 1 - hr. 25 mm
1 kód: N00008 890301A1
2 kód: N00011 890303A0
Kefa proti neèistotám
kód: N00008 889501B0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Spodný prechodový profil
KOMPONENTY K POSUVNÝM BRÁNAM DO BOKU
kód: 061035A0
M. j.: ks
kód: N00009 903001A0
M. j.: ks
kód: 1511001A
M. j.: ks
Vetracia mriežka
Šeshranná skrutka
samouahovacia M5x10
kód: 061030A0
M. j.: ks
kód: 000011 914601A0
M. j.: ks
Skrutka do plechu
M8x20
so šošovkovou hlavou M4x16
Šeshranná skrutka
rohový: ¾avý + pravý
kód: N00009 904201B0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Ukonèovací profil sekcií
kód: 000011 914701A0
M. j.: ks
PVC
Spojka rám - prah
Nastavovací podstavec
kód: N00009 904301B0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Profil na kefu
kód: 000011 914801A0
M. j.: ks
PVC
Rohová spojka rámu
kód: 061036A0
M. j.: ks
samorezná M6,3x16
Šeshranná skrutka
kód: 061051A0
M. j.: ks
pozinkovaná M8
Vejárová podložka
kód: N00011 904301B0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Profil na sekcie rámu
kód: P00008 888902A0
M. j.: ks
výška: 80 mm
Vodiace kolieska
str. 23
kód: N00008 891301A0
M. j.: ks
samouahovacia M8
Šeshranná matica
kód: 061033A0
M. j.: ks
pozinkovaná M8
Šeshranná matica
kód: N00011 914901C0
M. j.: m
hliníkový max. 6000 mm
Pomocný profil
kód: N00011 914501A0
M. j.: ks
pozinkovaná
Zaisovacia platòa
kód: 99045244
M. j.: pár
kód: 101932
M. j.: ks
kód: 99045194
M. j.: set
Garážové - Sunray
Garážové - Wagon Wheel
Garážové - Stockton
str. 24
kód: 99045176
M. j.: ks
kód: 99045252
M. j.: ks
Garážové - Cathedral
Garážové - Waterford
kód: 99045288
M. j.: ks
kód: 2410
M. j.: ks
Garážové - Cascade
Garážové - Clear
kód: 99035930;99035942
M. j.: ks
Priemyselné - èierne
Okienka
KOMPONENTY K POSUVNÝM BRÁNAM DO BOKU
zlatý dub
MOTÍV: KAZETA
èerešòa
zlatý dub
orech
rustikálny dub
orech
rustikálny dub
èerešòa
MOTÍV: STREDOVÝ PRUH
orech
zlatý dub
MOTÍV: HLADKÝ
biely
mahagón
biely
mahagón
biely
PREH¼AD PONÚKANÝCH PANELOV
zelený dub
RAL 9010
RAL 7016
RAL 7016
str. 25
orech
mahagón
èerešòa
zlatý dub
zelený dub
svetlý dub
MOTÍV: HLADKÝ
RAL 9006 (stucco)
RAL 7016
str. 26
Ïalšou z možností je nástrek panelu požadovaným
farebným odtieòom pod¾a palety farieb RAL.
Na lamináciu sa používajú hladké panely bez motívu.
EXTRA LAMINÁCIA - pod¾a platného vzorkovníka.
RAL 9010
biely WG
biely
PREH¼AD PONÚKANÝCH PANELOV
kód: PER 77
M. j.: ks
kód: PA 77
M. j.: ks
Krúžok závesu
PVC
kód: PW 70
M. j.: ks
Ložisko
ve¾ké
kód: LO40
M. j.: ks
M. j.: ks
kód: WBD3
M. j.: m
Záves lamely
Hriade¾
M. j.: m
300x300 mm kód: SK/11/21/300
350x350 mm kód: SK/12/21/350
Ø 60 mm kód: SW 6012
Ø 70 mm kód: SW 7012
kód: PP/89
M. j.: m
max. 7000 mm
Box pre nábal
max. 7000 mm
max. 7000 mm
Vodiaca lišta
Presklenná lamela
Hlavná lamela
M. j.: pár
kód: ER2
Rolonábeh
M. j.: ks
60/èinka/ kód: OBS 60 OP
70/èinka/ kód: OBS 70 AL
Koncovka hriadele
M. j.: pár
300x300 mm kód: BS/45/300
350x350 mm kód: BS/45/350
Boèné èelá
kód: PEW 77
M. j.: ks
max. 7000 mm
Vetracia lamela
KOMPONENTY K ROLOVACÍM BRÁNAM
str. 27
LM 50 Nm kód: CRXN500
LM 80 Nm kód: CRXN800
LM 100 Nm kód: CRXN1000
M. j.: ks
Trubkový motor
kód: KNB
M. j.: pár
plávajúce
Konzoly
kód: LDG/DU
M. j.: m
PVC
Spodná guma
kód: APA2
M. j.: pár
PVC
Aretácia do lamely
www.pematbrany.sk
PEMAT Slovakia, s. r. o.
Hlohovská 415
Nemèice
955 01 Topo¾èany
Download

KATALÓG KOMPONENTOV PRE VAŠE BRÁNY