Vaše okná vynikajú
medzi inými
www.oknakomsta.eu
Autorizovaný obchodný partner:
Vaše okná vynikajú medzi inými
COMFORT 6K
GEALAN
Moderný šeskomorový systém COMFORT 6k o stavebnej håbke 74mm
spåòa všetky nároky kladené na modernú okennú techniku. Má dobré
tepelnoizolaèné vlastnosti a skutoèný systém ochrany pred hlukom
a vlámaním. To zaruèuje bezproblémové používanie okien po dlhý èas.
Okná v systéme COMFORT 6k potešia elegantným prevedením, mäkkými
kontúrami a nezabudnute¾nou eleganciou.
Štandardné vybavenie:
Sklo k=1,0 so systémom teplého rámèeka SUPER SPACER
Kovanie ROTO NT: 2 bezpeènostné uzávery proti vlámaniu v každom
krídle, mikroventilácia, poistka proti zlej manipulácií s k¾uèkou, nábeh
krídla a blokácia vyklápania
Profil: GEALAN S8000 6 komorový 74mm s rovným krídlom, zaoblená
zasklievacia lišta, hliníková k¾uèka, krytka spodnej drážky rámu.
Dostupný v širokej škále farieb.
Segment ECONO:
Sklo k=1,1 oce¾ovým rámikom. Kovanie ROTO NT vybavené
mikroventiláciou. Profil – GEALAN S8000, 6 komorový 74mm s rovným
krídlom, zaoblená zasklievacia lišta, PVC k¾uèka. Dostupný len v bielej
farbe.
VEKA PERFECT
Okná VEKA Perfect sú ve¾mi univerzálne. Je to najbohatší profilový systém
v ponuke spoloènosti VEKA a dovo¾uje vytvára rozmanité konštrukcie v rozlièných farebných prevedeniach, ktoré spåòajú najvyššie štandardy RAL. Je to
päkomorový systém so šírkou rámu 70 mm a zaruèuje ve¾mi dobrú tepelnú
izoláciu. Prezentovaný model okna ponúkame vo verzii s rovným (nepredsadeným) krídlom na vonkajšej strane. Tento výrobok, ako každý iný ponúkaný
spoloènosou VEKA, spåòa najvyššie štandardy kvality a patrí do triedy A.
Popis a štandardné vybavenie:
Sklo: k=1,0 s teplým rámèekom Super Spacer
Kovanie Roto NT vybavené: 2 bezpeènostnými uzávermi proti vypáèeniu v
každom krídle, mikroventiláciou, poistkou proti zlej manipulácii s kl'uèkou,
zdvíhaèom krídla, blokáciou vyklápania.
Profil: VEKA Perfectline, 5 komorový 70 mm profil s rovným (nepredsadeným)
krídlom, trieda A, biele jadro, rovná zasklievacia lista (volite¾ná zaoblená),
uzamknutá ocel'ová výstuha v ráme, hliníková kl'uèka, montážne kotvy, èierne
tesnenie (volite¾né šedé), krytka spodnej drážky rámu, podokenný profil transportná lišta, transportné skrutkovanie.
www.oknakomsta.eu
LUX PLUS 6K
GEALAN
Rám systému LUX PLUS o stavebnej håbke 83mm je unikátny produkt.
Vïaka šiestim komorám ideálne chráni pred zimou a hlukom, aktívne
prispieva k zníženiu emisií CO. Håbka 83mm taktiež zaruèuje zvýšenie
pevnosti rohov a tým aj zaruèuje väèšiu stabilitu okna. Kontúry krídla a
taktiež krásne tvarovaný vzh¾ad rámu vytvárajú originálnu estetiku.
Štandardné vybavenie:
sklo k=1,0 so systémom teplého rámèeka SUPER SPACER
Kovanie ROTO NT: 2 bezpeènostné uzávery proti vlámaniu v každom
krídle, mikroventilácia, poistka proti zlej manipulácii s k¾uèkou, nábeh
krídla a blokácia vyklápania.
Profil: Gealan S8000 6 komorový 83mm so zaobleným krídlom a rámom,
zaoblená zasklievacia lišta, k¾uèka HOPPE SECUSTIC, krytka spodnej
drážky rámu. Dostupný v širokej škále farieb.
Prevedenie ECONO:
Sklo k=1,1 oce¾ovým rámikom. Kovanie ROTO NT vybavené
mikroventiláciou. Profil – GEALAN S8000, 6 komorový 74mm so
zaobleným krídlom, zaoblená zasklievacia lišta, PVC k¾uèka. Dostupný v 4
štandardných farbách.
VEKA ALPHA PLUS
Okná VEKA Alpha Plus sa vyrábajú z profilu Alphaline spoloènosti VEKA a majú
výnimoèné tepelno-izolaèné vlastnosti. Šeskomorový profil s rámom širokým
na 90 mm, dodatoène vybavený termickou vložkou v ráme a trojsklom s teplým
rámèekom Super Spacer (Ug=0,7 W/m2K) je dokonalým riešením pre tých,
ktorí chcú, aby ich okná boli energeticky úsporné. Systém Alphaline je štandardne vybavený stredovým tesnenim (MD). V ráme sa montuje oce¾ová výstuha,
ktorá stabilizuje statiku okna a zvyšuje jeho funkènos a trvácnos. Systém
Alphaline je okenný systém triedy A.
Popis a štandardné vybavenie:
Sklo: k=0,7 s teplým rámèekom Super Spacer
Kovanie Roto NT vybavené: 2 bezpeènostnými uzávermi proti vypáèeniu
v každom krídle, mikroventiláciou, poistkou proti zlej manipulácii s kl'uèkou,
zdvíhaèom krídla, blokáciou vyklápania.
Profil: VEKA Alphaline, 6 komorový 90 mm profil s rovným (nepredsadeným)
krídlom, trieda A, biele profilové jadro, systém stredového tesnenia (MD),
uzamknutá ocel'ová výstuha v ráme, termická vložka v ráme (volite¾ná), kl'uèka
Hoppe Secustic (volite¾ná Roto Swing), montážne kotvy, èierne tesnenie
(volite¾né šedé), krytka spodnej drážky rámu, podokenný profil - transportná
lišta, transportné skrutkovanie.
Vaše okná vynikajú medzi inými
www.oknakomsta.eu
Funkèné kovanie
K¾uèka Roto Swing
Roto NT TiltFirst – bezpeèné okná do izieb detí.
Aretaèná brzda krídla v k¾uèke.
Systém Super Spacer
®
Jedineènos tohto inovatívneho riešenia je nahradenie hliníkových alebo
nerezových dištanèných rámèekov dvojskla, ktoré používa väèšina
výrobcov. Unikátna technológia SUPER SPACER, ktorá nahradila hliník
alebo nerez pružnou štrukturálnou penou. Takéto riešenie diametrálne
zmenilo parametre okna.
V prvej rade je potreba zdôrazni zlepšenie tepelnej izolácie. Ktorá je viac
ako 950 krát lepšia ako u bežných dištanèných rámèekov používaných
ostatnými výrobcami okien.
Zavedenie tohto systému preto prináša konkrétne ekonomické výhody,
ktoré spoèívajú v znížení nákladov na energie potrebné k vytápaniu
miestnosti.
Táto revoluèná technológia bola s ve¾kým nadšením prijatá na celom
svete. Každý rok sa vyrobí 300 miliónov metrov pásky SUPER SPACER.
Firma KOMSTA taktiež už používa toto inovatívne riešenie.
Rámèek hliníkový
Rámèek Swiss Spacer
Rámèek Super Spacer
Je treba doda že bola zvýšená odolnos proti akumulovaniu vlhkosti na
okrajoch skla. Pod¾a výskumu robeného za pomoci systému SUPER
SPACER riziko vzniku vlhkosti kleslo až o 60%.
Pri výskume tohto systému bolo taktiež zistené zlepšenie zvukovo
izolaèných vlastnosti dvojskla znížením hluku v miestnosti až o 2dB.
Okrem toho je tiež až 5 násobný nárast životnosti dvojskla. To je
spôsobené znížením napätia zváraných krajov. Pružný rámèek sa vždy
vráti do pôvodného tvaru.
Varovanie: Je ve¾mi dôležité rozlišova technológiu SUPER SPACER od
iných objavujúcich sa na trhu – SWISS SPACER. V technológii SWISS
SPACER sú kovové èasti, ktoré zhoršujú izolaèné vlastnosti, zatia¾ èo
v rámèeku SUPER SPACER sú všetky prvky atermické.
www.oknakomsta.eu
Spájame to, èo je najlepšie
Hliníkové výrobky najvyššej kvality
Firma KOMSTA je taktiež známym a uznávaným výrobcom produktov
z hliníka ponúkajúci komplexnú obsluhu investícií. Okrem typických
konštrukcií ako sú dvere alebo okná, realizujeme taktiež výrobky na
špeciálne objednávky. Sme schopný ponúknu najlepšie riešenie na
konkrétne potreby zákazníka.
Naša ponuka zahròuje nasledujúce hliníkové systémy: okná a dvere
ECOLINE, TRILINE, IMPERIAL, SUPERIAL, prieèky, fasády, posuvné
systémy/závesné bezbariérové, ko¾ajnicové, sklopné a posuvné,
automatické / skladacie systémy / harmonika / - VISOFOLD, zastrešenie,
zimné záhrady – ALIVER, TS-POLSKA, vstupné chodby, podávacie okná.
Strešné okná ROTO
Rolety a garážové brány
Strešné okno v sérií Designo.
Segmentová brána.
Roleta nadokenná.
Panoramatické okno Azuro.
Download

Firemný leták